Skip to content

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Handel
Funkcjonalności

KSeF Dostosowaliśmy komunikację z serwisem testowym KSeF do zmian wprowadzonych w nim 28.12.2021.

Poprawione funkcje

EDI Ulepszyliśmy definicje EDI do importu dokumentów z plików JPK_FA. Dotychczas podczas importu w ustalaniu kontrahenta nie byli pomijani kontrahenci zablokowani, co skutkowało próbą podstawienia do dokumentu zablokowanego kontrahenta, która kończyła się błędem.

Przesunięcia międzymagazynowe Poprawiliśmy algorytm wyliczania wartości obrotów na automatycznych korektach dokumentów MM. Dotychczas w pewnych specyficznych scenariuszach wartości te były wyliczane niewłaściwie, co skutkowało między innymi brakiem możliwości standardowego zaksięgowania takich dokumentów.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Deklaracje ZUS Zaktualizowaliśmy kody ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS z dnia 16.12.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 01.01.2022 r.:

 • tytuł ubezpieczenia „09 41” otrzymał nowe brzmienie: „09 41 – osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”,
 • w tytule ubezpieczenia „22 40” powróciliśmy do brzmienia: „22 40 – członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu”,
 • tytuł ubezpieczenia „25 01” otrzymał nowe brzmienie: „25 01 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez świadczeniobiorcę”,
 • tytuł ubezpieczenia „25 11” otrzymał nowe brzmienie: „25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest z budżetu państwa”,
 • tytuł ubezpieczenia „26 01” otrzymał nowe brzmienie: „26 01 – osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”,
 • tytuł ubezpieczenia „27 01” otrzymał nowe brzmienie: „27 01 – osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”,
 • dodaliśmy nowy tytuł ubezpieczenia: „22 50 – osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie”.

Właściciele Umożliwiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w wysokości uzależnionej od formy opodatkowania właściciela. W kartotece właściciela na zakładce „Właściciel” dodaliśmy nowe parametry, na podstawie których będzie naliczana składka zdrowotna:

 • „Forma opodatkowania” – możliwość wskazania jednej z form opodatkowania: „Zasady ogólne – podatek według skali”, „Zasady ogólne – podatek liniowy”, „Karta podatkowa”, „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”. Parametr aktywny, jeżeli parametr „Pozostałe formy działalności (wspólnicy spółek, artyści, twórcy, osoby współpracujące)” ustawiony jest na NIE. Wybór jednej z opcji będzie miał wpływ na naliczenie składki zdrowotnej, zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu obowiązującymi od 01.01.2022 r. Uwaga: Jeżeli w kartotece właściciela na zakładce „Dane podatkowe” w polu „Typ progów podatkowych” jest wybrana opcja „Liniowy”, to po konwersji pole „Forma opodatkowania” przyjmie wartość „Zasady ogólne – podatek liniowy”.
 • „Deklaracja opłacania składek na podstawie przychodów za poprzedni rok” – parametr aktywny, jeżeli jako forma opodatkowania jest wskazana opcja: „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”. Po zaznaczeniu parametru na TAK, do wyliczenia składki zdrowotnej zostanie uwzględniony dochód pomniejszony o składki ZUS, który zostanie odczytany z zakładki „Właściciele” z tabeli z kolumny „Ryczałt kwota dochodu za poprzedni rok”.
 • „Pozostałe formy działalności (wspólnicy spółek, artyści, twórcy, osoby współpracujące)” – po zaznaczeniu parametru na TAK, składka zdrowotna zostanie naliczona jako 9% od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Jednocześnie przypominamy, że wynagrodzenie przeciętne będzie znane w połowie stycznia, należy zatem przed naliczeniem wypłaty za styczeń 2022 pamiętać o aktualizacji wskaźnika poprzez czynność Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki.

