Ulotka – opis zmian: do wersji 2204.3.5 z dnia 20.06.2022r

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry Płace i HR
Kadry i Płace
Finanse i Księgowość
Księgowość

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry Płace i HR
Kadry i Płace

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Podatek Zaktualizowaliśmy progi podatkowe zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022. Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym została obniżona z 17% do 12%.

Podatek Zablokowaliśmy wyliczanie podwójnej zaliczki podatku zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022. Dla wypłat z datą wypłaty 1 lipca 2022 bądź późniejszą nie będzie wyliczana zaliczka według zasad 2021.

Ulga podatkowa Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022, kwota zasiłku macierzyńskiego będzie podlegała ulgą podatkowym: duża rodzina, pracujący emeryt, dla powracających z zagranicy, do ukończenia 26 roku życia.

Ulga podatkowa Zmieniliśmy wartość kwoty wolnej od podatku, zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022. Dla wypłat naliczanych z datą wypłaty od 1 lipca 2022 kwota miesięcznej ulgi podatkowej wynosi 300zł.

Ulga podatkowa Wyłączyliśmy naliczanie ulgi dla klasy średniej od 1 lipca 2022, zgodnie z nowymi przepisami. Niezależnie od ustawienia w kartotece pracownika na zakładce Dane podatkowe parametru „Naliczaj ulgę podatkową dla klasy średniej”, na wypłatach naliczanych z datą wypłaty po 1 lipca 2022 ulga dla klasy średniej nie będzie naliczana.

Składka Zdrowotna Dostosowaliśmy naliczanie składki zdrowotnej osoby współpracującej do nowych przepisów obowiązujących od 1 lipca 2022. Dla wypłat osoby współpracującej naliczanych za okresy począwszy od lipca 2022, jako podstawa składki zdrowotnej będzie przyjmowane 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego pobierane z konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia ze wskaźnika „Na ubezpieczenie zdrowotne”.

Koszty uzyskania przychodu Zablokowaliśmy możliwość ustawienia kosztów autorskich jednocześnie na zakładce Dane podatkowe oraz na zakładce Płace/Koszty autorskie. Jeżeli w kartotece pracownika na zakładce Dane podatkowe jest wprowadzony procent 50% kosztów autorskich bądź miesięczny limit, to w tym samym zapisie historycznym nie można dodać zapisu na zakładce Płace/Koszty autorskie, dopóki nie zostanie wykonana aktualizacja kartoteki pracownika ze zmianą procentu bądź miesięcznego limitu kosztów 50 procentowych na Dane podatkowe na zero.

Koszty uzyskania przychodu Dodaliśmy możliwość zablokowania automatycznego czasu przepracowanego pobieranego do wyliczenia współczynnika kosztów autorskich wprowadzanych na zakładce Płace/Koszty autorskie. W kartotece pracownika na zakładce Płace/Koszty autorskie dodaliśmy kolumny:

 • Czas przepracowany – czas jest pobierany z kalendarza pracownika. Wartość podlega edycji ręcznej, po wprowadzeniu modyfikacji jest automatycznie zaznaczana flaga Korygowany na TAK. Czynność „Przelicz czas przepracowany” przelicza wartość „Czas przepracowany” oraz blokuje wyliczoną wartość, zatem po wykonaniu czynności wprowadzane zmiany na czasie pracy nie będą powodowały automatycznego przeliczenia czasu przepracowanego oraz współczynnika.
 • Korygowany – flaga oznaczająca modyfikację ręczną bądź przeliczenie czasu przepracowanego czynnością Przelicz czas przepracowany.
 • Współczynnik KUP 50 – procent kosztów autorskich, który zostanie przyjęty do wyliczenia na wypłacie pracownika. W przypadku uzupełnienia liczby godzin w kolumnie „Liczba godzin KUP 50”, współczynnik jest wyliczany jako stosunek Liczby godzin KUP 50 do Czasu przepracowanego .

Dodatkowo dodaliśmy czynność „Przelicz czas przepracowany dostępną w kartotece pracownika tylko na zakładce Płace/Koszty autorskie. Jeżeli Czas przepracowany do wyliczenia kosztów autorskich ma być wyliczany dynamicznie i pobierany z kalendarza pracownika z uwzględnieniem zmian na kalendarzu, to należy nie używać czynności „Przelicz czas przepracowany”. Natomiast jeżeli użytkownik chce zablokować zmianę wartości czasu przepracowanego oraz współczynnika kosztów autorskich, to może skorzystać z czynności „Przelicz czas przepracowany”, co spowoduje, że wprowadzana nieobecności bądź modyfikacje czasu na kalendarzu pracownika nie spowodują przeliczenia do czasu ponownego użycie czynności „Przelicz czas przepracowany”. Czynność jest również dostępna w operacjach seryjnych, z listy pracowników w menu Czynności/Koszty autorskie/Przelicz czas przepracowany. Po wywołaniu czynności seryjnej należy wskazać miesiąc, dl którego ma być wykonane przeliczenie oraz ustawić parametr „Nadpisz istniejące” w zależności od tego czy mają zostać wartości dotychczas wprowadzone.

PFRON Umożliwiliśmy wybór adresu email przekazywanego na deklaracje WND. Dodaliśmy adres email pełnomocnika do kontaktu z PFRON, w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/PFRON – dane pełnomocnika. Jeżeli na deklaracji WND będzie wykazywany pełnomocnik, to będą wykazywane jego dane adresowe wraz z adresem email uzupełnionym w polu Email pełnomocnika. Dodatkowo w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/PFRON dodaliśmy poleEmail PFRON. Jeżeli na deklaracji WND nie ma wykazywanego pełnomocnika, to jest wykazywany adres email pobierany z pola Email PFRON. Jeżeli nie będzie uzupełnionego adresu email na zakładce Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/PFRON w polu Email PFRON, to adres email zostanie pobrany tak jak do tej pory z konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Kontakt z pola EMAIL. UWAGA: Jednocześnie przypominamy, że od 1 lipca 2022 PFRON zablokuje możliwość wysyłki deklaracji WND wraz z załącznikami INF-D-P do SODIR Off-Line. Od tego dnia należy wyexportowane pliki z enova365 zaczytywać bezpośrednio do SODIR On-Line.

Wypłaty Dodaliśmy na wypłacie na zakładce „Podatki” pole z procentem naliczonych kosztów autorskich. Na wypłatach z kosztami autorskimi naliczanymi wcześniejszymi wersjami programu pole procent nie pojawi się na wypłatach. Procent będzie wyświetlany dla wypłat naliczanych od wersji 2204.3.5, na których zostaną naliczone koszty autorskie.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Wysokość należnego wynagrodzenia (procent)”, który znajduje się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PIT- ogólne w sekcji „Ogólne” i od 01.07.2022 r. przyjmuje wartość 0,60%.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźniki obowiązujące od 01.06.2022 r.:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 6235,22 zł;
 • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 311,76 zł,
  • II rok nauki – 374,11 zł,
  • III rok nauki – 436,47 zł,
 • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 249,41 zł.

Podstawa prawna:

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 469).

Zaktualizowaliśmy również „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)” który od 01.07.2022 r. przyjmuje wartość: 110,2%. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 480).

Wydruki

Wydruki Zaktualizowaliśmy raport Oświadczenie ZUS ZNP-7. Dodatkowo w parametrach wydruku dodaliśmy parametr „Interaktywny pdf”, który domyślnie ustawiony jest na „Nie”. Po zaznaczeniu tego parametru na „Tak” oraz uruchomieniu raportu jako dokumentu PDF mamy możliwość otwarcia wydruku w trybie do edycji, wprowadzenia zmian, a następnie wydrukowania z wprowadzonymi zmianami. Ponadto poprawiliśmy zaczytywanie numeru PESEL na wydruku Oświadczenie ZUS ZNP-7. Dotychczas w sytuacji, gdy w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe nie był uzupełniony „Identyfikator podatkowy NIP” na raporcie nie uzupełniał się numer PESEL. Raport dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności.

Wydruki Zaktualizowaliśmy wydruk NIP-7 do wersji 6. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19.07.2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. Raport dostępny jest z poziomu kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Wypłaty Do paska wypłaty dodaliśmy informację o procencie kosztów autorskich. Na opcjach wydruków dostępny jest parametr „Wsp. koszty 50%” domyślnie ustawiony na „TAK”, co oznacza, że na procent kosztów zostanie wyświetlony, o ile został naliczony na wypłacie.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 09.06.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 9,5%
 • Odsetki podatkowe – 15%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 11,5%
 • Odsetki maksymalne – 23%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracje PIT W związku z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1265) w rozliczeniach podatku PIT wg zasad ogólnych od 1 lipca 2022 r. obniżono pierwszy próg skali podatkowej z 17% na 12%, ulgę podatkową ustalono na poziomie 3600 PLN oraz wycofano możliwość stosowania ulgi na klasę średnią.
W konsekwencji zmian przepisowych dostosowaliśmy następujące obszary systemu:

 • W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Księgowość, KPiR/Deklaracje/Podatek PIT – kwoty i ulgi zmieniliśmy z datą aktualności 1.07.2022 pierwszy próg podatkowy na 12% oraz kwotę ulgi na 3600 PLN.
 • Na liście Księgowość, KPiR/Deklaracje/Zaliczka PIT skala dodaliśmy nowy formularz: „Zaliczka podatku dochodowego wg skali”. Poprzedni formularz dostępny jest pod nazwą „Zaliczka podatku dochodowego wg skali (do 31.05.2022)”.
 • Na nowym formularzu usunęliśmy sekcję umożliwiającą naliczenie ulgi na klasę średnią.


Do zmian zostały również dostosowane wydruki: Zaliczka podatku dochodowego wg skali oraz Zestawienie do deklaracji PIT-36.
Uwaga! Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów naliczanie zaliczek według nowych zasad należy realizować już od zaliczek przygotowywanych w lipcu 2022 roku za czerwiec 2022 roku (przy rozliczeniach miesięcznych) lub II kwartał 2022 roku (przy rozliczeniach kwartalnych). Z tego względu podczas naliczania zaliczek/wprowadzania korekt zaliczek za okresy do maja 2022 roku należy w systemie skorzystać z formularza „Zaliczka podatku dochodowego wg skali (do 31.05.2022)”, natomiast podczas naliczania zaliczek za okresy od czerwca 2022 roku należy skorzystać z formularza „Zaliczka podatku dochodowego wg skali”.

Deklaracje PIT W związku z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1265) w rozliczeniach podatku PIT liniowego od 1 lipca 2022 r. wprowadzono możliwość odliczenia składki zdrowotnej do wysokości 8700 PLN rocznie od podstawy opodatkowania.
W konsekwencji zmian przepisowych dostosowaliśmy następujące obszary systemu:

 • W konfiguracji Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt oraz Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/PIT i CIT dodaliśmy z datą aktualności 1.06.2022 limit składki zdrowotnej (liniowo) 8700 PLN.
 • Na liście Księgowość, KPiR/Deklaracje/Zaliczka PIT liniowo dodaliśmy nowy formularz: „Zaliczka podatku dochodowego liniowego”. Poprzedni formularz dostępny jest pod nazwą „Zaliczka podatku dochodowego liniowego (do 31.05.2022)”.
 • Na nowym formularzu dodaliśmy na zakładce „Dochody lub straty i podatek” sekcję umożliwiającą odliczenie składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania do wysokości limitu z konfiguracji.
 • Składka zdrowotna zostanie automatycznie pobrana z utworzonej w Kadrach i płacach Listy płac, jeżeli w konfiguracji Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt oraz Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/PIT i CIT zaznaczony jest parametr „Licz dane płac. PIT liniowo” na Tak. Jeżeli składki nie są pobierane z Kadr i płac na formularz zaliczki jako odliczenie od dochodu, można je wprowadzić ręcznie lub zaksięgować w koszty.


Do zmian zostały również dostosowane wydruki: Zaliczka podatku dochodowego liniowego oraz Zestawienie do deklaracji PIT-36L.
Uwaga! Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów naliczanie zaliczek według nowych zasad należy realizować już od zaliczek przygotowywanych w lipcu 2022 roku za czerwiec 2022 roku (przy rozliczeniach miesięcznych) lub II kwartał 2022 roku (przy rozliczeniach kwartalnych). Z tego względu podczas naliczania zaliczek/wprowadzania korekt zaliczek za okresy do maja 2022 roku należy w systemie skorzystać z formularza „Zaliczka podatku dochodowego liniowego (do 31.05.2022)”, natomiast podczas naliczania zaliczek za okresy od czerwca 2022 roku należy skorzystać z formularza „Zaliczka podatku dochodowego liniowego”.

Deklaracje PIT W związku z nowymi przepisami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1265) w rozliczeniach podatku PIT w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych od 1 lipca 2022 r. wprowadzono możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania do wysokości 50% zapłaconej składki zdrowotnej.
W konsekwencji zmian przepisowych dostosowaliśmy następujące obszary systemu:

 • Na liście KPiR/Deklaracje/Zaliczka na podatek ryczałtowy dodaliśmy nowy formularz: „Ryczałt”. Poprzedni formularz dostępny jest pod nazwą „Ryczałt (do 31.05.2022)”.
 • Na nowym formularzu dodaliśmy na zakładce „Przychody i odliczenia” sekcję umożliwiającą odliczenie składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania z uwzględnieniem limitu 50%.
 • Składka zdrowotna zostanie automatycznie pobrana z utworzonej w Kadrach i płacach Listy płac, jeżeli w konfiguracji Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt zaznaczony jest parametr „Licz dane płac. PIT” na Tak. Jeżeli składki nie są pobierane z Kadr i płac na formularz zaliczki jako odliczenie od przychodu, można je wprowadzić ręcznie.


Do zmian zostały również dostosowane wydruki: Zaliczka podatku zryczałtowanego oraz Zestawienie do PIT-28.
Uwaga! Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów naliczanie zaliczek według nowych zasad należy realizować już od zaliczek przygotowywanych w lipcu 2022 roku za czerwiec 2022 roku (przy rozliczeniach miesięcznych) lub II kwartał 2022 roku (przy rozliczeniach kwartalnych). Z tego względu podczas naliczania zaliczek/wprowadzania korekt zaliczek za okresy do maja 2022 roku należy w systemie skorzystać z formularza „Ryczałt (do 31.05.2022)”, natomiast podczas naliczania zaliczek za okresy od czerwca 2022 roku należy skorzystać z formularza „Ryczałt”.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Pracownik zewnętrzny Na formularzu umowy zewnętrznej zwiększyliśmy limit znaków w polu „Zakres obowiązków”, które znajduje się na zakładce „Ogólne” w sekcji „Umowa”. Dotychczasowy limit w tym polu wynosił 1000 znaków, obecnie jest to 4000.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2204.2.4 z dnia 10.06.2022r

Wersja srebrna/złota

Wersja platynowa

Wersja multi

Projekty i usługi

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Licencje Poprawiliśmy zasadę działania pobierania atrybutu koloru licencji w przypadku wykorzystywania opcji Dodatkowy numer licencji dla klienta biura rachunkowego dostępnej w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Uprawnienia/Operatorzy/Ogólne. Od wersji 2110.2.3 dla takich operatorów weryfikowaliśmy atrybuty licencji głównej zamiast licencji dodatkowej.

Moduł Business Intelligence
Poprawione funkcje

Utrwalanie danych Zmodyfikowaliśmy działanie czynności Generuj infrastrukturę utrwalania dla wizualizacji o dodatkową obsługę raportów (tabel i wykresów), które jako model danych wykorzystują bezpośrednio domenę (nie posiadają modelu danych typu raport).

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy tworzenie nazwy towaru w pozycji dokumentu za pomocą cechy. Dotychczas nazwa nie aktualizowała się po edycji pozycji, a jedynie inicjowała się po dodaniu pozycji.

Dodatki

EDI Umożliwiliśmy import wielu wskazanych plików za pomocą czynności Komunikat EDI/Import. Dotychczas import każdego pliku trzeba było wykonywać oddzielnie. Dotyczy to dokumentów handlowych i dokumentów ewidencji.

EDI Dodaliśmy metodę Soneta.EDI.XmlHelper.GetPoleSpecjalne, która umożliwia odczytanie wartości pola oznaczonego jako specjalne w definicji komunikatu EDI. Metoda daje dostęp do wartości takiego pola przed zaimportowaniem pliku, po jego wskazaniu. Pozawala to np. na sterowanie parametrami importu w zadaniu dla harmonogramu zadań w zależności od wartości pól specjalnych w importowanych plikach.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy pobieranie zamówień z Allegro. Dotąd nie działało pobieranie zamówień z wielu kont założonych w tym serwisie. Zamówienia były pobierane tylko z jednego konta.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy wysyłanie wariantów towarów do PrestaShop. Dotychczas w niektórych przypadkach wariant nie wysyłał się ze względu na niepoprawne dane dotyczące różnicy w cenie.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy ustalanie ceny podczas importu zamówień z PrestaShop. Dotychczas w niektórych przypadkach cena była pobierana z kartoteki towaru zamiast z danych pobranych z e-sklepu.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy ustawianie kodu pocztowego w adresie dostawy zamówienia pobieranego z Allegro.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Koszty uzyskania przychodu Zmieniliśmy domyślne ustawienie parametru dotyczącego terminu rozliczania kosztów autorskich. Na nowych bazach danych w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki parametr „Koszty autorskie liczone według” przyjmie ustawienie „Okresu listy płac”.

Poprawione funkcje

Podatek Poprawiliśmy naliczanie zaniechania zaliczki podatku zleceniobiorcy, który złożył oświadczenie o niepobieranie podatku do kwoty 30 000 zł. Jeżeli nastąpiło przekroczenie limitu zwolnienia z podatku, to w miesiącu przekroczenia wyliczała się niepoprawna wartość zaniechania podatku.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku naliczania wypłat z małymi kwotami, gdzie następuje ograniczenie zdrowotnej do zaliczki podatku. Dotychczas w przypadku naliczania kolejnej wypłaty z opcją miesięcy wstecz mimo naliczonego zerowego podatku składka zdrowotna nie była prawidłowo ograniczana.

Składka Zdrowotna Zmodyfikowaliśmy algorytm naliczenia składki zdrowotnej w przypadku występowania wieloetatowości. Dotychczas w przypadku pracowników z wieloetatowością, których „Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania” wynosił 100%, gdy na wypłacie z etatu głównego następowało ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek to na wypłacie z etatu dodatkowego były nieprawidłowe naliczenia składki zdrowotnej. Obecnie składka zdrowotna nalicza się w prawidłowej wartości niezależnie od kolejności naliczania wypłat.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczenie składki zdrowotnej na naliczonej wypłacie korekty umowy poprzez storno. Jeżeli na pierwotnej wypłacie składka zdrowotna została ograniczona do wysokości zaliczki podatku, to na wypłacie korygującej nie wyliczała się składka zdrowotna pomimo zwiększenia kwoty podstawy zdrowotnej.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej dla pracowników poniżej 26 roku życia w przypadku liczenia korekty zaliczki podatku. Jeżeli na pierwotnej wypłacie składka zdrowotna była ograniczona do zera to w przypadku korekty wynikającej z ustawy z dnia 24.02.2022 r. niepotrzebnie doliczała się wartość składki zdrowotnej.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy na wypłacie występowały elementy nie podlegające naliczeniu składki zdrowotnej. W takim przypadku na naliczonej wypłacie na zakładce „Składki” wartość składki zdrowotnej była zawyżona.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na drugiej umowie cywilnoprawnej w danym miesiącu, w przypadku gdy pracownik zatrudniony na etacie w kartotece na zakładce Kadry/Dane podatkowe miał zaznaczone na „Tak” parametry: „Rezygnacja ze stosowania ustawy z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022) – etat” oraz „Rezygnacja ze stosowania ustawy z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022) – umowa”. Dotychczas w powyższej sytuacji niepotrzebnie na wypłacie drugiej umowy cywilnoprawnej następowało ograniczenie składki zdrowotnej.

