Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Pracownik tymczasowy

Poprawiliśmy stornowanie wypłaty z naliczonym elementem „Ekwiwalent za czas urlopu prac. tymcz.”. Dotychczas na takiej wypłacie dodatek „Ekwiwalent za czas urlopu prac. tymcz.” naliczany był w nieprawidłowej wartości ze względu na podwojoną liczbę dni i godzin.

Kartoteka Pracownika

Poprawiliśmy uwzględnianie historycznych okresów zatrudnienia w wyliczaniu aktualnych okresów wypowiedzenia, jeżeli była przerwa między poprzednim a obecnym zatrudnieniem. Obecnie w takim przypadku do wyliczania okresów wypowiedzenia są doliczane również poprzednie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku wypłaty elementu wynagrodzenia nieopodatkowanego (np. stypendium, wynagrodzenie stażysty), gdzie zwolniony z podatku zostaje przychód do określonej kwoty rocznie. Dotychczas mimo zerowej zaliczki na podatek, składka zdrowotna w takim przypadku nie była ograniczana do zera.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku pracownika młodocianego, któremu wypłacane jest wynagrodzenie zasadnicze w niskiej kwocie oraz drugi element wynagrodzenia np. premia. Dotychczas w takiej sytuacji w niektórych przypadkach dochodziło do nieprawidłowego ograniczenia składki zdrowotnej.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej, w przypadku oznaczenia do przeliczenia zapisanej i zatwierdzonej wypłaty zawierającej niską kwotę wynagrodzenia oraz element wynagrodzenia „Przychód od skł. pracod. PPK (etat, W)”. Dotychczas składka zdrowotna na takiej wypłacie miała nieprawidłową wartość.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy wyliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik miał w trakcie miesiąca aktualizację kartoteki z cięciem okresu oraz jednocześnie ze względu na nieobecność „Zwolnienie chorobowe”, rozliczane zasiłkiem chorobowym, składce zdrowotnej podlegał niski przychód. Składka zdrowotna była wówczas ograniczana do nieprawidłowej wartości.

Nadgodziny

Poprawiliśmy wykazywanie nadgodzin w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Statystyka w przypadku oddawania dnia wolnego za święto w innym miesiącu niż dane święto występuje, przy okresach rozliczeniowych dłuższych niż 1 miesiąc. W tym celu w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Statystyka w sekcji „Statystyka czasu pracy” dodaliśmy parametr „Nadgodziny wg” z dwiema opcjami do wyboru:

 • Statystyki miesięcznej – jest to wartość domyślna parametru i oznacza dotychczasowe działanie statystyki, czyli wyliczające dane z kalendarza;
 • Rozliczenia wynagrodzenia – przy takim ustawieniu dane będą wyliczane w taki sam sposób jak podczas naliczania wypłaty.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w sytuacji, gdy pracownik w poprzednim miesiącu przebywał na urlopie wychowawczym i wystąpiło ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek. Dotychczas mogło dojść do zawyżenia składki zdrowotnej w przypadku:

 • wypłat liczonych do 10. dnia miesiąca za miesiąc kolejny w stosunku do miesiąca z odnotowanym urlopem wychowawczym,
 • wypłat liczonych na koniec miesiąca z opcją miesięcy wstecz za miesiąc kolejny w stosunku do miesiąca z odnotowanym urlopem wychowawczym.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku korekty nieobecności ZUS z poprzedniego miesiąca poprzez opcję miesięcy wstecz. Dotychczas w niektórych przypadkach, jeżeli pierwotna wypłata miała ograniczenie składki zdrowotnej, na wypłacie korygującej składka zdrowotna była naliczana w zawyżonej wysokości.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie danych na deklaracji PIT-11 w przypadku pracownika, który otrzymał w danym roku podatkowym wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy oraz zasiłek macierzyński i korzystał ze zwolnienia z podatku dla dużych rodzin, a kwota zasiłku przekroczyła limit zwolnienia. Dotychczas na deklaracji PIT-11 w wierszu 15 „Inne źródła” nie pojawiała się wartość zasiłku chorobowego wypłaconego w danym roku. Obecnie dane wykazywane są poprawnie.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.03.2024 r.:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 7540,36 zł;
 • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 603,23 zł,
  • II rok nauki – 678,63 zł,
  • III rok nauki – 754,04 zł,
 • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 527,83 zł;
 • Najniższa emerytura: 1780,96 zł;

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 r. (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 106).

