Ulotka – opis zmian: do wersji 2401.4.8 z dnia 12.04.2024

2401.4.8.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Integrator

Poprawiliśmy błąd nieuwzględniania parametru RowCount w momencie pobierania danych poprzez Integrator z tabel konfiguracyjnych, np. DefinicjaCeny.

Partie i zasoby

Usunęliśmy przycisk 'Nowy’ z listy 'Partie i zasoby’ na pozycji dokumentu, ponieważ przycisk ten nigdy nie miał zastosowania do tego okna.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy generowanie wydruku korekty rabatowej sprzedaży (KFVR) w przypadku, gdy na wydruku mają znaleźć się wszystkie numery korygowanych faktur. Wcześniej przy dużej ilości dokumentów nadrzędnych, system zawieszał się na oknie przetwarzania danych.

Opłata cukrowa

Poprawiliśmy sposób naliczania opłaty cukrowej w przypadku, gdy w okresie, za który generowana jest deklaracja CUK-1 ilość zwrócona przewyższa sprzedaną ilość towarów objętych tą opłatą. Dotychczas w takim przypadku podczas przeliczania deklaracji pojawiał się komunikat o ujemnej wartości opłaty i nie było możliwości zapisania deklaracji. Po poprawce błąd nie występuje, a na utworzonej deklaracji wartość opłaty jest zerowa.

CRM

Kontrahent

Poprawiliśmy działanie weryfikatora danych adresowych kontrahenta. W specyficznych przypadkach podczas dodawania kontrahenta pomimo wprowadzenia poprawnych danych adresowych weryfikator wyświetlał informację o ich niezgodności. Od teraz problem nie występuje.

Transakcje

Poprawiono błąd wyświetlania nazwy pola danych „Zysk” na transakcji. Do tej pory pole to opisane było nazwą „Koszt”, od teraz zgodnie z przeznaczeniem nazywa się „Zysk”.

Kadry i Płace

Właściciele

Poprawiliśmy działanie przycisku „Pobierz roczny dochód”, który dostępny jest na liście Kadry i Płace/Kadry/Właściciele oraz w kartotece właściciela. Roczny dochód wyliczany jest na podstawie deklaracji podatkowych PIT-5/PIT-5L, naliczonych w module księgowym. Z ostatniej deklaracji podatkowej naliczonej w roku kalendarzowym pobierana jest informacja o rocznych przychodach, rocznych kosztach oraz wysokości składek społecznych (jeśli te nie zostały wliczone do kosztów). Następnie, na podstawie tych danych wyliczany jest roczny dochód właściciela.

Ewidencja czasu pracy

Na wydruku Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa dodaliśmy dodatkowe kolumny dotyczące nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)”, „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” oraz „Urlop opiekuńczy niepłatny (art. 173.1 kp)”. „Zwolnienie od pracy – siła wyższa” będzie wykazywane zawsze w godzinach w kolumnie „ZS”, urlop opiekuńczy niepłatny również będzie wykazywany w godzinach w kolumnie „UOpN”. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy tworzenie deklaracji ZUS Z-3 i ZUS Z-3a z poziomu listy deklaracji. Dotychczas w przypadku, gdy chcieliśmy wybrać nieobecność przed wskazaniem pracownika to pojawiał się komunikat uniemożliwiający stworzenie deklaracji. Obecnie wybór nieobecności jest możliwy dopiero po wskazaniu pracownika.

Deklaracje ZUS

Dodaliśmy do formularza deklaracji ZUS Z-3 parametr umożliwiający zaliczenie wynagrodzenia godzinowego do kolumny nr 6 „Stałe wynagrodzenie zasadnicze …” w tabeli „Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne”. Parametr „Jak zasad. godz. w k.6” można zaznaczyć podczas tworzenia deklaracji. Po zaznaczeniu parametru na TAK, wynagrodzenie godzinowe jest traktowane jak stałe wynagrodzenie zasadnicze na deklaracji ZUS-Z3 i na wydruku tworzonym z deklaracji.

Deklaracja GUS

Zmieniliśmy domyślne ustawienie elementu wynagrodzenia „Świadczenie socjalne (z limitem, dodatek)”. Na definicji elementu w zakładce „Dane Statystyczne” parametr „Rodzaj składnika wynagrodzenia” ustawiliśmy jako „Nie wykazuj na deklaracjach”. Takie ustawienie spowoduje nie wykazywanie elementu wynagrodzenia na wydruku Zestawienie Z-06, w „Dział 1” wiersz 1 kolumna 2 oraz „Dział 2” wiersz 1 kolumna 1. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „GUS”.

Podstawa zasiłku

Dostosowaliśmy dopełnianie wynagrodzenia pomniejszonego z tytułu siły wyższej i wliczanie wynagrodzenia z tytułu siły wyższej do podstawy zasiłku do aktualnej interpretacji opublikowanej na stronach ZUS. W podstawie zasiłku będzie uwzględniane dopełnione wynagrodzenie zasadnicze za okres nieobecności z tytułu siły wyższej. Natomiast wynagrodzenie z tytułu siły wyższej zostanie wliczone do podstawy zasiłku tylko ze składników zmiennych.

Wydruki

Dla konfiguracji wielooddziałowej obsłużyliśmy generowanie danych na wydruku Informacja INF-1 zgodnie z ustawieniami parametru „Firma posiada status ZPCHr” dla poszczególnych oddziałów. Informacja o tym, czy dany odział jest zakładem pracy chronionej jest obecnie pobierana z definicji oddziału firmy, z zakładki Deklaracje/Dane PFRON. Na raporcie Informacja INF-1 dane w wierszu „C” dotyczące zakładów pracy chronionej będą uzupełnianie tylko dla oddziałów, których okres statusu pokrywa się z okresem za jaki generujemy raport. Wydruk Informacja INF-1 dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”.

Elementy wynagrodzenia

Poprawiliśmy wyliczanie wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy z tyt. siły wyższej. Dotychczas część wynagrodzenia wyliczana ze składników stałych dzielona była przez czas faktycznie przepracowany w danym miesiącu. Obecnie niepomniejszona wartość składnika dzielona jest przez obowiązującą w miesiącu normę czasu pracy.

Deklaracje ZUS

Usystematyzowaliśmy wybór KEDU podczas generowania deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a. Generując te deklaracje dostępne do wyboru będą wyłącznie KEDU odnoszące się do PUE.

Wydruki

Dostosowaliśmy wydruk Informacja DEK-1-0 do obowiązującego wzoru. W części „Dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu” zostały wyodrębnione informacje o stanie zatrudnienia pracowników w etatach i osobach. Natomiast w tabeli w wierszach E i O uwzględnianie są teraz tylko osoby niepełnosprawne. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”.

Czas pracy

Dostosowaliśmy mechanizm importu z 4Trans z pliku uniwersalnego 226.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy generowanie deklaracji ZUS Z-3 w przypadku kiedy pracownik posiada zatrudnienie na etacie i umowę cywilnoprawną z ubezpieczeniem zdrowotnym. W sytuacji gdy pracownik zatrudniony był krócej niż rok (przy generowaniu deklaracji ZUS Z-3 okresy miesięczne nie obejmowały 12 miesięcy) nie było możliwe wygenerowanie deklaracji, gdyż pojawiał się komunikat: „Odwołanie do obiektu…”.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Różnice kursowe

Poprawiliśmy raport Różnice kursowe dla dokumentu RKE w mechanizmie REPX. Dotychczas próba wygenerowania wydruku dla naliczonej różnicy kursowej, która nie posiadała rozliczenia źródłowego kończyła się komunikatem błędu: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Aktualnie problem nie występuje, a jeżeli różnica kursowa nie posiada rozliczenia z WB to na wydruku pojawia się numer dokumentu PKE.

Ewidencje kasowo – bankowe

Poprawiliśmy błąd, który występował podczas dodawania drugiego i kolejnych dokumentów KW w kasie gotówkowej z włączonym parametrem Nie pozwalaj na ujemne stany w Kasie. Po zmianach błąd nie występuje.

Księgowość

Deklaracja CIT-8

Poprawiliśmy naliczanie zaliczek zapłaconych za poprzednie okresy obrachunkowe dla deklaracji CIT-8(33). Dotychczas aplikacja nie naliczała zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące co miało wpływ na wyliczenie kwoty do zapłaty zaliczki CIT w danym miesiącu. Aktualnie błąd nie występuje, a zaliczki zapłacone za poprzednie miesiące naliczają się w prawidłowy sposób.

Deklaracja CIT-8

Poprawiliśmy błąd dotyczący niepoprawnej prezentacji ilości załączników CIT-D w starszych wersjach formularza CIT-8. Dotychczas na deklaracjach w poprzednich wersjach (tj. CIT-8(32), CIT-8(31) i innych wcześniejszych) niezależnie od ilości dołączanych załączników CIT-D, w sekcji C. deklaracji CIT-8 pojawiała się wartość „1”. Po wprowadzonych modyfikacjach wartość ta przedstawia faktyczną ilość dołączonych załączników, zgodnie ze strukturą logiczną dedykowaną dla konkretnej wersji deklaracji.

Deklaracja CIT-8E

Poprawiliśmy mapowanie dla eDeklaracji CIT-8E(4). Dotychczas na wygenerowanej eDeklaracji w polu 72 była prezentowana wartość z pola 77 z sekcji D.2 deklaracji CIT-8E(4). Po wprowadzonych modyfikacjach, wartość w polu 72 jest prezentowana zgodnie z kwotą wprowadzoną na formularzu deklaracji.

Windykacja

Konfiguracja

Przywróciliśmy możliwość pracy na standardowym procesie Workflow używanym w definicji sprawy windykacyjnej. Błąd występował tylko w wersji 2401.3.7 i uniemożliwiał dostęp do przycisków przejścia między kolejnymi etapami sprawy windykacyjnej.

Wersja multi

Księgowość

Praca na wielu bazach

Poprawiliśmy błąd dotyczący konfiguracji pracy na wielu bazach. Dotychczas w sytuacji, gdy nazwy baz danych oraz nazwy firm były różne i zawierały znaki specjalne, wówczas podczas konfiguracji dodatkowej działalności na właścicielu pojawiał się błąd, a wskazanie bazy nie było możliwe. Po wprowadzonej poprawce błąd nie występuje, a sama konfiguracja jest możliwa do ukończenia.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2401.3.7 z dnia 22.03.2024

2401.3.7.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Wielofirmowość

Kadry i Płace

Weryfikatory czasu pracy

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Workflow

Pozostałe

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Ewidencja czasu pracy

Na wydrukach Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa oraz Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa, RCP poprawiliśmy wykazywanie liczby godzin nieobecności, gdy w danym dniu są dwie nieobecności godzinowe. Dotychczas liczba godzin jednej z tych nieobecności mogła być zawyżona. Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Składki na FP

Poprawiliśmy naliczenie składek na FP i FGŚP w przypadku wprowadzenia w kartotece pracownika zbiegu pracy i rodzicielstwa. Dotychczas pomimo zaznaczenia na nieobecności parametru „Po powrocie z nieobecności pracownik jest zwolniony ze składki na Fundusz Pracy” na TAK, podczas łączenia pracy z rodzicielstwem nie naliczały się składki na FP i FGŚP, a powinny. Obecnie składki naliczają się poprawnie.

Teczki pracownicze

Poprawiliśmy wyliczanie końcowej daty okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej w przypadku pracowników, dla których okres przechowywania akt osobowych wynosi 50 lat. Zgodnie z przepisami:

 • W sytuacji pracowników zatrudnionych przed 01.01.1999 r., okres przechowywania akt osobowych wynosi 50 lat, od daty zakończenia pracy.
 • W sytuacji pracowników zatrudnionych po 31.12.1998 r., a przed 01.01.2019 r., okres przechowywania akt osobowych wynosi 50 lat, od daty zakończenia pracy.

Dotychczas w powyższych przypadkach data końca okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej widoczna w kartotece pracownika w zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w sekcji „Akta osobowe” nieprawidłowo wskazywała koniec roku po upłynięciu 50 lat.

Świadectwo Pracy

Na wydruku Świadectwo pracy, który dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty” dodaliśmy informację dotyczącą wykorzystania urlopu wypoczynkowego dodatkowego w czasie kolejnego zawartego stosunku pracy. W przypadku kiedy pracownik nie wykorzystał w całości urlopu wypoczynkowego dodatkowego oraz nie został naliczony za niego ekwiwalent, a ustalił z pracodawcą, że wykorzysta go w kolejnym stosunku pracy, to taka informacja pojawi się w punkcie 8 w informacjach uzupełniających. Zmiany zostały wprowadzone także dla raportu Świadectwo pracy wywoływanego z poziomu dokumentów dodatkowych.

Wydruki

Poprawiliśmy pobieranie adresu pracownika na wydruku Oświadczenie – podwyższ.koszt.uzysk.przychodu. W przypadku, gdy w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Ogólne był wprowadzony adres zameldowania oraz w zakładce Kadry/Adresy nie było uzupełnionego adresu zamieszkania, to na raporcie w wierszu „Adres” nie były pobierane dane. Wydruk dostępny jest z poziomu listy pracowników lub z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Wydruki

Poprawiliśmy działanie wydruku Karta wynagrodzeń przy odznaczonych wszystkich parametrach w opcjach raportu. Dotychczas przy takiej konfiguracji pojawiał się komunikat uniemożliwiający wygenerowanie raportu. Wydruk dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Elektroniczna dokumentacja pracownicza

Poprawiliśmy dostępność do zakładki Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Pozostała dokumentacja w kartotece pracownika w przypadku, gdy na operatorze zostały zablokowane „Prawa obiektowe” do definicji dokumentu dodatkowego, który został wcześniej dodany temu pracownikowi. Dotychczas w takiej sytuacji przy próbie wejścia na zakładkę „Pozostała dokumentacja” pojawiał się komunikat „Brak praw dostępu do danych”. Uwaga: Powyższy komunikat widoczny był też w Pulpicie pracownika w zakładce Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Pozostała dokumentacja.

Ewidencja czasu pracy

Poprawiliśmy działanie wydruku Lista obecności – podpisy. Dotychczas jeżeli w opcjach raportu parametr „Bez podz. na wydziały” był zaznaczony na TAK, to raport generował dla wszystkich pracowników informację o wydziale pobraną z pierwszego pracownika z listy. Obecnie w takiej sytuacji na wydruku znajdzie się informacja o głównym wydziale firmy. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Deklaracja PFRON

Poprawiliśmy wykazywanie na deklaracji Wn-D pracowników pełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Zgodnie z wyjaśnieniami PFRON takie osoby, które w kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne w polu „Rodzaj zatrudnienia” mają wskazaną opcję „Uczeń I klasy”, „Uczeń II klasy”, „Uczeń III klasy” lub „Młodociany przyuczany”, będą wliczane w poz. 39 i 41, natomiast nie będą wliczane w poz. 37.

Deklaracja GUS

Na wydruku Zestawienie Z-06 poprawiliśmy wykazywanie osób w dziale 5 w wierszach 08, 09 11. Dotychczas pracownicy, którzy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia w obecnej firmie pracowali w innym zakładzie pracy, czyli pomiędzy zatrudnieniem u poprzedniego i obecnego pracodawcy nie było ani jednego dnia przerwy, byli nieprawidłowo wykazywani w dziale 5 w wierszu 11. Obecnie są oni wykazywani w wierszach 08 oraz 09. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „GUS”.

Właściciel

Poprawiliśmy wyliczanie podstawy składki zdrowotnej w przypadku zmiany formy opodatkowania właściciela na podatek naliczany według skali lub na podatek liniowy. Dotychczas podstawa składki zdrowotnej wyliczana była w takim przypadku na podstawie dochodu z poprzedniego miesiąca. Obecnie w przypadku zmiany formy opodatkowania podstawę składki zdrowotnej stanowi wynagrodzenie minimalne ustalane na pierwszy dzień tzw. „roku składkowego”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy roczne rozliczenie składki zdrowotnej właścicieli, którzy oprócz działalności głównej rozliczali również dodatkową działalność (aktywne pole „Dodatkowa działalność” w kartotece właściciela na zakładce Kadry/Właściciel). W przypadku rozliczania działalności głównej oraz dodatkowej w jednej deklaracji ZUS DRA dochodziło do zdublowania się składek w polu Suma miesięcznych należnych składek wynikająca ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy rozliczenie. W przypadku działalności dodatkowej zakończonej w trakcie roku poprawiliśmy również generowanie deklaracji ZUS DRA. Dotychczas po zakończeniu działalności dodatkowej mogła ona zostać oznaczona w ZUS DRA jako nadal rozliczana pomimo wykazanych zerowych wartości.

Zajęcia komornicze

Uwzględniliśmy wartość ulgi podatkowej z kartoteki z zakładki Kadry/Dane podatkowe z sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy”, podczas wyliczania kwoty wolnej od zajęć komorniczych na umowie cywilnoprawnej.

Właściciel

Poprawiliśmy wyliczanie okresu zawieszenia działalności w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej właścicieli. Dotychczas, jeżeli wyrejestrowanie z ubezpieczeń miało miejsce pierwszego dnia miesiąca, to miesiąc ten był interpretowany jako miesiąc prowadzenia działalności. Obecnie w takiej sytuacji miesiąc uznany zostanie za miesiąc bez prowadzonej działalności.

Ekwiwalent za urlop

Poprawiliśmy sposób wyliczania „Ekwiwalentu za czas urlopu” z uwzględnieniem elementu wynagrodzenia, który na definicji w zakładce „Nieobecności” w sekcji „Wynagrodzenia za ekwiwalent” jako podstawę ma wskazaną opcję „Wliczać aktualną wartość” oraz parametr „Po dopełnieniu” zaznaczony na TAK. Dotychczas jeżeli w miesiącu, w którym wypłacany był ekwiwalent nastąpiła aktualizacja kwoty tak skonfigurowanego elementu to był on brany do podstawy ekwiwalentu w nieprawidłowej wartości. Obecnie taki element jest wliczany w wartości nominalnej aktualnej.

Właściciel

W rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej właścicieli poprawiliśmy obliczanie rocznej podstawy wymiaru składki. Dotyczy właścicieli rozliczających podatek liniowo lub wg skali. Dotychczas podczas obliczania rocznej podstawy wymiaru składki na podstawie płacy minimalnej system pobierał zaktualizowaną wartość płacy minimalnej, jeżeli ta zmieniła się w trakcie roku. Obecnie przyjmowana jest płaca minimalna obowiązująca w pierwszym dniu tzw. „roku składkowego” tj. 1 lutego roku, którego dotyczy rozliczenie.

Właściciel

Poprawiliśmy działanie przycisku „Pobierz dochód”, który dostępny jest w kartotece właściciela w zakładce Kadry/Właściciel – przychody. Dotychczas w przypadku właściciela opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych pobierany w ten sposób dochód nie uwzględniał składek społecznych z poprzednich miesięcy, które nie zostały wcześniej pobrane ze względu na zerowe dochody lub straty. Obecnie przycisk „Pobierz dochód” uwzględnia składki społeczne z poprzednich miesięcy w pierwszym kolejnym miesiącu z odnotowanym dochodem.

Karta przychodów

Poprawiliśmy działanie wydruku Karta przychodów pracownika w przypadku, gdy pracownik podlegał składkom PPK oraz w danym miesiącu miał naliczoną więcej niż jedna wypłata. Dotychczas w takiej sytuacji składki PPK wykazywane na raporcie były nieprawidłowo mnożone przez ilość list płac w danym miesiącu. Obecnie wartość wykazywana jest prawidłowo. Wydruk dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy działanie czynności „Przygotuj ZUA i ZZA”, która dostępna jest na liście Kadry i Płace/Kadry/Umowy w menu Czynności/Deklaracje ZUS/Przygotuj ZUA i ZZA. Dotychczas podczas wykonywania tej czynności w zależności od historii dodanych wcześniej dokumentów ZUA/ZZA oraz ZWUA mógł zostać wyświetlony komunikat uniemożliwiający zakończenie operacji: „Element o tym samym kluczu został już dodany”.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy działanie wydruku Zestawienie pracowników wg urzędów skarbowych. Dotychczas przy zaznaczonej w parametrach wydruku opcji „Data i podpis PIT” na TAK, kolumny „Data odebrania PIT” oraz „Podpis” były niepotrzebnie wypełnione. Po zmianach pola te są puste i umożliwiają uzupełnienie ich przez pracownika odbierającego deklarację PIT. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT-11.

Deklaracje ZUS

Zmodyfikowaliśmy pliki xml eksportowanych deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a. Po zaczytaniu plików do PUE ZUS i ich weryfikacji w uwagach pojawiały się informacje o brakujących do uzupełnienia danych. Obecnie weryfikacja przebiega poprawnie.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy działanie formularza „Bilans otwarcia PIT-11 (29)” dla pracownika korzystającego ze zwolnienia z podatku dla dużych rodzin lub zwolnienia z podatku dla powracających z zagranicy. Dotychczas dla takiej osoby pozycje nr 96 oraz 97 na formularzu bilansu otwarcia deklaracji PIT-11 (29) pozostawały zablokowane. Obecnie te pola są edycyjne. Formularz „Bilans otwarcia PIT-11 (29)” dostępny jest w kartotece pracownika w zakładce Deklaracje/Bilans otwarcia deklaracji PIT.

Świadectwo Pracy

Na wydruku Świadectwo pracy pracownika tymczasowego, który jest wywoływany w kartotece pracownika z poziomu dokumentów dodatkowych dla poszczególnych okresów zatrudnienia, poprawiliśmy wykazywanie dni urlopu wypoczynkowego w pkt. 6.2 w przypadku, gdy został wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Dotychczas, gdy okres zatrudnienia obejmował przełom roku, w pkt. 6.2 były nadmiarowo uwzględniane dni ekwiwalentu za niewykorzystany czas urlopu z poprzedniego roku kalendarzowego. Uwaga: Jeżeli poprawka ma być uwzględniona na dotychczas naliczonych dokumentach dodatkowych to należy użyć przycisku „Przelicz”.

Świadectwo Pracy

Na wydruku Świadectwo pracy, który dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty” poprawiliśmy wykazywanie okresów przebywania na nieobecności „Urlop wychowawczy (kod 121)”. Dotychczas jeżeli dziecko wskazane na formularzu nieobecności „Urlop wychowawczy (kod 121)” na dzień wywołania raportu było powyżej pewnego wieku, to okres tego urlopu nie był wykazany w pkt. 6.7. Natomiast zgodnie z przepisami urlop wychowawczy zawsze należy wykazać w świadectwie pracy. Jedynie urlop ojcowski i urlop rodzicielski wykazujemy tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu. Zmiany zostały wprowadzone także dla wydruku Świadectwo pracy wywoływanego z poziomu dokumentów dodatkowych oraz dla dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023”. Uwaga: Jeżeli zmiany mają być uwzględnione na dotychczas naliczonych dokumentach dodatkowych to należy użyć przycisku „Przelicz”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy generowanie deklaracji ZUS Z-3 w przypadku, gdy w miesiącach uwzględnianych w zakładkach „Składniki wynagrodzenia – okresy miesięczne” oraz „Składniki wynagrodzenia – pozostałe okresy”, występowała korekta wynagrodzenia oraz nieobecności wpływające na potrzebę uzupełnienia przyczyny nieprzepracowania całego miesiąca. W takiej sytuacji system próbował dodawać dwukrotnie przyczynę pod ten sam okres i przy próbie generowania deklaracji ZUS Z-3 pojawiał się komunikat: „Element o tym samym kluczu został już dodany”.

Import z PUE

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Import z PUE zmieniliśmy tekst uwagi dotyczącej parametru „Importuj automatycznie przy użyciu HZ” na „Uwaga! Zaznaczenie parametru wymaga skonfigurowania dodatku „Harmonogram Zadań”. Nieobecności z PUE nie będą importowane, jeżeli konfiguracja HZ nie zostanie wykonana.”

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy działanie parametru „Uwzględnienie w podstawie chorobowej rozliczenia nieobecności usprawiedliwionej płatnej wyłącznie ze składników stałych (dotyczy miesiąca w którym pracownik przebywa na nieobecności wymagającej uzupełnienia wynagrodzenia i dodatkowo na nieobecności usprawiedliwionej płatnej)”. Parametr dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne w sekcji „Podstawa wymiaru zasiłku”.

Wydruki

Poprawiliśmy na wydruku Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe) uwzględnianie opodatkowanej zaliczki i jej spłaty. Dotychczas, jeżeli w opcjach raportu parametr „Zalicz. i spłaty opodatk.” był zaznaczony na „Tak” oraz pracownikowi została wypłacona opodatkowana zaliczka wraz ze spłatą, to na wydruku kwota w pozycji „Razem netto” była zawyżona. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Struktura organizacyjna

Dostosowaliśmy metodę wyliczającą przełożonego, tak aby była ograniczona tylko do wskazanej struktury organizacyjnej, a nie sprawdzała wszystkich zdefiniowanych struktur.

Umowa o pracę

Dodaliśmy możliwość wyświetlenia i eksportu do arkusza excel w formacie tekstowym w postaci jednej kolumny informacji o wymiarze etatu. Informację możemy wyświetlić na liście pracowników dodając poprzez „Organizator listy” pole „Workers.Info.WymiarEtatuTxt”. Wcześniej informacja o wymiarze etatu była wyświetlana poprzez dodanie na liście pracowników pola „Workers.Info.WymiarEtatu”, które po zapisaniu do arkusza excel prezentowane było w formacie liczbowym w dwóch kolumnach.

Księgowość

Kraje

Poprawiliśmy ustawianie kodu kraju w danych adresowych firmy w sytuacji, kiedy dane firmy są pobierane z GUS. Przed zmianą kod kraju ustawiał się w polu przeznaczonym na nazwę, po zmianach jest umieszczany w polu dedykowanym dla kodu.

Dekrety

Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał dodanie do wzoru numeracji pola „Okres.Symbol”, podczas modyfikacji definicji dokumentu typu Dekret „D”. Wcześniej po usunięciu tego pola ze wzoru numeracji, nie było możliwości ponownego umieszczenia go we wzorze. Aktualnie pole „Okres.Symbol” dostępne jest do wyboru z poziomu sekcji Dostępne pola numeratora w konfiguracji definicji dokumentu typu Dekret i BO.

Deklaracje CIT

Zmieniliśmy dostępność funkcji generowania deklaracji CIT-8ST w zależności od dostępnego obszaru funkcjonowania. Posiadając dostęp do obszaru Kadry i Płace oraz Księgowość, użytkownik ma możliwość generowania deklaracji CIT-8ST z poziomu obu obszarów. Dotychczas, w takiej sytuacji, generowanie deklaracji CIT-8ST było możliwe tylko z poziomu obszaru Księgowego.

Dekrety

Poprawiliśmy działanie czynności Stornuj w sytuacji, kiedy jest wykonywana dla zapisu na konto rozrachunkowe, które nie jest słownikowe. Przed zmianą program nie umiał obsłużyć poprawnie tworzenia płatności w przypadku zapisu na konto nie posiadające słownika. Po wprowadzonych modyfikacjach czynność działa prawidłowo.

Dokumenty Ewidencji

Poprawiliśmy błąd przypisywania odpowiedniej definicji dokumentu bilansu otwarcia w przypadku włączonych praw do dokumentów ewidencji. Błąd występował w szczególnych przypadkach braku praw do standardowej definicji dokumentu ewidencji typu BO ewidencja.

Grupy VAT

Poprawiliśmy błąd, który w pewnych sytuacjach uniemożliwiał wygenerowanie scentralizowanej deklaracji VAT-UE w konfiguracji Grupy VAT. Dotychczas w sytuacji kiedy w deklaracji wewnętrznej występował więcej niż jeden załącznik (VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C) system reagował błędem. Aktualnie scentralizowana deklaracja jest możliwa do wygenerowania niezależnie od ilości załączników występujących w deklaracjach wewnętrznych.

