Skip to content

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Baza Zoptymalizowaliśmy konstrukcję zapytania SQL dotyczącego struktury organizacyjnej. Wcześniejsza konstrukcja, przy bardzo dużych strukturach, powodowała błąd na serwerze SQL, wynikający z przekroczenia limitu złożoności zapytania (liczby wysyłanych parametrów).

Moduł CRM
Funkcjonalności

Kontrahent Zmieniono działanie funkcjonalności „Dane z GUS-BIR”, która pozwala na pobieranie danych firmy z bazy REGON. Dzięki zmianie po pobraniu danych firmy o dziewięciocyfrowym numerze REGON nie będzie on już uzupełniany o dodatkowe pięć zer. Dzięki temu pobrane dane będą tożsame z danymi dostępnymi w bazie REGON.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Dokumenty fiskalizowane W mechanizmie generowania raportu fiskalnego dla korekt dokumentów fiskalizowanych wprowadziliśmy tworzenie osobnych raportów dla każdego symbolu drukarki fiskalnej. W ten sposób ujednoliciliśmy działanie generowania tych dokumentów dla dokumentów fiskalizowanych i ich korekt.

Sprzedaż Dodaliśmy mechanizm kwalifikacji przychodu jako z przeważającej działalności, albo z pozostałej. Kwalifikacja jest wykonywana na poziomie pozycji dokumentu w oparciu o zdefiniowany w konfiguracji algorytm. Ma to zastosowanie w tworzeniu Ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, związanego z ograniczeniem handlu w niedziele.

Poprawione funkcje

Korekty dokumentów Poprawiliśmy mechanizm generowania automatycznych korekt MM. Dotychczas w pewnych przypadkach nie powstawała korekta do MM, choć powinna. Było tak w pewnym szczególnym przypadku zatwierdzania korekty ilościowej dokumentu przyjęcia.

Korekty dokumentów Poprawiliśmy algorytm wyliczania wartości automatycznych korekt dokumentów MM. Dotychczas w pewnych przypadkach występowały rozbieżności groszowe w wartości dokumentów KMMW i KMMP, co skutkowało niemożnością ich zaksięgowania przy włączonej weryfikacji zgodności zapisów.

Wydruki

Sprzedaż Dodaliśmy wydruk Ewidencja miesięcznego przychodu ze sprzedaży zgodny z wzorcem z rozporządzenia MF dotyczącego ograniczenia handlu w niedziele. Jest on dostępny na liście ewidencji dokumentów. Jego źródłem są raporty zbiorcze dla dokumentów fiskalizowanych i ich korekt z zastosowaniem mechanizmu kwalifikacji przychodu jako z przeważającej działalności, albo z pozostałej.

Dodatki

e-Sklepy Konektor Zaktualizowaliśmy definicje zadań globalnych dla harmonogramu zadań dotyczących komunikacji z e-sklepami. Dotąd w definicjach było odwołanie do bibliotek enova.eSklepy, obecnie jest do bieżącej wersji, czyli Soneta.eSklepy.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy definicję XML do wysyłania towarów do e-sklepu Shoper. Dotychczas cena towaru była wysyłana tylko podczas dodawania towaru. Obecnie jest wysyłana również podczas jego aktualizacji.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Właściciel – Opodatkowanie Ryczałtem W kartotece Właściciela na zakładce Kadry/Właściciel w tabeli dodaliśmy nową kolumnę „Ryczałt kwota przychodu bez ZUS za poprzedni rok”, w której należy uzupełnić kwotę przychodu pomniejszonego o składki ZUS dla właściciela opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, który złożył deklarację opłacania składki zdrowotnej na podstawie przychodu z ubiegłego roku. Kwota z nowej kolumny „Ryczałt kwota przychodu bez ZUS za poprzedni rok”, służy do wyliczenia składki zdrowotnej. Kwoty z kolumn „Ryczałt kwota przychodu za poprzedni rok” oraz „Ryczałt kwota dochodu za poprzedni rok” służą do wyliczenia składek społecznych właścicieli korzystających z „Małego ZUS”, gdzie w kolumnie „Ryczałt kwota dochodu za poprzedni rok” należy wpisać kwotę odpowiadającą połowie kwoty z kolumny „Ryczałt kwota przychodu za poprzedni rok”. Uwaga: W celu wyliczenia składki zdrowotnej dla właściciela opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, który złożył deklarację opłacania składki zdrowotnej na podstawie przychodu z ubiegłego roku należy uzupełnić nową kolumnę „Ryczałt kwota przychodu bez ZUS za poprzedni rok”. Jeżeli w poprzedniej wersji kwota została uzupełniona w kolumnie „Ryczałt kwota dochodu za poprzedni rok” to należy przepisać kwotę do nowej kolumny „Ryczałt kwota przychodu bez ZUS za poprzedni rok”.

