Skip to content

Wersja platynowa

Wersja standard

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

Wersja multi

Workflow

Pozostałe

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy obsługę korekt zamówień z subzasobami. Do tej pory, w momencie wystawiania KZO traciliśmy informacje o zamówionym zasobie. Obecnie korekta zamówienia dziedziczy wskazania dostawy.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy wyliczanie pozostałego zamówionego zasobu (kolumna o nazwie: 'Ilość zasobu’ w zakładce Zasoby) na dokumentach zamówień. W sytuacji, gdy na definicji relacji wybrany był sposób łączenia pozycji na dokumencie podrzędnym jako Tylko towar albo Według ceny, to po utworzeniu dokumentu zbiorczego w relacji do wielu nadrzędnych niepoprawnie wyliczał się pozostały zamówiony zasób na zamówieniach w zakładce Zasoby.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający utworzenie korekty ilościowej dokumentu zakupu (zwrotu). Występował on, gdy całą ilość towaru z dokumentu rozchodowano dokumentem rozchodu wewnętrznego utworzonym w relacji do korygowanego dokumentu zakupu, a następnie skorygowano dokument rozchodu o zwracaną ilość. Utworzenie korekty nie było możliwe pomimo tego, że zwracana ilość towaru wróciła na magazyn – pojawiał się komunikat o ujemnym stanie towaru.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy mechanizm pobierania zasobów z magazynu, dla następujących ustawień algorytmu obrotów: 'Od najdroższych’ oraz 'Od najtańszych’. Poprawka dotyczyła zasobów powstających dla dokumentów przyjęć z przesunięć międzymagazynowych. Dla takich dokumentów system dotychczas generował obrót FIFO pomimo innych ustawień w konfiguracji.

Przesunięcia międzymagazynowe

Wprowadziliśmy zmiany na dokumentach przesunięć magazynowych polegające na tym, że nawet jeśli operator nie posiada praw do magazynu na którym został wystawiony dokument MM, to ma dostęp do tego dokumentu (podgląd, bez opcji modyfikacji). Dzięki temu na magazynie na którym powstało MMP operator widzi także MM, do którego to MMP się odnosi.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy zapis ilości towaru na pozycjach dokumentu z wymuszonym wskazaniem partii, zasobu lub partii i zasobu podczas dołączania do niego dokumentu w relacji. Dotychczas w takiej sytuacji na istniejących wcześniej pozycjach dokumentu ilości się zerowały. Obecnie problem w takim scenariuszu nie występuje.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy problem z zatwierdzaniem dokumentu korekty do faktury zaliczkowej fiskalizowanej rozliczanej kilkoma fakturami końcowymi. Do tej pory problem pojawiał się podczas zatwierdzania takiego dokumentu i był spowodowany błędnie tworzącym się dokumentem w ewidencji.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy warunki drukowania jednostki nadrzędnej na wydrukach Rachunku oraz dokumentów utworzonych z tej definicji. Przy odpowiedniej konfiguracji na wydruku dokumentów pojawia się teraz dodatkowa sekcja Wystawca, a w sekcji Sprzedawca wyświetla się faktyczny sprzedawca, a nie wystawca jak to było do tej pory.

Zestawienia obrotów

Poprawiliśmy wyświetlanie cech w raporcie dostępnym na liście faktur sprzedaży: Zestawienie\Sprzedaż wg kontrahentów (cechy). Dotychczas nie było widać wartości cechy wg której kontrahenci są pogrupowani.

Dokumenty magazynowe

Zablokowaliśmy możliwość anulowania dokumentu przyjęcia, jeśli pobrano z niego zasoby do przesunięć międzymagazynowych lub kompletacji.

Pozostałe

Poprawiliśmy działanie filtra 'Waluta’ na liście 'Pozycje dokumentów’. Do tej pory wybór jakiejkolwiek waluty powodował ukrycie wszystkich pozycji. Obecnie lista zawiera pozycje w takiej walucie w jakiej został wybrany filtr.

Pozostałe

Na liście Magazyn/Zasoby poprawiliśmy wyliczanie kolumn dot. ilości dostępnej oraz ilości rezerwowanej.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy wyliczanie ilości dostępnej i pobranej podczas wskazywania dostawy (zasobu) na dokumentach rozchodu. Dotychczas wyliczane ilości dla dostaw po przesunięciach między magazynami były niepoprawne.

Towary

Dla kartotek o typie 'Produkt’ oraz 'Receptura’ na licencji Przedstawiciel handlowy udostępniliśmy zakładkę 'Kompletacja’. Do tej pory zakładka ta była niewidoczna co uniemożliwiało podgląd i dodawanie składników.

Dokumenty handlowe

Na zatwierdzonym dokumencie handlowym dodaliśmy w menu nową czynność o nazwie 'Korekta tabeli VAT’ służącą do edycji tabeli VAT. Użycie jej wpływa również na przeliczenia płatności. Nowa czynność dostępna jest dla definicji dokumentów z następująco ustawionymi parametrami: Kierunek = Przychód; Sposób liczenia VAT = Korygowany lub Korygowany proporcjonalnie; Kierunek płatności = Rozchód.

Umowy cykliczne

Zablokowaliśmy edycję elementu rozliczeniowego w umowach dostaw, gdy jest on zafakturowany.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie parametru 'Dozwolone anulowanie’ na definicji dokumentu handlowego. W poprzedniej wersji jego ustawienie na 'Nie’ nie powodowało ukrycia czynności 'Anuluj dokument’ znajdującej się w menu.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy agregację pozycji według ceny na relacji handlowo-magazynowej. Dotychczas na zagregowanych pozycjach dokumentu podrzędnego błędnie wyliczała się cena towaru.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy obsługę korekt zamówień z subzasobami. W sytuacjach, gdy ZD powstawało w relacji do ZO (pole Dostawa na pozycji ZO niewypełnione), po wystawieniu KZO informacja o subzasobie była tracona (zamówienie w postaci korekty KZO stawało się zamówieniem bez rezerwacji).