Złe długi VAT

Poprawiliśmy mechanizm prezentowania danych w pliku JPK w zakresie podatku naliczonego. Dotychczas w sytuacji, kiedy podatnik skorzystał z ulgi na złe długi ze względu na nieuiszczoną płatność, a następnie regulował ją częściowo w różnych okresach składania JPK, zapisy identyfikujące ponowne prawo do odliczenia podatku, błędnie prezentowały wartość w polu K_47 uwzględniając wcześniejsze rozliczenia. Po wprowadzonych zmianach korekta podatku naliczonego ujmowana jest w odniesieniu do tej części, która została uregulowana w danym okresie.

Handel

e-Sklepy Konektor

Dodaliśmy obsługę opcjonalnego pola availiability_id w wymianie danych z Shoper.

Towary

Uniemożliwiliśmy dodanie zablokowanego towaru jako składnika receptury.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy błąd na wydruku związany z brakiem tabeli zawierającej informacje o powiązanych fakturach zaliczkowych. Problem występował przy wielu fakturach zaliczkowych powiązanych relacją.

Integrator

Poprawiliśmy brak pojawiania się wyjątków określonych w definicjach komunikatów integratora przy wykorzystaniu formatu JSON i metody Get.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy tworzenie zadań synchronizacji dla cechy słownikowej, gdy nazwa słownika jest różna od nazwy cechy. Dotychczas nie tworzyło się zadanie synchronizacji.

Uprawnienia

Umożliwiliśmy wystawianie dokumentów rozchodu, przy braku prawa do dokumentów przyjęć magazynowych, gdy obrót w magazynie określony jest na podstawie cechy z zapisem bazodanowym jej wartości.

WMS Konektor

Usprawniliśmy mechanizmy związane z przetwarzaniem dokumentu inwentaryzacji.

e-Sklepy Konektor

Ulepszyliśmy ustawianie statusów zamówień dla platformy Baselinker tak, by wysyłał się status wskazany w konfiguracji pola StatusPo.

Umowy cykliczne

W Opcjach na zakładce Handel/Definicje dokumentów/Umowy dodaliśmy parametr o nazwie 'Edycja stanu początkowego elementu rozliczeniowego na pozycji umowy dostawy (tylko UI)’, który ma następujące ustawienia:

 1. Tak – oznacza możliwość edycji (w tym wartość mniejszą niż wyliczona),
 2. Nie – oznacza brak możliwości edycji,
 3. Tylko większy – oznacza możliwość wpisania tylko wartości większej niż wyliczona.

Tylko UI – oznacza działanie na poziomie interfejsu użytkownika, czyli obowiązuje tylko na liście/tabeli pozycji umowy.

Deklaracja Intrastat

Zaktualizowaliśmy generowanie IdKontrahenta w deklaracji Intrastat Wywóz. Jeśli odbiorcą towaru jest inny podmiot niż fakturowany kontrahent wówczas NIP odbiorcy zostanie wprowadzony w polu IdKontrahenta.

Umowy cykliczne

W Opcjach na zakładce Handel/Definicje dokumentów/Umowy dodaliśmy parametr o nazwie 'Edycja stanu bieżącego elementu rozliczeniowego na pozycjach umowy dostawy z tym samym urządzeniem/licznikiem i z taką samą jednostką (tylko UI)’, który ma następujące ustawienia:

 1. Podpowiedz tę samą wartość – oznacza, że wartość wpisana podpowiada się w pozostałych wierszach jednokrotnie, potem można ją zmienić w każdym wierszu,
 2. Utrzymaj tę samą wartość – oznacza, że każda zmiana propaguje nową wartość do pozostałych wierszy (wartość domyślna),
 3. Nie podpowiadaj wartości – każdy wiersz trzeba uzupełnić osobno.

Tylko UI – oznacza działanie na poziomie interfejsu użytkownika, czyli obowiązuje tylko na liście/tabeli pozycji umowy.

Księga inwentarzowa

Dokumenty ŚT

Poprawiliśmy błąd przypisywania odpowiedniej definicji dokumentu ewidencji dla dokumentów z obszaru środków trwałych w przypadku włączonych praw do dokumentów ewidencji. Błąd występował w szczególnych przypadkach braku praw do standardowej definicji dokumentu ewidencji typu Środki trwałe ewidencja.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Dokumenty kasowe

Na wydrukach dokumentów kasowych KP/KW realizowanych w mechanizmie REPX dodaliśmy informację o numerze raportu i pozycji w raporcie.

Noty odsetkowe

Poprawiliśmy wydruk noty odsetkowej. Dotychczas podczas generowania wydruku noty odsetkowej z wykorzystaniem mechanizmu REPX, adres korespondencyjny nie był wyświetlany na wydruku. Po poprawkach adres wyświetlany jest w sposób prawidłowy.

Noty odsetkowe

Poprawiliśmy sposób wyświetlania wartości w polu „Kwota należności” dla not odsetkowych typu Nota dla płatności. Po dokonanej poprawce, wartość prezentowana we wspomnianym polu przedstawia kwotę należności pozostałej do spłaty na moment generowania noty odsetkowej. W przypadku generowania noty dla płatności według podatkowej stopy procentowej, przy wybranej opcji Stan rozliczenia jako Rozliczone częściowo wartość w polu „Kwota należności” prezentowana jest na podstawie mechanizmu ustalonego dla noty odsetkowej typu Nota dla rozliczeń.

CRM

Korespondencja masowa

Poprawiliśmy wyświetlanie nazwy Instytucji finansowych PPK, Urzędów skarbowych, Urzędów celnych, Banków podczas dodawania ich do Korespondencji seryjnej. Do tej pory była one niewidoczna. Dzięki wprowadzonej zmianie łatwiej będzie zidentyfikować wspomniane instytucje i będą one wyświetlane na standardowym raporcie Korespondencja seryjna.

Serwis

Serwis

Poprawiliśmy błąd występujący na zleceniu serwisowym polegający na błędnym przypisywaniu pozycji w zakładkach Usługi oraz Części. Błąd polegał na tym, że jeśli przed zapisaniem zlecenia serwisowego wprowadziliśmy pozycję na jednej z zakładek, a następnie na drugiej, to po zapisaniu zlecenia wszystkie wprowadzone pozycje przypisane zostały do pierwszej z nich. Od teraz problem nie występuje i pozycje przypisane zostają do zakładek Usługi oraz Części zgodnie z przypisaniem.

Kadry i Płace

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy uwzględnianie miesięcy w podstawie chorobowego w przypadku, gdy pracownik ma wprowadzony zbieg pracy i rodzicielstwa, a wcześniej miał aktualizację kartoteki niezwiązaną ze zbiegiem np. w związku z rezygnacją z PPK. Dotychczas w takiej sytuacji podczas wyliczania podstawy chorobowego uwzględniane były tylko miesiące do chwili wcześniejszej aktualizacji.

Projekty

Projekty

Poprawiliśmy błąd kopiowania nieaktywnego projektu. Do tej pory jeśli źródłowy projekt znajdował się w stanie nieaktywnym, to jego kopia również tworzona była w takim stanie. Uniemożliwiało to pracę z projektem przez brak możliwości jego otwarcia. Od teraz kopia projektu tworzona jest w pierwszym stanie aktywnym. Dzięki temu mamy możliwość modyfikacji pożądanych parametrów projektu.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Poprawiliśmy obsługę procesu składania „e-wniosku o urlop wypoczynkowy” z użyciem parametru „Urlop na żądanie”. Dotychczas jeżeli pracownik w pierwszej kolejności zaznaczył parametr „Urlop na żądanie” na TAK, następnie wybrał w polu „Podejmij decyzję” opcję „Akceptuj”, a w kolejnym kroku odznaczył parametr „Urlop na żądanie”, to pole „Podejmij decyzję” nie było prawidłowo przeliczane i po zapisaniu takiego wniosku skutkowało automatycznym zatwierdzeniem „e-wniosku o urlop wypoczynkowy”. Obecnie po odznaczeniu parametru „Urlop na żądanie”, w polu „Podejmij decyzję” zostanie ustawiona opcja „Pozostaw w obecnym stanie”.

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Wielofirmowość

Poprawiliśmy błąd występujący podczas tworzenia konta pozabilansowego walutowego w sytuacji, kiedy w innej firmie, do której bieżący operator nie miał praw dostępu istniało pozabilansowe konto walutowe. Po zmianach błąd nie występuje.

Kadry i Płace

Weryfikatory czasu pracy

Poprawiliśmy algorytm weryfikacji czasu pracy przy zastosowaniu ruchomego czasu pracy w sytuacji, kiedy zarejestrowane zostanie wejście pracownika i nie zostanie zarejestrowane wyjście. W zależności od konfiguracji algorytmów RCP umożliwiamy w takiej sytuacji automatyczne uzupełnienie godzin pracy pracownika na podstawie obowiązującej normy czasu pracy.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Umożliwiliśmy składanie e-wniosków związanych z czasem pracy w sytuacji, gdy we wskazanym dniu odnotowane zostały już inne strefy czasu pracy. Dotychczas, jeżeli w wybranym dniu odnotowana została strefa czasu pracy np. „Wyjście prywatne”, system nie pozwalał na złożenie w tym dniu kolejnego e-wniosku związanego z czasem pracy np. „e-wniosku o wyjście służbowe”. Takie działanie użytkownika było blokowane komunikatem „W wybranym dniu pracownik posiada wprowadzone inne strefy pracy”. Obecnie umożliwiliśmy składanie kolejnych e-wniosków związanych z czasem pracy na ten sam dzień pod warunkiem, że w godzinach wprowadzonych w e-wniosku nie występują już inne strefy czasu pracy mające powiązanie z wnioskami.

Workflow

Pozostałe

Ujednoliciliśmy sposób wyświetlania elementów struktury organizacyjnej na drzewie struktury w obu interfejsach. Dzięki temu elementy o takiej samej Nazwie wyświetlanej wpięte w ten sam węzeł nadrzędny są dostępne dla użytkownika.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2401.2.6 z dnia 29.02.2024

2401.2.6.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Wersja multi

Pulpit Pracownika

Czas pracy i nieobecności

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Świadectwo Pracy

Na wydruku Świadectwo pracy, który dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”:

 • Poprawiliśmy wykazywanie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracownik miał dwie umowy o pracę zawarte bez dnia przerwy oraz w opcjach raportu parametr „Ekw. i url. z limitu” był ustawiony na TAK. Dotychczas w takim przypadku jeżeli był naliczony ekwiwalent to mogło dojść do wykazania nieprawidłowej liczby dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
 • Poprawiliśmy wykazywanie zdefiniowanych nieobecności o przyczynie Usprawiedliwiona niepłatna. Obecnie takie nieobecności nie są już widoczne w pkt. 6.4.
 • Poprawiliśmy wykazywanie okresów nieskładkowych w pkt. 6.16. Nieobecność „Zwolnienie opieka(ZUS bez zasiłku 1/30)” nie jest już wykazywana jako okres nieskładkowy.
 • Poprawiliśmy wykazywanie okresu zasiłku opiekuńczego w okresach nieskładkowych w pkt. 6.16. Obecnie wykazywany jest tylko ten okres zasiłku opiekuńczego, za który pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie, a nie cały okres nieobecności.

Zmiany zostały wprowadzone także dla wydruku Świadectwo pracy wywoływanego z poziomu dokumentów dodatkowych oraz dla dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023”. Uwaga: Jeżeli zmiany mają być uwzględnione na dotychczas naliczonych dokumentach dodatkowych to należy użyć przycisku „Przelicz”.

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy ukrywanie okresów nieskładkowych na wydruku Świadectwo pracy. W tym celu w opcjach raportu dodaliśmy parametr „Nazwa okresów nieskł.”, który domyślnie ustawiony jest na TAK. Takie ustawienie oznacza, że działanie raportu pozostanie takie jak dotychczas, czyli w punkcie 6.16 będą widoczne nazwy okresów nieskładkowych. Natomiast ustawienie parametru „Nazwa okresów nieskł.” na NIE spowoduje, że w punkcie 6.16 zostanie ukryta kolumna „Nazwa okresu”. Raport Świadectwo pracy dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”. Zmiany zostały wprowadzone także dla wydruku Świadectwo pracy wywoływanego z poziomu dokumentów dodatkowych oraz dla dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023”.

Wydruki

Poprawiliśmy wykazywanie kwoty netto na wydruku Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe) w przypadku pracownika z naliczonymi składkami PPK i wybraną w opcjach raportu w parametrze „Informacja o kwocie” wartością „Netto i brutto”. Dotychczas w takiej sytuacji w wierszu Za okres od… do… otrzymał wynagrodzenie w wysokości” kwota netto mogła zostać zaniżona. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Jednostki organizacyjne

Dodaliśmy dodatkową opcję w zakresie blokad edycji danych kadrowych oraz naliczeń wynagrodzeń. Zmiana dotyczy parametru „Jeżeli ostatni dzień edycji przypada na dzień wolny, to edycja do” znajdującego się w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Jednostki organizacyjne po wybraniu jednostki organizacyjnej w zakładce „Blokady”. Po ustawieniu tego parametru na wartość „Następnego dnia roboczego”, gdy ostatni możliwy dzień edycji w danym miesiącu wypada w sobotę, niedzielę lub święto, modyfikacja danych będzie możliwa jeszcze w najbliższy dzień roboczy.

Nieobecności

Umożliwiliśmy rezygnację ze świadczenia rehabilitacyjnego. W tym celu na formularzu nieobecności „Urlop rehabilitacyjny” dodaliśmy nowy parametr „Rezygnacja ze świadczenia”. W sytuacji, gdy mamy wprowadzoną nieobecność „Urlop rehabilitacyjny”, która jest częściowo rozliczona, parametr umożliwia skrócenie okresu wypłaty świadczenia. Dodatkowo pierwotny okres świadczenia będzie zachowany na formularzu nieobecności w polu „Pierwotny okres”. W przypadku, gdy okres nieobecności pokryje się z pierwotnym okresem nieobecności „Urlop rehabilitacyjny” wówczas pojawi się komunikat, np.: „Nieobecność pokrywa się z pierwotnym okresem urlopu rehabilitacyjnego(1…30.06.2023)”.

Nieobecności

Umożliwiliśmy ustawienie, czy nieobecność „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” będzie można wprowadzić tylko w pełnych godzinach, czy również w minutach. W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy dodaliśmy sekcję „Nieobecność” wraz z parametrem „Wprowadzanie wniosku oraz nieobecności 'Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)’ wyłącznie na pełne godziny”, który na nowych bazach zostanie domyślnie ustawiony na „Tak”. Natomiast w przypadku baz, które podlegają konwersji wyróżniamy dwie ścieżki postępowania:

 • w bazie danych, w której wcześniej nie został dodany parametr, zostanie on zainicjowany w trakcie konwersji, a jego wartość ustawiona domyślnie na „Nie”,
 • w przypadku konwersji bazy danych, w której parametr był już wcześniej dodany, jego wartość podczas konwersji nie zostanie zmieniona.

W przypadku, gdy wartość parametru ustawiona będzie na „Nie”, to tak jak dotychczas możliwe będzie dodanie nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” na niepełne godziny, przykładowo od 13:00 do 14:15. Natomiast jeżeli wartość parametru zostanie ustawiona na „Tak”, to nieobecność „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” będzie można dodać tylko na pełne godziny.

Import z PUE

Umożliwiliśmy zaimportowanie zasiłku opiekuńczego z PUE z wykorzystaniem parametru „Importuj automatycznie opiekę ZUS na nieobecność” w systemach z wielooddziałowością. Parametr dostępny jest w konfiguracji w zakładce „Import z PUE” na formularzu oddziału. Domyślną wartością parametru jest „Zwolnienie opieka (ZUS)”, co oznacza że system naliczy na wypłacie zasiłek opiekuńczy bez względu na fakt dostarczenia przez pracownika dokumentu ZUS Z-15.

Weryfikatory Czasu Pracy

Dodaliśmy nowy parametr „Tolerancja sumy odchyłek Wejść i Wyjść”, który znajduje się w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/RCP – reguły. Domyślnie wartość parametru jest ustawiona na „0:15”, oznacza że:

 • Czas wejścia – zostanie wygładzony zgodnie z planowanym rozpoczęciem pracy, jeżeli czas późniejszego niż zaplanowany czas pracy wejścia, nie jest większy niż wartość „do” w parametrze „Zaokrąglaj wejścia w zakresie od h:mm, do h:mm” oraz suma czasu późniejszego wejścia i wcześniejszego wyjścia jest mniejsza niż wartość ustawiona w parametrze „Tolerancja sumy odchyłek Wejść i Wyjść”, czyli 15min.
 • Czas wyjścia – zostanie wygładzony zgodnie z planowanym zakończeniem pracy, jeżeli czas wcześniejszego niż zaplanowany czas pracy wyjścia, nie jest większy niż wartość „od” w parametrze „Zaokrąglaj wyjścia w zakresie od h:mm, do h:mm” oraz suma czasu późniejszego wejścia i wcześniejszego wyjścia jest mniejsza niż wartość ustawiona w parametrze „Tolerancja sumy odchyłek Wejść i Wyjść”, czyli 15min.

Wydruki

Dodaliśmy do wydruku Informacja o wysokości przychodów emeryta lub rencisty do ZUS parametr „Wykazywany”, który ma dwie opcje do wyboru:

 • „Przychód” – jest to domyślna wartość, przy takim ustawieniu raport będzie działał jak dotychczas, czyli wykazana będzie informacja o uzyskanych przychodach.
 • „Podstawa składki emerytalnej i rentowej” – przy takim ustawieniu na raporcie zamiast kwoty przychodów wykazana będzie podstawa składki emerytalnej i rentowej.

Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Świadectwo Pracy

Na wydruku Świadectwo pracy, który jest wywoływany w kartotece pracownika z poziomu dokumentów dodatkowych dla poszczególnych okresów zatrudnienia, poprawiliśmy wykazywanie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w pkt. 6.2 oraz dni niezdolności do pracy w pkt. 6.11. W powyższych punktach będą wykazywane tylko te nieobecności, które zawierają się w okresie zatrudnienia, za który został wygenerowany dokument dodatkowy „Świadectwo pracy”. Uwaga: Jeżeli poprawka ma być uwzględniona na dotychczas naliczonych dokumentach dodatkowych to należy użyć przycisku „Przelicz”.

Deklaracja GUS

Dodaliśmy do wydruku Zestawienie Z-05 wiersz z informacją o liczbie pracujących osób niepełnosprawnych. Liczba tych osób będzie podawana na dzień wskazany w parametrach wydruku. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „GUS”.

Nieobecności

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy dodaliśmy sekcję „Nieobecność” wraz z parametrem „Wprowadzanie wniosku oraz nieobecności 'Urlop opiekuńczy (art 188 kp, godz.)’ wyłącznie na pełne godziny”, który na nowych bazach zostanie domyślnie ustawiony na „Tak”. Natomiast w przypadku baz, które podlegają konwersji wyróżniamy dwie ścieżki postępowania:

 • w bazie danych, w której wcześniej nie został dodany parametr, zostanie on zainicjowany w trakcie konwersji, a jego wartość ustawiona domyślnie na „Nie”,
 • w przypadku konwersji bazy danych, w której parametr był już wcześniej dodany, jego wartość podczas konwersji nie zostanie zmieniona.

W przypadku, gdy wartość parametru ustawiona będzie na „Nie”, to tak jak dotychczas możliwe będzie dodanie nieobecności „Urlop opiekuńczy (art 188 kp, godz.)” na niepełne godziny, przykładowo od 13:00 do 14:15. Natomiast jeżeli wartość parametru zostanie ustawiona na „Tak”, to nieobecność „Urlop opiekuńczy (art 188 kp, godz.)” będzie można dodać tylko na pełne godziny.

Import z PUE

Umożliwiliśmy automatyczny import z PUE nieobecności dla pracownika w przypadku rezygnacji ze świadczenia rehabilitacyjnego. Podczas automatycznego importu z PUE weryfikowany jest okres nieobecności pierwotnej (pole „Pierwotny okres” na formularzu nieobecności urlopu rehabilitacyjnego):

 • jeśli okres pokrywa się w całości z polem „Pierwotny okres” to do kartoteki pracownika podczas importu z PUE zostanie dodana nieobecność o nazwie „Urlop rehabilitacyjny” na cały pokrywający się okres, a w polu „Pierwotna definicja” będzie wykazana oryginalna nieobecność z PUE. W logu pojawi się komunikat, że w danym okresie została dodana nieobecność „Urlop rehabilitacyjny”.
 • jeśli okres pokrywa się w części z polem „Pierwotny okres” to do kartoteki pracownika zostanie dodana nieobecność o nazwie „Urlop rehabilitacyjny” na cały pokrywający się okres, a na pozostałą część taka nieobecność jaka przychodzi z PUE. W logu pojawi się komunikat, np.: „Nachodząca nieobecność: BEDNAREK DAMIAN (007), Urlop rehabilitacyjny (01.01.2024…29.02.2024) Dodano nb: BEDNAREK DAMIAN (007), Urlop rehabilitacyjny (1…24.02.2024) Dodano nb: BEDNAREK DAMIAN (007), Urlop rehabilitacyjny (25…29.02.2024) Dodano nb: BEDNAREK DAMIAN (007), Zwolnienie chorobowe (1…10.03.2024)”.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37908.

Badania lekarskie

Zaktualizowaliśmy podstawę prawną w objaśnieniach w punkcie 2 na wydruku Skierowanie na badania lekarskie. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Deklaracja PIT

Obsłużyliśmy wykazywanie na deklaracji PIT-11(29) przychodów sędziów oraz sędziów w stanie spoczynku. Dotychczas przychody sędziów ze stosunku służbowego, którzy ukończyli odpowiednio 60 rok życia kobiety/65 rok życia mężczyźni, były wykazywane w części E w wierszu „3. Należności z tytułów wymienionych w wierszu 1, otrzymane przez podatników od ukończenia roku emerytalnego”, a powinny być wykazane w wierszu „1. Należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej (..)” w pozycjach 29-33.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)”, który od 01.04.2024 r. przyjmuje wartość: 107,6%. Wskaźnik znajduje się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne w sekcji „Waloryzacja podstawy zasiłków”. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2024 r. (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 118).

Import z PUE

Dokonaliśmy zmian w zakładce „Import z PUE” dostępnej w konfiguracji programu w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Import z PUE. Wyodrębnione zostały następujące sekcje:

 • „Konfiguracja komunikacji z serwis PUE” z parametrami:
  • Login,
  • Hasło,
  • Hasło do plików ZIP.
 • „Ogólne” z parametrami:
  • Edycja istniejących w systemie nieobecności, które pokrywają się z okresem importowanych nieobecności,
  • Uzupełniaj kod A w przypadku jego braku na importowanym e-zwolnieniu, które może być kontynuacją poprzedniego,
  • Importuj opiekę ZUS na nieobecność.
 • „Automatyczny import przy użyciu harmonogramu zadań (HZ)” z parametrem:
  • Importuj automatycznie przy użyciu HZ,
  • oraz tekstem „Uwaga! Zaznaczenie parametru wymaga skonfigurowania dodatku „Harmonogram Zadań””.

Powyższe parametry zostały również uwzględnione w ramach konfiguracji wielooddziałowej na formularzu oddziału.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy uwzględnianie w podstawie chorobowego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze składników stałych w miesiącu, w którym wystąpił urlop i inna nieobecność wymagająca uzupełnienia. Poprawiony przypadek dotyczył pracownika ze zmienioną stawką zaszeregowania z godzinowej na miesięczną. Stawka godzinowa była w miesiącu, który ma być wliczony do podstawy chorobowego, natomiast stawka miesięczna obowiązuje aktualnie w rozliczanym miesiącu. Dotychczas w takim przypadku podstawa chorobowego była zaniżona.

Świadectwo Pracy

Na wydruku Świadectwo pracy, który jest wywoływany w kartotece pracownika z poziomu dokumentów dodatkowych w pkt. 6.4 dodaliśmy brakującą informację „nie dotyczy” w przypadku, gdy pracownik nie korzystał z urlopu bezpłatnego.

Świadectwo Pracy

Na wydruku Świadectwo pracy pracownika tymczasowego, który jest wywoływany w kartotece pracownika z poziomu dokumentów dodatkowych dla poszczególnych okresów zatrudnienia, poprawiliśmy wykazywanie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w pkt. 6.2 oraz dni niezdolności do pracy w pkt. 6.11. W powyższych punktach będą wykazywane tylko te nieobecności, które zawierają się w okresie zatrudnienia, za który został wygenerowany dokument dodatkowy „Świadectwo pracy prac.tymcz”. Uwaga: Jeżeli poprawka ma być uwzględniona na dotychczas naliczonych dokumentach dodatkowych to należy użyć przycisku „Przelicz”.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki obowiązujące od 01.03.2024 r. Wskaźniki znajdują się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Zajęcia wynagrodzenia w sekcji „Zajęcia wynagrodzenia”:

 • Wysokość kwoty wolnej należności niealimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 1261,64 zł
 • Wysokość kwoty wolnej należności alimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 764,62 zł.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 133).

Handel

Kurierzy

Dla spedytora DPD dodaliśmy możliwość anulowania odbioru paczek przez kuriera. Operacja jest dostępna z poziomu formularza dokumentu, dla którego wykonano operację Zamów nadanie paczek. Skutkuje ona anulowaniem zamówienia odbioru paczek dla dokumentów handlowych, które mają ten sam numer protokołu odbioru co dokument, na którym wywołano operację.

KSeF

Na wydrukach faktur dodaliśmy możliwość umieszczenia kodu QR umożliwiającego weryfikację, czy faktura znajduje się w KSeF. Widoczność kodu QR oraz numeru KSeF na wydruku dokumentu włączana jest za pomocą parametru „Drukuj numer oraz kod QR KSeF” dostępnego w zakładce Wydruki w oknie definicji dokumentu. Zastąpił on dotychczasowy parametr o nazwie „Drukuj numer KSeF”. Kod QR można wydrukować na fakturze wysłanej lub zaimportowanej z KSeF. W zakładce KSeF dokumentu handlowego dodaliśmy pole z linkiem weryfikacyjnym, który po skopiowaniu do przeglądarki umożliwia sprawdzenie, czy faktura znajduje się w KSeF. Link weryfikacyjny może być stosowany zamiennie z kodem QR na wydruku.

KSeF

W mechanizmie importu dokumentów z KSeF dodaliśmy obsługę numerów KSeF w obu dostępnych formatach (35 oraz 36 znaków). Dotychczas jako poprawny numer KSeF traktowany był numer 36 znakowy (zawierający 4 znaki myślnika „-„). Ze względu na to, że API KSeF może generować także numery 35 znakowe (zawierające 3 znaki myślnika „-„) występowały problemy z odnajdywaniem faktur korygowanych i zaliczkowych w oparciu o numer KSeF. Obecnie wyszukiwanie tych dokumentów uwzględnia oba formaty numerów KSeF.

JPK

W definicji eksportu DefXmlNag dla pliku JPK_FA (4) wprowadziliśmy maksymalne długości eksportowanych danych. W wyniku modyfikacji długość danych eksportowanych do pól o typie TZnakowyJPK ograniczona jest do 256 znaków, co pozwala na zachowanie zgodności ze schemą JPK_FA (4).

KSeF

W definicji eksportu DefXmlNag dla schematu FA(2) wprowadziliśmy maksymalne długości eksportowanych danych. W wyniku modyfikacji długość danych eksportowanych do poszczególnych pól o typach TZnakowy, TZnakowy20, TZnakowy50 oraz TZnakowy512 ograniczona jest do zdefiniowanej w schemie ilości znaków. Modyfikacja pozwala na zachowanie zgodności plików xml wysyłanych do KSeF ze schemą FA(2).

Integrator

Dodaliśmy możliwość używania ciągu znaków „CDATA” w danych przesyłanych do Integratora. Dotychczas występowanie ciągu znaków „CDATA” było traktowane jak sekcja CDATA, co generowało konflikty.

