Skip to content

WERSJA SREBRNA/ZŁOTA

WERSJA STANDARD

Handel i Magazyn

Handel 

Kadry Płace i HR

Kadry i Płace 

Finanse i Księgowość

KsięgowośćEwidencja Środków Pieniężnych DODATKIElektroniczne Wyciągi Bankowe 

Produkcja

Handel 

WERSJA MULTI

Kadry Płace i HR

Pulpit Kierownika 

WERSJA PLATYNOWA

WERSJA STANDARD

Kadry Płace i HR

Kadry i Płace 

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Handel
Funkcjonalności

KSeF W konfiguracji KSeF dodaliśmy parametr dotyczący zapisywania pliku XML z e-fakturą w bazie danych albo w pliku.

KSeF Obsłużyliśmy wysyłanie e-faktury KSeF do instalacji produkcyjnej. Dotąd fakturę można było wysłać jedynie do platformy testowej.

KSeF Dodaliśmy czynność KSeF/Sprawdź stan, służącą do sprawdzenia stanu przetwarzanej przez KSeF faktury i do pobrania nadanego jej numeru. Czynność została dodana, gdyż przetwarzanie wysłanej faktury w KSeF często trwa dość długo i nie udaje się pobrać nadanego numeru od razu przy wysyłaniu.

KSeF Dodaliśmy pole dokumentu handlowego Status KSeF. Odzwierciedla ono stan przetwarzania dokumentu na platformie KSeF.

Tax Free W wydruku dokumentu Tax Free dodaliśmy standardowe logo Tax Free.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Deklaracje ZUS Dostosowaliśmy kody terminu składania deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2021 r., które weszło w życie z dniem 01.01.2022 r. W związku z powyższym za okres od stycznia 2022 r. poniższe kody nie będą dostępne:

 • 2 – dla deklaracji składanych do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
 • 4 – dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni przez wspólników spółek (jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich), którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, natomiast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, oraz przez osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Natomiast za okres od stycznia 2022 r. wprowadziliśmy następujące kody terminu przesyłania deklaracji i raportów:

 • 1 – dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • 3 – dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną (spółki kapitałowe, spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe),
 • 5 – dla deklaracji składanych za sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
 • 6 – dla deklaracji składanych do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek (osoby opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przedsiębiorcy i inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (jawne, komandytowe, partnerskie, komandytowo-akcyjne).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniazdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 2366).

Deklaracje ZUS Dostosowaliśmy formularz imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA oraz formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2021 r., które weszło w życie z dniem 01.01.2022 r. W związku z powyższym do formularza ZUS RCA dla właściciela oraz formularza ZUS DRA (Właściciel) dodaliśmy zakładkę „Formy opodatkowania i roczna zdrowotna” zawierającą dwa nowe bloki:

 • Forma opodatkowania obowiązująca w danym miesiącu oraz przychód i dochód z działalności gospodarczej dla celów wyliczenia składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uwaga: Dane dotyczące rocznej dopłaty będą dostępne dla płatników począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za luty 2023 r.

Formularz ZUS RCA dostępny jest jako załącznik do formularza ZUS DRA z poziomu listy Kadry i Płace/Deklaracje ZUS/DRA. Zakładka „Formy opodatkowania i roczna zdrowotna” w formularzu ZUS RCA dla pracowników została ukryta oraz w formularzu ZUS DRA, w przypadku gdy właściciel rozlicza się wraz z pracownikami została ukryta. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Deklaracje ZUS Obsłużyliśmy korekty dokumentów ZUS RZA zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2021 r., które weszło w życie z dniem 01.01.2022 r. Dokument ZUS RZA przestaje obowiązywać począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za styczeń 2022 r. Rozliczenie składki zdrowotnej będzie miało miejsce wyłącznie w dokumencie ZUS RCA. Dotyczy to również korekt za okresy rozliczeniowe sprzed stycznia 2022 r. Uwaga: Nie ma konieczności przerejestrowywania osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego na ZUS ZZA i zgłaszania ich na ZUS ZUA w związku z odejściem od stosowania formularza ZUS RZA od 1.01.2022 r.

