Skip to content

Wersja platynowa

Wersja standard

Wersja multi

Pulpit Pracownika

Czas pracy i nieobecności

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Świadectwo Pracy

Na wydruku Świadectwo pracy, który dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”:

 • Poprawiliśmy wykazywanie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracownik miał dwie umowy o pracę zawarte bez dnia przerwy oraz w opcjach raportu parametr „Ekw. i url. z limitu” był ustawiony na TAK. Dotychczas w takim przypadku jeżeli był naliczony ekwiwalent to mogło dojść do wykazania nieprawidłowej liczby dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
 • Poprawiliśmy wykazywanie zdefiniowanych nieobecności o przyczynie Usprawiedliwiona niepłatna. Obecnie takie nieobecności nie są już widoczne w pkt. 6.4.
 • Poprawiliśmy wykazywanie okresów nieskładkowych w pkt. 6.16. Nieobecność „Zwolnienie opieka(ZUS bez zasiłku 1/30)” nie jest już wykazywana jako okres nieskładkowy.
 • Poprawiliśmy wykazywanie okresu zasiłku opiekuńczego w okresach nieskładkowych w pkt. 6.16. Obecnie wykazywany jest tylko ten okres zasiłku opiekuńczego, za który pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie, a nie cały okres nieobecności.

Zmiany zostały wprowadzone także dla wydruku Świadectwo pracy wywoływanego z poziomu dokumentów dodatkowych oraz dla dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023”. Uwaga: Jeżeli zmiany mają być uwzględnione na dotychczas naliczonych dokumentach dodatkowych to należy użyć przycisku „Przelicz”.

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy ukrywanie okresów nieskładkowych na wydruku Świadectwo pracy. W tym celu w opcjach raportu dodaliśmy parametr „Nazwa okresów nieskł.”, który domyślnie ustawiony jest na TAK. Takie ustawienie oznacza, że działanie raportu pozostanie takie jak dotychczas, czyli w punkcie 6.16 będą widoczne nazwy okresów nieskładkowych. Natomiast ustawienie parametru „Nazwa okresów nieskł.” na NIE spowoduje, że w punkcie 6.16 zostanie ukryta kolumna „Nazwa okresu”. Raport Świadectwo pracy dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”. Zmiany zostały wprowadzone także dla wydruku Świadectwo pracy wywoływanego z poziomu dokumentów dodatkowych oraz dla dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023”.

Wydruki

Poprawiliśmy wykazywanie kwoty netto na wydruku Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe) w przypadku pracownika z naliczonymi składkami PPK i wybraną w opcjach raportu w parametrze „Informacja o kwocie” wartością „Netto i brutto”. Dotychczas w takiej sytuacji w wierszu Za okres od… do… otrzymał wynagrodzenie w wysokości” kwota netto mogła zostać zaniżona. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Jednostki organizacyjne

Dodaliśmy dodatkową opcję w zakresie blokad edycji danych kadrowych oraz naliczeń wynagrodzeń. Zmiana dotyczy parametru „Jeżeli ostatni dzień edycji przypada na dzień wolny, to edycja do” znajdującego się w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Jednostki organizacyjne po wybraniu jednostki organizacyjnej w zakładce „Blokady”. Po ustawieniu tego parametru na wartość „Następnego dnia roboczego”, gdy ostatni możliwy dzień edycji w danym miesiącu wypada w sobotę, niedzielę lub święto, modyfikacja danych będzie możliwa jeszcze w najbliższy dzień roboczy.

