Skip to content

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Bezpieczeństwo Ujednoliciliśmy komunikaty wysyłane przez system pomiędzy wersją okienkową a przeglądarkową po błędnej próbie zalogowania przez Operatora.

Moduł DMS
Poprawione funkcje

Załączniki Usunęliśmy problem przy konwersji bazy, który występował w przypadku dodania załączników do kampanii, jeśli na miejsce przechowywania załączników wybrano Folder.

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Dokumenty fiskalizowane Poprawiliśmy błąd generowania raportów fiskalnych dla korekt paragonów. Od wersji 2112.0.0 podczas generowania raportu przy pewnych ustawieniach parametrów pojawiał się błąd spowodowany zbyt długim opisem raportu.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźniki obowiązujące od 01.03.2022 r.:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5995,09 zł;
 • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 299,75 zł,
  • II rok nauki – 359,71 zł,
  • III rok nauki – 419,66 zł,
 • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 239,80 zł;
 • Najniższa emerytura: 1338,44 zł;
 • Wysokość kwoty wolnej należności niealimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 980,19 zł;
 • Wysokość kwoty wolnej należności alimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 594,05 zł.

Podstawy prawne:

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 177).
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 260).

Zaktualizowaliśmy również „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)” który od 01.04.2022 r. przyjmuje wartość: 108,9%. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 219).

Poprawione funkcje

PPK Poprawiliśmy naliczanie podstawy składek PPK przy Pakiecie Mobilności.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku, w przypadku wynagrodzenia składającego się z kilku elementów podlegającym kosztom autorskim.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy ograniczenie składki zdrowotnej w przypadku rozliczania w jednym miesiącu kilku umów z prawami autorskimi podlegającymi składkom społecznym i zdrowotnym.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej dla wypłaty etatowej, na której był również rozliczany przychód od składki PPK.

Wydruki

Deklaracje PIT Zaktualizowaliśmy wydruki Deklaracja IFT-1R (16) oraz Deklaracja IFT-1 (16) zgodnie ze wzorami umieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Właściciele Dodaliśmy nowe zestawienie z informacjami dotyczącymi wyliczenia składki zdrowotnej dla właścicieli. Raport dostępny jest pod drukarką w sekcji Dokumenty/ZUS/Właściciele zestawienie składek. W przypadku właściciela, który ma różne formy opodatkowania wprowadzone na kilku kartotekach, zestawienie pokazuje dane z wszystkich kartotek oraz podsumowanie podstawy i kwoty składki zdrowotnej.

Ewidencja czasu pracy Poprawiliśmy wykazywanie danych na wydrukach Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa oraz Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa, RCP w przypadku, gdy w jednym dniu występują dwie nieobecności godzinowe. W powyższej sytuacji jeżeli w jednym dniu wprowadzono pracownikowi dwie nieobecności godzinowe to suma wyświetlana w kolumnie dotycząca danej nieobecności była nieprawidłowa. Obecnie wartości wykazują się poprawnie. Raporty dostępne są z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

ZPCHR Poprawiliśmy wykazywanie w raporcie Informacja DEK-I-0 uczniów oraz osób młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Dotychczas osoby takie nie były uwzględniane na wydruku Informacja DEK-I-0. Obecnie pracownik, który jako „Rodzaj zatrudnienia” ma wskazaną opcję „Uczeń” lub „Młodociany przyuczany” oraz jest osobą niepełnosprawną bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności, będzie wykazywany w raporcie Informacja DEK-I-0 zarówno w stanach zatrudnienia ogółem (w etatach i osobach), jak i osób niepełnosprawnych (w etatach i osobach). Jednocześnie osoba taka będzie wykazywana jako osoba niepełnosprawna bez ustalonego stopnia niepełnosprawności (w etatach i osobach). Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „ZPCHR”.

ZPCHR Poprawiliśmy zaokrąglanie danych wskazywanych w bloku C w raporcie Informacja DEK-I-0 w mechanizmie REPX. Dotychczas wartości wykazywane w polach 16-31 zaokrąglane były do trzech miejsc po przecinku, obecnie są zaokrąglane do dwóch miejsc. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „ZPCHR”.

Wydruki Poprawiliśmy wykazywanie danych na wydruku Struktura zatrudnienia w przypadku, gdy zastosowana była wieloetatowość i zatrudnienie na etacie dodatkowym było już zakończone. W powyższej sytuacji dla dni, w których etat dodatkowy był już zakończony w kolumnie „Pełne etaty/Pracownicy” była wyświetlana zawyżona wartość etatów. Obecnie wartości wykazują się poprawnie. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji Statystyka/Struktura zatrudnienia.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Deklaracje PIT Poprawiliśmy błąd polegający na niepoprawnym ujęciu na zaliczce podatku dochodowego wg skali i liniowego różnicy remanentowej w działalnościach powiązanych w przypadku wystąpienia różnicy remanentowej w głównej działalności. W takiej sytuacji różnica remanentowa oprócz uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów dla głównej działalności, była również błędnie ujmowana w kosztach dla działalności powiązanych. Aktualnie różnica remanentowa jest uwzględniania tylko dla tej działalności, w której wystąpiła.