Deklaracje ZUS Dostosowaliśmy struktury deklaracji ZUS do wysyłki do nowej metryki dla wersji 10.02.002 programu Płatnik, która jest dostosowana do zmian związanych z Polskim Ładem.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki, które od 01.01.2022 r. przyjmują następujące wartości:

 • Przeciętne miesięczne w czwartym kwartale: 6221,04 zł
 • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • Na ubezpieczenie zdrowotne: 4665,78 zł
 • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent): 99,60%

Podstawy prawne:

 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r.
 • Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2022 r.

Właściciel – Opodatkowanie Ryczałtem Umożliwiliśmy naliczenie wypłaty ze zwolnieniem ze składki zdrowotnej właściciela opodatkowanego ryczałtem. W kartotece Właściciela na zakładce „Właściciel”, w przypadku wybrania w parametrze „Forma opodatkowania” opcji „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych” umożliwiliśmy zaznaczenie parametru „Zwolnienie ze składki zdrowotnej”, co oznacza, że na wypłacie będzie wykazywana podstawa składki zdrowotnej, natomiast składka zdrowotna wyniesie zero. Uwaga: Zwolnienie ze składki zdrowotnej właściciela opodatkowanego w formie ryczałtu przysługuje, gdy jednocześnie pracuje na umowie o pracę, gdzie podstawa składek społecznych nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, a dodatkowo przychody z pozarolniczej działalności nie mogą być wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia. Użytkownik sam decyduje czy spełnia warunki do zwolnienia ze składki zdrowotnej i na tej podstawie ustawia odpowiednio parametr „Zwolnienie ze składki zdrowotnej”. W programie nie są sprawdzane warunki na wysokość przychodów.

Poprawione funkcje

Zaliczka podatku Poprawiliśmy naliczanie zaliczki podatku dla wypłat poniżej 12 800zł, dla pracowników zatrudnionych równocześnie na etacie i zleceniu. Jeżeli była naliczona wypłata etatowa z korzystniejsza zaliczką liczoną według zasad z roku 2021, to w przypadku liczenia kolejnej wypłaty z tytułu umowy cywilnoprawnej była niepoprawnie wyliczana zaliczka według zasad 2021 poprzez uwzględnienie wartości z etatu.

Zajęcia komornicze Poprawiliśmy wyliczanie kwoty wolnej na elemencie wynagrodzenia „Zajęcia komornicze” w przypadku, gdy pracownik w kartotece na zakładce „Historia zapisów” miał puste zapisy np. związane z umową cywilnoprawną lub w sytuacji, gdy pracownik nie miał pustych zapisów, ale okres podlegania ubezpieczeniom społecznemu i zdrowotnemu był inny niż okres zatrudnienia. W takich przypadkach kwota wolna była wyliczana w nieprawidłowej wartości. Aktualnie wartości wyliczane są poprawnie.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy wyliczanie składki zdrowotnej na wypłatach, gdzie wyliczana jest zaliczka podatku na podstawie rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. poprzez porównanie zaliczki według nowego ładu oraz zaliczki podatku według zasad na 31 grudnia 2021 r. W pewnych przypadkach niepoprawnie była ograniczana składka zdrowotna bądź niepotrzebnie wyliczała się ujemna kwota składki zdrowotnej.

Wydruki

Oświadczenia i wnioski Umożliwiliśmy seryjny wydruk oświadczenia „Ulga dla klasy średniej” z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy poprzez dodanie w sekcji „Dokumenty” raportu „Oświadczenie – ulga dla klasy średniej”.

Deklaracje ZUS Uaktualniliśmy wydruk „Deklaracja DRA” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2021 r., które weszło w życie z dniem 01.01.2022 r. Obecnie wydruk zawiera dwa dodatkowe bloki:

 • XI. Forma opodatkowania obowiązująca w danym miesiącu oraz przychód i dochód z działalności gospodarczej dla celów wyliczenia składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne.
 • XII. Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Raport „Deklaracja DRA” dostępny jest z poziomu formularza ZUS DRA na liście Kadry i Płace/Deklaracje ZUS/DRA. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 2366).

