Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

PFRON
Podstawa urlopu

Ewidencja Środków Pieniężnych

Odsetki

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Księgowość

Okres obrachunkowy

Zaktualizowaliśmy okres obrachunkowy na rok 2024 we wszystkich wzorcach baz demo.

Pozostałe

Doprecyzowaliśmy opis pola dotyczącego kursu stosowanego do obliczeń w parametrach czynności: Różnice kursowe statystyczne – generuj oraz Odsetki statystyczne – generuj dostępnych na dokumencie Polecenie księgowania. Aktualnie pole opisane jest: Kurs wg daty ogłoszenia. Przykładowo, w przypadku wyceny dokonywanej na 31 grudnia 2023 roku należy wprowadzić kurs wg daty ogłoszenia, tj. 29 grudnia 2023.

Kadry i Płace

PFRON

Dostosowaliśmy okres ważności orzeczeń wydanych przez PFRON do ustawy z dnia 19.12.2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, która obowiązuje od 30.12.2023 r. Zgodnie z ustawą orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 09.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, albo którego okres ważności upłynął po dniu 05.08.2023 r. i przed dniem 30.09.2024 r., zachowuje ważność do dnia 30.09.2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne. W związku z powyższym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynął:

  • do 31.12.2020 r. – zachowuje ważność do 30.09.2024 r.,
  • w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – zachowuje ważność do 30.09.2024 r.,
  • w okresie od 01.01.2022 r. do 05.08.2023 r. – zachowuje ważność do 30.09.2024 r.,
  • w okresie od 06.08.2023 r. do 29.09.2023 r. – zachowuje ważność do 30.09.2024 r.

Przedłużony okres ważności jest widoczny w kartotece pracownika w zakładkach Kadry/Dane ubezpieczeniowe oraz Kadry/Informacje PFRON w polu „Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności po odwołaniu epidemii”.

Podstawa urlopu

Poprawiliśmy uwzględnianie elementów wynagrodzenia w podstawie nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”. Od wersji 2310.2.3 część wynagrodzenia za dzień zwolnienia od pracy – siła wyższa, wyliczana ze składników zmiennych, była niepoprawnie dzielona przez normę czasu obowiązującą w danym miesiącu, a nie przez czas faktycznie przepracowany. Obecnie w przypadku elementów wynagrodzenia, które na definicji w zakładce „Nieobecności” w sekcji „Wynagrodzenia za czas urlopu” mają ustawioną w polu „Podstawa” wartość „Wliczać po przeliczeniu” oraz w polu „Współczynnik proporcjonalności” opcję „W zerowej wartości”, zostanie uruchomiony specjalny algorytm podmiany:

  • dla rodzaju Etat – w algorytmie naliczania podstawy wynagrodzenia z tytułu siły wyższej, taki element zostanie wliczony jako „Wliczać aktualną wartość”,
  • dla pozostałych rodzajów – w algorytmie naliczania podstawy wynagrodzenia z tytułu siły wyższej, taki element zostanie wliczony jako „Wliczać”.

Jeśli dana definicja elementu wynagrodzenia nie ma powyższych ustawień na zakładce „Nieobecności” w sekcji „Wynagrodzenia za czas urlopu”, wówczas do podstawy siły wyższej taki element będzie uwzględniany zgodnie ze wskazanymi ustawieniami w polach „Podstawa” i „Współczynnik proporcjonalności”.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Odsetki

Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. Nowe wartości poniżej:

  • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (medyczne) – 13,75 %,
  • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (handlowe) – 15,75 %.

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Facebook