Ulotka – opis zmian: do wersji 2012.1.1 z dnia 17.12.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Handel i Magazyn
    1. Handel
   2. Produkcja
    1. Handel

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Płatności dokumentów handlowych W wersji 2012.1.1 poprawiono błąd wersji 2012.0.0 polegający na tym, że jeśli wystawiono fakturę w relacji do zamówienia, zarejestrowanego w wersji wcześniejszej niż 2012.0.0, to taka faktura nie miała płatności, czyli nie tworzyła należności/zobowiązania. Problem dotyczył ogólnie dokumentów, które powinny mieć płatności. Jeśli były wystawiane w relacji do dokumentów sprzed konwersji, to tych płatności nie miały. Jeśli w wersji 2012.0.0 wystawiono i zatwierdzono faktury bez płatności, należy je usunąć przed zainstalowaniem wersji 2012.1.1, albo anulować po zainstalowaniu wersji.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2012.0.0 z dnia 16.12.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
    1. Systemowe
   1. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   2. Sprzedaż i CRM
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
    3. CRM
    4. Faktury
    5. Dodatki:
     1. Kurierzy
     2. Opłata cukrowa
   3. Handel i Magazyn
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
    3. Handel
    4. CRM
    5. Produkcja
    6. Faktury
    7. Dodatki:
     1. Kurierzy
     2. Opłata cukrowa
   4. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Business Intelligence
    3. Workflow
    4. Dodatki:
     1. Pracownicy Uczelni
     2. Czas Pracy
   5. Finanse i Księgowość
    1. Ewidencja Środków Pieniężnych
    2. Business Intelligence
    3. Księgowość
    4. Workflow
    5. Dodatki:
     1. Elektroniczne Wyciągi Bankowe
   6. Procesy
    1. Workflow
   7. Projekty i usługi
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
   8. Produkcja
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
    3. Handel
    4. Produkcja
  2. Wersja multi
    1. Systemowe
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Pulpit Kontrahenta
   2. Handel i Magazyn
    1. Pulpit Kontrahenta
   3. Kadry Płace i HR
    1. Pulpity HR
    2. Pulpit Kierownika
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow
  2. Wersja multi
    1. Systemowe
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Pulpity HR
    2. Workflow
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Wydajność Dla wybranych list z poziomu Organizuj listę na zakładce Ustawienia dodano parametr: Informuj o potencjalnych dodatkowych obliczeniach na liście. Działanie parametru jest identyczne w stosunku do jego globalnego odpowiednika dla wszystkich list dostępnego z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Ustawienia interfejsu. Działanie parametru w Organizuj listę ma wyższy priorytet od globalnego ustawienia parametru w opcjach systemu.

GUI Dodano opcję interfejsu ustawiającą zgodność ze starszymi wersjami RDC (Remote Desktop Connection), dostępną przy pracy z systemem w trybie RemoteApp. Rozwiązanie dodano w kontekście problemu z wyświetlaniem list wyboru podczas pracy z aplikacją przez serwer terminali. Problem wynika z wady starszego oprogramowania zdalnego połączenia. Należy w takim przypadku rozważyć aktualizację systemu operacyjnego.

Poprawione funkcje

Wydruki Poprawiono sposób wyliczania UILocation w kontekście dla list utworzonych jako widoki list głównych. Ma to znaczenie dla workerów i wydruków, których logika zależy od tego, na której liście zostały uruchomione.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Analizy wielobazowe Udostępniony został szereg analiz merytorycznych w formie raportów dedykowanych dla Biur Rachunkowych, które opierają się na analizach wielobazowych. Udostępnione wizualizacje przeznaczone są do wykorzystania na Panelach BI w systemie enova365. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej parametryzacji wskaźników i raportów, logujący się pracownik Biura Rachunkowego, może uzyskać dostęp do danych analitycznych dotyczących baz podrzędnych (baz slave), czyli baz Klientów Biur Rachunkowych

Merytoryczne – obszar handel W celu ujednolicenia standardowych analiz z obszaru handel uporządkowano funkcjonujące dotąd w modelach: źródła pól, wyliczenia, warunki oraz pola przedziałów czasu, tak by wszystkie zawsze odnosiły się do daty operacji.

Panele BI Udostępnione zostały czynności ułatwiające zarządzanie Panelami BI z poziomu bazy głównej, w zdefiniowanych bazach podrzędnych. Czynność Eksportuj do wielu baz danych pozwala wyeksportować lub zaktualizować wskazany Panel BI lub Panel BI formularza. Czynność usuń w bazach podrzędnych pozwala z kolei na usunięcie wskazanych paneli.

Panele BI Umożliwiono dodawanie nowych indywidualnych Paneli BI za pomocą czynności znajdującej się w menu Narzędzia/Narzędzia BI w oknie głównym enova365, dzięki czemu użytkownicy chcący dodawać własne panele indywidualne, nie muszą już mieć dostępu do konfiguracji BI.

Panele BI Udostępniona została dla Paneli BI możliwość dynamicznego filtrowania wartości zwracanych przez raporty i wskaźniki wg daty, za pomocą slicer’a dat. Dodatkowo w obszarze filtrów i parametrów na Panelu BI dodano przyciski sterujące przeliczaniem wizualizacji wg wybranego okresu, a także zdejmujące uprzednio ustawione wartości filtrów i parametrów.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

e-mail Poprawiono funkcjonalność 'Wyślij email PDF’ służącą do wysyłania dokumentów. Do tej pory jeśli dokument
był zapisany, ale nie zatwierdzony i został wysłany przez czynność ‘Wyślij email
PDF’, to po wybraniu przycisku ‘Zatwierdź i zamknij’ pojawiał się komunikat ‘Wystąpił
błąd podczas modyfikacji zapisu w bazie’. Od tej wersji możliwe jest
wysłanie dokumentu handlowego znajdującego się w buforze i jego późniejsze zatwierdzenie
i zamknięcie.

e-mail Poprawiono funkcjonalność 'Czynność 'Wyślij email’ z wydrukiem ASPX PDF’ dodając wsparcie dla nowego formatu zapisu konfiguracji raportów. Dzięki tej modyfikacji użycie wspomnianej funkcjonalności dla nowo utworzonych raportów oraz raportów przygotowanych we wcześniejszych wersjach programu będzie skutkowało wysłaniem wiadomości email z prawidłowo wygenerowanym raportem.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Definicje dokumentów W definicjach podsumowań Płatność Wartość oraz Netto Rabat Wartość dodana została sekcja z pierwszą płatnością. Sekcja ta jest wyświetlana, jedynie dla dokumentów, na których zastosowano wymienione podsumowania i które mają włączone płatności. Takie rozwiązanie umożliwia wybór sposobu zapłaty bez konieczności przechodzenia na zakładkę Płatności na dokumencie ZO lub FPRO z włączonym planem spłat,

Definicje dokumentów W definicji nagłówka Dostawa pole Pracownik zastąpiono polem Miejsce dostawy (na dokumentach pole Pracownik pozostaje nadal dostępne na zakładce Dodatkowe). Zmiana ta umożliwia dokonywanie wyboru wybór Miejsca dostawy również w Pulpicie kontrahenta.

Definicje dokumentów W celu ujednolicenia ewidencji, do której trafiają dokumenty FF/FFZAL/FVP/FVPP oraz ich korekty w nowych bazach danych zmieniono standardową konfigurację dokumentów KS i KFZAL. Na definicji dokumentu KS i KFZAL jako Źródło definicji ewidencji księgowej ustawiono Z dokumentu korygowanego. W związku z tą zmianą dla definicji dokumentu FZALARCH utworzono nową definicję korekty KFZALARCH, na której jako Definicja ewidencji księgowej ustawiono wartość SPZAL.

Towary Funkcjonalność cech towarów została rozbudowana o możliwość definiowania Zestawów cech, które mogą być ręcznie lub algorytmicznie przypisywane do kartotek towarów. Daje to możliwość zróżnicowania zestawu wyświetlanych cech dla różnych towarów.

Towary Ustawienia konfiguracyjne towarów rozbudowano o możliwość definiowania prefiksów dla kodów wagowych i cenowych. Zeskanowany kod będzie traktowany jako wagowy lub cenowy zależnie od konfiguracji, a nie sztywno według wytycznych GTIN.

Pozostałe W standardowych ustawieniach listy faktur sprzedaży Datę operacji zastąpiono Datą dostawy, gdyż obecnie to ta data decyduje o momencie powstaniu obowiązku podatkowego VAT. Ustawienie dotyczy nowych baz.

Relacje dokumentów Mechanizm kopiowania cech w relacjach rozbudowano o możliwość określania, które ze zdefiniowanych cech mają być kopiowane w danej relacji oraz czy mają być dodatkowo synchronizowane (aktualizowane na podrzędnym po edycji na nadrzędnym). Wprowadzona zmiana dotyczy zarówno cech zdefiniowanych do dokumentów handlowych jak i do pozycji tych dokumentów.

Drukarki fiskalne Dodano obsługę urządzeń POSNET Pospay, które pełnią jednocześnie funkcję drukarki fiskalnej i terminala płatniczego.

Poprawione funkcje

Dokumenty magazynowe Poprawiono edycję ilości zrealizowanej z użyciem skanera kodów kreskowych oraz kodu w jednostce pomocniczej. W takim scenariuszu nie był uwzględniany przelicznik jednostki przypisanej do zeskanowanego kodu.

Wydruki

Dokumenty handlowe Poprawiono wydruk faktury zaliczkowej i końcowej do zaliczkowej w scenariuszu, gdy użytkownik drukujący dokument nie ma pełnych praw (uprawnienie Tylko do odczytu). W wersji 2010 w takiej sytuacji operator nie mógł wykonać wydruku dokumentu.

Dokumenty magazynowe Wprowadzono poprawkę dotyczącą wydruku Dokument magazynowy z marżą (REPX), który w przypadku wydruku seryjnego w podsumowaniu uwzględniał dodatkowo wartości z poprzednich dokumentów.

Dodatki

Opłata cukrowa W wersji udostępniono dodatek obsługujący podatek cukrowy zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Nowa opłata cukrowa obciąży firmy sprzedające napoje słodzone i energetyczne. Do jej uiszczania będzie zobowiązany podmiot wprowadzający napój do obrotu. Kwota podatku będzie obliczana na litr napoju w zależności od zawartości cukru oraz kofeiny i tauryny. Dodatek zapewnia wyliczenie opłaty na dokumentach sprzedaży oraz utworzenie odpowiedniego raportu.

Kurierzy Wprowadzono obsługę dodatkowych rodzajów przesyłek/usług UPS. Obecnie obsługiwane są następujące rodzaje:

 • UPS Standard
 • UPS Express
 • UPS Express Plus
 • UPS Express Saver
 • UPS Today Dedicated Courier.

Rodzaj przesyłki można wybrać na zakładce Transport dokumentu handlowego.

Kurierzy Wprowadzono obsługę dodatkowych rodzajów przesyłek/usług Pocztex. Obecnie obsługiwane są następujące rodzaje:

 • Ekspres 24,
 • Kurier 48.
Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Deklaracje PIT Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zaktualizowano wzorce formularzy i wydruków deklaracji PIT-11 obowiązujące od 18.11.2020 roku. Nowe wzory należy stosować do przychodów uzyskanych od dnia 01.01.2020 roku:

 • deklaracje podatkowe: PIT-11(26), PIT-4R (10), PIT-8AR (9), PIT-11Z.

Poniżej opis wprowadzonych zmian:

 • Na deklaracji PIT-11 zaktualizowano odwołania do przepisów, zaktualizowano opisy pozycji w część E.
 • Zmiany w deklaracji PIT-4R(10)
  • na formularzu PIT-4R(10) za miesiąc grudzień umożliwiono zaznaczenie parametru dotyczącego przesunięcia terminu przekazania zaliczek ze względu na COVID-19. Dodano część D z parametrami: „za marzec 2020”, „za kwiecień 2020”, „za maj 2020”, z możliwością zaznaczenia TAK/NIE;
  • zgodnie ze wzorem została usunięta pozycja „Nadpłaty wynikające z rozliczenia za rok ubiegły oraz zwrot nadpłat w gotówce, zaliczone na poczet należnej zaliczki”;
  • uaktualniono opisy.
 • Zmiany w deklaracji PIT-8AR(9)
  • na formularzu deklaracji za miesiąc grudzień umożliwiono zaznaczenie parametru dotyczącego przesunięcia terminu przekazania podatku zryczałtowanego ze względu na COVID-19. Dodano część D z parametrami: „za marzec 2020”, „za kwiecień 2020”, „za maj 2020”, z możliwością zaznaczenia TAK/NIE;
  • dodano nowe pozycje na deklaracji w części C;
  • uaktualniono opisy.
 • eDeklaracje – do nowych wzorców deklaracji podatkowych składanych po dniu 18.11.2020 za rok 2020 zostały również dostosowane schematy do wysyłki elektronicznej zgodnie z wzorami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Finansów.

Deklaracje PIT Zaktualizowano listę urzędów skarbowych.

Deklaracje PIT W przypadku konfiguracji wielooddziałowej umożliwiono wskazanie na oddziale indywidualnego urzędu skarbowego dla Deklaracji IFT-1 i IFT-1R. Na definicji oddziału na zakładce Deklaracje/Ogólne dodano pole o nazwie „Urząd skarbowy właściwy do opodatkowania osób zagranicznych”. Po ustawieniu tego pola dla pracowników zatrudnionych w danym oddziale na deklaracjach IFT-1 oraz IFT-1R zostanie pobrany urząd skarbowy ustawiony dla oddziału.

Wskaźniki Zaktualizowano poniższe wskaźniki, które od 01.01.2021 przyjmują następujące wartości:

 • Minimalne wynagrodzenie: 2 800,00 zł
 • Minimalna stawka godzinowa: 18,30 zł
 • Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego: 97,0%
 • Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021: 157 770 zł
 • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5 259 zł
 • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  -Na ubezpieczenie społeczne: 3 155,40 zł
  -Na ubezpieczenie społeczne (rozpoczęcie działalności): 840 zł
 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19: 14.03.2020…28.02.2021
 • Współczynnik do obliczania ekwiwalentu urlopowego w 2021 r.: 21

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. poz. 1596).
 • Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2021 r.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej 1 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

PPK Dodano przypomnienie związane ze wznowieniem wpłat do PPK co 4 lata. Po odblokowaniu zadania dla danego operatora przypomnienie będzie generowane co 4 lata, począwszy od 1 lutego 2023 o treści „Zbliża się data automatycznego wznowienia wpłat do PPK co 4 lata, Data automatycznego wznowienia wpłat do PPK”.Na listach kadrowych: Pracownicy/Zleceniobiorcy/Wszyscy dodano czynności Operacje PPK/Automatyczne wznowienie wpłat do PPK umożliwiającą ustawienie daty automatycznego wznowienia w kartotece dla pracowników, którzy nie złożyli kolejnej rezygnacji w danym okresie wznowienia (do końca lutego danego roku wznowienia). Operacja powoduje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika z datą automatycznego wznowienia (począwszy od 1.04.2023), uzupełnienie pól „Data wznowienia odprowadzania składek” oraz „Rodzaj wznowienia” wraz z informacja do loga o treści przykładowo: Pracownik BEDNAREK DAMIAN (007), Data wznowienia wpłat do PPK została ustawiona na (01.04.2023)

PPK Dodano weryfikację procentu dodatkowych składek na PPK wprowadzanych w kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne:

 • Dodatkowa składka pracownika na PPK może przyjąć wartości z przedziału od 0% do 2%
 • Dodatkowa składka pracodawcy na PPK może przyjąć wartości z przedziału od 0% do 2,5%.

Limit urlopowy Zmieniono sposób naliczania urlopu w przypadku zmiany wymiaru etatu. Limit urlopu będzie naliczany według wymiaru etatu na pierwszy dzień należnego limitu, zamiast na ostatni.

Deklaracje ZUS Zaktualizowano kody ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów, obowiązującym od 9 grudnia 2020 r.:

 • dodano nowy tytuł ubezpieczenia: „0900 – osoba pobierająca dodatek solidarnościowy”
 • tytuł ubezpieczenia 2210 otrzymał nowe brzmienie: „2210 – kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, za których składki na ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek opłacać Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”

Import z PUE Podczas importu nieobecności z PUE przekraczającej okres zatrudnienia pracownika dodano w logu informację o zaimportowaniu nieobecności wykraczającej poza okres zatrudnienia.

Import z PUE W zakładce Czynności/Import nieobecności z PUE dodano parametr 'Uzupełniać kod A dla wczytanych nieobecności’ z możliwością wyboru Tak lub Nie oraz wykorzystano istniejący weryfikator do sprawdzenia zasadności zastosowania kontynuacji okresu zasiłkowego. Dla nieobecności, w których zastosowano kod A dodano informację w logu.

Import z PUE W przypadku włączonej obsługi wieloetatowości dodano na kartotece pracownika oznaczonej jako etat dodatkowy w zakładce Kadry/Wieloetatowość parametr 'Importuj nieobecności z PUE’ z możliwością wyboru zaimportowania nieobecności z PUE lub braku importu tych nieobecności do danej kartoteki. Parametr przyjmuje domyślną wartość: Tak.

Zwolnienie chorobowe Dodano w logu informację o końcu okresu zasiłkowego dla nieobecności importowanych z PUE.

Wypłaty Na formularzu elementu wypłaty, wypłaty, listy płac oraz na podsumowaniu wypłat na zakładce „Pozostałe” dodano pole „Wynagrodzenie w naturze”, w którym będą wykazywane kwoty elementów wynagrodzenia, które na definicji mają ustawioną flagę „Wpływa na kwotę do wypłaty” na „NIE”.

Limity nieobecności Dodano weryfikatory dla nieobecności urlop macierzyński, urlop rodzicielski oraz urlop ojcowski, jako ostrzeżenia. Weryfikatory sprawdzają czy nie przekroczono limitów na jedno dziecko:

 • 20 tygodni dla urlopu macierzyńskiego,
 • 32 tygodni dla urlopu rodzicielskiego,
 • 2 tygodnie dla urlopu ojcowskiego.
Poprawione funkcje

Deklaracje PIT Zmieniono sposób liczenia podatników na deklaracji PIT-4R. Po zaznaczeniu parametru „Do liczby podatników włączaj tylko pracowników, którym naliczono zaliczkę podatku” do liczby podatników wliczane są osoby, które w danym miesiącu miały naliczoną zaliczkę podatku. Do tej pory były wykazywane osoby, które w miesiącu naliczenia deklaracji miały wykazany przychód bez naliczonej zaliczki podatku.

Deklaracje PIT Zmodyfikowano grupowe naliczanie deklaracji IFT-1. Naliczając deklarację z poziomu Kadry/Wszyscy lub Kadry/Zleceniobiorcy z menu Czynności/Deklaracje PIT/ Nalicz IFT-1 była generowana niewłaściwa wersja dokumentu. Obecnie generując deklarację z użyciem tej czynności z datą w 2020 roku zostanie wygenerowana w wersji 15, czyli zostanie naliczona deklaracja IFT-1(15).

Deklaracje PIT Na wydruku deklaracji PIT-4R(10) dostosowano pole numer 9, w którym uzupełniana jest nazwa pełna Płatnika, aby w przypadku długiej nazwy czcionka ulegała zmniejszeniu, a nie następowało zawijanie wierszy, co powodowało przesuwanie pozostałych wartości poza ramki tabel.

Deklaracje PIT Zmieniono sposób wykazywania składki zdrowotnej na deklaracji PIT-11. W przypadku wypłacenia elementu wynagrodzenia, który ma pozycję na deklaracji PIT-11 E,G/PIT-4R 2 oraz naliczoną składkę zdrowotną wartość składki zdrowotnej zostanie uwzględniona w polu 72 deklaracji PIT-11.

Koszty uzyskania przychodu Poprawiono zaznaczenie kosztów przysługujących pracownikowi na deklaracji PIT-11(26) dla osób do 26 roku życia osiągających przychody powyżej limitu zwolnienia z podatku. Jeżeli na deklaracji PIT-11 w części E w wierszu 2 były wykazane przychody pracownika do 26 roku życia, a nie było innych przychodów w wierszu 1, to w części D deklaracji nie był zaznaczany parametr o przysługujących kosztach uzyskania przychodów.

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego po przywróceniu warunków zatrudnienia związanych z obniżeniem wymiaru etatu ze względu na COVID-19. Po przywrócenia poprzedniego wymiaru etatu, niepotrzebnie była wyliczana korekta ustalonej wcześniej podstawy chorobowego według nowego wymiaru etatu.

Kartoteka pracownika W kartotece pracownika na zakładce Etat/Ogólne poprawiono wyświetlanie pola Kod wykonywanego zawodu. Do tej pory w tym polu wyświetlana była nazwa zawodu zamiast kod tego zawodu.

Czas Pracy Poprawiono działanie grafiku czasu pracy dostępnego w bazie wiedzy pod linkiem: https://dok.enova365.pl/Topic/30920. Do tej pory po skopiowaniu fragmentu algorytmu dostępnego w w/w lokalizacji i wklejeniu go do definicji grafiku czasu pracy, nie było możliwości filtrowania pracowników zgodnie z przypisanym wydziałem.

Pracownik Zmodyfikowano procedurę naliczanie stażu pracy tak, aby okres zatrudnienia poza firmą uwzględniający przyszłe okresy zatrudnienia wpisany w kartotece pracownika w zakładce „Kadry/Historia zatrudnienia” był uwzględniany tylko do daty bieżącej wskazanej w polu „Staż pracy na dzień”.