Właściciele W związku z nowymi przepisami polskiego ładu obowiązującymi od 01.01.2022 r., zgodnie z którymi podstawa składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą jest uzależniona od formy opodatkowania, przed naliczeniem wypłaty w 2022 roku należy wskazać odpowiednią formę opodatkowania w parametrze „Forma opodatkowania” bądź zaznaczyć parametr „Pozostałe formy działalności (wspólnicy spółek, artyści, twórcy, osoby współpracujące)”. W przypadku braku powyższych ustawień, przy próbie naliczenia wypłaty właściciela za 2022 rok pojawi się komunikat wraz z blokadą naliczenia: „Ustaw parametry wpływające na podstawę składki zdrowotnej na zakładce Właściciel”.

Właściciel – Bez formy opodatkowania Umożliwiliśmy naliczenie składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą – wspólnikom spółek, twórcą, artystą oraz osobom współpracujących zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu obowiązującymi od 01.01.2022 r. Jeżeli w kartotece właściciela na zakładce „Właściciel” zostanie zaznaczony parametr „Pozostałe formy działalności (wspólnicy spółek, artyści, twórcy, osoby współpracujące)” na TAK, to począwszy od stycznia 2022 składka zdrowotna zostanie naliczona jako 9% od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. W kartotece Osoby współpracującej nie ma dodatkowych parametrów do ustawienia, składka zdrowotna w tym przypadku jest uzależniona od rodzaju zatrudnienia: „Osoba współpracująca”. Uwaga: Jednocześnie przypominamy, że wynagrodzenie przeciętne będzie znane w połowie stycznia 2022, należy zatem pamiętać o aktualizacji wskaźnika poprzez czynność Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki. Wskaźnik można również zaktualizować ręcznie w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia: „Przeciętne miesięczne w czwartym kwartale”.

Właściciel – Karta podatkowa Umożliwiliśmy naliczenie składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą z opodatkowaniem kartą podatkową, zgodnie z przepisami polskiego ładu obowiązującymi od 01.01.2022 r. Jeżeli w kartotece właściciela na zakładce „Właściciel” w parametrze „Forma opodatkowania” zostanie wybrana „Karta podatkowa”, to na wypłacie za okresy począwszy od stycznia 2022 składka zdrowotna wyniesie 9% od podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku, za który jest naliczana składka.

Właściciel – Opodatkowanie na zasadach ogólnych Umożliwiliśmy naliczenie składki zdrowotnej osoby prowadzącej działalność opodatkowanej na zasadach ogólnych zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu. W okresie przejściowym tj. za miesiąc styczeń 2022 składka zdrowotna zarówno przy skali podatkowej jak i podatku liniowym zostanie naliczona jako 9% podstawy, którą będzie 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Składka zdrowotna nie może być jednak niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia roku składkowego. Uwaga: Zgodnie z ustawą polskiego ładu dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowanej na zasadach ogólnych za miesiąc styczeń 2022 powinien być liczony nowy procent składki zdrowotnej czyli 9% dla skali podatkowej i 4,9% dla podatku liniowego, od podstawy takiej jak w 2021 roku czyli 75% przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast pojawiło się wiele publikacji wskazujących na odmienne informacje z ZUS co do procentu składki w miesiącu styczniu 2022 dla osób opodatkowanych podatkiem liniowym. Na podstawie informacji z ZUS oraz wypowiedzi Ministerstwa Finansów zdecydowaliśmy się zaktualizować wskaźnik składki zdrowotnej za miesiąc styczeń 2022 dla osób prowadzących działalność gospodarczą z opodatkowaniem podatkiem liniowym na wartość 9%. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z wartością 9% składki zdrowotnej w przypadku podatku liniowego za styczeń 2022, należy ręcznie zaktualizować wskaźnik, z którego ta wartość jest pobierana. Wskaźnik dostępny jest w opcjach w zakładce Kadry i płace/Płace/Składki ZUS (wskaźniki): „Ubezpieczenie zdrowotne właścicieli z opodatkowaniem na zasadach ogólnych – podatek liniowy”. Jednocześnie przypominamy, że wartość podstawy składki, którą jest 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, będzie znana dopiero w połowie stycznia, a zatem przed naliczeniem wypłaty właściciela za styczeń 2022 należy pamiętać o pobraniu aktualnych wskaźników poprzez czynność Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki.

