Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.2.6 z dnia 27.01.2023

2212.2.6.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Księga inwentarzowa

Dokumenty ŚT

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Księgowość

Matryce dokumentów

Poprawiliśmy błąd, który powodował wylogowanie z programu podczas dodawania matrycy dokumentu jeżeli na liście „Ewidencja dokumentów/Matryce dokumentów” były ustawione filtry. Aktualnie błąd nie występuje i możliwe jest dodawanie matryc dokumentów niezależnie od wybranych na liście filtrów.

RMK

Poprawiliśmy błąd występujący podczas generowania planu RMK w sytuacji, kiedy na obrocie RMK była podana tylko jedna wartość: podatkowa lub bilansowa, a druga wynosiła 0. Po zmianach błąd nie występuje.

Dokumenty Ewidencji

Dodaliśmy możliwość wprowadzenia ujemnej ilości paliwa na ewidencji kosztu przebiegu pojazdu w przypadku korekt faktur kosztowych z korektą ilościową paliwa. Pozwoli to na skorygowanie kosztu oraz ilości paliwa z odpowiednim naliczeniem opłat za środowisko.

Obroty i salda

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający wyświetlenie listy „Porównanie sald BZ i BO” w przypadku braku zdefiniowanego okresu obrachunkowego zgodnego z bieżącą datą. Aktualnie lista jest widoczna niezależnie od istniejących okresów obrachunkowych.

Kadry i Płace

Ewidencja czasu pracy

Poprawiliśmy wykazywanie podsumowania w wydrukach Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa oraz Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa, RCP. W przypadku występowania u pracownika poniższych nieobecności: „Urlop bezpłatny (art 174 kp)”, „Urlop szkoleniowy”, „Urlop okolicznościowy”, „Urlop wypoczynkowy dodatkowy”, „Nieobec.nieusprawiedliwiona” w podsumowaniu w nieprawidłowy sposób wyświetlana była ilość tych nieobecności – zamiast w godzinach (np. 24:00), suma była podawana w dobach (np. 1). Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Listy płac

Na wydruku Zestawienie wg jednostek organizacyjnych, stanowisk poprawiliśmy wykazywanie podsumowania w kolumnie „PPK Uczestnika, PPK Pracodawcy”. Dotychczas w wierszach „Suma grupy” oraz „Suma” dla kolumny „PPK Uczestnika, PPK Pracodawcy” brak było sumowania wartości. Raport dostępny jest z listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Pasek wypłaty

Na wydrukach Pasek wypłaty oraz Paski wypłat w części „Oświadczenie płatnika składek” zmieniliśmy odmianę słowa „świadomy/świadoma”, tak aby bez względu na płeć pracownika zawsze wyświetlało się „świadomy”. Raport Pasek wypłaty dostępny jest z listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty, natomiast raport Paski wypłat dostępny jest z listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Wydruki kadrowe

Poprawiliśmy wykazywanie danych w raporcie „Informacja o warunkach zatrudnienia”. W przypadku kiedy wprowadzona była korekta limitu nieobecności w bilansie otwarcia dla urlopów, informacja ta nie była uwzględniana na wydruku. Natomiast jeśli okres rozliczeniowy wynosił 3 miesiące, to występowała literówka w słowie „miesiące”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Świadectwo Pracy

Ujednoliciliśmy format daty wydruku w raportach Świadectwo pracy oraz Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej. W tym celu do daty wydruku widocznej w raporcie Świadectwo pracy dodaliśmy na końcu literę „r.”. Wydruki dostępne są z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”.

Wydruki kadrowe

Poprawiliśmy wykazywanie danych na wydruku Lista pełna. Dotychczas w formacie REPX dane były pobierane zgodnie z aktualną datą systemową, a powinny z datą wybraną w filtrze nad listą pracowników. Raport Lista pełna dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja pracowników”.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki, które od 01.01.2023 r. przyjmują następujące wartości:

 • Przeciętne miesięczne w czwartym kwartale: 6965,94 zł
 • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • Na ubezpieczenie zdrowotne: 5224,46 zł

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r.

