Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Integrator

Poprawiliśmy błąd nieuwzględniania parametru RowCount w momencie pobierania danych poprzez Integrator z tabel konfiguracyjnych, np. DefinicjaCeny.

Partie i zasoby

Usunęliśmy przycisk 'Nowy’ z listy 'Partie i zasoby’ na pozycji dokumentu, ponieważ przycisk ten nigdy nie miał zastosowania do tego okna.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy generowanie wydruku korekty rabatowej sprzedaży (KFVR) w przypadku, gdy na wydruku mają znaleźć się wszystkie numery korygowanych faktur. Wcześniej przy dużej ilości dokumentów nadrzędnych, system zawieszał się na oknie przetwarzania danych.

Opłata cukrowa

Poprawiliśmy sposób naliczania opłaty cukrowej w przypadku, gdy w okresie, za który generowana jest deklaracja CUK-1 ilość zwrócona przewyższa sprzedaną ilość towarów objętych tą opłatą. Dotychczas w takim przypadku podczas przeliczania deklaracji pojawiał się komunikat o ujemnej wartości opłaty i nie było możliwości zapisania deklaracji. Po poprawce błąd nie występuje, a na utworzonej deklaracji wartość opłaty jest zerowa.

CRM

Kontrahent

Poprawiliśmy działanie weryfikatora danych adresowych kontrahenta. W specyficznych przypadkach podczas dodawania kontrahenta pomimo wprowadzenia poprawnych danych adresowych weryfikator wyświetlał informację o ich niezgodności. Od teraz problem nie występuje.

Transakcje

Poprawiono błąd wyświetlania nazwy pola danych „Zysk” na transakcji. Do tej pory pole to opisane było nazwą „Koszt”, od teraz zgodnie z przeznaczeniem nazywa się „Zysk”.

Kadry i Płace

Właściciele

Poprawiliśmy działanie przycisku „Pobierz roczny dochód”, który dostępny jest na liście Kadry i Płace/Kadry/Właściciele oraz w kartotece właściciela. Roczny dochód wyliczany jest na podstawie deklaracji podatkowych PIT-5/PIT-5L, naliczonych w module księgowym. Z ostatniej deklaracji podatkowej naliczonej w roku kalendarzowym pobierana jest informacja o rocznych przychodach, rocznych kosztach oraz wysokości składek społecznych (jeśli te nie zostały wliczone do kosztów). Następnie, na podstawie tych danych wyliczany jest roczny dochód właściciela.

Ewidencja czasu pracy

Na wydruku Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa dodaliśmy dodatkowe kolumny dotyczące nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)”, „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” oraz „Urlop opiekuńczy niepłatny (art. 173.1 kp)”. „Zwolnienie od pracy – siła wyższa” będzie wykazywane zawsze w godzinach w kolumnie „ZS”, urlop opiekuńczy niepłatny również będzie wykazywany w godzinach w kolumnie „UOpN”. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy tworzenie deklaracji ZUS Z-3 i ZUS Z-3a z poziomu listy deklaracji. Dotychczas w przypadku, gdy chcieliśmy wybrać nieobecność przed wskazaniem pracownika to pojawiał się komunikat uniemożliwiający stworzenie deklaracji. Obecnie wybór nieobecności jest możliwy dopiero po wskazaniu pracownika.

Deklaracje ZUS

Dodaliśmy do formularza deklaracji ZUS Z-3 parametr umożliwiający zaliczenie wynagrodzenia godzinowego do kolumny nr 6 „Stałe wynagrodzenie zasadnicze …” w tabeli „Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne”. Parametr „Jak zasad. godz. w k.6” można zaznaczyć podczas tworzenia deklaracji. Po zaznaczeniu parametru na TAK, wynagrodzenie godzinowe jest traktowane jak stałe wynagrodzenie zasadnicze na deklaracji ZUS-Z3 i na wydruku tworzonym z deklaracji.

Deklaracja GUS

Zmieniliśmy domyślne ustawienie elementu wynagrodzenia „Świadczenie socjalne (z limitem, dodatek)”. Na definicji elementu w zakładce „Dane Statystyczne” parametr „Rodzaj składnika wynagrodzenia” ustawiliśmy jako „Nie wykazuj na deklaracjach”. Takie ustawienie spowoduje nie wykazywanie elementu wynagrodzenia na wydruku Zestawienie Z-06, w „Dział 1” wiersz 1 kolumna 2 oraz „Dział 2” wiersz 1 kolumna 1. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „GUS”.

Podstawa zasiłku

Dostosowaliśmy dopełnianie wynagrodzenia pomniejszonego z tytułu siły wyższej i wliczanie wynagrodzenia z tytułu siły wyższej do podstawy zasiłku do aktualnej interpretacji opublikowanej na stronach ZUS. W podstawie zasiłku będzie uwzględniane dopełnione wynagrodzenie zasadnicze za okres nieobecności z tytułu siły wyższej. Natomiast wynagrodzenie z tytułu siły wyższej zostanie wliczone do podstawy zasiłku tylko ze składników zmiennych.

