Skip to content

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Framework Zmieniliśmy graniczną wersję bazy danych, z której dozwolona jest konwersja. Zgodnie ze standardową procedurą, dla wersji systemu wydawanych w 2022 roku, najstarszą wersją bazy, z której można zrobić konwersję jest 2104.0.0.

Poprawione funkcje

Licencje Poprawiliśmy działanie logowania do systemu dla Operatorów wykorzystujących licencję Podgląd, m.in. z włączonym wyświetlaniem okna wyboru licencji, czy oknem zmiany hasła tymczasowego. We wcześniejszych wersjach taki sposób logowania objawiał się komunikatem: Licencja jeszcze niezainicjowana.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

Zadania i Zdarzenia Zmieniliśmy działanie weryfikatora wyświetlanego podczas zapisu zadania, które zawiera błędną składnię opisu HTML. Do tej pory w takim wypadku wyświetlana była informacja o błędzie blokująca zapis zadania. Od teraz wyświetlany jest komunikat informujący o błędnej składni, natomiast możemy zapisać zadanie z zachowaniem wprowadzonego opisu.

Moduł Handel
Funkcjonalności

EDI Ulepszyliśmy działanie czynności Komunikat EDI/Sprawdź strukturę pliku. Dodaliśmy komunikat informujący o przypadku, gdy w definicji XML nie wskazano pliku schemy (XSD), więc weryfikacja nie może być przeprowadzona.

KSeF Umożliwiliśmy generowanie pliku XML z e-fakturą KSeF bez zapisywania go na dysku, a jedynie w bazie danych. Taki tryb działania jest opcjonalny i zależy od ustawienia w konfiguracji, podobnie jak dla plików JPK.

KSeF Udostępniliśmy zakładkę EDI formularza definicji dokumentu ewidencji na stanowiskach: Handel/Faktury/Księgowość. Jest to potrzebne do konfigurowania importu e-faktury KSeF jako dokumentu ewidencji.

Poprawione funkcje

Relacje dokumentów Wycofaliśmy zmianę wprowadzoną w wersji 2112.0.0 dotyczącą przenoszenia płatności w relacjach dokumentów. Powodowała ona nieoczekiwane przenoszenie płatności w pewnych scenariuszach tworzenia dokumentów w relacji.

Płatności dokumentów handlowych Poprawiliśmy mechanizm ustalania terminu płatności na korekcie dokumentu. Obecnie ustala się on na zgodny z terminem płatności dokumentu korygowanego, jeśli ten jeszcze nie upłynął, a w przeciwnym przypadku wg karty kontrahenta.

KSeF Poprawiliśmy ustalanie widoczności czynności dotyczących komunikatu EDI dla dokumentu. Dotychczas były one niepotrzebnie widoczne w przypadku, gdy dokument wyeksportowano jako fakturę KSeF, a nie jako komunikat EDI.

KSeF Udostępniliśmy zakładkę konfiguracji KSeF na stanowiskach: Faktury. Dotąd była ona dostępna jedynie na stanowiskach: Handel.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Deklaracje PIT Dostosowaliśmy pobieranie urzędu skarbowego na formularzu deklaracji PIT (PIT-11, PIT-11Z, PIT-R, PIT-RZ, PIT-8C, PIT-8CZ) do nowego brzmienia art. 45 ust. 1b ustawy o pdof, zgodnie z którym urząd skarbowy właściwy dla podatnika określany jest według daty złożenia zeznania, a nie na dzień 31 grudnia roku za który takie zeznanie jest składane. Nowe brzmienie artykułu stosuje się do deklaracji składanych po dniu 31.12.2021 r.

Poprawione funkcje

Okres zasiłkowy Poprawiliśmy wyliczanie okresu zasiłkowego dla nieobecności, między którymi była przerwa wynosząca ponad 60 dni.

Wydruki

Deklaracje GUS Zaktualizowaliśmy wydruk Zestawienie Z-06 do nowej wersji obowiązującej w roku 2022. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”

Deklaracje PIT Poprawiliśmy wydruk Deklaracja PIT-8AR (11). Dotychczas na wydruku deklaracji za miesiąc grudzień na czwartej stronie następowało przesunięcie kwot w tabeli. Obecnie raport generuje się poprawnie.

Wydruki Dostosowaliśmy wydruk Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe) do zmian w przepisach obowiązujących od 01.01.2022 r. Dla wypłat naliczonych po 01.01.2022 r. do raportu dodaliśmy wiersz „Ulga klasa średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Wydruki Poprawiliśmy wykazywanie okresu zatrudnienia na wydruku Koniec okresu zasiłkowego w mechanizmie repx. Dotychczas w kolumnie „Okres zatrudnienia” zamiast daty wyświetlał się napis „Tekst jest za duży”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja pracowników”

ZPCHR Poprawiliśmy sortowanie na wydruku Pracownicy niepełnosprawni. Obecnie pracownicy niepełnosprawni wykazywani są alfabetycznie po nazwisku. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „ZPCHR”.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Zlecenie produkcyjne Odblokowaliśmy możliwość edycji czasów realizacji operacji w zleceniach, za pomocą nowego prawa typu Simple. Uprawnienie widoczne jest z poziomu ról systemowych w gałęzi Produkcja/Operacja/Simple -> Edycja czasów rejestracji prac.

Moduł Preliminarz EŚP
Dodatki

Preliminarz EŚP Poprawiliśmy w elementach preliminarza płatności tytuł pola danych WydatkiZPlanowanymi. Przed poprawką tytuł dla pola wyświetlał się błędnie jako Wpływy z planowanymi. Po poprawce pole ma tytuł Wydatki z planowanymi.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Edycja na formularzach Poprawiliśmy działanie pól z tekstem sformatowanym po usunięciu podziału linii w tekście. W przypadku usunięcia podziału linii pojawiało się nadmiarowe formatowanie dodające jasne tło pod tekstem.

Listy Poprawiliśmy formatowanie listy w układzie drzewa (np. lista pozycji budżetu na projekcie CRM). Jeżeli lista miała większą liczbę poziomów (tak, że pozycje z najniższych poziomów nie mieściły się w szerokości kolumny), wówczas pozycje na najniższych poziomach były niepoprawnie pozycjonowane (miały złą szerokość „wcięcia” oznaczającego zagłębienie poziomu) a po rozszerzeniu kolumny nie były wyświetlane ich opisy.

Facebook