Skip to content

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Dodatki Poprawiliśmy mechanizm logowania w modelu pracy z dodatkiem Praca na wielu bazach. W scenariuszach logowania bezpośredniego do bazy slave (z pominięciem bazy master), ale z załadowanym dodatkiem do programu w wersji 2112.0.0 mógł pojawić się komunikat: „Nie znaleziono wpisu 'Nazwa bazy master’. Spowodowane to było zmienioną mechaniką autentykacji, która opierała się na wpisie bazy master w pliku Lista baz danych.xml. Obecnie przywróciliśmy mechanizm oparty o nazwę bazy danych znajdującą się na serwerze SQL. Błąd w powyższym scenariuszu nie pojawiał się wówczas kiedy we Właściwościach bazy danych pola Nazwa firmy i Nazwa bazy danych były identyczne i występował wpis bazy master w pliku Lista baz danych.xml.

Dodatki Poprawiliśmy przejście pomiędzy bazami danych z wykorzystaniem dodatku Praca na wielu bazach i korzystaniu z funkcjonalności Wybór dostępnych modułów. W wersji 2110.2.4 nie pojawiały się formularze z wyborem dostępnych modułów podczas przejścia do kolejnych baz slave.

Interfejs użytkownika Przywróciliśmy sortowanie według nazwy dla operatorów w oknie logowania w polu Nazwa użytkownika. Domyślnym sortowaniem w wersji 2111.2.4 było według ID operatora.

Baza Poprawiliśmy składnię zapytania SQL wykonywanego podczas konwersji bazy danych do wersji 2112.0.0 ze względu na możliwy case sensitivity w bazach danych MySQL w środowiskach UNIX/LINUX. Błąd mógł się objawiać komunikatem: Table 'Webusers’ doesn’t exist.

Framework We frameworku systemu zmieniliśmy sposób odwołania do operatora i systemu praw (login.Entitle). Obecnie obiekt Entitle nie jest zapisywany do pamięci podręcznej na poziomie login-u, tylko pobierany z powiązanej z loginem sesji konfiguracyjnej (czyli zapisywany do pamięci podręcznej standardowo na poziomie sesji). Dzięki temu obiekt zwracany z właściwości login.Entitle zawsze pochodzi z poprawnej, właściwej sesji. Poprawia to zachowanie, m.in. wydruków korzystających z różnych pieczątek per oddział firmy.

Moduł Business Intelligence
Poprawione funkcje

Domeny Wprowadziliśmy zmiany w mechanizmach odczytu danych z bazy danych, które są używane podczas obliczania modeli danych BI oraz podczas utrwalania modeli danych. Poprawka eliminuje problem niepełnego zwrotu danych podczas obliczania modeli danych, a także problemy z utrwalaniem modeli danych, które ujawniały się przez zapis niepełnego zakresu danych lub poprzez przerwanie procesu utrwalania.

Moduł DMS
Poprawione funkcje

Załączniki Zoptymalizowaliśmy konwersję załączników generującą wpisy do tabeli RemoteFile. Dotyczy to plików przechowywanych w folderze dla baz konwertowanych z wersji starszych niż 2110. Problem długotrwającej konwersji występował dla baz posiadających dużą ilość wpisów w tabeli AttachmentFile.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Deklaracja Intrastat Zaktualizowaliśmy listę kodów rodzajów transakcji dla deklaracji Intrastat zgodnie z wzorem obowiązującym od 01.01.2022.

Deklaracja Intrastat Ulepszyliśmy definicję do generowania pliku XML z deklaracją Intrastat. Obecnie w przypadku wywozu plik zawiera informacje o kraju pochodzenia tylko wtedy, gdy deklaracja dotyczy okresu, w którym jest to wymagane. Umożliwia to ponowne generowanie deklaracji za okresy sprzed grudnia 2021 bez konieczności uzupełniania kraju pochodzenia w dokumentach.

KSeF Ograniczyliśmy widoczność czynności związanych z KSeF do list faktur sprzedaży, zakupu, wszystkich dokumentów i dokumentów ewidencji.

KSeF Udostępniliśmy zakładkę EDI okna definicji dokumentu na licencji Handel (dotąd była dostępna na licencji EDI). Jest to potrzebne do konfigurowania importu dokumentów KSeF.

