Skip to content

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Właściciele Umożliwiliśmy rozliczenie składki zdrowotnej właściciela prowadzącego kilka działalności z różnymi formami opodatkowania. Jeżeli właściciel ma kilka działalności, to dla każdej formy opodatkowania należy założyć osobną kartotekę właściciela. W kartotece właściciela na zakładce Kadry/Właściciel dodaliśmy parametr „Dodatkowa działalność”, który domyślnie ustawiony jest na NIE, co oznacza, że dla danej kartoteki będzie przygotowywana deklaracja ZUS DRA bądź załącznik ZUS RCA. Jeżeli właściciel ma więcej niż jedną działalność, to na głównej kartotece parametr „Dodatkowa działalność” należy pozostawić na NIE, natomiast na każdej dodatkowej kartotece z odrębną formą opodatkowania parametr „Dodatkowa działalność” należy ustawić na TAK, co będzie oznaczało, że dla takiej kartoteki nie będzie generowana osobna deklaracji indywidualna ZUS DRA bądź osobny załącznik ZUS RCA. Na deklarację ZUS DRA lub załącznik ZUS RCA przygotowywany dla głównej kartoteki właściciela, gdzie parametr „Dodatkowa działalność” jest ustawiony na NIE, zostaną również pobrane wartości z wypłat z pozostałych kartotek właściciela, gdzie parametr „Dodatkowa działalność” jest ustawiony na TAK. Dane zbierane są z kartotek właścicieli o tym samym imieniu, nazwisku i dacie urodzenia. Uwaga: Dodatkowe kartoteki właściciela służą do obsłużenia naliczeń składki zdrowotnej przy różnych formach opodatkowania, zatem w dodatkowych kartotekach właściciela należy ustawić tylko ubezpieczenie zdrowotne, aby składki społeczne nie wykazały się z kilku kartotek.

Właściciele Zmieniliśmy działanie przycisku „Pobierz dochód”. Jeżeli w kartotece właściciela na zakładce Kadry/Właściciel -przychody dochód został pobrany z deklaracji z księgowości poprzez użycie przycisku „Pobierz dochód”, to taka wartość pobrana nie podlega ręcznej edycji. W przypadku korekty należy taką korektę wykonać na deklaracji w księgowości, a następnie pobrać dochód ponownie. W kartotece właściciela na zakładce Kadry/Właściciel – przychody przez organizatora listy do tabeli do każdego miesiąca można wyciągnąć kolumnę z oryginalną wartością pobraną z księgowości. Jeżeli pierwsza pobrana wartość z księgowości zapisana w polu z nazwą miesiąca z dopiskiem „org” różni się od nowo pobranej wartości zapisanej w polu z nazwą miesiąca, to wartość jest kolorowana na czerwono, co oznacza, że przy kolejnym pobraniu dochodu z księgowości została nadpisana nowa wartość.

Właściciele Dodaliśmy możliwość pobierania z innych baz danych podstawy do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (tj. dochodu pomniejszonego o opłacone składki na ubezpieczenie społeczne) na kartotekę właściciela na zakładkę Kadry/Właściciel – przychody za pomocą czynności „Pobierz dochód”. Dotychczas czynność ta pobierała dane tylko z bieżącej bazy. Aktualnie dochód może być pobierany z bieżącej lub innej bazy danych w zależności od ustawienia nowododanego pola o nazwie „Podstawa składki zdrowotnej pobierana z innej bazy danych”, znajdującego się na kartotece właściciela na zakładce Kadry/Właściciel – przychody. Jeżeli w polu tym nie wskazano żadnej bazy, dane są pobierane z aktualnej bazy. W przypadku wskazania bazy, dochód jest pobierany na podstawie zaliczek na podatek dochodowy znajdujących się we wskazanej bazie dla właściciela zgodnego z właścicielem w bazie docelowej. Właściciele są identyfikowani jako zgodni, jeżeli mają takie samo imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Nowa funkcjonalność działa w bazach w konfiguracji z funkcjonalnością „Praca na Wielu Bazach”, a także bez tej funkcjonalności. Logika logowania do bazy, z której pobierane są dane jest analogiczna jak w przypadku pobierania dochodów/strat z innych baz danych do zaliczek na podatek dochodowy.

