Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja platynowa

Wersja standard

Handel i Magazyn
Handel
Kadry Płace i HR
Kadry i Płace
Procesy
Workflow
Projekty i usługi
Projekty i Budżetowanie

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy odświeżanie listy po zmianie jej ustawień za pomocą organizatora. Dotąd po wykonaniu niektórych wygląd listy odświeżał się dopiera po jej ponownym otwarciu.

Wydruki W wersji 2310.2.3 dla formularzy zestawień księgowych reguły dotyczące zapamiętywania ustawień listy dostępnych wydruków zostały dostosowane do zasad obowiązujących w całym systemie. Wspomniane ustawienia dotychczas były zapisywane z dokładnością do poszczególnych zestawień. Po zmianach ustawienia listy wydruków są wspólne dla wszystkich zestawień.
W przypadku, gdy na formularzu konkretnego zestawienia był zarejestrowany jakiś dodatkowy wydruk użytkownika, nie będzie on dostępny od wersji 2310.2.3 i niezbędna jest ponowna rejestracja takiego wydruku z dostępnością dla wszystkich zestawień. Ustawienia dostepnych wydruków dla listy zestawień księgowych pozostają bez zmian.

Moduł Business Intelligence
Poprawione funkcje

Analizy wielobazowe Poprawiliśmy błędy związane ze zdublowanymi wartościami identyfikatora występujące przy próbie utrwalenia analiz wielobazowych poprzez wprowadzenie warunku ograniczającego zwracane wartości do aktualnych wpisów. Dodatkowo zmieniliśmy typ złączeń z wewnętrznego na lewe zewnętrzne jeśli chodzi o łączenie z domeną zawierającą informacje o osobach kontaktowych, dzięki temu, nawet jeśli takich osób nie ma wprowadzonych to wyniki analiz będą zwracane. Do tabeli i domeny BI_m_a_Koszty pracodawcy miesięcznie Kalendarz (oś czasu)_wielobaza dodaliśmy brakujące pole bufor.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Pozostałe W parametrach definicji plików XML (DefXmlNag) dodaliśmy nowy parametr o nazwie 'Znacznik BOM’, który jest dostępny po wybraniu strony kodowej 65001 (UTF-8). Domyślnie dla takiej strony kodowej parametr ten jest włączony, co skutkuje umieszczaniem znaku BOM w plikach XML tworzonych na podstawie definicji. Po wyłączeniu parametru na definicji eksportu, w plikach XML tworzonych na jej podstawie znak BOM jest usuwany.

Pozostałe Zmieniliśmy treść komunikatu błędu w przypadku braku przelicznika jednostek dodając do treści kod i nazwę towaru do którego komunikat się odnosi. Obecnie komunikat brzmi: „Nie znaleziono przelicznika ’xxx’ do ’yyy’ dla towaru: '<kod – nazwa>’„.

Sprzedaż Umożliwiliśmy wydrukowanie faktury sprzedaży z adnotacją „Odwrotne obciążenie” dla kontrahenta wewnątrzunijnego i eksportowego oraz pozycji usługowej ze stawką 'NP’ przy zaznaczonym parametrze 'Nabywca podatnik (odwrotne obciążenie)’.

Dokumenty handlowe Ulepszyliśmy edycję opisu analitycznego w dokumencie handlowym. Umożliwiliśmy automatyczne przeliczanie kwot w elementach opisu po zmianie wartości pozycji dokumentu. Kwota elementu opisu jest przeliczana proporcjonalnie do zmiany wartości pozycji. Takie działanie można obecnie włączyć za pomocą nowego parametru 'Przeliczenie’ definicji dokumentu.

Dokumenty handlowe Umożliwiliśmy konfigurowanie dostępności edycji opisu analitycznego w dokumencie handlowym. Odpowiada za to nowy parametr definicji dokumentu 'Edycja opisu analitycznego’ z następującymi opcjami: Brak, Zawsze, Na zatwierdzonym.

e-Sklepy Konektor Dodaliśmy możliwość importu zamówień ze sklepu Magento z formą płatności związaną z Przelewy24.

Korekty dokumentów Rozszerzyliśmy możliwości przenoszenia korekt przyjęć magazynowych do bufora. Takie operacje są zależne od wygenerowanych w danej transakcji przyjęcia obrotów i ich złożoności.

Poprawione funkcje

Zamówienia i oferty W zamówieniach z subzasobami poprawiliśmy przenoszenie zamówionych zasobów podpiętych do zasobu zamówionego (u dostawcy) na zasób magazynowy, gdy przyjęcie magazynowe lub faktura zakupu z przyjęciem tworzone w relacji do ZD (zamówienia do dostawcy) są zrealizowane częściowo (otrzymaliśmy część towaru). Dotychczas, przy częściowej realizacji dostawy, subzasoby pozostawały przypięte do zasobu zamówionego u dostawcy.

Relacje dokumentów Poprawiliśmy problem związany z brakiem możliwości dołączania faktury zaliczkowej do dokumentu zakupu wystawionego w obiegu odwróconym. Dotychczas podczas wystawiania dokumentu zakupu do części z pozycji istniejącego dokumentu przyjęcia (obieg odwrócony) nie było możliwości podpięcia do tego dokumentu wprowadzonej wcześniej faktury zaliczkowej.

Relacje dokumentów Poprawiliśmy przenoszenie cen w walucie obcej z pozycji dokumentu nadrzędnego na pozycje podrzędnego po zmianie daty na dokumencie podrzędnym. Do tej pory w takiej sytuacji ceny, a co za tym idzie i cały dokument „zerowały” się. Obecnie taki problem nie występuje.

Relacje dokumentów Wyeliminowaliśmy problem dublowania składników produktu na pozycjach dokumentu podrzędnego tworzonego automatycznie z włączonym parametrem 'Zamieniaj produkty na składniki’ na definicji relacji. Do tej pory, jeśli na dokumencie wybraliśmy produkt i zmieniliśmy jego cenę, to przy włączonym ww. parametrze na nowym dokumencie podrzędnym pozycje zawierające składniki tego produktu były podwajane.

Stany magazynowe i obroty Wyeliminowaliśmy problem związany z zamykaniem okresu magazynowego. Problem pojawiał się w przypadku, gdy w zamykanym okresie był dokument przyjęcia z towarem, dla którego nastąpił rozchód całej ilości i jego kartoteka była zablokowana.

Umowy cykliczne Poprawiliśmy działanie filtra 'Rozliczenie’ na liście Umowy. Filtr odnosi się tylko do bieżącego okresu (nie weryfikuje ciągłości rozliczenia w poprzednich okresach). Umowy i aneksy posiadające następne aneksy są z założenia traktowane jako rozliczone.