Deklaracje PIT Dodaliśmy nową wersję deklaracji PIT-8AR (12), która ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 01.01.2022 r. Na formularzu w części C dodaliśmy nowy punkt 32 dotyczący dochodu z tytułu otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku (art. 30a ust. 1 pkt 13 ustawy).

Deklaracje PIT Uaktualniliśmy wersje deklaracji PIT-8AR do wersji 12 dla funkcjonalności 'Praca na wielu bazach’. Deklaracja PIT-8AR generowana jest z poziomu czynności na liście Praca na wielu bazach/Analizy baz danych.

Ulga podatkowa Poprawiliśmy naliczanie ulgi dla klasy średniej dla osób korzystających ze zwolnienia z podatku w związku z otrzymywaniem przychodów do 26 roku życia, korzystania z ulgi dla dużej rodziny, dla pracujących emerytów bądź dla powracających z zagranicy. W miesiącu wystąpienia zarówno przychodu zwolnionego jak i opodatkowanego do limitu naliczenia ulgi dla klasy średniej niepotrzebnie były uwzględniane przychody zwolnione z podatku.

Limit urlopowy Dodaliśmy parametr „Zapis per pracownik” do naliczania limitów urlopowych dla pracownika. Jeśli w/w parametr zostanie zaznaczony na „Tak” to przy seryjnym naliczaniu zapis limitu dla każdego pracownika nastąpi w osobnej sesji, a nie tak jak do tej pory w jednej. W przypadku kiedy naliczanie limitu urlopu dla danego pracownika nie powiodłoby się, to dla innych pracowników limit zostanie zapisany.

Poprawione funkcje

Deklaracje ZUS Poprawiliśmy wykazywanie składki zdrowotnej na deklaracji ZUS RCA w przypadku, gdy właściciel jest opodatkowany ryczałtem i ma zaznaczony w kartotece w zakładce Kadry/Właściciel parametr „Zwolnienie ze składki zdrowotnej” na „Tak”. W takiej sytuacji w części dotyczącej formy opodatkowania w polu „Kwota należnej składki” powinno być wykazane zero, a nie wartość pusta.

Deklaracje ZUS Poprawiliśmy wykazywanie składki zdrowotnej na deklaracji ZUS DRA w przypadku, gdy właściciel jest opodatkowany ryczałtem i ma zaznaczony w kartotece w zakładce Kadry/Właściciel parametr „Deklaracja opłacania składek na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym” na „Tak”. W takiej sytuacji w części dotyczącej formy opodatkowania w polu „Suma przychodów w bieżącym roku kalendarzowym” powinno być puste pole, a nie uzupełnione zerem.

Okres zasiłkowy Poprawiliśmy wyliczanie okresu zasiłkowego. Dotychczas do okresu zasiłkowego były niepotrzebnie wliczane nieobecności z tytułu opieki nad dzieckiem, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego.

Koszty uzyskania przychodu Poprawiliśmy naliczanie standardowych kosztów uzyskania przychodu w przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika jest objęte 50% kosztami uzyskania przychodu oraz jeden z elementów wynagrodzenia w naliczanej wypłacie na definicji elementu w zakładce „Deklaracje” w parametrze „Koszty uzyskania przychodu” ma wybraną opcję „Ze stosunku pracy”.

Wydruki

Deklaracje PIT Dodaliśmy wydruki Deklaracja PIT-8AR (12) oraz Informacja miesięczna PIT-8AR (12) do nowego wzoru deklaracji PIT-8AR w wersji 12. Zaktualizowaliśmy również podstawy prawne na wydruku Deklaracja PIT-4R (12).

