Ulotka – opis zmian: do wersji 2112.6.9 z dnia 11.03.2022r 

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Właściciele Umożliwiliśmy rozliczenie składki zdrowotnej właściciela prowadzącego kilka działalności z różnymi formami opodatkowania. Jeżeli właściciel ma kilka działalności, to dla każdej formy opodatkowania należy założyć osobną kartotekę właściciela. W kartotece właściciela na zakładce Kadry/Właściciel dodaliśmy parametr „Dodatkowa działalność”, który domyślnie ustawiony jest na NIE, co oznacza, że dla danej kartoteki będzie przygotowywana deklaracja ZUS DRA bądź załącznik ZUS RCA. Jeżeli właściciel ma więcej niż jedną działalność, to na głównej kartotece parametr „Dodatkowa działalność” należy pozostawić na NIE, natomiast na każdej dodatkowej kartotece z odrębną formą opodatkowania parametr „Dodatkowa działalność” należy ustawić na TAK, co będzie oznaczało, że dla takiej kartoteki nie będzie generowana osobna deklaracji indywidualna ZUS DRA bądź osobny załącznik ZUS RCA. Na deklarację ZUS DRA lub załącznik ZUS RCA przygotowywany dla głównej kartoteki właściciela, gdzie parametr „Dodatkowa działalność” jest ustawiony na NIE, zostaną również pobrane wartości z wypłat z pozostałych kartotek właściciela, gdzie parametr „Dodatkowa działalność” jest ustawiony na TAK. Dane zbierane są z kartotek właścicieli o tym samym imieniu, nazwisku i dacie urodzenia. Uwaga: Dodatkowe kartoteki właściciela służą do obsłużenia naliczeń składki zdrowotnej przy różnych formach opodatkowania, zatem w dodatkowych kartotekach właściciela należy ustawić tylko ubezpieczenie zdrowotne, aby składki społeczne nie wykazały się z kilku kartotek.

Właściciele Zmieniliśmy działanie przycisku „Pobierz dochód”. Jeżeli w kartotece właściciela na zakładce Kadry/Właściciel -przychody dochód został pobrany z deklaracji z księgowości poprzez użycie przycisku „Pobierz dochód”, to taka wartość pobrana nie podlega ręcznej edycji. W przypadku korekty należy taką korektę wykonać na deklaracji w księgowości, a następnie pobrać dochód ponownie. W kartotece właściciela na zakładce Kadry/Właściciel – przychody przez organizatora listy do tabeli do każdego miesiąca można wyciągnąć kolumnę z oryginalną wartością pobraną z księgowości. Jeżeli pierwsza pobrana wartość z księgowości zapisana w polu z nazwą miesiąca z dopiskiem „org” różni się od nowo pobranej wartości zapisanej w polu z nazwą miesiąca, to wartość jest kolorowana na czerwono, co oznacza, że przy kolejnym pobraniu dochodu z księgowości została nadpisana nowa wartość.

Właściciele Dodaliśmy możliwość pobierania z innych baz danych podstawy do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (tj. dochodu pomniejszonego o opłacone składki na ubezpieczenie społeczne) na kartotekę właściciela na zakładkę Kadry/Właściciel – przychody za pomocą czynności „Pobierz dochód”. Dotychczas czynność ta pobierała dane tylko z bieżącej bazy. Aktualnie dochód może być pobierany z bieżącej lub innej bazy danych w zależności od ustawienia nowododanego pola o nazwie „Podstawa składki zdrowotnej pobierana z innej bazy danych”, znajdującego się na kartotece właściciela na zakładce Kadry/Właściciel – przychody. Jeżeli w polu tym nie wskazano żadnej bazy, dane są pobierane z aktualnej bazy. W przypadku wskazania bazy, dochód jest pobierany na podstawie zaliczek na podatek dochodowy znajdujących się we wskazanej bazie dla właściciela zgodnego z właścicielem w bazie docelowej. Właściciele są identyfikowani jako zgodni, jeżeli mają takie samo imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Nowa funkcjonalność działa w bazach w konfiguracji z funkcjonalnością „Praca na Wielu Bazach”, a także bez tej funkcjonalności. Logika logowania do bazy, z której pobierane są dane jest analogiczna jak w przypadku pobierania dochodów/strat z innych baz danych do zaliczek na podatek dochodowy.

Koszty uzyskania przychodu W kartotece pracownika na zakładce Płace/Koszty autorskie dodaliśmy kolumny o nazwie „Liczba godzin KUP 50” oraz „Liczba godzin bez KUP 50”. W kolumnie „Liczba godzin KUP 50” mamy możliwość wpisania ilości godzin, które zostaną zaliczone do naliczenia podstawy kosztów autorskich w danym miesiącu. W kolumnie „Liczba godzin bez KUP 50” mamy możliwość wpisania ilości godzin, które nie zostaną zaliczone do naliczenia podstawy kosztów autorskich w danym miesiącu.

Koszty uzyskania przychodu W konfiguracji programu na zakładce Kadry i Płace/Płace/Podatki dodaliśmy sekcję „Koszty autorskie” wraz z parametrem o nazwie „Pomniejszenie podstawy kosztów autorskich liczone z wartości nominalnej elementu”. Parametr domyślnie jest ustawiony na NIE, co oznacza, że w przypadku wpisania na kartotece pracownika w zakładce Płace/Koszty autorskie wartości w kolumnie „Liczba godzin bez KUP 50” system wyliczy podstawę kosztów autorskich w następujący sposób: suma elementów podlegających kosztom autorskim podzielona przez normę pracownika pomnożona przez ilość godzin z kosztami autorskimi. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na TAK oraz w kartotece pracownika w danym miesiącu zostanie uzupełniona kolumna „Liczba godzin bez KUP 50” to do wyliczenia podstawy kosztów autorskich wartość pomniejszenia podstawy kosztów autorskich zostanie wyliczona od wartości nominalnej elementu.

Deklaracje PIT Zgodnie z wzorami na stronie internetowej Ministerstwa Finansów dodaliśmy nowe wzorce formularzy i wydruków deklaracji dla przychodów uzyskanych po 01.01.2022:

 • PIT-R(21)
 • PIT-11(28)

Zmiany w deklaracji PIT-R(21):

 • zaktualizowaliśmy opisy.

Zmiany w deklaracji PIT-11(28):

 • zaktualizowaliśmy opisy;
 • dodaliśmy nową pozycję PIT:
  • PIT-11 110. Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych pobrane przez płatnika, podlegające odliczeniu od dochodu, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy;
 • zaktualizowaliśmy opisy pozycji PIT wykazywanych na PIT-11, ze względu na dodanie na deklaracji PIT-11 informacji dotyczących należności otrzymanych przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego. W deklaracji PIT-11 w wierszach 3 i 8 uwzględniane są przychody z wypłat, które na zakładce „Pozostałe” w sekcji „Informacja o przychodzie pracownika” parametr „Wypłacono po osiągnięciu wieku emerytalnego” mają zaznaczone na TAK;
 • W części G deklaracji PIT-11 uwzględniliśmy przychody zwolnione z podatku zgodnie z nowymi ulgami podatkowymi obowiązującymi od 2022 roku:
  • zwolnienie z podatku dla dużych rodzin,
  • zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów,
  • zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Definicja Elementów Wynagrodzenia Zmieniliśmy nazwy elementów wynagrodzenia z rodzajem: „Umowa” w związku ze zaktualizowaniem pozycji PIT-11:

 • PIT-11.4.Działalność wyk. osobiście na PIT-11.5.Działalność wyk. osobiście
 • PIT-11.4.Kontrakt menedżerski na PIT-11.5.Kontrakt menedżerski
 • PIT-11.4.Kontrakt menedżerski ZUS na PIT-11.5.Kontrakt menedżerski ZUS
 • PIT-11.4.Udział w organach stanowiących na PIT-11.5.Udział w organach stanowiących
 • PIT-11.4.Umowa o dzieło (20% k.u.) na PIT-11.5.Umowa o dzieło (20% k.u.)
 • PIT-11.5.Umowa zlecenia (20% k.u.) na PIT-11.6.Umowa zlecenia (20% k.u.)
 • PIT-11.7.Prawa autorskie i inne prawa na PIT-11.9.Prawa autorskie i inne prawa
Poprawione funkcje

Właściciel – Opodatkowanie Ryczałtem Poprawiliśmy sposób pobierania podstawy składki zdrowotnej za pomocą czynności „Pobierz dochód” na właścicielach rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas po pobraniu dochodu na zakładce Kadry/Właściciel-przychody w kolejnych miesiącach prezentowane były wartości narastająco. Mogło to spowodować zawyżenie podstawy składki zdrowotnej dla właściciela, ponieważ przy ustaleniu podstawy składki, nadmiarowo były sumowane pobrane dla kolejnych miesięcy wartości. Obecnie na zakładce Kadry/Właściciel-przychody po wykonaniu czynności „Pobierz dochód” wpisy dla kolejnych miesięcy dotyczą wyłącznie wartości z danego miesiąca (nie narastająco).

Ulga podatkowa Poprawiliśmy wyliczanie kwoty zaliczki podatku, dla osób zatrudnionych na kilku etatach i korzystających z ulgi dla klasy średniej. W przypadku pewnych kwot zaliczka podatku była zawyżana.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi Dostosowaliśmy program do ewidencji oraz rozliczeń kierowców oddelegowanych za granicę w ramach tzw. Pakietu Mobilności. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Pracownicy Eksportowi W przypadku wykorzystania funkcjonalności obsługującej pracowników eksportowych na kartotece pracownika dodaliśmy nową zakładkę „Pracownik za granicą (podsumowanie)”, która zawiera informacje w jakim okresie oraz do jakiego kraju pracownik był oddelegowany, liczbę diet, wartość 1 diety i wartość diet w danym okresie. Dodatkowo zakładkę „Pracownik za granicą” rozbudowaliśmy o informacje dotyczące zaszeregowania, a zakładkę „Zleceniobiorca za granicą” rozbudowaliśmy o informacje dotyczące wartości umowy. W celu skorzystania z nowej funkcjonalności prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem.

Czas Pracy Dostosowaliśmy funkcjonalność „Czas pracy” tak, aby była możliwość importu diet kierowców oddelegowanych w ramach tzw. Pakietu Mobilności.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 09.03.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 7 %
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 9 %
 • Odsetki maksymalne – 18 %

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Zapłata Dodaliśmy zabezpieczenie, które uniemożliwia zmianę na zapłacie wartości pola Podlega rozliczeniu poprzez czynność Zmień zatwierdzony zapis w przypadku, gdy Raport ESP jest predekretowany lub zaksięgowany. Dzięki zmianie wyeliminowane zostało ryzyko przypadkowego oznaczenia Podlega rozliczeniu dla wpłaty lub wypłaty, która nie została powiązana z zapisem księgowym.

Moduł Księga Inwentarzowa
Funkcjonalności

Dokumenty ŚT Dla dokumentów Zmiana wartości, Zmiana wartości i ilości oraz Odpisy aktualizujące zmieniliśmy sposób pobierania wartości podatkowej środka trwałego. Przed zmianą w tych dokumentach wartość podatkowa środka trwałego uzupełniała się automatycznie, odpowiednio do wprowadzonej wartości bilansowej. Obecnie wartość podatkowa uzupełnia się automatycznie na podstawie zmiany wartości bilansowej, jeżeli na środku trwałym, podpiętym do dokumentu wartość bieżąca podatkowa środka na dzień generowania dokumentu jest różna od 0. Dzięki zmianie skraca sie czas potrzebny na wprowadzenie wyżej wymienionych dokumentów.

Poprawione funkcje

Dokumenty ŚT Przywróciliśmy domyślną definicję ewidencji i domyślny tytuł dla dokumentów środków trwałych w bazach KPiR. Przed zmianą przy tworzeniu dokumentów środków trwałych nie pojawiał się domyślny tytuł dokumentów oraz po zatwierdzeniu – dokumenty nie przechodziły do ewidencji dokumentów. Po zmianie na dokumentach podstawia się domyślny tytuł i dokumenty są widoczne w ewidencji dokumentów.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracje PIT Na formularzach Zaliczek PIT skala, liniowo oraz ryczałt rozbudowaliśmy sekcje dotyczące ujmowania dochodu/przychodu zwolnionego i strat w ten sposób, żeby uzyskać niezależność obliczeń pod katem podatku PIT oraz ustalania podstawy składki zdrowotnej.

Deklaracje PIT Dodaliśmy możliwość pobierania z innych baz danych podstawy do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (tj. dochodu pomniejszonego o opłacone składki na ubezpieczenie społeczne) na kartotekę właściciela na zakładkę Właściciel – przychody za pomocą czynności Pobierz dochód. Dotychczas czynność ta pobierała dane tylko z bieżącej bazy. Aktualnie dochód może być pobierany z bieżącej lub innej bazy danych w zależności od ustawienia nowego pola o nazwie Podstawa składki zdrowotnej pobierana z innej bazy danych, znajdującego się za kartotece właściciela na zakładce Właściciel – przychody. Jeżeli w polu tym nie wskazano żadnej bazy, dane są pobierane z aktualnej bazy. W przypadku wskazania bazy, dochód jest pobierany na podstawie zaliczek na podatek dochodowy znajdujących się we wskazanej bazie dla właściciela zgodnego z właścicielem w bazie docelowej. Właściciele są identyfikowani jako zgodni, jeżeli mają takie samo imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Nowa funkcjonalność działa w bazach w konfiguracji z Pracą na Wielu Bazach, a także bez niej. Logika logowania do bazy, z której pobierane są dane jest analogiczna jak w przypadku pobierania dochodów/strat z innych baz danych do zaliczek na podatek dochodowy (w przypadku konfiguracji z Pracą na Wielu Bazach Operator, który pobiera dane musi mieć prawo do bazy źródłowej. Natomiast w przypadku konfiguracji bez Pracy na Wielu Bazach: w bazie źródłowej musi istnieć taki sam Operator z jednakowym hasłem, jak Operator pobierający dochód w bazie docelowej). Dzięki nowej funkcjonalności można w jednej bazie zgromadzić dla właściciela dane o przychodach/dochodach z innych jego działalności, które są niezbędne do ustalenia podstawy składki zdrowotnej i późniejszego zaraportowania tej składki na deklaracji DRA.

Deklaracje PIT Do XML dla PIT-36L(18) tworzonego za pomocą czynności Generuj XML do aktywnego PDF dodaliśmy eksport wartości dla pola „25. Należna zaliczka”. Dzięki temu zostały obsłużone przypadki, dla których podczas importu XML do aktywnego formularza pobranego ze strony Ministerstwa Finansów pojawiał się komunikat: „Kwota w poz. 106 nie może być ujemna – Pole zostanie wyczyszczone”.

Ewidencja ryczałtowa Zmieniliśmy logikę obliczania kwartalnych zaliczek ryczałtowych. Od stycznia 2022, w związku z uzależnieniem wyliczania składki zdrowotnej od miesięcznego przychodu, podatnicy opłacający podatek kwartalnie muszą w systemie przygotowywać zaliczki na podatek ryczałtowy co miesiąc. Zaliczki za dwa pierwsze miesiące mają techniczny charakter, służą tylko do dostarczenia informacji o podstawie wymiaru składki zdrowotnej, zaliczka za trzeci miesiąc kwartału, oprócz informacji o podstawie zdrowotnego dostarcza informacji o podstawie obliczenia podatku i kwotach podatku do zapłaty. W związku z powyższym, zablokowaliśmy na formularzu zaliczki na podatek ryczałtowy na zaliczkach technicznych obliczanie podatku i zaliczek podatku, wartości prezentowane są jedynie na zakładce Przychody i odliczenia. Natomiast na formularzu trzeciej zaliczki w kwartale na zakładce Podatek i odliczenia oraz Zaliczka podatku obliczane są przychody i odliczenia za cały kwartał oraz wyliczana kwota zaliczki podatku za cały kwartał. Do zmian dostosowane zostały również wydruki Zaliczki na podatek ryczałtowy oraz Zestawienia do PIT 28. Na wydruku zaliczek na podatek ryczałtowy, zarówno tych technicznych jak i kwartalnych prezentujemy również wartość podstawy składki zdrowotnej w ujęciu miesięcznym i narastającym.

Deklaracja VAT-UE Na formularzu deklaracji VAT-UE dodaliśmy automatyczne zaznaczanie pola Korekta, w przypadku dodawania kolejnej deklaracji VAT-UE za dany okres. Dzięki zmianie ograniczone zostanie ryzyko pomyłki dotyczącej braku oznaczenia parametru Korekta na Tak dla tworzonej korekty deklaracji VAT-UE.

Poprawione funkcje

Ewidencja ryczałtowa Poprawiliśmy sposób pobierania podstawy składki zdrowotnej za pomocą czynności Pobierz dochód na właścicielach rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas po pobraniu dochodu na zakładce Właściciel-przychody w kolejnych miesiącach prezentowane były wartości narastająco. Mogło to spowodować błędy przy naliczeniu składki zdrowotnej dla właściciela, ponieważ przy ustaleniu podstawy składki, nadmiarowo były sumowane pobrane dla kolejnych miesięcy wartości. Obecnie na zakładce Właściciel-przychody po wykonaniu czynności Pobierz dochód wpisy dla kolejnych miesięcy dotyczą wyłącznie wartości z danego miesiąca (nie narastająco).

Deklaracje PIT Zgodnie z nowymi interpretacjami Krajowej Informacji Skarbowej zaktualizowaliśmy sposób wyliczenie ulgi na klasę średnią na formularzu Zaliczka podatku dochodowego wg skali. Aktualnie na podstawę do wyliczenia ulgi na klasę średnią składają się dochody z działalności gospodarczej pozarolniczej (z wykluczeniem dochodu z tytułu najmu prywatnego) oraz pomniejszone o dochody zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydruki

Deklaracje PIT Dostosowaliśmy pomocnicze wydruki zaliczek podatku dochodowego PIT skala, liniowo oraz ryczałt do zmienionych od 2022 roku formularzy zaliczek. Na wydrukach dodaliśmy informacje o zwolnieniach podatkowych, uldze dla klasy średniej oraz o podstawie wymiaru składki zdrowotnej wynikającej z danych podatkowych. Wydruki dostępne są na listach zaliczek jako pierwsze do wyboru oraz bezpośrednio z otwartego formularza. Dotychczas obowiązujące wydruki dostały dopisek „do 2021” i są do wyboru na kolejnych pozycjach. W przypadku rozliczeń kwartalnych na wydrukach PIT skala oraz liniowo została dodana do nagłówka wydruku informacja czy wydruk jest kwartalny czy nie. Przypominamy, że dla rozliczeń kwartalnych, ze względu na zmiany w obliczaniu podstawy składki zdrowotnej od 2022 zostały w programie zmienione zasady przygotowywania zaliczek kwartalnych. Prezentacja danych na wydrukach jest dostosowana do tej zmiany, tj wydruki z formularzy technicznych (oznaczonych jako Kwartalna=Nie) prezentują komplet danych dotyczących obliczenia podatku ale nie informują o kwocie do zapłaty. Kwota podatku do zapłaty jest prezentowana tylko na zaliczkach oznaczonych jako Kwartalne=Tak.

Deklaracje PIT Dostosowaliśmy wydruki Zestawienie do PIT 36 i Zestawienie do PIT 36L do zmienionych od 2022 formularzy zaliczek oraz podejścia w systemie do przygotowywania kwartalnych zaliczek podatku. Na wszystkich wydrukach została usunięta informacja o odliczeniach składki zdrowotnej od podatku. W przypadku rozliczeń kwartalnych do wydruku zestawień pobierane są dane z zaliczek oznaczonych jako Kwartalne. Wydruki zestawień do PIT 36, PIT 36L dostępne są na listach odpowiednio Zaliczka PIT skala oraz Zaliczka PIT liniowo, dotychczas obowiązujące wydruki dostały dopisek „do 2021” i są do wyboru na kolejnych pozycjach listy wydruków.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Pracownika
Wydruki

Deklaracje pracownika Umożliwiliśmy sterowanie widocznością znaku wodnego „Tylko do celów poglądowych” na wydruku deklaracji PIT-11. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PIT – ogólne w sekcji „Wydruk deklaracji” dodaliśmy parametr „Znak wodny na wydruku deklaracji PIT-11 w pulpicie pracownika”, który domyślnie ustawiony jest jako „Nie”. Po zaznaczeniu tego parametru na „Tak” na wydruku deklaracji PIT-11, który jest dostępny w Pulpicie pracownika z poziomu zakładki Deklaracje pracownika/Deklaracje podatkowe PIT będzie widoczny znak wodny.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2112.5.8 z dnia 11.02.2022r 

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Płatności dokumentów handlowych Przywróciliśmy komunikację z terminalem obsługiwanym przez PayTel poprzez port COM.

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Ulga podatkowa Poprawiliśmy naliczanie ulgi dla klasy średniej dla osób zatrudnionych na kilku etatach. W niektórych przypadkach liczyła się ulga dla klasy średniej w wyższej wartości, jeżeli wypłaty były naliczane równocześnie dla wszystkich etatów.

Ulga podatkowa Poprawiliśmy wyliczenie składek społecznych dla zaliczki podatku liczonej według zasad 2021 roku, w miesiącu przekroczenia limitu przychodu zwolnionego z tytułu ulg podatkowych takich jak duża rodzina. Składki społeczne w zaliczce według zasad 2021 były naliczane od całości przychodu, zamiast tylko od części opodatkowanej.

Korekty wypłat Poprawiliśmy naliczanie zaliczki podatku według zasad 2021 roku, w przypadku korekty składek ZUS z powodu przekroczenia trzydziestokrotności. Na wypłacie korygującej od zwracanych składek ZUS nie naliczał się podatek według zasad 2021 roku w celu porównania z zaliczką wyliczoną według obecnych zasad.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku w przypadku naliczania korekty wypłaty poprzez oznaczenie do przeliczenia.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej na wypłacie korygującej zaliczkę podatku z tytułu rozporządzenia z dnia 07.01.2022 r. W przypadku, gdy na pierwotnej liście składka zdrowotna była poprawnie naliczona do wysokości zaliczki podatku, to naliczając korektę zaliczki z tytułu rozporządzenia niepotrzebnie była doliczana kwota zdrowotnej.

