Parametryzacja zapytań SQL w wersji enova 2110

Wraz z wersją enova 2110 wprowadzono parametryzację zapytań SQL, dzięki której serwer SQL wydajniej obsługuje zapytania. Zamiast kompilować każde zapytanie z osobna, skompilowane zapytania wykonywane są przez serwer z tzw. planu zapytań. Zysk z parametryzacji nie jest widoczny na pojedynczych zapytaniach, ale dla wielu zapytań daje znaczący wzrost wydajności serwera SQL, szczególnie w przypadku obciążenia serwera nie tylko przez enova365, ale także przez inne aplikacje (lepsze wykorzystanie pamięci).

 

W przypadku starszych baz danych, które do tej pory nie zostały skonwertowane na UNICODE, wprowadzenie parametryzacji zapytań SQL implikuje konieczność konwersji między typami NVARCHAR i VARCHAR. Powoduje to narzut po stronie serwera SQL, znacząco obniżający jego wydajność. MS SQL akceptuje zapytanie z deklaracją typu NVARCHAR (UNICODE) do kolumny typu VARCHAR (ANSI), ale wykonuje takie zapytania bardzo nieefektywnie (nie wykorzystuje indeksów). Koszt nie zawsze jest zauważalny dla pojedynczych zapytań, nawet do ciężkich tabel takich jak ChangeInfos. Jednak w przypadku wyciągania na listy własności wyliczanych (np. często stosowany worker FirstChangeInfo/LastChangeInfo), negatywny wpływ nadmiarowej konwersji typów staje się zwielokrotniony bo kosztowne zapytania wysyłane są dla każdego wyświetlanego na liście wiersza.

 

W związku z powyższym zdecydowanie rekomendujemy konwersję starych baz danych do UNICODE. enova365 od wersji 19XX domyślnie zakłada nowe bazy danych w postaci UNICODE. Utrzymanie zgodności z bazami ANSI będzie coraz trudniejsze. Konwersja do UNICODE spowoduje istotny wzrost wielkości bazy, ale pod kątem wydajności i utrzymania instalacji jest stanowczo zalecana.

 

Z wyrazami szacunku

SONETA

Ulotka – opis zmian: do wersji 2110.1.3 z dnia 29.10.2021r.

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Wydruki Poprawiono błąd indeksowania raportów pojawiający się, m.in. podczas próby dodania nowego wydruku. W wersji 2106 objawiał się komunikatem Indeks wykraczał poza granice tablicy.

Wydruki W API ReportResult przywrócono wcześniejsze zachowanie wydruków z parametrami w przypadku tworzenia raportu na podstawie wzorca (property ReportResult.TemplateFileName), kiedy obiekt zwracany jest z workera jako rezultat operacji. Zgodnie z założeniami API w takim trybie mechanizmu powinno działać automatycznie, tj. bez podnoszenia okna parametrów i interakcji z użytkownikiem (ewentualne parametry należy przekazać w kontekście). Ze względu na wykorzystanie w istniejących workerach, przywrócono pokazywanie okna parametrów wydruku w tym scenariuszu użycia. Zmiana poprawia działanie funkcji Wyślij email na formularzu dokumentu handlowego oraz podobnych miejsc w dodatkach partnerskich.

Wydruki

Wydruki Poprawiliśmy generowanie wydruków w mechanizmie repx. Z powodu nieprawidłowych map wydruków mogła się zdarzyć sytuacja, w której przy wydruku np. deklaracji PIT-11 do załącznika (Wynik raportu: Załącznik) zamiast jednego załącznika pojawiały się dwa. Taka sama sytuacja mogła pojawić się przy próbie wysłania raportu mailem (podczas wydruku wybór „Wynik raportu: Wyślij email PDF”) – zamiast jednej wiadomości e-mail wysyłały się dwie z częściowymi załącznikami. Problem mógł wystąpić również na innych raportach.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

Lokalizacje Zmieniliśmy sposób aktualizacji adresu e-mail ustawionego w sekcji Kontakt w formularzu Lokalizacji. Do tej pory adres ten zapisywany był w dwóch tabelach DaneKnt oraz Lokalizacja ale po edycji aktualizowany był jedynie w pierwszej z nich. Skutkowało to błędnym wyświetleniem adresu e-mail – przypisanego do lokalizacji – na liście „Lokalizacje kontrahentów” w obszarze CRM po jego aktualizacji. Po wprowadzeniu zmian adres e-mail aktualizowany jest w obu tabelach i wyświetla się poprawnie również na liście „Lokalizacje kontrahentów”.

Zadania i Zdarzenia Zmieniliśmy sposób ustawiania Rodzaju dokumentu powiązanego ze Zleceniem serwisowym/Zadaniem/Zdarzeniem. Po ustawieniu na definicji Zlecenia serwisowego/Zadania/Zdarzenia (Narzędzia/Opcje/CRM/Definicje dokumentów; Narzędzia/Opcje/Zlecenia serwisowe/Definicje zleceń serwisowych) w sekcji 'Definicja dokumentu handlowego’ odpowiedniej definicji dokumentu handlowego oraz magazynu aktywuje się funkcjonalność „Utwórz dokument handlowy” dostępna z poziomu formularzy wspomnianych aktywności. Do tej pory po użyciu tego przycisku tylko pierwszy tworzony dokument, w formularzu „Dokument powiązany” w polu „Rodzaj dokumentu”, miał ustawiany jako rodzaj „Dokument handlowy”. Od teraz każdy kolejny dokument tworzony poprzez przycisk „Utwórz dokument handlowy” będzie miał ustawiany rodzaj dokumentu, dzięki czemu nie będzie trzeba go ustawiać ręcznie.

Moduł Handel
Dodatki

EDI Poprawiono generowanie komunikatu EDI zapisanego na zakładce EDI dokumentu handlowego. Przy włączonym na formularzu kontrahenta automatycznym generowaniu komunikatów EDI, dochodziło do jego powtórnego utworzenie (nadpisanie starego zapisu) przy zmianie statusu dokumentu w Ewidencji dokumentów z Wprowadzony na Bufor. Wydana jest nowa kompilacja DLL EDI. Jeśli powyższy wpis nie ma zastosowania u klienta nie jest wymagana podmiana DLL wraz z instalacją wersji 2110.1.3 o ile konwersja jest z wersji wyższej lub równej 2010.0.0.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Staż pracy W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Definicje podstaw stażu pracy dodaliśmy parametr „Zatrudnienie poza firmą”, który domyślnie przyjmuje wartość „wg stażów”. W przypadku wprowadzenia stażu poza firmą w dwóch kawałkach za miesiąc, który ma 31 dni, przy opcji „wg stażów” zostanie wliczonych 31 dni, a przy opcji „wg okresów” 30 dni.

Poprawione funkcje

Koszty uzyskania przychodu Poprawiliśmy naliczanie kosztów uzyskania przychodów na wypłacie korygującej składki ZUS. Jeżeli na wypłacie przychodem były tylko zwracane składki ZUS, to nie naliczały się koszty uzyskania przychodu.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie korekty zwolnienia chorobowego. Przy korekcie nieobecności np. na inną przyczynę przy naliczaniu wypłaty korygującej z opcją miesięcy wstecz, na elemencie stornującym była zawyżana wartość składki zdrowotnej.

Korekty wypłat Poprawiliśmy naliczanie korekty wynagrodzenia osoby poniżej 26 roku życia z powodu korekty nieobecności. W opisanej sytuacji niepotrzebnie naliczała się zaliczka podatku od kwoty ujemnych składek ZUS.

Czas Pracy Poprawiliśmy import z czytników RCP poprzez pliki txt z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy wywołany za pomocą Czynności/Import RCP. Po zaczytaniu pliku nie uzupełniała się godzina rozpoczęcia pracy oraz czas przepracowany. Obecnie dane zaczytują się poprawnie.

Czas Pracy Poprawiliśmy podpowiadanie się w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Czas pracy okresu ustawionego na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy. Obecnie okres wybrany z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy będzie podpowiadał się automatycznie w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Czas pracy.

Badania lekarskie Poprawiliśmy przedłużenie ważności badań lekarskich. Zgodnie z przepisami dotyczącymi regulacji w związku z COVID-19 umożliwiliśmy przedłużenie ważności badań lekarskich do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Wydruki

Wydruki Umożliwiliśmy generowanie łączonych raportów „Umowa zlecenie + Rachunek do umowy” oraz „Umowa o dzieło + Rachunek do umowy” w mechanizmie REPX. W tym celu w parametrach wydruku dodaliśmy parametr „Rachunek do umowy” z możliwością wyboru Tak lub Nie. Wydruki dostępne są na formularzu umowy oraz z poziomu listy Kadry i Płace/Kadry/Umowy. Dodatkowo z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty przy generowaniu raportów „Umowa o dzieło – rachunek” oraz „Umowa zlecenie – rachunek” w parametrach wydruku dodaliśmy parametr „Umowa do rachunku” z możliwością wyboru Tak lub Nie. Z parametrów wydruku natomiast usunęliśmy parametr „Ilość kopii umowy”.

Wydruki Na raporcie „Umowa o dzieło – rachunek” dodaliśmy informację o składce na PPK. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty. Zmiany dotyczą zarówno mechanizmu REPX, jak i ASPX.

Listy płac Do wydruku „Pełna lista płac” w mechanizmie repx dodaliśmy w opcjach raportu parametr „Wydruk poziomy” domyślnie ustawiony na NIE. Jeśli opcja „Wydruk poziomy” zostanie ustawiona na TAK, to wydruk uruchomiony zostanie w orientacji poziomej i nazwy elementów płacowych nie będą ucięte. Dotychczas wyświetlana była krótka nazwa elementu np.: „Wynagrodzenie zas…” które mogło być zarówno wynagrodzeniem zasadniczym miesięcznym jak i godzinowym. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Procedury OSS i IOSS Poprawiliśmy błąd polegający na pominięciu przy dodawaniu do bazy definicji dokumentów będących podstawą do wygenerowania deklaracji VIU-DO przy konwertowaniu bazy bezpośrednio z wersji 2106.2.5 do wersji 2106.3.7 i wyższej z pominięciem konwersji przez wersję 2106.3.6. Brak definicji w bazie skutkował pojawieniem się podczas próby utworzenia deklaracji VIU-DO błędu: Zapis o GUID {00000000-0010-0001-0080-000000000000} nieznaleziony w tabeli DefDokumentow. Obecnie definicje dokumentów są dodawane, a deklaracja tworzy się prawidłowo.