Deklaracje PIT Zmodyfikowaliśmy wydruk deklaracji PIT-11 w mechanizmie repx. Po zmianach raport zapisany do formatu pdf ma mniejszą wielkość, co znacznie przyspiesza jego wysyłkę mailem. Wydruk dostępny jest z poziomu formularza deklaracji PIT-11 bądź z listy Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT-11. Uwaga: W wydruku Deklaracja PIT-11 (27) dostępnym z poziomu Pulpit pracownika/Deklaracje pracownika/Deklaracje podatkowe PIT ukryliśmy napis „Tylko dla celów poglądowych”.

Deklaracje PIT Poprawiliśmy wykazywanie danych na wydruku Deklaracja PIT-11 (27) w mechanizmie ASPX w części E w wierszu 8 – „Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich, z wyjątkiem należności wykazanych w wierszu 9” oraz w wierszu 9 – „Należności z tytułu wymienionego w wierszu 8, otrzymane przez podatników do ukończenia 26. roku życia”. Dotychczas w polach nr 64-69 na wydruku w mechanizmie ASPX nie zaczytywały się wartości, w mechanizmie REPX było poprawnie.

Oświadczenia i wnioski Poprawiliśmy pobieranie adresu pracownika na wydrukach dla następujących oświadczeń: Rez. z rozp. MF z 07.01.22 EtRez. z rozp. MF z 07.01.22 UmUlga dla dużych rodzinUlga dla klasy średniejUlga dla pracujących emerytówUlga na powrót z zagranicyZaniechanie KUPZaniechanie podatku z UC. W przypadku, gdy w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Ogólne był wprowadzony adres zameldowania oraz w zakładce Kadry/Adresy adres zamieszkania to na wydrukach dla powyższych oświadczeń nie był pobierany adres pracownika. Obecnie raporty generują się poprawnie.

PFRON Poprawiliśmy wykazywanie liczby osób w polach 50, 54, 58, 60 na wydruku Informacja INF-W dostępnym z poziomu list kadrowych w sekcji „ZPCHR”. W przypadku, gdy dany pracownik w trakcie miesiąca uzyskiwał potwierdzenie schorzenia specjalnego – choroby psychicznej i poprzez aktualizację zostało to uzupełnione w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Informacje PFRON, to w tym miesiącu nie był on uwzględniany w liczbie osób niepełnosprawnych w w/w polach.

Wydruki płacowe Na wydrukach Zaświadczenie o zarobkach oraz Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe) dodaliśmy w opcjach raportu następujące parametry:

  • Uwz.przych.prac.PPK – w parametrze jest możliwość wyboru opcji „Tak” lub „Nie”. Domyślnie jest on ustawiony na „Tak”, wówczas w wykazywanym na zaświadczeniu wynagrodzeniu brutto oraz netto będzie uwzględniony przychód od składki pracodawcy PPK (dla elementów wybranych w parametrze „El. przychodów PPK”). Jeżeli parametr zostanie ustawiony na „Nie” to przychód od składki pracodawcy PPK nie będzie uwzględniany w wykazywanym na zaświadczeniu wynagrodzeniu brutto oraz netto. Dodatkowo w przypadku wydruku Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe) przy ustawieniu na „Tak” parametru „Uwz.przych.prac.PPK” zostanie zmodyfikowany opis wiersza „Wynagrodzenie pomniejszone o składki ZUS ubezpieczonego, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę podatku” na „Wynagrodzenie pomniejszone o składki ZUS ubezpieczonego, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę podatku i podatek od przychodu od skł. pracodawcy PPK” oraz wyświetlana wtedy kwota będzie pomniejszona o podatek od przychodu od skł. pracodawcy PPK.
  • El. przychodów PPK – parametr z możliwością wyboru wielu elementów. Aktywny w momencie zaznaczenia parametru „Uwz.przych.prac.PPK” na „Tak”.

Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 09.02.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

  • Odsetki ustawowe – 6,25%
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 8,25%
  • Odsetki maksymalne – 16,5%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Poprawione funkcje

Kursy walut Poprawiliśmy błąd pobierania kursów walut z NBP, jeśli kursy były pobierane bezpośrednio po wysyłce eDeklaracji. Po zmianach problem nie występuje.

Wydruki

Rozrachunki wg dokumentów Poprawiliśmy wydruk Dokumenty nierozliczone – razem w mechanizmie wydruków XtraReports w przypadku generowania raportu tylko dla jednego rozrachunku. W takiej sytuacji na raporcie nie pojawiały się wartości w polach Kwota oraz Kwota nierozliczonych. Po zmianie na wydruku widoczne są prawidłowe kwoty.

