Skip to content

Wersja platynowa

Wersja standard

Wersja multi

Pulpit Kierownika

Czas pracy i nieobecności

Pulpity HR

e-wnioski

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Podstawa urlopu

Zarejestrowaliśmy wydruk Wyliczenie podstawy urlopu, żeby był widoczny przy włączonym w konfiguracji programu mechanizmie ASPX do raportowania. Raport dostępny jest z poziomu naliczonego na wypłacie elementu wynagrodzenia dotyczącego urlopu wypoczynkowego.

Nieobecności

Zmodyfikowaliśmy algorytm obliczania czasu w tabeli w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Podstawy naliczania zwolnień ZUS w taki sposób, aby praca nie była pomniejszana za nieobecności, które w definicji mają ustawioną przyczynę „Urlop wypoczynkowy”.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy uwzględnianie w podstawie chorobowego miesięcy, za które naliczona została więcej niż jedna lista płac. Jeżeli w takim miesiącu wystąpiła nieobecność usprawiedliwiona płatna oraz dowolna inna nieobecność, mogło dojść do sytuacji, w której wynagrodzenie za nieobecność z tego miesiąca przyjmowane było w podstawie chorobowego w zerowej wartości.

Zajęcia komornicze

Dodaliśmy możliwość określenia, z których świadczeń wypłaconych jako dodatek zostanie naliczone potrącenie na poczet zajęcia komorniczego. W tym celu na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Rozliczenie” w sekcji „Potrącenia z wynagrodzenia” dodaliśmy parametr: „Uwzględniaj jak wypłaty z ZFŚS”. Parametr domyślnie jest ustawiony na TAK na definicjach elementów świadczeń oraz dodatku, które dostępne są standardowo: „Świadczenie socjalne”, „Świadczenie socjalne (z limitem)”, „Świadczenie socjalne (z limitem,dodatek)”. Wprowadziliśmy również odpowiednie zmiany w algorytmie naliczania zajęć komorniczych.

Deklaracja ZUS DRA

Zmodyfikowaliśmy wykazywanie składek ZUS na deklaracji ZUS DRA dla elementów wypłaconych za okresy sprzed daty przejęcia na mocy art. 23′ KP. Obecnie elementy wynagrodzenia wypłacane za okresy sprzed daty przejęcia będą uwzględniane w deklaracji DRA.

Czas pracy

Umożliwiliśmy ograniczenie wyświetlania cech na listach zestawień normy/czasu pracy dla funkcjonalności „Czas pracy” w kontekście „Zbiorczej edycji czasu pracy”. W tym celu w konfiguracji funkcjonalności dodaliśmy dwie sekcje: „Zbiorcza edycja czasu pracy – cechy stref pracy” oraz „Zbiorcza edycja czasu pracy – cechy normy pracy”, gdzie można wskazać cechy, które będą wyświetlane w filtrach na tych listach oraz na formatce pojedynczego zapisu. W przypadku, gdy listy będą puste funkcjonalność będzie działa tak jak dotychczas, czyli będą pobierane wszystkie zdefiniowane w bazie cechy do strefy czasu i normy pracy. Uwaga: Modyfikacja nie ingeruje w zdefiniowane widoki użytkownika na tych listach.

Kartoteka Pracownika

W kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne zwiększyliśmy ilość możliwych do wprowadzenia znaków w polu „Stanowisko”. Obecnie pole wyświetla 100 znaków.

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy na wydruku Świadectwo pracy wykazywanie:

 • części urlopu ojcowskiego w punkcie 6.5,
 • części urlopu rodzicielskiego w punkcie 6.6,
 • części urlopu wychowawczego w punkcie 6.7,

w oparciu o pole „Część urlopu”, które dostępne jest na formularzu nieobecności. W zależności od wartości wskazanej w polu „Część urlopu” działanie raportu będzie następujące:

 • Domyślną wartością jest „0” i oznacza, że sposób wykazywania nieobecności na świadectwie pracy będzie taki jak dotychczas tzn. dla kilku nieobecności tego samego typu, na to samo dziecko, między którymi są dni przerwy, poszczególne okresy będą wykazywane jako kolejne części. Natomiast jeżeli między nieobecnościami nie będzie dnia przerwy to na wydruku będzie to jedna część ze zsumowanym okresem.
 • Dla wartości większych od 0:
  • jeżeli na formularzach poszczególnych nieobecności będą wybrane konkretne części, to na świadectwie pracy okresy zostaną wykazane w kolejności wskazanej w polu „Część urlopu”,
  • jeżeli np. dwie nieobecności będą miały wskazaną tą samą część, a nie było między nimi dnia przerwy, to okresy zostaną zsumowane i wykazane na raporcie jako jedna pozycja ze wskazaną częścią w polu „Część urlopu”;
  • jeżeli np. dwie nieobecności będą miały wskazaną tą samą część, a między nimi są dni przerwy, to okresy zostaną wykazane na wydruku jako odrębne pozycje ze wskazaną częścią w polu „Część urlopu” w kolejności wystąpienia okresów.

Raport Świadectwo pracy dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”. Zmiany zostały wprowadzone także dla wydruku wywoływanego z poziomu dokumentów dodatkowych.

Wydruki

Z wydruku Informacja o wysokości przychodów emeryta lub rencisty do ZUS usunęliśmy imiona rodziców. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Deklaracje ZUS

Umożliwiliśmy generowanie deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a pozwalających na przekazanie do ZUS informacji niezbędnych do ustalenia pracownikowi prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Deklaracje możliwe są do złożenia w sytuacji kiedy w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne parametr „Licz zasiłki” ustawiony jest na NIE, bądź kiedy nieobecność ZUS przekracza okres zatrudnienia. W/w deklaracje wypełniać można z poziomu formularza nieobecności ZUS, zakładki Deklaracje/Z-3, Z-3a w kartotece pracownika oraz z list Kadry i płace/Deklaracje ZUS/Z-3, Z-3a i Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności. Deklaracje po przeliczeniu można edytować, wyeksportować do pliku xml oraz wydrukować z poziomu formularza deklaracji. Dodatkowo obsłużyliśmy następujące sytuacje:

 • na formularzu nieobecności w przypadku nieobecności ZUS i kiedy możliwe jest wystawienie deklaracji ZUS Z-3 bądź ZUS Z-3a dodaliśmy zakładkę „Deklaracje” umożliwiającą dodawanie i przeglądanie w/w deklaracji, które odnoszą się wyłącznie do danej nieobecności,
 • zaznaczanie i uzupełnianie informacji o jaki rodzaj zasiłku wnioskuje pracownik,
 • wliczanie dni wolnych za nadgodziny (wprowadzonych strefami czasu pracy) do dni przepracowanych na ZUS Z-3; jeżeli w danym dniu jest wprowadzona strefa „Rozliczenie nadgodzin (prac)” lub „Rozliczenie nadgodzin (firma)”, to taki dzień zostanie wliczony do liczby dni przepracowanych w części „Informacje o składnikach wynagrodzenia” na ZUS Z-3,
 • wykazywanie zasiłku macierzyńskiego na deklaracji – w sekcji „Informacja o pracowniku” w punkcie 6 uzupełnienie całego okresu nieobecności urlopu macierzyńskiego, natomiast w sekcji „Informacja o wypłaconych świadczeniach” w punkcie 3 uzupełnione okresy i stawki procentowe wyłącznie za okres, kiedy firma płaciła zasiłki,
 • w przypadku próby dodania deklaracji do nieobecności, dla której wygenerowana została już deklaracja dodaliśmy ostrzeżenie informujące o istnieniu już deklaracji,
 • poprawiliśmy eksport wydruku deklaracji Z-3 do formatu docx z zaznaczoną opcją „Table layout”. Dotychczas eksport z zaznaczonym parametrem skutkował komunikatem uniemożliwiającym wykonanie takiej akcji.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38861.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Zmodyfikowaliśmy pobieranie danych do wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia w punkcie „1. Dobowa i tygodniowa norma czasu pracy” oraz w punkcie „2. Wymiar czasu pracy” w sytuacji, gdy na definicji kalendarza w parametrze „Nadgodziny dobowe” lub „Nadgodziny tygodniowe” jest ustawiona opcja „Kalendarz”. Wówczas w przypadku punktu pierwszego, jeżeli w kartotece pracownika w zakładce Etat/Inne dane w sekcji „Średnia norma czasu pracy do wyliczenia nadgodzin” parametr „Standardowa” jest ustawiony na „Tak” oraz w polach „Norma dobowa” lub „Norma tygodniowa” widoczne są wartości 0, to do raportu zamiast wartości 0 dane będą pobierane z konfiguracji programu z zakładki Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy odpowiednio z pól „Czas pracy nie może przekraczać na dobę (godzin)” i „Czas pracy nie może przekraczać przeciętnie na tydzień (godzin)”. Podobnie w przypadku punktu drugiego, jeżeli w kartotece pracownika w zakładce Etat/Inne dane w sekcji „Wymiar czasu pracy” parametr „Standardowa” jest ustawiony na „Tak” oraz w polach „Wymiar dobowy” lub „Wymiar tygodniowy” widoczne są wartości 0, to do raportu zamiast wartości 0 dane będą pobierane z konfiguracji programu z zakładki Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy odpowiednio z pól „Czas pracy nie może przekraczać na dobę (godzin)” i „Czas pracy nie może przekraczać przeciętnie na tydzień (godzin)”.

Nieobecności ZUS

Poprawiliśmy generowanie wydruku Wyliczenie podstawy nieobecności ZUS w mechanizmie ASPX w przypadku, gdy w nazwie firmy jest znak specjalny „amp;”. Dotychczas podczas próby wywołania tego wydruku jako „Arkusz kalkulacyjny” pojawiał się komunikat: „Błędny kod znaku specjalnego”. Raport dostępny jest z poziomu naliczonego na wypłacie elementu wynagrodzenia dotyczącego nieobecności ZUS.

Dokumenty PPK

Rozszerzyliśmy treść komunikatu widocznego podczas próby zapisu przeliczonego dokumentu „PPK-rejestracja uczestnika” w przypadku, gdy pracownik nie został zgłoszony do PPK lub w kartotece ma nieuzupełnione dane adresowe. Komunikat ma teraz następującą treść: „Imię i nazwisko nie jest uczestnikiem PPK lub pracownik nie ma uzupełnionych danych adresowych”.

Nieobecności

Umożliwiliśmy wskazanie na formularzu nieobecności związanej z urlopem wychowawczym, rodzicielskim oraz ojcowskim, którą częścią urlopu jest dana nieobecność. W tym celu na formularzach nieobecności, które w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na definicji nieobecności mają następujące ustawienia:

 • w polu „Typ nieobecności” wskazaną wartość „Urlop wychowawczy”,
 • w polu „Typ nieobecności” wskazaną wartość „Nieobecność ZUS”, a w polu „Przyczyna” wybraną opcję „Urlop rodzicielski”,
 • w polu „Typ nieobecności” wskazaną wartość „Nieobecność ZUS”, a w polu „Przyczyna” wybraną opcję „Urlop ojcowski”,
 • oraz dla nieobecności „Urlop wychowawczy (ur.macierzyński)”,

w sekcji „Urlop macierzyński/rodzicielski” pod polem „Na dziecko” dodaliśmy pole „Część urlopu”. Będzie ono aktywne cały czas, bez względu na to czy nieobecność została rozliczona na wypłacie. Pole ma również ograniczony słownik liczby części, który pobierany jest z konfiguracji programu z zakładki Kadry i płace/Płace/Zasiłki inne z sekcji „Części urlopów” dla konkretnej nieobecności. Domyślną wartością w polu „Część urlopu” jest „0” i oznacza, że sposób wykazywania nieobecności na wydruku Świadectwo pracy będzie taki jak dotychczas.

Wskaźniki

Umożliwiliśmy wskazanie na formularzu nieobecności związanej z urlopem wychowawczym, rodzicielskim oraz ojcowskim, którą częścią urlopu jest dana nieobecność. W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki inne dodaliśmy sekcję „Części urlopów” wraz z polami:

 • „Części urlopu wychowawczego”, domyślna wartość pola to 5.
 • „Części urlopu rodzicielskiego”, domyślna wartość pola to 5.
 • „Części urlopu ojcowskiego”, domyślna wartość pola to 2.
Wydruki

Zmieniliśmy oznaczenie nieobecności „Urlop rehabilitacyjny” na wydruku Zestawienie wypłaconych zasiłków i wynagrodzeń. Obecnie jest to „Reh”, tak samo jak na wydruku Ewidencja czasu pracy. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy uwzględnianie wynagrodzenia za urlop w podstawie zasiłku chorobowego, jeżeli podstawą wynagrodzenia za urlop jest składnik stały (np. stała premia). W takim przypadku wynagrodzenie za urlop jest przyjmowane w wysokości wszystkich składników stałych wchodzących w jego podstawę. W celu poprawnej interpretacji składnika stałego, należy ustawić następujące parametry w definicji elementu:

 • na zakładce „Deklaracje” w polu „Kod składnika wynagrodzenia (deklaracja ERP-7)” wybrać opcję „Składniki stałe”,
 • na zakładce „Nieobecności” w sekcji „…zasiłków (pracownicy)/(inni ubezpieczeni)” wybrać opcję „Dopełniać jak zasadnicze dla”, dla wszystkich rodzajów zasiłków.
Świadectwo Pracy

W opcjach raportu Świadectwo pracy umożliwiliśmy wybór wielu definicji elementów wynagrodzenia w polach „Ekwiwalent za urlop” oraz „Ekwiwalent za url. dod.”. Ekwiwalent, wypłacony za pomocą wskazanych w tych polach elementów wynagrodzenia, wykazany zostanie w Świadectwie pracy w punktach 6.2 (urlop wypoczynkowy) oraz 6.15 (urlop wypoczynkowy dodatkowy). Dodatkowo dodaliśmy w punkcie 6.15 informację o wykorzystaniu urlopu dodatkowego w godzinach. Wydruk Świadectwo pracy dostępny jest z kartoteki pracownika oraz z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy wykazywanie na wydruku Świadectwo pracy w punkcie 6.15 oprócz odprawy emerytalno-rentowej również innych świadczeń przewidzianych przepisami prawa pracy. W związku z powyższym w opcjach raportu zmieniliśmy nazwę parametru z „Odprawa emer-rent” na „Odprawa” i dodaliśmy możliwość wybrania wielu elementów wynagrodzenia. Wybrane w tym parametrze definicje elementów wynagrodzenia, jeżeli zostaną rozliczone w wypłacie, widoczne będą w punkcie 6.15 Świadectwa pracy. Wydruk Świadectwo pracy dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

GUS

Na wydruku Zestawienie DG-1 dostosowaliśmy, zgodnie z interpretacją GUS, nie wykazywanie od pierwszego dnia przebywania:

 • osób korzystających z urlopów wychowawczych udzielonych na okres dłuższy niż 3 miesiące (nieprzerwanie),
 • osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych,
 • osób korzystających z urlopów bezpłatnych udzielonych na okres dłuższy niż 3 miesiące (nieprzerwanie).

Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „GUS”.

Umowa o pracę

Dodaliśmy nowy typ umowy o pracę: „Na okres próbny (do dnia porodu)”. Nowy rodzaj jest wykorzystywany w celu wydłużenia umowy o pracę na okres próbny, do dnia porodu. Okresy wypowiedzenia umowy są identyczne jak dla „Umowy o pracę na okres próbny”.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

Zmieniliśmy nazwę sekcji oraz parametru dotyczącego nadgodzin na definicji elementów wynagrodzenia, które dostępne są w konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/Płace/Elementy wynagrodzenia. Zmianie uległa nazwa parametru „Wliczaj do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny” dostępnego w zakładce „Dodatkowe”. Nowa nazwa tego parametru to „Wliczaj do podstawy dopłat do nadgodzin”. Zmieniliśmy również nazwę sekcji „Wynagrodzenie za nadgodziny”, w której znajduje się powyższy parametr, na „Dopłaty do nadgodzin”.

Kartoteka Pracownika

W kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne zwiększyliśmy ilość możliwych do wprowadzenia znaków w polach „Funkcja” oraz „Specjalność” do 100 znaków. W związku z tą zmianą pole „Kod wykonywanego zawodu” przenieśliśmy poniżej pola „Specjalność”.

PFRON

Uwzględniliśmy pracowników młodocianych w raporcie Informacja DEK-1-0 w ogólnym stanie zatrudnienia. Obecnie pracownik młodociany, zgłoszony na kodzie tytułu ubezpieczenia 01 20 xx, oraz nie będący uczniem klas I -III lub młodocianym przyuczanym, będzie uwzględniany w ogólnym stanie zatrudnienia.

Kartoteka Pracownika

W kartotece pracownika w zakładce Kadry/Ogólne zwiększyliśmy maksymalną liczbę znaków możliwą do wprowadzenia w polu „Kod” do 15.

Umowa o pracę

W przypadku pracowników zatrudnionych na stawce godzinowej zmieniliśmy na wydruku Umowa o pracę treść punktu dotyczącego wynagrodzenia na: „W czasie trwania umowy o pracę Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w stawce godzinowej w wysokości … PLN brutto/netto za godzinę (słownie: … zł 00/100)”. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Umowa cywilnoprawna

Na formularzu umowy cywilnoprawnej dodaliśmy sekcję „Bilans otwarcia”, która będzie widoczna tylko, gdy użyjemy jednej z dwóch dostępnych czynności: „Oznacz jako 'wypłacona'” lub „Ustaw kwotę spłaty dla bilansu otwarcia”. W przypadku użycia tej pierwszej opcji w sekcji „Bilans otwarcia” widoczny będzie nieedycyjny parametr „Oznaczona jako 'wypłacona'” zaznaczony na TAK. W przypadku użycia drugiej opcji pojawi się okno „Ustaw kwotę spłaty dla bilansu otwarcia” z dwoma polami do uzupełnienia:

 • Data spłaty – w tym polu należy wskazać datę spłaty umowy z uwzględnieniem następujących warunków:
  • data spłaty musi zawierać się w okresie umowy,
  • data spłaty musi być wcześniejsza niż data pierwszej wypłaty umowy.
 • Kwota spłacona – w tym polu należy wskazać kwotę umowy, która została już spłacona. Uwaga: dla umowy o typie rozliczenia „Kwota do wypłaty” jeżeli wprowadzona poprzez bilans otwarcia kwota spłaty będzie wyższa niż wartość umowy, to przy próbie zapisu pojawi się ostrzeżenie: „Kwota spłacona jest wyższa niż wartość umowy”.

Po uzupełnieniu powyższych pól i potwierdzeniu zmian, na formularzu umowy widoczna będzie sekcja „Bilans otwarcia” wraz z nieedycyjnymi parametrami „Data spłaty” oraz „Kwota spłacona”. W celu usunięcia powyższego oznaczenia umowy należy spod czynności wybrać opcję „Usuń kwotowy bilans otwarcia”. Czynność „Ustaw kwotę spłaty dla bilansu otwarcia” dostępna jest tylko dla umów cywilnoprawnych, które nie zostały całkowicie wypłacone. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6431.

Deklaracje ZUS

Dostosowaliśmy deklarację ZUS IWA do wykazywania pracowników przejętych na mocy art. 23′ KP. Obecnie do deklaracji ZUS IWA, a także do raportu pomocniczego są uwzględniani pracownicy wyłącznie z ostatniego przejęcia wynikającego z zapisu historycznego.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Wysokość należnego wynagrodzenia (procent)”, który znajduje się w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PIT- ogólne w sekcji „Ogólne” i od 01.01.2024 r. przyjmuje wartość 0,30%.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie w PIT-11 zasiłku macierzyńskiego naliczonego na podstawie definicji nieobecności „Urlop rodzicielski” ze wskazaniem w polu „Rozliczenie” wartości „Urlop rodzicielski (70% do 9 tygodni)”. Zasiłek naliczony z tytułu takiej nieobecności wykazywany był dotychczas w deklaracji PIT-11 w wierszu 15 jako przychody z innych źródeł. Aktualnie zasiłek ten wykazywany jest w jednym z wierszy 12-14 w zależności od sytuacji podatkowej pracownika.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki, które od 01.01.2024 r. przyjmują następujące wartości:

 • Przeciętne miesięczne w czwartym kwartale: 7767,85 zł
 • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • Na ubezpieczenie zdrowotne: 5825,89 zł

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r.

Księgowość

Złe długi w PIT i CIT

Poprawiliśmy raport Zestawienie złych długów dostępny na liście Księgowość/Złe długi. Dotychczas w sytuacji, gdy dokument kwalifikujący się do złych długów został uregulowany po zakończeniu roku podatkowego, ale przed momentem złożenia deklaracji CIT do właściwego urzędu skarbowego, był on błędnie wykazywany na raporcie. Po wprowadzonych zmianach raport generowany jest prawidłowo.

Grupy VAT

Rozbudowaliśmy mechanizmy systemu, umożliwiające przygotowanie scentralizowanej Deklaracji VAT-UE dla Grupy VAT w specjalnej konfiguracji pracy na wielu bazach danych (Centralizacja). Rozwiązanie obejmuje dwa elementy: przygotowanie wewnętrznych deklaracji VAT-UE(5) u członków Grupy VAT w bazach danych podrzędnych (slave), a następnie przygotowanie zbiorczej (sprawozdawczej) deklaracji VAT-UE(5) u przedstawiciela Grupy VAT w imieniu całej Grupy VAT, która tworzona jest w bazie nadrzędnej (master). Sprawozdawcza deklaracja VAT-UE(5) przygotowywana jest w bazie danych przedstawiciela Grupy VAT, poprzez scalenie przygotowanych deklaracji wewnętrznych, które zostały wcześniej przygotowane w bazach danych pozostałych członków wchodzących w skład grupy. Rozwiązanie wymaga odpowiedniego skonfigurowania baz członków grupy oraz bazy danych przedstawiciela.