PFRON

Zaktualizowaliśmy kwoty dofinansowań PFRON zgodnie z przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych obowiązują za okres począwszy od miesiąca stycznia 2023 r.:

 • 2400 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 1350 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 500 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Natomiast dla osób z orzeczeniem specjalnym będą to kwoty:

 • 3600 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 2250 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 1100 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie składki zdrowotnej na deklaracji PIT-11 w przypadku wynagrodzenia prokurenta. Dotychczas jeśli naliczone były elementy z pozycją PIT: „PIT-11 F. Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy” to mimo naliczonej składki zdrowotnej na wypłatach, nie była ona wykazywana na deklaracji PIT-11 w polu 122 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane przez płatnika do wysokości 9% podstawy jej wymiaru”.

Ewidencja czasu pracy

Poprawiliśmy wykazywanie zwolnienia chorobowego oznaczonego jako leczenie szpitalne na wydruku Ewidencja czasu pracy. Dotychczas taka nieobecność zliczana była w kolumnie „Ch”, a teraz będzie w kolumnie „Cs”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Podatki RSP

Dodaliśmy w konfiguracji w zakładce Kadry i Płace/Płace/Podatki RSP w sekcji „Podstawa opodatkowania członka RSP” parametr „Mnożnik opodatkowania podstawy zasiłku wyłącznie do zasiłków chorobowych i wypadkowych”. Parametr domyślnie ustawiony jest na „TAK”. Takie ustawienie powoduje, że mnożnik opodatkowania podstawy zasiłku ma zastosowanie wyłącznie do zasiłków chorobowych i wypadkowych w wypłatach. Pozostałe zasiłki nie będą przeliczane mnożnikiem, tak jak dotychczas.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie zasiłku opiekuńczego na deklaracji PIT-11(29), w przypadku korekty wypłaty ze względu na wycofanie kosztów autorskich. Jeżeli na wypłacie korygującej wystąpił zarówno zasiłek opiekuńczy jak i macierzyński, to na deklaracji PIT-11 nie było wykazanej kwoty zasiłku opiekuńczego.

Umowa cywilnoprawna

Wyłączyliśmy umowy cywilnoprawne z działania parametru „Oświadczenie PIT-2”, który dotyczy stosowania przez płatników oświadczeń i wniosków po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi. Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów w przypadku umowy zlecenia stosunek prawny nie ustaje z chwilą wykonania zlecenia lecz z chwilą, gdy strony umowy zlecenia wykonają względem siebie zobowiązania, polegające m.in. na wypłacie wynagrodzenia odpowiadającego wykonanej pracy. Parametr „Oświadczenie PIT-2” dostępny jest w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki w sekcji „Zaliczka podatku”.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie zasiłku macierzyńskiego na deklaracji PIT-11. W przypadku wypłaty korygującej do wysokości zasiłku macierzyńskiego, różnica zasiłku z korekty była wykazywana w pozycji „Inne źródła”, zamiast w wierszu do wykazania zasiłków macierzyńskich.

PPK

Zgodnie z przepisami dotyczącymi PPK, pracownik, który złoży deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, musi liczyć się z tym, że co 4 lata będzie miał miejsce ponowny tzw. autozapis (pierwszy raz w 2023 roku). Pracodawca ma obowiązek poinformować o autozapisie wszystkie osoby, które do momentu, w którym przekazywał będzie taką informację, złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Raz złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym pracodawca jest zobowiązany do wznowienia dokonywania wpłat do PPK za taką osobę. Oznacza to, że informacja o ponownym autozapisie powinna trafić do:

 • osoby zatrudnionej, która złożyła taką deklarację przed zawarciem w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK,
 • uczestnika PPK, który złożył taką deklarację w trakcie oszczędzania w PPK.

W celu przypomnienia pracodawcy o obowiązku poinformowania pracowników o autozapisie do PPK zmodyfikowaliśmy nazwę definicji zadania „Powiadomienie o automatycznym wznowieniu wpłat do PPK” na „Powiadomienie o autozapisie do PPK”. Definicja zadania dostępna jest w konfiguracji w zakładce Systemowe/Definicje zadań oraz domyślnie ma ustawiony parametr „Blokada” na „Tak”. Po jej odblokowaniu operatorowi, który ma zaznaczony parametr „Wyświetlaj przypominacz” na „Tak” będzie się pojawiać przypomnienie o konieczności poinformowania o autozapisie do PPK pracowników, którzy spełniają wcześniej wymienione warunki, czyli złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK lub złożyli taką deklarację w trakcie oszczędzania w PPK. Powiadomienie będzie generowane co 4 lata, począwszy od 1 do 28 lutego 2023 r. o treści: „W dniu 28.02.2023 upływa termin powiadomienia pracownika o autozapisie do PPK”. Uwaga: Powiadomienie działa jak standardowe powiadomienia tzn. tylko dla kartotek zmodyfikowanych po odblokowaniu powiadomienia.