Wydruki

Deklaracje IFT Poprawiliśmy podział stron dla raportów Deklaracja IFT-1R (16) oraz Deklaracja IFT-1 (16) w przypadku wyboru podczas drukowania dla kilku pracowników jednej z opcji: „Dokument PDF”, „Wyślij email PDF” lub „Załącznik”. W powyższych przypadkach następował nieprawidłowy podział stron dla poszczególnych pracowników np. pierwszy plik zawierał tylko jedną stronę, kolejny zawierał drugą poprzedniej deklaracji i pierwszą właściwej. Wydruk Deklaracja IFT-1R (16) dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje PIT/IFT-1R, natomiast Deklaracja IFT-1 (16) z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje PIT/IFT-1.

Wydruki płacowe Poprawiliśmy wykazywanie na wydrukach w mechanizmie REPX: Karta przychodów pracownika oraz Pasek wypłaty wartości dochodów opodatkowanych stawką 17% i 32% w miesiącu przekroczenia progu podatkowego w przypadku wypłacenia dodatku: „Świadczenie socjalne (z limitem, dodatek)”. Raport Karta przychodów pracownika jest dostępny z poziomu listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”, natomiast Pasek wypłaty jest dostępny z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty oraz Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Dokumenty Ewidencji Dla definicji dokumentu typu Magazyn ewidencja dodaliśmy możliwość ustawienia dodatkowych kontrolek na zakładce: Rozszerzenie definicji. Możliwe jest wskazanie kontrolek: Dekrety/Zapisy lub Dekrety, które będą widoczne na zakładce Ogólne dokumentu magazyn ewidencja.

Dokumenty Ewidencji Wprowadziliśmy możliwość zapamiętania domyślnych ustawień dla parametrów na czynności Renumeruj (czynność dostępna na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty).

Dokumenty Ewidencji Wprowadziliśmy możliwość zapamiętania domyślnych ustawień dla parametrów na czynnościach Różnice kursowe statystyczne/Generuj różnice oraz Odsetki statystyczne/Generuj odsetki (czynności dostępne na dokumencie Polecenia księgowania).

Matryce dokumentów Dla matryc dokumentów: sprzedaży i zakupu udostępniliśmy możliwość wyboru unijnych stawek VAT w polu Definicja stawki VAT. Dotychczas na matrycy dokumentu można było wskazać jedynie polskie stawki VAT. Dzięki zmianie możliwe będzie tworzenie matryc dla dokumentów w procedurze OSS/IOSS.

Poprawione funkcje

Deklaracje PIT Poprawiliśmy błędne ujmowanie zwolnienia podatkowego dla osób poniżej 26 roku życia, które prowadzą działalność gospodarczą w zaliczkach PIT oraz ryczałt. Zwolnienie podatkowe dla takich osób nie przysługuje z tytułu przychodów osiąganych z działalności gospodarczej.

Deklaracje PIT Dla formularza zaliczki PIT liczonej liniowo oraz wg skali wyłączyliśmy uwzględnianie do wyliczenia kosztów uzyskania przychodów współczynnika limitu i reklamy, który zgodnie z przepisami już nie obowiązuje. W przypadku ujemnej wartości przychodów, do kwoty kosztów doliczana była wartość przychodów pomnożona przez współczynnik limitu i reklamy. Aktualnie wspomniany współczynnik nie jest brany pod uwagę do wyliczenia kosztów uzyskania przychodów na nowych formularzach zaliczek PIT (obowiązujących od 2022 roku).

Wydruki

Deklaracja VAT-UE Zaktualizowaliśmy podstawę prawną na wydrukach: „Informacja VAT-UE(5)” oraz „Korekta informacji VAT-UE(5)” zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (Dz. U. z 2022 r. poz. 332).

Ewidencja ryczałtowa Dodaliśmy na liście Ewidencja ryczałtowa wydruk „Ewidencja przychodu – zestawienie roczne”. Wydruk jest bliźniaczy do wydruku dostępnego od dawna w ewidencji typu Księga podatkowa: „KPIR – zestawienie roczne”. Wydruk prezentuje przychody wg wszystkich stawek w ujęciu rocznym lub za dowolny okres.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Operacje Wprowadziliśmy poprawkę dotyczącą listy: „Operacje w zleceniach”. Problemem były dodatkowo wyciągnięte pola z organizatora listy, dotyczące zarejestrowanych czasów realizacji np.: [Realizacja.DataOd], [Realizacja.DataDo], które pomimo zarejestrowanych prac pozostawały puste na liście. W wersji 2112.5.8 zarejestrowane czasy zostały przywrócone.

Rezerwacje Zrealizowaliśmy poprawkę związaną z błędem, który występował podczas próby rezerwacji towaru, tj.: „Nie można ustawić ilości rezerwowanej na wartość większą od ilości w zasobie”. Rozwiązaniem problemu jest ponowne przeliczenie zasobów dla towaru, przy rezerwacji którego występował ww. komunikat. Czynność ta: „Przelicz ilość rezerwowaną zasobu” dostępna jest z poziomu kartoteki magazynowej tj. Produkcja/Towary i usługi – zakładka Magazyn/Zasoby. Problem dotyczył tylko rezerwacji produkcyjnych, dlatego czynność widoczna jest dla baz z włączonym parametrem w konfiguracji w sekcji Produkcja/Ogólne: „Licz zapotrzebowania” i „Aktywuj rezerwacje”.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy działanie kontrolki tekstu formatowanego (rich text) wykorzystywanej w Poczcie CRM. W przypadku e-maili zaimportowanych z serwera poczty, zawierających niestandardowe tagi html, mogło nastąpić zablokowanie działania edytora.

Moduł Pulpit Pracownika
Wydruki

Dane finansowe Poprawiliśmy raport Pasek wypłaty generowany z poziomu Pulpitu pracownika. W przypadku kiedy pracownik miał dwie kartoteki połączone wieloetatowością i wywoływał wydruk z poziomu Pulpit Pracownika/Dane finansowe/Wypłaty otrzymywał komunikat o braku praw dostępu do wypłaconego elementu o danym ID.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Obroty i salda Dla środowisk na platformie Azure poprawiliśmy działanie czynności Odśwież obroty i BO, dostępnej z poziomu okresu obrachunkowego oraz czynności Odśwież obroty konta, dostępnej na liście Plan kont oraz Obroty i salda. Dotychczas próba wykonania wspomnianych czynności kończyła się komunikatem błędu: „Nieobsługiwany typ bazy danych 'Soneta.Business.App.AzureDatabase'”. Po zmianie czynności: Odśwież obroty i BO oraz Odśwież obroty konta działają prawidłowo.

enova365 –  zmiany w licencjonowaniu

enova zmiany

Zmiany w wylogowywaniu operatorów.

W związku ze zmianami w licencjonowaniu wprowadzonymi przez producenta systemu zmienił się efekt użycia opcji wylogowywania innych operatorów z bazy.

Obecnie użycie tej opcji powoduje u wylogowywanego operatora natychmiastowe zakończenie pracy w systemie i utraty informacji w niezapisanych formularzach.

Jest to zamierzone działanie Sonety związane z uszczelnieniem licencjonowania. Tego typu działanie programu jest standardowym rozwiązaniem

w większości dostępnych na rynku systemów. W tej sytuacji rekomendujemy ograniczenie dostępności tej funkcji tylko dla wybranych operatorów.

Zalecamy, aby każde jej użycie, o ile to możliwe, poprzedzone było próbą nawiązania kontaktu z zalogowanym operatorem.

Zachęcamy również do ustalenia wewnętrznych zasad używania opcji wylogowywania operatorów.

enova365

Ulotka – opis zmian: do wersji 2112.5.7 z dnia 11.02.2022r 

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Baza Zoptymalizowaliśmy konstrukcję zapytania SQL dotyczącego struktury organizacyjnej. Wcześniejsza konstrukcja, przy bardzo dużych strukturach, powodowała błąd na serwerze SQL, wynikający z przekroczenia limitu złożoności zapytania (liczby wysyłanych parametrów).

Moduł CRM
Funkcjonalności

Kontrahent Zmieniono działanie funkcjonalności „Dane z GUS-BIR”, która pozwala na pobieranie danych firmy z bazy REGON. Dzięki zmianie po pobraniu danych firmy o dziewięciocyfrowym numerze REGON nie będzie on już uzupełniany o dodatkowe pięć zer. Dzięki temu pobrane dane będą tożsame z danymi dostępnymi w bazie REGON.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Dokumenty fiskalizowane W mechanizmie generowania raportu fiskalnego dla korekt dokumentów fiskalizowanych wprowadziliśmy tworzenie osobnych raportów dla każdego symbolu drukarki fiskalnej. W ten sposób ujednoliciliśmy działanie generowania tych dokumentów dla dokumentów fiskalizowanych i ich korekt.

Sprzedaż Dodaliśmy mechanizm kwalifikacji przychodu jako z przeważającej działalności, albo z pozostałej. Kwalifikacja jest wykonywana na poziomie pozycji dokumentu w oparciu o zdefiniowany w konfiguracji algorytm. Ma to zastosowanie w tworzeniu Ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, związanego z ograniczeniem handlu w niedziele.

Poprawione funkcje

Korekty dokumentów Poprawiliśmy mechanizm generowania automatycznych korekt MM. Dotychczas w pewnych przypadkach nie powstawała korekta do MM, choć powinna. Było tak w pewnym szczególnym przypadku zatwierdzania korekty ilościowej dokumentu przyjęcia.

Korekty dokumentów Poprawiliśmy algorytm wyliczania wartości automatycznych korekt dokumentów MM. Dotychczas w pewnych przypadkach występowały rozbieżności groszowe w wartości dokumentów KMMW i KMMP, co skutkowało niemożnością ich zaksięgowania przy włączonej weryfikacji zgodności zapisów.

Wydruki

Sprzedaż Dodaliśmy wydruk Ewidencja miesięcznego przychodu ze sprzedaży zgodny z wzorcem z rozporządzenia MF dotyczącego ograniczenia handlu w niedziele. Jest on dostępny na liście ewidencji dokumentów. Jego źródłem są raporty zbiorcze dla dokumentów fiskalizowanych i ich korekt z zastosowaniem mechanizmu kwalifikacji przychodu jako z przeważającej działalności, albo z pozostałej.

Dodatki

e-Sklepy Konektor Zaktualizowaliśmy definicje zadań globalnych dla harmonogramu zadań dotyczących komunikacji z e-sklepami. Dotąd w definicjach było odwołanie do bibliotek enova.eSklepy, obecnie jest do bieżącej wersji, czyli Soneta.eSklepy.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy definicję XML do wysyłania towarów do e-sklepu Shoper. Dotychczas cena towaru była wysyłana tylko podczas dodawania towaru. Obecnie jest wysyłana również podczas jego aktualizacji.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Właściciel – Opodatkowanie Ryczałtem W kartotece Właściciela na zakładce Kadry/Właściciel w tabeli dodaliśmy nową kolumnę „Ryczałt kwota przychodu bez ZUS za poprzedni rok”, w której należy uzupełnić kwotę przychodu pomniejszonego o składki ZUS dla właściciela opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, który złożył deklarację opłacania składki zdrowotnej na podstawie przychodu z ubiegłego roku. Kwota z nowej kolumny „Ryczałt kwota przychodu bez ZUS za poprzedni rok”, służy do wyliczenia składki zdrowotnej. Kwoty z kolumn „Ryczałt kwota przychodu za poprzedni rok” oraz „Ryczałt kwota dochodu za poprzedni rok” służą do wyliczenia składek społecznych właścicieli korzystających z „Małego ZUS”, gdzie w kolumnie „Ryczałt kwota dochodu za poprzedni rok” należy wpisać kwotę odpowiadającą połowie kwoty z kolumny „Ryczałt kwota przychodu za poprzedni rok”. Uwaga: W celu wyliczenia składki zdrowotnej dla właściciela opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, który złożył deklarację opłacania składki zdrowotnej na podstawie przychodu z ubiegłego roku należy uzupełnić nową kolumnę „Ryczałt kwota przychodu bez ZUS za poprzedni rok”. Jeżeli w poprzedniej wersji kwota została uzupełniona w kolumnie „Ryczałt kwota dochodu za poprzedni rok” to należy przepisać kwotę do nowej kolumny „Ryczałt kwota przychodu bez ZUS za poprzedni rok”.

Deklaracje PIT Dodaliśmy nową wersję deklaracji PIT-8AR (12), która ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 01.01.2022 r. Na formularzu w części C dodaliśmy nowy punkt 32 dotyczący dochodu z tytułu otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku (art. 30a ust. 1 pkt 13 ustawy).

Deklaracje PIT Uaktualniliśmy wersje deklaracji PIT-8AR do wersji 12 dla funkcjonalności 'Praca na wielu bazach’. Deklaracja PIT-8AR generowana jest z poziomu czynności na liście Praca na wielu bazach/Analizy baz danych.

Ulga podatkowa Poprawiliśmy naliczanie ulgi dla klasy średniej dla osób korzystających ze zwolnienia z podatku w związku z otrzymywaniem przychodów do 26 roku życia, korzystania z ulgi dla dużej rodziny, dla pracujących emerytów bądź dla powracających z zagranicy. W miesiącu wystąpienia zarówno przychodu zwolnionego jak i opodatkowanego do limitu naliczenia ulgi dla klasy średniej niepotrzebnie były uwzględniane przychody zwolnione z podatku.

Limit urlopowy Dodaliśmy parametr „Zapis per pracownik” do naliczania limitów urlopowych dla pracownika. Jeśli w/w parametr zostanie zaznaczony na „Tak” to przy seryjnym naliczaniu zapis limitu dla każdego pracownika nastąpi w osobnej sesji, a nie tak jak do tej pory w jednej. W przypadku kiedy naliczanie limitu urlopu dla danego pracownika nie powiodłoby się, to dla innych pracowników limit zostanie zapisany.

Poprawione funkcje

Deklaracje ZUS Poprawiliśmy wykazywanie składki zdrowotnej na deklaracji ZUS RCA w przypadku, gdy właściciel jest opodatkowany ryczałtem i ma zaznaczony w kartotece w zakładce Kadry/Właściciel parametr „Zwolnienie ze składki zdrowotnej” na „Tak”. W takiej sytuacji w części dotyczącej formy opodatkowania w polu „Kwota należnej składki” powinno być wykazane zero, a nie wartość pusta.

Deklaracje ZUS Poprawiliśmy wykazywanie składki zdrowotnej na deklaracji ZUS DRA w przypadku, gdy właściciel jest opodatkowany ryczałtem i ma zaznaczony w kartotece w zakładce Kadry/Właściciel parametr „Deklaracja opłacania składek na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym” na „Tak”. W takiej sytuacji w części dotyczącej formy opodatkowania w polu „Suma przychodów w bieżącym roku kalendarzowym” powinno być puste pole, a nie uzupełnione zerem.

Okres zasiłkowy Poprawiliśmy wyliczanie okresu zasiłkowego. Dotychczas do okresu zasiłkowego były niepotrzebnie wliczane nieobecności z tytułu opieki nad dzieckiem, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego.

Koszty uzyskania przychodu Poprawiliśmy naliczanie standardowych kosztów uzyskania przychodu w przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika jest objęte 50% kosztami uzyskania przychodu oraz jeden z elementów wynagrodzenia w naliczanej wypłacie na definicji elementu w zakładce „Deklaracje” w parametrze „Koszty uzyskania przychodu” ma wybraną opcję „Ze stosunku pracy”.

Wydruki

Deklaracje PIT Dodaliśmy wydruki Deklaracja PIT-8AR (12) oraz Informacja miesięczna PIT-8AR (12) do nowego wzoru deklaracji PIT-8AR w wersji 12. Zaktualizowaliśmy również podstawy prawne na wydruku Deklaracja PIT-4R (12).

Deklaracje PIT Zmodyfikowaliśmy wydruk deklaracji PIT-11 w mechanizmie repx. Po zmianach raport zapisany do formatu pdf ma mniejszą wielkość, co znacznie przyspiesza jego wysyłkę mailem. Wydruk dostępny jest z poziomu formularza deklaracji PIT-11 bądź z listy Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT-11. Uwaga: W wydruku Deklaracja PIT-11 (27) dostępnym z poziomu Pulpit pracownika/Deklaracje pracownika/Deklaracje podatkowe PIT ukryliśmy napis „Tylko dla celów poglądowych”.

Deklaracje PIT Poprawiliśmy wykazywanie danych na wydruku Deklaracja PIT-11 (27) w mechanizmie ASPX w części E w wierszu 8 – „Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich, z wyjątkiem należności wykazanych w wierszu 9” oraz w wierszu 9 – „Należności z tytułu wymienionego w wierszu 8, otrzymane przez podatników do ukończenia 26. roku życia”. Dotychczas w polach nr 64-69 na wydruku w mechanizmie ASPX nie zaczytywały się wartości, w mechanizmie REPX było poprawnie.

Oświadczenia i wnioski Poprawiliśmy pobieranie adresu pracownika na wydrukach dla następujących oświadczeń: Rez. z rozp. MF z 07.01.22 EtRez. z rozp. MF z 07.01.22 UmUlga dla dużych rodzinUlga dla klasy średniejUlga dla pracujących emerytówUlga na powrót z zagranicyZaniechanie KUPZaniechanie podatku z UC. W przypadku, gdy w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Ogólne był wprowadzony adres zameldowania oraz w zakładce Kadry/Adresy adres zamieszkania to na wydrukach dla powyższych oświadczeń nie był pobierany adres pracownika. Obecnie raporty generują się poprawnie.

PFRON Poprawiliśmy wykazywanie liczby osób w polach 50, 54, 58, 60 na wydruku Informacja INF-W dostępnym z poziomu list kadrowych w sekcji „ZPCHR”. W przypadku, gdy dany pracownik w trakcie miesiąca uzyskiwał potwierdzenie schorzenia specjalnego – choroby psychicznej i poprzez aktualizację zostało to uzupełnione w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Informacje PFRON, to w tym miesiącu nie był on uwzględniany w liczbie osób niepełnosprawnych w w/w polach.

Wydruki płacowe Na wydrukach Zaświadczenie o zarobkach oraz Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe) dodaliśmy w opcjach raportu następujące parametry:

 • Uwz.przych.prac.PPK – w parametrze jest możliwość wyboru opcji „Tak” lub „Nie”. Domyślnie jest on ustawiony na „Tak”, wówczas w wykazywanym na zaświadczeniu wynagrodzeniu brutto oraz netto będzie uwzględniony przychód od składki pracodawcy PPK (dla elementów wybranych w parametrze „El. przychodów PPK”). Jeżeli parametr zostanie ustawiony na „Nie” to przychód od składki pracodawcy PPK nie będzie uwzględniany w wykazywanym na zaświadczeniu wynagrodzeniu brutto oraz netto. Dodatkowo w przypadku wydruku Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe) przy ustawieniu na „Tak” parametru „Uwz.przych.prac.PPK” zostanie zmodyfikowany opis wiersza „Wynagrodzenie pomniejszone o składki ZUS ubezpieczonego, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę podatku” na „Wynagrodzenie pomniejszone o składki ZUS ubezpieczonego, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę podatku i podatek od przychodu od skł. pracodawcy PPK” oraz wyświetlana wtedy kwota będzie pomniejszona o podatek od przychodu od skł. pracodawcy PPK.
 • El. przychodów PPK – parametr z możliwością wyboru wielu elementów. Aktywny w momencie zaznaczenia parametru „Uwz.przych.prac.PPK” na „Tak”.

Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 09.02.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 6,25%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 8,25%
 • Odsetki maksymalne – 16,5%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Poprawione funkcje

Kursy walut Poprawiliśmy błąd pobierania kursów walut z NBP, jeśli kursy były pobierane bezpośrednio po wysyłce eDeklaracji. Po zmianach problem nie występuje.

Wydruki

Rozrachunki wg dokumentów Poprawiliśmy wydruk Dokumenty nierozliczone – razem w mechanizmie wydruków XtraReports w przypadku generowania raportu tylko dla jednego rozrachunku. W takiej sytuacji na raporcie nie pojawiały się wartości w polach Kwota oraz Kwota nierozliczonych. Po zmianie na wydruku widoczne są prawidłowe kwoty.

Noty odsetkowe Zaktualizowaliśmy podstawę prawną dla wydruku Noty odsetkowej zawierającej odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Moduł Księga Inwentarzowa
Wydruki

Środek trwały Na wydruku Karta środka trwałego – wartości niematerialnej (prawnej) dostępnym na liście Ewidencja środków trwałych poprawiliśmy literówkę w słowie „Pozyskanie”.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

JPK Udostępniliśmy nową wersję JPK_EWP(3), czyli strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji przychodów. Nowa wersja zgodna jest ze strukturą pliku opublikowaną na stronie Krajowej Administracji Skarbowej. Organy podatkowe mogą wymagać struktury JPK_EWP(3) nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.
Nowa wersja struktury została rozbudowana o dwie stawki podatkowe: 12% i 14% oraz fakultatywny węzeł Wykaz, który zawiera wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
W celu przygotowania pliku JPK_EWP(3) z uwzględnieniem wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy na formularzu generowania JPK (lista Ewidencja dokumentów/Jednolite pliki kontrolne, czynność Generuj plik JPK) ustawić w polu Zakres danych opcję: „Zapisy oraz wykaz”.