 • W bazie centralnej (master) należy dokonać grupowania baz danych z których będzie tworzona scentralizowana deklaracja VAT-UE. Należy w konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Systemowe/Prana na wielu Bazach/Grupy baz danych stworzyć grupę baz danych oraz dodanie do niej baz, z których będzie generowana scentralizowana deklaracja. Następnie, pozostając w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Podmioty powiązane, zdefiniować powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT). Na koniec również w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracje VAT-podstawowe, w polu Źródło danych należy wskazać opcję: „Deklaracje w grupie baz”, a w polu Grupa baz danych należy wskazać utworzoną grupę baz.
 • W bazach podrzędnych (slave) członków Grupy VAT, w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Podmioty powiązane zdefiniować powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT).

W pierwszej kolejności należy przygotować dane wewnętrzne we wszystkich bazach danych slave wchodzących w skład utworzonej grupy baz danych. W bazach podrzędnych należy przygotować i zatwierdzić deklarację VAT-UE(5). Taka deklaracja będzie miała nowe oznaczenie widoczne na zakładce Ogólne deklaracji – Przeznaczenie: „Wewnętrzna”. Wewnętrzne deklaracje są wykorzystywane wyłącznie do przygotowania kompletnej deklaracji dla całej grupy VAT w bazie przedstawiciela i nie należy ich wysyłać do Urzędu Skarbowego. Po przygotowaniu deklaracji w bazach danych możliwe jest przygotowanie zbiorczej deklaracji i VAT-UE(5) w bazie danych Master. We wspomnianej bazie należy przygotować deklarację VAT-UE(5), na której wskazane jest Przeznaczenie: „Sprawozdawcza”, a rodzaj źródła wskazany jest jako Deklaracja w grupie baz. Taką deklarację należy przeliczyć i zatwierdzić. Deklaracja zostanie wyliczona na podstawie deklaracji utworzonych w bazach slave wchodzących w skład grupy. Do utworzonej deklaracji sprawozdawczej możliwe jest wygenerowanie oraz wysłanie scentralizowanej eDeklaracji.

Schematy księgowe

W opcji konfiguracji schematów księgowych (Narzędzia/Opcje/Księgowość/Schematy księgowe) ujednoliciliśmy możliwość weryfikacji kompilacji kodu do jednego przycisku „Sprawdź kod”. Czynność ta sprawdza poprawność użytego kodu dla całego schematu księgowego.

Parametry rozliczeń

Dodaliśmy nową czynność Generuj roczne korekty VAT, dostępną dla dokumentu ewidencji typu: Dokument wewnętrzny nabycia VAT naliczony, umożliwiającą wygenerowanie rocznych korekt VAT dla parametrów rozliczeń. Dodatkowo dodaliśmy możliwość edycji parametrów rozliczeń, np. aktualizacji wartości proporcji wstępnej i rzeczywistej bez konieczności wchodzenia do konfiguracji programu za pomocą czynności o nazwie: Zmień parametry rozliczeń VAT, dostępnej z poziomu listy Dokumentów ewidencji (Czynności/Narzędzia/Zmień parametry rozliczeń VAT). Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38050.

Grupy VAT

Przygotowaliśmy mechanizmy umożliwiające przygotowanie Deklaracji VAT-UE dla Grupy VAT w konfiguracji pracy na wielu bazach. Rozwiązanie obejmuje dwa elementy: przygotowanie wewnętrznych deklaracji VAT-UE(5) u członków Grupy VAT w bazach danych podrzędnych (slave), a następnie przygotowanie zbiorczej (sprawozdawczej) deklaracji VAT-UE(5) u przedstawiciela Grupy VAT w imieniu całej Grupy VAT, która również tworzona jest w bazie podrzędnej (slave). Sprawozdawcza deklaracja VAT-UE(5) przygotowywana jest w bazie danych przedstawiciela Grupy VAT, poprzez scalenie przygotowanych deklaracji wewnętrznych, które zostały wcześniej przygotowane w bazach danych pozostałych członków wchodzących w skład grupy. Rozwiązanie wymaga odpowiedniego skonfigurowania bazy członków grupy oraz bazy przedstawiciela.

 • W każdej bazie danych członka Grupy VAT należy, w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Podmioty powiązane zdefiniować powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT). Następnie, na zakładce Ewidencja VAT/Deklaracje VAT – podstawowe, pole „Źródło danych” – oznaczyć na „Standard (rejestr VAT)”.
 • W bazie danych przedstawiciela należy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Podmioty powiązane zdefiniować powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT). Dodatkowo, będąc w konfiguracji bazy danych przedstawiciela, należy dla podmiotu Członka Grupy VAT wskazać odpowiednią bazę danych (właściwego Członka Grupy VAT). Następnie, na zakładce Ewidencja VAT/Deklaracje VAT – podstawowe, pole „Źródło danych” – oznaczyć na „Deklaracje wg powiązań lub rejestr VAT”.

W pierwszej kolejności należy przygotować dane wewnętrzne we wszystkich bazach danych slave wchodzących w skład grupy. W bazach członków oraz w bazie przedstawiciela należy przygotować i zatwierdzić deklarację VAT-UE. Taka deklaracja będzie miała nowe oznaczenie widoczne na zakładce Ogólne deklaracji – Przeznaczenie: „Wewnętrzna„. Wewnętrzne deklaracje są wykorzystywane wyłącznie do przygotowania kompletnej deklaracji dla całej grupy VAT w bazie przedstawiciela i nie należy ich wysyłać do Urzędu Skarbowego. Po przygotowaniu danych wewnętrznych możliwe jest przygotowanie zbiorczej deklaracji i VAT-UE w bazie danych przedstawiciela. W bazie przedstawiciela należy przygotować deklarację VAT-UE(5), wskazując dla niej na zakładce Ogólne – Przeznaczenie: „Sprawozdawcza„, a następnie ją przeliczyć i zatwierdzić. Deklaracja zostanie wyliczona na podstawie deklaracji wewnętrznych z powiązanych baz danych członków grupy oraz z bazy danych przedstawiciela. Po utworzonej, deklaracji sprawozdawczej możliwe jest wygenerowanie oraz wysłanie scentralizowanej eDeklaracji.

Deklaracje PIT

W związku z rezygnacją Ministerstwa Finansów z publikacji aktywnych formularzy PDF, które umożliwiały zaczytanie plików XML zawierających częściowe dane z systemów księgowych usunęliśmy czynność „Generuj XML do aktywnego PDF”. Dane do rocznych rozliczeń na deklaracjach PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L za rok 2023 są przygotowane w formie wydruków, odpowiednio: Zestawienie do deklaracji PIT-28, Zestawienie do deklaracji PIT-36, Zestawienie do deklaracji PIT-36L dostępnych z poziomu listy deklaracji danego rodzaju.