KSeF Zmieniliśmy sposób tworzenia nazwy pliku z zaimportowaną fakturą KSeF. W nazwie zawarty jest obecnie numer faktury nadany przez KSeF.

KSeF Dostosowaliśmy komunikację z serwisem testowym KSeF do zmian wprowadzonych w nim 13.12.2021.

Poprawione funkcje

EDI Ulepszyliśmy definicje EDI do importu dokumentów z plików JPK_V7. Dotychczas podczas importu w ustalaniu kontrahenta nie byli pomijani kontrahenci zablokowani, co skutkowało próbą podstawienia do dokumentu zablokowanego kontrahenta, która kończyła się błędem.

Deklaracja Intrastat Poprawiliśmy generowanie deklaracji Intrastat dla wywozu. Dotychczas pozycje dokumentów z różnymi krajami pochodzenia trafiały nieprawidłowo do jednej pozycji deklaracji.

Tax Free Usunęliśmy kontrolę unikalności numeru UNS w dokumencie Tax Free. Dotąd kontrola nie pozwalała na zapisanie kolejnego dokumentu z pustym numerem.

Dodatki

e-Sklepy Konektor Czynność Powiąż towary rozbudowaliśmy o parametr Kolejność pobierania, co usprawnia tworzenie powiązań pomiędzy towarami i pobieranie nowych towarów z e-sklepu.

e-Sklepy Konektor Rozbudowaliśmy definicję XML Allegro_Orders_Download o pobieranie wraz z zamówieniem danych do faktury.

EDI Dodaliśmy czynność Sprawdź strukturę pliku umożliwiającą sprawdzenie zgodności wygenerowanego komunikatu (pliku XML) ze schemą XSD wskazaną w definicji lub w odpowiednim atrybucie w pliku.

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Podatek Poprawiliśmy naliczanie składek pomniejszających podstawę opodatkowania w przypadku korekty wypłaty z przychodem zwolnionym z podatku. W przypadku korekty np. z powodu wprowadzenia nieobecności po wypłacie, na korekcie niepotrzebnie naliczały się ujemne składki ZUS pomniejszające podstawę opodatkowania.

Podatek Poprawiliśmy odczytywanie parametrów: „Naliczaj zwolnienie z podatku dla dużych rodzin”, „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów” oraz „Naliczaj zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy”, które znajdują się w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe. Obecnie powyższe parametry podczas naliczania wypłaty odczytywane są według aktualizacji obowiązującej na dzień daty wypłaty.

Deklaracje PIT Poprawiliśmy wersje deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR generowanych z poziomu czynności na liście Praca na wielu bazach/Analizy baz danych. Czynność dostępna jest po wczytaniu dodatku 'Praca na wielu bazach’. Do tej pory wersje w/w deklaracji nie były zgodne z tymi obowiązującymi w danym roku.

Wydruki

Wydruki Dostosowaliśmy wydruki: „Karta przychodów pracownika”, „PIT-8AR Zestawienie oraz „PIT-11 Zestawienie” do zmian w przepisach obowiązujących od 01.01.2022 r. W powyższych raportach widoczność kolumn ze składką zdrowotną do odliczenia od zaliczki na podatek w wartości 7,75% została uzależniona od daty wypłaty i będzie wyświetlana dla wypłat naliczonych do dnia 31.12.2021 r. Dodatkowo na wydruku „Karta przychodów pracownika” dodaliśmy kolumnę „Ulga klasa średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej. Raporty dostępne są poziomu listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Wydruki Dodaliśmy do wydruku „Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe)” informację o tym, czy wynagrodzenie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Wydruki płacowe Dostosowaliśmy wydruk „Zestawienie wypłat” do zmian w przepisach obowiązujących od 01.01.2022 r. Dla wypłat naliczonych po 01.01.2022 r. do raportu dodaliśmy wiersz „Ulga klasa średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej. Natomiast widoczność wierszy ze składką zdrowotną do odliczenia od zaliczki na podatek w wartości 7,75% została uzależniona od daty wypłaty i będzie wyświetlana dla wypłat naliczonych do dnia 31.12.2021 r. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty.

