Skip to content

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Wielofirmowość

Kadry i Płace

Weryfikatory czasu pracy

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Workflow

Pozostałe

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Ewidencja czasu pracy

Na wydrukach Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa oraz Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa, RCP poprawiliśmy wykazywanie liczby godzin nieobecności, gdy w danym dniu są dwie nieobecności godzinowe. Dotychczas liczba godzin jednej z tych nieobecności mogła być zawyżona. Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Składki na FP

Poprawiliśmy naliczenie składek na FP i FGŚP w przypadku wprowadzenia w kartotece pracownika zbiegu pracy i rodzicielstwa. Dotychczas pomimo zaznaczenia na nieobecności parametru „Po powrocie z nieobecności pracownik jest zwolniony ze składki na Fundusz Pracy” na TAK, podczas łączenia pracy z rodzicielstwem nie naliczały się składki na FP i FGŚP, a powinny. Obecnie składki naliczają się poprawnie.

Teczki pracownicze

Poprawiliśmy wyliczanie końcowej daty okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej w przypadku pracowników, dla których okres przechowywania akt osobowych wynosi 50 lat. Zgodnie z przepisami:

  • W sytuacji pracowników zatrudnionych przed 01.01.1999 r., okres przechowywania akt osobowych wynosi 50 lat, od daty zakończenia pracy.
  • W sytuacji pracowników zatrudnionych po 31.12.1998 r., a przed 01.01.2019 r., okres przechowywania akt osobowych wynosi 50 lat, od daty zakończenia pracy.

Dotychczas w powyższych przypadkach data końca okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej widoczna w kartotece pracownika w zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w sekcji „Akta osobowe” nieprawidłowo wskazywała koniec roku po upłynięciu 50 lat.

Świadectwo Pracy

Na wydruku Świadectwo pracy, który dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty” dodaliśmy informację dotyczącą wykorzystania urlopu wypoczynkowego dodatkowego w czasie kolejnego zawartego stosunku pracy. W przypadku kiedy pracownik nie wykorzystał w całości urlopu wypoczynkowego dodatkowego oraz nie został naliczony za niego ekwiwalent, a ustalił z pracodawcą, że wykorzysta go w kolejnym stosunku pracy, to taka informacja pojawi się w punkcie 8 w informacjach uzupełniających. Zmiany zostały wprowadzone także dla raportu Świadectwo pracy wywoływanego z poziomu dokumentów dodatkowych.

Wydruki

Poprawiliśmy pobieranie adresu pracownika na wydruku Oświadczenie – podwyższ.koszt.uzysk.przychodu. W przypadku, gdy w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Ogólne był wprowadzony adres zameldowania oraz w zakładce Kadry/Adresy nie było uzupełnionego adresu zamieszkania, to na raporcie w wierszu „Adres” nie były pobierane dane. Wydruk dostępny jest z poziomu listy pracowników lub z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Wydruki

Poprawiliśmy działanie wydruku Karta wynagrodzeń przy odznaczonych wszystkich parametrach w opcjach raportu. Dotychczas przy takiej konfiguracji pojawiał się komunikat uniemożliwiający wygenerowanie raportu. Wydruk dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Elektroniczna dokumentacja pracownicza

Poprawiliśmy dostępność do zakładki Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Pozostała dokumentacja w kartotece pracownika w przypadku, gdy na operatorze zostały zablokowane „Prawa obiektowe” do definicji dokumentu dodatkowego, który został wcześniej dodany temu pracownikowi. Dotychczas w takiej sytuacji przy próbie wejścia na zakładkę „Pozostała dokumentacja” pojawiał się komunikat „Brak praw dostępu do danych”. Uwaga: Powyższy komunikat widoczny był też w Pulpicie pracownika w zakładce Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Pozostała dokumentacja.