Deklaracja CIT-8

Zaktualizowaliśmy formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 33 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 19, CIT-8/BR do wersji 10, CIT/8S do wersji 6, CIT/8SP do wersji 6, CIT/D do wersji 8, CIT/IP do wersji 5 oraz CIT/KW do wersji 4. Przygotowaliśmy również formularze dla nowych załączników: CIT/F w wersji 1 oraz CIT/M w wersji 2. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Nowe formularze mają zastosowanie dla osiągniętych przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 01.01.2023 r. Uwaga: Użytkownicy, którzy w trakcie roku generowali zaliczki w oparciu o wzór CIT-8(32), podczas przejścia na wersję 33 deklaracji CIT-8 powinni sprawdzić poprawność wyliczenia wartości w kolejnych polach deklaracji oraz załączników. W związku z likwidacją załącznika CIT/WZ na szczególną uwagę należy zwrócić w zakresie danych wprowadzonych w części E.5. deklaracji CIT-8.

KSeF

Rozszerzyliśmy zakres działania narzędzi służących do pobierania dokumentów z platformy KSeF o obsługę pobierania dokumentów sprzedażowych wystawionych przez podatnika. Dotychczas możliwe było pobieranie tylko dokumentów zakupowych wystawionych przez dostawców na rzecz podatnika. W celu sterowania zakresem pobieranych z KSeF faktur, w konfiguracji KSeF (Narzędzia/Opcje/Handel/KSeF) dodany został nowy parametr o nazwie Pobieranie faktur. W zależności od ustawienia tego parametru możliwe jest pobieranie tylko faktur zakupu, tylko faktur sprzedaży lub obu rodzajów faktur. Nowa funkcjonalność pobierania faktur sprzedaży może być wykorzystana np. przez biuro rachunkowe, które będzie pobierało faktury sprzedaży swoich klientów bezpośrednio z platformy KSeF. Pobrane z KSeF dokumenty zakupowe i sprzedażowe można w zależności od potrzeb zaimportować do modułu Handel lub do Ewidencji dokumentów.

Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy formularz Zaliczka PIT skala do aktualnych zasad opodatkowania najmu prywatnego. Rok 2023 jest pierwszym, w którym najmu prywatnego nie można rozliczyć na zasadach skali podatkowej, a jedynie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Co do zasady zatem, najmu prywatnego nie należy wprowadzać na formularzu zaliczki wg skali, który jest przygotowywany do rozliczenia podatku dochodowego od działalności gospodarczej. Wprowadziliśmy jednak mechanizmy pozwalające łatwo skorygować błędne dane. Na formularzu Zaliczka PIT skala, na zakładce Najem dodaliśmy możliwość korekty błędnie wpisanych danych. Parametr Korekta jest domyślnie ustawiony na „Nie”. Jego aktywacja pozwoli na wyzerowanie danych związanych z najmem prywatnym. Zmianami objęty został również raport Zaliczka podatku dochodowego wg skali dostępny z poziomu formularza Zaliczka PIT skala – na formularzach zaliczek posiadających parametr Korekta ustawiony na „Tak” prezentowane są informację dotyczące najmu. W przeciwnym wypadku dane te nie będą widoczne na raporcie. Uwaga: Omyłkowo wprowadzone dane dotyczące najmu prywatnego za rok 2023, które nie zostaną odpowiednio skorygowane mogą mieć wpływ na błędne ustalenie dochodu/straty na formularzu oraz wydruku zaliczki podatku dochodowego wg skali.

Deklaracje PIT

Dodaliśmy nowy wydruk Zestawienie do PIT-36 dostosowany do zmian dotyczących rozliczania najmu prywatnego, wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Na wydruku zostały usunięte informacje o przychodach i kosztach dotyczących najmu prywatnego. W przypadku omyłkowego wprowadzenia danych na zakładce Najem formularza zaliczki podatku dochodowego wg skali, na raporcie prezentowana jest stosowna informacja nawiązująca do konieczności dokonania korekty danych w celu prawidłowego przygotowania zestawienia. Raport Zestawienie do PIT-36 dostępny jest na liście Zaliczka PIT skala, dotychczas obowiązujący wydruk dostał dopisek „do 2022” i jest do wyboru na kolejnych pozycjach listy wydruków.

Deklaracje VAT

Zgodnie z Ustawą z dnia 26.05.2023 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1059), czyli Pakietem SLIM VAT 3, z dniem 01.07.2023 weszły w życie przepisy mające wpływ na korektę roczną VAT w przypadku sprzedaży mieszanej, sporządzaną za 2023 rok. Zmiany obejmują:

 • podniesienie limitu z 500 zł na 10 000 zł dla kwoty podatku niepodlegającego odliczeniu, wynikającej z zastosowania proporcji, przy której Podatnik ma prawo uznać, że proporcja wynosi 100%, jeżeli przekroczyła wartość 98% – dotyczy to prewspółczynnika oraz współczynnika sprzedaży,
 • możliwość zrezygnowania z dokonania rocznej korekty VAT podatku naliczonego w sytuacji, gdy różnica między proporcją wstępną a proporcją ustaloną dla zakończonego roku podatkowego nie przekracza dwóch punktów procentowych, przy czym w przypadku jeżeli proporcja ustalona dla zakończonego roku podatkowego jest mniejsza niż proporcja wstępna rezygnacja z korekty możliwa jest pod warunkiem, że kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z różnicy między ustalonymi proporcjami nie przekracza 10 000 zł. W przypadku jeżeli proporcja ustalona dla zakończonego roku podatkowego jest większa – nie ma limitu kwotowego. Zmiana ta dotyczy tylko współczynnika.

W związku ze wspomnianymi zmianami w programie dodano:

 • weryfikator dla deklaracji VAT-7, który wyświetli ostrzeżenie podczas próby zapisu deklaracji, w której wybrano korektę: wg deklaracji, jeżeli rzeczywisty współczynnik będzie mniejszy od szacowanego o nie więcej jak 2%.
 • możliwość wygenerowanie automatycznie elementów VAT z kwotą korekty w dokumencie wewnętrznym nabycia VAT naliczony za pomocą nowej czynności: Generuj roczne korekty VAT.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38853.

Deklaracja CIT-RB

Zaktualizowaliśmy formularz, wydruk oraz schemat e-Deklaracji dla deklaracji CIT-RB do wersji 2. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematem opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Nowy formularz ma zastosowanie dla kosztów poniesionych od 01.01.2023 r.

Deklaracja CIT-8E

Zaktualizowaliśmy formularz, wydruk oraz schemat eDeklaracji dla deklaracji CIT-8E do wersji (4). Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Nowy formularz ma zastosowanie dla dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31.12.2022 r. Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.

Ewidencja pojazdów

W związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 04.08.2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024 w konfiguracji programu zaktualizowaliśmy tabelę opłat za korzystanie ze środowiska (Narzędzia/Opcje/Ewidencja pojazdów/Środowisko/Rodzaje silników).

Deklaracja CIT-8ST

W związku z publikacją w dniu 05.01.2024 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML eDeklaracji CIT-8ST(1), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę eDeklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8ST(1).

Handel

Relacje dokumentów

Dodaliśmy możliwość wiązania istniejących dokumentów (również zatwierdzonych) relacją kopiowania z rozliczaniem pozycji. Dotychczas podczas wiązania dokumentów relacją kopiowania możliwe było przenoszenie pozycji z dokumentu nadrzędnego na dokument podrzędny. Operacja ta nie tworzyła jednak rozliczenia pomiędzy istniejącymi już pozycjami dokumentu podrzędnego, a pozycjami dokumentu nadrzędnego. Rozszerzyliśmy istniejący mechanizm o opcjonalne wiązanie pozycji relacją, gdy na pozycjach dokumentów znajdują się te same towary.