Ewidencja dokumentów Poprawiliśmy wprowadzenie w elementach VAT wartości w walucie obcej zaczynając od wypełnienia pola brutto. Przed zmianą po wpisaniu kwoty brutto w innej walucie, niż PLN pojawiał się błąd: Nie można wykonywać tej operacji na wartościach w różnych walutach 'EUR’ i 'PLN’. Po zmianie błąd już nie występuje.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Nowy system praw Zdefiniowana została rola Operator produkcji dla Konsoli Produkcyjnej z niezbędnym do pracy zestawem uprawnień.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Formularze Naprawiliśmy przewijanie formularzy na komputerach z systemem iOS

Moduł Pulpity HR
Poprawione funkcje

e-wnioski Poprawiliśmy wykazywanie wniosków do anulowania. W przypadku, gdy baza na której używano elektronicznej dokumentacji pracowniczej została przekopiowana, przy próbie anulowania wniosku, wnioski z bazy źródłowej blokowały listę pozostałych wniosków do anulowania.

Czas pracy i nieobecności Poprawiliśmy w Pulpicie pracownika w Panelu użytkownika w sekcji „Limity nieobecności” wyświetlanie informacji o dostępnym i wykorzystanym limicie opieki nad zdrowym dzieckiem udzielonej na dni dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Importy Usprawniliśmy funkcje pobierania kursów walut z tabeli kursowej: NBP – kurs średni (NBP). poprzez użycie nowej metody łączenia się z serwisem https oraz poprawę zarządzania połączeniami i pamięcią. Zmiany mają na celu eliminację występowania błędu podczas wykonywania czynności importu w incydentalnych sytuacjach.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Czas Pracy Umożliwiliśmy dopasowanie do normy dla wielu zaznaczonych zapisów RCP, które mają uzupełnioną kolumnę „Dopasowanie”. W tym celu podczas weryfikacji danych na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Dane z RCP dodaliśmy worker „Nanieś dopasowanie dla zaznaczonych”. Poprawiliśmy również ogólną zasadę działania workera „Usuń zapis”. Dotychczas usuwał on tylko pojedynczy, zaznaczony wiersz. Obecnie usuwanie zapisu dotyczy wszystkich zaznaczonych zapisów RCP. Zasada funkcjonowania workera „Dopasuj do normy” nie uległa zmianie i nadal działa on dla pojedynczego, zaznaczonego zapisu RCP. Działanie powyższych workerów będzie analogiczne w Pulpicie kierownika w zakładce Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Dane z RCP. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Poprawione funkcje

Magazyn nadgodzin Umożliwiliśmy rozliczenie nadgodzin przepracowanych ponad ogólną normę czasu pracy dla pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dotychczas każda godzina, którą pracownik niepełnoetatowy przepracował ponad swoją normę była dostępna do odbioru, a zgodnie z przepisami dopiero praca ponad ogólną normę czasu pracy jest pracą w nadgodzinach. W tym celu na kartotece pracownika w zakładce Etat/Inne dane w sekcji „Kalendarz” dodaliśmy parametr „Godziny ponadwymiarowe podlegające odbiorowi”. W przypadku pracowników niepełnoetatowych do przeniesienia będą uwzględniane tylko godziny, które są ponadwymiarowe. W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy w sekcji „Nadgodziny” dodaliśmy również parametr „Uwzględniaj odchyłki jako nadgodziny do przeniesienia” domyślnie ustawiony na „Tak”. Ustawienie powyższego parametru na „Nie” pozwala poprawnie rozliczyć nadgodziny do przeniesienia przepracowane ponad ogólną normę czasu pracy dla pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2110.1.2 z dnia 20.10.2021r.

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

1. Finanse i Księgowość

Ewidencja Środków Pieniężnych

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 7 października 2021r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 4,0%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 6,0%
 • Odsetki maksymalne – 12,0%

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice PEKAO – poprawiliśmy błąd, który blokował pobieranie wyciągów w PDF. Przed poprawą, po wywołaniu w bankowości elektronicznej funkcji „Wyciąg” i wskazaniu formatu PDF nie udawało się pobrać takiego wyciągu a w logu aplikacji pojawiał się komentarz o nieprawidłowym elemencie DateTime. Po zmianach błąd nie występuje i wyciągi w PDF pobierają się poprawnie.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Millenium – poprawiliśmy komunikat informujący, że dla tego webservice nie obsługiwane pobieranie wyciągów w formacie XML. Przed poprawką pojawiał się trudny do interpretacji komunikat techniczny. Ponadto poprawiliśmy dla tego serwisu obsługę przelewów walutowych z niewypełnionym kodem statystycznym transakcji – aktualnie zarówno przelewy z uzupełnionym jak i nieuzupełnionym kodem statystycznym są obsługiwane prawidłowo.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice ING – poprawiliśmy obsługę znaków specjalnych.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Poprawiliśmy błąd występujący w webservisach podczas eksportu przelewów walutowych – przelewy były wysyłane do serwisu bankowego, ale po wykonaniu czynności pojawiał się błąd: „Nie można dodawać zdarzeń transakcyjnych do transakcji głównej”. Po zmianach błąd nie występuje.

Wirtualne Rachunki Bankowe Dodaliśmy nowy filtr importu: BGK24 masowe (XML).

Moduł Księgowość
Dodatki

Importy i eksporty W funkcjach eksportowych i importowych, w dodatkach enova365 Eksporty księgowe oraz enova365 Importy księgowe dodaliśmy obsługę dokumentów związanych z procedurami OSS oraz IOSS. W pliku eksportowym dodaliśmy dodatkowe oznaczenia dotyczące kraju stawki VAT oraz walucie elementów VAT, jak również sekcję dotyczącą procedury OSS, zawierającą informacje o kraju wydania oraz o dacie rozliczenia w VAT transakcji. Uwaga: Aby funkcjonalność działała poprawnie należy wgrać jednocześnie nowe dodatki Eksporty księgowe oraz Importy księgowe z uwagi na nowe oznaczenia w pliku.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2110.1.1 z dnia 08.10.2021r.

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

1.Finanse i Księgowość

DMS

2. Procesy

DMS

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł DMS
Poprawione funkcje

Pozostałe Poprawiono błąd konwersji: dla instalacji z konfiguracją, w której
występują pliki przechowywane poza operacyjną bazą danych (Folder) oraz
wykorzystywany jest mechanizm notatek (dodano przynajmniej jedną notatkę do
obiektu w systemie).
Poprawiono dodawanie wpisów do tabeli RemoteFile podczas dodawania notatek w
systemie, w przypadku ustawienia konfiguracji z przechowywaniem załączników z
wykorzystaniem opcji „Folder”.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2110.0.0 do dnia 05.10.2021r.

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Baza Znaczna część zapytań do bazy danych została sparametryzowana. Oznacza to, że serwer SQL w trakcie pracy systemu może działać wydajniej, bo interpretacja i wykonanie zapytań po stronie serwera lepiej wykorzystuje tzw. plan zapytań. Struktura zapytań parametryzowanych jest cache-owana przez serwer SQL, dzięki czemu kolejne zapytania o podobnej konstrukcji wykonywane są szybciej (mniej czasu potrzeba na interpretację zapytania przez serwer). Ma to szczególne znaczenie w tych instalacjach, gdzie ten sam serwer SQL wykorzystywany jest nie tylko przez nasz system. Mechanizm parametryzacji dostępny jest dla wersji silników MS SQL 2016 i wyższych.

Wydruki Dodano możliwość zabezpieczenia hasłem (szyfrowania) wydruków PDF tworzonych w interfejsie (także w wersji multi) oraz z workerów przez mechanizm ReportResult. Potrzebne do tego narzędzia (klasy i interfejsy) zostały przeniesione z przestrzeni nazw Soneta.Business.Forms.ClientOperationProvider do Soneta.Business.Sign. Jeśli klasy z wcześniejszej przestrzeni nazw były używane w dodatkach, należy je odpowiednio zaktualizować.

Bezpieczeństwo Ze względów bezpieczeństwa usunięto wyświetlanie wskazówki dotyczącej hasła dostępu. Użytkownik zmieniając hasło nie ma możliwości wpisania takiej wskazówki, a po podaniu błędnego hasła podczas logowania, wskazówka nie jest wyświetlana.

Prawa Rozszerzono znaczenie prawa Lista – Ustawienia kolorów dostępnego z poziomu Inne/Pozostałe/Simple. Do tej pory prawo było odpowiedzialne za zakładkę Wygląd w Organizuj listę. W chwili obecnej to samo prawo dotyczy również zakładki Kolory w Organizuj listę.

Framework Dodano specjalny tryb aktualizacji danych z zapisów XML. Domyślnie każdy obiekt z relacjami do innych obiektów wczytywany jest poprzez zastąpienie istniejących – wszystkie istniejące są usuwane, następnie wczytywane z danych XML. Niektóre obiekty nie pozwalają na usunięcie wszystkich relacji ze względu na konieczność zachowania integralności bazy danych, np. DbTupleDefinition. Przez co import tych definicji z XML do tej pory nie był możliwy. Dla wybranych typów obiektów obecnie stosowany jest tryb aktualizacji – obiekty relacji zarówno w bazie jak i w XML są aktualizowane bez uprzedniego usuwania. Zmiany dotyczą czynności importu zapisów z XML, a w workerach klasy SessionReader.

Poprawione funkcje

Baza Dla baz MS SQL wprowadzono sprawdzanie tzw. poziomu kompatybilności (COMPATIBILITY_LEVEL). Konstrukcja niektórych zapytań SQL do bazy zależy nie tylko rodzaju silnika bazodanowego, ale także od jego wersji. Dla silnika MS SQL do tej pory była sprawdzana wersja samego silnika i zależnie od wersji w zapytaniach mogły być wykorzystywane specyficzne własności SQL. Obecnie poza weryfikacją wersji silnika, sprawdzany jest także poziom kompatybilności ustawiony dla danej bazy. Rekomendujemy nie stosowanie w bazach danych poziomu kompatybilności innego, niż domyślny dla danej wersji serwera SQL.

Interfejs użytkownika Poprawiono działanie podlisty utworzonej do listy Rozrachunki wg kontrahentów dostępną w Ewidencji Środków Pieniężnych. Rozwiązano problem pojawiającego się komunikatu z błędem po wejściu na danego Kontrahenta z poziomu podlisty. Skutkowało to brakiem możliwości przejścia na listę Rozrachunki wg dokumentów z wyfiltrowanym Kontrahentem bezpośrednio z podlisty.

Interfejs użytkownika Poprawiono informację podpowiadającą się podczas kasowania logów za pomocą czynności Czyść i Czyść wszystko.

Interfejs użytkownika Poprawiono komunikaty błędów użytkownika polegających na nieprawidłowym użyciu metod pobierania cech (FeaturesCollection.GetString, GetInt, GetDecimal etc.). Wcześniej, zamiast typu oczekiwanego, w komunikacie błędu był podawany typ faktyczny.

Bezpieczeństwo Udoskonalono logowanie zmian treści dla pola Nazwa na formularzu Kontrahent do tabeli ChangeInfos przy włączonym Logu zapisów jako Treść w konfiguracji logowania zmian do tabel.

