Ulotka – opis zmian: do wersji 2401.1.4 z dnia 16.02.2024

2401.1.4.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Pracownik tymczasowy

Poprawiliśmy stornowanie wypłaty z naliczonym elementem „Ekwiwalent za czas urlopu prac. tymcz.”. Dotychczas na takiej wypłacie dodatek „Ekwiwalent za czas urlopu prac. tymcz.” naliczany był w nieprawidłowej wartości ze względu na podwojoną liczbę dni i godzin.

Kartoteka Pracownika

Poprawiliśmy uwzględnianie historycznych okresów zatrudnienia w wyliczaniu aktualnych okresów wypowiedzenia, jeżeli była przerwa między poprzednim a obecnym zatrudnieniem. Obecnie w takim przypadku do wyliczania okresów wypowiedzenia są doliczane również poprzednie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku wypłaty elementu wynagrodzenia nieopodatkowanego (np. stypendium, wynagrodzenie stażysty), gdzie zwolniony z podatku zostaje przychód do określonej kwoty rocznie. Dotychczas mimo zerowej zaliczki na podatek, składka zdrowotna w takim przypadku nie była ograniczana do zera.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku pracownika młodocianego, któremu wypłacane jest wynagrodzenie zasadnicze w niskiej kwocie oraz drugi element wynagrodzenia np. premia. Dotychczas w takiej sytuacji w niektórych przypadkach dochodziło do nieprawidłowego ograniczenia składki zdrowotnej.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej, w przypadku oznaczenia do przeliczenia zapisanej i zatwierdzonej wypłaty zawierającej niską kwotę wynagrodzenia oraz element wynagrodzenia „Przychód od skł. pracod. PPK (etat, W)”. Dotychczas składka zdrowotna na takiej wypłacie miała nieprawidłową wartość.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy wyliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik miał w trakcie miesiąca aktualizację kartoteki z cięciem okresu oraz jednocześnie ze względu na nieobecność „Zwolnienie chorobowe”, rozliczane zasiłkiem chorobowym, składce zdrowotnej podlegał niski przychód. Składka zdrowotna była wówczas ograniczana do nieprawidłowej wartości.

Nadgodziny

Poprawiliśmy wykazywanie nadgodzin w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Statystyka w przypadku oddawania dnia wolnego za święto w innym miesiącu niż dane święto występuje, przy okresach rozliczeniowych dłuższych niż 1 miesiąc. W tym celu w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Statystyka w sekcji „Statystyka czasu pracy” dodaliśmy parametr „Nadgodziny wg” z dwiema opcjami do wyboru:

 • Statystyki miesięcznej – jest to wartość domyślna parametru i oznacza dotychczasowe działanie statystyki, czyli wyliczające dane z kalendarza;
 • Rozliczenia wynagrodzenia – przy takim ustawieniu dane będą wyliczane w taki sam sposób jak podczas naliczania wypłaty.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w sytuacji, gdy pracownik w poprzednim miesiącu przebywał na urlopie wychowawczym i wystąpiło ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek. Dotychczas mogło dojść do zawyżenia składki zdrowotnej w przypadku:

 • wypłat liczonych do 10. dnia miesiąca za miesiąc kolejny w stosunku do miesiąca z odnotowanym urlopem wychowawczym,
 • wypłat liczonych na koniec miesiąca z opcją miesięcy wstecz za miesiąc kolejny w stosunku do miesiąca z odnotowanym urlopem wychowawczym.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku korekty nieobecności ZUS z poprzedniego miesiąca poprzez opcję miesięcy wstecz. Dotychczas w niektórych przypadkach, jeżeli pierwotna wypłata miała ograniczenie składki zdrowotnej, na wypłacie korygującej składka zdrowotna była naliczana w zawyżonej wysokości.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie danych na deklaracji PIT-11 w przypadku pracownika, który otrzymał w danym roku podatkowym wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy oraz zasiłek macierzyński i korzystał ze zwolnienia z podatku dla dużych rodzin, a kwota zasiłku przekroczyła limit zwolnienia. Dotychczas na deklaracji PIT-11 w wierszu 15 „Inne źródła” nie pojawiała się wartość zasiłku chorobowego wypłaconego w danym roku. Obecnie dane wykazywane są poprawnie.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.03.2024 r.:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 7540,36 zł;
 • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 603,23 zł,
  • II rok nauki – 678,63 zł,
  • III rok nauki – 754,04 zł,
 • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 527,83 zł;
 • Najniższa emerytura: 1780,96 zł;

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 r. (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 106).

Deklaracje ZUS

Obsłużyliśmy generowanie deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a w sytuacji, gdy w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/ZUS jest uzupełnione pole „Nazwa skrócona firmy (pole należy wypełnić tylko wtedy, gdy nazwa wpisana w konfiguracji na zakładce 'Ogólne’ jest inna niż nazwa pod którą firma została zgłoszona do ZUS)”. Dotychczas nazwa skrócona była pobierana zawsze z zakładki Firma/Nazwa i adres z pola „Nazwa skrócona”.

Wypłaty

Poprawiliśmy naliczanie wypłat w sytuacji, gdy pracownik ma dodany w kartotece w zakładce Etat/Dodatki element wynagrodzenia, który na definicji w zakładce „Dodatkowe” ma ustawiony parametr „Wliczaj do podstaw dopłat do nadgodzin” jako „Wliczaj wypłacone” oraz przebywa przez cały miesiąc na nieobecności, zatem ma zerowy czas pracy. Dotychczas w takim przypadku podczas naliczania wypłat pojawiał się komunikat: „Błąd wykonania podczas naliczania parametrów składnika”.

Deklaracja ZUS DRA

Zmodyfikowaliśmy naliczanie składek ZUS dla pracowników przejętych w trakcie miesiąca na mocy art. 23′ KP, dla których wypłata była naliczona w tym samym miesiącu co przejęcie pracownika. W opisanym przypadku składki ZUS nie były naliczone.

Handel

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy sposób drukowania informacji o kwocie pozostałej do zapłaty na fakturach sprzedaży. Przy płatności w różnych walutach i rozliczeniu dokumentu w całości dodaliśmy dopisek: „Pozostało do zapłaty 0 EUR” (symbol waluty na dopisku zależny jest od waluty z podsumowania dokumentu). Dotychczas w przypadku, gdy na fakturze sprzedaży wskazano dwie wpłaty, które rozliczały ją w całości, na wydruku faktury nie pojawiała się informacja o zerowej kwocie pozostałej do zapłaty.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wyliczenie kwot pozostających do zapłaty, gdy na fakturze występują przynajmniej dwie płatności, a zarazem dodaje się do dokumentu wcześniej zarejestrowaną wpłatę rozliczaną wraz z jego zatwierdzeniem.

Sprzedaż

Poprawiliśmy zapis NIP-u odbiorcy w przypadku seryjnego wydruku faktur z listy. W sytuacji gdy nabywca i odbiorca byli różni, a odbiorca nie posiadał NIP-u, wydruk tego dokumentu dziedziczył NIP odbiorcy z poprzedzającego dokumentu.

Zamówienia i oferty

W zamówieniach łączących system rezerwacji algorytmicznej z rezerwacją ze wskazaniem zasobów (tzw. subzasoby), poprawiliśmy generowanie faktury/wydania, gdy towar rezerwowany był dokumentami pozostającymi w relacjach w następującym scenariuszu: Zamówienie odbiorcy (ZO) -gt; Zamówienie dostawcy (ZD) -gt; Zakup (ZK z PZ lub samo PZ).

Księgowość

RMK

Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas specyficznej konfiguracji obrotu na koszcie RMK w przypadku zastosowania algorytmu typu Dzienny (wg obrotów). Dotychczas podczas wprowadzania nowego obrotu RMK w sytuacji, gdy wartość w polu „Data” była równa wartości w polu „Data do”, ilość dni była wyliczana jako „0”. Uniemożliwiało to prawidłowe wyliczenie dziennej stawki rozliczenia kosztu. Wprowadzone zmiany zakładają poprawę w mechanizmie wyliczania ilości dni dla obrotu, także w przypadku występowania zakresu jednego dnia.

Procedury OSS i IOSS

Poprawiliśmy wyświetlanie danych na wydruku Informacja VIU-DO dostępnym z poziomu formularza deklaracji VIU-DO. Dotychczas pole „Całkowita kwota należnego podatku VAT z tytułu świadczonych usług” znajdujące się w sekcji C.2. oraz C.3. pozostawało puste niezależnie od danych zawartych na deklaracji. Obecnie raport generowany jest prawidłowo.

Systemowe

Operatorzy

Poprawiliśmy zapisywanie w logu zmian (tabela ChangeInfos) informacji o operacjach wykonywanych w ramach zastępstwa. W przypadku zalogowania się na zastępstwo za innego użytkownika, wszystkie operacje zapisane w logu posiadają w polu Info dodatkową informację w postaci „Zastępstwo [Zastępujący][ID:ID_Zastępującego] za [Zastępowany][ID:ID_Zastępowanego]”

HTML

Listy

Poprawiliśmy weryfikację nazwy folderu podczas tworzenia podfolderów na listach oraz dodaliśmy zabezpieczenie przed utworzeniem folderu z pustą nazwą. Weryfikacja nazwy folderu polega na sprawdzeniu, czy nazwa nie zawiera zabronionych znaków '\’ i '/’. W poprzedniej wersji w przypadku usunięcia lub wprowadzenia niepoprawnej nazwy przy próbie przejścia na dany folder następował błąd działania programu.

Kadry i Płace

Czas pracy

Poprawiliśmy działanie filtrów na listach Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Zestawienie czasu pracy oraz Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Zestawienie normy pracy. Dotychczas w przypadku dużej ilości zapisów i ustawienia tygodniowego zakresu danych oraz wskazania w filtrze „Rodzaj” opcji „Wszyscy”, pojawiał się komunikat: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Obecnie nie ma ograniczenia w liczbie wyświetlanych wierszy.

Księga inwentarzowa

Środek trwały

Poprawiliśmy widoczność cech dodanych na zakładkę Ogólne formularza środka trwałego w przypadku zmniejszenia formularza do rozmiaru niemieszczącego na jednym widoku wszystkich pól. W takiej sytuacji po przewinięciu formularza za pomocą paska znajdującego się w prawej części formularza dodatkowe cechy nie były widoczne. Aktualnie na formularzu są widoczne wszystkie pola.

Systemowe

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy komunikat, który pojawia się po uruchomieniu systemu, informujący o zapisywaniu na dysk plików konfiguracyjnych.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie weryfikatora w e-wnioskach o nieobecności, sprawdzającego modyfikację dnia pracy we wnioskowanym okresie nieobecności. Aktualnie składając wniosek o nieobecność pracownik otrzyma komunikat: „We wnioskowanym okresie nieobecności został zarejestrowany czas pracy.”, jeżeli przynajmniej jeden dzień w kalendarzu czasu pracy we wnioskowanym okresie nieobecności został zmodyfikowany i naniesiono strefę czasu pracy. Jeżeli modyfikacja dni kalendarza czasu pracy zakończyła się usunięciem wszystkich stref czasu pracy, komunikat ten nie zostanie wyświetlony.

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie e-wniosków w zakresie nanoszenia stref czasu pracy, gdy występują dwa wnioski na ten sam dzień. Wcześniej w sytuacji, gdy pracownik na ten sam dzień złożył „e-wniosek o wyjście prywatne”, a następnie „e-wniosek o urlop opiekuńczy (godz.)”, po akceptacji przez przełożonego w kalendarzu na czasie pracy pracownika mógł zostać dodany nieprawidłowy zapis stref czasu pracy. Aktualnie w takiej sytuacji strefy czasu pracy zostaną dodane prawidłowo.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2401.1.3 z dnia 02.02.2024

2401.1.3.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Ochrona danych osobowych

Poprawiliśmy raport Rejestr naruszeń dostępny z poziomu listy Ochrona danych osobowych/Naruszenia. Dotychczas nieprawidłowo uzupełniana była kolumna z datą naruszenia i datą zgłoszenia, a okres w nagłówku raportu nie ustawiał się zgodnie z wybranym okresem w filtrze nad listą.

Podatki 26

Poprawiliśmy wyliczanie korekty wypłaty zleceniobiorcy w wieku poniżej 26 lat, jeżeli była ona spowodowana koniecznością naliczenia zaległych składek zdrowotnych lub składek na ubezpieczenie społeczne, i była naliczona po ukończeniu przez niego 26 roku życia. W takim przypadku korekta wypłaty była nieprawidłowo wykazywana jako przychód i był naliczany podatek.

Deklaracja GUS

Poprawiliśmy wykazywanie osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych na wydruku Zestawienie Z-05. Dotychczas nie wykazywaliśmy osób przebywających na w/w nieobecnościach powyżej 3 miesięcy, jeśli na koniec kwartału sprawozdawczego wróciły już do pracy. Obecnie wykazujemy takie osoby. Raport Zestawienie Z-05 dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Listy płac

Poprawiliśmy numerację wierszy na wydruku Pełna lista płac. Jeżeli raport zostanie wywołany dla więcej niż jednej listy płac, to numeracja wierszy w kolumnie „Lp” zostanie wyzerowana w momencie rozpoczęcia uwzględniania na wydruku kolejnej listy płac. Dotychczas numeracja wierszy była kontynuowana pomiędzy poszczególnymi listami płac. Wydruk Pełna lista płac dostępny jest z listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Deklaracja GUS

Zmieniliśmy sposób wykazywania elementów wynagrodzenia na wydruku Zestawienie Z-02 w dziale 4 „Składniki kosztu pracy”. Zgodnie z objaśnieniami w dziale 4 należy wykazać wynagrodzenie za pracę wykonaną w okresie sprawozdawczym, zatem elementy wynagrodzenia zamiast według daty wypłaty będą wykazywane według okresu elementu.

Korekty wypłat

Poprawiliśmy mechanizm korekty podatków i składek, który dostępny jest z poziomu listy pracowników w Czynności/Korekta podatków i składek. Obecnie w przypadku 50% kosztów uzyskania przychodu, podpowiadane są poprawne wartości zarówno w polu „Podstawa naliczania”, jak i w „Naliczone”.

Podstawa zasiłku

Poprawiliśmy wyświetlanie danych na wydruku Podstawa naliczania zasiłków (ZUS-Z3). W przypadku wystąpienia korekty nieobecności całomiesięcznej i wypłaty z przesunięciem, na raporcie widoczne były oba rodzaje nieobecności. Obecnie drukowany jest tylko rodzaj nieobecności po korekcie.

KZP, ZFM

Poprawiliśmy działanie parametru „Blokada”, który dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Definicje KZP, ZFM, … na definicji funduszu pożyczkowego. Ustawienie tego parametru na „Tak” spowoduje, że zablokowana w ten sposób definicja funduszu pożyczkowego nie będzie widoczna podczas dodawania funduszu pożyczkowego z poziomu kartoteki pracownika oraz podczas synchronizacji baz w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Ogólne w polu „Fundusze pożyczkowe podlegające synchronizacji”.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Poprawiliśmy wyświetlanie ilości urlopu wypoczynkowego na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia. Ilość dni urlopu została zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Podstawa urlopu

Poprawiliśmy naliczanie podstawy urlopu okolicznościowego w przypadku, gdy pracownikowi wypłacany jest element wynagrodzenia zasadniczego skonfigurowany jako niepomniejszany za czas urlopu. Jeżeli w definicji elementu wynagrodzenia „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” w zakładce „Nieobecności” w polu „Podstawa” wskazana została opcja „Wliczać aktualną wartość” lub „Wliczać jak zasadnicze”, to do podstawy urlopu okolicznościowego wliczane było wynagrodzenie zasadnicze, pomimo że wynagrodzenie to nie zostało pomniejszone za czas urlopu.

Listy płac

Poprawiliśmy wywoływanie wydruku Skrócona lista płac, jeżeli występują na niej różne waluty, np. PLN i EUR. Dotychczas w takim przypadku przy próbie generowania raportu pojawiał się komunikat: „Nie można wykonywać tej operacji na wartościach w różnych walutach 'PLN’ i 'EUR'”. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i place/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia w zakładce „Deklaracje” poprawiliśmy uzupełnianie pola „Zaliczka podatku (podatek)”. W przypadku, gdy w polu „Pozycja na deklaracji PIT” wskażemy opcję „PIT-11 1e. Dochód zwolniony z podatku” lub „PIT-11 15e. Dochód zwolniony z podatku”, a następnie usuniemy ten wybór to wówczas w polu „Zaliczka podatku (podatek)” widoczna będzie opcja „Nie naliczać” i zostanie ono wyszarzone.

Składki na FP

Poprawiliśmy wykazywanie podstawy składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe na wydruku Zestawienie pracowników zwolnionych ze składek na Fundusz Pracy w przypadku osób, których wynagrodzenia zostały skorygowane przez storno. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Urlop wypoczynkowy

Poprawiliśmy działanie raportu Lista pracowników przekraczających próg urlopowy z 20 na 26 dni w przypadku, gdy w kartotece pracownika była wprowadzona historia zatrudnienia z podstawą stażu pracy, na definicji której następujące parametry były ustawione na TAK: „Staż do urlopu” oraz „Praca w firmie”. Dotychczas taki okres nie był uwzględniany do stażu pracy w tym wydruku. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy obsługę rachunków bankowych na deklaracjach ZUS Z-3 i ZUS Z-3a. W przypadku kiedy wybrany był rachunek bankowy inny niż polski – Rachunek Bankowy Zagraniczny lub Rachunek Bankowy USA – na wydruku deklaracji z poziomu jej formularza nie było numeru rachunku bankowego. Natomiast w przypadku eksportu deklaracji ZUS Z-3 i ZUS Z-3a, jeśli wybrany był „Rachunek Bankowy USA” pojawiał się komunikat uniemożliwiający eksport.

Wypłaty

Poprawiliśmy naliczanie wypłat w walucie euro w sytuacji, gdy w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Listy płac na definicji listy płac w parametrze „Waluta wypłaty” jest ustawiona wartość „EUR” oraz w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Rachunki bankowe na formularzu rachunku w sekcji „Rozliczenie wynagrodzenia” w polu „Kwota” jest wskazana wartość „0,00 EUR”. Dotychczas w takim przypadku przy próbie naliczenia wypłaty pojawiał się komunikat: „Nie można wykonywać tej operacji na wartościach w różnych walutach 'PLN’ i 'EUR'”.

Świadczenia socjalne

Dostosowaliśmy sprawdzanie limitu dla świadczeń socjalnych do interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej. Zgodnie z tą interpretacją wysokość przysługującego limitu zwolnienia z opodatkowania uzależniona jest od momentu powstania przychodu, zatem limit dla elementu „Świadczenie socjalne (z limitem)” będzie sprawdzany po dacie wypłaty. Jeśli poprzez ”naliczenie świadczenia” w styczniu 2024 r. należy rozumieć postawienie do dyspozycji lub wypłatę, wówczas obowiązuje limit zwolnienia w wysokości 1000 zł. Jeśli jednak świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostało wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownikowi w grudniu 2023 r., to obowiązuje limit 2000 zł.

Nieobecności

Zmodyfikowaliśmy wydruk Zestawienie nieobecności dostępny na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy oraz w Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Lista nieobecności. Aktualnie okres danych do wydruku pobierany jest z pola „Okres” w filtrze na górze listy.

PFRON

Na wydruku Informacja DEK-2-a poprawiliśmy wykazywanie danych w kolumnach „Osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy” oraz „Osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy” w przypadku, gdy pracownik utracił schorzenie specjalne w trakcie miesiąca. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy wyświetlanie zawartości zakładki „Przychód stanowiący podstawę wymiaru składek” na deklaracji ZUS Z-3a. Po zatwierdzeniu deklaracji mimo poprawnego zapamiętania danych i ich pełnym eksporcie do pliku xml, na wyżej wymienionej zakładce informacje te nie były widoczne.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy działanie czynności „Eksport PUE (Z-3a)” w przypadku, gdy na formularzu deklaracji „ZUS Z-3a” w zakładce „Wypłacone świadczenia” były uzupełnione ostatnie kolumny dla poszczególnych świadczeń, dotyczące kodów lub procentu. Dotychczas podczas próby eksportu takiej deklaracji pojawiał się komunikat uniemożliwiający zakończenie czynności. Dodatkowo na formularzu deklaracji „ZUS Z-3a” na formularzu deklaracji „ZUS Z-3a” w zakładce „Wypłacone świadczenia” w sekcji „Uposażenie/stypendium” umożliwiliśmy wpisanie 10 pozycji.

Księgowość

Deklaracja CIT-8

Poprawiliśmy błąd, który w trakcie obliczania zaliczek na podatek CIT-8 uniemożliwiał zastosowanie stawki podatkowej innej niż domyślna. Dotychczas pomimo, iż użytkownik wprowadził w konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/PIT i CIT) obniżoną stawkę 9 % dla dochodów z innych źródeł, w trakcie obliczania zaliczek na podatek dochodowy stosowana była domyślna stawka 19 %. Aktualnie błąd nie występuje, a zaliczki na podatek CIT-8 obliczane są zgodnie ze stawkami wskazanymi w konfiguracji programu.

Dokumenty Ewidencji

Poprawiliśmy obsługę nadmiarowych logów pojawiających się w trakcie wprowadzania wyciągów bankowych przez Ewidencję dokumentów. Dotychczas w trakcie dodawania operacji typu Wpłata/Wypłata w logu pojawiał się komunikat błędu: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Aktualnie problem nie występuje.

Handel

Relacje dokumentów

Na oknie pośrednim poprawiliśmy listę dokumentów nadrzędnych do przyłączenia z poziomu dokumentu podrzędnego. Wyeliminowany został dokument już rozliczony, a przyłączony wcześniej do tego podrzędnego.

Zamówienia i oferty

Umożliwiliśmy zatwierdzenie korekty przyjęcia KPZ do PZ wykorzystanego na obrotach zamówienia odbiorcy przy włączonym typie zamówień 'Z obrotami’ i dokumencie zamówienia w buforze. Dotychczas system blokował taką sytuację.

Zamówienia i oferty

Dostosowaliśmy narzędzie 'Naliczanie obrotów towaru’ do sytuacji, w których zamówienie odbiorcy jest korygowane. Dotychczas użycie narzędzia dla zamówienia powodowało odbudowanie jego zasobów zamówionych, co dla dokumentu korygowanego nie powinno mieć miejsca.

Generator zamówień

Wprowadziliśmy agregację pozycji na zamówieniu do dostawcy (ZD) utworzonym za pomocą generatora zamówień z zamówień od odbiorców (ZO) znajdujących się w różnych magazynach. Jeżeli na pozycjach ZO znajduje się ten sam towar o tej samej jednostce to na dokumencie ZD zostanie on zagregowany do jednej pozycji.

Płatności dokumentów handlowych

Poprawiliśmy przepisywanie płatności i sposobu zapłaty z dokumentu źródłowego na korektę, gdy płatność na dokumencie źródłowym jest podzielona na różne sposoby zapłaty oraz na różnych płatników. Dotychczas na korekcie tworzyła się płatność na płatnika z pierwszego sposobu zapłaty dokumentu źródłowego, a przy podziale płatności podpowiadany był ten sam płatnik. Obecnie płatnik z pierwszego sposobu zapłaty dokumentu źródłowego przenoszony jest na płatność na korekcie tylko, gdy sposoby zapłaty na tych dokumentach są zgodne. Dodatkowo przy podziale płatności na korekcie płatnik i sposób zapłaty na kolejnych sposobach zapłaty ustawiane są na podstawie bieżącego dokumentu.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy wyświetlanie kolumny dot. rozliczenia dokumentu rozliczanego, która dla zamówień ma wykazywać, że wystawiono dokument końcowy w danej transakcji, np. WZ. Właściwość przed poprawką wykazywała niepoprawny wynik dla korekty zamówienia od odbiorcy (KZO).

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wyświetlanie tabeli VAT na wydruku faktury sprzedaży. Podczas wydruku seryjnego z poziomu listy dokumentów, od momentu pojawienia się faktury końcowej, która rozlicza zaliczkę, kolejne faktury nie miały tabeli VAT. Obecnie taki problem nie występuje.

KSeF

Poprawialiśmy eksport danych związanych z przyczyną korekty dokumentów handlowych w plikach JPK_FA oraz KSeF. Dane przekazywane do plików będą dokładniej odzwierciedlać przyczyny korekty widoczne w systemie.

Terminale płatnicze

Poprawiliśmy współpracę z terminalem płatniczym, gdy wpłata dokonywana jest z poziomu modułu Ewidencji Środków Pieniężnych.

Nieruchomości

Nieruchomości

Poprawiliśmy działanie praw obiektowych nadawanych w ustawieniach konfiguracyjnych w zakładce Prawa danych dostępnej na Typie obiektów. Błąd polegał na pomijaniu tych uprawnień. Efektem była możliwość podglądu i edycji obiektu z poziomu list Struktura nieruchomości oraz Obiekty, pomimo ustawienia prawa Tylko do odczytu lub Zakazu dostępu. Od teraz prawa obiektowe działają prawidłowo. W wypadku pierwszej ze wspomnianych list odebranie prawa obiektowego do wybranego Typu obiektu skutkuje tym, że nie są wyświetlane również podrzędne do niego obiekty.

CRM

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd występujący podczas budowania formularza użytkownika na definicjach obiektów z obszarów: CRM, Nieruchomości, Flota, Zlecenia serwisowe, Wypożyczenia. Polegał on na tym, że podczas ustawiania kolejności pól w sekcji „Wybrane pola” zaznaczone przez nas pole zamieniane było na pierwsze pole listy. W efekcie uciążliwe było ustawianie kolejności pól na formularzu. Analogiczny problem występował po zaznaczeniu pola w celu ustawienia jego parametrów np. szerokości opisu lub szerokości pola. Od teraz problem nie występuje.

HTML

Ustawienia list i formularzy

Poprawiliśmy wyświetlanie dostępnych opcji dla list położonych na formularzach. W poprzedniej wersji, na niektórych formularzach zawierających listy (np. dokument ewidencji na zakładce Opis analityczny i dekrety lub formularz konfiguracji Opcje/Kadry i płace/Jednostki organizacyjne) w menu Formularz, w grupach Lista i Zaawansowane pojawiały się zdublowane pozycje Eksportuj, Importuj, Organizuj listę.

Wersja multi

HTML

Bezpieczeństwo

Poprawiliśmy weryfikację loginu i hasła operatora w przypadku próby zalogowania do systemu z użyciem tego samego loginu na dwóch zakładkach przeglądarki.

Ustawienia list i formularzy

Poprawiliśmy zapis ustawień listy w Pulpicie pracownika w folderze Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Pozostała dokumentacja. We wcześniejszej wersji pomimo zmiany i zapisania nowych ustawień, lista była zawsze wyświetlana w układzie domyślnym.

Pulpity HR

e-wnioski

Na e-wnioskach związanych z czasem pracy, poprawiliśmy wyświetlanie czasu pracy. Wcześniej w przypadku, gdy wniosek dotyczył dnia pracy ze strefą czasu pracy zachodzącą na kolejny dzień, dane prezentowane były w formacie: „Praca w normie (22:00 .. 30:00)”. Aktualnie dane w tym przypadku będą prezentowane: „Praca w normie (22:00 .. 6:00)”.

Systemowe

Interfejs użytkownika


W wersji HTML dla wybranych predefiniowanych wydruków umożliwiliśmy wybór dodatkowych parametrów. Od teraz w widoku „Organizator raportów” dostępny jest przycisk „Opcje”, który dla wybranych raportów umożliwia wskazanie dodatkowych opcji wydruku.

BI

Raporty

Poprawiona została forma prezentacji wartości procentowych na wykresach, w sytuacji gdy wykres zwraca puste dane. Wyeliminowane zostało nadmiarowe przemnażanie osi.

Pulpit kontrahenta

ServiceDesk

Poprawiliśmy wyświetlanie nadmiarowego komunikatu o niezapisanym komentarzu na zgłoszeniu serwisowym.

Kadry i Płace

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy możliwość generowania deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności. Na liście dostępne są przyciski „Generuj deklarację Z-3” oraz „Generuj deklarację Z-3a”.

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

Magazyn nadgodzin

Poprawiliśmy działanie Magazynu nadgodzin. Wcześniej próba usunięcia zapisu na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Rozliczenie czasu pracy, dotyczącego strefy czasu pracy „Rozliczenie nadgodzin”, mogła zakończyć się komunikatem: „Wystąpił błąd podczas dodawania zapisu do bazy danych (RozliczenieNadgodzin – (0:00, 8:00)). Wystąpił błąd wykonania zapytania SQL przez serwer bazy danych. (…)”. Sytuacja taka miała miejsce, gdy rozliczane nadgodziny zostały wypracowane w dzień wolny i zostały rozliczony w ramach wykonania operacji „Rozlicz nadgodziny”. Aktualnie modyfikacja danych w powyższym przypadku działa prawidłowo.

Magazyn nadgodzin

Poprawiliśmy działanie w zakresie modyfikacji danych w kalendarzu czasu pracy z włączonym Magazynem nadgodzin. Wcześniej próba usunięcia strefy czasu pracy na dniu kalendarza czasu pracy, mogła zakończyć się komunikatem: „Niepoprawny zapis danych. Ujemne ID(-2147483643) zapisu zależnego w polu 'ZasobRN.Strefa'”. Sytuacja taka miała miejsce, gdy po akceptacji wniosku o odbiór nadgodzin, które zostały wypracowane w dzień wolny i naliczeniu wynagrodzenia za ten okres, próbowaliśmy usunąć strefę czasu pracy „Rozliczenie nadgodzin (prac)”. Aktualnie modyfikacja danych w powyższym przypadku jest możliwa.