Koszty uzyskania przychodu W kartotece pracownika na zakładce Płace/Koszty autorskie dodaliśmy kolumny o nazwie „Liczba godzin KUP 50” oraz „Liczba godzin bez KUP 50”. W kolumnie „Liczba godzin KUP 50” mamy możliwość wpisania ilości godzin, które zostaną zaliczone do naliczenia podstawy kosztów autorskich w danym miesiącu. W kolumnie „Liczba godzin bez KUP 50” mamy możliwość wpisania ilości godzin, które nie zostaną zaliczone do naliczenia podstawy kosztów autorskich w danym miesiącu.

Koszty uzyskania przychodu W konfiguracji programu na zakładce Kadry i Płace/Płace/Podatki dodaliśmy sekcję „Koszty autorskie” wraz z parametrem o nazwie „Pomniejszenie podstawy kosztów autorskich liczone z wartości nominalnej elementu”. Parametr domyślnie jest ustawiony na NIE, co oznacza, że w przypadku wpisania na kartotece pracownika w zakładce Płace/Koszty autorskie wartości w kolumnie „Liczba godzin bez KUP 50” system wyliczy podstawę kosztów autorskich w następujący sposób: suma elementów podlegających kosztom autorskim podzielona przez normę pracownika pomnożona przez ilość godzin z kosztami autorskimi. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na TAK oraz w kartotece pracownika w danym miesiącu zostanie uzupełniona kolumna „Liczba godzin bez KUP 50” to do wyliczenia podstawy kosztów autorskich wartość pomniejszenia podstawy kosztów autorskich zostanie wyliczona od wartości nominalnej elementu.

Deklaracje PIT Zgodnie z wzorami na stronie internetowej Ministerstwa Finansów dodaliśmy nowe wzorce formularzy i wydruków deklaracji dla przychodów uzyskanych po 01.01.2022:

 • PIT-R(21)
 • PIT-11(28)

Zmiany w deklaracji PIT-R(21):

 • zaktualizowaliśmy opisy.

Zmiany w deklaracji PIT-11(28):

 • zaktualizowaliśmy opisy;
 • dodaliśmy nową pozycję PIT:
  • PIT-11 110. Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych pobrane przez płatnika, podlegające odliczeniu od dochodu, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy;
 • zaktualizowaliśmy opisy pozycji PIT wykazywanych na PIT-11, ze względu na dodanie na deklaracji PIT-11 informacji dotyczących należności otrzymanych przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego. W deklaracji PIT-11 w wierszach 3 i 8 uwzględniane są przychody z wypłat, które na zakładce „Pozostałe” w sekcji „Informacja o przychodzie pracownika” parametr „Wypłacono po osiągnięciu wieku emerytalnego” mają zaznaczone na TAK;
 • W części G deklaracji PIT-11 uwzględniliśmy przychody zwolnione z podatku zgodnie z nowymi ulgami podatkowymi obowiązującymi od 2022 roku:
  • zwolnienie z podatku dla dużych rodzin,
  • zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów,
  • zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Definicja Elementów Wynagrodzenia Zmieniliśmy nazwy elementów wynagrodzenia z rodzajem: „Umowa” w związku ze zaktualizowaniem pozycji PIT-11:

 • PIT-11.4.Działalność wyk. osobiście na PIT-11.5.Działalność wyk. osobiście
 • PIT-11.4.Kontrakt menedżerski na PIT-11.5.Kontrakt menedżerski
 • PIT-11.4.Kontrakt menedżerski ZUS na PIT-11.5.Kontrakt menedżerski ZUS
 • PIT-11.4.Udział w organach stanowiących na PIT-11.5.Udział w organach stanowiących
 • PIT-11.4.Umowa o dzieło (20% k.u.) na PIT-11.5.Umowa o dzieło (20% k.u.)
 • PIT-11.5.Umowa zlecenia (20% k.u.) na PIT-11.6.Umowa zlecenia (20% k.u.)
 • PIT-11.7.Prawa autorskie i inne prawa na PIT-11.9.Prawa autorskie i inne prawa
Poprawione funkcje

Właściciel – Opodatkowanie Ryczałtem Poprawiliśmy sposób pobierania podstawy składki zdrowotnej za pomocą czynności „Pobierz dochód” na właścicielach rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas po pobraniu dochodu na zakładce Kadry/Właściciel-przychody w kolejnych miesiącach prezentowane były wartości narastająco. Mogło to spowodować zawyżenie podstawy składki zdrowotnej dla właściciela, ponieważ przy ustaleniu podstawy składki, nadmiarowo były sumowane pobrane dla kolejnych miesięcy wartości. Obecnie na zakładce Kadry/Właściciel-przychody po wykonaniu czynności „Pobierz dochód” wpisy dla kolejnych miesięcy dotyczą wyłącznie wartości z danego miesiąca (nie narastająco).