Ewidencja czasu pracy

Poprawiliśmy działanie wydruku Lista obecności – podpisy. Dotychczas jeżeli w opcjach raportu parametr „Bez podz. na wydziały” był zaznaczony na TAK, to raport generował dla wszystkich pracowników informację o wydziale pobraną z pierwszego pracownika z listy. Obecnie w takiej sytuacji na wydruku znajdzie się informacja o głównym wydziale firmy. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Deklaracja PFRON

Poprawiliśmy wykazywanie na deklaracji Wn-D pracowników pełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Zgodnie z wyjaśnieniami PFRON takie osoby, które w kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne w polu „Rodzaj zatrudnienia” mają wskazaną opcję „Uczeń I klasy”, „Uczeń II klasy”, „Uczeń III klasy” lub „Młodociany przyuczany”, będą wliczane w poz. 39 i 41, natomiast nie będą wliczane w poz. 37.

Deklaracja GUS

Na wydruku Zestawienie Z-06 poprawiliśmy wykazywanie osób w dziale 5 w wierszach 08, 09 11. Dotychczas pracownicy, którzy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia w obecnej firmie pracowali w innym zakładzie pracy, czyli pomiędzy zatrudnieniem u poprzedniego i obecnego pracodawcy nie było ani jednego dnia przerwy, byli nieprawidłowo wykazywani w dziale 5 w wierszu 11. Obecnie są oni wykazywani w wierszach 08 oraz 09. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „GUS”.

Właściciel

Poprawiliśmy wyliczanie podstawy składki zdrowotnej w przypadku zmiany formy opodatkowania właściciela na podatek naliczany według skali lub na podatek liniowy. Dotychczas podstawa składki zdrowotnej wyliczana była w takim przypadku na podstawie dochodu z poprzedniego miesiąca. Obecnie w przypadku zmiany formy opodatkowania podstawę składki zdrowotnej stanowi wynagrodzenie minimalne ustalane na pierwszy dzień tzw. „roku składkowego”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy roczne rozliczenie składki zdrowotnej właścicieli, którzy oprócz działalności głównej rozliczali również dodatkową działalność (aktywne pole „Dodatkowa działalność” w kartotece właściciela na zakładce Kadry/Właściciel). W przypadku rozliczania działalności głównej oraz dodatkowej w jednej deklaracji ZUS DRA dochodziło do zdublowania się składek w polu Suma miesięcznych należnych składek wynikająca ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy rozliczenie. W przypadku działalności dodatkowej zakończonej w trakcie roku poprawiliśmy również generowanie deklaracji ZUS DRA. Dotychczas po zakończeniu działalności dodatkowej mogła ona zostać oznaczona w ZUS DRA jako nadal rozliczana pomimo wykazanych zerowych wartości.

Zajęcia komornicze

Uwzględniliśmy wartość ulgi podatkowej z kartoteki z zakładki Kadry/Dane podatkowe z sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy”, podczas wyliczania kwoty wolnej od zajęć komorniczych na umowie cywilnoprawnej.

Właściciel

Poprawiliśmy wyliczanie okresu zawieszenia działalności w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej właścicieli. Dotychczas, jeżeli wyrejestrowanie z ubezpieczeń miało miejsce pierwszego dnia miesiąca, to miesiąc ten był interpretowany jako miesiąc prowadzenia działalności. Obecnie w takiej sytuacji miesiąc uznany zostanie za miesiąc bez prowadzonej działalności.

Ekwiwalent za urlop

Poprawiliśmy sposób wyliczania „Ekwiwalentu za czas urlopu” z uwzględnieniem elementu wynagrodzenia, który na definicji w zakładce „Nieobecności” w sekcji „Wynagrodzenia za ekwiwalent” jako podstawę ma wskazaną opcję „Wliczać aktualną wartość” oraz parametr „Po dopełnieniu” zaznaczony na TAK. Dotychczas jeżeli w miesiącu, w którym wypłacany był ekwiwalent nastąpiła aktualizacja kwoty tak skonfigurowanego elementu to był on brany do podstawy ekwiwalentu w nieprawidłowej wartości. Obecnie taki element jest wliczany w wartości nominalnej aktualnej.