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy funkcjonalność importu pozycji dokumentu z arkusza kalkulacyjnego. Aktualnie uwzględnia ona filtr towaru na definicji magazynu dla dokumentów, które mają w definicji ustawiony 'Typ Partii’ na 'Brak’.

JPK Wyeliminowaliśmy błędy dotyczące niezgodności pliku JPK_GV z obowiązującą schemą. Pierwszy z nich dotyczył danych podmiotu i pojawiał się przy włączonym parametrze „Firma jest osobą fizyczną”. Drugi błąd występował w przypadku dokumentów sprzedaży wprowadzanych w „Ewidencji dokumentów” i dotyczył błędnego oznaczania pozycji jednocześnie jako towar i usługa.

Partie i zasoby Rozwiązaliśmy problem polegający na braku możliwości wskazania partii na składnikach produktu wybranego na dokumencie kompletacji. Obecnie w takiej sytuacji jest możliwość wskazania partii dla każdego składnika.

Pozostałe Zoptymalizowaliśmy wystawianie faktur sprzedaży w relacji do kilku dokumentów zamówień od odbiorcy. Do tej pory zdarzały się sytuacje, że proces ten powodował zawieszenie systemu bez żadnego komunikatu o błędzie. Od tej pory problemy takie nie powinny już wystąpić.

Wydruki

Wydruki dokumentów Poprawiliśmy wyliczanie rozrachunków kontrahenta przy generowaniu wydruków sprzedaży. Do tej pory w przypadku bardzo dużej ilości rozrachunków czasem występował problem z wydrukiem dokumentu dla takiego kontrahenta.

Dodatki

e-Sklepy Konektor Dodaliśmy możliwość wysyłania danych o przesyłce z enova365 do platformy BaseLinker.

e-Sklepy Konektor Zmieniliśmy nazwę definicji z Baselinker_ShipmentStatus_Upload na Baselinker_ShipmentInfo_Upload, zgodnie z nazwą zadania i nazwą definicji do pobierania danych o przesyłkach: Baselinker_ShipmentInfo_Download.

Kurierzy Obsłużyliśmy wysyłanie numeru dokumentu na etykietach, gdy są również wysyłane informacje w polu 'Uwagi’.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Deklaracja PIT Na liście Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT-4R dodaliśmy formularz deklaracji PIT-4R w wersji 13, który ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 01.01.2023 r. Formularz zawiera nowe części:

 • D. Pomniejszenie podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek zgodnie z art. 26eb ustawy lub art. 18db ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwaga: Po przeliczeniu deklaracji za miesiąc grudzień, jeżeli we wcześniejszych miesiącach sekcja D nie była uzupełniona, parametr 158 pozostanie ustawiony jako „Nie” i pola będą nieaktywne. Jeżeli we wcześniejszych miesiącach była wpisana kwota pomniejszenia to parametr zostanie ustawiony jako „Tak” i pole dotyczące grudnia stanie się aktywne. Jeżeli pola dotyczące pozostałych miesięcy mają stać się aktywne to należy skorzystać z Czynności/Edytuj formularz.
 • E. Podatek do wpłaty do urzędu skarbowego.

Ponadto zaktualizowaliśmy pozycje PIT-4R do wersji 13 deklaracji.

Deklaracja PIT Na liście Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT-8AR dodaliśmy formularz deklaracji PIT-8AR w wersji 13, który ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 01.01.2023 r. Formularz zawiera nowe części:

 • D. Pomniejszenie podlegającego przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 26eb ustawy lub art. 18db ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwaga: Po przeliczeniu deklaracji za miesiąc grudzień, jeżeli we wcześniejszych miesiącach sekcja D nie była uzupełniona, parametr 466 pozostanie ustawiony jako „Nie” i pola będą nieaktywne. Jeżeli we wcześniejszych miesiącach była wpisana kwota pomniejszenia to parametr zostanie ustawiony jako „Tak” i pole dotyczące grudnia stanie się aktywne. Jeżeli pola dotyczące pozostałych miesięcy mają stać się aktywne to należy skorzystać z Czynności/Edytuj formularz.
 • E. Podatek do wpłaty do urzędu skarbowego.
 • F. Odsetki, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Uwaga: Po przeliczeniu deklaracji za miesiąc grudzień, jeżeli pola dotyczące pozostałych miesięcy mają stać się aktywne to należy skorzystać z Czynności/Edytuj formularz.

Ponadto zaktualizowaliśmy pozycje PIT-8AR do wersji 13 deklaracji.

Deklaracja PIT Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-4R(13) oraz PIT-8AR(13) do schematów plików XML opublikowanych na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Wzory stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

PFRON Dodaliśmy możliwość przygotowania deklaracji INF-2 „Informacja roczna o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”. Deklaracja jest dostępna z poziomu listy Kadry i Płace/Deklaracje PFRON/ INF-2.

Czas Pracy Zmodyfikowaliśmy działanie czynności seryjnej „Uzgodnij dobę pracowniczą” dostępnej na liście pracowników. Aktualnie po wykonaniu tej operacji cechy przypisane do strefy czasu pracy, której operacja dotyczy również zostaną przeniesione.

Deklaracje ZUS Zmodyfikowaliśmy działanie czynności „Przygotuj ZUA i ZZA”, która dostępna jest na liście Kadry i Płace/Kadry/Umowy w menu Czynności/Deklaracje ZUS/Przygotuj ZUA i ZZA. Jeśli po uruchomieniu czynności algorytm zweryfikuje, że:

 • pomiędzy umowami nie było dnia przerwy,
 • kody wykonywanego zawodu w umowach są takie same,
 • poprzednia umowa nie ma wprowadzonego wyrejestrowania poprzez deklarację ZWUA,

to nie zostanie utworzona deklaracja ZUS ZUA/ZZA dla takiej umowy, i zostanie ona uznana za kontynuację poprzedniej.

Elementy wynagrodzenia Dostosowaliśmy naliczanie wynagrodzenia za urlop z tytułu siły wyższej do ustawienia, gdy nie pomniejszamy wynagrodzenia zasadniczego za czas urlopów (wówczas w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na elemencie „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” w zakładce „Nieobecności” w sekcji „Wynagrodzenia za czas urlopu” w polu „Podstawa” ustawiona jest opcja „Wliczać po przeliczeniu” oraz w polu „Współczynnik proporcjonalności” opcja „W zerowej wartości”; dodatkowo w zakładce Algorytm/Ogólne w sekcji „Korekta wartości z tytułu nieobecności (pomniejszenia)” w polu „Urlopów i innych płatnych” wybrana jest opcja „Proporcjonalnie zero”). W takim przypadku wynagrodzenie zasadnicze zostanie pomniejszone proporcjonalnie za czas urlopu z tytułu siły wyższej oraz naliczy się element „Wynagr.urlop siła wyższa” w wysokości 50% wynagrodzenia za każdy dzień/godzinę urlopu z tytułu siły wyższej. Uwaga: Jeżeli w konfiguracji programu na definicji elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” zastosowano w zakładce Algorytm/Ogólne w sekcji „Korekta wartości z tytułu nieobecności (pomniejszenia)” w polu „Urlopów i innych płatnych” opcję „Algorytm”, aby wyliczenia były poprawne sugerujemy ustawienie opcji „Proporcjonalnie zero”.

