Skip to content

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Kanały RSS Poprawiliśmy możliwość edycji adresów kanałów informacyjnych RSS w Pulpicie Pracownika, Pulpicie Kontrahenta i Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego. Możliwość wpisania (zmiany) adresów kanałów w konfiguracji systemu (zakładka Pulpity/Ogólne) jest aktualnie uzależniona od posiadania licencji na poszczególne pulpity.

Kanały RSS Poprawiliśmy opis w konfiguracji Opcje\Pulpity\Ogólne. Zmiana dotyczy sposobu konfigurowania statycznego pliku dla kanału RSS (tzn. pliku w formacie XML z informacjami do wyświetlenia, umieszczonego bezpośrednio na serwerze aplikacyjnym systemu).

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Podatek Umożliwiliśmy naliczenie wypłat zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tym celu w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki dodaliśmy nową sekcję „Zaliczka podatku” wraz z parametrem „Stosuj zasady rozporządzenia MF z dnia 7 stycznia 2022”, który przyjmuje domyślną wartość „Tak”. Po przełączeniu parametru na „Nie” zasady wprowadzone przez rozporządzenie nie będą stosowane.

 • Parametr „Stosuj zasady rozporządzenia MF z dnia 7 stycznia 2022” ustawiony na „Tak” – przy takim ustawieniu wpływ na naliczanie wypłat zgodnie z powyższym rozporządzeniem dla poszczególnych pracowników ma również ustawienie parametrów „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – etat” oraz „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – umowa”, które znajdują się w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe.
 • Parametr „Stosuj zasady rozporządzenia MF z dnia 7 stycznia 2022” ustawiony na „Nie” – przy takim ustawieniu nie ma znaczenia ustawienie parametrów „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – etat” oraz „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – umowa”, które znajdują się w kartotece pracownika. Zasady rozporządzenia wówczas nie będą stosowane dla wszystkich pracowników.

W przypadku konfiguracji wielooddziałowej parametr „Stosuj zasady rozporządzenia MF z dnia 7 stycznia 2022” jest dodatkowo dostępny na definicji oddziału na zakładce „Płace” w sekcji „Indywidualne ustawienia płacowe” i przyjmuje domyślną wartość „Tak”.

Podatek Umożliwiliśmy naliczanie zaliczki podatku zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozporządzenie stosuje się, jeśli miesięczne przychody nie przekroczą 12 800 zł, przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła przychodów – osobno dla wynagrodzeń z tytułu etatu oraz osobno dla wynagrodzeń z tytułu umowy. Jeżeli zostanie spełniony powyższy warunek, czyli miesięczne przychody są mniejsze bądź równe 12 800 zł to wówczas na naliczonej wypłacie w zakładce „Podatki” pojawi się dodatkowa kolumna „Podatki 2021”. Kolumna ta pozwoli na porównanie zaliczek na podatek, gdyż rozporządzenie obliguje płatników do obliczania zaliczek na podatek na dwa sposoby:

 • według zasad obowiązujących w 2022 r. po wejściu w życie Polskiego Ładu tzw. „zaliczka z Polskiego Ładu”,
 • według zasad obowiązujących w 2021 r. tzw. „zaliczka na starych zasadach”.

Po obliczeniu zaliczki na dwa sposoby, należy je porównać. W tym celu dodaliśmy również na zakładce „Podatki” nowe pola w sekcji „Zaliczka podatku”:

 • „Zaliczka podatku” – pokazuje wartość naliczonej zaliczki na podatek zgodnie z zasadami Polskiego Ładu oraz w dodatkowej kolumnie wartość naliczonej zaliczki na podatek zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2021 roku,
 • „Korekta zaliczki” – jest to różnica ,,zaliczki z Polskiego Ładu” oraz ,,zaliczki na starych zasadach”, wartość jest wyświetlana jeżeli ,,zaliczka z Polskiego Ładu” przewyższa ,,zaliczkę obliczoną na starych zasadach”,
 • „Dopłata zaliczki niepobranej”- jest to różnica ,,zaliczki z Polskiego Ładu” oraz ,,zaliczki na starych zasadach”, wartość jest wyświetlana jeżeli „zaliczka obliczona na starych zasadach” przewyższa ,,zaliczkę z Polskiego Ładu”.

Jeżeli ,,zaliczka z Polskiego Ładu” przewyższa ,,zaliczkę obliczoną na starych zasadach”, powstaje nadwyżka, która podlega odroczeniu w czasie. Płatnik pobiera od podatnika zaliczkę niższą, czyli obliczoną na starych zasadach. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Podatek Obsłużyliśmy konwersję nowych pól na formularzu wypłaty na zakładce „Podatki”: „Zaliczka podatku”, „Korekta zaliczki”, „Dopłata zaliczki niepobranej”.