Księgowość

Złe długi VAT

Dokonaliśmy zmian w mechanizmie prezentowania danych w pliku JPK przy wykazywaniu ulgi na złe długi. Dotychczas w przypadku występowania w części ewidencyjnej kilku pozycji identyfikujących ten sam dokument, które dotyczą wyjścia i powrotu do VAT w tym samym okresie, przedstawialiśmy je w wielu pozycjach. Wprowadzone modyfikacje umożliwiają identyfikację takich zapisów, sumowanie kwot, a w konsekwencji na prezentowanie ich pod jednym wpisem o wartości, która nie została jeszcze uregulowana zgodnie z art. 89a ust. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednostki Budżetowe

Dodaliśmy nową funkcjonalność pozwalającą na naliczanie not odsetkowych według stopy podatkowej dla należności rozliczonych częściowo. Dotychczas, system pozwalał na naliczanie not odsetkowych jedynie dla należności podatkowych rozliczonych w całości. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6305. W wyniku zmiany na formularzu czynności naliczania not odsetkowych, parametr „Tylko rozliczone” został zastąpiony parametrem o nazwie „Stan rozliczenia”. Z tego powodu w bazach, gdzie zdefiniowane są sprawy windykacyjne z etapem naliczania noty odsetkowej wymagane jest ponowne wygenerowanie (nadpisanie) procesu Workflow dla sprawy windykacyjnej.

Deklaracje VAT

Na deklaracji VAT-7 na zakładce Informacje księgowe dodaliśmy prezentację wartości prewspółczynnika w polu Prewspółczynnik (działalność) w przypadku, gdy na danej deklaracji VAT odliczany jest na podstawie wielu zestawów proporcji (parametrów rozliczeń).

Deklaracje VAT

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2023 w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, w mechanizmie naliczania deklaracji VAT-7 udostępniliśmy nowe symbole formularza: JPKV7M dla rozliczeń miesięcznych oraz JPKV7K dla rozliczeń kwartalnych. Symbole formularza są wykorzystywane w tytule płatności podatkowej generowanej do deklaracji VAT-7. Nowe symbole mają zastosowanie dla deklaracji generowanych za okres od 01.01.2024, tym samym zastępując dotychczasowe oznaczenia.

Importy Księgowe

Poprawiliśmy błąd związany z obsługą technicznego pliku EntityFrameworkCore występujący w nietypowych instalacjach, w których jest wykorzystywana opcja importu danych z bazy pośredniej. Po zmianach paczka instalacyjna, w której znajdują się pliki związane z funkcjonalnością Importów księgowych zawiera tylko jeden plik dzięki czemu nie ma konieczności wgrywania kilkudziesięciu plików tak jak to miało miejsce dotychczas.

Deklaracja CIT-8

W związku z opublikowaniem z datą 08.02.2024 w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji CIT-8(33), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8(33). Zgodnie z objaśnieniami wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2022.

Deklaracje PIT

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2023 o wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu zaktualizowaliśmy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt oraz Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/PIT i CIT limit odliczenia składki zdrowotnej (liniowo) do kwoty 11 600 zł z datą aktualności od 01.01.2024.

Deklaracja CIT-8E

W związku z opublikowaniem z datą 23.02.2024 w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji CIT-8E(4), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8E(4). Zgodnie z objaśnieniami wzór dotyczy dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2022.

Deklaracja CIT-8E

W związku z opublikowaniem z datą 23.02.2024 w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji CIT-8E(3), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8E(3). Zgodnie z objaśnieniami wzór dotyczy dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2021.

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

Poprawiliśmy wyświetlanie pozycji budżetu na elemencie opisu analitycznego. Budżet jest wyświetlany w formie drzewa niezależnie od parametru „Pokaż pozycje zbiorcze”.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Santander – poprawiliśmy błąd, który powodował wielokrotne pobieranie takich samych operacji bankowych podczas importu historii.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Umożliwiliśmy wdrożeniowy wpływ na zawartość pola „TRNSID”. Funkcjonalność jest przydatna w przypadku mniej typowych konfiguracji bankowych, w których konieczne jest zapewnienie unikalności przelewu w szerszym kontekście niż jedna firma.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Poprawiliśmy filtr importu wyciągów bankowych PKO BP (Elixir, masowe) w zakresie importu operacji bankowych o typie rozchód. Do tej pory takie operacje były błędnie rozpoznawane jako operacje przychodowe. Wprowadzone zmiany pozwalają na ich prawidłową identyfikację.

Produkcja zaawansowana

Ogólne

Wprowadziliśmy poprawkę dotyczącą problemu z wydajnością. Sytuacja miała miejsce podczas logowania do systemu. Aktualnie problem z wydłużonym czasem logowania nie powinien już występować.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Umożliwiliśmy zablokowanie wprowadzania „e-wniosku o opiekę (godz)” na niepełne godziny. W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy dodaliśmy sekcję „Nieobecność” wraz z parametrem „Wprowadzanie wniosku oraz nieobecności 'Urlop opiekuńczy (art 188 kp, godz.)’ wyłącznie na pełne godziny”, który może przyjmować następujące wartości:

 • NIE – takie ustawienie spowoduje, że działanie „e-wniosku o opiekę (godz)” będzie takie jak dotychczas, czyli będzie można wprowadzić wniosek na niepełne godziny.
 • TAK – takie ustawienie spowoduje, że przy próbie wprowadzenia „e-wniosku o opiekę (godz)” na niepełne godziny pojawi się komunikat: „Czas nieobecności należy wprowadzić w pełnych godzinach”, uniemożliwiający zapisanie takiego wniosku.

e-wnioski

Umożliwiliśmy zablokowanie wprowadzania „e-wniosku o zwolnienie od pracy siła wyższa (godz)” na niepełne godziny. W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy dodaliśmy sekcję „Nieobecność” wraz z parametrem „Wprowadzanie wniosku oraz nieobecności 'Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)’ wyłącznie na pełne godziny”, który może przyjmować następujące wartości:

 • NIE – takie ustawienie spowoduje, że działanie „e-wniosku o zwolnienie od pracy siła wyższa (godz)” będzie takie jak dotychczas, czyli będzie można wprowadzić wniosek na niepełne godziny.
 • TAK – takie ustawienie spowoduje, że przy próbie wprowadzenia „e-wniosku o zwolnienie od pracy siła wyższa (godz)” na niepełne godziny pojawi się komunikat: „Czas nieobecności należy wprowadzić w pełnych godzinach”, uniemożliwiający zapisanie takiego wniosku.

Czas pracy i nieobecności

W Narzędzia/Opcje/Kady i płace/Kalendarze/Definicje zestawień czasu prac dodaliśmy nowy parametr „Egzekwuj prawa dostępu do definicji zestawień czasu pracy, który domyślnie ustawiony jest na NIE. Po włączeniu tego parametru na TAK, dostęp do zestawień czasu pracy zostanie dodatkowo ograniczony do ustawień uprawnień w zakładce „Prawa danych”, w konfiguracji każdej z Definicji zestawienia czasu pracy.

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie powiadomień mailowych dla e-wniosków o nieobecność. Wcześniej w sytuacji braku możliwości akceptacji wniosku, przez przełożonego, ze względu na wprowadzoną już inną nieobecność w tym okresie, pracownik mógł otrzymać wiadomość mailową: „Zakończony e-wniosek o nieobecność usprawiedliwioną płatną”, mimo że stan realizacji wniosku nie uległ zmianie. Aktualnie powiadomienie mailowe wysyłane jest tylko w momencie prawidłowego zapisania wniosku ze zmienionym stanem realizacji.

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy e-wnioski z kategorii „Związane z nieobecnością”. Poprawiliśmy działanie trybu serwisowego. Dodaliśmy w ustawieniach dokumentów dodatkowych w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych opcję „Tryb serwisowy” dla wniosków, które tej opcji jeszcze nie miały. Dodaliśmy powiadomienia mailowe do przełożonego o złożeniu i realizacji dla wszystkich e-wniosków o nieobecność.

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy e-wnioski z kategorii „Kadrowe”. Poprawiliśmy działanie trybu serwisowego. Dodaliśmy w ustawieniach dokumentów dodatkowych w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych opcję „Tryb serwisowy” dla wniosków, które tej opcji jeszcze nie miały. Zmiany dotyczą:

 • e-ubezpieczenie członka rodziny,
 • e-ubezpieczenie członka rodziny – wyrejestrowanie,
 • e-wniosek o dodatek,
 • e-wniosek o korektę odbić RCP kierownik,
 • e-wniosek o korektę zapisów RCP,
 • e-wniosek o niestosowanie podstawowych KUP,
 • e-wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej,
 • e-wniosek o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej,
 • e-wniosek o zaniechanie podatku z UC.

Szkolenia

Grupy szkoleniowe

Poprawiliśmy błąd polegający na wyświetlaniu komunikatu „Niedozwolona próba odczytania wartości null z kontekstu oraz braku możliwości otwarcia formularza dokumentu handlowego z poziomu zakładki Dokumenty handlowe dostępnej na Grupie szkoleniowej. Od teraz problem nie występuje.

Wersja platynowa

Wersja standard

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

Zablokowaliśmy możliwość wyłączenia budżetowania rozszerzonego w przypadku, gdy zostało utworzone kilka wersji planów dla jednego budżetu lub gdy istnieją wersje planu ze statusem odrzucona.

Budżetowanie

Usprawniliśmy filtrowanie kategorii docelowych w czynności Rozlicz budżet. Do wybory wyświetlają się tylko kategorie, którymi można rozliczać zapisy.

Budżetowanie

Na zakładce Planowanie dodaliśmy możliwość wpisywania komentarzy (uwag) do każdej pozycji dla edytowanej kwoty na liście ze szczegółami wersji planów. Pole dodaliśmy nad listą szczegółów wersji planów.

Budżetowanie

W wersji z budżetowaniem rozszerzonym na liście Planowanie domyślnie prezentowane są wartości z wersji planów odniesienia z datą obowiązywania mniejszej lub równej dacie obowiązywania wersji edytowanej i statusie Zatwierdzone. W przypadku, gdy istnieją wersje planów ze statusem innym niż Odrzucona lub Zatwierdzana, z datą obowiązywania mniejszej lub równej dacie obowiązywania wersji edytowanej, to wyświetlane jest ostrzeżenie: „Istnieją niezatwierdzone wersje planów, z których wartości nie zostaną uwzględnione. Jeżeli chcesz uwzględnić również wartości z niezatwierdzonych jeszcze wersji planów zmień status wersji odniesienia na Aktywne„.

Wersja multi

Pulpit Pracownika

Czas pracy i nieobecności

W Pulpit pracownika/Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy dodaliśmy nowe zestawienie „Grafik nieobecności”, w którym pracownik może sprawdzić zaplanowane absencje swojego zespołu. Zestawienie uwzględnia pracowników przypiętych do tego samego elementu struktury oraz przełożonego. Dostępne są filtry:

 • Zakres – możemy wybrać: dzienny, tygodniowy, miesięczny,
 • Pracownicy – ograniczenia zestawienia do wybranego współpracownika,
 • Z podległymi – przełożony wyższego szczebla może włączyć widok pracowników podległych swoim podwładnym,
 • Jednostka organizacyjna – ogranicza widok pracowników w ramach wybranej jednostki organizacyjnej.

W zestawieniu w komórce dnia widoczny jest zaplanowany czas pracy lub nieobecność, prezentowana w następujący sposób:

 • kod nieobecności, jeżeli został uzupełniony w konfiguracji definicji nieobecności – widok wprowadzonych do kalendarza nieobecności własnych oraz podwładnych,
 • Nb – nieobecności wprowadzone do kalendarz, które nie mają uzupełnionego kodu oraz dane o nieobecnościach współpracowników,
 • prefiks P – oznacza nieobecność zaplanowaną w ramach planowania urlopów,
 • prefiks W – oznacza złożony wniosek o nieobecność, który nie został jeszcze zaakceptowany.

W dolnej części zestawienia dodaliśmy sekcję „Legenda”, która prezentuje zastosowane kody nieobecności oraz sekcję „Dodaj”, w której pracownik może złożyć wniosek o nieobecność.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2401.1.4 z dnia 16.02.2024

2401.1.4.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Pracownik tymczasowy

Poprawiliśmy stornowanie wypłaty z naliczonym elementem „Ekwiwalent za czas urlopu prac. tymcz.”. Dotychczas na takiej wypłacie dodatek „Ekwiwalent za czas urlopu prac. tymcz.” naliczany był w nieprawidłowej wartości ze względu na podwojoną liczbę dni i godzin.

Kartoteka Pracownika

Poprawiliśmy uwzględnianie historycznych okresów zatrudnienia w wyliczaniu aktualnych okresów wypowiedzenia, jeżeli była przerwa między poprzednim a obecnym zatrudnieniem. Obecnie w takim przypadku do wyliczania okresów wypowiedzenia są doliczane również poprzednie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku wypłaty elementu wynagrodzenia nieopodatkowanego (np. stypendium, wynagrodzenie stażysty), gdzie zwolniony z podatku zostaje przychód do określonej kwoty rocznie. Dotychczas mimo zerowej zaliczki na podatek, składka zdrowotna w takim przypadku nie była ograniczana do zera.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku pracownika młodocianego, któremu wypłacane jest wynagrodzenie zasadnicze w niskiej kwocie oraz drugi element wynagrodzenia np. premia. Dotychczas w takiej sytuacji w niektórych przypadkach dochodziło do nieprawidłowego ograniczenia składki zdrowotnej.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej, w przypadku oznaczenia do przeliczenia zapisanej i zatwierdzonej wypłaty zawierającej niską kwotę wynagrodzenia oraz element wynagrodzenia „Przychód od skł. pracod. PPK (etat, W)”. Dotychczas składka zdrowotna na takiej wypłacie miała nieprawidłową wartość.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy wyliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik miał w trakcie miesiąca aktualizację kartoteki z cięciem okresu oraz jednocześnie ze względu na nieobecność „Zwolnienie chorobowe”, rozliczane zasiłkiem chorobowym, składce zdrowotnej podlegał niski przychód. Składka zdrowotna była wówczas ograniczana do nieprawidłowej wartości.

Nadgodziny

Poprawiliśmy wykazywanie nadgodzin w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Statystyka w przypadku oddawania dnia wolnego za święto w innym miesiącu niż dane święto występuje, przy okresach rozliczeniowych dłuższych niż 1 miesiąc. W tym celu w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Statystyka w sekcji „Statystyka czasu pracy” dodaliśmy parametr „Nadgodziny wg” z dwiema opcjami do wyboru:

 • Statystyki miesięcznej – jest to wartość domyślna parametru i oznacza dotychczasowe działanie statystyki, czyli wyliczające dane z kalendarza;
 • Rozliczenia wynagrodzenia – przy takim ustawieniu dane będą wyliczane w taki sam sposób jak podczas naliczania wypłaty.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w sytuacji, gdy pracownik w poprzednim miesiącu przebywał na urlopie wychowawczym i wystąpiło ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek. Dotychczas mogło dojść do zawyżenia składki zdrowotnej w przypadku:

 • wypłat liczonych do 10. dnia miesiąca za miesiąc kolejny w stosunku do miesiąca z odnotowanym urlopem wychowawczym,
 • wypłat liczonych na koniec miesiąca z opcją miesięcy wstecz za miesiąc kolejny w stosunku do miesiąca z odnotowanym urlopem wychowawczym.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku korekty nieobecności ZUS z poprzedniego miesiąca poprzez opcję miesięcy wstecz. Dotychczas w niektórych przypadkach, jeżeli pierwotna wypłata miała ograniczenie składki zdrowotnej, na wypłacie korygującej składka zdrowotna była naliczana w zawyżonej wysokości.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie danych na deklaracji PIT-11 w przypadku pracownika, który otrzymał w danym roku podatkowym wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy oraz zasiłek macierzyński i korzystał ze zwolnienia z podatku dla dużych rodzin, a kwota zasiłku przekroczyła limit zwolnienia. Dotychczas na deklaracji PIT-11 w wierszu 15 „Inne źródła” nie pojawiała się wartość zasiłku chorobowego wypłaconego w danym roku. Obecnie dane wykazywane są poprawnie.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.03.2024 r.:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 7540,36 zł;
 • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 603,23 zł,
  • II rok nauki – 678,63 zł,
  • III rok nauki – 754,04 zł,
 • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 527,83 zł;
 • Najniższa emerytura: 1780,96 zł;

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 r. (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 106).

Deklaracje ZUS

Obsłużyliśmy generowanie deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a w sytuacji, gdy w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/ZUS jest uzupełnione pole „Nazwa skrócona firmy (pole należy wypełnić tylko wtedy, gdy nazwa wpisana w konfiguracji na zakładce 'Ogólne’ jest inna niż nazwa pod którą firma została zgłoszona do ZUS)”. Dotychczas nazwa skrócona była pobierana zawsze z zakładki Firma/Nazwa i adres z pola „Nazwa skrócona”.

Wypłaty

Poprawiliśmy naliczanie wypłat w sytuacji, gdy pracownik ma dodany w kartotece w zakładce Etat/Dodatki element wynagrodzenia, który na definicji w zakładce „Dodatkowe” ma ustawiony parametr „Wliczaj do podstaw dopłat do nadgodzin” jako „Wliczaj wypłacone” oraz przebywa przez cały miesiąc na nieobecności, zatem ma zerowy czas pracy. Dotychczas w takim przypadku podczas naliczania wypłat pojawiał się komunikat: „Błąd wykonania podczas naliczania parametrów składnika”.

Deklaracja ZUS DRA

Zmodyfikowaliśmy naliczanie składek ZUS dla pracowników przejętych w trakcie miesiąca na mocy art. 23′ KP, dla których wypłata była naliczona w tym samym miesiącu co przejęcie pracownika. W opisanym przypadku składki ZUS nie były naliczone.

Handel

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy sposób drukowania informacji o kwocie pozostałej do zapłaty na fakturach sprzedaży. Przy płatności w różnych walutach i rozliczeniu dokumentu w całości dodaliśmy dopisek: „Pozostało do zapłaty 0 EUR” (symbol waluty na dopisku zależny jest od waluty z podsumowania dokumentu). Dotychczas w przypadku, gdy na fakturze sprzedaży wskazano dwie wpłaty, które rozliczały ją w całości, na wydruku faktury nie pojawiała się informacja o zerowej kwocie pozostałej do zapłaty.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wyliczenie kwot pozostających do zapłaty, gdy na fakturze występują przynajmniej dwie płatności, a zarazem dodaje się do dokumentu wcześniej zarejestrowaną wpłatę rozliczaną wraz z jego zatwierdzeniem.

Sprzedaż

Poprawiliśmy zapis NIP-u odbiorcy w przypadku seryjnego wydruku faktur z listy. W sytuacji gdy nabywca i odbiorca byli różni, a odbiorca nie posiadał NIP-u, wydruk tego dokumentu dziedziczył NIP odbiorcy z poprzedzającego dokumentu.

Zamówienia i oferty

W zamówieniach łączących system rezerwacji algorytmicznej z rezerwacją ze wskazaniem zasobów (tzw. subzasoby), poprawiliśmy generowanie faktury/wydania, gdy towar rezerwowany był dokumentami pozostającymi w relacjach w następującym scenariuszu: Zamówienie odbiorcy (ZO) -gt; Zamówienie dostawcy (ZD) -gt; Zakup (ZK z PZ lub samo PZ).

Księgowość

RMK

Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas specyficznej konfiguracji obrotu na koszcie RMK w przypadku zastosowania algorytmu typu Dzienny (wg obrotów). Dotychczas podczas wprowadzania nowego obrotu RMK w sytuacji, gdy wartość w polu „Data” była równa wartości w polu „Data do”, ilość dni była wyliczana jako „0”. Uniemożliwiało to prawidłowe wyliczenie dziennej stawki rozliczenia kosztu. Wprowadzone zmiany zakładają poprawę w mechanizmie wyliczania ilości dni dla obrotu, także w przypadku występowania zakresu jednego dnia.

Procedury OSS i IOSS

Poprawiliśmy wyświetlanie danych na wydruku Informacja VIU-DO dostępnym z poziomu formularza deklaracji VIU-DO. Dotychczas pole „Całkowita kwota należnego podatku VAT z tytułu świadczonych usług” znajdujące się w sekcji C.2. oraz C.3. pozostawało puste niezależnie od danych zawartych na deklaracji. Obecnie raport generowany jest prawidłowo.

Systemowe

Operatorzy

Poprawiliśmy zapisywanie w logu zmian (tabela ChangeInfos) informacji o operacjach wykonywanych w ramach zastępstwa. W przypadku zalogowania się na zastępstwo za innego użytkownika, wszystkie operacje zapisane w logu posiadają w polu Info dodatkową informację w postaci „Zastępstwo [Zastępujący][ID:ID_Zastępującego] za [Zastępowany][ID:ID_Zastępowanego]”

HTML

Listy

Poprawiliśmy weryfikację nazwy folderu podczas tworzenia podfolderów na listach oraz dodaliśmy zabezpieczenie przed utworzeniem folderu z pustą nazwą. Weryfikacja nazwy folderu polega na sprawdzeniu, czy nazwa nie zawiera zabronionych znaków '\’ i '/’. W poprzedniej wersji w przypadku usunięcia lub wprowadzenia niepoprawnej nazwy przy próbie przejścia na dany folder następował błąd działania programu.

Kadry i Płace

Czas pracy

Poprawiliśmy działanie filtrów na listach Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Zestawienie czasu pracy oraz Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Zestawienie normy pracy. Dotychczas w przypadku dużej ilości zapisów i ustawienia tygodniowego zakresu danych oraz wskazania w filtrze „Rodzaj” opcji „Wszyscy”, pojawiał się komunikat: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Obecnie nie ma ograniczenia w liczbie wyświetlanych wierszy.

Księga inwentarzowa

Środek trwały

Poprawiliśmy widoczność cech dodanych na zakładkę Ogólne formularza środka trwałego w przypadku zmniejszenia formularza do rozmiaru niemieszczącego na jednym widoku wszystkich pól. W takiej sytuacji po przewinięciu formularza za pomocą paska znajdującego się w prawej części formularza dodatkowe cechy nie były widoczne. Aktualnie na formularzu są widoczne wszystkie pola.

Systemowe

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy komunikat, który pojawia się po uruchomieniu systemu, informujący o zapisywaniu na dysk plików konfiguracyjnych.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie weryfikatora w e-wnioskach o nieobecności, sprawdzającego modyfikację dnia pracy we wnioskowanym okresie nieobecności. Aktualnie składając wniosek o nieobecność pracownik otrzyma komunikat: „We wnioskowanym okresie nieobecności został zarejestrowany czas pracy.”, jeżeli przynajmniej jeden dzień w kalendarzu czasu pracy we wnioskowanym okresie nieobecności został zmodyfikowany i naniesiono strefę czasu pracy. Jeżeli modyfikacja dni kalendarza czasu pracy zakończyła się usunięciem wszystkich stref czasu pracy, komunikat ten nie zostanie wyświetlony.

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie e-wniosków w zakresie nanoszenia stref czasu pracy, gdy występują dwa wnioski na ten sam dzień. Wcześniej w sytuacji, gdy pracownik na ten sam dzień złożył „e-wniosek o wyjście prywatne”, a następnie „e-wniosek o urlop opiekuńczy (godz.)”, po akceptacji przez przełożonego w kalendarzu na czasie pracy pracownika mógł zostać dodany nieprawidłowy zapis stref czasu pracy. Aktualnie w takiej sytuacji strefy czasu pracy zostaną dodane prawidłowo.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2401.1.3 z dnia 02.02.2024

2401.1.3.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Ochrona danych osobowych

Poprawiliśmy raport Rejestr naruszeń dostępny z poziomu listy Ochrona danych osobowych/Naruszenia. Dotychczas nieprawidłowo uzupełniana była kolumna z datą naruszenia i datą zgłoszenia, a okres w nagłówku raportu nie ustawiał się zgodnie z wybranym okresem w filtrze nad listą.

Podatki 26

Poprawiliśmy wyliczanie korekty wypłaty zleceniobiorcy w wieku poniżej 26 lat, jeżeli była ona spowodowana koniecznością naliczenia zaległych składek zdrowotnych lub składek na ubezpieczenie społeczne, i była naliczona po ukończeniu przez niego 26 roku życia. W takim przypadku korekta wypłaty była nieprawidłowo wykazywana jako przychód i był naliczany podatek.

Deklaracja GUS

Poprawiliśmy wykazywanie osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych na wydruku Zestawienie Z-05. Dotychczas nie wykazywaliśmy osób przebywających na w/w nieobecnościach powyżej 3 miesięcy, jeśli na koniec kwartału sprawozdawczego wróciły już do pracy. Obecnie wykazujemy takie osoby. Raport Zestawienie Z-05 dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Listy płac

Poprawiliśmy numerację wierszy na wydruku Pełna lista płac. Jeżeli raport zostanie wywołany dla więcej niż jednej listy płac, to numeracja wierszy w kolumnie „Lp” zostanie wyzerowana w momencie rozpoczęcia uwzględniania na wydruku kolejnej listy płac. Dotychczas numeracja wierszy była kontynuowana pomiędzy poszczególnymi listami płac. Wydruk Pełna lista płac dostępny jest z listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Deklaracja GUS

Zmieniliśmy sposób wykazywania elementów wynagrodzenia na wydruku Zestawienie Z-02 w dziale 4 „Składniki kosztu pracy”. Zgodnie z objaśnieniami w dziale 4 należy wykazać wynagrodzenie za pracę wykonaną w okresie sprawozdawczym, zatem elementy wynagrodzenia zamiast według daty wypłaty będą wykazywane według okresu elementu.

Korekty wypłat

Poprawiliśmy mechanizm korekty podatków i składek, który dostępny jest z poziomu listy pracowników w Czynności/Korekta podatków i składek. Obecnie w przypadku 50% kosztów uzyskania przychodu, podpowiadane są poprawne wartości zarówno w polu „Podstawa naliczania”, jak i w „Naliczone”.

Podstawa zasiłku

Poprawiliśmy wyświetlanie danych na wydruku Podstawa naliczania zasiłków (ZUS-Z3). W przypadku wystąpienia korekty nieobecności całomiesięcznej i wypłaty z przesunięciem, na raporcie widoczne były oba rodzaje nieobecności. Obecnie drukowany jest tylko rodzaj nieobecności po korekcie.

KZP, ZFM

Poprawiliśmy działanie parametru „Blokada”, który dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Definicje KZP, ZFM, … na definicji funduszu pożyczkowego. Ustawienie tego parametru na „Tak” spowoduje, że zablokowana w ten sposób definicja funduszu pożyczkowego nie będzie widoczna podczas dodawania funduszu pożyczkowego z poziomu kartoteki pracownika oraz podczas synchronizacji baz w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Ogólne w polu „Fundusze pożyczkowe podlegające synchronizacji”.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Poprawiliśmy wyświetlanie ilości urlopu wypoczynkowego na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia. Ilość dni urlopu została zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Podstawa urlopu

Poprawiliśmy naliczanie podstawy urlopu okolicznościowego w przypadku, gdy pracownikowi wypłacany jest element wynagrodzenia zasadniczego skonfigurowany jako niepomniejszany za czas urlopu. Jeżeli w definicji elementu wynagrodzenia „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” w zakładce „Nieobecności” w polu „Podstawa” wskazana została opcja „Wliczać aktualną wartość” lub „Wliczać jak zasadnicze”, to do podstawy urlopu okolicznościowego wliczane było wynagrodzenie zasadnicze, pomimo że wynagrodzenie to nie zostało pomniejszone za czas urlopu.

Listy płac

Poprawiliśmy wywoływanie wydruku Skrócona lista płac, jeżeli występują na niej różne waluty, np. PLN i EUR. Dotychczas w takim przypadku przy próbie generowania raportu pojawiał się komunikat: „Nie można wykonywać tej operacji na wartościach w różnych walutach 'PLN’ i 'EUR'”. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i place/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia w zakładce „Deklaracje” poprawiliśmy uzupełnianie pola „Zaliczka podatku (podatek)”. W przypadku, gdy w polu „Pozycja na deklaracji PIT” wskażemy opcję „PIT-11 1e. Dochód zwolniony z podatku” lub „PIT-11 15e. Dochód zwolniony z podatku”, a następnie usuniemy ten wybór to wówczas w polu „Zaliczka podatku (podatek)” widoczna będzie opcja „Nie naliczać” i zostanie ono wyszarzone.