Ulga podatkowa Poprawiliśmy wyliczanie kwoty zaliczki podatku, dla osób zatrudnionych na kilku etatach i korzystających z ulgi dla klasy średniej. W przypadku pewnych kwot zaliczka podatku była zawyżana.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi Dostosowaliśmy program do ewidencji oraz rozliczeń kierowców oddelegowanych za granicę w ramach tzw. Pakietu Mobilności. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Pracownicy Eksportowi W przypadku wykorzystania funkcjonalności obsługującej pracowników eksportowych na kartotece pracownika dodaliśmy nową zakładkę „Pracownik za granicą (podsumowanie)”, która zawiera informacje w jakim okresie oraz do jakiego kraju pracownik był oddelegowany, liczbę diet, wartość 1 diety i wartość diet w danym okresie. Dodatkowo zakładkę „Pracownik za granicą” rozbudowaliśmy o informacje dotyczące zaszeregowania, a zakładkę „Zleceniobiorca za granicą” rozbudowaliśmy o informacje dotyczące wartości umowy. W celu skorzystania z nowej funkcjonalności prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem.

Czas Pracy Dostosowaliśmy funkcjonalność „Czas pracy” tak, aby była możliwość importu diet kierowców oddelegowanych w ramach tzw. Pakietu Mobilności.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 09.03.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 7 %
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 9 %
 • Odsetki maksymalne – 18 %

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Zapłata Dodaliśmy zabezpieczenie, które uniemożliwia zmianę na zapłacie wartości pola Podlega rozliczeniu poprzez czynność Zmień zatwierdzony zapis w przypadku, gdy Raport ESP jest predekretowany lub zaksięgowany. Dzięki zmianie wyeliminowane zostało ryzyko przypadkowego oznaczenia Podlega rozliczeniu dla wpłaty lub wypłaty, która nie została powiązana z zapisem księgowym.

Moduł Księga Inwentarzowa
Funkcjonalności

Dokumenty ŚT Dla dokumentów Zmiana wartości, Zmiana wartości i ilości oraz Odpisy aktualizujące zmieniliśmy sposób pobierania wartości podatkowej środka trwałego. Przed zmianą w tych dokumentach wartość podatkowa środka trwałego uzupełniała się automatycznie, odpowiednio do wprowadzonej wartości bilansowej. Obecnie wartość podatkowa uzupełnia się automatycznie na podstawie zmiany wartości bilansowej, jeżeli na środku trwałym, podpiętym do dokumentu wartość bieżąca podatkowa środka na dzień generowania dokumentu jest różna od 0. Dzięki zmianie skraca sie czas potrzebny na wprowadzenie wyżej wymienionych dokumentów.

Poprawione funkcje

Dokumenty ŚT Przywróciliśmy domyślną definicję ewidencji i domyślny tytuł dla dokumentów środków trwałych w bazach KPiR. Przed zmianą przy tworzeniu dokumentów środków trwałych nie pojawiał się domyślny tytuł dokumentów oraz po zatwierdzeniu – dokumenty nie przechodziły do ewidencji dokumentów. Po zmianie na dokumentach podstawia się domyślny tytuł i dokumenty są widoczne w ewidencji dokumentów.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracje PIT Na formularzach Zaliczek PIT skala, liniowo oraz ryczałt rozbudowaliśmy sekcje dotyczące ujmowania dochodu/przychodu zwolnionego i strat w ten sposób, żeby uzyskać niezależność obliczeń pod katem podatku PIT oraz ustalania podstawy składki zdrowotnej.