Noty odsetkowe Zaktualizowaliśmy podstawę prawną dla wydruku Noty odsetkowej zawierającej odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Moduł Księga Inwentarzowa
Wydruki

Środek trwały Na wydruku Karta środka trwałego – wartości niematerialnej (prawnej) dostępnym na liście Ewidencja środków trwałych poprawiliśmy literówkę w słowie „Pozyskanie”.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

JPK Udostępniliśmy nową wersję JPK_EWP(3), czyli strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji przychodów. Nowa wersja zgodna jest ze strukturą pliku opublikowaną na stronie Krajowej Administracji Skarbowej. Organy podatkowe mogą wymagać struktury JPK_EWP(3) nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.
Nowa wersja struktury została rozbudowana o dwie stawki podatkowe: 12% i 14% oraz fakultatywny węzeł Wykaz, który zawiera wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
W celu przygotowania pliku JPK_EWP(3) z uwzględnieniem wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy na formularzu generowania JPK (lista Ewidencja dokumentów/Jednolite pliki kontrolne, czynność Generuj plik JPK) ustawić w polu Zakres danych opcję: „Zapisy oraz wykaz”.

Deklaracje PIT Umożliwiliśmy dla właścicieli korzystanie ze zwolnień podatkowych wynikających z przepisów Polskiego Ładu (m.in z tzw. PIT-0 dla rodzin 4+) już na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy (skala, liniowo, ryczałt). Na kartotece właściciela dodaliśmy na zakładce Dane podatkowe sekcję Naliczaj zwolnienia z podatku. Zwolnienia wymienione w tej sekcji (zwolnienie z podatku do 26 roku życia, dla dużych rodzin, dla pracujących emerytów, dla powracających z zagranicy) mają jeden wspólny limit – 85 528,00 i nie sumują się, to znaczy że w przypadku prawa do kilku zwolnień w dalszym ciągu ograniczenie poboru podatku obowiązuje tylko do kwoty limitu, tj. 85 528,00. Jeżeli w tej sekcji zostanie zaznaczony przynajmniej jeden z parametrów, na formularzach zaliczek PIT skala, liniowo oraz na podatek ryczałtowy uaktywni się naliczanie zwolnienia w nowych polach w wyodrębnionych sekcjach:

  • Zaliczka PIT skala – zakładka Dochody lub straty – sekcja Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat,
  • Zaliczka PIT liniowo – zakładka Dochody lub straty i podatek – sekcja Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat,
  • Zaliczka na podatek ryczałtowy – zakładka Przychody i odliczenia – sekcja Przychód po odliczeniu przychodu zwolnionego.

Wysokość zwolnienia prezentowana jest w wydzielonych sekcjach zaliczek. Zwolnienie nalicza się na zaliczce do wysokości dochodu (przychodu) oraz do wysokości limitu zwolnienia. Możliwe jest również ręczne skorygowanie wyliczonej kwoty zwolnienia na zaliczce podatków poprzez wybór: Korekta.

Ewidencja ryczałtowa Umożliwiliśmy ustawienie domyślnej stawki ryczałtu dla dokumentów ewidencji sprzedaży bez VAT. Po wpisaniu kwoty w polu Wartość aktywuje się na zakładce Ogólne nowe pole Stawka ryczałtu, w którym można wskazać stawkę ryczałtu, na którą nastąpi dekretacja. Domyślną wartość pola Stawka ryczałtu ustawia się na definicji dokumentu ewidencji na zakładce Rozszerzenia definicji VAT.

Ewidencja ryczałtowa Dodaliśmy możliwość automatycznej predekretacji dokumentów sprzedaży z elementami VAT w walucie obcej do stawki ryczałtu wskazanej na elemencie VAT. Do ewidencji przychodów pobierana jest kwota z pola WartoscKsi.Netto, znajdującego się na elementach VAT. Mechanizm predekretacji sprzedaży walutowej na zagranicznych stawkach VAT dedykowany jest do obsługi sprzedaży w procedurach OSS/IOSS oraz WSTO.