Deklaracje PIT Umożliwiliśmy dla właścicieli korzystanie ze zwolnień podatkowych wynikających z przepisów Polskiego Ładu (m.in z tzw. PIT-0 dla rodzin 4+) już na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy (skala, liniowo, ryczałt). Na kartotece właściciela dodaliśmy na zakładce Dane podatkowe sekcję Naliczaj zwolnienia z podatku. Zwolnienia wymienione w tej sekcji (zwolnienie z podatku do 26 roku życia, dla dużych rodzin, dla pracujących emerytów, dla powracających z zagranicy) mają jeden wspólny limit – 85 528,00 i nie sumują się, to znaczy że w przypadku prawa do kilku zwolnień w dalszym ciągu ograniczenie poboru podatku obowiązuje tylko do kwoty limitu, tj. 85 528,00. Jeżeli w tej sekcji zostanie zaznaczony przynajmniej jeden z parametrów, na formularzach zaliczek PIT skala, liniowo oraz na podatek ryczałtowy uaktywni się naliczanie zwolnienia w nowych polach w wyodrębnionych sekcjach:

 • Zaliczka PIT skala – zakładka Dochody lub straty – sekcja Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat,
 • Zaliczka PIT liniowo – zakładka Dochody lub straty i podatek – sekcja Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat,
 • Zaliczka na podatek ryczałtowy – zakładka Przychody i odliczenia – sekcja Przychód po odliczeniu przychodu zwolnionego.

Wysokość zwolnienia prezentowana jest w wydzielonych sekcjach zaliczek. Zwolnienie nalicza się na zaliczce do wysokości dochodu (przychodu) oraz do wysokości limitu zwolnienia. Możliwe jest również ręczne skorygowanie wyliczonej kwoty zwolnienia na zaliczce podatków poprzez wybór: Korekta.

Ewidencja ryczałtowa Umożliwiliśmy ustawienie domyślnej stawki ryczałtu dla dokumentów ewidencji sprzedaży bez VAT. Po wpisaniu kwoty w polu Wartość aktywuje się na zakładce Ogólne nowe pole Stawka ryczałtu, w którym można wskazać stawkę ryczałtu, na którą nastąpi dekretacja. Domyślną wartość pola Stawka ryczałtu ustawia się na definicji dokumentu ewidencji na zakładce Rozszerzenia definicji VAT.

Ewidencja ryczałtowa Dodaliśmy możliwość automatycznej predekretacji dokumentów sprzedaży z elementami VAT w walucie obcej do stawki ryczałtu wskazanej na elemencie VAT. Do ewidencji przychodów pobierana jest kwota z pola WartoscKsi.Netto, znajdującego się na elementach VAT. Mechanizm predekretacji sprzedaży walutowej na zagranicznych stawkach VAT dedykowany jest do obsługi sprzedaży w procedurach OSS/IOSS oraz WSTO.

KPiR Dodaliśmy możliwość automatycznej predekretacji dokumentów SAD oraz dokumentów sprzedaży z elementami VAT w walucie obcej. Wspomniane dokumenty są predekretowane do kolumny KPIR wskazanej na elemencie VAT. W przypadku dokumentu SAD zapis KPIR tworzy się w wartości netto elementu VAT, natomiast w przypadku dokumentów sprzedaży z elementami VAT w walucie obcej – kwota pobierana jest z elementów VAT z pola WartoscKsi.Netto. Mechanizm predekretacji sprzedaży walutowej na zagranicznych stawkach VAT dedykowany jest do obsługi sprzedaży w procedurach OSS/IOSS oraz WSTO.

Złe długi VAT Zmodyfikowaliśmy sposób naliczania rozliczeń kasowych VAT typu KasoweZłeDługiKorekta oraz Kasowe na dokumencie Rozliczenie kasowe VAT. Dzięki temu obsłużone zostały przypadki naliczania ulgi na złe długi VAT dla elementów VAT, na których występowały zaokrąglenia dla kwoty VAT lub netto (i przez to mogły wystąpić rozbieżności pomiędzy wartościami pierwotnie rozliczonymi w VAT, a wartościami korygowanymi czy powracającymi do VAT). Po zmianie rozbieżności nie występują. System pilnuje by wartości były korygowane do wysokości pierwotnego rozliczenia.

Ewidencja pojazdów Zwiększyliśmy pole Opis na kartotece Pojazdu na zakładce Ogólne. Dotychczas pole prezentowało 3 wiersze, a dłuższy tekst można było zobaczyć po przewinięciu suwaka. Obecnie pole po wejściu na kartotekę prezentuje od razu 8 wierszy.

Poprawione funkcje

Dokumenty Ewidencji Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się w szczególnych przypadkach przy zatwierdzaniu faktury końcowej w module Handel, do której tworzył się dokument ewidencji. Próba zatwierdzenia faktury kończyła się błędem: „Sumy w poszczególnych stawkach VAT nie są zgodne z dokumentem źródłowym”. Po poprawie wartości do elementów VAT dokumentu ewidencji pobierane są właściwie, błąd nie występuje i można zatwierdzić dokument.

Matryce dokumentów Poprawiliśmy uzupełnianie kolumny KPIR na elementach VAT w przypadku tworzenia dokumentów zakupu lub sprzedaży za pomocą matryc dokumentów. W wersji 2112.4.6 kolumna KPIR ustawiona na matrycy nie przenosiła się na element VAT do pola Kolumna. Aktualnie kolumna KPIR jest uzupełniana zgodnie ze wskazaniem na matrycy dokumentu.

Obroty i salda Poprawiliśmy treść komunikatu, który pojawia się podczas czynności odświeżania obrotów konta z poziomu Obrotów i sald. Obecna treść komunikatu to: „Przeliczanie obrotów i sald oparte na mechanizmie SQL Query”

Wydruki

Ewidencja ryczałtowa Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas generowania wydruku: Zestawienie do PIT-28 (dostępnego z poziomu listy: KPIR/Zaliczka na podatek ryczałtowy) o treści: „KasaRozrzucKwoty.Rozrzuc: co najmniej jedna proporcja jest ujemna”. Błąd pojawiał się w specyficznych warunkach, gdy na zaliczce ryczałtu pojawiał się ujemny przychód opodatkowany stawką ryczałtu. Po zmianach błąd nie występuje.

Dodatki

Analizy MS Excel Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający przeliczenie skoroszytu dla baz skonfigurowanych na serwerze MySQL. W przypadku takich baz podczas próby wykonywania obliczeń pojawiał się komunikat o treści „Nie znaleziono wpisu 'Nazwa bazy'”. Po zmianie Analizy MS Excel działają prawidłowo i możliwe jest obliczanie danych dla baz MySQL.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Technologia Dla czynności „Aktualizuj technologie…” dostępnej z poziomu Operacji wzorcowych, dodaliśmy nowy parametr o nazwie: „Wszystko”, umożliwiający zaznaczenie wszystkich dostępnych elementów w oknie tej czynności.

Technologia Wprowadziliśmy poprawkę dotyczącą czynności „Aktualizuj technologie…” dostępnej z poziomu Operacji wzorcowych. Podczas aktualizacji kilkudziesięciu technologii z zaznaczonymi wszystkimi parametrami, zdarzało się, że na innych stanowiskach/operatorach pojawiał się błąd: „Przekroczony czas odpowiedzi serwera bazy danych MS SQL”.

Moduł Praca hybrydowa
Funkcjonalności

Praca hybrydowa Ukryliśmy panel dodatkowych informacji na listach Moje aktywności oraz Organizacja pracy. Możliwe jest jego wyświetlenie za pomocą parametru „Wyświetl panel 'Dodatkowe informacje’ na listach”, który jest dostępny w Opcjach systemu w folderze Praca zdalna/Ogólne. Pozwoli to dostosować widok listy do potrzeb użytkownika.

Praca hybrydowa Na formularzach aktywności dodaliśmy pole Dział. Dział przypisać możesz z poziomu najwyższej hierarchicznie aktywności – aktywności podrzędne dziedziczą dział z aktywności nadrzędnej i nie mogą być modyfikowane. Dla przykładu: ustawiony dział dla Pakietu prac zostanie przypisany do podrzędnych Grup zadań i Zadań. Aby dodać dział do listy słownikowej w dodanym polu należy wpisać jego nazwę. Umożliwiliśmy również filtrowanie aktywności na liście Organizacja Pracy po polu Dział. Pozwoli to na uporządkowanie aktywności i ich szybkie wyszukiwanie według kryterium działu do którego przynależą.

Praca hybrydowa Na liście Czas realizacji dodaliśmy filtr Zadanie. Pozwala on wyświetlić czasy zalogowane przez użytkowników systemu w kontekście wybranych zadań. Ułatwi to wyszukiwanie i analizowanie zarejestrowanych czasów pracy.

Poprawione funkcje

Praca hybrydowa Usunęliśmy niedziałające prawo „Widoczna lista” dostępne na formularzu roli w drzewie praw. Od teraz sterowanie dostępem do listy Powiadomienia możliwe jest przy pomocy prawa na roli związanego z widocznością folderu (Foldery\Menu\Praca hybrydowa\Powiadomienia). Dzięki temu ustawianie praw do widoczności listy Powiadomienia będzie intuicyjne.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Administracja Na serwerze www wykorzystującym Kestrel (serwer w technologii .NET Core) poprawiliśmy wyświetlanie strony technicznej /Admin. W poprzedniej wersji, w przypadku obsługi większej liczby AppDomain’ow (kilku baz danych) na stronie ?admin widoczne było tylko pierwszych kilka pozycji.

Wydruki Opcje/Systemowe/Pliki dodaliśmy możliwość zaimportowania definiowanych nagłówków i stopek do wydruków REPX. Poprzednio próba zaimportowania wzorca kończyła się komunikatem o niepoprawnym rozszerzeniu pliku.

Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy kolor przycisków na formularzach dla stylu kolorystycznego ciemnego.

Edycja na formularzach Poprawiliśmy działanie kontrolki tekstu sformatowanego (rich text) w przypadku baz danych bez włączonego kodowania Unicode. W poprzedniej wersji, po wstawieniu w edytorze pustej linii i zapisaniu formularza, w miejscu pustych linii pojawiały się znaki zapytania.

Moduł Praca hybrydowa
Funkcjonalności

Praca hybrydowa W Pulpicie pracy hybrydowej dodaliśmy możliwość podglądu Zadań przypisanych do Zespołu, do którego należy zalogowany Pracownik. Aby utworzyć Zespół składający się z Pracowników należy utworzyć rolę dedykowaną dla Pulpitu pracownika. Następnie przypisać ją wybranym Pracownikom z poziomu zakładki „Dostęp WWW” w formularzu Pracownika. Kolejnym krokiem jest przejście w Opcjach systemowych do folderu Praca hybrydowa\Zespoły i utworzenie nowego zespołu na bazie wspomnianej wyżej roli. Po utworzeniu Zadania i przypisaniu go do utworzonego Zespołu, należący do niego Pracownicy z poziomu listy Zadania dostępnej w Pulpicie pracy hybrydowej mogą pracować z Zadaniem. Dzięki temu możliwe jest delegowanie jednego Zadania dla wielu Pracowników.

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy w wersji mobilnej aplikacji odstępy pomiędzy przyciskami posiadającymi rozwijalne menu. Poprzednio odstępy nie występowały, co powodowało „zlewanie” się przycisków.

Android\Załączniki, notatki Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający przejście kroku kreatora, do którego był załączony plik pdf.

iOS\Nawigacja Poprawiliśmy działanie funkcji Pokaż lokalizację na telefonach z systemem iOS. Poprzednio wybranie tej funkcjonalności skutkowało zacięciem się menu aplikacji.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2112.4.6 z dnia 01.02.2022r

WERSJA SREBRNA/ZŁOTA

WERSJA STANDARD

Handel i Magazyn

Handel 

Kadry Płace i HR

Kadry i Płace 

Finanse i Księgowość

KsięgowośćEwidencja Środków Pieniężnych DODATKIElektroniczne Wyciągi Bankowe 

Produkcja

Handel 

WERSJA MULTI

Kadry Płace i HR

Pulpit Kierownika 

WERSJA PLATYNOWA

WERSJA STANDARD

Kadry Płace i HR

Kadry i Płace 

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Handel
Funkcjonalności

KSeF W konfiguracji KSeF dodaliśmy parametr dotyczący zapisywania pliku XML z e-fakturą w bazie danych albo w pliku.

KSeF Obsłużyliśmy wysyłanie e-faktury KSeF do instalacji produkcyjnej. Dotąd fakturę można było wysłać jedynie do platformy testowej.

KSeF Dodaliśmy czynność KSeF/Sprawdź stan, służącą do sprawdzenia stanu przetwarzanej przez KSeF faktury i do pobrania nadanego jej numeru. Czynność została dodana, gdyż przetwarzanie wysłanej faktury w KSeF często trwa dość długo i nie udaje się pobrać nadanego numeru od razu przy wysyłaniu.

KSeF Dodaliśmy pole dokumentu handlowego Status KSeF. Odzwierciedla ono stan przetwarzania dokumentu na platformie KSeF.

Tax Free W wydruku dokumentu Tax Free dodaliśmy standardowe logo Tax Free.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Deklaracje ZUS Dostosowaliśmy kody terminu składania deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2021 r., które weszło w życie z dniem 01.01.2022 r. W związku z powyższym za okres od stycznia 2022 r. poniższe kody nie będą dostępne:

 • 2 – dla deklaracji składanych do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
 • 4 – dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni przez wspólników spółek (jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich), którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, natomiast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, oraz przez osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Natomiast za okres od stycznia 2022 r. wprowadziliśmy następujące kody terminu przesyłania deklaracji i raportów:

 • 1 – dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • 3 – dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną (spółki kapitałowe, spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe),
 • 5 – dla deklaracji składanych za sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
 • 6 – dla deklaracji składanych do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek (osoby opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przedsiębiorcy i inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (jawne, komandytowe, partnerskie, komandytowo-akcyjne).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniazdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 2366).

Deklaracje ZUS Dostosowaliśmy formularz imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA oraz formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2021 r., które weszło w życie z dniem 01.01.2022 r. W związku z powyższym do formularza ZUS RCA dla właściciela oraz formularza ZUS DRA (Właściciel) dodaliśmy zakładkę „Formy opodatkowania i roczna zdrowotna” zawierającą dwa nowe bloki:

 • Forma opodatkowania obowiązująca w danym miesiącu oraz przychód i dochód z działalności gospodarczej dla celów wyliczenia składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uwaga: Dane dotyczące rocznej dopłaty będą dostępne dla płatników począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za luty 2023 r.

Formularz ZUS RCA dostępny jest jako załącznik do formularza ZUS DRA z poziomu listy Kadry i Płace/Deklaracje ZUS/DRA. Zakładka „Formy opodatkowania i roczna zdrowotna” w formularzu ZUS RCA dla pracowników została ukryta oraz w formularzu ZUS DRA, w przypadku gdy właściciel rozlicza się wraz z pracownikami została ukryta. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Deklaracje ZUS Obsłużyliśmy korekty dokumentów ZUS RZA zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2021 r., które weszło w życie z dniem 01.01.2022 r. Dokument ZUS RZA przestaje obowiązywać począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za styczeń 2022 r. Rozliczenie składki zdrowotnej będzie miało miejsce wyłącznie w dokumencie ZUS RCA. Dotyczy to również korekt za okresy rozliczeniowe sprzed stycznia 2022 r. Uwaga: Nie ma konieczności przerejestrowywania osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego na ZUS ZZA i zgłaszania ich na ZUS ZUA w związku z odejściem od stosowania formularza ZUS RZA od 1.01.2022 r.

Deklaracje ZUS Dostosowaliśmy struktury deklaracji ZUS do wysyłki do nowej metryki dla wersji 10.02.002 programu Płatnik, która jest dostosowana do zmian związanych z Polskim Ładem.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki, które od 01.01.2022 r. przyjmują następujące wartości:

 • Przeciętne miesięczne w czwartym kwartale: 6221,04 zł
 • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • Na ubezpieczenie zdrowotne: 4665,78 zł
 • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent): 99,60%

Podstawy prawne:

 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r.
 • Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2022 r.

Właściciel – Opodatkowanie Ryczałtem Umożliwiliśmy naliczenie wypłaty ze zwolnieniem ze składki zdrowotnej właściciela opodatkowanego ryczałtem. W kartotece Właściciela na zakładce „Właściciel”, w przypadku wybrania w parametrze „Forma opodatkowania” opcji „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych” umożliwiliśmy zaznaczenie parametru „Zwolnienie ze składki zdrowotnej”, co oznacza, że na wypłacie będzie wykazywana podstawa składki zdrowotnej, natomiast składka zdrowotna wyniesie zero. Uwaga: Zwolnienie ze składki zdrowotnej właściciela opodatkowanego w formie ryczałtu przysługuje, gdy jednocześnie pracuje na umowie o pracę, gdzie podstawa składek społecznych nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, a dodatkowo przychody z pozarolniczej działalności nie mogą być wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia. Użytkownik sam decyduje czy spełnia warunki do zwolnienia ze składki zdrowotnej i na tej podstawie ustawia odpowiednio parametr „Zwolnienie ze składki zdrowotnej”. W programie nie są sprawdzane warunki na wysokość przychodów.

Poprawione funkcje

Zaliczka podatku Poprawiliśmy naliczanie zaliczki podatku dla wypłat poniżej 12 800zł, dla pracowników zatrudnionych równocześnie na etacie i zleceniu. Jeżeli była naliczona wypłata etatowa z korzystniejsza zaliczką liczoną według zasad z roku 2021, to w przypadku liczenia kolejnej wypłaty z tytułu umowy cywilnoprawnej była niepoprawnie wyliczana zaliczka według zasad 2021 poprzez uwzględnienie wartości z etatu.

Zajęcia komornicze Poprawiliśmy wyliczanie kwoty wolnej na elemencie wynagrodzenia „Zajęcia komornicze” w przypadku, gdy pracownik w kartotece na zakładce „Historia zapisów” miał puste zapisy np. związane z umową cywilnoprawną lub w sytuacji, gdy pracownik nie miał pustych zapisów, ale okres podlegania ubezpieczeniom społecznemu i zdrowotnemu był inny niż okres zatrudnienia. W takich przypadkach kwota wolna była wyliczana w nieprawidłowej wartości. Aktualnie wartości wyliczane są poprawnie.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy wyliczanie składki zdrowotnej na wypłatach, gdzie wyliczana jest zaliczka podatku na podstawie rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. poprzez porównanie zaliczki według nowego ładu oraz zaliczki podatku według zasad na 31 grudnia 2021 r. W pewnych przypadkach niepoprawnie była ograniczana składka zdrowotna bądź niepotrzebnie wyliczała się ujemna kwota składki zdrowotnej.

Wydruki

Oświadczenia i wnioski Umożliwiliśmy seryjny wydruk oświadczenia „Ulga dla klasy średniej” z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy poprzez dodanie w sekcji „Dokumenty” raportu „Oświadczenie – ulga dla klasy średniej”.

Deklaracje ZUS Uaktualniliśmy wydruk „Deklaracja DRA” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2021 r., które weszło w życie z dniem 01.01.2022 r. Obecnie wydruk zawiera dwa dodatkowe bloki:

 • XI. Forma opodatkowania obowiązująca w danym miesiącu oraz przychód i dochód z działalności gospodarczej dla celów wyliczenia składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne.
 • XII. Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Raport „Deklaracja DRA” dostępny jest z poziomu formularza ZUS DRA na liście Kadry i Płace/Deklaracje ZUS/DRA. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 2366).

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Wydruki

Sprawozdanie o terminach zapłaty Do wydruku „Sprawozdanie o terminach zapłaty”, tworzonego z poziomu listy Rozrachunki wg dokumentów, dodaliśmy możliwość przygotowania raportu prezentującego w szczegółach numer ewidencji dokumentu. Opcja dostępna jest po ustawieniu na formatce generowania raportu parametru Numer ewidencji na Tak.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodaliśmy nowy filtr importu wyciągów bankowych: BS Pleszew (Elixir, masowe).

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Poprawiliśmy pobieranie wielu wyciągów w PDF – błąd związany z usunięciem biblioteki ICSharpCode.SharpZipLib pojawiał się dla webserwisów Alior, ING, BNP Paribas oraz PEAKO. Po zmianie z tych webserwisów poprawnie pobiera się wiele wyciągów w PDF.

Elektroniczne Wyciągi BankoweWebservice Poprawiliśmy obsługę długich adresów zleceniodawcy podczas wysyłki przelewów online w Webservice ING.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracje PIT Zaktualizowaliśmy struktury XML eDeklaracji PIT: PIT-36(29) oraz PIT-36L(18) obowiązujące dla rozliczeń roku 2021. Mechanizm umożliwiający sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-36 oraz PIT-36L w formie eksportu plików XML o strukturze eDeklaracji, które mogą być zaimportowane do druków deklaracji udostępnianych przez Ministerstwo Finansów jako aktywne PDF, dostępny jest z poziomu zaliczek na podatek dochodowy za pomocą czynności „Generuj XML do aktywnego PDF”.

Deklaracje PIT Zaktualizowaliśmy strukturę XML eDeklaracji PIT-28 do wersji 24 obowiązującej dla rozliczeń roku 2021. Mechanizm umożliwiający sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-28 w formie eksportu plików XML o strukturze eDeklaracji, które mogą być zaimportowane do druków deklaracji udostępnianych przez Ministerstwo Finansów jako aktywne PDF, dostępny jest z poziomu zaliczek na podatek dochodowy za pomocą czynności „Generuj XML do aktywnego PDF” .