Deklaracje PIT Dodaliśmy możliwość pobierania z innych baz danych podstawy do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (tj. dochodu pomniejszonego o opłacone składki na ubezpieczenie społeczne) na kartotekę właściciela na zakładkę Właściciel – przychody za pomocą czynności Pobierz dochód. Dotychczas czynność ta pobierała dane tylko z bieżącej bazy. Aktualnie dochód może być pobierany z bieżącej lub innej bazy danych w zależności od ustawienia nowego pola o nazwie Podstawa składki zdrowotnej pobierana z innej bazy danych, znajdującego się za kartotece właściciela na zakładce Właściciel – przychody. Jeżeli w polu tym nie wskazano żadnej bazy, dane są pobierane z aktualnej bazy. W przypadku wskazania bazy, dochód jest pobierany na podstawie zaliczek na podatek dochodowy znajdujących się we wskazanej bazie dla właściciela zgodnego z właścicielem w bazie docelowej. Właściciele są identyfikowani jako zgodni, jeżeli mają takie samo imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Nowa funkcjonalność działa w bazach w konfiguracji z Pracą na Wielu Bazach, a także bez niej. Logika logowania do bazy, z której pobierane są dane jest analogiczna jak w przypadku pobierania dochodów/strat z innych baz danych do zaliczek na podatek dochodowy (w przypadku konfiguracji z Pracą na Wielu Bazach Operator, który pobiera dane musi mieć prawo do bazy źródłowej. Natomiast w przypadku konfiguracji bez Pracy na Wielu Bazach: w bazie źródłowej musi istnieć taki sam Operator z jednakowym hasłem, jak Operator pobierający dochód w bazie docelowej). Dzięki nowej funkcjonalności można w jednej bazie zgromadzić dla właściciela dane o przychodach/dochodach z innych jego działalności, które są niezbędne do ustalenia podstawy składki zdrowotnej i późniejszego zaraportowania tej składki na deklaracji DRA.

Deklaracje PIT Do XML dla PIT-36L(18) tworzonego za pomocą czynności Generuj XML do aktywnego PDF dodaliśmy eksport wartości dla pola „25. Należna zaliczka”. Dzięki temu zostały obsłużone przypadki, dla których podczas importu XML do aktywnego formularza pobranego ze strony Ministerstwa Finansów pojawiał się komunikat: „Kwota w poz. 106 nie może być ujemna – Pole zostanie wyczyszczone”.

Ewidencja ryczałtowa Zmieniliśmy logikę obliczania kwartalnych zaliczek ryczałtowych. Od stycznia 2022, w związku z uzależnieniem wyliczania składki zdrowotnej od miesięcznego przychodu, podatnicy opłacający podatek kwartalnie muszą w systemie przygotowywać zaliczki na podatek ryczałtowy co miesiąc. Zaliczki za dwa pierwsze miesiące mają techniczny charakter, służą tylko do dostarczenia informacji o podstawie wymiaru składki zdrowotnej, zaliczka za trzeci miesiąc kwartału, oprócz informacji o podstawie zdrowotnego dostarcza informacji o podstawie obliczenia podatku i kwotach podatku do zapłaty. W związku z powyższym, zablokowaliśmy na formularzu zaliczki na podatek ryczałtowy na zaliczkach technicznych obliczanie podatku i zaliczek podatku, wartości prezentowane są jedynie na zakładce Przychody i odliczenia. Natomiast na formularzu trzeciej zaliczki w kwartale na zakładce Podatek i odliczenia oraz Zaliczka podatku obliczane są przychody i odliczenia za cały kwartał oraz wyliczana kwota zaliczki podatku za cały kwartał. Do zmian dostosowane zostały również wydruki Zaliczki na podatek ryczałtowy oraz Zestawienia do PIT 28. Na wydruku zaliczek na podatek ryczałtowy, zarówno tych technicznych jak i kwartalnych prezentujemy również wartość podstawy składki zdrowotnej w ujęciu miesięcznym i narastającym.

Deklaracja VAT-UE Na formularzu deklaracji VAT-UE dodaliśmy automatyczne zaznaczanie pola Korekta, w przypadku dodawania kolejnej deklaracji VAT-UE za dany okres. Dzięki zmianie ograniczone zostanie ryzyko pomyłki dotyczącej braku oznaczenia parametru Korekta na Tak dla tworzonej korekty deklaracji VAT-UE.