Dodatki

Czas Pracy Umożliwiliśmy import diet z 4Trans w przypadku, gdy pracownik posiadał kilka wpisów dotyczących okresów zatrudnienia w ciągu miesiąca.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Poprawione funkcje

Rozrachunki wg dokumentów Poprawiliśmy przejście na listę Księgowość/Rozrachunki wg dokumentów z poziomu listy Księgowość/Rozrachunki wg kontrahentów. Dotychczas po otwarciu wybranego kontrahenta na liście Rozrachunki wg kontrahentów w folderze Księgowość następowało przejście na listę Rozrachunki wg dokumentów w folderze Ewidencja Środków Pieniężnych, co powodowało pojawienie się komunikatu Stop. Folder nieznaleziony w przypadku jeżeli Operator nie miał praw do listy rozrachunków w folderze Ewidencja Środków Pieniężnych. Obecnie błąd nie występuje, a po wybraniu kontrahenta, Operator przechodzi na listę Rozrachunki wg dokumentów z rozrachunkami dla wybranego kontrahenta w ramach jednego folderu.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Osoby w produkcji Poprawiliśmy działanie wyszukiwarki na liście Produkcja/Osoby/Rzeczywiste. Od tej pory możliwe jest wyszukiwanie osób rzeczywistych nie tylko za pomocą symbolu, ale także za pomocą imienia oraz nazwiska.

Zlecenie produkcyjne Poprawiliśmy błąd związany z rozchodem surowców do zlecenia, gdy w relacji tych dokumentów (ZP – RWP) była włączona agregacja towarów. Problem polegał na rozliczaniu tylko pierwszej pozycji, a tym samym błędnym wyświetlaniu wartości w zleceniu w zakładce „Surowce”, w polu „Wydano ilość” oraz „Pozostało ilość”. Występowało to tylko w sytuacji, gdy towar miał zdefiniowane jednostki: bazową i pomocniczą, gdzie na dokumencie RWP sumaryczna ilość obliczana była dla danej jednostki, a następnie na żądanie użytkownika zamieniana na drugą jednostkę.

Wersja Multi

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Android\Interfejs użytkownika Poprawiliśmy wyświetlanie zestawów parametrów w panelach BI. W przypadku panelu BI wyświetlonego na formularzu (np. dokumentu czy kartoteki) zestaw parametrów wyświetlał się obok właściwych elementów panelu (z prawej strony) co wymagało przewijania ekranu z lewej do prawej (zamiast z góry na dół). Natomiast w przypadku paneli BI dodanego jako nowy folder, pomiędzy właściwymi elementami panelu a zestawem parametrów pojawiała się duża, pusta przestrzeń.

Android\Menu aplikacji Poprawiliśmy wyszukiwanie w menu głównym aplikacji mobilnej. W poprzedniej wersji, po kliknięciu ikony wyszukiwania i wpisaniu poszukiwanego folderu zawsze pojawiał się pusty ekran (brak znalezionych elementów)

Wersja platynowa

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Zmodyfikowaliśmy poniższe e-wnioski należące do kategorii „Związane z czasem pracy”:

 • e-wniosek o nadgodziny,
 • e-wniosek o odbiór nadgodzin,
 • e-wniosek o odpracowanie wyjścia prywatnego,
 • e-wniosek o wyjście prywatne,
 • e-wniosek o wyjście służbowe,
 • e-wniosek zlecenie nadgodzin,
 • e-wniosek zlecenie odbioru nadgodzin,
w taki sposób, że na zakładce „Ogólne” w sekcji „Ogólne” obok pola „Od godziny” dodaliśmy pole „do”, w którym wskazujemy godzinę zakończenia. Po uzupełnieniu powyższych pól zostaną automatycznie wyliczone dane w polu „Czas”.

 

Ulotka – opis zmian: do wersji 2204.2.3 z dnia 26.05.2022r

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Dodatki

WebAPI

Sprzedaż i CRM
Handel i Magazyn
Kadry Płace i HR
Produkcja

Wersja multi

Handel i Magazyn
Kadry Płace i HR
Produkcja

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry Płace i HR

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Dodatki

WebAPI Wprowadziliśmy nową licencję dodatku WebApi. Funkcjonalność serwera WebApi pozwala na połączenie programistyczne z zewnętrznych aplikacji za pomocą metod REST API biblioteki Soneta do danych. Zakupiona przez klienta licencja na dodatek pozwala na tworzenie i wykorzystywanie partnerskich dedykowanych metod WebApi oraz użycie standardowych metod WebApi do komunikacji z systemami zewnętrznymi. Licencja zawiera także pełną funkcjonalność Harmonogramu Zadań.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

Zadania i Zdarzenia Poprawiliśmy błąd polegający na zablokowaniu do edycji filtra „Projekt CRM” na listach Moje Zadania, Zadania, Zdarzenia, Aktywności. Wprowadzona zmiana pozwoli filtrować listę przez pryzmat Projektów, do których przypisane są aktywności.

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Płatności dokumentów handlowych Poprawiliśmy integrację z terminalami płatniczymi. Dotychczas w przypadku korekt sprzedaży o ujemnej wartości (czyli w przypadku zwrotu) na terminal była wysyłana kwota jak w przypadku zapłaty. Obecnie w takim przypadku nie ma komunikacji z terminalem, zwrot na kartę przez terminal musi być obsłużony ręcznie przez operatora.

Towary Poprawiliśmy tworzenie nazwy towaru w pozycji dokumentu. Po zmianach w tym zakresie w wersji 2204 nazwa kopiowana z karty towaru była obcinana.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy mechanizm tworzenia nazwy towaru w pozycji dokumentu za pomocą cechy. Po zmianach w wersji 2204 włączenie tworzenia nazwy towaru wg cechy w definicji dokumentu skutkowało błędami podczas zatwierdzania dokumentów podrzędnych.

EDI Poprawiliśmy kopiowanie węzła definicji EDI do innej definicji. Dotychczas elementy węzła utworzonego w wyniku kopiowania miały niewłaściwe wskazanie na nagłówek definicji. Powodowało błędy kompilacji i brak możliwości użycia definicji, w której węzeł dodano.

Dodatki

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy generowanie zadań synchronizacji dotyczących aktualizacji towarów. Dotychczas zadania nie generowały się, gdy zmieniono ceny towarów za pomocą czynności Przecena towarów wykonanej z poziomu dokumentu zakupu.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Koszty uzyskania przychodu Umożliwiliśmy uwzględnianie na wypłacie kosztów autorskich uzupełnionych w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe w polach „Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania” oraz „Miesięczny limit wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania” według okresu listy płac. W zależności od ustawienia w konfiguracji na zakładce Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki parametru „Koszty autorskie liczone według”, koszty autorskie uzupełnione zarówno na zakładce Kadry/Dane podatkowe jak i na zakładce Płace/Koszty autorskie będą pobierane do naliczenia wypłaty:

 • według daty wypłaty, jeśli parametr przyjmie ustawienie „Daty wypłaty”;
 • według okresu listy płac, jeśli parametr przyjmie ustawienie „Okresu listy płac”.

Domyślnie parametr w konfiguracji „Koszty autorskie liczone według” przyjmuje wartość „Daty wypłaty”, co oznacza że koszty autorskie są uwzględniane według daty wypłaty. Z opcji „Okresu listy płac” mogą skorzystać firmy, które licząc wypłaty do 10-tego kolejnego miesiąca, rozliczają koszty autorskie za miesiąc, za który jest naliczana lista płac. 

Poprawione funkcje

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej, w przypadku zatrudnienia pracownika na etacie i umowie o prawa autorskie. W przypadku 100% kosztów autorskich z etatu, od umowy cywilnoprawnej rozliczanej elementem „Prawa autorskie i inne prawa” nie była naliczana składka zdrowotna.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej dla pracownika zatrudnionego na etacie oraz umowie cywilnoprawnej. W przypadku podwyższonych kosztów uzyskania przychodu z etatu, jeżeli wypłata z umowy cywilnoprawnej była naliczana w drugiej kolejności to nie naliczała się od niej składka zdrowotna.

Wydruki

PKZP, ZFM Poprawiliśmy działanie raportu Lista pożyczek na dzień. Dotychczas nie były uwzględniane kwoty raty oznaczone czynnością jako spłacone. Dodaliśmy również do wydruku kolumnę „Odsetki”, gdzie wykazywane są kwoty odsetek z planu spłat. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/PKZP, ZFM, …/Pożyczki.

Ewidencja czasu pracy Na wydruku Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych poprawiliśmy wykazywanie stanu urlopu wypoczynkowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia, w przypadku gdy dla pracownika jest to pierwsza praca. Dotychczas dla takiej osoby na raporcie wywołanym w pierwszym miesiącu zatrudnienia w kolumnie „Bieżący wymiar” była wyświetlana wartość urlopu wypoczynkowego, pomimo że zgodnie z wyliczeniami w kartotece na zakładce Kalendarz/Limity nieobecności takiemu pracownikowi urlop przysługiwał dopiero po przepracowaniu jednego miesiąca. Wydruk dostępny jest z list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Wydruki Kadrowe Zaktualizowaliśmy podstawę prawną na wydruku Urlop wypoczynkowy – przesunięcie terminu. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”.

Deklaracje PFRON Poprawiliśmy wykazywanie na wydrukach: Raport o stanie zatrudnienia do wyliczenia ulgi na PFRON, Informacja DEK-1-0 oraz Informacja INF-1 młodocianych bez niepełnosprawności. Dotychczas takie osoby były nadmiarowo uwzględniane w liczbie zatrudnionych ogółem. Obecnie osoby młodociane bez niepełnosprawności nie są wliczane na powyższych raportach do pozycji „Zatrudnienie ogółem”. Wydruki dostępne są z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Zlecenie produkcyjne Poprawiliśmy błąd związany z brakiem możliwości wydania surowców z innego magazynu niż zlecenie produkcyjne. Błąd występował w sytuacji, gdy w oknie pośrednim relacji ZP-RWP wskazywano inny magazyn, niż ten wybrany na zleceniu, co pomimo posiadania stanów magazynowych, skutkowało błędnym komunikatem o treści: „Niewystarczający stan towaru”.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Wydruki Umożliwiliśmy dodawanie nowych wzorców wydruków REPX na podstawie szablonów. Na oknie Definicja raportu REPX, obok pola Wzorzec raportu znajduje się przycisk Generuj z szablonu. Po kliknięciu pojawia się możliwość wyboru rodzaju szablonu, a następnie generowany jest wzorzec raportu i dodawany do bazy danych. Po zamknięciu okna definicji raportu, można go wyedytować poprzez kliknięcie przycisku Edytuj wzorzec.

Wydruki Udostępniliśmy możliwość edycji wzorców wydruków, dla wydruków REPX. Na oknie Organizatora raportów (w menu Lista lub Formularz\Zaawansowane\Organizuj raporty) obok listy dostępnych wzorców wydruków znajduje się przycisk Edytuj wzorzec. Przycisk jest aktywny wyłącznie dla wydruków typu REPX. Kliknięcie przycisku powoduje:

 • w przypadku wydruków użytkownika otwiera graficzny edytor wzorców wydruków
 • w przypadku wydruków standardowych pojawia się pytanie, czy skopiować wzorzec, a po potwierdzeniu otwierany jest edytor

Uwaga: funkcjonalność jest dostępna wyłącznie w przypadku instalacji wykorzystujących tzw. „nowy” serwer interfejsu użytkownika (na platformie .NET Core) 

Instalatory Wprowadziliśmy możliwość uruchamiania nowej wersji serwera interfejsu użytkownika (opartego na platformie .NET Core) na serwerze IIS. Oznacza to, że serwer www:

 • Może być uruchamiany jako proces lub usługa samohostująca przy wykorzystaniu wbudowanego serwera Kestrel.
 • Może być uruchomiony jako witryna na serwerze IIS

W celu uruchomienia nowej wersji serwera www jako witryny IIS, należy:

 • Pobrać i zainstalować środowisko uruchomieniowe ASP.NET Core 3.1 Hosting Bundle
 • W pliku productsettings.json dodać parametr „Console”: true, oraz w miarę potrzeb zmodyfikować inne ustawienia (np. adres serwera logiki biznesowej)
 • Na serwerze IIS dodać nową witrynę i jako ścieżkę fizyczną wskazać katalog w którym znajdują się binaria serwera interfejsu użytkownika

 

Moduł Kadry i Płace
Wydruki

Deklaracje PIT Poprawiliśmy generowanie raportów Deklaracja PIT-11 przy wydruku seryjnym dla dużej ilości deklaracji. Incydentalnie w takich przypadkach zdarzało się, że na wydruku deklaracji pojawiały się czerwone „x”, a ponowne wywołanie raportu skutkowało komunikatem: „Parametr jest nieprawidłowy”.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Zlecenie produkcyjne Wprowadziliśmy poprawkę związaną z niezapisywaniem widoku listy „Operacje” w dokumencie Zlecenia produkcyjnego. Problem występował jedynie na wersji przeglądarkowej systemu.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Magazyn nadgodzin Poprawiliśmy nanoszenie stref czasu pracy na dniu pracy w przypadku, gdy pracownik zawnioskował o odbiór części wypracowanych nadgodzin z danego dnia, a przed zaakceptowaniem takiego wniosku przez przełożonego, operator kadrowy na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Rozliczenie czasu pracy oznaczył nadgodziny do wypłaty. Dotychczas akceptacja przez kierownika wniosku o odbiór tych nadgodzin nanosiła kolejną strefę „Nadgodziny do przeniesienia” co umożliwiało ponowne odebranie lub rozliczenie odebranych już nadgodzin. Obecnie taka sytuacja już nie występuje.

Czas Pracy Poprawiliśmy możliwość przejścia na listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Limity nieobecności oraz Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności. Dotychczas w przypadku, gdy na jednej z powyższych list została wybrana wartość w filtrze „Definicja” to przy próbie przejścia na drugą listę pojawiał się komunikat uniemożliwiający wyświetlanie danych: „Nie można rzutować obiektu typu 'Soneta.Kalend.DefinicjaLimitu’ na typ 'Soneta.Kalend.DefinicjaNieobecnosci'”. Obecnie powyższy komunikat już nie występuje.

 

Ulotka – opis zmian: do wersji 2204.2.2 z dnia 13.05.2022r

Wersja multi

Kadry Płace i HR

Pulpit Pracownika

Wersja platynowa

Wersja multi

Kadry Płace i HR

Pulpity HR

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Eksport i import Poprawiliśmy eksport do pliku .xlsx i .csv za pomocą czynności Arkusz Excel dostępnej na dowolnej liście. W wersji 2204.1.1 w przypadku eksportu można było otrzymać komunikat: Nie można odnaleźć pliku (…) Czy został on przeniesiony lub usunięty albo zamieniono jego nazwę? Komunikat otrzymywali użytkownicy, którzy wcześniej mieli uruchomiony MS Excel w najnowszych wersjach pakietu Microsoft Office (2019 lub wyższy). Problem wynikał ze zmienionego w MS Excel 2019 sposobu obsługi procesów przy wielu plikach otwartych jednocześnie.

Moduł Handel
Dodatki

e-Sklepy Konektor Zdefiniowaliśmy zadanie globalne dla Harmonogramu zadań służące do automatycznego pobierania zamówień z platform Allegro.

e-Sklepy Konektor W definicji XML do wysyłania towarów do platformy Shoper usunęliśmy nadmiarową kontrolę znaków specjalnych w nazwie towaru.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

PKZP, ZFM Na liście Kadry i płace/PKZP, ZFM…/PKZP, ZFM.. oraz Kadry i płace/PKZP, ZFM…/Pożyczki zmodyfikowaliśmy działanie poniższych workerów:

 • Workers.ZaOkresInfo.StanZadłużenia,
 • Workers.ZaOkresInfo.Spłaty,
 • Workers.ZaOkresInfo.RazemSpłaty,
 • Workers.ZaOkresInfo.Odsetki.

Powyższe workery będą wykazywały wartości w zależności od wskazanego okresu w filtrze.

Pracownik Dodaliśmy do organizatora widoku worker „Workers.Info.Wiek”, który:

 • na liście pracowników zwraca wiek pracownika,
 • w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Rodzina zwraca wiek członka rodziny.

Dane w wyciągniętej kolumnie „Wiek” wyliczają się na podstawie daty urodzenia oraz daty ustawionej w filtrze „Data”.

Koszty uzyskania przychodu Umożliwiliśmy wybór okresu rozliczania kosztów autorskich uzupełnianych w kartotece pracownika na zakładce Płace/Koszty autorskie. W konfiguracji programu na zakładce Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki dodaliśmy parametr „Koszty autorskie liczone według”, który domyślnie przyjmuje wartość „Daty wypłaty”, co oznacza, że koszty autorskie uzupełnione za dany miesiąc na zakładce Płace/Koszty autorskie będą uwzględniane w wypłacie według daty wypłaty, tak jak działało to do tej pory. Natomiast parametr może przyjąć wartość „Okresu listy płac”, co oznacza, że koszty autorskie z zakładki Płace/Koszty autorskie zostaną pobrane według okresu za jaki jest naliczana lista płac.

Poprawione funkcje

Deklaracje ZUS Poprawiliśmy wykazywanie na deklaracji ZUS DRA osób przebywających na urlopach bezpłatnych przez cały miesiąc, które w danym miesiącu nie otrzymały żadnych wynagrodzeń podlegających oskładkowaniu. Dotychczas na deklaracji ZUS DRA w liczbie ubezpieczonych były nadmiarowo uwzględniane osoby, które przebywały przez cały miesiąc na nieobecnościach: „Urlop bezpłatny (art 174.1 kp)” lub „Urlop bezpłatny (kod 350)” oraz nie otrzymały żadnego wynagrodzenia. Obecnie takie osoby nie będą wliczane na deklaracji ZUS DRA do liczby ubezpieczonych, analogicznie jak osoby przebywające cały miesiąc na nieobecności „Urlop bezpłatny (art 174 kp)”. Dodatkowo w konfiguracji w Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na definicji nieobecności „Urlop bezpłatny (art 174.1 kp)” na zakładce „Ogólne” w sekcji „Deklaracje ZUS” w parametrze „Kod przerwy w opłacaniu składek (RSA)” zmieniliśmy kod z „112” na „111 – urlop bezpłatny”. W raporcie ZUS RSA powyższa nieobecność jest poprawnie wykazywana z kodem świadczenia/przerwy 111.

Podatek Zmodyfikowaliśmy algorytm naliczenia podatku wg ustawy z dnia 24.02.2022. W sytuacji, gdy w każdym miesiącu była jedna wypłata i wystąpił przypadek, gdzie przychód miesięczny był wyższy niż 12800 zł to dochód pracownika był zawyżony i następowało szybsze przekroczenie progu podatkowego.

Umowa cywilnoprawna Umożliwiliśmy naliczenie wypłaty umowy cywilnoprawnej za okres dłuższy niż 1 miesiąc na przełomie lat. Przed wprowadzoną zmianą podczas naliczania wypłaty pojawiał się komunikat: „Konwersja do miesiąca niemożliwa dla okresu zawierającego wiele miesięcy”.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi W związku z wprowadzeniem nowej funkcjonalności „Pakiet mobilności (kierowcy)” nastąpiły zmiany w funkcjonalności „Pracownicy Eksportowi”, dlatego prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem w celu zaktualizowania konfiguracji. Bez dokonania aktualizacji konfiguracji funkcjonalność „Pracownicy Eksportowi” nie będzie działała właściwie.

Pracownicy Eksportowi Zmodyfikowaliśmy naliczanie wypłat w przypadku, gdy pracownik oznaczony jako kierowca z pakietem mobilności miał wypłaconą pierwszą wypłatę w miesiącu bez uwzględnienia diet (parametr „Pakiet mobilności” był zaznaczony, ale nie została uzupełniona informacja dotycząca diet na zestawieniu). Następnie została wprowadzona informacja o dietach. Po naliczeniu kolejnej wypłaty, np. z premią, w podstawie opodatkowania nie było odliczone 30% diet pomniejszających podstawę opodatkowania.