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

W budżetowaniu rozszerzonym poprawiliśmy wyliczanie kwot planowanych. Do czasu, gdy w budżecie nie ma żadnej wersji planu o statusie Zatwierdzona, przy wyliczaniu kwot planowanych są uwzględniane wszystkie aktywne wersje planów. Aktywne czyli ze wszystkimi statusami poza Odrzucona. Od momentu, gdy w budżecie jest chociaż jedna wersja planu o statusie Zatwierdzona, kwoty planów wyliczane są z wersji planów o statusie Zatwierdzona.

Systemowe

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy tłumaczenia kwot słownych znajdujących się na wydrukach w języku ukraińskim.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2401.1.2 z dnia 26.01.2024

2401.1.2.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Wersja multi

Pulpit Kierownika

Czas pracy i nieobecności

Pulpity HR

e-wnioski

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Podstawa urlopu

Zarejestrowaliśmy wydruk Wyliczenie podstawy urlopu, żeby był widoczny przy włączonym w konfiguracji programu mechanizmie ASPX do raportowania. Raport dostępny jest z poziomu naliczonego na wypłacie elementu wynagrodzenia dotyczącego urlopu wypoczynkowego.

Nieobecności

Zmodyfikowaliśmy algorytm obliczania czasu w tabeli w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Podstawy naliczania zwolnień ZUS w taki sposób, aby praca nie była pomniejszana za nieobecności, które w definicji mają ustawioną przyczynę „Urlop wypoczynkowy”.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy uwzględnianie w podstawie chorobowego miesięcy, za które naliczona została więcej niż jedna lista płac. Jeżeli w takim miesiącu wystąpiła nieobecność usprawiedliwiona płatna oraz dowolna inna nieobecność, mogło dojść do sytuacji, w której wynagrodzenie za nieobecność z tego miesiąca przyjmowane było w podstawie chorobowego w zerowej wartości.

Zajęcia komornicze

Dodaliśmy możliwość określenia, z których świadczeń wypłaconych jako dodatek zostanie naliczone potrącenie na poczet zajęcia komorniczego. W tym celu na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Rozliczenie” w sekcji „Potrącenia z wynagrodzenia” dodaliśmy parametr: „Uwzględniaj jak wypłaty z ZFŚS”. Parametr domyślnie jest ustawiony na TAK na definicjach elementów świadczeń oraz dodatku, które dostępne są standardowo: „Świadczenie socjalne”, „Świadczenie socjalne (z limitem)”, „Świadczenie socjalne (z limitem,dodatek)”. Wprowadziliśmy również odpowiednie zmiany w algorytmie naliczania zajęć komorniczych.

Deklaracja ZUS DRA

Zmodyfikowaliśmy wykazywanie składek ZUS na deklaracji ZUS DRA dla elementów wypłaconych za okresy sprzed daty przejęcia na mocy art. 23′ KP. Obecnie elementy wynagrodzenia wypłacane za okresy sprzed daty przejęcia będą uwzględniane w deklaracji DRA.

Czas pracy

Umożliwiliśmy ograniczenie wyświetlania cech na listach zestawień normy/czasu pracy dla funkcjonalności „Czas pracy” w kontekście „Zbiorczej edycji czasu pracy”. W tym celu w konfiguracji funkcjonalności dodaliśmy dwie sekcje: „Zbiorcza edycja czasu pracy – cechy stref pracy” oraz „Zbiorcza edycja czasu pracy – cechy normy pracy”, gdzie można wskazać cechy, które będą wyświetlane w filtrach na tych listach oraz na formatce pojedynczego zapisu. W przypadku, gdy listy będą puste funkcjonalność będzie działa tak jak dotychczas, czyli będą pobierane wszystkie zdefiniowane w bazie cechy do strefy czasu i normy pracy. Uwaga: Modyfikacja nie ingeruje w zdefiniowane widoki użytkownika na tych listach.

Kartoteka Pracownika

W kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne zwiększyliśmy ilość możliwych do wprowadzenia znaków w polu „Stanowisko”. Obecnie pole wyświetla 100 znaków.

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy na wydruku Świadectwo pracy wykazywanie:

 • części urlopu ojcowskiego w punkcie 6.5,
 • części urlopu rodzicielskiego w punkcie 6.6,
 • części urlopu wychowawczego w punkcie 6.7,

w oparciu o pole „Część urlopu”, które dostępne jest na formularzu nieobecności. W zależności od wartości wskazanej w polu „Część urlopu” działanie raportu będzie następujące:

 • Domyślną wartością jest „0” i oznacza, że sposób wykazywania nieobecności na świadectwie pracy będzie taki jak dotychczas tzn. dla kilku nieobecności tego samego typu, na to samo dziecko, między którymi są dni przerwy, poszczególne okresy będą wykazywane jako kolejne części. Natomiast jeżeli między nieobecnościami nie będzie dnia przerwy to na wydruku będzie to jedna część ze zsumowanym okresem.
 • Dla wartości większych od 0:
  • jeżeli na formularzach poszczególnych nieobecności będą wybrane konkretne części, to na świadectwie pracy okresy zostaną wykazane w kolejności wskazanej w polu „Część urlopu”,
  • jeżeli np. dwie nieobecności będą miały wskazaną tą samą część, a nie było między nimi dnia przerwy, to okresy zostaną zsumowane i wykazane na raporcie jako jedna pozycja ze wskazaną częścią w polu „Część urlopu”;
  • jeżeli np. dwie nieobecności będą miały wskazaną tą samą część, a między nimi są dni przerwy, to okresy zostaną wykazane na wydruku jako odrębne pozycje ze wskazaną częścią w polu „Część urlopu” w kolejności wystąpienia okresów.

Raport Świadectwo pracy dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”. Zmiany zostały wprowadzone także dla wydruku wywoływanego z poziomu dokumentów dodatkowych.

Wydruki

Z wydruku Informacja o wysokości przychodów emeryta lub rencisty do ZUS usunęliśmy imiona rodziców. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Deklaracje ZUS

Umożliwiliśmy generowanie deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a pozwalających na przekazanie do ZUS informacji niezbędnych do ustalenia pracownikowi prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Deklaracje możliwe są do złożenia w sytuacji kiedy w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne parametr „Licz zasiłki” ustawiony jest na NIE, bądź kiedy nieobecność ZUS przekracza okres zatrudnienia. W/w deklaracje wypełniać można z poziomu formularza nieobecności ZUS, zakładki Deklaracje/Z-3, Z-3a w kartotece pracownika oraz z list Kadry i płace/Deklaracje ZUS/Z-3, Z-3a i Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności. Deklaracje po przeliczeniu można edytować, wyeksportować do pliku xml oraz wydrukować z poziomu formularza deklaracji. Dodatkowo obsłużyliśmy następujące sytuacje:

 • na formularzu nieobecności w przypadku nieobecności ZUS i kiedy możliwe jest wystawienie deklaracji ZUS Z-3 bądź ZUS Z-3a dodaliśmy zakładkę „Deklaracje” umożliwiającą dodawanie i przeglądanie w/w deklaracji, które odnoszą się wyłącznie do danej nieobecności,
 • zaznaczanie i uzupełnianie informacji o jaki rodzaj zasiłku wnioskuje pracownik,
 • wliczanie dni wolnych za nadgodziny (wprowadzonych strefami czasu pracy) do dni przepracowanych na ZUS Z-3; jeżeli w danym dniu jest wprowadzona strefa „Rozliczenie nadgodzin (prac)” lub „Rozliczenie nadgodzin (firma)”, to taki dzień zostanie wliczony do liczby dni przepracowanych w części „Informacje o składnikach wynagrodzenia” na ZUS Z-3,
 • wykazywanie zasiłku macierzyńskiego na deklaracji – w sekcji „Informacja o pracowniku” w punkcie 6 uzupełnienie całego okresu nieobecności urlopu macierzyńskiego, natomiast w sekcji „Informacja o wypłaconych świadczeniach” w punkcie 3 uzupełnione okresy i stawki procentowe wyłącznie za okres, kiedy firma płaciła zasiłki,
 • w przypadku próby dodania deklaracji do nieobecności, dla której wygenerowana została już deklaracja dodaliśmy ostrzeżenie informujące o istnieniu już deklaracji,
 • poprawiliśmy eksport wydruku deklaracji Z-3 do formatu docx z zaznaczoną opcją „Table layout”. Dotychczas eksport z zaznaczonym parametrem skutkował komunikatem uniemożliwiającym wykonanie takiej akcji.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38861.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Zmodyfikowaliśmy pobieranie danych do wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia w punkcie „1. Dobowa i tygodniowa norma czasu pracy” oraz w punkcie „2. Wymiar czasu pracy” w sytuacji, gdy na definicji kalendarza w parametrze „Nadgodziny dobowe” lub „Nadgodziny tygodniowe” jest ustawiona opcja „Kalendarz”. Wówczas w przypadku punktu pierwszego, jeżeli w kartotece pracownika w zakładce Etat/Inne dane w sekcji „Średnia norma czasu pracy do wyliczenia nadgodzin” parametr „Standardowa” jest ustawiony na „Tak” oraz w polach „Norma dobowa” lub „Norma tygodniowa” widoczne są wartości 0, to do raportu zamiast wartości 0 dane będą pobierane z konfiguracji programu z zakładki Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy odpowiednio z pól „Czas pracy nie może przekraczać na dobę (godzin)” i „Czas pracy nie może przekraczać przeciętnie na tydzień (godzin)”. Podobnie w przypadku punktu drugiego, jeżeli w kartotece pracownika w zakładce Etat/Inne dane w sekcji „Wymiar czasu pracy” parametr „Standardowa” jest ustawiony na „Tak” oraz w polach „Wymiar dobowy” lub „Wymiar tygodniowy” widoczne są wartości 0, to do raportu zamiast wartości 0 dane będą pobierane z konfiguracji programu z zakładki Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy odpowiednio z pól „Czas pracy nie może przekraczać na dobę (godzin)” i „Czas pracy nie może przekraczać przeciętnie na tydzień (godzin)”.

Nieobecności ZUS

Poprawiliśmy generowanie wydruku Wyliczenie podstawy nieobecności ZUS w mechanizmie ASPX w przypadku, gdy w nazwie firmy jest znak specjalny „amp;”. Dotychczas podczas próby wywołania tego wydruku jako „Arkusz kalkulacyjny” pojawiał się komunikat: „Błędny kod znaku specjalnego”. Raport dostępny jest z poziomu naliczonego na wypłacie elementu wynagrodzenia dotyczącego nieobecności ZUS.

Dokumenty PPK

Rozszerzyliśmy treść komunikatu widocznego podczas próby zapisu przeliczonego dokumentu „PPK-rejestracja uczestnika” w przypadku, gdy pracownik nie został zgłoszony do PPK lub w kartotece ma nieuzupełnione dane adresowe. Komunikat ma teraz następującą treść: „Imię i nazwisko nie jest uczestnikiem PPK lub pracownik nie ma uzupełnionych danych adresowych”.

Nieobecności

Umożliwiliśmy wskazanie na formularzu nieobecności związanej z urlopem wychowawczym, rodzicielskim oraz ojcowskim, którą częścią urlopu jest dana nieobecność. W tym celu na formularzach nieobecności, które w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na definicji nieobecności mają następujące ustawienia:

 • w polu „Typ nieobecności” wskazaną wartość „Urlop wychowawczy”,
 • w polu „Typ nieobecności” wskazaną wartość „Nieobecność ZUS”, a w polu „Przyczyna” wybraną opcję „Urlop rodzicielski”,
 • w polu „Typ nieobecności” wskazaną wartość „Nieobecność ZUS”, a w polu „Przyczyna” wybraną opcję „Urlop ojcowski”,
 • oraz dla nieobecności „Urlop wychowawczy (ur.macierzyński)”,

w sekcji „Urlop macierzyński/rodzicielski” pod polem „Na dziecko” dodaliśmy pole „Część urlopu”. Będzie ono aktywne cały czas, bez względu na to czy nieobecność została rozliczona na wypłacie. Pole ma również ograniczony słownik liczby części, który pobierany jest z konfiguracji programu z zakładki Kadry i płace/Płace/Zasiłki inne z sekcji „Części urlopów” dla konkretnej nieobecności. Domyślną wartością w polu „Część urlopu” jest „0” i oznacza, że sposób wykazywania nieobecności na wydruku Świadectwo pracy będzie taki jak dotychczas.

Wskaźniki

Umożliwiliśmy wskazanie na formularzu nieobecności związanej z urlopem wychowawczym, rodzicielskim oraz ojcowskim, którą częścią urlopu jest dana nieobecność. W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki inne dodaliśmy sekcję „Części urlopów” wraz z polami:

 • „Części urlopu wychowawczego”, domyślna wartość pola to 5.
 • „Części urlopu rodzicielskiego”, domyślna wartość pola to 5.
 • „Części urlopu ojcowskiego”, domyślna wartość pola to 2.
Wydruki

Zmieniliśmy oznaczenie nieobecności „Urlop rehabilitacyjny” na wydruku Zestawienie wypłaconych zasiłków i wynagrodzeń. Obecnie jest to „Reh”, tak samo jak na wydruku Ewidencja czasu pracy. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy uwzględnianie wynagrodzenia za urlop w podstawie zasiłku chorobowego, jeżeli podstawą wynagrodzenia za urlop jest składnik stały (np. stała premia). W takim przypadku wynagrodzenie za urlop jest przyjmowane w wysokości wszystkich składników stałych wchodzących w jego podstawę. W celu poprawnej interpretacji składnika stałego, należy ustawić następujące parametry w definicji elementu:

 • na zakładce „Deklaracje” w polu „Kod składnika wynagrodzenia (deklaracja ERP-7)” wybrać opcję „Składniki stałe”,
 • na zakładce „Nieobecności” w sekcji „…zasiłków (pracownicy)/(inni ubezpieczeni)” wybrać opcję „Dopełniać jak zasadnicze dla”, dla wszystkich rodzajów zasiłków.
Świadectwo Pracy

W opcjach raportu Świadectwo pracy umożliwiliśmy wybór wielu definicji elementów wynagrodzenia w polach „Ekwiwalent za urlop” oraz „Ekwiwalent za url. dod.”. Ekwiwalent, wypłacony za pomocą wskazanych w tych polach elementów wynagrodzenia, wykazany zostanie w Świadectwie pracy w punktach 6.2 (urlop wypoczynkowy) oraz 6.15 (urlop wypoczynkowy dodatkowy). Dodatkowo dodaliśmy w punkcie 6.15 informację o wykorzystaniu urlopu dodatkowego w godzinach. Wydruk Świadectwo pracy dostępny jest z kartoteki pracownika oraz z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy wykazywanie na wydruku Świadectwo pracy w punkcie 6.15 oprócz odprawy emerytalno-rentowej również innych świadczeń przewidzianych przepisami prawa pracy. W związku z powyższym w opcjach raportu zmieniliśmy nazwę parametru z „Odprawa emer-rent” na „Odprawa” i dodaliśmy możliwość wybrania wielu elementów wynagrodzenia. Wybrane w tym parametrze definicje elementów wynagrodzenia, jeżeli zostaną rozliczone w wypłacie, widoczne będą w punkcie 6.15 Świadectwa pracy. Wydruk Świadectwo pracy dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

GUS

Na wydruku Zestawienie DG-1 dostosowaliśmy, zgodnie z interpretacją GUS, nie wykazywanie od pierwszego dnia przebywania:

 • osób korzystających z urlopów wychowawczych udzielonych na okres dłuższy niż 3 miesiące (nieprzerwanie),
 • osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych,
 • osób korzystających z urlopów bezpłatnych udzielonych na okres dłuższy niż 3 miesiące (nieprzerwanie).

Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „GUS”.

Umowa o pracę

Dodaliśmy nowy typ umowy o pracę: „Na okres próbny (do dnia porodu)”. Nowy rodzaj jest wykorzystywany w celu wydłużenia umowy o pracę na okres próbny, do dnia porodu. Okresy wypowiedzenia umowy są identyczne jak dla „Umowy o pracę na okres próbny”.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

Zmieniliśmy nazwę sekcji oraz parametru dotyczącego nadgodzin na definicji elementów wynagrodzenia, które dostępne są w konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/Płace/Elementy wynagrodzenia. Zmianie uległa nazwa parametru „Wliczaj do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny” dostępnego w zakładce „Dodatkowe”. Nowa nazwa tego parametru to „Wliczaj do podstawy dopłat do nadgodzin”. Zmieniliśmy również nazwę sekcji „Wynagrodzenie za nadgodziny”, w której znajduje się powyższy parametr, na „Dopłaty do nadgodzin”.

Kartoteka Pracownika

W kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne zwiększyliśmy ilość możliwych do wprowadzenia znaków w polach „Funkcja” oraz „Specjalność” do 100 znaków. W związku z tą zmianą pole „Kod wykonywanego zawodu” przenieśliśmy poniżej pola „Specjalność”.

PFRON

Uwzględniliśmy pracowników młodocianych w raporcie Informacja DEK-1-0 w ogólnym stanie zatrudnienia. Obecnie pracownik młodociany, zgłoszony na kodzie tytułu ubezpieczenia 01 20 xx, oraz nie będący uczniem klas I -III lub młodocianym przyuczanym, będzie uwzględniany w ogólnym stanie zatrudnienia.

Kartoteka Pracownika

W kartotece pracownika w zakładce Kadry/Ogólne zwiększyliśmy maksymalną liczbę znaków możliwą do wprowadzenia w polu „Kod” do 15.

Umowa o pracę

W przypadku pracowników zatrudnionych na stawce godzinowej zmieniliśmy na wydruku Umowa o pracę treść punktu dotyczącego wynagrodzenia na: „W czasie trwania umowy o pracę Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w stawce godzinowej w wysokości … PLN brutto/netto za godzinę (słownie: … zł 00/100)”. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Umowa cywilnoprawna

Na formularzu umowy cywilnoprawnej dodaliśmy sekcję „Bilans otwarcia”, która będzie widoczna tylko, gdy użyjemy jednej z dwóch dostępnych czynności: „Oznacz jako 'wypłacona'” lub „Ustaw kwotę spłaty dla bilansu otwarcia”. W przypadku użycia tej pierwszej opcji w sekcji „Bilans otwarcia” widoczny będzie nieedycyjny parametr „Oznaczona jako 'wypłacona'” zaznaczony na TAK. W przypadku użycia drugiej opcji pojawi się okno „Ustaw kwotę spłaty dla bilansu otwarcia” z dwoma polami do uzupełnienia:

 • Data spłaty – w tym polu należy wskazać datę spłaty umowy z uwzględnieniem następujących warunków:
  • data spłaty musi zawierać się w okresie umowy,
  • data spłaty musi być wcześniejsza niż data pierwszej wypłaty umowy.
 • Kwota spłacona – w tym polu należy wskazać kwotę umowy, która została już spłacona. Uwaga: dla umowy o typie rozliczenia „Kwota do wypłaty” jeżeli wprowadzona poprzez bilans otwarcia kwota spłaty będzie wyższa niż wartość umowy, to przy próbie zapisu pojawi się ostrzeżenie: „Kwota spłacona jest wyższa niż wartość umowy”.

Po uzupełnieniu powyższych pól i potwierdzeniu zmian, na formularzu umowy widoczna będzie sekcja „Bilans otwarcia” wraz z nieedycyjnymi parametrami „Data spłaty” oraz „Kwota spłacona”. W celu usunięcia powyższego oznaczenia umowy należy spod czynności wybrać opcję „Usuń kwotowy bilans otwarcia”. Czynność „Ustaw kwotę spłaty dla bilansu otwarcia” dostępna jest tylko dla umów cywilnoprawnych, które nie zostały całkowicie wypłacone. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6431.

Deklaracje ZUS

Dostosowaliśmy deklarację ZUS IWA do wykazywania pracowników przejętych na mocy art. 23′ KP. Obecnie do deklaracji ZUS IWA, a także do raportu pomocniczego są uwzględniani pracownicy wyłącznie z ostatniego przejęcia wynikającego z zapisu historycznego.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Wysokość należnego wynagrodzenia (procent)”, który znajduje się w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PIT- ogólne w sekcji „Ogólne” i od 01.01.2024 r. przyjmuje wartość 0,30%.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie w PIT-11 zasiłku macierzyńskiego naliczonego na podstawie definicji nieobecności „Urlop rodzicielski” ze wskazaniem w polu „Rozliczenie” wartości „Urlop rodzicielski (70% do 9 tygodni)”. Zasiłek naliczony z tytułu takiej nieobecności wykazywany był dotychczas w deklaracji PIT-11 w wierszu 15 jako przychody z innych źródeł. Aktualnie zasiłek ten wykazywany jest w jednym z wierszy 12-14 w zależności od sytuacji podatkowej pracownika.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki, które od 01.01.2024 r. przyjmują następujące wartości:

 • Przeciętne miesięczne w czwartym kwartale: 7767,85 zł
 • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • Na ubezpieczenie zdrowotne: 5825,89 zł

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r.

Księgowość

Złe długi w PIT i CIT

Poprawiliśmy raport Zestawienie złych długów dostępny na liście Księgowość/Złe długi. Dotychczas w sytuacji, gdy dokument kwalifikujący się do złych długów został uregulowany po zakończeniu roku podatkowego, ale przed momentem złożenia deklaracji CIT do właściwego urzędu skarbowego, był on błędnie wykazywany na raporcie. Po wprowadzonych zmianach raport generowany jest prawidłowo.

Grupy VAT

Rozbudowaliśmy mechanizmy systemu, umożliwiające przygotowanie scentralizowanej Deklaracji VAT-UE dla Grupy VAT w specjalnej konfiguracji pracy na wielu bazach danych (Centralizacja). Rozwiązanie obejmuje dwa elementy: przygotowanie wewnętrznych deklaracji VAT-UE(5) u członków Grupy VAT w bazach danych podrzędnych (slave), a następnie przygotowanie zbiorczej (sprawozdawczej) deklaracji VAT-UE(5) u przedstawiciela Grupy VAT w imieniu całej Grupy VAT, która tworzona jest w bazie nadrzędnej (master). Sprawozdawcza deklaracja VAT-UE(5) przygotowywana jest w bazie danych przedstawiciela Grupy VAT, poprzez scalenie przygotowanych deklaracji wewnętrznych, które zostały wcześniej przygotowane w bazach danych pozostałych członków wchodzących w skład grupy. Rozwiązanie wymaga odpowiedniego skonfigurowania baz członków grupy oraz bazy danych przedstawiciela.

 • W bazie centralnej (master) należy dokonać grupowania baz danych z których będzie tworzona scentralizowana deklaracja VAT-UE. Należy w konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Systemowe/Prana na wielu Bazach/Grupy baz danych stworzyć grupę baz danych oraz dodanie do niej baz, z których będzie generowana scentralizowana deklaracja. Następnie, pozostając w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Podmioty powiązane, zdefiniować powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT). Na koniec również w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracje VAT-podstawowe, w polu Źródło danych należy wskazać opcję: „Deklaracje w grupie baz”, a w polu Grupa baz danych należy wskazać utworzoną grupę baz.
 • W bazach podrzędnych (slave) członków Grupy VAT, w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Podmioty powiązane zdefiniować powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT).

W pierwszej kolejności należy przygotować dane wewnętrzne we wszystkich bazach danych slave wchodzących w skład utworzonej grupy baz danych. W bazach podrzędnych należy przygotować i zatwierdzić deklarację VAT-UE(5). Taka deklaracja będzie miała nowe oznaczenie widoczne na zakładce Ogólne deklaracji – Przeznaczenie: „Wewnętrzna”. Wewnętrzne deklaracje są wykorzystywane wyłącznie do przygotowania kompletnej deklaracji dla całej grupy VAT w bazie przedstawiciela i nie należy ich wysyłać do Urzędu Skarbowego. Po przygotowaniu deklaracji w bazach danych możliwe jest przygotowanie zbiorczej deklaracji i VAT-UE(5) w bazie danych Master. We wspomnianej bazie należy przygotować deklarację VAT-UE(5), na której wskazane jest Przeznaczenie: „Sprawozdawcza”, a rodzaj źródła wskazany jest jako Deklaracja w grupie baz. Taką deklarację należy przeliczyć i zatwierdzić. Deklaracja zostanie wyliczona na podstawie deklaracji utworzonych w bazach slave wchodzących w skład grupy. Do utworzonej deklaracji sprawozdawczej możliwe jest wygenerowanie oraz wysłanie scentralizowanej eDeklaracji.

Schematy księgowe

W opcji konfiguracji schematów księgowych (Narzędzia/Opcje/Księgowość/Schematy księgowe) ujednoliciliśmy możliwość weryfikacji kompilacji kodu do jednego przycisku „Sprawdź kod”. Czynność ta sprawdza poprawność użytego kodu dla całego schematu księgowego.

Parametry rozliczeń

Dodaliśmy nową czynność Generuj roczne korekty VAT, dostępną dla dokumentu ewidencji typu: Dokument wewnętrzny nabycia VAT naliczony, umożliwiającą wygenerowanie rocznych korekt VAT dla parametrów rozliczeń. Dodatkowo dodaliśmy możliwość edycji parametrów rozliczeń, np. aktualizacji wartości proporcji wstępnej i rzeczywistej bez konieczności wchodzenia do konfiguracji programu za pomocą czynności o nazwie: Zmień parametry rozliczeń VAT, dostępnej z poziomu listy Dokumentów ewidencji (Czynności/Narzędzia/Zmień parametry rozliczeń VAT). Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38050.

Grupy VAT

Przygotowaliśmy mechanizmy umożliwiające przygotowanie Deklaracji VAT-UE dla Grupy VAT w konfiguracji pracy na wielu bazach. Rozwiązanie obejmuje dwa elementy: przygotowanie wewnętrznych deklaracji VAT-UE(5) u członków Grupy VAT w bazach danych podrzędnych (slave), a następnie przygotowanie zbiorczej (sprawozdawczej) deklaracji VAT-UE(5) u przedstawiciela Grupy VAT w imieniu całej Grupy VAT, która również tworzona jest w bazie podrzędnej (slave). Sprawozdawcza deklaracja VAT-UE(5) przygotowywana jest w bazie danych przedstawiciela Grupy VAT, poprzez scalenie przygotowanych deklaracji wewnętrznych, które zostały wcześniej przygotowane w bazach danych pozostałych członków wchodzących w skład grupy. Rozwiązanie wymaga odpowiedniego skonfigurowania bazy członków grupy oraz bazy przedstawiciela.

 • W każdej bazie danych członka Grupy VAT należy, w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Podmioty powiązane zdefiniować powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT). Następnie, na zakładce Ewidencja VAT/Deklaracje VAT – podstawowe, pole „Źródło danych” – oznaczyć na „Standard (rejestr VAT)”.
 • W bazie danych przedstawiciela należy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Podmioty powiązane zdefiniować powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT). Dodatkowo, będąc w konfiguracji bazy danych przedstawiciela, należy dla podmiotu Członka Grupy VAT wskazać odpowiednią bazę danych (właściwego Członka Grupy VAT). Następnie, na zakładce Ewidencja VAT/Deklaracje VAT – podstawowe, pole „Źródło danych” – oznaczyć na „Deklaracje wg powiązań lub rejestr VAT”.

W pierwszej kolejności należy przygotować dane wewnętrzne we wszystkich bazach danych slave wchodzących w skład grupy. W bazach członków oraz w bazie przedstawiciela należy przygotować i zatwierdzić deklarację VAT-UE. Taka deklaracja będzie miała nowe oznaczenie widoczne na zakładce Ogólne deklaracji – Przeznaczenie: „Wewnętrzna„. Wewnętrzne deklaracje są wykorzystywane wyłącznie do przygotowania kompletnej deklaracji dla całej grupy VAT w bazie przedstawiciela i nie należy ich wysyłać do Urzędu Skarbowego. Po przygotowaniu danych wewnętrznych możliwe jest przygotowanie zbiorczej deklaracji i VAT-UE w bazie danych przedstawiciela. W bazie przedstawiciela należy przygotować deklarację VAT-UE(5), wskazując dla niej na zakładce Ogólne – Przeznaczenie: „Sprawozdawcza„, a następnie ją przeliczyć i zatwierdzić. Deklaracja zostanie wyliczona na podstawie deklaracji wewnętrznych z powiązanych baz danych członków grupy oraz z bazy danych przedstawiciela. Po utworzonej, deklaracji sprawozdawczej możliwe jest wygenerowanie oraz wysłanie scentralizowanej eDeklaracji.

Deklaracje PIT

W związku z rezygnacją Ministerstwa Finansów z publikacji aktywnych formularzy PDF, które umożliwiały zaczytanie plików XML zawierających częściowe dane z systemów księgowych usunęliśmy czynność „Generuj XML do aktywnego PDF”. Dane do rocznych rozliczeń na deklaracjach PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L za rok 2023 są przygotowane w formie wydruków, odpowiednio: Zestawienie do deklaracji PIT-28, Zestawienie do deklaracji PIT-36, Zestawienie do deklaracji PIT-36L dostępnych z poziomu listy deklaracji danego rodzaju.

Deklaracja CIT-8

Zaktualizowaliśmy formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 33 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 19, CIT-8/BR do wersji 10, CIT/8S do wersji 6, CIT/8SP do wersji 6, CIT/D do wersji 8, CIT/IP do wersji 5 oraz CIT/KW do wersji 4. Przygotowaliśmy również formularze dla nowych załączników: CIT/F w wersji 1 oraz CIT/M w wersji 2. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Nowe formularze mają zastosowanie dla osiągniętych przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 01.01.2023 r. Uwaga: Użytkownicy, którzy w trakcie roku generowali zaliczki w oparciu o wzór CIT-8(32), podczas przejścia na wersję 33 deklaracji CIT-8 powinni sprawdzić poprawność wyliczenia wartości w kolejnych polach deklaracji oraz załączników. W związku z likwidacją załącznika CIT/WZ na szczególną uwagę należy zwrócić w zakresie danych wprowadzonych w części E.5. deklaracji CIT-8.