Deklaracje PIT Umożliwiliśmy naliczanie ulgi dla klasy średniej na zaliczkach PIT, jeśli właściciel rozlicza się na skali podatkowej. Na kartotece właściciela, na zakładce Dane podatkowe dodaliśmy parametr Naliczaj ulgę podatkową dla klasy średniej, domyślnie wyłączony. Parametr jest widoczny jeśli na tej samej zakładce jest wskazany Standardowy typ progów podatkowych.
Na formularzu Zaliczki PIT skala, na zakładce Odliczenia od dochodu i zwolnienia dodaliśmy sekcję dedykowaną uldze, w której widoczna jest podstawa naliczenia i kwota ulgi narastająco i miesięcznie. W przypadku kwartalnego rozliczania PIT, sekcja jest widoczna tylko na zaliczce końca kwartału. Naliczona kwota ulgi narastająco jest odliczana od podstawy opodatkowania.
Zgodnie z przepisami, podstawę naliczenia ulgi stanowi przychód z działalności gospodarczej pomniejszony o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, dlatego ci z Państwa, którzy opłacone składki społeczne zaliczają bezpośrednio w koszty, muszą skorzystać z przycisku Korekta dostępnego na zaliczce w sekcji dotyczącej ulgi i pomniejszyć miesięczną podstawę naliczania o opłacone składki społeczne.

Deklaracja CIT-ST Zaktualizowaliśmy eDeklarację CIT-ST(8) do nowej wersji struktury XML, obowiązującej dla eDeklaracji składanych od stycznia 2022.

eDeklaracje Dla eDeklaracji: VII-DO oraz VIU-DO dokonaliśmy zmian w pobieraniu pola dotyczącego nazwy podatnika. Dotychczas, jeżeli nazwa firmy miała powyżej 100 znaków, eDeklaracja nie była zgodna ze schemą, ponieważ pole to może zawierać maksymalnie 100 znaków. Aktualnie w przypadku nazwy podmiotu składającej się z więcej niż 100 znaków, do eDeklaracji: VII-DO oraz VIU-DO do pola PelnaNazwa pobierane jest 100 pierwszych znaków z nazwy firmy.

Dokumenty Ewidencji Dodaliśmy na definicjach dokumentów ewidencji na zakładce Rozszerzenie definicji parametr Data zobowiązania/należności wg daty operacji dla dokumentów z datą wystawienia od. Parametr na definicji dokumentu ewidencji działa tylko dla dokumentów powstających w ewidencji dokumentów i jest nadrzędny w stosunku do analogicznego parametru dostępnego w konfiguracji Ewidencja SP/Rozrachunki, który działa dla płatności powstających we wszystkich obszarach w bazie. Dzięki temu parametrowi, który pośrednio wpływa również na datę wg której jest pobierany kurs do przeliczenia płatności walutowych, można na wyodrębnionej definicji obsłużyć transakcje, które wymagają zastosowania innego kursu niż ustawiony dla całej bazy.

Ewidencja ryczałtowa Dodaliśmy dla dokumentów sprzedaży podlegających VAT możliwość ustawienia domyślnej stawki ryczałtu. Nowa funkcjonalność jest bliźniacza do funkcjonalności dostępnej od dawna w ewidencji typu Księga podatkowa. Na definicji dokumentu sprzedaży na zakładce Rozszerzenie definicji VAT dodaliśmy pole Domyślna stawka ryczałtu. Wskazana w tym miejscu stawka podpowiada się na dokumencie ewidencji na zakładce VAT w polu Kolumna. Domyślną stawkę dodaliśmy również na matrycach sprzedaży. Wprowadzone zmiany znacząco przyspieszą wprowadzanie danych do ewidencji ryczałtowej.

RMK Dodaliśmy nowy rodzaj algorytmu ratalnego – Ratalny (nadrzędna proporcjonalność). Algorytm bazuje na ustaleniu stałych rat dla kolejnych miesięcy. Doprecyzowaliśmy również nazwę dotychczasowego algorytmu Ratalnego na Ratalny (nadrzędna ilość rat). Na formatce kosztu RMK dodaliśmy podręczne opisy dla każdego z algorytmów. Do zmian został dostosowany wydruk „Zestawienie RMK” dostępny na liście RMK/Koszty.

Importy i eksporty W funkcji eksportu oraz importu danych wg struktur plików XML (Optima) dodaliśmy obsługę pola Podatnik VAT, znajdującego się na kartotece kontrahenta. Podczas eksportu danych wartość tego pola przenosi się do pliku XML do pola <PLATNIK_VAT>, znajdującego się w węźle <KONTRAHENT>. Podczas importu kartoteka kontrahenta zakłada się z oznaczeniem Podatnik VAT: Nie, jeżeli w importowanym pliku jest ustawienie <PLATNIK_VAT>Nie</PLATNIK_VAT>. Jeżeli w pliku jest <PLATNIK_VAT>Tak</PLATNIK_VAT> lub pole to nie występuje albo jest bez wartości, to kartoteka kontrahenta zakłada się z oznaczeniem Podatnik VAT: Tak.

Poprawione funkcje

Importy Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas importu dokumentów zakupu w walucie obcej, wykonywanego poprzez funkcję Plik/Importuj zapisy/Dokumenty handlowe i raporty KB (XML), jeżeli w importowanym pliku XML w węźle REJESTR_ZAKUPU_VAT w polu WALUTA był wskazany symbol waluty obcej. W takim przypadku podczas wykonywania importu pojawiał się komunikat: „Niedozwolony symbol waluty dla kraju stawki”, uniemożliwiający wczytanie dokumentów. Aktualnie dokumenty zakupu w opisanym przypadku importują się prawidłowo.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Kierownika
Poprawione funkcje

Zadania i wnioski Ukryliśmy widoczność załączników w Pulpicie kierownika w zakładce Pulpit kierownika/Zadania i wnioski/Zadania pracownika dla udostępnianych pracownikom następujących wydruków: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, ZUS IMIR, IFT-1.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Dodatki

Elektroniczne Wyciągi BankoweWebservice Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał pobieranie historii operacji bankowych.

Wersja platynowa

WERSJA STANDARD

Moduł Kadry i Płace
Wydruki

Oświadczenia i wnioski Umożliwiliśmy seryjny wydruk oświadczenia „Ulga dla klasy średniej” z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Ewidencje/Oświadczenia.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2112.3.5 z dnia 21.01.2022r.

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Kanały RSS Poprawiliśmy możliwość edycji adresów kanałów informacyjnych RSS w Pulpicie Pracownika, Pulpicie Kontrahenta i Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego. Możliwość wpisania (zmiany) adresów kanałów w konfiguracji systemu (zakładka Pulpity/Ogólne) jest aktualnie uzależniona od posiadania licencji na poszczególne pulpity.

Kanały RSS Poprawiliśmy opis w konfiguracji Opcje\Pulpity\Ogólne. Zmiana dotyczy sposobu konfigurowania statycznego pliku dla kanału RSS (tzn. pliku w formacie XML z informacjami do wyświetlenia, umieszczonego bezpośrednio na serwerze aplikacyjnym systemu).

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Podatek Umożliwiliśmy naliczenie wypłat zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tym celu w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki dodaliśmy nową sekcję „Zaliczka podatku” wraz z parametrem „Stosuj zasady rozporządzenia MF z dnia 7 stycznia 2022”, który przyjmuje domyślną wartość „Tak”. Po przełączeniu parametru na „Nie” zasady wprowadzone przez rozporządzenie nie będą stosowane.

 • Parametr „Stosuj zasady rozporządzenia MF z dnia 7 stycznia 2022” ustawiony na „Tak” – przy takim ustawieniu wpływ na naliczanie wypłat zgodnie z powyższym rozporządzeniem dla poszczególnych pracowników ma również ustawienie parametrów „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – etat” oraz „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – umowa”, które znajdują się w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe.
 • Parametr „Stosuj zasady rozporządzenia MF z dnia 7 stycznia 2022” ustawiony na „Nie” – przy takim ustawieniu nie ma znaczenia ustawienie parametrów „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – etat” oraz „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – umowa”, które znajdują się w kartotece pracownika. Zasady rozporządzenia wówczas nie będą stosowane dla wszystkich pracowników.

W przypadku konfiguracji wielooddziałowej parametr „Stosuj zasady rozporządzenia MF z dnia 7 stycznia 2022” jest dodatkowo dostępny na definicji oddziału na zakładce „Płace” w sekcji „Indywidualne ustawienia płacowe” i przyjmuje domyślną wartość „Tak”.

Podatek Umożliwiliśmy naliczanie zaliczki podatku zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozporządzenie stosuje się, jeśli miesięczne przychody nie przekroczą 12 800 zł, przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła przychodów – osobno dla wynagrodzeń z tytułu etatu oraz osobno dla wynagrodzeń z tytułu umowy. Jeżeli zostanie spełniony powyższy warunek, czyli miesięczne przychody są mniejsze bądź równe 12 800 zł to wówczas na naliczonej wypłacie w zakładce „Podatki” pojawi się dodatkowa kolumna „Podatki 2021”. Kolumna ta pozwoli na porównanie zaliczek na podatek, gdyż rozporządzenie obliguje płatników do obliczania zaliczek na podatek na dwa sposoby:

 • według zasad obowiązujących w 2022 r. po wejściu w życie Polskiego Ładu tzw. „zaliczka z Polskiego Ładu”,
 • według zasad obowiązujących w 2021 r. tzw. „zaliczka na starych zasadach”.

Po obliczeniu zaliczki na dwa sposoby, należy je porównać. W tym celu dodaliśmy również na zakładce „Podatki” nowe pola w sekcji „Zaliczka podatku”:

 • „Zaliczka podatku” – pokazuje wartość naliczonej zaliczki na podatek zgodnie z zasadami Polskiego Ładu oraz w dodatkowej kolumnie wartość naliczonej zaliczki na podatek zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2021 roku,
 • „Korekta zaliczki” – jest to różnica ,,zaliczki z Polskiego Ładu” oraz ,,zaliczki na starych zasadach”, wartość jest wyświetlana jeżeli ,,zaliczka z Polskiego Ładu” przewyższa ,,zaliczkę obliczoną na starych zasadach”,
 • „Dopłata zaliczki niepobranej”- jest to różnica ,,zaliczki z Polskiego Ładu” oraz ,,zaliczki na starych zasadach”, wartość jest wyświetlana jeżeli „zaliczka obliczona na starych zasadach” przewyższa ,,zaliczkę z Polskiego Ładu”.

Jeżeli ,,zaliczka z Polskiego Ładu” przewyższa ,,zaliczkę obliczoną na starych zasadach”, powstaje nadwyżka, która podlega odroczeniu w czasie. Płatnik pobiera od podatnika zaliczkę niższą, czyli obliczoną na starych zasadach. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Podatek Obsłużyliśmy konwersję nowych pól na formularzu wypłaty na zakładce „Podatki”: „Zaliczka podatku”, „Korekta zaliczki”, „Dopłata zaliczki niepobranej”.

Kartoteka pracownika W kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe zmieniliśmy nazwę sekcji „Ulga podatkowa dla klasy średniej” na „Polski Ład”. Umożliwiliśmy również naliczenie wypłat zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tym celu w sekcji „Polski Ład” dodaliśmy parametry, które domyślnie przyjmują wartość „Nie”:

 • „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – etat” – po zaznaczeniu parametru na „Tak” dla wybranego pracownika nie będą stosowane wyliczenia wprowadzone przez powyższe rozporządzenie dla wynagrodzeń z tytułu etatu.
 • „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – umowa” – po zaznaczeniu parametru na „Tak” dla wybranego pracownika nie będą stosowane wyliczenia wprowadzone przez powyższe rozporządzenie dla wynagrodzeń z tytułu umowy.

Uwaga: Działanie powyższych parametrów uzależnione jest od ustawienia parametru „Stosuj zasady rozporządzenia MF z dnia 7 stycznia 2022” dostępnego w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki.

Definicja Elementów Wynagrodzenia W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia w zakładce „Deklaracje” w sekcji „Naliczanie podatków i składek” dodaliśmy parametr „Podlega rozporządzeniu MF z dnia 7 stycznia 2022”. W parametrze do ustawienia są możliwe następujące wartości:

 • Domyślnie – takie ustawienie będą miały wszystkie standardowe elementy wynagrodzenia. Ponadto elementy, które na zakładce „Deklaracje” w polu „Pozycja na deklaracji PIT” mają wybraną opcję „PIT-11 1/PIT-4R 1” (etat) lub „PIT-11 5/PIT-4R 3” (zlecenie) będą miały zaznaczony dodatkowy checkbox na „Tak”. Oznacza to, że takie elementy będą podlegały rozporządzeniu. Pozostałe będą miały ustawiony dodatkowy checkbox na „Nie”, czyli nie będą podlegały rozporządzeniu.
 • Tak – element będzie podlegał rozporządzeniu.
 • Nie – element nie będzie podlegał rozporządzeniu.

Uwaga: Dla elementów wynagrodzenia dla których na zakładce „Deklaracje” w polu „Pozycja na deklaracji PIT” wybrana jest opcja „PIT-11 1/PIT-4R 1” lub „PIT-11 5/PIT-4R 3”, po konwersji parametr „Podlega rozporządzeniu MF z dnia 7 stycznia 2022” przyjmie wartość „Tak”. Dla pozostałych elementów parametr zostanie ustawiony na „Nie”.

Korekty wypłat W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia dodaliśmy nową definicję elementu w kategorii „Dodatek” o nazwie „Korekta zaliczki podatku”. Jest to element wynagrodzenia służący do korekty wypłat z tytułu etatu z pozycją na deklaracji PIT: „PIT-11 1/PIT-4R 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego…” ze względu na wyliczenie różnicy w zaliczce podatku, zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 7 stycznia 2022 r. Element będzie wyliczał różnicę zaliczki wynikającą z porównania zaliczki liczonej według Polskiego Ładu obowiązującego od 01.01.2022 r., a zaliczką wyliczoną według zasad na dzień 31.12.2021 r., a następnie będzie przyjmował korzystniejszą zaliczkę podatku. Uwaga: W celu wykonania korekty umów cywilnoprawnych lub w przypadku zmiany tytułu ubezpieczenia przeliczenia należy dokonać przez storno. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Oświadczenia i wnioski W kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dodaliśmy formularze oświadczeń:

 • „Rez. z rozp. MF z 07.01.22 Et” – dla wynagrodzeń z tytułu etatu,
 • „Rez. z rozp. MF z 07.01.22 Um” – dla wynagrodzeń z tytułu umowy.

Ulga podatkowa Od 01.01.2022 r. umożliwiliśmy rozliczenie kwoty wolnej od podatku na wypłacie niezależnie od progu podatkowego. W zaliczkach na podatek dochodowy do końca 2021 roku po przekroczeniu I progu podatkowego w wyliczeniu zaliczki na podatek nie była brana pod uwagę kwota zmniejszająca podatek. Od 2022 roku nawet po przekroczeniu drugiego progu podatkowego ulga podatkowa w kwocie miesięcznej 425,00 zł będzie stosowana .

Umowa cywilnoprawna Dodaliśmy możliwość seryjnego anulowania umów cywilnoprawnych. Czynność „Anuluj umowy” jest dostępna z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Umowy.

PPK Z poziomu formularza „PPK – Rozliczenie składek” dostępnego na liście Kadry i płace/Dokumenty PPK/Rozliczenie składek umożliwiliśmy wyciągnięcie na listę w sekcji „Deklaracje” pól „PrzekażSkładkę” oraz „PrzyczynaNiePrzekazania”. W/w pola pokazują czy składka PPK danego pracownika została przekazana czy też nie, a jeśli nie to z jakiej przyczyny.

Poprawione funkcje

Deklaracje PIT Poprawiliśmy uwzględnianie elementów stornowanych na formularzu deklaracji PIT-4R. W przypadku ustawienia w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PIT w sekcji „PIT-4R” parametru „Naliczaj tylko dla zatwierdzonych wypłat” na „Tak”, elementy stornowane były uwzględniane na deklaracji PIT-4R również z niezatwierdzonych wypłat, a powinny tylko z zatwierdzonych.

Koszty uzyskania przychodu Poprawiliśmy pilnowanie limitu kosztów uzyskania przychodów na wypłatach podlegających 50% kosztom uzyskania, gdy na definicji elementu wynagrodzenia zastosowana została metoda „PodstawaKoszty50”.

Wydruki

Deklaracje PIT Poprawiliśmy wykazywanie danych na wydruku Deklaracja PIT-11 (27) w mechanizmie ASPX w części G w polu nr 95 – „W tym przychody z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich”. Dotychczas w przypadku osoby do 26 roku życia, która miała naliczoną umowę zlecenie, na wydruku Deklaracja PIT-11 (27) w polu nr 95 była zdublowana wartość z pola nr 94 – „W tym przychody z umów zlecenia”. Obecnie raport generuje się poprawnie.

Oświadczenia i wnioski W kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia dodaliśmy wydruki do formularzy oświadczeń, które zostały wprowadzone w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • Rez. z rozp. MF z 07.01.22 Et – wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla wynagrodzeń z tytułu etatu.
 • Rez. z rozp. MF z 07.01.22 Um – wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla wynagrodzeń z tytułu umowy.

Oświadczenia i wnioski W kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia dodaliśmy aktualne wydruki do formularzy oświadczeń PIT. Poniższe druki stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 01.01.2022 r. (dotyczy formularzy składanych od 10.01.2022 r.):

 • PIT-2(7) – oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • PIT-2A(7) – oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • PIT-3(7) – oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Uwaga: Oświadczenie PIT-2 złożone w 2021 r. lub latach wcześniejszych zachowuje aktualność w 2022 r., o ile nie uległ zmianie stan faktyczny z niego wynikający. Wcześniej złożony PIT-2 zachowuje aktualność, pomimo że w 2022 r. zmianie uległa wysokość kwoty zmniejszającej.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski W związku ze zmianami w przepisach związanymi z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dodaliśmy wnioski do wykorzystania w Pulpicie Pracownika należące do kategorii „Kadrowe”, które oparte są o ścieżkę przepływu „Pracownik – Operator kadrowy”. Pracownik może złożyć wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Prawo do złożenia wniosku przysługuje podatnikowi uzyskującemu przychody od płatnika, który nie odlicza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracownik podczas składania poniższych wniosków ma możliwość wygenerowania wydruku oraz dodania w postaci załącznika do wniosku podpisanego wniosku/oświadczenia.

 • „e-wniosek o rez. ze stos. rozp. MF z 07.01.2022 – etat” – po akceptacji wniosku przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – etat” w zakładce Kadry/Dane podatkowe na „Tak”.
 • „e-wniosek o rez. ze stos. rozp. MF z 07.01.2022 – umowa” – po akceptacji wniosku przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – umowa” w zakładce Kadry/Dane podatkowe na „Tak”.

W momencie akceptacji w/w wniosków przez operatora kadrowego zostaje również dodane odpowiednie oświadczenie w kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Wersja platynowa

WERSJA STANDARD

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Definicja stanowiska W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/ZZL/Definicje stanowisk na definicji stanowiska na zakładce „Ogólne” w sekcji „Kalendarz” dodaliśmy parametr „Nie nadpisuj przy aktualizacji pracownika” z domyślnym ustawieniem na „Nie”. Ustawienie powyższego parametru na „Tak” spowoduje, że podczas aktualizacji kartoteki pracownika związanej ze zmianą na takie stanowisko pracy, kalendarz pracownika nie zostanie podmieniony na ten wynikający z definicji stanowiska, tylko pozostanie niezmieniony.

Poprawione funkcje

Jednostki organizacyjne Poprawiliśmy możliwość wprowadzenia zmian ustawień związanych z historycznością jednostek organizacyjnych w przypadku, gdy w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Systemowe/System praw w parametrze „System praw” wybrana była opcja „Rozszerzony”. Dotychczas przy próbie zmiany danych jednostki organizacyjnej, jak i zmiany danych jednostki nadrzędnej pojawiał się komunikat: „Operacja niedozwolona na obiekcie nieznajdującym się w tabeli”.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2112.2.4 z dnia 14.01.2022r.

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Framework Zmieniliśmy graniczną wersję bazy danych, z której dozwolona jest konwersja. Zgodnie ze standardową procedurą, dla wersji systemu wydawanych w 2022 roku, najstarszą wersją bazy, z której można zrobić konwersję jest 2104.0.0.

Poprawione funkcje

Licencje Poprawiliśmy działanie logowania do systemu dla Operatorów wykorzystujących licencję Podgląd, m.in. z włączonym wyświetlaniem okna wyboru licencji, czy oknem zmiany hasła tymczasowego. We wcześniejszych wersjach taki sposób logowania objawiał się komunikatem: Licencja jeszcze niezainicjowana.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

Zadania i Zdarzenia Zmieniliśmy działanie weryfikatora wyświetlanego podczas zapisu zadania, które zawiera błędną składnię opisu HTML. Do tej pory w takim wypadku wyświetlana była informacja o błędzie blokująca zapis zadania. Od teraz wyświetlany jest komunikat informujący o błędnej składni, natomiast możemy zapisać zadanie z zachowaniem wprowadzonego opisu.

Moduł Handel
Funkcjonalności

EDI Ulepszyliśmy działanie czynności Komunikat EDI/Sprawdź strukturę pliku. Dodaliśmy komunikat informujący o przypadku, gdy w definicji XML nie wskazano pliku schemy (XSD), więc weryfikacja nie może być przeprowadzona.

KSeF Umożliwiliśmy generowanie pliku XML z e-fakturą KSeF bez zapisywania go na dysku, a jedynie w bazie danych. Taki tryb działania jest opcjonalny i zależy od ustawienia w konfiguracji, podobnie jak dla plików JPK.

KSeF Udostępniliśmy zakładkę EDI formularza definicji dokumentu ewidencji na stanowiskach: Handel/Faktury/Księgowość. Jest to potrzebne do konfigurowania importu e-faktury KSeF jako dokumentu ewidencji.

Poprawione funkcje

Relacje dokumentów Wycofaliśmy zmianę wprowadzoną w wersji 2112.0.0 dotyczącą przenoszenia płatności w relacjach dokumentów. Powodowała ona nieoczekiwane przenoszenie płatności w pewnych scenariuszach tworzenia dokumentów w relacji.

