Wesołych Świąt!

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim za współpracę oraz życzyć miłych spokojnych Świąt oraz wszystkiego, co najlepsze w nadchodzącym roku!

Ulotka – opis zmian: do wersji 2206.3.5 z dnia 16.09.2022r

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel i Magazyn
Handel
Kadry Płace i HR
Kadry i Płace
Dodatki
Kopiowanie pracowników
Finanse i Księgowość
Ewidencja Środków Pieniężnych
Produkcja
Handel

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Kompilatory Poprawiliśmy możliwość odwoływania się w kodzie algorytmów do załadowanych przez system bibliotek Newtonsoft.Json oraz Microsoft.Office.Interop.Excel.

Kompilatory Poprawiliśmy czytelność informacji o błędach w oknie programu Sprawdź kod oraz Sprawdź rozwiązania. W sytuacji, gdy w kompilowanym kodzie algorytmu lub całym rozwiązaniu występuje błąd kompilacji, informacja o tym oraz o liczbie błędów pojawia się w oknie w kolorze czerwonym.

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Przesunięcia międzymagazynowe Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał wystawienie dokumentu MM w przypadku przypisania definicji dokumentów do magazynów i pewnych ustawień praw do magazynów. Błąd powstał w wersji 2206.2.3.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Deklaracje PIT Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-11(29), PIT-8AR(12) oraz PIT-R(21) do nowych schematów plików XML opublikowanych na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Dodatki

Kopiowanie pracowników Poprawiliśmy działanie funkcjonalności „Kopiowanie pracowników”. Dotychczas podczas użycia przycisku „Kopiuj pracowników” brak było możliwości wyboru bazy docelowej. Obecnie w polu „Baza docelowa” można wskazać bazę z rozwijalnej listy.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące
od 08.09.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 10,25%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 12,25%
 • Odsetki maksymalne – 24,5%
 • Odsetki od zaległości podatkowych – 16,5%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór:
Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej
wersji programu).

Wydruki

Sprawozdanie o terminach zapłaty Dla raportu „Sprawozdanie o terminach zapłaty” dodaliśmy parametr wydruku o nazwie „Od 1-go dnia roboczego”. Domyślnie parametr jest zaznaczony na: „Nie”, co powoduje, że raport działa jak dotychczas. Po ustawieniu nowego parametru na: „Tak”, wydruk prezentuje jako otrzymane lub spełnione w terminie dokumenty, których termin płatności przypada na dzień wolny, a które zostały zapłacone pierwszego dnia roboczego następującego po tym terminie.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Deklaracja CIT-8 Poprawiliśmy w xml eDeklaracji CIT-8(31) w części dotyczącej załącznika CIT-KW(2) pozycję 48 zgodnie z obowiązującą strukturą xml opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. Dotychczas po wygenerowaniu eDeklaracji CIT-8(31) z załącznikiem CIT-KW(2) pozycja 48 załącznika była prezentowana jako: „P48”, co powodowało błąd podczas wysyłki eDeklaracji. Obecnie pozycja prezentowana jest jako: „P_48”.

Wydruki

Jednostki Budżetowe Poprawiliśmy wydruk „Zestawienie planów wydatków zaangażowania.aspx” udostępniany w plikach programu, który można podpiąć na liście Księgowość/Obroty i Salda. Od wersji 2206.0.0 w parametrach wydruku nie można było wskazać konta w polu „Konto planu”. Obecnie problem nie występuje.
Uwaga: W bazach, w których wydruk jest podpięty, konieczna jest podmiana wydruku na nowy.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2206.3.4 z dnia 30.08.2022r

WERSJA SREBRNA/ZŁOTA

WERSJA MULTI

Sprzedaż i CRM
Handel i Magazyn
Kadry Płace i HR
Finanse i Księgowość
Procesy
Projekty i usługi
Produkcja

WERSJA PLATYNOWA

WERSJA STANDARD

Sprzedaż i CRM
Handel i Magazyn
Kadry Płace i HR
Finanse i Księgowość
Procesy
Projekty i usługi
Produkcja

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Handel
Poprawione funkcje

EDI Przywróciliśmy możliwość edycji kodu na zakładce Algorytm-pozostałe na formularzu elementów definicji XML (DefXmlElem), stosowanych m.in. w EDI, Integratorze, JPK.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Praca zdalna Umożliwiliśmy zdefiniowanie rodzajów pracy zdalnej oraz ewidencji jej okresów w kartotece pracownika. Wprowadziliśmy możliwość odnotowania oświadczenia pracownika o warunkach lokalowo technicznych do świadczenia pracy zdalnej, a także wskazania jej lokalizacji. W konfiguracji programu wprowadziliśmy zmiany:

 • Dodaliśmy nową zakładkę Kadry i płace/Kalendarze/Definicje rodzaju pracy zdalnej, która pozwala zdefiniować nowy rodzaj pracy zdalnej z uwzględnieniem na czyj wniosek będzie składana dana definicja oraz czy obowiązuje limit dni w ciągu roku na ten rodzaj pracy zdalnej. Na liście dostępne są następujące definicje rodzaju pracy zdalnej:
  • Na wniosek – kobieta w ciąży,
  • Na wniosek – opiekun osoby niepełnosprawnej,
  • Na wniosek – rodzic dziecka do 4 r.ż.,
  • Na wniosek pracownika,
  • Okazjonalna – z określonym limitem 12 dni w ciągu roku,
  • Zlecona przez pracodawcę.
 • W zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje stref dodaliśmy nową definicję strefy czasu pracy „Praca zdalna”. Strefa ta została zdefiniowana analogicznie jak „Praca w normie”. Na definicji strefy czasu pracy został dodany nowy parametr „Praca zdalna”, który na nowej strefie przyjmuje wartość „TAK”, a na pozostałych strefach „NIE”.
 • W zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych dodaliśmy nową kategorię do e-wniosków „Związane z pracą zdalną” wraz z nowymi definicjami e-wniosków.
 • W zakładce Kadry i płace/Kadry/Definicje oświadczeń dodaliśmy nową definicję oświadczenia „Warunki do pracy zdalnej”.

W kartotece pracownika wprowadziliśmy zmiany:

 • Dodaliśmy nową zakładkę Kadry/Lokalizacje pracy zdalnej, na której można dodać adresy pracy zdalnej, gdzie będą widoczne miejsca pracy zdalnej pracownika. Operator kadrowy ma możliwość zablokowania wybranego adresu pracy zdalnej poprzez zaznaczenie parametru „Blokada” na „Tak”.
 • Dodaliśmy nową zakładkę Kalendarz/Praca zdalna, na której w sekcji „Wnioski o pracę zdalną” będą widoczne okresy pracy zdalnej z e-wniosków złożonych przez pracownika lub poprzez zlecenie ze strony pracodawcy. Operator kadrowy będzie również mógł ręcznie wprowadzić wniosek o pracę zdalną poprzez użycie przycisku „Nowy”. Na zaakceptowanym wniosku o pracę zdalną spod „Czynności” jest dostępna opcja „Przywróć”, która pozwala przywrócić wybrany wniosek i dokonać modyfikacji. W sekcji „Praca zdalna” dostępny jest parametr „Posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej”, który domyślnie zaznaczony jest na „Nie”. Parametr jest historyczny.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Wydruki

Deklaracje PIT Z parametrów raportu Deklaracja PIT-11 w przypadku wyboru w polu „Wynik raportu” opcji „Udostępnij dokument” usunęliśmy parametry „Hasło otwarcia PDF” oraz „Pokaż hasło”.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi Poprawiliśmy działanie w kartotece pracownika zakładki Etat/Pracownik za granicą (podsumowanie). Wcześniej po wejściu na zakładkę pojawiał się komunikat: „Nie odnaleziono metody: 'Soneta.Place.AlgorytmyPłacowe Soneta.Place.DefElementow.FunkcjePłacowe(Soneta.Kadry.Pracownik)'”.

Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika) Dostosowaliśmy funkcjonalność „Zarządzanie Odzieżą Roboczą” do aktualnych wersji programu.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

JPK W związku z aktualizacją w dniu 18 sierpnia 2022 r. certyfikatu klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska testowego test-e-dokumenty.mf.gov.pl, zaktualizowaliśmy certyfikat w systemie. Od tego momentu do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku testowym należy używać nowego certyfikatu.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Kreator Poprawiliśmy działanie powiązań kreatorów w przypadku, gdy zarządzenie dostępnością powiązania oparte było na algorytmie.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Dodaliśmy nowy „e-wniosek o urlop wypoczynkowy dodatkowy”, który należy do kategorii „Związane z nieobecnościami”. Dla pracowników, którzy mają wprowadzony w kartotece stopień niepełnosprawności oraz naliczony limit nieobecności „Urlop wypoczynkowy dodatkowy”, w Pulpicie pracownika na liście wniosków będzie dostępny do złożenia „e-wniosek o urlop wypoczynkowy dodatkowy”.

e-wnioski W konfiguracji w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych dodaliśmy nową kategorię e-wniosków „Związane z pracą zdalną” oraz następujące definicje e-wniosków do wykorzystania w Pulpicie Pracownika/Kierownika:

 • e-wniosek o pracę zdalną – wniosek składany przez pracownika oparty o ścieżkę przepływu „Pracownik – Przełożony”. W momencie akceptacji e-wniosku w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna w sekcji „Wnioski o pracę zdalną” będzie widoczny wnioskowany okres pracy zdalnej;
 • e-wniosek o pracę zdalną – kobieta w ciąży – wniosek składany przez pracownika oparty o ścieżkę przepływu „Pracownik – Przełożony”. W momencie akceptacji e-wniosku w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna w sekcji „Wnioski o pracę zdalną” będzie widoczny wnioskowany okres pracy zdalnej;
 • e-wniosek o pracę zdalną – opiekun osoby niepełnosprawnej – wniosek składany przez pracownika oparty o ścieżkę przepływu „Pracownik – Przełożony”. W momencie akceptacji e-wniosku w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna w sekcji „Wnioski o pracę zdalną” będzie widoczny wnioskowany okres pracy zdalnej;
 • e-wniosek o pracę zdalną – rodzic dziecka do 4 r.ż. – wniosek składany przez pracownika oparty o ścieżkę przepływu „Pracownik – Przełożony”. W momencie akceptacji e-wniosku w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna w sekcji „Wnioski o pracę zdalną” będzie widoczny wnioskowany okres pracy zdalnej;
 • e-wniosek o pracę zdalną okazjonalną – wniosek składany przez pracownika oparty o ścieżkę przepływu „Pracownik – Przełożony” z określonym limitem 12 dni w ciągu roku. W momencie akceptacji e-wniosku w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna w sekcji „Wnioski o pracę zdalną” będzie widoczny wnioskowany okres pracy zdalnej;
 • e-wniosek oświadczenie pracownika o warunkach pracy zdalnej – wniosek oparty jest o ścieżkę przepływu „Pracownik – Operator kadrowy”. Pracownik podczas składania wniosku ma możliwość wygenerowania wydruku oraz dodania w postaci załącznika do wniosku podpisanego oświadczenia. Po akceptacji e-wniosku przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie w zakładce Kalendarz/Praca zdalna parametru „Posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej” na „Tak”. W momencie akceptacji „e-wniosku oświadczenia pracownika o warunkach pracy zdalnej” przez operatora kadrowego zostaje również dodane oświadczenie „Warunki do pracy zdalnej” w kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia.
 • e-wniosek zgłoszenie miejsca wykonywania pracy zdalnej – wniosek oparty jest o ścieżkę przepływu „Pracownik – Operator kadrowy”. Zgłoszony przez pracownika adres wykonywania pracy zdalnej po zaakceptowaniu „e-wniosku zgłoszenie miejsca wykonywania pracy zdalnej” przez operatora kadrowego będzie widoczny w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Lokalizacje pracy zdalnej,
 • e-wniosek zlecenie pracy zdalnej – wniosek składany przez kierownika. W momencie akceptacji e-wniosku przez pracownika w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna w sekcji „Wnioski o pracę zdalną” będzie widoczny wnioskowany okres pracy zdalnej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Zadania systemowe (task) Poprawiliśmy przetwarzanie zadań z parametrem Uruchamiany tylko w SonetaExplorer oznaczonym na Tak, jeśli powiązane są z obiektami przetwarzanymi poza interfejsem okienkowym.

Wersja platynowa

WERSJA STANDARD

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Praca zdalna Dodaliśmy do listy Kadry i płace/Kadry/Ewidencje nową podlistę „Praca zdalna”. Lista zawiera następujące okresy pracy zdalnej wynikające z zapisów w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna:

 • Na wniosek – kobieta w ciąży,
 • Na wniosek – opiekun osoby niepełnosprawnej,
 • Na wniosek – rodzic dziecka do 4 r.ż.,
 • Na wniosek pracownika,
 • Okazjonalna,
 • Zlecona przez pracodawcę.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Proces Zmieniliśmy działanie mechanizmów kompilujących cechy. Dzięki temu poprawione zostało wyliczanie cech wykorzystywanych w obiektach przetwarzanych w procesach Workflow.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2206.2.3 z dnia 19.08.2022r

Wersja srebrna/złota

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Kompilatory Z projektu Księga wyodrębniliśmy projekty kompilatorów dla obszarów: Zestawienia księgowe oraz Kasa (widoczne w Opcje/Systemowe/Rozwiązania). Zmiana ma na celu optymalizację wykonywania czynności, które wymagają kompilacji kodu (np. predekretacja dokumentów czy obliczanie zestawień księgowych).