Oświadczenia i wnioski W kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia dodaliśmy wydruki do formularzy oświadczeń, które zostały wprowadzone w związku ze zmianami w przepisach obowiązującymi od 01.01.2022 r.:

 • „Ulga dla dużych rodzin” – oświadczenie w sprawie stosowania przez płatnika zwolnienia od podatku dochodowego do przychodów podatnika będącego rodzicem/opiekunem prawnym lub sprawującego funkcję rodziny zastępczej w stosunku do co najmniej czworga dzieci,
 • „Ulga dla klasy średniej” – wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej,
 • „Ulga dla pracujących emerytów” – oświadczenie w sprawie stosowania przez płatnika zwolnienia od podatku dochodowego do przychodów podatnika po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety i 65 roku życia w przypadku mężczyzny,
 • „Ulga na powrót z zagranicy” – oświadczenie w sprawie stosowania przez płatnika zwolnienia od podatku dochodowego w razie przeniesienia przez podatnika miejsca zamieszkania na terytorium Polski,
 • „Zaniechanie KUP” – wniosek o niestosowanie podstawowych kosztów uzyskania przychodu,
 • „Zaniechanie podatku z UC” – wniosek o niepobieranie przez płatnika zaliczek na podatek od dokonanych świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt. 2 i 4-9 oraz art. 18 updof.
Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Przelewy Powiększyliśmy ilość znaków możliwych do wpisania w polu Identyfikacja zobowiązania na płatności oraz przelewie z 21 na 35.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Zapisy W czynności Naliczanie rozliczeń zapisów dostępnej na liście Księgowość/Rozliczenia księgowe dodaliśmy możliwość wybrania wielu cech, w oparciu o które można rozliczać zapisy. Funkcjonalność jest przydatna szczególnie w takich instalacjach, w których na zapisach księgowych wykorzystuje się cechy jako nośniki dodatkowych informacji księgowych.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Konwersja bazy Wprowadziliśmy poprawkę związaną z brakiem możliwości wyświetlenia ról systemowych (Opcje/Systemowe/Role). Sytuacja występowała tylko w tych bazach, w których dla jakiejkolwiek roli jako wymaganą licencję wskazywano licencję PRN – Konsola produkcyjna (od wersji 2110.0.0-2110.1.3), a następnie skonwertowano je do wersji 2110.2.4 lub wyższej, w której licencja PRN została zastąpiona licencją KPR – Konsola produkcyjna.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Instalatory Z binariów serwera biznesowego oraz serwera web opartego o serwer IIS usunęliśmy bibliotekę log4net.dll

Poprawione funkcje

Logowanie Naprawiliśmy błąd logowania do Pulpitu pracownika (kierownika) w bazach typu slave z funkcjonalnością Praca na wielu bazach. W przypadku załadowania Soneta.PracaNaWieluBazach.dll, podczas logowania w bazie podrzędnej (slave) do Pulpitu pracownika lub Pulpitu kierownika, system próbował weryfikować hasło w bazie nadrzędnej (master).

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy błąd ładowania styli kolorystycznych w aplikacji w przypadku pozostawienia na serwerze pliku app.customization.config z poprzedniej wersji. W związku z uporządkowaniem nazw zmiennych określających style kolorystyczne w aplikacji, w przypadku pozostawienia pliku app.customization.config pochodzącego z poprzedniej wersji, aplikacja uruchamiała się bez poprawnie załadowanych plików css, co objawiało się m.in. wyświetlaniem etykiet pól i tekstów na przyciskach w kolorze jasnoczerwonym.

Framework Udoskonaliliśmy zarządzanie licencjami dla bieżącego loginu w wersji multi w obszarze korzystania z wielu instancji bazy danych za pomocą BusApplication.Instance.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski W związku ze zmianami w przepisach związanymi z Polskim Ładem i obowiązującymi od 01.01.2022 r. dodaliśmy wnioski do wykorzystania w Pulpicie Pracownika należące do kategorii „Kadrowe”, które oparte są o ścieżkę przepływu „Pracownik – Operator kadrowy”. Pracownik podczas składania wybranego z poniższych wniosków ma możliwość wygenerowania wydruku oraz dodania w postaci załącznika do wniosku podpisanego wniosku/oświadczenia.