Płatności dokumentów handlowych Poprawiliśmy mechanizm ustalania terminu płatności na korekcie dokumentu. Obecnie ustala się on na zgodny z terminem płatności dokumentu korygowanego, jeśli ten jeszcze nie upłynął, a w przeciwnym przypadku wg karty kontrahenta.

KSeF Poprawiliśmy ustalanie widoczności czynności dotyczących komunikatu EDI dla dokumentu. Dotychczas były one niepotrzebnie widoczne w przypadku, gdy dokument wyeksportowano jako fakturę KSeF, a nie jako komunikat EDI.

KSeF Udostępniliśmy zakładkę konfiguracji KSeF na stanowiskach: Faktury. Dotąd była ona dostępna jedynie na stanowiskach: Handel.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Deklaracje PIT Dostosowaliśmy pobieranie urzędu skarbowego na formularzu deklaracji PIT (PIT-11, PIT-11Z, PIT-R, PIT-RZ, PIT-8C, PIT-8CZ) do nowego brzmienia art. 45 ust. 1b ustawy o pdof, zgodnie z którym urząd skarbowy właściwy dla podatnika określany jest według daty złożenia zeznania, a nie na dzień 31 grudnia roku za który takie zeznanie jest składane. Nowe brzmienie artykułu stosuje się do deklaracji składanych po dniu 31.12.2021 r.

Poprawione funkcje

Okres zasiłkowy Poprawiliśmy wyliczanie okresu zasiłkowego dla nieobecności, między którymi była przerwa wynosząca ponad 60 dni.

Wydruki

Deklaracje GUS Zaktualizowaliśmy wydruk Zestawienie Z-06 do nowej wersji obowiązującej w roku 2022. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”

Deklaracje PIT Poprawiliśmy wydruk Deklaracja PIT-8AR (11). Dotychczas na wydruku deklaracji za miesiąc grudzień na czwartej stronie następowało przesunięcie kwot w tabeli. Obecnie raport generuje się poprawnie.

Wydruki Dostosowaliśmy wydruk Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe) do zmian w przepisach obowiązujących od 01.01.2022 r. Dla wypłat naliczonych po 01.01.2022 r. do raportu dodaliśmy wiersz „Ulga klasa średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Wydruki Poprawiliśmy wykazywanie okresu zatrudnienia na wydruku Koniec okresu zasiłkowego w mechanizmie repx. Dotychczas w kolumnie „Okres zatrudnienia” zamiast daty wyświetlał się napis „Tekst jest za duży”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja pracowników”

ZPCHR Poprawiliśmy sortowanie na wydruku Pracownicy niepełnosprawni. Obecnie pracownicy niepełnosprawni wykazywani są alfabetycznie po nazwisku. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „ZPCHR”.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Zlecenie produkcyjne Odblokowaliśmy możliwość edycji czasów realizacji operacji w zleceniach, za pomocą nowego prawa typu Simple. Uprawnienie widoczne jest z poziomu ról systemowych w gałęzi Produkcja/Operacja/Simple -> Edycja czasów rejestracji prac.

Moduł Preliminarz EŚP
Dodatki

Preliminarz EŚP Poprawiliśmy w elementach preliminarza płatności tytuł pola danych WydatkiZPlanowanymi. Przed poprawką tytuł dla pola wyświetlał się błędnie jako Wpływy z planowanymi. Po poprawce pole ma tytuł Wydatki z planowanymi.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Edycja na formularzach Poprawiliśmy działanie pól z tekstem sformatowanym po usunięciu podziału linii w tekście. W przypadku usunięcia podziału linii pojawiało się nadmiarowe formatowanie dodające jasne tło pod tekstem.

Listy Poprawiliśmy formatowanie listy w układzie drzewa (np. lista pozycji budżetu na projekcie CRM). Jeżeli lista miała większą liczbę poziomów (tak, że pozycje z najniższych poziomów nie mieściły się w szerokości kolumny), wówczas pozycje na najniższych poziomach były niepoprawnie pozycjonowane (miały złą szerokość „wcięcia” oznaczającego zagłębienie poziomu) a po rozszerzeniu kolumny nie były wyświetlane ich opisy.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2112.2.3 z dnia 10.01.2022r.

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Handel
Funkcjonalności

KSeF Dostosowaliśmy komunikację z serwisem testowym KSeF do zmian wprowadzonych w nim 28.12.2021.

Poprawione funkcje

EDI Ulepszyliśmy definicje EDI do importu dokumentów z plików JPK_FA. Dotychczas podczas importu w ustalaniu kontrahenta nie byli pomijani kontrahenci zablokowani, co skutkowało próbą podstawienia do dokumentu zablokowanego kontrahenta, która kończyła się błędem.

Przesunięcia międzymagazynowe Poprawiliśmy algorytm wyliczania wartości obrotów na automatycznych korektach dokumentów MM. Dotychczas w pewnych specyficznych scenariuszach wartości te były wyliczane niewłaściwie, co skutkowało między innymi brakiem możliwości standardowego zaksięgowania takich dokumentów.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Deklaracje ZUS Zaktualizowaliśmy kody ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS z dnia 16.12.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 01.01.2022 r.:

 • tytuł ubezpieczenia „09 41” otrzymał nowe brzmienie: „09 41 – osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”,
 • w tytule ubezpieczenia „22 40” powróciliśmy do brzmienia: „22 40 – członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu”,
 • tytuł ubezpieczenia „25 01” otrzymał nowe brzmienie: „25 01 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez świadczeniobiorcę”,
 • tytuł ubezpieczenia „25 11” otrzymał nowe brzmienie: „25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest z budżetu państwa”,
 • tytuł ubezpieczenia „26 01” otrzymał nowe brzmienie: „26 01 – osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”,
 • tytuł ubezpieczenia „27 01” otrzymał nowe brzmienie: „27 01 – osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”,
 • dodaliśmy nowy tytuł ubezpieczenia: „22 50 – osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie”.

Właściciele Umożliwiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w wysokości uzależnionej od formy opodatkowania właściciela. W kartotece właściciela na zakładce „Właściciel” dodaliśmy nowe parametry, na podstawie których będzie naliczana składka zdrowotna:

 • „Forma opodatkowania” – możliwość wskazania jednej z form opodatkowania: „Zasady ogólne – podatek według skali”, „Zasady ogólne – podatek liniowy”, „Karta podatkowa”, „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”. Parametr aktywny, jeżeli parametr „Pozostałe formy działalności (wspólnicy spółek, artyści, twórcy, osoby współpracujące)” ustawiony jest na NIE. Wybór jednej z opcji będzie miał wpływ na naliczenie składki zdrowotnej, zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu obowiązującymi od 01.01.2022 r. Uwaga: Jeżeli w kartotece właściciela na zakładce „Dane podatkowe” w polu „Typ progów podatkowych” jest wybrana opcja „Liniowy”, to po konwersji pole „Forma opodatkowania” przyjmie wartość „Zasady ogólne – podatek liniowy”.
 • „Deklaracja opłacania składek na podstawie przychodów za poprzedni rok” – parametr aktywny, jeżeli jako forma opodatkowania jest wskazana opcja: „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”. Po zaznaczeniu parametru na TAK, do wyliczenia składki zdrowotnej zostanie uwzględniony dochód pomniejszony o składki ZUS, który zostanie odczytany z zakładki „Właściciele” z tabeli z kolumny „Ryczałt kwota dochodu za poprzedni rok”.
 • „Pozostałe formy działalności (wspólnicy spółek, artyści, twórcy, osoby współpracujące)” – po zaznaczeniu parametru na TAK, składka zdrowotna zostanie naliczona jako 9% od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Jednocześnie przypominamy, że wynagrodzenie przeciętne będzie znane w połowie stycznia, należy zatem przed naliczeniem wypłaty za styczeń 2022 pamiętać o aktualizacji wskaźnika poprzez czynność Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki.

Właściciele W związku z nowymi przepisami polskiego ładu obowiązującymi od 01.01.2022 r., zgodnie z którymi podstawa składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą jest uzależniona od formy opodatkowania, przed naliczeniem wypłaty w 2022 roku należy wskazać odpowiednią formę opodatkowania w parametrze „Forma opodatkowania” bądź zaznaczyć parametr „Pozostałe formy działalności (wspólnicy spółek, artyści, twórcy, osoby współpracujące)”. W przypadku braku powyższych ustawień, przy próbie naliczenia wypłaty właściciela za 2022 rok pojawi się komunikat wraz z blokadą naliczenia: „Ustaw parametry wpływające na podstawę składki zdrowotnej na zakładce Właściciel”.

Właściciel – Bez formy opodatkowania Umożliwiliśmy naliczenie składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą – wspólnikom spółek, twórcą, artystą oraz osobom współpracujących zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu obowiązującymi od 01.01.2022 r. Jeżeli w kartotece właściciela na zakładce „Właściciel” zostanie zaznaczony parametr „Pozostałe formy działalności (wspólnicy spółek, artyści, twórcy, osoby współpracujące)” na TAK, to począwszy od stycznia 2022 składka zdrowotna zostanie naliczona jako 9% od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. W kartotece Osoby współpracującej nie ma dodatkowych parametrów do ustawienia, składka zdrowotna w tym przypadku jest uzależniona od rodzaju zatrudnienia: „Osoba współpracująca”. Uwaga: Jednocześnie przypominamy, że wynagrodzenie przeciętne będzie znane w połowie stycznia 2022, należy zatem pamiętać o aktualizacji wskaźnika poprzez czynność Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki. Wskaźnik można również zaktualizować ręcznie w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia: „Przeciętne miesięczne w czwartym kwartale”.

Właściciel – Karta podatkowa Umożliwiliśmy naliczenie składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą z opodatkowaniem kartą podatkową, zgodnie z przepisami polskiego ładu obowiązującymi od 01.01.2022 r. Jeżeli w kartotece właściciela na zakładce „Właściciel” w parametrze „Forma opodatkowania” zostanie wybrana „Karta podatkowa”, to na wypłacie za okresy począwszy od stycznia 2022 składka zdrowotna wyniesie 9% od podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku, za który jest naliczana składka.

Właściciel – Opodatkowanie na zasadach ogólnych Umożliwiliśmy naliczenie składki zdrowotnej osoby prowadzącej działalność opodatkowanej na zasadach ogólnych zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu. W okresie przejściowym tj. za miesiąc styczeń 2022 składka zdrowotna zarówno przy skali podatkowej jak i podatku liniowym zostanie naliczona jako 9% podstawy, którą będzie 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Składka zdrowotna nie może być jednak niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia roku składkowego. Uwaga: Zgodnie z ustawą polskiego ładu dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowanej na zasadach ogólnych za miesiąc styczeń 2022 powinien być liczony nowy procent składki zdrowotnej czyli 9% dla skali podatkowej i 4,9% dla podatku liniowego, od podstawy takiej jak w 2021 roku czyli 75% przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast pojawiło się wiele publikacji wskazujących na odmienne informacje z ZUS co do procentu składki w miesiącu styczniu 2022 dla osób opodatkowanych podatkiem liniowym. Na podstawie informacji z ZUS oraz wypowiedzi Ministerstwa Finansów zdecydowaliśmy się zaktualizować wskaźnik składki zdrowotnej za miesiąc styczeń 2022 dla osób prowadzących działalność gospodarczą z opodatkowaniem podatkiem liniowym na wartość 9%. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z wartością 9% składki zdrowotnej w przypadku podatku liniowego za styczeń 2022, należy ręcznie zaktualizować wskaźnik, z którego ta wartość jest pobierana. Wskaźnik dostępny jest w opcjach w zakładce Kadry i płace/Płace/Składki ZUS (wskaźniki): „Ubezpieczenie zdrowotne właścicieli z opodatkowaniem na zasadach ogólnych – podatek liniowy”. Jednocześnie przypominamy, że wartość podstawy składki, którą jest 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, będzie znana dopiero w połowie stycznia, a zatem przed naliczeniem wypłaty właściciela za styczeń 2022 należy pamiętać o pobraniu aktualnych wskaźników poprzez czynność Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki.

Właściciel – Opodatkowanie na zasadach ogólnych Począwszy od okresu luty 2022 umożliwiliśmy naliczenie składki zdrowotnej właścicieli opodatkowanych na zadach ogólnych jako procent od dochodu z działalności gospodarczej zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu. Począwszy od okresu luty 2022 w przypadku ustawienia w kartotece właściciela na zakładce „Właściciel” w parametrze „Forma opodatkowania”

 • opcji „Zasady ogólne – podatek według skali”, to składka zdrowotna zostanie naliczona jako 9% podstawy, którą będzie dochód z działalności. Dochód będzie pobierany z tabeli z zakładki „Właściciel – przychody” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który jest naliczana składka.
 • opcji „Zasady ogólne – podatek liniowy”, to składka zdrowotna zostanie naliczona jako 4,9% podstawy, którą będzie dochód z działalności. Dochód będzie pobierany z tabeli z zakładki „Właściciel – przychody” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który jest naliczana składka.

Miesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota ustalona jako 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązujące w roku, w którym liczona jest składka. Zatem jeżeli składka zdrowotna zarówno przy skali podatkowej jak i podatku liniowym będzie niższa, to składka zostanie wykazana jako 9% od wynagrodzenia minimalnego.

Właściciel – Podatek liniowy Zmieniliśmy opis wskaźnika „Ubezpieczenie zdrowotne właścicieli z opodatkowaniem na zasadach ogólnych” na „Ubezpieczenie zdrowotne właścicieli z opodatkowaniem na zasadach ogólnych – podatek liniowy” oraz zaktualizowaliśmy jego wartość:

 • od 01.01.2022 – 9,00%
 • od 01.02.2022 – 4,90%

Wskaźnik dostępny jest w opcjach w zakładce Kadry i płace/Płace/Składki ZUS (wskaźniki). Wartość procentowa za miesiąc styczeń składki zdrowotnej dla właścicieli z podatkiem liniowym została podniesiona do 9%, ze względu na informacje z ZUS i wypowiedzi Ministerstwa Finansów. Wiele publikacji wskazuje na nieścisłość pomiędzy ustawą, gdzie wskazane jest 4,9%, a informacjami ZUS. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z wartością 9%, można ręcznie zaktualizować wskaźnik w konfiguracji na 4,9%. Jednocześnie przypominamy, że wartość podstawy składki, którą jest 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, będzie znana dopiero w połowie stycznia, a zatem przed naliczeniem wypłaty właściciela za styczeń 2022 należy pamiętać o pobraniu aktualnych wskaźników poprzez czynność Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki.

Właściciel – Opodatkowanie Ryczałtem Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą i opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych umożliwiliśmy naliczenie składki zdrowotnej na zasadach uproszczonych. Jeżeli w kartotece właściciela na zakładce „Właściciel” w parametrze „Forma opodatkowania” zostanie wybrana opcja „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych” oraz zaznaczony parametr „Deklaracja opłacania składek na podstawie przychodów za poprzedni rok” na TAK, to składka zdrowotna zostanie policzona jako 9% od podstawy, którą będzie:

 • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (dalej: przeciętne wynagrodzenie), jeżeli przychody z działalności gospodarczej za poprzedni rok nie przekroczyły 60 tys. zł,
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej za poprzedni rok przekroczyły 60 tys. zł i nie przekroczyły 300 tys. zł,
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej za poprzedni rok przekroczyły 300 tys. zł.

Przychód pomniejszony o składki czyli dochód za poprzedni rok kalendarzowy należy uzupełnić w tabeli na zakładce „Właściciel” w kolumnie „Ryczałt kwota dochodu za poprzedni rok”. Jednocześnie przypominamy, że wynagrodzenie przeciętne będzie znane w połowie stycznia, należy zatem przed naliczeniem wypłaty za styczeń 2022 pamiętać o aktualizacji wskaźnika poprzez czynność Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki.

Właściciel – Opodatkowanie Ryczałtem Umożliwiliśmy naliczenie składki zdrowotnej osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu obowiązującymi od 01.01.2022 r. Jeżeli w kartotece właściciela na zakładce „Właściciel” w parametrze „Forma opodatkowania” zostanie wybrana opcja „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych” to składka zdrowotna będzie liczona jako:

 • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (dalej: przeciętne wynagrodzenie), jeżeli przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły 60 tys. zł,
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły 60 tys. zł i nie przekroczyły 300 tys. zł,
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły 300 tys. zł.

Przychód pomniejszony o składki należy uzupełnić w tabeli na zakładce „Właściciel – przychody”. Przychód będzie zliczany narastająco. Jednocześnie przypominamy, że wynagrodzenie przeciętne będzie znane w połowie stycznia, należy zatem przed naliczeniem wypłaty za styczeń 2022 pamiętać o aktualizacji wskaźnika poprzez czynność Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki.

Właściciel – Dochód Umożliwiliśmy pobranie dochodu osoby prowadzącej działalność z danych księgowych. Na liście Kadry i płace/Kadry/Właściciele oraz w kartotece „Właściciela” jest dostępny przycisk „Pobierz dochód”. Po wybraniu przycisku „Pobierz dochód” należy wskazać miesiąc, za który ma zostać pobrany dochód. Jeżeli dodatkowo ma być pobrany dochód również z poprzednich miesięcy danego roku, to należy zaznaczyć parametr „Nadpisz poprzednie msc” na TAK, co oznacza, że jeżeli w poprzednich miesiącach nie było wartości bądź były inne to zostaną pobrane aktualne. Dochód pobrany z deklaracji księgowych będzie pobierany z listy KPiR/Deklaracje:

 • Zaliczka na podatek ryczałtowy – w przypadku właściciela, który jako formę opodatkowania na zakładce „Właściciel” ma wskazaną opcję „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”;
 • Zaliczka PIT skala – w przypadku właściciela, który jako formę opodatkowania na zakładce „Właściciel” ma wskazaną opcję „Zasady ogólne – podatek według skali”;
 • Zaliczka PIT liniowo – w przypadku właściciela, który jako formę opodatkowania na zakładce „Właściciel” ma wskazaną opcję „Zasady ogólne – podatek liniowy”.

Pobierana wartość dochodu z deklaracji księgowych będzie to różnica wartości dochodu i składek społecznych opłaconych. Jeżeli wyliczona różnica będzie wartością ujemną, pobrany dochód zostanie wykazany jako zero. Wartości pobrane z deklaracji księgowych będą zapisywane do kartoteki właściciela na zakładce „Właściciel – przychody” do tabeli „Przychody właściciela pomniejszone o składki ZUS”.

Poprawione funkcje

Urzędy skarbowe Zaktualizowaliśmy listę urzędów skarbowych.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 05.01.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 5,75%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 7,75%
 • Odsetki maksymalne – 15,5%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Poprawione funkcje

Odsetki Poprawiliśmy wartość odsetek maksymalnych na dzień 9.12.2021 r. z 15% na 14,5%.

Wydruki

Sprawozdanie o terminach zapłaty Poprawiliśmy prezentację danych na wydruku „Sprawozdanie o terminach zapłaty”, dostępnym z poziomu listy Rozrachunki wg dokumentów, w sekcjach Należności otrzymane po terminie oraz Zobowiązania spełnione po terminie. Dotychczas jeżeli w parametrach wydruku zaznaczono generowanie wyłącznie Zobowiązań lub wyłącznie Należności, na wydruku nadmiarowo pojawiały się odpowiednio sekcje Należności otrzymane po terminie lub Zobowiązania spełnione po terminie, a w nich informacje o należnościach lub zobowiązaniach pochodzących z dokumentów BO i PK.

Sprawozdanie o terminach zapłaty W raporcie „Sprawozdanie o terminach zapłaty”, dostępnym z poziomu listy Rozrachunki wg dokumentów, poprawiliśmy błędy, pojawiające się podczas generowania raportu w przypadkach, gdy do raportu pobierane były:

 • płatności rozliczone w walucie obcej, których termin płatności wybiegał poza okres generowania raportu,
 • płatności rozliczone w walucie obcej, które nie posiadały terminu płatności (termin=max).

Po zmianach płatności w ww. przypadkach są przeliczane na raporcie wg kursu NBP obowiązującego w dniu rozliczenia (zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

Moduł Księga Inwentarzowa
Funkcjonalności

Podatek od nieruchomości Dla zatwierdzonego dokumentu naliczenia Podatku od nieruchomości dodaliśmy czynność „Przygotuj płatność – podatek”. Czynność umożliwia przygotowanie dokumentu Polecenia księgowania z płatnością wystawioną na kwotę podatku z całego dokumentu, na podmiot wskazany na lokalizacji, dla której wygenerowano naliczenie podatku.

Podatek od nieruchomości Znieśliśmy blokadę wprowadzania zerowej wartości podstawy opodatkowania (wartość/powierzchnia) na kartotece środka trwałego. Obecnie podczas próby wprowadzenia zerowej wartości podstawy opodatkowania na środku trwałym pojawi się komunikat w formie ostrzeżenia. Dodatkowo wprowadziliśmy pomijanie generowania zerowego obrotu na naliczeniu podatku w specyficznej sytuacji (zrobione naliczenie podatku, po czym wyzerowana podstawa opodatkowania dla środka trwałego z ustawieniem Podlega opodatkowaniu=TAK i dodana nowa podstawa, po czym ponowne wygenerowanie naliczenia podatku).

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

JPK Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 1179), dodaliśmy nowe definicje dla JPK_V7: JPK_V7M (2) i JPK_V7K (2), obowiązujące od 01.01.2022 r. Na potrzeby zmian dodaliśmy również nową wersję deklaracji VAT-7, podłączanej do nowej struktury plików JPK: VAT-7(22)/VAT-7K(16) wraz z wydrukiem pomocniczym. Od 01.01.2022 r. nastąpiły także zmiany w procedurach VAT:

 • przestały obowiązywać procedury VAT: EE, MPP oraz SW – w programie zablokowaliśmy procedurę: EE, procedury: MPP i SW zostały zablokowane w wersji 2104.3.8 w związku z wycofaniem od 1 lipca 2021 obowiązku oznaczania w JPK_V7 dokumentów procedurami MPP i SW. Jeżeli zachodzi konieczność oznaczenia dokumentów za wcześniejsze okresy wspomnianymi procedurami, należy je wcześniej odblokować w konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Procedury VAT).
 • zaczęły obowiązywać nowe procedury sprzedaży: IED – Dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej oraz WSTO_EE – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.