Pracownicy Eksportowi Umożliwiliśmy naliczenie wypłaty ze składkami na fundusz emerytur pomostowych (FEP) dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę. Przed wprowadzoną zmianą podczas naliczania wypłaty pojawiał się komunikat: „Błąd wykonania podczas naliczania parametrów składnika. (Główny, Naliczanie podstaw PIT/ZUSA (1…30.04.2022), Dodatek automatyczny: Soneta.Place.DodatekAutomatyczny”.

Pakiet mobilności kierowcy Dodaliśmy nową funkcjonalność „Pakiet mobilności (kierowcy)”. Funkcjonalność umożliwia ewidencjonowanie oraz rozliczanie kierowców oddelegowanych za granicę w ramach tzw. Pakietu Mobilności. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo u autoryzowanego partnera. Uwaga: W związku z wprowadzeniem nowej funkcjonalności nastąpiły zmiany w funkcjonalności „Pracownicy Eksportowi”, dlatego prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem w celu zaktualizowania konfiguracji. Bez dokonania aktualizacji konfiguracji, funkcjonalność „Pracownicy Eksportowi” nie będzie działała właściwie.

Pakiet mobilności kierowcy Dodaliśmy możliwość edycji wartości diet na zakładce Etat/Pracownik za granicą. Po zaznaczeniu przy danym wierszu parametru „Korekta ręczna” na TAK odblokuje się do edycji „Wartość diet”. Po wpisaniu ręcznie wartości diet informacja zostanie uwzględniona na wypłacie. Dodatkowo na formularzu wypłaty dodaliśmy zakładkę „Pracownik za granicą”, na której umieściliśmy informacje odnośnie wartości diet, kwoty obniżenia podstawy składek ZUS oraz kwoty obniżenia podstawy opodatkowania.

Pakiet mobilności kierowcy Do wydruków Paski wypłat oraz Pasek wypłaty w formacie repx dodaliśmy wiersz „Pracownik za granicą” zwierający informacje „Wartość diet”, „Kwota obniżenia podstawy składek ZUS”, „Kwota obniżenia podstawy opodatkowania”, które są naliczone na danej wypłacie. Jeśli pracownik nie korzysta z pakietu mobilności wówczas wyżej wymienione informacje nie będą wykazane na raporcie.

Pakiet mobilności kierowcy Zmodyfikowaliśmy naliczanie wypłat zawierających składkę na fundusz emerytur pomostowych (FEP).

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 06.05.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 8,75%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 10,75%
 • Odsetki maksymalne – 21,5%
 • Odsetki od zaległości podatkowych – 13,5%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Poprawione funkcje

Rozrachunki wg dokumentów Poprawiliśmy błąd występujący w konfiguracjach z ustawionym nowym systemem praw, który uniemożliwiał przeglądanie listy Rozrachunki wg dokumentów w przypadku jeżeli Operator nie miał nadanych praw do wszystkich rozrachunków. W takiej sytuacji podczas wejście na listę Rozrachunki wg dokumentów pojawiał się komunikat: „Brak praw dostępu do danych…” i na liście nie było widocznych żadnych rozrachunków. Aktualnie zostało przywrócone poprzednie prawidłowe działanie i Operator na liście Rozrachunki wg dokumentów może przeglądać płatności i zapłaty, do których ma nadany dostęp. Jednocześnie poprawiony został błąd wyliczania praw w złożonej strukturze zależności, takiej jak Rozrachunek -> Płatność -> Dokument. Należy zadbać o poprawne nadanie praw operatorowi – przy brakujących uprawnienia nie pojawi się ww błąd, ale zgodnie z oczekiwaniem nie wyświetlą się kompletne wyniki.

Moduł Księga Inwentarzowa
Wydruki

Środek trwały Poprawiliśmy błąd wydruku Karta środka trwałego – wartości niematerialnej (prawnej) w mechanizmie raportowania XtraReports. Dotychczas w przypadku generowania wydruku z listy środków trwałych dla więcej niż jednego środka na wydruku pojawiały się nieprawidłowe wartości bilansowe i podatkowe, które były pobierane z pierwszej na raporcie pozycji inwentarza. Po poprawie na wydruku prezentowane są prawidłowe wartości dla każdego środka trwałego.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja CIT-8 W związku z rozbudowaniem w wersji 2112.7.12 mechanizmów umożliwiających wykluczenie dekretów zamknięcia podczas przygotowywania rocznego rozliczenia CIT-8 oraz koniecznością uwzględniania dekretów wykraczających poza zakres okresu obrachunkowego, zmieniliśmy sposób pobierania danych do deklaracji CIT-8 na formularzu 31.
Podczas przygotowywania rozliczenia rocznego CIT-8(31) dane zostaną pobrane w następujący sposób:
1) dla okresów obrachunkowych, w których okres obrachunkowy pokrywa się z dozwolonym okresem księgowań dekrety zamknięcia będą weryfikowane na ostatni dzień okresu obrachunkowego;
2) dla okresów obrachunkowych, w których dozwolony okres księgowań został rozszerzony (tzw. trzynasty miesiąc), do rocznego rozliczenia CIT-8 pobierane będą dekrety przypisane do okresu obrachunkowego z datą przypadającą maksymalnie na datę zakończenia dozwolonego okresu księgowań; dekrety zamknięcia będą weryfikowane na ostatni dzień dozwolonego okresu księgowań;
3) dla okresów obrachunkowych, w których dozwolony okres księgowań został rozszerzony bez podania daty końca, do rozliczenia rocznego pobrane zostaną dekrety z datą przypadającą maksymalnie na ostatni dzień okresu obrachunkowego; dekrety zamknięcia będą weryfikowane na ostatni dzień okresu obrachunkowego.
Zalecamy wprowadzanie w konfiguracji okresów obrachunkowych (Narzędzia/Opcje/Księgowość/Okresy obrachunkowe) dozwolonego okresu księgowania ze wskazaną datą końca.
Uwaga! Jeżeli rozliczenie roczne CIT-8(31) zostało przygotowane na wcześniejszej wersji programu, a w bazie stosowane są dekrety wykraczających poza zakres okresu obrachunkowego (tzw. trzynasty miesiąc) należy zweryfikować wartości kosztów i przychodów pobranych na podstawie zestawień księgowych do sekcji D deklaracji.

Deklaracja CIT-ST Dla eDeklaracji CIT-ST(8) przywróciliśmy aktywność poprzedniej wersji schemy: 1-0E. Zmiana jest spowodowana oznaczeniem na stronach ministerialnych schemy eDeklaracji CIT-ST(8) w wersji 2-0E jako nieaktualnej.

Praca na wielu bazach W czynności „Zbiorcze dodawanie CIT8” dodaliśmy możliwość zbiorczego dodawania deklaracji na najnowszym wzorcu formularza CIT-8(31).

Schematy księgowe Dla baz danych z konfiguracją wielooddziałowości dodaliśmy w schematach księgowych możliwość wyboru w trybie uproszczonym warunku wykonania schematu na Oddział ewidencji. Dotychczas warunek na Oddział ewidencji w trybie uproszczonym dostępny był tylko na pozycjach schematu księgowego. Aktualnie można go używać dla pozycji oraz całego schematu.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Zlecenie produkcyjne Poprawiliśmy funkcjonalność związaną z wyświetlaniem pozycji w oknie pośrednim relacji ZP – RWP (zlecenie produkcyjne – rozchód surowców). Po ostatnio wprowadzonych zmianach w oknie pośrednim, związanych z wyświetlaniem niezerowych pozycji, przywróciliśmy funkcjonalność wyświetlania wszystkich pozycji technologicznych, także tych z ilością 0.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Pracownika
Funkcjonalności

Dane finansowe Umożliwiliśmy ustawienie domyślnego wyświetlania wypłat w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Wypłaty według okresu lub według daty wypłaty. W filtrze „Indeks” domyślnie będzie wskazana opcja ustawiona w konfiguracji w zakładce Systemowe/Uprawnienia/Operatorzy na operatorze pulpitowym w zakładce „Kadry i płace” w parametrze „Domyślna wartość filtra 'indeks’ na listach elementów, wypłat i list płac”.

Wersja platynowa

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Poprawione funkcje

e-wnioski Poprawiliśmy akceptowanie przez kierownika e-wniosku o nadgodziny złożonego przed aktualizacją programu do nowszej wersji. Dotychczas przy próbie akceptacji takiego wniosku pojawiał się komunikat uniemożliwiający zakończenie procesu: „Wartość pola 'Czas’ jest wymagana. Zapis: Soneta.Kalend.ElementRozliczeniaCzasuPracy”. Obecnie taki komunikat już nie występuje i kierownik może zaakceptować wniosek.

Certyfikat bezpieczeństwa enova365

Certyfikat bezpieczeństwa enova365


Na podstawie wyników przeprowadzonych testów penetracyjnych, All for One Poland niniejszym
zaświadcza, że system enova365 zapewnia wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych, w tym danych
osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, gwarantując ich poufność, integralność oraz dostępność.

Badanie bezpieczeństwa przeprowadzono w zakresie klienta webowego oraz klienta Windows, w oparciu o
międzynarodowe standardy Open Web Application Security Project Testing Guide v4 (OWASP) oraz NIST
Special Publication 800-115.

Testy zrealizowano w okresie luty — kwiecień 2O22r.

Poznań, 22 kwietnia 2O22r.

Rafał Grześkowiak
Manager IT Projects

Tomasz Wawrzonek
IT Deputy Director

Ali for One Poland sp. z o.o.  Złotniki, Krzemowa 1 – 62-002 Suchy Las Tel.: +48 61827 70 00 •
www all-for-one al Dane rejestrowe: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda ° VIII Wydział
Gospodarczy • KRS: 0000040760
Kapitał zakładowy: 500 450 PLN ° NIP: 793-100–/2-09 ° REGON: 630333110
ZarzącJ: Bartłomiej Buszczak (Prezes Zarządu), Michał Kunze, Andrzej Moskalik, Piotr Rogala,
Waldemar Sokołowski

 

Certyfikat dostępny jest pod linkiem:

enova365_certyfikat2022_PL

Ulotka – opis zmian: do wersji 2204.1.1 z dnia 27.04.2022r

WERSJA SREBRNA/ZŁOTA

WERSJA STANDARD

Sprzedaż i CRM
CRM
 
Handel i Magazyn
Produkcja
 
 
Finanse i Księgowość
Ewidencja Środków Pieniężnych
 
Produkcja
Produkcja
 

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł CRM
Poprawione funkcje

e-mail Poprawiliśmy błąd polegający na tym, że po wysłaniu niektórych wiadomości email w treści odebranej wiadomości widoczne były znaczniki HTML.

Moduł Handel
Dodatki

WMS Konektor Udostępniliśmy integrację z systemem ExpertWMS.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy aktualizację cech podczas wysyłania towaru do sklepów PrestaShop i WooCommerce. Dotychczas jeśli wysyłana lista cech danego towaru była pusta, cechy zdefiniowane dla tego towaru wprost w e-sklepie były usuwane.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Przelewy Dodaliśmy wariant przelewu Ekspress Elixir. Funkcja dostępna jest dla wybranych banków (aktualnie dla banku CITI Handlowy, weryfikowany jest kod SWIFT banku) i będzie systematycznie rozszerzana w przyszłości.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Zlecenie produkcyjne Poprawiliśmy działanie uprawnień użytkowników przy włączonej opcji w konfiguracji: „Aktywne prawa dostępu definicji dokumentu”, gdzie w sytuacji braku prawa do dokumentu RWP – operator nadal mógł go wystawić. Obecnie sytuacja nie powinna już wystąpić.

Zlecenie produkcyjne Dla zleceń produkcyjnych z wyłączonym w definicji parametrem: „Obsługa technologii”, ukryliśmy czynność: „Zamknij zlecenie”, która generowała błędy. Czynność ta z uwagi na mechanizm ma zastosowanie tylko do dokumentów ZP z włączoną „Obsługą technologii”. Zamykanie zleceń bez obsługi technologii powinno następować za pomocą zmiany pola: „Stan realizacji” z poziomu dokumentu.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2204.0.0 z dnia 14.04.2022r

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Programowanie Dodaliśmy możliwość uruchomienia serwisów WCF jako serwera ASP.NET Core, wykorzystującego serwer Kestrel. Poprzednio dostęp do serwisów WCF możliwy był tylko poprzez serwer Web uruchomiony jako witryna IIS. Binaria do uruchomienia serwisu WCF znajdują się w paczce instalacyjnej serwera, w katalogu Soneta.WebWcf.

Programowanie Dodaliśmy weryfikację unikalności nazw serwisów udostępnianych poprzez serwisy WCF oraz Soneta WebAPI. We wcześniejszych wersjach, w przypadku zarejestrowania w dwóch dodatkach (.dll) serwisów o takich samych nazwach (w różnych namespace’ach) wywołanie metody serwisu poprzez WCF lub Soneta WebAPI mogło spowodować wykonanie kodu z niewłaściwego dodatku. Obecnie dodaliśmy wymaganie, aby nazwy zarejestrowanych serwisów (z pominięciem namespace) były unikalne. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji program zwraca odpowiedni komunikat.

Interfejs użytkownika Wprowadziliśmy zmianę w sposobie wyboru i wyświetlania
operatora na wybranych polach typu lista rozwijana. Przykład zmiany możemy zaobserwować na formularzu obiektu Zadanie w polu Prowadzący. Dotychczas pole umożliwiało wyszukanie i wyświetlenie operatora po wpisaniu jego kodu. Po zmianie możliwe jest wyświetlenie i wyszukanie operatora również według pełnej nazwie.

Interfejs użytkownika W opcjach systemu do nowej gałęzi Uprawnienia zgrupowaliśmy zakładki dotyczące praw i operatorów znajdujących się w gałęzi Systemowe.

Interfejs użytkownika Sprecyzowaliśmy wyświetlanie informacji o nazwie kontekstu danych dla operatorów Pulpitu dostępnych z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Pliki. Obecna nomenklatura to: Pulpit: nazwa operatora.

Interfejs użytkownika Zastosowaliśmy zasady edycji cech grupujących hierarchicznych dla metody użycia z poziomu listy za pomocą drag and drop (dostępnych z poziomu konfiguracji cech w zakładce Zaawansowane). Dotychczas zasady edycji cech dla użycia drag and drop nie były respektowane.

Interfejs użytkownika Dodaliśmy mechanizm weryfikacji i informacji o poziomie kompatybilności bazy danych. Jeśli poziom nie jest nie jest maksymalny w stosunku do wersji silnika bazy danych to bezpośrednio po zalogowaniu do systemu pojawi się stosowna informacja.

Interfejs użytkownika Udoskonaliliśmy okno Przypominacza, tak aby podczas przeglądania zadań nie była odświeżana lista. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Uprawnienia/Operatorzy/Operator/CRM/Wyświetlaj przypominacz.

Interfejs użytkownika W celach estetycznych poprawiliśmy skalowanie formularza Pierwsze uruchomienie programu.

Interfejs użytkownika W celach estetycznych zmniejszyliśmy okno formularza Pobrane licencje o niewykorzystywany obszar.

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy i ujednoliciliśmy treść komunikatów okna formularza Licencja demo w wersjach językowych pomiędzy wersją desktop i multi.

Framework W celu zwiększenia bezpieczeństwa i lepszej ewidencji zmian konfiguracyjnych w systemie zmieniliśmy ustawienia zapisu loga dostępnego z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Zmiany ustawienia z wartości Wykonanie na wartość Treść dla tabel związanych z konfiguracją systemu. Zmiany obejmują bazy założone od wersji 2204.0.0.

Framework Rozszerzyliśmy funkcjonalność okna Narzędzi projektowych(Ctrl+Shift+F12), dodając logowanie czasów zapytań. Na zakładce Statystyka zostały rozszerzone informacje o statystykach zapytań SQL. Po użyciu przycisku SQL Stat wyświetla się okno z informacją o ilości przejść, minimalnym, maksymalnym i średnim czasie oraz statystyce wykonywanych zapytań określonego rodzaju.

Framework Dodaliśmy informację w przypadku usuwania i aktualizowania wpisów historycznych, które posiadają datę aktualizacji nowszą niż usuwany/aktualizowany element, np. podczas usuwania/aktualizowania kartoteki Pracownika.

Framework Do okna progresu podczas konwersji bazy danych dodaliśmy informację prezentującą obecną fazę postępu.

Framework Narzędzia/Opcje/Systemowe/Analizator konfiguracji dodaliśmy analizator sprawdzający poziom kompatybilności z silnikiem bazy danych.

Framework Wprowadziliśmy zmianę sposobu przekazywania parametrów do zapytania SQL celem uniknięcia SQL Injection w metodzie ToSqlLike().

Prawa Rozbudowaliśmy komunikat wyjątku o braku praw dostępu do danych w Zaawansowanym Systemie Praw. Obecnie komunikat wskazuje nie tylko ścieżkę do uprawnienia w edytorze roli, ale również wskazuje na możliwy brak praw do definicji obiektu.

Filtrowanie Dodaliśmy klawisz Ctrl+Shift+* (Ctrl+Shift+8) jako skrót do przycisku kasowania filtrów lokatora na listach i formularzach.

Bezpieczeństwo Dodaliśmy usuwanie plików tymczasowych (.xlsx) podczas podglądu historii zmian dostępnego z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Zmiany rekordów. Dodaliśmy również usuwanie pliku tymczasowego (.tmp) z eksportu za pomocą funkcjonalności Arkusz Excel dostępnego na dowolnej liście.

Wydruki Ujednoliciliśmy sposób nazewnictwa plików PDF tworzonych z wydruków w technologii XtraReports. Dla dokumentów tworzonych z formularzy, np. Handel/Sprzedaż/Faktury sprzedażyKadry i płace/Kadry/Pracownicy przyjęta konwencja nazewnicza pozwala bez konfliktów tworzyć osobne wydruki dla różnych rekordów.

Wydruki Dodaliśmy funkcjonalność profilowania wydruków – możliwość przypisania domyślnej drukarki dla wybranych wydruków, w celu poprawy ergonomii pracy z wydrukami. Do celów konfiguracyjnych dodaliśmy także widok prezentujący wszystkie raporty w różnych kontekstach zapisu. Funkcjonalność dostępna jest w Narzędzia/Opcje/Raportowanie/Drukarki domyślne.

Instalatory Usunęliśmy zbędne pliki słowników językowych znajdujących się w katalogu instalacyjnym systemu.

Wersje językowe W Pulpitach udostępniliśmy ukraińską wersję językową systemu. Sposób uruchomienia języka ukraińskiego, podobnie jak innych języków, jest identyczny jak we wcześniejszych wersjach, w formularzu Dostęp WWW poprzez wybór języka dostępnego w kontrolce Preferowany język.

Poprawione funkcje

Prawa Na czynność Wyloguj dostępną na formularzu Narzędzia/Zalogowani operatorzy obecnie ma wpływ tylko prawo znajdujące się w gałęzi Inne/Pozostałe/Simple/Licencja – Wylogowanie operatorów. Dotychczas dostęp do czynności wymagał również zaznaczonej flagi Zarządza pozostałymi operatorami i logami dostępnej na formularzu Operator dostępnej z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Uprawnienia.

Prawa Poprawiliśmy zasadę działania egzekucji prawa znajdującej się w gałęzi Inne/Pozostałe/Worker/Zmiana hasła dostępu, Zmiana Operatora (…). Od wersji 2106.0.0 prawo ustawione na Zakaz nie blokowało możliwości otwarcia formularza Narzędzia/Zmiana hasła dostępu…

Baza danych Zoptymalizowaliśmy konstrukcję zapytania SQL poprzez dodanie obsługi dla liczby przekazywanych parametrów, np. w postaci ID. Jest to kontynuacja zmian zapoczątkowanych w wersji 2112.5.7 dotycząca przekroczenia limitów parametrów dla struktury organizacyjnej. Obecna zmiana dotyczy całości mechanizmu związanego z przekazywaniem parametrów.