Podstawa zasiłku Poprawiono naliczanie podstawy zasiłku, gdy po obniżce wynagrodzenia ze względu na COVID-19 nastąpiła zmiana rodzaju zasiłku. W sytuacji, gdy pomiędzy nieobecnościami nie było dnia przerwy, to niepotrzebnie podstawa była ustalana ponownie.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej, w przypadku naliczania na wypłacie elementu nieopodatkowanego.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej, w przypadku naliczania wypłaty korygującej z edycją miesiąca zus.

Składka Zdrowotna Poprawiono wyliczanie podstawy składki zdrowotnej, w przypadku naliczania dwóch wypłat w jednym miesiącu. W sytuacji, gdy na jednej wypłaty były naliczane elementy, na których parametr do naliczania składki zdrowotnej był ustawiony „Pomniejsza do FIS”, a na drugiej wypłacie elementy z ustawieniem „Pomniejsza”, to w pewnych sytuacjach naliczały się niepoprawne kwoty podstawy i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Deklaracje ZUS Poprawiono naliczanie załączników RSA do deklaracji ZUS DRA, w przypadku rozliczania odsetek od zasiłków. Odsetki od zasiłków były wykazywane na załączniku ZUS RSA, a nie powinny. Na definicji elementów rozliczających odsetki od zasiłków na zakładce Deklaracje w polu „Kod świadczenia (RSA)” usunięto kod RSA.

Wypłaty Poprawiono wyliczanie pola WartoscCy dla list płac w walucie innej niż PLN. Dotychczas po ustawieniu na definicji listy płac waluty innej niż PLN np. EUR a kwota do wypłaty wynosiła zero to program pokazywał walutę PLN zamiast waluty dla danej definicji listy płac w tym przykładzie EUR.

Pomniejszenia wynagrodzenia Poprawiono naliczanie pomniejszeń wynagrodzenia z tytułu akordu. W przypadku Pracy ponad normę oraz przepracowania czasu na akordzie, pomniejszenie akordowe było ograniczane do składnika głównego z wynagrodzenia zasadniczego, bez uwzględniania wartości odchyłek plus.

Korekty wypłat Poprawiono naliczanie zaliczki podatku w przypadku korekty wypłaty umowy cywilnoprawnej poprzez oznaczenie do przeliczenia.

Wielooddziałowość W przypadku konfiguracji wielooddziałowej umożliwiono operatorowi kadrowemu, który ma prawa dostępu tylko do jednego z oddziałów, import nieobecności z PUE dla pracownika, który jest zatrudniony w dwóch oddziałach firmy. W tym celu w oknie importu z PUE dostępnego z Czynności/Import nieobecności z PUE dodano pole 'Jednostka organizacyjna’:

 • jeżeli pracownik o tym samym numerze PESEL jest zatrudniony w dwóch różnych oddziałach i operator kadrowy ma prawa dostępu do obu tych oddziałów to import wykona się tylko dla oddziału wybranego w polu 'Jednostka organizacyjna’,
 • w przypadku włączonej obsługi wieloetatowości w ramach jednego oddziału Import nieobecności z PUE zadziała dla dwóch kartotek pracowniczych, jeżeli są one zgodne z jednostką organizacyjną wybraną w polu 'Jednostka organizacyjna’.

Podatek Poprawiono wykazywanie procentu zaliczki podatku na wypłacie. W przypadku przekroczenia pierwszego progu podatkowego oraz naliczania więcej niż jednej wypłaty w tym samym miesiącu, na drugiej wypłacie wyświetlał się niepoprawny procent zaliczki podatku.

Zajęcia komornicze Poprawiono naliczanie zajęcia komorniczego w przypadku naliczania kilka razy wypłaty z tymi samymi parametrami. Jeżeli po naliczeniu wypłaty z przesunięciem bez zajęcia komorniczego, a następnie wprowadzone zostało zajęcie na małą kwotę i naliczone, to przy kolejnym naliczeniu kasowany był element zajęcia.

Wydruki

Wydruki płacowe Na wydruku „Wspólna pełna lista płac” dodano możliwość wyboru wielu dodatków, dla których ma być przygotowany raport.

Wydruki płacowe W wydruku „Karta przychodów pracownika” w mechanizmie repx wprowadzono następujące zmiany:

 • poprawiono wykazywanie procentu zaliczki podatku. Na raporcie w przypadku naliczenia pracownikowi dwóch wypłat w miesiącu procent zaliczki podatku był błędnie wykazywany jako 0%,
 • dodano parametr „Szczeg. przych. do 26r.ż.”, jeśli zostanie zaznaczony na „Tak”, to na raporcie zostaną wyświetlone informacje o przychodzie z podziałem na przychód osób do 26 roku życia, zwolniony z podatku, ponad limit i pozostały przychód. Analogicznie zostaną wyświetlone składki społeczne i zdrowotne,
 • poprawiono rozrzucanie się przychodu od składek PPK dla pracowników zatrudnionych jednocześnie na umowie o pracę i posiadających umowę cywilnoprawną.

Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Listy płac Poprawiono wykazywanie podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne i wartości składki odliczonej od podatku na raporcie „Zestawienie list płac” w mechanizmie repx. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Listy płac W ustawieniach raportu „Pełna lista płac” dostępnego z list płacowych dodano parametr „Koszty 50%”. W przypadku ustawienia powyższego parametru na Tak na wydruku w przedostatniej kolumnie będą wyświetlane również informacje o 50% kosztach uzyskania przychodu.

Wydruki Kadrowe W poniższych raportach poprawiono symbole trafiające do tłumaczeń:

 • Dokumenty/PPK/Lista pracowników, zleceniobiorców kwalifikujących się do PPK
 • Ewidencja pracowników/Ewidencja wypadków
 • Ewidencja pracowników/Nagrody i kary
 • Ewidencja pracowników/Miesięczne zestawienie dodatków i potrąceń
 • Ewidencja pracowników/Raport o zmianie warunków zatrudnienia
 • Ewidencja pracowników/Świadczenia socjalne
 • Ewidencja normy, czasu pracy/Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa,
 • Ewidencja normy, czasu pracy/Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa, RCP
 • Ewidencja normy, czasu pracy/Plan urlopów wypoczynkowych
 • Ewidencja normy, czasu pracy/Zestawienie urlopów na żądanie
 • Ewidencja pracowników/Lista pełna
 • Wynagrodzenia i zasiłki/PIT-8AR Zestawienie
 • Wynagrodzenia i zasiłki/PIT-11 Zestawienie
 • GUS/Zestawienie Z-06
 • ZPCHR/Informacja DEK-I-0
 • ZPCHR/Informacja DEK-II
 • ZPCHR/Informacja miesięczna
 • ZPCHR/Informacja o stanie zatrudnienia
 • ZPCHR/Pracownicy niepełnosprawni
 • Badania lekarskie i szkolenia/Szkolenia BHP
 • Badania lekarskie i szkolenia/Szkolenia BHP – braki
 • Badania lekarskie i szkolenia/Ukończone szkolenia
 • Statystyka/Struktura zatrudnienia
 • Statystyka/Zatrudnienie na dzień
 • Zestawienie pracowników zwolnionych ze składek na Fundusz Pracy
 • Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłaconych z FGŚP

Wydruki Kadrowe Na wydruku „Lista wybranych nieobecności” poprawiono wykazywanie nieobecności dla pracowników o takim samym imieniu i nazwisku. Na raporcie dostępnym z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy” nieobecności dla pracowników o takim samym imieniu i nazwisku były błędnie sumowane.

Deklaracje PIT Do wydruku „Zestawienie PIT-11” dostępnym z poziomu list kadrowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki” dodano parametry:

 • Uwzględnij BO PIT – zaznaczenie na „Tak” powoduje uwzględnienie w wydruku oprócz danych z wypłat, informacji zawartych w bilansie otwarcia deklaracji PIT,
 • Plik z obliczeniami” – po zaznaczeniu na „TAK” zostanie wygenerowany załącznik z plikiem excel zawierający informacje jakie elementy zostały uwzględnione w zestawieniu PIT-11.

Deklaracje ZUS Poprawiono wykazywanie danych właściciela na wydrukach Deklaracji IMIR miesięcznej i rocznej. W przypadku kiedy w konfiguracji zaznaczony był parametr, że Firma jest osobą fizyczną a na zakładce Kadry i płace/Deklaracje/ZUS w parametrze „Na deklaracjach i raportach umieszczaj dane właściciela” wybrana kartoteka właściciela, na raportach błędnie pobierane były dane z zakładki „Dane o działalności”. Obecnie w w/w sytuacji na wydrukach poprawnie wykazywane są dane z kartoteki właściciela.

Ewidencja czasu pracy Na wydruku „Lista wybranych nieobecności” poprawiono numerowanie stron. Na raporcie dostępnym z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy” w przypadku, gdy wydruk zawierał dużo informacji każda kolejna strona miała numer 1/1.

Ewidencja czasu pracy Zmieniono sposób wyświetlania sumy godzin urlopu wypoczynkowego (UW) oraz innej nieobecności usprawiedliwionej (NU) na wydruku karty ewidencji czasu pracy – szczegółowej. Do tej pory w ostatnim wierszu tabeli wykazywana była suma dni powyższych nieobecności, przy czym dzień był traktowany jako 24 godziny. Obecnie w podsumowaniu widnieje liczba godzin. Raport „Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa” dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Dodatki

Pracownicy Uczelni Przywrócono możliwość dodawania nowego „Stanowiska” oraz „Funkcji” z poziomu kartoteki pracownika na zakładce Etat/Rotacja. W poprzednich wersjach dodatku przyciski „Nowy (Stanowisko)” i „Nowy (Funkcja)” nie były dostępne.

Pracownicy Uczelni Wprowadzono zmiany w funkcjonalnościach:

 • Pracownicy Prokuratury
 • Pracownicy Uczelni

Od wersji 2006.0.0. przy logowaniu się do bazy z wykorzystaniem powyżej wskazanej funkcjonalności w logu pojawiał się komunikat: ’Brak atrybutu PrimaryRelation dla relacji z atrybutem Guided’, który obecnie już nie występuje. Działanie funkcjonalności nie uległo zmianie.

Czas Pracy Umożliwiono eksport nieobecności dla zleceniobiorców przy użyciu dll Czas pracy. Do tej pory przy wykorzystaniu polecenia Plik/Eksportuj / SR- RegiTech/ Nieobecności w pliku tekstowym zawarte były wyłącznie nieobecności pracowników etatowych.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Zmieniono nazwę statusu dla pomyślnie wysłanego zrealizowanego w banku przelewu z „W realizacji” na „Zrealizowany”.

Poprawione funkcje

Eksport przelewów W formacie eksportu przelewów ISO 20022 dla przelewu walutowego dla kontrahenta krajowego uwzględniono kody opłat: Koszty podzielone (SHA) i Koszty ponosi kontrahent (BEN), które przenoszone są do pliku przelewu do pola ChrgBr. Przed zmianą w przypadku wybrania na przelewie na zakładce Swift w polu Rozliczenie kosztów: SHA lub BEN, podczas eksportu przelewu pojawiał się błąd uniemożliwiający eksport. Aktualnie przelewy są eksportowane niezależnie od wybranego kodu opłaty.

Wydruki

Raporty EŚP Poprawiono błąd pojawiający się podczas wydruku raportu kasowego/bankowego w przypadku raportu niezawierającego zapłat. Błąd pojawiał się tylko w mechanizmie XtraReports i dotyczył wydruków: Raport kasowy, Raport kasowy (pełny), Raport kasowy (wg operatorów). Aktualnie wydruki raportów ewidencji środków pieniężnych generowane są niezależnie od istnienia dla nich wpłat i wypłat.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Poprawiono nieprawidłowe działanie wyjątków identyfikacji podczas importu wyciągów bankowych w przypadku wprowadzenia w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Identyfikacja płatników/Ogólne w sekcji Wyjątki identyfikacji więcej niż jednego numeru rachunku bankowego. Aktualnie program prawidłowo wyłącza z mechanizmu identyfikacji wszystkie rachunki wprowadzone w konfiguracji.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

JPK W części ewidencyjnej pliku JPK dla wierszy sprzedaży i wierszy zakupu zmieniono sposób pobierania informacji do pola KodKrajuNadaniaTIN. Po zmianach dla kontrahentów spoza Polski kod kraju w pierwszej kolejności pobierany jest z pola NIP, a w przypadku jego braku pobierany jest kodu kraju z adresu kontrahenta.

JPK Wprowadzono zmiany dotyczące pobierania do pliku JPK numeru tel. oraz adresu e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika. Informacje te są pobierane z konfiguracji w pierwszej kolejności z zakładki Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracje VAT – podstawowe, a w przypadku ich braku z zakładki Opcje/Firma/Kontakt.

Ewidencja ryczałtowa Wprowadzono aktualizację stawek ryczałtu od 1.01.2021 obowiązującą na podstawie: Ustawy z dnia 28 października 2020 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 2123). Od 1 stycznia 2021 poszerzony zostaje zakres obowiązywania stawki 12,5% a stawki 20% i 17% zostają obniżone do odpowiednio 17% i 15%.

Ewidencja ryczałtowa Zmieniono nieznacznie wygląd formularza Zapis ryczałt – dodano podsumowanie Razem bez stawki 10% na potrzeby zachowania zgodności z dotychczasową prezentacją stawki 10% na wydruku i formularzu. Ponadto, na dokumentach ewidencji, na elemencie VAT zmieniono opis 1 i 2 stawki, aktualne opisy prezentują się następująco: 20% (17% od 1.01. 2021), 17% (15% od 1.01.2021).

Ewidencja pojazdów\Opłaty za środowisko W związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 w konfiguracji programu zaktualizowano tabelę opłat za korzystanie ze środowiska (Narzędzia/Opcje/Ewidencja pojazdów/Środowisko/Rodzaje silników).

Schematy księgowe W schemacie księgowym do deklaracji rozliczeniowych, dla przedmiotu księgowania Deklaracja dołożono dla deklaracji PPK kwoty składek uczestnika i firmy dotyczące korekt, składek nieopłaconych oraz korekt składek nieopłaconych.

KPiR Zmieniono kwotę z listy płac podlegającą zaksięgowaniu w KPIR z kwoty „Wartość” na kwotę „Wartość KUP”.

Poprawione funkcje

JPK Umożliwiono podpisywanie i wysyłanie plików JPK_V7M utworzonych z pliku zewnętrznego zawierających dane ewidencyjne oraz deklaracyjne. Dotychczas operacja przygotowania do wysyłki takich plików przerywana była komunikatem o niezgodności kwoty podatku między częścią deklaracyjną a ewidencyjną.

JPK Poprawiono sposób przenoszenia do plików JPK_V7M i JPK_V7K informacji z deklaracji VAT-7 z pól 68 i 69.

Ewidencja dokumentów Poprawiono błąd występujący podczas automatycznej predekretacji dokumentu źródłowego pochodzącego z ewidencji środków pieniężnych. W wyniku błędu nie powstawał dekret przy zatwierdzaniu dokumentu, jeżeli w konfiguracji na definicji dokumentu ewidencji ustawiony był parametr: „Pokaż wynik: Pokaż”. Obecnie błąd nie występuje.

Wydruki

Ewidencja ryczałtowa Poprawiono sumowanie dla raportu Ewidencja przychodów – wydruk szeroki. Dotychczas w przypadku generowania raportu posiadającego więcej niż jedną stronę prezentowana była błędna suma strony. Aktualnie dane na wydruku są prawidłowo sumowane.

Ewidencja ryczałtowa Dodano wydruk Ewidencja przychodów – wydruk szeroki według wzoru obowiązującego od 1.01.2021. Wydruk jest zarejestrowany jako domyślny na liście Ewidencja ryczałtowa. Wydruk w kształcie obowiązującym do końca 2020 roku dostępny jest na liście wydruków z dopiskiem „poprzedni wzór (do 2020)„. Podstawa prawna (uwaga, na dzień publikacji wersji programu prace nad projektem nie zostały zakończone): Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencja VAT Wydruk Rozliczenia VAT, dostępny z listy Rejestr VAT wzbogacono o informację o oznaczenia procedurami VAT, kodami GTU oraz typami dokumentów.

Deklaracja VAT-7 Dodano uproszczony wydruk deklaracji VAT-7(21)/VAT-7K(15). Nazwy pól na wydruku oraz wartości w tych polach zostały przygotowane na podstawie części deklaracyjnej JPK_V7.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Harmonogram Od wersji 2012.0.0 rozbudowano funkcję planowania operacji. Od teraz system planuje operacje uwzględniając także osoby, a nie jak do tej pory tylko zasoby produkcyjne. Wynik planowania zwizualizowany jest na harmonogramie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w bazie wiedzy.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Pozostałe 1. W formularzu definicji struktury organizacyjnej zmieniono nazwę pola „Historyczność” na „Okres ważności elementu”. Zmiana ta wynika z konieczności aktualizacji nazewnictwa wykorzystywanego w systemie.2. W formularzu elementu struktury organizacyjnej dodano pola „Data Od” i „Data Do”, widoczne jeśli pole „Okres ważności elementu” jest zaznaczone na Tak. Umożliwiają one ręczną edycję okresu ważności elementu, gdy ten jest włączony na strukturze.

Poprawione funkcje

Kreator Poprawiono warunki widoczności czynności „Status w bazie VIES”, „Status w bazie VAT MF” oraz „Status w bazie VAT MF na dzień”, które zostały dodane do listy Wyświetlane czynności w definicji kroku kreatora.

Moduł Faktury
Funkcjonalności

Dokumenty Na liście faktur sprzedaży udostępniono czynność Aktualizuj grupy towarowe VAT.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Interfejs użytkownika W edytorach dla tekstu formatowanego RTF (np. pole Notatki w Asystencie) dodano możliwość wstawiania obrazków poprzez Ctrl+V (wklejanie z tzw. clipboardu).

Interfejs użytkownika W celu poprawy ergonomii wprowadzono możliwość grupowania wg kategorii elementów rozwijanego menu Dodaj.

Załączniki Dodano możliwość dodawania wielu załączników do formularzy poprzez wybór wielu plików.

Licencje Dodano wyświetlenie okna zarządzania licencjami po zalogowaniu w przypadku, gdy upłynął termin ważności licencji lub gdy licencja jest zablokowana. We wcześniejszych wersjach, jeżeli licencja była starsza niż zainstalowana wersja, lub miała założoną blokadę terminową, wówczas pojawiał się błąd uniemożliwiający dalszą pracę. Obecnie w takim wypadku pojawia się okno zarządzania licencjami, dzięki czemu można np. wgrać zaktualizowany plik licencji.

Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiono możliwość zmiany okresu za pomocą strzałek (góra, dół) w przypadku ustawienia formatu daty rrrr-mm-dd

Moduł Pulpity HR
Poprawione funkcje

Wnioski o nieobecności Poprawiono sprawdzanie limitu urlopu w czasie składania wniosku urlopowego w Pulpicie pracownika, tak aby pracownik nie mógł złożyć wniosku na więcej dni niż przysługuje mu w danym momencie z limitu. W sytuacji kiedy pracownik w pierwszej części roku kalendarzowego naliczony miał limit urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni, a w drugiej części 26 dni, to w pierwszej części roku mógł złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy na ponad 20 dni. Obecnie podczas próby złożenia wniosku na więcej dni pojawi się komunikat: „Czas trwania nieobecności nie ma pokrycia w dostępnym limicie…”, a podczas próby zatwierdzenia wniosku błąd: „Przekroczono dopuszczalny limit lub brak przydzielonego limitu.”

Moduł Pulpit Kierownika
Poprawione funkcje

Czas pracy i nieobecności Poprawiono wyświetlanie formularza do dodawania nowej danej z RCP w Pulpicie Kierownika na zakładce Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Dane z RCP. Jeśli po dodaniu danej nastąpiło przejście na inną listę i ponowny powrót do w/w listy, to przy próbie dodania nowego zapisu zamiast formularza dla pracownika wybranego w filtrze na liście, pojawiało się błędnie okno „Nowy wejście-wyjście” z brakiem możliwości wybrania pracownika.

Zestawienia czasu pracy Rozszerzono treść komunikatów pojawiających się podczas wprowadzania zmian w Pulpicie kierownika w zestawieniach czasu pracy dla wielu pracowników. Wcześniej w komunikacie brak było szczegółowych informacji, którego pracownika dotyczy konkretne ostrzeżenie lub błąd. Obecnie komunikat został rozszerzony o imię, nazwisko i kod pierwszego pracownika, którego dotyczy ostrzeżenie lub błąd.

Pulpit Kontrahenta
Funkcjonalności

Dokumenty Na formularzu dokumentu ZO umożliwiono import pozycji z pliku arkusza kalkulacyjnego (Excel).

Dokumenty Na formularzu dokumentu ZO umożliwiono dodawanie nowego Miejsca dostawy. Dotychczas istniała tylko możliwość wyboru z dotychczasowych lokalizacji/miejsc dostawy.

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Załączniki, notatki Dodano możliwość dodawania wielu załączników do formularzy przez wybór wielu plików z zasobów telefonu.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Pozostałe W oknie zmiany elementu struktury, które można wywołać na dokumencie podstawowym i sprawie przez pole Komórka merytoryczna oraz na formularzu załącznika przez pole Folder ukryto dostęp do czynności „Nowy”, „Otwórz” i „Usuń” jeśli na roli, na której pracuje operator nie ma prawa do edycji Definicji elementu struktury organizacyjnej i Elementu struktury organizacyjnej.