Deklaracje ZUS

Obsłużyliśmy generowanie deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a w sytuacji, gdy w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/ZUS jest uzupełnione pole „Nazwa skrócona firmy (pole należy wypełnić tylko wtedy, gdy nazwa wpisana w konfiguracji na zakładce 'Ogólne’ jest inna niż nazwa pod którą firma została zgłoszona do ZUS)”. Dotychczas nazwa skrócona była pobierana zawsze z zakładki Firma/Nazwa i adres z pola „Nazwa skrócona”.

Wypłaty

Poprawiliśmy naliczanie wypłat w sytuacji, gdy pracownik ma dodany w kartotece w zakładce Etat/Dodatki element wynagrodzenia, który na definicji w zakładce „Dodatkowe” ma ustawiony parametr „Wliczaj do podstaw dopłat do nadgodzin” jako „Wliczaj wypłacone” oraz przebywa przez cały miesiąc na nieobecności, zatem ma zerowy czas pracy. Dotychczas w takim przypadku podczas naliczania wypłat pojawiał się komunikat: „Błąd wykonania podczas naliczania parametrów składnika”.

Deklaracja ZUS DRA

Zmodyfikowaliśmy naliczanie składek ZUS dla pracowników przejętych w trakcie miesiąca na mocy art. 23′ KP, dla których wypłata była naliczona w tym samym miesiącu co przejęcie pracownika. W opisanym przypadku składki ZUS nie były naliczone.

Handel

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy sposób drukowania informacji o kwocie pozostałej do zapłaty na fakturach sprzedaży. Przy płatności w różnych walutach i rozliczeniu dokumentu w całości dodaliśmy dopisek: „Pozostało do zapłaty 0 EUR” (symbol waluty na dopisku zależny jest od waluty z podsumowania dokumentu). Dotychczas w przypadku, gdy na fakturze sprzedaży wskazano dwie wpłaty, które rozliczały ją w całości, na wydruku faktury nie pojawiała się informacja o zerowej kwocie pozostałej do zapłaty.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wyliczenie kwot pozostających do zapłaty, gdy na fakturze występują przynajmniej dwie płatności, a zarazem dodaje się do dokumentu wcześniej zarejestrowaną wpłatę rozliczaną wraz z jego zatwierdzeniem.

Sprzedaż

Poprawiliśmy zapis NIP-u odbiorcy w przypadku seryjnego wydruku faktur z listy. W sytuacji gdy nabywca i odbiorca byli różni, a odbiorca nie posiadał NIP-u, wydruk tego dokumentu dziedziczył NIP odbiorcy z poprzedzającego dokumentu.

Zamówienia i oferty

W zamówieniach łączących system rezerwacji algorytmicznej z rezerwacją ze wskazaniem zasobów (tzw. subzasoby), poprawiliśmy generowanie faktury/wydania, gdy towar rezerwowany był dokumentami pozostającymi w relacjach w następującym scenariuszu: Zamówienie odbiorcy (ZO) -gt; Zamówienie dostawcy (ZD) -gt; Zakup (ZK z PZ lub samo PZ).

Księgowość

RMK

Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas specyficznej konfiguracji obrotu na koszcie RMK w przypadku zastosowania algorytmu typu Dzienny (wg obrotów). Dotychczas podczas wprowadzania nowego obrotu RMK w sytuacji, gdy wartość w polu „Data” była równa wartości w polu „Data do”, ilość dni była wyliczana jako „0”. Uniemożliwiało to prawidłowe wyliczenie dziennej stawki rozliczenia kosztu. Wprowadzone zmiany zakładają poprawę w mechanizmie wyliczania ilości dni dla obrotu, także w przypadku występowania zakresu jednego dnia.