Składki na FP

Poprawiliśmy wykazywanie podstawy składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe na wydruku Zestawienie pracowników zwolnionych ze składek na Fundusz Pracy w przypadku osób, których wynagrodzenia zostały skorygowane przez storno. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Urlop wypoczynkowy

Poprawiliśmy działanie raportu Lista pracowników przekraczających próg urlopowy z 20 na 26 dni w przypadku, gdy w kartotece pracownika była wprowadzona historia zatrudnienia z podstawą stażu pracy, na definicji której następujące parametry były ustawione na TAK: „Staż do urlopu” oraz „Praca w firmie”. Dotychczas taki okres nie był uwzględniany do stażu pracy w tym wydruku. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy obsługę rachunków bankowych na deklaracjach ZUS Z-3 i ZUS Z-3a. W przypadku kiedy wybrany był rachunek bankowy inny niż polski – Rachunek Bankowy Zagraniczny lub Rachunek Bankowy USA – na wydruku deklaracji z poziomu jej formularza nie było numeru rachunku bankowego. Natomiast w przypadku eksportu deklaracji ZUS Z-3 i ZUS Z-3a, jeśli wybrany był „Rachunek Bankowy USA” pojawiał się komunikat uniemożliwiający eksport.

Wypłaty

Poprawiliśmy naliczanie wypłat w walucie euro w sytuacji, gdy w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Listy płac na definicji listy płac w parametrze „Waluta wypłaty” jest ustawiona wartość „EUR” oraz w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Rachunki bankowe na formularzu rachunku w sekcji „Rozliczenie wynagrodzenia” w polu „Kwota” jest wskazana wartość „0,00 EUR”. Dotychczas w takim przypadku przy próbie naliczenia wypłaty pojawiał się komunikat: „Nie można wykonywać tej operacji na wartościach w różnych walutach 'PLN’ i 'EUR'”.

Świadczenia socjalne

Dostosowaliśmy sprawdzanie limitu dla świadczeń socjalnych do interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej. Zgodnie z tą interpretacją wysokość przysługującego limitu zwolnienia z opodatkowania uzależniona jest od momentu powstania przychodu, zatem limit dla elementu „Świadczenie socjalne (z limitem)” będzie sprawdzany po dacie wypłaty. Jeśli poprzez ”naliczenie świadczenia” w styczniu 2024 r. należy rozumieć postawienie do dyspozycji lub wypłatę, wówczas obowiązuje limit zwolnienia w wysokości 1000 zł. Jeśli jednak świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostało wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownikowi w grudniu 2023 r., to obowiązuje limit 2000 zł.

Nieobecności

Zmodyfikowaliśmy wydruk Zestawienie nieobecności dostępny na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy oraz w Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Lista nieobecności. Aktualnie okres danych do wydruku pobierany jest z pola „Okres” w filtrze na górze listy.

PFRON

Na wydruku Informacja DEK-2-a poprawiliśmy wykazywanie danych w kolumnach „Osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy” oraz „Osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy” w przypadku, gdy pracownik utracił schorzenie specjalne w trakcie miesiąca. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy wyświetlanie zawartości zakładki „Przychód stanowiący podstawę wymiaru składek” na deklaracji ZUS Z-3a. Po zatwierdzeniu deklaracji mimo poprawnego zapamiętania danych i ich pełnym eksporcie do pliku xml, na wyżej wymienionej zakładce informacje te nie były widoczne.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy działanie czynności „Eksport PUE (Z-3a)” w przypadku, gdy na formularzu deklaracji „ZUS Z-3a” w zakładce „Wypłacone świadczenia” były uzupełnione ostatnie kolumny dla poszczególnych świadczeń, dotyczące kodów lub procentu. Dotychczas podczas próby eksportu takiej deklaracji pojawiał się komunikat uniemożliwiający zakończenie czynności. Dodatkowo na formularzu deklaracji „ZUS Z-3a” na formularzu deklaracji „ZUS Z-3a” w zakładce „Wypłacone świadczenia” w sekcji „Uposażenie/stypendium” umożliwiliśmy wpisanie 10 pozycji.

Księgowość

Deklaracja CIT-8

Poprawiliśmy błąd, który w trakcie obliczania zaliczek na podatek CIT-8 uniemożliwiał zastosowanie stawki podatkowej innej niż domyślna. Dotychczas pomimo, iż użytkownik wprowadził w konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/PIT i CIT) obniżoną stawkę 9 % dla dochodów z innych źródeł, w trakcie obliczania zaliczek na podatek dochodowy stosowana była domyślna stawka 19 %. Aktualnie błąd nie występuje, a zaliczki na podatek CIT-8 obliczane są zgodnie ze stawkami wskazanymi w konfiguracji programu.

Dokumenty Ewidencji

Poprawiliśmy obsługę nadmiarowych logów pojawiających się w trakcie wprowadzania wyciągów bankowych przez Ewidencję dokumentów. Dotychczas w trakcie dodawania operacji typu Wpłata/Wypłata w logu pojawiał się komunikat błędu: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Aktualnie problem nie występuje.

Handel

Relacje dokumentów

Na oknie pośrednim poprawiliśmy listę dokumentów nadrzędnych do przyłączenia z poziomu dokumentu podrzędnego. Wyeliminowany został dokument już rozliczony, a przyłączony wcześniej do tego podrzędnego.

Zamówienia i oferty

Umożliwiliśmy zatwierdzenie korekty przyjęcia KPZ do PZ wykorzystanego na obrotach zamówienia odbiorcy przy włączonym typie zamówień 'Z obrotami’ i dokumencie zamówienia w buforze. Dotychczas system blokował taką sytuację.

Zamówienia i oferty

Dostosowaliśmy narzędzie 'Naliczanie obrotów towaru’ do sytuacji, w których zamówienie odbiorcy jest korygowane. Dotychczas użycie narzędzia dla zamówienia powodowało odbudowanie jego zasobów zamówionych, co dla dokumentu korygowanego nie powinno mieć miejsca.

Generator zamówień

Wprowadziliśmy agregację pozycji na zamówieniu do dostawcy (ZD) utworzonym za pomocą generatora zamówień z zamówień od odbiorców (ZO) znajdujących się w różnych magazynach. Jeżeli na pozycjach ZO znajduje się ten sam towar o tej samej jednostce to na dokumencie ZD zostanie on zagregowany do jednej pozycji.

Płatności dokumentów handlowych

Poprawiliśmy przepisywanie płatności i sposobu zapłaty z dokumentu źródłowego na korektę, gdy płatność na dokumencie źródłowym jest podzielona na różne sposoby zapłaty oraz na różnych płatników. Dotychczas na korekcie tworzyła się płatność na płatnika z pierwszego sposobu zapłaty dokumentu źródłowego, a przy podziale płatności podpowiadany był ten sam płatnik. Obecnie płatnik z pierwszego sposobu zapłaty dokumentu źródłowego przenoszony jest na płatność na korekcie tylko, gdy sposoby zapłaty na tych dokumentach są zgodne. Dodatkowo przy podziale płatności na korekcie płatnik i sposób zapłaty na kolejnych sposobach zapłaty ustawiane są na podstawie bieżącego dokumentu.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy wyświetlanie kolumny dot. rozliczenia dokumentu rozliczanego, która dla zamówień ma wykazywać, że wystawiono dokument końcowy w danej transakcji, np. WZ. Właściwość przed poprawką wykazywała niepoprawny wynik dla korekty zamówienia od odbiorcy (KZO).

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wyświetlanie tabeli VAT na wydruku faktury sprzedaży. Podczas wydruku seryjnego z poziomu listy dokumentów, od momentu pojawienia się faktury końcowej, która rozlicza zaliczkę, kolejne faktury nie miały tabeli VAT. Obecnie taki problem nie występuje.

KSeF

Poprawialiśmy eksport danych związanych z przyczyną korekty dokumentów handlowych w plikach JPK_FA oraz KSeF. Dane przekazywane do plików będą dokładniej odzwierciedlać przyczyny korekty widoczne w systemie.

Terminale płatnicze

Poprawiliśmy współpracę z terminalem płatniczym, gdy wpłata dokonywana jest z poziomu modułu Ewidencji Środków Pieniężnych.

Nieruchomości

Nieruchomości

Poprawiliśmy działanie praw obiektowych nadawanych w ustawieniach konfiguracyjnych w zakładce Prawa danych dostępnej na Typie obiektów. Błąd polegał na pomijaniu tych uprawnień. Efektem była możliwość podglądu i edycji obiektu z poziomu list Struktura nieruchomości oraz Obiekty, pomimo ustawienia prawa Tylko do odczytu lub Zakazu dostępu. Od teraz prawa obiektowe działają prawidłowo. W wypadku pierwszej ze wspomnianych list odebranie prawa obiektowego do wybranego Typu obiektu skutkuje tym, że nie są wyświetlane również podrzędne do niego obiekty.

CRM

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd występujący podczas budowania formularza użytkownika na definicjach obiektów z obszarów: CRM, Nieruchomości, Flota, Zlecenia serwisowe, Wypożyczenia. Polegał on na tym, że podczas ustawiania kolejności pól w sekcji „Wybrane pola” zaznaczone przez nas pole zamieniane było na pierwsze pole listy. W efekcie uciążliwe było ustawianie kolejności pól na formularzu. Analogiczny problem występował po zaznaczeniu pola w celu ustawienia jego parametrów np. szerokości opisu lub szerokości pola. Od teraz problem nie występuje.

HTML

Ustawienia list i formularzy

Poprawiliśmy wyświetlanie dostępnych opcji dla list położonych na formularzach. W poprzedniej wersji, na niektórych formularzach zawierających listy (np. dokument ewidencji na zakładce Opis analityczny i dekrety lub formularz konfiguracji Opcje/Kadry i płace/Jednostki organizacyjne) w menu Formularz, w grupach Lista i Zaawansowane pojawiały się zdublowane pozycje Eksportuj, Importuj, Organizuj listę.

Wersja multi

HTML

Bezpieczeństwo

Poprawiliśmy weryfikację loginu i hasła operatora w przypadku próby zalogowania do systemu z użyciem tego samego loginu na dwóch zakładkach przeglądarki.

Ustawienia list i formularzy

Poprawiliśmy zapis ustawień listy w Pulpicie pracownika w folderze Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Pozostała dokumentacja. We wcześniejszej wersji pomimo zmiany i zapisania nowych ustawień, lista była zawsze wyświetlana w układzie domyślnym.

Pulpity HR

e-wnioski

Na e-wnioskach związanych z czasem pracy, poprawiliśmy wyświetlanie czasu pracy. Wcześniej w przypadku, gdy wniosek dotyczył dnia pracy ze strefą czasu pracy zachodzącą na kolejny dzień, dane prezentowane były w formacie: „Praca w normie (22:00 .. 30:00)”. Aktualnie dane w tym przypadku będą prezentowane: „Praca w normie (22:00 .. 6:00)”.

Systemowe

Interfejs użytkownika


W wersji HTML dla wybranych predefiniowanych wydruków umożliwiliśmy wybór dodatkowych parametrów. Od teraz w widoku „Organizator raportów” dostępny jest przycisk „Opcje”, który dla wybranych raportów umożliwia wskazanie dodatkowych opcji wydruku.

BI

Raporty

Poprawiona została forma prezentacji wartości procentowych na wykresach, w sytuacji gdy wykres zwraca puste dane. Wyeliminowane zostało nadmiarowe przemnażanie osi.

Pulpit kontrahenta

ServiceDesk

Poprawiliśmy wyświetlanie nadmiarowego komunikatu o niezapisanym komentarzu na zgłoszeniu serwisowym.

Kadry i Płace

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy możliwość generowania deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności. Na liście dostępne są przyciski „Generuj deklarację Z-3” oraz „Generuj deklarację Z-3a”.

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

Magazyn nadgodzin

Poprawiliśmy działanie Magazynu nadgodzin. Wcześniej próba usunięcia zapisu na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Rozliczenie czasu pracy, dotyczącego strefy czasu pracy „Rozliczenie nadgodzin”, mogła zakończyć się komunikatem: „Wystąpił błąd podczas dodawania zapisu do bazy danych (RozliczenieNadgodzin – (0:00, 8:00)). Wystąpił błąd wykonania zapytania SQL przez serwer bazy danych. (…)”. Sytuacja taka miała miejsce, gdy rozliczane nadgodziny zostały wypracowane w dzień wolny i zostały rozliczony w ramach wykonania operacji „Rozlicz nadgodziny”. Aktualnie modyfikacja danych w powyższym przypadku działa prawidłowo.

Magazyn nadgodzin

Poprawiliśmy działanie w zakresie modyfikacji danych w kalendarzu czasu pracy z włączonym Magazynem nadgodzin. Wcześniej próba usunięcia strefy czasu pracy na dniu kalendarza czasu pracy, mogła zakończyć się komunikatem: „Niepoprawny zapis danych. Ujemne ID(-2147483643) zapisu zależnego w polu 'ZasobRN.Strefa'”. Sytuacja taka miała miejsce, gdy po akceptacji wniosku o odbiór nadgodzin, które zostały wypracowane w dzień wolny i naliczeniu wynagrodzenia za ten okres, próbowaliśmy usunąć strefę czasu pracy „Rozliczenie nadgodzin (prac)”. Aktualnie modyfikacja danych w powyższym przypadku jest możliwa.

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

W budżetowaniu rozszerzonym poprawiliśmy wyliczanie kwot planowanych. Do czasu, gdy w budżecie nie ma żadnej wersji planu o statusie Zatwierdzona, przy wyliczaniu kwot planowanych są uwzględniane wszystkie aktywne wersje planów. Aktywne czyli ze wszystkimi statusami poza Odrzucona. Od momentu, gdy w budżecie jest chociaż jedna wersja planu o statusie Zatwierdzona, kwoty planów wyliczane są z wersji planów o statusie Zatwierdzona.

Systemowe

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy tłumaczenia kwot słownych znajdujących się na wydrukach w języku ukraińskim.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2401.1.2 z dnia 26.01.2024

2401.1.2.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Wersja multi

Pulpit Kierownika

Czas pracy i nieobecności

Pulpity HR

e-wnioski

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Podstawa urlopu

Zarejestrowaliśmy wydruk Wyliczenie podstawy urlopu, żeby był widoczny przy włączonym w konfiguracji programu mechanizmie ASPX do raportowania. Raport dostępny jest z poziomu naliczonego na wypłacie elementu wynagrodzenia dotyczącego urlopu wypoczynkowego.

Nieobecności

Zmodyfikowaliśmy algorytm obliczania czasu w tabeli w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Podstawy naliczania zwolnień ZUS w taki sposób, aby praca nie była pomniejszana za nieobecności, które w definicji mają ustawioną przyczynę „Urlop wypoczynkowy”.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy uwzględnianie w podstawie chorobowego miesięcy, za które naliczona została więcej niż jedna lista płac. Jeżeli w takim miesiącu wystąpiła nieobecność usprawiedliwiona płatna oraz dowolna inna nieobecność, mogło dojść do sytuacji, w której wynagrodzenie za nieobecność z tego miesiąca przyjmowane było w podstawie chorobowego w zerowej wartości.

Zajęcia komornicze

Dodaliśmy możliwość określenia, z których świadczeń wypłaconych jako dodatek zostanie naliczone potrącenie na poczet zajęcia komorniczego. W tym celu na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Rozliczenie” w sekcji „Potrącenia z wynagrodzenia” dodaliśmy parametr: „Uwzględniaj jak wypłaty z ZFŚS”. Parametr domyślnie jest ustawiony na TAK na definicjach elementów świadczeń oraz dodatku, które dostępne są standardowo: „Świadczenie socjalne”, „Świadczenie socjalne (z limitem)”, „Świadczenie socjalne (z limitem,dodatek)”. Wprowadziliśmy również odpowiednie zmiany w algorytmie naliczania zajęć komorniczych.

Deklaracja ZUS DRA

Zmodyfikowaliśmy wykazywanie składek ZUS na deklaracji ZUS DRA dla elementów wypłaconych za okresy sprzed daty przejęcia na mocy art. 23′ KP. Obecnie elementy wynagrodzenia wypłacane za okresy sprzed daty przejęcia będą uwzględniane w deklaracji DRA.

Czas pracy

Umożliwiliśmy ograniczenie wyświetlania cech na listach zestawień normy/czasu pracy dla funkcjonalności „Czas pracy” w kontekście „Zbiorczej edycji czasu pracy”. W tym celu w konfiguracji funkcjonalności dodaliśmy dwie sekcje: „Zbiorcza edycja czasu pracy – cechy stref pracy” oraz „Zbiorcza edycja czasu pracy – cechy normy pracy”, gdzie można wskazać cechy, które będą wyświetlane w filtrach na tych listach oraz na formatce pojedynczego zapisu. W przypadku, gdy listy będą puste funkcjonalność będzie działa tak jak dotychczas, czyli będą pobierane wszystkie zdefiniowane w bazie cechy do strefy czasu i normy pracy. Uwaga: Modyfikacja nie ingeruje w zdefiniowane widoki użytkownika na tych listach.

Kartoteka Pracownika

W kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne zwiększyliśmy ilość możliwych do wprowadzenia znaków w polu „Stanowisko”. Obecnie pole wyświetla 100 znaków.

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy na wydruku Świadectwo pracy wykazywanie:

 • części urlopu ojcowskiego w punkcie 6.5,
 • części urlopu rodzicielskiego w punkcie 6.6,
 • części urlopu wychowawczego w punkcie 6.7,

w oparciu o pole „Część urlopu”, które dostępne jest na formularzu nieobecności. W zależności od wartości wskazanej w polu „Część urlopu” działanie raportu będzie następujące:

 • Domyślną wartością jest „0” i oznacza, że sposób wykazywania nieobecności na świadectwie pracy będzie taki jak dotychczas tzn. dla kilku nieobecności tego samego typu, na to samo dziecko, między którymi są dni przerwy, poszczególne okresy będą wykazywane jako kolejne części. Natomiast jeżeli między nieobecnościami nie będzie dnia przerwy to na wydruku będzie to jedna część ze zsumowanym okresem.
 • Dla wartości większych od 0:
  • jeżeli na formularzach poszczególnych nieobecności będą wybrane konkretne części, to na świadectwie pracy okresy zostaną wykazane w kolejności wskazanej w polu „Część urlopu”,
  • jeżeli np. dwie nieobecności będą miały wskazaną tą samą część, a nie było między nimi dnia przerwy, to okresy zostaną zsumowane i wykazane na raporcie jako jedna pozycja ze wskazaną częścią w polu „Część urlopu”;
  • jeżeli np. dwie nieobecności będą miały wskazaną tą samą część, a między nimi są dni przerwy, to okresy zostaną wykazane na wydruku jako odrębne pozycje ze wskazaną częścią w polu „Część urlopu” w kolejności wystąpienia okresów.

Raport Świadectwo pracy dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”. Zmiany zostały wprowadzone także dla wydruku wywoływanego z poziomu dokumentów dodatkowych.

Wydruki

Z wydruku Informacja o wysokości przychodów emeryta lub rencisty do ZUS usunęliśmy imiona rodziców. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Deklaracje ZUS

Umożliwiliśmy generowanie deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a pozwalających na przekazanie do ZUS informacji niezbędnych do ustalenia pracownikowi prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Deklaracje możliwe są do złożenia w sytuacji kiedy w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne parametr „Licz zasiłki” ustawiony jest na NIE, bądź kiedy nieobecność ZUS przekracza okres zatrudnienia. W/w deklaracje wypełniać można z poziomu formularza nieobecności ZUS, zakładki Deklaracje/Z-3, Z-3a w kartotece pracownika oraz z list Kadry i płace/Deklaracje ZUS/Z-3, Z-3a i Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności. Deklaracje po przeliczeniu można edytować, wyeksportować do pliku xml oraz wydrukować z poziomu formularza deklaracji. Dodatkowo obsłużyliśmy następujące sytuacje:

 • na formularzu nieobecności w przypadku nieobecności ZUS i kiedy możliwe jest wystawienie deklaracji ZUS Z-3 bądź ZUS Z-3a dodaliśmy zakładkę „Deklaracje” umożliwiającą dodawanie i przeglądanie w/w deklaracji, które odnoszą się wyłącznie do danej nieobecności,
 • zaznaczanie i uzupełnianie informacji o jaki rodzaj zasiłku wnioskuje pracownik,
 • wliczanie dni wolnych za nadgodziny (wprowadzonych strefami czasu pracy) do dni przepracowanych na ZUS Z-3; jeżeli w danym dniu jest wprowadzona strefa „Rozliczenie nadgodzin (prac)” lub „Rozliczenie nadgodzin (firma)”, to taki dzień zostanie wliczony do liczby dni przepracowanych w części „Informacje o składnikach wynagrodzenia” na ZUS Z-3,
 • wykazywanie zasiłku macierzyńskiego na deklaracji – w sekcji „Informacja o pracowniku” w punkcie 6 uzupełnienie całego okresu nieobecności urlopu macierzyńskiego, natomiast w sekcji „Informacja o wypłaconych świadczeniach” w punkcie 3 uzupełnione okresy i stawki procentowe wyłącznie za okres, kiedy firma płaciła zasiłki,
 • w przypadku próby dodania deklaracji do nieobecności, dla której wygenerowana została już deklaracja dodaliśmy ostrzeżenie informujące o istnieniu już deklaracji,
 • poprawiliśmy eksport wydruku deklaracji Z-3 do formatu docx z zaznaczoną opcją „Table layout”. Dotychczas eksport z zaznaczonym parametrem skutkował komunikatem uniemożliwiającym wykonanie takiej akcji.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38861.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Zmodyfikowaliśmy pobieranie danych do wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia w punkcie „1. Dobowa i tygodniowa norma czasu pracy” oraz w punkcie „2. Wymiar czasu pracy” w sytuacji, gdy na definicji kalendarza w parametrze „Nadgodziny dobowe” lub „Nadgodziny tygodniowe” jest ustawiona opcja „Kalendarz”. Wówczas w przypadku punktu pierwszego, jeżeli w kartotece pracownika w zakładce Etat/Inne dane w sekcji „Średnia norma czasu pracy do wyliczenia nadgodzin” parametr „Standardowa” jest ustawiony na „Tak” oraz w polach „Norma dobowa” lub „Norma tygodniowa” widoczne są wartości 0, to do raportu zamiast wartości 0 dane będą pobierane z konfiguracji programu z zakładki Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy odpowiednio z pól „Czas pracy nie może przekraczać na dobę (godzin)” i „Czas pracy nie może przekraczać przeciętnie na tydzień (godzin)”. Podobnie w przypadku punktu drugiego, jeżeli w kartotece pracownika w zakładce Etat/Inne dane w sekcji „Wymiar czasu pracy” parametr „Standardowa” jest ustawiony na „Tak” oraz w polach „Wymiar dobowy” lub „Wymiar tygodniowy” widoczne są wartości 0, to do raportu zamiast wartości 0 dane będą pobierane z konfiguracji programu z zakładki Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy odpowiednio z pól „Czas pracy nie może przekraczać na dobę (godzin)” i „Czas pracy nie może przekraczać przeciętnie na tydzień (godzin)”.

Nieobecności ZUS

Poprawiliśmy generowanie wydruku Wyliczenie podstawy nieobecności ZUS w mechanizmie ASPX w przypadku, gdy w nazwie firmy jest znak specjalny „amp;”. Dotychczas podczas próby wywołania tego wydruku jako „Arkusz kalkulacyjny” pojawiał się komunikat: „Błędny kod znaku specjalnego”. Raport dostępny jest z poziomu naliczonego na wypłacie elementu wynagrodzenia dotyczącego nieobecności ZUS.

Dokumenty PPK

Rozszerzyliśmy treść komunikatu widocznego podczas próby zapisu przeliczonego dokumentu „PPK-rejestracja uczestnika” w przypadku, gdy pracownik nie został zgłoszony do PPK lub w kartotece ma nieuzupełnione dane adresowe. Komunikat ma teraz następującą treść: „Imię i nazwisko nie jest uczestnikiem PPK lub pracownik nie ma uzupełnionych danych adresowych”.

Nieobecności

Umożliwiliśmy wskazanie na formularzu nieobecności związanej z urlopem wychowawczym, rodzicielskim oraz ojcowskim, którą częścią urlopu jest dana nieobecność. W tym celu na formularzach nieobecności, które w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na definicji nieobecności mają następujące ustawienia:

 • w polu „Typ nieobecności” wskazaną wartość „Urlop wychowawczy”,
 • w polu „Typ nieobecności” wskazaną wartość „Nieobecność ZUS”, a w polu „Przyczyna” wybraną opcję „Urlop rodzicielski”,
 • w polu „Typ nieobecności” wskazaną wartość „Nieobecność ZUS”, a w polu „Przyczyna” wybraną opcję „Urlop ojcowski”,
 • oraz dla nieobecności „Urlop wychowawczy (ur.macierzyński)”,

w sekcji „Urlop macierzyński/rodzicielski” pod polem „Na dziecko” dodaliśmy pole „Część urlopu”. Będzie ono aktywne cały czas, bez względu na to czy nieobecność została rozliczona na wypłacie. Pole ma również ograniczony słownik liczby części, który pobierany jest z konfiguracji programu z zakładki Kadry i płace/Płace/Zasiłki inne z sekcji „Części urlopów” dla konkretnej nieobecności. Domyślną wartością w polu „Część urlopu” jest „0” i oznacza, że sposób wykazywania nieobecności na wydruku Świadectwo pracy będzie taki jak dotychczas.

Wskaźniki

Umożliwiliśmy wskazanie na formularzu nieobecności związanej z urlopem wychowawczym, rodzicielskim oraz ojcowskim, którą częścią urlopu jest dana nieobecność. W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki inne dodaliśmy sekcję „Części urlopów” wraz z polami:

 • „Części urlopu wychowawczego”, domyślna wartość pola to 5.
 • „Części urlopu rodzicielskiego”, domyślna wartość pola to 5.
 • „Części urlopu ojcowskiego”, domyślna wartość pola to 2.
Wydruki

Zmieniliśmy oznaczenie nieobecności „Urlop rehabilitacyjny” na wydruku Zestawienie wypłaconych zasiłków i wynagrodzeń. Obecnie jest to „Reh”, tak samo jak na wydruku Ewidencja czasu pracy. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy uwzględnianie wynagrodzenia za urlop w podstawie zasiłku chorobowego, jeżeli podstawą wynagrodzenia za urlop jest składnik stały (np. stała premia). W takim przypadku wynagrodzenie za urlop jest przyjmowane w wysokości wszystkich składników stałych wchodzących w jego podstawę. W celu poprawnej interpretacji składnika stałego, należy ustawić następujące parametry w definicji elementu:

 • na zakładce „Deklaracje” w polu „Kod składnika wynagrodzenia (deklaracja ERP-7)” wybrać opcję „Składniki stałe”,
 • na zakładce „Nieobecności” w sekcji „…zasiłków (pracownicy)/(inni ubezpieczeni)” wybrać opcję „Dopełniać jak zasadnicze dla”, dla wszystkich rodzajów zasiłków.
Świadectwo Pracy

W opcjach raportu Świadectwo pracy umożliwiliśmy wybór wielu definicji elementów wynagrodzenia w polach „Ekwiwalent za urlop” oraz „Ekwiwalent za url. dod.”. Ekwiwalent, wypłacony za pomocą wskazanych w tych polach elementów wynagrodzenia, wykazany zostanie w Świadectwie pracy w punktach 6.2 (urlop wypoczynkowy) oraz 6.15 (urlop wypoczynkowy dodatkowy). Dodatkowo dodaliśmy w punkcie 6.15 informację o wykorzystaniu urlopu dodatkowego w godzinach. Wydruk Świadectwo pracy dostępny jest z kartoteki pracownika oraz z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy wykazywanie na wydruku Świadectwo pracy w punkcie 6.15 oprócz odprawy emerytalno-rentowej również innych świadczeń przewidzianych przepisami prawa pracy. W związku z powyższym w opcjach raportu zmieniliśmy nazwę parametru z „Odprawa emer-rent” na „Odprawa” i dodaliśmy możliwość wybrania wielu elementów wynagrodzenia. Wybrane w tym parametrze definicje elementów wynagrodzenia, jeżeli zostaną rozliczone w wypłacie, widoczne będą w punkcie 6.15 Świadectwa pracy. Wydruk Świadectwo pracy dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

GUS

Na wydruku Zestawienie DG-1 dostosowaliśmy, zgodnie z interpretacją GUS, nie wykazywanie od pierwszego dnia przebywania:

 • osób korzystających z urlopów wychowawczych udzielonych na okres dłuższy niż 3 miesiące (nieprzerwanie),
 • osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych,
 • osób korzystających z urlopów bezpłatnych udzielonych na okres dłuższy niż 3 miesiące (nieprzerwanie).

Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „GUS”.

Umowa o pracę

Dodaliśmy nowy typ umowy o pracę: „Na okres próbny (do dnia porodu)”. Nowy rodzaj jest wykorzystywany w celu wydłużenia umowy o pracę na okres próbny, do dnia porodu. Okresy wypowiedzenia umowy są identyczne jak dla „Umowy o pracę na okres próbny”.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

Zmieniliśmy nazwę sekcji oraz parametru dotyczącego nadgodzin na definicji elementów wynagrodzenia, które dostępne są w konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/Płace/Elementy wynagrodzenia. Zmianie uległa nazwa parametru „Wliczaj do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny” dostępnego w zakładce „Dodatkowe”. Nowa nazwa tego parametru to „Wliczaj do podstawy dopłat do nadgodzin”. Zmieniliśmy również nazwę sekcji „Wynagrodzenie za nadgodziny”, w której znajduje się powyższy parametr, na „Dopłaty do nadgodzin”.

Kartoteka Pracownika

W kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne zwiększyliśmy ilość możliwych do wprowadzenia znaków w polach „Funkcja” oraz „Specjalność” do 100 znaków. W związku z tą zmianą pole „Kod wykonywanego zawodu” przenieśliśmy poniżej pola „Specjalność”.

PFRON

Uwzględniliśmy pracowników młodocianych w raporcie Informacja DEK-1-0 w ogólnym stanie zatrudnienia. Obecnie pracownik młodociany, zgłoszony na kodzie tytułu ubezpieczenia 01 20 xx, oraz nie będący uczniem klas I -III lub młodocianym przyuczanym, będzie uwzględniany w ogólnym stanie zatrudnienia.

Kartoteka Pracownika

W kartotece pracownika w zakładce Kadry/Ogólne zwiększyliśmy maksymalną liczbę znaków możliwą do wprowadzenia w polu „Kod” do 15.

Umowa o pracę

W przypadku pracowników zatrudnionych na stawce godzinowej zmieniliśmy na wydruku Umowa o pracę treść punktu dotyczącego wynagrodzenia na: „W czasie trwania umowy o pracę Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w stawce godzinowej w wysokości … PLN brutto/netto za godzinę (słownie: … zł 00/100)”. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Umowa cywilnoprawna

Na formularzu umowy cywilnoprawnej dodaliśmy sekcję „Bilans otwarcia”, która będzie widoczna tylko, gdy użyjemy jednej z dwóch dostępnych czynności: „Oznacz jako 'wypłacona'” lub „Ustaw kwotę spłaty dla bilansu otwarcia”. W przypadku użycia tej pierwszej opcji w sekcji „Bilans otwarcia” widoczny będzie nieedycyjny parametr „Oznaczona jako 'wypłacona'” zaznaczony na TAK. W przypadku użycia drugiej opcji pojawi się okno „Ustaw kwotę spłaty dla bilansu otwarcia” z dwoma polami do uzupełnienia:

 • Data spłaty – w tym polu należy wskazać datę spłaty umowy z uwzględnieniem następujących warunków:
  • data spłaty musi zawierać się w okresie umowy,
  • data spłaty musi być wcześniejsza niż data pierwszej wypłaty umowy.
 • Kwota spłacona – w tym polu należy wskazać kwotę umowy, która została już spłacona. Uwaga: dla umowy o typie rozliczenia „Kwota do wypłaty” jeżeli wprowadzona poprzez bilans otwarcia kwota spłaty będzie wyższa niż wartość umowy, to przy próbie zapisu pojawi się ostrzeżenie: „Kwota spłacona jest wyższa niż wartość umowy”.

Po uzupełnieniu powyższych pól i potwierdzeniu zmian, na formularzu umowy widoczna będzie sekcja „Bilans otwarcia” wraz z nieedycyjnymi parametrami „Data spłaty” oraz „Kwota spłacona”. W celu usunięcia powyższego oznaczenia umowy należy spod czynności wybrać opcję „Usuń kwotowy bilans otwarcia”. Czynność „Ustaw kwotę spłaty dla bilansu otwarcia” dostępna jest tylko dla umów cywilnoprawnych, które nie zostały całkowicie wypłacone. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6431.

Deklaracje ZUS

Dostosowaliśmy deklarację ZUS IWA do wykazywania pracowników przejętych na mocy art. 23′ KP. Obecnie do deklaracji ZUS IWA, a także do raportu pomocniczego są uwzględniani pracownicy wyłącznie z ostatniego przejęcia wynikającego z zapisu historycznego.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Wysokość należnego wynagrodzenia (procent)”, który znajduje się w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PIT- ogólne w sekcji „Ogólne” i od 01.01.2024 r. przyjmuje wartość 0,30%.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie w PIT-11 zasiłku macierzyńskiego naliczonego na podstawie definicji nieobecności „Urlop rodzicielski” ze wskazaniem w polu „Rozliczenie” wartości „Urlop rodzicielski (70% do 9 tygodni)”. Zasiłek naliczony z tytułu takiej nieobecności wykazywany był dotychczas w deklaracji PIT-11 w wierszu 15 jako przychody z innych źródeł. Aktualnie zasiłek ten wykazywany jest w jednym z wierszy 12-14 w zależności od sytuacji podatkowej pracownika.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki, które od 01.01.2024 r. przyjmują następujące wartości:

 • Przeciętne miesięczne w czwartym kwartale: 7767,85 zł
 • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • Na ubezpieczenie zdrowotne: 5825,89 zł

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r.

Księgowość

Złe długi w PIT i CIT

Poprawiliśmy raport Zestawienie złych długów dostępny na liście Księgowość/Złe długi. Dotychczas w sytuacji, gdy dokument kwalifikujący się do złych długów został uregulowany po zakończeniu roku podatkowego, ale przed momentem złożenia deklaracji CIT do właściwego urzędu skarbowego, był on błędnie wykazywany na raporcie. Po wprowadzonych zmianach raport generowany jest prawidłowo.

Grupy VAT

Rozbudowaliśmy mechanizmy systemu, umożliwiające przygotowanie scentralizowanej Deklaracji VAT-UE dla Grupy VAT w specjalnej konfiguracji pracy na wielu bazach danych (Centralizacja). Rozwiązanie obejmuje dwa elementy: przygotowanie wewnętrznych deklaracji VAT-UE(5) u członków Grupy VAT w bazach danych podrzędnych (slave), a następnie przygotowanie zbiorczej (sprawozdawczej) deklaracji VAT-UE(5) u przedstawiciela Grupy VAT w imieniu całej Grupy VAT, która tworzona jest w bazie nadrzędnej (master). Sprawozdawcza deklaracja VAT-UE(5) przygotowywana jest w bazie danych przedstawiciela Grupy VAT, poprzez scalenie przygotowanych deklaracji wewnętrznych, które zostały wcześniej przygotowane w bazach danych pozostałych członków wchodzących w skład grupy. Rozwiązanie wymaga odpowiedniego skonfigurowania baz członków grupy oraz bazy danych przedstawiciela.

 • W bazie centralnej (master) należy dokonać grupowania baz danych z których będzie tworzona scentralizowana deklaracja VAT-UE. Należy w konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Systemowe/Prana na wielu Bazach/Grupy baz danych stworzyć grupę baz danych oraz dodanie do niej baz, z których będzie generowana scentralizowana deklaracja. Następnie, pozostając w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Podmioty powiązane, zdefiniować powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT). Na koniec również w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracje VAT-podstawowe, w polu Źródło danych należy wskazać opcję: „Deklaracje w grupie baz”, a w polu Grupa baz danych należy wskazać utworzoną grupę baz.
 • W bazach podrzędnych (slave) członków Grupy VAT, w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Podmioty powiązane zdefiniować powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT).

W pierwszej kolejności należy przygotować dane wewnętrzne we wszystkich bazach danych slave wchodzących w skład utworzonej grupy baz danych. W bazach podrzędnych należy przygotować i zatwierdzić deklarację VAT-UE(5). Taka deklaracja będzie miała nowe oznaczenie widoczne na zakładce Ogólne deklaracji – Przeznaczenie: „Wewnętrzna”. Wewnętrzne deklaracje są wykorzystywane wyłącznie do przygotowania kompletnej deklaracji dla całej grupy VAT w bazie przedstawiciela i nie należy ich wysyłać do Urzędu Skarbowego. Po przygotowaniu deklaracji w bazach danych możliwe jest przygotowanie zbiorczej deklaracji i VAT-UE(5) w bazie danych Master. We wspomnianej bazie należy przygotować deklarację VAT-UE(5), na której wskazane jest Przeznaczenie: „Sprawozdawcza”, a rodzaj źródła wskazany jest jako Deklaracja w grupie baz. Taką deklarację należy przeliczyć i zatwierdzić. Deklaracja zostanie wyliczona na podstawie deklaracji utworzonych w bazach slave wchodzących w skład grupy. Do utworzonej deklaracji sprawozdawczej możliwe jest wygenerowanie oraz wysłanie scentralizowanej eDeklaracji.

Schematy księgowe

W opcji konfiguracji schematów księgowych (Narzędzia/Opcje/Księgowość/Schematy księgowe) ujednoliciliśmy możliwość weryfikacji kompilacji kodu do jednego przycisku „Sprawdź kod”. Czynność ta sprawdza poprawność użytego kodu dla całego schematu księgowego.

Parametry rozliczeń

Dodaliśmy nową czynność Generuj roczne korekty VAT, dostępną dla dokumentu ewidencji typu: Dokument wewnętrzny nabycia VAT naliczony, umożliwiającą wygenerowanie rocznych korekt VAT dla parametrów rozliczeń. Dodatkowo dodaliśmy możliwość edycji parametrów rozliczeń, np. aktualizacji wartości proporcji wstępnej i rzeczywistej bez konieczności wchodzenia do konfiguracji programu za pomocą czynności o nazwie: Zmień parametry rozliczeń VAT, dostępnej z poziomu listy Dokumentów ewidencji (Czynności/Narzędzia/Zmień parametry rozliczeń VAT). Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38050.

Grupy VAT

Przygotowaliśmy mechanizmy umożliwiające przygotowanie Deklaracji VAT-UE dla Grupy VAT w konfiguracji pracy na wielu bazach. Rozwiązanie obejmuje dwa elementy: przygotowanie wewnętrznych deklaracji VAT-UE(5) u członków Grupy VAT w bazach danych podrzędnych (slave), a następnie przygotowanie zbiorczej (sprawozdawczej) deklaracji VAT-UE(5) u przedstawiciela Grupy VAT w imieniu całej Grupy VAT, która również tworzona jest w bazie podrzędnej (slave). Sprawozdawcza deklaracja VAT-UE(5) przygotowywana jest w bazie danych przedstawiciela Grupy VAT, poprzez scalenie przygotowanych deklaracji wewnętrznych, które zostały wcześniej przygotowane w bazach danych pozostałych członków wchodzących w skład grupy. Rozwiązanie wymaga odpowiedniego skonfigurowania bazy członków grupy oraz bazy przedstawiciela.

 • W każdej bazie danych członka Grupy VAT należy, w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Podmioty powiązane zdefiniować powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT). Następnie, na zakładce Ewidencja VAT/Deklaracje VAT – podstawowe, pole „Źródło danych” – oznaczyć na „Standard (rejestr VAT)”.
 • W bazie danych przedstawiciela należy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Podmioty powiązane zdefiniować powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT). Dodatkowo, będąc w konfiguracji bazy danych przedstawiciela, należy dla podmiotu Członka Grupy VAT wskazać odpowiednią bazę danych (właściwego Członka Grupy VAT). Następnie, na zakładce Ewidencja VAT/Deklaracje VAT – podstawowe, pole „Źródło danych” – oznaczyć na „Deklaracje wg powiązań lub rejestr VAT”.

W pierwszej kolejności należy przygotować dane wewnętrzne we wszystkich bazach danych slave wchodzących w skład grupy. W bazach członków oraz w bazie przedstawiciela należy przygotować i zatwierdzić deklarację VAT-UE. Taka deklaracja będzie miała nowe oznaczenie widoczne na zakładce Ogólne deklaracji – Przeznaczenie: „Wewnętrzna„. Wewnętrzne deklaracje są wykorzystywane wyłącznie do przygotowania kompletnej deklaracji dla całej grupy VAT w bazie przedstawiciela i nie należy ich wysyłać do Urzędu Skarbowego. Po przygotowaniu danych wewnętrznych możliwe jest przygotowanie zbiorczej deklaracji i VAT-UE w bazie danych przedstawiciela. W bazie przedstawiciela należy przygotować deklarację VAT-UE(5), wskazując dla niej na zakładce Ogólne – Przeznaczenie: „Sprawozdawcza„, a następnie ją przeliczyć i zatwierdzić. Deklaracja zostanie wyliczona na podstawie deklaracji wewnętrznych z powiązanych baz danych członków grupy oraz z bazy danych przedstawiciela. Po utworzonej, deklaracji sprawozdawczej możliwe jest wygenerowanie oraz wysłanie scentralizowanej eDeklaracji.

Deklaracje PIT

W związku z rezygnacją Ministerstwa Finansów z publikacji aktywnych formularzy PDF, które umożliwiały zaczytanie plików XML zawierających częściowe dane z systemów księgowych usunęliśmy czynność „Generuj XML do aktywnego PDF”. Dane do rocznych rozliczeń na deklaracjach PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L za rok 2023 są przygotowane w formie wydruków, odpowiednio: Zestawienie do deklaracji PIT-28, Zestawienie do deklaracji PIT-36, Zestawienie do deklaracji PIT-36L dostępnych z poziomu listy deklaracji danego rodzaju.

Deklaracja CIT-8

Zaktualizowaliśmy formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 33 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 19, CIT-8/BR do wersji 10, CIT/8S do wersji 6, CIT/8SP do wersji 6, CIT/D do wersji 8, CIT/IP do wersji 5 oraz CIT/KW do wersji 4. Przygotowaliśmy również formularze dla nowych załączników: CIT/F w wersji 1 oraz CIT/M w wersji 2. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Nowe formularze mają zastosowanie dla osiągniętych przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 01.01.2023 r. Uwaga: Użytkownicy, którzy w trakcie roku generowali zaliczki w oparciu o wzór CIT-8(32), podczas przejścia na wersję 33 deklaracji CIT-8 powinni sprawdzić poprawność wyliczenia wartości w kolejnych polach deklaracji oraz załączników. W związku z likwidacją załącznika CIT/WZ na szczególną uwagę należy zwrócić w zakresie danych wprowadzonych w części E.5. deklaracji CIT-8.

KSeF

Rozszerzyliśmy zakres działania narzędzi służących do pobierania dokumentów z platformy KSeF o obsługę pobierania dokumentów sprzedażowych wystawionych przez podatnika. Dotychczas możliwe było pobieranie tylko dokumentów zakupowych wystawionych przez dostawców na rzecz podatnika. W celu sterowania zakresem pobieranych z KSeF faktur, w konfiguracji KSeF (Narzędzia/Opcje/Handel/KSeF) dodany został nowy parametr o nazwie Pobieranie faktur. W zależności od ustawienia tego parametru możliwe jest pobieranie tylko faktur zakupu, tylko faktur sprzedaży lub obu rodzajów faktur. Nowa funkcjonalność pobierania faktur sprzedaży może być wykorzystana np. przez biuro rachunkowe, które będzie pobierało faktury sprzedaży swoich klientów bezpośrednio z platformy KSeF. Pobrane z KSeF dokumenty zakupowe i sprzedażowe można w zależności od potrzeb zaimportować do modułu Handel lub do Ewidencji dokumentów.

Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy formularz Zaliczka PIT skala do aktualnych zasad opodatkowania najmu prywatnego. Rok 2023 jest pierwszym, w którym najmu prywatnego nie można rozliczyć na zasadach skali podatkowej, a jedynie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Co do zasady zatem, najmu prywatnego nie należy wprowadzać na formularzu zaliczki wg skali, który jest przygotowywany do rozliczenia podatku dochodowego od działalności gospodarczej. Wprowadziliśmy jednak mechanizmy pozwalające łatwo skorygować błędne dane. Na formularzu Zaliczka PIT skala, na zakładce Najem dodaliśmy możliwość korekty błędnie wpisanych danych. Parametr Korekta jest domyślnie ustawiony na „Nie”. Jego aktywacja pozwoli na wyzerowanie danych związanych z najmem prywatnym. Zmianami objęty został również raport Zaliczka podatku dochodowego wg skali dostępny z poziomu formularza Zaliczka PIT skala – na formularzach zaliczek posiadających parametr Korekta ustawiony na „Tak” prezentowane są informację dotyczące najmu. W przeciwnym wypadku dane te nie będą widoczne na raporcie. Uwaga: Omyłkowo wprowadzone dane dotyczące najmu prywatnego za rok 2023, które nie zostaną odpowiednio skorygowane mogą mieć wpływ na błędne ustalenie dochodu/straty na formularzu oraz wydruku zaliczki podatku dochodowego wg skali.

Deklaracje PIT

Dodaliśmy nowy wydruk Zestawienie do PIT-36 dostosowany do zmian dotyczących rozliczania najmu prywatnego, wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Na wydruku zostały usunięte informacje o przychodach i kosztach dotyczących najmu prywatnego. W przypadku omyłkowego wprowadzenia danych na zakładce Najem formularza zaliczki podatku dochodowego wg skali, na raporcie prezentowana jest stosowna informacja nawiązująca do konieczności dokonania korekty danych w celu prawidłowego przygotowania zestawienia. Raport Zestawienie do PIT-36 dostępny jest na liście Zaliczka PIT skala, dotychczas obowiązujący wydruk dostał dopisek „do 2022” i jest do wyboru na kolejnych pozycjach listy wydruków.

Deklaracje VAT

Zgodnie z Ustawą z dnia 26.05.2023 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1059), czyli Pakietem SLIM VAT 3, z dniem 01.07.2023 weszły w życie przepisy mające wpływ na korektę roczną VAT w przypadku sprzedaży mieszanej, sporządzaną za 2023 rok. Zmiany obejmują:

 • podniesienie limitu z 500 zł na 10 000 zł dla kwoty podatku niepodlegającego odliczeniu, wynikającej z zastosowania proporcji, przy której Podatnik ma prawo uznać, że proporcja wynosi 100%, jeżeli przekroczyła wartość 98% – dotyczy to prewspółczynnika oraz współczynnika sprzedaży,
 • możliwość zrezygnowania z dokonania rocznej korekty VAT podatku naliczonego w sytuacji, gdy różnica między proporcją wstępną a proporcją ustaloną dla zakończonego roku podatkowego nie przekracza dwóch punktów procentowych, przy czym w przypadku jeżeli proporcja ustalona dla zakończonego roku podatkowego jest mniejsza niż proporcja wstępna rezygnacja z korekty możliwa jest pod warunkiem, że kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z różnicy między ustalonymi proporcjami nie przekracza 10 000 zł. W przypadku jeżeli proporcja ustalona dla zakończonego roku podatkowego jest większa – nie ma limitu kwotowego. Zmiana ta dotyczy tylko współczynnika.

W związku ze wspomnianymi zmianami w programie dodano:

 • weryfikator dla deklaracji VAT-7, który wyświetli ostrzeżenie podczas próby zapisu deklaracji, w której wybrano korektę: wg deklaracji, jeżeli rzeczywisty współczynnik będzie mniejszy od szacowanego o nie więcej jak 2%.
 • możliwość wygenerowanie automatycznie elementów VAT z kwotą korekty w dokumencie wewnętrznym nabycia VAT naliczony za pomocą nowej czynności: Generuj roczne korekty VAT.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38853.

Deklaracja CIT-RB

Zaktualizowaliśmy formularz, wydruk oraz schemat e-Deklaracji dla deklaracji CIT-RB do wersji 2. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematem opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Nowy formularz ma zastosowanie dla kosztów poniesionych od 01.01.2023 r.

Deklaracja CIT-8E

Zaktualizowaliśmy formularz, wydruk oraz schemat eDeklaracji dla deklaracji CIT-8E do wersji (4). Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Nowy formularz ma zastosowanie dla dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31.12.2022 r. Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.

Ewidencja pojazdów

W związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 04.08.2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024 w konfiguracji programu zaktualizowaliśmy tabelę opłat za korzystanie ze środowiska (Narzędzia/Opcje/Ewidencja pojazdów/Środowisko/Rodzaje silników).

Deklaracja CIT-8ST

W związku z publikacją w dniu 05.01.2024 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML eDeklaracji CIT-8ST(1), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę eDeklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8ST(1).

Handel

Relacje dokumentów

Dodaliśmy możliwość wiązania istniejących dokumentów (również zatwierdzonych) relacją kopiowania z rozliczaniem pozycji. Dotychczas podczas wiązania dokumentów relacją kopiowania możliwe było przenoszenie pozycji z dokumentu nadrzędnego na dokument podrzędny. Operacja ta nie tworzyła jednak rozliczenia pomiędzy istniejącymi już pozycjami dokumentu podrzędnego, a pozycjami dokumentu nadrzędnego. Rozszerzyliśmy istniejący mechanizm o opcjonalne wiązanie pozycji relacją, gdy na pozycjach dokumentów znajdują się te same towary.

Opłata cukrowa

Przetłumaczyliśmy dodatek 'Opłata cukrowa’ na język angielski oraz ukraiński. Do tej pory dodatek ten był dostępny tylko w języku polskim.

Pozostałe

Zmieniliśmy metodę zapisywania danych kontaktowych w danych firmy oraz oddziału. Dla firmy w zakładce 'Kontakt’ zamiast czterech pól: 'Skrytka pocztowa’, 'Telefon komórkowy’, 'EMAIL’ oraz 'WWW’ została zastosowana standardowa lista danych kontaktowych jaka jest na kontrahencie w zakładce 'Dane kontaktowe’. Dla oddziału dodaliśmy taką samą zakładkę o nazwie 'Kontakt’.

KSeF

Zmodyfikowaliśmy wizualizacje plików KSeF. Dodatkowo uporządkowaliśmy formatowanie oraz wygląd pól.

KSeF

Dodaliśmy nowe kolumny: Kwota netto, Kwota brutto, Sposób zapłaty oraz Termin płatności na liście pobranych plików KSeF.

KSeF

Dostosowaliśmy możliwość przypisania kategorii dla pobranych z KSeF plików faktur do zawartości licencji. Dostępność kategorii 'Dokument handlowy’ wymaga wystąpienia w licencji co najmniej jednego stanowiska modułu Handel. Dostępność kategorii 'Dokument ewidencji’ wymaga wystąpienia w licencji co najmniej jednego stanowiska spośród modułów: Faktury, Handel, KPiR lub Księga.

KSeF

Dodaliśmy możliwość uruchomienia wizualizacji plików KSeF na dokumentach ewidencji oraz na dokumentach handlowych. Na zakładce 'KSeF’ dodaliśmy opcję wyboru podglądu pliku KSeF w formie zwizualizowanej lub jak to było wcześniej w formacie XML. Wydruk wizualizacji powinien być używany tylko do dokumentacji wewnętrznej.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy dostępność czynności 'Usuń wskazanie dostawy lub partii’ na dokumencie znajdującym się w buforze. Obecnie czynność ta jest dostępna w menu, jeśli pole 'Dostawa’ jest uzupełnione – wcześniej była dostępna tylko w przypadku dokumentu zatwierdzonego.

KSeF

Dla towaru KSeF (wybrany w konfiguracji KSeF na potrzeby tymczasowego zastępowania na dokumentach towarów nierozpoznanych) dodaliśmy w konfiguracji ustawienie dotyczące komunikatów i działania sytemu. Parametr o nazwie: 'Zatwierdzanie dokumentów z towarem KSeF’ może przyjmować następujące wartości:

 1. Pozwalaj – brak komunikatów, brak zmian w działaniu dokumentu,
 2. Ostrzegaj – informacja ostrzegawcza na żółtym pasku po ręcznym dodaniu towaru do dokumentu, pozwala zatwierdzić dokument (już bez komunikatu). Nie ma komunikatu, jeśli towar dodawany jest do dokumentu przy jego tworzeniu z pliku/rekordu KSeF,
 3. Zabraniaj – działa jak Ostrzegaj, ale nie pozwala zatwierdzić dokumentu (czerwony komunikat).
Pozostałe

Dla każdego pola w definicjach DefXmlNag dodaliśmy parametr 'Długość danych mówiący o maksymalnej długości generowanych danych, co pozwoli na automatyczne skracanie tych danych do wskazanej długości. Podczas konwersji wszystkie pola w nowym parametrze otrzymają wartość równą 0, co będzie oznaczać brak kontroli długości danych. Od teraz nie będzie już potrzeby skracania danych w metodach przeznaczonych do eksportu danych.

Dokumenty handlowe

Zablokowaliśmy możliwość zatwierdzenia opisu analitycznego na dokumentach znajdujących się w buforze. Obecnie możliwe jest ono tylko na zatwierdzonych dokumentach handlowych. Zatwierdzenie opisu analitycznego jest usuwane w chwili przeniesienia zatwierdzonego dokumentu do bufora. Modyfikacje zostały wykonane w celu zapewnienia poprawności działania mechanizmu przeliczania opisu analitycznego po edycji pozycji dokumentu.

Workflow

Definicja procesu

Przywróciliśmy możliwość wywołania dodatkowego weryfikatora dla tranzycji o definicji Wybór Operatora oraz Decyzja Użytkownika przy pomocy metod OnUserDecisionChanging i OnUserDecisionChanged.

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

Poprawiliśmy błąd konwersji dotyczący praw do nowych zakładek w budżetowaniu rozszerzonym.

Budżetowanie

Poprawiliśmy błąd konwersji jeżeli pole ścieżka dla pozycji budżetowej było większe niż 255 znaków.

Nieruchomości

Nieruchomości

W obszarze Nieruchomości poprawiliśmy problem związany z pobieraniem stawki usługi wpisanej na obiekcie do Umowy na liczniki. Do tej pory pomimo wpisania na obiekcie stawki do umowy pobierana była cena z podpiętej pod licznik usługi. Obecnie na umowę zostanie pobrana stawka, jeżeli zostanie ona uzupełniona na Liczniku. Jeżeli pole stawka pozostanie puste na Umowę na liczniki zostanie pobrana cena z podpiętej pod obiekt usługi.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy e-wnioski związane z urlopami rodzicielskimi. Dostosowaliśmy ścieżkę przepływu e-wniosku o urlop ojcowski do pozostałych wniosków w grupie Pracownik -gt; Operator kadrowy. Do e-wniosków o urlop:

 • ojcowski,
 • macierzyński,
 • rodzicielski,
 • wychowawczy

dodaliśmy powiadomienia mailowe wysyłane do przełożonego w momencie złożenia wniosku przez pracownika oraz wysyłane do pracownika i przełożonego w momencie realizacji wniosku przez operatora kadrowego.

e-wnioski

Dostosowaliśmy wnioski z kategorii „Związane z pracą zdalną” do funkcjonalności umożliwiającej blokadę wniosków wynikającą z ustawień na jednostkach organizacyjnych. Po ustawieniu blokady na danej jednostce organizacyjnej przy próbie złożenia wniosku przez pracownika w blokowanym miesiącu pojawi się komunikat: „Nie można złożyć wniosku. Modyfikacja danych w miesiącu 'miesiąc rok’ została zablokowana”.

