Skip to content

Wersja platynowa

Wersja standard

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Ochrona danych osobowych

Poprawiliśmy raport Rejestr naruszeń dostępny z poziomu listy Ochrona danych osobowych/Naruszenia. Dotychczas nieprawidłowo uzupełniana była kolumna z datą naruszenia i datą zgłoszenia, a okres w nagłówku raportu nie ustawiał się zgodnie z wybranym okresem w filtrze nad listą.

Podatki 26

Poprawiliśmy wyliczanie korekty wypłaty zleceniobiorcy w wieku poniżej 26 lat, jeżeli była ona spowodowana koniecznością naliczenia zaległych składek zdrowotnych lub składek na ubezpieczenie społeczne, i była naliczona po ukończeniu przez niego 26 roku życia. W takim przypadku korekta wypłaty była nieprawidłowo wykazywana jako przychód i był naliczany podatek.

Deklaracja GUS

Poprawiliśmy wykazywanie osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych na wydruku Zestawienie Z-05. Dotychczas nie wykazywaliśmy osób przebywających na w/w nieobecnościach powyżej 3 miesięcy, jeśli na koniec kwartału sprawozdawczego wróciły już do pracy. Obecnie wykazujemy takie osoby. Raport Zestawienie Z-05 dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Listy płac

Poprawiliśmy numerację wierszy na wydruku Pełna lista płac. Jeżeli raport zostanie wywołany dla więcej niż jednej listy płac, to numeracja wierszy w kolumnie „Lp” zostanie wyzerowana w momencie rozpoczęcia uwzględniania na wydruku kolejnej listy płac. Dotychczas numeracja wierszy była kontynuowana pomiędzy poszczególnymi listami płac. Wydruk Pełna lista płac dostępny jest z listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Deklaracja GUS

Zmieniliśmy sposób wykazywania elementów wynagrodzenia na wydruku Zestawienie Z-02 w dziale 4 „Składniki kosztu pracy”. Zgodnie z objaśnieniami w dziale 4 należy wykazać wynagrodzenie za pracę wykonaną w okresie sprawozdawczym, zatem elementy wynagrodzenia zamiast według daty wypłaty będą wykazywane według okresu elementu.

Korekty wypłat

Poprawiliśmy mechanizm korekty podatków i składek, który dostępny jest z poziomu listy pracowników w Czynności/Korekta podatków i składek. Obecnie w przypadku 50% kosztów uzyskania przychodu, podpowiadane są poprawne wartości zarówno w polu „Podstawa naliczania”, jak i w „Naliczone”.

Podstawa zasiłku

Poprawiliśmy wyświetlanie danych na wydruku Podstawa naliczania zasiłków (ZUS-Z3). W przypadku wystąpienia korekty nieobecności całomiesięcznej i wypłaty z przesunięciem, na raporcie widoczne były oba rodzaje nieobecności. Obecnie drukowany jest tylko rodzaj nieobecności po korekcie.

KZP, ZFM

Poprawiliśmy działanie parametru „Blokada”, który dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Definicje KZP, ZFM, … na definicji funduszu pożyczkowego. Ustawienie tego parametru na „Tak” spowoduje, że zablokowana w ten sposób definicja funduszu pożyczkowego nie będzie widoczna podczas dodawania funduszu pożyczkowego z poziomu kartoteki pracownika oraz podczas synchronizacji baz w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Ogólne w polu „Fundusze pożyczkowe podlegające synchronizacji”.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Poprawiliśmy wyświetlanie ilości urlopu wypoczynkowego na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia. Ilość dni urlopu została zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Podstawa urlopu

Poprawiliśmy naliczanie podstawy urlopu okolicznościowego w przypadku, gdy pracownikowi wypłacany jest element wynagrodzenia zasadniczego skonfigurowany jako niepomniejszany za czas urlopu. Jeżeli w definicji elementu wynagrodzenia „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” w zakładce „Nieobecności” w polu „Podstawa” wskazana została opcja „Wliczać aktualną wartość” lub „Wliczać jak zasadnicze”, to do podstawy urlopu okolicznościowego wliczane było wynagrodzenie zasadnicze, pomimo że wynagrodzenie to nie zostało pomniejszone za czas urlopu.