Właściciel – Opodatkowanie na zasadach ogólnych Począwszy od okresu luty 2022 umożliwiliśmy naliczenie składki zdrowotnej właścicieli opodatkowanych na zadach ogólnych jako procent od dochodu z działalności gospodarczej zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu. Począwszy od okresu luty 2022 w przypadku ustawienia w kartotece właściciela na zakładce „Właściciel” w parametrze „Forma opodatkowania”

 • opcji „Zasady ogólne – podatek według skali”, to składka zdrowotna zostanie naliczona jako 9% podstawy, którą będzie dochód z działalności. Dochód będzie pobierany z tabeli z zakładki „Właściciel – przychody” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który jest naliczana składka.
 • opcji „Zasady ogólne – podatek liniowy”, to składka zdrowotna zostanie naliczona jako 4,9% podstawy, którą będzie dochód z działalności. Dochód będzie pobierany z tabeli z zakładki „Właściciel – przychody” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który jest naliczana składka.

Miesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota ustalona jako 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązujące w roku, w którym liczona jest składka. Zatem jeżeli składka zdrowotna zarówno przy skali podatkowej jak i podatku liniowym będzie niższa, to składka zostanie wykazana jako 9% od wynagrodzenia minimalnego.

Właściciel – Podatek liniowy Zmieniliśmy opis wskaźnika „Ubezpieczenie zdrowotne właścicieli z opodatkowaniem na zasadach ogólnych” na „Ubezpieczenie zdrowotne właścicieli z opodatkowaniem na zasadach ogólnych – podatek liniowy” oraz zaktualizowaliśmy jego wartość:

 • od 01.01.2022 – 9,00%
 • od 01.02.2022 – 4,90%

Wskaźnik dostępny jest w opcjach w zakładce Kadry i płace/Płace/Składki ZUS (wskaźniki). Wartość procentowa za miesiąc styczeń składki zdrowotnej dla właścicieli z podatkiem liniowym została podniesiona do 9%, ze względu na informacje z ZUS i wypowiedzi Ministerstwa Finansów. Wiele publikacji wskazuje na nieścisłość pomiędzy ustawą, gdzie wskazane jest 4,9%, a informacjami ZUS. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z wartością 9%, można ręcznie zaktualizować wskaźnik w konfiguracji na 4,9%. Jednocześnie przypominamy, że wartość podstawy składki, którą jest 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, będzie znana dopiero w połowie stycznia, a zatem przed naliczeniem wypłaty właściciela za styczeń 2022 należy pamiętać o pobraniu aktualnych wskaźników poprzez czynność Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki.

Właściciel – Opodatkowanie Ryczałtem Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą i opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych umożliwiliśmy naliczenie składki zdrowotnej na zasadach uproszczonych. Jeżeli w kartotece właściciela na zakładce „Właściciel” w parametrze „Forma opodatkowania” zostanie wybrana opcja „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych” oraz zaznaczony parametr „Deklaracja opłacania składek na podstawie przychodów za poprzedni rok” na TAK, to składka zdrowotna zostanie policzona jako 9% od podstawy, którą będzie:

 • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (dalej: przeciętne wynagrodzenie), jeżeli przychody z działalności gospodarczej za poprzedni rok nie przekroczyły 60 tys. zł,
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej za poprzedni rok przekroczyły 60 tys. zł i nie przekroczyły 300 tys. zł,
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej za poprzedni rok przekroczyły 300 tys. zł.