Struktura HR

Dodaliśmy dodatkowe informacje wyświetlane wStruktura HR” w profilu pracownika. Jeżeli pracownik będzie aktualnie nieobecny lub w delegacji, zostanie wyświetlona informacja:

 • Nieobecność do: ostatni dzień nieprzerwanej nieobecności (w tym delegacji rozliczanej jako nieobecność)
 • Delegacja do: ostatni dzień nieprzerwanej delegacji rozliczanej jako strefa czasu pracy
 • Nieobecność / delegacja do: ostatni dzień nieprzerwanej delegacji lub nieobecności rozliczanej jako strefa czasu pracy

Uwaga: Dla delegacji rozliczanej jako strefa czasu pracy widoczna będzie data ostatniego (nieprzerwanego dniem wolnym lub świątecznym) dnia ze strefą czasu pracy „Delegacja służbowa”.

Struktura HR

Dodaliśmy możliwość wyświetlenia dodatkowych informacji w profilu pracownika w Pulpitach HR w Ogólne/Struktura HR. W Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR w sekcji „Ogólne” dodaliśmy parametry:

 • Nazwa cechy 1 wyświetlanej w Struktura HR – uzupełniamy nazwę cechy wyświetlanej na pierwszej pozycji
 • Nazwa cechy 2 wyświetlanej w Struktura HR – uzupełniamy nazwę cechy wyświetlanej na drugiej pozycji

W parametrach powyżej możemy wskazać cechy, które zostały utworzone w Narzędzia/Opcje/Kady i płace/Cechy/Pracownicy lub Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje cech wskazując „Tabela bazy danych: Pracownicy”.

e-wnioski

Dodaliśmy nowy „e-wniosek o zastosowanie 32% stawki podatku”. Wniosek oparty o obieg dokumentów dodatkowych w grupie kadrowe ze ścieżką przepływu: Pracownik-Operator kadrowy (z rolą Realizacja wniosków). W celu udostępnienia pracownikom wniosku należy w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Dokumenty dodatkowe wybierając w „Tabela bazy danych: Pracownicy” orazKategoria: Kadrowe”, odblokować nowy dokument „e-wniosek o zastosowanie 32% stawki podatku”. Składając wniosek pracownik uzupełnia następujące pola:

 • Data – od kiedy oświadczenie obowiązuje, będzie to data aktualizacji kartoteki pracownika.
 • Zastosuj 32% stawkę podatku – w celu złożenia wniosku należy zaznaczyć tą opcję.

Po realizacji wniosku przez operatora kadrowego w profilu pracownika zostanie dodany nowy zapis historyczny z datą wskazaną na wniosku oraz powodem aktualizacji „Zastosowanie 32% stawki podatku”, w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” ustawiony zostanie „Typ progów podatkowych” na „Indywidualne” a w tabeli będzie zapis „Próg (ponad): 0,00 Procent: 32%”. E-wniosek zostanie również dodany jako nowy dokument do e-teczki w części B.

e-wnioski

Dodaliśmy nowy parametr „Urlop na dni” dostępny w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności w konfiguracji nieobecności w zakładce „Dodatkowe” w sekcji „Wnioski urlopowe i planowane nieobecności”. Zaznaczenie parametru na Tak uniemożliwia złożenie przez pracownika wniosku o nieobecność w godzinach. Złożenie wniosku o nieobecność w godzinach będzie możliwe jeżeli pozostały do wykorzystania limit tej nieobecności jest mniejszy niż norma godzin zaplanowanych w dniu wnioskowanej absencji. Uwaga: W aktualnych bazach danych parametr „Urlop na dni” będzie ustawiony na Nie dla wszystkich definicji nieobecności, nie powodując żadnych zmian dla pracowników. W nowych bazach danych parametr „Urlop na dni” będzie ustawiony na Tak dla definicji nieobecności „Urlop wypoczynkowy”.

e-wnioski

Dodaliśmy nowy „e-wniosek oświadczenie o osiągniętym przychodzie”. Wniosek oparty o obieg dokumentów dodatkowych w grupie kadrowe ze ścieżką przepływu: Pracownik-Operator kadrowy (z rolą Realizacja wniosków). W celu udostępnienia pracownikom wniosku należy w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Dokumenty dodatkowe wybierając w „Tabela bazy danych: Pracownicy” oraz „Kategoria: Kadrowe”, odblokować nowy dokument „e-wniosek oświadczenie o osiągniętym przychodzie”. Składając wniosek pracownik uzupełnia następujące pola:

 • Data – od kiedy oświadczenie obowiązuje, będzie to data aktualizacji kartoteki pracownika oraz data uzupełniona w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe – bilans otwarcia w polu „Informacje aktualne w dniu”.
 • Przychody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, osiągnięte w bieżącym roku – wartość ta zostanie uzupełniona w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Podst. składek ZUS w sekcji „Informacja o dochodach z innych źródeł” w polu „Dochody”.
 • Podstawa opodatkowania osiągnięta w bieżącym roku – wartość ta zostanie uzupełniona w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe – bilans otwarcia w polu „Przychód opodatkowany”.
 • Przychód zwolniony z podatku (ulga 26, duża rodzina, emeryt, powrót z zagranicy) – wartość ta zostanie uzupełniona w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe – bilans otwarcia w polu „Przychód zwolniony z podatku (ulga 26, duża rodzina, emeryt, powrót z zagranicy)”.
 • Kwota wykorzystanego limitu kosztów 50% – wartość ta zostanie uzupełniona w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe – bilans otwarcia w polu „Kwota wykorzystanego limitu kosztów 50%”.

Po realizacji wniosku przez operatora kadrowego w profilu pracownika zostanie dodany nowy zapis historyczny z datą wskazaną na wniosku oraz powodem aktualizacji „Zastosowanie oświadczenia o osiągniętym przychodzie”. E-wniosek zostanie również dodany jako nowy dokument do e-teczki w części B.

Panel użytkownika

Dodaliśmy dodatkowe informację w zakresie limitu urlopu wypoczynkowego w Panelu użytkownika. Aktualnie w oknie „Limity” do informacji o wymiarze limitu urlopu wypoczynkowego dodano ilość dni przysługującego jeszcze urlopu „Na żądanie”.

Workflow

Kreator

Poprawiliśmy działanie tranzycji z oprogramowanym mechanizmem QueryContext. Dzięki temu zarówno w kreatorze, jak i na formularzu obiektu są dostępne wszystkie parametry przygotowane w procesie.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Sprzedaż

Na listach faktur sprzedaży Sprzedaż/Faktury Sprzedaży oraz KSEF/Wysyłanie udostępniliśmy czynności dotyczące mechanizmu KSeF:

 • Sprawdź strukturę pliku – sprawdza zgodność struktury wygenerowanego pliku XML ze schemą (wzorcem) ustaloną przez Ministerstwo Finansów,
 • Usuń – umożliwia usunięcie wyeksportowanego pliku XML.

Pulpit Pracownika

Deklaracja pracownika

Dodaliśmy obsługę powiadomień mailowych wysyłanych do pracowników po udostępnieniu im w Pulpicie Pracownika „Deklaracji PIT-11”. Udostępnienie dokumentu realizujemy na liście Deklaracje PIT/PIT-11, generujemy dla pracownika deklarację PIT-11, następnie klikamy „Przelicz” i zaznaczamy opcję „Zatwierdzona” na Tak. Wybieramy „Drukuj raport” i opcję „Deklaracja PIT-11”, w wyniku raportu wybieramy „Udostępnij dokument”. Na wydruku podpisujemy załączniki, a następnie w sekcji „Podejmij decyzję” wybieramy „Przekaż do poświadczenia”. Na tym etapie pracownik otrzyma powiadomienie mailowe: „W pulpicie pracownika udostępniono deklarację PIT-11. Zaloguj się do pulpitu pracownika i potwierdź odbiór”.

Deklaracja pracownika

Dodaliśmy obsługę powiadomień mailowych wysyłanych do pracowników po udostępnieniu im w Pulpicie Pracownika „Deklaracji IMIR”. Udostępnienie dokumentu realizujemy na liście Deklaracje ZUS/IMIR, generujemy dla pracownika miesięczną lub roczną deklarację IMIR, następnie klikamy „Przelicz” i zaznaczamy opcję „Zatwierdzona”. Wybieramy „Drukuj raport” i opcję „Informacja IMIR”, w wyniku raportu wybieramy „Udostępnij dokument”. Na wydruku podpisujemy załączniki, a następnie w sekcji „Podejmij decyzję” wybieramy „Przekaż do poświadczenia”. Na tym etapie pracownik otrzyma powiadomienie mailowe: „W pulpicie pracownika udostępniono dokument ZUS IMIR. Zaloguj się do pulpitu pracownika i potwierdź odbiór”.

HTML

Listy

Poprawiliśmy mechanizm zaznaczania wierszy na liście. W poprzedniej wersji w przypadku list zawierających więcej niż 50 elementów wykonanie „Zaznacz wszystko” a następnie odznaczenie jednego z zaznaczonych wierszy powodował, że program jako zaznaczone traktował wyłącznie wiersze widoczne w przeglądarce.

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

Wydruki kadrowe

Poprawiliśmy raporty Badania okresowe oraz Szkolenia BHP pod względem wykazywania pracowników zwolnionych. Jeżeli na listach Kadry i Płace/Kadry/Ewidencje/Badania okresowe lub Kadry i Płace/Kadry/Ewidencje/Szkolenia BHP widok za pomocą filtra „Zakres” ograniczony zostanie wyłącznie do osób aktualnie zatrudnionych, to wygenerowane z tych list wydruki również uwzględnią tylko zatrudnionych w zadanym okresie.

Definicja stanowiska

W definicjach stanowisk dostępnych w konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/ZZL/Definicje stanowisk zwiększyliśmy ilość znaków możliwą do wprowadzenia w polach „Stanowisko” oraz „Funkcja”. Obecnie w tych polach wprowadzić można maksymalnie 100 znaków.

ZZL

W definicjach funkcji dostępnych w konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/ZZL/Definicje funkcji zwiększyliśmy ilość znaków możliwą do wprowadzenia w polu „Funkcja”. Obecnie w tym polu można wprowadzić maksymalnie 100 znaków.

Pracownik zewnętrzny

W formularzach umów zewnętrznych B2B oraz APT zwiększyliśmy ilość możliwych do wprowadzenia znaków w polu „Stanowisko” do 100 znaków. Lista umów zewnętrznych dostępna jest w Kadry i Płace/Kadry/Umowy zewnętrzne.

Księgowość

Grupy VAT

Przygotowaliśmy mechanizmy umożliwiające przygotowanie Deklaracji VAT-UE dla Grupy VAT w specjalnej konfiguracji wielofirmowej w jednej bazie. Rozwiązanie obejmuje dwa elementy: przygotowanie wewnętrznych deklaracji VAT-UE(5) u członków Grupy VAT, a następnie przygotowanie zbiorczej (sprawozdawczej) deklaracji VAT-UE(5) u przedstawiciela Grupy VAT w imieniu całej Grupy VAT. Sprawozdawcza deklaracja VAT-UE(5) przygotowywana jest w oddziale przedstawiciela Grupy VAT, poprzez scalenie przygotowanych deklaracji wewnętrznych, które zostały wcześniej przygotowane w oddziałach pozostałych członków wchodzących w skład grupy. Dodaliśmy również parametr „Naliczaj również VAT-UE”, który pozwala na określenie z których oddziałów w ramach Grupy VAT będzie naliczana Deklaracja VAT-UE(5). Rozwiązanie wymaga odpowiedniego skonfigurowania oddziałów członków grupy oraz oddziału przedstawiciela.

 • W oddziale członka należy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Oddziały firmy zdefiniować dla każdego z oddziałów, na zakładce Podmioty powiązane powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT). Następnie, na zakładce Deklaracje/Ogólne wybrać Deklaracje VAT „Naliczaj” oraz zaznaczyć (na „Tak”) parametr „Naliczaj również VAT-UE”.
 • W oddziale przedstawiciela należy w konfiguracji Narzędzia/ Opcje/ Oddziały firmy zdefiniować dla oddziału na zakładce Podmioty powiązane powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT). Następnie, na zakładce Deklaracje/Ogólne wybrać Deklaracje VAT „Naliczaj dla grupy„, zaznaczyć (na „Tak”) parametr „Naliczaj również VAT-UE”.

W pierwszej kolejności należy przygotować dane wewnętrzne we wszystkich oddziałach wchodzących w skład grupy, przy których parametr „Naliczaj również VAT-UE” został oznaczony na „Tak”. W oddziałach członków oraz w oddziale przedstawiciela należy przygotować i zatwierdzić deklarację VAT-UE. Taka deklaracja będzie miała nowe oznaczenie widoczne na zakładce Ogólne deklaracji – Przeznaczenie: Wewnętrzna. Wewnętrzne deklaracje są wykorzystywane wyłącznie do przygotowania kompletnej deklaracji dla całej grupy VAT w bazie przedstawiciela i nie należy ich wysyłać do Urzędu Skarbowego. Po przygotowaniu danych wewnętrznych możliwe jest przygotowanie zbiorczej deklaracji VAT-UE w oddziale przedstawiciela. W oddziale przedstawiciela należy przygotować deklarację VAT-UE(5), wskazując dla niej na zakładce Ogólne Przeznaczenie: Sprawozdawcza, a następnie ją przeliczyć i zatwierdzić. Deklaracja zostanie wyliczona na podstawie deklaracji wewnętrznych z powiązanych oddziałów członków grupy oraz z oddziału przedstawiciela. Po utworzonej, deklaracji sprawozdawczej możliwe jest wygenerowanie oraz wysłanie scentralizowanej eDeklaracji.

Wersja multi

Pulpit Kierownika

Czas pracy i nieobecności

Poprawiliśmy działanie filtrowania na liście Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Rozliczenie czasu pracy. Wcześniej kierownik na liście widział dane pracownika przypisanego jako podwładny z dowolnie wybranego zakresu czasu. Aktualnie jeżeli pracownik zostanie przypisany w strukturze do danego kierownika w wybranym okresie czasu, to kierownik ten będzie widział na liście Rozliczenie czasu pracy dane pracownika, tylko jeżeli wybrany okres będzie przynajmniej częściowo zgodny z okresem przypisania pracownika w strukturze.

Pulpity HR

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie „e-wniosku o wyjście prywatne”. Wcześniej pracownik mógł złożyć „e-wniosek o wyjście prywatne” w godzinach wykraczających poza zaplanowany czas pracy w danym dniu. Aktualnie na etapie zapisu wniosku system zweryfikuje wybrany zakres czasu wyjścia prywatnego oraz normę czasu pracy pracownika w danym dniu. Jeżeli wybrany zakres czasu wykracza poza zaplanowany czas pracy, wyświetli komunikat: „Wybrany przedział czasu wniosku musi się zawierać w całości w godzinach pracy”. Jeżeli pracownik ma zaplanowany w danym dniu ruchomy czas pracy system uwzględni maksymalny przedział czasu pracy. Zmiana dotyczy systemów z włączonym Magazynem nadgodzin.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2401.0.1 z dnia 15.01.2024

2401.0.1.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy generowanie deklaracji PIT-R jako załącznika do deklaracji PIT-11. Dotychczas mogło się zdarzyć, że załącznik PIT-R został automatycznie wygenerowany pomimo zerowych wartości deklaracji. Aktualnie deklaracja z zerową wartością nie będzie generowana.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy działanie formularza „Bilans otwarcia PIT-11 (29)” dla pracownika w wieku emerytalnym. Dotychczas dla takiej osoby pozycje nr 96 i 97 na formularzu bilansu otwarcia deklaracji PIT pozostawały zablokowane. Obecnie te pola są edycyjne. Formularz „Bilans otwarcia PIT-11 (29)” dostępny jest w kartotece pracownika w zakładce Deklaracje/Bilans otwarcia deklaracji PIT.

Deklaracja PIT

Dostosowaliśmy formularz deklaracji PIT-11(29) do zmian obowiązujących od 01.01.2024 r. dotyczących zmiany limitu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych z kwoty 500 zł na 840 zł.

Deklaracja GUS

Zaktualizowaliśmy podstawę prawną na wydruku Zestawienie Z-06 zgodnie z wersją obowiązującą za 2023 rok. Dodatkowo w dziale 4 w wierszu 15 będą wykazywani pracownicy, którzy zgodnie z obowiązującą w dniu 31.12 ewidencją mieli uzgodnione z pracodawcą wykonywanie pracy zdalnej, czyli mają złożone wnioski o pracę zdalną na okres obejmujący dzień 31.12 lub w kartotece w zakładce Kalendarz/Czas pracy mają wprowadzoną w dniu 31.12 strefę czasu pracy „Praca zdalna”. Zgodnie z objaśnieniami do formularza Z-06 w wierszu 15 nie będą wykazywani pracownicy wykonujący prace zdalną okazjonalnie. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „GUS”.

Urzędy skarbowe

Zaktualizowaliśmy listę urzędów skarbowych zgodnie z plikiem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów. Czynność „Import urzędów skarbowych” do pobrania i aktualizacji urzędów skarbowych dostępna jest z listy Kontrahenci i urzędy/Urzędy skarbowe.

Deklaracja PFRON

Umożliwiliśmy tworzenie deklaracji INF-2 na bazach po konwersji z wersji 2310.1.1 do wersji 2310.2.3. Dotychczas podczas próby utworzenia deklaracji INF-2 na takiej bazie pojawiał się komunikat: „Zapis o GUID … nieznaleziony w tabeli DefDokumentow”. Deklaracja INF-2 dostępna jest na liście Kadry i płace/Deklaracje PFRON/INF-2.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Umożliwiliśmy złożenie w Pulpicie pracownika „e-wniosku o nieobecność związaną z oddaniem krwi lub osocza” przy ustawieniu w kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne w sekcji „Kalendarz” w parametrze „Interpretacja” opcji „Wg zestawień”. Dotychczas w takim przypadku przy próbie zapisania powyższego wniosku pojawiał się komunikat: „Zestawienie pracy za okres … nie pokrywa się z okresem” lub „Niezdefiniowane zestawienie czasu pracy w dniu …”.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2401.0.0 z dnia 04.01.2024

2401.0.0.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

PFRON
Podstawa urlopu

Ewidencja Środków Pieniężnych

Odsetki

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Księgowość

Okres obrachunkowy

Zaktualizowaliśmy okres obrachunkowy na rok 2024 we wszystkich wzorcach baz demo.

Pozostałe

Doprecyzowaliśmy opis pola dotyczącego kursu stosowanego do obliczeń w parametrach czynności: Różnice kursowe statystyczne – generuj oraz Odsetki statystyczne – generuj dostępnych na dokumencie Polecenie księgowania. Aktualnie pole opisane jest: Kurs wg daty ogłoszenia. Przykładowo, w przypadku wyceny dokonywanej na 31 grudnia 2023 roku należy wprowadzić kurs wg daty ogłoszenia, tj. 29 grudnia 2023.

Kadry i Płace

PFRON

Dostosowaliśmy okres ważności orzeczeń wydanych przez PFRON do ustawy z dnia 19.12.2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, która obowiązuje od 30.12.2023 r. Zgodnie z ustawą orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 09.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, albo którego okres ważności upłynął po dniu 05.08.2023 r. i przed dniem 30.09.2024 r., zachowuje ważność do dnia 30.09.2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne. W związku z powyższym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynął:

 • do 31.12.2020 r. – zachowuje ważność do 30.09.2024 r.,
 • w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – zachowuje ważność do 30.09.2024 r.,
 • w okresie od 01.01.2022 r. do 05.08.2023 r. – zachowuje ważność do 30.09.2024 r.,
 • w okresie od 06.08.2023 r. do 29.09.2023 r. – zachowuje ważność do 30.09.2024 r.

Przedłużony okres ważności jest widoczny w kartotece pracownika w zakładkach Kadry/Dane ubezpieczeniowe oraz Kadry/Informacje PFRON w polu „Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności po odwołaniu epidemii”.

Podstawa urlopu

Poprawiliśmy uwzględnianie elementów wynagrodzenia w podstawie nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”. Od wersji 2310.2.3 część wynagrodzenia za dzień zwolnienia od pracy – siła wyższa, wyliczana ze składników zmiennych, była niepoprawnie dzielona przez normę czasu obowiązującą w danym miesiącu, a nie przez czas faktycznie przepracowany. Obecnie w przypadku elementów wynagrodzenia, które na definicji w zakładce „Nieobecności” w sekcji „Wynagrodzenia za czas urlopu” mają ustawioną w polu „Podstawa” wartość „Wliczać po przeliczeniu” oraz w polu „Współczynnik proporcjonalności” opcję „W zerowej wartości”, zostanie uruchomiony specjalny algorytm podmiany:

 • dla rodzaju Etat – w algorytmie naliczania podstawy wynagrodzenia z tytułu siły wyższej, taki element zostanie wliczony jako „Wliczać aktualną wartość”,
 • dla pozostałych rodzajów – w algorytmie naliczania podstawy wynagrodzenia z tytułu siły wyższej, taki element zostanie wliczony jako „Wliczać”.

Jeśli dana definicja elementu wynagrodzenia nie ma powyższych ustawień na zakładce „Nieobecności” w sekcji „Wynagrodzenia za czas urlopu”, wówczas do podstawy siły wyższej taki element będzie uwzględniany zgodnie ze wskazanymi ustawieniami w polach „Podstawa” i „Współczynnik proporcjonalności”.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Odsetki

Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. Nowe wartości poniżej:

 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (medyczne) – 13,75 %,
 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (handlowe) – 15,75 %.

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Ulotka – opis zmian: do wersji 2310.2.5 z dnia 20.12.2023

2310.2.5.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

Wersja multi

Workflow

Pozostałe

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy obsługę korekt zamówień z subzasobami. Do tej pory, w momencie wystawiania KZO traciliśmy informacje o zamówionym zasobie. Obecnie korekta zamówienia dziedziczy wskazania dostawy.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy wyliczanie pozostałego zamówionego zasobu (kolumna o nazwie: 'Ilość zasobu’ w zakładce Zasoby) na dokumentach zamówień. W sytuacji, gdy na definicji relacji wybrany był sposób łączenia pozycji na dokumencie podrzędnym jako Tylko towar albo Według ceny, to po utworzeniu dokumentu zbiorczego w relacji do wielu nadrzędnych niepoprawnie wyliczał się pozostały zamówiony zasób na zamówieniach w zakładce Zasoby.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający utworzenie korekty ilościowej dokumentu zakupu (zwrotu). Występował on, gdy całą ilość towaru z dokumentu rozchodowano dokumentem rozchodu wewnętrznego utworzonym w relacji do korygowanego dokumentu zakupu, a następnie skorygowano dokument rozchodu o zwracaną ilość. Utworzenie korekty nie było możliwe pomimo tego, że zwracana ilość towaru wróciła na magazyn – pojawiał się komunikat o ujemnym stanie towaru.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy mechanizm pobierania zasobów z magazynu, dla następujących ustawień algorytmu obrotów: 'Od najdroższych’ oraz 'Od najtańszych’. Poprawka dotyczyła zasobów powstających dla dokumentów przyjęć z przesunięć międzymagazynowych. Dla takich dokumentów system dotychczas generował obrót FIFO pomimo innych ustawień w konfiguracji.

Przesunięcia międzymagazynowe

Wprowadziliśmy zmiany na dokumentach przesunięć magazynowych polegające na tym, że nawet jeśli operator nie posiada praw do magazynu na którym został wystawiony dokument MM, to ma dostęp do tego dokumentu (podgląd, bez opcji modyfikacji). Dzięki temu na magazynie na którym powstało MMP operator widzi także MM, do którego to MMP się odnosi.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy zapis ilości towaru na pozycjach dokumentu z wymuszonym wskazaniem partii, zasobu lub partii i zasobu podczas dołączania do niego dokumentu w relacji. Dotychczas w takiej sytuacji na istniejących wcześniej pozycjach dokumentu ilości się zerowały. Obecnie problem w takim scenariuszu nie występuje.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy problem z zatwierdzaniem dokumentu korekty do faktury zaliczkowej fiskalizowanej rozliczanej kilkoma fakturami końcowymi. Do tej pory problem pojawiał się podczas zatwierdzania takiego dokumentu i był spowodowany błędnie tworzącym się dokumentem w ewidencji.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy warunki drukowania jednostki nadrzędnej na wydrukach Rachunku oraz dokumentów utworzonych z tej definicji. Przy odpowiedniej konfiguracji na wydruku dokumentów pojawia się teraz dodatkowa sekcja Wystawca, a w sekcji Sprzedawca wyświetla się faktyczny sprzedawca, a nie wystawca jak to było do tej pory.

Zestawienia obrotów

Poprawiliśmy wyświetlanie cech w raporcie dostępnym na liście faktur sprzedaży: Zestawienie\Sprzedaż wg kontrahentów (cechy). Dotychczas nie było widać wartości cechy wg której kontrahenci są pogrupowani.

Dokumenty magazynowe

Zablokowaliśmy możliwość anulowania dokumentu przyjęcia, jeśli pobrano z niego zasoby do przesunięć międzymagazynowych lub kompletacji.

Pozostałe

Poprawiliśmy działanie filtra 'Waluta’ na liście 'Pozycje dokumentów’. Do tej pory wybór jakiejkolwiek waluty powodował ukrycie wszystkich pozycji. Obecnie lista zawiera pozycje w takiej walucie w jakiej został wybrany filtr.

Pozostałe

Na liście Magazyn/Zasoby poprawiliśmy wyliczanie kolumn dot. ilości dostępnej oraz ilości rezerwowanej.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy wyliczanie ilości dostępnej i pobranej podczas wskazywania dostawy (zasobu) na dokumentach rozchodu. Dotychczas wyliczane ilości dla dostaw po przesunięciach między magazynami były niepoprawne.

Towary

Dla kartotek o typie 'Produkt’ oraz 'Receptura’ na licencji Przedstawiciel handlowy udostępniliśmy zakładkę 'Kompletacja’. Do tej pory zakładka ta była niewidoczna co uniemożliwiało podgląd i dodawanie składników.

Dokumenty handlowe

Na zatwierdzonym dokumencie handlowym dodaliśmy w menu nową czynność o nazwie 'Korekta tabeli VAT’ służącą do edycji tabeli VAT. Użycie jej wpływa również na przeliczenia płatności. Nowa czynność dostępna jest dla definicji dokumentów z następująco ustawionymi parametrami: Kierunek = Przychód; Sposób liczenia VAT = Korygowany lub Korygowany proporcjonalnie; Kierunek płatności = Rozchód.

Umowy cykliczne

Zablokowaliśmy edycję elementu rozliczeniowego w umowach dostaw, gdy jest on zafakturowany.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie parametru 'Dozwolone anulowanie’ na definicji dokumentu handlowego. W poprzedniej wersji jego ustawienie na 'Nie’ nie powodowało ukrycia czynności 'Anuluj dokument’ znajdującej się w menu.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy agregację pozycji według ceny na relacji handlowo-magazynowej. Dotychczas na zagregowanych pozycjach dokumentu podrzędnego błędnie wyliczała się cena towaru.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy obsługę korekt zamówień z subzasobami. W sytuacjach, gdy ZD powstawało w relacji do ZO (pole Dostawa na pozycji ZO niewypełnione), po wystawieniu KZO informacja o subzasobie była tracona (zamówienie w postaci korekty KZO stawało się zamówieniem bez rezerwacji).

Kadry i Płace

GUS

Poprawiliśmy na wydruku Zestawienie DG-1 wykazywanie pracowników eksportowych. Zgodnie z wytycznymi GUS z wierszy 7, 8, 9, 10 i 11 wykluczyliśmy pracowników, którzy mają w kartotece w zakładce Etat/Ogólne wskazaną w polu „Rodzaj zatrudnienia” wartość „Pracownik za granicą” oraz jednocześnie nie mają zaznaczonego parametru „Pakiet mobilności”. „Pracownik za granicą” z zaznaczonym parametrem „Pakiet mobilności” na TAK , nadal będzie uwzględniany w powyższych wierszach. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „GUS”.