KPiR Dodaliśmy możliwość automatycznej predekretacji dokumentów SAD oraz dokumentów sprzedaży z elementami VAT w walucie obcej. Wspomniane dokumenty są predekretowane do kolumny KPIR wskazanej na elemencie VAT. W przypadku dokumentu SAD zapis KPIR tworzy się w wartości netto elementu VAT, natomiast w przypadku dokumentów sprzedaży z elementami VAT w walucie obcej – kwota pobierana jest z elementów VAT z pola WartoscKsi.Netto. Mechanizm predekretacji sprzedaży walutowej na zagranicznych stawkach VAT dedykowany jest do obsługi sprzedaży w procedurach OSS/IOSS oraz WSTO.

Złe długi VAT Zmodyfikowaliśmy sposób naliczania rozliczeń kasowych VAT typu KasoweZłeDługiKorekta oraz Kasowe na dokumencie Rozliczenie kasowe VAT. Dzięki temu obsłużone zostały przypadki naliczania ulgi na złe długi VAT dla elementów VAT, na których występowały zaokrąglenia dla kwoty VAT lub netto (i przez to mogły wystąpić rozbieżności pomiędzy wartościami pierwotnie rozliczonymi w VAT, a wartościami korygowanymi czy powracającymi do VAT). Po zmianie rozbieżności nie występują. System pilnuje by wartości były korygowane do wysokości pierwotnego rozliczenia.

Ewidencja pojazdów Zwiększyliśmy pole Opis na kartotece Pojazdu na zakładce Ogólne. Dotychczas pole prezentowało 3 wiersze, a dłuższy tekst można było zobaczyć po przewinięciu suwaka. Obecnie pole po wejściu na kartotekę prezentuje od razu 8 wierszy.

Poprawione funkcje

Dokumenty Ewidencji Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się w szczególnych przypadkach przy zatwierdzaniu faktury końcowej w module Handel, do której tworzył się dokument ewidencji. Próba zatwierdzenia faktury kończyła się błędem: „Sumy w poszczególnych stawkach VAT nie są zgodne z dokumentem źródłowym”. Po poprawie wartości do elementów VAT dokumentu ewidencji pobierane są właściwie, błąd nie występuje i można zatwierdzić dokument.

Matryce dokumentów Poprawiliśmy uzupełnianie kolumny KPIR na elementach VAT w przypadku tworzenia dokumentów zakupu lub sprzedaży za pomocą matryc dokumentów. W wersji 2112.4.6 kolumna KPIR ustawiona na matrycy nie przenosiła się na element VAT do pola Kolumna. Aktualnie kolumna KPIR jest uzupełniana zgodnie ze wskazaniem na matrycy dokumentu.

Obroty i salda Poprawiliśmy treść komunikatu, który pojawia się podczas czynności odświeżania obrotów konta z poziomu Obrotów i sald. Obecna treść komunikatu to: „Przeliczanie obrotów i sald oparte na mechanizmie SQL Query”

Wydruki

Ewidencja ryczałtowa Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas generowania wydruku: Zestawienie do PIT-28 (dostępnego z poziomu listy: KPIR/Zaliczka na podatek ryczałtowy) o treści: „KasaRozrzucKwoty.Rozrzuc: co najmniej jedna proporcja jest ujemna”. Błąd pojawiał się w specyficznych warunkach, gdy na zaliczce ryczałtu pojawiał się ujemny przychód opodatkowany stawką ryczałtu. Po zmianach błąd nie występuje.

Dodatki

Analizy MS Excel Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający przeliczenie skoroszytu dla baz skonfigurowanych na serwerze MySQL. W przypadku takich baz podczas próby wykonywania obliczeń pojawiał się komunikat o treści „Nie znaleziono wpisu 'Nazwa bazy'”. Po zmianie Analizy MS Excel działają prawidłowo i możliwe jest obliczanie danych dla baz MySQL.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Technologia Dla czynności „Aktualizuj technologie…” dostępnej z poziomu Operacji wzorcowych, dodaliśmy nowy parametr o nazwie: „Wszystko”, umożliwiający zaznaczenie wszystkich dostępnych elementów w oknie tej czynności.

Technologia Wprowadziliśmy poprawkę dotyczącą czynności „Aktualizuj technologie…” dostępnej z poziomu Operacji wzorcowych. Podczas aktualizacji kilkudziesięciu technologii z zaznaczonymi wszystkimi parametrami, zdarzało się, że na innych stanowiskach/operatorach pojawiał się błąd: „Przekroczony czas odpowiedzi serwera bazy danych MS SQL”.