Elementy wynagrodzenia Dostosowaliśmy naliczanie wynagrodzenia za urlop radcowski do ustawienia, gdy nie pomniejszamy wynagrodzenia zasadniczego za czas urlopów (wówczas w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na elemencie „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” w zakładce „Nieobecności” w sekcji „Wynagrodzenia za czas urlopu” w polu „Podstawa” ustawiona jest opcja „Wliczać po przeliczeniu” oraz w polu „Współczynnik proporcjonalności” opcja „W zerowej wartości”; dodatkowo w zakładce Algorytm/Ogólne w sekcji „Korekta wartości z tytułu nieobecności (pomniejszenia)” w polu „Urlopów i innych płatnych” wybrana jest opcja „Proporcjonalnie zero”). W takim przypadku wynagrodzenie zasadnicze zostanie pomniejszone proporcjonalnie za czas urlopu radcowskiego oraz naliczy się element „Wynagr.urlop radcowski” w wysokości 80% wynagrodzenia za każdy dzień urlopu radcowskiego. Ponadto zmieniliśmy sposób liczenia wynagrodzenia za urlop radcowski tak, aby było liczone jak urlop okolicznościowy. Dodatkowo na definicji elementu „Wynagr.urlop radcowski” na zakładce „Ogólne” ustawiliśmy parametr „Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia” na „Nie”, żeby ten element wynagrodzenia nie był uwzględniany przy wyliczaniu kwoty wyrównywania wynagrodzenia do płacy minimalnej. Uwaga: Definicja elementu wynagrodzenia „Wynagr.urlop radcowski” jest domyślnie zablokowana, aby z niej korzystać należy ustawić parametr „Blokada” na „Nie”.

Nieobecności W konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/Kalendarze/Definicje nieobecności udostępniliśmy na formularzu definicji nieobecności nową przyczynę nieobecności o nazwie „Zwolnienie – siła wyższa”. Nowo dodana przyczyna dostępna jest do wyboru po wcześniejszym wskazaniu w polu „Typ nieobecności” opcji „Usprawiedliwiona płatna”. Dodatkowo na definicji nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” i „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” zmieniliśmy opcję widoczną w polu „Przyczyna” na „Zwolnienie – siła wyższa”.

Nieobecności W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na formularzu definicji nieobecności dla typu nieobecności „Usprawiedliwiona płatna” dodaliśmy nową przyczynę „Urlop radcowski”. Dodatkowo na definicji nieobecności „Urlop radcowski” zmieniliśmy opcję widoczną w polu „Przyczyna” na „Urlop radcowski”. Uwaga: Definicja nieobecności „Urlop radcowski” jest domyślnie zablokowana, aby z niej korzystać należy ustawić parametr „Blokada” na „Nie”.

Praca zdalna Dodaliśmy możliwość określenia indywidualnych limitów pracy zdalnej dla jednostki organizacyjnej oraz pracownika. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Jednostki organizacyjne w ustawieniach danej jednostki w zakładce „Dodatkowe” dodaliśmy sekcję „Praca zdalna” i parametr „Indywidualny limit [dni]”, w którym po zaznaczeniu opcji na TAK możemy określić ilość dni i typ limitu. Parametr ten dodaliśmy również w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna. Indywidualny limit pracy zdalnej wymaga określenia limitu na definicji pracy zdalnej „Na wniosek pracownika”, który ustawiamy w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Praca zdalna.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźniki w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.12.2023 r.:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 7194,95 zł;
 • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 575,60 zł,
  • II rok nauki – 647,55 zł,
  • III rok nauki – 719,50 zł,
 • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 503,65 zł.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 r.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźniki dotyczące najniższego wynagrodzenia, które przyjmują następujące wartości:

 • od 01.01.2024 r.
  • Najniższe wynagrodzenie pracownicy: 4242,00 zł
  • Minimalna stawka godz.: 27,70 zł
 • od 01.07.2024 r.
  • Najniższe wynagrodzenie pracownicy: 4300,00 zł
  • Minimalna stawka godz.: 28,10 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)”, który od 01.01.2024 r. przyjmuje wartość: 101,0%.Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki, które od 01.01.2024 r. przyjmują następujące wartości:

 • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ubezpieczenie społeczne (rozpoczęcie działalności): 1272,60 zł. Ponadto w związku z dwukrotną podwyżką wynagrodzenia minimalnego w roku 2024 od 01.07.2024 r. wskaźnik ten przyjmuje wartość: 1290,00 zł.
 • Średnia miesięczna norma czasu pracy: 20,92.
Poprawione funkcje

Składki na FP i FGŚP Poprawiliśmy liczenie okresu zwolnienie z naliczania składek z FP i FGŚP po powrocie z nieobecności urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. Poprzednio w niektórych przypadkach, gdy występowało kilka nieobecności uprawniających do zwolnienia z opłacania powyższych składek system naliczał okres 36 miesięcy zwolnienia od nowa.

Podatki 26 Poprawiliśmy uwzględnianie wartości stornowanych w wyliczaniu limitu zwolnienia z podatku dla osób do 26 roku życia.

Podstawa chorobowego Poprawiliśmy uwzględnianie miesięcy w podstawie zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu i miał aktualizowaną poprzednią umowę. Dotychczas jeżeli zleceniobiorca miał zakończoną poprzednią umowę, na której wyrejestrowanie było wprowadzone tylko na ostatnim zapisie historycznym, to do podstawy zasiłku chorobowego nadmiarowo wliczane były miesiące tej umowy.

Koszty uzyskania przychodu Poprawiliśmy naliczanie 50% kosztów uzyskania dla 26-latków, w przypadku korekt związanych z nieobecnościami.