Limit urlopowy

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na definicji nieobecności wprowadziliśmy zmiany w zakładce „Dodatkowe” w parametrze „Nieobecność pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego”. Dodaliśmy następujące opcje:

 • Tak – działa jak dotychczas, czyli nieobecność trwająca 30 dni pomniejsza naliczony limit urlopu wypoczynkowego o 1 miesiąc (nieobecność nie musi być ciągła),
 • Nie – działa jak dotychczas, czyli nieobecność nie pomniejsza naliczonego limitu urlopu wypoczynkowego,
 • Pomniejsza warunkowo – nieobecność pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego, jeśli nieobecność trwa również w ostatnim dniu zatrudnienia pracownika oraz nieobecność trwa 30 dni (wówczas pomniejsza naliczony limit urlopu wypoczynkowego o 1 miesiąc), nieobecność nie musi być ciągła.

Systemowe

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy możliwość dodania workerów z poziomu Organizatora listy na zakładce „Kolumny” w węźle „Workers”, co uwspólnia kolekcję workerów między Organizatorem listy a Organizatorem widoku.

Księgowość

KPiR

W konfiguracji księgi podatkowej z uruchomionym parametrem „Składki ZUS płatnika od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę księgowane w liście płac” poprawiliśmy schemat księgowy dla listy płac. Dotychczas wartości z tytułu wynagrodzeń brutto oraz narzutów na wynagrodzenia były sumowane i księgowane do kolumny 12. Wynagrodzenia. Po zmianach wartości te ujmowane są odpowiednio w kolumnie 12. Wynagrodzenia oraz kolumnie 13. Pozostałe koszty.

Nieruchomości

Nieruchomości

Poprawiliśmy formularz użytkownika Polisy oraz Szkody w obszarze Nieruchomości. Do tej pory jeśli na definicji tych obiektów wybraliśmy jako rodzaj formularza wartość „Użytkownika w systemie pojawiała się zakładka Użytkownika jak również standardowa zakładka Ogólne. Po poprawie zakładka Ogólne nie będzie wyświetlana tak jak ma to miejsce w innych miejscach systemu.

Nieruchomości

Poprawiliśmy działanie parametru „Zablokowana” na definicjach zdarzeń w obszarze nieruchomości. Zablokowane definicje nie będą widoczne na listach zdarzeń.

Produkcja

Bilans surowców

Poprawiliśmy błąd generowania pustego dokumenty ZD z bilansu surowców tworzonego na podstawie listy surowców ze zleceń powiązanych. Błąd pojawiał się w sytuacji, gdy lista surowców zawierała jedynie surowce posiadające technologię podrzędną.

Workflow

Proces

Poprawiliśmy działanie pola LP dla tranzycji użytych w procesie. Dzięki temu dostępne dla zadania tranzycje wyświetlają się na zadaniu zgodnie z ustaloną w konfiguracji kolejnością, zarówno dla zadania z kreatorem jak i bez. W przypadku wskazania takiej samej wartości w polu LP dla kilku tranzycji ustawiane są one zgodnie z kolejnością alfabetyczną.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie e-wniosków o nieobecność. Wcześniej przełożony mógł zaakceptować wniosek o nieobecność złożony przez pracownika pomimo, że w pokrywającym się okresie została wprowadzona inna nieobecność np. zaimportowano z PUE zwolnienie lekarskie. Akceptacja takiego wniosku nie wprowadzała nieobecności, ale jednocześnie uniemożliwiała wprowadzenie nowego wniosku z właściwym okresem absencji. Aktualnie na etapie akceptacji wniosku przez przełożonego system sprawdzi czy istnieje inna nieobecność pokrywająca się z okresem wnioskowanej absencji. Jeżeli tak, to wyświetli komunikat: „Istnieje nieobecność zachodząca na podany okres wniosku (pracownik, nazwa wprowadzonej nieobecności, okres nieobecności). Umożliwi to przełożonemu odrzucenie wniosku z odpowiednią adnotacją dla pracownika, aby mógł złożyć prawidłowy wniosek.

HTML

Cechy

Poprawiliśmy wyświetlanie i edycję cech globalnych w konfiguracji systemu (Ustawienia/Ogólne/Cechy globalne).

Wersja platynowa

Wersja standard

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

W przypadku budżetowania rozszerzonego poprawiliśmy mechanizm generowania korekt budżetu. Dla danej wersji planu dodawana jest jedna korekta dotycząca danego okresu/etapu i pozycji budżetowej.

Wersja multi

Workflow

Pozostałe

Poprawiliśmy działanie mechanizmu dodawania definicji struktury oraz elementów struktury. Po anulowaniu dodawania nowego obiektu możliwe jest ponowne wybranie opcji „Dodaj nowy”.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2310.2.3 z dnia 29.11.2023

2310.1.3

Wersja srebrna/złota

Wersja platynowa

Wersja standard

Handel i Magazyn
Handel
Kadry Płace i HR
Kadry i Płace
Procesy
Workflow
Projekty i usługi
Projekty i Budżetowanie

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy odświeżanie listy po zmianie jej ustawień za pomocą organizatora. Dotąd po wykonaniu niektórych wygląd listy odświeżał się dopiera po jej ponownym otwarciu.

Wydruki W wersji 2310.2.3 dla formularzy zestawień księgowych reguły dotyczące zapamiętywania ustawień listy dostępnych wydruków zostały dostosowane do zasad obowiązujących w całym systemie. Wspomniane ustawienia dotychczas były zapisywane z dokładnością do poszczególnych zestawień. Po zmianach ustawienia listy wydruków są wspólne dla wszystkich zestawień.
W przypadku, gdy na formularzu konkretnego zestawienia był zarejestrowany jakiś dodatkowy wydruk użytkownika, nie będzie on dostępny od wersji 2310.2.3 i niezbędna jest ponowna rejestracja takiego wydruku z dostępnością dla wszystkich zestawień. Ustawienia dostepnych wydruków dla listy zestawień księgowych pozostają bez zmian.

Moduł Business Intelligence
Poprawione funkcje

Analizy wielobazowe Poprawiliśmy błędy związane ze zdublowanymi wartościami identyfikatora występujące przy próbie utrwalenia analiz wielobazowych poprzez wprowadzenie warunku ograniczającego zwracane wartości do aktualnych wpisów. Dodatkowo zmieniliśmy typ złączeń z wewnętrznego na lewe zewnętrzne jeśli chodzi o łączenie z domeną zawierającą informacje o osobach kontaktowych, dzięki temu, nawet jeśli takich osób nie ma wprowadzonych to wyniki analiz będą zwracane. Do tabeli i domeny BI_m_a_Koszty pracodawcy miesięcznie Kalendarz (oś czasu)_wielobaza dodaliśmy brakujące pole bufor.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Pozostałe W parametrach definicji plików XML (DefXmlNag) dodaliśmy nowy parametr o nazwie 'Znacznik BOM’, który jest dostępny po wybraniu strony kodowej 65001 (UTF-8). Domyślnie dla takiej strony kodowej parametr ten jest włączony, co skutkuje umieszczaniem znaku BOM w plikach XML tworzonych na podstawie definicji. Po wyłączeniu parametru na definicji eksportu, w plikach XML tworzonych na jej podstawie znak BOM jest usuwany.

Pozostałe Zmieniliśmy treść komunikatu błędu w przypadku braku przelicznika jednostek dodając do treści kod i nazwę towaru do którego komunikat się odnosi. Obecnie komunikat brzmi: „Nie znaleziono przelicznika ’xxx’ do ’yyy’ dla towaru: '<kod – nazwa>’„.

Sprzedaż Umożliwiliśmy wydrukowanie faktury sprzedaży z adnotacją „Odwrotne obciążenie” dla kontrahenta wewnątrzunijnego i eksportowego oraz pozycji usługowej ze stawką 'NP’ przy zaznaczonym parametrze 'Nabywca podatnik (odwrotne obciążenie)’.

Dokumenty handlowe Ulepszyliśmy edycję opisu analitycznego w dokumencie handlowym. Umożliwiliśmy automatyczne przeliczanie kwot w elementach opisu po zmianie wartości pozycji dokumentu. Kwota elementu opisu jest przeliczana proporcjonalnie do zmiany wartości pozycji. Takie działanie można obecnie włączyć za pomocą nowego parametru 'Przeliczenie’ definicji dokumentu.

Dokumenty handlowe Umożliwiliśmy konfigurowanie dostępności edycji opisu analitycznego w dokumencie handlowym. Odpowiada za to nowy parametr definicji dokumentu 'Edycja opisu analitycznego’ z następującymi opcjami: Brak, Zawsze, Na zatwierdzonym.

e-Sklepy Konektor Dodaliśmy możliwość importu zamówień ze sklepu Magento z formą płatności związaną z Przelewy24.

Korekty dokumentów Rozszerzyliśmy możliwości przenoszenia korekt przyjęć magazynowych do bufora. Takie operacje są zależne od wygenerowanych w danej transakcji przyjęcia obrotów i ich złożoności.

Poprawione funkcje

Zamówienia i oferty W zamówieniach z subzasobami poprawiliśmy przenoszenie zamówionych zasobów podpiętych do zasobu zamówionego (u dostawcy) na zasób magazynowy, gdy przyjęcie magazynowe lub faktura zakupu z przyjęciem tworzone w relacji do ZD (zamówienia do dostawcy) są zrealizowane częściowo (otrzymaliśmy część towaru). Dotychczas, przy częściowej realizacji dostawy, subzasoby pozostawały przypięte do zasobu zamówionego u dostawcy.

Relacje dokumentów Poprawiliśmy problem związany z brakiem możliwości dołączania faktury zaliczkowej do dokumentu zakupu wystawionego w obiegu odwróconym. Dotychczas podczas wystawiania dokumentu zakupu do części z pozycji istniejącego dokumentu przyjęcia (obieg odwrócony) nie było możliwości podpięcia do tego dokumentu wprowadzonej wcześniej faktury zaliczkowej.

Relacje dokumentów Poprawiliśmy przenoszenie cen w walucie obcej z pozycji dokumentu nadrzędnego na pozycje podrzędnego po zmianie daty na dokumencie podrzędnym. Do tej pory w takiej sytuacji ceny, a co za tym idzie i cały dokument „zerowały” się. Obecnie taki problem nie występuje.

Relacje dokumentów Wyeliminowaliśmy problem dublowania składników produktu na pozycjach dokumentu podrzędnego tworzonego automatycznie z włączonym parametrem 'Zamieniaj produkty na składniki’ na definicji relacji. Do tej pory, jeśli na dokumencie wybraliśmy produkt i zmieniliśmy jego cenę, to przy włączonym ww. parametrze na nowym dokumencie podrzędnym pozycje zawierające składniki tego produktu były podwajane.

Stany magazynowe i obroty Wyeliminowaliśmy problem związany z zamykaniem okresu magazynowego. Problem pojawiał się w przypadku, gdy w zamykanym okresie był dokument przyjęcia z towarem, dla którego nastąpił rozchód całej ilości i jego kartoteka była zablokowana.

Umowy cykliczne Poprawiliśmy działanie filtra 'Rozliczenie’ na liście Umowy. Filtr odnosi się tylko do bieżącego okresu (nie weryfikuje ciągłości rozliczenia w poprzednich okresach). Umowy i aneksy posiadające następne aneksy są z założenia traktowane jako rozliczone.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy funkcjonalność importu pozycji dokumentu z arkusza kalkulacyjnego. Aktualnie uwzględnia ona filtr towaru na definicji magazynu dla dokumentów, które mają w definicji ustawiony 'Typ Partii’ na 'Brak’.

JPK Wyeliminowaliśmy błędy dotyczące niezgodności pliku JPK_GV z obowiązującą schemą. Pierwszy z nich dotyczył danych podmiotu i pojawiał się przy włączonym parametrze „Firma jest osobą fizyczną”. Drugi błąd występował w przypadku dokumentów sprzedaży wprowadzanych w „Ewidencji dokumentów” i dotyczył błędnego oznaczania pozycji jednocześnie jako towar i usługa.

Partie i zasoby Rozwiązaliśmy problem polegający na braku możliwości wskazania partii na składnikach produktu wybranego na dokumencie kompletacji. Obecnie w takiej sytuacji jest możliwość wskazania partii dla każdego składnika.

Pozostałe Zoptymalizowaliśmy wystawianie faktur sprzedaży w relacji do kilku dokumentów zamówień od odbiorcy. Do tej pory zdarzały się sytuacje, że proces ten powodował zawieszenie systemu bez żadnego komunikatu o błędzie. Od tej pory problemy takie nie powinny już wystąpić.

Wydruki

Wydruki dokumentów Poprawiliśmy wyliczanie rozrachunków kontrahenta przy generowaniu wydruków sprzedaży. Do tej pory w przypadku bardzo dużej ilości rozrachunków czasem występował problem z wydrukiem dokumentu dla takiego kontrahenta.

Dodatki

e-Sklepy Konektor Dodaliśmy możliwość wysyłania danych o przesyłce z enova365 do platformy BaseLinker.

e-Sklepy Konektor Zmieniliśmy nazwę definicji z Baselinker_ShipmentStatus_Upload na Baselinker_ShipmentInfo_Upload, zgodnie z nazwą zadania i nazwą definicji do pobierania danych o przesyłkach: Baselinker_ShipmentInfo_Download.

Kurierzy Obsłużyliśmy wysyłanie numeru dokumentu na etykietach, gdy są również wysyłane informacje w polu 'Uwagi’.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Deklaracja PIT Na liście Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT-4R dodaliśmy formularz deklaracji PIT-4R w wersji 13, który ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 01.01.2023 r. Formularz zawiera nowe części:

 • D. Pomniejszenie podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek zgodnie z art. 26eb ustawy lub art. 18db ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwaga: Po przeliczeniu deklaracji za miesiąc grudzień, jeżeli we wcześniejszych miesiącach sekcja D nie była uzupełniona, parametr 158 pozostanie ustawiony jako „Nie” i pola będą nieaktywne. Jeżeli we wcześniejszych miesiącach była wpisana kwota pomniejszenia to parametr zostanie ustawiony jako „Tak” i pole dotyczące grudnia stanie się aktywne. Jeżeli pola dotyczące pozostałych miesięcy mają stać się aktywne to należy skorzystać z Czynności/Edytuj formularz.
 • E. Podatek do wpłaty do urzędu skarbowego.

Ponadto zaktualizowaliśmy pozycje PIT-4R do wersji 13 deklaracji.

Deklaracja PIT Na liście Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT-8AR dodaliśmy formularz deklaracji PIT-8AR w wersji 13, który ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 01.01.2023 r. Formularz zawiera nowe części:

 • D. Pomniejszenie podlegającego przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 26eb ustawy lub art. 18db ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwaga: Po przeliczeniu deklaracji za miesiąc grudzień, jeżeli we wcześniejszych miesiącach sekcja D nie była uzupełniona, parametr 466 pozostanie ustawiony jako „Nie” i pola będą nieaktywne. Jeżeli we wcześniejszych miesiącach była wpisana kwota pomniejszenia to parametr zostanie ustawiony jako „Tak” i pole dotyczące grudnia stanie się aktywne. Jeżeli pola dotyczące pozostałych miesięcy mają stać się aktywne to należy skorzystać z Czynności/Edytuj formularz.
 • E. Podatek do wpłaty do urzędu skarbowego.
 • F. Odsetki, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Uwaga: Po przeliczeniu deklaracji za miesiąc grudzień, jeżeli pola dotyczące pozostałych miesięcy mają stać się aktywne to należy skorzystać z Czynności/Edytuj formularz.

Ponadto zaktualizowaliśmy pozycje PIT-8AR do wersji 13 deklaracji.

Deklaracja PIT Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-4R(13) oraz PIT-8AR(13) do schematów plików XML opublikowanych na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Wzory stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

PFRON Dodaliśmy możliwość przygotowania deklaracji INF-2 „Informacja roczna o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”. Deklaracja jest dostępna z poziomu listy Kadry i Płace/Deklaracje PFRON/ INF-2.

Czas Pracy Zmodyfikowaliśmy działanie czynności seryjnej „Uzgodnij dobę pracowniczą” dostępnej na liście pracowników. Aktualnie po wykonaniu tej operacji cechy przypisane do strefy czasu pracy, której operacja dotyczy również zostaną przeniesione.

Deklaracje ZUS Zmodyfikowaliśmy działanie czynności „Przygotuj ZUA i ZZA”, która dostępna jest na liście Kadry i Płace/Kadry/Umowy w menu Czynności/Deklaracje ZUS/Przygotuj ZUA i ZZA. Jeśli po uruchomieniu czynności algorytm zweryfikuje, że:

 • pomiędzy umowami nie było dnia przerwy,
 • kody wykonywanego zawodu w umowach są takie same,
 • poprzednia umowa nie ma wprowadzonego wyrejestrowania poprzez deklarację ZWUA,

to nie zostanie utworzona deklaracja ZUS ZUA/ZZA dla takiej umowy, i zostanie ona uznana za kontynuację poprzedniej.

Elementy wynagrodzenia Dostosowaliśmy naliczanie wynagrodzenia za urlop z tytułu siły wyższej do ustawienia, gdy nie pomniejszamy wynagrodzenia zasadniczego za czas urlopów (wówczas w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na elemencie „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” w zakładce „Nieobecności” w sekcji „Wynagrodzenia za czas urlopu” w polu „Podstawa” ustawiona jest opcja „Wliczać po przeliczeniu” oraz w polu „Współczynnik proporcjonalności” opcja „W zerowej wartości”; dodatkowo w zakładce Algorytm/Ogólne w sekcji „Korekta wartości z tytułu nieobecności (pomniejszenia)” w polu „Urlopów i innych płatnych” wybrana jest opcja „Proporcjonalnie zero”). W takim przypadku wynagrodzenie zasadnicze zostanie pomniejszone proporcjonalnie za czas urlopu z tytułu siły wyższej oraz naliczy się element „Wynagr.urlop siła wyższa” w wysokości 50% wynagrodzenia za każdy dzień/godzinę urlopu z tytułu siły wyższej. Uwaga: Jeżeli w konfiguracji programu na definicji elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” zastosowano w zakładce Algorytm/Ogólne w sekcji „Korekta wartości z tytułu nieobecności (pomniejszenia)” w polu „Urlopów i innych płatnych” opcję „Algorytm”, aby wyliczenia były poprawne sugerujemy ustawienie opcji „Proporcjonalnie zero”.

Elementy wynagrodzenia Dostosowaliśmy naliczanie wynagrodzenia za urlop radcowski do ustawienia, gdy nie pomniejszamy wynagrodzenia zasadniczego za czas urlopów (wówczas w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na elemencie „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” w zakładce „Nieobecności” w sekcji „Wynagrodzenia za czas urlopu” w polu „Podstawa” ustawiona jest opcja „Wliczać po przeliczeniu” oraz w polu „Współczynnik proporcjonalności” opcja „W zerowej wartości”; dodatkowo w zakładce Algorytm/Ogólne w sekcji „Korekta wartości z tytułu nieobecności (pomniejszenia)” w polu „Urlopów i innych płatnych” wybrana jest opcja „Proporcjonalnie zero”). W takim przypadku wynagrodzenie zasadnicze zostanie pomniejszone proporcjonalnie za czas urlopu radcowskiego oraz naliczy się element „Wynagr.urlop radcowski” w wysokości 80% wynagrodzenia za każdy dzień urlopu radcowskiego. Ponadto zmieniliśmy sposób liczenia wynagrodzenia za urlop radcowski tak, aby było liczone jak urlop okolicznościowy. Dodatkowo na definicji elementu „Wynagr.urlop radcowski” na zakładce „Ogólne” ustawiliśmy parametr „Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia” na „Nie”, żeby ten element wynagrodzenia nie był uwzględniany przy wyliczaniu kwoty wyrównywania wynagrodzenia do płacy minimalnej. Uwaga: Definicja elementu wynagrodzenia „Wynagr.urlop radcowski” jest domyślnie zablokowana, aby z niej korzystać należy ustawić parametr „Blokada” na „Nie”.

Nieobecności W konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/Kalendarze/Definicje nieobecności udostępniliśmy na formularzu definicji nieobecności nową przyczynę nieobecności o nazwie „Zwolnienie – siła wyższa”. Nowo dodana przyczyna dostępna jest do wyboru po wcześniejszym wskazaniu w polu „Typ nieobecności” opcji „Usprawiedliwiona płatna”. Dodatkowo na definicji nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” i „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” zmieniliśmy opcję widoczną w polu „Przyczyna” na „Zwolnienie – siła wyższa”.

Nieobecności W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na formularzu definicji nieobecności dla typu nieobecności „Usprawiedliwiona płatna” dodaliśmy nową przyczynę „Urlop radcowski”. Dodatkowo na definicji nieobecności „Urlop radcowski” zmieniliśmy opcję widoczną w polu „Przyczyna” na „Urlop radcowski”. Uwaga: Definicja nieobecności „Urlop radcowski” jest domyślnie zablokowana, aby z niej korzystać należy ustawić parametr „Blokada” na „Nie”.

Praca zdalna Dodaliśmy możliwość określenia indywidualnych limitów pracy zdalnej dla jednostki organizacyjnej oraz pracownika. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Jednostki organizacyjne w ustawieniach danej jednostki w zakładce „Dodatkowe” dodaliśmy sekcję „Praca zdalna” i parametr „Indywidualny limit [dni]”, w którym po zaznaczeniu opcji na TAK możemy określić ilość dni i typ limitu. Parametr ten dodaliśmy również w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna. Indywidualny limit pracy zdalnej wymaga określenia limitu na definicji pracy zdalnej „Na wniosek pracownika”, który ustawiamy w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Praca zdalna.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźniki w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.12.2023 r.:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 7194,95 zł;
 • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 575,60 zł,
  • II rok nauki – 647,55 zł,
  • III rok nauki – 719,50 zł,
 • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 503,65 zł.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 r.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźniki dotyczące najniższego wynagrodzenia, które przyjmują następujące wartości:

 • od 01.01.2024 r.
  • Najniższe wynagrodzenie pracownicy: 4242,00 zł
  • Minimalna stawka godz.: 27,70 zł
 • od 01.07.2024 r.
  • Najniższe wynagrodzenie pracownicy: 4300,00 zł
  • Minimalna stawka godz.: 28,10 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)”, który od 01.01.2024 r. przyjmuje wartość: 101,0%.Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki, które od 01.01.2024 r. przyjmują następujące wartości:

 • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ubezpieczenie społeczne (rozpoczęcie działalności): 1272,60 zł. Ponadto w związku z dwukrotną podwyżką wynagrodzenia minimalnego w roku 2024 od 01.07.2024 r. wskaźnik ten przyjmuje wartość: 1290,00 zł.
 • Średnia miesięczna norma czasu pracy: 20,92.
Poprawione funkcje

Składki na FP i FGŚP Poprawiliśmy liczenie okresu zwolnienie z naliczania składek z FP i FGŚP po powrocie z nieobecności urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. Poprzednio w niektórych przypadkach, gdy występowało kilka nieobecności uprawniających do zwolnienia z opłacania powyższych składek system naliczał okres 36 miesięcy zwolnienia od nowa.

Podatki 26 Poprawiliśmy uwzględnianie wartości stornowanych w wyliczaniu limitu zwolnienia z podatku dla osób do 26 roku życia.

Podstawa chorobowego Poprawiliśmy uwzględnianie miesięcy w podstawie zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu i miał aktualizowaną poprzednią umowę. Dotychczas jeżeli zleceniobiorca miał zakończoną poprzednią umowę, na której wyrejestrowanie było wprowadzone tylko na ostatnim zapisie historycznym, to do podstawy zasiłku chorobowego nadmiarowo wliczane były miesiące tej umowy.

Koszty uzyskania przychodu Poprawiliśmy naliczanie 50% kosztów uzyskania dla 26-latków, w przypadku korekt związanych z nieobecnościami.

Deklaracja PIT Poprawiliśmy wykazywanie składek na ubezpieczenie społeczne w deklaracji PIT-11 dla pracownika, który w trakcie miesiąca złożył oświadczenie PIT-2 o chęci skorzystania z ulgi dla dużych rodzin. Dotychczas w takim przypadku na deklaracji PIT-11 składki na ubezpieczenie społeczne od elementów za okres sprzed daty złożenia oświadczenia były wykazywane w niewłaściwym polu. Obecnie są poprawnie sumowane w polu 97.

Deklaracja PIT Poprawiliśmy wykazywanie składki zdrowotnej na formularzu deklaracji PIT-11 dla elementów nieopodatkowanych, ale oskładkowanych. Dotychczas składka zdrowotna od takich elementów nie była ujęta w deklaracji PIT-11. Natomiast zgodnie z wyjaśnieniami Krajowej Informacji Skarbowej w pozycji 122 deklaracji PIT-11 należy wykazać wszystkie składki zdrowotne pobrane przez płatnika do wysokości 9% podstawy jej wymiaru. Obecnie składka zdrowotna od przychodu nieopodatkowanego, ale podlegającego składkom ZUS jest wykazywana w odpowiedniej pozycji na deklaracji PIT-11.

Deklaracja PIT Poprawiliśmy wykazywanie składki zdrowotnej na formularzu deklaracji PIT-11 dla elementów wynagrodzenia, które w konfiguracji na definicji w polu „Pozycja na deklaracji PIT” mają wskazane stypendium. Dotychczas składka zdrowotna od takich elementów nie była ujęta w deklaracji PIT-11. Obecnie składka zdrowotna od stypendium jest wykazywana w pozycji 122 na deklaracji PIT-11.

Deklaracja PIT Poprawiliśmy opis wiersza numer 17 w formularzu PIT-8AR(12) na „Dochód z tytułu umów ubezpieczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 15a (art. 30a ust. 1 pkt 5a ustawy”.

Teczki pracownicze Poprawiliśmy działanie „e-wniosku o korektę odbić RCP kierownik”. Wcześniej dokument z tym wnioskiem był zapisany w aktach osobowych elektronicznej dokumentacji pracowniczej kierownika. Aktualnie dokument ten nie jest dodawany do elektronicznej dokumentacji pracowniczej. W celu usunięcia dokumentów dodanych do teczki pracownika przed wprowadzeniem zmian, należy przywrócić zakończony proces, czyli na formularzu dokumentu wybrać Czynności/Procesy/Przywróć dokument pracownika i zapisać zmiany. Następnie po zaznaczeniu dokumentu do usunięcia z teczki pracownika należy wybrać przycisk „Usuń”.

Mechanizm weryfikacji czasu pracy Poprawiliśmy weryfikację czasu pracy w godzinach nocnych. W zależności od aktywnych weryfikatorów mogło się zdarzyć, że:

 • w przypadku wejścia i wyjścia o niepełnych godzinach dzień pracy w godzinach nocnych weryfikowany był jako „Błędny” pomimo prawidłowych danych z RCP,
 • w przypadku wielokrotnego wejścia i wyjścia pracownika w godzinach nocnych status weryfikacji był jako „Błędny” i podpowiadane były przez system nieodpowiednie strefy czasu pracy.

Weryfikacja czasu pracy jest możliwa do przeprowadzenia na zakładce Kadry i Płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy.

Wydruki

Deklaracja GUS Poprawiliśmy generowanie zestawienia GUS Z-06. W dziale 1 poz. 6: „Liczba pracowników wg stanu w dniu 31 XII otrzymujących w grudniu wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 1690) – w osobach” mogła zostać wykazana zawyżona liczba pracowników.Algorytm dotychczas uwzględniał w tej pozycji pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze zostało obniżone ze względu na absencje chorobowe. Po wprowadzonych zmianach algorytm weryfikuje wynagrodzenie wynikające z kartoteki pracownika, a ewentualne absencje chorobowe nie mają wpływu na liczbę pracowników wykazywaną w tej pozycji.

Listy płac Na wydruku Prosta lista płac w mechanizmie REPX poprawiliśmy sumowanie w kolumnach „Elementy opodatk.” oraz „Elementy nieopodatk.”, gdyż brakowało tam podsumowania. Dodatkowo poprawiliśmy kwotę wyświetlaną w wierszu „Opodatkowane (brutto)”. Obecnie dane do tego wiersza będą pobierane z kolumny „Elementy opodatk.”. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Wydruki kadrowe Zarejestrowaliśmy wydruk Zatrudnienie na dzień w mechanizmie REPX, tak aby był widoczny przy włączonym w konfiguracji raportowaniu ASPX. Raport Zatrudnienie na dzień dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Statystyka”.