Nieobecności

Umożliwiliśmy rezygnację ze świadczenia rehabilitacyjnego. W tym celu na formularzu nieobecności „Urlop rehabilitacyjny” dodaliśmy nowy parametr „Rezygnacja ze świadczenia”. W sytuacji, gdy mamy wprowadzoną nieobecność „Urlop rehabilitacyjny”, która jest częściowo rozliczona, parametr umożliwia skrócenie okresu wypłaty świadczenia. Dodatkowo pierwotny okres świadczenia będzie zachowany na formularzu nieobecności w polu „Pierwotny okres”. W przypadku, gdy okres nieobecności pokryje się z pierwotnym okresem nieobecności „Urlop rehabilitacyjny” wówczas pojawi się komunikat, np.: „Nieobecność pokrywa się z pierwotnym okresem urlopu rehabilitacyjnego(1…30.06.2023)”.

Nieobecności

Umożliwiliśmy ustawienie, czy nieobecność „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” będzie można wprowadzić tylko w pełnych godzinach, czy również w minutach. W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy dodaliśmy sekcję „Nieobecność” wraz z parametrem „Wprowadzanie wniosku oraz nieobecności 'Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)’ wyłącznie na pełne godziny”, który na nowych bazach zostanie domyślnie ustawiony na „Tak”. Natomiast w przypadku baz, które podlegają konwersji wyróżniamy dwie ścieżki postępowania:

 • w bazie danych, w której wcześniej nie został dodany parametr, zostanie on zainicjowany w trakcie konwersji, a jego wartość ustawiona domyślnie na „Nie”,
 • w przypadku konwersji bazy danych, w której parametr był już wcześniej dodany, jego wartość podczas konwersji nie zostanie zmieniona.

W przypadku, gdy wartość parametru ustawiona będzie na „Nie”, to tak jak dotychczas możliwe będzie dodanie nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” na niepełne godziny, przykładowo od 13:00 do 14:15. Natomiast jeżeli wartość parametru zostanie ustawiona na „Tak”, to nieobecność „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” będzie można dodać tylko na pełne godziny.

Import z PUE

Umożliwiliśmy zaimportowanie zasiłku opiekuńczego z PUE z wykorzystaniem parametru „Importuj automatycznie opiekę ZUS na nieobecność” w systemach z wielooddziałowością. Parametr dostępny jest w konfiguracji w zakładce „Import z PUE” na formularzu oddziału. Domyślną wartością parametru jest „Zwolnienie opieka (ZUS)”, co oznacza że system naliczy na wypłacie zasiłek opiekuńczy bez względu na fakt dostarczenia przez pracownika dokumentu ZUS Z-15.

Weryfikatory Czasu Pracy

Dodaliśmy nowy parametr „Tolerancja sumy odchyłek Wejść i Wyjść”, który znajduje się w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/RCP – reguły. Domyślnie wartość parametru jest ustawiona na „0:15”, oznacza że:

 • Czas wejścia – zostanie wygładzony zgodnie z planowanym rozpoczęciem pracy, jeżeli czas późniejszego niż zaplanowany czas pracy wejścia, nie jest większy niż wartość „do” w parametrze „Zaokrąglaj wejścia w zakresie od h:mm, do h:mm” oraz suma czasu późniejszego wejścia i wcześniejszego wyjścia jest mniejsza niż wartość ustawiona w parametrze „Tolerancja sumy odchyłek Wejść i Wyjść”, czyli 15min.
 • Czas wyjścia – zostanie wygładzony zgodnie z planowanym zakończeniem pracy, jeżeli czas wcześniejszego niż zaplanowany czas pracy wyjścia, nie jest większy niż wartość „od” w parametrze „Zaokrąglaj wyjścia w zakresie od h:mm, do h:mm” oraz suma czasu późniejszego wejścia i wcześniejszego wyjścia jest mniejsza niż wartość ustawiona w parametrze „Tolerancja sumy odchyłek Wejść i Wyjść”, czyli 15min.

Wydruki

Dodaliśmy do wydruku Informacja o wysokości przychodów emeryta lub rencisty do ZUS parametr „Wykazywany”, który ma dwie opcje do wyboru:

 • „Przychód” – jest to domyślna wartość, przy takim ustawieniu raport będzie działał jak dotychczas, czyli wykazana będzie informacja o uzyskanych przychodach.
 • „Podstawa składki emerytalnej i rentowej” – przy takim ustawieniu na raporcie zamiast kwoty przychodów wykazana będzie podstawa składki emerytalnej i rentowej.

Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Świadectwo Pracy

Na wydruku Świadectwo pracy, który jest wywoływany w kartotece pracownika z poziomu dokumentów dodatkowych dla poszczególnych okresów zatrudnienia, poprawiliśmy wykazywanie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w pkt. 6.2 oraz dni niezdolności do pracy w pkt. 6.11. W powyższych punktach będą wykazywane tylko te nieobecności, które zawierają się w okresie zatrudnienia, za który został wygenerowany dokument dodatkowy „Świadectwo pracy”. Uwaga: Jeżeli poprawka ma być uwzględniona na dotychczas naliczonych dokumentach dodatkowych to należy użyć przycisku „Przelicz”.

Deklaracja GUS

Dodaliśmy do wydruku Zestawienie Z-05 wiersz z informacją o liczbie pracujących osób niepełnosprawnych. Liczba tych osób będzie podawana na dzień wskazany w parametrach wydruku. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „GUS”.

Nieobecności

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy dodaliśmy sekcję „Nieobecność” wraz z parametrem „Wprowadzanie wniosku oraz nieobecności 'Urlop opiekuńczy (art 188 kp, godz.)’ wyłącznie na pełne godziny”, który na nowych bazach zostanie domyślnie ustawiony na „Tak”. Natomiast w przypadku baz, które podlegają konwersji wyróżniamy dwie ścieżki postępowania:

 • w bazie danych, w której wcześniej nie został dodany parametr, zostanie on zainicjowany w trakcie konwersji, a jego wartość ustawiona domyślnie na „Nie”,
 • w przypadku konwersji bazy danych, w której parametr był już wcześniej dodany, jego wartość podczas konwersji nie zostanie zmieniona.

W przypadku, gdy wartość parametru ustawiona będzie na „Nie”, to tak jak dotychczas możliwe będzie dodanie nieobecności „Urlop opiekuńczy (art 188 kp, godz.)” na niepełne godziny, przykładowo od 13:00 do 14:15. Natomiast jeżeli wartość parametru zostanie ustawiona na „Tak”, to nieobecność „Urlop opiekuńczy (art 188 kp, godz.)” będzie można dodać tylko na pełne godziny.

Import z PUE

Umożliwiliśmy automatyczny import z PUE nieobecności dla pracownika w przypadku rezygnacji ze świadczenia rehabilitacyjnego. Podczas automatycznego importu z PUE weryfikowany jest okres nieobecności pierwotnej (pole „Pierwotny okres” na formularzu nieobecności urlopu rehabilitacyjnego):

 • jeśli okres pokrywa się w całości z polem „Pierwotny okres” to do kartoteki pracownika podczas importu z PUE zostanie dodana nieobecność o nazwie „Urlop rehabilitacyjny” na cały pokrywający się okres, a w polu „Pierwotna definicja” będzie wykazana oryginalna nieobecność z PUE. W logu pojawi się komunikat, że w danym okresie została dodana nieobecność „Urlop rehabilitacyjny”.
 • jeśli okres pokrywa się w części z polem „Pierwotny okres” to do kartoteki pracownika zostanie dodana nieobecność o nazwie „Urlop rehabilitacyjny” na cały pokrywający się okres, a na pozostałą część taka nieobecność jaka przychodzi z PUE. W logu pojawi się komunikat, np.: „Nachodząca nieobecność: BEDNAREK DAMIAN (007), Urlop rehabilitacyjny (01.01.2024…29.02.2024) Dodano nb: BEDNAREK DAMIAN (007), Urlop rehabilitacyjny (1…24.02.2024) Dodano nb: BEDNAREK DAMIAN (007), Urlop rehabilitacyjny (25…29.02.2024) Dodano nb: BEDNAREK DAMIAN (007), Zwolnienie chorobowe (1…10.03.2024)”.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37908.

