Skip to content

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Płatności dokumentów handlowych Przywróciliśmy komunikację z terminalem obsługiwanym przez PayTel poprzez port COM.

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Ulga podatkowa Poprawiliśmy naliczanie ulgi dla klasy średniej dla osób zatrudnionych na kilku etatach. W niektórych przypadkach liczyła się ulga dla klasy średniej w wyższej wartości, jeżeli wypłaty były naliczane równocześnie dla wszystkich etatów.

Ulga podatkowa Poprawiliśmy wyliczenie składek społecznych dla zaliczki podatku liczonej według zasad 2021 roku, w miesiącu przekroczenia limitu przychodu zwolnionego z tytułu ulg podatkowych takich jak duża rodzina. Składki społeczne w zaliczce według zasad 2021 były naliczane od całości przychodu, zamiast tylko od części opodatkowanej.

Korekty wypłat Poprawiliśmy naliczanie zaliczki podatku według zasad 2021 roku, w przypadku korekty składek ZUS z powodu przekroczenia trzydziestokrotności. Na wypłacie korygującej od zwracanych składek ZUS nie naliczał się podatek według zasad 2021 roku w celu porównania z zaliczką wyliczoną według obecnych zasad.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku w przypadku naliczania korekty wypłaty poprzez oznaczenie do przeliczenia.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej na wypłacie korygującej zaliczkę podatku z tytułu rozporządzenia z dnia 07.01.2022 r. W przypadku, gdy na pierwotnej liście składka zdrowotna była poprawnie naliczona do wysokości zaliczki podatku, to naliczając korektę zaliczki z tytułu rozporządzenia niepotrzebnie była doliczana kwota zdrowotnej.

Wydruki

Deklaracje IFT Poprawiliśmy podział stron dla raportów Deklaracja IFT-1R (16) oraz Deklaracja IFT-1 (16) w przypadku wyboru podczas drukowania dla kilku pracowników jednej z opcji: „Dokument PDF”, „Wyślij email PDF” lub „Załącznik”. W powyższych przypadkach następował nieprawidłowy podział stron dla poszczególnych pracowników np. pierwszy plik zawierał tylko jedną stronę, kolejny zawierał drugą poprzedniej deklaracji i pierwszą właściwej. Wydruk Deklaracja IFT-1R (16) dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje PIT/IFT-1R, natomiast Deklaracja IFT-1 (16) z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje PIT/IFT-1.

Wydruki płacowe Poprawiliśmy wykazywanie na wydrukach w mechanizmie REPX: Karta przychodów pracownika oraz Pasek wypłaty wartości dochodów opodatkowanych stawką 17% i 32% w miesiącu przekroczenia progu podatkowego w przypadku wypłacenia dodatku: „Świadczenie socjalne (z limitem, dodatek)”. Raport Karta przychodów pracownika jest dostępny z poziomu listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”, natomiast Pasek wypłaty jest dostępny z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty oraz Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Dokumenty Ewidencji Dla definicji dokumentu typu Magazyn ewidencja dodaliśmy możliwość ustawienia dodatkowych kontrolek na zakładce: Rozszerzenie definicji. Możliwe jest wskazanie kontrolek: Dekrety/Zapisy lub Dekrety, które będą widoczne na zakładce Ogólne dokumentu magazyn ewidencja.

Dokumenty Ewidencji Wprowadziliśmy możliwość zapamiętania domyślnych ustawień dla parametrów na czynności Renumeruj (czynność dostępna na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty).

Dokumenty Ewidencji Wprowadziliśmy możliwość zapamiętania domyślnych ustawień dla parametrów na czynnościach Różnice kursowe statystyczne/Generuj różnice oraz Odsetki statystyczne/Generuj odsetki (czynności dostępne na dokumencie Polecenia księgowania).

Matryce dokumentów Dla matryc dokumentów: sprzedaży i zakupu udostępniliśmy możliwość wyboru unijnych stawek VAT w polu Definicja stawki VAT. Dotychczas na matrycy dokumentu można było wskazać jedynie polskie stawki VAT. Dzięki zmianie możliwe będzie tworzenie matryc dla dokumentów w procedurze OSS/IOSS.