KSeF

Rozszerzyliśmy zakres działania narzędzi służących do pobierania dokumentów z platformy KSeF o obsługę pobierania dokumentów sprzedażowych wystawionych przez podatnika. Dotychczas możliwe było pobieranie tylko dokumentów zakupowych wystawionych przez dostawców na rzecz podatnika. W celu sterowania zakresem pobieranych z KSeF faktur, w konfiguracji KSeF (Narzędzia/Opcje/Handel/KSeF) dodany został nowy parametr o nazwie Pobieranie faktur. W zależności od ustawienia tego parametru możliwe jest pobieranie tylko faktur zakupu, tylko faktur sprzedaży lub obu rodzajów faktur. Nowa funkcjonalność pobierania faktur sprzedaży może być wykorzystana np. przez biuro rachunkowe, które będzie pobierało faktury sprzedaży swoich klientów bezpośrednio z platformy KSeF. Pobrane z KSeF dokumenty zakupowe i sprzedażowe można w zależności od potrzeb zaimportować do modułu Handel lub do Ewidencji dokumentów.

Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy formularz Zaliczka PIT skala do aktualnych zasad opodatkowania najmu prywatnego. Rok 2023 jest pierwszym, w którym najmu prywatnego nie można rozliczyć na zasadach skali podatkowej, a jedynie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Co do zasady zatem, najmu prywatnego nie należy wprowadzać na formularzu zaliczki wg skali, który jest przygotowywany do rozliczenia podatku dochodowego od działalności gospodarczej. Wprowadziliśmy jednak mechanizmy pozwalające łatwo skorygować błędne dane. Na formularzu Zaliczka PIT skala, na zakładce Najem dodaliśmy możliwość korekty błędnie wpisanych danych. Parametr Korekta jest domyślnie ustawiony na „Nie”. Jego aktywacja pozwoli na wyzerowanie danych związanych z najmem prywatnym. Zmianami objęty został również raport Zaliczka podatku dochodowego wg skali dostępny z poziomu formularza Zaliczka PIT skala – na formularzach zaliczek posiadających parametr Korekta ustawiony na „Tak” prezentowane są informację dotyczące najmu. W przeciwnym wypadku dane te nie będą widoczne na raporcie. Uwaga: Omyłkowo wprowadzone dane dotyczące najmu prywatnego za rok 2023, które nie zostaną odpowiednio skorygowane mogą mieć wpływ na błędne ustalenie dochodu/straty na formularzu oraz wydruku zaliczki podatku dochodowego wg skali.

Deklaracje PIT

Dodaliśmy nowy wydruk Zestawienie do PIT-36 dostosowany do zmian dotyczących rozliczania najmu prywatnego, wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Na wydruku zostały usunięte informacje o przychodach i kosztach dotyczących najmu prywatnego. W przypadku omyłkowego wprowadzenia danych na zakładce Najem formularza zaliczki podatku dochodowego wg skali, na raporcie prezentowana jest stosowna informacja nawiązująca do konieczności dokonania korekty danych w celu prawidłowego przygotowania zestawienia. Raport Zestawienie do PIT-36 dostępny jest na liście Zaliczka PIT skala, dotychczas obowiązujący wydruk dostał dopisek „do 2022” i jest do wyboru na kolejnych pozycjach listy wydruków.

Deklaracje VAT

Zgodnie z Ustawą z dnia 26.05.2023 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1059), czyli Pakietem SLIM VAT 3, z dniem 01.07.2023 weszły w życie przepisy mające wpływ na korektę roczną VAT w przypadku sprzedaży mieszanej, sporządzaną za 2023 rok. Zmiany obejmują:

 • podniesienie limitu z 500 zł na 10 000 zł dla kwoty podatku niepodlegającego odliczeniu, wynikającej z zastosowania proporcji, przy której Podatnik ma prawo uznać, że proporcja wynosi 100%, jeżeli przekroczyła wartość 98% – dotyczy to prewspółczynnika oraz współczynnika sprzedaży,
 • możliwość zrezygnowania z dokonania rocznej korekty VAT podatku naliczonego w sytuacji, gdy różnica między proporcją wstępną a proporcją ustaloną dla zakończonego roku podatkowego nie przekracza dwóch punktów procentowych, przy czym w przypadku jeżeli proporcja ustalona dla zakończonego roku podatkowego jest mniejsza niż proporcja wstępna rezygnacja z korekty możliwa jest pod warunkiem, że kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z różnicy między ustalonymi proporcjami nie przekracza 10 000 zł. W przypadku jeżeli proporcja ustalona dla zakończonego roku podatkowego jest większa – nie ma limitu kwotowego. Zmiana ta dotyczy tylko współczynnika.

W związku ze wspomnianymi zmianami w programie dodano:

 • weryfikator dla deklaracji VAT-7, który wyświetli ostrzeżenie podczas próby zapisu deklaracji, w której wybrano korektę: wg deklaracji, jeżeli rzeczywisty współczynnik będzie mniejszy od szacowanego o nie więcej jak 2%.
 • możliwość wygenerowanie automatycznie elementów VAT z kwotą korekty w dokumencie wewnętrznym nabycia VAT naliczony za pomocą nowej czynności: Generuj roczne korekty VAT.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38853.

Deklaracja CIT-RB

Zaktualizowaliśmy formularz, wydruk oraz schemat e-Deklaracji dla deklaracji CIT-RB do wersji 2. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematem opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Nowy formularz ma zastosowanie dla kosztów poniesionych od 01.01.2023 r.

Deklaracja CIT-8E

Zaktualizowaliśmy formularz, wydruk oraz schemat eDeklaracji dla deklaracji CIT-8E do wersji (4). Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Nowy formularz ma zastosowanie dla dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31.12.2022 r. Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.

Ewidencja pojazdów

W związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 04.08.2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024 w konfiguracji programu zaktualizowaliśmy tabelę opłat za korzystanie ze środowiska (Narzędzia/Opcje/Ewidencja pojazdów/Środowisko/Rodzaje silników).

Deklaracja CIT-8ST

W związku z publikacją w dniu 05.01.2024 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML eDeklaracji CIT-8ST(1), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę eDeklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8ST(1).

Handel

Relacje dokumentów

Dodaliśmy możliwość wiązania istniejących dokumentów (również zatwierdzonych) relacją kopiowania z rozliczaniem pozycji. Dotychczas podczas wiązania dokumentów relacją kopiowania możliwe było przenoszenie pozycji z dokumentu nadrzędnego na dokument podrzędny. Operacja ta nie tworzyła jednak rozliczenia pomiędzy istniejącymi już pozycjami dokumentu podrzędnego, a pozycjami dokumentu nadrzędnego. Rozszerzyliśmy istniejący mechanizm o opcjonalne wiązanie pozycji relacją, gdy na pozycjach dokumentów znajdują się te same towary.

Opłata cukrowa

Przetłumaczyliśmy dodatek 'Opłata cukrowa’ na język angielski oraz ukraiński. Do tej pory dodatek ten był dostępny tylko w języku polskim.

Pozostałe

Zmieniliśmy metodę zapisywania danych kontaktowych w danych firmy oraz oddziału. Dla firmy w zakładce 'Kontakt’ zamiast czterech pól: 'Skrytka pocztowa’, 'Telefon komórkowy’, 'EMAIL’ oraz 'WWW’ została zastosowana standardowa lista danych kontaktowych jaka jest na kontrahencie w zakładce 'Dane kontaktowe’. Dla oddziału dodaliśmy taką samą zakładkę o nazwie 'Kontakt’.

KSeF

Zmodyfikowaliśmy wizualizacje plików KSeF. Dodatkowo uporządkowaliśmy formatowanie oraz wygląd pól.

KSeF

Dodaliśmy nowe kolumny: Kwota netto, Kwota brutto, Sposób zapłaty oraz Termin płatności na liście pobranych plików KSeF.

KSeF

Dostosowaliśmy możliwość przypisania kategorii dla pobranych z KSeF plików faktur do zawartości licencji. Dostępność kategorii 'Dokument handlowy’ wymaga wystąpienia w licencji co najmniej jednego stanowiska modułu Handel. Dostępność kategorii 'Dokument ewidencji’ wymaga wystąpienia w licencji co najmniej jednego stanowiska spośród modułów: Faktury, Handel, KPiR lub Księga.

KSeF

Dodaliśmy możliwość uruchomienia wizualizacji plików KSeF na dokumentach ewidencji oraz na dokumentach handlowych. Na zakładce 'KSeF’ dodaliśmy opcję wyboru podglądu pliku KSeF w formie zwizualizowanej lub jak to było wcześniej w formacie XML. Wydruk wizualizacji powinien być używany tylko do dokumentacji wewnętrznej.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy dostępność czynności 'Usuń wskazanie dostawy lub partii’ na dokumencie znajdującym się w buforze. Obecnie czynność ta jest dostępna w menu, jeśli pole 'Dostawa’ jest uzupełnione – wcześniej była dostępna tylko w przypadku dokumentu zatwierdzonego.

KSeF

Dla towaru KSeF (wybrany w konfiguracji KSeF na potrzeby tymczasowego zastępowania na dokumentach towarów nierozpoznanych) dodaliśmy w konfiguracji ustawienie dotyczące komunikatów i działania sytemu. Parametr o nazwie: 'Zatwierdzanie dokumentów z towarem KSeF’ może przyjmować następujące wartości:

 1. Pozwalaj – brak komunikatów, brak zmian w działaniu dokumentu,
 2. Ostrzegaj – informacja ostrzegawcza na żółtym pasku po ręcznym dodaniu towaru do dokumentu, pozwala zatwierdzić dokument (już bez komunikatu). Nie ma komunikatu, jeśli towar dodawany jest do dokumentu przy jego tworzeniu z pliku/rekordu KSeF,
 3. Zabraniaj – działa jak Ostrzegaj, ale nie pozwala zatwierdzić dokumentu (czerwony komunikat).
Pozostałe

Dla każdego pola w definicjach DefXmlNag dodaliśmy parametr 'Długość danych mówiący o maksymalnej długości generowanych danych, co pozwoli na automatyczne skracanie tych danych do wskazanej długości. Podczas konwersji wszystkie pola w nowym parametrze otrzymają wartość równą 0, co będzie oznaczać brak kontroli długości danych. Od teraz nie będzie już potrzeby skracania danych w metodach przeznaczonych do eksportu danych.

Dokumenty handlowe

Zablokowaliśmy możliwość zatwierdzenia opisu analitycznego na dokumentach znajdujących się w buforze. Obecnie możliwe jest ono tylko na zatwierdzonych dokumentach handlowych. Zatwierdzenie opisu analitycznego jest usuwane w chwili przeniesienia zatwierdzonego dokumentu do bufora. Modyfikacje zostały wykonane w celu zapewnienia poprawności działania mechanizmu przeliczania opisu analitycznego po edycji pozycji dokumentu.

Workflow

Definicja procesu

Przywróciliśmy możliwość wywołania dodatkowego weryfikatora dla tranzycji o definicji Wybór Operatora oraz Decyzja Użytkownika przy pomocy metod OnUserDecisionChanging i OnUserDecisionChanged.

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

Poprawiliśmy błąd konwersji dotyczący praw do nowych zakładek w budżetowaniu rozszerzonym.

Budżetowanie

Poprawiliśmy błąd konwersji jeżeli pole ścieżka dla pozycji budżetowej było większe niż 255 znaków.

Nieruchomości

Nieruchomości

W obszarze Nieruchomości poprawiliśmy problem związany z pobieraniem stawki usługi wpisanej na obiekcie do Umowy na liczniki. Do tej pory pomimo wpisania na obiekcie stawki do umowy pobierana była cena z podpiętej pod licznik usługi. Obecnie na umowę zostanie pobrana stawka, jeżeli zostanie ona uzupełniona na Liczniku. Jeżeli pole stawka pozostanie puste na Umowę na liczniki zostanie pobrana cena z podpiętej pod obiekt usługi.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy e-wnioski związane z urlopami rodzicielskimi. Dostosowaliśmy ścieżkę przepływu e-wniosku o urlop ojcowski do pozostałych wniosków w grupie Pracownik -gt; Operator kadrowy. Do e-wniosków o urlop:

 • ojcowski,
 • macierzyński,
 • rodzicielski,
 • wychowawczy

dodaliśmy powiadomienia mailowe wysyłane do przełożonego w momencie złożenia wniosku przez pracownika oraz wysyłane do pracownika i przełożonego w momencie realizacji wniosku przez operatora kadrowego.

e-wnioski

Dostosowaliśmy wnioski z kategorii „Związane z pracą zdalną” do funkcjonalności umożliwiającej blokadę wniosków wynikającą z ustawień na jednostkach organizacyjnych. Po ustawieniu blokady na danej jednostce organizacyjnej przy próbie złożenia wniosku przez pracownika w blokowanym miesiącu pojawi się komunikat: „Nie można złożyć wniosku. Modyfikacja danych w miesiącu 'miesiąc rok’ została zablokowana”.

Struktura HR

Dodaliśmy dodatkowe informacje wyświetlane wStruktura HR” w profilu pracownika. Jeżeli pracownik będzie aktualnie nieobecny lub w delegacji, zostanie wyświetlona informacja:

 • Nieobecność do: ostatni dzień nieprzerwanej nieobecności (w tym delegacji rozliczanej jako nieobecność)
 • Delegacja do: ostatni dzień nieprzerwanej delegacji rozliczanej jako strefa czasu pracy
 • Nieobecność / delegacja do: ostatni dzień nieprzerwanej delegacji lub nieobecności rozliczanej jako strefa czasu pracy

Uwaga: Dla delegacji rozliczanej jako strefa czasu pracy widoczna będzie data ostatniego (nieprzerwanego dniem wolnym lub świątecznym) dnia ze strefą czasu pracy „Delegacja służbowa”.

Struktura HR

Dodaliśmy możliwość wyświetlenia dodatkowych informacji w profilu pracownika w Pulpitach HR w Ogólne/Struktura HR. W Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR w sekcji „Ogólne” dodaliśmy parametry:

 • Nazwa cechy 1 wyświetlanej w Struktura HR – uzupełniamy nazwę cechy wyświetlanej na pierwszej pozycji
 • Nazwa cechy 2 wyświetlanej w Struktura HR – uzupełniamy nazwę cechy wyświetlanej na drugiej pozycji

W parametrach powyżej możemy wskazać cechy, które zostały utworzone w Narzędzia/Opcje/Kady i płace/Cechy/Pracownicy lub Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje cech wskazując „Tabela bazy danych: Pracownicy”.

e-wnioski

Dodaliśmy nowy „e-wniosek o zastosowanie 32% stawki podatku”. Wniosek oparty o obieg dokumentów dodatkowych w grupie kadrowe ze ścieżką przepływu: Pracownik-Operator kadrowy (z rolą Realizacja wniosków). W celu udostępnienia pracownikom wniosku należy w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Dokumenty dodatkowe wybierając w „Tabela bazy danych: Pracownicy” orazKategoria: Kadrowe”, odblokować nowy dokument „e-wniosek o zastosowanie 32% stawki podatku”. Składając wniosek pracownik uzupełnia następujące pola:

 • Data – od kiedy oświadczenie obowiązuje, będzie to data aktualizacji kartoteki pracownika.
 • Zastosuj 32% stawkę podatku – w celu złożenia wniosku należy zaznaczyć tą opcję.

Po realizacji wniosku przez operatora kadrowego w profilu pracownika zostanie dodany nowy zapis historyczny z datą wskazaną na wniosku oraz powodem aktualizacji „Zastosowanie 32% stawki podatku”, w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” ustawiony zostanie „Typ progów podatkowych” na „Indywidualne” a w tabeli będzie zapis „Próg (ponad): 0,00 Procent: 32%”. E-wniosek zostanie również dodany jako nowy dokument do e-teczki w części B.

e-wnioski

Dodaliśmy nowy parametr „Urlop na dni” dostępny w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności w konfiguracji nieobecności w zakładce „Dodatkowe” w sekcji „Wnioski urlopowe i planowane nieobecności”. Zaznaczenie parametru na Tak uniemożliwia złożenie przez pracownika wniosku o nieobecność w godzinach. Złożenie wniosku o nieobecność w godzinach będzie możliwe jeżeli pozostały do wykorzystania limit tej nieobecności jest mniejszy niż norma godzin zaplanowanych w dniu wnioskowanej absencji. Uwaga: W aktualnych bazach danych parametr „Urlop na dni” będzie ustawiony na Nie dla wszystkich definicji nieobecności, nie powodując żadnych zmian dla pracowników. W nowych bazach danych parametr „Urlop na dni” będzie ustawiony na Tak dla definicji nieobecności „Urlop wypoczynkowy”.

e-wnioski

Dodaliśmy nowy „e-wniosek oświadczenie o osiągniętym przychodzie”. Wniosek oparty o obieg dokumentów dodatkowych w grupie kadrowe ze ścieżką przepływu: Pracownik-Operator kadrowy (z rolą Realizacja wniosków). W celu udostępnienia pracownikom wniosku należy w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Dokumenty dodatkowe wybierając w „Tabela bazy danych: Pracownicy” oraz „Kategoria: Kadrowe”, odblokować nowy dokument „e-wniosek oświadczenie o osiągniętym przychodzie”. Składając wniosek pracownik uzupełnia następujące pola:

 • Data – od kiedy oświadczenie obowiązuje, będzie to data aktualizacji kartoteki pracownika oraz data uzupełniona w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe – bilans otwarcia w polu „Informacje aktualne w dniu”.
 • Przychody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, osiągnięte w bieżącym roku – wartość ta zostanie uzupełniona w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Podst. składek ZUS w sekcji „Informacja o dochodach z innych źródeł” w polu „Dochody”.
 • Podstawa opodatkowania osiągnięta w bieżącym roku – wartość ta zostanie uzupełniona w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe – bilans otwarcia w polu „Przychód opodatkowany”.
 • Przychód zwolniony z podatku (ulga 26, duża rodzina, emeryt, powrót z zagranicy) – wartość ta zostanie uzupełniona w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe – bilans otwarcia w polu „Przychód zwolniony z podatku (ulga 26, duża rodzina, emeryt, powrót z zagranicy)”.
 • Kwota wykorzystanego limitu kosztów 50% – wartość ta zostanie uzupełniona w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe – bilans otwarcia w polu „Kwota wykorzystanego limitu kosztów 50%”.

Po realizacji wniosku przez operatora kadrowego w profilu pracownika zostanie dodany nowy zapis historyczny z datą wskazaną na wniosku oraz powodem aktualizacji „Zastosowanie oświadczenia o osiągniętym przychodzie”. E-wniosek zostanie również dodany jako nowy dokument do e-teczki w części B.

Panel użytkownika

Dodaliśmy dodatkowe informację w zakresie limitu urlopu wypoczynkowego w Panelu użytkownika. Aktualnie w oknie „Limity” do informacji o wymiarze limitu urlopu wypoczynkowego dodano ilość dni przysługującego jeszcze urlopu „Na żądanie”.

Workflow

Kreator

Poprawiliśmy działanie tranzycji z oprogramowanym mechanizmem QueryContext. Dzięki temu zarówno w kreatorze, jak i na formularzu obiektu są dostępne wszystkie parametry przygotowane w procesie.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Sprzedaż

Na listach faktur sprzedaży Sprzedaż/Faktury Sprzedaży oraz KSEF/Wysyłanie udostępniliśmy czynności dotyczące mechanizmu KSeF:

 • Sprawdź strukturę pliku – sprawdza zgodność struktury wygenerowanego pliku XML ze schemą (wzorcem) ustaloną przez Ministerstwo Finansów,
 • Usuń – umożliwia usunięcie wyeksportowanego pliku XML.

Pulpit Pracownika

Deklaracja pracownika

Dodaliśmy obsługę powiadomień mailowych wysyłanych do pracowników po udostępnieniu im w Pulpicie Pracownika „Deklaracji PIT-11”. Udostępnienie dokumentu realizujemy na liście Deklaracje PIT/PIT-11, generujemy dla pracownika deklarację PIT-11, następnie klikamy „Przelicz” i zaznaczamy opcję „Zatwierdzona” na Tak. Wybieramy „Drukuj raport” i opcję „Deklaracja PIT-11”, w wyniku raportu wybieramy „Udostępnij dokument”. Na wydruku podpisujemy załączniki, a następnie w sekcji „Podejmij decyzję” wybieramy „Przekaż do poświadczenia”. Na tym etapie pracownik otrzyma powiadomienie mailowe: „W pulpicie pracownika udostępniono deklarację PIT-11. Zaloguj się do pulpitu pracownika i potwierdź odbiór”.

Deklaracja pracownika

Dodaliśmy obsługę powiadomień mailowych wysyłanych do pracowników po udostępnieniu im w Pulpicie Pracownika „Deklaracji IMIR”. Udostępnienie dokumentu realizujemy na liście Deklaracje ZUS/IMIR, generujemy dla pracownika miesięczną lub roczną deklarację IMIR, następnie klikamy „Przelicz” i zaznaczamy opcję „Zatwierdzona”. Wybieramy „Drukuj raport” i opcję „Informacja IMIR”, w wyniku raportu wybieramy „Udostępnij dokument”. Na wydruku podpisujemy załączniki, a następnie w sekcji „Podejmij decyzję” wybieramy „Przekaż do poświadczenia”. Na tym etapie pracownik otrzyma powiadomienie mailowe: „W pulpicie pracownika udostępniono dokument ZUS IMIR. Zaloguj się do pulpitu pracownika i potwierdź odbiór”.

HTML

Listy

Poprawiliśmy mechanizm zaznaczania wierszy na liście. W poprzedniej wersji w przypadku list zawierających więcej niż 50 elementów wykonanie „Zaznacz wszystko” a następnie odznaczenie jednego z zaznaczonych wierszy powodował, że program jako zaznaczone traktował wyłącznie wiersze widoczne w przeglądarce.

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

Wydruki kadrowe

Poprawiliśmy raporty Badania okresowe oraz Szkolenia BHP pod względem wykazywania pracowników zwolnionych. Jeżeli na listach Kadry i Płace/Kadry/Ewidencje/Badania okresowe lub Kadry i Płace/Kadry/Ewidencje/Szkolenia BHP widok za pomocą filtra „Zakres” ograniczony zostanie wyłącznie do osób aktualnie zatrudnionych, to wygenerowane z tych list wydruki również uwzględnią tylko zatrudnionych w zadanym okresie.

Definicja stanowiska

W definicjach stanowisk dostępnych w konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/ZZL/Definicje stanowisk zwiększyliśmy ilość znaków możliwą do wprowadzenia w polach „Stanowisko” oraz „Funkcja”. Obecnie w tych polach wprowadzić można maksymalnie 100 znaków.

ZZL

W definicjach funkcji dostępnych w konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/ZZL/Definicje funkcji zwiększyliśmy ilość znaków możliwą do wprowadzenia w polu „Funkcja”. Obecnie w tym polu można wprowadzić maksymalnie 100 znaków.

Pracownik zewnętrzny

W formularzach umów zewnętrznych B2B oraz APT zwiększyliśmy ilość możliwych do wprowadzenia znaków w polu „Stanowisko” do 100 znaków. Lista umów zewnętrznych dostępna jest w Kadry i Płace/Kadry/Umowy zewnętrzne.

Księgowość

Grupy VAT

Przygotowaliśmy mechanizmy umożliwiające przygotowanie Deklaracji VAT-UE dla Grupy VAT w specjalnej konfiguracji wielofirmowej w jednej bazie. Rozwiązanie obejmuje dwa elementy: przygotowanie wewnętrznych deklaracji VAT-UE(5) u członków Grupy VAT, a następnie przygotowanie zbiorczej (sprawozdawczej) deklaracji VAT-UE(5) u przedstawiciela Grupy VAT w imieniu całej Grupy VAT. Sprawozdawcza deklaracja VAT-UE(5) przygotowywana jest w oddziale przedstawiciela Grupy VAT, poprzez scalenie przygotowanych deklaracji wewnętrznych, które zostały wcześniej przygotowane w oddziałach pozostałych członków wchodzących w skład grupy. Dodaliśmy również parametr „Naliczaj również VAT-UE”, który pozwala na określenie z których oddziałów w ramach Grupy VAT będzie naliczana Deklaracja VAT-UE(5). Rozwiązanie wymaga odpowiedniego skonfigurowania oddziałów członków grupy oraz oddziału przedstawiciela.

 • W oddziale członka należy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Oddziały firmy zdefiniować dla każdego z oddziałów, na zakładce Podmioty powiązane powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT). Następnie, na zakładce Deklaracje/Ogólne wybrać Deklaracje VAT „Naliczaj” oraz zaznaczyć (na „Tak”) parametr „Naliczaj również VAT-UE”.
 • W oddziale przedstawiciela należy w konfiguracji Narzędzia/ Opcje/ Oddziały firmy zdefiniować dla oddziału na zakładce Podmioty powiązane powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT). Następnie, na zakładce Deklaracje/Ogólne wybrać Deklaracje VAT „Naliczaj dla grupy„, zaznaczyć (na „Tak”) parametr „Naliczaj również VAT-UE”.

W pierwszej kolejności należy przygotować dane wewnętrzne we wszystkich oddziałach wchodzących w skład grupy, przy których parametr „Naliczaj również VAT-UE” został oznaczony na „Tak”. W oddziałach członków oraz w oddziale przedstawiciela należy przygotować i zatwierdzić deklarację VAT-UE. Taka deklaracja będzie miała nowe oznaczenie widoczne na zakładce Ogólne deklaracji – Przeznaczenie: Wewnętrzna. Wewnętrzne deklaracje są wykorzystywane wyłącznie do przygotowania kompletnej deklaracji dla całej grupy VAT w bazie przedstawiciela i nie należy ich wysyłać do Urzędu Skarbowego. Po przygotowaniu danych wewnętrznych możliwe jest przygotowanie zbiorczej deklaracji VAT-UE w oddziale przedstawiciela. W oddziale przedstawiciela należy przygotować deklarację VAT-UE(5), wskazując dla niej na zakładce Ogólne Przeznaczenie: Sprawozdawcza, a następnie ją przeliczyć i zatwierdzić. Deklaracja zostanie wyliczona na podstawie deklaracji wewnętrznych z powiązanych oddziałów członków grupy oraz z oddziału przedstawiciela. Po utworzonej, deklaracji sprawozdawczej możliwe jest wygenerowanie oraz wysłanie scentralizowanej eDeklaracji.

Wersja multi

Pulpit Kierownika

Czas pracy i nieobecności

Poprawiliśmy działanie filtrowania na liście Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Rozliczenie czasu pracy. Wcześniej kierownik na liście widział dane pracownika przypisanego jako podwładny z dowolnie wybranego zakresu czasu. Aktualnie jeżeli pracownik zostanie przypisany w strukturze do danego kierownika w wybranym okresie czasu, to kierownik ten będzie widział na liście Rozliczenie czasu pracy dane pracownika, tylko jeżeli wybrany okres będzie przynajmniej częściowo zgodny z okresem przypisania pracownika w strukturze.

Pulpity HR

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie „e-wniosku o wyjście prywatne”. Wcześniej pracownik mógł złożyć „e-wniosek o wyjście prywatne” w godzinach wykraczających poza zaplanowany czas pracy w danym dniu. Aktualnie na etapie zapisu wniosku system zweryfikuje wybrany zakres czasu wyjścia prywatnego oraz normę czasu pracy pracownika w danym dniu. Jeżeli wybrany zakres czasu wykracza poza zaplanowany czas pracy, wyświetli komunikat: „Wybrany przedział czasu wniosku musi się zawierać w całości w godzinach pracy”. Jeżeli pracownik ma zaplanowany w danym dniu ruchomy czas pracy system uwzględni maksymalny przedział czasu pracy. Zmiana dotyczy systemów z włączonym Magazynem nadgodzin.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2401.0.1 z dnia 15.01.2024

2401.0.1.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy generowanie deklaracji PIT-R jako załącznika do deklaracji PIT-11. Dotychczas mogło się zdarzyć, że załącznik PIT-R został automatycznie wygenerowany pomimo zerowych wartości deklaracji. Aktualnie deklaracja z zerową wartością nie będzie generowana.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy działanie formularza „Bilans otwarcia PIT-11 (29)” dla pracownika w wieku emerytalnym. Dotychczas dla takiej osoby pozycje nr 96 i 97 na formularzu bilansu otwarcia deklaracji PIT pozostawały zablokowane. Obecnie te pola są edycyjne. Formularz „Bilans otwarcia PIT-11 (29)” dostępny jest w kartotece pracownika w zakładce Deklaracje/Bilans otwarcia deklaracji PIT.

Deklaracja PIT

Dostosowaliśmy formularz deklaracji PIT-11(29) do zmian obowiązujących od 01.01.2024 r. dotyczących zmiany limitu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych z kwoty 500 zł na 840 zł.

Deklaracja GUS

Zaktualizowaliśmy podstawę prawną na wydruku Zestawienie Z-06 zgodnie z wersją obowiązującą za 2023 rok. Dodatkowo w dziale 4 w wierszu 15 będą wykazywani pracownicy, którzy zgodnie z obowiązującą w dniu 31.12 ewidencją mieli uzgodnione z pracodawcą wykonywanie pracy zdalnej, czyli mają złożone wnioski o pracę zdalną na okres obejmujący dzień 31.12 lub w kartotece w zakładce Kalendarz/Czas pracy mają wprowadzoną w dniu 31.12 strefę czasu pracy „Praca zdalna”. Zgodnie z objaśnieniami do formularza Z-06 w wierszu 15 nie będą wykazywani pracownicy wykonujący prace zdalną okazjonalnie. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „GUS”.