Badania lekarskie

Zaktualizowaliśmy podstawę prawną w objaśnieniach w punkcie 2 na wydruku Skierowanie na badania lekarskie. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Deklaracja PIT

Obsłużyliśmy wykazywanie na deklaracji PIT-11(29) przychodów sędziów oraz sędziów w stanie spoczynku. Dotychczas przychody sędziów ze stosunku służbowego, którzy ukończyli odpowiednio 60 rok życia kobiety/65 rok życia mężczyźni, były wykazywane w części E w wierszu „3. Należności z tytułów wymienionych w wierszu 1, otrzymane przez podatników od ukończenia roku emerytalnego”, a powinny być wykazane w wierszu „1. Należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej (..)” w pozycjach 29-33.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)”, który od 01.04.2024 r. przyjmuje wartość: 107,6%. Wskaźnik znajduje się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne w sekcji „Waloryzacja podstawy zasiłków”. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2024 r. (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 118).

Import z PUE

Dokonaliśmy zmian w zakładce „Import z PUE” dostępnej w konfiguracji programu w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Import z PUE. Wyodrębnione zostały następujące sekcje:

 • „Konfiguracja komunikacji z serwis PUE” z parametrami:
  • Login,
  • Hasło,
  • Hasło do plików ZIP.
 • „Ogólne” z parametrami:
  • Edycja istniejących w systemie nieobecności, które pokrywają się z okresem importowanych nieobecności,
  • Uzupełniaj kod A w przypadku jego braku na importowanym e-zwolnieniu, które może być kontynuacją poprzedniego,
  • Importuj opiekę ZUS na nieobecność.
 • „Automatyczny import przy użyciu harmonogramu zadań (HZ)” z parametrem:
  • Importuj automatycznie przy użyciu HZ,
  • oraz tekstem „Uwaga! Zaznaczenie parametru wymaga skonfigurowania dodatku „Harmonogram Zadań””.

Powyższe parametry zostały również uwzględnione w ramach konfiguracji wielooddziałowej na formularzu oddziału.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy uwzględnianie w podstawie chorobowego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze składników stałych w miesiącu, w którym wystąpił urlop i inna nieobecność wymagająca uzupełnienia. Poprawiony przypadek dotyczył pracownika ze zmienioną stawką zaszeregowania z godzinowej na miesięczną. Stawka godzinowa była w miesiącu, który ma być wliczony do podstawy chorobowego, natomiast stawka miesięczna obowiązuje aktualnie w rozliczanym miesiącu. Dotychczas w takim przypadku podstawa chorobowego była zaniżona.

Świadectwo Pracy

Na wydruku Świadectwo pracy, który jest wywoływany w kartotece pracownika z poziomu dokumentów dodatkowych w pkt. 6.4 dodaliśmy brakującą informację „nie dotyczy” w przypadku, gdy pracownik nie korzystał z urlopu bezpłatnego.

Świadectwo Pracy

Na wydruku Świadectwo pracy pracownika tymczasowego, który jest wywoływany w kartotece pracownika z poziomu dokumentów dodatkowych dla poszczególnych okresów zatrudnienia, poprawiliśmy wykazywanie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w pkt. 6.2 oraz dni niezdolności do pracy w pkt. 6.11. W powyższych punktach będą wykazywane tylko te nieobecności, które zawierają się w okresie zatrudnienia, za który został wygenerowany dokument dodatkowy „Świadectwo pracy prac.tymcz”. Uwaga: Jeżeli poprawka ma być uwzględniona na dotychczas naliczonych dokumentach dodatkowych to należy użyć przycisku „Przelicz”.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki obowiązujące od 01.03.2024 r. Wskaźniki znajdują się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Zajęcia wynagrodzenia w sekcji „Zajęcia wynagrodzenia”:

 • Wysokość kwoty wolnej należności niealimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 1261,64 zł
 • Wysokość kwoty wolnej należności alimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 764,62 zł.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 133).