Proces Poprawiono działanie atrybutów Mode dla workerów wykorzystywanych w zadaniach w procesach i odpowiedzialnych za widoczność workera w zakładce Obsługa procesu i Wybór następnego kroku w kreatorze.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Interfejs użytkownika Dodano obsługę wyświetlania tooltipów na przyciskach.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

Czas pracy i nieobecności W Pulpicie Pracownika/Kierownika na zakładce Czas pracy i nieobecności/Statystyka czasu pracy zmieniono nazwę sekcji „Czas pracy” na „Norma czasu pracy”. Dodatkowo na w/w zakładce uwzględniono godziny przestoju oraz pola dotyczące nadgodzin. W Pulpicie Pracownika/Kierownika na zakładce statystyki czasu pracy usunięto przycisk „Rozlicz nadgodziny”, który był dostępny przypadku włączonej funkcjonalności „Magazyn nadgodzin”.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Edytor procesu HTML Poprawiano błąd, który powodował brak możliwości zapisania definicji procesu w trybie modelowania, jeśli obiekt danych został dodany a następnie użytkownik wszedł w jego Właściwości i wybrał opcję Anuluj. Wtedy przy próbie zapisania następowało wyświetlenie komunikatu o konieczności uzupełnienia pola Schemat generowania obiektów w obiekcie danych, co uniemożliwiało poprawne zapisanie definicji procesu.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2010.1.4 z dnia 20.11.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   3. Sprzedaż i CRM
    1. Business Intelligence
    2. CRM
    3. Workflow
    4. Praca zdalna
   4. Handel i Magazyn
    1. Business Intelligence
    2. CRM
    3. Produkcja
    4. Workflow
   5. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Business Intelligence
    3. Workflow
   6. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Business Intelligence
    3. Ewidencja Środków Pieniężnych
    4. Workflow
   7. Procesy
    1. Workflow
   8. Projekty i usługi
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
   9. Produkcja
    1. Business Intelligence
    2. Produkcja
    3. Workflow
   10. Handel i Magazyn
    1. Handel
   11. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
   12. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
   13. Produkcja
    1. Handel
   14. Systemowe
    1. Systemowe
   15. Sprzedaż i CRM
    1. Przedstawiciel Handlowy
   16. Handel i Magazyn
    1. Przedstawiciel Handlowy
  2. Wersja standard
   1. Handel i Magazyn
    1. Handel
   2. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
   3. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
   4. Produkcja
    1. Handel
  3. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Sprzedaż i CRM
    1. Przedstawiciel Handlowy
   3. Handel i Magazyn
    1. Przedstawiciel Handlowy
 2. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Handel i Magazyn
    1. Handel
   2. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
   3. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
   4. Produkcja
    1. Handel
  2. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Sprzedaż i CRM
    1. Przedstawiciel Handlowy
   3. Handel i Magazyn
    1. Przedstawiciel Handlowy

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Handel
Funkcjonalności

Dokumenty fiskalizowane Zmieniono działanie czynności Raport fiskalny dla paragonów, tak aby raport dla korekt uwzględniał dokumenty, które mają przypisaną ewidencję z typem dokumentu FP (standardowa definicja ewidencji o takim typie do SPFVP).

Towary Wycofano podział kodów na wagowe i cenowe w oparciu o prefiksy zawarte w specyfikacji GTIN. Przywrócono interpretację prefiksów zaczynających się cyfrą 2: 23,24 – jako kody cenowe, a pozostałych – jako kody wagowe.

Poprawione funkcje

Limit kredytowy Poprawiono działanie obliczania kwoty zadłużenia kontrahenta po dozwolonym limicie opóźnienia. Po zmianach w wersji 2010.0.0.0 włączenie uwzględniania wpłat w limicie kredytowym powodowało niepoprawne wyliczenie zadłużenia po dozwolonym opóźnieniu.

Relacje dokumentów Poprawiono nadawanie numeru guid dla relacji ZS->RWP. Relacja ta otrzymywała numer guid, który był wykorzystywany w przeszłości przez relację FN -> Dokument wewn. VAT. Problem dotyczył baz danych w których istnieje relacja FN -> Dokument wewn. VAT i powodował jej usuwanie podczas konwersji.

Korekty dokumentów Wprowadzono poprawkę dotyczącą zatwierdzania korekt dokumentów magazynowych. W pewnych scenariuszach, gdy towar z dokumentu przyjęcia przesunięto na inny magazyn, próba zatwierdzenia dokumentu kończyła się niepowodzeniem.

Dokumenty fiskalizowane Poprawiono raport fiskalny dla paragonów, który nie generował się w specyficzny przypadku, gdy wystawiono korektę do faktury fiskalizowanej uwzględnianej w raporcie i na korekcie dodano pozycję.

Wydruki

Faktury zaliczkowe Wprowadzono poprawkę dotyczącą wydruku faktur zaliczkowych i końcowych do zaliczkowych. Problem dotyczył dokumentów, na których ręcznie zmieniono Stawkę VAT towaru lub parametr VAT liczony od. W takim przypadku w tabeli wartości zamówienia były niewłaściwe wartości.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Wskaźniki Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 grudnia 2020:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5.168,93 zł;
 • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 258,45 zł
  • II rok nauki – 310,14 zł
  • III rok nauki – 361,83 zł
  • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 206,76 zł.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 r. (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1030).

Listy płac Uzupełniono schemat pliku o pozycje związane ze składkami PPK.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja CIT-ST Umożliwiono edycję pola Okres w deklaracji CIT-ST wysyłanej jako samodzielna deklaracja w trakcie roku, kiedy zmienia się stan zatrudnienia pracowników.

Importy Zakres importu z plików TXT w strukturze Comarch ERP Klasyka, realizowanego za pomocą czynności Plik/Importuj zapisy/Dokumenty handlowe i raporty kasowe (TXT), poszerzono o import oznaczeń procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Wydruki Poprawiono tworzenie seryjnych wydruków ASPX.

Wydruki W przypadku kompilacji błędnie skonstruowanych wydruków ASPX, błędy z kompilacji wydruku zapisywane są w log-u dostępnym na stronach technicznych.

Moduł Przedstawiciel Handlowy
Poprawione funkcje

Kontrahent W tej wersji programu w obszarze 'Przedstawiciel Handlowy’ zostały
przywrócone funkcjonalności ‘Dane z GUS-BIR’ oraz w 'Status w bazie VAT MF na
dzień’ dostępne w kartotece kontrahenta.Funkcja ‘Dane z GUS-BIR’ jest dostępna w kartotece kontrahenta z
poziomu paska narzędziowego, a ‘Status w bazie VAT MF na dzień’ z menu ‘Czynności’.

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika W najnowszej wersji dla telefonów komórkowych poprawiono błąd uniemożliwiający zwijanie i rozwijanie grup znajdujących się na folderach, np. Panel użytkownika w Pulpicie kontrahenta.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2010.1.3 z dnia 09.11.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   3. Sprzedaż i CRM
    1. Business Intelligence
    2. CRM
    3. Workflow
    4. Praca zdalna
   4. Handel i Magazyn
    1. Business Intelligence
    2. CRM
    3. Produkcja
    4. Workflow
   5. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Business Intelligence
    3. Workflow
   6. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Business Intelligence
    3. Ewidencja Środków Pieniężnych
    4. Workflow
   7. Procesy
    1. Workflow
   8. Projekty i usługi
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
   9. Produkcja
    1. Business Intelligence
    2. Produkcja
    3. Workflow
  2. Wersja multi
   1. Finanse i Księgowość
    1. DMS
    2. Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
   2. Procesy
    1. DMS
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
    2. Kadry i Płace
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

API W wersji 2010 wprowadzono zmiany w wewnętrznym API dot. wydruków ASPX, m.in. w klasie AspGenerator. Ponieważ to API nie jest zgodne wstecz, a wciąż jest w użyciu w rozwiązaniach partnerskich, wprowadzono tymczasową klasę Soneta.Printer.AspGenerator. Klasa ta działa z zachowaniem zgodności wstecz, z tą różnicą, że zawarta jest w bibliotece Soneta.Printer.Forms, a nie jak poprzednio, w Soneta.Printer. W wersji HTML istnieje także klasa AspGenerator (w Soneta.Net.Business), wyłącznie dla zachowania zgodności wstecz przy wczytywaniu wydruków ze starszych instalacji systemu.

Środowisko Poprawiono obsługę opcji uruchomieniowych w przypadku, gdy w linii poleceń przekazywane są puste argumenty. Ma to szczególne znaczenie przy uruchamianiu webserwisów zbudowanych na podstawie framework-u enova365, w których kontrola nad argumentami uruchomieniowymi jest ograniczona.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Analizy wielobazowe Udostępniona została czynność Generuj infrastrukturę utrwalania dla wielu baz danych, eliminująca konieczność manualnego tworzenia definicji zestawów danych oraz definicji utrwalania przez użytkownika, w sytuacji w których chce on skorzystać ze standardowych analiz dedykowanych dla Klientów Biur Rachunkowych. Szczegółowy opis działania czynności znajduje się w bazie wiedzy.

Definicje zestawów danych Rozbudowano mechanizm tworzenia definicji zestawów danych z użyciem czynności Utwórz definicję zestawu danych, w zakresie automatycznego przenoszenia do kolumn definicji zestawu danych, typów i ścieżek biznesowych pól, znajdujących się w definicji domeny lub raportu. Dzięki modyfikacji, użytkownik tworzący definicje zestawów danych oraz opierające się o nie analizy, nie musi manualnie dodawać ww. właściwości np. w polach stanowiących parametry raportów lub wskaźników.

Obsługa cech w BI Udostępniona została obsługa cech o typie wartości: Okres dat, Ułamek, Miesiąc w roku, Ilość, Wielowartościowa, Hierarchiczna, Wielohierarchiczna. Wymienione cechy obsługiwane są niezależnie od tego, czy są cechami bazodanowymi czy wyliczanymi. Cechy wielowartościowe oraz wielohierarchiczne, z racji swojej charakterystyki dołączane mogą być wyłącznie do niestandardowych modeli danych (analogicznie jak cechy historyczne).

BI w pulpitach Udostępniony został szereg analiz merytorycznych, wskaźników i raportów dedykowanych klientom Biur Rachunkowych, które opierają się na analizach wielobazowych. Udostępnione wizualizacje przeznaczone są do wykorzystania w Pulpicie klienta biura rachunkowego. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej parametryzacji wskaźników i raportów, logujący się pracownik klienta, może uzyskać dostęp do danych analitycznych dotyczących wyłącznie jego organizacji.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

SMS W wersji tej poprawiono błąd występujący podczas seryjnego wysyłania wiadomości sms w oparciu o bramkę smsAPI. Polegał on na tym, że przy próbie wysyłki indywidualnej (nowy mechanizm Korespondencji seryjnej) nie zależnie od długości wiadomości sms (wprowadzonej w zakładce 'Treść’ w formatce dodawania Korespondencji seryjnej) pojawiał się komunikat informujący od zbyt długiej treści wiadomości. Od teraz wiadomości będą wysyłane prawidłowo.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Zasiłek opiekuńczy Umożliwiono odnotowanie informacji o kwarantannie na nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)”. Na formularzu nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)” dodano parametr „Kwarantanna”, w którym można wskazać jedną z opcji: Nie dotyczy, Kwarantanna, Izolacja domowa, Kwarantanna – sanepid, Kwarantanna – przekroczenie granicy.

Import z PUE Obsłużono import z PUE informacji o kwarantannie oraz izolacji domowej ubezpieczonego. Na nieobecności Zwolnienie chorobowe w polu Kwarantanna dodano nowe opcje: Kwarantanna oraz Izolacja domowa. Informacja z PUE o kwarantannie/izolacji domowej będzie importowana jako nieobecność „Zwolnienie chorobowe”, dla której parametr „Kwarantanna” przyjmie wartość „Kwarantanna” bądź „Izolacja domowa”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Wskaźniki Zaktualizowano wskaźnik:

 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.12.2020.

Podstawa zasiłku Dodano możliwość odnotowania w kartotece pracownika, czy został złożony wniosek o przeliczenie podstawy chorobowej obniżonej ze względu na COVID-19. W kartotece pracownika na zakładce Etat/Inne dane w sekcji „Podstawa chorobowego” został dodany parametr: „Wniosek o przeliczenie podstawy ze względu na COVID-19”. Przeliczenie podstaw chorobowych, które zostały ustalone przed dniem 9 października 2020 nastąpi, jeżeli parametr zostanie ustawiony na „TAK”.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Składki na FP W związku ze zwolnieniem ze składek na Fundusz Pracy kwot wypłacanych tytułem stypendium doktoranckiego, dla tytułów ubezpieczenia 1812 oraz 1813 nie będą naliczane składki na Fundusz Pracy począwszy od 1 października 2019. Zmiana wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065), która weszła w życie 1 lipca 2020. Stosownie do jej art. 6, podmioty prowadzące szkoły doktorskie zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy od kwoty stypendium doktoranckiego.

PFRON Na deklaracji WND na załącznikach INF-D-P umożliwiono wpisanie kwoty w polu 49 – Kwota pomocy publicznej i pomocy de minimis otrzymanej przez składającego w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Jednostki organizacyjne Zmieniono ilość znaków możliwych do wpisania w następujących miejscach:

 • na formularzu jednostki organizacyjnej
  • pole „Kod” wydłużono do 20 znaków,
  • pole „Nazwa” wydłużono do 100 znaków,
  • pole „Nazwa wyświetlana” wydłużono do 100 znaków,
 • na formularzu elementu struktury organizacyjnej
  • pole „Nazwa” wydłużono do 100 znaków,
  • pole „Nazwa wyświetlana” wydłużono do 100 znaków,
 • na formularzu oddziału
  • pole „Symbol” wydłużono do 20 znaków.

Jednostki organizacyjne W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry) na definicji „Jednostki organizacyjnej” dodano parametr „Wymuszenie unikalności nazwy jednostki organizacyjnej”. Jeżeli parametr zaznaczony na „NIE” (domyślne ustawienie), to przy próbie dodania jednostki o takiej samej nazwie, pojawia się komunikat „Istnieje już inny zapis w kluczu WgNazwy…”. Po zaznaczeniu parametru na „TAK”, przy próbie założenia jednostki organizacyjnej o tej samej nazwie jak istnieje w systemie, do nazwy jednostki organizacyjnej automatycznie zostanie dodany pierwszy wolny numer.

PKZP, ZFM Na liście Kadry/PKZP, ZFM dodano możliwość wyciągnięcia pól wyliczających, w których wykazywane są aktualne wartości w okresie wybranym w filtrze.Z poziomu listy Pożyczki dodano workery: 'Workers.ZaOkresInfo.StanZadłużenia’, 'Workers.ZaOkresInfo.Spłaty’, 'Workers.ZaOkresInfo.RazemSpłaty, Workers.ZaOkresInfo.Odsetki’, 'Workers.ZaOkresInfo.Zaniechania’.Natomiast lista funduszy PKZP, ZFM została wzbogacona o workery: 'Workers.ZaOkresInfo.StanZadłużenia’, 'Workers.ZaOkresInfo.Spłaty’, 'Workers.ZaOkresInfo.RazemSpłaty, Workers.ZaOkresInfo.Odsetki’, 'Workers.ZaOkresInfo.Zaniechania’, 'Workers.ZaOkresInfo.Wycofania’ , 'Workers.ZaOkresInfo.Składki’, 'Workers.ZaOkresInfo.Dopłaty’, 'Workers.ZaOkresInfo.Wpisowe’.

Poprawione funkcje

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie podstawy chorobowej po zmianie wymiaru etatu. W przypadku, gdy zmiana etatu następowała w miesiącu poprzedzającym kolejną nieobecność ZUS, podstawa chorobowa nieobecności występującej w kolejnym miesiącu była przepisywana z poprzedniej zamiast wyliczana na nowo po zmianie wymiaru etatu.

Limity nieobecności Poprawiono naliczanie limitu urlopu dla pracowników tymczasowych. W specyficznych sytuacjach podczas naliczania limitu pojawiał się komunikat: „Błąd podczas naliczania limitu…, Błędny zakres dat (25.08.2020..24.08.2020)”.

Podzielniki kosztów Poprawiono generowanie opisu analitycznego dla listy płac. W przypadku kiedy podzielnik kosztów dodany był tylko na umowie cywilnoprawnej, a na wypłacie znajdował się sam dodatek z umowy, to podczas generowania opisu analitycznego dla listy płac z poziomu czynności na dokumencie dodatkowym pojawiał się błąd: „Wystąpiły błędy podczas generowania opisów analitycznych”.

Wypłaty Poprawiono naliczanie wynagrodzeń przy zaznaczonych na 'TAK’ parametrach: Równoległe naliczanie wynagrodzeń’ oraz „Nie dopuszczaj do zapisywania wypłat z ujemnymi podstawami naliczania składek ZUS lub zaliczki podatku”. W przypadku, gdy w naliczanych wypłatach znajdowała się wypłata z ujemnymi podstawami składek ZUS, następowało zawieszenie programu.

Wydruki

ZPCHR We wszystkich wydrukach z sekcji ZPCHR dodano parametr „Wydziały” umożliwiający wybór jednego lub wielu wydziałów, dla których chce się wywołać raport. W parametrze dostępne są wyłącznie te wydziały połączone z oddziałem, który w konfiguracji ma ustawione naliczanie deklaracji PFRON oraz te, dla których operator ma prawa dostępu. Zmiany zostały wykonane dla raportów ZPCHR w mechanizmie repx dostępnych z poziomu list kadrowych.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Płatność Na formularzu płatności z pola Numer dokumentu przywrócono przejście do dokumentu źródłowego, które zostało usunięte do wersji 2006.0.0.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja VAT-9M Zaktualizowano w systemie deklarację VAT-9M do wersji 10, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni (Dz.U. 2020 poz.1626). Zaktualizowano wydruk oraz wzorce eDeklaracji. Deklarację w nowym wariancie stosuje się począwszy od rozliczeń za październik 2020.

Praca na wielu bazach W czynnościach zbiorczego dodawania deklaracji oraz podpisywania eDeklaracji dostępnych z poziomu listy Analizy baz danych umożliwiono obsługę deklaracji VAT-9M oraz podpisywanie i wysyłanie eDeklaracji VAT-9M.

Poprawione funkcje

Dokumenty Ewidencji Umożliwiono wykonanie czynności Edytuj oznaczenia VAT dla dokumentów posiadających rozliczenia kasowe VAT. Dotychczas edycja oznaczeń była możliwa tylko dla dokumentów nieposiadających rozliczeń kasowych VAT.

Ewidencja dokumentów Poprawiono błąd uniemożliwiający podgląd dokumentu źródłowego z poziomu ewidencji dokumentów, w sytuacji kiedy operator zalogowany był wyłącznie na licencję księgową. Przywrócono możliwość przejścia do dokumentu źródłowego.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Harmonogram Harmonogram to nowy moduł, który w formie wykresu Gantta graficznie przedstawia przebieg operacji pochodzących ze zleceń produkcyjnych. Operacje zwizualizowane są w podziale na poszczególne zasoby, uwzględniając przy tym ich czas trwania oraz planowane terminy rozpoczęcia zleceń. Na ten moment harmonogram można przeplanować w oparciu o dwa dostępne algorytmy: EDD – który planuje termin rozpoczęcia zlecenia w oparciu o wymagany termin realizacji oraz SPT – który planuje termin realizacji zlecenia od wyznaczonej daty w oparciu o najkrótszy możliwy czas przetwarzania.

Poprawione funkcje

Technologia Poprawiono błąd związany z możliwością wyboru zablokowanej technologii na zleceniu produkcyjnym. Program poprzez wpisanie nazwy umożliwiał wybranie zablokowanej technologii na zleceniu produkcyjnym. Obecnie taka możliwość jest zablokowana.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Panel workflow Zmieniono treść komunikatu wyświetlanego w momencie próby uruchomienia podprocesu BR – Księgowanie Dokumentu Ewidencji z poziomu Panelu Workflow lub workera na formularzu dokumentu ewidencji. Od teraz użytkownik otrzyma informację: Brak możliwości uruchomiania procesu z tego poziomu. Ten proces może być uruchomiony tylko jako podproces.

Poprawione funkcje

Definicja procesu Poprawiono działanie workera Utwórz proces workflow w zakresie tworzenia nowego procesu i użycia opcji Nadpisać istniejącą definicję procesu oraz Wygenerować nową definicję procesu i zamknąć starą. Zmiany dotyczą dodawania domyślnej roli procesowej do definicji przepływów utworzonych workerem.

Moduł Praca zdalna
Funkcjonalności

Praca zdalna W wersji 2010.1.3 do systemu enova365 dodano nowy moduł Praca Zdalna. Funkcjonalności modułu dostępne są z poziomu enova365 HTML oraz Pulpitu Pracownika. Głównym założeniem modułu jest wsparcie organizacji pracy firmy od najniższego szczebla do szczebla kierowniczego. Do podstawowych funkcji modułu zalicza się:

 • wsparcie pracy rozproszonej,
 • koordynowanie zadań wieloetapowych,
 • delegowanie, kontrola stanu wykonania i rozliczania zadań,
 • ewidencjonowanie czasu pracy,
 • raportowanie.