Środowisko Poprawiono zapamiętywanie ustawionego focus na wierszu widoku, gdy otwierany jest formularz edycji danego wiersza (obiektu). Dotyczy widoków prezentujących listę obiektów innego typu niż ten otwierany w formularzu edycyjnym po akcji dwukliku na wierszu, np. widok Rozliczeń Kasowych VAT i otwierany formularz Dokumentu.

Eksport import Przywrócono funkcjonalność umożliwiającą eksport dokumentu z listy do arkusza kalkulacyjnego. Od wersji 2106.0.0 zmienił się sposób eksportu dokumentów z listy do arkusza kalkulacyjnego. Do możliwości eksportu listy przy pomocy pliku .csv dodano także eksport listy przy pomocy pliku .xslx.

Framework Zmieniono implementację metody CfgAttributes.ToString() na potrzeby poprawy możliwego błędu stack-overflow w przypadku błędów przy tworzeniu wartości MemoText/MemoBin.

Instalatory Poprawiono mechanizm tworzenia skrótu do wersji 32-bitowej aplikacji w przypadku zaznaczenia opcji Skrót do wersji 32-bitowej w kreatorze instalacyjnym systemu.

Wydruki Naprawiono błąd dotyczący ustawiania parametru Oddział dla nagłówków wydruków REPX. W obecnej wersji ustawianie oddziału jest spójne z logiką użytą w innych częściach systemu (oddział na potrzeby wydruków odczytywany jest z obiektu, na którym sprawdzana jest obecność interfejsów w następującej kolejności: IOddziałNagłówkaDokumentuInfo, IDokumentKsiegowalny, IElementStrukturyFirmy).

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Wskaźniki Wprowadzona została poprawka w mechanizmie wyliczania się wskaźników BI, która rozwiązuje problem kasowania wartości wprowadzonej w polu danego formularza, po zwróceniu przez wskaźnik obliczonej wartości. Dotychczas np. podczas dodawania nowego kontrahenta w sytuacji, w której na formularzu kontrahenta znajdował się wskaźnik BI, wartość wprowadzona w danym polu mogła ulec wykasowaniu po wyliczeniu się wskaźnika, jeśli do momentu jego wyliczenia użytkownik nie przeszedł do innego pola. Przygotowana zmiana trale rozwiązuje ten problem.

Merytoryczne – obszar kadry i płace Zmodyfikowany został warunek na złączeniu w domenach BI_m_Analiza kalendarza pracy oraz BI_m_Analiza kalendarza pracy_zestaw podstawowy określający dni dla których występują nieobecności. Dzięki temu możliwe jest dowolne nazywanie dni, a o przypisaniu jako dzień pracy, wolny czy świąteczny decyduje wybrany na definicji dnia typ.

Merytoryczne – obszar handel Dodane zostały nowe modele danych w obszarze gospodarki magazynowej oraz zamówień zakupu i sprzedaży. Umożliwiają m. in. analizę bilansu stanu towarów, braków towarowych, wiekowania towarów w przedziałach czasu, planowania zakupów oraz średnich cen zakupów względem dostawców

Wizualizacje\Wykresy Wprowadzono zmiany usprawniające działanie kolumnowych wykresów grupowanych. Dotychczas, jeśli dla pola grupującego nie występował pełen zakres wartości np. jeśli pierwsze wystąpienie danych, analizowanych miesięcznie wg lat (pole grupujące), przypadło w czerwcu 2019 roku, to wartości dla tego roku pojawiały się na wykresie po wartościach dla lat 2020 i 2021. Poprawka rozwiązała problem, dzięki czemu dane mogą być prezentowane na wykresie we właściwej kolejności.

Modele danych Dodana została czynność Zmień dane źródłowe, dostępna dla definicji pól utworzonych przez użytkownika w modelach danych typu domena lub raport. Czynność umożliwia podmianę dotąd wykorzystywanego pola źródłowego na inne lub zamianę pola na pole wyliczane. W razie potrzeby dokonania podmiany źródła danego pola lub zamiany pola na pole wyliczane, nie trzeba już usuwać pól nadrzędnych, korzystających bezpośrednio lub pośrednio z tego pola.

Modele danych Wprowadzono szereg zmian
usprawniających zarządzanie prawami dostępu do modeli danych z poziomu
konfiguracji Paneli BI. Zmodyfikowana została czynność Ustaw prawo do paneli,
która od teraz umożliwia równoległe ustawienie praw dla operatorów (uprawnień)
do Panelu BI, a także do modeli danych, których wizualizacje znajdują się na
tym panelu. Ponadto udostępniono czynność Ustaw prawo do modeli danych, pozwalająca
na ustawienie praw do modeli danych, których wizualizacje znajdują się na
paneli, w stosunku do którego czynność zostanie zainicjowana.

Modele danych Poprawiono obsługę pól typu Czas, Czas sekund oraz Data-czas w BI, tak by ich wartości były w odpowiedni sposób prezentowane w domenach, wskaźnika i raportach. Wprowadzone zmiany pozwalają również na korzystanie z pól o typie Czas/Czas sekund w tworzonych wyliczeniach, a także umożliwiają wykorzystanie cech o takich typach wartości.

Panele BI\Wydruki Wprowadzono szereg zmian w ramach funkcjonalności wydruków w module BI. Udostępniona została m.in. możliwość drukowania dowolnej, pojedynczej wizualizacji, znajdującej się na Panelu BI. Nowy wydruk – „Wizualizacja BI” umożliwia przygotowanie raportu zawierającego wszystkie rekordy, które znajdują się na wizualizacji typu tabela, a także drukowania wykresów, czy też wskaźników w dowolnym rozmiarze, zgodnie z potrzebami użytkownika. Ponadto obsłużono możliwość drukowania Paneli BI formularzy, a także wprowadzono zmiany dzięki którym na wydrukach znajdują się informacje o parametrach filtrujących raportów, stanie danych oraz dodatkowe informacje opisowe. Dzięki zmianie użytkownik w wygenerowanym raporcie dostaje precyzyjną informację na temat zakresu zwracanych danych przez poszczególne wskaźniki, tabele czy też wykresy, stanu ich aktualności oraz dodatkową informację, w której np. opisane zostały zasady działania wskaźnika lub raportu.

Konfiguracja\Filtrowanie Zmodyfikowano mechanizm parametrów filtrujących dla wskaźników i raportów. Zmiana umożliwia filtrowanie wizualizacji na Panelach BI za pomocą parametru, który jest cechą referencyjną do tabeli Elementy słowników. Ustawianie parametru odbywa się poprzez wybór elementów słownika, ograniczonych wyłącznie do definicji, stanowiącej wartości słownikowe dla danej cechy (analogicznie jak ustawianie wartości tej cechy).

Panele BI Wprowadzona została modyfikacja w obszarze Poczty CRM, dzięki której możliwe jest przygotowywanie szablonów wiadomości dla Paneli BI. Zmiana umożliwia wysyłanie raportów generowanych z Paneli BI za pomocą poczty CRM w sposób analogiczny do pozostałych raportów generowanych w systemie.

Poprawione funkcje

Domeny Wprowadzono zmiany w mechanizmach odczytu danych z bazy danych, które są używane podczas obliczania modeli danych BI oraz podczas utrwalania modeli danych. Poprawka eliminuje problem niepełnego zwrotu danych podczas obliczania modeli danych, a także problemy z utrwalaniem modeli danych, które ujawniały się przez zapis niepełnego wolumenu danych lub poprzez przerwanie procesu utrwalania.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

Zasoby CRM Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości wyświetlenia, przy pomocy „Organizatora widoku” w tabeli ZasobCRM, właściwości „Zadanie”. Wraz z wydaniem tej wersji z solucji usunęliśmy następujące interfejsy (które zostały oznaczone w wersji jako obsolete):

 • Soneta.Core.IRowChangedNotifications<T> – do użycia Soneta.Business.Notifications.IRowChangedNotification
 • Soneta.Core.Notifications.IRowNotificationSenderService – do użycia Soneta.Business.Notifications.IRowNotificationService
 • Soneta.Core.Notifications.IEmailSenderService – do użycia Soneta.Business.Notifications.IEmailNotificationService

Korespondencja masowa Poprawiliśmy błąd polegający na nieuwzględnianiu zmian w Treści korespondencji seryjnej utworzonej na bazie już istniejącej poprzez użycie funkcji Kopiuj korespondencję. Od tej pory po skopiowaniu korespondencji i zmianie Treści odbiorca otrzyma poprawną wiadomość.

e-mail Poprawiliśmy błąd, który występował dla niektórych kontrahentów podczas wysyłania przy pomocy funkcji „Wyślij email pdf” z poziomu kartoteki kontrahenta wydruku „Status VAT”. Zmiana, którą wprowadziliśmy pozwala wysłać wiadomość bez pojawiania się błędu o treści: ” Istnieje już inny zapis w kluczu Wiadomość powiązana: Soneta.CRM.ElementEmail, Soneta.CRM.ElementEmail”.

Zadania i Zdarzenia Zmodyfikowaliśmy działanie filtrowania Zadań, które jest dostępne w ustawieniach Operatora na zakładce Filtrowania (Narzędzia\Opcje\Systemowe\Operatorzy). Od tej pory filtr ten będzie działał również dla listy Zdarzeń. Dzięki temu możliwym stanie się ograniczenie widoczności zarówno Zadań i Zdarzeń wyświetlanych na listach dla danego Operatora.

Moduł DMS
Funkcjonalności

Pozostałe W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Systemowe dodano nową zakładkę Przechowywanie plików, która łączy i porządkuje elementy związane z zarządzaniem załącznikami. W sekcji Ogólne można określić podstawowe parametry załączników: maksymalny rozmiar, zakazane lub dozwolone rozszerzenia.Sekcja Miejsce przechowywania plików pozwala na wskazanie gdzie będą zapisywane załączniki:

 • Operacyjna baza danych – to wartość domyślna. Dla oszczędności miejsca pliki mogą być przechowywane w formie skompresowanej.
 • Folder – pozwala na wskazanie miejsca na udziale sieciowym lub komputerze lokalnym, w którym będą przechowywane załączniki. Możliwe jest dodatkowe zabezpieczenie folderu loginem i hasłem użytkownika Windows.
 • Folder zabezpieczony – pliki także są przechowywane we wskazanym folderze na udziale sieciowym lub komputerze lokalnym, jednak są chronione przed nieuprawnionym dostępem dzięki algorytmowi szyfrującemu. Możemy także zabezpieczyć folder loginem i hasłem użytkownika Windows.

W zakładce dodano nowe czynności:

 • Przenieś pliki – pozwala na zmianę lub ujednolicenie sposobu przechowywania plików poza operacyjną bazą danych: można przenieść je do nowego folderu lub do folderu zabezpieczonego.
 • Wyczyść pliki – dostępna jeśli w konfiguracji wybrano Folder zabezpieczony. W tym przypadku skasowania załącznika z poziomu obiektu w systemie nie następuje usunięcie fizycznego pliku z dysku. Czynność pozwala na usunięcie z lokalizacji na dysku załączników skasowanych w bazie danych.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Płatności dokumentów handlowych Dodano obsługę terminali płatniczych działających w serwisach Elavon i eService.