Właściciel

W rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej właścicieli poprawiliśmy obliczanie rocznej podstawy wymiaru składki. Dotyczy właścicieli rozliczających podatek liniowo lub wg skali. Dotychczas podczas obliczania rocznej podstawy wymiaru składki na podstawie płacy minimalnej system pobierał zaktualizowaną wartość płacy minimalnej, jeżeli ta zmieniła się w trakcie roku. Obecnie przyjmowana jest płaca minimalna obowiązująca w pierwszym dniu tzw. „roku składkowego” tj. 1 lutego roku, którego dotyczy rozliczenie.

Właściciel

Poprawiliśmy działanie przycisku „Pobierz dochód”, który dostępny jest w kartotece właściciela w zakładce Kadry/Właściciel – przychody. Dotychczas w przypadku właściciela opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych pobierany w ten sposób dochód nie uwzględniał składek społecznych z poprzednich miesięcy, które nie zostały wcześniej pobrane ze względu na zerowe dochody lub straty. Obecnie przycisk „Pobierz dochód” uwzględnia składki społeczne z poprzednich miesięcy w pierwszym kolejnym miesiącu z odnotowanym dochodem.

Karta przychodów

Poprawiliśmy działanie wydruku Karta przychodów pracownika w przypadku, gdy pracownik podlegał składkom PPK oraz w danym miesiącu miał naliczoną więcej niż jedna wypłata. Dotychczas w takiej sytuacji składki PPK wykazywane na raporcie były nieprawidłowo mnożone przez ilość list płac w danym miesiącu. Obecnie wartość wykazywana jest prawidłowo. Wydruk dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy działanie czynności „Przygotuj ZUA i ZZA”, która dostępna jest na liście Kadry i Płace/Kadry/Umowy w menu Czynności/Deklaracje ZUS/Przygotuj ZUA i ZZA. Dotychczas podczas wykonywania tej czynności w zależności od historii dodanych wcześniej dokumentów ZUA/ZZA oraz ZWUA mógł zostać wyświetlony komunikat uniemożliwiający zakończenie operacji: „Element o tym samym kluczu został już dodany”.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy działanie wydruku Zestawienie pracowników wg urzędów skarbowych. Dotychczas przy zaznaczonej w parametrach wydruku opcji „Data i podpis PIT” na TAK, kolumny „Data odebrania PIT” oraz „Podpis” były niepotrzebnie wypełnione. Po zmianach pola te są puste i umożliwiają uzupełnienie ich przez pracownika odbierającego deklarację PIT. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT-11.

Deklaracje ZUS

Zmodyfikowaliśmy pliki xml eksportowanych deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a. Po zaczytaniu plików do PUE ZUS i ich weryfikacji w uwagach pojawiały się informacje o brakujących do uzupełnienia danych. Obecnie weryfikacja przebiega poprawnie.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy działanie formularza „Bilans otwarcia PIT-11 (29)” dla pracownika korzystającego ze zwolnienia z podatku dla dużych rodzin lub zwolnienia z podatku dla powracających z zagranicy. Dotychczas dla takiej osoby pozycje nr 96 oraz 97 na formularzu bilansu otwarcia deklaracji PIT-11 (29) pozostawały zablokowane. Obecnie te pola są edycyjne. Formularz „Bilans otwarcia PIT-11 (29)” dostępny jest w kartotece pracownika w zakładce Deklaracje/Bilans otwarcia deklaracji PIT.

Świadectwo Pracy

Na wydruku Świadectwo pracy pracownika tymczasowego, który jest wywoływany w kartotece pracownika z poziomu dokumentów dodatkowych dla poszczególnych okresów zatrudnienia, poprawiliśmy wykazywanie dni urlopu wypoczynkowego w pkt. 6.2 w przypadku, gdy został wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Dotychczas, gdy okres zatrudnienia obejmował przełom roku, w pkt. 6.2 były nadmiarowo uwzględniane dni ekwiwalentu za niewykorzystany czas urlopu z poprzedniego roku kalendarzowego. Uwaga: Jeżeli poprawka ma być uwzględniona na dotychczas naliczonych dokumentach dodatkowych to należy użyć przycisku „Przelicz”.