Deklaracja PIT Poprawiliśmy wykazywanie składek na ubezpieczenie społeczne w deklaracji PIT-11 dla pracownika, który w trakcie miesiąca złożył oświadczenie PIT-2 o chęci skorzystania z ulgi dla dużych rodzin. Dotychczas w takim przypadku na deklaracji PIT-11 składki na ubezpieczenie społeczne od elementów za okres sprzed daty złożenia oświadczenia były wykazywane w niewłaściwym polu. Obecnie są poprawnie sumowane w polu 97.

Deklaracja PIT Poprawiliśmy wykazywanie składki zdrowotnej na formularzu deklaracji PIT-11 dla elementów nieopodatkowanych, ale oskładkowanych. Dotychczas składka zdrowotna od takich elementów nie była ujęta w deklaracji PIT-11. Natomiast zgodnie z wyjaśnieniami Krajowej Informacji Skarbowej w pozycji 122 deklaracji PIT-11 należy wykazać wszystkie składki zdrowotne pobrane przez płatnika do wysokości 9% podstawy jej wymiaru. Obecnie składka zdrowotna od przychodu nieopodatkowanego, ale podlegającego składkom ZUS jest wykazywana w odpowiedniej pozycji na deklaracji PIT-11.

Deklaracja PIT Poprawiliśmy wykazywanie składki zdrowotnej na formularzu deklaracji PIT-11 dla elementów wynagrodzenia, które w konfiguracji na definicji w polu „Pozycja na deklaracji PIT” mają wskazane stypendium. Dotychczas składka zdrowotna od takich elementów nie była ujęta w deklaracji PIT-11. Obecnie składka zdrowotna od stypendium jest wykazywana w pozycji 122 na deklaracji PIT-11.

Deklaracja PIT Poprawiliśmy opis wiersza numer 17 w formularzu PIT-8AR(12) na „Dochód z tytułu umów ubezpieczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 15a (art. 30a ust. 1 pkt 5a ustawy”.

Teczki pracownicze Poprawiliśmy działanie „e-wniosku o korektę odbić RCP kierownik”. Wcześniej dokument z tym wnioskiem był zapisany w aktach osobowych elektronicznej dokumentacji pracowniczej kierownika. Aktualnie dokument ten nie jest dodawany do elektronicznej dokumentacji pracowniczej. W celu usunięcia dokumentów dodanych do teczki pracownika przed wprowadzeniem zmian, należy przywrócić zakończony proces, czyli na formularzu dokumentu wybrać Czynności/Procesy/Przywróć dokument pracownika i zapisać zmiany. Następnie po zaznaczeniu dokumentu do usunięcia z teczki pracownika należy wybrać przycisk „Usuń”.

Mechanizm weryfikacji czasu pracy Poprawiliśmy weryfikację czasu pracy w godzinach nocnych. W zależności od aktywnych weryfikatorów mogło się zdarzyć, że:

 • w przypadku wejścia i wyjścia o niepełnych godzinach dzień pracy w godzinach nocnych weryfikowany był jako „Błędny” pomimo prawidłowych danych z RCP,
 • w przypadku wielokrotnego wejścia i wyjścia pracownika w godzinach nocnych status weryfikacji był jako „Błędny” i podpowiadane były przez system nieodpowiednie strefy czasu pracy.

Weryfikacja czasu pracy jest możliwa do przeprowadzenia na zakładce Kadry i Płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy.

Wydruki

Deklaracja GUS Poprawiliśmy generowanie zestawienia GUS Z-06. W dziale 1 poz. 6: „Liczba pracowników wg stanu w dniu 31 XII otrzymujących w grudniu wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 1690) – w osobach” mogła zostać wykazana zawyżona liczba pracowników.Algorytm dotychczas uwzględniał w tej pozycji pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze zostało obniżone ze względu na absencje chorobowe. Po wprowadzonych zmianach algorytm weryfikuje wynagrodzenie wynikające z kartoteki pracownika, a ewentualne absencje chorobowe nie mają wpływu na liczbę pracowników wykazywaną w tej pozycji.

Listy płac Na wydruku Prosta lista płac w mechanizmie REPX poprawiliśmy sumowanie w kolumnach „Elementy opodatk.” oraz „Elementy nieopodatk.”, gdyż brakowało tam podsumowania. Dodatkowo poprawiliśmy kwotę wyświetlaną w wierszu „Opodatkowane (brutto)”. Obecnie dane do tego wiersza będą pobierane z kolumny „Elementy opodatk.”. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Wydruki kadrowe Zarejestrowaliśmy wydruk Zatrudnienie na dzień w mechanizmie REPX, tak aby był widoczny przy włączonym w konfiguracji raportowaniu ASPX. Raport Zatrudnienie na dzień dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Statystyka”.

Wydruki kadrowe Poprawiliśmy generowanie wydruku Nagrody i kary w przypadku, gdy wprowadzono w kartotece pracownika informację o karze, która nie jest rozliczana żadnym elementem wynagrodzenia (np. kara słowna). Próba wykazania takiej kary na wydruku kończyła się do tej pory komunikatem: „Object reference not set to an instance of an object”. Raport Nagrody i kary dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja pracowników”.

Deklaracja PIT Dodaliśmy wydruki Deklaracja PIT-4R (13) oraz Informacja miesięczna PIT-4R (13) do nowego wzoru formularza deklaracji PIT-4R w wersji 13.

Deklaracja PIT Dodaliśmy wydruki Deklaracja PIT-8AR (13) oraz Informacja miesięczna PIT-8AR (13) do nowego wzoru formularza deklaracji PIT-8AR w wersji 13.

PFRON Dostosowaliśmy dane wyświetlane na wydruku Informacja INF-1 w tabeli „T2” w wierszach „U” i „C” do najnowszych wyjaśnień PFRON. Zaktualizowane zostały wartości w polach U2, U4, U5 oraz C4. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”.

Dodatki

Czas Pracy Dodaliśmy na parametrze możliwość importowania z 4Trans danych dotyczących sanitariatów. Funkcjonalność jest domyślnie wyłączona. Po włączeniu funkcjonalności, na kartotekę pracownika do dodatku o nazwie „Sanitariaty WE” będzie importowana sumaryczna kwota sanitariatów dla wszystkich krajów w ramach danego miesiąca. W celu skorzystania z nowej funkcjonalności prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem.

Pakiet mobilności kierowcy Dodaliśmy możliwość naliczania dodatku o nazwie „Sanitariaty WE” za sanitariaty w ramach funkcjonalności „Pakiet mobilności (kierowcy)”. W celu skorzystania z nowej funkcjonalności prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Elektroniczne Wyciągi BankoweWebservice Umożliwiliśmy wdrożeniowy wpływ na zawartość pola „TRNSID”. Funkcjonalność jest przydatna w przypadku mniej typowych konfiguracji bankowych, w których konieczne jest zapewnienie unikalności przelewu w szerszym kontekście niż jedna firma.