Handel

Kurierzy

Dla spedytora DPD dodaliśmy możliwość anulowania odbioru paczek przez kuriera. Operacja jest dostępna z poziomu formularza dokumentu, dla którego wykonano operację Zamów nadanie paczek. Skutkuje ona anulowaniem zamówienia odbioru paczek dla dokumentów handlowych, które mają ten sam numer protokołu odbioru co dokument, na którym wywołano operację.

KSeF

Na wydrukach faktur dodaliśmy możliwość umieszczenia kodu QR umożliwiającego weryfikację, czy faktura znajduje się w KSeF. Widoczność kodu QR oraz numeru KSeF na wydruku dokumentu włączana jest za pomocą parametru „Drukuj numer oraz kod QR KSeF” dostępnego w zakładce Wydruki w oknie definicji dokumentu. Zastąpił on dotychczasowy parametr o nazwie „Drukuj numer KSeF”. Kod QR można wydrukować na fakturze wysłanej lub zaimportowanej z KSeF. W zakładce KSeF dokumentu handlowego dodaliśmy pole z linkiem weryfikacyjnym, który po skopiowaniu do przeglądarki umożliwia sprawdzenie, czy faktura znajduje się w KSeF. Link weryfikacyjny może być stosowany zamiennie z kodem QR na wydruku.

KSeF

W mechanizmie importu dokumentów z KSeF dodaliśmy obsługę numerów KSeF w obu dostępnych formatach (35 oraz 36 znaków). Dotychczas jako poprawny numer KSeF traktowany był numer 36 znakowy (zawierający 4 znaki myślnika „-„). Ze względu na to, że API KSeF może generować także numery 35 znakowe (zawierające 3 znaki myślnika „-„) występowały problemy z odnajdywaniem faktur korygowanych i zaliczkowych w oparciu o numer KSeF. Obecnie wyszukiwanie tych dokumentów uwzględnia oba formaty numerów KSeF.

JPK

W definicji eksportu DefXmlNag dla pliku JPK_FA (4) wprowadziliśmy maksymalne długości eksportowanych danych. W wyniku modyfikacji długość danych eksportowanych do pól o typie TZnakowyJPK ograniczona jest do 256 znaków, co pozwala na zachowanie zgodności ze schemą JPK_FA (4).

KSeF

W definicji eksportu DefXmlNag dla schematu FA(2) wprowadziliśmy maksymalne długości eksportowanych danych. W wyniku modyfikacji długość danych eksportowanych do poszczególnych pól o typach TZnakowy, TZnakowy20, TZnakowy50 oraz TZnakowy512 ograniczona jest do zdefiniowanej w schemie ilości znaków. Modyfikacja pozwala na zachowanie zgodności plików xml wysyłanych do KSeF ze schemą FA(2).

Integrator

Dodaliśmy możliwość używania ciągu znaków „CDATA” w danych przesyłanych do Integratora. Dotychczas występowanie ciągu znaków „CDATA” było traktowane jak sekcja CDATA, co generowało konflikty.

Księgowość

Złe długi VAT

Dokonaliśmy zmian w mechanizmie prezentowania danych w pliku JPK przy wykazywaniu ulgi na złe długi. Dotychczas w przypadku występowania w części ewidencyjnej kilku pozycji identyfikujących ten sam dokument, które dotyczą wyjścia i powrotu do VAT w tym samym okresie, przedstawialiśmy je w wielu pozycjach. Wprowadzone modyfikacje umożliwiają identyfikację takich zapisów, sumowanie kwot, a w konsekwencji na prezentowanie ich pod jednym wpisem o wartości, która nie została jeszcze uregulowana zgodnie z art. 89a ust. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednostki Budżetowe