Poprawione funkcje

Framework Poprawiliśmy zasadę działania Przypominacza dla dwóch lub więcej baz, które są włączone na różnych zakładkach systemu. W wersji 2206.0.0 pojawił się problem z wyświetlaniem przypomnień pochodzących z innych baz i objawiał się komunikatem: Zapis o ID x nieznaleziony w tabeli Tasks.

Wydruki Poprawiliśmy błąd polegający na wyświetlaniu pustej strony raportu ASPX podczas jego wydruku z zaznaczonym Parametrem Edytuj raport przed wydrukiem. Od teraz raport zostanie wyświetlony prawidłowo, a użytkownik będzie mógł wprowadzić na nim stosowne zmiany. Dodatkowo poprawiliśmy działanie zakładek Projekt, C#, HTML, które dostępne są w oknie Edytor wzorca w celu prawidłowego wyświetlania i zapisywania zawartości.

Kompilatory Poprawiliśmy funkcjonalność kompilacji algorytmów podczas próby wywołania predekretacji lub kompilacji zestawień księgowych, eliminując błąd zawieszenia systemu.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Parametry wskaźników i raportów Wprowadziliśmy zmianę w zakresie działania parametryzowanych wizualizacji w zakresie przeliczania danych w zależności od kontekstu. Dzięki zmianie, przywróciliśmy działanie parametryzowanych wskaźników, w sytuacji, w której parametrem wskaźnika jest obiekt inny niż formularz, na którym wskaźnik jest umieszczony, ale obiekt ten jest dostępny w kontekście tego formularza. Np. wskaźnik parametryzowany obiektem Kontrahent zwróci wartości właściwe dla danego Kontrahenta także na formularzu dokumentu handlowego, gdyż w kontekście znajduje się taki obiekt.

Poprawione funkcje

Wizualizacje\Wykresy Poprawiliśmy wyświetlanie danych o Typie(DB) „Czas” na Definicjach Wizualizacji typu Wykres. Dzięki zmianie, na Wykresach możliwe jest prezentowanie danych w formacie GG:MM – godziny i minuty (bez dni i sekund).

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Relacje dokumentów Przywróciliśmy wyświetlanie informacji o nazwie magazynu i dacie dokumentu w menu relacji podczas podglądu istniejącego dokumentu.

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Listy płac Zablokowaliśmy możliwość wprowadzenia kolejnej definicji listy płac z taką samą nazwą. Obecnie zarówno symbol definicji listy płac jak i nazwa definicji listy płac muszą być unikalne.

Wydruki

Podstawa zasiłku Zaktualizowaliśmy wydruk Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3). Raport dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności. Dodatkowo w parametrach wydruku dodaliśmy parametr „Interaktywny pdf”, który domyślnie ustawiony jest na „Nie”. Po zaznaczeniu tego parametru na „Tak” oraz uruchomieniu raportu jako dokumentu PDF mamy możliwość otwarcia wydruku w trybie do edycji, wprowadzenia zmian, a następnie wydrukowania z wprowadzonymi zmianami.

Podstawa zasiłku Zaktualizowaliśmy wydruk Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3a). Raport dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności. Dodatkowo w parametrach wydruku dodaliśmy parametr „Interaktywny pdf”, który domyślnie ustawiony jest na „Nie”. Po zaznaczeniu tego parametru na „Tak” oraz uruchomieniu raportu jako dokumentu PDF mamy możliwość otwarcia wydruku w trybie do edycji, wprowadzenia zmian, a następnie wydrukowania z wprowadzonymi zmianami.

Pakiet mobilności kierowcy Dostosowaliśmy następujące wydruki w formacie repx Podsumowanie list płac, Zestawienie list płac oraz Pełna lista płac do funkcjonalności „Pakiet Mobilności” poprzez dodanie sekcji „Pracownik za granicą” zawierającej informacje „Wartość diet”, „Kwota obniżenia podstawy składek ZUS”, „Kwota obniżenia podstawy opodatkowania”. Raporty dostępne są z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Ewidencja czasu pracy Poprawiliśmy wykazywanie nadgodzin na wydruku Ewidencja czasu pracy w przypadku, gdy pracownik był zwolniony w trakcie miesiąca oraz interpretację czasu pracy miał ustawioną „Wg obecności”. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Moduł Pulpit Pracownika
Poprawione funkcje

Struktura Organizacyjna Poprawiliśmy funkcjonalność generowania nazw wykorzystywanych do kompilacji kodu w strukturach organizacyjnych.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Opis analityczny Poprawiliśmy błąd, który występował w konfiguracji wielooddziałowej i objawiał się ograniczonym widokiem planu kont na elemencie opisu analitycznego na dokumencie ewidencji do kont księgowych przypisanych do Oddziału ustawionego we filtrze Oddział na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty. W przypadku ustawienia we wspominanym filtrze Oddziału, który nie posiadał kont księgowych, na opisie analitycznym nie można było wskazać żadnego elementu w polu Konto. Aktualnie na elemencie opisu analitycznego dostępne są wszystkie konta, do których Operator ma prawo.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Zlecenie produkcyjne Poprawiliśmy filtrowanie pozycji w oknie pośrednim relacji ZP-RWP, gdy zlecenie zawierało operacje nieaktywne.

Technologia Poprawiliśmy funkcjonalność w zakresie filtrowania technologii w zależności od przypisanego produktu. Teraz na liście wyboru technologii wywołanej na dokumencie zlecenia produkcyjnego zostaną wylistowane tylko te technologie, które mają podpięty produkt dodany na tym zleceniu produkcyjnym.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Wydruki Poprawiliśmy wyświetlanie ikon na pasku narzędziowym edytora wzorców wydruków (repx).

Wersje językowe Poprawiliśmy błąd występujący w aplikacji w języku angielskim uniemożliwiający otwarcie kontrolki kalendarza jeżeli pola okres lub data były puste.

Moduł Kadry i Płace
Wydruki

Umowa cywilnoprawna Poprawiliśmy generowanie wydruków Umowa zlecenie oraz Umowa o dzieło w mechanizmie ASPX. Obecnie raporty generują się poprawnie.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2206.2.2 z dnia 08.08.2022r

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Dodatki
EDI
Handel i Magazyn
Handel
Dodatki
EDI
Kadry Płace i HR
Kadry i Płace
Finanse i Księgowość
Księgowość
Produkcja
Handel

Wersja multi

Wersja platynowa

Wersja standard

Handel i Magazyn
Handel
Produkcja
Handel

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Handel
Funkcjonalności

KSeF Przygotowaliśmy standardowe zadania globalne dla Harmonogramu zadań służące do wysyłania faktur do KSeF i pobierania ich statusu. Zadania są tworzone w kreacji i konwersji bazy.

KSeF Dodaliśmy Folder Handel/KSeF (Faktury/KSeF). Zawiera on listę faktur, które podlegają wysyłaniu do KSeF. Dedykowany folder ma celu ułatwienie wysyłania faktur i pobierania ich statusów.

Dokumenty handlowe Umożliwiliśmy wystawianie dokumentów sprzedaży ze stawkami VAT Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii oraz wpisywanie w danych firmy NIP-ów zarejestrowanych w tych krajach. Dla wystawianych w ten sposób dokumentów należy zdefiniować osobną ewidencję księgową.

Poprawione funkcje

Partie i zasoby Ulepszyliśmy mechanizm wskazywania dostawy w pozycji dokumentu handlowego. Zmieniliśmy działanie weryfikatora wskazania zasobu w taki sposób, żeby działał indywidualnie dla każdej pozycji. Ułatwia to implementację wskazania dostawy w dodatkach własnych.

KSeF Poprawiliśmy wypełnianie pól P_6 i OkresFa podczas eksportu faktury do KSeF. Dotychczas w niektórych przypadkach w pliku występowały oba te pola jednocześnie, czyli niezgodnie ze schemą.

KSeF Poprawiliśmy definicję do eksportu faktur do KSeF. Dotychczas w przypadku korekt sekcja dotycząca dokumentu korygowanego miała niewłaściwą strukturę.

KSeF Poprawiliśmy ustalanie statusu KSeF, Dotychczas status ustawiał się na Brak zamiast na Nie dotyczy na dokumentach bez ewidencji księgowej, np. na paragonach, co niewłaściwie sugerowało, że dokumenty te powinny być wysyłane do KSeF.

KSeF Dodaliśmy skracanie nazwy towaru umieszczanej w pliku KSeF w polu P_7 do 255 znaków, zgodnie ze specyfikacją.

Dodatki

EDI Ulepszyliśmy czynność do importu komunikatów EDI. Obecnie po wskazaniu plików w oknie pośrednim wyświetlane są podstawowe informacje o dokumentach, które będą zaimportowane (nazwa kontrahenta, NIP, wartość). Nowa funkcjonalność opiera się o oznaczenie pól definicji jako specjalnych, żeby z niej skorzystać, należy zaimportować zmienione definicje EDI dołączone do pakietu instalacyjnego lub oznaczyć odpowiednie pola jako specjalne w definicjach własnych.

WMS Konektor Poprawiliśmy anulowanie dokumentu przez WMS. Dotychczas próba anulowania dokumentu przez WMS kończyła się błędem.

WMS Konektor Poprawiliśmy tworzenie zadań synchronizacji dla towarów. Dotychczas zadania nie tworzyły się, gdy towar powstawał w wyniku kopiowania innego towaru.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy komunikat, który pojawia się, gdy podczas pobierania zamówień z WooCommerce nie znaleziono w konfiguracji odpowiedniego sposobu dostawy zgodnego z wskazanym w zamówieniu z e-sklepu. Dotychczas komunikat był mało czytelny.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Limity nieobecności W celu obsłużenia urlopu na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Limity nieobecności dodaliśmy nową definicję limitu – „Urlop radcowski”. Definicja „Urlop radcowski” domyślnie ma ustawiony parametr „Blokada” na „Tak”. Po jej odblokowaniu będzie można naliczyć pracownikowi nowy limit nieobecności: „Urlop radcowski”. Dodaliśmy także w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności nową definicję nieobecności „Urlop radcowski” oraz w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia w rodzaju „Nieobecność” nową definicję elementu „Wynagr. urlop radcowski”. Obie te definicje domyślnie mają ustawiony parametr „Blokada” na „Tak”. Po ich odblokowaniu będzie można dodać pracownikowi nieobecność „Urlop radcowski”, a następnie rozliczyć ją na wypłacie. Podstawa prawna: Zgodnie z przepisami pracownikowi przysługuje prawo do urlopu płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia, w wymiarze 30 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego. Z uprawnienia tego można skorzystać tylko raz (Dz.U.2020.75).

Badania lekarskie Umożliwiliśmy wyświetlanie przypomnienia o konieczności wysłania pracownika na badania kontrolne przy nieobecności trwającej dłużej niż 30 dni. W tym celu w konfiguracji w zakładce Systemowe/Definicje zadań dodaliśmy nową definicję zadania „Skierowanie na badania kontrolne”. Definicja zadania domyślnie ma ustawiony parametr „Blokada” na „Tak”. Po jej odblokowaniu operatorowi, który ma zaznaczony parametr „Wyświetlaj przypominacz” na „Tak” będzie się pojawiać przypomnienie o konieczności skierowania na badania kontrolne pracownika dla którego nieobecność „Zwolnienie chorobowe” trwa dłużej niż 30 dni. Nieobecności „Zwolnienie chorobowe” trwające krócej niż 30 dni, ale mające ciągłość będą sumowane. Powiadomienie pojawi się na 5 dni przed końcem trwania takiej nieobecności przekraczającej 30 dni, a w sytuacji kontynuacji, czyli dopisania kolejnego zwolnienia chorobowego, przypomnienie przestanie się pojawiać do momentu, aż ponownie zostanie 5 dni do końca wprowadzonej nieobecności. Podstawa prawna: W sytuacji gdy pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym w okresie dłuższym niż 30 dni, przed powrotem do pracy musi wykonać badania kontrolne. Wynika to wprost z art. 229 § 2 Kodeksu pracy, w którym mowa o tym, że pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim, a w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Uwaga: Przypomnienia będą się pojawiały tylko dla tych danych, które zostaną wprowadzone lub zmodyfikowane już po włączeniu wyżej wspomnianych parametrów.

Staż pracy W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kadry/Definicje podstaw stażu pracy na formularzu definicji podstawy stażu pracy dodaliśmy parametr „Wyświetlaj podsumowanie na kartotece pracownika”. Parametr domyślnie przyjmuje wartość „Nie”. Ustawienie na formularzu definicji podstawy stażu pracy tego parametru na „Tak” spowoduje, że w kartotece pracownika na zakładkach Kadry/Historia zatrudnienia i Kadry/Wykształcenie pod sekcją „Statystyka stażu pracy” zostanie dodana pozycja z tą definicją podstawy stażu pracy oraz jej wartościami dla konkretnego pracownika.

Umowa o pracę W kartotece pracownika na zakładce Etat/Ogólne umożliwiliśmy na pracowniku zastępującym wskazanie osoby, która jest zastępowana. W tym celu w przypadku, gdy w polu „Typ umowy o pracę” wskażemy opcję „Na czas określony (zastępstwo)” to dodatkowo będą widoczne dwa nowe pola: „Zastępstwo za” oraz „Nieobecny do”. W polu „Zastępstwo za” dostępna jest lista pracowników, natomiast w polu „Nieobecny do” zwracana jest końcowa data ostatniej wprowadzonej nieobecności osoby zastępowanej.