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Wydruki

Sprawozdanie o terminach zapłaty Do wydruku „Sprawozdanie o terminach zapłaty”, tworzonego z poziomu listy Rozrachunki wg dokumentów, dodaliśmy możliwość przygotowania raportu prezentującego w szczegółach numer ewidencji dokumentu. Opcja dostępna jest po ustawieniu na formatce generowania raportu parametru Numer ewidencji na Tak.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodaliśmy nowy filtr importu wyciągów bankowych: BS Pleszew (Elixir, masowe).

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Poprawiliśmy pobieranie wielu wyciągów w PDF – błąd związany z usunięciem biblioteki ICSharpCode.SharpZipLib pojawiał się dla webserwisów Alior, ING, BNP Paribas oraz PEAKO. Po zmianie z tych webserwisów poprawnie pobiera się wiele wyciągów w PDF.

Elektroniczne Wyciągi BankoweWebservice Poprawiliśmy obsługę długich adresów zleceniodawcy podczas wysyłki przelewów online w Webservice ING.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracje PIT Zaktualizowaliśmy struktury XML eDeklaracji PIT: PIT-36(29) oraz PIT-36L(18) obowiązujące dla rozliczeń roku 2021. Mechanizm umożliwiający sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-36 oraz PIT-36L w formie eksportu plików XML o strukturze eDeklaracji, które mogą być zaimportowane do druków deklaracji udostępnianych przez Ministerstwo Finansów jako aktywne PDF, dostępny jest z poziomu zaliczek na podatek dochodowy za pomocą czynności „Generuj XML do aktywnego PDF”.

Deklaracje PIT Zaktualizowaliśmy strukturę XML eDeklaracji PIT-28 do wersji 24 obowiązującej dla rozliczeń roku 2021. Mechanizm umożliwiający sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-28 w formie eksportu plików XML o strukturze eDeklaracji, które mogą być zaimportowane do druków deklaracji udostępnianych przez Ministerstwo Finansów jako aktywne PDF, dostępny jest z poziomu zaliczek na podatek dochodowy za pomocą czynności „Generuj XML do aktywnego PDF” .

Deklaracje PIT Umożliwiliśmy naliczanie ulgi dla klasy średniej na zaliczkach PIT, jeśli właściciel rozlicza się na skali podatkowej. Na kartotece właściciela, na zakładce Dane podatkowe dodaliśmy parametr Naliczaj ulgę podatkową dla klasy średniej, domyślnie wyłączony. Parametr jest widoczny jeśli na tej samej zakładce jest wskazany Standardowy typ progów podatkowych.
Na formularzu Zaliczki PIT skala, na zakładce Odliczenia od dochodu i zwolnienia dodaliśmy sekcję dedykowaną uldze, w której widoczna jest podstawa naliczenia i kwota ulgi narastająco i miesięcznie. W przypadku kwartalnego rozliczania PIT, sekcja jest widoczna tylko na zaliczce końca kwartału. Naliczona kwota ulgi narastająco jest odliczana od podstawy opodatkowania.
Zgodnie z przepisami, podstawę naliczenia ulgi stanowi przychód z działalności gospodarczej pomniejszony o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, dlatego ci z Państwa, którzy opłacone składki społeczne zaliczają bezpośrednio w koszty, muszą skorzystać z przycisku Korekta dostępnego na zaliczce w sekcji dotyczącej ulgi i pomniejszyć miesięczną podstawę naliczania o opłacone składki społeczne.

Deklaracja CIT-ST Zaktualizowaliśmy eDeklarację CIT-ST(8) do nowej wersji struktury XML, obowiązującej dla eDeklaracji składanych od stycznia 2022.

eDeklaracje Dla eDeklaracji: VII-DO oraz VIU-DO dokonaliśmy zmian w pobieraniu pola dotyczącego nazwy podatnika. Dotychczas, jeżeli nazwa firmy miała powyżej 100 znaków, eDeklaracja nie była zgodna ze schemą, ponieważ pole to może zawierać maksymalnie 100 znaków. Aktualnie w przypadku nazwy podmiotu składającej się z więcej niż 100 znaków, do eDeklaracji: VII-DO oraz VIU-DO do pola PelnaNazwa pobierane jest 100 pierwszych znaków z nazwy firmy.