Baza danych Utworzyliśmy komunikat informujący o braku możliwości nadawania hasła ze znakami cudzysłów [„] oraz apostrof [’] dla użytkownika SQL wykorzystującego połączenie z bazą danych na formularzu Właściwości bazy danych w sekcji Podłączenie do bazy danych. Komunikat pojawi się kiedy system wykryje użycie niedozwolonych znaków w haśle dostępu.

Wydruki Zmieniliśmy sposób serializacji obrazków wbudowanych (ResourcePictureBox) w plikach .repx. Obrazki wykorzystane we wzorcu raportu nie są serializowane do plików .repx, przez co znacząco zmniejsza się rozmiar tych plików. Serializacja obrazków jest przewidziana przez DevExpress, jednak w tym szczególnym przypadku jest niepotrzebna, bo źródłem obrazka jest assembly.

Wydruki Poprawiliśmy mechanizm podsumowywania w raporcie StanyMagazynoweWartosciowo.repx.cs. Od wersji 2106.0.0 podczas przeliczania podsumowań w przypadku manipulacji marginesami mechanizm nie zerował wcześniejszych wartości zawartych w podsumowaniach. Efektem mogły być zdublowane wartości podsumowań na podglądzie tego konkretnego wydruku.

Wydruki Poprawiliśmy mechanizm dodawania raportów z długimi nazwami lub w długich ścieżkach(powyżej 30-stu znaków). Dotychczas dodanie kolejnego raportu o identycznych pierwszych 30-stu znakach powodowało zapisanie takiego samego pliku .xml z kontekstem jak dla wcześniejszego dodanego raportu.

Wydruki Poprawiliśmy działanie pozycjonowania raportów za pomocą przycisków W górę/W dół na formularzu Konfiguracja raportów. Do tej pory w przypadku długich list z raportami przesunięcie raportu powodowało przewinięcie listy do pierwszego wiersza.

Licencje Poprawiliśmy obsługę licencji Podgląd Nowym Systemie Praw. Dotychczas operatorzy z przypisaną na roli licencją Podgląd przy próbie zalogowania się do bazy mogli otrzymać komunikat: „Określona metoda nie jest obsługiwana…”

Framework Udoskonaliliśmy mechanizmy słowników dla konfiguracji Wielooddziałowej z uprawnieniami rozszerzonymi, ale bez włączonego parametru Wielooddziałowość rozszerzona(wymaga włączenia uprawnień operatorów). We wcześniejszych wersjach przy takiej konfiguracji istniała możliwość wybrania oddziału Operatorowi co skutkowało niepoprawnym wczytywaniem słowników.

Framework W Zaawansowanym Systemie Praw naprawiliśmy czynność Kopiuj operatora… dostępną z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Uprawnienia/Operatorzy

Framework Poprawiliśmy działanie dodawania rekordów bezpośrednio na formularzach, np. formularz Polecenie Księgowania dostępnego z poziomu Ewidencja dokumentów/Dokumenty na zakładce Opis analityczny i dekrety. W niektórych scenariuszach funkcjonalność bezpośredniego dodawania pozycji opisu analitycznego na formularzu kończyła się komunikatem: Określona metoda nie jest obsługiwana.

Framework Poprawiliśmy działanie ReportResult.SilentProgress, czyli opcji wyłączania paska postępu podczas tworzenia wydruku za pomocą ReportResult.

Framework Dla argumentów values typu struct[] (nie object[]), które były w tablicy umieszczane jako wartości, a nie jako referencje, wywołanie metody FieldCondition.In opakowywało je w dodatkową object[1] zawierający dopiero faktyczną struct[], co skutkowało błędem konwersji.

Framework Poprawiliśmy przechodzenie pomiędzy kolejnymi rekordami na zakładce Obrazy dostępnego na formularzach po włączeniu opcji Widok/Pokaż obrazy. Dotychczas jeśli rekord miał więcej niż jeden obraz, po przejściu na kolejny rekord z jednym obrazem mogliśmy otrzymać wyjątek dotyczący indeksu spoza zakresu.

Framework Do API mechanizmu Query dodaliśmy rozgraniczenie warunków należących do klauzuli WHERE oraz warunków należących do ON (w przypadku zapytań z JOIN). W klasie Query.Join i w klasach dziedziczących pojawiły się nowe property: OnCondition WhereCondition. Dotychczasowe property .Condition jest oznaczyliśmy jako obsolete.

Filtrowanie Poprawiliśmy filtrowanie na liście Handel/Magazyn/Zasoby dla kolumny Dostawca. Ze względu na specyfikę konstrukcji listy, dawniej nie można było dla tej kolumny używać znaku wildcard ’*’.

Filtrowanie Udoskonalaliśmy filtrowanie wierszy na listach w obszarze Pogląd tabel dla pól typu wyliczeniowego (enum) przez wyeliminowanie niekonsekwencji wyszukiwania nazwy enum jako case insensitive, a następnie filtrowania z case sensitive. Dodatkowo wyłączone funkcjonalność polegającą na tym, że jeśli w filtrze wpisaliśmy ciąg będący pełną nazwą enuma, warunek był przełączany ze StartsWith na Equal. Dzięki temu obecnie po wpisaniu w filtrze kolumny „Dodawanie” ciągu znaków „dodawany” pojawiają się dokumenty posiadające w tej kolumnie zarówno „Dodawany”, jak i „Dodawany domyślnie”.

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy prezentację Atrybutów danych zapisanych kontekstów w zależności od wyświetlanego kontekstu w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Pliki. Dotychczas obszar Atrybuty danych nie odświeżał się wraz z wybraniem innej pozycji w obszarze Nazwa kontekstu, przez to prezentowane dane dotyczyły pierwszego kontekstu na liście.

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy sposób przechodzenia pomiędzy zakładkami Dane dodatkowe na formularzu Historia zmian w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Zmiany rekordów.

Eksport i import Ulepszyliśmy importowanie danych podczas wklejania komórek skopiowanych z MS Excel na listę. Zmiana dotyczy sytuacji, gdy operator importuje cechę typu ilość (Amount) i zaznacza w arkuszu tylko kolumnę z wartością, ale bez jednostki.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Merytoryczne – obszar księgowy W obszarze finanse zostały dodane domeny bazujące na domenach zawierających informację o dekretach w których dodatkowo znalazły się informacje o BO. Domeny techniczne: link_DekretyIBO, satlink_DekretyIBO_daty, satlink_DekretyIBO_Wn Domena obliczeniowa: BI_m_Zapisy na kontach dekrety i BO

Parametry wskaźników i raportów Wprowadzona została możliwość zapisywania zestawów parametrów na panelach BI oraz panelach BI formularzy. Dzięki temu użytkownik ma możliwość zapisania interesujących go kryteriów filtrowania, zachowania ich na przyszłość i użycia w dowolnym momencie. Dodatkowo wprowadzono opcję oznaczenia danego zestawu parametrów jako domyślnego, co skutkuje automatycznym przefiltrowaniem danych na panelu po jego otworzeniu. Wybranie zestawu domyślnego nie jest obowiązkowe.

Parametry wskaźników i raportów Wprowadzona została możliwość równoczesnego filtrowania wizualizacji bazujących na różnych zestawach przedziałów czasu. Jeżeli na panelu BI pojawią się wizualizacje wykorzystujące różne definicje zestawów przedziałów czasowych to każdy z tych zestawów pojawi się jako osobny parametr do wyboru.

Parametry wskaźników i raportów Wprowadzona została funkcjonalność pozwalającą na filtrowanie danych z wykorzystaniem opcji „Wybierz wiele”. Użytkownik, w zależności od typu parametru ma możliwość wybrania kilku elementów z dostępnej listy lub wprowadzenia na dedykowanym formularzu elementów, które mają zostać zwrócone przez wizualizację.

Parametry wskaźników i raportów Wprowadzona została możliwość przeliczania wizualizacji z wykorzystaniem parametrów wartościowych, dla których wprowadziliśmy szereg operatorów pozwalających na porównywanie wartości (równy, różny, mniejszy, większy, mniejszy i większy, itd.). Dzięki temu użytkownik może w łatwy sposób filtrować znajdujące się na wizualizacjach dane.

Parametry wskaźników i raportów Wprowadzona została możliwość udostępniania zapisanych zestawów parametrów innym użytkownikom – dotyczy to zestawów zapisywanych w kontekście publicznych paneli BI. Możliwość korzystania z publicznego zestawu parametrów jest zależna od praw do panelu BI. Jeśli użytkownik ma pełne prawo do panelu może modyfikować publiczny zestaw parametrów, jeśli posiada prawo do odczytu panelu to może korzystać z zestawu parametrów, jednak nie ma możliwości jego modyfikowania. W przypadku stworzenia indywidualnego zestawu parametrów na publicznym panelu BI od strony konfiguracji jest możliwość jego przekonwertowania na publiczny.

Modele danych Informujemy, że w wersji 2210 usunięte zostaną modele danych typu wskaźnik wraz z wizualizacjami, które dotyczą minimalnych wartości poszczególnych dokumentów handlowych, średnich czasów oraz średnich rzeczywistych czasów pracy pracowników, a także kilka wskaźników związanych z budżetowaniem – ma to na celu oczyszczenie bazy danych ze wskaźników, które były oznaczone jako nieaktualne. Prosimy o weryfikację czy nie posiadają Państwo gdzieś użytych wymienionych wskaźników. Jeśli w dalszym ciągu chcą z nich Państwo korzystać konieczne jest powielenie standardowych modeli danych, utworzenie dla nich wizualizacji i podmianę w systemie.

Modele danych Wprowadzono poprawkę umożliwiającą przerwanie operacji obliczania modeli danych uruchomioną za pomocą czynności Oblicz, która dostępna jest dla definicji domen, raportów oraz wskaźników. Użycie przycisku Anuluj, w oknie zainicjowanej czynności, spowoduje przerwanie wykonywanego zapytania SQL i powód do aktywnego okna modelu danych.

Modele danych Poprawione zostało działanie konwersji danych typu czas-sekund, tak aby osobno traktowane były wartości całkowite, a osobno wartości znajdujące się po przecinku. Dzięki temu możliwe jest analizowanie danych tego typu w wizualizacjach BI.

Pola wyliczane Wprowadzona została możliwość użycia jako parametru w raporcie pola z domeny źródłowej, na które nałożono agregację. Dzięki temu użytkownik z poziomu raportu może przygotować analizy zawierające agregacje i od razu użyć ich do filtrowania.

Merytoryczne – obszar CRM Udostępniliśmy definicję zestawu danych KwotyPozycjiBudzetowych, która pozwala na wyliczanie i utrwalanie planowanych i zrealizowanych wartości kwot pozycji budżetu projektu w zależności od sposobu, w jaki rozliczany jest dany budżet (dla etapów, dla okresów, narastająco). Rozwiązanie umożliwia m.in. wyliczenie i zapisanie wartości dla pozycji zbiorczych – na podstawie wartości kwot pozycji podrzędnych.

Merytoryczne – obszar CRM W obszarze analitycznym CRM został dodany szereg modeli danych dotyczących projektów, ich zadań oraz budżetów projektów. Domeny dotyczące projektów i ich zadań składają się z: nazwy, numeru, statusu, aktywności, przedziału czasu trwania, planowanych dopuszczalnych kosztów i oczekiwanych przychodów wprowadzonych bezpośrednio na projekcie oraz informacje dotyczące etapów projektów tj. nazwy, numeru, przedziałów trwania poszczególnych etapów. Natomiast domeny dotyczące ściśle budżetów projektów składają się z: kwoty planowane przychodów/rozchodów oraz kwoty zrealizowane przychodów/rozchodów wyrażane wartościowo, procentowo, narastająco oraz w wariancie „na dzień”. Dodatkowo całość agregowana jest w zależności od typu prowadzonego budżetu: etapowo, okresowo, narastająco. Na ich podstawie zostały przygotowane przykładowe wskaźniki i raporty, które pomogą w analizowaniu obszaru projektów i ich budżetów.

Modele danych – Wskaźniki Standardowe ustawienia prezentacji danych liczbowych na wskaźnikach powodują, że wartości są zaokrąglane do tysięcy (K) / milionów (M). Dlatego na Definicji wizualizacji w konfiguracji został dodany parametr „Wyświetlanie pełnej wartości”, po zaznaczeniu którego dane liczbowe na wskaźniku będą prezentowały pełną wartość.

Merytoryczne – obszar handel Wprowadzono poprawki w podstawowych domenach analitycznych z obszaru handel BI_m_Analiza pozycji kategorii…. Wyeliminowany został problem dublujących się rekordów w domenach w sytuacji, w której dokument kategorii sprzedaży lub zakupu został utworzony z dokumentu kategorii zamówienie odbiorcy lub zamówienie dostawcy, a w konfiguracji relacji handlowej został wskazany sposób łączenia pozycji na dokumencie podrzędnym inny jak „Bez łączenia”.

Moduł CRM
Funkcjonalności

e-mail Dodaliśmy możliwość autoryzowania skrzynek pocztowych Gmail za pomocą OAUTH 2.0. W ustawieniach konfiguracyjnych w folderze CRM / Poczta została dodana zakładka Dostawcy Autoryzacji, na której po wyborze opcji Gmail możemy skonfigurować ustawienia poczty wykorzystując pozyskane z GoogleApi ID oraz Secrek klienta. Następnie poprzez konfigurację dostępną w CRM / Poczta / Konta pocztowe wybierając wcześniej skonfigurowanego dostawcę autoryzacji możemy w łatwy sposób dokonać autoryzacji konta pocztowego Gmail bez konieczności wpisywania pozostałych danych dostępowych do konta pocztowego. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

e-mail Dodaliśmy możliwość autoryzowania skrzynek pocztowych Outlook za pomocą OAUTH 2.0. W ustawieniach konfiguracyjnych w folderze CRM / Poczta została dodana zakładka Dostawcy Autoryzacji, na której po wyborze opcji Outlook możemy skonfigurować ustawienia poczty wykorzystując pozyskane Identyfikator aplikacji (client ID) oraz Identyfikator katalogu (tenant ID), wskazując sposób autoryzacji (Login i hasło lub Kod urządzenia) oraz odbiorcę autoryzacji (Moja organizacja, Dowolna organizacja i konta prywatne, Dowolna organizacja, Konta prywatne). Następnie poprzez konfigurację dostępną w CRM / Poczta / Konta pocztowe wybierając wcześniej skonfigurowanego dostawcę autoryzacji możemy w łatwy sposób dokonać autoryzacji konta pocztowego outlook podając login i hasło lub poprzez proces autoryzacji przy pomocy kodu urządzenia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

e-mail Dodaliśmy „Kreator poczty CRM”. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu ustawień konfiguracyjnych Poczta CRM/Kreator poczty CRM i pozwala w jednym miejscu skonfigurować skrzynkę pocztową oraz pozostałe parametry związane z wysyłką wiadomości e-mail. Dostęp do kreatora posiadają operatorzy z ustawionym prawem CRM/Konto pocztowe/Simple/Dostęp do kreatora poczty. Kreator składa się z pięciu kroków w ramach których możemy skonfigurować skrzynkę nadawczą i odbiorczą, dodać domyślne podpisy, ustawić opcje pobierania oraz synchronizacji oraz nadać prawa dostępu. Dodatkowo operator posiadający prawo do Inne/Opcje/Page/CRM/Ogólne/Ustawienia i dodatki ma możliwość w ostatnim kroku kreatora zmienić globalne ustawiania poczty CRM, ustawienia dotyczące korespondencji seryjnej oraz kont operatora. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

e-mail Zmieniliśmy mechanizm wysyłania powiadomień systemowych o Utworzeniu\Edycji\Zamknięciu Zadania\Zdarzenia\Wypożyczenia\Zlecenia serwisowego. Zablokowane zostały dostępne w ustawieniach konfiguracyjnych Definicje zadań Email automatyczny oraz Wysyłanie Email, które do tej pory odpowiadały za działanie wysyłania powiadomień do Zadań. Od teraz powiadomienia wysyłane będą zgodnie z konfiguracją wprowadzoną w zakładce Mail na definicji Zadania\Zdarzenia\Zlecenia\Wypożyczenia. Z tego poziomu, tak jak do tej pory, decydujemy kto (Wykonujący, Prowadzący, Kontrahent) otrzyma powiadomienie o Utworzeniu, Edycji lub Zamknięciu Zadania. Od teraz w miejscu tym wskazujemy również szablon e-mail w oparciu, o który zostanie wysłane powiadomienie automatyczne oraz szablon, który posłuży do wysłania maila na żądanie (funkcja dostępna w menu czynności na formularzu Zadania/Zdarzenia/Zlecenia/Wypożyczenia). W razie potrzeby możemy przygotować własny szablon, o który zostanie oparta treść powiadomienia. Dodatkowo dodaliśmy parametr Wyłącz standardowe powiadomienia mailowe. Ustawienie tego parametru jest istotne jeśli ktoś korzysta lub chciałby korzystać ze sposobu wysyłki powiadomień o przygotowane przez siebie w konfiguracji Definicje zadań. Parametr pozwali wyłączyć standardowe powiadomienia. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której odbiorca otrzyma powiadomienie zdefiniowane przez nas przy pomocy Definicji zadania oraz powiadomienie standardowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

e-mail Klasa IEmailElementWyslijEmailWorker została zastąpiona klasą EmailElementWyslijEmailWorker. Logika pobierania danych z workerów EmailElementWyslijEmailWorker oraz EmailElementWyslijEmailZWydrukiemWorker została ujednolicona i przeniesiona do klasy bazowej EmailElementWyslijEmailWorkerBase. Taka zmiana pozwala ujednolicić działanie funkcjonalności „Wyślij Email” wywoływanej z obiektu. Na przykład jeśli użytkownik doda cechę referencyjną do tabeli Projekty z innej tabeli i poprzez tą cechę przejdzie do połączonego projektu to po wybraniu „Wyślij email” dodany zostanie kontekst i załączniki z wywołanego projektu, a nie z obiektu pierwotnego.

Zadania i Zdarzenia Na liście Moje zadania po rozwinięciu Dodatkowych filtrów zostały dodane domyślnie zaznaczone filtry: Zadanie, Zlecenie serwisowe, Wypożyczenie oraz Zadanie pracy hybrydowej. Dzięki nim na liście powstała możliwość filtrowania po typie zapisu i wyświetleniu tylko wybranych przez użytkownika rodzajów aktywności.

Zadania i Zdarzenia Na liście Moje zadania znajdującej się w obszarze CRM udostępniliśmy Zadania z obszaru Pracy hybrydowej. Zadania te możemy wyselekcjonować przy pomocy filtra „Definicja zadnia” podobnie jak zadania z obszarów CRM, Wypożyczenia i Zlecenia serwisowe. Zakres filtrowania po określonej definicji uzależniony jest od posiadanych licencji programu. Dzięki temu uzyskaliśmy szybki dostęp do zadań, które należy wykonać, niezależnie od obszaru, w którym zostały zaplanowane.

Transakcje Wprowadziliśmy zmianę dotyczącą domyślnego magazyny dla dokumentu tworzonego z poziomu Transakcji. Jeżeli Operator ma ustawiony domyślny magazyn (w konfiguracji operatora – Opcje\Systemowe\Operatorzy – na zakładce Handel) to tworząc jakikolwiek dokument handlowy z poziomu transakcji magazyn ten zostanie automatycznie wybrany i ustawiony na dokumencie.