Pożądany efekt osiągnięto w oparciu o pracę zadaniową. Użytkownik systemu może zorganizować pracę zespołu na trzech poziomach aktywności, ułożonych w strukturze hierarchicznej:

 • Pakiet prac – najwyższy stopień planowania,
 • Grupa zadań – środkowy stopień planowania,
 • Zadanie – najniższy stopień planowania; obejmuje zadania, które ma wykonać pracownik.

Użytkownik systemu nie jest zobligowany do posługiwania się hierarchiczną strukturą wymienionych aktywności. Każdy z tych obiektów może być używany niezależnie od pozostałych.Pakiet prac i Grupa zadań to aktywności, przy dodawaniu których (w formatce w polu ‘Wykonujący’) można wskazać jako odpowiedzialnego za ich zrealizowanie wyłącznie ‘Operatora’ pracującego w systemie lub wybrać w polu ‘Zespół’ grupę użytkowników oprogramowania przypisaną do tej samej ‘Roli’. Zadanie może zostać przypisane dla ‘Zespołu’ lub dla ‘Wykonującego’. W tym przypadku może być nim ‘Operator’ systemu lub ‘Pracownik’, który uzyskuje dostęp do przydzielonego Zadania przy pomocy Pulpitu Pracownika. Z tego poziomu ‘Pracownik’ poza podglądem zadania może uzupełnić w nim podstawowe informacje takie jak: ‘Stan zadania’, ‘Uwagi’, dodać załącznik oraz odnotować czas poświęcony na jego realizację (przy pomocy Stopera dostępnego na zakładce ‘Ogólne’ lub korzystając z formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dostępnego z poziomu zakładki ‘Czas realizacji’). Istotne jest to, że z poziomu Pulpitu Pracownika ‘Pracownik’ ma wgląd wyłącznie w przypisane do niego Zadania.Aby ‘Pracownik’ w Pulpicie Pracownika miał dostęp do przypisanego do niego Zadania należy przejść do Narzędzia\Opcje\Praca zdalna\Definicje, podnieść formularz definicji Zadania i w zakładce ‘Prawa danych’ nadać prawo dostępu do danych odpowiedniemu operatorowi ‘enovaNet’.W module Praca zdalna wprowadzono funkcjonalność związaną z planowaniem czasu pracy przewidzianego na poszczególne zadania oraz rejestrowanie faktycznego czasu pracy jaki został przeznaczony na ich wykonanie. ‘Operator’ systemu z poziomu zakładki ‘Ogólne’ dostępnej na formatce Zadania w polu ‘Planowany czas’ ma możliwość podania estymaty czasu jaki przewidziano na jego wykonanie. Po zarejestrowaniu (przez ‘Operatora’ lun ‘Pracownika’) czasu dla Zadania, jaki faktycznie poświęcono na jego realizację, automatycznie zostanie wypełnione pole ‘Czas wykonania’. Wprowadzenie wartości we wspomnianych polach spowoduje wyliczenie pola ‘Pozostało’ gdzie widoczny jest przewidywany pozostały czas potrzebny do wykonania Zadania. Pola ‘Planowany czas’, ‘Czas wykonania’, ‘Pozostało’ dla Pakietu prac i Grupy zadań wyliczane są na podstawie wartości z podrzędnych aktywności (dla Grupy zadań z podrzędnych Zadań, a dla Pakietu pracz podrzędnych Grup zadań).Z poziomu enova365 HTML w module Praca Zdalna użytkownik systemu ma następujące możliwości odnotowania czasu pracy:

 • Z poziomu formularza Zadania przy pomocy przycisku ‘Stoper START’ dostępnego na zakładce ‘Ogólne’ lub ręcznie przy pomocy formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dostępnego w zakładce ‘Czas realizacji’. Stoper mierzy czas po zapisaniu i zamknięciu formularza Zadania. Zostanie on zatrzymany jeśli użytkownik na formularzu odpowiedniego Zadania kliknie przycisk ‘Stoper STOP’, po wylogowaniu z systemu lub automatycznie w wypadku zamknięcia formularza zadania i braku aktywności użytkownika systemu przez ok. 20 minut
 • Przy pomocy formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dostępnego z poziomu listy ‘Czas realizacji’
 • Z poziomu listy ‘Historia zmian’ poprzez użycie funkcjonalności ‘Dodaj czas realizacji’, co spowoduje podniesienie formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dla wybranego na liście rekordu

W module Pracy Zdalnej użytkownik systemu ma wgląd w następujące listy:

 • ‘Moje aktywności’, która prezentuje w formie drzewiastej Pakiet prac, Grupę zadań, Zadanie dla których zalogowany ‘Operator’ jest ‘Wykonującym’, ‘Prowadzącym’ lub członkiem ‘Zespołu’, który został przypisany do danej aktywności.
 • ‘Organizacja pracy’, która prezentuje w formie drzewiastej wszystkie zaplanowane aktywności.
 • ‘Czas realizacji’, która prezentuje wpisy zarejestrowanych czasów pracy dla Zadań. Z poziomu tej listy dostępny jest Raport prezentujący zestawienia z czasów pracy.
 • ‘Historia zmian’, która zawiera wpisy dotyczące edycji Zadań. Z poziomu tej listy przy pomocy funkcjonalności ‘Dodaj czas realizacji’ można zarejestrować czas pracy poświęcony na wykonanie zadania, w kontekście wybranego wpisu.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł DMS
Poprawione funkcje

Pozostałe Ujednolicono możliwość edycji zakładki Notatki w Asystencie w interfejsie okienkowym i przeglądarkowym. Od teraz użytkownik ma możliwość edycji pola Notatka w obu interfejsach.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego W panelu użytkownika dodano okno skrótu (widget) do listy Przelewy.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Umożliwiono edytowanie numeru faktury i daty dostawy w fakturach sprzedaży wystawianych z poziomu Pulpitu.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Na formularzu faktury sprzedaży dodano pole Opis, które umożliwia przekazanie kontrahentowi dodatkowych informacji na wydruku faktury.

Poprawione funkcje

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Na liście Rozrachunki/Przelewy przywrócono dostępność czynności Eksport przelewów do pliku.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Jednostki organizacyjne W celu
uproszczenia wprowadzania nowych jednostek organizacyjnych umożliwiono budowanie pola kod
jednostki organizacyjnej na podstawie zdefiniowanego segmentu zgodnie z
podległością w ramach drzewa jednostek organizacyjnych. W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry) na zakładce Jednostki organizacyjne dodano parametr „Segmentowy kod jednostki organizacyjnej”, natomiast na definicji „Kategoria jednostki organizacyjnej” dodano sekcję „Segmentowy kod wydziału”, w której dostępne są parametry: „Pierwszy segment” oraz „Separator segmentu”.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Definicja procesu Przywrócono funkcjonalność z wersji 2003, która pozwalała na ponowny import procesu do bazy. Jeśli w bazie znajduje się już definicja procesu o danym GUID, to możliwe jest zaimportowanie z pliku XML definicji o takim samym GUID, co spowoduje nadpisanie obiektów wartościami z importowanej definicji.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2010.0.2 z dnia 28.10.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
  2. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Wydruki Poprawiono wyświetlanie drzewa wydruków ASPX, wprowadzonych w starszych wersjach systemu enova365.

Wydruki Poprawiono sposób wczytywania formularzy z niestandardowymi ustawieniami ze starszych wersji systemu enova365, zawierającymi podpięte wydruki ASPX.

Licencje Poprawka skierowana jest do klientów pracujących na licencji Biuro Rachunkowe. Możliwość logowania się do enova365 bez konieczności posiadania przez logującego się operatora uprawnień do tworzenia tabel i widoków po stronie SQL Server.Uwaga: Podczas pierwszego logowania w logach systemu mogą pojawić się komunikaty związane z niemożnością utworzenia widoków BI SQL w bazie danych (treść logów: „Wystąpił błąd wykonania zapytania SQL przez serwer bazy danych”). Komunikaty są wyłącznie informacją, że pierwszy po konwersji, logujący się operator nie posiada odpowiednich uprawnień by wygenerować widoki BI SQL na bazie danych. W związku z tym, konieczne jest zalogowanie się do enova365 operatorem mającym prawo administratora po stronie SQL Sever, a następnie wykonanie czynności „Ręczna przebudowa widoków BI SQL”.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Licencje Naprawiono problem logowania do Pulpitów Pracownika lub Kontrahenta, w przypadku zbliżania się końca gwarancji.Jeżeli w systemie zaszły równocześnie następujące warunki:

 • do końca gwarancji pozostało mniej niż 30 dni,
 • na roli używanej w Pulpitach zaznaczone było prawo do Inne->Termin gwarancji

to w takim wypadku próba zalogowania do pulpitu kończyła się komunikatem o braku praw dostępu.

Interfejs użytkownika Poprawiono obsługę kontrolki typu radio-button w interfejsie przeglądarkowym. Radio-button umożliwia wybór jednej z kilku opcji poprzez jej zaznaczenie (przykładowo – wybór rodzaju formatu pliku przy eksporcie listy). W wersji poprzedniej aby zaznaczyć opcję, konieczne było kliknięcie w ikonę. Poprawa polega na umożliwieniu kliknięcia w ikonę lub w tekst obok ikony, co podnosi ergonomię pracy.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2010.0.1 z dnia 22.10.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Handel i Magazyn
    1. Handel
   2. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Dodatki:
     1. Czas Pracy
   3. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
   4. Produkcja
    1. Handel

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Handel
Funkcjonalności

JPK Na licencji Faktury udostępniono zakładkę Pozostałe definicji dokumentu. Zmiana ma na celu umożliwienie zmiany Definicji ewidencji księgowej, w związku z konicznością edycji konfiguracji dotyczącej np. faktur do paragonów.

JPK Na liście faktur sprzedaży oraz na formularzu dokumentu dodano czynność Aktualizuj grupy towarowe VAT. Umożliwia ona aktualizację grup towarowych w pozycjach dokumentu wg. kart towarowych. Aktualizację można przeprowadzić na dokumentach w buforze, zatwierdzonych oraz zaksięgowanych. Zmiana dokumentów zaksięgowanych jest możliwa, jeśli operator ma prawo simple EwidencjaVat/Nagłówek ewidencji VAT/Simple/Poprawianie parametrów VAT.

JPK Zmodyfikowano działanie workera Edytuj procedury VAT. Obecnie może on zostać zastosowany zarówno do dokumentów zatwierdzonych jak i zaksięgowanych. Zmiana dokumentów zaksięgowanych jest możliwa, jeśli operator ma prawo simple EwidencjaVat/Nagłówek ewidencji VAT/Simple/Poprawianie parametrów VAT.

JPK Dodano nową czynność do ponownego przeliczenia procedur VAT na zaznaczonych dokumentach. Obecnie czynność Procedury VAT ma dwie opcje: Zmień (dotychczasowa czynność umożliwiająca dodawanie i usuwanie procedur) oraz Przelicz, która ponownie przelicza algorytmy procedur i generuje je dla zaznaczonych dokumentów na nowo (usuwając stare). Procedury mogą zostać ponownie przeliczone na dokumentach zatwierdzonych oraz zaksięgowanych. Zmiana dokumentów zaksięgowanych jest możliwa, jeśli operator ma prawo simple EwidencjaVat/Nagłówek ewidencji VAT/Simple/Poprawianie parametrów VAT.

Kurierzy Dodatek rozbudowany został o obsługę kolejnej firmy kurierskiej. Najnowsza wersja dodatku umożliwia współpracę enova365 ze platformą kurierską firmy FedEx.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Podstawa chorobowego W związku z wejściem w życie w dniu 9 października ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, zmieniają się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku macierzyńskiego. W myśl nowej ustawy, w sytuacji, gdy obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe, przepis art. 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o przeliczeniu podstawy zasiłku nie będzie miał zastosowania. W enova365 do przeliczania podstawy chorobowego została wprowadzona zmiana. W przypadku aktualizacji kartoteki pracownika czynnością wykonaną z menu Czynności/Ustawa COVID-19/Obniż wymiar etatu, podstawa zasiłku nie będzie przeliczana po zmianie wymiaru etatu, o ile obniżenie etatu z powodu COVID-19 wystąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.

Dodatki

Czas Pracy Dostosowano dll Czas pracy do wprowadzonych modyfikacji w programie dotyczących czasu pracy (doba pracownicza).

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Ewidencja dokumentów Rozszerzono zakres czynności „Anuluj VAT”. Dotychczas była ona dostępna wyłącznie dla dokumentów ewidencji o typie Sprzedaż ewidencja, natomiast obecnie można wykonać ją również dla dokumentów o typach: Zakup ewidencja, DW nabycia należny ewidencja, DW nabycia naliczony ewidencja. Czynność „Anuluj VAT” znajduje się zarówno na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty jak i bezpośrednio na formularzu dokumentu. Czynność może być wykorzystywana do stornowania zapisów niepoprawnie ujętych w ewidencji VAT i pliku JPK_V7.

JPK Działanie czynności Edytuj oznaczenia VAT, dostępnej z poziomu ewidencji dokumentów, dla dokumentów zatwierdzonych (w stanie wyższym niż Bufor) uzależniono od prawa do Poprawiania parametrów VAT. Prawem można zarządzać na roli: Ewidencja VAT\Nagłówek ewidencji VAT\Simple\Poprawianie parametrów VAT. Innymi słowy – edytowanie parametrów VAT na dokumentach w stanie innym niż bufor mogą wykonywać tylko operatorzy z odpowiednimi uprawnieniami.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Dodatki

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Dostosowano program do obsługi licencji Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego w wariancie Rozszerzonym, w którym są dostępne elementy związane z tzw. samofakturowaniem. Zmodyfikowano także w nowych bazach standardową rolę Pulpit klienta BR w zakresie ustawionej licencji – zamiast dotychczasowej licencji KS (Księga) ustawiono licencję KBN (Pulpit klienta BR). Zmiana ustawienia licencji na roli ma charakter porządkowy, dostosowujący do aktualnej funkcjonalności Pulpitu oraz warunków technicznych. Bazy sprzed wersji 2010 nie muszą być modyfikowane.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Dodatki

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Umożliwiono wprowadzenie z poziomu Pulpitu numeru rachunku bankowego oraz banku. Numer jest wpisywany na formularzu domyślnej ewidencji bankowej – Firmowy rachunek bankowy. Wprowadzenie numeru oraz banku jest niezbędne do prawidłowego wydruku faktury sprzedaży.W ramach tej samej czynności umożliwiono wprowadzenie indywidualnych numerów rachunków podatkowych (właściciela i firmy) oraz indywidualnych numerów ZUS (właściciela i firmy). Wprowadzenie tych danych jest niezbędne dla powstania prawidłowych danych do zobowiązań podatkowych i ZUS, a co za tym idzie, do prawidłowego wygenerowania przelewów do tych zobowiązań.Dodawanie rachunków jest dostępne w części Ogólne Pulpitu (np. z poziomu listy Panel użytkownika) pod ikoną koła zębatego w czynności o nazwie Konfiguracja.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2010.0.0 z dnia 22.10.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
    2. Dodatki:
     1. Integracja OCR
     2. Harmonogram zadań
   2. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   3. Sprzedaż i CRM
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
    3. CRM
    4. Serwis
   4. Handel i Magazyn
    1. Business Intelligence
    2. Handel
    3. Produkcja
    4. Workflow
    5. CRM
   5. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Business Intelligence
    3. Workflow
    4. Dodatki:
     1. Harmonogram zadań
     2. Pracownicy Eksportowi
   6. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Ewidencja Środków Pieniężnych
    3. Business Intelligence
    4. DMS
    5. Workflow
    6. Księga Inwentarzowa
    7. Dodatki:
     1. Importy Księgowe
     2. Elektroniczne Wyciągi Bankowe
   7. Procesy
    1. DMS
    2. Workflow
    3. Dodatki:
     1. Integracja OCR
     2. Harmonogram zadań
   8. Projekty i usługi
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
   9. Produkcja
    1. Business Intelligence
    2. Handel
    3. Produkcja
    4. Workflow
  2. Wersja multi
    1. Systemowe
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
    2. Workflow w Pulpitach
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
    2. Workflow w Pulpitach
   3. Kadry Płace i HR
    1. Pulpit Kierownika
    2. Pulpity HR
    3. Kadry i Płace
    4. Workflow
    5. Workflow w Pulpitach
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
    2. Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow
  2. Wersja multi
    1. Systemowe
   1. Kadry Płace i HR
    1. Pulpity HR

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Poprawiono błąd związany z wyświetlaniem kolumn dla niestandardowych ustawień listy zapisanych do własnego kontekstu na listach w Podglądzie tabel, który pojawił się w wersji 2006.0.0.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Konfiguracja W ramach poprawy ergonomii prac konfiguracyjnych, udostępniono użytkownikom funkcjonalność związaną z możliwością łatwego podglądu relacji pomiędzy modelami danych BI i wizualizacjami, a także polami modeli danych. Funkcjonalność realizowana jest poprzez nowe zakładki, dostępne dla definicji domen („Relacje„), raportów i wskaźników („Wizualizacje„) oraz pól domeny („Relacje„). Ponadto udostępniona została czynność umożliwiająca usuwanie całych gałęzi modeli danych (wybranego modelu i wszystkich modeli, dla których stanowi on bezpośrednie lub pośrednie źródło danych).

Konfiguracja Udostępniona została możliwość korzystania w analizach BI z cech historycznych różnego typu za pomocą standardowego mechanizmu dołączania cech. Użytkownik dołączając cechę historyczną ma możliwość wykorzystania oprócz pola z wartością cechy, także pól określających daty początku i końca obowiązywania wartości danej cechy, co otwiera nowe możliwości analityczne.

Konfiguracja Udostępniony został nowy mechanizm pozwalający na tworzenie w bazie głównej, analiz, bazujących na danych pochodzących z wielu baz danych. Mechanizm wykorzystuje dodatek Praca na wielu bazach, a także utrwalanie danych BI. Dane konsolidowane są do tabeli znajdującej się w bazie głównej za pomocą zmodyfikowanego kodu generatora, który pozwala utrwalać modele danych z wskazanych baz danych (wybranych przez użytkownika w oparciu o dbitemy).

Konfiguracja Wprowadzono poprawę w mechanizmie zapisywania indywidualnych ustawień list w module BI. Rozwiązano dzięki temu problem z zapisem formularzy, zawierających układów dwóch lub większej ilości gridów, kiedy to ich ustawienia wzajemnie nadpisywane. Ponadto zmiana umożliwia bezproblemowe zapisanie indywidualnych ustawień list także dla grida kalkulatora modelu danych.

Konfiguracja Udostępniono korzystanie w ograniczonym zakresie ze standardowych elementów BI Biurom Rachunkowym i ich Klientom bez konieczności posiadania jakiejkolwiek licencji na moduł BI. Użytkownicy zyskają dostęp do podstawowych danych analitycznych w instalacjach okienkowych i przeglądarkowych (Panele BI, Banery BI, Panele BI formularzy) w tym także w pulpicie Klienta Biura Rachunkowego (Panele BI). Pula dostępnych, dedykowanych analiz będzie stale uzupełniania, w tym także o analizy wielobazowe działające w oparciu o wprowadzony mechanizm obsługi wielu baz danych w analizach BI.

Definicje zestawów danych W celu umożliwienia wykorzystywania parametrów zestawu danych podczas utrwalania danych za pomocą harmonogramu zadań, wprowadzono zmiany w SerializationHelper, umożliwiające definiowanie parametrów w kodzie zadania globalnego.

Definicje zestawów danych Wprowadzono automatyczne utrwalanie definicji DatyUtrwalone (Timeline), tak by nie było konieczności wykonywania tej czynności manualnie. Automatyczne utrwalanie dat odbywa się w momencie stawiania nowej bazy oraz przy konwersji istniejącej bazy danych (raz w roku). Mechanizm inicjalnie utrwala daty z zakresu: od 1 stycznia roku sprzed 20 lat do 31 grudnia roku, który nastąpi za 10 lat, odnosząc się w obu przypadkach do roku bieżącego. Dodatkowo zmodyfikowano definicję zestawu danych DatyUtrwalone – tak, aby wszystkie stałe właściwości daty (dzień, miesiąc, rok, dzień tygodnia, dzień roku, tydzień roku, kwartał) były zmaterializowane i nie wymagały wyliczeń SQL. W wyniku ww. zmian konieczne było przebudowanie wszystkich domen i raportów BI, tak by w przypadku analiz wykorzystujących oś czasu, zakres czasowy danych ograniczony był początkiem występowania analizowanego zjawiska i datą (miesiącem/rokiem) bieżącym.

Panele BI Wprowadzone zostały zmiany
w zakresie obsługi Paneli BI bez konieczności otwierania konfiguracji systemu.
Użytkownicy posiadający odpowiednie prawa do Paneli BI, mogą je kopiować tak
jak dotychczas, z tą różnicą, że skopiowany panel pojawia się od razu w drzewie
Panele BI w oknie głównym enova365 bez automatycznego przechodzenia w tryb
projektowania. Umożliwiono, po przejściu w tryb projektowania dokonywanie zmian
w tytule i opisie panelu, a także udostępniono czynność pozwalającą
użytkownikowi usunąć dany panel, jeśli posiada on odpowiednie prawa do panelu i
czynności.