Podatek Zmieniliśmy ustawienie na definicji elementu wynagrodzenia „Zas.macierzyński (zbieg)”, aby podlegał zwolnieniu z podatku z tytułu ulgi dla osób do 26 roku życia, dużej rodziny, pracującego emeryta oraz osób powracających z zagranicy. Zasiłek macierzyński wypłacany za okres zbiegu pracy i macierzyństwa będzie uwzględniony w limicie zwolnienia z podatku 85 528 zł, z tytułu wymienionych powyżej ulg.

Poprawione funkcje

PPK Zmodyfikowaliśmy parametry do operacji seryjnej dostępnej z poziomu listy pracowników z pozycji Czynności/Operacje PPK/ Przystąpienie do PPK. Obecnie istnieje możliwość zaznaczenia tylko jednego z parametrów „Wg daty kwalifikacji Min” lub „Wg daty kwalifikacji Max”.

Wydruki

Badania lekarskie Dodaliśmy wydruk „Lista pracowników do skierowania na badania kontrolne”, który zawiera następujące dane:

 • Kod
 • Nazwisko i imię
 • Początek okresu pierwszej ciągłej nieobecności
 • Koniec okresu ostatniej ciągłej nieobecności
 • Liczba dni nieobecności

Ponadto w parametrach wydruku można ustawić „Okres” dla którego ma być wywołany raport. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w sekcji „Badania lekarskie i szkolenia”.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Zestawienia księgowe Poprawiliśmy wyświetlanie zestawień księgowych użytkownika na liście Definicje zestawień księgowych po aktualizacji do wersji programu 2206. Przed zmianą po aktualizacji bazy na liście były widoczne tylko systemowe definicje zestawień, zestawienia użytkownika były ukryte. Po poprawce problem nie występuje.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Programowanie Wprowadziliśmy możliwość konfigurowania czasu oczekiwania na odpowiedź z serwera biznesowego. Zmiana domyślnej wartości parametru SendTimeout (wynoszącej 60 sekund) może być przydatna np. w komunikacji z WebAPI przy przetwarzaniu dużych paczek danych. W celu ustawiania innej wartości niż domyślna, należy w pliki productsettings.json ustawić ProductSettings:Settings:SendTimeout – wartość podajemy jako dodatnią liczbę wyrażoną w sekundach (w przypadku nieustawienia wartości, podania wartości 0 lub ujemnej zostanie użyta wartość domyślna 60 sekund).

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Dodaliśmy nowy „e-wniosek o dodatek”, który należy do kategorii „Kadrowe”. Na definicji e-wniosku można wybrać element wynagrodzenia, o który będzie można wnioskować, domyślnie jest ustawiona „Premia” kwotowa. Proces składania e-wniosku został oparty o przepływ „Kierownik – Dyrektor – Operator HR”. Kierownik może złożyć e-wniosek dla wybranego pracownika, następnie e-wniosek trafia do akceptacji do dyrektora, a dalej do operatora działu HR. Po akceptacji „e-wniosku o dodatek” przez operatora działu HR w kartotece pracownika jest dodawany dodatek. Kierownik wprowadzając „e-wniosek o dodatek” uzupełnia okres oraz zaznacza flagę „Aktualizuj dodatek” wskazując datę aktualizacji elementu. Jeżeli pracownik nie miał danego dodatku w kartotece, to niezależnie czy opcja „Aktualizuj dodatek” zostanie zaznaczona czy nie, to dodatek zostanie dodany pracownikowi po akceptacji e-wniosku przez operatora działu HR. Jeżeli pracownik miał już dodany dany dodatek i kierownik ustawi datę aktualizacji, to na dodatku w kartotece pracownika powstanie zapis aktualizacji na wskazaną datę. Jeżeli pracownik miał już dodany dany dodatek, a kierownik nie ustawi daty aktualizacji, to w kartotece pracownika nie zostanie zaktualizowany dodatek już istniejący, tylko zostanie dodany kolejny na wskazany okres.

e-wnioski Dodaliśmy nowy „e-wniosek o zmianę kosztów uzyskania przychodów” z kategorii wniosków kadrowych. Pracownik składając e-wniosek wskazuje od jakiego dnia ma obowiązywać zmiana oraz w parametrze „Koszty uzyskania przychodów” wybiera jedną z dostępnych opcji:

 • „Nie stosuj” – co oznacza rezygnację z kosztów uzyskania przychodów,
 • „Stosuj podstawowe” – co oznacza wniosek o podstawowe koszty uzyskania przychodów z jednego stosunku pracy (w roku 2022 kwota 250zł),
 • „Stosuj podwyższone” – co oznacza wniosek o podwyższone koszty uzyskania przychodów z jednego stosunku pracy (w roku 2022 kwota 300zł).

Na e-wniosku poprzez przycisk „Pokaż wydruk” pracownik ma możliwość wydrukowania wniosku oraz załączenia podpisanego wydruku jako załącznik poprzez wybranie przycisku „Dodaj załącznik”. W zależności od wybranej opcji w parametrze „Koszty uzyskania przychodów” na wydruku pojawi się odpowiednia treść:

 • „Nie stosuj” – wniosek o niestosowanie podstawowych kosztów uzyskania przychodu;
 • „Stosuj podstawowe” – oświadczenie pracownika dla celów stosowania podstawowych kosztów uzyskania przychodu;
 • „Stosuj podwyższone” – oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

Wniosek oparty jest o przepływ „Pracownik – Operator działu HR”. Po akceptacji e-wniosku przez operatora działu HR, w kartotece pracownika powstaje aktualizacja i zapis historyczny, gdzie następuje zmiana ustawień na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Koszty uzyskania przychodów” parametru „Z tytułu” oraz mnożnika w polu „Wartość”. Dodatkowo na zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia zostaje dodane oświadczenie pracownika „Zmiana KUP” z odpowiednią treścią: „Zaniechanie KUP”, „Podstawowe KUP” lub „Podwyższone KUP”. Uwaga: W związku z koniecznością dodania większej ilości opcji dotyczących zmiany kosztów uzyskania przychodu oraz dodaniem nowego „e-wniosku o zmianę kosztów uzyskania przychodów” został zablokowany dotychczasowy „e-wniosek o niestosowanie podstawowych KUP”.

Interfejs mobilny

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Operacje seryjne Na liście pracowników ukryliśmy widoczność czynności BI/Kopiuj plan pracy oraz BI/Kopiuj pracę.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy generowanie faktury zakupu na podstawie zamówienia do dostawcy. Wystawienie dokumentu ZK nie było możliwe w konfiguracji wielofirmowej z włączonym planem spłat na definicji dokumentu ZD.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2206.1.1 z dnia 08.08.2022r

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Sprzedaż i CRM
CRM
Handel i Magazyn
CRM
Finanse i Księgowość
Księgowość

Wersja multi

Sprzedaż i CRM
Pulpit Kontrahenta
Handel i Magazyn
Pulpit Kontrahenta

Wersja platynowa

Wersja standard

Handel i Magazyn
Handel
Produkcja
Handel

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł CRM
Poprawione funkcje

e-mail Poprawiliśmy funkcjonalność autoryzowania Oauth 2.0 dla kont Outlook. Dostosowaliśmy funkcjonalność autoryzacji do zmian zachodzących w długości ważności tokena. Dzięki temu nowo autoryzowane konta będą miały dłuższą ważność niż dotychczas. Dodatkowo jeśli token wygaśnie to w Narzędzia/Opcje/CRM/Konta pocztowe po użyciu przycisku Testuj pojawi się informacja o błędzie autoryzacji i pojawi się możliwość ponownego autoryzowania wcześniej założonego konta.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Umożliwiliśmy zmianę kodowania dla wyciągów importowanych przez webservice w formacie MT940. Po wybraniu na formularzu ewidencji środków pieniężnych na zakładce Bankowość elektroniczna webservice obsługującego komunikację, dla webservice banków Millenium i Santander jest dostępne pole do wskazania kodowania. Po zmianie kodowania i zapisaniu konfiguracji zalecamy ponowne zalogowanie do programu. Funkcjonalność jest przydatna w przypadku problemów z importowaniem polskich znaków.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Santander – uruchomiliśmy obsługę przelewów walutowych wewnątrzbankowych. Aby dany przelew był procesowany jako transakcja wewnątrzbankowa, musi on spełniać łącznie następujące warunki:

 1. rachunek odbiorcy przelewu musi być prowadzony w Santander Bank Polska SA, co oznacza, że w numerze rachunku odbiorcy odpowiednio cyfry od 3 do 6 – dla numeru rachunku w formacie NRB – lub cyfry od 5 do 8 – dla numeru rachunku w formacie IBAN – mają wartości 1090 (gdzie 1090 to identyfikator Santander Bank Polska SA w systemie rozliczeń),
 2. odbiorcą przelewu nie może być nadawca przelewu (w przeciwnym wypadku taki przelew jest przelewem własnym).

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Santander – poprawiliśmy formatowanie roku dla przelewów podatkowych na prawidłowy format RR. Przed zmianą rok był przekazywany w formacie RRRR co uniemożliwiało wysyłkę przelewu z banku.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice GoConnect (BNP Paribas), Webservice Alior Bank – poprawiliśmy błąd wysyłki przelewów walutowych. Błąd był związany z nieprawidłową obsługą adresu e-mail operatora (osoby do kontaktu). Po zmianach błąd nie występuje.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Schematy księgowe Udoskonaliliśmy tworzenie kont słownikowych poprzez schemat księgowy. Dotychczas do utworzenia konta słownikowego schemat musiał dostarczyć element słownika jako obiekt np. Kontrahenta, Pracownika, Projekt. Dzięki wprowadzonym udoskonaleniom wystarczy dostarczenie w schemacie fragmentu tekstu, a schemat księgowy sprawdzi na definicji analityk, czy konto na tym poziomie ma być słownikowe i według jakiego słownika, a następnie dostarczony tekst wykorzysta do odszukania odpowiedniego elementu słownika i utworzy dla tego elementu konto słownikowe lub zwykłe jeśli według definicji analityki dany poziom ma być niesłownikowy.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Listy Poprawiliśmy działanie paska przewijania listy w poziomie (występuje w przypadku wyświetlenia na liście dużej ilości kolumn). Jeżeli na liście wyświetlony był dodatkowy wiersz filtrujący (pozwalający filtrować wg zawartości danej kolumny), to podczas przewijania listy w poziomie ten dodatkowy wiersz nie był przesuwany wraz z nagłówkami oraz zawartością kolumn.

Pulpit Kontrahenta
Poprawione funkcje

ServiceDesk Rozwiązaliśmy problem z naliczeniem dodatkowych pozycji faktur dla Umów usługi cyklicznej z limitem uzależnionym od realizacji zadań w ramach Service Desk.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy generowanie faktury zakupu na podstawie zamówienia do dostawcy. Wystawienie dokumentu ZK nie było możliwe w konfiguracji wielofirmowej z włączonym planem spłat na definicji dokumentu ZK.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2206.0.0 z dnia 08.08.2022r

Wersja platynowa

Wersja standard

Sprzedaż i CRM
Workflow
Handel i Magazyn
Workflow
Kadry Płace i HR
Workflow
Finanse i Księgowoś
Workflow
Procesy
Workflow
Projekty i usługi
Workflow
Produkcja
Workflow

Wersja multi

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Kompilatory Przygotowaliśmy nowy wewnętrzny kompilator kodu oparty na rozwiązaniach Roslyn. Dotychczasowy kompilator został usunięty. Nowy kompilator uruchamiany jest przy starcie programu, zmianach obiektów biznesowych lub testowo przy użyciu czynności Sprawdź kod. Wprowadzenie nowego kompilatora spowodowało szereg zmian:

 1. Zmieniliśmy sposób kompilacji kodu. Do tej pory cały kod (wewnętrzny i zewnętrzny) był kompilowany jako jeden plik. Każdy błąd mógł uniemożliwić pracę w systemie. Od teraz kod znajdujący się w modułach został podzielony na rozwiązania (solucje), a te na projekty.
 2. Użytkownicy mają możliwość tworzenia własnych rozwiązań i projektów oraz przypisywania do nich niestandardowych obiektów, dzięki czemu ewentualne błędy przy kompilacji kodu nie wpłyną na działanie całego systemu/modułu, a jedynie na wykonanie operacji na obiektach w danym rozwiązaniu. Konfiguracja jest zapisywana osobno dla każdego operatora, dzięki czemu nie ma zagrożenia nadpisania rozwiązań własnych przez innych użytkowników.
 3. Do tworzenia i obsługi rozwiązań dodaliśmy w Narzędzia/Opcje/Systemowe zakładkę Rozwiązania.
 4. W systemie znajdują się dwa domyślne rozwiązania: Standard i Database. Do projektów w rozwiązaniu Database możemy przypisać stworzone przez nas obiekty. Zalecamy jednak tworzenie własnych rozwiązań do tego celu.
 5. Przebudowaliśmy okno Sprawdź kod, by uwzględniało zmiany wprowadzone w kompilowaniu kodu.
 6. W Narzędzia/Opcje/Systemowe dodaliśmy zakładkę Dodatkowy kod do kompilacji, w której możemy umieścić algorytmy niepowiązane z żadnym obiektem, które chcemy kompilować. Do kodu dodanego w tym miejscu możemy odwoływać się w edytorach kodu w obiektach biznesowych.
 7. W Narzędzia/Opcje/Systemowe dodaliśmy zakładkę Kompilator, w której dostępne jest pole wyboru Korzystanie z cache w bazie danych. Zaznaczenie na Tak spowoduje, że kompilacja zostanie zapisana w bazie danych. Kiedy system będzie odwoływać się do naszego kodu (np. po ponownym uruchomieniu), najpierw sprawdzi cache w bazie i nie będzie potrzebna kompilacja. Jest to sposób optymalizacji na potrzeby pracy np. z rozwiązaniami serwerowymi.