Poprawione funkcje

e-mail Poprawiliśmy sposób formatowania treści wiadomości e-mail. Zmiana polega na dodaniu obsługi tagu img bez atrybutu src. Dzięki temu nie będzie występował błąd sygnalizowany komunikatem „Problem z konwersją załączników osadzonych”.

e-mail ​W podglądzie wysyłanej wiadomości e-mail podczas użycia Wyślij email PDF dodaliśmy nową zakładkę Załączniki do wysyłki, w której wyświetlane są wszystkie załączniki, które zostaną podpięte i wysłane wraz z wiadomością. Pojawią się tutaj zarówno załączniki podpięte bezpośrednio pod obiekt z zaznaczoną opcją Wysyłaj mailem (dostępną we właściwościach załącznika dodawanego przez Asystenta zapisu), jak również wysyłane raporty lub wydruki. Pozwoli to operatorowi kontrolować wysyłane załączniki, które mogą być podpinane do wiadomości z wielu miejsc.

e-mail Poprawiliśmy ustawianie kontrahenta powiązanego z wysyłanym dokumentem np. fakturą w wypadku gdy jeden adres mailowy jest przypisany do kilku kontrahentów. Od teraz jako element powiązany z wiadomością e-mail jest kontrahent wskazany na wysyłanym dokumencie np. fakturze sprzedaży. Dodatkowo dodaliśmy weryfikator informujący o tym, że dodawany do kontrahenta adres e-mail jest już przypisany do innego kontrahenta. Dzięki temu użytkownik uniknie przypadkowego przypisania tego samego adresu e-mail do dwóch kontrahentów.

Kontrahent Usunęliśmy parametr Pulpit CRM dostępny na formularzu osoby kontaktowej w zakładce Dostęp WWW w sekcji Dostęp do aplikacji WWW. Od tej pory konfiguracja dostępu do Pulpitu Kontrahenta wymaga zaznaczenia wyłącznie parametru Pulpit kontrahenta. Dzięki temu konfiguracja jest czytelniejsza.

Kontrahent Poprawiliśmy działanie okna Oświadczeń dla Ochrony Danych osobowych. Od tej pory w oknie tym widoczna jest cała treść oświadczenia, niezależnie od jego długości, dodana w sekcji Treść oświadczenia na jego definicji (Podfolder Ochrona danych osobowych dostępny w folderze Ogólne w ustawieniach konfiguracyjnych ).

Moduł DMS
Funkcjonalności

Załączniki Dodaliśmy nową przeglądarkę plików PDF, opartą na bibliotekach DevExpress. Ma ona docelowo zastąpić przeglądarkę Pdfium.

Załączniki Ujednoliciliśmy zachowanie systemu w przypadku dodania załącznika o nazwie występującej już w bazie/liście załączników powiązanych z danym obiektem. Dodanie takiego załącznika spowoduje dopisanie do jego nazwy pierwszej wolnej liczby.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Relacje dokumentów Umożliwiliśmy ustalanie docelowego magazynu w dokumencie przesunięcia międzymagazynowego za pomocą cechy algorytmicznej wskazanej w definicji relacji przesunięcia.

Relacje dokumentów W definicji relacji kopiowania dodaliśmy parametr sterujący kopiowaniem płatności z dokumentu nadrzędnego na podrzędny,

Relacje dokumentów Wyeliminowaliśmy kopiowanie cech z dokumentu rozchodu na powiązany z nim dokument KWPZ.

Dokumenty magazynowe Udostępniliśmy czynność Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu na ofertach.

Zamówienia i oferty Dodaliśmy opcję Odrzucony dla pola Potwierdzenie, widocznego na formularzu zamówienia/oferty.

Umowy cykliczne Ulepszyliśmy kopiowanie umowy cyklicznej. Obecnie cykle rozliczenia kopiują się z dokładnością do pozycji.

Towary W standardowej bazie demo dodaliśmy towary wariantowe.

Towary W konfiguracji umożliwiliśmy ustawienie domyślnej wartości parametru karty towaru Cechy wg zestawów.

Towary W karcie towaru dodaliśmy pola do edycji wymiarów (długość, szerokość, wysokość, objętość).

Towary W definicji dokumentu dodaliśmy parametr określający sposób wyboru wariantu w pozycji dokumentu. Dostępne są opcje Ręcznie (operator wybiera wariant z listy), Automatycznie (system wybiera wariant o największej ilości dostępnej), Wg karty towaru (działa analogiczne ustawienie z karty towaru).

Towary Dodaliśmy weryfikację zgodności jednostek miary przy dołączaniu wariantu towaru.

Towary Umożliwiliśmy zbiorcze dodawanie definicji cech do zestawu cech. Dotąd każdą definicję cechy trzeba było dołączyć do zestawu osobno.

Towary Udostępniliśmy kopiowanie zestawów cech.

Zestawienia obrotów Zoptymalizowaliśmy działanie zestawienia Obroty wg dokumentów.

Definicje dokumentów W nowych bazach danych nie będą już tworzone definicje dokumentów DWKPar.

Pozostałe Zwiększyliśmy długość pola EU VAT/NIP w karcie kontrahenta do 20 znaków.

Pozostałe Zmieniliśmy ustawienie parametru Osoba fizyczna w danych firmy w tworzonych bazach demo. Obecnie jest on odznaczony.

Pozostałe Umożliwiliśmy korzystanie z interfejsu INewBarCode na listach. Dotychczas było to możliwe tylko na formularzach.

KSeF Ulepszyliśmy definicję do importu faktury w standardzie KSeF. Obsłużyliśmy dodawanie kontrahentów podczas importu.

KSeF Udostępniliśmy czynność do importu e-faktury KSeF na liście dokumentów ewidencji dla operatora z licencją Księgowość.

Dokumenty handlowe Ulepszyliśmy mechanizm tworzenia nazwy towaru w pozycji dokumentu za pomocą cechy. Dotąd w pewnych okolicznościach dochodziło do niepożądanej zmiany generowanej nazwy na zatwierdzonym dokumencie.

Dokumenty handlowe Ulepszyliśmy czynność Zmień zatwierdzony dokument. Obecnie w oknie parametrów czynności pola zmienione przez operatora automatycznie zaznaczają się jako podlegające aktualizacji w dokumencie.

Dokumenty handlowe Udostępniliśmy edycję cechy w pozycji dokumentu niezależnie od ustawień definicji dokumentu dotyczących edycji ilości i wartości w pozycji. Dotychczas edycja cechy była dostępna tylko przy włączeniu edycji pozycji bez ograniczeń.

Dokumenty handlowe Dodaliśmy czynność do zmiany wariantu towaru wybranego w pozycji dokumentu.

Limit kredytowy Ulepszyliśmy działanie własnego algorytmu wyliczenia limitu kredytowego. Obecnie wartości wyliczone tym algorytmem są automatycznie przeliczane na walutę limitu.

Faktury zaliczkowe Umożliwiliśmy ręczne korygowanie tabeli VAT na korektach zaliczkowych faktur zakupu.

Korekty dokumentów Ulepszyliśmy wystawianie korekt do dokumentów przyjęcia. Umożliwiliśmy wystawienie korekty ilościowej w sytuacji związanej ze wskazaniami dostaw na dokumencie MM, w której dotąd było to niemożliwe.

Korekty dokumentów Ulepszyliśmy kontrolę praw podczas wystawiania korekty dokumentu przyjęcia. Obecnie operator może zatwierdzić korektę w sytuacji, gdy korygowane zasoby „przeszły” przez magazyn, do którego nie ma on praw. Dotychczas nie było to możliwe.

Korekty dokumentów Ulepszyliśmy przenoszenie do bufora korekt dokumentów przyjęcia. Po zmianach czynność ta jest dostępna w szerszym zakresie przypadków (sekwencji wystawiania dokumentów), w szczególności w scenariuszach z przesunięciami międzymagazynowymi.

Poprawione funkcje

Dokumenty handlowe Zablokowaliśmy zmianę daty wystawienia dokumentu zakupu za pomocą czynności Zmień zatwierdzony dokument dla dokumentów walutowych, gdyż wykonanie takiej operacji powodowało niezgodność kursu waluty z datą dokumentu.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy mechanizm przenoszenia dokumentów przyjęcia towaru do bufora. Dotychczas w pewnych przypadkach dokumentów takich nie dało się przenieść do bufora, choć nie było rozchodów z utworzonych przez nie zasobów.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy wyświetlanie pól w definiowalnych nagłówkach dokumentów. Dotychczas na formularzu niepotrzebnie wyświetlała się data ostatniej aktualizacji jeśli do dokumentu zdefiniowano jakąkolwiek cechę historyczną (nie musiała być wybrana w nagłówku).

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy czynność do usuwania wskazania zasobu na pozycji dokumentu. Dotychczas wykonanie czynności kończyło się błędem w przypadku wykonania jej na zamówieniu od odbiorcy z subzasobami, jeśli powiązane zamówienia do dostawcy było częściowo zrealizowane dokumentem zakupu.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy wydruk dokumentu sprzedaży z marżą. Dotychczas w przypadku wykonania tego wydruku dla wielu dokumentów zawierał on niewłaściwe dane w sekcji z podsumowaniem.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy filtrowanie dokumentów po serii. Dotychczas wpisana w oknie filtra seria niepotrzebnie zapisywała się w słowniku serii, jeśli lista dokumentów była przeglądana z poziomu karty kontrahenta.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy działanie czynności Zmień zatwierdzony dokument. Dotychczas w pewnych przypadkach zmiana kontrahenta powodowała usunięcie informacji o kontrahencie z pola Partia.KontrahentPartii w zasobach.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy działanie czynności Podziel pozycje. Dotychczas pozycje dodane za pomocą tej czynności miały stawkę VAT z karty towaru, a nie z pozycji źródłowej.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy czynność do kopiowania dokumentów. Dotychczas kopiowanie nie udawało się, gdy operator miał tylko prawo odczytu źródłowego dokumentu.

Umowy cykliczne Poprawiliśmy algorytm generowania faktur do umów. Dotychczas przy specyficznych ustawieniach faktura wygenerowana do umowy mogła mieć niewłaściwą datę.

Umowy cykliczne Poprawiliśmy algorytm generowania faktur do umów. Dotychczas w specyficznym scenariuszu postępowania w przypadku aneksu do umowy faktura nie generowała się, choć powinna.

Umowy cykliczne Poprawiliśmy czynność do kopiowania dokumentów. Dotychczas nie można było skopiować aneksu do umowy jako faktury sprzedaży.

Towary Poprawiliśmy edycję listy zamienników. Dotychczas przy próbie usunięcia zamiennika pośredniego pojawiał się niezrozumiały komunikat o błędzie.

Towary Poprawiliśmy edycję zamienników w karcie towaru. Dotychczas w pewnym scenariuszu postępowania edycja kończyła się błędem.

Towary Poprawiliśmy mechanizm importu towarów z arkusza Excel. Dotychczas możliwe było zablokowanie za pomocą importu towaru mającego zasoby magazynowe.

Towary Poprawiono wyświetlanie listy pomocniczej towarów podczas dodawania wariantów. Dotychczas nie były na niej widoczne towary ze zgodnymi zestawami cech, ale określonymi algorytmicznie.

Korekty dokumentów Poprawiliśmy mechanizm generowania korekt przyjęcia magazynowego w specyficznym scenariuszu (wiele faktur zakupu do jednego PZ, zmiana ceny na jednej z nich, korekta wartościowa innej). W takim przypadku dotychczas tworzył się nadmiarowy zasób w magazynie.

Korekty dokumentów Poprawiliśmy mechanizm generowania automatycznych korekt MM. Dotychczas w pewnym złożonym scenariuszu wystawiania dokumentów powstawały dokumenty KMMP, których nie można było zaksięgować z powodu nieprawidłowo naliczonych obrotów na powiązanych KMMW.

Korekty dokumentów Poprawiliśmy algorytm generowania automatycznych korekt dokumentów MM. Dotychczas przy pewnym układzie dokumentów nie można było zatwierdzić korekty przyjęcia.

Korekty dokumentów Poprawiliśmy mechanizm usuwana korekt dokumentów rozchodu przy ustawieniu momentu operacji na bieżąco, gdy dokument w buforze. Dotychczas w pewnych przypadkach usunięcie takiej korekty powodowało powstanie niewłaściwych zapisów magazynowych.

Korekty dokumentów Poprawiliśmy generowanie korekty kursu do dokumentu zakupu. Dotychczas korekta taka nie generowała się poprawnie (nie miała płatności) w przypadku, gdy wcześniej do dokumentu wystawiono korektę wartości nabycia.

Korekty dokumentów Poprawiliśmy mechanizm generowania korekt kosztu. Dotychczas w pewnym scenariuszu wystawiania dokumentów w odwróconym obiegu w modelu wiele do jednego powstawały niepoprawne zapisy magazynowe.

Korekty dokumentów Poprawiliśmy ustawianie terminu płatności na korekcie dokumentu. Dotychczas termin ustawiał się nieprawidłowo, gdy w trakcie edycji zmieniono datę wystawienia korekty.

Płatności dokumentów handlowych Poprawiliśmy ustawianie terminu płatności na korekcie dokumentu. Dotychczas termin ustawiał się nieprawidłowo, gdy termin z dokumentu korygowanego już upłynął.

Ceny i rabaty Poprawiliśmy algorytm wyliczania ostatniej ceny zakupu. Obecnie algorytm pomija pozycje z tym samym towarem w edytowanym dokumencie, czyli żadna z pozycji edytowanego dokumentu nie wpływa na wyliczenie ostatniej ceny zakupu.

Ceny i rabaty Poprawiliśmy działanie przecen okresowych. Dotychczas zastosowanie przeceny skutkowało zawsze ustawieniem ilości 1 w pozycji dokumentu, choć w karcie towaru ustawiono inną ilość jako domyślną.

Opakowania i kaucje Ujednoliciliśmy wyliczenie danych do bilansu opakowań dla towaru i dla kontrahenta. Dotychczas występowały rozbieżności w wyliczeniu ilości po terminie.

Zamówienia i oferty Zoptymalizowaliśmy działanie listy Zamówienia wg towarów. Celem było przyspieszenie jej wyświetlania.

Przyjęcia i wydania magazynowe Poprawiliśmy czynność do kopiowania dokumentów. Dotychczas przy pewnym układzie parametrów kopiowania nie można było skopiować korekty przyjęcia jako dokumentu rozchodu.

Relacje dokumentów Poprawiono przenoszenie płatności w relacjach dokumentów, w szczególności wykorzystywane w relacji ZO->FV. Dotąd w przypadku generowania dokumentu zbiorczego z wielu ZO z rozbitymi płatnościami na FV przenosiła się tylko jedna z nich.

Pozostałe W kartotece kontrahenta dodaliśmy weryfikację kodu kraju wpisanego w adresie. Dotychczas można było w tym polu wpisać nieistniejący kod kraju.

Dokumenty fiskalizowane Poprawiliśmy algorytm generowania raportu zbiorczego dla korekt dokumentów fiskalnych. Dotychczas raport nie uwzględniał korekt do faktur fiskalizowanych, trafiających do ewidencji typu FP (faktura do paragonu).

Partie i zasoby Poprawiliśmy mechanizm wskazywania zasobu na dokumencie rozchodowym. Dotychczas działał on nieprawidłowo (wyświetlała się niepoprawna ilość dostępna zasobu) w sytuacji, gdy w pierwszej pozycji dokumentu występowała usługa.

Zestawienia obrotów Poprawiliśmy raport Marża zakupu wg kontrahentów. Dotychczas przy pewnej sekwencji dokumentów raport pokazywał niewłaściwą marżę.

Inwentaryzacja Poprawiliśmy algorytm wyliczania stanu zamknięcia dla pozycji inwentaryzacji. Dotychczas przy pewnej sekwencji dokumentów magazynowych niewłaściwie wyliczał się stan zamknięcia dla pozycji ze wskazaniem zasobu.

Wydruki

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy wydruk dokumentu zakupu. Dotychczas jeśli w dokumencie zastosowano zagraniczne stawki VAT, w tabeli VAT drukowały się wartości w PLN, zamiast w walucie dokumentu.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy wydruk dokumentu sprzedaży. Dotychczas wykonanie wydruku skutkowało wyświetlaniem błędów w logu, jeśli kontrahent występujący na drukowanym dokumencie był zablokowany.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy drukowanie listy dokumentów handlowych. Dotychczas wydruku nie dało się wykonać z poziomu zakładki Dokumenty kartoteki towaru.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy wydruk dokumentu sprzedaży. Dotychczas podczas jego wykonania dla wielu dokumentów w kolejnych wydrukach powielał się NIP nabywcy z poprzedniego dokumentu, jeśli w bieżącym był on pusty.

Płatności dokumentów handlowych Poprawiliśmy wydruk dokumentu sprzedaży. Dotychczas informacja o dokonanej zapłacie była powielana na wydruku, jeśli dokument miał wiele płatności z formą nieodroczoną (np. gotówka i karta).

Dodatki

Kurierzy Dodaliśmy obsługę kolejnych usług dodatkowych dla kuriera DPD.

Kurierzy Dodaliśmy nowe czynności do wyświetlania i wydruku protokołów odbioru przesyłek.

Kurierzy Umożliwiliśmy edycję kwoty pobrania i ubezpieczenia.

Kurierzy Dodaliśmy czynność do dodawania jednolitej listy paczek do wielu wybranych dokumentów.

Kurierzy Umożliwiliśmy edycję danych punktu odbioru (paczkomatu) w dokumencie z obsługą przesyłek.

Kurierzy Umożliwiliśmy generowanie listu przewozowego ze wskazanym punktem odbioru (paczkomatu) w przypadku InPost.

Kurierzy Umożliwiliśmy wskazanie w konfiguracji kuriera usług dodatkowych, które mają być automatycznie zaznaczane na dokumencie z obsługą przesyłek.

Kurierzy Zablokowaliśmy edycję adresu dostawy w dokumencie z obsługą przesyłek po wygenerowaniu listu przewozowego.

Integrator Zmieniliśmy sposób zapisywania loga w taki sposób, aby jednoczesny dostęp wielu operatorów do Soneta.Integrator nie powodował problemów z jego zapisem.

Integrator Rozszerzyliśmy możliwość filtrowania towarów pobieranych przez Soneta.Integrator. Obecnie zdefiniowany w konfiguracji filtr może być powiązany z definicją XML, która generuje dane.

Integrator Ulepszyliśmy wyświetlanie komunikatów o błędach pobierana danych z systemów zewnętrznych. Obecnie komunikaty są bardziej szczegółowe.

EDI Umożliwiliśmy kopiowanie węzła definicji EDI do innej definicji.

EDI Poprawiliśmy definicję do importu pliku JPK_VAT (tworzenia dokumentów ewidencji) Dotychczas zaimportowany dokument FD (faktura dostawy) nie miał płatności, a tym samym miał zerową wartość.

EDI Poprawiliśmy błąd importu danych polegający na tym, że jeśli w węźle definicji zdefiniowano kod do importu, to nie wykonywał się kod w elementach podrzędnych tego węzła.

EDI Poprawiliśmy mechanizm ustawiania serii numeracji w dokumencie handlowym. Dotychczas zdefiniowanie algorytmu ustalającego serię za pomocą cechy powodowało błąd podczas importu dokumentu za pomocą EDI.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy definicję XML do tworzenia zamówień pobranych z Allegro. Dotychczas pobrane zamówienie nie zawsze łączyło się relacją z ofertą wysłaną jako aukcja.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy pobieranie listy kategorii z Allegro. Dotychczas niektóre kategorie były pomijane.

e-Sklepy Konektor Umożliwiliśmy konfigurowanie sposobów zapłaty występujących w Allegro. Obsłużyliśmy ustawianie ich w zamówieniach pobieranych z serwisu.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy ustawianie statusu kontrahenta (finalny/podmiot gospodarczy) przy pobieraniu zamówień z Allegro.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Przelewy Usprawniliśmy inicjowanie waluty na generowanych ręcznie przelewach standardowych i walutowych. Dotychczas podczas tworzenia przelewów ręcznie z poziomu listy Przelewy domyślnie ustawiała się waluta PLN. Obecnie na przelewach inicjuje się waluta zgodna z walutą ewidencji wskazaną na liście.