Urzędy skarbowe

Zaktualizowaliśmy listę urzędów skarbowych zgodnie z plikiem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów. Czynność „Import urzędów skarbowych” do pobrania i aktualizacji urzędów skarbowych dostępna jest z listy Kontrahenci i urzędy/Urzędy skarbowe.

Deklaracja PFRON

Umożliwiliśmy tworzenie deklaracji INF-2 na bazach po konwersji z wersji 2310.1.1 do wersji 2310.2.3. Dotychczas podczas próby utworzenia deklaracji INF-2 na takiej bazie pojawiał się komunikat: „Zapis o GUID … nieznaleziony w tabeli DefDokumentow”. Deklaracja INF-2 dostępna jest na liście Kadry i płace/Deklaracje PFRON/INF-2.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Umożliwiliśmy złożenie w Pulpicie pracownika „e-wniosku o nieobecność związaną z oddaniem krwi lub osocza” przy ustawieniu w kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne w sekcji „Kalendarz” w parametrze „Interpretacja” opcji „Wg zestawień”. Dotychczas w takim przypadku przy próbie zapisania powyższego wniosku pojawiał się komunikat: „Zestawienie pracy za okres … nie pokrywa się z okresem” lub „Niezdefiniowane zestawienie czasu pracy w dniu …”.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2401.0.0 z dnia 04.01.2024

2401.0.0.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

PFRON
Podstawa urlopu

Ewidencja Środków Pieniężnych

Odsetki

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Księgowość

Okres obrachunkowy

Zaktualizowaliśmy okres obrachunkowy na rok 2024 we wszystkich wzorcach baz demo.

Pozostałe

Doprecyzowaliśmy opis pola dotyczącego kursu stosowanego do obliczeń w parametrach czynności: Różnice kursowe statystyczne – generuj oraz Odsetki statystyczne – generuj dostępnych na dokumencie Polecenie księgowania. Aktualnie pole opisane jest: Kurs wg daty ogłoszenia. Przykładowo, w przypadku wyceny dokonywanej na 31 grudnia 2023 roku należy wprowadzić kurs wg daty ogłoszenia, tj. 29 grudnia 2023.

Kadry i Płace

PFRON

Dostosowaliśmy okres ważności orzeczeń wydanych przez PFRON do ustawy z dnia 19.12.2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, która obowiązuje od 30.12.2023 r. Zgodnie z ustawą orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 09.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, albo którego okres ważności upłynął po dniu 05.08.2023 r. i przed dniem 30.09.2024 r., zachowuje ważność do dnia 30.09.2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne. W związku z powyższym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynął:

 • do 31.12.2020 r. – zachowuje ważność do 30.09.2024 r.,
 • w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – zachowuje ważność do 30.09.2024 r.,
 • w okresie od 01.01.2022 r. do 05.08.2023 r. – zachowuje ważność do 30.09.2024 r.,
 • w okresie od 06.08.2023 r. do 29.09.2023 r. – zachowuje ważność do 30.09.2024 r.

Przedłużony okres ważności jest widoczny w kartotece pracownika w zakładkach Kadry/Dane ubezpieczeniowe oraz Kadry/Informacje PFRON w polu „Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności po odwołaniu epidemii”.

Podstawa urlopu

Poprawiliśmy uwzględnianie elementów wynagrodzenia w podstawie nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”. Od wersji 2310.2.3 część wynagrodzenia za dzień zwolnienia od pracy – siła wyższa, wyliczana ze składników zmiennych, była niepoprawnie dzielona przez normę czasu obowiązującą w danym miesiącu, a nie przez czas faktycznie przepracowany. Obecnie w przypadku elementów wynagrodzenia, które na definicji w zakładce „Nieobecności” w sekcji „Wynagrodzenia za czas urlopu” mają ustawioną w polu „Podstawa” wartość „Wliczać po przeliczeniu” oraz w polu „Współczynnik proporcjonalności” opcję „W zerowej wartości”, zostanie uruchomiony specjalny algorytm podmiany:

 • dla rodzaju Etat – w algorytmie naliczania podstawy wynagrodzenia z tytułu siły wyższej, taki element zostanie wliczony jako „Wliczać aktualną wartość”,
 • dla pozostałych rodzajów – w algorytmie naliczania podstawy wynagrodzenia z tytułu siły wyższej, taki element zostanie wliczony jako „Wliczać”.

Jeśli dana definicja elementu wynagrodzenia nie ma powyższych ustawień na zakładce „Nieobecności” w sekcji „Wynagrodzenia za czas urlopu”, wówczas do podstawy siły wyższej taki element będzie uwzględniany zgodnie ze wskazanymi ustawieniami w polach „Podstawa” i „Współczynnik proporcjonalności”.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Odsetki

Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. Nowe wartości poniżej:

 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (medyczne) – 13,75 %,
 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (handlowe) – 15,75 %.

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Ulotka – opis zmian: do wersji 2310.2.5 z dnia 20.12.2023

2310.2.5.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

Wersja multi

Workflow

Pozostałe

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy obsługę korekt zamówień z subzasobami. Do tej pory, w momencie wystawiania KZO traciliśmy informacje o zamówionym zasobie. Obecnie korekta zamówienia dziedziczy wskazania dostawy.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy wyliczanie pozostałego zamówionego zasobu (kolumna o nazwie: 'Ilość zasobu’ w zakładce Zasoby) na dokumentach zamówień. W sytuacji, gdy na definicji relacji wybrany był sposób łączenia pozycji na dokumencie podrzędnym jako Tylko towar albo Według ceny, to po utworzeniu dokumentu zbiorczego w relacji do wielu nadrzędnych niepoprawnie wyliczał się pozostały zamówiony zasób na zamówieniach w zakładce Zasoby.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający utworzenie korekty ilościowej dokumentu zakupu (zwrotu). Występował on, gdy całą ilość towaru z dokumentu rozchodowano dokumentem rozchodu wewnętrznego utworzonym w relacji do korygowanego dokumentu zakupu, a następnie skorygowano dokument rozchodu o zwracaną ilość. Utworzenie korekty nie było możliwe pomimo tego, że zwracana ilość towaru wróciła na magazyn – pojawiał się komunikat o ujemnym stanie towaru.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy mechanizm pobierania zasobów z magazynu, dla następujących ustawień algorytmu obrotów: 'Od najdroższych’ oraz 'Od najtańszych’. Poprawka dotyczyła zasobów powstających dla dokumentów przyjęć z przesunięć międzymagazynowych. Dla takich dokumentów system dotychczas generował obrót FIFO pomimo innych ustawień w konfiguracji.

Przesunięcia międzymagazynowe

Wprowadziliśmy zmiany na dokumentach przesunięć magazynowych polegające na tym, że nawet jeśli operator nie posiada praw do magazynu na którym został wystawiony dokument MM, to ma dostęp do tego dokumentu (podgląd, bez opcji modyfikacji). Dzięki temu na magazynie na którym powstało MMP operator widzi także MM, do którego to MMP się odnosi.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy zapis ilości towaru na pozycjach dokumentu z wymuszonym wskazaniem partii, zasobu lub partii i zasobu podczas dołączania do niego dokumentu w relacji. Dotychczas w takiej sytuacji na istniejących wcześniej pozycjach dokumentu ilości się zerowały. Obecnie problem w takim scenariuszu nie występuje.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy problem z zatwierdzaniem dokumentu korekty do faktury zaliczkowej fiskalizowanej rozliczanej kilkoma fakturami końcowymi. Do tej pory problem pojawiał się podczas zatwierdzania takiego dokumentu i był spowodowany błędnie tworzącym się dokumentem w ewidencji.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy warunki drukowania jednostki nadrzędnej na wydrukach Rachunku oraz dokumentów utworzonych z tej definicji. Przy odpowiedniej konfiguracji na wydruku dokumentów pojawia się teraz dodatkowa sekcja Wystawca, a w sekcji Sprzedawca wyświetla się faktyczny sprzedawca, a nie wystawca jak to było do tej pory.

Zestawienia obrotów

Poprawiliśmy wyświetlanie cech w raporcie dostępnym na liście faktur sprzedaży: Zestawienie\Sprzedaż wg kontrahentów (cechy). Dotychczas nie było widać wartości cechy wg której kontrahenci są pogrupowani.

Dokumenty magazynowe

Zablokowaliśmy możliwość anulowania dokumentu przyjęcia, jeśli pobrano z niego zasoby do przesunięć międzymagazynowych lub kompletacji.

Pozostałe

Poprawiliśmy działanie filtra 'Waluta’ na liście 'Pozycje dokumentów’. Do tej pory wybór jakiejkolwiek waluty powodował ukrycie wszystkich pozycji. Obecnie lista zawiera pozycje w takiej walucie w jakiej został wybrany filtr.

Pozostałe

Na liście Magazyn/Zasoby poprawiliśmy wyliczanie kolumn dot. ilości dostępnej oraz ilości rezerwowanej.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy wyliczanie ilości dostępnej i pobranej podczas wskazywania dostawy (zasobu) na dokumentach rozchodu. Dotychczas wyliczane ilości dla dostaw po przesunięciach między magazynami były niepoprawne.

Towary

Dla kartotek o typie 'Produkt’ oraz 'Receptura’ na licencji Przedstawiciel handlowy udostępniliśmy zakładkę 'Kompletacja’. Do tej pory zakładka ta była niewidoczna co uniemożliwiało podgląd i dodawanie składników.

Dokumenty handlowe

Na zatwierdzonym dokumencie handlowym dodaliśmy w menu nową czynność o nazwie 'Korekta tabeli VAT’ służącą do edycji tabeli VAT. Użycie jej wpływa również na przeliczenia płatności. Nowa czynność dostępna jest dla definicji dokumentów z następująco ustawionymi parametrami: Kierunek = Przychód; Sposób liczenia VAT = Korygowany lub Korygowany proporcjonalnie; Kierunek płatności = Rozchód.

Umowy cykliczne

Zablokowaliśmy edycję elementu rozliczeniowego w umowach dostaw, gdy jest on zafakturowany.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie parametru 'Dozwolone anulowanie’ na definicji dokumentu handlowego. W poprzedniej wersji jego ustawienie na 'Nie’ nie powodowało ukrycia czynności 'Anuluj dokument’ znajdującej się w menu.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy agregację pozycji według ceny na relacji handlowo-magazynowej. Dotychczas na zagregowanych pozycjach dokumentu podrzędnego błędnie wyliczała się cena towaru.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy obsługę korekt zamówień z subzasobami. W sytuacjach, gdy ZD powstawało w relacji do ZO (pole Dostawa na pozycji ZO niewypełnione), po wystawieniu KZO informacja o subzasobie była tracona (zamówienie w postaci korekty KZO stawało się zamówieniem bez rezerwacji).

Kadry i Płace

GUS

Poprawiliśmy na wydruku Zestawienie DG-1 wykazywanie pracowników eksportowych. Zgodnie z wytycznymi GUS z wierszy 7, 8, 9, 10 i 11 wykluczyliśmy pracowników, którzy mają w kartotece w zakładce Etat/Ogólne wskazaną w polu „Rodzaj zatrudnienia” wartość „Pracownik za granicą” oraz jednocześnie nie mają zaznaczonego parametru „Pakiet mobilności”. „Pracownik za granicą” z zaznaczonym parametrem „Pakiet mobilności” na TAK , nadal będzie uwzględniany w powyższych wierszach. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „GUS”.

Limit urlopowy

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na definicji nieobecności wprowadziliśmy zmiany w zakładce „Dodatkowe” w parametrze „Nieobecność pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego”. Dodaliśmy następujące opcje:

 • Tak – działa jak dotychczas, czyli nieobecność trwająca 30 dni pomniejsza naliczony limit urlopu wypoczynkowego o 1 miesiąc (nieobecność nie musi być ciągła),
 • Nie – działa jak dotychczas, czyli nieobecność nie pomniejsza naliczonego limitu urlopu wypoczynkowego,
 • Pomniejsza warunkowo – nieobecność pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego, jeśli nieobecność trwa również w ostatnim dniu zatrudnienia pracownika oraz nieobecność trwa 30 dni (wówczas pomniejsza naliczony limit urlopu wypoczynkowego o 1 miesiąc), nieobecność nie musi być ciągła.

Systemowe

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy możliwość dodania workerów z poziomu Organizatora listy na zakładce „Kolumny” w węźle „Workers”, co uwspólnia kolekcję workerów między Organizatorem listy a Organizatorem widoku.

Księgowość

KPiR

W konfiguracji księgi podatkowej z uruchomionym parametrem „Składki ZUS płatnika od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę księgowane w liście płac” poprawiliśmy schemat księgowy dla listy płac. Dotychczas wartości z tytułu wynagrodzeń brutto oraz narzutów na wynagrodzenia były sumowane i księgowane do kolumny 12. Wynagrodzenia. Po zmianach wartości te ujmowane są odpowiednio w kolumnie 12. Wynagrodzenia oraz kolumnie 13. Pozostałe koszty.

Nieruchomości

Nieruchomości

Poprawiliśmy formularz użytkownika Polisy oraz Szkody w obszarze Nieruchomości. Do tej pory jeśli na definicji tych obiektów wybraliśmy jako rodzaj formularza wartość „Użytkownika w systemie pojawiała się zakładka Użytkownika jak również standardowa zakładka Ogólne. Po poprawie zakładka Ogólne nie będzie wyświetlana tak jak ma to miejsce w innych miejscach systemu.

Nieruchomości

Poprawiliśmy działanie parametru „Zablokowana” na definicjach zdarzeń w obszarze nieruchomości. Zablokowane definicje nie będą widoczne na listach zdarzeń.

Produkcja

Bilans surowców

Poprawiliśmy błąd generowania pustego dokumenty ZD z bilansu surowców tworzonego na podstawie listy surowców ze zleceń powiązanych. Błąd pojawiał się w sytuacji, gdy lista surowców zawierała jedynie surowce posiadające technologię podrzędną.

Workflow

Proces

Poprawiliśmy działanie pola LP dla tranzycji użytych w procesie. Dzięki temu dostępne dla zadania tranzycje wyświetlają się na zadaniu zgodnie z ustaloną w konfiguracji kolejnością, zarówno dla zadania z kreatorem jak i bez. W przypadku wskazania takiej samej wartości w polu LP dla kilku tranzycji ustawiane są one zgodnie z kolejnością alfabetyczną.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie e-wniosków o nieobecność. Wcześniej przełożony mógł zaakceptować wniosek o nieobecność złożony przez pracownika pomimo, że w pokrywającym się okresie została wprowadzona inna nieobecność np. zaimportowano z PUE zwolnienie lekarskie. Akceptacja takiego wniosku nie wprowadzała nieobecności, ale jednocześnie uniemożliwiała wprowadzenie nowego wniosku z właściwym okresem absencji. Aktualnie na etapie akceptacji wniosku przez przełożonego system sprawdzi czy istnieje inna nieobecność pokrywająca się z okresem wnioskowanej absencji. Jeżeli tak, to wyświetli komunikat: „Istnieje nieobecność zachodząca na podany okres wniosku (pracownik, nazwa wprowadzonej nieobecności, okres nieobecności). Umożliwi to przełożonemu odrzucenie wniosku z odpowiednią adnotacją dla pracownika, aby mógł złożyć prawidłowy wniosek.

HTML

Cechy

Poprawiliśmy wyświetlanie i edycję cech globalnych w konfiguracji systemu (Ustawienia/Ogólne/Cechy globalne).

Wersja platynowa

Wersja standard

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

W przypadku budżetowania rozszerzonego poprawiliśmy mechanizm generowania korekt budżetu. Dla danej wersji planu dodawana jest jedna korekta dotycząca danego okresu/etapu i pozycji budżetowej.

Wersja multi

Workflow

Pozostałe

Poprawiliśmy działanie mechanizmu dodawania definicji struktury oraz elementów struktury. Po anulowaniu dodawania nowego obiektu możliwe jest ponowne wybranie opcji „Dodaj nowy”.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2310.2.3 z dnia 29.11.2023

2310.1.3

Wersja srebrna/złota

Wersja platynowa

Wersja standard

Handel i Magazyn
Handel
Kadry Płace i HR
Kadry i Płace
Procesy
Workflow
Projekty i usługi
Projekty i Budżetowanie

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy odświeżanie listy po zmianie jej ustawień za pomocą organizatora. Dotąd po wykonaniu niektórych wygląd listy odświeżał się dopiera po jej ponownym otwarciu.

Wydruki W wersji 2310.2.3 dla formularzy zestawień księgowych reguły dotyczące zapamiętywania ustawień listy dostępnych wydruków zostały dostosowane do zasad obowiązujących w całym systemie. Wspomniane ustawienia dotychczas były zapisywane z dokładnością do poszczególnych zestawień. Po zmianach ustawienia listy wydruków są wspólne dla wszystkich zestawień.
W przypadku, gdy na formularzu konkretnego zestawienia był zarejestrowany jakiś dodatkowy wydruk użytkownika, nie będzie on dostępny od wersji 2310.2.3 i niezbędna jest ponowna rejestracja takiego wydruku z dostępnością dla wszystkich zestawień. Ustawienia dostepnych wydruków dla listy zestawień księgowych pozostają bez zmian.

Moduł Business Intelligence
Poprawione funkcje

Analizy wielobazowe Poprawiliśmy błędy związane ze zdublowanymi wartościami identyfikatora występujące przy próbie utrwalenia analiz wielobazowych poprzez wprowadzenie warunku ograniczającego zwracane wartości do aktualnych wpisów. Dodatkowo zmieniliśmy typ złączeń z wewnętrznego na lewe zewnętrzne jeśli chodzi o łączenie z domeną zawierającą informacje o osobach kontaktowych, dzięki temu, nawet jeśli takich osób nie ma wprowadzonych to wyniki analiz będą zwracane. Do tabeli i domeny BI_m_a_Koszty pracodawcy miesięcznie Kalendarz (oś czasu)_wielobaza dodaliśmy brakujące pole bufor.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Pozostałe W parametrach definicji plików XML (DefXmlNag) dodaliśmy nowy parametr o nazwie 'Znacznik BOM’, który jest dostępny po wybraniu strony kodowej 65001 (UTF-8). Domyślnie dla takiej strony kodowej parametr ten jest włączony, co skutkuje umieszczaniem znaku BOM w plikach XML tworzonych na podstawie definicji. Po wyłączeniu parametru na definicji eksportu, w plikach XML tworzonych na jej podstawie znak BOM jest usuwany.

Pozostałe Zmieniliśmy treść komunikatu błędu w przypadku braku przelicznika jednostek dodając do treści kod i nazwę towaru do którego komunikat się odnosi. Obecnie komunikat brzmi: „Nie znaleziono przelicznika ’xxx’ do ’yyy’ dla towaru: '<kod – nazwa>’„.

Sprzedaż Umożliwiliśmy wydrukowanie faktury sprzedaży z adnotacją „Odwrotne obciążenie” dla kontrahenta wewnątrzunijnego i eksportowego oraz pozycji usługowej ze stawką 'NP’ przy zaznaczonym parametrze 'Nabywca podatnik (odwrotne obciążenie)’.

Dokumenty handlowe Ulepszyliśmy edycję opisu analitycznego w dokumencie handlowym. Umożliwiliśmy automatyczne przeliczanie kwot w elementach opisu po zmianie wartości pozycji dokumentu. Kwota elementu opisu jest przeliczana proporcjonalnie do zmiany wartości pozycji. Takie działanie można obecnie włączyć za pomocą nowego parametru 'Przeliczenie’ definicji dokumentu.

Dokumenty handlowe Umożliwiliśmy konfigurowanie dostępności edycji opisu analitycznego w dokumencie handlowym. Odpowiada za to nowy parametr definicji dokumentu 'Edycja opisu analitycznego’ z następującymi opcjami: Brak, Zawsze, Na zatwierdzonym.

e-Sklepy Konektor Dodaliśmy możliwość importu zamówień ze sklepu Magento z formą płatności związaną z Przelewy24.

Korekty dokumentów Rozszerzyliśmy możliwości przenoszenia korekt przyjęć magazynowych do bufora. Takie operacje są zależne od wygenerowanych w danej transakcji przyjęcia obrotów i ich złożoności.

Poprawione funkcje

Zamówienia i oferty W zamówieniach z subzasobami poprawiliśmy przenoszenie zamówionych zasobów podpiętych do zasobu zamówionego (u dostawcy) na zasób magazynowy, gdy przyjęcie magazynowe lub faktura zakupu z przyjęciem tworzone w relacji do ZD (zamówienia do dostawcy) są zrealizowane częściowo (otrzymaliśmy część towaru). Dotychczas, przy częściowej realizacji dostawy, subzasoby pozostawały przypięte do zasobu zamówionego u dostawcy.

Relacje dokumentów Poprawiliśmy problem związany z brakiem możliwości dołączania faktury zaliczkowej do dokumentu zakupu wystawionego w obiegu odwróconym. Dotychczas podczas wystawiania dokumentu zakupu do części z pozycji istniejącego dokumentu przyjęcia (obieg odwrócony) nie było możliwości podpięcia do tego dokumentu wprowadzonej wcześniej faktury zaliczkowej.

Relacje dokumentów Poprawiliśmy przenoszenie cen w walucie obcej z pozycji dokumentu nadrzędnego na pozycje podrzędnego po zmianie daty na dokumencie podrzędnym. Do tej pory w takiej sytuacji ceny, a co za tym idzie i cały dokument „zerowały” się. Obecnie taki problem nie występuje.

Relacje dokumentów Wyeliminowaliśmy problem dublowania składników produktu na pozycjach dokumentu podrzędnego tworzonego automatycznie z włączonym parametrem 'Zamieniaj produkty na składniki’ na definicji relacji. Do tej pory, jeśli na dokumencie wybraliśmy produkt i zmieniliśmy jego cenę, to przy włączonym ww. parametrze na nowym dokumencie podrzędnym pozycje zawierające składniki tego produktu były podwajane.

Stany magazynowe i obroty Wyeliminowaliśmy problem związany z zamykaniem okresu magazynowego. Problem pojawiał się w przypadku, gdy w zamykanym okresie był dokument przyjęcia z towarem, dla którego nastąpił rozchód całej ilości i jego kartoteka była zablokowana.

Umowy cykliczne Poprawiliśmy działanie filtra 'Rozliczenie’ na liście Umowy. Filtr odnosi się tylko do bieżącego okresu (nie weryfikuje ciągłości rozliczenia w poprzednich okresach). Umowy i aneksy posiadające następne aneksy są z założenia traktowane jako rozliczone.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy funkcjonalność importu pozycji dokumentu z arkusza kalkulacyjnego. Aktualnie uwzględnia ona filtr towaru na definicji magazynu dla dokumentów, które mają w definicji ustawiony 'Typ Partii’ na 'Brak’.

JPK Wyeliminowaliśmy błędy dotyczące niezgodności pliku JPK_GV z obowiązującą schemą. Pierwszy z nich dotyczył danych podmiotu i pojawiał się przy włączonym parametrze „Firma jest osobą fizyczną”. Drugi błąd występował w przypadku dokumentów sprzedaży wprowadzanych w „Ewidencji dokumentów” i dotyczył błędnego oznaczania pozycji jednocześnie jako towar i usługa.

Partie i zasoby Rozwiązaliśmy problem polegający na braku możliwości wskazania partii na składnikach produktu wybranego na dokumencie kompletacji. Obecnie w takiej sytuacji jest możliwość wskazania partii dla każdego składnika.

Pozostałe Zoptymalizowaliśmy wystawianie faktur sprzedaży w relacji do kilku dokumentów zamówień od odbiorcy. Do tej pory zdarzały się sytuacje, że proces ten powodował zawieszenie systemu bez żadnego komunikatu o błędzie. Od tej pory problemy takie nie powinny już wystąpić.

Wydruki

Wydruki dokumentów Poprawiliśmy wyliczanie rozrachunków kontrahenta przy generowaniu wydruków sprzedaży. Do tej pory w przypadku bardzo dużej ilości rozrachunków czasem występował problem z wydrukiem dokumentu dla takiego kontrahenta.

Dodatki

e-Sklepy Konektor Dodaliśmy możliwość wysyłania danych o przesyłce z enova365 do platformy BaseLinker.

e-Sklepy Konektor Zmieniliśmy nazwę definicji z Baselinker_ShipmentStatus_Upload na Baselinker_ShipmentInfo_Upload, zgodnie z nazwą zadania i nazwą definicji do pobierania danych o przesyłkach: Baselinker_ShipmentInfo_Download.

Kurierzy Obsłużyliśmy wysyłanie numeru dokumentu na etykietach, gdy są również wysyłane informacje w polu 'Uwagi’.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Deklaracja PIT Na liście Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT-4R dodaliśmy formularz deklaracji PIT-4R w wersji 13, który ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 01.01.2023 r. Formularz zawiera nowe części:

 • D. Pomniejszenie podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek zgodnie z art. 26eb ustawy lub art. 18db ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwaga: Po przeliczeniu deklaracji za miesiąc grudzień, jeżeli we wcześniejszych miesiącach sekcja D nie była uzupełniona, parametr 158 pozostanie ustawiony jako „Nie” i pola będą nieaktywne. Jeżeli we wcześniejszych miesiącach była wpisana kwota pomniejszenia to parametr zostanie ustawiony jako „Tak” i pole dotyczące grudnia stanie się aktywne. Jeżeli pola dotyczące pozostałych miesięcy mają stać się aktywne to należy skorzystać z Czynności/Edytuj formularz.
 • E. Podatek do wpłaty do urzędu skarbowego.

Ponadto zaktualizowaliśmy pozycje PIT-4R do wersji 13 deklaracji.

Deklaracja PIT Na liście Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT-8AR dodaliśmy formularz deklaracji PIT-8AR w wersji 13, który ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 01.01.2023 r. Formularz zawiera nowe części:

 • D. Pomniejszenie podlegającego przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 26eb ustawy lub art. 18db ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwaga: Po przeliczeniu deklaracji za miesiąc grudzień, jeżeli we wcześniejszych miesiącach sekcja D nie była uzupełniona, parametr 466 pozostanie ustawiony jako „Nie” i pola będą nieaktywne. Jeżeli we wcześniejszych miesiącach była wpisana kwota pomniejszenia to parametr zostanie ustawiony jako „Tak” i pole dotyczące grudnia stanie się aktywne. Jeżeli pola dotyczące pozostałych miesięcy mają stać się aktywne to należy skorzystać z Czynności/Edytuj formularz.
 • E. Podatek do wpłaty do urzędu skarbowego.
 • F. Odsetki, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Uwaga: Po przeliczeniu deklaracji za miesiąc grudzień, jeżeli pola dotyczące pozostałych miesięcy mają stać się aktywne to należy skorzystać z Czynności/Edytuj formularz.

Ponadto zaktualizowaliśmy pozycje PIT-8AR do wersji 13 deklaracji.

Deklaracja PIT Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-4R(13) oraz PIT-8AR(13) do schematów plików XML opublikowanych na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Wzory stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

PFRON Dodaliśmy możliwość przygotowania deklaracji INF-2 „Informacja roczna o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”. Deklaracja jest dostępna z poziomu listy Kadry i Płace/Deklaracje PFRON/ INF-2.

Czas Pracy Zmodyfikowaliśmy działanie czynności seryjnej „Uzgodnij dobę pracowniczą” dostępnej na liście pracowników. Aktualnie po wykonaniu tej operacji cechy przypisane do strefy czasu pracy, której operacja dotyczy również zostaną przeniesione.

Deklaracje ZUS Zmodyfikowaliśmy działanie czynności „Przygotuj ZUA i ZZA”, która dostępna jest na liście Kadry i Płace/Kadry/Umowy w menu Czynności/Deklaracje ZUS/Przygotuj ZUA i ZZA. Jeśli po uruchomieniu czynności algorytm zweryfikuje, że:

 • pomiędzy umowami nie było dnia przerwy,
 • kody wykonywanego zawodu w umowach są takie same,
 • poprzednia umowa nie ma wprowadzonego wyrejestrowania poprzez deklarację ZWUA,

to nie zostanie utworzona deklaracja ZUS ZUA/ZZA dla takiej umowy, i zostanie ona uznana za kontynuację poprzedniej.

Elementy wynagrodzenia Dostosowaliśmy naliczanie wynagrodzenia za urlop z tytułu siły wyższej do ustawienia, gdy nie pomniejszamy wynagrodzenia zasadniczego za czas urlopów (wówczas w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na elemencie „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” w zakładce „Nieobecności” w sekcji „Wynagrodzenia za czas urlopu” w polu „Podstawa” ustawiona jest opcja „Wliczać po przeliczeniu” oraz w polu „Współczynnik proporcjonalności” opcja „W zerowej wartości”; dodatkowo w zakładce Algorytm/Ogólne w sekcji „Korekta wartości z tytułu nieobecności (pomniejszenia)” w polu „Urlopów i innych płatnych” wybrana jest opcja „Proporcjonalnie zero”). W takim przypadku wynagrodzenie zasadnicze zostanie pomniejszone proporcjonalnie za czas urlopu z tytułu siły wyższej oraz naliczy się element „Wynagr.urlop siła wyższa” w wysokości 50% wynagrodzenia za każdy dzień/godzinę urlopu z tytułu siły wyższej. Uwaga: Jeżeli w konfiguracji programu na definicji elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” zastosowano w zakładce Algorytm/Ogólne w sekcji „Korekta wartości z tytułu nieobecności (pomniejszenia)” w polu „Urlopów i innych płatnych” opcję „Algorytm”, aby wyliczenia były poprawne sugerujemy ustawienie opcji „Proporcjonalnie zero”.