EDI Zmodyfikowano definicję EDI do importu JPK_FA. W celu optymalizacji w przypadku, gdy w importowanym pliku wystąpi dokument z kontrahentem bez NIP, kontrahent nie jest dodawany do bazy, do dokumentu podstawia się incydentalny z uzupełnionymi na dokumencie danymi.

EDI Umożliwiono tworzenie definicji EDI/Integratora na podstawie wzorcowego pliku XML lub XSD.

EDI Umożliwiono kopiowanie węzłów definicji EDI/Integratora.

Dokumenty handlowe W definicji dokumentu wprowadzono osobne pola dla nazw cech dokumentu i pozycji wymaganych podczas zatwierdzania. Dotychczas cechy dla pozycji i nagłówka zapisywane były w jednym polu, co stwarzało problemy w przypadku, gdy dla pozycji i nagłówka zdefiniowano cechy o takich samych nazwach.

Towary Zwiększono długość pola z opisem kodu CN.

Towary Udostępniono obsługę towarów wariantowych, czyli takich, które mają kilka wariantów różniących się wartościami określonych cech. Obecnie można tworzyć towar wariantowy z kolekcją wariantów. Obrotowi magazynowemu podlegają tylko warianty.

Relacje dokumentów Umożliwiono jednoczesne zastosowanie ustawienia 1:n (wiele z jednego) i n:1 (jeden z wielu) w definicji relacji handlowo-magazynowej. Dotyczy to odwróconego obiegu dokumentów. W jednej sekwencji wystawianych dokumentów można korzystać z jednego z tych ustawień. W kolejnej sekwencji można korzystać z drugiego ustawienia. Decyduje o tym sposób wystawienia pierwszego dokumentu w relacji.

Korekty dokumentów Obsłużono w nowy sposób przypadek wykonywania korekty ilościowej dokumentu rozchodu dla zablokowanego towaru. Jeśli towar wraca do magazynu (korekta ilościowa na minus), to jest odblokowywany, przy czym zostaje wyświetlony odpowiedni komunikat. Towar jest dodatkowo oznaczany jako Do wyprzedaży.

Poprawione funkcje

Dokumenty handlowe Poprawiono drukowanie miejsca dostawy na dokumentach. Dotychczas miejsce dostawy drukowało się niepotrzebnie, gdy w kartotece kontrahenta zmieniono dane adresowe.

Dokumenty handlowe Poprawiono przenoszenie pracownika z dokumentu nadrzędnego na podrzędny w podstawowym obiegu dokumentów z podrzędnym powstającym automatycznie (ZK->PZ).

Dokumenty handlowe Poprawiono błąd, który powodował zamknięcie systemu w specyficznym scenariuszu edycji dokumentu handlowego polegającym na wielokrotnej zmianie kontrahenta i miejsca dostawy.

Dokumenty handlowe Poprawiono wyświetlanie danych na zakładce Marża dokumentu handlowego. Przywrócono automatyczne odświeżanie danych po zmianach w pozycjach dokumentu.

Dokumenty handlowe Poprawiono ustawianie stawki VAT w pozycji usługowej w przypadku zagranicznego kontrahenta, który nie jest podatnikiem VAT. W takim przypadku stawka inicjowała się jako 0% albo np, a powinna jako krajowa.

Dokumenty handlowe Obsłużono kopiowanie cech z dostawy (zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu) w przypadku tworzenia dokumentu z listy zasobów.

Dokumenty handlowe Poprawiono drukowanie nazwy miejscowości w danych z pieczątki w przypadku, gdy wypełniono pole Poczta.

Umowy cykliczne Poprawiono wyliczanie wartości pozycji faktury w specyficznym przypadku, gdy umowa zawiera wiele pozycji, a aneksem skorygowano tylko niektóre. W takim przypadku niewłaściwie wyliczała się wartości pozycji niekorygowanych.

EDI Poprawiono standardową definicję Faktura FV/ZK EC. Występowała niezgodność nazewnictwa jednego z pól dla korekty ze specyfikacją ECOD.

Dokumenty magazynowe Poprawiono przenoszenie wartości magazynowej z ZK2 na KPZ2 w przypadku generowania KPZ w związku dodaniem kosztów dodatkowych na fakturze. Dotąd wartość przenosiła się niepoprawnie w przypadku, gdy wartości na PZ były liczone metodą od brutto.

Dokumenty magazynowe Poprawiono dodawanie pozycji dokumentu magazynowego poprzez skanowanie kodu kreskowego partii. Nie działało ono w specyficznym przypadku, gdy w definicji dokumentu ustawiono Cenę dostawy.

Płatności dokumentów handlowych Poprawiono tworzenie automatycznej kompensaty płatności pomiędzy fakturą i jej korektą. Dotychczas kompensata nie tworzyła się, jeśli na fakturze płatnik był różny od nabywcy.

Deklaracja Intrastat Poprawiono wyświetlanie danych na zakładce Pola formularza deklaracji Intrastat.

Deklaracja Intrastat Poprawiono wybór definicji XML do generowania deklaracji Intrastat (jako pliku). Dotychczas niepotrzebnie dostępne były do wyboru zablokowane definicje.

Kompletacja Poprawiono działanie kompletacji. Dotychczas w specyficznym przypadku (kompletacja generowana z zamówienia i zastosowanie zamienników) tworzony produkt miał niewłaściwą wartośc.

Dokumenty fiskalizowane Poprawiono działanie czynności do generowania raportu fiskalnego. Dotychczas w specyficznych przypadkach do tworzonego dokumentu ewidencji przyłączały się niepotrzebnie dokumenty, które powstały w wyniku kopiowania.

Towary Poprawiono wyświetlanie danych na zakładce Zamówienia karty towaru. Dotąd dane nie wyświetlały się poprawnie po ustawieniu filtra dotyczącego relacji.

Zamówienia i oferty Dodano weryfikację edycji dat rezerwacji w zamówieniu algorytmicznym. Dotychczas można było wpisać datę końcową wcześniejszą od początkowej.

Dodatki

e-Sklepy Konektor Dodano obsługę towarów wariantowych w komunikacji z platformami Magento, PrestaShop, WooCommerce.

Kurierzy Dodano obsługę kolejnych dodatkowych usług kuriera DHL.

Kurierzy Poprawiono automatyczne ustawianie adresu nadania przesyłki w dokumencie handlowym. Dotychczas adres nie ustawiał się w przypadku, gdy dokument był importowany za pomocą mechanizmów EDI/Integratora.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

PFRON Na liście Kadry i płace/Deklaracje PFRON dodaliśmy Deklarację DEK-R. Jest to deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rozliczenie wpłat. Na formularzu deklaracji pod drukarką udostępniliśmy wydruk „Deklaracja DEK-R”.

Nagrody Na formularzu „Nagrody”, „Kary”, „Świadczenia socjalnego” w sekcji „Rozliczenie” dodaliśmy pole „Okres”. Jeżeli element rozliczający np. „Nagrody” zostanie zdefiniowany jako element okresowy, to będzie wypłacany przez podany okres na formularzu nagrody.

Czas Pracy W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje stref dodaliśmy nową strefę czasu pracy o nazwie „Wyjście służbowe”. Strefa ta zwiększa czas pracy i daje możliwość odnotowania faktycznych godzin wyjścia służbowego.

Poprawione funkcje

Kalendarz(czas pracy) Poprawiliśmy rozliczanie nadgodzin dobowych w przypadku, gdy pracownik w danym dniu przebywał na nieobecności usprawiedliwionej na godziny, a następnie pracował w nadgodzinach.

Wydruki

Deklaracje GUS Na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy pod drukarką w sekcji „GUS” dodaliśmy raport „Zestawienie Z-14”. Jest to sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej i innych jednostkach. Dodatkowo w celu obsłużenia wydruku „GUS Z-14” dodaliśmy na kartotece pracownika w zakładce Kadry – pozostałe/Dane statystyczne parametr „Rodzaj zatrudnienia” ze słownikiem wartości dozwolonych: „Osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej”, „Pozostali członkowie korpusu służby cywilnej”, „Żołnierze i funkcjonariusze” oraz „Pozostali” (wartość domyślna). W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia w zakładce „Dane statystyczne” do parametru „Rodzaj składnika wynagrodzenia” dodaliśmy do słownika pozycję „Nagrody i premie uznaniowe”.

Wydruki Na listach kadrowych do wydruków dostępnych pod drukarką dodaliśmy do sekcji „ZPCHR” raport „Deklaracja DEK-I-a”. Jest to deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Moduł Pulpit Pracownika
Funkcjonalności

Struktura Organizacyjna W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ogólne/Struktury organizacyjne na definicji struktury organizacyjnej wprowadziliśmy parametr „Okres ważności powiązania”, który pozwala na przypięcie elementu struktury organizacyjnej do pracownika w zakresie czasowym. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Raporty EŚP Dla czynności eksportu do księgowości wykonywanej dla raportów kasowo-bankowych dodaliśmy przenoszenie do pliku pola WALUTA_DOK w części ZAPIS_KB dla zapłat w walucie obcej.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dla filtra importu wyciągów bankowych: Kreator CSV dodaliśmy nowy wariant dla formatowania kwoty – Liczba z separatorem tysięcy ’,’, umożliwiający zaczytywanie wyciągów z kwotami z separatorem tysiąca w formie przecinka.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Poprawiliśmy w bankowości online mechanizm pobierania wyciągów w PDF. Przed zmianą, w przypadku wskazania okresu dłuższego okresu niż jeden dzień, pobierały się wyciągi tylko z ostatniego dnia wskazanego okresu. Dodatkowo umożliwiliśmy zbiorcze zapisanie kilku zaznaczonych wyciągów.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Alior – poprawiliśmy formatowanie tytułu przelewów. Przed zmianą nie udawało się wyeksportować przelewów w niektórych przypadkach, kiedy w tytule występowały spacje.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice BNP Paribas – poprawiliśmy błąd występujący podczas eksportu przelewów, w przypadku, kiedy w danych na przelewie występowały niedozwolone przez webservice znaki.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Santander – umożliwiliśmy obsługę polskich znaków w przelewach online. Przed zmianą polskie znaki były zamieniane na ich odpowiedniki bez znaków diakrytycznych.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice banku BNP Paribas – podążając za zmianami w banku, zmieniliśmy nazwę serwisu bankowego. Aktualna nazwa serwisu to Goconnect Biznes. Zmiana nie ma wpływu na funkcjonalność.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Schematy księgowe W schemacie księgowym dla sprzedaży zbiorczej wprowadzono następujące zmiany:

 • dla przedmiotu księgowania: Pozycje handlowe sprzedaży zbiorczej dodano możliwość wyboru w trybie uproszczonym warunku na typ towaru, magazyn oraz cechę dokumentu handlowego,
 • usunięto przedmiot księgowania Informacje o pozycjach dokumentu handlowego, który nie miał zastosowania dla tego typu schematu księgowego.

Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie tworzenia schematów księgowych dla dokumentów sprzedaży zbiorczej.

Schematy księgowe W schemacie księgowym dla sprzedaży zbiorczej zmieniliśmy sposób wyliczania Kwoty płatności księguj zbiorczo, dostępnej dla przedmiotu księgowania Ewidencja. Dotychczas kwota ta była wyliczana jako suma należności i zobowiązań. Aktualnie jest wyliczana jako należności minus zobowiązania. Dzięki zmianie Kwota płatności księguj zbiorczo w przypadku korekt sprzedaży na minus zwraca wartość sprzedaży (należności) pomniejszoną o korekty (zobowiązania). Do zmiany dostosowaliśmy również wyświetlanie informacji o płatnościach na zakładce Ogólne dokumentu Sprzedaży zbiorczej.
Uwaga: w wyniku zmian powinniście Państwo zweryfikować istniejące schematy księgowe dla sprzedaży zbiorczej, w których wykorzystywana jest kwota płatności księguj zbiorczo, aby wartość zobowiązań nie została odjęta dwukrotnie.

Schematy księgowe W konfiguracji programu na liście Księgowość/Schematy księgowe umożliwiono dodawanie schematów księgowych według filtra Typ ewidencji. Dotychczas schematy księgowe dla danego typu dokumentu były dodawane za pomocą rozwijanej listy. Aktualnie odpowiedni typ jest inicjowany na podstawie filtra Typ ewidencji. W przypadku braku filtrowania listy według wspomnianego filtra, dodawanie schematów działa jak przed zmianami.

Importy i eksporty W funkcji eksportu oraz importu danych wg struktur plików XML (Optima) dodaliśmy obsługę dokumentów sprzedaży wystawionych w procedurze OSS/IOSS. Do eksportowanego pliku dodaliśmy nowe pola, zgodne ze strukturą plików XML do pracy rozproszonej:

 • PODATEK_W_OSS (status dokumentu),
 • DEKLARACJA_OSS (kwartał deklaracji – tylko jeśli OSS),
 • KOD_KRAJU_ODBIORCY (kod kraju stawek VAT),
 • KRAJ_WYDANIA_W (kraj wydania z nagłówka VAT),
 • WALUTA (waluta elementów VAT),
 • DATA_KURSU (pobierana z daty operacji)
 • NETTO_SYS i VAT_SYS (wartości przeliczone z pól: WartoscKsi.Netto, WartoscKsi.VAT).

W zakresie importu pola:

 • KRAJ_WYDANIA_W – przenosi informacje do pola: Kraj wydania na nagłówku VAT dokumentu,
 • KOD_KRAJU_ODBIORCY – decyduje o wyszukiwaniu stawek VAT wg danego kraju,
 • WALUTA – jeśli jest podana określa walutę tabelki VAT (jeżeli jest brak to wskazuje PLN).

Importy i eksporty W funkcji eksportu oraz importu danych wg struktur plików XML (Optima) dodaliśmy obsługę dokumentów sprzedaży zbiorczej, których źródłem są paragony. W czynności Eksport dokumentów, dostępnej na liście Dokumenty w Ewidencji dokumentów dodaliśmy możliwość eksportowania dokumentów sprzedaży o typie: Sprzedaż zbiorcza ewidencja. Poprzez funkcję importu: Dokumenty handlowe i Raporty KB (XML) dokumenty sprzedaży zbiorczej trafiają do wskazanej definicji dokumentu o typie: Sprzedaż ewidencja.

Importy Usprawniliśmy import dokumentów zakupu i sprzedaży oraz kontrahentów wykonywany za pomocą funkcji Importuj zapisy/Dokumenty handlowe i raporty KB (XML). Zmiana dotyczy importu w przypadku wystąpienia w jednym pliku wielu węzłów: <REJESTRY_SPRZEDAZY_VAT>, <REJESTRY_ZAKUPU_VAT> lub <KONTRAHENCI>. Dotychczas importowane były dane tylko z pierwszego z wymienionych węzłów. Aktualnie wczytywane są dokumenty i kontrahenci ze wszystkich powtarzających się węzłów.

Importy W funkcji importu danych wg struktur plików XML (Optima) dodano obsługę importu statusu kontrahenta (Podmiot gospodarczy/Finalny), którego ustawienie przenosi się na kartotekę kontrahenta. Jeżeli w eksportowym pliku jest ustawienie: <FINALNY>Tak</FINALNY> to kartoteka kontrahenta zakłada się ze statusem: Finalny. Jeżeli w pliku jest: <FINALNY>Nie</FINALNY> to kartoteka zakłada się ze statusem: Podmiot gospodarczy.

Praca na wielu bazach\Operator Zmodyfikowaliśmy działanie czynności Dodaj operatora… z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Praca na wielu bazach oraz Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy dostępnej przy pracy z dodatkiem Praca na wielu bazach. Dodaliśmy opcję „Wyzeruj, importuj i ustaw” w Trybie ustawienia ról, która zeruje wszystkie ustawienia ról przypisanych dla operatora w bazie slave i ustawia je zgodnie z zaznaczonymi w bazie master. Dodatkowo działa dla ról oznaczonych jako Standard. Zmieniliśmy również działanie „Wymuś import i ustaw. Dotychczas funkcja nie nadpisywała zmian dla ról w bazie slave oznaczonych flagą Standard, natomiast obecnie modyfikuje zmiany dla tego typu ról.

Praca na wielu bazach\Ustawienia W konfiguracji Praca na wielu bazach/Algorytmy dodaliśmy mechanizm IntelliSense oraz możliwość sprawdzenia wpisanego kodu. Podobnie, przycisk Sprawdź kod dodaliśmy w konfiguracji Opis analityczny/Kwota dodatkowa oraz Rozszerzenie. Dzięki tym zmianom, możliwe jest w tych miejscach szybsze wprowadzenie oraz weryfikacja algorytmu.

Poprawione funkcje

Obroty i salda Poprawiliśmy sposób prezentacji danych na liście Księgowość/Obroty i salda w polu: Workers.ObrotyKonta.PerSaldoPoczatkowe. Dotychczas w tym polu były pobierane niewłaściwe wartości w miesiącu, w którym pojawiły się pierwsze obroty na koncie. Po zmianie dane w polu są prezentowane poprawnie.

Wydruki

Zestawienia księgowe Udoskonaliliśmy wydruk Zestawienie księgowe – informacja szczegółowa w mechanizmie wydruków Xtra Reports. Aktualnie wydruk przedstawia osobne tabele dla każdej kolumny zestawienia księgowego oraz możliwy jest wybór szczegółowości prezentowanych na raporcie danych za pomocą dodanego parametru wydruku o nazwie Szczegóły.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Konsola Produkcyjna Przygotowano nowy dedykowany komponent do rejestracji zdarzeń produkcyjnych. Konsola produkcyjna jako narzędzie dla pracowników produkcji zawiera komplet danych w jednym miejscu, a są to m.in informacje o kodzie i nazwie operacji, numerze zlecenia, czy ilości do wykonania. Operator Konsoli produkcyjnej ma m.in. możliwość zarejestrowania czasu rozpoczęcia operacji, podglądu załączników, podglądu przypisanych do operacji surowców i produktów, a także wystawienia dla operacji dokumentów rozchodu surowców RWP i przyjęcia produktów PWP.

Awarie Wprowadzono możliwość zgłaszania Awarii powiązanej z zasobem produkcyjnym, oraz możliwość konwersji zarejestrowanej Awarii na Zlecenie Serwisowe (wymagany moduł Serwis). Zgłaszanie awarii możliwe jest także z poziomu Konsoli Produkcyjnej.

Operacje Z poziomu listy Operacje w zleceniach dodano dwa nowe przyciski: „Dołącz do operacji” oraz „Opuść operację”. Dołączenie do operacji przez operatora skutkuje zarejestrowaniem czasu rozpoczęcia pracy nad operacją oraz umożliwia mu wykonanie kolejnych akcji, jak zaraportowanie ilości wykonanej. Opuszczenie operacji jest zakończeniem pracy danego operatora na tej operacji. Przyciski dostępne są także z poziomu Konsoli produkcyjnej.

Operacje Dodano możliwość zaraportowania postępu czyli ilości wykonanej w ramach operacji. Przycisk dostępny jest z poziomu listy Operacje w zleceniach i jest aktywny tylko dla operacji ze stanem realizacji „Rozpoczęta” oraz dla użytkowników, którzy dołączyli/zalogowali się do tej operacji. Przycisk dostępny jest także z poziomu Konsoli produkcyjnej.

Operacje Rozbudowano działanie czynności „Aktualizuj technologie” dostępnej dla operacji wzorcowych o okno z wyborem parametrów, które mają zostać zaktualizowane. Funkcjonalność zaktualizuje operacje w wybranych technologiach, zgodnie ze wskazanymi obszarami zmian.

Operacje Na liście Operacje w zleceniach dodano checkboxy, dzięki którym można filtrować widok wyświetlanych operacji na pochodzące ze zleceń: zatwierdzonych (domyślnie), w buforze, zakończonych, anulowanych.

Akordy Udostępniono opcję pozwalającą na tworzenie definicji akordów z obszaru Produkcja, a także opcję pozwalającą na oznaczenie operacji jako rozliczanej akordowo z możliwością wskazania, który akord ma zastosowanie.

Akordy Udostępniono opcję eksportu informacji o aktywności pracownika w operacjach technologicznych rozliczanych akordowo, co pozwala uwzględnić tę aktywność w naliczaniu wynagrodzenia z poziomu modułu Kadry i płace.

Dokumenty magazynowe Uzupełniono listę Produkcja/Dokumenty magazynowe o dokument KPL. Uprzednio były tam już KPLW oraz KPLP.

Poprawione funkcje

Rezerwacje Poprawiony został mechanizm wyliczania ilości zapotrzebowania na surowce, wykorzystywany przez workery StanZapotrzebowania i StanMagazynu. Zmieniony został sposób wyznaczania ilości zapotrzebowania, z czasochłonnego dynamicznego liczenia na podstawie dokumentów, na statyczny referujący do danych na bieżąco utrwalanych w bazie. Dodano także czynność Przelicz ilość zapotrzebowania dla kartoteki towarowej.UWAGA Przed konwersją bazy zaleca się zakończenie historycznych zleceń produkcyjnych.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Harmonogram zadań Dodano rolę systemową Harmonogram Zadań do obsługi rozszerzonego systemu praw. Jest ona przeznaczona dla operatora Harmonogram Zadań.

Zastępstwa Dodano rolę systemową Pulpity Zastępca do obsługi rozszerzonego systemu praw. Umożliwia ona pracownikowi wyznaczonemu na zastępcę (przez czas zastępstwa) dostęp do funkcji modułu Pulpit Pracownika/Kierownika z uprawnieniami zastępowanego.