Dodaliśmy nową funkcjonalność pozwalającą na naliczanie not odsetkowych według stopy podatkowej dla należności rozliczonych częściowo. Dotychczas, system pozwalał na naliczanie not odsetkowych jedynie dla należności podatkowych rozliczonych w całości. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6305. W wyniku zmiany na formularzu czynności naliczania not odsetkowych, parametr „Tylko rozliczone” został zastąpiony parametrem o nazwie „Stan rozliczenia”. Z tego powodu w bazach, gdzie zdefiniowane są sprawy windykacyjne z etapem naliczania noty odsetkowej wymagane jest ponowne wygenerowanie (nadpisanie) procesu Workflow dla sprawy windykacyjnej.

Deklaracje VAT

Na deklaracji VAT-7 na zakładce Informacje księgowe dodaliśmy prezentację wartości prewspółczynnika w polu Prewspółczynnik (działalność) w przypadku, gdy na danej deklaracji VAT odliczany jest na podstawie wielu zestawów proporcji (parametrów rozliczeń).

Deklaracje VAT

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2023 w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, w mechanizmie naliczania deklaracji VAT-7 udostępniliśmy nowe symbole formularza: JPKV7M dla rozliczeń miesięcznych oraz JPKV7K dla rozliczeń kwartalnych. Symbole formularza są wykorzystywane w tytule płatności podatkowej generowanej do deklaracji VAT-7. Nowe symbole mają zastosowanie dla deklaracji generowanych za okres od 01.01.2024, tym samym zastępując dotychczasowe oznaczenia.

Importy Księgowe

Poprawiliśmy błąd związany z obsługą technicznego pliku EntityFrameworkCore występujący w nietypowych instalacjach, w których jest wykorzystywana opcja importu danych z bazy pośredniej. Po zmianach paczka instalacyjna, w której znajdują się pliki związane z funkcjonalnością Importów księgowych zawiera tylko jeden plik dzięki czemu nie ma konieczności wgrywania kilkudziesięciu plików tak jak to miało miejsce dotychczas.

Deklaracja CIT-8

W związku z opublikowaniem z datą 08.02.2024 w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji CIT-8(33), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8(33). Zgodnie z objaśnieniami wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2022.

Deklaracje PIT

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2023 o wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu zaktualizowaliśmy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt oraz Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/PIT i CIT limit odliczenia składki zdrowotnej (liniowo) do kwoty 11 600 zł z datą aktualności od 01.01.2024.

Deklaracja CIT-8E

W związku z opublikowaniem z datą 23.02.2024 w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji CIT-8E(4), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8E(4). Zgodnie z objaśnieniami wzór dotyczy dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2022.

Deklaracja CIT-8E

W związku z opublikowaniem z datą 23.02.2024 w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji CIT-8E(3), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8E(3). Zgodnie z objaśnieniami wzór dotyczy dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2021.

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

Poprawiliśmy wyświetlanie pozycji budżetu na elemencie opisu analitycznego. Budżet jest wyświetlany w formie drzewa niezależnie od parametru „Pokaż pozycje zbiorcze”.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Santander – poprawiliśmy błąd, który powodował wielokrotne pobieranie takich samych operacji bankowych podczas importu historii.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Umożliwiliśmy wdrożeniowy wpływ na zawartość pola „TRNSID”. Funkcjonalność jest przydatna w przypadku mniej typowych konfiguracji bankowych, w których konieczne jest zapewnienie unikalności przelewu w szerszym kontekście niż jedna firma.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Poprawiliśmy filtr importu wyciągów bankowych PKO BP (Elixir, masowe) w zakresie importu operacji bankowych o typie rozchód. Do tej pory takie operacje były błędnie rozpoznawane jako operacje przychodowe. Wprowadzone zmiany pozwalają na ich prawidłową identyfikację.