Panele BI Wprowadzono nową funkcjonalność
pozwalającą na ustawianie parametrów wpływających na dynamiczne filtrowanie
raportów i wskaźników umieszczanych na Panelach BI, znajdujących się w głównym
oknie enova365. Po umieszczeniu na panelu wizualizacji, której źródłowy model
danych posiada zdefiniowany parametr lub parametry, na panelu automatycznie
dodawane są lookupy parametrów. Po wybraniu wartości danego parametru, dane
zwracane przez wizualizację zostaną odpowiednio przeliczone. Użytkownik w
zależności od potrzeb, a także konstrukcji danego raportu lub wskaźnika, ma
możliwość określenia czy dany parametr jest obowiązkowy czy opcjonalny aby
wizualizacja zwracała dane.

Wskaźniki – wizualizacje Udostępniono funkcjonalność tooltipów dla wskaźników BI, zarówno z poziomu wersji okienkowej enova365, jak i wersji przeglądarkowej. Dzięki tooltipom pojawiających się po najechaniu kursorem myszy na wskaźnik BI, użytkownik uzyska dostęp do precyzyjnej informacji np. w zakresie prezentowanej na wskaźniku wartości ale także innych elementów opisowych wskaźnika, które z racji długości nie zmieściły się na jego wizualizacji (np. pełna nazw przedziału czasu)

Pola wyliczane Zmodyfikowano tworzenie wyliczeń w polach wyliczanych z pomocą dostępnego kalkulatora, klasyfikując dostępne funkcje SQL wg typu działania. Ponadto rozbudowano możliwość tworzenia pól wyliczanych o wyliczenia wykorzystujące funkcje okienkowe języka T-SQL wraz z możliwością określania rozmiaru ramki danych.

Merytoryczne – obszar księgowy W obszarze
analitycznym finanse dodane zostały nowe modele danych oraz utworzone na ich
podstawie wizualizacje w formie wskaźników, wykresów i tabel. Prezentują
analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem centrów kosztów oraz kosztów
rodzajowych. Nowe analizy dedykowane są m.in. dla udostępnionych w bazie wiedzy
gotowych Paneli BI: „Panel BI -Koszty
rodzajowe w centrach kosztów
” oraz „Panel BI – Centra kosztów”. Na uwagę zasługuje szerokie wykorzystanie w udostępnionych panelach
nowego mechanizmu ustawiania parametrów wizualizacji na Panelach BI,
umożliwiających precyzyjną analizę kosztów przedsiębiorstwa. Szczegółowy opis nowych
domen i raportów znajduje się w bazie
wiedzy
.

Merytoryczne – obszar handel W obszarze analitycznym handel
dodane zostały nowe modele danych oraz utworzone na ich podstawie wizualizacje
w formie wskaźników, wykresów i tabel. Nowe analizy dedykowane są m.in. dla
udostępnionych w bazie wiedzy gotowych Paneli BI przeznaczonych dla handlowców
oraz dla paneli ogólnych. Panele dedykowane dla handlowców („Panel Handlowca –
Kontrahenci
”, „Panel Handlowca – Towary„) prezentują
szczegółowe dane w kontekście ich wyników sprzedaży, natomiast panele
ogólne („Panel DH – Kontrahenci”, „Panel DH – Towary„, „Panel
DH – Opiekunowie
„) prezentują dane odnoszące się do sytuacji sprzedażowej
w kontekście całej firmy.Ponadto dodano do standardu nowe domeny z zakresu
cen katalogowych oraz wartości marży i narzutu towarów. Modele zwracają dane
zgodne z kartotekami towarowymi. Szczegółowy opis nowych domen znajduje się w bazie wiedzy.

Moduł CRM
Funkcjonalności

W wersji tej dodano nowy wzorzec konfiguracji 'CRM – proces pozyskania i obsługi klienta’. Ta demonstracyjna konfiguracja zasilona przykładowymi danymi, prezentuje możliwość wykorzystanie funkcjonalności modułu CRM w obsłudze procesów sprzedażowych od zapytania klienta, aż po finalizację transakcji.

Poprawione funkcje

e-mail W tej wersji programu został poprawiony błąd polegający na niepodpinaniu do wiadomości e-mail załączników dodanych do obiektu podczas wysyłania Pocztą CRM dokumentów przy pomocy funkcji 'Wyślij email PDF’. Od tej pory gdy na dokumencie w 'Asystencie’ oznaczymy załącznik flagą 'wysyłaj mailem’ po skorzystaniu z funkcjonalności 'Wyślij email PDF’ zostanie on podpięty do wysyłanej wiadomości e-mail wraz z wydrukiem dokumentu.

Budżet W tej wersji programu zostało poprawione działanie pól wyliczanych `Workers.PozycjaBudzProjInfo.RealizacjaKwotaKoszt` i `Workers.PozycjaBudzProjInfo.RealizacjaKwotaPrzychod` dostępnych na zakładce `Budżet` w Projekcie oraz na liście `Kwoty budżetów` dostępnej w Projekty\Dane analityczne. Od tej pory po wprowadzeniu `Kwoty dodatkowej` dostępnej podczas dodawania `Opisu analitycznego`i użyciu dostępnej w menu `Czynności` z poziomu Projektu funkcji `Przeliczenie kwot zrealizowanych` pole wyliczane zwróci prawidłową wartość zamiast występującego wcześniej komunikatu `(stop)`.

Budżet W wersji tej poprawiono działanie filtra 'Rodzaj pozycji’, który jest dostępny na zakładce 'Budżet’ w Projekcie. Od tej pory po ustawieniu w tym filtrze wartości 'Zbiorcze’ na liście pozycji budżetowych zgodnie z dokumentacją w Bazie Wiedzy zostaną wyświetlone pozycje znajdujące się na innym poziomie niż najniższy. Lista pozycji zbiorczych będzie prezentowana w formie zwiniętego drzewa, dlatego aby wyświetlić wszystkie pozycje zbiorcze należy rozwinąć poszczególne węzły.

Moduł DMS
Poprawione funkcje

Dokument podstawowy Poprawiono działanie workera OK i nowy przy dodawaniu prawa rekordu w zakładce Uprawnienia rekordu w dokumencie podstawowym. Dodanie załącznika i użycie tego workera przy otwartym Asystencie zapisu powodowało, że prawa do rekordu nadawane były na załączniku, nie na dokumencie.

Sprawa Poprawiono błąd, który powodował, że nie wyświetlał się prawidłowo numer sprawy albo dokumentu podstawowego pomimo dodania w Numeratorze w definicji odpowiednich pól. Problem dotyczył pól Oddział/SymbolKlasa Wykazu Akt/Symbol i Komórka Podrzędna/Symbol.

Pozostałe Poprawiono działanie systemu praw obiektowych, jeśli operator ma uprawnienia Tylko odczyt do danej struktury. Możliwe będzie podejrzenie struktury, dodanie powiązań w menu Struktury a w menu DMS/Foldery także załączników do katalogowych elementów struktury.Pełne prawo do edycji danego katalogowego elementu struktury, przy zachowaniu ReadOnly dla pozostałych, może zostać nadane operatorowi w zakładce Uprawnienia rekordu.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Dokumenty handlowe W związku z wymaganiami dotyczącymi JPK_V7 zmieniono konfigurację faktur do paragonów i faktur fiskalizowanych. Zablokowano relację FVPP->DWKPar. Do FVP, FVPP, FF, FFZAL przypisano definicję ewidencji SPFVP (przeznaczoną dla faktur do paragonów). Zmiana dotyczy nowych baz. W istniejących instalacjach należy analogiczne zmiany odpowiednie dla danej konfiguracji wprowadzić ręcznie.

Dokumenty handlowe Umożliwiono wpisanie dodatkowych NIP-ów UE (z krajów innych niż Polska). Pozwala to na wystawianie dokumentów sprzedaży z zagranicznymi stawkami VAT w przypadku, gdy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT w innym kraju UE. Na wydruku takiego dokumentu znajdzie się NIP sprzedawcy z kraju UE, którego stawki zastosowano.

Dokumenty handlowe Udostępniono zmianę daty wystawienia dokumentu zakupu za pomocą czynności Zmień zatwierdzony dokument. Zmiana jest możliwa w przypadkach, gdy nie zagraża spójności danych, w szczególności dotyczących operacji magazynowych.

Dokumenty handlowe Do dokumentu handlowego dodano dwie nowe kolekcje danych na zakładce Kontrahent. Są to listy, które służą do przechowywanie danych kontaktowych kontrahenta i odbiorcy. Za ich widoczność na dokumencie odpowiadają parametry definicji dokumentu. Nowe kolekcje danych są wykorzystywane przez dodatki e-sklepy Konektor oraz Kurierzy do przechowywania adresów email i numerów telefonów.

Dokumenty handlowe Rozbudowano działanie czynności Kopiuj pozycje dla dokumentu handlowego. Dodano możliwość podziału wskazanych pozycji na wiele z zachowaniem sumy ilości, np. pozycja z ilością 10 szt. może być podzielona na kilka dających razem 10 szt. Podział zachowuje relacje do dokumentu nadrzędnego, czyli nowe pozycje są powiązane relacją jak źródłowa.

Dokumenty handlowe Ulepszono logikę drukowania miejsca dostawy na dokumentach rozchodowych. Obecnie miejsce dostawy wydrukuje się również wtedy, gdy kontrahent jest ten sam, co odbiorca, ale w danych odbiorcy na dokumencie zmieniono dane adresowe (rozumiane jako miejsce dostawy).

Dokumenty handlowe Rozszerzono zakres informacji prezentowanych na wydruku dokumentu w opcjonalnej tabeli Wykaz nierozliczonych należności. Obecnie zawiera ona dodatkowo noty odsetkowe.

Dokumenty fiskalizowane Zmieniono działanie czynności Raport fiskalny dla paragonów. Po zmianie do dokumentu ewidencji tworzonego przez tę czynność dołączane są dodatkowo dokumenty zafiskalizowane, które mają przypisaną ewidencję z typem dokumentu FP. Pozwala to traktować faktury fiskalizowane (FF, FFZAL) jako faktury do paragonów (z ewidencją SPFVP), a sprzedaż z nich wynikającą ujmować w raporcie fiskalnym.

Korekty dokumentów Dodano pole dokumentu Przyczyna korekty, wypełniane automatycznie na podstawie wartości analogicznego pola w pozycjach korekty. Zawartość tego pola można również edytować ręcznie. Jest ona umieszczana w nagłówku na wydrukach korekt.

Definicje dokumentów Dodano parametry definicji dokumentu decydujące o generowaniu i edycji procedur VAT i grup towarowych VAT na dokumencie. Dotychczas decydowała o tym kombinacja ustawień definicji dokumentu.

Relacje dokumentów Ulepszono mechanizm dołączania w relacji istniejących już dokumentów. Obecnie w takim przypadku agregowanie pozycji z dokumentów dołączanych działa, jeśli w konfiguracji relacji włączono dotyczący tego parametr.

EDI Umożliwiono generowanie nazwy eksportowanego pliku z komunikatem EDI za pomocą cechy algorytmicznej zdefiniowanej dla dokumentu (handlowego albo ewidencji).

JPK Zmieniono algorytm generowania listy grup towarowych na korekcie faktury sprzedaży. Obecnie lista jest tworzona wyłącznie z tych pozycji, które są korygowane.

Umowy cykliczne Ulepszono edycję grup towarowych na zatwierdzonym dokumencie. Obecnie grupy można edytować również wtedy, gdy istniej zatwierdzony dokument podrzędny. Ma to zastosowanie przede wszystkim w przypadku umów cyklicznych, w których nie ma grup towarowych, gdyż zostały zarejestrowane przed ich wprowadzeniem.

Płatności dokumentów handlowych Rozszerzono listę obsługiwanych terminali płatniczych o terminale INGENICO z własną drukarką, obsługiwane przez PeP (Polskie ePłatności) oraz Paytel.

Płatności dokumentów handlowych Umożliwiono dołączanie wpłaty jako zaliczki do dokumentu z poziomu wpłaty oraz z poziomu operacji bankowej (powstałej w wyniku importu wyciągu bankowego). Dotychczas można było tego dokonać jedynie z poziomu formularza dokumentu handlowego.

Płatności dokumentów handlowych Rozbudowano worker PłatnościDokumentu o właściwość Zaliczki. Zawiera ona sumę kwot wpłat podpiętych do dokumentu jako zaliczki, a wyrażoną w walucie podsumowania dokumentu. W ten sposób np. na liście zamówień można uzyskać informację o łącznej kwocie zaliczek podpiętych do poszczególnych dokumentów.

Towary W słowniku kodów CN umożliwiono przypisanie stawki VAT do kodu CN. Wybranie kodu na towarze przepisuje stawkę z kodu do kartoteki towaru. Dodatkowo na liście towarów dodano czynność Zmiana VAT/Według kodów CN, która aktualizuje stawki VAT towarów, wg stawek zdefiniowanych dla kodów CN.

Kurierzy Zmieniono sposób wysyłania nazwy adresata do systemu kuriera. Dotychczas była to zawsze nazwa odbiorcy z dokumentu. Obecnie jest to nazwa lokalizacji, jeśli w dokumencie wskazano lokalizację jako miejsce dostawy.

Kurierzy Ulepszono edycję danych adresowych i kontaktowych na potrzeby przesyłek kurierskich. Wykorzystano nową listę danych kontaktowych w dokumencie. Ulepszono działanie czynności Edytuj adres dostawy (dostępną na zatwierdzonym dokumencie), która obecnie korzysta z tych danych.

Kurierzy Ulepszono mechanizm dodawania paczek do dokumentu po wybraniu spedytora. W przypadku, gdy masa towarów wyliczona z pozycji przekracza masę paczki zdefiniowaną w konfiguracji, dodawane są kolejne paczki. Mechanizm działa dla spedytorów obsługujących wiele paczek w jednej przesyłce.

e-Sklepy Konektor Obsłużono wysyłanie do e-sklepu numeru listu przewozowego skojarzonego z zamówieniem pobranym z tego e-sklepu. Odbywa się to podczas wykonywania czynności Aktualizuj zamówienia.

e-Sklepy Konektor Rozszerzono możliwość wiązania towarów z e-sklepu z towarami w bazie enova365. W oknie wiązania towarów dodano czynność służącą do ich parowania na podstawie zgodnych kodów EAN.

e-Sklepy Konektor Dodano pole Status zewnętrzny dokumentu handlowego. Ma ono zastosowanie w integracji z e-sklepami i służy do przechowywania informacji o tym, jaki status ma zamówienie w e-sklepie.

Zamówienia i oferty Ulepszono działanie zmiany priorytetu zamówienia algorytmicznego z poziomu formularza dokumentu. Dotychczas w przypadku, gdy dokument zawierał usługi, zmiana priorytetu na jeden z wybranych skutkowała wyświetleniem informacji: Różne, gdyż nie miała ona skutku dla usług.

Limit kredytowy Poprawiono działanie kontroli limitu kredytowego dla dokumentu zamówienia z planem spłat. Dotychczas po przekroczeniu limitu kredytowego nie można było zatwierdzić takiego dokumentu, pomimo wybrania sposobu zapłaty: Gotówka.

Kompletacja Umożliwiono korzystanie z automatycznego wskazania zasobów przy dodawaniu pozycji rozchodu składników kompletacji (KPLW) po włączeniu takiego działania w definicji tego dokumentu.

Poprawione funkcje

Korekty dokumentów Poprawiono wydruk korekty zbiorczej. Dotychczas na wydruku repx pozycje były błędnie sortowane. Natomiast na wydruku repx i aspx w wariancie tylko korygowane pozycje, w sekcji przed korektą pojawiały się tylko pozycje z pierwszej korygowanej faktury.

Płatności dokumentów handlowych Poprawiono przenoszenie zaliczek z dokumentu nadrzędnego na podrzędny. Dotychczas przenoszenie zaliczek (np. z zamówienia na fakturę) działało niepoprawnie w przypadku, gdy jedną zaliczkę powiązano z dwoma dokumentami (do każdego przypisano część), a następnie do obu tych dokumentów tworzono zbiorczy dokument podrzędny. W takiej sytuacji na podrzędny przenosiła się tylko jedna część zaliczki.

EDI Poprawiono usuwanie komunikatów EDI dla wielu zaznaczonych dokumentów w przypadku, gdy z dysku usunięto pliki powstałe w wyniku eksportu. Dotychczas w takiej sytuacji komunikaty nie usuwały się z bazy.

EDI Poprawiono algorytm ustalania definicji do eksportu dokumentu podczas wykonywania czynności Komunikat EDI/Eksport. Dotychczas w przypadku próby wyeksportowania dokumentu dla kontrahenta Incydentalnego system znajdował definicję, choć nie była ona przypisana do kontrahenta i eksport się udawał, a nie powinien. Poprawka w wersji 1907.0.0.1 dodatku.

EDI Poprawiono błąd eksportu wielu zaznaczonych dokumentów za pomocą czynności Komunikat EDI/Eksport. Dotychczas podczas wykonywania tej czynności niepotrzebnie eksportowały się również te dokumenty, których kontrahenci nie mieli przypisanych definicji do eksportu.

Dokumenty handlowe Poprawiono dodawanie pozycji dokumentu za pomocą skanera kodów kreskowych. Dotychczas dodawanie nie działało przy włączonym w definicji dokumentu wymuszonym wskazaniu zasobu podczas dodawania pozycji.

Dokumenty handlowe Poprawiono dodawanie pozycji dokumentu za pomocą skanera kodów kreskowych. Dotychczas dodana pozycja wyświetlana była w pierwszym, a nie w ostatnim wierszu pozycji (zachowując kolejne, prawidłowe lp). Uporządkowanie kolejności następowało dopiero po zapisaniu dokumentu.

Dokumenty handlowe Poprawiono działanie wymuszonego wskazania zasobu przy dodawaniu pozycji zamówienia. Dotychczas nie działało ono w interfejsie HTML.

Dokumenty handlowe Poprawiono dodawanie pozycji po zeskanowaniu cenowego kodu kreskowego. Dotychczas w niektórych przypadkach cena z kodu była odczytywana niewłaściwie.

Dokumenty handlowe Ulepszono czynność dodawania towarów do koszyka w trybie z edycją ilości. Umożliwiono dodanie towaru w jednostce innej niż podstawowa.

Uprawnienia Poprawiono ustawianie domyślnego okresu dla operatora na listach zestawień. Dotychczas ustawienie z karty operatora nie miało skutku na niektórych z tych list.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

e-Deklaracje PIT Dostosowano schemat eDeklaracji PIT-4R do nowego wzoru obowiązującego od dnia 19 sierpnia 2020.

Storno płacowe Rozbudowano algorytm storna płacowego w celu obsłużenia korekt składek PPK i wypłat osób poniżej 26 roku życia oraz w kierunku ujednolicenia działania algorytmu automatycznego storna i ręcznego oznaczenia do przeliczenia. W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Ogólne) dodano parametr 'Zalecana konfiguracja naliczania korekt’ domyślnie ustawiony na 'NIE’. Po zaznaczeniu parametru 'Zalecana konfiguracja naliczania korekt’ na 'TAK’ zostanie uruchomiony nowy algorytm. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

PPK Import Export Dodano możliwość odrębnego wygenerowania pliku korekty składek PPK z dokumentu PPK. W tym celu w konfiguracji Kadry i Płace/Deklaracje/PPK dodano nowy parametr 'Eksportuj korekty oddzielnie od składek’, który domyślnie ustawiony jest na 'NIE’. Przy zaznaczonym parametrze na 'TAK’ podczas eksportu Dokumentu pracodawcy PPK zawierającego różne deklaracje, w tym korekty, zostanie wygenerowana paczka z plikami w podziale na: Korekty, Pozostałe oraz Składki.

Dokumenty PPK Dodano możliwość seryjnego wygenerowania deklaracji 'Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika’. Grupowe wygenerowanie deklaracji dostępne jest z poziomu listy Kadry/Wszyscy/Czynności/Operacje PPK/Zmiana danych identyfikacyjnych. Wykonanie czynności spowoduje wygenerowanie deklaracji uczestnikom PPK, którzy mają zmianę danych wykazywanych na deklaracji w zadanym okresie, zgodnie z aktualnym zapisem historycznym.

PPK Umożliwiono naliczenie korekty składek PPK poprzez potrącenie/dodatek, na kwotę wskazaną przez użytkownika. Elementy służą do wykazania korekty składek na deklaracji Rozliczenie składek PPK, w sytuacji gdy zostały zapłacone niesłusznie składki PPK za danego uczestnika. W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia) dodano dodatki:

 • Korekta nadpłaconych składek PPK(etat);
 • Korekta nadpłaconych składek PPK(um.poz);
 • Korekta nadpłaconych składek PPK(umowa). Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

PPK Dodano odrębny numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail do komunikacji z instytucją finansową PPK. W kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne w sekcji „Zgoda na udostępnianie danych” zarówno do telefonu jak i adresu e-mail dodano nowe pole „Domyślny”. Jeżeli pole 'Telefon’ bądź 'e-mail’ są zaznaczone na 'TAK, automatycznie jest wyświetlane pole 'Domyślny’ standardowo zaznaczone na 'Tak’, co oznacza, że do komunikacji z instytucją finansową pobierany będzie numer telefonu i adres e-mail z kartoteki pracownika z zakładki 'Adresy’. Jeżeli do kontaktu z instytucją finansową ma być uwzględniony inny telefon i adres e-mail niż na zakładce 'Adresy’, to parametr 'Domyślny’ należy zaznaczyć na 'NIE’. Dla telefonu pojawi się nowe pole do uzupełnienie 'Numer telefonu komórkowego’, natomiast dla adresu e-mail dodatkowe pole 'Adres e-mail’. Nowe dane kontaktowe zostały uwzględnione w dokumentach: „PPK – Rejestracja uczestnika”, a także „PPK – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika”.