Poprawione funkcje

Powiadomienia workflow Poprawiono błąd działania „Przypominacza”, który uniemożliwiał odłożenie w czasie lub odrzucenie przypomnienia wygenerowanego dla zadań w procesach Workflow.

Moduł Praca zdalna
Funkcjonalności

Praca zdalna Dodaliśmy możliwość wiązania relacjami Zadań. W formularzu Zadania dostępna jest sekcja Zadania powiązane. Z jej poziomu możesz połączyć z Zadaniem inne Zadanie jedną z 3 relacji:

 • Zadanie powiązane
 • Zadanie poprzedzające
 • Zadanie następujące

Połączenie zadań relacją Zadanie powiązane ma charakter informacyjny. Oznaczenie zadania jako Zadanie poprzedzające lub Zadanie następujące spowoduje wyznaczenie kolejności w jakiej mają być wykonane Zadania. Zadanie oznaczone jako następujące ma ograniczone możliwości edycji (brak możliwości zmiany stanu i rejestrowania czasu pracy), dopóki dla powiązanego z nim Zadania poprzedzającego nie zostanie ustawiony stan nieaktywny. Dzięki tej funkcjonalności zadecydujesz w jakiej kolejności mają zostać wykonane Zadania. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Praca zdalna Dodaliśmy funkcjonalność wprowadzania komentarzy do Zadania. Od tej pory w sekcji Komentarze możesz wpisać swoje uwagi odnośnie zadania. Dzięki funkcji odpowiedzi na dodany komentarz, możesz prowadzić dyskusję z drugą osobą pracującą w systemie. Funkcjonalność pozwala wywołać danego użytkownika do udziału w dyskusji o zadaniu. Aby wywołać operatora lub pracownika, należy w komentarzu zastosować kombinacje klawiszy CTRL+SPACJA i wybrać z listy podpowiedzi operatora lub pracownika, którego chcemy wybrać. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Praca zdalna Dodaliśmy funkcjonalność pozwalającą wysyłać powiadomienia do użytkowników programu. W obszarze Praca zdalna dodaliśmy listę „Powiadomienia”. Z jej poziomu przy pomocy funkcji Wyślij powiadomienia, możesz wygenerować wiadomość, która zostanie wysłana do wskazanych odbiorców. Po wybraniu funkcji należy uzupełnić pola „Temat” iWiadomośćoraz w polu „Użytkownicy” wskazać adresatów, do których zostanie wysłane powiadomienie (Operatora systemu lub Pracownika). Odbiorca wiadomości po jej odczytaniu ma możliwość potwierdzenia przeczytania wiadomości poprzez kliknięcie przycisku Potwierdź, który dostępny jest dla wyświetlonego powiadomienia. Nadawca może sprawdzić potwierdzenie odczytania wiadomości z poziomu listy „Powiadomienia”. Dostęp do listy oraz funkcji oparty jest o posiadane prawa „Widocznalista”, „Wyświetl powiadomienia wszystkich operatorów” (Narzędzia\Opcje\Systemowe\Role\Prawa\PracaZdalna\Powiadomienia operatorów\pracowników\Simple) oraz „Wyślij powiadomienia” i „Synchronizuj powiadomienia” (Narzędzia\Opcje\Systemowe\Role\Prawa\PracaZdalna\Powiadomienia operatorów\pracowników\Worker). Poprawne działanie funkcjonalności wymaga także włączenia parametru „Wyświetlaj przypominacz”, który dostępny jest z w zakładce CRM w formularzu Operatora (Narzędzia\Opcje\Systemowe\Operatorzy). Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Praca zdalna Dodaliśmy funkcjonalność obserwowania Aktywności Pracy zdalnej. Dzięki niej otrzymasz powiadomienie w wypadku wprowadzenia zmian na obserwowanej aktywności. Aby oznaczyć aktywność jako obserwowaną na formularzu Zadania skorzystaj z przycisku „Obserwuj”. W celu otrzymania powiadomień musisz włączyć dla Operatora w ustawieniach konfiguracyjnych „Przypominacz”. Dlatego należy przejść do Narzędzia\Opcje\Systemowe\Operatorzy, otworzyć formularz operatora, przejść do zakładki CRM i w sekcji Taski włączyć parametr „Wyświetlaj przypominacz”. Funkcjonalność ta ułatwia zarządzanie prowadzonymi zadaniami. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Praca zdalna Zmodyfikowaliśmy funkcjonalność Dodawania czasu realizacji z poziomu listy Historia zmian. Od tej pory dla danej czynności wyświetlonej na liście można tylko jednokrotnie zarejestrować czas pracy poświęcony na jej wykonanie. Rozwiązanie to pozwala uniknąć wielokrotnego rejestrowania czasu pracy w nawiązaniu do tej samej czynności wykonanej w systemie.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Lookupy, słowniki, combo Na polach wyboru (np. kontrahent na dokumencie, towar na pozycji dokumentu handlowego) dodano możliwość otwarcia formularza wybranego zapisu poprzez wciśnięcie klawiszy Shift+F4. Aktualnie na polach wyboru lista podpowiedzi oraz formularz wybranego obiektu otwierają się wg następujących zasad:

 • jeżeli pole jest w trybie tylko do odczytu, wówczas kliknięcie w ikonę obok pola otwiera formularz obiektu.
 • jeżeli pole jest w trybie do edycji, wówczas kliknięcie w ikonę obok pola lub wciśnięcie klawisza F4 otwiera listę podpowiedzi, natomiast wciśnięcie klawiszy Shift+F4 otwiera formularz obiektu

Uwaga: otwieranie formularza działa tylko w modułach ERP, natomiast nie jest dostępne w pulpitach pracowniczych i pulpicie kontrahenta.

Konfiguracja W serwerze interfejsu użytkownika w technologii ASP.NET Core, w pliku productsettings.json został zmodyfikowany sposób zapisu parametrów będących listą. W szczególności dotyczy to konfigurowania adresów serwerów biznesowych. W przypadku jednego serwera biznesowego należy w pliku ustawić wartość parametru ProductSettings:Servers:DefaultW przypadku kilku serwerów należy dodać kolejne wpisy, np „ProductSettings”: { „Servers”: { „Default”: „127.0.0.1:22000”, „Server2”: „127.0.0.1:22001”,
„Server3”: „127.0.0.1:22002”
} }

Programowanie Wprowadzono zmiany w sposobie przekazywania parametrów do serwisu Soneta.WebAPI:

 1. Poprawiono mapowanie parametrów przekazywanych do metody InvokeServiceMethod. Przykładowo – jeśli metoda Get w serwisie Integratora posiada jeden parametr obiektowy, to wywołanie InvokeServiceMethod powinno jako MethodArgs przekazywać jeden obiekt w postaci JSON, np: „MethodArgs”: { „pars”: { „Search”: 1, „TableName”: „Kontrahenci”, „SchemaName”: „Kontrahenci” }
 2. Dodano możliwość przekazania do metody serwisu parametru typu lista (tablica).

Programowanie W serwisie Soneta.WebAPI zmieniono typ zwracanej odpowiedzi (Content Type) na application/json (wcześniej zwracany był typ text/plain).

Asystent formularza Na podglądzie załączników typu obrazy (image) oraz dokumenty PDF dodano przycisk umożliwiający wyświetlenie tych załączników na pełnym oknie przeglądarki.

Poprawione funkcje

Listy Poprawiono wyświetlanie list na panelach BI. W przypadku, gdy lista posiada dodatkowe parametry (np. wymaga wybrania kontrahenta), wówczas – w poprzedniej wersji – do czasu ustawienia tego parametru na liście wyświetlana była ikona sygnalizująca oczekiwanie na załadowanie listy.

Moduł CRM
Funkcjonalności

e-mail Zmieniliśmy pole wyświetlania treści wiadomości email. Pole „Treść” zmodyfikowaliśmy tak aby możliwe było przewijanie, zaznaczanie i kopiowanie jego zawartości. Ułatwi to użytkownikowi pracę z wiadomością email.

Poprawione funkcje

Pulpit Kontrahenta CRM Poprawiliśmy błąd polegający na wyświetleniu komunikatu: „Brak praw dostępu do danych. Typ zapisu Soneta.Config.CFGAtribute, ID:”, który pojawiał się przy próbie zalogowania do „Pulpitu Kontrahenta” bezpośrednio po przyznaniu prawa Pulpit kontrahenta – Zadania kontrahentów powiązanych (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Role/Prawa/Zadania/Zadania i zdarzenia/Simple/Pulpit kontrahenta – Zadania kontrahentów powiązanych). Wcześniej poprawne działanie „Pulpitu Kontrahenta” wymagało zrestartowania serwera. Od teraz nie trzeba wykonywać tej operacji.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Zmodyfikowaliśmy standardowe definicje: „e-wniosek o urlop wypoczynkowy” oraz „e-wniosek o opiekę (godz)” w zakresie nieobecności godzinowych. W przypadku pracowników z interpretacją kalendarza „Wg obecności”, po zatwierdzeniu wniosku o nieobecność godzinową, na czasie pracy pracownika zostanie wstawiona tylko nieobecność godzinowa, natomiast nie będzie uzupełniany pozostały przepracowany czas pracy. Czas pracy w opisanym przypadku będzie nanoszony z zapisów RCP.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał pobieranie historii operacji bankowych.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Rozrachunki Udostępniliśmy końcowym użytkownikom Pulpitu możliwość oznaczania dokumentów ewidencji oraz faktur sprzedaży jako rozliczone oraz możliwość usuwania tych rozliczeń. Funkcje dostępne są tylko dla uproszczonych form księgowości czyli dla Ewidencji Ryczałt oraz Księgi Przychodów i Rozchodów. Funkcjonalność pozwoli klientom biur rachunkowych kontrolować stan rozliczeń swoich dokumentów a księgowi w biurze rachunkowym będą mogli wykorzystać te dane np. do rozliczenia złych długów w VAT lub PIT. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Wydruki

Księgowość Dodaliśmy do wydruku Rozliczenie VAT dostępnego na liście Księgowość/Rejestr VAT możliwość wydrukowania oznaczeń VAT oraz poprawiliśmy ergonomię pracy z wydrukiem przez ustawienie domyślnych stawek VAT oraz okresu drukowanych rozliczeń.

Księgowość Na liście Deklaracji VAT poprawiliśmy kolejność dostępnych wydruków. Obecnie najbardziej aktualny pomocniczy wydruk deklaracji VAT-7(21) dostępny jest jako pierwszy do wyboru.

Pulpit Kontrahenta
Funkcjonalności

Dokumenty Na formularzu dokumentu ZO umożliwiono dodawanie nowego Miejsca dostawy. Dotychczas istniała tylko możliwość wyboru z dotychczasowych lokalizacji/miejsc dostawy.

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Wydruki W aplikacji mobilnej, dla wydruków wykonywanych w technologii REPX, dodano opcję wysyłania wydruku PDF e-mailem. Możliwość wysłania wydruku e-mailem uzależniona jest od standardowej konfiguracji poczty.