Poprawione funkcje

Ewidencje kasowo – bankowe Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający zatwierdzanie dokumentów handlowych generujących wypłatę w przypadku konfiguracji z włączonym parametrem „Nie pozwalaj na ujemne stany w Kasie”. Dotychczas podczas próby zatwierdzenia takiego dokumentu, w sytuacji gdy jego dwukrotna wartość przekraczała stan salda kasy wyświetlany był komunikat błędu „Kwota operacji spowoduje ujemny stan kasy”. Aktualnie błąd nie występuje, a system pozwala na zatwierdzanie wypłat do wysokości stanu środków dostępnych w kasie.

Rozrachunki wg dokumentów Poprawiliśmy działanie przycisku „Dodaj dekret” dostępnego na dokumencie PK po aktywacji dodatkowej kontrolki „Dekrety/Zapisy” na rozszerzeniu definicji dokumentu „PKE – Polecenie księgowania w przypadku utworzenia dokumentu za pomocą czynności „Generuj PK rozrachunków” lub „Generuj PK zaokrągleń” z poziomu listy rozrachunków wg dokumentów. Dotychczas, pomimo wyświetlania przycisku na zakładce „Ogólne” dokumentu PK, nie było możliwe dodanie dekretu za jego pomocą. Aktualnie problem nie występuje.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Schematy księgowe Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał ustawienie schematu księgowego dla dokumentu sprzedaży zbiorczej, w taki sposób aby zaksięgowana została prawidłowa kwota netto w podziale na rodzaj towaru, w przypadku wystąpienia w dokumencie sprzedaży zbiorczej faktur zaliczkowych i końcowych. W tym celu do schematu księgowego sprzedaży zbiorczej został dodany przedmiot księgowania: „Informacje o pozycjach dokumentu handlowego”, dla którego można wybrać odpowiednią kwotę oraz ustawić w trybie uproszczonym warunek na typ towaru.

Zestawienia księgowe Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas wykonywania czynności „Oblicz” w zestawieniach księgowych. W przypadku obliczania wyrażenia zawierającego funkcję ze wskazaniem na wartość cechy referencyjnej do planu kont pojawiał się komunikat błędu „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Aktualnie problem nie występuje, a zestawienia księgowe naliczają się poprawnie.

Wydruki

Dokumenty RMK Udostępniliśmy nowy raport Plan naliczeń RMK – poziomy. Raport generowany jest w obrębie roku kalendarzowego (odczytywanego z daty aktualności) i znajduje się na liście „RMK/Koszty” oraz z poziomu kartoteki kosztu RMK.

Moduł Projekty i Budżetowanie
Funkcjonalności

Budżetowanie Udoskonaliliśmy zarządzanie typami pozycji budżetowych. Podczas dodawania pozycji budżetowych odblokowaliśmy możliwość zmiany typu ze Zbiorcza na Przychód lub Koszt, jeśli pozycja nie ma podrzędnych gałęzi i nie ma powiązanych opisów analitycznych. Dodaliśmy możliwość ręcznego ustawienia typu Zbiorcza na pozycji budżetowej. Dodawanie podrzędnych gałęzi zmienia typ pozycji na Zbiorcza pod warunkiem, że nie ma na niej opisów analitycznych typu realizacja. Dodaliśmy pole ścieżka na formularzu z pełną ścieżką w budżecie dla pozycji budżetowej.

Poprawione funkcje

Budżetowanie Poprawiliśmy błąd zaznaczania pola „Rozliczenie ilości” na pozycji budżetu. Wprowadziliśmy możliwość odznaczenia parametru jeżeli ilość planowana i realizacji jest równa zero.

Budżetowanie Wprowadziliśmy blokadę dodawania opisów analitycznych dla pozycji budżetu typu Zbiorcza.

Budżetowanie Poprawiliśmy mechanizm, który blokował zapis opisu analitycznego, jeżeli wskazano budżet projektu, a nie podano pozycji budżetowej oraz błąd, który blokował wskazanie pozycji budżetowej podczas jej edycji, jeżeli wcześniej nie została ona uzupełniona.

Budżetowanie Poprawiliśmy błąd konwersji dla budżetów, gdzie symbol projektu był bardzo długi. Od najnowszej wersji, podczas konwersji baz danych starszych niż wersji 2310.1.2 i w nowych bazach danych, numerator wersji planu będzie się składał z symbolu PL lub KPL i roku.

Moduł Produkcja zaawansowana
Funkcjonalności

Ogólne W konfiguracji w sekcji Produkcja/Ogólne pojawił się nowy parametr do wyboru wersji modułu produkcyjnego, który umożliwia włączenie nowego modułu: „Produkcja zaawansowana”. Domyślnie wskazana jest opcja dotychczasowej produkcji tj. „Produkcja modułu Handel”. Wybór wersji: „Produkcja zaawansowana” włącza nowy moduł, ale ukrywa pewne funkcjonalności związane ze standardową, wcześniejszą wersją modułu produkcyjnego. Za pomocą opcji: „Razem (przejściowo)” można włączyć obie wersje jednocześnie. Wyborem wersji modułu produkcyjnego można sterować, tzn. wybór jednego z wariantów modułu produkcyjnego nie blokuje możliwości powrotu do wcześniejszego wariantu.

Definicje Dodaliśmy nową listę o nazwie: Wydziały, w której będzie można definiować wydziały produkcyjne czyli podstawowe jednostki organizacyjne w przedsiębiorstwie. W ramach definicji wydziału produkcyjnego możliwe jest przypisanie magazynów m.in. magazynu surowców, produktów i odpadów oraz przypisanie definicji dokumentów m.in. rozchodów i przychodów w ramach danego wydziału.

Definicje Dodaliśmy nowa listę o nazwie: Osoby, która umożliwia ewidencję osób niezbędnych do realizacji operacji produkcyjnych. Zdefiniowaną osobę produkcyjną można także powiązać z pracownikiem z modułu KiP.

Definicje Stawki to nowa lista, w ramach której można zdefiniować stawki dla konkretnego rodzaju zasobu. Stawka produkcyjna może mieć dwa typy: stawki godzinowej lub ilościowej i wpływa na wyliczenie wartości wykorzystanego zasobu, do którego jest podpięta.

Definicje Dodaliśmy nową listę definiującą Zasoby. Zasoby produkcyjne dzielą się na cztery rodzaje:

 • Gniazdo produkcyjne
 • Jednostka robocza
 • Narzędzie
 • Kooperacja

Definicja zasobu obowiązkowo musi zawierać wydział, stawkę oraz ilość, a dodatkowo można ją uszczegółowić poprzez przypisanie do niej kompetencji.