Uwaga: Generując plik JPK_V7 za grudzień 2021 należy skorzystać z definicji JPK_V7M(1) lub JPK_V7K(1). Nowododane definicje obowiązują dla plików generowanych za okres od stycznia 2022.

Deklaracje PIT Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczających się wg skali podatkowej oraz liniowo – zmiany porządkujące.

 • Dotychczasowe nazwy list PIT-5 oraz PIT-5L zmieniliśmy odpowiednio na: Zaliczka PIT skala oraz Zaliczka PIT liniowo. W ten sam sposób zmieniliśmy obszar konfiguracyjny. Wprowadziliśmy zmianę w celu uporządkowania nazewnictwa.
 • Na listach Zaliczka PIT skala oraz Zaliczka PIT liniowo dodaliśmy nowe formularze zaliczek. Poprzednie formularze zostały opisane jako obowiązujące do końca 2021 i znajdują się na drugiej pozycji wywołania. Uwaga: Nowe formularze stosujecie Państwo to obliczania zaliczek poczynając od zaliczki za styczeń 2022, natomiast zaliczkę za grudzień 2021 należy policzyć na formularzu: Zaliczka podatku dochodowego (do 2021).
 • Na nowych formularzach uporządkowaliśmy pola oraz nazwy zakładek: wiele już nieużywanych pól zostało ukrytych, a w przypadku zakładek zrezygnowaliśmy z nazw związanych z sekcjami formularza na rzecz nazw opisowych oddających zawartość zakładki.
 • W konfiguracji Księgowość (KPIR)/Deklaracje/PIT i CIT (ryczałt) usunęliśmy nieobowiązujący od 2007 współczynnik limitu reklamy i reprezentacji.
 • Dodaliśmy weryfikator pilnujący, żeby dla właściciela rozliczającego się wg skali podatkowej nie można było naliczyć zaliczki podatku liniowego. Analogiczny weryfikator dla właściciela rozliczającego się liniowo już funkcjonował w systemie wcześniej.

Deklaracje PIT Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczających się wg skali podatkowej oraz liniowo – Polski Ład.

 • Do Zaliczek podatku dochodowego wg skali oraz liniowego dodaliśmy pomocnicze pola Dochod oraz Skladka spoleczna opłacona, których różnica stanowi miesięczną podstawę do obliczenia składki zdrowotnej od lutego 2022. Pola prezentują dane miesięczne i są dostępne w organizatorze listy. Podstawę obliczania składki zdrowotnej można pobrać do tabeli znajdującej się na kartotece właściciela na zakładce Właściciel – przychody przy pomocy czynności Pobierz dochód. Jeżeli w instalacji dostępny jest obszar kadrowo-płacowy pobrany dochód jest podstawą do obliczania składki zdrowotnej w wypłacie właściciela.
 • Uwaga: Znacząco zmieniliśmy podejście do przygotowywania zaliczek PIT wg skali oraz liniowo przez podatników rozliczających się kwartalnie ze względu na konieczność ustalania podstawy obliczania składki zdrowotnej co miesiąc. Dotychczas podatnicy opłacający PIT kwartalnie sporządzali w programie po jednej zaliczce na kwartał, aktualnie muszą sporządzać zaliczki co miesiąc. W przypadku wskazania w konfiguracji 3-miesięcznego okresu sprawozdawczego na formularzach zaliczek na zakładce Ogólne pojawia się dodatkowy parametr – Kwartalna (Tak/Nie). Parametr jest nieedycyjny, na Tak ustawia się dla ostatniej zaliczki w kwartale, na której tworzy się również płatność na kwotę podatku za kwartał. Innymi słowy – w przypadku rozliczenia kwartalnego należy co miesiąc obliczać zaliczki pomocnicze, które służą tylko do ustalenia podstawy składki zdrowotnej. Zaliczki wypadające w miesiącach końca kwartału (kalendarzowego) również wyliczą dochód i składki społeczne opłacone dla tego miesiąca, a dodatkowo oznaczą się automatycznie jako kwartalne i utworzą się na nich płatności.
 • W celu obliczania płatności – szczególnie w przypadku rozliczeń kwartalnych, dodaliśmy na formularzach zaliczek wg skali oraz liniowo pomocnicze pole Kwota płatności.

Deklaracje PIT Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – Polski Ład.

 • Na liście Zaliczka na podatek ryczałtowy dodaliśmy pole Dochod oraz Skladka spoleczna opłacona. Pola prezentują dane narastająco, ich różnica określa próg przychodów według którego ma być obliczona od 2022 składka zdrowotna właściciela. Podstawę obliczania składki zdrowotnej można pobrać do tabeli znajdującej się na kartotece właściciela na zakładce Właściciel – przychody przy pomocy czynności Pobierz dochód. Jeżeli w instalacji dostępny jest obszar kadrowo-płacowy pobrany dochód jest podstawą do zastosowania właściwego progu do obliczania składki zdrowotnej w wypłacie właściciela.
 • Na formularzu Zaliczki na podatek ryczałtowy dodaliśmy pole pomocnicze Przychód narastająco oraz Składki na ubezpieczenie społeczne narastająco.
 • Uwaga: Znacząco zmieniliśmy podejście do przygotowywania Zaliczek przez podatników rozliczających się kwartalnie ze względu na konieczność ustalania podstawy obliczania składki zdrowotnej co miesiąc. Dotychczas podatnicy opłacający ryczałt kwartalnie sporządzali w programie po jednej zaliczce na kwartał, aktualnie muszą sporządzać zaliczki co miesiąc. W przypadku wskazania w konfiguracji 3-miesięcznego okresu sprawozdawczego na formularzach zaliczek na zakładce Ogólne pojawia się dodatkowy parametr – Kwartalna (Tak/Nie). Parametr jest nieedycyjny, na Tak ustawia się dla ostatniej zaliczki w kwartale, na której tworzy się również płatność na kwotę podatku za kwartał. Innymi słowy – w przypadku rozliczenia kwartalnego należy co miesiąc obliczać zaliczki pomocnicze, które służą tylko do ustalenia progu do podstawy składki zdrowotnej. Zaliczki wypadające w miesiącach końca kwartału (kalendarzowego) również wyliczą dochód i składki społeczne narastająco a dodatkowo oznaczą się automatycznie jako kwartalne i utworzą się na nich płatności.
 • W celu obliczania płatności – szczególnie w przypadku rozliczeń kwartalnych, dodaliśmy na formularzach zaliczek wg skali oraz liniowo pomocnicze pole Kwota płatności.

Bazy demo Zaktualizowaliśmy okres obrachunkowy na rok 2022 we wszystkich wzorcach baz demo.

Dodatki

Praca na wielu bazach\Analizy baz danych W związku ze zmianami w obszarze zaliczek podatku dochodowego (skala, liniowo, ryczałt) dotyczącymi Polskiego Ładu zmieniliśmy pole prezentujące wartość podatku dochodowego właściciela z Do zapłaty na Kwota płatności. Ponadto do zestawu wartości wyliczalnych CalculatedProperties dodaliśmy pola: DeklaracjePIT5SkalaPlatnoscRazem oraz DeklaracjePIT5LiniowoPlatnoscRazem, które prezentują sumaryczne wartości płatności podatkowych właścicieli, policzonych na formularzach stosowanych od 2022 roku.

JPK Poprawiliśmy błąd, który występował w przypadku generowania pliku JPK_V7 w konfiguracji centralizacji rozliczeń VAT w oparciu o Pracę na Wielu Bazach, jeżeli w wygenerowanym pliku JPK dla grupy danych baz podrzędnych nie było żadnego wiersza sprzedaży i/lub zakupu. W takim przypadku utworzony plik JPK nie zawierał sum kontrolnych ewidencji w zakresie rozliczenia podatku należnego/naliczonego (SprzedazCtrl i ZakupCtrl), które są wymagane przez schemę. Aktualnie wspomniane sumy kontrolne są generowane w pliku JPK niezależnie od istnienia w bazach podrzędnych dokumentów dotyczących podatku VAT należnego i naliczonego.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Pracownika
Funkcjonalności

Dane finansowe W Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Dane podatkowe dodaliśmy informacje dotyczące:

 • zwolnienia z podatku dla dużych rodzin,
 • zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów,
 • zwolnienia z podatku dla powracających z zagranicy,
 • ulgi podatkowej dla klasy średniej.

Informacje te są pobierane z kartoteki pracownika z zakładki Kadry/Dane podatkowe.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2112.1.2 z dnia 31.12.2021r.

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Dodatki Poprawiliśmy mechanizm logowania w modelu pracy z dodatkiem Praca na wielu bazach. W scenariuszach logowania bezpośredniego do bazy slave (z pominięciem bazy master), ale z załadowanym dodatkiem do programu w wersji 2112.0.0 mógł pojawić się komunikat: „Nie znaleziono wpisu 'Nazwa bazy master’. Spowodowane to było zmienioną mechaniką autentykacji, która opierała się na wpisie bazy master w pliku Lista baz danych.xml. Obecnie przywróciliśmy mechanizm oparty o nazwę bazy danych znajdującą się na serwerze SQL. Błąd w powyższym scenariuszu nie pojawiał się wówczas kiedy we Właściwościach bazy danych pola Nazwa firmy i Nazwa bazy danych były identyczne i występował wpis bazy master w pliku Lista baz danych.xml.

Dodatki Poprawiliśmy przejście pomiędzy bazami danych z wykorzystaniem dodatku Praca na wielu bazach i korzystaniu z funkcjonalności Wybór dostępnych modułów. W wersji 2110.2.4 nie pojawiały się formularze z wyborem dostępnych modułów podczas przejścia do kolejnych baz slave.

Interfejs użytkownika Przywróciliśmy sortowanie według nazwy dla operatorów w oknie logowania w polu Nazwa użytkownika. Domyślnym sortowaniem w wersji 2111.2.4 było według ID operatora.

Baza Poprawiliśmy składnię zapytania SQL wykonywanego podczas konwersji bazy danych do wersji 2112.0.0 ze względu na możliwy case sensitivity w bazach danych MySQL w środowiskach UNIX/LINUX. Błąd mógł się objawiać komunikatem: Table 'Webusers’ doesn’t exist.

Framework We frameworku systemu zmieniliśmy sposób odwołania do operatora i systemu praw (login.Entitle). Obecnie obiekt Entitle nie jest zapisywany do pamięci podręcznej na poziomie login-u, tylko pobierany z powiązanej z loginem sesji konfiguracyjnej (czyli zapisywany do pamięci podręcznej standardowo na poziomie sesji). Dzięki temu obiekt zwracany z właściwości login.Entitle zawsze pochodzi z poprawnej, właściwej sesji. Poprawia to zachowanie, m.in. wydruków korzystających z różnych pieczątek per oddział firmy.

Moduł Business Intelligence
Poprawione funkcje

Domeny Wprowadziliśmy zmiany w mechanizmach odczytu danych z bazy danych, które są używane podczas obliczania modeli danych BI oraz podczas utrwalania modeli danych. Poprawka eliminuje problem niepełnego zwrotu danych podczas obliczania modeli danych, a także problemy z utrwalaniem modeli danych, które ujawniały się przez zapis niepełnego zakresu danych lub poprzez przerwanie procesu utrwalania.

Moduł DMS
Poprawione funkcje

Załączniki Zoptymalizowaliśmy konwersję załączników generującą wpisy do tabeli RemoteFile. Dotyczy to plików przechowywanych w folderze dla baz konwertowanych z wersji starszych niż 2110. Problem długotrwającej konwersji występował dla baz posiadających dużą ilość wpisów w tabeli AttachmentFile.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Deklaracja Intrastat Zaktualizowaliśmy listę kodów rodzajów transakcji dla deklaracji Intrastat zgodnie z wzorem obowiązującym od 01.01.2022.

Deklaracja Intrastat Ulepszyliśmy definicję do generowania pliku XML z deklaracją Intrastat. Obecnie w przypadku wywozu plik zawiera informacje o kraju pochodzenia tylko wtedy, gdy deklaracja dotyczy okresu, w którym jest to wymagane. Umożliwia to ponowne generowanie deklaracji za okresy sprzed grudnia 2021 bez konieczności uzupełniania kraju pochodzenia w dokumentach.

KSeF Ograniczyliśmy widoczność czynności związanych z KSeF do list faktur sprzedaży, zakupu, wszystkich dokumentów i dokumentów ewidencji.

KSeF Udostępniliśmy zakładkę EDI okna definicji dokumentu na licencji Handel (dotąd była dostępna na licencji EDI). Jest to potrzebne do konfigurowania importu dokumentów KSeF.

KSeF Zmieniliśmy sposób tworzenia nazwy pliku z zaimportowaną fakturą KSeF. W nazwie zawarty jest obecnie numer faktury nadany przez KSeF.

KSeF Dostosowaliśmy komunikację z serwisem testowym KSeF do zmian wprowadzonych w nim 13.12.2021.

Poprawione funkcje

EDI Ulepszyliśmy definicje EDI do importu dokumentów z plików JPK_V7. Dotychczas podczas importu w ustalaniu kontrahenta nie byli pomijani kontrahenci zablokowani, co skutkowało próbą podstawienia do dokumentu zablokowanego kontrahenta, która kończyła się błędem.

Deklaracja Intrastat Poprawiliśmy generowanie deklaracji Intrastat dla wywozu. Dotychczas pozycje dokumentów z różnymi krajami pochodzenia trafiały nieprawidłowo do jednej pozycji deklaracji.

Tax Free Usunęliśmy kontrolę unikalności numeru UNS w dokumencie Tax Free. Dotąd kontrola nie pozwalała na zapisanie kolejnego dokumentu z pustym numerem.

Dodatki

e-Sklepy Konektor Czynność Powiąż towary rozbudowaliśmy o parametr Kolejność pobierania, co usprawnia tworzenie powiązań pomiędzy towarami i pobieranie nowych towarów z e-sklepu.

e-Sklepy Konektor Rozbudowaliśmy definicję XML Allegro_Orders_Download o pobieranie wraz z zamówieniem danych do faktury.

EDI Dodaliśmy czynność Sprawdź strukturę pliku umożliwiającą sprawdzenie zgodności wygenerowanego komunikatu (pliku XML) ze schemą XSD wskazaną w definicji lub w odpowiednim atrybucie w pliku.

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Podatek Poprawiliśmy naliczanie składek pomniejszających podstawę opodatkowania w przypadku korekty wypłaty z przychodem zwolnionym z podatku. W przypadku korekty np. z powodu wprowadzenia nieobecności po wypłacie, na korekcie niepotrzebnie naliczały się ujemne składki ZUS pomniejszające podstawę opodatkowania.

Podatek Poprawiliśmy odczytywanie parametrów: „Naliczaj zwolnienie z podatku dla dużych rodzin”, „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów” oraz „Naliczaj zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy”, które znajdują się w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe. Obecnie powyższe parametry podczas naliczania wypłaty odczytywane są według aktualizacji obowiązującej na dzień daty wypłaty.

Deklaracje PIT Poprawiliśmy wersje deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR generowanych z poziomu czynności na liście Praca na wielu bazach/Analizy baz danych. Czynność dostępna jest po wczytaniu dodatku 'Praca na wielu bazach’. Do tej pory wersje w/w deklaracji nie były zgodne z tymi obowiązującymi w danym roku.

Wydruki

Wydruki Dostosowaliśmy wydruki: „Karta przychodów pracownika”, „PIT-8AR Zestawienie oraz „PIT-11 Zestawienie” do zmian w przepisach obowiązujących od 01.01.2022 r. W powyższych raportach widoczność kolumn ze składką zdrowotną do odliczenia od zaliczki na podatek w wartości 7,75% została uzależniona od daty wypłaty i będzie wyświetlana dla wypłat naliczonych do dnia 31.12.2021 r. Dodatkowo na wydruku „Karta przychodów pracownika” dodaliśmy kolumnę „Ulga klasa średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej. Raporty dostępne są poziomu listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Wydruki Dodaliśmy do wydruku „Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe)” informację o tym, czy wynagrodzenie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Wydruki płacowe Dostosowaliśmy wydruk „Zestawienie wypłat” do zmian w przepisach obowiązujących od 01.01.2022 r. Dla wypłat naliczonych po 01.01.2022 r. do raportu dodaliśmy wiersz „Ulga klasa średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej. Natomiast widoczność wierszy ze składką zdrowotną do odliczenia od zaliczki na podatek w wartości 7,75% została uzależniona od daty wypłaty i będzie wyświetlana dla wypłat naliczonych do dnia 31.12.2021 r. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty.

Oświadczenia i wnioski W kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia dodaliśmy wydruki do formularzy oświadczeń, które zostały wprowadzone w związku ze zmianami w przepisach obowiązującymi od 01.01.2022 r.:

 • „Ulga dla dużych rodzin” – oświadczenie w sprawie stosowania przez płatnika zwolnienia od podatku dochodowego do przychodów podatnika będącego rodzicem/opiekunem prawnym lub sprawującego funkcję rodziny zastępczej w stosunku do co najmniej czworga dzieci,
 • „Ulga dla klasy średniej” – wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej,
 • „Ulga dla pracujących emerytów” – oświadczenie w sprawie stosowania przez płatnika zwolnienia od podatku dochodowego do przychodów podatnika po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety i 65 roku życia w przypadku mężczyzny,
 • „Ulga na powrót z zagranicy” – oświadczenie w sprawie stosowania przez płatnika zwolnienia od podatku dochodowego w razie przeniesienia przez podatnika miejsca zamieszkania na terytorium Polski,
 • „Zaniechanie KUP” – wniosek o niestosowanie podstawowych kosztów uzyskania przychodu,
 • „Zaniechanie podatku z UC” – wniosek o niepobieranie przez płatnika zaliczek na podatek od dokonanych świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt. 2 i 4-9 oraz art. 18 updof.
Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Przelewy Powiększyliśmy ilość znaków możliwych do wpisania w polu Identyfikacja zobowiązania na płatności oraz przelewie z 21 na 35.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Zapisy W czynności Naliczanie rozliczeń zapisów dostępnej na liście Księgowość/Rozliczenia księgowe dodaliśmy możliwość wybrania wielu cech, w oparciu o które można rozliczać zapisy. Funkcjonalność jest przydatna szczególnie w takich instalacjach, w których na zapisach księgowych wykorzystuje się cechy jako nośniki dodatkowych informacji księgowych.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Konwersja bazy Wprowadziliśmy poprawkę związaną z brakiem możliwości wyświetlenia ról systemowych (Opcje/Systemowe/Role). Sytuacja występowała tylko w tych bazach, w których dla jakiejkolwiek roli jako wymaganą licencję wskazywano licencję PRN – Konsola produkcyjna (od wersji 2110.0.0-2110.1.3), a następnie skonwertowano je do wersji 2110.2.4 lub wyższej, w której licencja PRN została zastąpiona licencją KPR – Konsola produkcyjna.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Instalatory Z binariów serwera biznesowego oraz serwera web opartego o serwer IIS usunęliśmy bibliotekę log4net.dll

Poprawione funkcje

Logowanie Naprawiliśmy błąd logowania do Pulpitu pracownika (kierownika) w bazach typu slave z funkcjonalnością Praca na wielu bazach. W przypadku załadowania Soneta.PracaNaWieluBazach.dll, podczas logowania w bazie podrzędnej (slave) do Pulpitu pracownika lub Pulpitu kierownika, system próbował weryfikować hasło w bazie nadrzędnej (master).

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy błąd ładowania styli kolorystycznych w aplikacji w przypadku pozostawienia na serwerze pliku app.customization.config z poprzedniej wersji. W związku z uporządkowaniem nazw zmiennych określających style kolorystyczne w aplikacji, w przypadku pozostawienia pliku app.customization.config pochodzącego z poprzedniej wersji, aplikacja uruchamiała się bez poprawnie załadowanych plików css, co objawiało się m.in. wyświetlaniem etykiet pól i tekstów na przyciskach w kolorze jasnoczerwonym.

Framework Udoskonaliliśmy zarządzanie licencjami dla bieżącego loginu w wersji multi w obszarze korzystania z wielu instancji bazy danych za pomocą BusApplication.Instance.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski W związku ze zmianami w przepisach związanymi z Polskim Ładem i obowiązującymi od 01.01.2022 r. dodaliśmy wnioski do wykorzystania w Pulpicie Pracownika należące do kategorii „Kadrowe”, które oparte są o ścieżkę przepływu „Pracownik – Operator kadrowy”. Pracownik podczas składania wybranego z poniższych wniosków ma możliwość wygenerowania wydruku oraz dodania w postaci załącznika do wniosku podpisanego wniosku/oświadczenia.