PPK Dodano przypomnienie o terminie przesłania do instytucji finansowej deklaracji rezygnacji uczestnika z PPK. Powiadomienie generuje się od dnia wprowadzonej w kartotece pracownika daty rezygnacji (zakładka PPK/Ogólne, pole „Data rezygnacji z dokonywania wpłat składek”). W konfiguracji zadanie „Termin rezygnacji PPK” jest domyślnie zablokowane.

PPK Dodano weryfikator obniżonego procentu składki PPK pracownika, sprawdzający, czy wprowadzony procent mieści się w przedziale od 0,5% do 2%. W przypadku wprowadzenia procentu spoza przedziału pojawi się komunikat 'Obniżony procent podstawowej składki uczestnika na PPK powinien mieścić się w przedziale od 0,5% do 2%’.

PPK Dodano możliwość seryjnego wygenerowania dokumentu 'PPK – Zakończenie zatrudnienia uczestnika’ dla pracowników i zleceniobiorców. Operacja seryjna dostępna jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Wszyscy w menu Czynności/Operacje PPK/Zakończenie zatrudnienia uczestnika.

PPK Dodano weryfikator porównujący zgodność danych identyfikacyjnych na deklaracji „Rozliczenie składek – PPK” z danymi z poprzedniej deklaracji rozliczenia składek PPK. jeśli dane identyfikacyjne są różne, to pojawia się komunikat z ostrzeżeniem: ” Brak zgodności danych identyfikacyjnych z danymi z poprzedniej deklaracji. 'imię i nazwisko pracownika’.”

Zajęcia komornicze Zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS. W związku z przepisami uprawniającymi do zawieszenia opłacania składek PPK w okresie przestoju ekonomicznego czy też pracy w obniżonym wymiarze etatu, w tym okresie kwotę wolną od zajęć uczestników PPK należy również wyliczać bez składki PPK oraz podatku od PPK. Kwota wolna od zajęć nie będzie uwzględniała składki PPK pracownika oraz podatku od przychodu z PPK, w przypadku obniżenia wymiaru etatu czynnością COVID/Obniż wymiar etatu oraz w przypadku przestoju ekonomicznego. Kwota wolna jest wyliczana za miesiąc, zatem jeżeli w danym miesiącu pracownik będzie miał naliczony chociaż jeden element, od którego zostanie naliczona składka PPK, to kwota wolna będzie uwzględniać składkę i przychód PPK.

Czas Pracy Wprowadzono zmiany w uzgadnianiu doby pracowniczej. W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy) dodano parametr 'Początek doby pracowniczej w niedzielę i święta’ i ustawiono jego wartość na godzinę 6:00. Oznacza to że standardowo doba pracownicza w dni, które z definicji są dniami typ Święto’ lub 'Niedziela’ rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano. Wprowadzono również zmianę w uzgadnianiu doby pracowniczej w dni typ 'Wolne’. Doba pracownicza w te dni rozpoczyna się 24 godziny po rozpoczęciu doby pracowniczej w dzień 'Pracy’ poprzedzający dzień 'Wolny’.

Czas Pracy Na liście pracowników dodano czynność, która dla zaznaczonych kartotek uzgodni dobę pracowniczą: Czynności/Operacje seryjne/Uzgodnij dobę pracowniczą. W oknie parametrów należy ustawić okres w ramach, którego system uzgodni dobę pracowniczą dla zaznaczonych kartotek pracowniczych.

Teczki pracownicze Zablokowano możliwość edycji pola 'Pracownik’ na formularzach dokumentów dodatkowych w elektronicznej dokumentacji pracowniczej, by nie można było przepinać dokumentu wystawionego na jednego pracownika na innego. Do tej pory po kliknięciu na strzałkę przy polu otwierała się lista pracowników i zmiana pracownika była możliwa. Dokumenty dodatkowe można dodać z poziomu kartoteki pracownika na zakładkach ’Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Akta osobowe’ oraz ’Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Pozostała dokumentacja’,

Zasiłek opiekuńczy W związku z wprowadzeniem kolejnego okresu obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia placówki ze względu na COVID-19, do którego nie należy wliczać poprzednich okresów przysługiwania zasiłku, w programie została wyłączona kontrola limitów:

 • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placów – koronawirus (dni): 257;
 • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni): 243. Limity zostały przeniesione do sekcji 'Pozostałe ustawienia historyczne’. Liczba dni w poszczególnych limitach została zwiększona tak, aby w przypadku korzystania z nieobecności związanych z zamknięciem placówek ze względu na COVID-19 zasiłek został naliczony bez kontroli limitu.

Składki Na liście elementów wypłaty poprzez organizator widoku umożliwiono wyciągnięcie pola 'RodzajSkładki.Info’, w którym znajduje się informacja, jakie składki powinny zostać naliczone z elementu wypłaty. Pole przyjmuje wartości ZUS, FP, FGŚP, PIT26, PPK, Zdrowotna.

PFRON Umożliwiono odnotowanie czterech schorzeń w kartotekach pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W kartotece pracownika na zakładce Informacje PFRON w sekcji Stopień niepełnosprawności dodano nowe pola „Schorzenie specjalne (3)” oraz „Schorzenie specjalne (4)”. Po uzupełnieniu 2 schorzeń na interfejsie pojawia się „Schorzenie specjalne (3)” z możliwością uzupełnienia. Analogicznie po uzupełnieniu 3 schorzeń na interfejsie pojawia się „Schorzenie specjalne (4)” z możliwością uzupełnienia.

Poprawione funkcje

Deklaracja ZUS DRA Poprawiono wykazywanie składek PPK na deklaracji ZUS DRA na załączniku ZUS RCA, w przypadku, gdy deklaracja PPK zostanie oznaczona jako niepodlegająca wysłaniu. Jeżeli na deklaracji Rozliczenie składek PPK na formularzu Składka PPK został zaznaczony parametr „Przekaż składkę” na „NIE”, to na załączniku ZUS RCA do deklaracji ZUS DRA niepotrzebnie była wykazywana kwota składki PPK.

Deklaracja ZUS DRA Poprawiono uwzględnianie elementów stornowanych na deklaracji ZUS DRA. W przypadku ustawienia w konfiguracji parametru „Naliczaj tylko dla zatwierdzonych wypłat” na TAK (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/ZUS-rozliczeniowe), elementy stornowane były uwzględniane na deklaracji ZUS DRA również z niezatwierdzonych wypłat, a powinny tylko z zatwierdzonych.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej nieobecność zus, w sytuacji, gdy kwota wynagrodzenia była mała i składka zdrowotna była ograniczana do wysokości zaliczki na podatek.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej na wypłacie, na której były naliczane zarówno elementy podlegające składkom jak i nieoskładkowane.

Wynagrodzenie chorobowe Poprawiono wykazywanie kodu RSA na nieobecności „Zwolnienie chorobowe” z przyczyną „Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu”. Jeżeli ubezpieczonemu za okres powyższej niezdolności do pracy przysługuje wynagrodzenie chorobowe, to będzie wykazywany kod RSA 331, a w przypadku zasiłku chorobowego kod RSA 313. Wcześniej był wykazywany kod RSA 151. W celu obsłużenia kodu RSA 331 lub 313 dla nieobecności „Zwolnienie chorobowe” z przyczyną „Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu” w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia została dodana nowa definicja „Zas.chorobowy zerowy”. Po konwersji bazy na wypłatach z rozliczoną nieobecnością spowodowaną nadużyciem alkoholu, kod RSA ze 151 zostanie podmieniony na kod RSA 331 lub 313.

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie procentu zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu dla nieobecności „Zwolnienie chorobowe” z przyczyną „Zwolnienie spowodowane gruźlicą”. Zamiast zasiłku w wysokości 80% naliczało się 70%.

Podstawa chorobowego Poprawiono uwzględnianie w podstawie chorobowej elementów płacowych, które na definicji na zakładce Nieobecności’ w parametrze 'Zasiłków (pracownicy)’: mają wskazane Dopełniać jak zasadnicze’. Dotychczas w przypadku, gdy pracownik wynagradzany był stawką miesięczną, a miesiąc wliczany do postawy chorobowej wymagał uzupełnienia, z uwagi na nie przepracowanie całego miesiąca, a także w danym miesiącu wypłacony został element z ustawieniem ’ Dopełniać jak zasadnicze’ w podstawie zasiłków, element uwzględniany był w niewłaściwej wartości, pomniejszonej za okres niezatrudnienia, zamiast dopełniony do pełnej wartości.

Podstawa chorobowego Poprawiono pomniejszanie elementów o składki ZUS w podstawie chorobowego, w sytuacji, gdy w miesiącu wliczanym do podstawy wystąpiły elementy nie wchodzące do podstawy oraz nastąpiło przekroczenie trzydziestokrotności składek ZUS.

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie podstawy chorobowej po zmianie wymiaru etatu. W przypadku, gdy zmiana etatu następowała w miesiącu poprzedzającym kolejną nieobecność ZUS, podstawa chorobowa nieobecności występującej w kolejnym miesiącu była przepisywana z poprzedniej zamiast wyliczana na nowo po zmianie wymiaru etatu.

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego po zmianie wymiaru etatu. Jeżeli po zmianie wymiaru etatu nastąpiła przerwa w nieobecnościach, to do kolejnej nieobecności była pobierana poprzednia podstawa zamiast ustalona na nowo.

Wypłaty Poprawiono naliczanie wynagrodzenia z tytułu nieobecności, w sytuacji gdy pracownik miał na kilka dni wprowadzoną nieobecność na część dnia, a na pozostałe dni nieobecność ZUS. W opisanym przykładzie nieprawidłowo wyliczało się wynagrodzenie nieobecności na część dnia.

Definicja Elementów Wynagrodzenia Poprawiono działanie klasy 'NaliczEkwiwalent’. Problem występował w przypadku wdrożeniowej zmiany naliczania ekwiwalentu za czas urlopu i podstawienia indywidualnej wartości w parametrze 'ŚredniaNormaMiesięczna’Wartość podstawiona w definicji elementu nie była uwzględniana w obliczeniach ponieważ system pobierał wartość parametru 'Średnia miesięczna norma czasu pracy’ z konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Płace/Urlop inne).

Podstawa ekwiwalentu Poprawiono naliczanie podstawy ekwiwalentu za urlop przy stawce wynagrodzenia zasadniczego określonej w innej walucie niż PLN. Przy wyliczaniu podstawy ekwiwalentu wynagrodzenie zasadnicze nie było przeliczane przez odpowiedni kurs waluty.

Wydruki

Wydruki Kadrowe W wydruku „Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe)” uwzględniono wartość kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej dla elementu opodatkowanego, nieoskładkowanego oraz niewpływającego na kwotę do wypłaty. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych, a także kartoteki pracownika w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

ZPCHR Poniższe wydruki w mechanizmie repx dostosowano do konfiguracji wielooddziałowej:

 • Pracownicy pełnosprawni,
 • Pracownicy niepełnosprawni,
 • Pracownicy – lista zmian,
 • Informacja miesięczna,
 • Informacja o stanie zatrudnienia,
 • Raport o stanie zatrudnienia do wyliczenia ulgi na PFRON,
 • Informacja INF-1,
 • Informacja INF-2,
 • Informacja INF-W,
 • Informacja DEK-I-0,
 • Informacja DEK-II,
 • Informacja DEK-II-a.

Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w folderze ZPCHR.

ZPCHR Do wydruku „ZPCHR/Informacja miesięczna” w mechanizmie repx dodano na końcu tabeli wiersz „Średnia” ze średnią arytmetyczną poszczególnych kolumn. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych.

Ewidencja czasu pracy Poprawiono wydruk „Zestawienie urlopów na żądanie” w mechanizmie repx. Na raporcie dostępnym z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy” błędnie powielały się dane z kolumny 'Urlop wykorzystany’ dla kolejnych pracowników.

Ewidencja czasu pracy Poprawiono następujące raporty w mechanizmie repx:

 • Urlop bezpłatny – praca u innego pracodawcy,
 • Urlop wypoczynkowy – przesunięcie terminu,
 • Urlop wypoczynkowy – wniosek o udzielenie,
 • Urlop wypoczynkowy – wniosek po macierzyńskim,
 • Urlop wypoczynkowy – karta urlopowa,
 • Urlop wypoczynkowy – odwołanie pracownika.

Na niektórych bazach konwertowanych wywołanie powyższych wydruków skutkowało błędem: „Nie można znaleźć standardowego pliku konfiguracyjnego 'XtraReports/Nagłówki/naglowek – pracodawca'”. Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi Zmieniono sposób wyliczania podstawy wymiaru zasiłku dla pracownika wykonującego pracę za granicą, jeżeli pracownik z przyczyn usprawiedliwionych nie przepracował wszystkich dni w miesiącu, ale przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy lub gdy jego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca zatrudnienia. Do ustalenia podstawy wymiaru uwzględniany jest przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po pomniejszeniu o potrącone pracownikowi składki na ubezpieczenia społeczne, bez uzupełniania. Dotyczy to zarówno przypadków, w których miesięczny przychód pracownika przewyższa kwotę przeciętnego wynagrodzenia, jak i gdy nie przewyższa tej kwoty.W przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca wykonuje pracę w Polsce, a przez część za granicą, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku wynagrodzenie podlega sumowaniu i nie jest uzupełniane ani w części wynagrodzenia otrzymanego za pracę w kraju, ani w części wynagrodzenia otrzymanego za pracę za granicą.Dodatkowo na elementach wynagrodzenia zasadniczego za okres pobytu za granicą zmieniono ustawienie dotyczące sposobu wliczania elementów do podstawy chorobowego, było 'Dopełniać jak zasadnicze’, a aktualnie jest 'Wliczać dla’. W celu zaktualizowania bieżącej konfiguracji na bazach rozliczających pracowników oddelegowanych prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Eksport przelewów Dla formatu eksportu przelewów ISO 20022 zmieniono wartość eksportowaną do pola EndToEndId. Przed zmianą do pliku przelewu dla wspomnianego pola przenoszona była spacja, aktualnie jest to wartość „NOT PROVIDED”.

Rozrachunki Dla Płatności i Zapłat w walutach obcych, których wartość w PLN ustalana jest w oparciu o kurs wg wybranej tabeli kursowej dodano pole Notowanie z informacją o zgodności zastosowanego kursu względem notowania z tabeli kursowej. W nowym polu prezentowane jest notowanie wraz z numerem tabeli kursowej, informacje o niezgodności kursu lub informacje o braku notowania na dany dzień. Nowe informacje prezentowane są na formularzach Płatności i Zapłat w sąsiedztwie pola Kurs. W organizatorze listy informacje dostępne są w ramach właściwości Workers.KursWgTabeliInfo.

Poprawione funkcje

Dokumenty rozliczeniowe Poprawiono błąd polegający na możliwości wielokrotnego dodania do kompensaty tego samego dokumentu, w przypadku jego częściowego rozliczenia. Aktualnie każdy dokument może być dodany tylko raz, niezależnie od jego stanu rozliczenia.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy wariant filtra importu wyciągów bankowych dla Credit Agricole (MT940) – wariant 2

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych: BS Piaseczno (CSV).

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych: PKO BP (Elixir, masowe).

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych: ING (MT940, masowe).

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Wprowadzono bardziej precyzyjne komunikowanie numeru linii lub zakresu linii, w których występują błędy w pliku wyciągu, który ma być wczytany jako raport bankowy. Zmiana umożliwia sprawniejsze odnalezienie błędnego miejsca i ewentualną poprawę danych.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Santander i Millennium – umożliwiono pobieranie wyciągów online w formacie mt940.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservices – na pasku postępu dodano informację o nazwie Ewidencji (Rachunku) dla której pobierany jest wyciąg bankowy lub historia operacji.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Santander – poprawiono mechanizm weryfikacji duplikatów operacji. Dla operacji pobranych przy pomocy historii, budowany jest unikalny Identyfikator instrukcji ( na podstawie daty księgowania operacji oraz parametru TxId), który jest wykorzystywany do wyliczenia czy dana operacja jest duplikatem.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Millennium – poprawiono obsługę wysyłki przelewów oraz aktualizacji ich statusów po eskporcie z enova365 do systemu bankowego. Przed zmianą przelewy były pozornie eksportowane, w związku z czym niepoprawna była też aktualizacja ich statusu.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Millennium

 • uruchomiono mechanizm weryfikacji duplikatów podczas pobierania historii operacji oraz wyciągów,
 • umożliwiono sterowanie okresem za jaki są pobierane wyciągi na podstawie ustawienia okresu w konfiguracji na danej ewidencji ŚP.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Alior – poprawiono oznaczanie przelewów MPP wysyłanych z enova365.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Alior – poprawiono import zaznaczonych operacji z pobranego wyciągu do raportu ewidencji środków pieniężnych. Przed zmianą niepoprawnie importowały się wszystkie operacje, nie tylko zaznaczone.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Alior – poprawiono odczytywanie numeru faktury i kwoty VAT z operacji dotyczących przelewów MPP.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservices – poprawiono oznaczanie wysyłanych z systemu przelewów okresowych MPP. Przed zmianą takie przelewy trafiały do systemów bankowych jako przelewy zwykłe, po zmianie, trafiają jako przelewy MPP.

Moduł Księga Inwentarzowa
Funkcjonalności

Środek trwały Dodano nową definicję podzielnika kosztów o nazwie Źródła finansowania opartą o nową tabelę Źródła finansowania. W standardowej konfiguracji dostępne są dwa źródła finansowania: Środki własne i Dotacja. Dodatkowe źródła finansowania można wprowadzić w konfiguracji programu w części Opcje/Ogólne/Źródła finansowania.

Środek trwały Na karcie środka trwałego na zakładce Plan amortyzacji umożliwiono wygenerowanie planowanych odpisów amortyzacyjnych podzielonych z użyciem jednego lub dwóch podzielników wprowadzonych dla tego środka trwałego. Nowe mechanizmy mogą mieć zastosowanie do uzyskania wartości podzielonych jednocześnie wg kryterium centrów kosztów oraz kryterium źródeł finansowania.

Wydruki

Środek trwały Wydruk Plan amortyzacji dostępny na karcie środka trwałego rozszerzono o dodatkowe parametry umożliwiające uzyskania planowanych odpisów amortyzacyjnych podzielonych wg jednego lub dwóch podzielników kosztów wprowadzonych dla danego środka trwałego.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

JPK W definicjach generowania nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K wprowadzono następujące zmiany:

 1. Poprawiono przenoszenie informacji o NIP w polach <NrKontrahenta/> i <NrDostawcy/>. Po zmianach w tych polach prezentowany jest sam numer – bez myślników i liter wskazujących na kod kraju. W przypadku gdy pole NIP jest puste do pliku eksportowana jest wartość Brak.
 2. W obszarach SprzedazWiersz i ZakupWiersz wprowadzono warunkowe umieszczanie pola <KodKrajuNadaniaTIN>. Pole to nie występuje jeśli na dokumencie numer NIP jest bez kodu kraju lub pole NIP jest puste.
 3. W części ZakupWiersz wprowadzono warunkowe umieszczanie pola <DataWplywu/> tylko, gdy data w tym polu jest inny niż data w polu <DataZakupu/>.
 4. W obszarach SprzedazWiersz i ZakupWiersz pozycje korekt z tytułu złych długów są eksportowane bez oznaczania typu dokumentu, grup towarowych oraz procedur VAT.

JPK Na standardowych definicjach dokumentów ewidencji typów: DW nabycia należny ewidencja, DW nabycia naliczony ewidencja i VAT marża ewidencja usunięto oznaczenie typu jako dokumenty WEW (wewnętrzne).

JPK Wprowadzono możliwość przechowywania generowanych plików JPK bezpośrednio w bazie danych. Lokalizację miejsca przechowywania można zmienić za pomocą parametru o nazwie Pliki JPK przechowywane w bazie danych w konfiguracji w części Opcje/Ogólne/Jednolity plik kontrolny. Wariant przechowywania w bazie danych jest domyślnie ustawiany w konfiguracji nowych baz danych.

JPK Umożliwiono porównanie zawartości części ewidencyjnych dwóch plików JPK_VAT. Na formularzu pliku JPK utworzonego z wykorzystaniem nowego wariantu JPK_V7 dostępna jest czynność Porównanie dokumentów JPK…, która umożliwia wskazanie poprzedniego pliku JPK za dany okres i wygenerowanie pliki w formacie MS Excel zawierającego szczegóły porównania.

Mechanizm podzielonej płatności Zmieniono algorytm automatycznego oznaczania dokumentów parametrem Obowiązkowy MPP w przypadku faktur korygujących. Stosownie do wytycznych Ministerstwa Finansów oznaczenia dla faktur korygujących powinny wynikać z analizy całej transakcji wg stanu po korekcie. Jeśli po korekcie zwiększającej wartość sprzedaży cała wartość transakcji przekracza 15 tys. zł i przynajmniej w części przedmiotem transakcji są towary lub usługi z załącznika 15, to taka faktura korygująca powinna mieć oznaczenie Obowiązkowy MPP nawet wówczas, gdy jej wartość nie przekracza kwoty 15 tys. zł i gdy korekta nie dotyczy pozycji wymienionych w załączniku 15. Taka faktura korygująca na wydruku powinna mieć oznaczenie słowami Mechanizm podzielonej płatności oraz oznaczenie w ewidencji VAT i nowym JPK_V7 w postaci procedury o symbolu MPP. Płatności wynikające z tej faktury korygującej powinny być realizowane w Mechanizmie podzielonej płatności. Analogicznie w sytuacji faktury korygującej zmniejszającej wartość transakcji w jej wyniku cała transakcja może stracić status transakcji objętej obowiązkowym MPP oraz obowiązkiem odpowiedniego oznaczania na wydruku i w pliku JPK_V7.