Elementy wynagrodzenia Dostosowaliśmy naliczanie wynagrodzenia za urlop radcowski do ustawienia, gdy nie pomniejszamy wynagrodzenia zasadniczego za czas urlopów (wówczas w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na elemencie „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” w zakładce „Nieobecności” w sekcji „Wynagrodzenia za czas urlopu” w polu „Podstawa” ustawiona jest opcja „Wliczać po przeliczeniu” oraz w polu „Współczynnik proporcjonalności” opcja „W zerowej wartości”; dodatkowo w zakładce Algorytm/Ogólne w sekcji „Korekta wartości z tytułu nieobecności (pomniejszenia)” w polu „Urlopów i innych płatnych” wybrana jest opcja „Proporcjonalnie zero”). W takim przypadku wynagrodzenie zasadnicze zostanie pomniejszone proporcjonalnie za czas urlopu radcowskiego oraz naliczy się element „Wynagr.urlop radcowski” w wysokości 80% wynagrodzenia za każdy dzień urlopu radcowskiego. Ponadto zmieniliśmy sposób liczenia wynagrodzenia za urlop radcowski tak, aby było liczone jak urlop okolicznościowy. Dodatkowo na definicji elementu „Wynagr.urlop radcowski” na zakładce „Ogólne” ustawiliśmy parametr „Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia” na „Nie”, żeby ten element wynagrodzenia nie był uwzględniany przy wyliczaniu kwoty wyrównywania wynagrodzenia do płacy minimalnej. Uwaga: Definicja elementu wynagrodzenia „Wynagr.urlop radcowski” jest domyślnie zablokowana, aby z niej korzystać należy ustawić parametr „Blokada” na „Nie”.

Nieobecności W konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/Kalendarze/Definicje nieobecności udostępniliśmy na formularzu definicji nieobecności nową przyczynę nieobecności o nazwie „Zwolnienie – siła wyższa”. Nowo dodana przyczyna dostępna jest do wyboru po wcześniejszym wskazaniu w polu „Typ nieobecności” opcji „Usprawiedliwiona płatna”. Dodatkowo na definicji nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” i „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” zmieniliśmy opcję widoczną w polu „Przyczyna” na „Zwolnienie – siła wyższa”.

Nieobecności W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na formularzu definicji nieobecności dla typu nieobecności „Usprawiedliwiona płatna” dodaliśmy nową przyczynę „Urlop radcowski”. Dodatkowo na definicji nieobecności „Urlop radcowski” zmieniliśmy opcję widoczną w polu „Przyczyna” na „Urlop radcowski”. Uwaga: Definicja nieobecności „Urlop radcowski” jest domyślnie zablokowana, aby z niej korzystać należy ustawić parametr „Blokada” na „Nie”.

Praca zdalna Dodaliśmy możliwość określenia indywidualnych limitów pracy zdalnej dla jednostki organizacyjnej oraz pracownika. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Jednostki organizacyjne w ustawieniach danej jednostki w zakładce „Dodatkowe” dodaliśmy sekcję „Praca zdalna” i parametr „Indywidualny limit [dni]”, w którym po zaznaczeniu opcji na TAK możemy określić ilość dni i typ limitu. Parametr ten dodaliśmy również w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna. Indywidualny limit pracy zdalnej wymaga określenia limitu na definicji pracy zdalnej „Na wniosek pracownika”, który ustawiamy w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Praca zdalna.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźniki w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.12.2023 r.:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 7194,95 zł;
 • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 575,60 zł,
  • II rok nauki – 647,55 zł,
  • III rok nauki – 719,50 zł,
 • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 503,65 zł.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 r.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźniki dotyczące najniższego wynagrodzenia, które przyjmują następujące wartości:

 • od 01.01.2024 r.
  • Najniższe wynagrodzenie pracownicy: 4242,00 zł
  • Minimalna stawka godz.: 27,70 zł
 • od 01.07.2024 r.
  • Najniższe wynagrodzenie pracownicy: 4300,00 zł
  • Minimalna stawka godz.: 28,10 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)”, który od 01.01.2024 r. przyjmuje wartość: 101,0%.Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki, które od 01.01.2024 r. przyjmują następujące wartości:

 • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ubezpieczenie społeczne (rozpoczęcie działalności): 1272,60 zł. Ponadto w związku z dwukrotną podwyżką wynagrodzenia minimalnego w roku 2024 od 01.07.2024 r. wskaźnik ten przyjmuje wartość: 1290,00 zł.
 • Średnia miesięczna norma czasu pracy: 20,92.
Poprawione funkcje

Składki na FP i FGŚP Poprawiliśmy liczenie okresu zwolnienie z naliczania składek z FP i FGŚP po powrocie z nieobecności urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. Poprzednio w niektórych przypadkach, gdy występowało kilka nieobecności uprawniających do zwolnienia z opłacania powyższych składek system naliczał okres 36 miesięcy zwolnienia od nowa.

Podatki 26 Poprawiliśmy uwzględnianie wartości stornowanych w wyliczaniu limitu zwolnienia z podatku dla osób do 26 roku życia.

Podstawa chorobowego Poprawiliśmy uwzględnianie miesięcy w podstawie zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu i miał aktualizowaną poprzednią umowę. Dotychczas jeżeli zleceniobiorca miał zakończoną poprzednią umowę, na której wyrejestrowanie było wprowadzone tylko na ostatnim zapisie historycznym, to do podstawy zasiłku chorobowego nadmiarowo wliczane były miesiące tej umowy.

Koszty uzyskania przychodu Poprawiliśmy naliczanie 50% kosztów uzyskania dla 26-latków, w przypadku korekt związanych z nieobecnościami.

Deklaracja PIT Poprawiliśmy wykazywanie składek na ubezpieczenie społeczne w deklaracji PIT-11 dla pracownika, który w trakcie miesiąca złożył oświadczenie PIT-2 o chęci skorzystania z ulgi dla dużych rodzin. Dotychczas w takim przypadku na deklaracji PIT-11 składki na ubezpieczenie społeczne od elementów za okres sprzed daty złożenia oświadczenia były wykazywane w niewłaściwym polu. Obecnie są poprawnie sumowane w polu 97.

Deklaracja PIT Poprawiliśmy wykazywanie składki zdrowotnej na formularzu deklaracji PIT-11 dla elementów nieopodatkowanych, ale oskładkowanych. Dotychczas składka zdrowotna od takich elementów nie była ujęta w deklaracji PIT-11. Natomiast zgodnie z wyjaśnieniami Krajowej Informacji Skarbowej w pozycji 122 deklaracji PIT-11 należy wykazać wszystkie składki zdrowotne pobrane przez płatnika do wysokości 9% podstawy jej wymiaru. Obecnie składka zdrowotna od przychodu nieopodatkowanego, ale podlegającego składkom ZUS jest wykazywana w odpowiedniej pozycji na deklaracji PIT-11.

Deklaracja PIT Poprawiliśmy wykazywanie składki zdrowotnej na formularzu deklaracji PIT-11 dla elementów wynagrodzenia, które w konfiguracji na definicji w polu „Pozycja na deklaracji PIT” mają wskazane stypendium. Dotychczas składka zdrowotna od takich elementów nie była ujęta w deklaracji PIT-11. Obecnie składka zdrowotna od stypendium jest wykazywana w pozycji 122 na deklaracji PIT-11.

Deklaracja PIT Poprawiliśmy opis wiersza numer 17 w formularzu PIT-8AR(12) na „Dochód z tytułu umów ubezpieczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 15a (art. 30a ust. 1 pkt 5a ustawy”.

Teczki pracownicze Poprawiliśmy działanie „e-wniosku o korektę odbić RCP kierownik”. Wcześniej dokument z tym wnioskiem był zapisany w aktach osobowych elektronicznej dokumentacji pracowniczej kierownika. Aktualnie dokument ten nie jest dodawany do elektronicznej dokumentacji pracowniczej. W celu usunięcia dokumentów dodanych do teczki pracownika przed wprowadzeniem zmian, należy przywrócić zakończony proces, czyli na formularzu dokumentu wybrać Czynności/Procesy/Przywróć dokument pracownika i zapisać zmiany. Następnie po zaznaczeniu dokumentu do usunięcia z teczki pracownika należy wybrać przycisk „Usuń”.

Mechanizm weryfikacji czasu pracy Poprawiliśmy weryfikację czasu pracy w godzinach nocnych. W zależności od aktywnych weryfikatorów mogło się zdarzyć, że:

 • w przypadku wejścia i wyjścia o niepełnych godzinach dzień pracy w godzinach nocnych weryfikowany był jako „Błędny” pomimo prawidłowych danych z RCP,
 • w przypadku wielokrotnego wejścia i wyjścia pracownika w godzinach nocnych status weryfikacji był jako „Błędny” i podpowiadane były przez system nieodpowiednie strefy czasu pracy.

Weryfikacja czasu pracy jest możliwa do przeprowadzenia na zakładce Kadry i Płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy.

Wydruki

Deklaracja GUS Poprawiliśmy generowanie zestawienia GUS Z-06. W dziale 1 poz. 6: „Liczba pracowników wg stanu w dniu 31 XII otrzymujących w grudniu wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 1690) – w osobach” mogła zostać wykazana zawyżona liczba pracowników.Algorytm dotychczas uwzględniał w tej pozycji pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze zostało obniżone ze względu na absencje chorobowe. Po wprowadzonych zmianach algorytm weryfikuje wynagrodzenie wynikające z kartoteki pracownika, a ewentualne absencje chorobowe nie mają wpływu na liczbę pracowników wykazywaną w tej pozycji.

Listy płac Na wydruku Prosta lista płac w mechanizmie REPX poprawiliśmy sumowanie w kolumnach „Elementy opodatk.” oraz „Elementy nieopodatk.”, gdyż brakowało tam podsumowania. Dodatkowo poprawiliśmy kwotę wyświetlaną w wierszu „Opodatkowane (brutto)”. Obecnie dane do tego wiersza będą pobierane z kolumny „Elementy opodatk.”. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Wydruki kadrowe Zarejestrowaliśmy wydruk Zatrudnienie na dzień w mechanizmie REPX, tak aby był widoczny przy włączonym w konfiguracji raportowaniu ASPX. Raport Zatrudnienie na dzień dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Statystyka”.

Wydruki kadrowe Poprawiliśmy generowanie wydruku Nagrody i kary w przypadku, gdy wprowadzono w kartotece pracownika informację o karze, która nie jest rozliczana żadnym elementem wynagrodzenia (np. kara słowna). Próba wykazania takiej kary na wydruku kończyła się do tej pory komunikatem: „Object reference not set to an instance of an object”. Raport Nagrody i kary dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja pracowników”.

Deklaracja PIT Dodaliśmy wydruki Deklaracja PIT-4R (13) oraz Informacja miesięczna PIT-4R (13) do nowego wzoru formularza deklaracji PIT-4R w wersji 13.

Deklaracja PIT Dodaliśmy wydruki Deklaracja PIT-8AR (13) oraz Informacja miesięczna PIT-8AR (13) do nowego wzoru formularza deklaracji PIT-8AR w wersji 13.

PFRON Dostosowaliśmy dane wyświetlane na wydruku Informacja INF-1 w tabeli „T2” w wierszach „U” i „C” do najnowszych wyjaśnień PFRON. Zaktualizowane zostały wartości w polach U2, U4, U5 oraz C4. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”.

Dodatki

Czas Pracy Dodaliśmy na parametrze możliwość importowania z 4Trans danych dotyczących sanitariatów. Funkcjonalność jest domyślnie wyłączona. Po włączeniu funkcjonalności, na kartotekę pracownika do dodatku o nazwie „Sanitariaty WE” będzie importowana sumaryczna kwota sanitariatów dla wszystkich krajów w ramach danego miesiąca. W celu skorzystania z nowej funkcjonalności prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem.

Pakiet mobilności kierowcy Dodaliśmy możliwość naliczania dodatku o nazwie „Sanitariaty WE” za sanitariaty w ramach funkcjonalności „Pakiet mobilności (kierowcy)”. W celu skorzystania z nowej funkcjonalności prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Elektroniczne Wyciągi BankoweWebservice Umożliwiliśmy wdrożeniowy wpływ na zawartość pola „TRNSID”. Funkcjonalność jest przydatna w przypadku mniej typowych konfiguracji bankowych, w których konieczne jest zapewnienie unikalności przelewu w szerszym kontekście niż jedna firma.

Poprawione funkcje

Ewidencje kasowo – bankowe Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający zatwierdzanie dokumentów handlowych generujących wypłatę w przypadku konfiguracji z włączonym parametrem „Nie pozwalaj na ujemne stany w Kasie”. Dotychczas podczas próby zatwierdzenia takiego dokumentu, w sytuacji gdy jego dwukrotna wartość przekraczała stan salda kasy wyświetlany był komunikat błędu „Kwota operacji spowoduje ujemny stan kasy”. Aktualnie błąd nie występuje, a system pozwala na zatwierdzanie wypłat do wysokości stanu środków dostępnych w kasie.

Rozrachunki wg dokumentów Poprawiliśmy działanie przycisku „Dodaj dekret” dostępnego na dokumencie PK po aktywacji dodatkowej kontrolki „Dekrety/Zapisy” na rozszerzeniu definicji dokumentu „PKE – Polecenie księgowania w przypadku utworzenia dokumentu za pomocą czynności „Generuj PK rozrachunków” lub „Generuj PK zaokrągleń” z poziomu listy rozrachunków wg dokumentów. Dotychczas, pomimo wyświetlania przycisku na zakładce „Ogólne” dokumentu PK, nie było możliwe dodanie dekretu za jego pomocą. Aktualnie problem nie występuje.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Schematy księgowe Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał ustawienie schematu księgowego dla dokumentu sprzedaży zbiorczej, w taki sposób aby zaksięgowana została prawidłowa kwota netto w podziale na rodzaj towaru, w przypadku wystąpienia w dokumencie sprzedaży zbiorczej faktur zaliczkowych i końcowych. W tym celu do schematu księgowego sprzedaży zbiorczej został dodany przedmiot księgowania: „Informacje o pozycjach dokumentu handlowego”, dla którego można wybrać odpowiednią kwotę oraz ustawić w trybie uproszczonym warunek na typ towaru.

Zestawienia księgowe Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas wykonywania czynności „Oblicz” w zestawieniach księgowych. W przypadku obliczania wyrażenia zawierającego funkcję ze wskazaniem na wartość cechy referencyjnej do planu kont pojawiał się komunikat błędu „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Aktualnie problem nie występuje, a zestawienia księgowe naliczają się poprawnie.

Wydruki

Dokumenty RMK Udostępniliśmy nowy raport Plan naliczeń RMK – poziomy. Raport generowany jest w obrębie roku kalendarzowego (odczytywanego z daty aktualności) i znajduje się na liście „RMK/Koszty” oraz z poziomu kartoteki kosztu RMK.

Moduł Projekty i Budżetowanie
Funkcjonalności

Budżetowanie Udoskonaliliśmy zarządzanie typami pozycji budżetowych. Podczas dodawania pozycji budżetowych odblokowaliśmy możliwość zmiany typu ze Zbiorcza na Przychód lub Koszt, jeśli pozycja nie ma podrzędnych gałęzi i nie ma powiązanych opisów analitycznych. Dodaliśmy możliwość ręcznego ustawienia typu Zbiorcza na pozycji budżetowej. Dodawanie podrzędnych gałęzi zmienia typ pozycji na Zbiorcza pod warunkiem, że nie ma na niej opisów analitycznych typu realizacja. Dodaliśmy pole ścieżka na formularzu z pełną ścieżką w budżecie dla pozycji budżetowej.

Poprawione funkcje

Budżetowanie Poprawiliśmy błąd zaznaczania pola „Rozliczenie ilości” na pozycji budżetu. Wprowadziliśmy możliwość odznaczenia parametru jeżeli ilość planowana i realizacji jest równa zero.

Budżetowanie Wprowadziliśmy blokadę dodawania opisów analitycznych dla pozycji budżetu typu Zbiorcza.

Budżetowanie Poprawiliśmy mechanizm, który blokował zapis opisu analitycznego, jeżeli wskazano budżet projektu, a nie podano pozycji budżetowej oraz błąd, który blokował wskazanie pozycji budżetowej podczas jej edycji, jeżeli wcześniej nie została ona uzupełniona.

Budżetowanie Poprawiliśmy błąd konwersji dla budżetów, gdzie symbol projektu był bardzo długi. Od najnowszej wersji, podczas konwersji baz danych starszych niż wersji 2310.1.2 i w nowych bazach danych, numerator wersji planu będzie się składał z symbolu PL lub KPL i roku.

Moduł Produkcja zaawansowana
Funkcjonalności

Ogólne W konfiguracji w sekcji Produkcja/Ogólne pojawił się nowy parametr do wyboru wersji modułu produkcyjnego, który umożliwia włączenie nowego modułu: „Produkcja zaawansowana”. Domyślnie wskazana jest opcja dotychczasowej produkcji tj. „Produkcja modułu Handel”. Wybór wersji: „Produkcja zaawansowana” włącza nowy moduł, ale ukrywa pewne funkcjonalności związane ze standardową, wcześniejszą wersją modułu produkcyjnego. Za pomocą opcji: „Razem (przejściowo)” można włączyć obie wersje jednocześnie. Wyborem wersji modułu produkcyjnego można sterować, tzn. wybór jednego z wariantów modułu produkcyjnego nie blokuje możliwości powrotu do wcześniejszego wariantu.

Definicje Dodaliśmy nową listę o nazwie: Wydziały, w której będzie można definiować wydziały produkcyjne czyli podstawowe jednostki organizacyjne w przedsiębiorstwie. W ramach definicji wydziału produkcyjnego możliwe jest przypisanie magazynów m.in. magazynu surowców, produktów i odpadów oraz przypisanie definicji dokumentów m.in. rozchodów i przychodów w ramach danego wydziału.

Definicje Dodaliśmy nowa listę o nazwie: Osoby, która umożliwia ewidencję osób niezbędnych do realizacji operacji produkcyjnych. Zdefiniowaną osobę produkcyjną można także powiązać z pracownikiem z modułu KiP.

Definicje Stawki to nowa lista, w ramach której można zdefiniować stawki dla konkretnego rodzaju zasobu. Stawka produkcyjna może mieć dwa typy: stawki godzinowej lub ilościowej i wpływa na wyliczenie wartości wykorzystanego zasobu, do którego jest podpięta.

Definicje Dodaliśmy nową listę definiującą Zasoby. Zasoby produkcyjne dzielą się na cztery rodzaje:

 • Gniazdo produkcyjne
 • Jednostka robocza
 • Narzędzie
 • Kooperacja

Definicja zasobu obowiązkowo musi zawierać wydział, stawkę oraz ilość, a dodatkowo można ją uszczegółowić poprzez przypisanie do niej kompetencji.

Definicje Stworzyliśmy nową listę: Kompetencje, w ramach której można definiować kompetencje produkcyjne. Kompetencje produkcyjne różnią się od dotychczasowych, ponieważ mogą przybierać różne wartości np. można zdefiniować kompetencję „Obsługi obrabiarek CNC”, która może mieć przypisane w postaci wartości np. poziomy zaawansowania posiadania danej umiejętności: np. „Podstawowy”, Średniozaawansowany” i „Zaawansowany”, a następnie można je przyporządkowywać bezpośrednio do odpowiedniego rodzaju zasobów produkcyjnych. Zdefiniowane kompetencje mogą być typu logicznego, liczbowego lub tekstowego.

Definicje Dodaliśmy nową listę o nazwie Meldunki. Definicja meldunku produkcyjnego określa sposób raportowania poszczególnych operacji. W ramach takiego meldunku określany jest warunek zakończenia operacji (Całość zameldowana/Wystawiony meldunek/Brak) oraz ilość domyślną (Planowana/Pozostała/Zero/Jeden).

Definicje Stworzyliśmy nową listę Towary, dostępną z poziomu modułu Produkcja zaawansowana do ewidencji towarów wyłącznie produkcyjnych. Poza ewidencją kartotek na tej liście możliwe jest oznaczenie typu materiału lub typu wyrobu i wprowadzenie ceny stałej. Towary tu można zbiorczo zaciągnąć z obecnej listy towarów handlowych za pomocą czynności: „Dodaj zbiorczo”. Do obecnych kartotek towarowych tj. Handel/Towary i usługi także dodaliśmy nową zakładkę: „Produkcja zaawansowana”, z poziomu której można sprawdzić m.in. czy towar został oznaczony jako: „Towar produkcyjny”.

Definicje W sekcji Definicje dodaliśmy listę Operacje. W ramach definiowania operacji użytkownik poza podstawowymi informacjami takimi jak: kod czy nazwa, może określić materiały (tj. surowce, prefabrykaty, półprodukty) potrzebne do wykonania operacji, zasoby, przy użyciu których ta operacja będzie realizowana, wyroby operacji, koszty dodatkowe, a także sposób wyceny operacji (Wg ilości/Wg współczynnika/Wg ilości i współczynnika).

Definicje Stworzyliśmy nową listę o nazwie Listy materiałowe, która stanowi pewnego rodzaju schemat składników operacji i pozwala stworzyć zestawienie materiałowe, które następnie można wczytać w operacji za pomocą czynności: „Wczytaj listę”. Z poziomu operacji technologicznej dodaliśmy także czynność: „Zapisz listę”, która powoduje, że użytkownik może zapisać materiały operacji jako nowe zestawienie BOM do wczytania przy okazji tworzenia kolejnych operacji.

Technologia Stworzyliśmy nową technologię, dzięki której użytkownik jest w stanie określić sposób wykonania wyrobu gotowego. W ramach nowej technologii rozbudowaliśmy typy zużywanych materiałów w operacji o: surowce, prefabrykaty, półprodukty międzyoperacyjne, a także rozszerzyliśmy definicje cen na materiałach technologii o: cenę stałą, cenę podaną ręcznie, cenę technologiczną i cenę wyrobu (z operacji poprzedzającej). Ponadto dla każdej pozycji dodawanej do technologii dodaliśmy możliwość przypisania narzutu, zwiększającego procentowo wartość takiej pozycji, a także dodaliśmy parametr: „Pomiń w kalkulacji”, który powoduje, że wartość pozycji technologii np. koszt surowca może być pomijany w kalkulacji.

Technologia Dodaliśmy możliwość ewidencji odpadów produkcyjnych w operacji technologii z możliwością wskazania ich udziału w kalkulacji, tzn. czy wartość odpadu ma zostać dodana, odjęta czy pominięta w kalkulacji operacji.

Technologia W oknie operacji technologicznej dodaliśmy zakładkę „Kalkulacja”, która przedstawia koszty wszystkich składowych operacji tj. koszty materiałów, zasobów, koszty dodatkowe itp. Z tego miejsca także mamy możliwość dorzucenia narzutu lub oznaczenia, że wartość wybranego elementu pomijamy całkowicie w kalkulacji.

Zlecenia produkcyjne Stworzyliśmy nowe zlecenie produkcyjne, które tworzone jest w obrębie wydziału produkcyjnego. Zlecenia produkcyjne generowane są na podstawie wybranej technologii, która to w zleceniu staje się kopią wybranej technologii, dzięki czemu można je dowolnie modyfikować. Sterować stanami zlecenia produkcyjnego można z poziomu czynności: „Zmień stan”.

Zlecenia produkcyjne Na zleceniu produkcyjnym dodaliśmy zakładkę: „Kalkulacja”, która w przejrzysty sposób prezentuje poszczególne elementy składające się na wycenę zlecenia. Zestawienie prezentuje koszty planowane do kosztów rzeczywistych, na które składa się wartość:

 • materiałów z podziałem na koszt surowców i prefabrykatów,
 • odpadów,
 • kosztów dodatkowych,
 • zasobów z podziałem na koszt gniazd, robocizny, narzędzi i kooperacji.

Zlecenia produkcyjne Z poziomu operacji zlecenia produkcyjnego, w zakładce: „Zasoby” dodaliśmy możliwość zdefiniowania planu pracy zasobu – widocznego jako dodatkowa zakładka po wejściu do danego zasobu. Zakładka: „Plan pracy” umożliwia wskazanie w jakich interwałach czasowych będzie pracował zasób, a kiedy będzie miał np. przerwy. Określenie planu pracy zasobu wyznacza ramy czasowe operacji.

Zlecenia produkcyjne Dodaliśmy możliwość automatycznego generowania wielopoziomowych zleceń powiązanych, zarówno nadrzędnych, jak i podrzędnych. Ustawienia za to odpowiadające znajdują się w definicji wydziału produkcyjnego w sekcji o nazwie: „Zlecenie”, dzięki którym użytkownik może zdecydować czy mają być generowane automatyczne zlecenia i czy mają być powiązane. Automatycznie wygenerowane, powiązane zlecenia widoczne są na nowej zakładce w zleceniu produkcyjnym o nazwie: „Zlecenia powiązane”.

Meldunki Dodaliśmy nowy obiekt w systemie o nazwie: „Meldunek produkcyjny”, służący do śledzenia postępu realizacji produkcji, a także do prawidłowego rozliczenia zleceń produkcyjnych. Meldunek to inaczej raport z wykonanej pracy, składany do operacji przez pracownika produkcyjnego. Meldunek zawiera informacje o tym, jaka operacja została wykonana, przy użyciu jakich materiałów, zasobów itp. Dane te pochodzą z operacji zlecenia, ale na meldunku można je modyfikować. Za pomocą meldunku można także wprowadzić realny czas pracy zasobu. Meldunki wpływają także na stany operacji produkcyjnych, automatycznie je zmieniając, zgodnie z konfiguracją ustawioną w definicji meldunku.

Czynności w technologii Dodaliśmy czynność: „Aktualizuj wycenę” widoczną z poziomu technologii, która odpowiada za zmianę wyceny towarów i zasobów technologii, w sytuacji zmiany np. stawki czy ostatniej ceny zakupu.

Czynności w technologii Dodaliśmy nową czynność: „Podmiana towaru”, dostępną z poziomu technologii, która umożliwia zmianę wskazanego towaru na inny w wielu miejscach technologii, w których on występuje. Czynność ta może być przydatna, w sytuacji deaktualizacji danego towaru i zastąpienia go innym.

Czynności w technologii Dodaliśmy nową czynność, widoczną z poziomu technologii: „Grupowa edycja”, która pozwala użytkownikowi na grupową zmianę pewnych elementów technologii, takich jak: ilość, ilość minimalna, krotność, data od, data do oraz opis.

Czynności w technologii Dodaliśmy czynność „Kopiuj technologię” za pomocą której użytkownik może skopiować wskazaną technologię, skracając tym samym czas wprowadzania danych.

Moduł Delegacje Służbowe
Poprawione funkcje

Delegacje (PWS) Poprawiliśmy literówkę w nazwie definicji dokumentu „Delegacja (PWS)”. Przed zmianą występowała nazwa „Delagacja (PWS)”.

Moduł Praca hybrydowa
Funkcjonalności

e_RCP W ustawieniach konfiguracyjnych roli dodaliśmy prawo o nazwie Prawo do przycisku RCP (Praca hybrydowa\Definicja rejestracji czasu pracy). Decyduje ono o dostępie użytkownika do funkcji e-RCP.

Moduł Flota
Poprawione funkcje

Badania techniczne Poprawiliśmy błąd polegający na niewyświetlaniu zakładki „Ogólne” w formularzu przeglądu technicznego jeśli w ustawieniach licencji demonstracyjnej wybraliśmy dla modułu Flota kolor złoty lub platynowy.

Moduł Nieruchomości
Poprawione funkcje

Nieruchomości Poprawiliśmy błąd polegający na nieustawianiu w formularzu obiektu wartości w polu „Nadrzędny” podczas importu przy pomocy formularza excel. Od teraz import będzie wykonywany prawidłowo.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy wyświetlanie nazw wizualizacji BI w przypadku użycia w nazwie bardzo długich wyrazów, tak by nie wystawały poza obszar kafelka wizualizacji. Zastosowano zawijanie nazwy do kolejnego wiersza, w obrębie kafelka.

Aktualności Poprawiliśmy wyświetlanie aktualności dla operatorów, dla których ustawiono prawo tylko do odczytu do kanału aktualności. W takim przypadku po wyświetleniu informacji po zalogowaniu mogły pojawiać się błędy o braku praw do zapisu.

Aktualności Poprawiliśmy wyświetlanie aktualności w Pulpicie pracownika i Pulpicie kontrahenta w przypadku braku praw do zapisu ChangeInfos (jest to domyślne ustawienie w nowym systemie praw). Do tej pory w takim wypadku po zalogowaniu, jeśli dla użytkownika były wyświetlane aktualności, pojawiało się ostrzeżenie z informacją „W logu znajdują się dodatkowe informacje”.