Opłata cukrowa

Przetłumaczyliśmy dodatek 'Opłata cukrowa’ na język angielski oraz ukraiński. Do tej pory dodatek ten był dostępny tylko w języku polskim.

Pozostałe

Zmieniliśmy metodę zapisywania danych kontaktowych w danych firmy oraz oddziału. Dla firmy w zakładce 'Kontakt’ zamiast czterech pól: 'Skrytka pocztowa’, 'Telefon komórkowy’, 'EMAIL’ oraz 'WWW’ została zastosowana standardowa lista danych kontaktowych jaka jest na kontrahencie w zakładce 'Dane kontaktowe’. Dla oddziału dodaliśmy taką samą zakładkę o nazwie 'Kontakt’.

KSeF

Zmodyfikowaliśmy wizualizacje plików KSeF. Dodatkowo uporządkowaliśmy formatowanie oraz wygląd pól.

KSeF

Dodaliśmy nowe kolumny: Kwota netto, Kwota brutto, Sposób zapłaty oraz Termin płatności na liście pobranych plików KSeF.

KSeF

Dostosowaliśmy możliwość przypisania kategorii dla pobranych z KSeF plików faktur do zawartości licencji. Dostępność kategorii 'Dokument handlowy’ wymaga wystąpienia w licencji co najmniej jednego stanowiska modułu Handel. Dostępność kategorii 'Dokument ewidencji’ wymaga wystąpienia w licencji co najmniej jednego stanowiska spośród modułów: Faktury, Handel, KPiR lub Księga.

KSeF

Dodaliśmy możliwość uruchomienia wizualizacji plików KSeF na dokumentach ewidencji oraz na dokumentach handlowych. Na zakładce 'KSeF’ dodaliśmy opcję wyboru podglądu pliku KSeF w formie zwizualizowanej lub jak to było wcześniej w formacie XML. Wydruk wizualizacji powinien być używany tylko do dokumentacji wewnętrznej.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy dostępność czynności 'Usuń wskazanie dostawy lub partii’ na dokumencie znajdującym się w buforze. Obecnie czynność ta jest dostępna w menu, jeśli pole 'Dostawa’ jest uzupełnione – wcześniej była dostępna tylko w przypadku dokumentu zatwierdzonego.

KSeF

Dla towaru KSeF (wybrany w konfiguracji KSeF na potrzeby tymczasowego zastępowania na dokumentach towarów nierozpoznanych) dodaliśmy w konfiguracji ustawienie dotyczące komunikatów i działania sytemu. Parametr o nazwie: 'Zatwierdzanie dokumentów z towarem KSeF’ może przyjmować następujące wartości:

 1. Pozwalaj – brak komunikatów, brak zmian w działaniu dokumentu,
 2. Ostrzegaj – informacja ostrzegawcza na żółtym pasku po ręcznym dodaniu towaru do dokumentu, pozwala zatwierdzić dokument (już bez komunikatu). Nie ma komunikatu, jeśli towar dodawany jest do dokumentu przy jego tworzeniu z pliku/rekordu KSeF,
 3. Zabraniaj – działa jak Ostrzegaj, ale nie pozwala zatwierdzić dokumentu (czerwony komunikat).
Pozostałe

Dla każdego pola w definicjach DefXmlNag dodaliśmy parametr 'Długość danych mówiący o maksymalnej długości generowanych danych, co pozwoli na automatyczne skracanie tych danych do wskazanej długości. Podczas konwersji wszystkie pola w nowym parametrze otrzymają wartość równą 0, co będzie oznaczać brak kontroli długości danych. Od teraz nie będzie już potrzeby skracania danych w metodach przeznaczonych do eksportu danych.

Dokumenty handlowe

Zablokowaliśmy możliwość zatwierdzenia opisu analitycznego na dokumentach znajdujących się w buforze. Obecnie możliwe jest ono tylko na zatwierdzonych dokumentach handlowych. Zatwierdzenie opisu analitycznego jest usuwane w chwili przeniesienia zatwierdzonego dokumentu do bufora. Modyfikacje zostały wykonane w celu zapewnienia poprawności działania mechanizmu przeliczania opisu analitycznego po edycji pozycji dokumentu.

Workflow

Definicja procesu

Przywróciliśmy możliwość wywołania dodatkowego weryfikatora dla tranzycji o definicji Wybór Operatora oraz Decyzja Użytkownika przy pomocy metod OnUserDecisionChanging i OnUserDecisionChanged.

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

Poprawiliśmy błąd konwersji dotyczący praw do nowych zakładek w budżetowaniu rozszerzonym.

Budżetowanie

Poprawiliśmy błąd konwersji jeżeli pole ścieżka dla pozycji budżetowej było większe niż 255 znaków.

Nieruchomości

Nieruchomości

W obszarze Nieruchomości poprawiliśmy problem związany z pobieraniem stawki usługi wpisanej na obiekcie do Umowy na liczniki. Do tej pory pomimo wpisania na obiekcie stawki do umowy pobierana była cena z podpiętej pod licznik usługi. Obecnie na umowę zostanie pobrana stawka, jeżeli zostanie ona uzupełniona na Liczniku. Jeżeli pole stawka pozostanie puste na Umowę na liczniki zostanie pobrana cena z podpiętej pod obiekt usługi.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy e-wnioski związane z urlopami rodzicielskimi. Dostosowaliśmy ścieżkę przepływu e-wniosku o urlop ojcowski do pozostałych wniosków w grupie Pracownik -gt; Operator kadrowy. Do e-wniosków o urlop:

 • ojcowski,
 • macierzyński,
 • rodzicielski,
 • wychowawczy

dodaliśmy powiadomienia mailowe wysyłane do przełożonego w momencie złożenia wniosku przez pracownika oraz wysyłane do pracownika i przełożonego w momencie realizacji wniosku przez operatora kadrowego.

e-wnioski

Dostosowaliśmy wnioski z kategorii „Związane z pracą zdalną” do funkcjonalności umożliwiającej blokadę wniosków wynikającą z ustawień na jednostkach organizacyjnych. Po ustawieniu blokady na danej jednostce organizacyjnej przy próbie złożenia wniosku przez pracownika w blokowanym miesiącu pojawi się komunikat: „Nie można złożyć wniosku. Modyfikacja danych w miesiącu 'miesiąc rok’ została zablokowana”.

Struktura HR

Dodaliśmy dodatkowe informacje wyświetlane wStruktura HR” w profilu pracownika. Jeżeli pracownik będzie aktualnie nieobecny lub w delegacji, zostanie wyświetlona informacja:

 • Nieobecność do: ostatni dzień nieprzerwanej nieobecności (w tym delegacji rozliczanej jako nieobecność)
 • Delegacja do: ostatni dzień nieprzerwanej delegacji rozliczanej jako strefa czasu pracy
 • Nieobecność / delegacja do: ostatni dzień nieprzerwanej delegacji lub nieobecności rozliczanej jako strefa czasu pracy

Uwaga: Dla delegacji rozliczanej jako strefa czasu pracy widoczna będzie data ostatniego (nieprzerwanego dniem wolnym lub świątecznym) dnia ze strefą czasu pracy „Delegacja służbowa”.