Listy płac

Poprawiliśmy wywoływanie wydruku Skrócona lista płac, jeżeli występują na niej różne waluty, np. PLN i EUR. Dotychczas w takim przypadku przy próbie generowania raportu pojawiał się komunikat: „Nie można wykonywać tej operacji na wartościach w różnych walutach 'PLN’ i 'EUR'”. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i place/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia w zakładce „Deklaracje” poprawiliśmy uzupełnianie pola „Zaliczka podatku (podatek)”. W przypadku, gdy w polu „Pozycja na deklaracji PIT” wskażemy opcję „PIT-11 1e. Dochód zwolniony z podatku” lub „PIT-11 15e. Dochód zwolniony z podatku”, a następnie usuniemy ten wybór to wówczas w polu „Zaliczka podatku (podatek)” widoczna będzie opcja „Nie naliczać” i zostanie ono wyszarzone.

Składki na FP

Poprawiliśmy wykazywanie podstawy składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe na wydruku Zestawienie pracowników zwolnionych ze składek na Fundusz Pracy w przypadku osób, których wynagrodzenia zostały skorygowane przez storno. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Urlop wypoczynkowy

Poprawiliśmy działanie raportu Lista pracowników przekraczających próg urlopowy z 20 na 26 dni w przypadku, gdy w kartotece pracownika była wprowadzona historia zatrudnienia z podstawą stażu pracy, na definicji której następujące parametry były ustawione na TAK: „Staż do urlopu” oraz „Praca w firmie”. Dotychczas taki okres nie był uwzględniany do stażu pracy w tym wydruku. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy obsługę rachunków bankowych na deklaracjach ZUS Z-3 i ZUS Z-3a. W przypadku kiedy wybrany był rachunek bankowy inny niż polski – Rachunek Bankowy Zagraniczny lub Rachunek Bankowy USA – na wydruku deklaracji z poziomu jej formularza nie było numeru rachunku bankowego. Natomiast w przypadku eksportu deklaracji ZUS Z-3 i ZUS Z-3a, jeśli wybrany był „Rachunek Bankowy USA” pojawiał się komunikat uniemożliwiający eksport.

Wypłaty

Poprawiliśmy naliczanie wypłat w walucie euro w sytuacji, gdy w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Listy płac na definicji listy płac w parametrze „Waluta wypłaty” jest ustawiona wartość „EUR” oraz w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Rachunki bankowe na formularzu rachunku w sekcji „Rozliczenie wynagrodzenia” w polu „Kwota” jest wskazana wartość „0,00 EUR”. Dotychczas w takim przypadku przy próbie naliczenia wypłaty pojawiał się komunikat: „Nie można wykonywać tej operacji na wartościach w różnych walutach 'PLN’ i 'EUR'”.

Świadczenia socjalne

Dostosowaliśmy sprawdzanie limitu dla świadczeń socjalnych do interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej. Zgodnie z tą interpretacją wysokość przysługującego limitu zwolnienia z opodatkowania uzależniona jest od momentu powstania przychodu, zatem limit dla elementu „Świadczenie socjalne (z limitem)” będzie sprawdzany po dacie wypłaty. Jeśli poprzez ”naliczenie świadczenia” w styczniu 2024 r. należy rozumieć postawienie do dyspozycji lub wypłatę, wówczas obowiązuje limit zwolnienia w wysokości 1000 zł. Jeśli jednak świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostało wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownikowi w grudniu 2023 r., to obowiązuje limit 2000 zł.