Moduł Praca hybrydowa
Funkcjonalności

Praca hybrydowa Ukryliśmy panel dodatkowych informacji na listach Moje aktywności oraz Organizacja pracy. Możliwe jest jego wyświetlenie za pomocą parametru „Wyświetl panel 'Dodatkowe informacje’ na listach”, który jest dostępny w Opcjach systemu w folderze Praca zdalna/Ogólne. Pozwoli to dostosować widok listy do potrzeb użytkownika.

Praca hybrydowa Na formularzach aktywności dodaliśmy pole Dział. Dział przypisać możesz z poziomu najwyższej hierarchicznie aktywności – aktywności podrzędne dziedziczą dział z aktywności nadrzędnej i nie mogą być modyfikowane. Dla przykładu: ustawiony dział dla Pakietu prac zostanie przypisany do podrzędnych Grup zadań i Zadań. Aby dodać dział do listy słownikowej w dodanym polu należy wpisać jego nazwę. Umożliwiliśmy również filtrowanie aktywności na liście Organizacja Pracy po polu Dział. Pozwoli to na uporządkowanie aktywności i ich szybkie wyszukiwanie według kryterium działu do którego przynależą.

Praca hybrydowa Na liście Czas realizacji dodaliśmy filtr Zadanie. Pozwala on wyświetlić czasy zalogowane przez użytkowników systemu w kontekście wybranych zadań. Ułatwi to wyszukiwanie i analizowanie zarejestrowanych czasów pracy.

Poprawione funkcje

Praca hybrydowa Usunęliśmy niedziałające prawo „Widoczna lista” dostępne na formularzu roli w drzewie praw. Od teraz sterowanie dostępem do listy Powiadomienia możliwe jest przy pomocy prawa na roli związanego z widocznością folderu (Foldery\Menu\Praca hybrydowa\Powiadomienia). Dzięki temu ustawianie praw do widoczności listy Powiadomienia będzie intuicyjne.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Administracja Na serwerze www wykorzystującym Kestrel (serwer w technologii .NET Core) poprawiliśmy wyświetlanie strony technicznej /Admin. W poprzedniej wersji, w przypadku obsługi większej liczby AppDomain’ow (kilku baz danych) na stronie ?admin widoczne było tylko pierwszych kilka pozycji.

Wydruki Opcje/Systemowe/Pliki dodaliśmy możliwość zaimportowania definiowanych nagłówków i stopek do wydruków REPX. Poprzednio próba zaimportowania wzorca kończyła się komunikatem o niepoprawnym rozszerzeniu pliku.

Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy kolor przycisków na formularzach dla stylu kolorystycznego ciemnego.

Edycja na formularzach Poprawiliśmy działanie kontrolki tekstu sformatowanego (rich text) w przypadku baz danych bez włączonego kodowania Unicode. W poprzedniej wersji, po wstawieniu w edytorze pustej linii i zapisaniu formularza, w miejscu pustych linii pojawiały się znaki zapytania.

Moduł Praca hybrydowa
Funkcjonalności

Praca hybrydowa W Pulpicie pracy hybrydowej dodaliśmy możliwość podglądu Zadań przypisanych do Zespołu, do którego należy zalogowany Pracownik. Aby utworzyć Zespół składający się z Pracowników należy utworzyć rolę dedykowaną dla Pulpitu pracownika. Następnie przypisać ją wybranym Pracownikom z poziomu zakładki „Dostęp WWW” w formularzu Pracownika. Kolejnym krokiem jest przejście w Opcjach systemowych do folderu Praca hybrydowa\Zespoły i utworzenie nowego zespołu na bazie wspomnianej wyżej roli. Po utworzeniu Zadania i przypisaniu go do utworzonego Zespołu, należący do niego Pracownicy z poziomu listy Zadania dostępnej w Pulpicie pracy hybrydowej mogą pracować z Zadaniem. Dzięki temu możliwe jest delegowanie jednego Zadania dla wielu Pracowników.

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy w wersji mobilnej aplikacji odstępy pomiędzy przyciskami posiadającymi rozwijalne menu. Poprzednio odstępy nie występowały, co powodowało „zlewanie” się przycisków.

Android\Załączniki, notatki Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający przejście kroku kreatora, do którego był załączony plik pdf.

iOS\Nawigacja Poprawiliśmy działanie funkcji Pokaż lokalizację na telefonach z systemem iOS. Poprzednio wybranie tej funkcjonalności skutkowało zacięciem się menu aplikacji.

Facebook