Struktura HR

Dodaliśmy możliwość wyświetlenia dodatkowych informacji w profilu pracownika w Pulpitach HR w Ogólne/Struktura HR. W Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR w sekcji „Ogólne” dodaliśmy parametry:

 • Nazwa cechy 1 wyświetlanej w Struktura HR – uzupełniamy nazwę cechy wyświetlanej na pierwszej pozycji
 • Nazwa cechy 2 wyświetlanej w Struktura HR – uzupełniamy nazwę cechy wyświetlanej na drugiej pozycji

W parametrach powyżej możemy wskazać cechy, które zostały utworzone w Narzędzia/Opcje/Kady i płace/Cechy/Pracownicy lub Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje cech wskazując „Tabela bazy danych: Pracownicy”.

e-wnioski

Dodaliśmy nowy „e-wniosek o zastosowanie 32% stawki podatku”. Wniosek oparty o obieg dokumentów dodatkowych w grupie kadrowe ze ścieżką przepływu: Pracownik-Operator kadrowy (z rolą Realizacja wniosków). W celu udostępnienia pracownikom wniosku należy w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Dokumenty dodatkowe wybierając w „Tabela bazy danych: Pracownicy” orazKategoria: Kadrowe”, odblokować nowy dokument „e-wniosek o zastosowanie 32% stawki podatku”. Składając wniosek pracownik uzupełnia następujące pola:

 • Data – od kiedy oświadczenie obowiązuje, będzie to data aktualizacji kartoteki pracownika.
 • Zastosuj 32% stawkę podatku – w celu złożenia wniosku należy zaznaczyć tą opcję.

Po realizacji wniosku przez operatora kadrowego w profilu pracownika zostanie dodany nowy zapis historyczny z datą wskazaną na wniosku oraz powodem aktualizacji „Zastosowanie 32% stawki podatku”, w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” ustawiony zostanie „Typ progów podatkowych” na „Indywidualne” a w tabeli będzie zapis „Próg (ponad): 0,00 Procent: 32%”. E-wniosek zostanie również dodany jako nowy dokument do e-teczki w części B.

e-wnioski

Dodaliśmy nowy parametr „Urlop na dni” dostępny w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności w konfiguracji nieobecności w zakładce „Dodatkowe” w sekcji „Wnioski urlopowe i planowane nieobecności”. Zaznaczenie parametru na Tak uniemożliwia złożenie przez pracownika wniosku o nieobecność w godzinach. Złożenie wniosku o nieobecność w godzinach będzie możliwe jeżeli pozostały do wykorzystania limit tej nieobecności jest mniejszy niż norma godzin zaplanowanych w dniu wnioskowanej absencji. Uwaga: W aktualnych bazach danych parametr „Urlop na dni” będzie ustawiony na Nie dla wszystkich definicji nieobecności, nie powodując żadnych zmian dla pracowników. W nowych bazach danych parametr „Urlop na dni” będzie ustawiony na Tak dla definicji nieobecności „Urlop wypoczynkowy”.

e-wnioski

Dodaliśmy nowy „e-wniosek oświadczenie o osiągniętym przychodzie”. Wniosek oparty o obieg dokumentów dodatkowych w grupie kadrowe ze ścieżką przepływu: Pracownik-Operator kadrowy (z rolą Realizacja wniosków). W celu udostępnienia pracownikom wniosku należy w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Dokumenty dodatkowe wybierając w „Tabela bazy danych: Pracownicy” oraz „Kategoria: Kadrowe”, odblokować nowy dokument „e-wniosek oświadczenie o osiągniętym przychodzie”. Składając wniosek pracownik uzupełnia następujące pola:

 • Data – od kiedy oświadczenie obowiązuje, będzie to data aktualizacji kartoteki pracownika oraz data uzupełniona w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe – bilans otwarcia w polu „Informacje aktualne w dniu”.
 • Przychody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, osiągnięte w bieżącym roku – wartość ta zostanie uzupełniona w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Podst. składek ZUS w sekcji „Informacja o dochodach z innych źródeł” w polu „Dochody”.
 • Podstawa opodatkowania osiągnięta w bieżącym roku – wartość ta zostanie uzupełniona w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe – bilans otwarcia w polu „Przychód opodatkowany”.
 • Przychód zwolniony z podatku (ulga 26, duża rodzina, emeryt, powrót z zagranicy) – wartość ta zostanie uzupełniona w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe – bilans otwarcia w polu „Przychód zwolniony z podatku (ulga 26, duża rodzina, emeryt, powrót z zagranicy)”.
 • Kwota wykorzystanego limitu kosztów 50% – wartość ta zostanie uzupełniona w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe – bilans otwarcia w polu „Kwota wykorzystanego limitu kosztów 50%”.

Po realizacji wniosku przez operatora kadrowego w profilu pracownika zostanie dodany nowy zapis historyczny z datą wskazaną na wniosku oraz powodem aktualizacji „Zastosowanie oświadczenia o osiągniętym przychodzie”. E-wniosek zostanie również dodany jako nowy dokument do e-teczki w części B.

Panel użytkownika

Dodaliśmy dodatkowe informację w zakresie limitu urlopu wypoczynkowego w Panelu użytkownika. Aktualnie w oknie „Limity” do informacji o wymiarze limitu urlopu wypoczynkowego dodano ilość dni przysługującego jeszcze urlopu „Na żądanie”.

Workflow

Kreator

Poprawiliśmy działanie tranzycji z oprogramowanym mechanizmem QueryContext. Dzięki temu zarówno w kreatorze, jak i na formularzu obiektu są dostępne wszystkie parametry przygotowane w procesie.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Sprzedaż

Na listach faktur sprzedaży Sprzedaż/Faktury Sprzedaży oraz KSEF/Wysyłanie udostępniliśmy czynności dotyczące mechanizmu KSeF:

 • Sprawdź strukturę pliku – sprawdza zgodność struktury wygenerowanego pliku XML ze schemą (wzorcem) ustaloną przez Ministerstwo Finansów,
 • Usuń – umożliwia usunięcie wyeksportowanego pliku XML.

Pulpit Pracownika

Deklaracja pracownika

Dodaliśmy obsługę powiadomień mailowych wysyłanych do pracowników po udostępnieniu im w Pulpicie Pracownika „Deklaracji PIT-11”. Udostępnienie dokumentu realizujemy na liście Deklaracje PIT/PIT-11, generujemy dla pracownika deklarację PIT-11, następnie klikamy „Przelicz” i zaznaczamy opcję „Zatwierdzona” na Tak. Wybieramy „Drukuj raport” i opcję „Deklaracja PIT-11”, w wyniku raportu wybieramy „Udostępnij dokument”. Na wydruku podpisujemy załączniki, a następnie w sekcji „Podejmij decyzję” wybieramy „Przekaż do poświadczenia”. Na tym etapie pracownik otrzyma powiadomienie mailowe: „W pulpicie pracownika udostępniono deklarację PIT-11. Zaloguj się do pulpitu pracownika i potwierdź odbiór”.