Deklaracje PIT Na formularzu zaliczki na podatek ryczałtowy poprawiliśmy błąd uniemożliwiający edycję wartości składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku pobierania tych danych z obszaru kadrowo-płacowego (zaznaczony na Tak parametr „Licz dane płac. PIT skala” znajdujący się w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt). W takiej sytuacji podczas próby zmiany wartości składek na ubezpieczenia społeczne na formularzu zaliczki na podatek ryczałtowy w części Odliczenia od przychodu, wartość pola przywracana była do kwoty składek wyliczonych w module Kadry i płace. Aktualnie kwota składek na ubezpieczenia społeczne podlegająca odliczeniu od przychodu może być edytowana na formularzu zaliczki niezależnie od pobierania tych danych z obszaru kadrowo-płacowego.

Deklaracje PIT Zgodnie z przykładem udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod linkiem: https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej-zus/zmiany-od-2022-r./faq# (pytanie: „Czy będą przykłady ze stratą dochodów? W przykładach najczęściej podaje się osiągnięte dochody, brak ze stratą. Jak będzie to wyglądać w kontekście rozliczenia rocznych dochodów?”) poprawiliśmy na zaliczkach na podatek dochodowy wg skali i liniowo wyliczanie dochodu będącego podstawą wymiaru składki zdrowotnej w przypadku wystąpienia straty w poprzednich miesiącach. W opisanej sytuacji podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej za dany miesiąc nie uwzględniała straty ze wcześniejszych zaliczek, co mogło powodować zawyżenie tej podstawy. Aktualnie dochód dla składki zdrowotnej wyliczany jest jako przychody narastająco – koszty narastająco – suma dochodów z poprzednich miesięcy. Uwaga! W przypadku wystąpienia u właściciela straty, konieczne jest zweryfikowanie naliczonych w programie zaliczek za okres od stycznia 2022.

Deklaracje VAT Dla deklaracji VIU-DO poprawiliśmy generowanie pozycji w sekcji C.5 dotyczącej korekt podatku. Dotychczas w przypadku wystąpienia dla danego kraju korekt w różnych miesiącach w obrębie tego samego kwartału, pozycje z informacją o kwocie podatku dla kraju były podzielone w zależności od miesiąca korekty, co powodowało powstanie więcej niż jednej pozycji dla danego kraju z tym samym okresem (kwartał, rok) i w efekcie błędnej e-deklaracji, ponieważ zgodnie ze schemą okres dla danego kraju musi być unikalny. Aktualnie pozycje w sekcji C.5 są poprawnie grupowane dla kraju według kwartału i roku.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Technologia Wprowadziliśmy poprawkę związaną z błędem: „Nie można skasować obiektu. Istnieją obiekty podrzędne w relacji: OperacjaBazowa”, który występował podczas próby usuwania operacji z technologii lub samej technologii. Błąd pojawiał się tylko dla tych technologii, z których powstały kopie innych technologii.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Bezpieczeństwo Zablokowaliśmy możliwość wykonywania przez przeglądarkę skryptów typu inline (osadzonych bezpośrednio w kontrolkach html), w celu zabezpieczenia aplikacji przed próbami ataków typu JavaScript Injection.

Cechy W czynności Lista/Dodaj do grupy, służącej do seryjnego przypisywania pozycji na liście do cechy grupującej, dodaliśmy możliwość wyczyszczenia wartości cechy grupującej. Jeżeli cecha nie jest wymagana, wówczas na liście wartości do wyboru pojawia się pozycja (brak wartości), która umożliwia seryjne wyczyszczenie wartości cechy dla zaznaczonych pozycji.

Poprawione funkcje

Programowanie Poprawiliśmy obsługę workerów implementujących interfejs IDisposable (w poprzednich wersjach nie była poprawnie wywoływana metoda Dispose() podczas zamykania okna będącego wynikiem działania workera).

Bezpieczeństwo Poprawiliśmy weryfikację nazw zasobów (np. plików graficznych, plików PDF) dostępnych w systemie (np. na zakładce Asystent/Załączniki) pod kątem występowania znaków specjalnych. W szczególności zabezpieczona została możliwość przekazania w adresie URL do zasobu kodu %5C oznaczającego backslash.

Bezpieczeństwo Poprawiliśmy komunikat zwracany w przypadku błędu parsowania (konwersji z formatu JSON) parametrów żądania (request) z przeglądarki do serwera www. Błąd taki może wystąpić np. podczas próby nieautoryzowanej modyfikacji wysyłanego żądania.

Facebook