Aktualności Poprawiliśmy wyświetlanie załączonego do aktualności obrazu w Pulpicie pracownika i Pulpicie kontrahenta. Do tej pory obraz dołączony do aktualności nie był widoczny po zalogowaniu do pulpitów.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Zmodyfikowaliśmy e-wnioski o nieobecność umożliwiając pracownikowi złożenie wniosku o nieobecność objętą limitem, który w definicji ma włączony parametr „Dodawany automatycznie” na TAK. Ustawienia definicji limitów nieobecności dostępne są w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Limity nieobecności. Wcześniej złożenie wniosku przez pracownika było możliwe tylko po wcześniejszym naliczeniu limitu przez operatora kadrowego. Aktualnie jeżeli pracownik nie ma naliczonego limitu w bieżącym roku i jednocześnie jest to jego pierwszy wniosek w danym roku, system naliczy odpowiedni limit w ramach wniosku, który następnie zostanie zapisany w profilu pracownika wraz z zapisaniem tego wniosku. Zmiany dotyczą wniosków poniżej:

 • e-wniosek o urlop opiekuńczy niepłatny,
 • e-wniosek o opiekę (dni) – wymaga złożenia oświadczenia w zakresie opieki nad zdrowym dzieckiem z zaznaczonym rodzajem limitu „Na dni”,
 • e-wniosek o opiekę (godz) – wymaga złożenia oświadczenia w zakresie opieki nad zdrowym dzieckiem z zaznaczonym rodzajem limitu „Na godziny”,
 • e-wniosek o zwolnienie od pracy siła wyższa (dni) – limit nie zostanie naliczony jeżeli pracownik ma już naliczony limit na godziny,
 • e-wniosek o zwolnienie od pracy siła wyższa (godz) – limit nie zostanie naliczony jeżeli pracownik ma już naliczony limit na dni.
Poprawione funkcje

e-wnioski Poprawiliśmy działanie e-wniosków: „zgłoszenie miejsca wykonywania pracy zdalnej” oraz „wycofanie lub zmiana miejsca wykonywania pracy zdalnej”. Wcześniej na wniosku w polu „Kod kraju” można było wpisać dowolny ciąg znaków. Próba realizacji wniosku z błędnym kodem kraju była zakończona komunikatem: „Wartość pola tekstowego 'Adres.Kod kraju’ jest za długa. Pole może zawierać najwyżej 2 znaków()”. Aktualnie pole to zostało ograniczone do słownika z dwuliterowym kodem kraju.

Praca zdalna Poprawiliśmy wyświetlanie limitu pracy zdalnej okazjonalnej w Pulpicie pracownika. Wcześniej w przypadku kilku aktualizacji kartoteki pracownika, limit wyświetlał się prawidłowo, tylko jeżeli model pracy w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna był ustawiony na „Praca hybrydowa” lub „Praca zdalna” na wszystkich zapisach historycznych w danym roku. Obecnie limit pracy zdalnej wyświetla się prawidłowo zgodnie z aktualnym zapisem historycznym w kartotece pracownika.

Moduł Pulpit Kierownika
Funkcjonalności

Zestawienia Czasu Pracy W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje zestawień czasu pracy zmodyfikowaliśmy definicję: „Plan pracy – edycja”. W zestawianiu dodaliśmy sekcję „Wstaw zdefiniowaną serię”, która umożliwia przełożonemu zaplanowanie czasu pracy pracownikom zgodnie ze zdefiniowaną w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Serie dni serią dni. W sekcji są dostępne następujące pola:

 • Seria dni – jest listą wyboru z definicji serii dni, które w ustawieniach w zakładce „Pulpity” mają zaznaczony parametr „Widoczna w pulpitach” na „Tak”,
 • Okres – uzupełniamy zakres czasu, który chcemy zaplanować zaznaczonym pracownikom,
 • Zamieniaj zdefiniowane – zaznaczamy na Tak, jeśli chcemy wprowadzić zmiany również w dniach oznaczonych jako niedziela, święto lub dzień wolny,
 • Pomiń nd i św. – pole aktywne po zaznaczeniu „Zamieniaj zdefiniowane”, które odznaczamy jeśli chcemy wprowadzić zmiany w dniach oznaczonych jako niedziela lub święto,
 • Pomiń dni wolne – pole aktywne po zaznaczeniu „Zamieniaj zdefiniowane”, które odznaczamy jeśli chcemy wprowadzić zmiany w dniach oznaczonych jako dni wolne.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Handel
Funkcjonalności

Relacje dokumentów Umożliwiliśmy kopiowanie opisu analitycznego z dokumentu nadrzędnego na podrzędny. Opis może być kopiowany bezpośrednio podczas tworzenia dokumentu, albo podczas jego zatwierdzania. Kwoty w elementach opisu na dokumencie podrzędnym przeliczają się wg proporcji: wartość pozycji na podrzędnym / wartość pozycji na nadrzędnym. O kopiowaniu opisu decyduje nowy parametr definicji relacji. Dodatkowo za pomocą maski lub algorytmu można sterować tym, które elementy opisu będą skopiowane. Funkcjonalność jest dostępna na licencji platynowej połączonej z rozszerzonym budżetowaniem i ma zastosowanie w rozliczeniu budżetu.

Relacje dokumentów W oknie elementu opisu analitycznego dodaliśmy zakładkę z drzewem powiązań elementu z elementami z dokumentów nadrzędnych i podrzędnych. Ma to związek z udostępnieniem kopiowania opisu analitycznego w relacjach dokumentów.

Moduł Kadry i Płace
Wydruki

Świadectwo Pracy Poprawiliśmy tłumaczenie wydruku Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej do wersji angielskiej. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników, gdzie może zostać wygenerowany jako samodzielny wydruk lub jako załącznik do Świadectwa Pracy.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Proces Poprawiliśmy blokowanie klonowania kontekstu dla procesów startowanych w Panelu Workflow. Dzięki temu w instancji procesu dostępny jest jeden kontekst.

Moduł Projekty i Budżetowanie
Funkcjonalności

Budżetowanie Dodaliśmy możliwość rejestracji wieloetapowej realizacji, która dostępna jest w Projektach z włączonym „Budżetowaniem rozszerzonym”.
Kontrola realizacji na wszystkich jej etapach to funkcjonalność, która pomaga sprawnie zarządzać budżetem firmom dla których nie jest wystarczające porównywanie wyłącznie poniesionych już wydatków z założonymi planami. Dzięki nowej funkcjonalności cały proces związany z podejmowaniem decyzji o zakupie, składanie i akceptowanie (lub odrzucanie) wniosków zakupowych, rezerwowanie środków, wybór dostawców, dostaw, obiegu faktur, płatności jest powiązany z budżetem i widoczny na tle planu. W ten sposób uzyskujemy pełną kontrolę budżetową od momentu wnioskowania o zakup do podejmowania decyzji o jego akceptacji lub odrzuceniu.
Dodaliśmy narzędzia umożliwiające sprawne rozliczanie pomiędzy poszczególnymi etapami realizacji tak, aby w budżecie zawsze były widoczne aktualne informacje o kwotach i ilościach danego etapu, czyli takie które nie zostały rozliczone i przeniesione do wyższych poziomów realizacji.
Rozliczanie opisów analitycznych powiązanych kategorii odbywa się na elemencie opisu analitycznego z wykorzystaniem czynności: „Rozlicz budżet”.
Czynność „Rozlicz budżet” jest dostępna na dokumentach, które można opisywać analitycznie. Po wyborze opcji pojawia się dodatkowe okno Rozliczenie budżetu, w którym można wskazać opisy analityczne, które chcemy skopiować i rozliczyć.
Innym sposobem rozliczania powiązanych dokumentów i opisów analitycznych przyporządkowanych do budżetów jest kopiowanie opisów analitycznych podczas generowania dokumentów z wykorzystaniem relacji pomiędzy dokumentami handlowymi.
W celu prawidłowego odzwierciedlenia w budżecie nowego opisu analitycznego dodaliśmy weryfikację zgodności pomiędzy kopiowanymi i rozliczanymi zapisami dotyczącą kwot i ilości, dat dla budżetów okresowych oraz podstawowych danych tj. budżet, pozycja budżetowa czy centrum kosztów.

Budżetowanie Na liście Projekty/Budżetowanie/Planowanie wprowadziliśmy zmiany, które mają na celu zwiększenie ergonomii wyboru wersji planu. Jako pierwszy parametr jest dostępna możliwość wskazania Edytowanej wersji planów – wersja planów, na której mają zapisywać się wprowadzane kwoty. Domyślnie podpowiada się ostatnia wersja ze statusem W przygotowaniu i datą obowiązywania nie większą od aktualnej daty. Następnie można wskazać Wersje odniesienia na dzień – wersje planów z jakich będą zliczane i prezentowane w środkowej części okna kwoty planowane dla pozycji budżetowych i w odniesieniu do nich wyliczane i zapisywane przyrosty/zmniejszenia. Domyślnie podpowiadają się wszystkie zatwierdzone wersje planów na aktualną datę. Zmienić je można poprzez wybór statusu wersji, wskazanie wersji lub określenie daty, na jaką obowiązują.

Budżetowanie Jeżeli wybrano Budżetowanie rozszerzone, to na definicji dokumentów list płac i ewidencji środków pieniężnych na zakładce Rozszerzenie dodaliśmy możliwość, podobnie jak dla dokumentów handlowych i ewidencji, wskazania listy dostępnych kategorii budżetowych oraz kategorii która będzie na tych dokumentach proponowana jako domyślna.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2310.1.1 z dnia 03.11.2023

2310.1.1.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Księga inwentarzowa

Dokumenty ŚT
Dokumenty ŚT

Delegacje służbowe

Delegacje (PWS)

CRM

e-mail

Wersja multi

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy wykazywanie na wydruku Świadectwo pracy informacji o wykorzystanych dniach urlopu bezpłatnego na ćwiczenia wojskowe. W związku z powyższym nieobecność „Urlop bezpłatny(ćw.wojs.art.124.1 POORP)” będzie wykazywana w dwóch poniższych punktach:

 • 6.4 – dotyczy tych form służby wojskowej na okres których został udzielony urlop bezpłatny, tj. ćwiczeń wojskowych,
 • 6.13 – dotyczy wszystkich form odbywania czynnej służby wojskowej, w tym ćwiczeń wojskowych.

Dodatkowo w opcjach raportu dodaliśmy parametr „Urlop bezpł.,służ.wojsk.” z możliwością wybrania wielu definicji nieobecności. Wybrane w tym parametrze definicje przełożą się na okresy nieobecności widoczne w punkcie 6.13, w którym wykazywane są okresy odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych (dotyczy tych nieobecności, które na definicji jako przyczynę mają wskazane „Urlop bezpłatny” lub „Służba wojskowa”). W parametrze „Urlop bezpł.,służ.wojsk.” domyślnie wskazana jest definicja nieobecności: „Urlop bezpłatny(ćw.wojs.art.124.1 POORP)”. Wydruk Świadectwo pracy dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Urzędy skarbowe, GUS

Zmieniliśmy adres serwisu z „http://mail.enova.pl/…”:

 • dla urzędów skarbowych na „https://services.soneta.pl/other/2023/07/daneteleadresoweus_2012.csv”,
 • dla słownika zawodów GUS na „https://services.soneta.pl/other/2023/07/slownik_zawodow_synonimow_2017.csv”.

Uwaga: Należy sprawdzić czy powyższe strony są odblokowane.

Świadectwo Pracy

Poprawiliśmy generowanie, dla dwóch lub więcej pracowników, wydruku Świadectwo pracy z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w przypadku, gdy tylko drugi miał wprowadzoną nieobecność „Urlop bezpłatny”. Dotychczas w takiej sytuacji na raporcie dedykowanym drugiemu pracownikowi w punkcie 6.4 widoczny był zapis „korzystał z urlopu bezpłatnego: nie dotyczy” przy jednoczesnym wygenerowaniu poprawnej informacji o wykorzystaniu urlopu bezpłatnego. Obecnie dla takiej osoby zapis „nie dotyczy” w punkcie 6.4 nie jest wyświetlany.

PFRON

Poprawiliśmy wyświetlanie danych na wydruku Informacja INF-1 w wierszu C, gdyż zgodnie z objaśnieniami do formularza INF-1 wiersz C wypełnia tylko pracodawca będący zakładem pracy chronionej. W związku z powyższym jeżeli pracodawca nie posiada statusu ZPChr, czyli w konfiguracji programu w zakładce Firma/Dane o działalności (pozostałe) parametr „Firma posiada status ZPChr” jest ustawiony na NIE, to na raporcie Informacja INF-1 w wierszu C będą wykazane wartości „0,00”. Natomiast w przypadku pracodawców będących zakładem pracy chronionej, czyli mających parametr „Firma posiada status ZPChr” ustawiony na TAK, tak jak dotychczas dane w wierszu C zostaną uzupełnione zgodnie z obliczeniami na podstawie wprowadzonych stopni niepełnosprawności. Wydruk Informacja INF-1 dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”.

Ewidencja czasu pracy

Poprawiliśmy wyświetlanie nagłówka dla poszczególnych pracowników, widocznego po wyeksportowaniu wydruku Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa do pliku XLS oraz XLSX. Dotychczas w takim przypadku po wyeksportowaniu raportu do arkusza Excel dla kilku pracowników, nagłówek z danymi pracownika był generowany tylko dla pierwszej osoby. Obecnie nagłówek z danymi widoczny jest dla każdego pracownika. Wydruk Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Ewidencja czasu pracy

Na wydruku Ewidencja czasu pracy – roczna – podsumowanie poprawiliśmy wyświetlanie danych pojedynczego pracownika, dla którego został wygenerowany raport. Dotychczas w przypadku, gdy na liście z której generowany był wydruk, wyświetlony był tylko jeden pracownik, na raporcie brak było informacji o danych personalnych tego pracownika. Wydruk Ewidencja czasu pracy – roczna – podsumowanie dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Nieobecności

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności dodaliśmy definicję nieobecności o nazwie „Turnus rehabilitacyjny”. Definicja ta służy do wprowadzenia nieobecności w sytuacji, gdy pracownik niepełnosprawny ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny trwający do 21 dni w trakcie roku.

Zestawienie PIT-11

Poprawiliśmy wyświetlanie danych na wydruku PIT-11 Zestawienie w kolumnie „Skł. ub. społeczne” dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę. Obecnie dane w kolumnie „Skł. ub. społeczne” są zgodne z naliczeniami tych wartości na wypłacie oraz na deklaracji PIT-11. Raport dostępny jest z poziomuj listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Nieobecności

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności dodaliśmy definicję nieobecności o nazwie „Urlop bezpłatny(ćw.wojs.art.124.1 POORP)”. W związku z „Ustawą z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej: art. 59, art. 124” pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego na okres odbywania przez pracownika ćwiczeń wojskowych, w czasie którego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia pracownicze z wyjątkiem wynagrodzenia.

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy wykazywanie urlopu bezpłatnego na ćwiczenia wojskowe na dokumentach dodatkowych „Świadectwo pracy” oraz „Świadectwo pracy prac.tymcz”, które dostępne są w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe”. W związku z powyższym nieobecność „Urlop bezpłatny(ćw.wojs.art.124.1 POORP)” będzie wykazywana na dedykowanych tym dokumentom wydrukach w dwóch poniższych punktach:

 • 6.4 – dotyczy tych form służby wojskowej na okres których został udzielony urlop bezpłatny, tj. ćwiczeń wojskowych,
 • 6.13 – dotyczy wszystkich form odbywania czynnej służby wojskowej, w tym ćwiczeń wojskowych.

Dodatkowo w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych, na definicjach dokumentów dodatkowych „Świadectwo pracy od 05.2023” oraz „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023” w ustawieniach dodaliśmy parametr „Urlop bezpł.,służ.wojsk.” z możliwością wybrania wielu definicji nieobecności. Wybrane w tym parametrze definicje przełożą się na okresy nieobecności widoczne w punkcie 6.13, w którym wykazywane są okresy odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych (dotyczy tych nieobecności, które na definicji jako przyczynę mają wskazane „Urlop bezpłatny” lub „Służba wojskowa”). W parametrze „Urlop bezpł.,służ.wojsk.” domyślnie wskazana jest definicja nieobecności: „Urlop bezpłatny(ćw.wojs.art.124.1 POORP)”. Uwaga: Definicja dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023” jest domyślnie zablokowana, aby była widoczna w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe” należy ją odblokować. Wówczas będzie dostępna pod nazwą „Świadectwo pracy prac.tymcz”.

Elementy wynagrodzenia

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia dodaliśmy definicję elementu wynagrodzenia o nazwie „Wynagr. turnus rehabilitacyjny”, która należy do rodzaju „Nieobecność”. Definicja elementu przeznaczona jest do rozliczenia nieobecności „Turnus rehabilitacyjny”.

KZP, ZFM

Poprawiliśmy obsługę komunikatów o niezgodnościach na etapie dodawania funduszu oraz rat pożyczki pracowniczej. Aktualny komunikat będzie zawierał wyliczoną sumę rat oraz kwotę pożyczki danego pracownika.

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy wykazywanie informacji o wykorzystanych dniach turnusu rehabilitacyjnego na dokumencie dodatkowym „Świadectwo pracy”, który dostępny jest w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe”. W związku z powyższym nieobecność „Turnus rehabilitacyjny” będzie wykazywana na wydruku dedykowanym temu dokumentowi w punkcie 6.15. Dodatkowo w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych, na definicji dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy od 05.2023” w ustawieniach dodaliśmy parametr „Turnus reh.” z możliwością wybrania wielu definicji nieobecności. Wybrane w tym parametrze definicje przełożą się na dni nieobecności widoczne w punkcie 6.15, w wierszu dotyczącym turnusu rehabilitacyjnego. W parametrze „Turnus reh.” domyślnie wskazana jest definicja nieobecności: „Turnus rehabilitacyjny”.

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy wykazywanie na wydruku Świadectwo pracy informacji o wykorzystanych dniach turnusu rehabilitacyjnego. W związku z powyższym nieobecność „Turnus rehabilitacyjny” będzie wykazywana w punkcie 6.15, który dotyczy wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy. Dodatkowo w opcjach raportu dodaliśmy parametr „Turnus reh.” z możliwością wybrania wielu definicji nieobecności. Wybrane w tym parametrze definicje przełożą się na dni nieobecności widoczne w punkcie 6.15, w wierszu dotyczącym turnusu rehabilitacyjnego. W parametrze „Turnus reh.” domyślnie wskazana jest definicja nieobecności: „Turnus rehabilitacyjny”. Wydruk Świadectwo pracy dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Teczki pracownicze

Dostosowaliśmy strukturę techniczną pliku XML dla dokumentacji pracowniczej do obowiązującej specyfikacji technicznej. Aktualna specyfikacja uwzględnia rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 471), na mocy którego do akt osobowych dodana została część E.

Podstawa chorobowego

W związku ze zmianą komentarza ZUS do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dostosowaliśmy zasady wliczania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz. Dotychczas wynagrodzenie z takiej umowy było traktowane jak składnik przysługujący do określonego terminu, co oznaczało, że nie podlegało wliczeniu do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących za okres po terminie, do którego została zawarta umowa zlecenia. Ponadto do podstawy wymiaru przyjmowało się wyłącznie wynagrodzenie z trwających nieprzerwanie (bądź z przerwą przypadającą na dzień ustawowo wolny od pracy) umów zlecenia. Zgodnie z pkt. 316 nowego komentarza, wynagrodzenie z ww. umów zlecenia w każdym przypadku wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (bez względu na to, czy umowa zlecenia już się zakończyła, czy też trwa nadal), o ile miesiące, za które zostało wypłacone wynagrodzenie z umów zlecenia jest uwzględniane w tej podstawie.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia z rodzaju „Nieobecność” po wybraniu w polu „Algorytm” opcji „Edytor algorytmu” dodaliśmy parametr „Jak ekwiwalent za urlop”. Domyślnie parametr jest ustawiony na Nie. Jeżeli przestawimy go na Tak, to pojawi się sekcja „Jak ekwiwalent za urlop” wraz z parametrami:

 • Definicja limitu,
 • Standardowy okres naliczania podstawy – domyślnie ustawiony na Tak,
 • Okres naliczania podstawy (miesiące),
 • Standardowy współczynnik – domyślnie ustawiony na Tak,
 • Współczynnik,
 • We współczynniku/średniej miesięcznej normie czasu pracy uwzględniaj wymiar etatu – domyślnie ustawiony na Tak.

Uwaga: Na definicji elementu wynagrodzenia w zakładce Algorytm/Edytor należy dodać kawałek kodu, który będzie pobierał wartości z powyższych parametrów.

PPK

Poprawiliśmy możliwość aktualizacji kartoteki pracownika przez operatora kadrowego oraz składania e-wniosków przez pracownika w przypadku, gdy w konfiguracji programu w zakładce Ogólne/Deklaracje parametr „Prawa do definicji deklaracji” jest ustawiony na Tak oraz w zakładce Systemowe/Definicje zadań zadanie „Termin rezygnacji PPK” jest odblokowane. Dotychczas przy takich ustawieniach mógł się pojawiać komunikat: „Brak praw dostępu do danych. Typ zapisu: Soneta.Deklaracje.ZUS.RCA….” uniemożliwiający zmiany w kartotece pracownika lub złożenie/zatwierdzenie e-wniosku.

Zaliczka podatku

Poprawiliśmy naliczanie zaniechania poboru zaliczki podatku w przypadku wypłaty dywidendy osobom, które złożyły wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, czyli w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe mają zaznaczony parametr „Naliczaj kwotę wolną dla zleceniobiorcy” na Tak. Zgodnie z przepisami od dywidendy naliczany jest zryczałtowany podatek w wysokości 19% i do takich przychodów nie ma zastosowania wniosek o niepobieranie zaliczek, zatem zaniechanie poboru zaliczki nie będzie się naliczać dla wypłat z tytułu dywidendy.

Pakiet mobilności kierowcy

Poprawiliśmy wyliczanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla zleceniobiorcy z pakietem mobilności kierowcy, który poza elementem rozliczającym umowę ma również wypłacany dodatek np. Premię.

Czas Pracy

W funkcjonalności „Czas pracy” dodaliśmy możliwość importu w następującym zakresie:

 • kalendarzy indywidualnych dla umów cywilnoprawnych,
 • kalendarzy indywidualnych dla umów zewnętrznych,
 • zestawień realizacji dla umów cywilnoprawnych,
 • zestawień realizacji dla umów zewnętrznych.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo u Autoryzowanego Partnera.

Zarządzanie Odzieżą Roboczą

Dostosowaliśmy funkcjonalność „Zarządzanie Odzieżą Roboczą” do wersji 2310.0.0.

Kopiowanie pracowników

Podczas korzystania z funkcjonalności „Kopiowanie pracowników”, e-wnioski powiązane z pracownikami nie będą przenoszone do bazy docelowej. Dotychczas wnioski powiązane z kartoteką pracownika były przenoszone podczas kopiowania pracowników, natomiast wewnątrz wniosku w większości pól brakowało danych i wyświetlała się wartość „(stop)”.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Ewidencje kasowo – bankowe

Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas importu wyciągu bankowego na formularzu Operacja bankowa. Problem występował w sytuacji, gdy operacja bankowa podlegała rozliczeniu ale nie został zidentyfikowany podmiot. Podczas użycia czynności „Rozlicz” i zamknięcia formularza Rozliczenia bez jego zapisu, na formularzu operacji bankowej pojawiała się nowa zakładka „Opis analityczny”, gdzie przy próbie jej otwarcia program zwracał komunikat: „Operacja niedozwolona na obiekcie nieznajdującym się w tabeli”. Po zmianach błąd nie występuje.

Różnice kursowe

Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas generowania różnic kursowych statystycznych, w przypadku istnienia w bazie rozrachunków w walutach z więcej niż jednej tabeli kursowej. W takiej sytuacji po wybraniu tabeli kursowej na formularzu czynności generowania różnic kursowych statystycznych pojawiał się błąd informujący o nieznalezionym kursie dla waluty, która miała wprowadzony kurs w innej tabeli kursowej. Aktualnie błąd nie występuje, a różnice kursowe statystyczne generowane są dla tabeli kursowej wskazanej na formularzu czynności. W przypadku braku kursu waluty w danej tabeli pojawia się odpowiednia informacja w logu. Jeżeli różnice kursowe statystyczne mają zostać wygenerowane w oparciu o kilka tabel kursowych, należy je wygenerować dla każdej tabeli osobno.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Santander – poprawiliśmy czytelność komunikatu pojawiającego się podczas pobierania wyciągów bankowych – nazwa rachunku została ujęta w cudzysłów.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Santander – poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał eksport online w przypadku przelewów wygenerowanych dla dokumentu rozliczenia delegacji

Tabele kursowe

Dla płatności i zapłat w walutach obcych, których wartość w PLN ustalana jest w oparciu o kurs średni EBC poprawiliśmy wyświetlanie danych dla pola „Notowanie”. Przed zmianą, pomimo poprawnego importu kursów walut do tabeli kursowej w polu tym pojawiał się komunikat „Brak notowania”. Aktualnie prezentowana jest właściwa informacja o notowaniach.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

iPKO (PKO BP) – poprawiliśmy błąd występujący podczas wysyłki przelewów walutowych na numery rachunków podane w formacie IBAN ale krótszym niż 26 znaków. Po zmianach błąd nie występuje.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Go Connect (BNP Paribas) oraz Santander – dla przelewów podatkowych zmieniliśmy wymagalność wypełniania pola Identyfikacja zobowiązania – aktualnie pole jest opcjonalne, może zostać puste i nie zablokuje to wysyłki przelewów z systemu.

Odsetki

Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas generowania odsetek statystycznych, w przypadku istnienia w bazie rozrachunków w walutach z więcej niż jednej tabeli kursowej. W takiej sytuacji po wybraniu tabeli kursowej na formularzu czynności generowania odsetek statystycznych pojawiał się błąd informujący o nieznalezionym kursie dla waluty, która miała wprowadzony kurs w innej tabeli kursowej. Aktualnie błąd nie występuje, a odsetki statystyczne generowane są dla tabeli kursowej wskazanej na formularzu czynności. W przypadku braku kursu waluty w danej tabeli pojawia się odpowiednia informacja w logu. Jeżeli odsetki statystyczne mają zostać wygenerowane w oparciu o kilka tabel kursowych, należy je wygenerować dla każdej tabeli osobno.

Odsetki

Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 05.10.2023 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 9,25%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 11,25%
 • Odsetki maksymalne – 22,5%
 • Odsetki od zaległości podatkowych – 14,5%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Handel

Partie i zasoby

Poprawiliśmy wskazywanie partii w oknie jej wyboru z jednoczesną zmianą jednostki towaru ze zdefiniowanym przelicznikiem. Do tej pory w takiej sytuacji pojawiał się problem objawiający się komunikatem: „Błąd przeliczania zasobów magazynowych dla pozycji xxx. Nie można operować (dodawanie, odejmowanie) ilości w różnych jednostkach.”.

Zamówienia i oferty

Umożliwiliśmy jednoczesną konfigurację na definicji zamówienia odbiorcy wariantu algorytmicznego i z subzasobami (czyli rezerwację ilościową oraz ze wskazaniem konkretnej dostawy). W tym celu na definicji zamówienia należy włączyć dwa parametry na zakładce Magazyn: Rezerwacja ilościowa i
Wskazanie do zamówień dostawcy. Na definicjach dokumentów typu WZ włączyć: Weryfikuj ilość dostępną oraz Moment operacji: Na bieżąco…

Terminale płatnicze

Dodaliśmy możliwość komunikacji z terminalami płatniczymi z wykorzystaniem serwera kolejek. W ramach rozwiązania dostępny jest serwis do obsługi terminali płatniczych, który może pracować jako aplikacja konsolowa lub zostać zainstalowany jako usługa działająca w tle. Obsługa komunikacji poprzez serwer kolejek umożliwia pracę z terminalami także w wersji przeglądarkowej, co do tej pory nie było możliwe.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy sposób wyliczania różnic kursowych na dokumentach korekt do faktur OSS wystawianych w walucie obcej. Dotychczas w przypadku korekty kursu błędnie wyliczana była kwota do zapłaty w walucie. Obecnie korekta kursu nie powoduje zmiany kwoty do zapłaty w walucie, a jedynie rejestruje różnice kursowe wyrażone w złotówkach.

Zamówienia i oferty

Obsłużyliśmy anulowanie dokumentu korekty zamówienia. Ujednoliciliśmy anulowanie całego dokumentu korekty i anulowanie pozycji na korekcie zamówienia. Teraz wraz z anulowaniem korekty, anuluje się dokument zamówienia. O czym informuje odpowiedni komunikat przy anulowaniu korekty. Również została zablokowana możliwość anulacji wielu dokumentów o różnych definicjach. Dla typu zamówień z obrotami została zablokowana możliwość anulowania korekty zamówienia co skutkuje komunikatem.

Dokumenty handlowe

Umożliwiliśmy edycję pola Workers.Obsługa partii.PierwszaPartia.Data na liście pozycji, na dokumencie ZKUE.

Zestawienia obrotów

Na zestawieniu 'Sprzedaż i zakupy wg kontrahentów’ przed próbą sortowania po polach wyliczanych, np. dot. wartości sprzedaży dla kontrahenta, dodaliśmy komunikat z informacją, że czynność ta może być czasochłonna. Do tej pory włączenie sortowania na takiej kolumnie mogło powodować czasową niedostępność systemu ze względu na czasochłonne obliczenia wymagane do wykonania sortowania. Obecnie przed wykonaniem sortowania pojawia się komunikat z pytaniem, czy chcemy kontynuować operację. W takiej sytuacji operator może potwierdzić chęć wykonania sortowania lub z niego zrezygnować.

Stany magazynowe i obroty

Został poprawiony sposób wyliczania stanu magazynowego w podsumowaniu w zakładce zasoby w kartotece towarowej. Wcześniej to pole było uzależnione od indywidualnych ustawień filtrów na operatorze, co powodowało błędne wyświetlenie stanu. Teraz stan magazynowy w podsumowaniu jest zgodny z zasobami towaru w magazynie.

Kurierzy

W konfiguracji modułu Handel dodano listę definicji sposobu dostawy, do której można dodawać i usuwać rekordy. Rozwijana lista jest dostępna na dokumentach zamówień. Wcześniej sposób dostawy na dokumencie można było dodać jedynie za pomocą prawego przycisku myszy.