Definicje Stworzyliśmy nową listę: Kompetencje, w ramach której można definiować kompetencje produkcyjne. Kompetencje produkcyjne różnią się od dotychczasowych, ponieważ mogą przybierać różne wartości np. można zdefiniować kompetencję „Obsługi obrabiarek CNC”, która może mieć przypisane w postaci wartości np. poziomy zaawansowania posiadania danej umiejętności: np. „Podstawowy”, Średniozaawansowany” i „Zaawansowany”, a następnie można je przyporządkowywać bezpośrednio do odpowiedniego rodzaju zasobów produkcyjnych. Zdefiniowane kompetencje mogą być typu logicznego, liczbowego lub tekstowego.

Definicje Dodaliśmy nową listę o nazwie Meldunki. Definicja meldunku produkcyjnego określa sposób raportowania poszczególnych operacji. W ramach takiego meldunku określany jest warunek zakończenia operacji (Całość zameldowana/Wystawiony meldunek/Brak) oraz ilość domyślną (Planowana/Pozostała/Zero/Jeden).

Definicje Stworzyliśmy nową listę Towary, dostępną z poziomu modułu Produkcja zaawansowana do ewidencji towarów wyłącznie produkcyjnych. Poza ewidencją kartotek na tej liście możliwe jest oznaczenie typu materiału lub typu wyrobu i wprowadzenie ceny stałej. Towary tu można zbiorczo zaciągnąć z obecnej listy towarów handlowych za pomocą czynności: „Dodaj zbiorczo”. Do obecnych kartotek towarowych tj. Handel/Towary i usługi także dodaliśmy nową zakładkę: „Produkcja zaawansowana”, z poziomu której można sprawdzić m.in. czy towar został oznaczony jako: „Towar produkcyjny”.

Definicje W sekcji Definicje dodaliśmy listę Operacje. W ramach definiowania operacji użytkownik poza podstawowymi informacjami takimi jak: kod czy nazwa, może określić materiały (tj. surowce, prefabrykaty, półprodukty) potrzebne do wykonania operacji, zasoby, przy użyciu których ta operacja będzie realizowana, wyroby operacji, koszty dodatkowe, a także sposób wyceny operacji (Wg ilości/Wg współczynnika/Wg ilości i współczynnika).

Definicje Stworzyliśmy nową listę o nazwie Listy materiałowe, która stanowi pewnego rodzaju schemat składników operacji i pozwala stworzyć zestawienie materiałowe, które następnie można wczytać w operacji za pomocą czynności: „Wczytaj listę”. Z poziomu operacji technologicznej dodaliśmy także czynność: „Zapisz listę”, która powoduje, że użytkownik może zapisać materiały operacji jako nowe zestawienie BOM do wczytania przy okazji tworzenia kolejnych operacji.

Technologia Stworzyliśmy nową technologię, dzięki której użytkownik jest w stanie określić sposób wykonania wyrobu gotowego. W ramach nowej technologii rozbudowaliśmy typy zużywanych materiałów w operacji o: surowce, prefabrykaty, półprodukty międzyoperacyjne, a także rozszerzyliśmy definicje cen na materiałach technologii o: cenę stałą, cenę podaną ręcznie, cenę technologiczną i cenę wyrobu (z operacji poprzedzającej). Ponadto dla każdej pozycji dodawanej do technologii dodaliśmy możliwość przypisania narzutu, zwiększającego procentowo wartość takiej pozycji, a także dodaliśmy parametr: „Pomiń w kalkulacji”, który powoduje, że wartość pozycji technologii np. koszt surowca może być pomijany w kalkulacji.

Technologia Dodaliśmy możliwość ewidencji odpadów produkcyjnych w operacji technologii z możliwością wskazania ich udziału w kalkulacji, tzn. czy wartość odpadu ma zostać dodana, odjęta czy pominięta w kalkulacji operacji.

Technologia W oknie operacji technologicznej dodaliśmy zakładkę „Kalkulacja”, która przedstawia koszty wszystkich składowych operacji tj. koszty materiałów, zasobów, koszty dodatkowe itp. Z tego miejsca także mamy możliwość dorzucenia narzutu lub oznaczenia, że wartość wybranego elementu pomijamy całkowicie w kalkulacji.

Zlecenia produkcyjne Stworzyliśmy nowe zlecenie produkcyjne, które tworzone jest w obrębie wydziału produkcyjnego. Zlecenia produkcyjne generowane są na podstawie wybranej technologii, która to w zleceniu staje się kopią wybranej technologii, dzięki czemu można je dowolnie modyfikować. Sterować stanami zlecenia produkcyjnego można z poziomu czynności: „Zmień stan”.

Zlecenia produkcyjne Na zleceniu produkcyjnym dodaliśmy zakładkę: „Kalkulacja”, która w przejrzysty sposób prezentuje poszczególne elementy składające się na wycenę zlecenia. Zestawienie prezentuje koszty planowane do kosztów rzeczywistych, na które składa się wartość:

 • materiałów z podziałem na koszt surowców i prefabrykatów,
 • odpadów,
 • kosztów dodatkowych,
 • zasobów z podziałem na koszt gniazd, robocizny, narzędzi i kooperacji.

Zlecenia produkcyjne Z poziomu operacji zlecenia produkcyjnego, w zakładce: „Zasoby” dodaliśmy możliwość zdefiniowania planu pracy zasobu – widocznego jako dodatkowa zakładka po wejściu do danego zasobu. Zakładka: „Plan pracy” umożliwia wskazanie w jakich interwałach czasowych będzie pracował zasób, a kiedy będzie miał np. przerwy. Określenie planu pracy zasobu wyznacza ramy czasowe operacji.

Zlecenia produkcyjne Dodaliśmy możliwość automatycznego generowania wielopoziomowych zleceń powiązanych, zarówno nadrzędnych, jak i podrzędnych. Ustawienia za to odpowiadające znajdują się w definicji wydziału produkcyjnego w sekcji o nazwie: „Zlecenie”, dzięki którym użytkownik może zdecydować czy mają być generowane automatyczne zlecenia i czy mają być powiązane. Automatycznie wygenerowane, powiązane zlecenia widoczne są na nowej zakładce w zleceniu produkcyjnym o nazwie: „Zlecenia powiązane”.