Eksport i import Podczas eksportu danych z listy do plików XLSX lub CSV, eksportowany dokument zapisywany jest w miejscu wskazanym w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Systemowe/Eksport i import. Wcześniej tworzony był dokument tymczasowy (w katalogu %TEMP%), który był automatycznie usuwany po zakończonej operacji. Obecnie wyeksportowany plik traktowany jest jako dokument z danymi biznesowymi, dlatego zapisywany jest w folderach użytkownika i nie jest usuwany. Konfiguracja ścieżek do zapisu plików dotyczy zarówno plików eksportowanych z listy jak i eksportu danych z bazy do plików XML.

Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy sposób odwołania do obiektu na niestandardowym filtrowaniu listy po cesze słownikowej.

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy wyświetlanie wielu okien informacyjnych pojawiających się po zalogowaniu do systemu, np. okno o wygasającym terminie gwarancji, okno ze zmianą hasła czy okno z informacją o trybie serwisowym bazy danych. Dotychczas poprawnie wyświetlało się tylko pierwsze okno.

Baza danych Zmodyfikowaliśmy limit czasu potrzebny do utworzenia kopii bazy danych za pomocą czynności Archiwizuj bazę danych… z 600 sekund na czas nieograniczony. Dodaliśmy możliwość własnej konfiguracji limitu za pomocą parametru DatabaseBackupTimeout, który można wprowadzić do pliku Lista baz danych.xml w postaci w wyrażonej w sekundach: <DatabaseBackupTimeout>600</DatabaseBackupTimeout>

Asystent Poprawiliśmy błąd występujący w Asystencie Zapisu podczas wstawiania kolejnego załącznika za pomocą funkcji Wstaw link z załącznika. Przy okazji zmian wyświetlane wcześniej okno z potwierdzeniem Dodano załącznik zostało wycofane, jako że pojawienie się ikony załącznika w asystencie jest potwierdzeniem jego dodania.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Modele danych – Domeny W celu ułatwienia rozbudowy standardowych domen, dodano możliwość rozszerzenia domeny o kolejne źródła. Umożliwi to dołączenie do każdego modelu danych warstwy DataMart i wyższych, dowolnego modelu danych BI, z którego chcemy pobrać dane. Ponadto nie będzie także konieczności „przeciągania” danych od samego dołu. Funkcjonalność dostępna po użyciu czynności Rozszerz”.

Modele danych – Domeny Na formularzu Modelu danych typu Domena, na zakładkach „Pola”/”Dodatkowe pola” oraz „Złączenia”/”Dodatkowe złączenia” zostały dodane filtry źródła, pozwalający zawęzić zbiór dostępnych elementów do wybranego w filtrze źródła Pola lub Złączenia.

Modele danych – Domeny Została dodana informacja o źródle danych, w oparciu o które budowany jest model danych typu Domena. Na końcu nazwy wybranego źródła pojawia się dopisek czy źródłem jest Tabela czy Domena.

Wizualizacje Zmieniliśmy układ formularza do wizualizacji raportów – część Pola oraz Podgląd znajdują się obok siebie, a nie jedno pod drugim. Ma to na celu zwiększenie czytelności generowanego podglądu tabeli lub wykresu oraz ułatwienie wyboru pól do wizualizacji, w sytuacji gdy jest ich wiele.

Parametry wskaźników i raportów Zmieniony został sposób dodawania informacji o parametrach i stanie danych na nowotworzonych definicjach wizualizacji BI. W sytuacji kiedy nowa definicja wizualizacji tworzona jest w oparciu o model danych który jest sparametryzowany, wówczas z automatu checkbox „Informacje o parametrach” zostanie zaznaczony na TAK. Natomiast w sytuacji kiedy nowa definicja wizualizacji tworzona jest w oparciu o model danych który jest utrwalany, wówczas z automatu checkbox „Stan danych” zostanie zaznaczony na TAK. Efektem tego będzie prezentowanie tych informacji o parametrach i stanie danych na labelach wizualizacji typu tabela i wykres oraz w tooltipie wskaźnika.

Parametry wskaźników i raportów Zmodyfikowano sposób wyświetlania informacji o parametrach pod wizualizacjami w postaci tabel i wykresów umieszczanych na Panelach BI. W rezultacie zmian, w przypadku wielu parametrów ich nazwy będą umieszczane w kolejnych liniach, zmniejszając obszar prezentacji danych.

Modele danych Poprawiono wyliczenia w polach TimeSec2 w domenach zawierających cechy (FeaturesCalculatedDomain, FeaturesDBDomain, FeaturesDBHistorica), tak by wartości ułamkowe, reprezentujące sekundy, podczas konwersji były zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

Modele danych Udostępniono możliwość manualnego wskazywania pól grupujących w konstruowanych domenach i raportach, dzięki czemu użytkownik ma pełną swobodę w możliwości tworzenia agregacji i wskazywania pól, które zostaną użyte w klauzuli GROUP BY generowanego zapytania SQL.

Modele danych Udostępniliśmy czynność „Podgląd zapytania” dla modeli danych typu raport oraz wskaźnik, dzięki czemu użytkownik ma możliwość weryfikacji stworzonego modelu pod kątem składni SQL.

Modele danych W zakładce „Grupowanie” dostępnej z poziomu Modelu danych typu Domena, została ograniczona została lista dostępnych pól do grupowania, do pól wynikających ze źródła domeny oraz pól wykorzystywanych do stworzenia domeny.

Konfiguracja Uszczelniony został dostęp do czynności konfiguracyjnych Modułu BI, zależnych od parametru „Czynności serwisowe BI” dostępnego w konfiguracji BI (Narzędzia/Opcje/BI/Ogólne).

Panele BI\Wydruki Zmieniona została domyślna szerokość wydruków Wizualizacji BI, tak aby ich obszar dostosowany był do pełnej strony wydruku.

Konfiguracja\Filtrowanie Wprowadziliśmy możliwość wyboru sposobu ustawiania filtrowania dat według okresu oraz według daty, dzięki temu zwiększony został zakres możliwości analizowania danych zawartych na panelach BI.

Konfiguracja\Filtrowanie W folderze „Panele BI” od strony konfiguracji (Narzędzia/Opcje/BI/Prezentacja danych/Panele BI), dodane zostały filtry umożliwiające wyszukanie Paneli BI wg kategorii Publiczne/Indywidualne/Wszystkie, a także umożliwiające wyszukiwanie po Operatorze posiadającym dostęp do tych Paneli BI.

Merytoryczne – obszar handel Dodano nowe wersje domen zwracanych wartości cen i marży kartotekowych towarów. Dotychczas funkcjonujące domeny BI_m_Ceny towarów (kartoteka towarowa) i BI_m_Ceny i marże towarów (kartoteka towarowa) zostały zastąpione przez domeny BI_m_Ceny towarów, BI_m_Ceny i marże towarów, w których wyliczenia wartości cen zakupu opierają się o dokumenty przyjęć zewnętrznych i są przeliczone z uwzględnieniem kursów walut.

Merytoryczne – obszar kadry i płace Dodane zostały nowe modele danych z obszaru Kadry i Płace oraz bazujące na nich definicje wizualizacji dotyczące m. in. analizy wynagrodzeń, umów, szkoleń.

Moduł CRM
Funkcjonalności

Członkowie i Szkolenia Dodaliśmy mechanizm automatycznego generowania faktur proforma, wystawianych do zapotrzebowania do szkolenia. Od teraz faktury proforma będą wystawiane i wysyłane na adres email, zgodnie z konfiguracją wprowadzoną, w zależności od posiadanej licencji, w Szkolenia/Ustawienia/Wysyłka proformy mailem lub w przypadku wielooddziałowości w Firma/Oddziały firmy – indywidualnie dla każdego oddziału. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

e-mail Zastąpiliśmy kontrolkę Richedit kontrolką Html w oknie odebranej wiadomości email. Pozwoli to na poprawę błędów renderowania treści dla nieprawidłowych tagów html oraz pozwoli na ujednolicenie wyświetlania treści wiadomości w wersji okienkowej oraz html.

e-mail Przygotowaliśmy aktualizację dodatku enova365 email. Aktualizacja jest związana ze zmianą w obrębie
wymagalności licencji dla wczytanego dodatku. Jej celem jest zapewnienie możliwości pracy z systemem
jeśli mamy wczytany dodatek enova365 email, a logujemy się do bazy bez wczytanej licencji
na ten dodatek. W
związku z tym zalecamy aktualizację dodatku od wersji 2206. Dla starszych
wersji enova365 należy posługiwać się poprzednią wersją dodatku.

Poprawione funkcje

e-mail Poprawiliśmy działanie kontrolki RichEdit w celu zwiększenia jej wydajności. Dzięki temu, poprawie ulegnie ergonomia pracy z obszernymi wiadomościami email.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Definicje dokumentów W definicji dokumentu dodaliśmy dodatkową opcję Dokument nie może być zatwierdzony. Ma ona zastosowanie dla dokumentów technicznych, jak np. REZ.

Definicje dokumentów Zmieniliśmy standardowe ustawienia definicji dokumentów KMMP, KMMW, KRMMP, KRMMW. Wyłączyliśmy ich edycję oraz usuwanie.

Definicje dokumentów Poprawiliśmy weryfikator ustawień definicji dokumentu KKPLW. Dotychczas wyświetlał informację o nieprawidłowych parametrach przy standardowych ustawieniach.

Zamówienia i oferty Dodaliśmy czynność pozwalającą na zmianę priorytetu zamówień zaznaczonych na liście.

Zamówienia i oferty Umożliwiliśmy zatwierdzanie dokumentów zamówień od odbiorców bez wskazanych dostaw w pozycjach w przypadku, gdy w konfiguracji magazynu włączono opcję Wg dostawy przy zatwierdzaniu. Tym samym zamówienia są wyłączone z restrykcji określonej w konfiguracji magazynu.

Dokumenty handlowe Ulepszyliśmy czynność Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu. Obecnie po zmianie dowolnych danych w oknie parametrów czynności automatycznie zaznacza się odpowiedni parametr Zmień.

Dokumenty handlowe Dodaliśmy wyświetlanie kodu kraju w adresach w zakładce Kontrahent okna dokumentu.

Dokumenty handlowe Dodaliśmy interfejs umożliwiający wyświetlenie własnego okna (utworzonego w dodatku) podczas zatwierdzania dokumentu.

Dokumenty handlowe Ulepszyliśmy kopiowanie danych kontaktowych zapisanych w dokumencie handlowym z dokumentu nadrzędnego na podrzędny. Dotychczas aktualizacja danych na podrzędnym nie działała przy niektórych ustawieniach relacji.

Dokumenty handlowe Zmieniliśmy logikę działania weryfikatora kodu i nazwy kraju w karcie kontrahenta. Obecnie jako kod kraju można wpisać tylko istniejący w słowniku krajów, jednak nazwę można wpisać dowolną. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy na polskim wydruku dokumentu chcemy mieć obcojęzyczną nazwę kraju.

Dokumenty magazynowe Ulepszyliśmy działanie czynności Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu w trybie zmiany ilości na zgodną ze zrealizowaną. Obecnie, jeśli przed zmianą wynik realizacji był Niezgodny, to po wykonaniu czynności zostanie zmieniony na Uzgodniony (dotąd pozostawał Niezgodny).

Relacje dokumentów Poprawiliśmy grupowanie pozycji na dokumencie podrzędnym. Dotychczas w pewnym przypadku (pozycje tego samego towaru w różnych jednostkach i włączone okno pośrednie) grupowanie nie działało.

Relacje dokumentów Umożliwiliśmy konfigurowanie kopiowania cech z dokumentu rozchodowego na dokument KWPZ. Dotychczas nie było to możliwe, gdyż nie ma jednej definicji relacji łączącej dokumenty rozchodowe z KWPZ. W związku z tym kopiowanie cech dla KWPZ określa się w definicji tego dokumentu.

Ceny i rabaty Zablokowaliśmy możliwość edycji wartości cechy (grupy) na liście rabatów grupowych.

Towary Ulepszyliśmy edycję zestawu cech. Umożliwiliśmy zmianę kolejności definicji cech przypisanych do zestawu.

Towary Dodaliśmy słownik kodów CPV wypełniony danymi. Umożliwiliśmy przypisywanie kodu do karty towaru. Kody CPV są używane w procedurze zamówień publicznych.

Towary Dodaliśmy folder Handel/Klasyfikacja towarów. Zawiera on listy kodów CN i CPV.

Korekty dokumentów Ulepszyliśmy ustawianie ewidencji środków pieniężnych na korektach. Obecnie ewidencja przenosi się z dokumentu korygowanego na korektę.

KSeF Ulepszyliśmy czynność do importu faktur pobranych z KSeF. Obecnie w oknie parametrów czynności można wskazać od razu wiele plików. Dotychczas pliki trzeba było importować pojedynczo.

KSeF Na liście faktur sprzedaży dodaliśmy filtr wg statusu KSeF.

KSeF Ulepszyliśmy import faktur pobranych z KSeF. Obecnie po wskazaniu plików do importu operator ma podstawowe informacje o fakturach do zaimportowania (kontrahent, wartość, data) jeszcze przed wykonaniem importu.

Tax Free Ulepszyliśmy wyliczenie wartości dokumentu Tax Free. Obecnie w przypadku dokumentu na wszystkie pozycje jego wartość jest tworzona na podstawie kwot VAT z dokumentu sprzedaży. Dotąd była wyliczana standardowo jak na korekcie, co mogło powodować groszowe rozbieżności pomiędzy wartością Tax Free, a kwotą VAT z dokumentu sprzedaży.