 • „e-wniosek o niestosowanie podstawowych KUP” – od 01.01.2022 r. pracownik może złożyć wniosek o pobór zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów w podstawowej wysokości wynoszącej 250 zł. Po akceptacji „e-wniosku o niestosowanie podstawowych KUP” przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie w zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Koszty uzyskania przychodu” parametru „Wartość” jako „0,00”.
 • „e-wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej” – od 01.01.2022 r. w celu zrekompensowania braku możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej, ustawodawca wprowadził tzw. ulgę dla klasy średniej. Pracownik ma możliwość zrezygnowania z w/w ulgi poprzez złożenie wniosku. Po akceptacji „e-wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej” przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru „Naliczaj ulgę podatkową dla klasy średniej” w zakładce Kadry/Dane podatkowe na „Nie”.
 • „e-wniosek o zaniechanie podatku z UC” – od 01.01.2022 r. podatnik otrzymujący przychody z tytułu umów cywilnoprawnych ma możliwość złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek podatkowych. Prawo do złożenia wniosku przysługuje podatnikowi, którego roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej oraz który poza dochodami od danego płatnika nie uzyskuje innych dochodów, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej. Po akceptacji „e-wniosku o zaniechanie podatku z UC” przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru „Naliczaj kwotę wolną dla umów cywilnoprawnych” w zakładce Kadry/Dane podatkowe na „Tak”.
 • „e-wniosek o zastosowanie ulgi dla dużych rodzin” – od 01.01.2022 r. zostaje wprowadzona ulga dla rodzin. Ulga ta wyłącza z podstawy opodatkowania przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85528 zł osiągniętych przez podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował funkcję rodziny zastępczej. Po akceptacji „e-wniosku o zastosowanie ulgi dla dużych rodzin” przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru „Naliczaj zwolnienie z podatku dla dużych rodzin” w zakładce Kadry/Dane podatkowe na „Tak”.
 • „e-wniosek o zastosowanie ulgi dla powracających z zagranicy” – od 01.01.2022 r. zostaje wprowadzona ulga na powrót dla podatników osiedlających się w Polsce. Ulga obowiązuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85528 zł, osiągniętych w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku , w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego. Po akceptacji „e-wniosku o zastosowanie ulgi dla powracających z zagranicy” przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru „Naliczaj zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy” w zakładce Kadry/Dane podatkowe na „Tak”.
 • „e-wniosek o zastosowanie ulgi dla pracujących emerytów” – od 01.01.2022 r. zostaje wprowadzona ulga dla pracujących emerytów. Istotą ulgi jest zwolnienie z podatku przychodów otrzymanych przez podatnika po ukończeniu 60-go roku życia w przypadku kobiety i 65-go roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85528 zł. Po akceptacji „e-wniosku o zastosowanie ulgi dla pracujących emerytów” przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów” w zakładce Kadry/Dane podatkowe na „Tak”.

W momencie akceptacji w/w wniosków przez operatora kadrowego zostaje również dodane odpowiednie oświadczenie w kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Moduł Pulpit Pracownika
Funkcjonalności

Struktura Organizacyjna Umożliwiliśmy sterowanie domyślnym przełożonym na e-wnioskach. Obecnie w sytuacji, gdy pracownik podlega pod kilku kierowników jako domyślny przełożony na e-wnioskach podpowiada się ten, który ma najniższe ID elementu w strukturze organizacyjnej. Zmiana tego ID danego kierownika jest możliwa poprzez usunięcie jego powiązania ze strukturą, a następnie ponowne dodanie powiązania co spowoduje, że otrzyma on wyższe ID elementu w strukturze.

Wydruki

Dane finansowe Poprawiliśmy generowanie danych na wydruku „Roczna karta wynagrodzeń”, który jest dostępny w Pulpicie pracownika. Dotychczas na powyższym raporcie widoczne były informacje z niezatwierdzonych wypłat, obecnie uwzględnione są wyłącznie zatwierdzone wypłaty pracownika. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Pulpit pracownika/Dane finansowe/Wypłaty.

Pulpit Kontrahenta
Poprawione funkcje

ServiceDesk Rozwiązaliśmy problem przerwania działania serwera biznesowego, który miał miejsce w przypadku dodawania komentarza do elementów Service Desk.

Wersja platynowa

WERSJA STANDARD

Moduł Kadry i Płace
Wydruki

Wielooddziałowość Poprawiliśmy generowanie wydruku w mechanizmie repx „Umowa o pracę” w konfiguracji wielooddziałowej. W przypadku wywoływania wydruku z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy pobierane były nieprawidłowe dane oddziału.

Facebook