Nieobecności

Zmodyfikowaliśmy wydruk Zestawienie nieobecności dostępny na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy oraz w Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Lista nieobecności. Aktualnie okres danych do wydruku pobierany jest z pola „Okres” w filtrze na górze listy.

PFRON

Na wydruku Informacja DEK-2-a poprawiliśmy wykazywanie danych w kolumnach „Osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy” oraz „Osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy” w przypadku, gdy pracownik utracił schorzenie specjalne w trakcie miesiąca. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy wyświetlanie zawartości zakładki „Przychód stanowiący podstawę wymiaru składek” na deklaracji ZUS Z-3a. Po zatwierdzeniu deklaracji mimo poprawnego zapamiętania danych i ich pełnym eksporcie do pliku xml, na wyżej wymienionej zakładce informacje te nie były widoczne.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy działanie czynności „Eksport PUE (Z-3a)” w przypadku, gdy na formularzu deklaracji „ZUS Z-3a” w zakładce „Wypłacone świadczenia” były uzupełnione ostatnie kolumny dla poszczególnych świadczeń, dotyczące kodów lub procentu. Dotychczas podczas próby eksportu takiej deklaracji pojawiał się komunikat uniemożliwiający zakończenie czynności. Dodatkowo na formularzu deklaracji „ZUS Z-3a” na formularzu deklaracji „ZUS Z-3a” w zakładce „Wypłacone świadczenia” w sekcji „Uposażenie/stypendium” umożliwiliśmy wpisanie 10 pozycji.

Księgowość

Deklaracja CIT-8

Poprawiliśmy błąd, który w trakcie obliczania zaliczek na podatek CIT-8 uniemożliwiał zastosowanie stawki podatkowej innej niż domyślna. Dotychczas pomimo, iż użytkownik wprowadził w konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/PIT i CIT) obniżoną stawkę 9 % dla dochodów z innych źródeł, w trakcie obliczania zaliczek na podatek dochodowy stosowana była domyślna stawka 19 %. Aktualnie błąd nie występuje, a zaliczki na podatek CIT-8 obliczane są zgodnie ze stawkami wskazanymi w konfiguracji programu.

Dokumenty Ewidencji

Poprawiliśmy obsługę nadmiarowych logów pojawiających się w trakcie wprowadzania wyciągów bankowych przez Ewidencję dokumentów. Dotychczas w trakcie dodawania operacji typu Wpłata/Wypłata w logu pojawiał się komunikat błędu: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Aktualnie problem nie występuje.

Handel

Relacje dokumentów

Na oknie pośrednim poprawiliśmy listę dokumentów nadrzędnych do przyłączenia z poziomu dokumentu podrzędnego. Wyeliminowany został dokument już rozliczony, a przyłączony wcześniej do tego podrzędnego.

Zamówienia i oferty

Umożliwiliśmy zatwierdzenie korekty przyjęcia KPZ do PZ wykorzystanego na obrotach zamówienia odbiorcy przy włączonym typie zamówień 'Z obrotami’ i dokumencie zamówienia w buforze. Dotychczas system blokował taką sytuację.

Zamówienia i oferty

Dostosowaliśmy narzędzie 'Naliczanie obrotów towaru’ do sytuacji, w których zamówienie odbiorcy jest korygowane. Dotychczas użycie narzędzia dla zamówienia powodowało odbudowanie jego zasobów zamówionych, co dla dokumentu korygowanego nie powinno mieć miejsca.

Generator zamówień

Wprowadziliśmy agregację pozycji na zamówieniu do dostawcy (ZD) utworzonym za pomocą generatora zamówień z zamówień od odbiorców (ZO) znajdujących się w różnych magazynach. Jeżeli na pozycjach ZO znajduje się ten sam towar o tej samej jednostce to na dokumencie ZD zostanie on zagregowany do jednej pozycji.