JPK Zmieniliśmy sposób wyliczania wartości dokumentu RW wysyłanej w JPK_MAG. Obecnie jest to wartość w cenach zakupu. Dzięki temu wartość ta nie obejmuje usług, jeśli takie występują na dokumencie.

Poprawione funkcje

Zamówienia i oferty Poprawiliśmy algorytm wyliczania ilości dostępnej w przypadku zamówień algorytmicznych. Dotychczas w niektórych przypadkach zamówienie można było zrealizować, choć data rezerwacji już upłynęła, a inne zamówienie miało ważną rezerwację na ten sam towar.

Relacje dokumentów Poprawiliśmy przenoszenie wartości na dokument podrzędny. Dotychczas przy pewnych ustawieniach relacji i zastosowaniu przeliczników jednostek dla towaru pozycje dokumentu podrzędnego miały zerową wartość.

Relacje dokumentów Poprawiliśmy generowanie dokument podrzędnego z automatycznym wskazaniem zasobów. Dotychczas nie działało to prawidłowo w przypadku, gdy na dokumencie nadrzędnym powtarzały się pozycje z tym samym towarem.

Relacje dokumentów Poprawiliśmy wyliczanie ilości dostępnej w obsłudze zamówień algorytmicznych. Dotychczas działało to nieprawidłowo w przypadku, gdy w relacji zamówienia z dokumentem rozchodowym ustawiono parametr Przenoszenie pozycji: Tylko ilość. Skutkiem mógł być brak możliwości wystawienia dokumentu podrzędnego.

Relacje dokumentów Poprawiliśmy zbiorcze generowanie dokumentów podrzędnych z listy dokumentów. Dotychczas w niektórych przypadkach powstawały zbędne dokumenty bez pozycji.

Umowy cykliczne Poprawiliśmy ustalanie daty dostawy na fakturze generowanej z umowy dostawy. Dotąd wybranie daty dostawy w oknie pośrednim nie miało skutku.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy usuwanie dokumentu handlowego związanego z magazynowym. Dotychczas nie można było usunąć faktury, jeśli na podrzędnym dokumencie magazynowym pozycje były zagregowaane.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy działanie workera Dokument.Workers.OpiekunDokumentInfo.Opiekun.Operator. Dotąd jego użycie (umieszczenie kolumny w widoku) na liście pozycji dokumentów skutkowało komunikatem o błędzie.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy mechanizm wskazywania dostawy towaru w pozycji dokumentu. Dotychczas w pewnym przypadku w pozycji zapisywało się niewłaściwe wskazanie na partię pierwotną.

Opakowania i kaucje Poprawiliśmy drukowanie informacji o kaucjach na paragonach fiskalnych. Dotychczas przy pewnych ustawieniach informacje te drukowały się na paragonach, choć nie powinny.

Opakowania i kaucje Poprawiliśmy wyliczenie bilansu opakowań po terminie. Dotąd przy pewnym układzie chronologicznym dokumentów wydania i zwrotu bilans wyliczał się niepoprawnie.

Inwentaryzacja Poprawiliśmy wyliczanie wartości dokumentu ewidencji tworzonego ze straty inwentaryzacyjnej (INWST). Dotychczas wartość wyliczała się dopiero po zmianie stanu na wprowadzony, obecnie wartość jest wyliczana już przy tworzeniu dokumentu.

Pozostałe Poprawiliśmy filtrowanie listy zasobów widocznych w karcie towaru. Dotąd filtrowanie po dacie nie działało prawidłowo.

Uprawnienia Poprawiliśmy działanie prawa do edycji pola Potwierdzenie (na zamówieniu i ofercie). Dotąd prawo nie działało dla dokumentów w buforze.

Ceny i rabaty Poprawiliśmy przeliczanie cen towaru. Dotychczas operator, który nie miał praw do wszystkich cen przypisanych do towaru nie mógł w nim zmienić stawki VAT, gdyż skutkowało to próbą przeliczenia wszystkich cen. Obecnie ceny, do których operator nie ma prawa, nie są przeliczane.

Deklaracja Intrastat Poprawiliśmy działanie czynności Aktualizuj dane do Intrastatu. Dotychczas wykonanie tej czynności dla dokumentu z rozliczonymi płatnościami usuwało to rozliczenie.

Towary Poprawiliśmy działanie filtra wg definicji dokumentu na listach pozycji dokumentów wyświetlanych z poziomu karty towaru. Dotychczas lista definicji w tym filtrze nie aktualizowała się odpowiednio przy zmianie zakładek z poszczególnymi kategoriami dokumentów.

Towary Poprawiliśmy logikę zmiany jednostki w karcie towaru. Dotychczas po zmianie jednostki nie zmieniała się ona w cenniku indywidualnym, jeśli taki był zdefiniowany.

Dokumenty fiskalizowane Poprawiliśmy działanie funkcji API do generowania raportu dobowego. Dotąd próba użycia jednej z metod DrukujRaport, DrukujRaportOkresowy kończyła się błędem dla niektórych protokołów komunikacji z drukarkami fiskalnymi.

KSeF Poprawiliśmy definicję do generowania faktury KSeF jako pliku XML. Z listy eksportowanych procedur VAT wykluczyliśmy TP, gdyż informacja o tej procedurze znajduje się w osobnym polu pliku.

Dodatki

Kurierzy Ulepszyliśmy konfigurowanie dostępności usług dodatkowych. Obecnie lista możliwych do wybrania usług jest odrębna dla każdego kuriera.

Kurierzy Udostępniliśmy obsługę przesyłek paletowych i kopertowych dla kurierów DHL, UPS, FedEx.

Kurierzy Zróżnicowaliśmy dostępne do wyboru w konfiguracji typy paczek w zależności od spedytora. Dotychczas lista była wspólna dla wszystkich kurierów.

EDI Ulepszyliśmy definicje EDI do eksportu zamówień (ECOD i EDINet). W sekcjach dotyczących miejsca dostawy uwzględniane są teraz dane oddziału, jeśli jest on przypisany do magazynu.

EDI Ulepszyliśmy definicję zadania globalnego dla harmonogramu zadań do importu dokumentów EDI. Obecnie algorytm poszukuje plików w katalogu wskazanym w konfiguracji oraz w jego podkatalogach.

EDI W definicjach XML umożliwiliśmy definiowanie nowych rodzajów pól specjalnych: Nazwa kontrahenta, Wartość dokumentu, Data dokumentu. Pola specjalne umożliwiają odczytanie ich wartości jeszcze przed zaimportowaniem dokumentu, po wskazaniu importowanego pliku.

e-Sklepy Konektor Dostosowaliśmy wysyłanie ofert do Allegro do zmian w API tej platformy. Użycie nowego dodatku wymaga zaimportowania załączonej definicji Allegro_Offer_Upload.

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Definicja Elementów Wynagrodzenia Usunęliśmy serwis „NaliczanieService” umożliwiający wpływanie na wynik metod „Param” i „Wylicz” wołanych podczas naliczania elementów wynagrodzenia.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Wykaz podatników VAT W związku z wprowadzeniem powszechnego serwisu do weryfikacji statusu VAT, tzw. Biała lista, dostępnego pod adresem: Wykaz podatników VAT – wyszukiwarka (podatki.gov.pl), który zastąpił pierwotny serwis weryfikujący status VAT na Portalu Podatnika oraz dał więcej możliwości sprawdzających, zaprzestajemy wsparcia komunikacji ze starym serwisem. W związku z powyższym, weryfikacja statusu VAT podatników we wszystkich bazach klientów będzie odbywać się poprzez komunikację z serwisem: Wykaz podatników VAT (Biała lista).
Uwaga: W bazach, w których jest ustawiona stara komunikacja, tj. Baza VAT MF, podczas konwersji zostanie automatycznie ustawiona komunikacja z serwisem: Wykaz podatników VAT (Biała lista).

Dodatki

Eksport przelewów Przygotowaliśmy formaty eksportu przelewów dedykowane dla banku Citi Handlowy – format Elixir-0 oraz format CDFF. Elixir-0 jest przygotowany przy pomocy kreatora i ma postać pliku xml do zaimportowania do systemu. Format CDFF, ze względu na na swoją specyfikę, jest przygotowany w formie dodatku. Aby skorzystać z przygotowanych narzędzi, proszę skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice GOconnect Biznes ( bank Paribas) – wprowadziliśmy zmianę polegającą na usuwaniu znaków diakrytycznych (polskich i innych) w nazwie i adresie obiorcy i nadawcy przelewu oraz w polu Tytułem. Występowanie znaków diakrytycznych powodowało błędy wysyłki przelewów.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracje Na formularzu definicji deklaracji dodaliśmy parametr „Płatności z tytułu deklaracji oznaczaj jako podlegające rozliczeniu” z możliwością wyboru na każdej definicji generowania płatności z oznaczeniem podlega lub nie podlega rozliczeniu. Dotychczas istniejący parametr „Zobowiązania i należności z tytułu deklaracji oznaczaj jako podlegające rozliczeniu” obowiązywał dla wszystkich deklaracji dostępnych w programie. Ustawienie jest dostępne w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ogólne/Definicje deklaracji na zakładce Ogólne definicji deklaracji. Pojawił się tam parametr Płatności z tytułu deklaracji oznaczaj jako „podlegające rozliczeniu” z opcjami do wyboru: Domyślnie, Zawsze, Nigdy. Zaznaczenie parametru „Domyślnie”, pobiera ustawienie z parametru obowiązującego wcześniej w konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Ogólne/Deklaracje.
Uwaga: Płatności niepodlegające rozliczeniu nie są wykazywane na listach rozrachunków i nie mogą być rozliczane z wypłatami, a przelewy dla nich można przygotować tylko przy pomocy czynności „Przygotuj przelewy” dostępnej na liście deklaracji.

Status VAT Usprawniliśmy wyszukiwanie rachunków VAT na liście Kontrahentów oraz na formularzu Kontrahenta i dokumentu ewidencji. Przy wyszukiwaniu i wyborze więcej niż jednego rachunku podczas sprawdzania statusu VAT dla czynnych podatników dodaliśmy górny wiersz filtrowania. Dodatkowo zostały usunięte pole Szukaj oraz przycisk Usuń.

Jednostki Budżetowe Dla czynności Podziel zapłatę wg rozliczeń, dostępnej z poziomu wypłaty w raporcie bankowym, dodaliśmy możliwość kopiowania cech budżetowych na wypłatach według rozliczonych płatności. Czynność umożliwia przenoszenie cech budżetowych na wygenerowane przez czynność zapłaty w przypadku, gdy przelew bankowy został wysłany zbiorczo za wiele płatności księgowanych na różne paragrafy.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Rejestracje prac Dodaliśmy nową listę w obszarze Produkcji o nazwie: „Rejestracje Prac”. Lista ta zawiera dane o wszelkich zdarzeniach, związanych z realizacją operacji, takich jak m.in: rozpoczęcie operacji, raportowanie postępu itp. Lista ta umożliwia filtrowanie danych wg m.in.: okresu, operacji, pracownika, a także umożliwia wydruk raportu o nazwie: „Zaraportowane ilości”.

Zlecenie produkcyjne Dla użytkowników systemu, którzy wystawiają w relacji do ZP dokumenty PWP w cenie rzeczywistej, wprowadziliśmy ulepszenia, polegające na automatycznym wyliczaniu kosztu wytworzenia. W konfiguracji systemu w obszarze: Produkcja/Kalkulacja dodaliśmy nowe parametry:

 • Domyślny algorytm kosztu: wg czasu planowanego/wg czasu rzeczywistego,
 • Automatyczna aktualizacja kalkulacji przy korekcie wartości przyjęcia,
 • Korekta wartości przyjęcia przy zakańczaniu zlecenia.

Włączenie tych opcji wraz z opcją dotychczas dostępną w relacji dokumentów ZP-RWP w zakładce „Nagłówek” o nazwie: „Automatycznie przeliczaj koszt wytworzenia na dokumencie nadrzędnym” powoduje, że kalkulacja kosztu na zleceniu wylicza się automatycznie. Dodatkowo w sytuacji, gdy zlecenie zostanie zrealizowane tzn. wystawione zostaną dokumenty RWP oraz PWP i następnie zostanie wprowadzona korekta do np. dokumentu zakupu surowców, wówczas po zmianie na ZP stanu realizacji na „Zakończona”, system automatycznie wygeneruje korektę dokumentu PWP tj. KPWP w wartości zgodnej z aktualną kalkulacją kosztu.

Zlecenie produkcyjne Zmodyfikowaliśmy działanie filtru „Aktywność” dostępnego w zakładce „Produkty” na zleceniu produkcyjnym, który uwzględniał jedynie pozycje znajdujące się w sekcji „Produkty” i pomijał pozycje znajdujące się w sekcji „Półprodukty”. Od tej pory filtr ten działa także dla towarów zdefiniowanych jako: „Półprodukty”.

Technologia W konfiguracji systemu w sekcji Produkcja/Ogólne dodaliśmy nowy parametr o nazwie: „Pozwalaj na ujemne ilości/wartości”, który domyślnie ma ustawioną wartość: „Nie”. Od wersji obecnej tj. 2206.0.0. zablokowaliśmy możliwość wprowadzania ujemnych ilości dla pozycji technologicznych. Natomiast dzięki włączeniu tego parametru, umożliwiamy to, by w wyjątkowych sytuacjach system umożliwił wprowadzanie ujemnych wartości, ale to rozwiązanie nie jest przez nas zalecane.