Produkcja zaawansowana

Ogólne

Wprowadziliśmy poprawkę dotyczącą problemu z wydajnością. Sytuacja miała miejsce podczas logowania do systemu. Aktualnie problem z wydłużonym czasem logowania nie powinien już występować.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Umożliwiliśmy zablokowanie wprowadzania „e-wniosku o opiekę (godz)” na niepełne godziny. W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy dodaliśmy sekcję „Nieobecność” wraz z parametrem „Wprowadzanie wniosku oraz nieobecności 'Urlop opiekuńczy (art 188 kp, godz.)’ wyłącznie na pełne godziny”, który może przyjmować następujące wartości:

 • NIE – takie ustawienie spowoduje, że działanie „e-wniosku o opiekę (godz)” będzie takie jak dotychczas, czyli będzie można wprowadzić wniosek na niepełne godziny.
 • TAK – takie ustawienie spowoduje, że przy próbie wprowadzenia „e-wniosku o opiekę (godz)” na niepełne godziny pojawi się komunikat: „Czas nieobecności należy wprowadzić w pełnych godzinach”, uniemożliwiający zapisanie takiego wniosku.

e-wnioski

Umożliwiliśmy zablokowanie wprowadzania „e-wniosku o zwolnienie od pracy siła wyższa (godz)” na niepełne godziny. W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy dodaliśmy sekcję „Nieobecność” wraz z parametrem „Wprowadzanie wniosku oraz nieobecności 'Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)’ wyłącznie na pełne godziny”, który może przyjmować następujące wartości:

 • NIE – takie ustawienie spowoduje, że działanie „e-wniosku o zwolnienie od pracy siła wyższa (godz)” będzie takie jak dotychczas, czyli będzie można wprowadzić wniosek na niepełne godziny.
 • TAK – takie ustawienie spowoduje, że przy próbie wprowadzenia „e-wniosku o zwolnienie od pracy siła wyższa (godz)” na niepełne godziny pojawi się komunikat: „Czas nieobecności należy wprowadzić w pełnych godzinach”, uniemożliwiający zapisanie takiego wniosku.

Czas pracy i nieobecności

W Narzędzia/Opcje/Kady i płace/Kalendarze/Definicje zestawień czasu prac dodaliśmy nowy parametr „Egzekwuj prawa dostępu do definicji zestawień czasu pracy, który domyślnie ustawiony jest na NIE. Po włączeniu tego parametru na TAK, dostęp do zestawień czasu pracy zostanie dodatkowo ograniczony do ustawień uprawnień w zakładce „Prawa danych”, w konfiguracji każdej z Definicji zestawienia czasu pracy.

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie powiadomień mailowych dla e-wniosków o nieobecność. Wcześniej w sytuacji braku możliwości akceptacji wniosku, przez przełożonego, ze względu na wprowadzoną już inną nieobecność w tym okresie, pracownik mógł otrzymać wiadomość mailową: „Zakończony e-wniosek o nieobecność usprawiedliwioną płatną”, mimo że stan realizacji wniosku nie uległ zmianie. Aktualnie powiadomienie mailowe wysyłane jest tylko w momencie prawidłowego zapisania wniosku ze zmienionym stanem realizacji.

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy e-wnioski z kategorii „Związane z nieobecnością”. Poprawiliśmy działanie trybu serwisowego. Dodaliśmy w ustawieniach dokumentów dodatkowych w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych opcję „Tryb serwisowy” dla wniosków, które tej opcji jeszcze nie miały. Dodaliśmy powiadomienia mailowe do przełożonego o złożeniu i realizacji dla wszystkich e-wniosków o nieobecność.

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy e-wnioski z kategorii „Kadrowe”. Poprawiliśmy działanie trybu serwisowego. Dodaliśmy w ustawieniach dokumentów dodatkowych w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych opcję „Tryb serwisowy” dla wniosków, które tej opcji jeszcze nie miały. Zmiany dotyczą:

 • e-ubezpieczenie członka rodziny,
 • e-ubezpieczenie członka rodziny – wyrejestrowanie,
 • e-wniosek o dodatek,
 • e-wniosek o korektę odbić RCP kierownik,
 • e-wniosek o korektę zapisów RCP,
 • e-wniosek o niestosowanie podstawowych KUP,
 • e-wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej,
 • e-wniosek o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej,
 • e-wniosek o zaniechanie podatku z UC.