Płatności dokumentów handlowych

Poprawiliśmy przepisywanie płatności i sposobu zapłaty z dokumentu źródłowego na korektę, gdy płatność na dokumencie źródłowym jest podzielona na różne sposoby zapłaty oraz na różnych płatników. Dotychczas na korekcie tworzyła się płatność na płatnika z pierwszego sposobu zapłaty dokumentu źródłowego, a przy podziale płatności podpowiadany był ten sam płatnik. Obecnie płatnik z pierwszego sposobu zapłaty dokumentu źródłowego przenoszony jest na płatność na korekcie tylko, gdy sposoby zapłaty na tych dokumentach są zgodne. Dodatkowo przy podziale płatności na korekcie płatnik i sposób zapłaty na kolejnych sposobach zapłaty ustawiane są na podstawie bieżącego dokumentu.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy wyświetlanie kolumny dot. rozliczenia dokumentu rozliczanego, która dla zamówień ma wykazywać, że wystawiono dokument końcowy w danej transakcji, np. WZ. Właściwość przed poprawką wykazywała niepoprawny wynik dla korekty zamówienia od odbiorcy (KZO).

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wyświetlanie tabeli VAT na wydruku faktury sprzedaży. Podczas wydruku seryjnego z poziomu listy dokumentów, od momentu pojawienia się faktury końcowej, która rozlicza zaliczkę, kolejne faktury nie miały tabeli VAT. Obecnie taki problem nie występuje.

KSeF

Poprawialiśmy eksport danych związanych z przyczyną korekty dokumentów handlowych w plikach JPK_FA oraz KSeF. Dane przekazywane do plików będą dokładniej odzwierciedlać przyczyny korekty widoczne w systemie.

Terminale płatnicze

Poprawiliśmy współpracę z terminalem płatniczym, gdy wpłata dokonywana jest z poziomu modułu Ewidencji Środków Pieniężnych.

Nieruchomości

Nieruchomości

Poprawiliśmy działanie praw obiektowych nadawanych w ustawieniach konfiguracyjnych w zakładce Prawa danych dostępnej na Typie obiektów. Błąd polegał na pomijaniu tych uprawnień. Efektem była możliwość podglądu i edycji obiektu z poziomu list Struktura nieruchomości oraz Obiekty, pomimo ustawienia prawa Tylko do odczytu lub Zakazu dostępu. Od teraz prawa obiektowe działają prawidłowo. W wypadku pierwszej ze wspomnianych list odebranie prawa obiektowego do wybranego Typu obiektu skutkuje tym, że nie są wyświetlane również podrzędne do niego obiekty.

CRM

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd występujący podczas budowania formularza użytkownika na definicjach obiektów z obszarów: CRM, Nieruchomości, Flota, Zlecenia serwisowe, Wypożyczenia. Polegał on na tym, że podczas ustawiania kolejności pól w sekcji „Wybrane pola” zaznaczone przez nas pole zamieniane było na pierwsze pole listy. W efekcie uciążliwe było ustawianie kolejności pól na formularzu. Analogiczny problem występował po zaznaczeniu pola w celu ustawienia jego parametrów np. szerokości opisu lub szerokości pola. Od teraz problem nie występuje.

HTML

Ustawienia list i formularzy

Poprawiliśmy wyświetlanie dostępnych opcji dla list położonych na formularzach. W poprzedniej wersji, na niektórych formularzach zawierających listy (np. dokument ewidencji na zakładce Opis analityczny i dekrety lub formularz konfiguracji Opcje/Kadry i płace/Jednostki organizacyjne) w menu Formularz, w grupach Lista i Zaawansowane pojawiały się zdublowane pozycje Eksportuj, Importuj, Organizuj listę.

Wersja multi

HTML

Bezpieczeństwo

Poprawiliśmy weryfikację loginu i hasła operatora w przypadku próby zalogowania do systemu z użyciem tego samego loginu na dwóch zakładkach przeglądarki.