Przychód pomniejszony o składki czyli dochód za poprzedni rok kalendarzowy należy uzupełnić w tabeli na zakładce „Właściciel” w kolumnie „Ryczałt kwota dochodu za poprzedni rok”. Jednocześnie przypominamy, że wynagrodzenie przeciętne będzie znane w połowie stycznia, należy zatem przed naliczeniem wypłaty za styczeń 2022 pamiętać o aktualizacji wskaźnika poprzez czynność Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki.

Właściciel – Opodatkowanie Ryczałtem Umożliwiliśmy naliczenie składki zdrowotnej osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu obowiązującymi od 01.01.2022 r. Jeżeli w kartotece właściciela na zakładce „Właściciel” w parametrze „Forma opodatkowania” zostanie wybrana opcja „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych” to składka zdrowotna będzie liczona jako:

 • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (dalej: przeciętne wynagrodzenie), jeżeli przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły 60 tys. zł,
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły 60 tys. zł i nie przekroczyły 300 tys. zł,
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły 300 tys. zł.

Przychód pomniejszony o składki należy uzupełnić w tabeli na zakładce „Właściciel – przychody”. Przychód będzie zliczany narastająco. Jednocześnie przypominamy, że wynagrodzenie przeciętne będzie znane w połowie stycznia, należy zatem przed naliczeniem wypłaty za styczeń 2022 pamiętać o aktualizacji wskaźnika poprzez czynność Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki.

Właściciel – Dochód Umożliwiliśmy pobranie dochodu osoby prowadzącej działalność z danych księgowych. Na liście Kadry i płace/Kadry/Właściciele oraz w kartotece „Właściciela” jest dostępny przycisk „Pobierz dochód”. Po wybraniu przycisku „Pobierz dochód” należy wskazać miesiąc, za który ma zostać pobrany dochód. Jeżeli dodatkowo ma być pobrany dochód również z poprzednich miesięcy danego roku, to należy zaznaczyć parametr „Nadpisz poprzednie msc” na TAK, co oznacza, że jeżeli w poprzednich miesiącach nie było wartości bądź były inne to zostaną pobrane aktualne. Dochód pobrany z deklaracji księgowych będzie pobierany z listy KPiR/Deklaracje:

 • Zaliczka na podatek ryczałtowy – w przypadku właściciela, który jako formę opodatkowania na zakładce „Właściciel” ma wskazaną opcję „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”;
 • Zaliczka PIT skala – w przypadku właściciela, który jako formę opodatkowania na zakładce „Właściciel” ma wskazaną opcję „Zasady ogólne – podatek według skali”;
 • Zaliczka PIT liniowo – w przypadku właściciela, który jako formę opodatkowania na zakładce „Właściciel” ma wskazaną opcję „Zasady ogólne – podatek liniowy”.

Pobierana wartość dochodu z deklaracji księgowych będzie to różnica wartości dochodu i składek społecznych opłaconych. Jeżeli wyliczona różnica będzie wartością ujemną, pobrany dochód zostanie wykazany jako zero. Wartości pobrane z deklaracji księgowych będą zapisywane do kartoteki właściciela na zakładce „Właściciel – przychody” do tabeli „Przychody właściciela pomniejszone o składki ZUS”.

Poprawione funkcje

Urzędy skarbowe Zaktualizowaliśmy listę urzędów skarbowych.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 05.01.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 5,75%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 7,75%
 • Odsetki maksymalne – 15,5%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Poprawione funkcje

Odsetki Poprawiliśmy wartość odsetek maksymalnych na dzień 9.12.2021 r. z 15% na 14,5%.

Wydruki

Sprawozdanie o terminach zapłaty Poprawiliśmy prezentację danych na wydruku „Sprawozdanie o terminach zapłaty”, dostępnym z poziomu listy Rozrachunki wg dokumentów, w sekcjach Należności otrzymane po terminie oraz Zobowiązania spełnione po terminie. Dotychczas jeżeli w parametrach wydruku zaznaczono generowanie wyłącznie Zobowiązań lub wyłącznie Należności, na wydruku nadmiarowo pojawiały się odpowiednio sekcje Należności otrzymane po terminie lub Zobowiązania spełnione po terminie, a w nich informacje o należnościach lub zobowiązaniach pochodzących z dokumentów BO i PK.