Poprawione funkcje

Deklaracje PIT Poprawiliśmy błędne ujmowanie zwolnienia podatkowego dla osób poniżej 26 roku życia, które prowadzą działalność gospodarczą w zaliczkach PIT oraz ryczałt. Zwolnienie podatkowe dla takich osób nie przysługuje z tytułu przychodów osiąganych z działalności gospodarczej.

Deklaracje PIT Dla formularza zaliczki PIT liczonej liniowo oraz wg skali wyłączyliśmy uwzględnianie do wyliczenia kosztów uzyskania przychodów współczynnika limitu i reklamy, który zgodnie z przepisami już nie obowiązuje. W przypadku ujemnej wartości przychodów, do kwoty kosztów doliczana była wartość przychodów pomnożona przez współczynnik limitu i reklamy. Aktualnie wspomniany współczynnik nie jest brany pod uwagę do wyliczenia kosztów uzyskania przychodów na nowych formularzach zaliczek PIT (obowiązujących od 2022 roku).

Wydruki

Deklaracja VAT-UE Zaktualizowaliśmy podstawę prawną na wydrukach: „Informacja VAT-UE(5)” oraz „Korekta informacji VAT-UE(5)” zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (Dz. U. z 2022 r. poz. 332).

Ewidencja ryczałtowa Dodaliśmy na liście Ewidencja ryczałtowa wydruk „Ewidencja przychodu – zestawienie roczne”. Wydruk jest bliźniaczy do wydruku dostępnego od dawna w ewidencji typu Księga podatkowa: „KPIR – zestawienie roczne”. Wydruk prezentuje przychody wg wszystkich stawek w ujęciu rocznym lub za dowolny okres.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Operacje Wprowadziliśmy poprawkę dotyczącą listy: „Operacje w zleceniach”. Problemem były dodatkowo wyciągnięte pola z organizatora listy, dotyczące zarejestrowanych czasów realizacji np.: [Realizacja.DataOd], [Realizacja.DataDo], które pomimo zarejestrowanych prac pozostawały puste na liście. W wersji 2112.5.8 zarejestrowane czasy zostały przywrócone.

Rezerwacje Zrealizowaliśmy poprawkę związaną z błędem, który występował podczas próby rezerwacji towaru, tj.: „Nie można ustawić ilości rezerwowanej na wartość większą od ilości w zasobie”. Rozwiązaniem problemu jest ponowne przeliczenie zasobów dla towaru, przy rezerwacji którego występował ww. komunikat. Czynność ta: „Przelicz ilość rezerwowaną zasobu” dostępna jest z poziomu kartoteki magazynowej tj. Produkcja/Towary i usługi – zakładka Magazyn/Zasoby. Problem dotyczył tylko rezerwacji produkcyjnych, dlatego czynność widoczna jest dla baz z włączonym parametrem w konfiguracji w sekcji Produkcja/Ogólne: „Licz zapotrzebowania” i „Aktywuj rezerwacje”.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy działanie kontrolki tekstu formatowanego (rich text) wykorzystywanej w Poczcie CRM. W przypadku e-maili zaimportowanych z serwera poczty, zawierających niestandardowe tagi html, mogło nastąpić zablokowanie działania edytora.

Moduł Pulpit Pracownika
Wydruki

Dane finansowe Poprawiliśmy raport Pasek wypłaty generowany z poziomu Pulpitu pracownika. W przypadku kiedy pracownik miał dwie kartoteki połączone wieloetatowością i wywoływał wydruk z poziomu Pulpit Pracownika/Dane finansowe/Wypłaty otrzymywał komunikat o braku praw dostępu do wypłaconego elementu o danym ID.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Obroty i salda Dla środowisk na platformie Azure poprawiliśmy działanie czynności Odśwież obroty i BO, dostępnej z poziomu okresu obrachunkowego oraz czynności Odśwież obroty konta, dostępnej na liście Plan kont oraz Obroty i salda. Dotychczas próba wykonania wspomnianych czynności kończyła się komunikatem błędu: „Nieobsługiwany typ bazy danych 'Soneta.Business.App.AzureDatabase'”. Po zmianie czynności: Odśwież obroty i BO oraz Odśwież obroty konta działają prawidłowo.

Facebook