Braki W obszarze Produkcja pojawiły się nowe listy o nazwie: „Definicje braków” oraz „Meldunki braków”. Za pomocą listy „Definicje braków” możliwe jest zdefiniowanie słowników braków produkcyjnych, które następnie można przypisać do konkretnych operacji w zakładce „Dodatkowe”, jak również można wskazać jeden domyślny słownik w konfiguracji systemu Produkcja/Ogólne. W związku z tą funkcjonalnością umożliwiliśmy rejestrowanie braków podczas raportowania postępu na operacji (pojawiają się nowe pola: „Ilość wadliwa” oraz „Opis braków”), które następnie widoczne są z poziomu listy: „Meldunki braków”.

Kalkulacja kosztu Dodaliśmy w oknie „Pozycja technologii” nowy warunek o nazwie: „Pomiń w kalkulacji”. Opcja została dodana, by lepiej obsłużyć np. pracę z materiałami powierzonymi, dla których chcemy ewidencjonować ceny zakupu, ale jednocześnie nie chcemy tej ceny uwzględniać w ostatecznej kalkulacji kosztu zlecenia.

Towary Umożliwiliśmy przypisanie magazynu do pozycji technologicznej w kilku miejscach:

 • w konfiguracji systemu Produkcja/Ogólne w sekcji Technologia, parametr „Domyślny magazyn rozchodów”,
 • Produkcja/Parametry towarów,
 • Produkcja/Zapotrzebowania i rezerwacje/Zapotrzebowanie – czynność „Ustaw dane”, działająca w wielozaznaczeniu.

Dokumenty magazynowe W zakładce „Dokumenty” dostępnej z poziomu okna „Pozycja technologii” dla surowców w zleceniu, umożliwiliśmy wyświetlanie poza dokumentami RWP, także dokumentów korekt KRWP (jeśli dla danej pozycji zostały wystawione).

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Kreator Przygotowaliśmy szereg nowych funkcjonalności dla łatwiejszej pracy z definicjami kreatorów:

 1. Na formularzu definicji kreatora dodaliśmy zakładkę Algorytm kreatora, udostępniającą edytor kodu. Dzięki niej w jednym miejscu możemy wprowadzić dodatkowy kod sterujący zachowaniem zarówno definicji kreatora, jak i każdego z kroków. Dotychczasowe zakładki do wprowadzania kodu zostały zachowane.
 2. Zmodyfikowaliśmy listę opcji dostępnych w polu Algorytm na definicji kreatora. Domyślną wartością jest Brak – zakładki z algorytmami nie są dostępne. Jednozakładkowy – powoduje wyświetlenie zakładki Algorytm kreatora. Wielozakładkowy – powoduje wyświetlenie folderu Algorytm z zestawem zakładek do wprowadzenia kodu.
 3. Na formularzu definicji kreatora dodaliśmy zakładkę Powiązania, która zawiera listę powiązań definicji kreatora z innymi obiektami oraz pozwala na dodanie nowych. Wskazanie definicji zadania Workflow jako powiązania spowoduje, że kreator zostanie wyświetlony, gdy zostanie wywołane to zadanie w procesie. Natomiast po wskazaniu definicji dokumentu dodatkowego, kreator wyświetli się po podniesieniu obiektu, bez względu czy jest w aktywnym procesie Workflow czy nie. Formularz powiązania pozwala na dodanie warunków wyświetlania kreatora (np. edycyjność obiektu nadrzędnego).
 4. Na obiektach o definicji DbTuple i Task dodaliśmy zakładkę Powiązane kreatory, która umożliwia podejrzenie i zbudowanie połączeń między tymi obiektami a definicją kreatora. Spełnia ona rolę analogiczną do zakładki Powiązania na formularzu definicji kreatora. W przypadku definicji zadań w procesach zastąpiła pole Kreator, dostępne do wersji 2204 na zakładce Element definicji procesu.
 5. Na formularzu definicji kreatora oraz kroku kreatora opartych na tabeli Tuples wprowadziliśmy nowe pole Typ. Pozwala ono na wskazanie definicji obiektu, który będzie nadrzędnym dla kreatora. Dzięki temu pola z obiektu nadrzędnego będą dostępne bezpośrednio w algorytmach kreatora. Pojawią się także w podpowiedziach InteliSence. Możemy wskazać definicję dokumentu dodatkowego, który zapisany jest w tym samym projekcie, co definicja kreatora.

Kreator Na formularzu definicji kreatora i definicji kroku kreatora dodaliśmy nowe pole Nazwa formatowana. Wartość wpisana w tym polu będzie widoczna dla użytkownika uruchamiającego kreator i przechodzącego przez kolejne kroki. Wartość ta nie będzie przeliczana przez algorytmy, może więc zawierać znaki specjalne i być identyczna dla wielu definicji kreatorów/kroków kreatora. Dla nowych obiektów i w bazach poddanych konwersji Nazwa formatowana przyjmuje domyślnie wartość pola Nazwa. Pole Nazwa na formularzu definicji kreatora i definicji kroku kreatora objęliśmy szeregiem weryfikatorów zabezpieczających przed wprowadzeniem wartości mogącej spowodować błędy w algorytmach.

Pozostałe Dotychczasowych zakres wyszukiwania wg. parametru Kod rozszerzyliśmy o Nazwę operatora. Zmiana dotyczy następujących pól:

 • Operator inicjujący na listach Workflow/Moje procesy oraz Workflow/Procesy.
 • Wykonujący na liście Workflow/Zadania.
 • Zastępowany i Zastępujący na liście Ogólne/Zastępstwa oraz Ogólne/Moje zastępstwa.
Dodatki

Harmonogram zadań Na formularzu definicji harmonogramu zadań dodano pole Użyj domyślnej akcji. Zaznaczenie na Tak spowoduje wskazanie w polu Nazwa akcji automatycznej akcji, oznaczonej jako domyślna w algorytmie definicji zadania globalnego. To ostatnie pole stanie się tylko do odczytu. Dla predefiniowanych definicji harmonogramów zadań powiązanych ze standardowymi procesami Workflow pole Użyj domyślnej akcji jest zaznaczone na Tak. Równocześnie do atrybutu AutoAction w algorytmie definicji zadania globalnego dodano po nazwie akcji parametr. Oznaczenie go na true powoduje, że akcja automatyczna stanie się akcją domyślną. Brak wskazania tego parametru jest równoznaczny z oznaczeniem false. W danej definicji zadania globalnego może być wskazana tylko jedna akcja domyślna.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Asystent formularza Zaktualizowaliśmy kontrolkę służącą do wprowadzania tekstu formatowanego (np. treść e-mail, notatki na formularzach kartotek itp). Nowa wersja kontrolki zapewnia bardziej wydajne wyświetlanie i edycję treści zawierających dużą ilość osadzonych grafik. Posiada również bardziej rozbudowaną obsługę wklejania (Ctrl+V) treści pochodzących z innych źródeł (np. pakietów biurowych) – pozwala wybrać, czy wklejany na być sam tekst, czy tekst z uwzględnieniem formatowania, pozwala również na „wyczyszczenie” nadmiarowych znaczników stylowania (np. pochodzących z dokumentów Word).

Bezpieczeństwo Zabezpieczyliśmy serwer www przed możliwością wywołania w żądaniu http metody OPTIONS. Zmiana ma na celu poprawę bezpieczeństwa serwera (metoda OPTIONS mogła być źródłem informacji ułatwiających rozpoznanie środowiska ataku potencjalnemu intruzowi).

Wydruki Dodaliśmy możliwość pobierania wydruków w formacie dokumentów Word (DOCX). Do tej pory możliwe było pobranie dokumentu w formacie rich text format (RTF), od wersji 2206.0.0 na podglądzie wydruku pojawił się dodatkowo przycisk Pobierz DOCX. Funkcjonalność dotyczy wyłącznie wydruków generowanych na podstawie szablonów REPX.

Wydruki Zmieniliśmy nagłówek Content-Security-Policy w taki sposób, aby możliwe było korzystanie z funkcjonalności wydruków w przypadku gdy w ustawieniach przeglądarki jest włączona opcja Pobieranie plików PDF (lub Zawsze pobieraj pliki PDF). W takim wypadku przy próbie otwarcia podglądu wydruku pojawiał się błąd – obecnie wyświetlana jest informacja, że plik należy pobrać na komputer. Uwaga: ze względu na wygodę korzystania z systemu, zalecamy pozostawienie w opcjach przeglądarki domyślnego ustawienia Otwieranie plików PDF (zamiast Pobieranie…). Umożliwia to wyświetlanie podglądu wydruku bezpośrednio w programie (bez konieczności pobierania go na komputer).

Poprawione funkcje

Logowanie Poprawiliśmy komunikat pojawiający się podczas logowania do Pulpitów w przypadku przekroczenia liczby utworzonych kont dostępowych (Przekroczony limit licencji)

Logowanie Poprawiliśmy tłumaczenia komunikatów w przypadku podania błędnego hasła podczas logowania, oraz przy uruchamianiu procedury odzyskiwania hasła.

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy wyświetlanie nieaktywnych pozycji w menu. Jeżeli w menu (np. menu rozwijane dla przycisku Czynności) znajduje się pozycja nieaktywna, to jest ona wyszarzona, oraz nie ma możliwości kliknięcia w ten element.

Listy Poprawiliśmy mechanizm kolorowania wierszy na listach. W poprzedniej wersji, podczas odświeżania lub przewijania dłuższych list mogło dochodzić do utraty kolorów na poszczególnych wierszach lub komórkach listy.

Listy Poprawiliśmy wyliczanie podsumowań na listach, podczas wykonywania długotrwałych obliczeń. W przypadku bardzo długich list z włączonymi podsumowaniami, bądź list wymagających wykonania dodatkowych obliczeń, podsumowania list mogły się nie odświeżać poprawnie (dotyczyło to przede wszystkim widoku tabel umieszczonych na Panelach BI).

Wersje językowe Poprawiliśmy mechanizm tłumaczeń w przypadku serwera www zainstalowanego na systemie Linux.

Wykresy Poprawiliśmy prezentację wykresów w przypadku wyboru ciemnego stylu kolorystycznego. Poprawa dotyczyła koloru tła oraz etykiet opisujących wykres.

Obsługa błędów Poprawiliśmy obsługę błędu „Sesja wygasła”. W poprzedniej wersji systemu, zamiast poprawnego komunikatu o błędzie, pojawiał się biały ekran lub tzw. spinner (kółko oznaczające oczekiwanie na zakończenie operacji).

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Podsumowanie Umożliwiliśmy konfigurację zawartości zakładki Podsumowanie. Konfiguracja może być wykonana przez Biuro Rachunkowe dla Klienta, zgodnie ze specyfiką rozliczeń jego firmy. W konfiguracji systemu, w części Systemowe/Praca na Wielu Bazach, na formularzu bazy danych dodaliśmy zakładkę Pulpit Klienta Biura. Na nowej zakładce znajdują się elementy, których widoczność na zakładce Podsumowanie można włączyć lub wyłączyć. Wszystkie elementy Podsumowania są domyślnie włączone. Dodaliśmy również czynność Indywidualne Podsumowanie, dostępną na liście baz danych z menu Czynności/Wiele baz danych/Udostępnij w pulpicie. Dzięki nowej czynności można zbiorczo, dla wielu baz równocześnie, wprowadzić indywidualną zawartość zakładki Podsumowanie.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Konsola Produkcyjna W Konsoli Produkcyjnej dodaliśmy nowy filtr: „Moje operacje”, który wyświetla operacje, do których operator jest zalogowany tzn. te operacje, dla których kliknął „Dołącz”.

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Android\Interfejs użytkownika Zmieniliśmy sposób wyświetlania wskaźników BI. Obecnie wskaźniki wyświetlane są na całej szerokości ekranu telefonu oraz mają dodany opis, dostarczający użytkownikowi dokładnych informacji na temat wartości prezentowanej na wskaźniku.

Android\Interfejs użytkownika W najnowszej wersji aplikacji mobilnej dodaliśmy kreator przeprowadzający użytkownika przez kolejne kroki konfiguracji połączenia z bazą danych.

iOS\Interfejs użytkownika W najnowszej wersji aplikacji mobilnej dodaliśmy kreator przeprowadzający użytkownika przez kolejne kroki konfiguracji połączenia z bazą danych.