Sprawozdanie o terminach zapłaty W raporcie „Sprawozdanie o terminach zapłaty”, dostępnym z poziomu listy Rozrachunki wg dokumentów, poprawiliśmy błędy, pojawiające się podczas generowania raportu w przypadkach, gdy do raportu pobierane były:

 • płatności rozliczone w walucie obcej, których termin płatności wybiegał poza okres generowania raportu,
 • płatności rozliczone w walucie obcej, które nie posiadały terminu płatności (termin=max).

Po zmianach płatności w ww. przypadkach są przeliczane na raporcie wg kursu NBP obowiązującego w dniu rozliczenia (zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

Moduł Księga Inwentarzowa
Funkcjonalności

Podatek od nieruchomości Dla zatwierdzonego dokumentu naliczenia Podatku od nieruchomości dodaliśmy czynność „Przygotuj płatność – podatek”. Czynność umożliwia przygotowanie dokumentu Polecenia księgowania z płatnością wystawioną na kwotę podatku z całego dokumentu, na podmiot wskazany na lokalizacji, dla której wygenerowano naliczenie podatku.

Podatek od nieruchomości Znieśliśmy blokadę wprowadzania zerowej wartości podstawy opodatkowania (wartość/powierzchnia) na kartotece środka trwałego. Obecnie podczas próby wprowadzenia zerowej wartości podstawy opodatkowania na środku trwałym pojawi się komunikat w formie ostrzeżenia. Dodatkowo wprowadziliśmy pomijanie generowania zerowego obrotu na naliczeniu podatku w specyficznej sytuacji (zrobione naliczenie podatku, po czym wyzerowana podstawa opodatkowania dla środka trwałego z ustawieniem Podlega opodatkowaniu=TAK i dodana nowa podstawa, po czym ponowne wygenerowanie naliczenia podatku).

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

JPK Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 1179), dodaliśmy nowe definicje dla JPK_V7: JPK_V7M (2) i JPK_V7K (2), obowiązujące od 01.01.2022 r. Na potrzeby zmian dodaliśmy również nową wersję deklaracji VAT-7, podłączanej do nowej struktury plików JPK: VAT-7(22)/VAT-7K(16) wraz z wydrukiem pomocniczym. Od 01.01.2022 r. nastąpiły także zmiany w procedurach VAT:

 • przestały obowiązywać procedury VAT: EE, MPP oraz SW – w programie zablokowaliśmy procedurę: EE, procedury: MPP i SW zostały zablokowane w wersji 2104.3.8 w związku z wycofaniem od 1 lipca 2021 obowiązku oznaczania w JPK_V7 dokumentów procedurami MPP i SW. Jeżeli zachodzi konieczność oznaczenia dokumentów za wcześniejsze okresy wspomnianymi procedurami, należy je wcześniej odblokować w konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Procedury VAT).
 • zaczęły obowiązywać nowe procedury sprzedaży: IED – Dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej oraz WSTO_EE – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.

Uwaga: Generując plik JPK_V7 za grudzień 2021 należy skorzystać z definicji JPK_V7M(1) lub JPK_V7K(1). Nowododane definicje obowiązują dla plików generowanych za okres od stycznia 2022.

Deklaracje PIT Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczających się wg skali podatkowej oraz liniowo – zmiany porządkujące.