Dokumenty rozliczeniowe Zmieniliśmy mechanizm przenoszenia informacji o sposobie zapłaty oraz ewidencji ŚP z płatności na płatność rozliczającą dokument cesji. Dotychczas informacje te były pobierane według ustawienia definicji płatności na kontrahencie. Obecnie płatność rozliczająca wynikająca z dokumentu cesji posiada oznaczenie sposobu zapłaty oraz Ewidencji ŚP zgodną z płatnością, dla którego jest wykonywana cesja.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice PEKAO – zmieniliśmy pole, które jest podstawą do weryfikacji zduplikowanych operacji, by mechanizm weryfikacji działał poprawnie zarówno przy pobieraniu operacji na bieżąco jak i za przeszłe dni. Aktualnie weryfikacja duplikatów opiera się na polu RefInstrId.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Poprawiliśmy błąd objawiający się komunikatem: „Odwołanie do obiektu…”, który pojawiał się niekiedy po wykonaniu określonej sekwencji kliknięć, kiedy po pobraniu wyciągu bankowego użytkownik chciał zobaczyć szczegóły operacji. Po poprawce błąd nie występuje.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

RMK Umożliwiliśmy naliczenie oraz wydrukowanie Planu RMK. Funkcjonalność jest bardzo zbliżona do istniejącego od dawna w obszarze środków trwałych mechanizmu naliczania planu amortyzacji. Na kartotece kosztu RMK została dodana zakładka Plan RMK. Na niej jest dostępny przycisk Generuj plan RMK, który dynamicznie analizuje wprowadzone obroty oraz algorytmy i generuje plan rozliczeń RMK. Plan może być wygenerowany również z uwzględnieniem podzielników. Plan nie zapisuje się na stałe, jest generowany w razie potrzeby. Wygenerowany plan można wydrukować – wydruk o nazwie Plan naliczeń RMK dostępny jest na kartotece kosztu oraz na liście kosztów.

RMK Dodaliśmy nowy algorytm rozliczania międzyokresowych kosztów (RMK) – Dzienny (wg obrotów). Algorytm w całości bazuje na analizie danych wprowadzonych na zakładce Obroty. Jeżeli wskazany jest ten algorytm, na obrocie RMK dostępne jest pole Data do, w którym należy wprowadzić datę końca rozliczenia kosztu. Na tej podstawie zostanie ustalona ilość dni oraz dzienna stawka rozliczenia kosztu. Dzięki nowemu algorytmowi możliwe jest bardzo precyzyjne rozliczanie kosztów międzyokresowych.

Praca na wielu bazach Zmieniliśmy warunki widoczności czynności Kopiuj klientowi, która służy do skopiowania faktur sprzedaży wystawionych przez biuro rachunkowe za swoje usługi do baz odpowiednich klientów. Przed zmianą czynność była dostępna tylko w instalacjach, w których występował Pulpit Klienta Biura Rachunkowego. Po zmianie nie jest weryfikowany dostęp do Pulpitu. Dzięki zmianie czynność może być wykorzystywana we wszystkich biurach rachunkowych (niezmiennie pod warunkiem konfiguracji z Pracą na Wielu Bazach).

Dekrety Umożliwiliśmy wykonanie czynności Stornuj dla dokumentów Polecenia księgowania w stanie Predekretowany. Użycie Stornuj powoduje powstanie dekretu z zapisami o przeciwnych znakach, a w przypadku zapisów powiązanych z płatnością powstaje dodatkowo płatność o przeciwnym kierunku. Dotychczas Stornuj można było wykonać tylko dla dokumentów w stanie Zaksięgowany. Nowa możliwość przyspieszy wprowadzanie korekt, szczególnie w przypadku rozbudowanych dekretów.

Schematy księgowe W schemacie księgowym dla deklaracji rozliczeniowej dodaliśmy możliwość wyboru w trybie uproszczonym kwot z deklaracji ZUS-DRA dla przedmiotu księgowania Deklaracja. Aktualnie w trybie uproszczonym dla deklaracji ZUS-DRA są dostępne następujące predefiniowane kwoty: ZUS-DRA społeczne, ZUS-DRA zdrowotne, ZUS-DRA Fundusz Pracy, ZUS-DRA FGŚP, ZUS-DRA fundusze razem oraz ZUS-DRA Wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń chorobowych.

Schematy księgowe W schematach księgowych dla przedmiotu księgowania Płatności dodaliśmy możliwość wskazania w trybie uproszczonym warunku na opis płatności.

Schematy księgowe Dla pozycji schematu księgowego dokonaliśmy zmiany, która uniemożliwia zaznaczenie jednocześnie dwóch parametrów: Powiąż z zapisem oraz Sumuj zapisy. Dzięki zmianie wyeliminowane zostało ryzyko omyłkowego ustawienia na pozycji schematu księgowego parametrów, które się wzajemnie wykluczają.

Wydruki

JPK Dodaliśmy wydruk Informacja JPK_VAT. Wydruk jest dostępny na formularzu JPK_VAT i umożliwia równoczesne wydrukowanie części deklaracyjnej, ewidencyjnej oraz UPO pliku JPK_V7M oraz JPK_V7K. Dzięki nowemu wydrukowi można uzyskać wydruk JPK wraz ze szczegółami wysyłki wymaganymi np.: przez agencje celne.
Dodaliśmy również nowy wzorzec UPO w wersji 7.
W stosunku do UPO(6) nowy wariant UPO(7) zawiera dodatkowe pola dedykowane dla JPK_VAT – Identyfikację części pliku i okresu oraz Cel złożenia. Wspomniane pola, właściwe tylko dla JPK_V7, w przypadku wydruku pozostałych rodzajów JPK są puste. W związku z powyższym nowy wariant UPO jest dostępny tylko na liście i formularzach plików JPK, a w obszarze eDeklaracji w dalszym ciągu funkcjonuje UPO(6).

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Zlecenie produkcyjne Dodaliśmy nową czynność: „Generuj podzlecenia”, dostępną z poziomu listy zleceń produkcyjnych. Funkcjonalność za pomocą jednego kliknięcia myszy, umożliwia wygenerowanie wielu zleceń podrzędnych na półprodukty, wiele poziomów w dół. W oknie czynności do wyboru są parametry, które mogą być uwzględniane podczas generowania podrzędnych zleceń produkcyjnych.

Zlecenie produkcyjne W oknie pośrednim relacji ZP – RWP (produkcyjna – surowce) dodaliśmy opcję przeliczania proporcjonalnego surowców, która umożliwia wprowadzenie dowolnej ilości, dla której system wyliczy ilość poszczególnych surowców. Funkcjonalność ta jest odpowiedzią na potrzeby związane z częściową realizacją zleceń (np. przyjęcia w kilku partiach, przyjęcie mniejszej ilości produktów niż zaplanowano), gdzie istotny jest proporcjonalny rozchód surowców.

Zlecenie produkcyjne Wprowadziliśmy nowy wydruk dla zlecenia produkcyjnego, o nazwie: „Raport zlecenia zakończonego”, który prezentuje szczegółowe dane na temat wykorzystania surowców z poszczególnych dostaw, a także czasów realizacji operacji.

Rezerwacje W konfiguracji systemu Produkcja/Ogólne dodaliśmy nowy parametr: „Automatyczne rezerwacje”, który umożliwia automatyczną rezerwację zasobów na potrzeby nowo zatwierdzonych zleceń produkcyjnych.

Zamienniki Wprowadziliśmy możliwość definiowania zamienników dla towaru na licencji modułu Produkcja. Dodatkowo z poziomu zlecenia produkcyjnego, w zakładce „Surowce” dodaliśmy nową czynność: „Zastosuj zamiennik”, która umożliwia wprowadzenie zamiennika na etapie zlecenia.

Koszty Do kalkulacji kosztu zlecenia oraz technologii dodaliśmy dwie nowe opcje szacowania kosztu surowców: wg średniej ceny zasobów oraz wg średniej ceny zakupu z możliwością wyboru okresu. Kalkulacje z poziomu zlecenia mogą być zapisywane w polu „Szacunkowy koszt wytworzenia”.

Technologia W oknie kalkulacji kosztu dla Technologii dodaliśmy pole: „Ilość do przeliczenia”, umożliwiające obliczenie kosztu dla dowolnie wprowadzonej ilości produktu.

Technologia Dodaliśmy nową listę o nazwie „Parametry produktu”, w której możliwe jest powiązanie produktu z technologią domyślną, w sytuacji, gdy dany produkt występuje w wielu technologiach.

Technologia Dodaliśmy możliwość wskazania w technologii dla PozycjiTech, że towar jest wyliczany cechą.

Technologia W konfiguracji systemu Produkcja/Ogólne dodaliśmy nową opcję: „Kontrola zapętlenia technologii”, która po włączeniu sprawdza podczas tworzenia technologii czy dany towar został dodany zarówno jako surowiec, jak i jako produkt. Włączenie tej opcji zaleca się tylko w tych bazach, gdzie taka sytuacja (ten sam towar produktem i surowcem w technologii) nie powinna wystąpić.

Zasoby produkcyjne Z poziomu zasobów rzeczywistych dodaliśmy nową czynność: „Analiza obciążenia”. Analiza ta wylicza dla zadanego okresu:

 • Czas obciążenia = czas wynikający z czasów trwania operacji w wybranym okresie, do których jest przypisany dany zasób rzeczywisty
 • Czas dostępny = czas wynikający z ustawień godzin pracy zakładu
 • OEE = Czas obciążenia/Czas dostępny * 100%

Harmonogram Przebudowaliśmy okno planowania operacji, poprzez rozbudowę okna o sekcję: „Zlecenia do planowania”. Do tej pory funkcjonalność planowała wszystkie operacje ze zleceń aktywnych, a w tym momencie będzie uwzględniać tylko te wybrane. Dodatkowo dodaliśmy nowy algorytm planowania „Line (wg kolejki zleceń)”.

Operacje Na liście zleceń produkcyjnych dodaliśmy nowe pola, wyliczające rzeczywisty czas pracy nad operacją: „Czas rzeczywisty” oraz „Czas realizacji”.

Operacje Dodaliśmy możliwość powiązania Operacji z kodem kreskowym.

Poprawione funkcje

Zamówienia Poprawiliśmy błąd związany z generowaniem bilansu surowców na ZO w sytuacji, gdy produkt zawierał pomocnicze jednostki miary.

Dokumenty magazynowe Poprawiliśmy działanie czynności „Rozchód surowców” z poziomu listy Operacje w zleceniach, gdy towar posiadał dwie jednostki miary (bazową i pomocniczą). W takiej sytuacji czynność błędnie próbowała wydać całą dostępną ilość towaru, zamiast ilość, która jest wskazana na operacji.

Technologia Poprawiliśmy obsługę importu danych dla typów złożonych (np. ilość z jednostką). Od tej wersji może być już zaimportowana komórka z samą wartością, nawet gdy pusta komórka z jednostką została pominięta.

Operacje Na liście Operacje w zleceniach zalecamy korzystanie z pola: Operacja.StanRealizacji, zamiast dynamicznie liczonego pola Operacja.Realizacja.Stan.

Moduł Praca hybrydowa
Funkcjonalności

Praca hybrydowa W obszarze Powiadomień listę Powiadomienia zastąpiliśmy dwoma nowymi listami: Wysłane oraz Odebrane. Pierwsza z nich prezentuje listę powiadomień wysłanych przez Operatorów systemu. W zależności od posiadanych praw uzyskujemy na niej podgląd powiadomień wysłanych przez zalogowanego operatora systemu lub przez wszystkich operatorów. Druga z list zawiera powiadomienia, których odbiorcą był zalogowany Operator systemu. Dodatkowo lista Powiadomienia odebrane dostępna jest z poziomu Pulpitu pracy hybrydowej. Z poziomu wspomnianych list mamy możliwość podglądu powiadomienia oraz jego potwierdzenia. Wydzielenie list ułatwia zarządzanie wysłanymi i odebranymi powiadomieniami. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Praca hybrydowa Wprowadziliśmy zmiany dotyczące powiadomień wysyłanych do zadań pracy hybrydowej. Automatyczne powiadomienie od tej pory zawiera szczegółowe informacje o zmianach które zostały wprowadzone na zadaniu. Powiadomienie zawiera informacje o tym jakie pole zostało zmienione oraz wartość pola przed i po wprowadzeniu zmian. Szczegółowe informacje dotyczą pól takich jak: Nazwa, Wykonujący, Zespół, Prowadzący, Opis, Stan, Planowany czas, Priorytet, Data, Dział. Powiadomienie zawiera również informację o Operatorze, który dokonał zmian. Dzięki takiemu rozwiązaniu operator obserwujący zadanie pracy hybrydowej ma pełną informację na temat wprowadzonych na nim zmian.

Praca hybrydowa Zmodyfikowaliśmy działanie komentarzy do Zadań oraz wysyłanych do nich powiadomień. Od tej pory po skorzystaniu z funkcji Odpowiedz w treści komentarza zostaną wywołani wszyscy użytkownicy biorący udział w dyskusji nad wątkiem (osoba zakładająca wątek oraz inni odpowiadający). Po dodaniu komentarza osoby te otrzymają powiadomienie o jego dodaniu. Powiadomienie otrzyma również osoba wskazana jako Wykonujący zadanie oraz wszystkie osoby je obserwujące. Dzięki temu wszyscy zainteresowani wątkiem na bieżąco będą informowani o dodanych komentarzach.

Praca hybrydowa Dodaliśmy dodatkowe automatycznie wysyłane powiadomienia do Zadań pracy hybrydowej. Od tej pory wykonujący i prowadzący zadanie otrzyma powiadomienie o utworzeniu nowego zadania jak również o jego ewentualnym usunięciu. Ponadto Wykonujący oraz Obserwujący zadanie otrzymają powiadomienie w przypadku przekroczenia planowanego czasu wykonania zadania. Dodatkowe powiadomienia pozwolą osobą zaangażowanym w wykonanie zadań dokładniej monitorować postęp ich realizacji.

Praca hybrydowa Na Definicji rejestracji czasu pracy dodaliśmy parametr Dzienny czas pracy, do którego możemy dodać informację dotyczącą minimalnego czasu pracy jaki powinien zarejestrować operator lub pracownik na zadaniach Pracy hybrydowej w czasie dnia pracy. Po wpisaniu tej wartości, uruchomieniu Rejestracji czasu pracy i kliknięciu Rozpocznij pracę system sprawdzi liczbę godzin wpisaną w pole Dzienny czas pracy na Definicji rejestracji czasu pracy i porówna z zarejestrowanym czasem pracy na zadaniach Pracy hybrydowej w dniu poprzednim. Jeżeli zarejestrowany czas będzie mniejszy niż czas wpisany w Dzienny czas pracy system wyświetli odpowiedni komunikat. Weryfikator ten ułatwi sprawdzanie zarejestrowanych czasów pracy oraz pozwoli uniknąć braków w zalogowanych przez użytkownika czasach pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Praca hybrydowa Ograniczyliśmy listę Operatorów i Pracowników, do których można wysłać powiadomienie. Od tej pory po otwarciu formularza dodawania nowego Powiadomienia z poziomu listy Powiadomienia\Wysłane jako potencjalny Odbiorcy dostępni będę:

 1. Operatorzy, którzy posiadają rolę z przypisaną do niej licencją na Pracę hybrydową
 2. Pracownicy, którzy posiadają dostęp do Pulpitu pracy hybrydowej. Dostęp ten nadawany jest poprzez zaznaczenie parametru Pulpit pracy hybrydowej z poziomu zakładki Dostęp WWW w kartotece pracownika.

Dzięki tym zmianom wskazywanie odbiorców powiadomień jest łatwiejsze. Wyeliminowane zostaje również ryzyko wysłania powiadomienia do osoby, która nie posiada dostępu do obszaru Pracy hybrydowej.

Praca hybrydowa Na liście Czas realizacji dodaliśmy filtr Rodzaj. Pozwala on wyświetlić czasy zalogowane przez użytkowników systemu w zależności od rodzaju zadania. Dostępność rodzaju zadania jest uzależnione od posiadanej licencji. Posiadając licencję na Pracę hybrydową wyświetlane są wpisy z Zadań pracy hybrydowej oraz nie posiadające przypisania. Posiadając licencję na Pulpit Kontrahenta na liście dodatkowo można również wyświetlić czasy pracy zarejestrowane w servicedesk.

Praca hybrydowa Dodaliśmy funkcjonalność, która na podstawie rejestrowanych czasów pracy ułatwia rozliczanie podwyższonych kosztów przychodu. Rejestrując czas pracy przy pomocy formularza Rejestracja pracy hybrydowej możemy zaznaczyć parametr Praca autorska. Możemy go zaznaczyć dla wielu zaznaczonych zapisów dzięki funkcji Ustaw tryb pracy dostępnej w menu Czynności z poziomu listy Czas realizacji. Parametr zostanie zaznaczony automatycznie jeśli w formularzu Zadania ustawimy odpowiedni Typ zadania. O tym czy dany Typ zadania oznaczony będzie jako Praca autorska decydujemy podczas jego dodawania w zakładce Typ na definicji Zadania. Czasy zarejestrowane jako Praca autorska mogą zostać przeniesione do kartoteki Pracownika do zakładki Płace\Koszty autorskie, gdzie są widoczne w polu Liczba godzin KUP 50. Aby tego dokonać w obszarze Kadry i płace na liście Pracownicy należy zaznaczyć wybrane osoby i w menu Czynności wybrać funkcję Import kosztów autorskich. Funkcjonalność ta usprawni naliczanie wynagrodzeń. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Praca hybrydowa Do modułu Pracy Hybrydowej oraz pulpitu pracownika dodaliśmy listę Rejestrowane czasy pracy pokazującą wszystkie wpisy RCP pracowników. Dostęp do listy jest związany z konfiguracją dostępu operatora do wpisów jakie posiada w oknie RCP (Definicje rejestracji czasu pracy dostępne w ustawieniach konfiguracyjnych w folderze Praca hybrydowa)Zostało również założone nowe prawo Wyświetl wpisy RCP wszystkich pracowników, którego nadanie zdejmuje wszystkie ograniczenia wynikające z konfiguracji. Na liście założyliśmy również domyśle filtry: data, wykonujący oraz jednostka organizacyjna (filtr ten jest zablokowany przy braku dostępu do licencji z obszaru Kadry i płace lub braku prawa Wyświetl wpisy RCP wszystkich pracowników). Dzięki dodaniu takiej listy pracownik/kierownik ma możliwość kontrolowania rejestrowanych czasów pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Praca hybrydowa Dodaliśmy funkcjonalność pozwalającą masowo zamykać aktywności pracy hybrydowej. W menu Czynności na listach Organizacja pracy oraz Moje aktywności dostępna jest funkcja Zmień stan. Pozwala ona na zmianę stanu zaznaczonych aktywności o takiej samej definicji. Funkcja ta ułatwi i przyśpieszy pracę pracę z aktywnościami Pracy hybrydowej.

Praca hybrydowa Dodaliśmy opcje masowego pobierania załączników, które są podpięte pod Zadanie. Po przejściu na formularzu Zadania do zakładki Załączniki może pobrać zaznaczone załączniki przy pomocy przycisku „Pobierz zaznaczone” lub pobrać wszystkie dokumenty poprzez kliknięcie przycisku „Pobierz wszystkie”.

Praca hybrydowa Na listach Moje aktywności oraz Organizacja pracy w module pracy hybrydowej dodaliśmy kolumnę Stoper w której pojawia się ikona informująca, dla którego zadania uruchomiony jest stoper. Dzięki tej kolumnie bezpośrednio na liście dostępna jest informacja, nad którym zadaniem aktualnie pracuje operator i w którym włączone jest zliczanie czasu realizacji.

Poprawione funkcje

Praca hybrydowa Wyłączyliśmy możliwość edycji standardowych (systemowych) weryfikatorów RCP. W razie potrzeby można w ustawieniach konfiguracyjnych w folderze Praca hybrydowa\Definicje weryfikatorów zablokować systemowe weryfikatory i na ich bazie stworzyć własne.