Ewidencja dokumentów Wprowadzono możliwość automatycznego dodawania procedur VAT do dokumentów ewidencji. Podczas zmiany stanu dokumentu z Bufor na Wprowadzony lub Predekretowany uruchamiany jest mechanizm dodawania procedur, który dotychczas był uruchamiany za pomocą czynności Generuj procedury VAT dostępnej na formularzu dokumentu. Jeśli dokument nie ma przypisanych procedur VAT, to w ramach działania tego mechanizmu dodawane są te procedury VAT, dla których spełnione są określone dla nich warunki (algorytmy standardowe lub użytkownika). Dodatkowo aktywnością mechanizmu automatycznego dodawania procedur można sterować odrębnie dla poszczególnych typów dokumentów za pomocą parametrów w konfiguracji w części Ewidencja VAT/Procedury VAT w sekcji Automatyczne dodawanie procedur VAT dla wybranych typów dokumentów wprowadzanych bezpośrednio do ewidencji. Szczegółowe informacje tutaj.

Ewidencja dokumentów Rozszerzono możliwości edycji procedur VAT, grup towarowych i typów dokumentów VAT za pomocą czynności Edytuj oznaczenia VAT (poprzednia nazwa Dodaj oznaczenia VAT) dostępnej na liście dokumentów ewidencji. W parametrach czynności umożliwiono aktywowanie edycji niezależnie dla każdego rodzaju oznaczeń. Gdy czynność jest uruchamiana dla jednego dokumentu, w jej parametrach są umieszczane aktualne oznaczenia dokumentu. W ramach wprowadzonych zmian umożliwiono edycję oznaczeń również na dokumentach w stanie Predekretowany i Zaksięgowany. Szczegółowe informacje tutaj. Dla dokumentów sprzedaży pochodzących z modułu Handel czynność nie umożliwia edycji grup towarowych, które mogą być zmieniane poprzez edycję grup towarowych na pozycjach dokumentu handlowego.

Ewidencja dokumentów Na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty dodano czynność Dodaj dokumenty wg plików, która umożliwia wybór plików (PDF, JPG itp.) i utworzenie na ich podstawie dokumentów ewidencji wg wskazanego typu (Sprzedaż lub Zakup) oraz wybranej definicji. Po użyciu czynności powstają nagłówki dokumentów z podłączonym jako załącznik plikiem. Wprowadzone w ten sposób do systemy dokumentu można następnie dalej przetwarzać korzystając z formularza dokumentu z włączonym podglądem załączników z Asystenta.

Ewidencja dokumentów Umożliwiono wyświetlanie komunikatu o kontrahencie podczas dodawania dokumentu ewidencji. Na kartotece kontrahenta na zakładce Uwagi w sekcji Komunikat o kontrahencie dodano pole przeznaczone do wpisania informacji, która może być wyświetlana podczas dodawania dokumentu w Ewidencji dokumentów. Wyświetlanie komunikatów można aktywować na konkretnych definicjach dokumentów w ramach rozszerzonych parametrów poprzez zaznaczenie na definicji na zakładce Rozszerzenie parametru Pokazuj komunikat o kontrahencie. Mechanizm wyświetlania dodatkowych komunikatów jest dostępny dla dokumentów typu: Zakup, Sprzedaż, PK, DW nabycia należny, DW nabycia naliczony, SAD, Faktura importowa.

Ewidencja dokumentów Dodano dwie nowe grupy właściwości dokumentów ewidencji Workers.DokumentyPodrzedne oraz Workers.DokumentyNadrzedne, które są dostępne w organizatorze listy. W ramach tych właściwości są prezentowane informacje o dokumentach odpowiednio podrzędnych i nadrzędnych powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z danym dokumentem. Zbiorcze informacje o wszystkich powiązanych dokumentach prezentowane są poprzez właściwości NadrzedneInfo oraz PodrzedneInfo.

Ewidencja dokumentów Do definicji dokumentów typu zakup i sprzedaż dodano
parametr Dostępna w Pulpicie KB. Widoczny jest tylko w instalacjach w których
jest licencja na Pulpit Klienta Biura Rachunkowego. Definicje na których ten
parametr jest włączony będą dostępne oraz możliwe do edycji w Pulpicie Klienta
Biura Rachunkowego – operator Pulpitu będzie mógł ich używać do wprowadzania dokumentów
zakupu i sprzedaży. W konfiguracji bazy Biura Rachunkowego (Master) na liście baz danych dostępna jest czynność Udostępnij w pulpicie…, która umożliwia zbiorcze oznaczenie wskazanych definicji we wskazanych bazach danych tym parametrem.

Ewidencja dokumentów Dodano nowy stan dokumentu – Niezweryfikowany. Taki stan dostępny jest tylko w instalacjach w których jest licencja na Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, tylko dla dokumentów zakupu i sprzedaży. Stan Niezweryfikowany otrzymują tylko dokumenty wprowadzone przez użytkownika Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego. Dopóki dokumentu zakupu lub sprzedaży jest w stanie Niezweryfikowany, użytkownik Pulpitu KBR może go edytować, przeniesienie dokumentu do innych stanów (Bufor, Wprowadzony itp.) przez księgowego w biurze rachunkowym blokuje edycję dla operatora Pulpitu KBR. Dla księgowego – operatora enova365 – funkcjonalność stanu Niezweryfikowany pokrywa się z funkcjonalnością stanu Bufor.

Ewidencja VAT Na liście deklaracji VAT-7 oraz w czynnościach dodawania deklaracji VAT-7 jako domyślą ustawiono deklarację w wersji VAT-7(21)/VAT-7K(15). Deklaracja w tej wersji obowiązuje do rozliczenia za okresy rozpoczynające się od 1 października 2020. Według zmienionych przepisów deklaracja VAT-7 od tej wersji nie jest wysyłana do systemu jako e-deklaracja, lecz jest dołączana do pliku JPK_V7 lub JPK_V7K i przesyłana do serwisu MF gromadzącego pliki JPK.

Ewidencja VAT Zaktualizowano opisy stawek VAT w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Definicje stawek VAT. Obecne opisy są zgodne ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751; ost. zm.: Dz.U. z 2020 r., poz. 568).

Schematy księgowe Wprowadzono mechanizm automatycznego wyłączania aktywności schematów księgowych podczas konwersji bazy danych. W procesie konwersji dezaktywowane są schematy księgowe dla okresów obrachunkowych, dla których data końca zakresu względem daty systemowej jest odległa o więcej niż 6 pełnych miesięcy (zaznaczenie na definicji okresu obrachunkowego parametru Nieaktywne schematy księgowe). Wyłączenie schematów księgowych z poprzednich okresów obrachunkowych wpływa na szybsze uruchamianie mechanizmów predekretowania dokumentów w bieżącym okresie.

Schematy księgowe Rozbudowano kreator tworzenia warunków dla całego schematu w trybie edycji uproszczonym. Nowy kreator działa podobnie do kreatora warunków na pozycji schematu i pozwala na wskazanie wielu elementów składowych warunku. Dodatkowo wprowadzono możliwość w trybie uproszczonym warunków opartych pola Opis oraz Definicja dokumentu.

Schematy księgowe W trybie edycji Zaawansowanym umożliwiono użycie kreatora dotychczas dostępnego w trybie Uproszczonym. Użycie kreatora uruchamianego za pomocą przycisku Edytuj na zakładce Ogólne powoduje aktualizację zawartości w trybie Zaawansowanym tylko w tej części, której bezpośrednio dotyczy edycja np. tylko treści warunku schematu. Zmiana trybu edycji z Zaawansowany na inny, tak jak dotychczas, powoduje aktualizację zawartości wszystkich elementów wg tego co wynika z kreatora.

Schematy księgowe Na formularzu schematu księgowego oraz na pozycji schematu zmieniono działanie parametru Weryfikacja. Dotychczas wyłączenie weryfikacji powodowało również usunięcie wprowadzonego wcześniej kodu. Po zmianach wyłączenie weryfikacji skutkuje wyłączeniem aktywności kodu, ale wprowadzony kod zostaje zachowany.

Rozliczenia księgowe W schematach księgowych dla dokumentów magazynowych dla przedmiotu księgowania: Pozycje dokumentu handlowego/magazynowego dodano w trybie uproszczonym możliwość tworzenia warunków opartych o właściwość Typ towaru.

Poprawione funkcje

Ewidencja VAT W konfiguracji Ewidencji VAT poprawiono i doprecyzowano szczegółowe opisy poszczególnych grup towarowych GTU oraz procedur VAT.

Sprawozdania finansowe W definicji skonsolidowanego sprawozdania w tys. poprawiono algorytm widoczności elementu InformacjaDodatkowaDotyczacaPodatkuDochodowego, odpowiadający za przenoszenie do tworzonego pliku XML danych dotyczących rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym.

Dekrety Na zapisie księgowym oraz opisie analitycznym w polu wskazania konta księgowego poprawiono obsługę zmiany konta wykonywaną poprzez edycję środkowych znaków symbolu konta np. zmianę konta 403-01-02 na 403-02-02 poprzez edycję jednego znaku w środkowego segmencie symbolu konta.

Importy i eksporty Dla eksportu dokumentów zakupu i sprzedaży w formacie XML wykonywanego w module Handel poprzez czynność Eksport do księgowości lub w Ewidencji dokumentów poprzez czynność Eksport dokumentów udoskonalono przenoszenie do pliku informacji o płatniku na płatnościach w przypadku, gdy płatnik jest różny od kontrahenta na dokumencie.

Importy i eksporty Czynność Eksport do księgowości wykonywaną dla raportów kasowo-bankowych udoskonalono w zakresie eksportowania informacji o symbolach i numerach dokumentów. Nazwy tworzonych tagów w pliku XML były niezgodne z aktualnie obowiązującą specyfikacją, co mogło powodować problemy podczas importu danych do innych systemów.

Wydruki

Sprawozdania finansowe W wydruku sprawozdania skonsolidowanego prezentację różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym ograniczono do prezentacji danych tylko dla tych jednostek, które mają włączoną aktywną tę sekcję objaśnień.

Dodatki

Importy Księgowe W mechanizmach importu z plików w formacie enovaTXT dla dokumentów z oznaczeniem procedurą VAT o symbolu MPP wprowadzono dodatkową logikę oznaczania wszystkich elementów VAT wartością MPP w polu Grupa.

Importy Księgowe W mechanizmach importu z plików w formacie enovaTXT poprawiono błąd, pojawiający się w przypadku wystąpienia w pliku pola z cechą z pustą wartością, która nie była zapisana ze znakami cudzysłowia („”).

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Technologia Wprowadzono zmiany w technologii umożliwiające wskazanie w operacji – wielu operacji poprzedzających. Do tej pory możliwe było wskazanie tylko jednej operacji poprzedzającej.

Zlecenie produkcyjne Obecny wydruk Zlecenia produkcyjnego został rozszerzony o dodatkowe informacje takie jak: lista produktów, lista operacji oraz lista surowców wraz z ich zużyciem.

Osoby w produkcji Moduł Produkcja rozbudowany został o możliwość definiowania osób, które można przydzielać do operacji oraz do operacji w technologii i do operacji w zleceniach produkcyjnych. Osoby zostały podzielone na dwie odrębne listy: osób wzorcowych oraz osób rzeczywistych. Do każdej osoby można przypisać kompetencje (wprowadzane z poziomu konfiguracji systemu), dzięki czemu osoby wzorcowe stanowią zestaw kompetencji wymaganych do realizacji danej operacji, a osoby rzeczywiste to lista pracowników, posiadających określone kompetencje.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Definicja procesu W procesie standardowym Pismo kosztowe zmodyfikowano algorytm na zakładce Realizacja w zadaniu Dokument do przetworzenia. Wynika to z faktu dodania nowego stanu w dokumencie ewidencji (Niezweryfikowany) i konieczności zachowania dotychczasowej funkcjonalności procesu.

Proces Dodano nowy proces standardowy BR – Pismo Kosztowe, który przeznaczony jest dla instalacji wielobazodanowych posiadających licencję Biura Rachunkowego, a w jej ramach licencję na Moduł DMS.Proces pozwala na przekazanie z poziomu Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego załącznika (np. faktury, dokumentu do zaksięgowania) do Biura Rachunkowego (do odpowiedniej bazy Slave). Operację tę można wykonać za pomocą workera Dodaj Dokumenty DMS. Po przekazaniu dokumentu w procesie następuje uzupełnienie danych, weryfikacja i przygotowanie dokumentu do księgowania. W momencie przekazania załącznika dodawany jest do rejestru DMS nowy dokument podstawowy (BR – Pismo Kosztowe) oraz dokument dodatkowy (BR – Pismo Kosztowe), który służy do przygotowania dokumentu ewidencji. Proces pozwala na zwrócenie dokumentu do użytkownika startującego proces, jeśli pracownik Biura Rachunkowego będzie potrzebował dodatkowych informacji. Konfiguracja, dzięki zastosowaniu mechanizmu podprocesu (BR – Księgowanie Dokumentu Ewidencji), pozwala także na usunięcie błędnego dokumentu ewidencji i zachowanie utworzonego na początku procesu dokumentu podstawowego wraz z dokumentem dodatkowym. Nowy proces standardowy posiada również ścieżkę umożliwiającą wsparcie za pomocą optycznego rozpoznania znaków (OCR), we współpracy z oprogramowaniem ABBYY.

Zadania systemowe (task) W definicji zadania zmieniono działanie pól, w których można wprowadzić wyrażenie, m.in. Warunek generowaniaNazwaRozpoczęcie (DateTime). Nie jest już konieczne wprowadzanie całego wyrażenia. Elementy wybrane w rozwijanym menu po prawej stronie zostaną uzupełnione o niezbędne algorytmy.

Poprawione funkcje

Powiadomienia workflow Poprawiono błąd, który powodował, że przy wysyłce powiadomień z aktywnymi linkami widoczne były w mailu wszystkie tranzycje wychodzące z danego zadania, niezależnie od ustawień ich widoczności w konfiguracji. Powodowało to sytuację, w której operator mógł zobaczyć w mailu z aktywnymi linkami więcej tranzycji, niż było dla niego dostępne. Od teraz operator zobaczy w powiadomieniu tylko aktywne linki powiązane z dostępnymi dla niego tranzycjami.

Zastępstwa Poprawiono wyświetlanie definicji zastępstw w formularzu Zastępstwo. Zgłaszający zastępstwo mógł zobaczyć wszystkie definicje zastępstw utworzone w bazie. Od teraz będzie miał dostęp tylko do tych, do których ma przyznane prawa.

Dodatki

Harmonogram zadań Wprowadzono obsługę wielu zadań globalnych w ramach konkretnej instancji SonetaServer w jednej bazie oraz możliwość ustawiania priorytetów realizacji tych zadań globalnych. Funkcjonalności realizowane są poprzez:

 • Dodanie pola w zakładce Narzędzia/Opcje/Workflow/Harmonogram Zadań/Ogólne:
  • Obsługa wielu instancji Harmonogramu – pozwala na określenie czy jest dopuszczone użycie wielu instancji Harmonogramu Zadań w bazie. Ustawienie parametru na true powoduje utworzenie słownika, w którym należy dodać nazwy instancji.
 • Dodanie parametrów w zakładce Ogólne w formularzu akcji automatycznej:
  • Nazwa instancji harmonogramu zadań – pozwala na określenie przez którą z dostępnych usług będzie wykonana akcja. Pole jest aktywne oraz wpływa na przetwarzanie akcji tylko, jeśli Obsługa wielu instancji Harmonogramu oznaczona jest na true.
  • Priorytet – pozwala na określenie jako która z kolei akcja będzie wykonana w danej usłudze.

Harmonogram zadań Na zakładce Narzędzia/Opcje/Workflow/Harmonogram zadań/Historia wywołań dodano następujące filtry:

 • Definicja zadania globalnego – wyświetla wywołania zadań globalnych o danej definicji.
 • Zadanie globalne – wyświetla wywołania konkretnego zadania.
 • Akcja automatyczna – pozwala na wybranie akcji automatycznej dostępnej na definicji zadania.
 • Pokaż błędy HZ – pozwala na wyświetlenie na liście również błędów wywołań.

Natomiast na formularzu zadania globalnego dodano zakładkę Historia wywołań, na której wyświetlane są wywołania zadań. Zakładka zawiera następujące filtry:

 • Akcja automatyczna – pozwala na wybranie akcji automatycznej dostępnej na definicji zadania.
 • Pokaż błędy HZ – pozwala na wyświetlenie na liście również błędów wywołań.

Harmonogram zadań Poprawiono działanie Harmonogramu Zadań w cyklu miesięcznym, gdy ustawiona jest opcja wywołania w ostatnim dniu miesiąca w okresie fakturowym z aktywną opcją Zastąp poprzednim dniem roboczym w fakturowanym okresie. Daty kolejnych akcji ustawiają się prawidłowo i nie następuje powielanie wywołań, gdy dzień wywołania następował w dzień wolny od pracy.

Integracja OCR Poprawiono błąd, który powodował zatrzymanie przetwarzania zadania globalnego AutoImportPlikowDokumentow DMS przez Harmonogram Zadań, jeśli importowany plik miał taką samą nazwę, jak plik występujący już w bazie. Od teraz w takim przypadku do nazwy importowanego pliku dodawana będzie cyfra, dzięki czemu powstanie unikalna nazwa z dodatkowym numerem. Jeśli w bazie jest już plik o nazwie xxx i próbujemy dodać go ponownie w procesie z wykorzystaniem zadania globalnego, to dodana zostanie cyfra 2 i powstanie plik xxx2. Gdy taki plik występuje już w bazie, to system spróbuje dodać kolejne cyfry, aż znajdzie unikalną nazwę pliku w bazie.

Moduł Serwis
Funkcjonalności

W wersji tej dla zleceń serwisowych dodano nowy wydruk 'Potwierdzenie zlecenia dla urządzeń’. Wydruk ten pozwala wygenerować zbiorcze potwierdzenie przyjęcia do serwisu urządzeń, które zostały wprowadzone na 'Zleceniu serwisowym’ w zakładce 'Urządzenia’

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Zakładki formularza W wersji przeglądarkowej systemu dodano podgląd dokumentów PDF załączonych do formularza. Podgląd jest dostępny w Asystencie na zakładce Załączniki.

Zakładki formularza W wersji HTML oraz mobilnej dodano do asystenta zakładkę Powiadomienia. Zakładka zawiera listę powiadomień (tasków) oraz procesów związanych z otwartym zapisem. Na liście powiadomień istnieje mozliwość dodania powiadomienia ad-hoc (tzn. wpisanego ręcznie, a nie wygenerowanego automatycznie przez definicję zadania).

Lookupy, słowniki, combo W polach wyboru (lookup) wprowadzono możliwość wyszukiwania wg fragmentu nazwy, kodu itp. W tym celu na początku wyszukiwanego tekstu należy wpisać znak *. Przykładowo – jeżeli w polu Towar na pozycji faktury wpisane zostanie słowo czarny to program wyświetli podpowiedzi towarów, których kod lub nazwa rozpoczyna się od słowa czarny. Natomiast jeżeli wpisane zostanie *czarny wówczas wyświetlone zostaną podpowiedzi towarów, których kod lub nazwa zawiera słowo czarny.

Powiadomienia W wersji przeglądarkowej systemu dodano powiadomienie o upływającym terminie gwarancji na oprogramowanie. Powiadomienie pojawia sie po zalogowaniu operatora. Na oknie powiadomienia można wybrać termin ponownego przypomnienia.

Poprawione funkcje

Lookupy, słowniki, combo Naprawiono działanie ustawień lokatora na listach podpowiedzi (lookup). W poprzedniej wersji pomimo skonfigurowania indywidualnych ustawień lokatora (listy pól wg których wyszukuje lokator) dla listy podpowiedzi, wyszukiwanie odbywało się wg. domyślnych ustawień dla tabeli.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Logowanie Dodano możliwość przelogowania się pomiędzy operatorem enova365 a WebUserem. Jeśli w konfiguracji włączona została autentykacja Active Directory (zakładka ’Systemowe/Zabezpieczenie konta’), to na formularzu operatora w polu „Nazwa konta” oraz „Kod systemowego operatora zintegrowanego mogącego logować się na tym koncie” można wprowadzić nazwę konta, która będzie weryfikowana w AD. Dzięki temu istnieje możliwość nadania różnych loginów dla WebUser i operatora, które będą powiązane z AD. Do tej pory weryfikacja odbywała się tylko z wykorzystaniem pola „Nazwa konta”.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Umożliwiono anulowanie wniosku o nieobecność z poziomu pulpitu pracownika. Zdefiniowano nowy wniosek o nazwie „e-wniosek o anulowanie nieobecności”, który pozwala na anulowanie nierozliczonej nieobecności. Wniosek znajduje się w kategorii „Wnioski związanie z nieobecnościami”.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

e-wnioski W pulpicie pracownika/kierownika dodano nowe wnioski przypisane do kategorii 'Związane z nieobecnościami’:

 • wnioski działające według obiegu opartego o ścieżkę 'Pracownik – Przełożony’:
  • e-wniosek o nieobecność usprawiedliwioną płatną,
  • e-wniosek o urlop bezpłatny,
 • wnioski działające według obiegu opartego o ścieżkę 'Pracownik – Operator korzystający z wersji okienkowej enova365′:
  • e-wniosek o urlop macierzyński,
  • e-wniosek o urlop rodzicielski,
 • wniosek działający według obiegu opartego o ścieżkę 'Pracownik – Przełożony – Operator korzystający z wersji okienkowej enova365′:
  • e-wniosek o urlop ojcowski.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Moduł Pulpit Kierownika
Funkcjonalności

Zestawienia czasu pracy Zmodyfikowano działanie weryfikatorów na Zestawieniach czasu pracy. Do tej pory weryfikatory uruchamiały się dopiero po naciśnięciu przycisku „Zapisz”. Obecnie są one aktywowane przy każdej zmianie na zestawieniu na zakładkach Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy/Czas pracy oraz Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy/Norma czasu pracy.