Świadectwo Pracy

Na wydruku Świadectwo pracy, który dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty” poprawiliśmy wykazywanie okresów przebywania na nieobecności „Urlop wychowawczy (kod 121)”. Dotychczas jeżeli dziecko wskazane na formularzu nieobecności „Urlop wychowawczy (kod 121)” na dzień wywołania raportu było powyżej pewnego wieku, to okres tego urlopu nie był wykazany w pkt. 6.7. Natomiast zgodnie z przepisami urlop wychowawczy zawsze należy wykazać w świadectwie pracy. Jedynie urlop ojcowski i urlop rodzicielski wykazujemy tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu. Zmiany zostały wprowadzone także dla wydruku Świadectwo pracy wywoływanego z poziomu dokumentów dodatkowych oraz dla dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023”. Uwaga: Jeżeli zmiany mają być uwzględnione na dotychczas naliczonych dokumentach dodatkowych to należy użyć przycisku „Przelicz”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy generowanie deklaracji ZUS Z-3 w przypadku, gdy w miesiącach uwzględnianych w zakładkach „Składniki wynagrodzenia – okresy miesięczne” oraz „Składniki wynagrodzenia – pozostałe okresy”, występowała korekta wynagrodzenia oraz nieobecności wpływające na potrzebę uzupełnienia przyczyny nieprzepracowania całego miesiąca. W takiej sytuacji system próbował dodawać dwukrotnie przyczynę pod ten sam okres i przy próbie generowania deklaracji ZUS Z-3 pojawiał się komunikat: „Element o tym samym kluczu został już dodany”.

Import z PUE

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Import z PUE zmieniliśmy tekst uwagi dotyczącej parametru „Importuj automatycznie przy użyciu HZ” na „Uwaga! Zaznaczenie parametru wymaga skonfigurowania dodatku „Harmonogram Zadań”. Nieobecności z PUE nie będą importowane, jeżeli konfiguracja HZ nie zostanie wykonana.”

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy działanie parametru „Uwzględnienie w podstawie chorobowej rozliczenia nieobecności usprawiedliwionej płatnej wyłącznie ze składników stałych (dotyczy miesiąca w którym pracownik przebywa na nieobecności wymagającej uzupełnienia wynagrodzenia i dodatkowo na nieobecności usprawiedliwionej płatnej)”. Parametr dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne w sekcji „Podstawa wymiaru zasiłku”.

Wydruki

Poprawiliśmy na wydruku Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe) uwzględnianie opodatkowanej zaliczki i jej spłaty. Dotychczas, jeżeli w opcjach raportu parametr „Zalicz. i spłaty opodatk.” był zaznaczony na „Tak” oraz pracownikowi została wypłacona opodatkowana zaliczka wraz ze spłatą, to na wydruku kwota w pozycji „Razem netto” była zawyżona. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Struktura organizacyjna

Dostosowaliśmy metodę wyliczającą przełożonego, tak aby była ograniczona tylko do wskazanej struktury organizacyjnej, a nie sprawdzała wszystkich zdefiniowanych struktur.

Umowa o pracę

Dodaliśmy możliwość wyświetlenia i eksportu do arkusza excel w formacie tekstowym w postaci jednej kolumny informacji o wymiarze etatu. Informację możemy wyświetlić na liście pracowników dodając poprzez „Organizator listy” pole „Workers.Info.WymiarEtatuTxt”. Wcześniej informacja o wymiarze etatu była wyświetlana poprzez dodanie na liście pracowników pola „Workers.Info.WymiarEtatu”, które po zapisaniu do arkusza excel prezentowane było w formacie liczbowym w dwóch kolumnach.

Księgowość

Kraje

Poprawiliśmy ustawianie kodu kraju w danych adresowych firmy w sytuacji, kiedy dane firmy są pobierane z GUS. Przed zmianą kod kraju ustawiał się w polu przeznaczonym na nazwę, po zmianach jest umieszczany w polu dedykowanym dla kodu.