Praca hybrydowa Poprawiliśmy błąd polegający na dublowaniu numeru Sequence dla Aktywności Pracy hybrydowej dostępnych na listach Moje aktywności i Organizacja pracy. Efektem błędu był brak możliwości ustawiania pożądanej kolejności aktywności na listach. Od tej pory problem nie występuje i możemy ustawić aktywności w dowolnej kolejności.

Pulpit Kontrahenta
Funkcjonalności

Dokumenty Dodaliśmy wyświetlanie zakładki Przesyłka w dokumentach widocznych w Pulpicie Kontrahenta.

Towary Umożliwiliśmy korzystanie z interfejsu ITowaryInfo w widoku listy towarów w Pulpicie kontrahenta.

Poprawione funkcje

Dokumenty Przywróciliśmy możliwość używania formularza szybkiej sprzedaży w Pulpicie kontrahenta.

Dokumenty Poprawiliśmy wyświetlanie zasobów w magazynach w przypadku korzystania z formularza szybkiej sprzedaży. Dotychczas na podliście zasobów wyświetlały się dane z magazynów, które nie były wskazane w konfiguracji Pulpitu.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Wydruki Dodaliśmy możliwość zbiorczej wysyłki wydruków za pomocą funkcji Wyślij email dostępnego z poziomu podglądu raportu. Aby wykonać zbiorczą wysyłkę wydruków za pomocą poczty e-mail, należy zaznaczyć na liście wybrane dokumenty (np. faktury), wykonać dla nich wydruk a następnie na podglądzie wydruku kliknąć przycisk Więcej oraz Wyślij email. Program wyśle oddzielny e-mail z załącznikiem PDF dla każdego dokumentu. Jeżeli z jakiegoś powodu nie uda się wysłać jednego lub więcej dokumentów, informacja o tym zostanie zapisana do loga. Funkcjonalność dostępna jest wyłącznie dla wydruków XtraReports (REPX).

Interfejs użytkownika Dodaliśmy informacje wyświetlane podczas wykonywania długotrwałych operacji. Jeżeli użytkownik uruchomi czynność bądź wydruk, które wymagają dłuższego czasu wykonania, na ekranie pojawia się informacja o wykonywanych operacjach, oraz – o ile to możliwe – o stopniu postępu. Dodatkowo pod informacją o wykonywanych operacjach umieściliśmy przycisk Anuluj, który umożliwia przerwanie takiej operacji.

Interfejs użytkownika Dodaliśmy możliwość „zwijania” i „rozwijania” menu bocznego (menu folderów i menu zakładek formularza) poprzez kliknięcie ikonki „pineski” umiejscowionej obok pola do przeszukiwania folderów.

Interfejs użytkownika Na zakładce Cechy poprawiliśmy szerokość edytorów dla cech ze słownikiem podpowiedzi. W przypadku cech zawierających słownik z krótkimi (np. dwu- lub trzyliterowymi) wartościami, pole było zbyt wąskie i wyświetlane wartości były obcinane.

Interfejs użytkownika Dodaliśmy możliwość dostosowania kolorystyki w aplikacji poprzez stworzenie i rejestrację pliku CSS z własnym zestawem styli.

Bezpieczeństwo W serwerze www wykorzystującym Kestrel (serwer www w technologii .NET Core):

 • dodaliśmy nagłówki bezpieczeństwa HTTP X-Content-Type-Options: nosniff oraz X-Frame-Options: SAMEORIGIN.
 • dodaliśmy flagę Secure do cookie x-csrf-token, pod warunkiem, że serwer www jest udostępniony wyłącznie po protokole https.

Listy Na liście aktywności w Pracy hybrydowej dodaliśmy możliwość zmiany kolejności zadań poprzez ich przeciągnięcie na liście za pomocą myszy (drag&drop) oraz za pomocą przycisków Następny, Poprzedni, Pierwszy, Ostatni.

Konfiguracja Dodaliśmy możliwość zapisu ustawień list, formularzy i raportów dla wybranych użytkowników Pulpitów Pracowniczych Pulpitu Kontrahenta. We wcześniejszych wersjach w Pulpitach możliwy był zapis ustawień dla wszystkich użytkowników, wybranych ról lub uprawnień (operatorów) oraz dla bieżącego (aktualnie zalogowanego) użytkownika. W bieżącej wersji możliwy jest również wybór zapisu ustawień dla wskazanych użytkowników (tzn. kont poszczególnych pracowników lub osób kontaktowych).

Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Udoskonaliliśmy odczytywanie obrazów z zaznaczoną opcją Standardowy obraz na formularzu Towary i usługi podczas przechodzenia pomiędzy kolejnymi kartotekami.

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy obramowania wokół wykresów umieszczonych na Panelu BI.

Lookupy, słowniki, combo Poprawiliśmy możliwość wyboru pustej wartości z listy podpowiedzi, na formularzu właściciela, w polu Forma opodatkowania.

Załączniki Poprawiliśmy działanie przycisku umożliwiającego podgląd załączników typu obrazy w trybie pełnoekranowym.

Programowanie W serwisie Soneta WebAPI poprawiliśmy przesyłanie danych zawierających wartość procentową. W poprzedniej wersji dane typu Percent, po zserializowaniu do formatu JSON miały separator dziesiętny uzależniony od języka operatora (kropka lub przecinek). Obecnie separatorem dziesiętnym jest zawsze kropka, co umożliwia na poprawną wymianę danych między różnymi systemami, niezależnie od używanego języka.

Framework Udoskonaliliśmy zarządzanie licencjami dla bieżącego loginu w wersji multi w obszarze korzystania z wielu instancji bazy danych za pomocą BusApplication.Instance.

Filtrowanie na listach Poprawiliśmy filtrowanie listy przy pomocy dodatkowego wiersza filtrującego na przeglądarkach korzystających z silnika WebKit (np. Safari). Poprzednio podczas filtrowania na liście pojawiały się puste wiersze.

Listy Poprawiliśmy odświeżanie list z włączonym panelem cech grupujących. W przypadku, gdy na panelu cech grupujących znajdowało się tylko jedno kryterium filtrowania (jedna definicja cechy grupującej), wówczas po wybraniu wartości cechy na liście mogły pojawić się puste (białe) wiersze.

Listy Poprawiliśmy obsługę list podpowiedzi (lookup) na zastępstwach (menu Ogólne\Zastępstwa). W przypadku, gdy jako zastępujący został wybrany pracownik (zastępstwo w Pulpicie Pracownika lub Kierownika), wówczas program niepoprawnie wyświetlał listę zastępowanych.

Importy i eksporty Na oknie wyboru pliku (np. w funkcjach importu z pliku) poprawiliśmy ustawienia rozszerzeń (typów) plików. w przypadku, gdy funkcja dopuszczała wybór pliku więcej niż jednego typu (np. Pliki dokumentów PDF, DOC i DOCX),

Moduł CRM
Poprawione funkcje

Kontrahent Dodaliśmy funkcję kopiowania projektu z poziomu listy Kontrahentów. Po zaznaczeniu kontrahenta, dla którego chcemy utworzyć projekt i wybraniu w menu Czynności funkcji „Kopiuj projekt” otworzy się okno parametrów kopiowania. Wskazujemy w nim kopiowany Projekt oraz określamy czy chcemy skopiować Zadania oraz Zdarzenia. Po wykonaniu operacji otworzy się formularz utworzonego projektu, dzięki czemu w razie potrzeby możemy nanieść konieczne zmiany.

Pulpit Kontrahenta CRM W Pulpicie kontrahenta dodaliśmy możliwość wyświetlenia Opisu w formie HTML jeżeli na definicji zadania zaznaczono parametr Opis HTML. Do tej pory mimo zaznaczenia tego parametru Opis HTML dodany w systemie w Pulpicie Kontrahenta wyświetlał się w formie tekstowej.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Sprzedaż Umożliwiliśmy użytkownikom Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego samodzielne wprowadzanie szablonów numeracji własnych dokumentów sprzedaży. Funkcjonalność dostępna jest tylko w rozszerzonej wersji Pulpitu. Mechanizm znajduje się pod ikoną koła zębatego w zakładce Konfiguracja w części Schemat numeracji faktur. Użytkownik ma możliwość wyboru spośród siedmiu predefiniowanych, najpopularniejszych szablonów numeracji. Po wskazaniu szablonu, pod polem wyboru pokazuje się podgląd szablonu, następnie należy potwierdzić wybór przyciskiem Ustaw szablon. Wybór szablonu skutkuje dla wszystkich dokumentów możliwych do wystawienia w Pulpicie oraz pozostałych dokumentów handlowych w bazie.
W ramach szablonów numeracji istnieje możliwość użycia Serii – czyli dowolnego ciągu 30 znaków alfanumerycznych, która dodatkowo zwiększa pulę możliwych schematów numeracji.
Jeżeli użytkownik wybrał szablon numeracji z Serią ma do wyboru dwie ścieżki numeracji:
a) Bez stosowania Serii – należy tylko wskazać szablon numeracji i potwierdzić wybór przyciskiem Ustaw szablon. Dopóki pole z Serią nie zostanie wypełnione na dokumencie, będzie pomijane w numeracji.
b) Z zastosowaniem Serii – należy wskazać szablon numeracji, potwierdzić wybór przyciskiem Ustaw szablon i dodatkowo włączyć parametr Pokaż serię na fakturze. Spowoduje to pojawienie się na formularzu faktury, w jej nagłówku, dodatkowego pola Seria, które należy podczas wystawiania dokumentu wypełnić. Dla ułatwienia, pole jest wyposażone w podręczny słownik, użytkownik może budować własny zestaw używanych serii.
Nowa funkcjonalność jest niezbędna użytkownikom, którzy zaczynają pracę z fakturowaniem w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego, lub chcą kontynuować numerację faktur.

Poprawione funkcje

Sprzedaż Poprawiliśmy błąd przenoszenia pozycji z faktury proformy na fakturę sprzedaży. Po zmianach pozycje przenoszą się poprawnie.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Konsola Produkcyjna W Konsoli Produkcyjnej rozbudowaliśmy sekcję „Surowce” o dodatkową funkcjonalność tj. „Zastosowanie zamiennika”. Użycie czynności wyświetla dodatkowe okno z przypisanymi do towaru zamiennikami, które można wskazać do zamiany w operacji standardowego surowca.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Kreator Poprawiliśmy działanie kroku kreatora Załączniki, jeżeli w danej definicji kreatora jest on dodany więcej niż jeden raz. Od teraz oba kroki wyświetlać będą ten sam zestaw czynności z poziomu listy.

Pulpit Kontrahenta
Poprawione funkcje

Dokumenty Poprawiliśmy kontrolę wyświetlania dokumentów powiązanych relacją z zamówieniem odbiorcy. Dotychczas operator mógł zobaczyć dokumenty kompletacji, jeśli były powiązane z zamówieniem.

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

iOS Poprawiliśmy obsługę przewijania na listach. W przypadku przewijania długich list występował problem z doczytaniem kolejnych pozycji (lista „zatrzymywała się” przed wczytaniem wszystkich pozycji do końca).

Formularze Poprawiliśmy dostępność przycisku Dodaj na formularzu towaru na zakładce Kompletacja na Liście składników kompletu, oraz na zakładce Kody.

Wersja platynowa

WERSJA STANDARD

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Pracownik zewnętrzny W celu łatwiejszego zarządzania czasem pracy i naliczania prawidłowych rozliczeń za godziny przepracowane, na formularzu umowy zewnętrznej w zakładce „Ogólne” w sekcji „Umowa” dodaliśmy parametry: „Kalendarz indywidualny” oraz „Wg zestawień” z możliwością zaznaczenia „Tak” lub „Nie”. Powyższe parametry nie mogą być ustawione równocześnie na „Tak”. Ustawienie parametru „Kalendarz indywidualny” na „Tak” spowoduje uaktywnienie się parametru „Kalendarz”, w którym widoczna jest lista definicji kalendarzy, oraz parametru „Interpretacja” z opcją wyboru „Wg planu” lub „Wg obecności”. Ponadto na formularzu umowy zewnętrznej dostępne będą dodatkowe zakładki: Kalendarz/Norma czasu pracy oraz Kalendarz/Czas pracy. Kalendarz na zakładce Kalendarz/Norma czasu pracy jest zgodny z wybraną definicją kalendarza w parametrze „Kalendarz”. Natomiast dni kalendarza na zakładce Kalendarz/Czas pracy w zależności od wybranej opcji w parametrze „Interpretacja” będą albo powieleniem dni z normy czasu pracy w przypadku interpretacji wg planu, lub będą puste dla interpretacji wg obecności. Ustawienie parametru „Wg zestawień” na „Tak” spowoduje pojawienie się dodatkowej zakładki na formularzu umowy zewnętrznej: „Zestawienia realizacji” z możliwością wprowadzenia zestawienia realizacji za dany okres.

Pracownik zewnętrzny Zmodyfikowaliśmy definicję elementu rozliczenia o nazwie „Stawka za godzinę” tak aby wyliczenia uwzględniały liczbę godziny wynikającą z indywidualnego kalendarza lub z zestawień realizacji do umowy B2B i APT.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Proces Poprawiliśmy działanie algorytmów odpowiedzialnych za przeliczanie zadań powiązanych z tranzycjami, dla których weryfikacja przejścia nie jest zależna od wskazania przez użytkownika, a od spełnienia warunku (np. ustawienia wartości cechy). Rozwiązuje to problem z błędnym przeliczaniem zadań typu Multitask w procesach Workflow.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2112.8.13 z dnia 22.04.2022r

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Dokumenty fiskalizowane Poprawiliśmy tworzenie i grupowanie raportów fiskalnych dla paragonów oraz korekt paragonów. Teraz przy grupowaniu będzie również uwzględniany Rodzaj (VAT) dokumentu handlowego.

JPK Poprawiliśmy generowanie pliku JPK_FA(4). Plik generowany był z poprawną strukturą lecz miał błędnie oznaczony kod systemowy jako JPK_FA(3).

JPK Poprawiliśmy generowanie pliku JPK_MAG. W pewnym scenariuszu podczas jego generowania pomijane były dokumenty PW.

Tax Free Poprawiliśmy czynność Tax Free/Zwrot VAT. Teraz stworzona korekta paragonu będzie posiadała Rodzaj (VAT) = Eksportowy podróżny. Dzięki takiej zmianie stworzony raport fiskalny dla korekt automatycznie wejdzie do deklaracji VAT-7 w poprawny sposób.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Umowa cywilnoprawna Dostosowaliśmy naliczanie umów cywilnoprawnych od netto do zmian wynikających z Polskiego Ładu dotyczących ulg podatkowych (np. zaniechanie poboru podatku do kwoty 30 tys. zł, duża rodzina) oraz pobierania korzystniejszej zaliczki na podstawie ustawy z dnia 24.02.2022 r. zawierającej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r.

PFRON Na liście Kadry i płace/Deklaracje PFRON/DEK-R dodaliśmy aktualną wersję formularza DEK-R (v2). Dodatkowo zmieniliśmy nazwę przycisku z „Nowy DekR” na „Nowy DEK-R”. Uwaga: Możliwość dodawania poprzedniej wersji formularza DEK-R (v1) jest dostępna po uprzednim ustawieniu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PFRON parametru „Na listach deklaracji umożliwiaj dodawanie wyłącznie deklaracji aktualnych i deklaracji za poprzedni rok” na „Nie”.

Poprawione funkcje

Definicja Elementów Wynagrodzenia Dostosowaliśmy naliczanie elementów od netto do zmian związanych z ulgami podatkowymi (np. ulga dla klasy średniej, duża rodzina) oraz pobierania korzystniejszej zaliczki podatku wynikającej z ustawy z dnia 24.02.2022 r. zawierającej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. Uwaga: W przypadku naliczania elementów od netto prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem w celu dostosowania konfiguracji elementów wynagrodzenia do powyższych zmian.

Wydruki

Oświadczenia i wnioski W kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia dodaliśmy aktualny wydruk do formularza oświadczenia PIT-2. Poniższy druk stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2022 r. (dotyczy formularzy składanych od 24.03.2022 r.):

 • PIT-2(8) – oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

Uwaga: Oświadczenia PIT-2 nie składa się ponownie, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

PFRON Na liście Kadry i płace/Deklaracje PFRON/DEK-R dodaliśmy aktualną wersję wydruku Deklaracja DEK-R na formularzu DEK-R (v2).

ZPCHR Na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29.09.2021 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz zaktualizowaliśmy poniższe wydruki. Dodatkowo dostosowaliśmy nazwy raportów do powyższego rozporządzenia:

 • zmiana nazwy z Informacja DEK-I-0 na Informacja DEK-1-0,
 • zmiana nazwy z Deklaracja DEK-I-a na Deklaracja DEK-1-a,
 • zmiana nazwy z Informacja DEK-II-a na Informacja DEK-2-a.

Wydruki dostępne są z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „ZPCHR”.

Deklaracje GUS Na raporcie Zestawienie Z-03 poprawiliśmy wykazywanie w pozycjach 5-8 danych płacowych dotyczących osób zwolnionych tj. niebędących już pracownikami w danym roku sprawozdawczym. Dotychczas w powyższych pozycjach było niepoprawnie uwzględniane wynagrodzenie (np. premia roczna) wypłacone w danym roku sprawozdawczym dla osób, które zostały zwolnione w roku poprzednim. Obecnie dane na wydruku wykazywane są poprawnie. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi W przypadku, gdy podstawa opodatkowania po pomniejszeniu o 30% wartości diet jest niższa niż podstawa składek społecznych, wartości składek społecznych pomniejszających podstawę opodatkowania oraz składki zdrowotnej pomniejszającej naliczoną zaliczkę na podatek (podatek 2021) zostaną wyliczone nie od kwoty będącej równowartością podstawy składek (społecznych i zdrowotnej) a od sumy elementów opodatkowanych podlegającym składkom społecznym i zdrowotnej (podatek 2021). Dodatkowo na wypłacie na zakładce „Pozostałe” w sekcji „Składki naliczone od przychodu zwolnionego” dodaliśmy pole „Na ubezpieczenie społeczne niepodlegające odliczeniu od podatku”. W nowym polu wykazywane będą składki, które nie zostały uwzględnione przy wyliczeniu zaliczki podatku z elementów podlegających opodatkowaniu.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Wydruki

Dokumenty rozliczeniowe Poprawiliśmy generowanie wydruku dokumentu kompensaty w mechanizmie raportowania XtraReports. Przed zmianą podczas generowania wydruku kompensaty wystawionej na pracownika pojawiał się błąd: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Po zmianie błąd nie występuje.

Moduł Księga Inwentarzowa
Wydruki

Środek trwały Poprawiliśmy wydruk Wartości i umorzenia środków trwałych w mechanizmie raportowania XtraReports. Dotychczas na wydruku prezentowane były wartości umorzeń niezależnie od ustawionej na liście środków trwałych daty aktualności w polu Data. Obecnie na raporcie nie są wykazywane wartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych w okresach późniejszych niż dzień, na który generowany jest wydruk.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracje PIT Zmieniliśmy sposób wyliczania opłaconych składek społecznych pobieranych do podstawy wymiaru składki zdrowotnej (pomniejszających dochód). Wprowadzona zmiana pozwoli obsłużyć przypadek, gdy na formularzach zaliczek podatku dochodowego wprowadzane są wartości składek społecznych opłaconych, a jednocześnie wystąpiła strata lub dochód niższy niż wartość składek. Dotychczas opłacone, ale nieodliczone składki nie przechodziły na kolejne miesiące. Obecnie takie składki są kumulowane i zostaną rozliczone w kolejnych miesiącach, w których wysokość dochodu na to pozwoli.Uwaga! W przypadku wystąpienia u właściciela straty, konieczne jest zweryfikowanie naliczonych w programie zaliczek za okres od stycznia 2022.