Meldunki Dodaliśmy nowy obiekt w systemie o nazwie: „Meldunek produkcyjny”, służący do śledzenia postępu realizacji produkcji, a także do prawidłowego rozliczenia zleceń produkcyjnych. Meldunek to inaczej raport z wykonanej pracy, składany do operacji przez pracownika produkcyjnego. Meldunek zawiera informacje o tym, jaka operacja została wykonana, przy użyciu jakich materiałów, zasobów itp. Dane te pochodzą z operacji zlecenia, ale na meldunku można je modyfikować. Za pomocą meldunku można także wprowadzić realny czas pracy zasobu. Meldunki wpływają także na stany operacji produkcyjnych, automatycznie je zmieniając, zgodnie z konfiguracją ustawioną w definicji meldunku.

Czynności w technologii Dodaliśmy czynność: „Aktualizuj wycenę” widoczną z poziomu technologii, która odpowiada za zmianę wyceny towarów i zasobów technologii, w sytuacji zmiany np. stawki czy ostatniej ceny zakupu.

Czynności w technologii Dodaliśmy nową czynność: „Podmiana towaru”, dostępną z poziomu technologii, która umożliwia zmianę wskazanego towaru na inny w wielu miejscach technologii, w których on występuje. Czynność ta może być przydatna, w sytuacji deaktualizacji danego towaru i zastąpienia go innym.

Czynności w technologii Dodaliśmy nową czynność, widoczną z poziomu technologii: „Grupowa edycja”, która pozwala użytkownikowi na grupową zmianę pewnych elementów technologii, takich jak: ilość, ilość minimalna, krotność, data od, data do oraz opis.

Czynności w technologii Dodaliśmy czynność „Kopiuj technologię” za pomocą której użytkownik może skopiować wskazaną technologię, skracając tym samym czas wprowadzania danych.

Moduł Delegacje Służbowe
Poprawione funkcje

Delegacje (PWS) Poprawiliśmy literówkę w nazwie definicji dokumentu „Delegacja (PWS)”. Przed zmianą występowała nazwa „Delagacja (PWS)”.

Moduł Praca hybrydowa
Funkcjonalności

e_RCP W ustawieniach konfiguracyjnych roli dodaliśmy prawo o nazwie Prawo do przycisku RCP (Praca hybrydowa\Definicja rejestracji czasu pracy). Decyduje ono o dostępie użytkownika do funkcji e-RCP.

Moduł Flota
Poprawione funkcje

Badania techniczne Poprawiliśmy błąd polegający na niewyświetlaniu zakładki „Ogólne” w formularzu przeglądu technicznego jeśli w ustawieniach licencji demonstracyjnej wybraliśmy dla modułu Flota kolor złoty lub platynowy.

Moduł Nieruchomości
Poprawione funkcje

Nieruchomości Poprawiliśmy błąd polegający na nieustawianiu w formularzu obiektu wartości w polu „Nadrzędny” podczas importu przy pomocy formularza excel. Od teraz import będzie wykonywany prawidłowo.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy wyświetlanie nazw wizualizacji BI w przypadku użycia w nazwie bardzo długich wyrazów, tak by nie wystawały poza obszar kafelka wizualizacji. Zastosowano zawijanie nazwy do kolejnego wiersza, w obrębie kafelka.

Aktualności Poprawiliśmy wyświetlanie aktualności dla operatorów, dla których ustawiono prawo tylko do odczytu do kanału aktualności. W takim przypadku po wyświetleniu informacji po zalogowaniu mogły pojawiać się błędy o braku praw do zapisu.

Aktualności Poprawiliśmy wyświetlanie aktualności w Pulpicie pracownika i Pulpicie kontrahenta w przypadku braku praw do zapisu ChangeInfos (jest to domyślne ustawienie w nowym systemie praw). Do tej pory w takim wypadku po zalogowaniu, jeśli dla użytkownika były wyświetlane aktualności, pojawiało się ostrzeżenie z informacją „W logu znajdują się dodatkowe informacje”.

Aktualności Poprawiliśmy wyświetlanie załączonego do aktualności obrazu w Pulpicie pracownika i Pulpicie kontrahenta. Do tej pory obraz dołączony do aktualności nie był widoczny po zalogowaniu do pulpitów.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Zmodyfikowaliśmy e-wnioski o nieobecność umożliwiając pracownikowi złożenie wniosku o nieobecność objętą limitem, który w definicji ma włączony parametr „Dodawany automatycznie” na TAK. Ustawienia definicji limitów nieobecności dostępne są w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Limity nieobecności. Wcześniej złożenie wniosku przez pracownika było możliwe tylko po wcześniejszym naliczeniu limitu przez operatora kadrowego. Aktualnie jeżeli pracownik nie ma naliczonego limitu w bieżącym roku i jednocześnie jest to jego pierwszy wniosek w danym roku, system naliczy odpowiedni limit w ramach wniosku, który następnie zostanie zapisany w profilu pracownika wraz z zapisaniem tego wniosku. Zmiany dotyczą wniosków poniżej:

 • e-wniosek o urlop opiekuńczy niepłatny,
 • e-wniosek o opiekę (dni) – wymaga złożenia oświadczenia w zakresie opieki nad zdrowym dzieckiem z zaznaczonym rodzajem limitu „Na dni”,
 • e-wniosek o opiekę (godz) – wymaga złożenia oświadczenia w zakresie opieki nad zdrowym dzieckiem z zaznaczonym rodzajem limitu „Na godziny”,
 • e-wniosek o zwolnienie od pracy siła wyższa (dni) – limit nie zostanie naliczony jeżeli pracownik ma już naliczony limit na godziny,
 • e-wniosek o zwolnienie od pracy siła wyższa (godz) – limit nie zostanie naliczony jeżeli pracownik ma już naliczony limit na dni.
Poprawione funkcje

e-wnioski Poprawiliśmy działanie e-wniosków: „zgłoszenie miejsca wykonywania pracy zdalnej” oraz „wycofanie lub zmiana miejsca wykonywania pracy zdalnej”. Wcześniej na wniosku w polu „Kod kraju” można było wpisać dowolny ciąg znaków. Próba realizacji wniosku z błędnym kodem kraju była zakończona komunikatem: „Wartość pola tekstowego 'Adres.Kod kraju’ jest za długa. Pole może zawierać najwyżej 2 znaków()”. Aktualnie pole to zostało ograniczone do słownika z dwuliterowym kodem kraju.

Praca zdalna Poprawiliśmy wyświetlanie limitu pracy zdalnej okazjonalnej w Pulpicie pracownika. Wcześniej w przypadku kilku aktualizacji kartoteki pracownika, limit wyświetlał się prawidłowo, tylko jeżeli model pracy w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna był ustawiony na „Praca hybrydowa” lub „Praca zdalna” na wszystkich zapisach historycznych w danym roku. Obecnie limit pracy zdalnej wyświetla się prawidłowo zgodnie z aktualnym zapisem historycznym w kartotece pracownika.