Deklaracja pracownika

Dodaliśmy obsługę powiadomień mailowych wysyłanych do pracowników po udostępnieniu im w Pulpicie Pracownika „Deklaracji IMIR”. Udostępnienie dokumentu realizujemy na liście Deklaracje ZUS/IMIR, generujemy dla pracownika miesięczną lub roczną deklarację IMIR, następnie klikamy „Przelicz” i zaznaczamy opcję „Zatwierdzona”. Wybieramy „Drukuj raport” i opcję „Informacja IMIR”, w wyniku raportu wybieramy „Udostępnij dokument”. Na wydruku podpisujemy załączniki, a następnie w sekcji „Podejmij decyzję” wybieramy „Przekaż do poświadczenia”. Na tym etapie pracownik otrzyma powiadomienie mailowe: „W pulpicie pracownika udostępniono dokument ZUS IMIR. Zaloguj się do pulpitu pracownika i potwierdź odbiór”.

HTML

Listy

Poprawiliśmy mechanizm zaznaczania wierszy na liście. W poprzedniej wersji w przypadku list zawierających więcej niż 50 elementów wykonanie „Zaznacz wszystko” a następnie odznaczenie jednego z zaznaczonych wierszy powodował, że program jako zaznaczone traktował wyłącznie wiersze widoczne w przeglądarce.

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

Wydruki kadrowe

Poprawiliśmy raporty Badania okresowe oraz Szkolenia BHP pod względem wykazywania pracowników zwolnionych. Jeżeli na listach Kadry i Płace/Kadry/Ewidencje/Badania okresowe lub Kadry i Płace/Kadry/Ewidencje/Szkolenia BHP widok za pomocą filtra „Zakres” ograniczony zostanie wyłącznie do osób aktualnie zatrudnionych, to wygenerowane z tych list wydruki również uwzględnią tylko zatrudnionych w zadanym okresie.

Definicja stanowiska

W definicjach stanowisk dostępnych w konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/ZZL/Definicje stanowisk zwiększyliśmy ilość znaków możliwą do wprowadzenia w polach „Stanowisko” oraz „Funkcja”. Obecnie w tych polach wprowadzić można maksymalnie 100 znaków.

ZZL

W definicjach funkcji dostępnych w konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/ZZL/Definicje funkcji zwiększyliśmy ilość znaków możliwą do wprowadzenia w polu „Funkcja”. Obecnie w tym polu można wprowadzić maksymalnie 100 znaków.

Pracownik zewnętrzny

W formularzach umów zewnętrznych B2B oraz APT zwiększyliśmy ilość możliwych do wprowadzenia znaków w polu „Stanowisko” do 100 znaków. Lista umów zewnętrznych dostępna jest w Kadry i Płace/Kadry/Umowy zewnętrzne.

Księgowość

Grupy VAT

Przygotowaliśmy mechanizmy umożliwiające przygotowanie Deklaracji VAT-UE dla Grupy VAT w specjalnej konfiguracji wielofirmowej w jednej bazie. Rozwiązanie obejmuje dwa elementy: przygotowanie wewnętrznych deklaracji VAT-UE(5) u członków Grupy VAT, a następnie przygotowanie zbiorczej (sprawozdawczej) deklaracji VAT-UE(5) u przedstawiciela Grupy VAT w imieniu całej Grupy VAT. Sprawozdawcza deklaracja VAT-UE(5) przygotowywana jest w oddziale przedstawiciela Grupy VAT, poprzez scalenie przygotowanych deklaracji wewnętrznych, które zostały wcześniej przygotowane w oddziałach pozostałych członków wchodzących w skład grupy. Dodaliśmy również parametr „Naliczaj również VAT-UE”, który pozwala na określenie z których oddziałów w ramach Grupy VAT będzie naliczana Deklaracja VAT-UE(5). Rozwiązanie wymaga odpowiedniego skonfigurowania oddziałów członków grupy oraz oddziału przedstawiciela.

 • W oddziale członka należy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Oddziały firmy zdefiniować dla każdego z oddziałów, na zakładce Podmioty powiązane powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT). Następnie, na zakładce Deklaracje/Ogólne wybrać Deklaracje VAT „Naliczaj” oraz zaznaczyć (na „Tak”) parametr „Naliczaj również VAT-UE”.
 • W oddziale przedstawiciela należy w konfiguracji Narzędzia/ Opcje/ Oddziały firmy zdefiniować dla oddziału na zakładce Podmioty powiązane powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT). Następnie, na zakładce Deklaracje/Ogólne wybrać Deklaracje VAT „Naliczaj dla grupy„, zaznaczyć (na „Tak”) parametr „Naliczaj również VAT-UE”.

W pierwszej kolejności należy przygotować dane wewnętrzne we wszystkich oddziałach wchodzących w skład grupy, przy których parametr „Naliczaj również VAT-UE” został oznaczony na „Tak”. W oddziałach członków oraz w oddziale przedstawiciela należy przygotować i zatwierdzić deklarację VAT-UE. Taka deklaracja będzie miała nowe oznaczenie widoczne na zakładce Ogólne deklaracji – Przeznaczenie: Wewnętrzna. Wewnętrzne deklaracje są wykorzystywane wyłącznie do przygotowania kompletnej deklaracji dla całej grupy VAT w bazie przedstawiciela i nie należy ich wysyłać do Urzędu Skarbowego. Po przygotowaniu danych wewnętrznych możliwe jest przygotowanie zbiorczej deklaracji VAT-UE w oddziale przedstawiciela. W oddziale przedstawiciela należy przygotować deklarację VAT-UE(5), wskazując dla niej na zakładce Ogólne Przeznaczenie: Sprawozdawcza, a następnie ją przeliczyć i zatwierdzić. Deklaracja zostanie wyliczona na podstawie deklaracji wewnętrznych z powiązanych oddziałów członków grupy oraz z oddziału przedstawiciela. Po utworzonej, deklaracji sprawozdawczej możliwe jest wygenerowanie oraz wysłanie scentralizowanej eDeklaracji.

Wersja multi

Pulpit Kierownika

Czas pracy i nieobecności

Poprawiliśmy działanie filtrowania na liście Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Rozliczenie czasu pracy. Wcześniej kierownik na liście widział dane pracownika przypisanego jako podwładny z dowolnie wybranego zakresu czasu. Aktualnie jeżeli pracownik zostanie przypisany w strukturze do danego kierownika w wybranym okresie czasu, to kierownik ten będzie widział na liście Rozliczenie czasu pracy dane pracownika, tylko jeżeli wybrany okres będzie przynajmniej częściowo zgodny z okresem przypisania pracownika w strukturze.

Pulpity HR

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie „e-wniosku o wyjście prywatne”. Wcześniej pracownik mógł złożyć „e-wniosek o wyjście prywatne” w godzinach wykraczających poza zaplanowany czas pracy w danym dniu. Aktualnie na etapie zapisu wniosku system zweryfikuje wybrany zakres czasu wyjścia prywatnego oraz normę czasu pracy pracownika w danym dniu. Jeżeli wybrany zakres czasu wykracza poza zaplanowany czas pracy, wyświetli komunikat: „Wybrany przedział czasu wniosku musi się zawierać w całości w godzinach pracy”. Jeżeli pracownik ma zaplanowany w danym dniu ruchomy czas pracy system uwzględni maksymalny przedział czasu pracy. Zmiana dotyczy systemów z włączonym Magazynem nadgodzin.

Facebook