Kartoteka pracownika W kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe zmieniliśmy nazwę sekcji „Ulga podatkowa dla klasy średniej” na „Polski Ład”. Umożliwiliśmy również naliczenie wypłat zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tym celu w sekcji „Polski Ład” dodaliśmy parametry, które domyślnie przyjmują wartość „Nie”:

 • „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – etat” – po zaznaczeniu parametru na „Tak” dla wybranego pracownika nie będą stosowane wyliczenia wprowadzone przez powyższe rozporządzenie dla wynagrodzeń z tytułu etatu.
 • „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – umowa” – po zaznaczeniu parametru na „Tak” dla wybranego pracownika nie będą stosowane wyliczenia wprowadzone przez powyższe rozporządzenie dla wynagrodzeń z tytułu umowy.

Uwaga: Działanie powyższych parametrów uzależnione jest od ustawienia parametru „Stosuj zasady rozporządzenia MF z dnia 7 stycznia 2022” dostępnego w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki.

Definicja Elementów Wynagrodzenia W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia w zakładce „Deklaracje” w sekcji „Naliczanie podatków i składek” dodaliśmy parametr „Podlega rozporządzeniu MF z dnia 7 stycznia 2022”. W parametrze do ustawienia są możliwe następujące wartości:

 • Domyślnie – takie ustawienie będą miały wszystkie standardowe elementy wynagrodzenia. Ponadto elementy, które na zakładce „Deklaracje” w polu „Pozycja na deklaracji PIT” mają wybraną opcję „PIT-11 1/PIT-4R 1” (etat) lub „PIT-11 5/PIT-4R 3” (zlecenie) będą miały zaznaczony dodatkowy checkbox na „Tak”. Oznacza to, że takie elementy będą podlegały rozporządzeniu. Pozostałe będą miały ustawiony dodatkowy checkbox na „Nie”, czyli nie będą podlegały rozporządzeniu.
 • Tak – element będzie podlegał rozporządzeniu.
 • Nie – element nie będzie podlegał rozporządzeniu.

Uwaga: Dla elementów wynagrodzenia dla których na zakładce „Deklaracje” w polu „Pozycja na deklaracji PIT” wybrana jest opcja „PIT-11 1/PIT-4R 1” lub „PIT-11 5/PIT-4R 3”, po konwersji parametr „Podlega rozporządzeniu MF z dnia 7 stycznia 2022” przyjmie wartość „Tak”. Dla pozostałych elementów parametr zostanie ustawiony na „Nie”.

Korekty wypłat W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia dodaliśmy nową definicję elementu w kategorii „Dodatek” o nazwie „Korekta zaliczki podatku”. Jest to element wynagrodzenia służący do korekty wypłat z tytułu etatu z pozycją na deklaracji PIT: „PIT-11 1/PIT-4R 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego…” ze względu na wyliczenie różnicy w zaliczce podatku, zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 7 stycznia 2022 r. Element będzie wyliczał różnicę zaliczki wynikającą z porównania zaliczki liczonej według Polskiego Ładu obowiązującego od 01.01.2022 r., a zaliczką wyliczoną według zasad na dzień 31.12.2021 r., a następnie będzie przyjmował korzystniejszą zaliczkę podatku. Uwaga: W celu wykonania korekty umów cywilnoprawnych lub w przypadku zmiany tytułu ubezpieczenia przeliczenia należy dokonać przez storno. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Oświadczenia i wnioski W kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dodaliśmy formularze oświadczeń:

 • „Rez. z rozp. MF z 07.01.22 Et” – dla wynagrodzeń z tytułu etatu,
 • „Rez. z rozp. MF z 07.01.22 Um” – dla wynagrodzeń z tytułu umowy.

Ulga podatkowa Od 01.01.2022 r. umożliwiliśmy rozliczenie kwoty wolnej od podatku na wypłacie niezależnie od progu podatkowego. W zaliczkach na podatek dochodowy do końca 2021 roku po przekroczeniu I progu podatkowego w wyliczeniu zaliczki na podatek nie była brana pod uwagę kwota zmniejszająca podatek. Od 2022 roku nawet po przekroczeniu drugiego progu podatkowego ulga podatkowa w kwocie miesięcznej 425,00 zł będzie stosowana .

Umowa cywilnoprawna Dodaliśmy możliwość seryjnego anulowania umów cywilnoprawnych. Czynność „Anuluj umowy” jest dostępna z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Umowy.

PPK Z poziomu formularza „PPK – Rozliczenie składek” dostępnego na liście Kadry i płace/Dokumenty PPK/Rozliczenie składek umożliwiliśmy wyciągnięcie na listę w sekcji „Deklaracje” pól „PrzekażSkładkę” oraz „PrzyczynaNiePrzekazania”. W/w pola pokazują czy składka PPK danego pracownika została przekazana czy też nie, a jeśli nie to z jakiej przyczyny.