Wydruki

Dla konfiguracji wielooddziałowej obsłużyliśmy generowanie danych na wydruku Informacja INF-1 zgodnie z ustawieniami parametru „Firma posiada status ZPCHr” dla poszczególnych oddziałów. Informacja o tym, czy dany odział jest zakładem pracy chronionej jest obecnie pobierana z definicji oddziału firmy, z zakładki Deklaracje/Dane PFRON. Na raporcie Informacja INF-1 dane w wierszu „C” dotyczące zakładów pracy chronionej będą uzupełnianie tylko dla oddziałów, których okres statusu pokrywa się z okresem za jaki generujemy raport. Wydruk Informacja INF-1 dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”.

Elementy wynagrodzenia

Poprawiliśmy wyliczanie wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy z tyt. siły wyższej. Dotychczas część wynagrodzenia wyliczana ze składników stałych dzielona była przez czas faktycznie przepracowany w danym miesiącu. Obecnie niepomniejszona wartość składnika dzielona jest przez obowiązującą w miesiącu normę czasu pracy.

Deklaracje ZUS

Usystematyzowaliśmy wybór KEDU podczas generowania deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a. Generując te deklaracje dostępne do wyboru będą wyłącznie KEDU odnoszące się do PUE.

Wydruki

Dostosowaliśmy wydruk Informacja DEK-1-0 do obowiązującego wzoru. W części „Dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu” zostały wyodrębnione informacje o stanie zatrudnienia pracowników w etatach i osobach. Natomiast w tabeli w wierszach E i O uwzględnianie są teraz tylko osoby niepełnosprawne. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”.

Czas pracy

Dostosowaliśmy mechanizm importu z 4Trans z pliku uniwersalnego 226.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy generowanie deklaracji ZUS Z-3 w przypadku kiedy pracownik posiada zatrudnienie na etacie i umowę cywilnoprawną z ubezpieczeniem zdrowotnym. W sytuacji gdy pracownik zatrudniony był krócej niż rok (przy generowaniu deklaracji ZUS Z-3 okresy miesięczne nie obejmowały 12 miesięcy) nie było możliwe wygenerowanie deklaracji, gdyż pojawiał się komunikat: „Odwołanie do obiektu…”.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Różnice kursowe

Poprawiliśmy raport Różnice kursowe dla dokumentu RKE w mechanizmie REPX. Dotychczas próba wygenerowania wydruku dla naliczonej różnicy kursowej, która nie posiadała rozliczenia źródłowego kończyła się komunikatem błędu: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Aktualnie problem nie występuje, a jeżeli różnica kursowa nie posiada rozliczenia z WB to na wydruku pojawia się numer dokumentu PKE.

Ewidencje kasowo – bankowe

Poprawiliśmy błąd, który występował podczas dodawania drugiego i kolejnych dokumentów KW w kasie gotówkowej z włączonym parametrem Nie pozwalaj na ujemne stany w Kasie. Po zmianach błąd nie występuje.

Księgowość

Deklaracja CIT-8

Poprawiliśmy naliczanie zaliczek zapłaconych za poprzednie okresy obrachunkowe dla deklaracji CIT-8(33). Dotychczas aplikacja nie naliczała zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące co miało wpływ na wyliczenie kwoty do zapłaty zaliczki CIT w danym miesiącu. Aktualnie błąd nie występuje, a zaliczki zapłacone za poprzednie miesiące naliczają się w prawidłowy sposób.

Deklaracja CIT-8

Poprawiliśmy błąd dotyczący niepoprawnej prezentacji ilości załączników CIT-D w starszych wersjach formularza CIT-8. Dotychczas na deklaracjach w poprzednich wersjach (tj. CIT-8(32), CIT-8(31) i innych wcześniejszych) niezależnie od ilości dołączanych załączników CIT-D, w sekcji C. deklaracji CIT-8 pojawiała się wartość „1”. Po wprowadzonych modyfikacjach wartość ta przedstawia faktyczną ilość dołączonych załączników, zgodnie ze strukturą logiczną dedykowaną dla konkretnej wersji deklaracji.

Deklaracja CIT-8E

Poprawiliśmy mapowanie dla eDeklaracji CIT-8E(4). Dotychczas na wygenerowanej eDeklaracji w polu 72 była prezentowana wartość z pola 77 z sekcji D.2 deklaracji CIT-8E(4). Po wprowadzonych modyfikacjach, wartość w polu 72 jest prezentowana zgodnie z kwotą wprowadzoną na formularzu deklaracji.

Windykacja

Konfiguracja

Przywróciliśmy możliwość pracy na standardowym procesie Workflow używanym w definicji sprawy windykacyjnej. Błąd występował tylko w wersji 2401.3.7 i uniemożliwiał dostęp do przycisków przejścia między kolejnymi etapami sprawy windykacyjnej.

Wersja multi

Księgowość

Praca na wielu bazach

Poprawiliśmy błąd dotyczący konfiguracji pracy na wielu bazach. Dotychczas w sytuacji, gdy nazwy baz danych oraz nazwy firm były różne i zawierały znaki specjalne, wówczas podczas konfiguracji dodatkowej działalności na właścicielu pojawiał się błąd, a wskazanie bazy nie było możliwe. Po wprowadzonej poprawce błąd nie występuje, a sama konfiguracja jest możliwa do ukończenia.

Facebook