Dekrety

Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał dodanie do wzoru numeracji pola „Okres.Symbol”, podczas modyfikacji definicji dokumentu typu Dekret „D”. Wcześniej po usunięciu tego pola ze wzoru numeracji, nie było możliwości ponownego umieszczenia go we wzorze. Aktualnie pole „Okres.Symbol” dostępne jest do wyboru z poziomu sekcji Dostępne pola numeratora w konfiguracji definicji dokumentu typu Dekret i BO.

Deklaracje CIT

Zmieniliśmy dostępność funkcji generowania deklaracji CIT-8ST w zależności od dostępnego obszaru funkcjonowania. Posiadając dostęp do obszaru Kadry i Płace oraz Księgowość, użytkownik ma możliwość generowania deklaracji CIT-8ST z poziomu obu obszarów. Dotychczas, w takiej sytuacji, generowanie deklaracji CIT-8ST było możliwe tylko z poziomu obszaru Księgowego.

Dekrety

Poprawiliśmy działanie czynności Stornuj w sytuacji, kiedy jest wykonywana dla zapisu na konto rozrachunkowe, które nie jest słownikowe. Przed zmianą program nie umiał obsłużyć poprawnie tworzenia płatności w przypadku zapisu na konto nie posiadające słownika. Po wprowadzonych modyfikacjach czynność działa prawidłowo.

Dokumenty Ewidencji

Poprawiliśmy błąd przypisywania odpowiedniej definicji dokumentu bilansu otwarcia w przypadku włączonych praw do dokumentów ewidencji. Błąd występował w szczególnych przypadkach braku praw do standardowej definicji dokumentu ewidencji typu BO ewidencja.

Grupy VAT

Poprawiliśmy błąd, który w pewnych sytuacjach uniemożliwiał wygenerowanie scentralizowanej deklaracji VAT-UE w konfiguracji Grupy VAT. Dotychczas w sytuacji kiedy w deklaracji wewnętrznej występował więcej niż jeden załącznik (VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C) system reagował błędem. Aktualnie scentralizowana deklaracja jest możliwa do wygenerowania niezależnie od ilości załączników występujących w deklaracjach wewnętrznych.

Złe długi VAT

Poprawiliśmy mechanizm prezentowania danych w pliku JPK w zakresie podatku naliczonego. Dotychczas w sytuacji, kiedy podatnik skorzystał z ulgi na złe długi ze względu na nieuiszczoną płatność, a następnie regulował ją częściowo w różnych okresach składania JPK, zapisy identyfikujące ponowne prawo do odliczenia podatku, błędnie prezentowały wartość w polu K_47 uwzględniając wcześniejsze rozliczenia. Po wprowadzonych zmianach korekta podatku naliczonego ujmowana jest w odniesieniu do tej części, która została uregulowana w danym okresie.

Handel

e-Sklepy Konektor

Dodaliśmy obsługę opcjonalnego pola availiability_id w wymianie danych z Shoper.

Towary

Uniemożliwiliśmy dodanie zablokowanego towaru jako składnika receptury.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy błąd na wydruku związany z brakiem tabeli zawierającej informacje o powiązanych fakturach zaliczkowych. Problem występował przy wielu fakturach zaliczkowych powiązanych relacją.

Integrator

Poprawiliśmy brak pojawiania się wyjątków określonych w definicjach komunikatów integratora przy wykorzystaniu formatu JSON i metody Get.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy tworzenie zadań synchronizacji dla cechy słownikowej, gdy nazwa słownika jest różna od nazwy cechy. Dotychczas nie tworzyło się zadanie synchronizacji.

Uprawnienia

Umożliwiliśmy wystawianie dokumentów rozchodu, przy braku prawa do dokumentów przyjęć magazynowych, gdy obrót w magazynie określony jest na podstawie cechy z zapisem bazodanowym jej wartości.

WMS Konektor

Usprawniliśmy mechanizmy związane z przetwarzaniem dokumentu inwentaryzacji.

e-Sklepy Konektor

Ulepszyliśmy ustawianie statusów zamówień dla platformy Baselinker tak, by wysyłał się status wskazany w konfiguracji pola StatusPo.