Zamówienia i oferty

Dostosowaliśmy funkcję weryfikacji pokrycia towarem dla zamówień odbiorców do możliwości skonfigurowania jednoczesnego – na jednej definicji – zamówienia algorytmicznego i z subzasobami (czyli rezerwacji ilościowej oraz ze wskazaniem konkretnej dostawy). W takiej sytuacji priorytet mają pozycje ze wskazaniem dostawy, niemniej przy dodawaniu nowego zamówienia nie można wskazać dostawy, jeśli rezerwacja ilościowa blokuje cały stan magazynu dla danego towaru.

Towary

Rozdzieliliśmy mechanizm weryfikacji powtórzeń kodów EAN i kodów obcych na kartotece towarowej na dwa osobne weryfikatory. Obecnie parametry dotyczące weryfikacji powtórzeń towaru (Opcje/Handel/Towary/Weryfikacja powtórzeń) dotyczą tylko kodów EAN. Dla kodów obcych o rodzaju Inny możliwe są powtórzenia na różnych kartotekach towarowych, ale pojawia się ostrzeżenie, że taki kod już istnieje. W obrębie tej samej kartoteki towarowej dodanie takich samych kodów obcych zostało zablokowane.

KSeF

Dodaliśmy nową operację o nazwie Pobierz UPO, która umożliwia pobranie i zapisanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla dokumentu wysłanego do systemu KSeF. W wyniku tej operacji z systemu KSeF pobierana jest dokładna data i godzina przyjęcia dokumentu w systemie KSeF. Ma to szczególne znaczenie dla dokumentów wysyłanych do KSeF na przełomie dnia, ponieważ w systemie KSeF data ta jest traktowana jako data wystawienia dokumentu. Informacje o dacie i godzinie przyjęcia dokumentu przez KSeF są dostępne na poziomie listy dokumentów sprzedaży w nowej kolumnie Data przesłania KSeF.

KSeF

Na poziomie nagłówka dokumentu sprzedaży w zakładce Ogólne dodaliśmy nowe pole o nazwie Numer KSeF. W polu tym wyświetlany jest numer nadany przez system KSeF po wysłaniu do niego dokumentu sprzedaży. Dodaliśmy również nowy wzór nagłówka dokumentu o nazwie KSeF z edycją, który umożliwia ręczne wprowadzanie numeru KSeF dokumentu.

Terminale płatnicze

W dodatku odpowiedzialnym za komunikację z terminalami płatniczymi dodaliśmy obsługę terminali, dla których płatności realizuje Bank PEKAO S.A.

Pozostałe

Zmieniliśmy metodę zapisywania danych kontaktowych w danych firmy i oddziału. Dla firmy na zakładce Kontakt zamiast czterech pól: e-mail, telefon, skrytka pocztowa, WWW została zastosowana standardowa lista danych kontaktowych, jak w kontrahencie. Dla oddziału dodaliśmy dodatkową zakładkę.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wyliczanie bilansu opakowań dla kontrahentów na kartotece towarowej. Dotychczas wyliczał się on niepoprawnie w przypadku występowania kilku dokumentów FVO na różnych kontrahentów.

Wydruki dokumentów

Przywróciliśmy lokalizację logo firmy – obecnie znajduje się ono na samej górze wydruku dokumentu. W poprzednich wersjach znajdowało się ono poniżej numeru faktury.

KSeF

Dodaliśmy możliwość połączenia do platformy KSeF przedprodukcyjnej (Demo).

Dokumenty magazynowe

W nowo zakładanych bazach na definicjach dokumentów rozchodu z marżą zerową, takich jak: MMW, KPLW, RW, ST, ROD, MMWO, ustawiliśmy parametr: Moment operacji na wartość: na bieżąco… Oznacza to że dokument, któremu dodano chociaż jedną pozycję towarową, jest zapisywany do bazy danych w stanie Bufor.

Definicje dokumentów

Dodaliśmy możliwość konfigurowania ostrzeżeń wyświetlanych przez system podczas pracy z dokumentami handlowymi. Po włączeniu nowego parametru o nazwie Konfiguracja ostrzeżeń na dokumentach handlowych dostępnego w konfiguracji modułu handel (Opcje\Handel\Ogólne) w oknie definicji dokumentu handlowego dostępna jest nowa zakładka Konfiguracja ostrzeżeń. W nowej zakładce udostępniliśmy możliwość aktywacji/dezaktywacji ostrzeżeń oznaczonych na liście jako podlegające konfiguracji.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy sposób prezentowania wartości pozycji w raporcie Towary w dokumentach. Dotychczas, gdy raport zajmował więcej niż jedną stronę, wartości prezentowane na stronach od drugiej wzwyż były nieprawidłowe, ponieważ w każdej pozycji prezentowana była wartość pierwszej pozycji ze strony drugiej. Obecnie raport pokazuje poprawne wartości niezależnie od ilości stron.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy błąd powodujący konieczność ponownego wykonania czynności zatwierdzenia dokumentu handlowego. W określonych przypadkach występowała konieczność ponowienia zatwierdzenia dokumentu po akceptacji komunikatu ostrzegawczego.

Towary

Dostosowaliśmy dodatek e-sklepy do zmian w mechanizmie cech.

KSeF

Dodaliśmy parametr wyboru operatorów i pracowników w konfiguracji Handel/KSeF. Pozwoli to w łatwy sposób zarządzać użytkownikami odpowiedzialnymi za obsługę dokumentów KSeF. Parametr „Obsługujący” został dodany w sekcji: Obsługa w procesie Workflow.

Towary

Wyeliminowaliśmy kopiowanie pozycji dokumentu z towarami oznaczonymi 'Do wyprzedaży’ podczas kopiowania dokumentów przychodowych. Do tej pory pozycje z towarami o takim oznaczeniu były przenoszone na nowy dokument. Od teraz, jeżeli towar oznaczony 'Do wyprzedaży’ znajdzie na dokumencie, który jest kopiowany, to zostanie pominięty. Informacje o wszystkich nazwach towarów pominiętych podczas kopiowania (oznaczonych jako 'Do wyprzedaży’ lub 'Zablokowany’) zostaną wyświetlone w logach.

KSeF

Dodaliśmy kolumny do domyślnego widoku na liście KSeF/Pobrane kolumny: Rodzaj dokumentu i Wykluczone, na liście KSeF/Wysyłanie kolumnę: Data KSeF. Zmieniliśmy obsługę parametru w konfiguracji KSeF/Wykorzystywana schema, gdy jest puste pole obecnie podpowiada się FA(2). Na oknie Ksef/Pobieranie czynności Sprawdź status zapytania i Pobierz pakiety przenieśliśmy na toolbar.

e-Sklepy Konektor

Zaktualizowaliśmy wysyłkę faktur PDF do platformy integracyjnej, aby poprawnie wyświetlał się podgląd.

WMS Konektor

Dodaliśmy mechanizm automatycznego tworzenia zadań synchronizacji po zmianie ustawień w systemie zewnętrznym WMS. W ustawieniach systemu zewnętrznego WMS powstał parametr Konfiguracja. Jeśli parametr jest włączony i następuje jakaś zmiana w systemie zewnętrznym to powstaje zadanie synchronizacji dla tego systemu.

Dokumenty magazynowe

Zmodyfikowaliśmy generowanie korekt kosztu własnego (dokumenty KWPZ). W sytuacjach, gdy zmiana ceny towaru na korekcie przyjęcia była mniejsza niż 1 grosz, system nie naliczał zmian kosztu do wydań, umieszczając różnicę wynikającą z korekty przyjęcia na pozostającym do tej transakcji zasobie w magazynie. Aktualnie system generuje korekty zmian kosztów i wartości zasobu wg proporcji. Zmiana dotyczy operacji w jednym magazynie. Poprawiony mechanizm nie obejmuje przesunięć międzymagazynowych.

Umowy cykliczne

W definicji dokumentu umowy cyklicznej usunęliśmy możliwość ustawienia cyklu fakturowania jako Algorytm, ponieważ na umowach cyklicznych nie ma on zastosowania.

e-Sklepy Konektor

Dla PrestaShop poprawiliśmy aktualizację towarów. Dotychczas aktualizacja wariantów usuwała informacje o wybranym zdjęciu dla wariantu.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy pobieranie towarów do powiązania w konfiguracji systemów zewnętrznych. Dotychczas nie wszystkie towary pojawiały się podczas wiązania towarów z platformy integracyjnej.

e-Sklepy Konektor

W konfiguracji systemu zewnętrznego typu platforma integracyjna dodaliśmy możliwość usuwania przypisanej definicji ceny do katalogu.

KSeF

Poprawiliśmy problem powodujący niedostępność katalogu KSeF w przypadku posiadania licencji Faktury.

EDI

Do mechanizmu importu dokumentów EDI za pomocą harmonogramu zadań dodaliśmy możliwość ustawiania definicji importu zgodnej z definicją określoną na kartotece kontrahenta. W przypadku, gdy na kartotece kontrahenta nie definicja taka nie jest określona, lub określona definicja jest niezgodna ze strukturą wczytywanego pliku, wówczas zastosowana zostanie domyślna definicja dla struktury odczytanej z pliku.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy wydruk dokumentu handlowego w sekcji faktury zaliczkowe. Wcześniej przy specyficznych scenariuszach można było uzyskać efekt, że na wydruku dokumentu faktury sprzedaży pojawiały się faktury zaliczkowe zakupu. Dodaliśmy dodatkową weryfikacje kierunku zaliczki, aby uniknąć takich przypadków.

EDI

Poprawiliśmy automatyczne generowanie pliku EDI. Dotychczas dla momentu operacji „Na bieżąco” pliki trzeba było generować ręcznie.

e-Sklepy Konektor

W konfiguracji systemów zewnętrznych ograniczyliśmy listę rozwijanych cech do widoczności cech dla towarów.

CRM

e-mail

Na liście deklaracji PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-1R oraz IMIR,​ dodaliśmy możliwość podglądu informacji o przesłaniu deklaracji do klienta przy pomocy wiadomości email. Aby uzyskać tę informację należy na liście wyświetlić pola: „EmailInfo.Date” (zawiera datę wysłania wiadomości e-mial jeśli korzystamy z Poczty CRM) oraz „EmailInfo.Status (zawiera informację o statusie wysłania dokumentu). Drugie ze wspomnianych pól przyjmuje następujące wartości statusów:

 • Brak – dla dokumentów które nie zostały wysłane
 • Wysłany pocztą CRM – dla dokumentów wysłanych poprzez skonfigurowane konto poczty CRM
 • Wysłany Asystentem – dla dokumentów wysłanych poprzez systemowy mechanizm asystenta

Dodatkowo w przypadku dokumentów wysłanych z wcześniejszych wersji systemu pole Status może przybrać wartość 'Wysłane’ – dla dokumentów, dla których nie jesteśmy w stanie określić sposobu wysłania lub 'Wysłano’ Pocztą CRM kiedy istnieje relacja pomiędzy wysłanym dokumentem i wiadomością e-mail. Obsłużenie pól EmailInfo pozwala uzyskać dokładniejszą informację na temat wysyłki deklaracji.

SMS

Dodaliśmy obsługę wysyłania sms za pomocą bramki MultiInfo. Korzystanie z bramki poza standardową konfiguracją w folderze Systemowe\Bramka sms wymaga również wczytania indywidualnego certyfikatu wygenerowanego dla konta MultiInfo. Wczytywany on jest w folderze Bramka SMS – Certyfikaty (widoczny po wskazaniu bramki MultInfo jako Domyślnego serwisu).

Kampanie

Poprawiliśmy problem pojawiający się podczas kopiowania zakładki użytkownika dla dodawanej definicji kampanii. Od teraz po utworzeniu definicji kampanii z zakładką użytkownika i skorzystanie z funkcji „Kopiuj ustawienia zakładki użytkownika” nie ma potrzeby zapisywania definicji w celu wyświetlenia układu formularza z poziomu zakładki Użytkownika.

e-mail

Poprawiliśmy działanie funkcji „Zmień hasło konta poczty CRM” dla kont pocztowych Outlook. Dodaliśmy możliwość ponownej autoryzacji konta po zmianie hasła dostępu do niego.

Zadania i Zdarzenia

W ustawieniach konfiguracyjnych na definicji Zadania w zakładce Opcje dodaliśmy parametr „Aktualizuj czas”, który domyślnie jest włączony. Jego wyłączenie spowoduje, że jeśli na Zadaniu/Zdarzeniu/Zleceniu serwisowym/Wypożyczeniu w polach „Zakończenie” nie wskażemy daty lub/oraz godziny (wartość 0:00) to po zmianie stanu na jeden ze stanów nieaktywnych nie zostanie w nich ustawiona bieżąca data i godzina. Dzięki temu w razie potrzeby użytkownik będzie mógł zostawić wymienione pola pusta. Dodatkowo zastosowane rozwiązanie pozwoli w polu „Godzina zakończenia” wskazać godzinę 0:00.

e-mail

Z listy Dodaj adresata oraz Przygotuj wiadomości dostępnych podczas tworzenia korespondencji e-mail usunęliśmy archiwalne adresy e-mail pracowników. Obecnie w przypadku aktualizacji kartoteki pracownika na liście pojawi się jedynie adres aktualny na dany dzień oraz ewentualnie te, które zostaną zaktualizowane z przyszłą datą. Ułatwi to wysyłanie korespondencji na odpowiednie adresy pracowników.

Zadania i Zdarzenia

Udostępniliśmy w menu czynności funkcję „Dodaj istniejące zadanie powiązane” dla wszystkich zadań CRM. Do tej pory funkcja ta była dostępna wyłącznie z poziomu zadania nadrzędnego.

Zadania i Zdarzenia

W ramach konwersji wydawanej wersji wprowadziliśmy odtworzenie usuniętych przez użytkownika standardowych definicji dla tabeli DefZadan. Odtwarzane definicje są zablokowane i posiadają w Symbolu prefiks !~ oraz oryginalny GUID (standardowej definicji). Jeśli w bazie danych znajduje się definicja rozpoznana po numerze GUID to konwersja nie dokona odtworzenia takiego wpisu. Pozwoli to na przeprowadzenie konwersji baz danych, w których ręcznie usunięto standardowe definicje ze wspomnianej tabeli.

Systemowe

Licencje

Wprowadziliśmy możliwość automatycznego pobierania licencji online do instalacji enova365 z poziomu aplikacji. Powyższe oznacza iż licencję w modelu wynajmu (ASP) trzeba będzie zaimportować do instalacji klienckiej raz (przy starcie usługi), w kolejnych okresach rozliczeniowych baza klienta po wywołaniu odpowiedniej procedury sama ją pobierze w kolejnym dniu po upływie terminu gwarancji. Dodatkowo w aplikacji została udostępniona czynność Zaktualizuj licencję, którą można wywołać ręcznie w dowolnym momencie w trakcie okresu rozliczeniowego.Dla licencji w modelu wynajmu ASP zablokowane zostało również wyświetlanie okna z przypomnieniem o upływie terminu gwarancji na 30 dni przed końcem terminu.

Asystent

Poprawiliśmy zasadę zapisywanie znaczników typu lt;pgt;, lt;/pgt;, lt;brgt;, lt;/brgt; w notatkach podręcznych dostępnych na listach i formularza w Asystencie Zapisu na zakładce Notatnik.

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy nowy rodzaj listy pomocniczej służącej do wyboru wartości cech słownikowych. Obecnie ma ona (opcjonalnie) postać listy z dostępnym wyszukiwaniem, przy czym dla cech hierarchicznych jest to drzewo. Rodzaj listy pomocniczej (zwykła lista rozwijana, albo rozszerzona) można ustawić w definicji cechy słownikowej. Domyślnie jest ona rozszerzona dla cech hierarchicznych, zwykła dla cech ze słownikiem jednopoziomowym.

Interfejs użytkownika

Zmieniliśmy sposób definiowania pól wyświetlanych na zakładce Cechy dla dowolnego obiektu. Opcje Pokaż cechy i czynność Pola/Wyświetlane cechy, Pola/Wyświetlane pola zastąpiliśmy opcją Organizuj formularz, o znacznie szerszych możliwościach. Pozwala ona na edycję listy pól na zakładce Cechy (o nazwie zmienionej na Dodatkowe (Cechy)), na umieszczanie dodatkowych pól na zakładce Ogólne oraz na tworzenie zakładki Użytkownika, wyświetlanej jako pierwszej na formularzu. Wybierane w tym miejscu pola umieszczane są w zestawach pól. Zestawami można zarządzać również od strony konfiguracji programu (UI/Definicje zestawów pól). Zestawy pól mają określone przyporządkowanie do jednej z zakładek oraz dodatkowe warunki wyświetlania na zakładkach formularza. Na wszystkich trzech zakładkach formularza pola mogą być wyświetlane tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki i zgodny jest określony dla zestawu kontekst konfiguracji (dla operatora, roli, wszystkich operatorów itp.) Warunki wyświetlania mogą być definiowane na kilka sposobów: wg wartości wybranej cechy, algorytmicznie, wg definicji obiektu, jeśli obiekt taką posiada (np. dokument handlowy, dokument ewidencji). Warunkiem może też być klucz, np. kategoria dla dokumentu handlowego. Mechanizmy definiowania formularzy oparte są o Definicje zestawów pól opisane osobno.

Interfejs użytkownika

Dla każdego obiektu w systemie umożliwiliśmy definiowanie zastawów pól wyświetlanych na zakładce Dodatkowe (Cechy) oraz na zestawów wyświetlanych jako dodatkowe na zakładce Ogólne. Na konkretnej definiowalnej zakładce wyświetlane są pola pochodzące z zestawów przeznaczonych dla tej zakładki jeśli spełnione są warunki określane na definicji każdego zestawu. Zestawy pól mogą być tworzone automatycznie, podczas definiowania formularza za pomocą opcji Organizuj formularz, gdy użytkownik wybiera wyświetlane pola. Mogą też być tworzone ręcznie z poziomu odpowiedniej listy w konfiguracji (UI/Definicje zestawów pól). Każdy zestaw pól zawiera informację o tym, na której zakładce ma być wyświetlany (Użytkownika, Ogólne, Dodatkowe), jaki warunek musi być spełniony, żeby został wyświetlony i jakiego kontekstu konfiguracji dotyczy (Operator, rola itp.). Zestawy pól mogą być również tworzone automatycznie z poziomu Definicji cechy. Na formularzu definicji cechy udostępniliśmy możliwość określania warunków wyświetlania tej cechy na definiowalnych zakładkach i dodawania jej do istniejącego lub tworzenia nowego zestawu pól o zgodnych warunkach. Wyświetlanie pól na definiowalnych formularzach jest obecnie w całości oparte o zestawy pól. Dotychczasowe zapisy ustawień formularzy w plikach XML zapisanych w bazie są konwertowane na zestawy pól z określonymi warunkami widoczności i przypisanym kontekstem konfiguracji.

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy czynność Organizuj grupy, dostępną na listach. Pozwala ona na dodawanie i edycję cech grupujących oraz edycję ich słowników. W słownikach dostępne jest ustalanie kolejności wyświetlania elementów. Nowa czynność zastąpi dotychczasowe mechanizmy zarządzania grupowaniem zlokalizowane w górnym pasku narzędzi w panelu grup. Funkcjonalność zarządzania widocznością grup z dokładnością do kontekstów została przeniesiona do nowego organizatora listy (Widok/Organizuj listę) na zakładkę Grupy.

Interfejs użytkownika

Umożliwiliśmy umieszczanie kontrolek z cechami grupującymi w panelu filtrów ponad listą, a tym samym filtrowanie list wg wartości cech z użycie panelu filtrów. Dotychczas było to możliwe tylko za pomocą panelu grup. Konfigurowanie cech widocznych w panelu filtrowania wykonujemy za pomocą nowego organizatora listy na zakładce Warunki filtrowania, albo z poziomu okna definicji cechy.

Interfejs użytkownika

Rozbudowaliśmy formularz definicji cechy. Dodaliśmy zakładki UI/Formularze i UI/Organizator listy. Pozwalają one na zarządzanie zarządzanie widocznością cechy na definiowalnych formularzach oraz w panelach filtrujących i w panelach grup na różnych listach głównych, na których występuje obiekt, dla którego zdefiniowano cechę. W ten sposób z poziomu definicji cechy można w jednym miejscu kompleksowo zarządzać użyciem cechy na formularzach oraz listach w zakresie użycia cechy jako kolumny na liście, pola lokatora, filtru ponad listą czy kryterium w panelu grupowania.

Interfejs użytkownika

W konfiguracji dodaliśmy listę wszystkich folderów dostępnych w systemie (zakładka UI/Foldery). Dla każdego z wyświetlanych tam folderów, który jest listą, można otworzyć Organizator listy. Administrator może więc zarządzać z tego poziomu widokiem wielu list dla różnych kontekstów konfiguracji. W konfiguracji dodaliśmy również listę wszystkich formularzy występujących w systemie. Dla każdego z nich z tego poziomu dostępny jest Organizator formularza. Administrator może więc zarządzać z tego poziomu definiowalnymi zakładkami wielu formularzy dla różnych kontekstów konfiguracji.

Interfejs użytkownika

Udostępniliśmy ulepszony organizator listy, z jednolitym interfejsem w wersjach HTML i okienkowej. Ma od dodatkowe funkcje: Ustalanie widoczności cech grupujących w panelu grup oraz dodawanie cech grupujących do panelu filtrującego. Ponadto można za jego pomocą ustawiać domyślne wartości pól w panelu filtrującym. W wersji oknienkowej przejściowo dostępne będą obie wersje organizatora.

Interfejs użytkownika

Zmieniliśmy mechanizm importu danych do Excela. Logujemy błędy dla zmian pól typu READONLY. Powstały specjalne nazwy kolumn, których możemy używać podczas importu. Nagłówki które będą się rozpoczynały podwójnym slash-em oznaczają kolumnę danych, która będzie ignorowana podczas importu.

Księgowość

Złe długi VAT

Udostępniliśmy nowy parametr „Podmioty finalne” dla naliczania automatycznej korekty z tytułu złych długów VAT. Parametr dostępny jest dla czynności „Generuj” wywoływanej z poziomu dokumentu „Rozliczenia kasowe VAT” i domyślnie zaznaczony jest na Tak. Konsekwencją jego wyłączenia jest nie dopuszczenie kontrahentów posiadających w swojej kartotece status podmiotu „Finalny” w analizie złych długów VAT. Zmiana spowodowana jest wyrokiem TSUE z 15 października 2020 roku (sygn. C-335/19) oraz zapisami wynikającymi z ustawy o VAT stwierdzającymi, iż do ulgi za złe długi po stronie dłużników należy dopuszczać tylko takie osoby fizyczne, które spełniają określone warunki zawarte w art. 89a ust. 2a.

Okres obrachunkowy

Poprawiliśmy mechanizm kopiowania analityki planu kont z poprzedniego okresu. Dotychczas przy próbie wygenerowania analityki do konta, dla którego element słownika będący źródłem utworzenia analityki został w późniejszym czasie zablokowany pojawiał się błąd. Wprowadzone zmiany zakładają pomijanie nieaktywnych elementów słownikowych dla czynności „Kopiuj analitykę z poprzedniego okresu” znajdującej się w Księgowość/Plan Kont oraz czynności „Generuj konta i schematy księgowe z poprzedniego okresu” dostępnej z poziomu konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Księgowość/Okresy obrachunkowe.

Deklaracje PIT

Wprowadziliśmy mechanizm pozwalający na naliczanie zaliczek kwartalnych dla podatku PIT wg skali i liniowo w sposób nie generujący należności w przypadku straty osiągniętej w kwartale. Dotychczas dla zaliczek kwartalnych program w przypadku straty w danym kwartale generował należność (potencjalny zwrot z US), który należało rozliczyć z przyszłymi płatnościami (zobowiązaniami). Wprowadzona zmiana pozwoli na ustalenie wartości bieżących zobowiązań wobec urzędu skarbowego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.

KPiR

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1265) art. 22 ust. 6bb ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych oraz na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 2180), art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymały od początku 2023 roku nowe brzmienie. Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników od 1 stycznia 2023 roku, w części finansowanej przez płatnika, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. W związku z tym w konfiguracji KPiR dodaliśmy nowy parametr „Składki ZUS płatnika od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę księgowane w liście płac”. Parametr domyślnie ustawiony jest na Nie czego efektem jest księgowanie składek płatnika w deklaracji DRA. W przypadku przestawienia parametru na Tak zmianie ulega sposób księgowania listy płac dla wypłat etatowych – w dekrecie zostaną ujęte także składki pracodawcy. Uwaga: Przed włączeniem parametru należy ustawić domyślną datę księgowania listy płac wg daty operacji w Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Ogólne.

Praca na wielu bazach

Dodaliśmy sortowanie alfabetyczne według nazwy dla dostępnych baz danych w ramach dodatku Praca na wielu bazach przy korzystaniu z czynności „Kopiuj schematy do wielu baz”. Dotychczas sortowanie następowało po numerze ID.

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy mechanizm obliczania zaliczek kwartalnych na podatek ryczałtowy. Dotychczas w sytuacji, gdy w danym kwartale wykazywany był przychód, który nie występował w ostatnim miesiącu kwartału, system przenosił odliczenia z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki zdrowotnej na kolejny okres. Powodowało to niepoprawne naliczenie zaliczki na podatek. Po wprowadzonych zmianach w zakresie metody wyznaczania wysokości odliczeń od przychodu za dany kwartał, zaliczki na podatek ryczałtowy generowane są w sposób prawidłowy.

Pozostałe

Poprawiliśmy błąd występujący podczas użycia czynności „Pobierz dane firmy z GUS” dostępnej w konfiguracji w sytuacji, kiedy w pobieranych danych nie było wskazanej działalności przeważającej wg PKD. Po zmianach błąd nie występuje i pobierane są prawidłowe dane.

Dekrety

Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas wykonywania czynnościRenumeruj bufor dziennika” orazRenumeruj bufor dziennika BO” z poziomu okresu obrachunkowego w konfiguracji programu. Aktualnie błąd nie występuje i renumeracja dekretów oraz dekretów BO odbywa się prawidłowo.

Deklaracja VAT-7

Na formularzu deklaracji VAT-7(22) w sekcji D.3 dla kwot korekt rocznych VAT podatku naliczonego (P_44 – środki trwałe oraz P_45 – pozostałe nabycia) ustalanych przy opcji Korekta wg deklaracji, wprowadziliśmy uszczelnienie podpowiadanych kwot, tak aby były pomijane kwoty dla elementów VAT zarejestrowanych z wykorzystaniem Parametrów rozliczeń (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Parametry rozliczeń). Dzięki temu kwoty wyliczane na deklaracjach przy parametrze Korekta wg deklaracji ustalane są zgodnie z zasadami obowiązującymi przed wprowadzeniem parametrów rozliczeń. Uwaga: Kwoty wyliczane na deklaracjach przy parametrze Korekta wg deklaracji stanowią wyłącznie mechanizm wspomagający ustalenie wartości. Kwoty rocznych korekt VAT należy wprowadzić oddzielnym dokumentem zarówno w przypadku kwot dotyczących prewspółczynników i współczynników w dotychczasowej postaci jak i kwot dotyczących parametrów rozliczeń. Po wprowadzeniu wartości na dokumentach należy przeliczyć deklarację z ustawieniem w sekcji D.3. Korekta wg rejestru.

Deklaracja CIT-8E

Dodaliśmy do wydruku deklaracji CIT-8E numer UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) w polu „2. Nr dokumentu”. Numer drukowany jest w przypadku deklaracji posiadających status Potwierdzona.

Flota

Flota

Na definicji typu pojazdu w zakładce Użytkownika dodaliśmy przycisk „Domyślny układ”. Pozwala on dodać na tworzony formularz standardowe pola. Po ich dodaniu możliwa jest dalsza edycja pól formularza. Zmiana ta ułatwi tworzenie dedykowanych formularzy.

Flota

Na formularzu Pojazdu dodaliśmy zakładkę Powiązane środki trwałe. Zakładka ta pozwala na powiązanie środka trwałego z pojazdem w wybranym okresie. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik będzie mógł np. skojarzyć z pojazdem niezbędne elementy jego wyposażenia.

Szkody

W formularzu szkody udostępniliśmy funkcję „Wyślij email”. Po skorzystaniu z niej możemy posłużyć się jednym z dwóch udostępnionych szablonów: „Szkoda – jestem sprawcą”, „Szkoda – obcy sprawca”. Zmiana ta ułatwi komunikację, w kontekście szkody.

Szkody

Zmodyfikowaliśmy układ formularza zgłoszenia szkody. Poszczególne pola zostały podzielone na trzy sekcje: Ogólne, Informacje o zdarzeniu, Ubezpieczenie. Dodatkowo dodaliśmy pole „Opiekun szkody”, które pozwoli przypisać osobę odpowiedzialną za obsługę zdarzenia. Uporządkowanie pól ułatwi pracę z formularzem.

Ubezpieczenia

Zmieniliśmy domyślną datę końca polisy ubezpieczeniowej, którą podpowiada system. Obecnie długość polisy to równy rok. Powoli to na wyeliminowanie błędów związanych z nieprawidłowym wprowadzeniem dat obowiązującej polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia

Zmodyfikowaliśmy działania pola „Dokument”, dostępnego na formularzu Ubezpieczenia. Od teraz przy jego pomocy z ubezpieczeniem powiązać można poza dokumentami handlowymi również dokumenty ewidencji. Ułatwi to rozliczanie wprowadzonych do systemu ubezpieczeń.