 • Dotychczasowe nazwy list PIT-5 oraz PIT-5L zmieniliśmy odpowiednio na: Zaliczka PIT skala oraz Zaliczka PIT liniowo. W ten sam sposób zmieniliśmy obszar konfiguracyjny. Wprowadziliśmy zmianę w celu uporządkowania nazewnictwa.
 • Na listach Zaliczka PIT skala oraz Zaliczka PIT liniowo dodaliśmy nowe formularze zaliczek. Poprzednie formularze zostały opisane jako obowiązujące do końca 2021 i znajdują się na drugiej pozycji wywołania. Uwaga: Nowe formularze stosujecie Państwo to obliczania zaliczek poczynając od zaliczki za styczeń 2022, natomiast zaliczkę za grudzień 2021 należy policzyć na formularzu: Zaliczka podatku dochodowego (do 2021).
 • Na nowych formularzach uporządkowaliśmy pola oraz nazwy zakładek: wiele już nieużywanych pól zostało ukrytych, a w przypadku zakładek zrezygnowaliśmy z nazw związanych z sekcjami formularza na rzecz nazw opisowych oddających zawartość zakładki.
 • W konfiguracji Księgowość (KPIR)/Deklaracje/PIT i CIT (ryczałt) usunęliśmy nieobowiązujący od 2007 współczynnik limitu reklamy i reprezentacji.
 • Dodaliśmy weryfikator pilnujący, żeby dla właściciela rozliczającego się wg skali podatkowej nie można było naliczyć zaliczki podatku liniowego. Analogiczny weryfikator dla właściciela rozliczającego się liniowo już funkcjonował w systemie wcześniej.

Deklaracje PIT Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczających się wg skali podatkowej oraz liniowo – Polski Ład.

 • Do Zaliczek podatku dochodowego wg skali oraz liniowego dodaliśmy pomocnicze pola Dochod oraz Skladka spoleczna opłacona, których różnica stanowi miesięczną podstawę do obliczenia składki zdrowotnej od lutego 2022. Pola prezentują dane miesięczne i są dostępne w organizatorze listy. Podstawę obliczania składki zdrowotnej można pobrać do tabeli znajdującej się na kartotece właściciela na zakładce Właściciel – przychody przy pomocy czynności Pobierz dochód. Jeżeli w instalacji dostępny jest obszar kadrowo-płacowy pobrany dochód jest podstawą do obliczania składki zdrowotnej w wypłacie właściciela.
 • Uwaga: Znacząco zmieniliśmy podejście do przygotowywania zaliczek PIT wg skali oraz liniowo przez podatników rozliczających się kwartalnie ze względu na konieczność ustalania podstawy obliczania składki zdrowotnej co miesiąc. Dotychczas podatnicy opłacający PIT kwartalnie sporządzali w programie po jednej zaliczce na kwartał, aktualnie muszą sporządzać zaliczki co miesiąc. W przypadku wskazania w konfiguracji 3-miesięcznego okresu sprawozdawczego na formularzach zaliczek na zakładce Ogólne pojawia się dodatkowy parametr – Kwartalna (Tak/Nie). Parametr jest nieedycyjny, na Tak ustawia się dla ostatniej zaliczki w kwartale, na której tworzy się również płatność na kwotę podatku za kwartał. Innymi słowy – w przypadku rozliczenia kwartalnego należy co miesiąc obliczać zaliczki pomocnicze, które służą tylko do ustalenia podstawy składki zdrowotnej. Zaliczki wypadające w miesiącach końca kwartału (kalendarzowego) również wyliczą dochód i składki społeczne opłacone dla tego miesiąca, a dodatkowo oznaczą się automatycznie jako kwartalne i utworzą się na nich płatności.
 • W celu obliczania płatności – szczególnie w przypadku rozliczeń kwartalnych, dodaliśmy na formularzach zaliczek wg skali oraz liniowo pomocnicze pole Kwota płatności.

Deklaracje PIT Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – Polski Ład.