Poprawione funkcje

Android\Interfejs użytkownika W aplikacji mobilenej prawiliśmy wyświetlanie listy podpowiedzi decyzji możliwych do pojęcia na wioskach pracowniczych i zastępstwach

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

BI w wersji mobilnej Zmiany dotyczą ukrycia przycisków czynności, które nie są dostępne w wersji mobile na telefon komórkowy.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Handel
Funkcjonalności

Dokumenty handlowe Przystosowaliśmy wydruki faktur sprzedaży i zakupu do obsługi wielofirmowości. Obecnie na fakturze sprzedaży w sekcji sprzedawca drukują się dane pierwszego z nadrzędnych oddziałów, który jest oznaczony jako Firma. Na fakturze zakupu w ten sam sposób drukują się dane nabywcy.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Wielofirmowość Umożliwiliśmy obsługę księgową wielu firm w jednej bazie. Specjalna konfiguracja wielu firm w jednej bazie jest przeznaczona dla organizacji, które zarządczo stanowią jeden byt, ale formalnie podzielone są na wiele firm (głownie spółki w ramach grup kapitałowych). Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o firmach, które mają jeden zespół księgowo-płacowy, który pracuje na rzecz wielu firm z grupy. Firmy w grupie, nawet jeśli w niewielkim stopniu różnią się profilem działalności stosują jeden wzór planu kont.
Specjalna konfiguracja wielu firm w jednej bazie jest dostępna w obszarach księgowych oraz kadrowo-płacowych. Rozwiązanie bazuje na funkcjonalności tych obszarów w wieloodziałowości rozszerzonej. Oddziały mogą być oznaczone jako firmowe, co oznacza, że wiele spośród elementów programu będzie powiązanych z firmą i jednocześnie będzie odseparowane od innych firm. Innymi słowy, każdy z oddziałów oznaczonych jako firmowy, występuje finansowo, rachunkowo i podatkowo jako osobny byt. Zależność względem centrali jest organizacyjna.
Dla oddziałów oznaczonych jako firmowe są przyporządkowane konta księgowe, dokumenty ewidencji, Ewidencje środków pieniężnych tj. kasa i bank. System został również wyposażony w odpowiednią numerację dokumentów oraz dekretów, zawierającą symbol Firmy. W obszarach księgowych (Księgowość, Ewidencja środków Pieniężnach, Ewidencja dokumentów) program został dostosowany, żeby zapewnić separację kluczowych dla firmy elementów. W obszarze fakturowania dostosowane zostały wydruki dokumentu handlowego i magazynowego w zakresie pobierania danych nagłówkowych sprzedawcy i nabywcy z odpowiedniej firmy. W pozostałych modułach nie ma takich separacji.
Rozwiązanie przeznaczone jest dla instalacji, w których obszar finansowo-księgowy będzie dopiero uruchamiany, nie może być włączone w istniejących instalacjach, w których księgowość jest prowadzona i oparta o wieloodziałowość rozszerzoną.
W bieżącej wersji udostępniamy część ewidencyjną, księgową i rozrachunkowo-rozliczeniową. Część sprawozdawcza zostanie wprowadzona w kolejnych wersjach programu.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Definicja procesu Zmodyfikowaliśmy zachowanie systemu w przypadku eksportu definicji procesu. Od teraz zablokowane definicje zadań nie będą eksportowane. Zmiana rozwiązuje problemy z importem definicji procesu, która była zainstancjonowana w bazie źródłowej, i w której zablokowano definicje zadań.

Powiadomienia workflow Na formularzu definicji powiadomienia Workflow dodaliśmy nowe pola: Nazwa i Nazwa formatowana. Celem zmian jest ułatwienie zarządzania powiadomieniami. Pole Nazwa:

 • Jest przeliczane przez algorytmy systemowe.
 • Nie powinno więc zawierać znaków specjalnych.
 • Wartość wpisana w tym polu musi być unikalna w ramach bazy.

Pole Nazwa formatowana:

 • Wartość wpisana w tym polu nie będzie przeliczana przez algorytmy.
 • Może więc zawierać znaki specjalne.
 • Może być identyczna dla wielu definicji powiadomień.

Dla powiadomień w bazach poddanych konwersji pole Nazwa zostanie uzupełnione nazwą definicji zadania, z którym jest powiązane. W przypadku dwóch lub więcej powiązanych definicji powiadomień, nazwa definicji zadania zostanie rozszerzona o pierwszą wolną liczbę. Pole Nazwa formatowana przyjmuje domyślnie wartość pola Nazwa. Pole Nazwa na formularzu definicji powiadomienia objęliśmy szeregiem weryfikatorów zabezpieczających przed wprowadzeniem wartości mogącej spowodować błędy w algorytmach.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Interfejs użytkownika Zmieniliśmy sposób wyświetlania etykiet wykresów po przełączeniu aplikacji w tryb ciemny.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2204.5.10 z dnia 05.08.2022r

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry Płace i HR
Kadry i Płace

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Kartoteka pracownika Zmieniliśmy uzupełnianie pola „Powód aktualizacji” w przypadku realizacji poniższych wniosków:

 • e-wniosek o niestosowanie podstawowych KUP,
 • e-wniosek o zaniechanie podatków z UC,
 • e-wniosek o zastosowanie ulgi dla dużych rodzin,
 • e-wniosek o zastosowanie ulgi dla powracających z zagranicy,
 • e-wniosek o zastosowanie ulgi dla pracujących emerytów,
 • e-wniosek o zmianę adresu,
 • e-wniosek o dobrowolne przystąpienie do PPK wiek 55+,
 • e-wniosek o rezygnację z PPK,
 • e-wniosek o wznowienie wpłat do PPK,
 • e-wniosek o zgłoszenie do PPK,
 • e-wniosek o zmianę procentu składki na PPK.

Dotychczas powód aktualizacji był kopiowany z poprzedniego zapisu historycznego. Obecnie opis jest zgodny ze zrealizowanym wnioskiem. Natomiast dla poniższych wniosków powód aktualizacji nie będzie uzupełniany:

 • e-zmiana danych osobowych,
 • e-zmiana danych podatkowych,
 • e-zmiana dokumentu tożsamości.

Pole „Powód aktualizacji” można wyciągnąć w kartotece pracownika na zakładce „Historia zapisów” poprzez organizatora listy.

Nieobecności Na liście Kadry i Płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności dodaliśmy możliwość wyciągnięcia pól zwracających dni robocze oraz dni kalendarzowe nieobecności. W tym celu z organizatora widoku należy wyciągnąć odpowiednio pola „Nieobecnosc.Workers.DniKalendarzoweRobocze.DniRobocze” oraz „Nieobecnosc.Workers.DniKalendarzoweRobocze.DniKalendarzowe”.

Deklaracje PIT Zaktualizowaliśmy formularz oraz wydruk dla deklaracji PIT-11 do wersji 29 obowiązującej od 01.07.2022 roku. Nowy wzór PIT-11(29) należy stosować do przychodów uzyskanych od dnia 01.01.2022 roku. Aktualizacja obejmuje następujące zmiany w formularzu oraz wydruku dla deklaracji PIT-11(29):

 • w części E: dodaliśmy trzy wiersze (od 12 do 14) które zostały przeznaczone do wykazania zasiłków macierzyńskich, od których płatnik pobierał zaliczki na podatek;
 • w części G: dodaliśmy dwa wiersze (poz. 113 i 117) które zostały przeznaczone do wykazania przychodów z zasiłków macierzyńskich, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (ulga dla młodych) oraz w art. 21 ust. 1 pkt 152- 154 ustawy PIT (ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla seniorów), czyli przychodów zwolnionych od podatku, jeśli płatnik stosował w trakcie roku podatkowego te zwolnienia; Uwaga: Zasiłek macierzyński będzie rozpoznawany po kodzie RSA.
 • przenumerowaliśmy pozycje formularza oraz wprowadziliśmy zmiany w treści niektórych wierszy i przypisów.

Dodatkowo zaktualizowaliśmy opisy pozycji PIT do wersji 29 deklaracji PIT-11.

Poprawione funkcje

Czas Pracy Poprawiliśmy działanie przycisku „Nanieś rozliczenia czasu pracy” w przypadku, gdy pracownik w kartotece na zakładce Etat/Ogólne w sekcji „Kalendarz” ma ustawiony parametr „Interpretacja” jako „Wg obecności” oraz złożył „e-wniosek o wyjście służbowe”. Dotychczas próba naniesienia rozliczenia czasu pracy w dniu, na który został złożony taki wniosek nie powodowała zmian, obecnie zostaje naniesiona strefa „Wyjście służbowe”.

Wydruki

Świadectwo Pracy Dodaliśmy na wydruku Świadectwo pracy pracownika tymczasowego informację o numerze NIP pracodawcy użytkownika. Raport dostępny jest z poziomu kartoteki pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe” po odblokowaniu w konfiguracji w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych definicji „Świadectwo pracy prac. tymcz”.

Zleceniobiorcy Poprawiliśmy generowanie wydruku Zaświadczenie o zatrudnieniu dostępnego z poziomu Kadry i płace/Kadry/Umowy w sekcji „Ewidencja zleceniobiorców tymczasowych”. Dotychczas przy próbie wywołania raportu pojawiał się komunikat: „Wartość o typie Soneta.Kadry.UmowaHistoria nie istnieje w kontekście”. Obecnie wydruk generuje się poprawnie.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

JPK W związku z aktualizacją w dniu 28 lipca 2022 r. certyfikatu klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska produkcyjnego usługi e-dokumenty.mf.gov.pl, zaktualizowaliśmy certyfikat w systemie. Nowy certyfikat jest konieczny do wysyłania plików JPK po 28 lipca 2022 r.

Deklaracja CIT-8 W związku z opublikowaniem z datą 27.07.2022 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury xml eDeklaracji CIT-8(31), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę eDeklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8(31). Zgodnie z objaśnieniami wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2021 r. Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.

Moduł Delegacje Służbowe
Funkcjonalności

Delegacje (PWS) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1481) zaktualizowaliśmy w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Delegacje/Stawki rozliczeniowe stawki diety i limitu na nocleg dla delegacji krajowej obowiązujące od 28.07.2022 r. Aktualna stawka diety wynosi 38 zł za dobę podróży, natomiast limit na rozliczenie noclegu wynosi 760 zł.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Wydruki

Świadectwo Pracy Zmodyfikowaliśmy nagłówek raportu Świadectwo pracy dla firm wykorzystujących konfigurację wielooddziałowości rozszerzonej. W przypadku takiej konfiguracji dotychczas na wydruku Świadectwo pracy wywołanym z listy pracowników, o ile w filtrze „Jednostka organizacyjna” został wskazany konkretny oddział, to do nagłówka była pobierana nazwa oraz adres z danych tego oddziału, natomiast numer REGON pobierany był z zakładki Narzędzia/Opcje/Firma/Dane o działalności. Obecnie numer REGON, tak jak i nazwa oraz adres oddziału, będzie pobierany z zakładki Narzędzia/Opcje/Firma/Oddziały firmy z formularza danego oddziału. Dodatkowo w treści Świadectwa pracy jako miejsce zatrudnienia będzie pobierana nazwa oddziału, do którego przypisany jest pracownik.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2204.4.9 z dnia 08.07.2022r

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Sprzedaż i CRM
CRM
Handel i Magazyn
Handel
Kadry Płace i HR
Kadry i Płace
Dodatki
Pracownicy Eksportowi
Finanse i Księgowość
Księgowość
Produkcja
Handel

Wersja multi

Finanse i Księgowość
Ewidencja Środków Pieniężnych

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł CRM
Poprawione funkcje

e-mail Poprawiliśmy funkcjonalność autoryzowania Oauth 2.0 w Gmail. Jeżeli token autoryzacji wygaśnie (np. z powodu zmiany hasła lub odebrania uprawnień aplikacji w ustawieniach konta gmail) to w Narzędzia/Opcje/CRM/Konta pocztowe po użyciu przycisku Testuj pojawi się informacja o błędzie autoryzacji i pojawi się możliwość ponownego autoryzowania wcześniej założonego konta.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Dokumenty handlowe Zmieniliśmy logikę działania weryfikatora kodu i nazwy kraju w karcie kontrahenta. Obecnie jako kod kraju można wpisać tylko istniejący w słowniku krajów, jednak nazwę można wpisać dowolną. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy na polskim wydruku dokumentu chcemy mieć obcojęzyczną nazwę kraju.

Drukarki fiskalne Wprowadziliśmy nowy parametr Praca przez pulpit zdalny, domyślnie zaznaczony na Tak. W przypadku parametru Przypisanie drukarek fiskalnych = Do stanowiska mogły wystąpić spowolnienia uruchamiania listy faktur sprzedaży mimo braku pracy przez pulpit zdalny. Ustawienie parametru na Nie pomaga rozwiązać ten problem.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Właściciele W kartotece właściciela na zakładce Kadry/Właściciel – przychody zmieniliśmy format oryginalnych wartości dla poszczególnych miesięcy, które można wyciągnąć za pomocą organizatora listy. Dotychczas dane w kolumnach „Styczeń Org”, „Luty Org”, „Marzec Org”, … , miały format tekstowy, obecnie jest to format kwotowy.

Poprawione funkcje

Podstawa chorobowego Poprawiliśmy działanie parametrów w sekcji „Podstawa chorobowa odczytana z ostatniego rozliczenia nieobecności”, która dostępna jest w kartotece pracownika na zakładce Kalendarz/Bilans otwarcia. Po ustawieniu parametru „Miesiąc” oraz wprowadzeniu kwoty w parametrze „Podstawa”, system do rozliczenia kolejnej nieobecności pobierze podstawę chorobową z powyższych parametrów, zamiast z poprzedniej nieobecności.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej dla pracowników, którzy mają ustawione indywidualne progi podatkowe. W przypadku takich pracowników następowało niewłaściwe ograniczenie składki zdrowotnej w wypłatach z datą wypłaty po 01.07.2022 r.

Podatek Poprawiliśmy naliczanie zaliczki podatku dla pracowników z włączoną wieloetatowością. W wypłatach dla takich pracowników po 01.07.2022 r., u których była we wcześniejszych miesiącach naliczana „Korekta zaliczki” pojawiała się nadmiarowo pozycja „Dopłata zaliczki niepobranej”.