Wydruki kadrowe Poprawiliśmy generowanie wydruku Nagrody i kary w przypadku, gdy wprowadzono w kartotece pracownika informację o karze, która nie jest rozliczana żadnym elementem wynagrodzenia (np. kara słowna). Próba wykazania takiej kary na wydruku kończyła się do tej pory komunikatem: „Object reference not set to an instance of an object”. Raport Nagrody i kary dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja pracowników”.

Deklaracja PIT Dodaliśmy wydruki Deklaracja PIT-4R (13) oraz Informacja miesięczna PIT-4R (13) do nowego wzoru formularza deklaracji PIT-4R w wersji 13.

Deklaracja PIT Dodaliśmy wydruki Deklaracja PIT-8AR (13) oraz Informacja miesięczna PIT-8AR (13) do nowego wzoru formularza deklaracji PIT-8AR w wersji 13.

PFRON Dostosowaliśmy dane wyświetlane na wydruku Informacja INF-1 w tabeli „T2” w wierszach „U” i „C” do najnowszych wyjaśnień PFRON. Zaktualizowane zostały wartości w polach U2, U4, U5 oraz C4. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”.

Dodatki

Czas Pracy Dodaliśmy na parametrze możliwość importowania z 4Trans danych dotyczących sanitariatów. Funkcjonalność jest domyślnie wyłączona. Po włączeniu funkcjonalności, na kartotekę pracownika do dodatku o nazwie „Sanitariaty WE” będzie importowana sumaryczna kwota sanitariatów dla wszystkich krajów w ramach danego miesiąca. W celu skorzystania z nowej funkcjonalności prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem.

Pakiet mobilności kierowcy Dodaliśmy możliwość naliczania dodatku o nazwie „Sanitariaty WE” za sanitariaty w ramach funkcjonalności „Pakiet mobilności (kierowcy)”. W celu skorzystania z nowej funkcjonalności prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Elektroniczne Wyciągi BankoweWebservice Umożliwiliśmy wdrożeniowy wpływ na zawartość pola „TRNSID”. Funkcjonalność jest przydatna w przypadku mniej typowych konfiguracji bankowych, w których konieczne jest zapewnienie unikalności przelewu w szerszym kontekście niż jedna firma.

Poprawione funkcje

Ewidencje kasowo – bankowe Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający zatwierdzanie dokumentów handlowych generujących wypłatę w przypadku konfiguracji z włączonym parametrem „Nie pozwalaj na ujemne stany w Kasie”. Dotychczas podczas próby zatwierdzenia takiego dokumentu, w sytuacji gdy jego dwukrotna wartość przekraczała stan salda kasy wyświetlany był komunikat błędu „Kwota operacji spowoduje ujemny stan kasy”. Aktualnie błąd nie występuje, a system pozwala na zatwierdzanie wypłat do wysokości stanu środków dostępnych w kasie.

Rozrachunki wg dokumentów Poprawiliśmy działanie przycisku „Dodaj dekret” dostępnego na dokumencie PK po aktywacji dodatkowej kontrolki „Dekrety/Zapisy” na rozszerzeniu definicji dokumentu „PKE – Polecenie księgowania w przypadku utworzenia dokumentu za pomocą czynności „Generuj PK rozrachunków” lub „Generuj PK zaokrągleń” z poziomu listy rozrachunków wg dokumentów. Dotychczas, pomimo wyświetlania przycisku na zakładce „Ogólne” dokumentu PK, nie było możliwe dodanie dekretu za jego pomocą. Aktualnie problem nie występuje.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Schematy księgowe Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał ustawienie schematu księgowego dla dokumentu sprzedaży zbiorczej, w taki sposób aby zaksięgowana została prawidłowa kwota netto w podziale na rodzaj towaru, w przypadku wystąpienia w dokumencie sprzedaży zbiorczej faktur zaliczkowych i końcowych. W tym celu do schematu księgowego sprzedaży zbiorczej został dodany przedmiot księgowania: „Informacje o pozycjach dokumentu handlowego”, dla którego można wybrać odpowiednią kwotę oraz ustawić w trybie uproszczonym warunek na typ towaru.

Zestawienia księgowe Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas wykonywania czynności „Oblicz” w zestawieniach księgowych. W przypadku obliczania wyrażenia zawierającego funkcję ze wskazaniem na wartość cechy referencyjnej do planu kont pojawiał się komunikat błędu „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Aktualnie problem nie występuje, a zestawienia księgowe naliczają się poprawnie.

Wydruki

Dokumenty RMK Udostępniliśmy nowy raport Plan naliczeń RMK – poziomy. Raport generowany jest w obrębie roku kalendarzowego (odczytywanego z daty aktualności) i znajduje się na liście „RMK/Koszty” oraz z poziomu kartoteki kosztu RMK.

Moduł Projekty i Budżetowanie
Funkcjonalności

Budżetowanie Udoskonaliliśmy zarządzanie typami pozycji budżetowych. Podczas dodawania pozycji budżetowych odblokowaliśmy możliwość zmiany typu ze Zbiorcza na Przychód lub Koszt, jeśli pozycja nie ma podrzędnych gałęzi i nie ma powiązanych opisów analitycznych. Dodaliśmy możliwość ręcznego ustawienia typu Zbiorcza na pozycji budżetowej. Dodawanie podrzędnych gałęzi zmienia typ pozycji na Zbiorcza pod warunkiem, że nie ma na niej opisów analitycznych typu realizacja. Dodaliśmy pole ścieżka na formularzu z pełną ścieżką w budżecie dla pozycji budżetowej.

Poprawione funkcje

Budżetowanie Poprawiliśmy błąd zaznaczania pola „Rozliczenie ilości” na pozycji budżetu. Wprowadziliśmy możliwość odznaczenia parametru jeżeli ilość planowana i realizacji jest równa zero.

Budżetowanie Wprowadziliśmy blokadę dodawania opisów analitycznych dla pozycji budżetu typu Zbiorcza.

Budżetowanie Poprawiliśmy mechanizm, który blokował zapis opisu analitycznego, jeżeli wskazano budżet projektu, a nie podano pozycji budżetowej oraz błąd, który blokował wskazanie pozycji budżetowej podczas jej edycji, jeżeli wcześniej nie została ona uzupełniona.

Budżetowanie Poprawiliśmy błąd konwersji dla budżetów, gdzie symbol projektu był bardzo długi. Od najnowszej wersji, podczas konwersji baz danych starszych niż wersji 2310.1.2 i w nowych bazach danych, numerator wersji planu będzie się składał z symbolu PL lub KPL i roku.

Moduł Produkcja zaawansowana
Funkcjonalności

Ogólne W konfiguracji w sekcji Produkcja/Ogólne pojawił się nowy parametr do wyboru wersji modułu produkcyjnego, który umożliwia włączenie nowego modułu: „Produkcja zaawansowana”. Domyślnie wskazana jest opcja dotychczasowej produkcji tj. „Produkcja modułu Handel”. Wybór wersji: „Produkcja zaawansowana” włącza nowy moduł, ale ukrywa pewne funkcjonalności związane ze standardową, wcześniejszą wersją modułu produkcyjnego. Za pomocą opcji: „Razem (przejściowo)” można włączyć obie wersje jednocześnie. Wyborem wersji modułu produkcyjnego można sterować, tzn. wybór jednego z wariantów modułu produkcyjnego nie blokuje możliwości powrotu do wcześniejszego wariantu.

Definicje Dodaliśmy nową listę o nazwie: Wydziały, w której będzie można definiować wydziały produkcyjne czyli podstawowe jednostki organizacyjne w przedsiębiorstwie. W ramach definicji wydziału produkcyjnego możliwe jest przypisanie magazynów m.in. magazynu surowców, produktów i odpadów oraz przypisanie definicji dokumentów m.in. rozchodów i przychodów w ramach danego wydziału.

Definicje Dodaliśmy nowa listę o nazwie: Osoby, która umożliwia ewidencję osób niezbędnych do realizacji operacji produkcyjnych. Zdefiniowaną osobę produkcyjną można także powiązać z pracownikiem z modułu KiP.

Definicje Stawki to nowa lista, w ramach której można zdefiniować stawki dla konkretnego rodzaju zasobu. Stawka produkcyjna może mieć dwa typy: stawki godzinowej lub ilościowej i wpływa na wyliczenie wartości wykorzystanego zasobu, do którego jest podpięta.

Definicje Dodaliśmy nową listę definiującą Zasoby. Zasoby produkcyjne dzielą się na cztery rodzaje:

 • Gniazdo produkcyjne
 • Jednostka robocza
 • Narzędzie
 • Kooperacja

Definicja zasobu obowiązkowo musi zawierać wydział, stawkę oraz ilość, a dodatkowo można ją uszczegółowić poprzez przypisanie do niej kompetencji.

Definicje Stworzyliśmy nową listę: Kompetencje, w ramach której można definiować kompetencje produkcyjne. Kompetencje produkcyjne różnią się od dotychczasowych, ponieważ mogą przybierać różne wartości np. można zdefiniować kompetencję „Obsługi obrabiarek CNC”, która może mieć przypisane w postaci wartości np. poziomy zaawansowania posiadania danej umiejętności: np. „Podstawowy”, Średniozaawansowany” i „Zaawansowany”, a następnie można je przyporządkowywać bezpośrednio do odpowiedniego rodzaju zasobów produkcyjnych. Zdefiniowane kompetencje mogą być typu logicznego, liczbowego lub tekstowego.

Definicje Dodaliśmy nową listę o nazwie Meldunki. Definicja meldunku produkcyjnego określa sposób raportowania poszczególnych operacji. W ramach takiego meldunku określany jest warunek zakończenia operacji (Całość zameldowana/Wystawiony meldunek/Brak) oraz ilość domyślną (Planowana/Pozostała/Zero/Jeden).

Definicje Stworzyliśmy nową listę Towary, dostępną z poziomu modułu Produkcja zaawansowana do ewidencji towarów wyłącznie produkcyjnych. Poza ewidencją kartotek na tej liście możliwe jest oznaczenie typu materiału lub typu wyrobu i wprowadzenie ceny stałej. Towary tu można zbiorczo zaciągnąć z obecnej listy towarów handlowych za pomocą czynności: „Dodaj zbiorczo”. Do obecnych kartotek towarowych tj. Handel/Towary i usługi także dodaliśmy nową zakładkę: „Produkcja zaawansowana”, z poziomu której można sprawdzić m.in. czy towar został oznaczony jako: „Towar produkcyjny”.

Definicje W sekcji Definicje dodaliśmy listę Operacje. W ramach definiowania operacji użytkownik poza podstawowymi informacjami takimi jak: kod czy nazwa, może określić materiały (tj. surowce, prefabrykaty, półprodukty) potrzebne do wykonania operacji, zasoby, przy użyciu których ta operacja będzie realizowana, wyroby operacji, koszty dodatkowe, a także sposób wyceny operacji (Wg ilości/Wg współczynnika/Wg ilości i współczynnika).

Definicje Stworzyliśmy nową listę o nazwie Listy materiałowe, która stanowi pewnego rodzaju schemat składników operacji i pozwala stworzyć zestawienie materiałowe, które następnie można wczytać w operacji za pomocą czynności: „Wczytaj listę”. Z poziomu operacji technologicznej dodaliśmy także czynność: „Zapisz listę”, która powoduje, że użytkownik może zapisać materiały operacji jako nowe zestawienie BOM do wczytania przy okazji tworzenia kolejnych operacji.

Technologia Stworzyliśmy nową technologię, dzięki której użytkownik jest w stanie określić sposób wykonania wyrobu gotowego. W ramach nowej technologii rozbudowaliśmy typy zużywanych materiałów w operacji o: surowce, prefabrykaty, półprodukty międzyoperacyjne, a także rozszerzyliśmy definicje cen na materiałach technologii o: cenę stałą, cenę podaną ręcznie, cenę technologiczną i cenę wyrobu (z operacji poprzedzającej). Ponadto dla każdej pozycji dodawanej do technologii dodaliśmy możliwość przypisania narzutu, zwiększającego procentowo wartość takiej pozycji, a także dodaliśmy parametr: „Pomiń w kalkulacji”, który powoduje, że wartość pozycji technologii np. koszt surowca może być pomijany w kalkulacji.

Technologia Dodaliśmy możliwość ewidencji odpadów produkcyjnych w operacji technologii z możliwością wskazania ich udziału w kalkulacji, tzn. czy wartość odpadu ma zostać dodana, odjęta czy pominięta w kalkulacji operacji.

Technologia W oknie operacji technologicznej dodaliśmy zakładkę „Kalkulacja”, która przedstawia koszty wszystkich składowych operacji tj. koszty materiałów, zasobów, koszty dodatkowe itp. Z tego miejsca także mamy możliwość dorzucenia narzutu lub oznaczenia, że wartość wybranego elementu pomijamy całkowicie w kalkulacji.

Zlecenia produkcyjne Stworzyliśmy nowe zlecenie produkcyjne, które tworzone jest w obrębie wydziału produkcyjnego. Zlecenia produkcyjne generowane są na podstawie wybranej technologii, która to w zleceniu staje się kopią wybranej technologii, dzięki czemu można je dowolnie modyfikować. Sterować stanami zlecenia produkcyjnego można z poziomu czynności: „Zmień stan”.

Zlecenia produkcyjne Na zleceniu produkcyjnym dodaliśmy zakładkę: „Kalkulacja”, która w przejrzysty sposób prezentuje poszczególne elementy składające się na wycenę zlecenia. Zestawienie prezentuje koszty planowane do kosztów rzeczywistych, na które składa się wartość:

 • materiałów z podziałem na koszt surowców i prefabrykatów,
 • odpadów,
 • kosztów dodatkowych,
 • zasobów z podziałem na koszt gniazd, robocizny, narzędzi i kooperacji.

Zlecenia produkcyjne Z poziomu operacji zlecenia produkcyjnego, w zakładce: „Zasoby” dodaliśmy możliwość zdefiniowania planu pracy zasobu – widocznego jako dodatkowa zakładka po wejściu do danego zasobu. Zakładka: „Plan pracy” umożliwia wskazanie w jakich interwałach czasowych będzie pracował zasób, a kiedy będzie miał np. przerwy. Określenie planu pracy zasobu wyznacza ramy czasowe operacji.

Zlecenia produkcyjne Dodaliśmy możliwość automatycznego generowania wielopoziomowych zleceń powiązanych, zarówno nadrzędnych, jak i podrzędnych. Ustawienia za to odpowiadające znajdują się w definicji wydziału produkcyjnego w sekcji o nazwie: „Zlecenie”, dzięki którym użytkownik może zdecydować czy mają być generowane automatyczne zlecenia i czy mają być powiązane. Automatycznie wygenerowane, powiązane zlecenia widoczne są na nowej zakładce w zleceniu produkcyjnym o nazwie: „Zlecenia powiązane”.

Meldunki Dodaliśmy nowy obiekt w systemie o nazwie: „Meldunek produkcyjny”, służący do śledzenia postępu realizacji produkcji, a także do prawidłowego rozliczenia zleceń produkcyjnych. Meldunek to inaczej raport z wykonanej pracy, składany do operacji przez pracownika produkcyjnego. Meldunek zawiera informacje o tym, jaka operacja została wykonana, przy użyciu jakich materiałów, zasobów itp. Dane te pochodzą z operacji zlecenia, ale na meldunku można je modyfikować. Za pomocą meldunku można także wprowadzić realny czas pracy zasobu. Meldunki wpływają także na stany operacji produkcyjnych, automatycznie je zmieniając, zgodnie z konfiguracją ustawioną w definicji meldunku.

Czynności w technologii Dodaliśmy czynność: „Aktualizuj wycenę” widoczną z poziomu technologii, która odpowiada za zmianę wyceny towarów i zasobów technologii, w sytuacji zmiany np. stawki czy ostatniej ceny zakupu.

Czynności w technologii Dodaliśmy nową czynność: „Podmiana towaru”, dostępną z poziomu technologii, która umożliwia zmianę wskazanego towaru na inny w wielu miejscach technologii, w których on występuje. Czynność ta może być przydatna, w sytuacji deaktualizacji danego towaru i zastąpienia go innym.

Czynności w technologii Dodaliśmy nową czynność, widoczną z poziomu technologii: „Grupowa edycja”, która pozwala użytkownikowi na grupową zmianę pewnych elementów technologii, takich jak: ilość, ilość minimalna, krotność, data od, data do oraz opis.

Czynności w technologii Dodaliśmy czynność „Kopiuj technologię” za pomocą której użytkownik może skopiować wskazaną technologię, skracając tym samym czas wprowadzania danych.

Moduł Delegacje Służbowe
Poprawione funkcje

Delegacje (PWS) Poprawiliśmy literówkę w nazwie definicji dokumentu „Delegacja (PWS)”. Przed zmianą występowała nazwa „Delagacja (PWS)”.

Moduł Praca hybrydowa
Funkcjonalności

e_RCP W ustawieniach konfiguracyjnych roli dodaliśmy prawo o nazwie Prawo do przycisku RCP (Praca hybrydowa\Definicja rejestracji czasu pracy). Decyduje ono o dostępie użytkownika do funkcji e-RCP.

Moduł Flota
Poprawione funkcje

Badania techniczne Poprawiliśmy błąd polegający na niewyświetlaniu zakładki „Ogólne” w formularzu przeglądu technicznego jeśli w ustawieniach licencji demonstracyjnej wybraliśmy dla modułu Flota kolor złoty lub platynowy.

Moduł Nieruchomości
Poprawione funkcje

Nieruchomości Poprawiliśmy błąd polegający na nieustawianiu w formularzu obiektu wartości w polu „Nadrzędny” podczas importu przy pomocy formularza excel. Od teraz import będzie wykonywany prawidłowo.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy wyświetlanie nazw wizualizacji BI w przypadku użycia w nazwie bardzo długich wyrazów, tak by nie wystawały poza obszar kafelka wizualizacji. Zastosowano zawijanie nazwy do kolejnego wiersza, w obrębie kafelka.

Aktualności Poprawiliśmy wyświetlanie aktualności dla operatorów, dla których ustawiono prawo tylko do odczytu do kanału aktualności. W takim przypadku po wyświetleniu informacji po zalogowaniu mogły pojawiać się błędy o braku praw do zapisu.

Aktualności Poprawiliśmy wyświetlanie aktualności w Pulpicie pracownika i Pulpicie kontrahenta w przypadku braku praw do zapisu ChangeInfos (jest to domyślne ustawienie w nowym systemie praw). Do tej pory w takim wypadku po zalogowaniu, jeśli dla użytkownika były wyświetlane aktualności, pojawiało się ostrzeżenie z informacją „W logu znajdują się dodatkowe informacje”.

Aktualności Poprawiliśmy wyświetlanie załączonego do aktualności obrazu w Pulpicie pracownika i Pulpicie kontrahenta. Do tej pory obraz dołączony do aktualności nie był widoczny po zalogowaniu do pulpitów.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Zmodyfikowaliśmy e-wnioski o nieobecność umożliwiając pracownikowi złożenie wniosku o nieobecność objętą limitem, który w definicji ma włączony parametr „Dodawany automatycznie” na TAK. Ustawienia definicji limitów nieobecności dostępne są w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Limity nieobecności. Wcześniej złożenie wniosku przez pracownika było możliwe tylko po wcześniejszym naliczeniu limitu przez operatora kadrowego. Aktualnie jeżeli pracownik nie ma naliczonego limitu w bieżącym roku i jednocześnie jest to jego pierwszy wniosek w danym roku, system naliczy odpowiedni limit w ramach wniosku, który następnie zostanie zapisany w profilu pracownika wraz z zapisaniem tego wniosku. Zmiany dotyczą wniosków poniżej:

 • e-wniosek o urlop opiekuńczy niepłatny,
 • e-wniosek o opiekę (dni) – wymaga złożenia oświadczenia w zakresie opieki nad zdrowym dzieckiem z zaznaczonym rodzajem limitu „Na dni”,
 • e-wniosek o opiekę (godz) – wymaga złożenia oświadczenia w zakresie opieki nad zdrowym dzieckiem z zaznaczonym rodzajem limitu „Na godziny”,
 • e-wniosek o zwolnienie od pracy siła wyższa (dni) – limit nie zostanie naliczony jeżeli pracownik ma już naliczony limit na godziny,
 • e-wniosek o zwolnienie od pracy siła wyższa (godz) – limit nie zostanie naliczony jeżeli pracownik ma już naliczony limit na dni.
Poprawione funkcje

e-wnioski Poprawiliśmy działanie e-wniosków: „zgłoszenie miejsca wykonywania pracy zdalnej” oraz „wycofanie lub zmiana miejsca wykonywania pracy zdalnej”. Wcześniej na wniosku w polu „Kod kraju” można było wpisać dowolny ciąg znaków. Próba realizacji wniosku z błędnym kodem kraju była zakończona komunikatem: „Wartość pola tekstowego 'Adres.Kod kraju’ jest za długa. Pole może zawierać najwyżej 2 znaków()”. Aktualnie pole to zostało ograniczone do słownika z dwuliterowym kodem kraju.

Praca zdalna Poprawiliśmy wyświetlanie limitu pracy zdalnej okazjonalnej w Pulpicie pracownika. Wcześniej w przypadku kilku aktualizacji kartoteki pracownika, limit wyświetlał się prawidłowo, tylko jeżeli model pracy w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna był ustawiony na „Praca hybrydowa” lub „Praca zdalna” na wszystkich zapisach historycznych w danym roku. Obecnie limit pracy zdalnej wyświetla się prawidłowo zgodnie z aktualnym zapisem historycznym w kartotece pracownika.

Moduł Pulpit Kierownika
Funkcjonalności

Zestawienia Czasu Pracy W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje zestawień czasu pracy zmodyfikowaliśmy definicję: „Plan pracy – edycja”. W zestawianiu dodaliśmy sekcję „Wstaw zdefiniowaną serię”, która umożliwia przełożonemu zaplanowanie czasu pracy pracownikom zgodnie ze zdefiniowaną w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Serie dni serią dni. W sekcji są dostępne następujące pola:

 • Seria dni – jest listą wyboru z definicji serii dni, które w ustawieniach w zakładce „Pulpity” mają zaznaczony parametr „Widoczna w pulpitach” na „Tak”,
 • Okres – uzupełniamy zakres czasu, który chcemy zaplanować zaznaczonym pracownikom,
 • Zamieniaj zdefiniowane – zaznaczamy na Tak, jeśli chcemy wprowadzić zmiany również w dniach oznaczonych jako niedziela, święto lub dzień wolny,
 • Pomiń nd i św. – pole aktywne po zaznaczeniu „Zamieniaj zdefiniowane”, które odznaczamy jeśli chcemy wprowadzić zmiany w dniach oznaczonych jako niedziela lub święto,
 • Pomiń dni wolne – pole aktywne po zaznaczeniu „Zamieniaj zdefiniowane”, które odznaczamy jeśli chcemy wprowadzić zmiany w dniach oznaczonych jako dni wolne.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Handel
Funkcjonalności

Relacje dokumentów Umożliwiliśmy kopiowanie opisu analitycznego z dokumentu nadrzędnego na podrzędny. Opis może być kopiowany bezpośrednio podczas tworzenia dokumentu, albo podczas jego zatwierdzania. Kwoty w elementach opisu na dokumencie podrzędnym przeliczają się wg proporcji: wartość pozycji na podrzędnym / wartość pozycji na nadrzędnym. O kopiowaniu opisu decyduje nowy parametr definicji relacji. Dodatkowo za pomocą maski lub algorytmu można sterować tym, które elementy opisu będą skopiowane. Funkcjonalność jest dostępna na licencji platynowej połączonej z rozszerzonym budżetowaniem i ma zastosowanie w rozliczeniu budżetu.

Relacje dokumentów W oknie elementu opisu analitycznego dodaliśmy zakładkę z drzewem powiązań elementu z elementami z dokumentów nadrzędnych i podrzędnych. Ma to związek z udostępnieniem kopiowania opisu analitycznego w relacjach dokumentów.

Moduł Kadry i Płace
Wydruki

Świadectwo Pracy Poprawiliśmy tłumaczenie wydruku Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej do wersji angielskiej. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników, gdzie może zostać wygenerowany jako samodzielny wydruk lub jako załącznik do Świadectwa Pracy.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Proces Poprawiliśmy blokowanie klonowania kontekstu dla procesów startowanych w Panelu Workflow. Dzięki temu w instancji procesu dostępny jest jeden kontekst.

Moduł Projekty i Budżetowanie
Funkcjonalności

Budżetowanie Dodaliśmy możliwość rejestracji wieloetapowej realizacji, która dostępna jest w Projektach z włączonym „Budżetowaniem rozszerzonym”.
Kontrola realizacji na wszystkich jej etapach to funkcjonalność, która pomaga sprawnie zarządzać budżetem firmom dla których nie jest wystarczające porównywanie wyłącznie poniesionych już wydatków z założonymi planami. Dzięki nowej funkcjonalności cały proces związany z podejmowaniem decyzji o zakupie, składanie i akceptowanie (lub odrzucanie) wniosków zakupowych, rezerwowanie środków, wybór dostawców, dostaw, obiegu faktur, płatności jest powiązany z budżetem i widoczny na tle planu. W ten sposób uzyskujemy pełną kontrolę budżetową od momentu wnioskowania o zakup do podejmowania decyzji o jego akceptacji lub odrzuceniu.
Dodaliśmy narzędzia umożliwiające sprawne rozliczanie pomiędzy poszczególnymi etapami realizacji tak, aby w budżecie zawsze były widoczne aktualne informacje o kwotach i ilościach danego etapu, czyli takie które nie zostały rozliczone i przeniesione do wyższych poziomów realizacji.
Rozliczanie opisów analitycznych powiązanych kategorii odbywa się na elemencie opisu analitycznego z wykorzystaniem czynności: „Rozlicz budżet”.
Czynność „Rozlicz budżet” jest dostępna na dokumentach, które można opisywać analitycznie. Po wyborze opcji pojawia się dodatkowe okno Rozliczenie budżetu, w którym można wskazać opisy analityczne, które chcemy skopiować i rozliczyć.
Innym sposobem rozliczania powiązanych dokumentów i opisów analitycznych przyporządkowanych do budżetów jest kopiowanie opisów analitycznych podczas generowania dokumentów z wykorzystaniem relacji pomiędzy dokumentami handlowymi.
W celu prawidłowego odzwierciedlenia w budżecie nowego opisu analitycznego dodaliśmy weryfikację zgodności pomiędzy kopiowanymi i rozliczanymi zapisami dotyczącą kwot i ilości, dat dla budżetów okresowych oraz podstawowych danych tj. budżet, pozycja budżetowa czy centrum kosztów.

Budżetowanie Na liście Projekty/Budżetowanie/Planowanie wprowadziliśmy zmiany, które mają na celu zwiększenie ergonomii wyboru wersji planu. Jako pierwszy parametr jest dostępna możliwość wskazania Edytowanej wersji planów – wersja planów, na której mają zapisywać się wprowadzane kwoty. Domyślnie podpowiada się ostatnia wersja ze statusem W przygotowaniu i datą obowiązywania nie większą od aktualnej daty. Następnie można wskazać Wersje odniesienia na dzień – wersje planów z jakich będą zliczane i prezentowane w środkowej części okna kwoty planowane dla pozycji budżetowych i w odniesieniu do nich wyliczane i zapisywane przyrosty/zmniejszenia. Domyślnie podpowiadają się wszystkie zatwierdzone wersje planów na aktualną datę. Zmienić je można poprzez wybór statusu wersji, wskazanie wersji lub określenie daty, na jaką obowiązują.

Budżetowanie Jeżeli wybrano Budżetowanie rozszerzone, to na definicji dokumentów list płac i ewidencji środków pieniężnych na zakładce Rozszerzenie dodaliśmy możliwość, podobnie jak dla dokumentów handlowych i ewidencji, wskazania listy dostępnych kategorii budżetowych oraz kategorii która będzie na tych dokumentach proponowana jako domyślna.