Ustawienia list i formularzy

Poprawiliśmy zapis ustawień listy w Pulpicie pracownika w folderze Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Pozostała dokumentacja. We wcześniejszej wersji pomimo zmiany i zapisania nowych ustawień, lista była zawsze wyświetlana w układzie domyślnym.

Pulpity HR

e-wnioski

Na e-wnioskach związanych z czasem pracy, poprawiliśmy wyświetlanie czasu pracy. Wcześniej w przypadku, gdy wniosek dotyczył dnia pracy ze strefą czasu pracy zachodzącą na kolejny dzień, dane prezentowane były w formacie: „Praca w normie (22:00 .. 30:00)”. Aktualnie dane w tym przypadku będą prezentowane: „Praca w normie (22:00 .. 6:00)”.

Systemowe

Interfejs użytkownika


W wersji HTML dla wybranych predefiniowanych wydruków umożliwiliśmy wybór dodatkowych parametrów. Od teraz w widoku „Organizator raportów” dostępny jest przycisk „Opcje”, który dla wybranych raportów umożliwia wskazanie dodatkowych opcji wydruku.

BI

Raporty

Poprawiona została forma prezentacji wartości procentowych na wykresach, w sytuacji gdy wykres zwraca puste dane. Wyeliminowane zostało nadmiarowe przemnażanie osi.

Pulpit kontrahenta

ServiceDesk

Poprawiliśmy wyświetlanie nadmiarowego komunikatu o niezapisanym komentarzu na zgłoszeniu serwisowym.

Kadry i Płace

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy możliwość generowania deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności. Na liście dostępne są przyciski „Generuj deklarację Z-3” oraz „Generuj deklarację Z-3a”.

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

Magazyn nadgodzin

Poprawiliśmy działanie Magazynu nadgodzin. Wcześniej próba usunięcia zapisu na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Rozliczenie czasu pracy, dotyczącego strefy czasu pracy „Rozliczenie nadgodzin”, mogła zakończyć się komunikatem: „Wystąpił błąd podczas dodawania zapisu do bazy danych (RozliczenieNadgodzin – (0:00, 8:00)). Wystąpił błąd wykonania zapytania SQL przez serwer bazy danych. (…)”. Sytuacja taka miała miejsce, gdy rozliczane nadgodziny zostały wypracowane w dzień wolny i zostały rozliczony w ramach wykonania operacji „Rozlicz nadgodziny”. Aktualnie modyfikacja danych w powyższym przypadku działa prawidłowo.

Magazyn nadgodzin

Poprawiliśmy działanie w zakresie modyfikacji danych w kalendarzu czasu pracy z włączonym Magazynem nadgodzin. Wcześniej próba usunięcia strefy czasu pracy na dniu kalendarza czasu pracy, mogła zakończyć się komunikatem: „Niepoprawny zapis danych. Ujemne ID(-2147483643) zapisu zależnego w polu 'ZasobRN.Strefa'”. Sytuacja taka miała miejsce, gdy po akceptacji wniosku o odbiór nadgodzin, które zostały wypracowane w dzień wolny i naliczeniu wynagrodzenia za ten okres, próbowaliśmy usunąć strefę czasu pracy „Rozliczenie nadgodzin (prac)”. Aktualnie modyfikacja danych w powyższym przypadku jest możliwa.

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

W budżetowaniu rozszerzonym poprawiliśmy wyliczanie kwot planowanych. Do czasu, gdy w budżecie nie ma żadnej wersji planu o statusie Zatwierdzona, przy wyliczaniu kwot planowanych są uwzględniane wszystkie aktywne wersje planów. Aktywne czyli ze wszystkimi statusami poza Odrzucona. Od momentu, gdy w budżecie jest chociaż jedna wersja planu o statusie Zatwierdzona, kwoty planów wyliczane są z wersji planów o statusie Zatwierdzona.

Systemowe

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy tłumaczenia kwot słownych znajdujących się na wydrukach w języku ukraińskim.

Facebook