Wydruki

Wydruki Zaktualizowaliśmy wydruk ZAP-3 do wersji 6. ZAP-3 to formularz zgłoszenia aktualizacyjnego składanego przez podatników będących osobami fizycznymi, których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL. Są to osoby mające nadany numer PESEL, nieprowadzące działalności gospodarczej, niezarejestrowane jako podatnicy VAT, niebędące płatnikami podatków lub składek ZUS (kryteria te muszą być spełnione łącznie). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19.07.2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. Raport dostępny jest z poziomu kartoteki pracownika.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi W przypadku wypłat dla pracowników etatowych, gdy podstawa opodatkowania po pomniejszeniu o 30% wartości diet jest niższa niż podstawa składek społecznych, wartość składek społecznych pomniejszających podstawę opodatkowania zostanie wyliczona nie od kwoty będącej równowartością podstawy składek społecznych, a od sumy elementów opodatkowanych podlegającym składkom społecznym. Dodatkowo na wypłacie na zakładce „Pozostałe” w sekcji „Składki naliczone od przychodu zwolnionego” w polu „Na ubezpieczenie społeczne niepodlegające odliczeniu od podatku” będą wykazywane składki, które nie zostały uwzględnione przy wyliczeniu zaliczki podatku z elementów podlegających opodatkowaniu. Aby system zachował się zgodnie z powyższym opisem należy na poniższych definicjach elementów na zakładce „Deklaracje” parametr „Podstawa naliczania podatku pomniejszona o składki ZUS” ustawić na TAK. Lista elementów do modyfikacji:

 • Korekta podstaw (proporcjonalnie)A
 • Korekta podstaw (progresja)A
 • Korekta podstaw (proporcjonalnie)
 • Korekta podstaw (progresja)
Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 08.07.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 10%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 12%
 • Odsetki maksymalne – 24%
 • Odsetki od zaległości podatkowych – 16%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Dokumenty rozliczeniowe Zmieniliśmy sposób przenoszenia informacji o Sposobie zapłaty, Ewidencji oraz Kwocie VAT/MPP na płatności na dokumentach o typie Rozliczenie ewidencja powstających podczas łączenia kartotek kontrahentów (opcja dostępna w bazach z zaznaczonym w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kontrahenci i urzędy/Ogólne parametrem „Udostępnij czynności związane z blokowaniem i łączeniem kartotek kontrahentów”). Obecnie podczas łączenia kartotek kontrahentów, zarówno dla płatności rozliczających, jak i płatności przenoszonych na kontrahenta nadrzędnego, Sposób zapłaty, Ewidencja oraz Kwota VAT/MPP ustawiane są zgodnie z rozrachunkiem pierwotnym (wystawionym na kontrahenta podrzędnego). Dzięki temu po połączeniu kartotek kontrahentów informacja np. o konieczności uregulowania płatności w systemie MPP zostaje zachowana.

Moduł Księga Inwentarzowa
Funkcjonalności

Środek trwały Zmieniliśmy prezentację danych na wydrukach „Plan amortyzacji” oraz „Plan amortyzacji (w roku kalendarzowym)” dla środków trwałych z degresywną metodą amortyzacji. Dotychczas dla środków trwałych z degresywną metodą amortyzacji z późniejszym automatycznym przejściem na metodę liniową przy ustawieniu w parametrach wydruku „Tylko wart. bilansowe” widoczna była metoda degresywna na wszystkich miesiącach planu amortyzacji. Obecnie na wydrukach widoczne są metody degresywna i liniowa wraz ze stawką amortyzacji i współczynnikiem.

Poprawione funkcje

Dokumenty ŚT Poprawiliśmy mechanizm automatycznego powiązania definicji ewidencji z definicją dokumentów środków trwałych dla baz konwertowanych od wersji 2112.6.9. Przed zmianą, podczas konwersji baz do wersji 2112.6.9. i wyższej, automatycznie uzupełniały się pola na definicji dokumentów środków trwałych: „Definicja ewidencji” i „Tytuł dokumentu”, mimo wcześniejszego usunięcia powiązania. Obecnie podczas konwersji ustawienia się nie zmieniają.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Dokumenty Ewidencji Dodaliśmy możliwość kopiowania pojedynczych dokumentów ewidencji typu: SAD, Faktura importowa i Dokumenty wewnętrzne oraz oznaczania ich jako szablonów do kopiowania. Funkcja „Kopiuj dokument” dostępna jest na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty, natomiast możliwość oznaczenia dokumentu jako szablon dostępna jest na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty oraz na formularzu dokumentu pod czynnością: „Szablon (Oznacz/Usuń oznaczenie)”.

Poprawione funkcje

Schematy księgowe Poprawiliśmy wyliczanie w schemacie księgowym kwoty: „Zaokrąglenia na pozycjach netto”, dostępnej dla przedmiotu księgowania: Ewidencja. W przypadku ustawienia w schemacie księgowym wspomnianej kwoty, podczas księgowania sprzedaży zbiorczej, jeżeli raport fiskalny zawierał faktury zaliczkowe i końcowe, niepoprawnie wyliczana była kwota zaokrągleń na pozycjach netto. Oprócz faktycznej wartości zaokrągleń dodawane były również kwoty z faktur zaliczkowych i końcowych. Aktualnie pozycja schematu księgowego z ustawioną kwotą „Zaokrąglenia na pozycjach netto” generuje zapis księgowy w wartości prawidłowych zaokrągleń.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Poprawione funkcje

Ewidencje kasowo – bankowe Poprawiliśmy błąd, który występował podczas rozliczania dokumentów z poziomu wpłat i wypłat w przypadku uzupełnienia na zapłacie kontrahenta bez wskazywania kwoty. Po wybraniu dokumentów do rozliczenia poprzez czynność Rozliczenie, w sekcji Rozliczenia, nie inicjowała się kwota rozliczenia, co skutkowało komunikatem o treści: „Wartość pola „Kwota” jest wymagana” i wymagało wprowadzenia kwoty ręcznie. Po poprawie wartości dotyczące rozliczenia uzupełniane są automatycznie na podstawie wybranych rozliczanych dokumentów.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2204.4.8 z dnia 30.06.2022r

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Sprzedaż i CRM
Praca hybrydowa
Kadry Płace i HR
Kadry i Płace
Dodatki
Czas Pracy
Finanse i Księgowość
Ewidencja Środków Pieniężnych

Wersja multi

Kadry Płace i HR
Pulpity HR

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

PPK Kwalifikacja Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 04.06.2022 r. podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 90 dni zatrudnienia. Ponadto nadal obowiązuje zasada, że do okresu zatrudnienia wliczane są okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym. W związku z powyższym dodaliśmy następujące pola, które należy wyciągnąć poprzez „Organizator widoku” na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy, Kadry i płace/Kadry/Zleceniobiorcy lub Kadry i płace/Kadry/Wszyscy:

 • Workers.PPK.KwalifikacjaMin – określa czy dana osoba podlega kwalifikacji minimalnej,
 • Workers.PPK.KwalifikacjaMax – określa czy dana osoba podlega kwalifikacji maksymalnej,
 • Workers.PPK.DataKwalifikacjiMin – wylicza datę kwalifikacji minimalnej, czyli po 14 dniach zatrudnienia,
 • Workers.PPK.DataKwalifikacjiMax – wylicza datę kwalifikacji maksymalnej, czyli po 90 dniach zatrudnienia.

Uwaga: Zalecamy korzystanie z powyższych pól oraz nieużywanie dotychczas dostępnych „Workers.PPK.Kwalifikacja” i „Workers.PPK.DataKwalifikacji”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

PPK W czynności seryjnej Czynności/Operacje PPK/Przystąpienie do PPK dostępnej z listy pracowników zastąpiliśmy parametr „Wg daty kwalifikacji” dwoma poniższymi parametrami:

 • „Wg daty kwalifikacji Min” – parametr jest domyślnie znaczony na „Tak”. Przy takich ustawieniach przystąpienie pracownika do PPK będzie wykonane z datą kwalifikacji minimalnej, pod warunkiem, że data ta zawiera się we wskazanym okresie. Data kwalifikacji minimalnej to data po upływie 14 dni zatrudnienia.
 • „Wg daty kwalifikacji Max” – parametr jest domyślnie znaczony na „Nie”, po zaznaczeniu go na „Tak” przystąpienie pracownika do PPK będzie wykonane z datą kwalifikacji maksymalnej, pod warunkiem, że data ta zawiera się we wskazanym okresie. Data kwalifikacji maksymalnej to data po upływie 90 dni zatrudnienia.

Można również nie korzystać z powyższych parametrów i obydwa ustawić na „Nie”. Wówczas aktywny stanie się parametr „Data przystąpienia”, który pozwoli użytkownikowi na datę wskazaną w tym parametrze zrealizować przystąpienie pracownika do PPK, gdyż licząc od daty kwalifikacji maksymalnej użytkownik musi zgłosić uczestnika do PPK najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca. Przy takich ustawieniach na datę wskazaną w parametrze „Data przystąpienia” zostanie wykonana aktualizacja kartoteki pracownika oraz uzupełniona „Data zgłoszenia uczestnika” w kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne.

PPK Dodaliśmy do listy Kadry i płace/Kadry/Ewidencja PPK nową podlistę „Kwalifikacja PPK”, na której zostanie wyświetlona lista osób, które w ustawionym okresie kwalifikują się do przystąpienia do PPK z podziałem na kwalifikację minimalną bądź kwalifikację maksymalną. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 04.06.2022 r. podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 90 dni zatrudnienia. Ponadto nadal obowiązuje zasada, że do okresu zatrudnienia wliczane są okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym. Dane wyświetlane w kolumnie „Kwalifikacja min” to data po 14 dniach zatrudnienia, natomiast w kolumnie „Kwalifikacja max” to data po 90 dniach zatrudnienia. Lista „Ewidencja PPK” wraz z podlistami dostępna jest tylko w przypadku przystąpienia firmy do PPK. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19”, który dostępny jest w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/Kadry/COVID-19 i będzie miał wartość: „14.03.2020…30.09.2022”. Podstawa prawna: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem 16.05.2022 roku nastąpiło zniesienie stanu epidemii w Polsce. Jednocześnie na mocy nowego rozporządzenia wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego od tego samego dnia.

Dodatki

Czas Pracy W związku z wprowadzonymi przez producenta 4Trans zmianami w schemacie pliku wygenerowanego przy użyciu opcji „[226] Uniwersalny eksport ewidencji czasu pracy” udostępnionymi w wersji 6.0.4 4Trans dostosowaliśmy funkcjonalność „Czas pracy” pod kątem importu zestawienia diet zagranicznych. Klienci, którzy nie przeszli na nową wersję 4Trans powinni korzystać z dotychczasowej wersji funkcjonalności „Czas Pracy”.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 1 lipca 2022r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (medyczne) – 14 %
 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (handlowe) – 16 %.
Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja IFT-2 W związku z opublikowaniem z datą 24.06.2022 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury xml eDeklaracji IFT-2/IFT-2R(10), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę eDeklaracji dla informacji przygotowywanych na formularzu IFT-2/IFT-2R(10). Zgodnie z objaśnieniami wzór stosuje się do przychodu (dochodu) uzyskanego od dnia 1 stycznia 2021 r. Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.

Moduł Praca hybrydowa
Funkcjonalności

Praca hybrydowa Dodaliśmy możliwość ukrycia przycisków odpowiadających za wejście/wyjście prywatne oraz służbowe. W kodzie algorytmu definicji standardowej RCP, znajdują się przykłady ukrycia przycisków na widgecie RCP. Pozwoli to ograniczyć możliwość rejestrowania niepożądanych rodzajów wejścia i wyjścia.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Zmodyfikowaliśmy „e-wniosek o zgłoszenie do PPK” poprzez dodanie na formularzu w sekcji „Zmiana danych” pól „Data kwalifikacji minimalnej” (data po upływie 14 dni zatrudnienia) oraz „Data kwalifikacji maksymalnej” (data po upływie 90 dni zatrudnienia). Są to pola tylko do odczytu, które pełnią role informacyjną o wyświetlanych datach. Dodatkowo pracownik ma możliwość złożenia „e-wniosku o zgłoszenie do PPK” po 14 dniach zatrudnienia, czyli jest sprawdzana data kwalifikacji minimalnej. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 04.06.2022 r. podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 90 dni zatrudnienia. Ponadto nadal obowiązuje zasada, że do okresu zatrudnienia wliczane są okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym. W związku z powyższym na formularzu „e-wniosku o zgłoszenie do PPK”, który trafia do operatora kadrowego pozostawiliśmy pole „Data zgłoszenia” w trybie do edycji. Pozwala to operatorowi kadrowemu zdecydować czy pracownik będzie miał wykonaną aktualizację kartoteki na dzień złożenia wniosku, czy na późniejszą, wskazaną przez operatora w polu „Data zgłoszenia”. Licząc od daty kwalifikacji maksymalnej użytkownik musi zgłosić uczestnika do PPK najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca. Na datę wskazaną w parametrze „Data zgłoszenia” zostanie wykonana aktualizacja kartoteki pracownika oraz uzupełniona „Data zgłoszenia uczestnika” w kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne. „E-wniosek o zgłoszenie do PPK” dostępny jest w Pulpicie pracownika z poziomu listy Ogólne/Wnioski w sekcji „Związane z PPK”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

e-wnioski Zmodyfikowaliśmy formularz „e-wniosku o zmianę procentu składki na PPK” w taki sposób, aby w polu „Od dnia” uzupełniała się data pierwszego dnia kolejnego miesiąca po dacie złożenia e-wniosku. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 04.06.2022 r. wpłata dodatkowa w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika PPK obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację wpłaty dodatkowej. Zatem aktualizacja kartoteki pracownika dotycząca zmiany procentu składki na PPK zostanie wykonana na pierwszy dzień kolejnego miesiąca po dniu złożenia e-wniosku. „E-wniosek” o zmianę procentu składki na PPK” dostępny jest w Pulpicie pracownika z poziomu listy Ogólne/Wnioski w sekcji „Związane z PPK”.