 • „e-wniosek o niestosowanie podstawowych KUP” – od 01.01.2022 r. pracownik może złożyć wniosek o pobór zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów w podstawowej wysokości wynoszącej 250 zł. Po akceptacji „e-wniosku o niestosowanie podstawowych KUP” przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie w zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Koszty uzyskania przychodu” parametru „Wartość” jako „0,00”.
 • „e-wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej” – od 01.01.2022 r. w celu zrekompensowania braku możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej, ustawodawca wprowadził tzw. ulgę dla klasy średniej. Pracownik ma możliwość zrezygnowania z w/w ulgi poprzez złożenie wniosku. Po akceptacji „e-wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej” przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru „Naliczaj ulgę podatkową dla klasy średniej” w zakładce Kadry/Dane podatkowe na „Nie”.
 • „e-wniosek o zaniechanie podatku z UC” – od 01.01.2022 r. podatnik otrzymujący przychody z tytułu umów cywilnoprawnych ma możliwość złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek podatkowych. Prawo do złożenia wniosku przysługuje podatnikowi, którego roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej oraz który poza dochodami od danego płatnika nie uzyskuje innych dochodów, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej. Po akceptacji „e-wniosku o zaniechanie podatku z UC” przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru „Naliczaj kwotę wolną dla umów cywilnoprawnych” w zakładce Kadry/Dane podatkowe na „Tak”.
 • „e-wniosek o zastosowanie ulgi dla dużych rodzin” – od 01.01.2022 r. zostaje wprowadzona ulga dla rodzin. Ulga ta wyłącza z podstawy opodatkowania przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85528 zł osiągniętych przez podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował funkcję rodziny zastępczej. Po akceptacji „e-wniosku o zastosowanie ulgi dla dużych rodzin” przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru „Naliczaj zwolnienie z podatku dla dużych rodzin” w zakładce Kadry/Dane podatkowe na „Tak”.
 • „e-wniosek o zastosowanie ulgi dla powracających z zagranicy” – od 01.01.2022 r. zostaje wprowadzona ulga na powrót dla podatników osiedlających się w Polsce. Ulga obowiązuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85528 zł, osiągniętych w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku , w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego. Po akceptacji „e-wniosku o zastosowanie ulgi dla powracających z zagranicy” przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru „Naliczaj zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy” w zakładce Kadry/Dane podatkowe na „Tak”.
 • „e-wniosek o zastosowanie ulgi dla pracujących emerytów” – od 01.01.2022 r. zostaje wprowadzona ulga dla pracujących emerytów. Istotą ulgi jest zwolnienie z podatku przychodów otrzymanych przez podatnika po ukończeniu 60-go roku życia w przypadku kobiety i 65-go roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85528 zł. Po akceptacji „e-wniosku o zastosowanie ulgi dla pracujących emerytów” przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów” w zakładce Kadry/Dane podatkowe na „Tak”.

W momencie akceptacji w/w wniosków przez operatora kadrowego zostaje również dodane odpowiednie oświadczenie w kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Moduł Pulpit Pracownika
Funkcjonalności

Struktura Organizacyjna Umożliwiliśmy sterowanie domyślnym przełożonym na e-wnioskach. Obecnie w sytuacji, gdy pracownik podlega pod kilku kierowników jako domyślny przełożony na e-wnioskach podpowiada się ten, który ma najniższe ID elementu w strukturze organizacyjnej. Zmiana tego ID danego kierownika jest możliwa poprzez usunięcie jego powiązania ze strukturą, a następnie ponowne dodanie powiązania co spowoduje, że otrzyma on wyższe ID elementu w strukturze.

Wydruki

Dane finansowe Poprawiliśmy generowanie danych na wydruku „Roczna karta wynagrodzeń”, który jest dostępny w Pulpicie pracownika. Dotychczas na powyższym raporcie widoczne były informacje z niezatwierdzonych wypłat, obecnie uwzględnione są wyłącznie zatwierdzone wypłaty pracownika. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Pulpit pracownika/Dane finansowe/Wypłaty.

Pulpit Kontrahenta
Poprawione funkcje

ServiceDesk Rozwiązaliśmy problem przerwania działania serwera biznesowego, który miał miejsce w przypadku dodawania komentarza do elementów Service Desk.

Wersja platynowa

WERSJA STANDARD

Moduł Kadry i Płace
Wydruki

Wielooddziałowość Poprawiliśmy generowanie wydruku w mechanizmie repx „Umowa o pracę” w konfiguracji wielooddziałowej. W przypadku wywoływania wydruku z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy pobierane były nieprawidłowe dane oddziału.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2112.0.0 z dnia 15.12.2021r.

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Bezpieczeństwo Przywrócono zasadę działania autentykacji hasła do bazy slave w pracy z dodatkiem Praca na wielu bazach. W przypadku logowania się bezpośrednio do bazy slave (z pominięciem bazy master), ale z załadowanym dodatkiem Praca na wielu bazach obowiązuję dla Operatora hasło z bazy master. Dopiero w przypadku uruchomienia programu bez dodatku obowiązuje hasło z bazy slave. W wersji 2110.2.4 hasło z bazy slave obowiązywało w programie zarówno z załadowanym dodatkiem Praca na wielu bazach jak i bez niego.

Konfiguracja Poprawiono tworzenie podczas konwersji szablonu maila służącego do wysyłania linka do odzyskiwania hasła (szablon Resetowanie hasła). W przypadku baz danych konwertowanych z wersji 2110.0.x lub 2110.1.x do wersji 2110.2.x zapis ten nie był dodawany do konfiguracji systemu.

Licencje Poprawiono obsługę licencji Podgląd w Nowym Systemie Praw. Dotychczas operatorzy z przypisaną na roli licencją Podgląd przy próbie zalogowania się do bazy otrzymywali komunikat „Określona metoda nie jest obsługiwana…”

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Konfiguracja Dodany został parametr konfiguracyjny Aktualizacja widoków BI podczas konwersji, od którego ustawienia zależy, czy podczas konwersji bazy danych zostaną zaktualizowane widoki BI oraz słowniki biznesowe. Dla instalacji standardowych oraz dla baz głównych, w przypadku pracy z dodatkiem Praca na wielu bazach, parametr domyślnie ustawiony zostanie na TAK, wynikiem czego dotychczasowe zachowanie systemu nie zostanie zmienione. W przypadku baz podrzędnych, parametr ustawiony zostanie na NIE, a aktualizację widoków i słowników należy wykonać manualnie, po wykonaniu konwersji baz, za pomocą dedykowanej czynności dostępnej z poziomu listy baz danych ww. dodatku. Dodatkowo udostępniona została czynność Aktualizuj parametry konfiguracyjne BI, umożliwiająca zbiorcze zarządzanie ustawieniami parametrów konfiguracyjnych BI (w tym ww. parametru) w bazach podrzędnych.

Moduł Handel
Funkcjonalności

KSeF Udostępniono czynność do generowania pliku XML zgodnego ze specyfikacją KSeF z faktur sprzedaży i ich korekt. Generowanie pliku jest oparte o definicję zapisaną w konfiguracji.

KSeF Udostępniono czynność do sprawdzania zgodności wygenerowanego z faktury pliku XML ze specyfikacją (schemą) KSeF.

KSeF Obsłużono wysyłanie faktury w formacie KSeF do testowego serwisu udostępnionego przez MF. Uwaga. Nie jest to testowa wersja platformy KSeF, a jedynie serwis umożliwiający testowanie integracji. Serwis jest w fazie implementacji i ciągłych zmian, więc zaimplementowane rozwiązanie należy traktować jako tymczasowe.

KSeF Udostępniono czynność do pobierania faktur (plików XML) w formacie KSeF z testowego serwisu MF.

KSeF Udostępniono czynność do tworzenia dokumentu handlowego (faktury zakupu lub sprzedaży) w drodze importu pliku XML zgodnego ze specyfikacją KSeF. Import jest oparty o definicję zapisaną w konfiguracji.

KSeF Dodano nowy rodzaj platformy EDI: KSeF (obok dotychczasowej PEF). Platforma EDI nowego typu będzie elementem konfiguracyjnym służącym do ustalania parametrów komunikacji z systemem KSeF.

KSeF Udostępniono czynność do tworzenia dokumentu ewidencji (faktury zakupu lub sprzedaży) w drodze importu pliku XML zgodnego ze specyfikacją KSeF. Import jest oparty o definicję zapisaną w konfiguracji.

Tax Free Dodano standardową definicję dokumentu Tax Free (TF) i relacje PAR->TF, FF->TF. Dokument służy do obsługi zwrotu VAT dla podróżnych spoza UE.

Tax Free Dodano czynność do tworzenia korekty VAT do dokumentu sprzedaży, dla którego uruchomiono procedurę zwrotu VAT dla podróżnych spoza UE. Czynność jest dostępna dla dokumentu Tax Free i generuje korektę do powiązanego z nim dokumentu sprzedaży.

Tax Free Zmieniono wydruk dokumentu Tax Free dostosowując go do nowych przepisów.

Tax Free Udostępniono czynność do generowania pliku XML z dokumentu Tax Free zgodnego ze specyfikacją PUESC. Generowanie jest oparte o definicję zapisaną w konfiguracji.

Tax Free W definicji drukarki fiskalnej dodano pole z numerem ewidencyjnym urządzenia. Ma to zastosowanie w dokumentach Tax Free, które wymagają podania takiego numeru.

Deklaracja Intrastat Dodano obsługę kraju pochodzenia w deklaracji Intrastat dla wywozu. Kraj pochodzenia jest przenoszony na pozycję dokumentu rozchodowego z karty towaru lub wypełniany jako PL, gdy w karcie jest nieokreślony. Następnie pole to jest uwzględniane w generowaniu deklaracji.

Deklaracja Intrastat Dodano wypełnianie pola IDKontrahenta w pliku XML generowanym jako deklaracja Intrastat w przypadku, gdy kontrahentem jest osoba fizyczna (bez NIP). Pole będzie mieć wtedy wartość NATURAL_PERSON.

Płatności dokumentów handlowych Zmieniono sposób ustalania sposobu zapłaty na korekcie dokumentu. Obecnie jest on przenoszony na korektę z płatności dokumentu korygowanego, o ile ma on jedną płatność.

Płatności dokumentów handlowych Ułatwiono edycję płatnika w karcie kontrahenta. Dodano odpowiednią czynność. Dotychczas płatnika można było dodać jako kontrahenta nadrzędnego na zakładce Powiązania.

Płatności dokumentów handlowych Umożliwiono wybór ewidencji środków pieniężnych przy rejestrowaniu wpłaty jako zaliczki z poziomu dokumentu handlowego.

Towary Ulepszono weryfikację wypełnienia cech dla towarów wariantowych. Dotąd w pewnych przypadkach zbyt duże restrykcje utrudniały edycję karty towaru.

Towary Zablokowano możliwość powiązania jednego wariantu towaru w wieloma towarami nadrzędnymi (wariantowymi).

Sprzedaż Dla terminala Elavon dodano checkbox Kopia dla klienta widoczny przy zatwierdzaniu.

Dokumenty handlowe Na wydruku faktury sprzedaży repx usunięto zbędną etykietę NIP dla przypadku, gdy dokument wystawiono na kontrahenta finalnego, który NIP’u nie posiada.

Dokumenty handlowe Odblokowano przycisk Wybierz zaliczki na fakturach sprzedaży w przypadku płatności w różnych walutach.

Poprawione funkcje

Dokumenty handlowe Poprawiono kopiowanie dokumentu. Dotychczas niepotrzebnie kopiowały się wartości pól Stan realizacji, Wynik realizacji. Obecnie w skopiowanym dokumencie są one inicjowane wartościami domyślnymi.

Deklaracja Intrastat Poprawiono działanie czynności Zmień zatwierdzony dokument. Dotychczas po zmianie kontrahenta za pomocą tej czynności nie aktualizował się kraj wysyłki wykorzystywany podczas generowania deklaracji Intrastat.

Relacje dokumentów Poprawiono przenoszenie płatności w relacjach dokumentów, w szczególności wykorzystywane w relacji ZO->FV. Dotąd w przypadku generowania dokumentu zbiorczego z wielu ZO z rozbitymi płatnościami na FV przenosiła się tylko jedna z nich.

Opakowania i kaucje Ujednolicono sposób liczenia bilansu opakowań dla towaru i dla kontrahenta. Dotychczas w niektórych przypadkach sekwencji dokumentów oba bilanse dawały rozbieżne wyniki.

Drukarki fiskalne Poprawiono drukowanie faktur na drukarkach fiskalnych z protokołem Posnet. Dotychczas na niektórych drukarkach faktura nie drukowała się w przypadku pustego NIP-u nabywcy.

Korekty dokumentów Ulepszono algorytm generowania korekt kosztu podczas zatwierdzania korekty przyjęcia. Obsłużono specyficzne sekwencje wystawiania dokumentów, po których dotąd nie można było zatwierdzić korekty przyjęcia.

Korekty dokumentów Poprawiono algorytm ustalania partii pierwotnej na zasobach tworzonych przez korekty dokumentów przyjęć. Dotychczas w pewnym szczególnym przypadku zasób utworzony przez korektę miał niewłaściwe wskazania na partię pierwotną.

Korekty dokumentów Poprawiono algorytm przeliczania zasobów magazynowych. Dotychczas z specyficznym przypadku z powodu błędu algorytmu nie można było usunąć korekty rozchodu.

Dodatki

Kurierzy Dodano parametr konfiguracji spedytora Weryfikuj adres email umożliwiający wyłączenie weryfikacji adresu email odbiorcy podczas generowania listu przewozowego. Niektórzy spedytorzy nie wymagają tego adresu.

Kurierzy Umożliwiono zapisanie powiązania sposobu dostawy ze spedytorem poprzez wskazanie sposobu dostawy w konfiguracji spedytora. Wybranie sposobu dostawy skutkuje ustaleniem powiązanego z nim spedytora w dokumencie podczas jego zatwierdzania.

Integrator Rozszerzono możliwości generowania danych pobieranych za pomocą Soneta.Integrator. Dodano zmienne EXTERNAL_PARAM_ZSId, EXTERNAL_PARAM_ZSInfo, zawierające dane z przetwarzanego zadania synchronizacji. Zmienne są dostępne w definicji DefXmlNag i są przeznaczone do wykorzystania w definicjach do eksportu danych przy Search = 3.

e-Sklepy Konektor Dodano obsługę towarów wariantowych w integracji z platformą Shoper. Tym samym towary wariantowe są obecnie obsługiwane w integracji ze wszystkimi czterema platformami (Magento, PrestaShop, WooCommerce, Shoper).

e-Sklepy Konektor Zmieniono sposób identyfikacji sposobu dostawy w WooCommerce. Dotychczas identyfikowane były poprawnie jedynie predefiniowane sposoby dostawy.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Składka Zdrowotna Dostosowaliśmy naliczanie składki zdrowotnej do nowych przepisów obowiązujących od dnia 01.01.2022 r. Na wypłatach z datą wypłaty po 01.01.2022 składka zdrowotna 7,75% nie będzie naliczana i odliczana od podatku.

Składka Zdrowotna Dostosowaliśmy ograniczanie składki zdrowotnej pracownika do nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2022 r. Składka zdrowotna będzie ograniczana do wysokości hipotetycznej zaliczki podatku, liczonej według zasad na dzień 31.12.2021 r.

Ulga podatkowa Umożliwiliśmy naliczenie ulgi dla klasy średniej na wypłacie pracowników od dnia obowiązywania nowych przepisów tj. od 01.01.2022 r. Jeżeli przychód pracownika w danym miesiącu będzie większy bądź równy 5701 zł oraz mniejszy bądź równy 8549 zł, to ulga dla klasy średniej będzie liczona według wzoru (A x 6,68% + 380,50 zł)/0,17; gdzie A oznacza przychód miesięczny. Jeżeli przychód pracownika w danym miesiącu będzie większy od 8549 zł oraz mniejszy bądź równy 11141 zł, to ulga dla klasy średniej będzie liczona według wzoru (A x (-7,35%) + 819,08 zł)/0,17; gdzie A oznacza przychód miesięczny. Dodatkowo jeżeli przychód w ciągu roku przekroczy 133 692 zł, to ulga dla klasy średniej nie będzie naliczana.

Ulga podatkowa W kartotece pracownika na zakładce „Dane podatkowe” dodaliśmy nowy parametr „Naliczaj ulgę podatkową dla klasy średniej”, domyślnie ustawiony na „TAK”, co oznacza, że standardowo na wypłacie będzie naliczana ulga dla klasy średniej, jeżeli przychód miesięczny pracownika będzie mieścił się w przedziale od 5701 zł do 11 141zł. Jeżeli pracownik złoży wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, należy parametr zaznaczyć na NIE.

Ulga podatkowa Umożliwiliśmy naliczenie ulgi od podatku dla dużych rodzin, zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 01.01.2022 r. W kartotece pracownika na zakładce „Dane podatkowe” udostępniliśmy parametr „Naliczaj zwolnienie z podatku dla dużych rodzin”. Po zaznaczeniu parametru na TAK ulga zostanie rozliczona na wypłacie, do limitu przychodów 85 528 zł w roku podatkowym.

Ulga podatkowa Umożliwiliśmy naliczenie ulgi od podatku dla pracujących emerytów, zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 01.01.2022 r. W kartotece pracownika na zakładce Dane podatkowe udostępniliśmy parametr „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów”. Po zaznaczeniu parametru na TAK ulga zostanie rozliczona na wypłacie, do limitu przychodów 85 528 zł w roku podatkowym.

Ulga podatkowa Umożliwiliśmy naliczenie ulgi od podatku dla powracających z zagranicy, zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 01.01.2022 r. W kartotece pracownika na zakładce „Dane podatkowe” udostępniliśmy parametr „Naliczaj zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy”. Po zaznaczeniu parametru na TAK ulga zostanie rozliczona na wypłacie, do limitu przychodów 85 528 zł w roku podatkowym.

Ulga podatkowa Umożliwiliśmy zaniechanie poboru zaliczki podatku zleceniobiorcy, który złoży pracodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek, zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu obowiązującymi od dnia 01.01.2022 r. Wniosek może złożyć zleceniobiorca, którego przychody w roku podatkowym nie przekroczą 30 000 zł. Po otrzymaniu wniosku, w kartotece zleceniobiorcy na zakładce Dane podatkowe należy zaznaczyć parametr „Naliczaj kwotę wolną dla umów cywilnoprawnych” na „TAK”. Po zaznaczeniu parametru na TAK, na wypłacie zleceniobiorcy na zakładce „Podatki” naliczy się „Zaniechanie poboru zaliczki”, a Zaliczka podatku do US wyniesie zero.

Wypłaty Na formularzu wypłaty dodano zakładkę „Zapis obliczeń”, która pojawia się, w przypadku naliczenia ulgi dla klasy średniej bądź ograniczenia składki zdrowotnej do hipotetycznej zaliczki podatku liczonej na dzień 31.12.2021 r. Dostosowaliśmy również algorytmy zajęć komorniczych do zmian wprowadzonych przepisami „polskiego ładu”.

Wypłaty Na formularzu elementu wypłaty, wypłaty, listy płac, podsumowaniu wypłat, podsumowaniu list płac na zakładce „Podatki” dodaliśmy nowe pola: „Przychód zwolniony z podatku dla dużych rodzin”, „Przychód zwolniony z podatku dla pracujących emerytów”, „Przychód zwolniony z podatku dla powracających z zagranicy”, „Ulga podatkowa dla klasy średniej”. W nowych polach będą wyświetlane naliczone wartości ulg podatkowych wprowadzonych przepisami „polskiego ładu” obowiązującymi od 01.01.2022 r.

Podstawa chorobowego Dostosowaliśmy ponowne ustalanie podstawy zasiłku do nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2022 r. Według art. 43 ustawy zasiłkowej w dotychczasowym brzmieniu, podstawy wymiaru świadczeń chorobowych nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. W efekcie jego zmiany, od 01.01.2022 r. przeliczenie nie będzie konieczne, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy.

Zasiłek Obecnie zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2022 roku miesięczny zasiłek chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Okres zasiłkowy Dostosowaliśmy wyliczanie okresu zasiłkowego do nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2022 r. Do tego samego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy, nawet jeżeli są spowodowane różnymi przyczynami. Obecnie, jeśli są przerwy w niezdolności do pracy, do okresu zasiłkowego wlicza się poprzednią niezdolność do pracy o ile jest ona spowodowana tą samą chorobą, a przerwa nie przekracza 60 dni. Od nowego roku nie będzie miała znaczenia przyczyna niezdolności do pracy przed i po przerwie. Jednak do okresu zasiłkowego nie będą wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą wynoszącą do 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpi w trakcie ciąży.

Deklaracje ZUS Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2022 r. wycofaliśmy deklarację ZUS RZA. Począwszy od stycznia 2022 r. rozliczenie składki zdrowotnej osób, które podlegają wyłącznie temu ubezpieczeniu nastąpi w raporcie ZUS RCA.

Deklaracje ZUS Zaktualizowaliśmy kody ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 01.01.2022 r.:

 • tytuł ubezpieczenia „2240” otrzymał nowe brzmienie: „2240 – członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”
 • dodaliśmy nowy tytuł ubezpieczenia: „2330 – małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Definicja Elementów Wynagrodzenia Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2022 r. ryczałt za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych będzie zależał od mocy silnika, a nie jego pojemności. W związku z tym zmieniliśmy w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Ewidencja pojazdów/Stawki za km nazwy parametrów w sekcji „Przychód z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych”. Parametr „Samochody do 1600” to obecnie „Samochody do 60kW (w tym elektryczny lub napędzany wodorem)”, natomiast parametr „Samochody ponad 1600” ma teraz nazwę „Samochody powyżej 60kW”. Wysokość ryczałtu pozostała bez zmian. W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia zablokowaliśmy dotychczasowe definicje dedykowane rozliczaniu ryczałtu za używanie samochodu: „Ryczałt, użyt.sam.służb.do 1600/dni”, „Ryczałt, użyt.sam.służb.do 1600/miesiąc, „Ryczałt, użyt.sam.służb.pow.1600/dni” oraz „Ryczałt, użyt.sam.służb.pow.1600/miesiąc”. Natomiast dodaliśmy następujące definicje: „Ryczałt, użyt.sam.służb.do 60kW/dni”, „Ryczałt, użyt.sam.służb.do 60kW/miesiąc”, „Ryczałt, użyt.sam.służb.pow 60kW/dni” oraz „Ryczałt, użyt.sam.służb.pow 60kW/miesiąc”. Sposób obliczeń pozostał bez zmian. Uwaga: Od 01.01.2022 r. należy pracownikom korzystającym z ryczałtu za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych dodać nowe dodatki, a dotychczasowe zamknąć.