Interfejs użytkownika W aplikacji mobilnej na kafelkach w panelu użytkownika zostały dodane przyciski szybkiego przejścia do fukcji programu. Przykładowo – na kafelku „Powiadomienia” znajduje się przycisk otwierający listę wszystkich powiadomień. Dodane przyciski poprawiają ergonomię nawigacji po pulpicie i ułatwiają przejście do docelowej listy, na któej można wykonywać operacje.

Moduł Księga Inwentarzowa
Funkcjonalności

Dokumenty ŚT Udostępniliśmy możliwość przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych w aplikacji mobilnej na telefonie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Księgowość Udostępniliśmy użytkownikom korzystającym z Pulpitu Klienta Biura na smartfonach podgląd plików PDF, które są dodawane do dokumentów zakupu i sprzedaży w celu przekazania ich do biura rachunkowego. Po wybraniu pliku należy użyć przycisku Otwórz plik PDF i dokument otworzy się na telefonie w aplikacji dedykowanej obsłudze PDF. Przed zmianą taki podgląd nie był możliwy.

Księgowość Zmieniliśmy położenie przycisku przekazywania plików na formularzu dodawania dokumentu sprzedaży i zakupu na bardziej ergonomiczne i naturalne dla pracy na telefonach. Aktualnie przycisk dodawania plików położony jest na pierwszej pozycji formularza, dzięki czemu użytkownicy Pulpitu Klienta Biura korzystający z dostępu na smartfonach mogą zacząć przekazywanie dokumentów do swojego biura rachunkowego.

Poprawione funkcje

Panel użytkownika Poprawiliśmy formatowanie pól tekstowych widocznych na panelu w częściach Dane Biura Rachunkowego oraz Pulpit Klienta Biura Rachunkowego w ten sposób, żeby poprawiła się estetyka ich prezentacji podczas korzystania z Pulpitu na smartfonie oraz w przeglądarce. Aktualnie, jeżeli długość tekstu jest większa niż szerokość pola, można tekst przesunąć w płaszczyźnie poziomej, zamiast przesuwać góra-dół. Ponadto, dla użytkowników Pulpitu korzystających z dostępu mobilnego ustawiliśmy okno Pulpit Klienta Biura Rachunkowego domyślnie rozwinięte, po to, żeby ułatwić dostęp do przycisków funkcyjnych (Przekaż dokumenty księgowe, Wystaw fakturę sprzedaży itp).

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiono algorytm wyliczania możliwości dodania nowej definicji Innego wniosku dostępnego z poziomu Pulpit pracownika/Zadania i wnioski/Inne wnioski. W wersji 2106 z licencją platynową nie było możliwości dodania nowej definicji z poziomu Pulpitu pracownika.

Baza Usunięto nadmiarowe wpisy o nieudanych logowaniach do tabeli ChangeInfos w przypadku korzystania z dodatkowego poziomu uprawnień dla operatorów w wersji platynowej. Wpisy do tabeli ChangeInfos występowały w przypadku logowania operatora z różnymi uprawnieniami (entitles), zanim operator wybrał uprawnienie z listy.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Jednostki organizacyjne W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Jednostki organizacyjne dodaliśmy parametr „Jednostki organizacyjne z historią powiązań”. Po włączeniu parametru możliwe jest ustawienie okresu obowiązywania jednostki organizacyjnej, zmiany jednostki nadrzędnej od wskazanej daty oraz zmiany nazwy jednostki lub kodu jednostki organizacyjnej od konkretnej daty. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Mechanizm weryfikacji czasu pracy Dodaliśmy możliwość weryfikowania czasu pracy pracowników, którzy wprowadzają czas pracy poprzez 'Pulpit pracy zdalnej’ bądź odbijają się podczas wejścia-wyjścia z pracy kartą RCP. Mechanizm weryfikacji uwzględnia nie tylko wejścia i wyjścia pracownika, ale także inne informacje wpływające na czas pracy pracownika czyli nieobecności, wyjścia prywatne, wnioski o nadgodziny itp. Pracownik musi mieć ustawioną interpretację kalendarza: wg obecności. Weryfikacja czasu pracy możliwa jest na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy. Udostępniliśmy rozbudowany formularz dnia, na którym zbierane są dane wpływające z różnych miejsc tj. wejścia/wyjścia, wnioski o nieobecności, nadgodziny. Po pozytywnym zweryfikowaniu taki czas pracy mogą Państwo nanieść na kalendarz pracownika. Na w/w liście oraz w Pulpicie kierownika na zestawieniu „Weryfikacja czasu pracy” dodaliśmy raport „Rozbieżności po weryfikacji dni RCP” wykazujący wszystkie zapisy błędne oraz wymagające weryfikacji.W Pulpicie kierownika udostępniliśmy zestawienie czasu pracy o nazwie: „Weryfikacja czasu pracy”, w Pulpicie pracownika natomiast zestawienie czasu pracy o nazwie „Korekta RCP”.Obsłużyliśmy trzy procesy niezbędne do weryfikacji czasu pracy:

 • Pracownik – Kierownik – Pracownik,
 • Operator działu HR – Pracownik – Operator działu HR,
 • Operator działu HR – Kierownik – Operator działu HR.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Moduł Workflow
Dodatki

Integracja OCR Rozbudowano predefiniowany format komunikatu OCR – ABBYY.xml o obsługę faktur z różnymi stawkami VAT. Od teraz możliwe jest obsłużenie dokumentów z kilkoma stawkami VAT, w tym ze stawką 0%.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Magazyn nadgodzin Poprawiliśmy składanie dwóch wniosków na ten sam dzień: e-wniosku o wyjście prywatne oraz e-wniosku o odpracowanie wyjścia prywatnego. Wcześniej, gdy pracownik miał już złożony i zaakceptowany e-wniosek o wyjście prywatne, a następnie w tym samym dniu chciał złożyć e-wniosek o odpracowanie tego wyjścia to pojawiał się komunikat: „Wartość pola „Czas” jest wymagana ElementRozliczeniaCzasuPracy: WOWP/2021/…/?, Praca poza normą …”, który uniemożliwiał złożenie takiego wniosku. Obecnie powyższy komunikat już się nie pojawia i można złożyć e-wniosek. Poprawiliśmy również zapis widoczny na e-wnioskach związanych z czasem pracy w parametrze „Dzień pracy”. Aktualnie są tam pełne informacje o wszystkich strefach czasu pracy występujących w wybranym dniu.

Magazyn nadgodzin Poprawiliśmy składanie e-wniosków związanych z czasem pracy na dzień, który był wcześniej edytowany. Dotychczas w przypadku, gdy dany dzień był wyświetlany w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Czas pracy jako edytowany to w momencie, gdy pracownik złożył np. „e-wniosek o odbiór nadgodzin” na ten dzień to taki wniosek przechodził poprawnie cały proces i otrzymywał status „Zrealizowany”. Jednak na tym dniu w strefach czasu pracy nie zostawały naniesione zmiany wynikające z tego e-wniosku. Obecnie informacje ze składanych e-wniosków przenoszą się poprawnie. Wprowadzone poprawki dotyczą również możliwości składania kolejnego e-wniosku związanego z czasem pracy na ten sam dzień.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje dokumentów rozliczenia czasu pracy dodaliśmy definicję dokumentu rozliczenia czasu pracy o nazwie: „Wniosek o wyjście służbowe”, która zostanie wykorzystana w „e-wniosku o wyjście służbowe”.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2106.3.7 z dnia 01.10.2021r.

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

1. enova365

2. Sprzedaż i CRM

Dodatki

Kurierzy

3. Handel i Magazyn

Handel

Dodatki

Kurierzy

4. Kadry i Płace

Kadry i Płace

5. Finanse i Księgowość

Księgowość

6. Produkcja

Handel

Wersja platynowa

Wersja standard

1. Sprzedaż i CRM

Workflow

2. Handel i Magazyn

Workflow

3. Kadry Płace i HR

4. Finanse i Księgowość

Workflow

5. Procesy

Workflow

6. Projekty i usługi

Workflow

7. Produkcja

Workflow

Wersja multi

1. Kadry Płace i HR

 Pulpity HR

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy funkcjonalność Zapamiętaj wybrane licencje dostępną z poziomu formularza Pobrane licencje przy włączonym mechanizmie Wybór modułów podczas logowania do bazy danych. Od wersji 2106.1.3 funkcjonalność po zaznaczeniu opcji Zapamiętaj wybrane licencje zwracała komunikat z błędem.

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Płatności dokumentów handlowych Przywróciliśmy możliwość wklejania z Excela dokumentów z podzielonymi płatnościami.

Dodatki

Kurierzy Przywróciliśmy dostępność workera Drukuj list przewozowy dla etykiet w formacie ZPL dla kuriera UPS.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźnik:

 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.12.2021.
Poprawione funkcje

Teczki pracownicze Poprawiliśmy nazwy plików tworzących się podczas zapisywania teczki pracowniczej do pliku (lista Kadry i płace/Kadry/Pracownicy/Czynności/Zapisz teczkę do pliku). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, plikowi XML z metadanymi nadaje się taką samą nazwę, jaką ma pełna nazwa pliku, do którego się odnosi i uzupełnia się ją o rozszerzenie XML. Dotychczas podczas zapisywania teczki do pliku nazwy plików dotyczących tego samego dokumentu nie były jednakowe, np. Plik źródłowy: „TECZKA_006_DOKUW_0001 e-wniosek o urlop wypoczynkowy.xml”, Plik XML z metadanymi: „TECZKA_006_DOKUW_0001 Metryka dokumentu.xml”. Obecnie zarówno plik źródłowy, jak i plik XML z metadanymi mają identyczną nazwę, a różnica jest wyłącznie w rozszerzeniu, np. Plik źródłowy: „TECZKA_006_B_0001 Skierowanie na badania lekarskie wstępne.PDF”, Plik XML z metadanymi: „TECZKA_006_B_0001 Skierowanie na badania lekarskie wstępne.PDF.xml”.