Poprawione funkcje

Deklaracje PIT Poprawiliśmy uwzględnianie elementów stornowanych na formularzu deklaracji PIT-4R. W przypadku ustawienia w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PIT w sekcji „PIT-4R” parametru „Naliczaj tylko dla zatwierdzonych wypłat” na „Tak”, elementy stornowane były uwzględniane na deklaracji PIT-4R również z niezatwierdzonych wypłat, a powinny tylko z zatwierdzonych.

Koszty uzyskania przychodu Poprawiliśmy pilnowanie limitu kosztów uzyskania przychodów na wypłatach podlegających 50% kosztom uzyskania, gdy na definicji elementu wynagrodzenia zastosowana została metoda „PodstawaKoszty50”.

Wydruki

Deklaracje PIT Poprawiliśmy wykazywanie danych na wydruku Deklaracja PIT-11 (27) w mechanizmie ASPX w części G w polu nr 95 – „W tym przychody z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich”. Dotychczas w przypadku osoby do 26 roku życia, która miała naliczoną umowę zlecenie, na wydruku Deklaracja PIT-11 (27) w polu nr 95 była zdublowana wartość z pola nr 94 – „W tym przychody z umów zlecenia”. Obecnie raport generuje się poprawnie.

Oświadczenia i wnioski W kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia dodaliśmy wydruki do formularzy oświadczeń, które zostały wprowadzone w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • Rez. z rozp. MF z 07.01.22 Et – wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla wynagrodzeń z tytułu etatu.
 • Rez. z rozp. MF z 07.01.22 Um – wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla wynagrodzeń z tytułu umowy.

Oświadczenia i wnioski W kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia dodaliśmy aktualne wydruki do formularzy oświadczeń PIT. Poniższe druki stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 01.01.2022 r. (dotyczy formularzy składanych od 10.01.2022 r.):

 • PIT-2(7) – oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • PIT-2A(7) – oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • PIT-3(7) – oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Uwaga: Oświadczenie PIT-2 złożone w 2021 r. lub latach wcześniejszych zachowuje aktualność w 2022 r., o ile nie uległ zmianie stan faktyczny z niego wynikający. Wcześniej złożony PIT-2 zachowuje aktualność, pomimo że w 2022 r. zmianie uległa wysokość kwoty zmniejszającej.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski W związku ze zmianami w przepisach związanymi z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dodaliśmy wnioski do wykorzystania w Pulpicie Pracownika należące do kategorii „Kadrowe”, które oparte są o ścieżkę przepływu „Pracownik – Operator kadrowy”. Pracownik może złożyć wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Prawo do złożenia wniosku przysługuje podatnikowi uzyskującemu przychody od płatnika, który nie odlicza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracownik podczas składania poniższych wniosków ma możliwość wygenerowania wydruku oraz dodania w postaci załącznika do wniosku podpisanego wniosku/oświadczenia.

 • „e-wniosek o rez. ze stos. rozp. MF z 07.01.2022 – etat” – po akceptacji wniosku przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – etat” w zakładce Kadry/Dane podatkowe na „Tak”.
 • „e-wniosek o rez. ze stos. rozp. MF z 07.01.2022 – umowa” – po akceptacji wniosku przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – umowa” w zakładce Kadry/Dane podatkowe na „Tak”.

W momencie akceptacji w/w wniosków przez operatora kadrowego zostaje również dodane odpowiednie oświadczenie w kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Wersja platynowa

WERSJA STANDARD

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Definicja stanowiska W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/ZZL/Definicje stanowisk na definicji stanowiska na zakładce „Ogólne” w sekcji „Kalendarz” dodaliśmy parametr „Nie nadpisuj przy aktualizacji pracownika” z domyślnym ustawieniem na „Nie”. Ustawienie powyższego parametru na „Tak” spowoduje, że podczas aktualizacji kartoteki pracownika związanej ze zmianą na takie stanowisko pracy, kalendarz pracownika nie zostanie podmieniony na ten wynikający z definicji stanowiska, tylko pozostanie niezmieniony.

Poprawione funkcje

Jednostki organizacyjne Poprawiliśmy możliwość wprowadzenia zmian ustawień związanych z historycznością jednostek organizacyjnych w przypadku, gdy w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Systemowe/System praw w parametrze „System praw” wybrana była opcja „Rozszerzony”. Dotychczas przy próbie zmiany danych jednostki organizacyjnej, jak i zmiany danych jednostki nadrzędnej pojawiał się komunikat: „Operacja niedozwolona na obiekcie nieznajdującym się w tabeli”.

Facebook