Pojazdy

Na liście Pojazdy wyróżniliśmy pojazdy, którym kończy się ubezpieczenie lub przegląd techniczny.W przypadku kiedy termin końca ubezpieczenia lub data ważności przeglądu jest mniejszy niż 30 dni, a w systemie nie ma zaplanowanego zdarzenia dotyczącego przeglądu technicznego lub nie jest wykupione kolejne ubezpieczenie to dane w kolumnie Koniec Ubezpieczenia lub Ważność przeglądu technicznego są prezentowane w kolorze czerwonym. Pozwoli to wyeksponować na liście pojazdy dla których konieczne jest wykupienie ubezpieczenia lub przeprowadzenie przeglądu.

Rezerwacje

Na formularzu rezerwacji pojazdu dodaliśmy pola „Poziom paliwa” uraz „Uwagi”. Dzięki nim użytkownik może określić parametry samochodu w momencie zamykania rezerwacji. Informacje z ostatniej rezerwacji wyświetlane są na formularzu pojazdu w analogicznych polach. Dzięki temu osoba rezerwująca pojazd wie jaki jest stan paliwa wybranego samochodu oraz czy poprzedni użytkownik nie pozostawił dodatkowych uwag np. o drobnych usterkach.

Odczyty

Z poziomu listy Odczyty udostępniliśmy funkcję wprowadzania odczytów liczników samochodów. Umożliwi to rejestrację liczników samochodów bez potrzeby otwierania formularza rezerwacji lub pojazdu.

Ubezpieczenia

Z poziomu listy Ubezpieczenia oraz formularza Ubezpieczenia dodaliśmy przycisk „Szkoda”, która umożliwia zarejestrowanie szkody własnej lub wyrządzonej przez osobę trzecią na pojeździe. Utworzona szkoda tworzona jest w kontekście wybranego ubezpieczenia. Ułatwi to rejestrowanie szkód komunikacyjnych.

Rezerwacje

Z poziomu listy Rezerwacje oraz formularza Rezerwacji w menu Czynności udostępniliśmy funkcję „Zmień stan rezerwacji”. Widoczna ona jest dla rezerwacji, która znajduje się w stanie nieaktywnym i pozwala ją przywrócić do stanu aktywnego w celu naniesienia zmian w razie przypadkowego zamknięcia rezerwacji.

Flota

Na listach dostępnych w obszarze Flota udostępniliśmy kolumnę Model. Zawiera ona informację odnośnie modelu pojazdu, którego dotyczą wyświetlane dane. Pozwoli to uzyskać nam bardziej precyzyjne informacje już z poziomu listy.

Zdarzenia

Na liście Zdarzenia oraz na formularzu Zdarzenia dodaliśmy przycisk „Rezerwacja”. Dzięki niemu mamy możliwość szybkiego i łatwego tworzenia rezerwacji pojazdu.

Pojazdy

Dodając rezerwację z poziomu listy Pojazdy jej zakres czasowy jest ustawiany automatycznie na podstawie wartości ustawionej w filtrze „Okres”. Dzięki temu po sprawdzeniu dostępności pojazdu w wybranym zakresie czasowym nie musimy ponownie nanosić dat w formularzu rezerwacji. Ułatwi to korzystanie z systemu.

Badania techniczne

W obszarze Flota dodaliśmy możliwość rejestrowania informacji dotyczących przeprowadzonego przeglądu technicznego pojazdu. Formularz ten składa się z czterech pól: Data wykonania, Data ważności, Wynik oraz ewentualnej informacji na temat Typu usterki. Dodatkowo na definicji zdarzeń dodaliśmy możliwość wskazania zdarzenia dedykowanego do przeprowadzania badań technicznych oraz opcję ustawienia wymagalności wprowadzenia informacji o przeprowadzonym badaniu podczas zamykania ustawionej definicji. Zarejestrowanie przeglądy możliwe jest na dwa sposoby:

 • z poziomu formularza zdarzenia, gdzie znajduje się sekcja z możliwością dodania badania technicznego
 • z poziomu formularzu pojazdu, gdzie znajduje się zakładka z informacjami na temat przeprowadzonych badań danego pojazdu

Dodana funkcjonalność pozwoli planować oraz kontrolować stan techniczny pojazdów.

Praca hybrydowa

Praca hybrydowa

Rozbudowaliśmy filtr „Typ” na liście Historia operacji, który jest dostępny w obszarze Praca na wielu bazach. Od tej pory filtr ten pozwoli na wyświetlenie wpisów pochodzących z baz danych typu slave zgodnie z następującymi wartościami:

 • Utworzony – spowoduje wyświetlenie informacji o dodaniu dokumentu
 • Zmieniony – spowoduje wyświetlenie informacji o modyfikacji dokumentu
 • Usunięty – spowoduje wyświetlenie informacji o usunięciu dokumentu
 • Informacje logowania – spowoduje wyświetlenie informacji o zalogowaniu lub wylogowaniu operatora bazy danych oraz zmianie hasła
 • Inne – spowoduje wyświetlenie informacji i innych działaniach niż powyżej opisane

Opisany filtr pozwala na przeszukanie listy zgodnie z kilkoma wybranymi wartościami listy. Dzięki wprowadzonej zmianie możemy precyzyjnie filtrować dane.

Powiadomienia

Do Lokatora na liście Powiadomienia Wysłane oraz Powiadomienia Odebrane dodaliśmy możliwość wyszukiwania po temacie lub treści powiadomienia. Ułatwi to wyszukiwanie pożądanych powiadomień.

e_RCP

Wprowadziliśmy zmiany pozwalające uniemożliwić użytkownikowi edycję godziny wpisu RCP. Na definicji rejestracji czasu pracy po wybraniu aktywnej opcji „Ograniczenie edycji danych” oraz wybraniu zakresu „Brak” użytkownik nie ma możliwości edycji godziny dodawania aktywności.Pozwoli to przechowywać dane zgodnie z faktycznymi czasami dokonywania wpisów.

BI

Merytoryczne – obszar CRM

Wprowadziliśmy zmiany w merytorycznych modelach danych z obszaru CRM. Dodaliśmy nowe raporty dotyczące liczby zadań oraz średniej liczby dni zaległych zadań w różnych ujęciach. Dodatkowo standardowe tabele oraz wykresy mają informację o parametrach zaznaczoną na tak, a niektóre raporty oraz wskaźniki otrzymały dodatkowy, opcjonalny parametr daty. Część wskaźników została oznaczona jako nieaktualne.

Merytoryczne – obszar CRM

Wprowadziliśmy nowe modele danych dotyczące nieruchomości. Dostępne są raporty analizujące nieruchomości, najem, odnotowywane zdarzenia oraz szkody.

Merytoryczne – obszar księgowy

Rozbudowaliśmy domenę BI_m_Zapisy na kontach_wszystkie o informacje o koncie syntetycznym (nazwa i symbol) dla każdego konta analitycznego na którym występuje zapis oraz o pole Typ2Konta – które wprost przypisuje informację czy konto jest bilansowe, wynikowe czy pozabilansowe. Dodaliśmy w standardzie nowy raport Zapisy na kontach księgowych z syntetycznymi oraz algorytm ograniczający zwracane przez parametr konta syntetyczne.

Workflow

Proces

 1. Ujednoliciliśmy wygląd i zachowanie zakładki Obsługa procesu na formularzu zadania i Wybór kolejnego kroku w kreatorze. W pierwszej sekcji wyświetlana jest wybrana tranzycja, w kolejnej mamy możliwość wskazania jednej z dostępnych i – jeśli zostały oprogramowane – dodatkowe czynności. Poniżej wyświetlane są parametry zadania w procesie, mamy możliwość wprowadzenia uwag i zapoznania się z historią procesu.
 2. Zmieniliśmy nazwę sekcji w Bannerze Workflow. Dotychczasowa nazwa Podejmij decyzję została zastąpiona przez informację z nazwą procesu oraz realizowanego zadania. Dzięki temu obsługa procesu jest bardziej intuicyjna oraz czytelniejsza. Został również dodany przycisk Następne Zadanie, dzięki któremu można przełączać się pomiędzy aktywnymi zadaniami różnych procesów dla danego obiektu.
 3. Dodaliśmy nową funkcjonalność Przycisku szybkiego dostępu dla przejścia w procesie. Uzupełnienie nazwy szybkiego przejścia w konfiguracji tranzycji powoduje wywołanie przycisku na bannerze Workflow. Po naciśnięciu przycisku następuje podstawienie danej tranzycji i zapisanie zadania. Dzięki temu proces przechodzi od kolejnego etapu.

Definicja procesu

 1. Do listy standardowych definicji procesu dodaliśmy nową – KSeF. Służy ona do obsługi faktur pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur. W procesie możemy wskazać według jakiej kategorii i definicji dokument ma zostać utworzony, uzupełnić informacje oraz dodać uwagi lub załączniki. Po utworzeniu dokumentu odpowiedniego typu możemy proces zakończyć lub uruchomić jeden ze standardowych procesów: Pismo kosztowe lub BR – Pismo kosztowe. Mamy też możliwość uruchomienia własnego procesu, służącego przetwarzaniu dokumentów ewidencji lub handlowych.
 2. Standardowe definicje procesów Pismo kosztowe i BR – Pismo kosztowe rozszerzyliśmy o dodatkowe zadanie Start podprocesu. Dzięki temu ich dotychczasowa funkcjonalność została wzbogacona o integrację z nowym procesem standardowym KSeF.

Pulpit kontrahenta

ServiceDesk

Wprowadziliśmy możliwość dodania notatek wewnętrznych w zgłoszeniach ServiceDesk.

ServiceDesk

Dodaliśmy nowe pole „Termin realizacji” w zgłoszeniach ServiceDesk.

ServiceDesk

Dodaliśmy możliwość określenia parametrów SLA oraz rejestrację czasów reakcji i naprawy. Na definicji umowy dodaliśmy parametr „Obsługa parametrów SLA = Tak/Nie”. Parametry SLA możemy określić za pomocą definiowalnych kalendarzy, ustawień stanów zgłoszeń które mają wpływać na czas reakcji i czas naprawy oraz konfiguracji na umowie.

ServiceDesk

Dodaliśmy nową zakładkę do faktury: Zgłoszenia ServiceDesk. Dla faktur wystawionych z umów cyklicznych umożliwia ona podgląd zgłoszeń na podstawie których został wyliczony czas.

Księga inwentarzowa

Dokumenty ŚT

Na kartotece środków trwałych udostępniliśmy nową zakładkę „Dokumenty” zawierającą pełen rejestr zmian parametrów oraz obrotów danego środka. Dokumenty na liście zostały podzielone według definicji na:

 • „Generujące obroty” dla dokumentów związanych z obrotami, np. OT, LT, Amortyzacja
 • „Aktualizujące parametry” dla dokumentów zmieniających parametry, np. Zmiana wartości/zmiana miejsca użytkowania
 • „Pomocnicze” dla pozostałych dokumentów, np. Inwentaryzacja

Ponadto dla dokumentów związanych z przyjęciem środka trwałego, jego likwidacją, zmianą wartości czy zmianą parametrów, na liście Księga Inwentarzowa/Dokumenty środków trwałych udostępniliśmy mechanizm pozwalający na prezentowanie informacji o nazwie środka, którego dotyczy dany dokument w polu „SrodekTrwaly”.

Dokumenty ŚT

Na liście Ewidencja środków trwałych udostępniliśmy nowy filtr „Definicja podzielnika” wraz z jego elementami podziałowymi. Filtr „Element podziałowy” jest aktywny po wyborze definicji podzielnika. Dla wybranej definicji kosztów podświetla się lista wszystkich dostępnych elementów podziałowych. Użytkownik Księgi Inwentarzowej ma możliwość filtrowania listy Ewidencja środków trwałych wg podzielnika kosztów ustawionego na kartotece środka trwałego.

Delegacje służbowe

Delegacje (PWS)

W polu „Kod stawki delegacji” została zmieniona dopuszczalna ilość znaków. Minimalna długość kodu stawki została zmieniona z 5 na 2 znaki. W tej chwili podczas wprowadzania nowego kraju delegacji można zastosować od 2 do 8 znaków.

DMS

Rejestry

Dodaliśmy nowy rejestr dokumentów podstawowych Przychodzące KSeF.

Dokument podstawowy

Dla dokumentów podstawowych dodaliśmy nową metodę przekazania: KSeF.

HTML

Aktualności

Poprawiliśmy działanie mechanizmu Aktualności:

 • poprawiliśmy wyświetlanie po zalogowaniu do systemu aktualności bez podanej daty końcowej
 • udostępniliśmy historię aktualności wyświetlanych użytkownikowi w pulpitach (folder Ogólne/Moje aktualności)

CRM

e-mail

Ukryliśmy pasek postępu przygotowania wysyłki e-mail, który widoczny był podczas podglądu wysyłanej wiadomości email. Zmiana usuwa problem braku zapisu wiadomości email po jej wysłaniu, jeśli wcześniej na wspomnianym pasku postępu skorzystaliśmy z przycisku anuluj.

Systemowe

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy pojawienie się okna postępu oraz paska postępu informującego o etapie wykonywanej czynności podczas działania workera.

Wersja multi

Pulpit kontrahenta

ServiceDesk

Rozwiązano problem z importem zgłoszeń dla ServiceDesk przy pomocy danych z arkusza excel.

Dokumenty

Poprawiliśmy wyświetlanie wykresu „Sprzedaż kontrahenta” w panelu użytkownika. Do tej pory był problem z wyświetlaniem danych z poprzedniego roku mimo, że ustawiliśmy wyświetlanie informacji z tego okresu.

ServiceDesk

Zablokowaliśmy możliwość wysyłania notyfikacji w przypadku dodania komentarza roboczego.

Księgowość

Praca na wielu bazach

Dodaliśmy nową czynność „Eksportuj do bazy danych (PNWB)” w instalacjach z Pracą na wielu bazach. Czynność ta umożliwia eksport plików do wielu wskazanych baz danych. Czynność może być wykorzystywana do kopiowania pomiędzy bazami danych dokumentów, definicji dokumentów, definicji cech oraz elementów z innych tabel konfiguracyjnych.

HTML

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy pozycjonowanie elementów na panelu użytkownika, oraz pól w filtrach nad listami w przypadku zwijania i rozwijania menu bocznego. W poprzedniej wersji w przypadku rozwiniętego menu bocznego (menu aplikacji lub menu zakładek) elementy te mogły umieszczane z prawej strony poza widocznym obszarem, co powodowało pojawianie się dolnego paska przewijania (scroll-bar) i ograniczało widoczność tych elementów.

Listy

Zmieniliśmy sposób działania podwójnego kliknięcia myszą na listach posiadających układ drzewa (np. lista Jednostki organizacyjne w konfiguracji systemu). We wcześniejszych wersjach podwójne kliknięcie na wierszu posiadającym zapisy podrzędne powodowało zwinięcie lub rozwinięcie węzła, przez co otwarcie formularza dla takiego zapisu możliwe było wyłącznie za pomocą przycisku Otwórz na pasku narzędziowym. Obecnie dwuklik na zapisie zawsze otwiera formularz zapisu, natomiast do zwijania i rozwijania gałęzi drzewa służy ikona umieszczona po lewej stronie zapisu.

Interfejs użytkownika

Na podglądzie dokumentów PDF poprawiliśmy pozycjonowanie oraz działanie przycisku służącego do podglądu pełnoekranowego (w pewnych przypadkach przycisk mógł pojawiać się w niewłaściwym miejscu, a jego kliknięcie powodowało otwarcie podglądu dokumentu wykorzystującego tylko połowę ekranu)

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy wyświetlanie dat na kalendarzu czasu pracy pracownika w trybie ciemnym. Jeżeli na stronie logowania użytkownik wybrał styl kolorystyczny ciemny, wówczas daty na kalendarzu czasu pracy pracownika były wyświetlane w kolorze granatowym, co powodowało, że były nieczytelne.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Umożliwiliśmy użytkownikowi pulpitu obsługę pobranych z KSeF plików zakupu przy pomocy standardowego procesu Workflow KSeF. Zastosowanie procesu ułatwia przedsiębiorcy w pulpicie podgląd pliku KSeF, określenie czy dokument powinien być ujęty w kosztach, dołączenie notatek oraz załączników do pobranych plików a także naniesienie (przy pomocy matryc dokumentów) dodatkowych informacji użytecznych dla biura podczas księgowania dokumentów.

Konfiguracja

Do znajdującego się pod ikoną koła zębatego panelu konfiguracyjnego Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego dodaliśmy parametr umożliwiający wybór wykorzystywanej schemy w konfiguracji konta KSeF.

Konfiguracja

Dodaliśmy rolę systemową „Pulpit klienta biura rachunkowego” dostępną w rozszerzonym systemie praw. Rola w rozszerzonym systemie praw daje dostęp do tych samych funkcji i obszarów, które daje analogiczna rola „Pulpit klienta BR” dostępna w standardowym systemie praw.

Praca hybrydowa

e_RCP

Poprawiliśmy działanie prawa /Menu Tools/-RCP/Rejestracja czasu pracy. Od teraz prawo to steruje również dostępem do funkcji e-RCP z poziomu okna informacji o zalogowanym operatorze.

Pulpity HR

Struktura HR

Rozbudowaliśmy możliwości konfiguracji struktury organizacyjnej w zakresie wyboru przełożonego na e-wnioskach. Dodając odpowiedni kod algorytmu w strukturze organizacyjnej możemy uzależnić wybór przełożonego od warunku na definicji elementu struktury lub samego elementu struktury. Rozwiązanie pozwala na pominięcie w procesie akceptacji wniosków wybranych poziomów w strukturze podległości np. kierownika. Inne zastosowanie to utworzenie dwóch podstruktur zbudowanych z różnych definicji elementów struktury, w której jedna odpowiada za proces akceptacji wniosków. Wybór przełożonego na wniosku pracownika, który przypisany jest do dwóch gałęzi struktury będzie realizowany na podstawie wyboru najbliższego przełożonego z zaznaczonym warunkiem na Tak. Szczegółowe informacje znajdą Państwo:https://dok.enova365.pl/Topic/38651.

HTML

iOS\Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy czytelność pól edycyjnych (np. pole kod na formularzu towaru) w ciemnej skórce kolorystycznej na telefonach z systemem iOS.

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Definicja procesu

Rozbudowaliśmy funkcjonalność Eksportu i Importu definicji procesu. Oprócz dotychczasowej czynności Eksportuj definicję procesu dostępnej z poziomu definicji procesu zostały dodane dwie nowe czynności dostępne z poziomu listy definicji procesów: Eksportuj pełną konfigurację oraz Importuj pełną konfigurację. Czynności te pozwalają na wyeksportowanie i zaimportowanie wraz z procesem wszystkich jego elementów, również definicji dokumentów dodatkowych, cech oraz wtyczek definicji procesu. Import pełnej konfiguracji procesu pozwala na zapisanie do bazy procesu zmodyfikowanego na innej bazie danych w jednej z dostępnych opcji:

 • Usuń i dodaj nową – usuwa poprzednią definicję procesu i w jej miejsce zapisuje nową definicję. Opcja niedostępna dla zainstancjonowanych procesów.
 • Podmień – nadpisuje istniejącą definicję procesu o wprowadzone zmiany. Elementy usunięte podczas modyfikacji zostają zablokowane.
 • Utwórz kopię – tworzy kopię importowanego procesu.

Pozostałe

Przygotowaliśmy nową zakładkę Logi Workflow w Narzędziach deweloperskich. Metody wywoływane w procesie są w niej wyświetlane w nowy, bardziej czytelny sposób, w hierarchicznej strukturze oddającej zależności między poszczególnymi elementami i algorytmami. W dolnej części okna dodaliśmy pola ze szczegółowymi danymi dotyczącymi przetwarzanych w procesie elementów. Dotychczasowa zakładka z logami Workflow została ukryta.

Definicja procesu

Dla przejścia w procesach jednozakładkowych dodaliśmy nową wtyczkę Przejście niezgodne z operacjami seryjnymi. Dodanie jej blokuje możliwość skorzystania z czynności Podejmij decyzję dla dwóch lub więcej zadań jednocześnie.

Definicja procesu

Dla wtyczki definicji procesu Podstawowe algorytmy dla zadania dodaliśmy dwa elementy:

 1. Zadanie uruchamiane z menu dokumentu, który pozwala na zarządzanie dostępnością czynności do uruchomienia procesu z poziomu menu Czynności obiektu i/lub formularza obiektu.
 2. Zadanie uruchamiane z listy dokumentów, który pozwala na zarządzanie dostępnością czynności do uruchomienia procesu z poziomu menu Czynności programu i/lub listy obiektów. Możliwe jest uruchomienie instancji procesu dla każdego zaznaczonego obiektu na liście.

Pozostałe

Poprawiliśmy funkcjonalność przenoszenia elementów struktury organizacyjnej. Podczas przenoszenia elementów struktury z włączoną ekskluzywnością prawidłowo przenoszone są również powiązane źródła. Po wykonaniu operacji przeniesienia za pomocą przeciągnij i upuść, system po wybraniu odpowiedniej opcji, dokonuje zmian bez dodatkowego podnoszenia okna nowego obiektu.

Definicja procesu

Na definicji zadania przetwarzanego w procesie Workflow dodaliśmy pole Typ szczegółowy, które pozwala na wskazanie typu obiektu nadrzędnego dla procesu. Lista typów wynika z tabeli danych, na której oparta jest definicja zadania. Wskazanie typu umożliwia dostęp do wszystkich specyficznych dla niego pól z poziomu edytora kodu w definicji zadania/procesu.

Harmonogram zadań

Zmodyfikowaliśmy warunki dostępu do konfiguracji i uruchomienia Harmonogramu Zadań. Funkcjonalność jest dostępna również w przypadku posiadania minimum jednej platynowej licencji Workflow, bez konieczności posiadania dodatku WebApi.

Pozostałe

Poprawiliśmy działanie przenoszenia powiązania elementu struktury organizacyjnej. Dzięki tej zmianie pracownik, którego powiązanie z elementem struktury wygasło nie jest ponownie powiązywany z elementem przy jego przenoszeniu.

Handel

KSeF

Dodaliśmy możliwość wykorzystania narzędzi DMS w procesie tworzenia dokumentów zakupowych z zaimportowanych z KSeF plików faktur.

Windykacja

Konfiguracja

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający zmianę windykatora w sprawie windykacyjnej. Problem występował w przypadku konfiguracji wielooddziałowej i wielofirmowej z włączonymi uprawnieniami operatorów. Po utworzeniu nowego operatora i nadaniu mu odpowiednich uprawnień nie był on widoczny na liście dostępnych windykatorów. Aktualnie użytkownik ma możliwość przepisania sprawy windykacyjnej na innego windykatora, wskazując go w polu „Windykator” spośród listy operatorów posiadających uprawnienia windykacyjne.

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

Standardowo Projekty dostarczane są ze skonfigurowanym budżetowaniem uproszczonym, w którym bez dodatkowej konfiguracji można rozpocząć nanoszenie budżetów i odnoszenie realizacji do planów. Dodaliśmy możliwość włączenia Budżetowania rozszerzonego, w którym plany mogą być nanoszone z podziałem na wersje, realizacja rejestrowana w różnych kategoriach budżetowych, a budżety przeglądane i analizowane poprzez różne perspektywy. Włączanie i konfiguracja rozbudowanego budżetowania odbywa się w opcjach systemu Narzędzia/Opcje/CRM/Budżetowanie.
Po zaznaczeniu parametru Budżetowanie rozszerzone i powtórnym wejściu do Opcji w zakładce Budżetowanie dostępne są trzy kolejne zakładki:

 • Definicje wersji planów – pozwalają pogrupować rejestrowane wersje budżetu na różne rodzaje, dostępne są dwa główne typy: Plan Bazowy i Korekta planu,
 • Perspektywy realizacji – wykorzystywane są do przeglądania kwot planowanych i realizacji z uwzględnieniem ich odpowiedniego filtrowania,
 • Kategorie budżetowe OA – służą do oznaczania, w jaki sposób rejestrowane kwoty i ilości mają oddziaływać na budżet, domyślnie dodawaną kategorią jest Realizacja (wykorzystanie środków dokumentem potwierdzającym wykonanie np. fakturą), ale Użytkownik może zdefiniować własne kategorie np. Rezerwacja środków, Zamówienie u dostawcy, Wniosek zakupowy itd.

Przy włączonym Budżetowaniu rozszerzonym w Narzędzia/Opcje/CRM/DefinicjeDokumentów/Definicje projektów/Projekt/Opcje możliwe jest zdefiniowanie miejsca z jakiego zliczane są kwoty planów i realizacji dla budżetów:

 • Kwoty zagregowane – kwoty są pobierane z dodatkowej tabeli z agregatami dla poszczególnych pozycji,
 • Opis analityczny – kwoty są pobierane bezpośrednio z opisów analitycznych rejestrowanych do pozycji budżetowych.

.

Budżetowanie

W wersji z włączonym Budżetowaniem rozszerzonym dostępna jest funkcjonalność edycji pozycji budżetu i jednoczesnego wprowadzania kwot planowanych na dowolnie wybrany przez użytkownika okres lub etapy realizacji projektu w jednym oknie planowania.
Po uruchomieniu zakładki Planowanie pojawia się okno z pozycjami budżetu, podzielone na trzy główne części:

 • górną, zawierającą parametry do planowania i menu dodawania i edycji pozycji,
 • środkową, w której wyświetlane są pozycje budżetowe i możliwa jest edycja kwot planowanych,
 • dolną, ze szczegółami podświetlonej pozycji i edycją kwot.

Budżetowanie

W wersji z włączonym Budżetowaniem rozszerzonym umożliwiliśmy przeglądanie budżetu poprzez różne perspektywy realizacji oraz porównywanie między sobą wyników otrzymywanych z różnych perspektyw.
Perspektywa to definicja sposobu zebrania informacji o planach lub realizacji dla pozycji budżetowej, a następnie wyliczenia na podstawie zebranych danych kwoty i ilości planu lub realizacji za interesujący w danym momencie Użytkownika okres. Prezentowane poprzez perspektywy dane dotyczące planów i realizacji mogą być zliczane bezpośrednio z opisów analitycznych z przypisaną pozycją budżetu.
Funkcjonalność prezentowania kwot budżetu w różnych perspektywach wymusza, aby powiązane z pozycjami budżetu opisy analityczne były odpowiednio oznaczane i na podstawie tych oznaczeń możliwe było szybkie zbieranie danych. Ten cel realizowany jest z wykorzystaniem Kategorii budżetowych.
Przykładowe kategorie związane z realizacją budżetu:

 • Rezerwacja zasobów – zarezerwowanie zasobów pod przyszłe wydatki np. wnioskiem zakupowym,
 • Zamówienie – zamówienie materiału lub usługi podwykonawcy,
 • Wykonanie – faktyczna realizacja, potwierdzona fakturą.

Budżetowanie

Od najnowszej wersji umożliwiliśmy dodawanie kolejnych Wersji planu budżetu, dzięki czemu możliwe jest wprowadzanie zmiany w kwotach planowanych z określeniem daty, od jakiej mają one obowiązywać w budżecie. Do budżetu można dodawać dowolną ilość wersji planów, które odzwierciedlą zmiany jakie następują w trakcie realizacji projektu. Rejestrując kolejne wersje wprowadza się zwiększenia lub zmniejszenia kwot bez modyfikacji wartości naniesionych w poprzednich wersjach. Zapewnia to pełną historię zmian i pozwala na analizowanie realizacji w odniesieniu do planu, który obowiązywał na wskazany dzień lub we wskazanej wersji. Rozróżniamy dwa główne typy wersji planów: Plan Bazowy i Korekta planu.
Wersje planów mogą przyjmować następujące statusy: W przygotowaniu, Wprowadzona, Zatwierdzona i Odrzucona.
W wersji z Budżetowaniem rozszerzonym podobnie jak kwoty planowane wprowadzane przed zatwierdzeniem budżetu powiązane są z konkretną wersją planów tak samo korekty nanosi się „na” wersjach planów typu Korekta planu.

Budżetowanie

Przeglądanie budżetu z wykorzystaniem funkcjonalności perspektyw możliwe jest w menu Budżetowanie zakładka Realizacja na formularzu projektu. Po uruchomieniu widoczne jest okno z pozycjami budżetu, w którego górnej części znajdują się rozbudowane parametry służące do określenia jakie kwoty w jakim układzie mają zostać wyświetlone. Narzędzie pozwala określić m. in.:

 • Okres za jaki chcemy analizować dane,
 • Pokazywanie dodatkowych kolumn z ilościami,
 • Prezentowanie kolumn z wartościami narastająco,
 • Wskazanie perspektyw, które chcemy analizować,
 • Kolejność kolumn w jakiej mają zostać zaprezentowane kwoty wynikające z poszczególnych perspektyw.

Po ustawieniu parametrów Użytkownik może wygenerować widok listy, gdzie zostaną wyświetlone kolumny z wartościami i w kolejności wynikającej ze wskazanych perspektyw i parametrów.
Dodatkowo umożliwiliśmy przeglądanie listy zapisów z jakich zostały zliczone kwoty dla każdej perspektywy, co pozwala dotrzeć do dokumentów źródłowych, z których te zapisy pochodzą.

Wersja multi

Workflow w Pulpitach

Pulpit pracownika

Poprawiliśmy przeliczanie tranzycji domyślnej w sekcji Podejmij decyzję i zakładce Obsługa procesu. W przypadku oznaczenia więcej niż jednej tranzycji jako domyślna, automatyczne podpowiada się ta z najniższą wartością w polu LP i spełnionym warunkiem widoczności lub dostępności.

Workflow

Powiadomienia workflow

Poprawiliśmy działanie linków w powiadomieniach mailowych. Dzięki temu w przesłanych wiadomościach wyświetlane są prawidłowe nazwy tranzycji dla linków oraz następuje prawidłowe przekierowanie.