Poprawione funkcje

Ewidencja ryczałtowa Poprawiliśmy sposób pobierania podstawy składki zdrowotnej za pomocą czynności Pobierz dochód na właścicielach rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas po pobraniu dochodu na zakładce Właściciel-przychody w kolejnych miesiącach prezentowane były wartości narastająco. Mogło to spowodować błędy przy naliczeniu składki zdrowotnej dla właściciela, ponieważ przy ustaleniu podstawy składki, nadmiarowo były sumowane pobrane dla kolejnych miesięcy wartości. Obecnie na zakładce Właściciel-przychody po wykonaniu czynności Pobierz dochód wpisy dla kolejnych miesięcy dotyczą wyłącznie wartości z danego miesiąca (nie narastająco).

Deklaracje PIT Zgodnie z nowymi interpretacjami Krajowej Informacji Skarbowej zaktualizowaliśmy sposób wyliczenie ulgi na klasę średnią na formularzu Zaliczka podatku dochodowego wg skali. Aktualnie na podstawę do wyliczenia ulgi na klasę średnią składają się dochody z działalności gospodarczej pozarolniczej (z wykluczeniem dochodu z tytułu najmu prywatnego) oraz pomniejszone o dochody zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydruki

Deklaracje PIT Dostosowaliśmy pomocnicze wydruki zaliczek podatku dochodowego PIT skala, liniowo oraz ryczałt do zmienionych od 2022 roku formularzy zaliczek. Na wydrukach dodaliśmy informacje o zwolnieniach podatkowych, uldze dla klasy średniej oraz o podstawie wymiaru składki zdrowotnej wynikającej z danych podatkowych. Wydruki dostępne są na listach zaliczek jako pierwsze do wyboru oraz bezpośrednio z otwartego formularza. Dotychczas obowiązujące wydruki dostały dopisek „do 2021” i są do wyboru na kolejnych pozycjach. W przypadku rozliczeń kwartalnych na wydrukach PIT skala oraz liniowo została dodana do nagłówka wydruku informacja czy wydruk jest kwartalny czy nie. Przypominamy, że dla rozliczeń kwartalnych, ze względu na zmiany w obliczaniu podstawy składki zdrowotnej od 2022 zostały w programie zmienione zasady przygotowywania zaliczek kwartalnych. Prezentacja danych na wydrukach jest dostosowana do tej zmiany, tj wydruki z formularzy technicznych (oznaczonych jako Kwartalna=Nie) prezentują komplet danych dotyczących obliczenia podatku ale nie informują o kwocie do zapłaty. Kwota podatku do zapłaty jest prezentowana tylko na zaliczkach oznaczonych jako Kwartalne=Tak.

Deklaracje PIT Dostosowaliśmy wydruki Zestawienie do PIT 36 i Zestawienie do PIT 36L do zmienionych od 2022 formularzy zaliczek oraz podejścia w systemie do przygotowywania kwartalnych zaliczek podatku. Na wszystkich wydrukach została usunięta informacja o odliczeniach składki zdrowotnej od podatku. W przypadku rozliczeń kwartalnych do wydruku zestawień pobierane są dane z zaliczek oznaczonych jako Kwartalne. Wydruki zestawień do PIT 36, PIT 36L dostępne są na listach odpowiednio Zaliczka PIT skala oraz Zaliczka PIT liniowo, dotychczas obowiązujące wydruki dostały dopisek „do 2021” i są do wyboru na kolejnych pozycjach listy wydruków.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Pracownika
Wydruki

Deklaracje pracownika Umożliwiliśmy sterowanie widocznością znaku wodnego „Tylko do celów poglądowych” na wydruku deklaracji PIT-11. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PIT – ogólne w sekcji „Wydruk deklaracji” dodaliśmy parametr „Znak wodny na wydruku deklaracji PIT-11 w pulpicie pracownika”, który domyślnie ustawiony jest jako „Nie”. Po zaznaczeniu tego parametru na „Tak” na wydruku deklaracji PIT-11, który jest dostępny w Pulpicie pracownika z poziomu zakładki Deklaracje pracownika/Deklaracje podatkowe PIT będzie widoczny znak wodny.

Facebook