Teczki pracownicze Poprawiliśmy format plików związanych z e-wnioskami, które tworzą się podczas zapisywania teczki pracowniczej do pliku (lista Kadry i płace/Kadry/Pracownicy/Czynności/Zapisz teczkę do pliku). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, dane zapisane w systemie teleinformatycznym w taki sposób, że nie stanowią pliku w określonym formacie, ale jednocześnie są częścią dokumentacji pracowniczej, zapisuje się w formacie TXT. Dotychczas podczas zapisywania teczki do pliku format plików dotyczących e-wniosków był jednakowy, np. Plik źródłowy: „TECZKA_006_DOKUW_0001 e-wniosek o urlop wypoczynkowy.xml”, Plik XML z metadanymi: „TECZKA_006_DOKUW_0001 Metryka dokumentu.xml”. Obecnie plik źródłowy w odróżnieniu od pliku XML z metadanymi jest zapisywany w formacie TXT, np. Plik źródłowy: „TECZKA_006_DOKUW_0001 e-wniosek o urlop wypoczynkowy.txt”, Plik XML z metadanymi: „TECZKA_006_DOKUW_0001 e-wniosek o urlop wypoczynkowy.txt.xml”.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Rejestr VAT Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się w szczególnych przypadkach przy zatwierdzaniu korekty faktury handlowej, do której tworzyła się ewidencja. Próba zatwierdzenia faktury kończyła się błędem: Sumy w poszczególnych stawkach VAT nie są zgodne z dokumentem źródłowym. Po poprawie wartości do elementów VAT dokumentu ewidencji pobierane są właściwie, błąd nie występuje i można zatwierdzić dokument.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Panel workflow Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał użycie czynności Podejmij decyzję dla zadań w procesach niestandardowych.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Poprawione funkcje

Czas pracy i nieobecności Poprawiliśmy widoczność zakładek „Oryginalne dane z RCP” i „Dane z RCP” w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika. Od wersji 2106.0.0 po zaczytaniu licencji platynowej zakładki „Oryginalne dane z RCP” i „Dane z RCP” nie były widoczne w pulpitach. Obecnie zakładki są dostępne.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2106.3.6 z dnia 17.09.2021r.

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Handel
Funkcjonalności

Dokumenty handlowe Umożliwiliśmy wystawianie faktur zakupu z unijnymi stawkami VAT. W tym celu dodaliśmy w definicji dokumentu opcję „inicjalizatora stawki” Zakupu dla kraju. Uwaga. Dokumenty zakupu z zagranicznymi stawkami VAT nie trafiają do rejestru VAT i muszą w związku z tym mieć przypisaną odpowiednią ewidencję, która to zapewnia.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Procedury OSS i IOSS Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163) udostępniliśmy możliwość przygotowania deklaracji VIU-DO(1), która dedykowana jest do rozliczenia w procedurze OSS. Rozwiązanie pozwoli Państwu na wygenerowanie deklaracji na podstawie dokumentów wystawionych w procedurze OSS, wysłanie eDeklaracji w wersji roboczej i ostatecznej, a także sporządzenie wydruku deklaracji. Pierwszą deklarację VIU-DO(1) należy złożyć rozliczając się za III kwartał 2021 r. do 31 października 2021 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Ewidencja dokumentów Udostępniliśmy możliwość ewidencjonowania oraz księgowania dokumentów zakupu na zagranicznej stawce podatku VAT. Funkcjonalność pozwala na rejestrowanie dokumentów o Typie: Zakup z elementami VAT na zagranicznej stawce VAT wprowadzonej w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Definicje stawek VAT) i w walucie kraju stawki. Wartości w walucie obcej na elementach VAT przeliczane są na PLN w polach: WartoscKsi.Netto, WartoscKsi.VAT, WartoscKsi.Brutto. Dokumenty zakupu na zagranicznej stawce podatku VAT nie tworzą zagranicznego rejestru VAT. Dodatkowo zabezpieczyliśmy system, aby takie dokumenty nie były brane pod uwagę w krajowych rozliczeniach VAT (Rejestr VAT oraz deklaracje). Funkcjonalność została dodana zarówno po stronie obszaru księgowego jak i obszaru handlowego.

Schematy księgowe W schemacie księgowym dla deklaracji rozliczeniowej dodaliśmy możliwość wyboru w trybie uproszczonym warunku na Typ deklaracji rozliczeniowej: VIU-DO. Nowy element jest dostępny dla całego schematu oraz dla pozycji schematu księgowego dla przedmiotu księgowania: Deklaracja oraz Płatności.

Praca na wielu bazach\Analizy baz danych Zmieniliśmy działanie przycisku Oblicz dostępnego na liście Analizy baz danych. Dotychczas, przycisk uruchamiał obliczanie danych dla wszystkich pozycji na liście, po zmianie wyliczenia wykonują się tylko dla zaznaczonych pozycji. Zmiana była niezbędna szczególnie w dużych instalacjach, w których ze względów wydajnościowych pożądane jest wyliczanie danych tylko dla zaznaczonych wierszy.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Kierownika
Wydruki

Czas pracy i nieobecności Poprawiliśmy działanie raportu „Zestawienie nieobecności”, który jest dostępny w Pulpicie kierownika w zakładce Czas pracy i nieobecności/Lista nieobecności. W przypadku wywołania powyższego wydruku zapis dotyczący danego pracownika był powielany w zależności od liczby występujących u niego nieobecności, co skutkowało nieprawidłowym sumowaniem i wyświetlaniem zawyżonej informacji o liczbie dni poszczególnych nieobecności. Obecnie raport pokazuje prawidłowe wartości.

Wersja platynowa

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Magazyn nadgodzin Poprawiliśmy składanie e-wniosku o odbiór nadgodzin za pracę w dniu wolnym oraz e-wniosku zlecenia odbioru nadgodzin za pracę w dniu wolnym. Dotychczas pracownik, który wypracował nadgodziny w dniu wolnym na wniosku mógł wskazać odbiór tych nadgodzin w formie całego dnia wolnego lub w stosunku 1:1, a zgodnie z przepisami za pracę w dzień wolny powinien odebrać cały dzień wolny. Obecnie w przypadku, gdy pracownik będzie pracował w dzień wolny krócej niż wynosi dobowa norma czasu pracy to e-wniosek o odbiór tych nadgodzin będzie obejmował cały dzień. Na e-wniosku o odbiór nadgodzin w polu „Czas” należy wpisać normę pracy z dnia, który będzie odbierany jako dzień wolny. Natomiast w przypadku, gdy pracownik w dzień wolny będzie pracował dłużej niż wynosi dobowa norma czasu pracy, to pierwszy e-wniosek o odbiór tych nadgodzin będzie obejmował cały dzień a kolejny pozostałe nadgodziny, które wykraczały poza normę.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2106.2.5 z dnia 03.09.2021r.

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

1. Handel i Magazyn

    Handel Produkcja

       2. Finanse i Księgowość

       Księgowość

          3. Produkcja

              Handel Produkcja

Wersja multi

       Systemowe

1. Handel i Magazyn

    Handel

    2. Produkcja

        Handel

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy ustawianie znacznika MPP na korektach faktur. Przywróciliśmy ustawianie tego parametru w zależności od wartości transakcji po korekcie.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Ewidencja VAT Poprawiliśmy błąd polegający na ustawianiu pola Rodzaj podmiotu na dokumencie ewidencji na podstawie danych zawartych na kartotece kontrahenta, pomimo zmiany pola Rodzaj (VAT) na dokumencie handlowym na zakładce Kontrahent. Aktualnie pole Rodzaj podmiotu na dokumencie ewidencji jest zgodne z polem Rodzaj (VAT) znajdującym się na dokumencie źródłowym.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Rezerwacje W konfiguracji w sekcji Produkcja/Ogólne dodaliśmy parametry: „Licz zapotrzebowania” oraz „Licz rezerwacje”, odnoszące się do przeliczania StanuZapotrzebowania oraz StanuRezerwacji. Od tych parametrów uzależnione jest przeliczanie workera StanMagazynu na liście Towary i usługi. Domyślnie obie te opcje są wyłączone.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Bazy danych Poprawiliśmy obsługę baz danych MySQL przez serwer aplikacyjny. W poprzedniej wersji próba zalogowania do bazy danych MySQL powodowała wyświetlenie komunikatu „Nie znaleziono wpisu…”. Również serwer harmonogramu zadań nie przetwarzał zadań automatycznych w bazach MySQL.

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Umowy cykliczne Poprawiliśmy edycję „Cyklu fakturowania” i „Cyklu daty dostawy” na dokumentach umów w interfejsie przeglądarkowym (HTML).

Ulotka – opis zmian: do wersji 2106.1.3 z dnia 19.08.2021r.

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Baza Poprawiliśmy przejście pomiędzy bazami danych z wykorzystaniem dodatku Praca na wielu bazach i korzystaniu z funkcjonalności Wybór dostępnych modułów. W wersji 2106.0.2 nie pojawiały się formularze z wyborem dostępnych modułów podczas przejścia do kolejnych baz slave.

Baza Poprawiliśmy obsługę baz slave przy wylogowywaniu z bazy master. Przy wyjściu z bazy głównej następuje automatyczne wylogowanie z baz podrzędnych.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźnik w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne:

 • „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)” dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 01.07.2021 przyjął wartość 109,9%. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS Mon. Pol. z 2021 r. poz. 870.
Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Procedury OSS i IOSS Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20.05.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163) udostępniliśmy możliwość przygotowania deklaracji VII-DO(1), która dedykowana jest do rozliczenia w procedurze IOSS. Rozwiązanie pozwoli Państwu na wygenerowanie deklaracji na podstawie dokumentów wystawionych w procedurze IOSS, wysłanie eDeklaracji w wersji roboczej i ostatecznej, a także sporządzenie wydruku deklaracji. Pierwszą deklarację VII-DO(1) należy złożyć rozliczając się za lipiec 2021 r. do 31.08.2021 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Złe długi VAT Zgodnie z ustawą z dnia 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe dokonaliśmy zmian w obrębie generowania korekt z tytułu złych długów VAT. Zgodnie z przepisami od 01.10.2021 r. korekty z tytułu złych długów będą generowane, jeżeli od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata licząc od końca roku, w którym została wystawiona. Do 30.09.2021 r. dokumenty mogą być korygowane według dotychczasowych przepisów, tj. w ciągu 2 lat.

Ewidencja dokumentów Czynność „Kopiuj dokument” na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty została rozbudowana o kopiowanie opisu dodatkowego na elemencie VAT.

Dodatki

Analizy MS Excel Poprawiliśmy błąd, który objawiał się brakiem okna logowania podczas ponownego przeliczania skoroszytu. Obecnie okno logowania pojawia się po każdorazowym przeliczeniu arkusza i dane są aktualizowane.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Magazyn nadgodzin Na liście Kadry i Płace/Kadry/Czas pracy/Rozliczenie czasu pracy udostępniliśmy w organizatorze widoku możliwość wyciągnięcia dodatkowych pól:

 • pole Workers.RozliczenieCzasu.Wnioski zwraca ilość godzin z danego dnia przypadającą na wnioski wprowadzone, ale nie zatwierdzone
 • pole Workers.RozliczenieCzasu.Wypłacone zwraca ilość godzin z danego dnia, która została oznaczona do wypłaty.

PKZP, ZFM Na definicji funduszu pożyczkowego w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/PKZP, ZFM…/Definicje PKZP, ZFM… na zakładce „Ogólne” dodaliśmy parametr „Jednostka organizacyjna” z możliwością wskazania jednostki organizacyjnej. Pozwoli to powiązać daną definicję funduszu z konkretną jednostką organizacyjną. W przypadku konieczności wskazania więcej niż jednej pozycji jednostki organizacyjnej dodaliśmy nową zakładkę „Jednostki organizacyjne”.