Procedury OSS i IOSS

Poprawiliśmy wyświetlanie danych na wydruku Informacja VIU-DO dostępnym z poziomu formularza deklaracji VIU-DO. Dotychczas pole „Całkowita kwota należnego podatku VAT z tytułu świadczonych usług” znajdujące się w sekcji C.2. oraz C.3. pozostawało puste niezależnie od danych zawartych na deklaracji. Obecnie raport generowany jest prawidłowo.

Systemowe

Operatorzy

Poprawiliśmy zapisywanie w logu zmian (tabela ChangeInfos) informacji o operacjach wykonywanych w ramach zastępstwa. W przypadku zalogowania się na zastępstwo za innego użytkownika, wszystkie operacje zapisane w logu posiadają w polu Info dodatkową informację w postaci „Zastępstwo [Zastępujący][ID:ID_Zastępującego] za [Zastępowany][ID:ID_Zastępowanego]”

HTML

Listy

Poprawiliśmy weryfikację nazwy folderu podczas tworzenia podfolderów na listach oraz dodaliśmy zabezpieczenie przed utworzeniem folderu z pustą nazwą. Weryfikacja nazwy folderu polega na sprawdzeniu, czy nazwa nie zawiera zabronionych znaków '\’ i '/’. W poprzedniej wersji w przypadku usunięcia lub wprowadzenia niepoprawnej nazwy przy próbie przejścia na dany folder następował błąd działania programu.

Kadry i Płace

Czas pracy

Poprawiliśmy działanie filtrów na listach Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Zestawienie czasu pracy oraz Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Zestawienie normy pracy. Dotychczas w przypadku dużej ilości zapisów i ustawienia tygodniowego zakresu danych oraz wskazania w filtrze „Rodzaj” opcji „Wszyscy”, pojawiał się komunikat: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Obecnie nie ma ograniczenia w liczbie wyświetlanych wierszy.

Księga inwentarzowa

Środek trwały

Poprawiliśmy widoczność cech dodanych na zakładkę Ogólne formularza środka trwałego w przypadku zmniejszenia formularza do rozmiaru niemieszczącego na jednym widoku wszystkich pól. W takiej sytuacji po przewinięciu formularza za pomocą paska znajdującego się w prawej części formularza dodatkowe cechy nie były widoczne. Aktualnie na formularzu są widoczne wszystkie pola.

Systemowe

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy komunikat, który pojawia się po uruchomieniu systemu, informujący o zapisywaniu na dysk plików konfiguracyjnych.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie weryfikatora w e-wnioskach o nieobecności, sprawdzającego modyfikację dnia pracy we wnioskowanym okresie nieobecności. Aktualnie składając wniosek o nieobecność pracownik otrzyma komunikat: „We wnioskowanym okresie nieobecności został zarejestrowany czas pracy.”, jeżeli przynajmniej jeden dzień w kalendarzu czasu pracy we wnioskowanym okresie nieobecności został zmodyfikowany i naniesiono strefę czasu pracy. Jeżeli modyfikacja dni kalendarza czasu pracy zakończyła się usunięciem wszystkich stref czasu pracy, komunikat ten nie zostanie wyświetlony.

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie e-wniosków w zakresie nanoszenia stref czasu pracy, gdy występują dwa wnioski na ten sam dzień. Wcześniej w sytuacji, gdy pracownik na ten sam dzień złożył „e-wniosek o wyjście prywatne”, a następnie „e-wniosek o urlop opiekuńczy (godz.)”, po akceptacji przez przełożonego w kalendarzu na czasie pracy pracownika mógł zostać dodany nieprawidłowy zapis stref czasu pracy. Aktualnie w takiej sytuacji strefy czasu pracy zostaną dodane prawidłowo.

Facebook