Moduł Pulpit Kierownika
Funkcjonalności

Zestawienia Czasu Pracy W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje zestawień czasu pracy zmodyfikowaliśmy definicję: „Plan pracy – edycja”. W zestawianiu dodaliśmy sekcję „Wstaw zdefiniowaną serię”, która umożliwia przełożonemu zaplanowanie czasu pracy pracownikom zgodnie ze zdefiniowaną w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Serie dni serią dni. W sekcji są dostępne następujące pola:

 • Seria dni – jest listą wyboru z definicji serii dni, które w ustawieniach w zakładce „Pulpity” mają zaznaczony parametr „Widoczna w pulpitach” na „Tak”,
 • Okres – uzupełniamy zakres czasu, który chcemy zaplanować zaznaczonym pracownikom,
 • Zamieniaj zdefiniowane – zaznaczamy na Tak, jeśli chcemy wprowadzić zmiany również w dniach oznaczonych jako niedziela, święto lub dzień wolny,
 • Pomiń nd i św. – pole aktywne po zaznaczeniu „Zamieniaj zdefiniowane”, które odznaczamy jeśli chcemy wprowadzić zmiany w dniach oznaczonych jako niedziela lub święto,
 • Pomiń dni wolne – pole aktywne po zaznaczeniu „Zamieniaj zdefiniowane”, które odznaczamy jeśli chcemy wprowadzić zmiany w dniach oznaczonych jako dni wolne.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Handel
Funkcjonalności

Relacje dokumentów Umożliwiliśmy kopiowanie opisu analitycznego z dokumentu nadrzędnego na podrzędny. Opis może być kopiowany bezpośrednio podczas tworzenia dokumentu, albo podczas jego zatwierdzania. Kwoty w elementach opisu na dokumencie podrzędnym przeliczają się wg proporcji: wartość pozycji na podrzędnym / wartość pozycji na nadrzędnym. O kopiowaniu opisu decyduje nowy parametr definicji relacji. Dodatkowo za pomocą maski lub algorytmu można sterować tym, które elementy opisu będą skopiowane. Funkcjonalność jest dostępna na licencji platynowej połączonej z rozszerzonym budżetowaniem i ma zastosowanie w rozliczeniu budżetu.

Relacje dokumentów W oknie elementu opisu analitycznego dodaliśmy zakładkę z drzewem powiązań elementu z elementami z dokumentów nadrzędnych i podrzędnych. Ma to związek z udostępnieniem kopiowania opisu analitycznego w relacjach dokumentów.

Moduł Kadry i Płace
Wydruki

Świadectwo Pracy Poprawiliśmy tłumaczenie wydruku Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej do wersji angielskiej. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników, gdzie może zostać wygenerowany jako samodzielny wydruk lub jako załącznik do Świadectwa Pracy.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Proces Poprawiliśmy blokowanie klonowania kontekstu dla procesów startowanych w Panelu Workflow. Dzięki temu w instancji procesu dostępny jest jeden kontekst.

Moduł Projekty i Budżetowanie
Funkcjonalności

Budżetowanie Dodaliśmy możliwość rejestracji wieloetapowej realizacji, która dostępna jest w Projektach z włączonym „Budżetowaniem rozszerzonym”.
Kontrola realizacji na wszystkich jej etapach to funkcjonalność, która pomaga sprawnie zarządzać budżetem firmom dla których nie jest wystarczające porównywanie wyłącznie poniesionych już wydatków z założonymi planami. Dzięki nowej funkcjonalności cały proces związany z podejmowaniem decyzji o zakupie, składanie i akceptowanie (lub odrzucanie) wniosków zakupowych, rezerwowanie środków, wybór dostawców, dostaw, obiegu faktur, płatności jest powiązany z budżetem i widoczny na tle planu. W ten sposób uzyskujemy pełną kontrolę budżetową od momentu wnioskowania o zakup do podejmowania decyzji o jego akceptacji lub odrzuceniu.
Dodaliśmy narzędzia umożliwiające sprawne rozliczanie pomiędzy poszczególnymi etapami realizacji tak, aby w budżecie zawsze były widoczne aktualne informacje o kwotach i ilościach danego etapu, czyli takie które nie zostały rozliczone i przeniesione do wyższych poziomów realizacji.
Rozliczanie opisów analitycznych powiązanych kategorii odbywa się na elemencie opisu analitycznego z wykorzystaniem czynności: „Rozlicz budżet”.
Czynność „Rozlicz budżet” jest dostępna na dokumentach, które można opisywać analitycznie. Po wyborze opcji pojawia się dodatkowe okno Rozliczenie budżetu, w którym można wskazać opisy analityczne, które chcemy skopiować i rozliczyć.
Innym sposobem rozliczania powiązanych dokumentów i opisów analitycznych przyporządkowanych do budżetów jest kopiowanie opisów analitycznych podczas generowania dokumentów z wykorzystaniem relacji pomiędzy dokumentami handlowymi.
W celu prawidłowego odzwierciedlenia w budżecie nowego opisu analitycznego dodaliśmy weryfikację zgodności pomiędzy kopiowanymi i rozliczanymi zapisami dotyczącą kwot i ilości, dat dla budżetów okresowych oraz podstawowych danych tj. budżet, pozycja budżetowa czy centrum kosztów.

Budżetowanie Na liście Projekty/Budżetowanie/Planowanie wprowadziliśmy zmiany, które mają na celu zwiększenie ergonomii wyboru wersji planu. Jako pierwszy parametr jest dostępna możliwość wskazania Edytowanej wersji planów – wersja planów, na której mają zapisywać się wprowadzane kwoty. Domyślnie podpowiada się ostatnia wersja ze statusem W przygotowaniu i datą obowiązywania nie większą od aktualnej daty. Następnie można wskazać Wersje odniesienia na dzień – wersje planów z jakich będą zliczane i prezentowane w środkowej części okna kwoty planowane dla pozycji budżetowych i w odniesieniu do nich wyliczane i zapisywane przyrosty/zmniejszenia. Domyślnie podpowiadają się wszystkie zatwierdzone wersje planów na aktualną datę. Zmienić je można poprzez wybór statusu wersji, wskazanie wersji lub określenie daty, na jaką obowiązują.

Budżetowanie Jeżeli wybrano Budżetowanie rozszerzone, to na definicji dokumentów list płac i ewidencji środków pieniężnych na zakładce Rozszerzenie dodaliśmy możliwość, podobnie jak dla dokumentów handlowych i ewidencji, wskazania listy dostępnych kategorii budżetowych oraz kategorii która będzie na tych dokumentach proponowana jako domyślna.

Facebook