Umowy cykliczne

W Opcjach na zakładce Handel/Definicje dokumentów/Umowy dodaliśmy parametr o nazwie 'Edycja stanu początkowego elementu rozliczeniowego na pozycji umowy dostawy (tylko UI)’, który ma następujące ustawienia:

  1. Tak – oznacza możliwość edycji (w tym wartość mniejszą niż wyliczona),
  2. Nie – oznacza brak możliwości edycji,
  3. Tylko większy – oznacza możliwość wpisania tylko wartości większej niż wyliczona.

Tylko UI – oznacza działanie na poziomie interfejsu użytkownika, czyli obowiązuje tylko na liście/tabeli pozycji umowy.

Deklaracja Intrastat

Zaktualizowaliśmy generowanie IdKontrahenta w deklaracji Intrastat Wywóz. Jeśli odbiorcą towaru jest inny podmiot niż fakturowany kontrahent wówczas NIP odbiorcy zostanie wprowadzony w polu IdKontrahenta.

Umowy cykliczne

W Opcjach na zakładce Handel/Definicje dokumentów/Umowy dodaliśmy parametr o nazwie 'Edycja stanu bieżącego elementu rozliczeniowego na pozycjach umowy dostawy z tym samym urządzeniem/licznikiem i z taką samą jednostką (tylko UI)’, który ma następujące ustawienia:

  1. Podpowiedz tę samą wartość – oznacza, że wartość wpisana podpowiada się w pozostałych wierszach jednokrotnie, potem można ją zmienić w każdym wierszu,
  2. Utrzymaj tę samą wartość – oznacza, że każda zmiana propaguje nową wartość do pozostałych wierszy (wartość domyślna),
  3. Nie podpowiadaj wartości – każdy wiersz trzeba uzupełnić osobno.

Tylko UI – oznacza działanie na poziomie interfejsu użytkownika, czyli obowiązuje tylko na liście/tabeli pozycji umowy.

Księga inwentarzowa

Dokumenty ŚT

Poprawiliśmy błąd przypisywania odpowiedniej definicji dokumentu ewidencji dla dokumentów z obszaru środków trwałych w przypadku włączonych praw do dokumentów ewidencji. Błąd występował w szczególnych przypadkach braku praw do standardowej definicji dokumentu ewidencji typu Środki trwałe ewidencja.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Dokumenty kasowe

Na wydrukach dokumentów kasowych KP/KW realizowanych w mechanizmie REPX dodaliśmy informację o numerze raportu i pozycji w raporcie.

Noty odsetkowe

Poprawiliśmy wydruk noty odsetkowej. Dotychczas podczas generowania wydruku noty odsetkowej z wykorzystaniem mechanizmu REPX, adres korespondencyjny nie był wyświetlany na wydruku. Po poprawkach adres wyświetlany jest w sposób prawidłowy.

Noty odsetkowe

Poprawiliśmy sposób wyświetlania wartości w polu „Kwota należności” dla not odsetkowych typu Nota dla płatności. Po dokonanej poprawce, wartość prezentowana we wspomnianym polu przedstawia kwotę należności pozostałej do spłaty na moment generowania noty odsetkowej. W przypadku generowania noty dla płatności według podatkowej stopy procentowej, przy wybranej opcji Stan rozliczenia jako Rozliczone częściowo wartość w polu „Kwota należności” prezentowana jest na podstawie mechanizmu ustalonego dla noty odsetkowej typu Nota dla rozliczeń.

CRM

Korespondencja masowa

Poprawiliśmy wyświetlanie nazwy Instytucji finansowych PPK, Urzędów skarbowych, Urzędów celnych, Banków podczas dodawania ich do Korespondencji seryjnej. Do tej pory była one niewidoczna. Dzięki wprowadzonej zmianie łatwiej będzie zidentyfikować wspomniane instytucje i będą one wyświetlane na standardowym raporcie Korespondencja seryjna.