Dokumenty Ewidencji Dodaliśmy na definicjach dokumentów ewidencji na zakładce Rozszerzenie definicji parametr Data zobowiązania/należności wg daty operacji dla dokumentów z datą wystawienia od. Parametr na definicji dokumentu ewidencji działa tylko dla dokumentów powstających w ewidencji dokumentów i jest nadrzędny w stosunku do analogicznego parametru dostępnego w konfiguracji Ewidencja SP/Rozrachunki, który działa dla płatności powstających we wszystkich obszarach w bazie. Dzięki temu parametrowi, który pośrednio wpływa również na datę wg której jest pobierany kurs do przeliczenia płatności walutowych, można na wyodrębnionej definicji obsłużyć transakcje, które wymagają zastosowania innego kursu niż ustawiony dla całej bazy.

Ewidencja ryczałtowa Dodaliśmy dla dokumentów sprzedaży podlegających VAT możliwość ustawienia domyślnej stawki ryczałtu. Nowa funkcjonalność jest bliźniacza do funkcjonalności dostępnej od dawna w ewidencji typu Księga podatkowa. Na definicji dokumentu sprzedaży na zakładce Rozszerzenie definicji VAT dodaliśmy pole Domyślna stawka ryczałtu. Wskazana w tym miejscu stawka podpowiada się na dokumencie ewidencji na zakładce VAT w polu Kolumna. Domyślną stawkę dodaliśmy również na matrycach sprzedaży. Wprowadzone zmiany znacząco przyspieszą wprowadzanie danych do ewidencji ryczałtowej.

RMK Dodaliśmy nowy rodzaj algorytmu ratalnego – Ratalny (nadrzędna proporcjonalność). Algorytm bazuje na ustaleniu stałych rat dla kolejnych miesięcy. Doprecyzowaliśmy również nazwę dotychczasowego algorytmu Ratalnego na Ratalny (nadrzędna ilość rat). Na formatce kosztu RMK dodaliśmy podręczne opisy dla każdego z algorytmów. Do zmian został dostosowany wydruk „Zestawienie RMK” dostępny na liście RMK/Koszty.

Importy i eksporty W funkcji eksportu oraz importu danych wg struktur plików XML (Optima) dodaliśmy obsługę pola Podatnik VAT, znajdującego się na kartotece kontrahenta. Podczas eksportu danych wartość tego pola przenosi się do pliku XML do pola <PLATNIK_VAT>, znajdującego się w węźle <KONTRAHENT>. Podczas importu kartoteka kontrahenta zakłada się z oznaczeniem Podatnik VAT: Nie, jeżeli w importowanym pliku jest ustawienie <PLATNIK_VAT>Nie</PLATNIK_VAT>. Jeżeli w pliku jest <PLATNIK_VAT>Tak</PLATNIK_VAT> lub pole to nie występuje albo jest bez wartości, to kartoteka kontrahenta zakłada się z oznaczeniem Podatnik VAT: Tak.

Poprawione funkcje

Importy Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas importu dokumentów zakupu w walucie obcej, wykonywanego poprzez funkcję Plik/Importuj zapisy/Dokumenty handlowe i raporty KB (XML), jeżeli w importowanym pliku XML w węźle REJESTR_ZAKUPU_VAT w polu WALUTA był wskazany symbol waluty obcej. W takim przypadku podczas wykonywania importu pojawiał się komunikat: „Niedozwolony symbol waluty dla kraju stawki”, uniemożliwiający wczytanie dokumentów. Aktualnie dokumenty zakupu w opisanym przypadku importują się prawidłowo.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Kierownika
Poprawione funkcje

Zadania i wnioski Ukryliśmy widoczność załączników w Pulpicie kierownika w zakładce Pulpit kierownika/Zadania i wnioski/Zadania pracownika dla udostępnianych pracownikom następujących wydruków: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, ZUS IMIR, IFT-1.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Dodatki

Elektroniczne Wyciągi BankoweWebservice Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał pobieranie historii operacji bankowych.

Wersja platynowa

WERSJA STANDARD

Moduł Kadry i Płace
Wydruki

Oświadczenia i wnioski Umożliwiliśmy seryjny wydruk oświadczenia „Ulga dla klasy średniej” z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Ewidencje/Oświadczenia.

Facebook