Szkolenia

Grupy szkoleniowe

Poprawiliśmy błąd polegający na wyświetlaniu komunikatu „Niedozwolona próba odczytania wartości null z kontekstu oraz braku możliwości otwarcia formularza dokumentu handlowego z poziomu zakładki Dokumenty handlowe dostępnej na Grupie szkoleniowej. Od teraz problem nie występuje.

Wersja platynowa

Wersja standard

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

Zablokowaliśmy możliwość wyłączenia budżetowania rozszerzonego w przypadku, gdy zostało utworzone kilka wersji planów dla jednego budżetu lub gdy istnieją wersje planu ze statusem odrzucona.

Budżetowanie

Usprawniliśmy filtrowanie kategorii docelowych w czynności Rozlicz budżet. Do wybory wyświetlają się tylko kategorie, którymi można rozliczać zapisy.

Budżetowanie

Na zakładce Planowanie dodaliśmy możliwość wpisywania komentarzy (uwag) do każdej pozycji dla edytowanej kwoty na liście ze szczegółami wersji planów. Pole dodaliśmy nad listą szczegółów wersji planów.

Budżetowanie

W wersji z budżetowaniem rozszerzonym na liście Planowanie domyślnie prezentowane są wartości z wersji planów odniesienia z datą obowiązywania mniejszej lub równej dacie obowiązywania wersji edytowanej i statusie Zatwierdzone. W przypadku, gdy istnieją wersje planów ze statusem innym niż Odrzucona lub Zatwierdzana, z datą obowiązywania mniejszej lub równej dacie obowiązywania wersji edytowanej, to wyświetlane jest ostrzeżenie: „Istnieją niezatwierdzone wersje planów, z których wartości nie zostaną uwzględnione. Jeżeli chcesz uwzględnić również wartości z niezatwierdzonych jeszcze wersji planów zmień status wersji odniesienia na Aktywne„.

Wersja multi

Pulpit Pracownika

Czas pracy i nieobecności

W Pulpit pracownika/Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy dodaliśmy nowe zestawienie „Grafik nieobecności”, w którym pracownik może sprawdzić zaplanowane absencje swojego zespołu. Zestawienie uwzględnia pracowników przypiętych do tego samego elementu struktury oraz przełożonego. Dostępne są filtry:

 • Zakres – możemy wybrać: dzienny, tygodniowy, miesięczny,
 • Pracownicy – ograniczenia zestawienia do wybranego współpracownika,
 • Z podległymi – przełożony wyższego szczebla może włączyć widok pracowników podległych swoim podwładnym,
 • Jednostka organizacyjna – ogranicza widok pracowników w ramach wybranej jednostki organizacyjnej.

W zestawieniu w komórce dnia widoczny jest zaplanowany czas pracy lub nieobecność, prezentowana w następujący sposób:

 • kod nieobecności, jeżeli został uzupełniony w konfiguracji definicji nieobecności – widok wprowadzonych do kalendarza nieobecności własnych oraz podwładnych,
 • Nb – nieobecności wprowadzone do kalendarz, które nie mają uzupełnionego kodu oraz dane o nieobecnościach współpracowników,
 • prefiks P – oznacza nieobecność zaplanowaną w ramach planowania urlopów,
 • prefiks W – oznacza złożony wniosek o nieobecność, który nie został jeszcze zaakceptowany.

W dolnej części zestawienia dodaliśmy sekcję „Legenda”, która prezentuje zastosowane kody nieobecności oraz sekcję „Dodaj”, w której pracownik może złożyć wniosek o nieobecność.

Facebook