 • Na liście Zaliczka na podatek ryczałtowy dodaliśmy pole Dochod oraz Skladka spoleczna opłacona. Pola prezentują dane narastająco, ich różnica określa próg przychodów według którego ma być obliczona od 2022 składka zdrowotna właściciela. Podstawę obliczania składki zdrowotnej można pobrać do tabeli znajdującej się na kartotece właściciela na zakładce Właściciel – przychody przy pomocy czynności Pobierz dochód. Jeżeli w instalacji dostępny jest obszar kadrowo-płacowy pobrany dochód jest podstawą do zastosowania właściwego progu do obliczania składki zdrowotnej w wypłacie właściciela.
 • Na formularzu Zaliczki na podatek ryczałtowy dodaliśmy pole pomocnicze Przychód narastająco oraz Składki na ubezpieczenie społeczne narastająco.
 • Uwaga: Znacząco zmieniliśmy podejście do przygotowywania Zaliczek przez podatników rozliczających się kwartalnie ze względu na konieczność ustalania podstawy obliczania składki zdrowotnej co miesiąc. Dotychczas podatnicy opłacający ryczałt kwartalnie sporządzali w programie po jednej zaliczce na kwartał, aktualnie muszą sporządzać zaliczki co miesiąc. W przypadku wskazania w konfiguracji 3-miesięcznego okresu sprawozdawczego na formularzach zaliczek na zakładce Ogólne pojawia się dodatkowy parametr – Kwartalna (Tak/Nie). Parametr jest nieedycyjny, na Tak ustawia się dla ostatniej zaliczki w kwartale, na której tworzy się również płatność na kwotę podatku za kwartał. Innymi słowy – w przypadku rozliczenia kwartalnego należy co miesiąc obliczać zaliczki pomocnicze, które służą tylko do ustalenia progu do podstawy składki zdrowotnej. Zaliczki wypadające w miesiącach końca kwartału (kalendarzowego) również wyliczą dochód i składki społeczne narastająco a dodatkowo oznaczą się automatycznie jako kwartalne i utworzą się na nich płatności.
 • W celu obliczania płatności – szczególnie w przypadku rozliczeń kwartalnych, dodaliśmy na formularzach zaliczek wg skali oraz liniowo pomocnicze pole Kwota płatności.

Bazy demo Zaktualizowaliśmy okres obrachunkowy na rok 2022 we wszystkich wzorcach baz demo.

Dodatki

Praca na wielu bazach\Analizy baz danych W związku ze zmianami w obszarze zaliczek podatku dochodowego (skala, liniowo, ryczałt) dotyczącymi Polskiego Ładu zmieniliśmy pole prezentujące wartość podatku dochodowego właściciela z Do zapłaty na Kwota płatności. Ponadto do zestawu wartości wyliczalnych CalculatedProperties dodaliśmy pola: DeklaracjePIT5SkalaPlatnoscRazem oraz DeklaracjePIT5LiniowoPlatnoscRazem, które prezentują sumaryczne wartości płatności podatkowych właścicieli, policzonych na formularzach stosowanych od 2022 roku.

JPK Poprawiliśmy błąd, który występował w przypadku generowania pliku JPK_V7 w konfiguracji centralizacji rozliczeń VAT w oparciu o Pracę na Wielu Bazach, jeżeli w wygenerowanym pliku JPK dla grupy danych baz podrzędnych nie było żadnego wiersza sprzedaży i/lub zakupu. W takim przypadku utworzony plik JPK nie zawierał sum kontrolnych ewidencji w zakresie rozliczenia podatku należnego/naliczonego (SprzedazCtrl i ZakupCtrl), które są wymagane przez schemę. Aktualnie wspomniane sumy kontrolne są generowane w pliku JPK niezależnie od istnienia w bazach podrzędnych dokumentów dotyczących podatku VAT należnego i naliczonego.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Pracownika
Funkcjonalności

Dane finansowe W Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Dane podatkowe dodaliśmy informacje dotyczące:

 • zwolnienia z podatku dla dużych rodzin,
 • zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów,
 • zwolnienia z podatku dla powracających z zagranicy,
 • ulgi podatkowej dla klasy średniej.

Informacje te są pobierane z kartoteki pracownika z zakładki Kadry/Dane podatkowe.

Facebook