Kadry i Płace

GUS

Poprawiliśmy na wydruku Zestawienie DG-1 wykazywanie pracowników eksportowych. Zgodnie z wytycznymi GUS z wierszy 7, 8, 9, 10 i 11 wykluczyliśmy pracowników, którzy mają w kartotece w zakładce Etat/Ogólne wskazaną w polu „Rodzaj zatrudnienia” wartość „Pracownik za granicą” oraz jednocześnie nie mają zaznaczonego parametru „Pakiet mobilności”. „Pracownik za granicą” z zaznaczonym parametrem „Pakiet mobilności” na TAK , nadal będzie uwzględniany w powyższych wierszach. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „GUS”.

Limit urlopowy

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na definicji nieobecności wprowadziliśmy zmiany w zakładce „Dodatkowe” w parametrze „Nieobecność pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego”. Dodaliśmy następujące opcje:

  • Tak – działa jak dotychczas, czyli nieobecność trwająca 30 dni pomniejsza naliczony limit urlopu wypoczynkowego o 1 miesiąc (nieobecność nie musi być ciągła),
  • Nie – działa jak dotychczas, czyli nieobecność nie pomniejsza naliczonego limitu urlopu wypoczynkowego,
  • Pomniejsza warunkowo – nieobecność pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego, jeśli nieobecność trwa również w ostatnim dniu zatrudnienia pracownika oraz nieobecność trwa 30 dni (wówczas pomniejsza naliczony limit urlopu wypoczynkowego o 1 miesiąc), nieobecność nie musi być ciągła.

Systemowe

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy możliwość dodania workerów z poziomu Organizatora listy na zakładce „Kolumny” w węźle „Workers”, co uwspólnia kolekcję workerów między Organizatorem listy a Organizatorem widoku.

Księgowość

KPiR

W konfiguracji księgi podatkowej z uruchomionym parametrem „Składki ZUS płatnika od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę księgowane w liście płac” poprawiliśmy schemat księgowy dla listy płac. Dotychczas wartości z tytułu wynagrodzeń brutto oraz narzutów na wynagrodzenia były sumowane i księgowane do kolumny 12. Wynagrodzenia. Po zmianach wartości te ujmowane są odpowiednio w kolumnie 12. Wynagrodzenia oraz kolumnie 13. Pozostałe koszty.

Nieruchomości

Nieruchomości

Poprawiliśmy formularz użytkownika Polisy oraz Szkody w obszarze Nieruchomości. Do tej pory jeśli na definicji tych obiektów wybraliśmy jako rodzaj formularza wartość „Użytkownika w systemie pojawiała się zakładka Użytkownika jak również standardowa zakładka Ogólne. Po poprawie zakładka Ogólne nie będzie wyświetlana tak jak ma to miejsce w innych miejscach systemu.

Nieruchomości

Poprawiliśmy działanie parametru „Zablokowana” na definicjach zdarzeń w obszarze nieruchomości. Zablokowane definicje nie będą widoczne na listach zdarzeń.

Produkcja

Bilans surowców

Poprawiliśmy błąd generowania pustego dokumenty ZD z bilansu surowców tworzonego na podstawie listy surowców ze zleceń powiązanych. Błąd pojawiał się w sytuacji, gdy lista surowców zawierała jedynie surowce posiadające technologię podrzędną.

Workflow

Proces

Poprawiliśmy działanie pola LP dla tranzycji użytych w procesie. Dzięki temu dostępne dla zadania tranzycje wyświetlają się na zadaniu zgodnie z ustaloną w konfiguracji kolejnością, zarówno dla zadania z kreatorem jak i bez. W przypadku wskazania takiej samej wartości w polu LP dla kilku tranzycji ustawiane są one zgodnie z kolejnością alfabetyczną.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie e-wniosków o nieobecność. Wcześniej przełożony mógł zaakceptować wniosek o nieobecność złożony przez pracownika pomimo, że w pokrywającym się okresie została wprowadzona inna nieobecność np. zaimportowano z PUE zwolnienie lekarskie. Akceptacja takiego wniosku nie wprowadzała nieobecności, ale jednocześnie uniemożliwiała wprowadzenie nowego wniosku z właściwym okresem absencji. Aktualnie na etapie akceptacji wniosku przez przełożonego system sprawdzi czy istnieje inna nieobecność pokrywająca się z okresem wnioskowanej absencji. Jeżeli tak, to wyświetli komunikat: „Istnieje nieobecność zachodząca na podany okres wniosku (pracownik, nazwa wprowadzonej nieobecności, okres nieobecności). Umożliwi to przełożonemu odrzucenie wniosku z odpowiednią adnotacją dla pracownika, aby mógł złożyć prawidłowy wniosek.

HTML

Cechy

Poprawiliśmy wyświetlanie i edycję cech globalnych w konfiguracji systemu (Ustawienia/Ogólne/Cechy globalne).

Wersja platynowa

Wersja standard

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

W przypadku budżetowania rozszerzonego poprawiliśmy mechanizm generowania korekt budżetu. Dla danej wersji planu dodawana jest jedna korekta dotycząca danego okresu/etapu i pozycji budżetowej.

Wersja multi

Workflow

Pozostałe

Poprawiliśmy działanie mechanizmu dodawania definicji struktury oraz elementów struktury. Po anulowaniu dodawania nowego obiektu możliwe jest ponowne wybranie opcji „Dodaj nowy”.

Facebook