Serwis

Serwis

Poprawiliśmy błąd występujący na zleceniu serwisowym polegający na błędnym przypisywaniu pozycji w zakładkach Usługi oraz Części. Błąd polegał na tym, że jeśli przed zapisaniem zlecenia serwisowego wprowadziliśmy pozycję na jednej z zakładek, a następnie na drugiej, to po zapisaniu zlecenia wszystkie wprowadzone pozycje przypisane zostały do pierwszej z nich. Od teraz problem nie występuje i pozycje przypisane zostają do zakładek Usługi oraz Części zgodnie z przypisaniem.

Kadry i Płace

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy uwzględnianie miesięcy w podstawie chorobowego w przypadku, gdy pracownik ma wprowadzony zbieg pracy i rodzicielstwa, a wcześniej miał aktualizację kartoteki niezwiązaną ze zbiegiem np. w związku z rezygnacją z PPK. Dotychczas w takiej sytuacji podczas wyliczania podstawy chorobowego uwzględniane były tylko miesiące do chwili wcześniejszej aktualizacji.

Projekty

Projekty

Poprawiliśmy błąd kopiowania nieaktywnego projektu. Do tej pory jeśli źródłowy projekt znajdował się w stanie nieaktywnym, to jego kopia również tworzona była w takim stanie. Uniemożliwiało to pracę z projektem przez brak możliwości jego otwarcia. Od teraz kopia projektu tworzona jest w pierwszym stanie aktywnym. Dzięki temu mamy możliwość modyfikacji pożądanych parametrów projektu.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Poprawiliśmy obsługę procesu składania „e-wniosku o urlop wypoczynkowy” z użyciem parametru „Urlop na żądanie”. Dotychczas jeżeli pracownik w pierwszej kolejności zaznaczył parametr „Urlop na żądanie” na TAK, następnie wybrał w polu „Podejmij decyzję” opcję „Akceptuj”, a w kolejnym kroku odznaczył parametr „Urlop na żądanie”, to pole „Podejmij decyzję” nie było prawidłowo przeliczane i po zapisaniu takiego wniosku skutkowało automatycznym zatwierdzeniem „e-wniosku o urlop wypoczynkowy”. Obecnie po odznaczeniu parametru „Urlop na żądanie”, w polu „Podejmij decyzję” zostanie ustawiona opcja „Pozostaw w obecnym stanie”.

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Wielofirmowość

Poprawiliśmy błąd występujący podczas tworzenia konta pozabilansowego walutowego w sytuacji, kiedy w innej firmie, do której bieżący operator nie miał praw dostępu istniało pozabilansowe konto walutowe. Po zmianach błąd nie występuje.

Kadry i Płace

Weryfikatory czasu pracy

Poprawiliśmy algorytm weryfikacji czasu pracy przy zastosowaniu ruchomego czasu pracy w sytuacji, kiedy zarejestrowane zostanie wejście pracownika i nie zostanie zarejestrowane wyjście. W zależności od konfiguracji algorytmów RCP umożliwiamy w takiej sytuacji automatyczne uzupełnienie godzin pracy pracownika na podstawie obowiązującej normy czasu pracy.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Umożliwiliśmy składanie e-wniosków związanych z czasem pracy w sytuacji, gdy we wskazanym dniu odnotowane zostały już inne strefy czasu pracy. Dotychczas, jeżeli w wybranym dniu odnotowana została strefa czasu pracy np. „Wyjście prywatne”, system nie pozwalał na złożenie w tym dniu kolejnego e-wniosku związanego z czasem pracy np. „e-wniosku o wyjście służbowe”. Takie działanie użytkownika było blokowane komunikatem „W wybranym dniu pracownik posiada wprowadzone inne strefy pracy”. Obecnie umożliwiliśmy składanie kolejnych e-wniosków związanych z czasem pracy na ten sam dzień pod warunkiem, że w godzinach wprowadzonych w e-wniosku nie występują już inne strefy czasu pracy mające powiązanie z wnioskami.

Workflow

Pozostałe

Ujednoliciliśmy sposób wyświetlania elementów struktury organizacyjnej na drzewie struktury w obu interfejsach. Dzięki temu elementy o takiej samej Nazwie wyświetlanej wpięte w ten sam węzeł nadrzędny są dostępne dla użytkownika.

Facebook