Dekrety Wprowadziliśmy możliwość oznaczania jako Dekret zamknięcia dekretów z datą ostatniego dnia okresu obrachunkowego. Dotychczas możliwe było wprowadzenie dekretów zamknięcia wyłącznie w ostatnie dni kolejnych miesięcy. Obecne rozwiązanie pozwoli na uwzględnianie lub pominięcie dekretów zamknięcia m.in. podczas obliczania zestawień księgowych czy przeglądania obrotów i sald kont księgowych również w sytuacji, gdy ostatni dzień okresu obrachunkowego wypada w trakcie miesiąca.

Wersja platynowa

WERSJA STANDARD

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

PFRON Dostosowaliśmy do wielooddziałowości formularz deklaracji DEK-R, który jest dostępny z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje PFRON/DEK-R. W przypadku bazy wielooddziałowej na formularzu deklaracji DEK-R będzie widoczna zakładka „Jednostka organizacyjna” z możliwością wyboru jednostki, która jest przypięta do danego oddziału.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Magazyn nadgodzin Poprawiliśmy nanoszenie stref czasu pracy na dniu pracy w przypadku autoakceptacji e-wniosku o nadgodziny. Dotychczas w przypadku pracowników, którzy mieli w kartotece w zakładce Kadry/Dostęp WWW ustawione automatyczne zatwierdzanie wniosku lub nie mieli bezpośredniego przełożonego, co również wiązało się z autoakceptacją wniosków, wniosek o pracę w nadgodzinach nanosił na dzień pracy tylko strefę „Praca poza normą”. Powodowało to, że wypracowane nadgodziny (odchyłki + ewentualnie dopłata do nadgodzin) podlegały tylko wypłacie w miesiącu ich wypracowania, a nie dopiero na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku okresów rozliczeniowych dłuższych niż 1 miesiąc. Obecnie automatyczne zatwierdzanie e-wniosku o nadgodziny nanosi na dniu pracy strefy „Praca poza normą” oraz „Nadgodziny do przeniesienia”, co umożliwia odbiór przez pracownika wypracowanych nadgodzin lub oznaczenie ich do wypłaty.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2112.7.12 z dnia 07.04.2022r 

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Handel
Funkcjonalności

Dokumenty fiskalizowane Przygotowaliśmy nową wersję aplikacji Soneta.Helper. Zawiera ona poprawki w obsłudze protokołu Elzab STX.

JPK W związku z opublikowaniem nowej schemy JPK_FA (4) zaktualizowaliśmy definicje do generowania pliku i do jego importu za pomocą EDI (czyli do tworzenia dokumentów ewidencji z danych zawartych w pliku).

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Oświadczenia i wnioski W kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia w związku z ustawą z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2022 r. poz. 558) dodaliśmy formularze oświadczeń:

 • „Rez. ze st. ust. z 24.02.22 Et” – dla wynagrodzeń z tytułu etatu,
 • „Rez. ze st. ust. z 24.02.22 Um” – dla wynagrodzeń z tytułu umowy.

Uwaga: Powyższa ustawa wchłonęła rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z tym definicje dotychczasowych oświadczeń „Rez. z rozp. MF z 07.01.22 Et” oraz „Rez. z rozp. MF z 07.01.22 Um” zostały zablokowane w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kadry/Definicje oświadczeń.

Podatek W związku ze zmianami w przepisach związanymi z ustawą z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2022 r. poz. 558) zmieniliśmy nazwy parametrów:

 • w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe, a także w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Dane podatkowe z „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – etat” na „Rezygnacja ze stosowania ustawy z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022) – etat” oraz z „Rezygnacja ze stosowania rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – umowa” na „Rezygnacja ze stosowania ustawy z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022) – umowa”,
 • w konfiguracji programu na zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki z „Stosuj zasady rozporządzenia MF z dnia 7 stycznia 2022” na „Stosuj zasady ustawy z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022)”,
 • na zakładce „Deklaracje” na definicji elementu wynagrodzenia (konfiguracja, zakładka Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia) z „Podlega rozporządzeniu MF z dnia 7 stycznia 2022” na „Podlega ustawie z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022)”,
 • na zakładce „Płace” na oddziale firmy (konfiguracja, zakładka Firma/Oddziały firmy) z „Stosuj zasady rozporządzenia MF z dnia 7 stycznia 2022” na „Stosuj zasady ustawy z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022)”.

Podstawa zasiłku Na kartotece pracownika rozszerzyliśmy zakładkę Kalendarz/Podstawy naliczania zwolnień ZUS o możliwość ewidencji informacji o wypłaconych elementach okresowych, które będą uwzględniane w wyliczeniu podstawy zwolnień ZUS. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Mechanizm weryfikacji czasu pracy Obsłużyliśmy weryfikację czasu pracy w przypadku pracownicy, która w dniach normy czasu pracy ma oprócz strefy „Praca w normie” ustawioną strefę „Przerwa na karmienie”. Weryfikacja czasu pracy wykonywana z listy Kadry i Płace/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy lub z zestawienia czasu pracy o nazwie „Weryfikacja czasu pracy” zwraca status dnia „Poprawny” w przypadku korzystania przez pracownicę z przerwy na karmienie.

Poprawione funkcje

Korekty wypłat Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej podczas liczenia korekty zaliczki podatku wynikającej z rozporządzenia z 07.01.2022. W przypadku ograniczenia składki zdrowotnej, w czasie liczenia korekty podatku niepotrzebnie doliczała się ograniczona część składki zdrowotnej.

Wydruki

Oświadczenia i wnioski W kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia dodaliśmy wydruki do formularzy oświadczeń, które zostały wprowadzone w związku z ustawą z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2022 r. poz. 558):

 • Rez. ze st. ust. z 24.02.22 Et – wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla wynagrodzeń z tytułu etatu,
 • Rez. ze st. ust. z 24.02.22 Um – wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla wynagrodzeń z tytułu umowy.
Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 07.04.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 8%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 10%
 • Odsetki maksymalne – 20%
 • Odsetki od zaległości podatkowych – 12%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek podatkowych obowiązujące od 09.02.2022 i 09.03.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki od zaległości podatkowych od 9.02.2022 – 8,5%
 • Odsetki od zaległości podatkowych od 9.03.2022 – 10%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja CIT-8 Zaktualizowaliśmy formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 31 oraz załączników: CIT-KW do wersji 2 i CIT-ST do wersji 8. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.
Nowe formularze mają zastosowanie dla osiągniętych przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r.
Uwaga: Użytkownicy, którzy w trakcie roku generowali zaliczki w oparciu o wzór CIT-8(30), podczas przejścia na wersję 31 deklaracji CIT-8 powinni sprawdzić poprawność wyliczenia wartości w kolejnych polach deklaracji oraz załączników.

Deklaracja CIT-8 Wprowadziliśmy możliwość obliczenia rocznego rozliczenia CIT-8 bez uwzględniania dekretów zamknięcia kont. Opcja dostępna jest po zaznaczeniu na systemowych definicjach zestawień „CIT-8” oraz „CIT-8 zyski kapitałowe” (Księgowość/Definicje zestawień) parametru „Uwzględniać dekrety zamknięcia” na: Nie.

Deklaracja CIT-8 Wprowadziliśmy edycyjność pola „312. Podatnik wybrał rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy” na formularzu CIT-8(31). Na poprzednich wersjach formularza pole wyliczało się na podstawie dat wskazanych na okresie obrachunkowym i nie było edycyjne. Umożliwienie edycji pola pozwala na obsługę szczególnych przypadków.

Deklaracja IFT-2 Zaktualizowaliśmy formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji IFT-2/IFT-2R do wersji 10. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Deklaracje PIT Zgodnie z ustawą z dnia 9 lutego 2022 r.
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dostosowaliśmy wyliczenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej na formularzach Zaliczka PIT wg skali oraz Zaliczka PIT liniowo. Aktualnie do wyliczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie są uwzględniane dochody zwolnione z art. 21 ust.1 pkt. 63a, 63b i 152-154. Dodatkowo podatnik ma możliwość bezpośrednio na formularzu zaliczki PIT skorygowania podstawy zdrowotnej o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r. przy sprzedaży środka trwałego, jak również o różnicę remanentową, gdy remanent końcowy w 2022 jest wyższy od remanentu początkowego.

JPK Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 10 marca 2022 roku dot. „Aktualizacji środowiska testowego oraz produkcyjnego dla wysyłki JPK, CUK i ALK” dostosowaliśmy plik JPK_EWP(3) do zmian w strukturze.

Poprawione funkcje

e-Sprawozdania Poprawiliśmy mechanizm podpisywania e-Sprawozdań Finansowych w sytuacji, gdy sprawozdania są podpisywane elektronicznie przez więcej niż jedną osobę. Przed zmianą sprawozdania podpisane przez dwie lub więcej osób nie przechodziły poprawnej weryfikacji w niezależnych systemach weryfikujących poprawność podpisów. Po zmianach problem nie występuje.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Dodaliśmy „e-wniosek o urlop na poszukiwanie pracy” do wykorzystania w pulpitach. Jest to wniosek należący do kategorii „Związane z nieobecnościami” i oparty jest o ścieżkę przepływu „Pracownik – Przełożony”.

e-wnioski W związku ze zmianami w przepisach związanymi z ustawą z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2022 r. poz. 558), dodaliśmy wnioski do wykorzystania w Pulpicie Pracownika należące do kategorii „Kadrowe”, które oparte są o ścieżkę przepływu „Pracownik – Operator kadrowy”. Pracownik może złożyć wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pracownik podczas składania poniższych wniosków ma możliwość wygenerowania wydruku oraz dodania w postaci załącznika do wniosku podpisanego wniosku/oświadczenia.

 • „e-wniosek o rez. ze stos. ust. z 24.02.2022 – etat” – po akceptacji wniosku przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru „Rezygnacja ze stosowania ustawy z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022) – etat” w zakładce Kadry/Dane podatkowe na „Tak”.
 • „e-wniosek o rez. ze stos. ust. z 24.02.2022 – umowa” – po akceptacji wniosku przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie parametru „Rezygnacja ze stosowania ustawy z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022) – umowa” w zakładce Kadry/Dane podatkowe na „Tak”.

W momencie akceptacji w/w wniosków przez operatora kadrowego zostaje również dodane odpowiednie oświadczenie w kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia. Uwaga: Powyższa ustawa wchłonęła rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z tym definicje dotychczasowych wniosków „e-wniosek o rez. ze stos. rozp. MF z 07.01.2022 – etat” oraz „e-wniosek o rez. ze stos. rozp. MF z 07.01.2022 – umowa” zostały zablokowane w konfiguracji w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2112.6.10 z dnia 25.03.2022r

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Bezpieczeństwo Ujednoliciliśmy komunikaty wysyłane przez system pomiędzy wersją okienkową a przeglądarkową po błędnej próbie zalogowania przez Operatora.

Moduł DMS
Poprawione funkcje

Załączniki Usunęliśmy problem przy konwersji bazy, który występował w przypadku dodania załączników do kampanii, jeśli na miejsce przechowywania załączników wybrano Folder.

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Dokumenty fiskalizowane Poprawiliśmy błąd generowania raportów fiskalnych dla korekt paragonów. Od wersji 2112.0.0 podczas generowania raportu przy pewnych ustawieniach parametrów pojawiał się błąd spowodowany zbyt długim opisem raportu.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźniki obowiązujące od 01.03.2022 r.:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5995,09 zł;
 • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 299,75 zł,
  • II rok nauki – 359,71 zł,
  • III rok nauki – 419,66 zł,
 • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 239,80 zł;
 • Najniższa emerytura: 1338,44 zł;
 • Wysokość kwoty wolnej należności niealimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 980,19 zł;
 • Wysokość kwoty wolnej należności alimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 594,05 zł.

Podstawy prawne:

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 177).
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 260).

Zaktualizowaliśmy również „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)” który od 01.04.2022 r. przyjmuje wartość: 108,9%. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 219).

Poprawione funkcje

PPK Poprawiliśmy naliczanie podstawy składek PPK przy Pakiecie Mobilności.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku, w przypadku wynagrodzenia składającego się z kilku elementów podlegającym kosztom autorskim.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy ograniczenie składki zdrowotnej w przypadku rozliczania w jednym miesiącu kilku umów z prawami autorskimi podlegającymi składkom społecznym i zdrowotnym.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej dla wypłaty etatowej, na której był również rozliczany przychód od składki PPK.

Wydruki

Deklaracje PIT Zaktualizowaliśmy wydruki Deklaracja IFT-1R (16) oraz Deklaracja IFT-1 (16) zgodnie ze wzorami umieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Właściciele Dodaliśmy nowe zestawienie z informacjami dotyczącymi wyliczenia składki zdrowotnej dla właścicieli. Raport dostępny jest pod drukarką w sekcji Dokumenty/ZUS/Właściciele zestawienie składek. W przypadku właściciela, który ma różne formy opodatkowania wprowadzone na kilku kartotekach, zestawienie pokazuje dane z wszystkich kartotek oraz podsumowanie podstawy i kwoty składki zdrowotnej.

Ewidencja czasu pracy Poprawiliśmy wykazywanie danych na wydrukach Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa oraz Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa, RCP w przypadku, gdy w jednym dniu występują dwie nieobecności godzinowe. W powyższej sytuacji jeżeli w jednym dniu wprowadzono pracownikowi dwie nieobecności godzinowe to suma wyświetlana w kolumnie dotycząca danej nieobecności była nieprawidłowa. Obecnie wartości wykazują się poprawnie. Raporty dostępne są z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

ZPCHR Poprawiliśmy wykazywanie w raporcie Informacja DEK-I-0 uczniów oraz osób młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Dotychczas osoby takie nie były uwzględniane na wydruku Informacja DEK-I-0. Obecnie pracownik, który jako „Rodzaj zatrudnienia” ma wskazaną opcję „Uczeń” lub „Młodociany przyuczany” oraz jest osobą niepełnosprawną bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności, będzie wykazywany w raporcie Informacja DEK-I-0 zarówno w stanach zatrudnienia ogółem (w etatach i osobach), jak i osób niepełnosprawnych (w etatach i osobach). Jednocześnie osoba taka będzie wykazywana jako osoba niepełnosprawna bez ustalonego stopnia niepełnosprawności (w etatach i osobach). Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „ZPCHR”.

ZPCHR Poprawiliśmy zaokrąglanie danych wskazywanych w bloku C w raporcie Informacja DEK-I-0 w mechanizmie REPX. Dotychczas wartości wykazywane w polach 16-31 zaokrąglane były do trzech miejsc po przecinku, obecnie są zaokrąglane do dwóch miejsc. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „ZPCHR”.

Wydruki Poprawiliśmy wykazywanie danych na wydruku Struktura zatrudnienia w przypadku, gdy zastosowana była wieloetatowość i zatrudnienie na etacie dodatkowym było już zakończone. W powyższej sytuacji dla dni, w których etat dodatkowy był już zakończony w kolumnie „Pełne etaty/Pracownicy” była wyświetlana zawyżona wartość etatów. Obecnie wartości wykazują się poprawnie. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji Statystyka/Struktura zatrudnienia.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Deklaracje PIT Poprawiliśmy błąd polegający na niepoprawnym ujęciu na zaliczce podatku dochodowego wg skali i liniowego różnicy remanentowej w działalnościach powiązanych w przypadku wystąpienia różnicy remanentowej w głównej działalności. W takiej sytuacji różnica remanentowa oprócz uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów dla głównej działalności, była również błędnie ujmowana w kosztach dla działalności powiązanych. Aktualnie różnica remanentowa jest uwzględniania tylko dla tej działalności, w której wystąpiła.

Deklaracje PIT Na formularzu zaliczki na podatek ryczałtowy poprawiliśmy błąd uniemożliwiający edycję wartości składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku pobierania tych danych z obszaru kadrowo-płacowego (zaznaczony na Tak parametr „Licz dane płac. PIT skala” znajdujący się w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt). W takiej sytuacji podczas próby zmiany wartości składek na ubezpieczenia społeczne na formularzu zaliczki na podatek ryczałtowy w części Odliczenia od przychodu, wartość pola przywracana była do kwoty składek wyliczonych w module Kadry i płace. Aktualnie kwota składek na ubezpieczenia społeczne podlegająca odliczeniu od przychodu może być edytowana na formularzu zaliczki niezależnie od pobierania tych danych z obszaru kadrowo-płacowego.

Deklaracje PIT Zgodnie z przykładem udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod linkiem: https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej-zus/zmiany-od-2022-r./faq# (pytanie: „Czy będą przykłady ze stratą dochodów? W przykładach najczęściej podaje się osiągnięte dochody, brak ze stratą. Jak będzie to wyglądać w kontekście rozliczenia rocznych dochodów?”) poprawiliśmy na zaliczkach na podatek dochodowy wg skali i liniowo wyliczanie dochodu będącego podstawą wymiaru składki zdrowotnej w przypadku wystąpienia straty w poprzednich miesiącach. W opisanej sytuacji podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej za dany miesiąc nie uwzględniała straty ze wcześniejszych zaliczek, co mogło powodować zawyżenie tej podstawy. Aktualnie dochód dla składki zdrowotnej wyliczany jest jako przychody narastająco – koszty narastająco – suma dochodów z poprzednich miesięcy. Uwaga! W przypadku wystąpienia u właściciela straty, konieczne jest zweryfikowanie naliczonych w programie zaliczek za okres od stycznia 2022.

Deklaracje VAT Dla deklaracji VIU-DO poprawiliśmy generowanie pozycji w sekcji C.5 dotyczącej korekt podatku. Dotychczas w przypadku wystąpienia dla danego kraju korekt w różnych miesiącach w obrębie tego samego kwartału, pozycje z informacją o kwocie podatku dla kraju były podzielone w zależności od miesiąca korekty, co powodowało powstanie więcej niż jednej pozycji dla danego kraju z tym samym okresem (kwartał, rok) i w efekcie błędnej e-deklaracji, ponieważ zgodnie ze schemą okres dla danego kraju musi być unikalny. Aktualnie pozycje w sekcji C.5 są poprawnie grupowane dla kraju według kwartału i roku.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Technologia Wprowadziliśmy poprawkę związaną z błędem: „Nie można skasować obiektu. Istnieją obiekty podrzędne w relacji: OperacjaBazowa”, który występował podczas próby usuwania operacji z technologii lub samej technologii. Błąd pojawiał się tylko dla tych technologii, z których powstały kopie innych technologii.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Bezpieczeństwo Zablokowaliśmy możliwość wykonywania przez przeglądarkę skryptów typu inline (osadzonych bezpośrednio w kontrolkach html), w celu zabezpieczenia aplikacji przed próbami ataków typu JavaScript Injection.

Cechy W czynności Lista/Dodaj do grupy, służącej do seryjnego przypisywania pozycji na liście do cechy grupującej, dodaliśmy możliwość wyczyszczenia wartości cechy grupującej. Jeżeli cecha nie jest wymagana, wówczas na liście wartości do wyboru pojawia się pozycja (brak wartości), która umożliwia seryjne wyczyszczenie wartości cechy dla zaznaczonych pozycji.

Poprawione funkcje

Programowanie Poprawiliśmy obsługę workerów implementujących interfejs IDisposable (w poprzednich wersjach nie była poprawnie wywoływana metoda Dispose() podczas zamykania okna będącego wynikiem działania workera).

Bezpieczeństwo Poprawiliśmy weryfikację nazw zasobów (np. plików graficznych, plików PDF) dostępnych w systemie (np. na zakładce Asystent/Załączniki) pod kątem występowania znaków specjalnych. W szczególności zabezpieczona została możliwość przekazania w adresie URL do zasobu kodu %5C oznaczającego backslash.

Bezpieczeństwo Poprawiliśmy komunikat zwracany w przypadku błędu parsowania (konwersji z formatu JSON) parametrów żądania (request) z przeglądarki do serwera www. Błąd taki może wystąpić np. podczas próby nieautoryzowanej modyfikacji wysyłanego żądania.