Oświadczenia i wnioski W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Definicje oświadczeń dodaliśmy nowe definicje oświadczeń:

 • „Ulga dla dużych rodzin” – oświadczenie podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla dużych rodzin.
 • „Ulga dla klasy średniej” – wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.
 • „Ulga dla pracujących emerytów” – oświadczenie podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla pracujących emerytów.
 • „Ulga na powrót z zagranicy” – oświadczenie podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi na powrót z zagranicy.
 • „Zaniechanie KUP” – wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu.
 • „Zaniechanie podatku z UC” – wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych od przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych.

Powyższe oświadczenia są dostępne w kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia.

PKZP, ZFM Na formularzu „Pożyczka” dodaliśmy w czynnościach opcję „Oznacz jako 'wypłacona'”, która powoduje, że do naliczenia spłat rat pożyczki nie jest potrzebna wypłata pożyczki. Czynność dostępna jest tylko dla pożyczek, które nie zostały wypłacone. Na formularzu „Rata pożyczki” dodaliśmy w czynnościach opcję „Oznacz jako 'spłacona'”, która powoduje, że za dany miesiąc nie naliczy się na wypłacie element „Spłata pożyczki” i zmniejszy się saldo pożyczki. Czynność dostępna jest tylko dla rat pożyczek, które nie są spłacone. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Czas pracy nadgodziny W przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego umożliwiliśmy wypłatę w pierwszej kolejności nadgodzin 100% średniotygodniowych, a następnie dobowych. W tym celu w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Kalendarze na formularzu kalendarza w sekcji „Rozliczanie nadgodzin” dodaliśmy parametr „Priorytet okresowych”, który domyślnie ustawiony jest na „Nie”. Zaznaczenie tego parametru na „Tak” spowoduje, że jako pierwsze będą wypłacane nadgodziny 100% średniotygodniowe.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki, które od 01.01.2022 r. przyjmują następujące wartości:

 • Minimalne wynagrodzenie: 3 010,00 zł
 • Minimalna stawka godzinowa: 19,70 zł
 • Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022: 177 660,00 zł
 • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5 922,00 zł
 • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  -Na ubezpieczenie społeczne: 3 553,20 zł
  -Na ubezpieczenie społeczne (rozpoczęcie działalności): 903,00 zł
 • Współczynnik do obliczania ekwiwalentu urlopowego w 2022 r.: 20,92
 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19: 14.03.2020…30.06.2022

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1690).
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 04.11.2021 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia w sekcji „Wynagrodzenia” dodaliśmy nowy parametr:

 • Przeciętne miesięczne w czwartym kwartale: 5656,51 zł

W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Składki ZUS(wskaźniki) w sekcji „Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne”:

 • dodaliśmy nowy parametr „Ubezpieczenie zdrowotne właścicieli z opodatkowaniem na zasadach ogólnych”, który od 01.01.2022 r. przyjmuje wartość: 4,90%
 • zaktualizowaliśmy wskaźnik składki zdrowotnej odliczanej od podatku „… w tym do odliczenia od zaliczki podatku” – od 01.01.2022 r. przyjmuje wartość 0,00%.
Poprawione funkcje

Korekty wypłat Poprawiliśmy naliczanie pomniejszenia w przypadku wystąpienia korekty nieobecności oraz podwyżki wynagrodzenia wstecz. W niektórych przypadkach naliczała się niepoprawna wartość pomniejszenia.

Wydruki

Wydruki płacowe Dostosowaliśmy wydruki do zmian w przepisach obowiązujących od 01.01.2022 r.:

 • Raporty dostępne z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty:
  • „Pasek wypłaty” – dla wypłat naliczonych po 01.01.2022 r. do raportu dodaliśmy wiersz „Ulga klasa średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej. Natomiast widoczność wiersza ze składką zdrowotną do odliczenia od zaliczki na podatek w wartości 7,75% została uzależniona od daty wypłaty i będzie wyświetlana dla wypłat naliczonych do dnia 31.12.2021 r.
 • Raporty dostępne z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac:
  • „Pełna lista płac” oraz „Zestawienie list płac” – do raportów został dodany wiersz „Ulga klasa średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej. Natomiast widoczność wierszy ze składką zdrowotną do odliczenia od zaliczki na podatek w wartości 7,75% została uzależniona od daty wypłaty i będzie wyświetlana dla wypłat naliczonych do dnia 31.12.2021 r. Dodatkowo na wydruku „Pełna lista płac” w kolumnie „Zal.US/Zdrow./Koszty/Ulga” został dodany wiersz z wartością ulgi dla klasy średniej i skrótem „Ukś”.
  • „Skrócona lista płac” oraz dodatkowo w mechanizmie ASPX: „Skrócona lista płac umów”- widoczność wierszy ze składką zdrowotną do odliczenia od
   zaliczki na podatek w wartości 7,75% w kolumnie „NFZ odlicz. NFZ, Zal. PIT” została
   uzależniona od daty wypłaty i będzie wyświetlana dla wypłat naliczonych do dnia
   31.12.2021 r.
  • „Pełna lista płac umów”, „Wspólna pełna lista płac” oraz dodatkowo w mechanizmie ASPX: „Wspólna pełna lista płac wg stopni niepełnosprawności” i „Wspólna pełna lista płac umów” – do raportów dodaliśmy wiersz „Ulga klasa średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej. Dodatkowo w kolumnie „Zal.US/Zdr./Koszty/Ulga” został dodany wiersz z wartością ulgi dla klasy średniej i skrótem „Ukś”.
  • „Paski wypłat” – dla wypłat naliczonych po 01.01.2022 r. do raportu dodaliśmy wiersz „Ulga klasa średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej. Natomiast widoczność wiersza ze składką zdrowotną do odliczenia od zaliczki na podatek w wartości 7,75% została uzależniona od daty wypłaty i będzie wyświetlana dla wypłat naliczonych do dnia 31.12.2021 r.
  • W mechanizmie REPX „Zestawienie wg jednostek
   organizacyjnych, stanowisk” oraz w mechanizmie ASPX: „Zestawienie wg
   wydziałów”, „Zestawienie wg stanowisk” – widoczność wierszy ze składką
   zdrowotną do odliczenia od zaliczki na podatek w wartości 7,75% w kolumnie „Zdrowotna…do
   odlicz.” została uzależniona od daty wypłaty i będzie wyświetlana dla wypłat
   naliczonych do dnia 31.12.2021 r.
  • „Podsumowanie list płac” – do raportu został dodany wiersz „Ulga klasa średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej.
  • „Zestawienie miesięczne dla deklaracji PIT 4R i
   PIT 8AR” – widoczność kolumny ze składką zdrowotną do odliczenia od zaliczki na
   podatek w wartości 7,75% została uzależniona od daty wypłaty i będzie
   wyświetlana dla wypłat naliczonych do dnia 31.12.2021 r.
 • Raporty dostępne z poziomu listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”:
  • „Karta wynagrodzeń” – do raportu dodaliśmy wiersz „Ulga klasa
   średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej. Natomiast widoczność wiersza „Składka na ubezp. zdrowotne do 7,75%” została uzależniona od daty wypłaty i
   będzie wyświetlana dla wypłat naliczonych do dnia 31.12.2021 r.

Deklaracje GUS W opcjach raportu „Zestawienie Z-02” dodaliśmy parametr „Uwzgl. prac. tymcz.” z możliwością zaznaczenia „Tak” lub „Nie”, który domyślnie ustawiony jest jako „Nie”. Zaznaczenie powyższego parametru na „Tak” spowoduje, że w „Zestawieniu Z-02” zostaną uwzględnieni pracownicy, którzy w kartotece w zakładce Etat/Ogólne w parametrze „Rodzaj zatrudnienia” mają wybrane „Pracownik tymczasowy”. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji GUS/Zestawienie Z-02.

Wydruki Kadrowe Poprawiliśmy generowanie wydruków „Lista osób z nabytym prawem do renty, emerytury, niepełnosprawności” oraz „Miesięczne zestawienie dodatków i potrąceń” z listy Kadry i płace/Kadry/Wszyscy. Wywołanie w/w wydruków w mechanizmie repx na wspomnianej liście kończyło się komunikatem: „Odwołanie od obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”, natomiast wydruku „Lista osób z nabytym prawem do emerytury” w mechanizmie aspx komunikatem: „Właściwość o nazwie 'KadryPracownicyViewInfo+PrParams.Wydział’ nieznaleziona w obiekcie (Context).”.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 9 grudnia 2021r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 5,25%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 7,25%
 • Odsetki maksymalne – 15 %

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 1 stycznia 2022r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (medyczne) – 9,75%
 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (handlowe) – 11,75%

Odsetki Dodaliśmy obsługę naliczania odsetek ustawowych z art. 5 Ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021r. poz. 424), tj. dla płatności z długim terminem płatności (powyżej 30 dni) i rozliczonych przed terminem płatności. Odsetki w takim przypadku wyliczane są za okres od 31 dnia od daty z dokumentu do dnia zapłaty.
W celu włączenia obsługi tego typu odsetek należy w konfiguracji programu (Opcje/Ewidencje ŚP/Odsetki) włączyć parametr: Naliczaj odsetki od należności zapłaconych w terminie (standardowe).
W efekcie podczas rozliczania rozrachunków, które zostały zapłacone przed terminem płatności ale po 30 dniach od daty dokumentu ustawi się Stan noty: Rozliczono (standardowe). Płatności ze stanem noty: Rozliczono (standardowe) będą uwzględniane przy wyliczaniu not odsetkowych o Typie not odsetkowych: Nota dla Płatności oraz dla rozpoczęcia naliczania: Standardowe/Niestandardowe. Mechanizm działa automatycznie dla nowych rozrachunków, a dla istniejących, które mają być objęte nowym mechanizmem naliczania odsetek należy przed naliczeniem noty odsetkowej odświeżyć rozliczenie, tj. odpiąć rozliczenie i dodać je na nowo, żeby stan noty ustawił się na Rozliczono (standardowe).

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Poprawiliśmy błąd pojawiający się po wysłaniu przelewów do systemów bankowych (komunikat: Nie można dodawać zdarzeń transakcyjnych do transakcji głównej). Po zmianach błąd nie występuje.

Moduł Księga Inwentarzowa
Funkcjonalności

Podatek od nieruchomości Wprowadziliśmy rozwiązanie, które pozwoli ustalić wartość podatku i przyspieszy proces zebrania danych będących podstawą do przygotowania deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1).
Deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 należy złożyć do 31 stycznia każdego roku, jak również w trakcie roku przy zmianach na nieruchomości, np. częściowej odsprzedaży bądź zakupie nowej nieruchomości. Podatek od nieruchomości może być opłacany w całości lub ratalnie w trakcie roku.
Podatek naliczany jest w oparciu o stawki, które co roku uchwalane są w poszczególnych gminach. Wysokość stawek nie może przekroczyć stawek maksymalnych opublikowanych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Aktualne podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. poz. 724).
Rozwiązanie, które wprowadziliśmy opiera się o zestaw narzędzi umożliwiających:

 • Wprowadzenie aktualnych stawek podatku obowiązujących na danym obszarze z wyszczególnieniem typu nieruchomości.
 • Historyczne przechowywanie informacji o obowiązujących stawkach podatku.
 • Wskazanie na środku trwałym stawki podatku oraz podstawy opodatkowania (powierzchnia lub wartość).
 • Aktualizację na środku trwałym informacji o stawce podatku oraz podstawie opodatkowania.
 • Historyczne przechowywanie na środku trwałym informacji o przypisanej do niego stawce podatku oraz podstawie opodatkowania.
 • Przygotowanie dokumentu naliczenia podatku od nieruchomości w oparciu o wbudowane algorytmy.

Wygenerowanie raportu będącego podstawą do przygotowania deklaracji na podatek od nieruchomości. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Ewidencja ryczałtowa Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2105), od dnia 01.01.2022 będą obowiązywać nowe stawki ryczałtu:

 • 12% – głównie dla przychodów związanych z wydawaniem oprogramowania komputerowego,
 • 14% – głównie dla przychodów dotyczących świadczenia usług opieki zdrowotnej i architektonicznych).

Szczegółowe dane: wykaz przychodów i PKWiU znajdują się w ustawie.
W związku z tymi zmianami dodaliśmy w programie obsługę nowych stawek ryczałtu. Będą one dostępne na dokumentach, w ewidencji przychodów oraz uwzględnione w zaliczce na podatek ryczałtowy i w wydrukach: Ewidencja przychodów – wydruk szeroki, Zaliczka podatku zryczałtowanego oraz Zestawienie do PIT-28. W przypadku zaliczki na podatek ryczałtowy, dodaliśmy nowy formularz zaliczki, zawierający informacje o nowododanych stawkach.
Uwaga: Do wyliczenia zaliczki za miesiąc grudzień 2021 należy zastosować dotychczasowy formularz zaliczki, który na liście Zaliczka na podatek ryczałtowy jest dostępny pod nazwą „Ryczałt do 2021”. Zaliczki za okresy od stycznia 2022 powinny być obliczane na formularzu „Ryczałt”. Dodatkowo dla każdego formularza są dostępne dedykowane wydruki zaliczki z poziomu formularza deklaracji oraz przebudowany został wydruk Zestawienie do PIT-28, dostępny z listy zaliczek.

Deklaracje PIT Zaktualizowaliśmy w konfiguracji programu dotyczącej podatku dochodowego roczną ulgę podatkową oraz kwotę, po przekroczeniu której obowiązuje drugi próg podatkowy. Od 1 stycznia 2022 roku roczna ulga podatkowa wynosi 5100 a drugi próg podatkowy obowiązuje po przekroczeniu 120 000. Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105).

Ewidencja pojazdów\Opłaty za środowisko W związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 w konfiguracji programu zaktualizowaliśmy tabelę opłat za korzystanie ze środowiska (Narzędzia/Opcje/Ewidencja pojazdów/Środowisko/Rodzaje silników).

Dokumenty Ewidencji Dodaliśmy możliwość sprawdzania statusu VAT kontrahenta z poziomu dokumentu ewidencji za pomocą nowej czynności „Status VAT kontrahenta”. Funkcjonalność jest dostępna po wprowadzeniu podmiotu na formularzu dokumentu ewidencji, który posiada zakładkę VAT. W przypadku kontrahentów z krajowym numerem NIP, sprawdzany jest status w Wykazie podatników VAT lub Bazie VAT MF, w zależności od ustawionego w konfiguracji programu sposobu weryfikacji. Dla kontrahentów z unijnym numerem VAT sprawdzany jest status w Bazie VIES. Status kontrahenta w Wykazie podatników VAT jest sprawdzany zgodnie z datą operacji ustawioną na dokumencie. Dodatkowo dla tej metody jest możliwość dodawania rachunków bankowych do kartoteki kontrahenta. W przypadku Bazy VAT MF i Bazy VIES, weryfikacja odbywa się w oparciu o historię statusów zapisanych na kartotece kontrahenta. Jeżeli w historii nie zostanie odnaleziony status aktualny na dzień operacji, wówczas weryfikacja odbędzie się według daty bieżącej.

Poprawione funkcje

JPK Poprawiliśmy oznaczanie ujemnych korekt sprzedaży opodatkowanych na zasadzie marży w pliku JPK_V7. Przed zmianą takie transakcje w JPK nie zawierały znacznika Sprzedaz_VATMarza z kwotą brutto korekty, po zmianie kwota brutto takich korekt jest ujmowana ze znacznikiem.

Wydruki

Obroty i salda Na wydrukach: Zestawienie obrotów i sald oraz Zestawienie obrotów i sald – szeroki w mechanizmie wydruków XtraReports dodaliśmy podsumowanie stron. Aktualnie na każdej stronie znajdują się wiersze: Suma strony, Z przeniesienia oraz Narastająco.

Moduł Praca hybrydowa
Funkcjonalności

Praca hybrydowa Zmieniliśmy nazwę obszaru Praca Zdalna na obszar Praca hybrydowa.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Asystent formularza W polach zawierających tekst formatowany (np. na zakładce Asystent/Notatki) poprawiono możliwość wstawiania linków do stron www.

Zastępstwa Poprawiliśmy działanie funkcji zastępstw w pulpitach pracowniczych w przypadku, gdy osobie zastępowanej został wyłączony dostęp do Pulpitu Pracownika. W poprzedniej wersji w takim przypadku przy próbie zalogowania się na zastępstwo pojawiał się błąd „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu„. Aktualnie na oknie wyboru kontekstu autoryzacji nie jest w ogóle wyświetlana możliwość wybrania zastępstwa za pracownika z wyłączonym dostępem www.

Moduł Pulpit Pracownika
Poprawione funkcje

Elektroniczna Dokumentacja Pracownicza Zmieniliśmy sposób wyświetlania treści poświadczenia odbioru widocznego w Pulpicie pracownika podczas potwierdzania odbioru dokumentu. Dotychczas było ono wyświetlane w formie etykiety, a obecnie jest jako pole tekstowe do odczytu, dzięki czemu wprowadzony tekst nie zostaje ucięty. Własną definicję poświadczenia odbioru można utworzyć z poziomu listy Podgląd tabel/Core/DefinicjaPoświadczeniaOdbioru za pomocą przycisku „Nowy(Definicja poświadczenia odbioru)” lub w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych z poziomu definicji dokumentu dodatkowego np. „Wydruk PIT-11” na zakładce Pracownicy/Poświadczenie odbioru przy użyciu skrótu „Shift + F4”.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Sprzedaż Dodaliśmy na formularzu faktury sprzedaży na liście pozycji kolumnę Pełna nazwa na wydruku, dzięki czemu można wprowadzić na wydruk faktury inną nazwę towaru/usługi niż ta wynikająca bezpośrednio z kartoteki. Funkcja jest przydatna szczególnie w przypadku incydentalnych sprzedaży lub transakcji usługowych, które wymagają indywidualnego doprecyzowania.
Uwaga: Pole jest aktywne, jeżeli na kartotece towaru/usługi pole Dozwolona edycja opisu towaru na dokumencie jest zaznaczone na Tak.

Księgowość Na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty czynność Przekaż dokumenty umieściliśmy bezpośrednio jako przycisk w menu listy. Zmiana poprawia ergonomię przekazywania dokumentów do biura rachunkowego.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Deklaracje ZUS Umożliwiliśmy pobieranie do deklaracji ZUS IWA kodu PKD dla danego oddziału w przypadku obsługi firm wielooddziałowych w ramach jednej bazy. Dotychczas wartość PKD w takich przypadkach była pobierana z konfiguracji z zakładki Narzędzia/Opcje/Firma/Dane o działalności. Obecnie kod PKD będzie pobierany do deklaracji ZUS IWA z odpowiedniego oddziału. W tym celu w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Firma/Oddziały firmy na formularzu oddziału firmy w zakładce Deklaracje/Ogólne w sekcji „Dodatkowe informacje o oddziale” dodaliśmy parametr „PKD”.

Wydruki

Wydruki Udostępniliśmy wydruk „Pracownicy zewnętrzni”. Raport jest dostępny z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja pracowników”. Na wydruku są wykazani pracownicy zewnętrzni, okres i numer umowy.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Zastępstwa Na formularzu definicji zastępstwa dodano nowe pole Widoczność pola Wybrane uprawnienia. Steruje ono widocznością pola Wybrane uprawnienia na formularzu zastępstwa, w którym możemy wskazać z jakich uprawnień zastępowanego może skorzystać zastępujący. Pole zostało przygotowane do obsługi rozszerzonych uprawnień operatorów. W polu Wybrane uprawnienia na formularzu zastępstwa, zwracana jest lista uprawnień przypisanych operatorowi wskazanemu w polu Uprawnienia Zastępującego. Pole nie jest widoczne, jeżeli w polu Zastępowany wskazany jest pracownik. Sterujące do tej pory widocznością Wybranych uprawnień na formularzu zastępstwa pole Prawa operatora określane za pomocą definiowanych uprawnień na zakładce Systemowe/Ustawienia w sekcji Funkcje dodatkowe zostało usunięte z formularza, natomiast z kodu zostanie usunięte wraz z wersją 2212.0.0.

Zastępstwa Na formularzu definicji zastępstwa dodano nowe pole Widoczność pola Przejmowane obowiązki. Steruje ono widocznością pola Przejmowane obowiązki na formularzu zastępstwa, które pozwala na określenie czy zastępujący ma przejąć jedynie obowiązki zastępowanego, czy także innych użytkowników. Mechanizm ten zadziała tylko wtedy, gdy zastępowany z dodawanego zastępstwa jest także zastępującym w innym zastępstwie, które jest w stanie aktywnym. Możliwe jest stworzenie wielopoziomowej struktury zastępstw, pozwalającej na przejmowanie obowiązków od wielu użytkowników. Funkcjonalność obsługuje także rozszerzone uprawnienia operatorów.

Zastępstwa W definicjach harmonogramów zadań powiązanych z procesem Zastępstwo zmieniono czas pierwszego wywołania na godzinę 00:00 w dniu zmiany stanu zastępstwa z Oczekujący na Aktywny lub z Aktywny na Zakończony. Priorytet harmonogramów został ustawiony domyślnie na 1. Zmiana ta rozwiązuje problemy z poprawnym przeliczaniem statusów zastępstw pracowników i operatorów.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Poprawione funkcje

e-wnioski Przywróciliśmy czynność seryjną „Dodaj wnioski zlecenia nadgodzin”. Czynność dostępna jest w Pulpicie kierownika w zakładce Dane o pracownikach/Lista pracowników i pozwala dodać wnioski zlecenia nadgodzin dla zaznaczonych pracowników. Wnioski zostaną złożone, gdy na definicji dokumentu dodatkowego „e-wniosek zlecenie nadgodzin” w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych będą nadane prawa danych dla odpowiednich operatorów.