Czas pracy i nieobecności Umożliwiono grupowe wprowadzenie „Zlecenia pracy w nadgodzinach” dla wielu pracowników. Z pozycji Pulpitu Kierownika na liście Pracowników dodano czynność „Zlecenie pracy w nadgodzinach”. W parametrach należy podać datę oraz czas pracy w nadgodzinach. Czynność wygeneruje dla każdej zaznaczonej kartoteki podwładnego „e-wniosek zlecenie nadgodzin”. Wniosek podlega akceptacji pracownika. Czynność dostępna jest w wersji platynowej. W celu korzystania ze zlecenia nadgodzin i odbioru tych nadgodzin należy włączyć funkcjonalność magazynu nadgodzin (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy parametr 'Magazyn nadgodzin rozliczany od’).

e-wnioski Umożliwiono złożenie przez kierownika „e-wniosku o dobrowolne przystąpienie do PPK wiek 55+” dla pracownika. Wniosek można złożyć z poziomu Pulpitu kierownika wybierając na jego formularzu konkretnego pracownika, za którego chce się złożyć wniosek.

Poprawione funkcje

Czas pracy i nieobecności Przywrócono możliwość powtórzenia modyfikacji na wskazanych dniach normy bądź czasu pracy w Pulpicie kierownika. Do tej pory w Pulpicie kierownika na zakładce Czas pracy i nieobecności/Czas pracy oraz Czas pracy i nieobecności/Norma czasu pracy po edycji dnia przycisk „Powtórz” był nieaktywny.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Funkcjonalność Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego została
poszerzona o możliwość wystawiania faktur sprzedaży (tzw. samofakturowanie) oraz
o możliwość wprowadzania dokumentów zakupu i sprzedaży do ewidencji dokumentów księgowych.
W obszarze związanym z fakturowaniem umożliwiono:

 • wystawianie faktur sprzedaży, faktur dostawy,
  faktur zaliczkowych, wraz z korektami tych dokumentów,
 • faktur Proforma,
 • korekt rabatowych sprzedaży,
 • dodawanie kartotek towarowo-usługowych wraz z
  oznaczeniami niezbędnymi do prawidłowego oznaczenia towaru lub usługi danymi do JPK_V7,
 • drukowanie dokumentów,
 • przeglądanie przez użytkownika Pulpitu
  wprowadzanych danych na listach Faktury sprzedaży oraz Towary i Usługi.

W obszarze związanym z wprowadzaniem dokumentów zakupu i
sprzedaży do ewidencji umożliwiono:

 • zbiorcze przekazywanie dokumentów zakupu lub
  sprzedaży wraz z załącznikami,
 • dodawanie podstawowych danych dokumentu na uproszczonym
  formularz dokumentu zakup i sprzedaży,
 • podłączanie jako załączników dokumentów PDF
  oraz skanów wraz z podglądem tych załączników ,
 • przeglądanie przez użytkownika Pulpitu danych na liście dokumentów.

W obszarze elementów ogólnych wprowadzono:

 • listę Kontrahenci wraz z możliwością
  dodawania/usuwania kontrahenta,
 • uproszczony formularz Kontrahenta z możliwością
  wskazania rachunków bankowych
 • możliwość pobierania danych kontrahenta z serwisu GUS,
 • funkcjonalność sprawdzania Statusu VAT kontrahenta w bazie MF
  (tzw Białej Liście) wraz z pobieraniem jego zarejestrowanych numerów firmowych
  rachunków bankowych,
 • możliwość
  pobierania kursów walut z NBP lub EBC.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Proces W menu Workflow/Procesy dodano worker Podgląd realizacji procesu, który wywołuje okno z graficznym podglądem realizacji procesu, pozwalającym na sprawdzenie zrealizowanych, aktywnych, niezrealizowanych i odrzuconych etapów danego przepływu.

Moduł Workflow w Pulpitach
Funkcjonalności

W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego dodano element DMS w menu Pulpit Klienta BR, która zawiera dwie listy:

 • Dokumenty DMS, który pozwala na podejrzenie dokumentów DMS. Wyświetlane są dokumenty z rejestru Przychodzące w bazie Slave Klienta Biura Rachunkowego.
 • Zadania oczekujące, który wyświetla powiadomienia skierowane do użytkownika Pulpitu Klienta w procesie BR – Pismo Kosztowe.

Element przeznaczony jest dla instalacji wielobazodanowych z licencją Biura Rachunkowego i widoczny jest, jeśli biuro posiada licencję na moduł DMS.

W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego dodano widgety:

 • Dokumenty DMS, który pozwala na podejrzenie dokumentów DMS z poziomu Pulpitu Klienta. Wyświetlane są dokumenty z rejestru Przychodzące w bazie Slave Klienta Biura Rachunkowego.
 • Zadania oczekujące, który wyświetla powiadomienia skierowane do użytkownika Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego w procesie BR – Pismo Kosztowe.

Element przeznaczony jest dla instalacji wielobazodanowych z licencją Biura Rachunkowego i widoczny jest, jeśli biuro posiada licencję na moduł DMS.

W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego dodano worker Dodaj dokumenty DMS, który pozwala w pierwszym kroku na dodanie jednego lub wielu załączników. W drugim kroku załączniki zostaną powiązane z dokumentem podstawowym BR – Pismo Kosztowe w procesie BR – Pismo Kosztowe. Worker pozwala na utworzenie tylu dokumentów podstawowych ile dodano załączników, bądź dodanie wszystkich załączników do jednego dokumentu. Worker przeznaczony jest dla instalacji wielobazodanowych z licencją Biura Rachunkowego i widoczny jest, jeśli Biuro posiada licencję na moduł DMS.

Wersja platynowa

WERSJA STANDARD

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Edytor procesu Poszerzono możliwość usuwania wielu elementów w edytorze procesu w Forms. Do tej pory można było zaznaczyć i usunąć wiele elementów tego samego typu (np. definicji zadań). Od teraz można usuwać obiekty różnych typów (definicje zadań i tranzycji) równocześnie.

Definicja procesu Poprawiono zakres argumentów dostępnych w zakładce Multitask – algorytm wielu wykonawcówna Roli procesowej. Usunięto args.Task, który w momencie wywoływania metod w zakładce zwracał zawsze wartość null. Dodano args.PreviousTask, która pozwala na odwołanie się do właściwości zadania poprzedzającego.

Kreator Poszerzono zakres elementów objętych tłumaczeniem o nazwę procesu w nagłówku kreatora. Od teraz po zmianie języka i wprowadzeniu odpowiednich wartości do słownika, tłumaczeniu podlegają wszystkie elementy nagłówka kreatora.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Licencje W wersji przeglądarkowej systemu dodano funcjonalnoość zarządzania licencjami. Funkcjonalność jest dostępna w menu „Trybik” w sekcji Licencje.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Dodano wnioski związane z czasem pracy, które mogą być używane w wersji platynowej po włączeniu magazynu nadgodzin. Definicje dodanych wniosków:

 • e-wniosek o nadgodziny
 • e-wniosek o odbiór nadgodzin
 • e-wniosek zlecenie nadgodzin
 • e-wniosek zlecenie odbioru nadgodzin
 • e-wniosek o wyjście prywatne
 • e-wniosek o odpracowanie wyjścia prywatnego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Poprawione funkcje

Czas pracy i nieobecności Poprawiono pokazywanie znaku 'x’ na kalendarzu w pulpicie pracownika/kierownika w przypadku braku zatrudnienia. W platynowej wersji programu jeśli zmieniony został kolor na definicji dnia, znak 'x’ nie pojawiał się na kalendarzu w pulpitach na zakładce „Czas pracy i nieobecności/Czas pracy” oraz „Czas pracy i nieobecności/Norma czasu pracy„.

 

Ulotka – opis zmian: do wersji 2006.1.1 z dnia 27.08.2020

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   3. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   4. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Workflow
    3. Dodatki:
     1. Pracownicy Eksportowi
   5. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Ewidencja Środków Pieniężnych
    3. DMS
    4. Workflow
   6. Procesy
    1. DMS
    2. Workflow
   7. Projekty i usługi
    1. Workflow
   8. Produkcja
    1. Workflow
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Załączniki W konfiguracji w folderze Systemowe/Asystent w grupie Załączniki dodano pole wybierane „Miejsce przechowywania załączników” z opcjami:

 • operacyjna baza danych – czyli załączniki będą trzymane w bazie z innymi danymi
 • folder – czyli załączniki będą trzymane w folderze wskazanym w konfiguracji pod polem wyboru

Pole zostanie zainicjowane odpowiednią wartością:

 • operacyjna baza danych – w przypadku pustego pola „Katalog do przechowywania załączników”
 • folder – w przypadku uzupełnionego pola „Katalog do przechowywania załączników”

Ustawienie nowego pola decyduje bezpośrednio o sposobie przechowywania załączników.

Moduł DMS
Poprawione funkcje

Pozostałe Poprawiono wydajność wyświetlania listy DMS/Foldery przy dużej liczbie dodanych załączników.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Dokumenty PPK Na deklaracji Rozliczenie składek PPK umożliwiono oznaczenie czy deklaracja za danego pracownika podlega wysłaniu do instytucji finansowej. Dodatkowo umożliwiono rozliczenie zwrotu składek niesłusznie naliczonych na podstawie deklaracji Rozliczenie składek PPK, które zostaną oznaczone jako niepodlegające wysłaniu. W sytuacji, gdy po naliczonej wypłacie pracownik złoży rezygnację z PPK przed przekazaniem składek PPK do instytucji finansowej, wprowadzona funkcjonalność umożliwia oznaczenie takiej deklaracji jako niepodlegającej wysłaniu oraz rozliczenie zwrotu składek pobranych od pracownika. Do deklaracji PPK wprowadzono zmiany:

 • na formularzu deklaracji „Rozliczenie składek PPK” dodano parametr „Tylko składki nienależne”. Zaznaczenie parametru na TAK umożliwia naliczenie deklaracji Rozliczenie PPK, na której zostaną wykazane tylko osoby, dla których parametr „Przekaż składkę” ustawia się na TAK.
 • na formularzu „PPK-Składka” oraz „PPK-Korekta składki” dodano parametry „Przekaż składkę” z możliwością ustawienia TAK/NIE. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na NIE, to aktywny będzie parametr „Przyczyna nieprzekazania składki”. Parametr „Przekaż składkę” ustawia się automatycznie na NIE, dla pracowników którzy mają naliczone składki na wypłacie oraz wprowadzoną rezygnację z PPK z datą wcześniejszą niż naliczana deklaracja. W pozostałych przypadkach użytkownik może ręcznie przestawić parametr i wskazać przyczynę nieprzekazania składki. Osoby, dla których deklaracja Rozliczenie składek PPK będzie miała ustawiony parametr „Przekaż składkę” na „NIE”, na wypłacie automatycznie zostanie rozliczony zwrot składek.

W celu obsłużenia rozliczenia zwrotu składek w konfiguracji dodano nowe definicje elementów:

 • Zwrot składki PPK (etat, pracodawca);
 • Zwrot składki PPK (um.poz, pracodawca);
 • Zwrot składki PPK (umowa, pracodawca);
 • Zwrot składki PPK (uczestnik).

Dodatkowo w celu dostosowania nienaliczania elementów dotyczących przychodów od PPK w przypadku zwrotu składek, zmodyfikowano algorytm elementów:

 • Przychód od skł. pracodawcy PPK (etat);
 • Przychód od skł. pracodawcy PPK (um.poz);
 • Przychód od skł. pracodawcy PPK (umowa);
 • Przychód od skł. pracod. PPK (etat, W);
 • Przychód od skł. pracod. PPK (um.poz, W);
 • Przychód od skł. pracod. PPK (umowa, W).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

PPK Zaktualizowano strukturę pliku eksportu deklaracji PPK. Nagłówek dokumentu zgodnie z dokumentacją zawiera tekst: <?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>. Dodatkowo w deklaracji uczestnika usunięto pole <POP_PZIF_ID/>.

PPK Poprawiono rozrzucanie kwoty przychodu od PPK u pracowników zatrudnionych na etacie i umowie cywilnoprawnej, w przypadku naliczania kilku deklaracji PPK w trakcie jednego miesiąca. W opisanym przypadku kwota łączna przychodu była naliczana poprawnie, natomiast w pewnych sytuacjach kwota przychodu z umowy cywilnoprawnej była naliczana na elemencie z etatu oraz wykazywana na deklaracji PIT-11 w przychodach z etatu.

Wskaźniki Zaktualizowano wskaźniki:

 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.10.2020
 • Obowiązujące od 01.09.2020:
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5.024,48 zł,
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
   • I rok nauki – 251, 22 zł
   • II rok nauki – 301,47 zł
   • III rok nauki – 351,71 zł
   • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 200,98 zł.

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

 • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.10.2020 przyjmie wartość 96,7%.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS Mon. Pol. z 2020 r. poz. 422.

Koszty uzyskania przychodu Dodano metodę PodstawaKoszty50 do wykorzystania w definicji elementu wynagrodzenia. Metoda pozwala na naliczenie innych kosztów uzyskania przychodów niż ustawione na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Deklaracje”. Metodę tą wykorzystujemy w sytuacji, gdy na jednej definicji elementu naliczamy inne koszty uzyskania przychodu dla określonej grupy pracowników niż dla pozostałych pracowników. Sytuacja taka występuje np na elemencie „Wynagr.chorobowe” gdzie w większości przypadków naliczamy koszty ze stosunku pracy, a w przypadku nauczycieli akademickich koszty autorskie.

Poprawione funkcje

Podstawa chorobowego Zmodyfikowano naliczanie podstawy chorobowej dla „Wynagrodzenia zasadniczego godzinowego”, w przypadku gdy wśród miesięcy zaliczanych do podstawy chorobowej pracownik przebywał na nieobecności usprawiedliwionej płatnej i miesiąc ten wymaga uzupełnienia z powodu nieobecności ZUS, a także nie ma wypłaconych elementów, które byłyby dopełniane do podstawy chorobowego (dopełniać według godzin dla, dopełniać według dni dla) wówczas nieobecność usprawiedliwioną płatną (np. urlop wypoczynkowy, dodatkowy, okolicznościowy). W takim przypadku należy uwzględnić wyłącznie wartości wyliczone ze składnika stałego. Powyższe działanie związanie jest ustawieniem parametru programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne: „Uwzględnienie w podstawie chorobowej rozliczenia nieobecności usprawiedliwionej płatnej wyłącznie ze składników stałych (dotyczy miesiąca, w którym pracownik przebywa na nieobecności wymagającej uzupełnienia wynagrodzenia i dodatkowo na nieobecności usprawiedliwionej płatnej)” z opcjami do wyboru TAK/NIE. Domyślnie parametr przyjmuje opcję TAK, co oznacza, że w opisanym wyżej przypadku wynagrodzenie za urlop będzie wliczane do podstawy chorobowego wyłącznie z uwzględnieniem elementów stałych, pod warunkiem, że urlopy liczone są z elementów stałych i zmiennych oraz w takim miesiącu nie zostanie wypłacony dodatek dopełniany do podstawy chorobowej.

Podstawa chorobowego W algorytmie chorobowym poprawiono wliczanie wynagrodzenia zasadniczego godzinowego do podstawy chorobowego, w przypadku, gdy pracownik w jednym miesiącu przebywa na zwolnieniu chorobowym i na urlopie wypoczynkowym oraz podstawa wyliczona jest z danych kadrowych z danego miesiąca. Dotychczas w takim przypadku uwzględnianie było Wynagrodzenie za czasu urlop wypoczynkowego, a nie powinno.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej, w przypadku wystąpienia zasiłku w danym miesiącu.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej po oznaczeniu do przeliczenia pierwotnej wypłaty.

PPK Poprawiono rozliczanie kwoty przychodu od PPK w przypadku pracowników zatrudnionych na etacie i umowie cywilnoprawnej. Jeżeli pracownik miał naliczone składki PPK od etatu i zlecenia, a następnie została wykonana korekta z etatu, gdzie zostały pomniejszone składki PPK, to kwota korekty z etatu była uwzględniana w elemencie rozliczającym przychód PPK od umowy cywilnoprawnej zamiast z etatu.

PPK Poprawiono wykazywanie pracowników na deklaracji „PPK – Składka”. W przypadku zaznaczenia parametru „Generuj zerowe raporty” (Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Deklaracje/PPK) na deklaracjach były wykazane osoby zwolnione. Obecnie osoba zarejestrowana do PPK pojawia się na deklaracji tylko w przypadku, gdy chociaż jeden dzień w okresie naliczania deklaracji była zatrudniona na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi Poprawiono naliczenie podstawy chorobowego dla zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicą przebywającego na zwolnieniu chorobowym spowodowanym wypadkiem przy pracy. Ustalając podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, należy uwzględnić przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe, niezależnie od tego czy zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dotychczas nie była uwzględniana wartość składki chorobowej przy ustalaniu przychodu.

Pracownicy Eksportowi Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej dla zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicą. W przypadku dużych kwot umowy naliczała się ujemna składka zdrowotna. W przypadku zleceniobiorcy poniżej 26 roku życia składka 9% naliczała się w kwocie zero.

Pracownicy Eksportowi Zmodyfikowano algorytm elementów rozliczających przychód od składek PPK oraz dodano nowe definicje zwrotów z tytułu niesłusznie naliczonych składek i przychodów PPK. W celu zaktualizowania bieżącej konfiguracji na bazach rozliczających pracowników oddelegowanych prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Poprawione funkcje

Przelewy Poprawiono błąd występujący na wersji 2006.0.0 podczas generowania przelewów łączonych. Błąd dotyczył sytuacji, gdy na zobowiązaniach nie wskazano numeru rachunku bankowego kontrahenta i powodował, że dla takich zobowiązań generowane były pojedyncze przelewy. Obecnie przywrócono poprzednie działanie systemu.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Importy i eksporty Na liście dokumentów ewidencji dodano możliwość eksportu dokumentów sprzedaży i zakupu w formacie XML poprzez czynność Eksport dokumentów. Nowo dodana czynność działa analogicznie jak czynność Eksport do księgowości na liście dokumentów sprzedaży i zakupu w modułach Handel lub Faktury. Wyeksportowane dokumenty można zaimportować w bazie księgowej poprzez funkcję Importuj zapisy – Dokumenty handlowe i raporty KB (XML).

Poprawione funkcje

Importy i eksporty Poprawiono błąd pojawiający się podczas eksportu dokumentów handlowych poprzez czynność Eksport do księgowości w przypadku wystąpienia faktur zakupu lub sprzedaży niepodlegających VAT. Pojawiający się błąd uniemożliwiał wyeksportowanie dokumentów. Aktualnie czynność eksportu do księgowości wykonuje się niezależnie od ustawień VAT dokumentu.

Importy i eksporty Poprawiono błąd pojawiający się podczas importu dokumentów z plików XML poprzez funkcję: Importuj zapisy – Dokumenty handlowe i raporty KB (XML) dla faktur zakupu i sprzedaży, posiadających płatności podzielone na kwotę netto w walucie obcej oraz kwotę VAT realizowaną metodą split payment.

Wydruki

Deklaracja VAT-UE Wydruki Informacja
VAT-UE (5)
i Korekta informacji
VAT-UE (5)
rozbudowano o dane dotyczące:
numeru referencyjnego, danych podatnika oraz podpisu podatnika lub osoby
reprezentującej podatnika.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Harmonogram zadań Poprawiono działanie parametru /nodbextensions w SonetaServer. Przywrócono funkcjonalność, które pozwala wykluczyć dodatki przy uruchomieniu aplikacji. Dotyczy ona jedynie sytuacji, gdy dodatki przechowywane są w bazie danych.

Proces Wprowadzono poprawkę pozwalającą na wielokrotny startu procesu na obiekcie, który był już wcześniej parentem procesu o tej definicji.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Filtrowanie Zmieniono sposób wyświetlania jednostek organizacyjnych w przypadku, gdy w platynowej wersji programu wybrano w opcjach 'Wybór jednostki organizacyjnej z listy’. Do tej pory wyświetlały się wszystkie zdefiniowane jednostki organizacyjne, obecnie ograniczono wyświetlanie tylko do odblokowanych.