Deklaracja PIT

Na wydruku Deklaracja PIT-11(29) w formacie ASPX poprawiliśmy wykazywanie zasiłków w części E w wierszu „15. Inne źródła”. W polach numer 91 i 93 nadmiarowo wyświetlała się zdublowana kwota z pola numer 90. Obecnie raport generuje się poprawnie.

Handel

Towary

Poprawiliśmy dodawanie adresu WWW w karcie towaru. Dotychczas adres mógł się przypisać nie do towaru, tylko do kontrahenta, jeśli wcześniej otwierana była karta kontrahenta.

KSeF

Dostosowaliśmy definicję do eksportu faktury do KSeF w przypadku samofakturowania w instalacji wielofirmowej.

Wydruki dokumentów

Zmieniliśmy sposób drukowania danych sprzedawcy na wydruku faktury sprzedaży w przypadku transakcji wewnątrz grupy VAT (niepodlegających podatkowi VAT). W takim przypadku, w danych sprzedawcy drukujemy wprost dane firmy, a nie grupy VAT, do której ona należy.

Wydruki dokumentów

Zmieniliśmy wydruk faktury końcowej, rozliczającej faktury zaliczkowe. Jeśli faktura ma zerową wartość (faktury zaliczkowe pokrywają 100% wartości), to nie drukujemy pustej tabeli VAT faktury.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy dodawanie pozycji na dokument podrzędny podczas dołączania nadrzędnego. Dotychczas, jeśli najpierw zrealizowano dokumentem podrzędnym pozycję częściowo, a potem dołączano ten sam dokument, skutkowało to zwiększeniem ilości w pozycji już istniejącej, a nie dodaniem nowej pozycji. Obecnie działanie jest zależne od ustawienia parametru relacji dotyczącego łączenia pozycji.

Generator zamówień

Poprawiliśmy działanie czynności Generuj zamówienia. Dotąd nie udawało się za pomocą tej czynności utworzyć dokumentu (zamówienia do dostawcy), gdy kontrahent miał włączoną blokadę sprzedaży, która nie powinna mieć skutku podczas wystawiania dokumentu przychodowego.

Ceny i rabaty

Udostępniliśmy czynność służącą do przepisania cen z dokumentu do kart towarowych. Jest to rozszerzenie działania czynności Zapisz ceny i rabaty.

KSeF

Dodaliśmy przepisywanie nazwy towaru z pliku do pozycji dokumentu podczas tworzenia dokumentu handlowego z pliku pobranego z KSeF w przypadku, gdy towar nie został zidentyfikowany i podstawiany jest domyślny z konfiguracji.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie nagłówka dokumentu Odbiorca Kontrahent. Po zmianach związanych z grupami VAT, przy takiej konfiguracji nagłówka dokumentu i po wybraniu odbiorcy nie ustawiał się poprawnie kontrahent nadrzędny.

WMS Konektor

W definicji XML do pobierania danych o kontrahentach dodaliśmy pole z uwagami do lokalizacji.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy drukowanie nazwy procedury na korekcie faktury. Po zmianach związanych z samofakturowaniem, na wydruku korekty pojawiała się niepoprawna nazwa procedury, jeśli w definicji dokumentu korygowanego skonfigurowano ustalanie nazwy procedury za pomocą cechy, a w definicji korekty standardowo.

Nieruchomości

Nieruchomości

Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwość wyświetlenia cech na formularzy obiektu w obszarze Nieruchomości. Od teraz po dodaniu cech do tabeli NieruchomościHis cechy te będą mogły być wyświetlone w formularzu Użytkownika na danym typie obiektu nieruchomości (Ustawienia konfiguracyjnej folder Nieruchomości\Typy obiektów) i będą widoczne podczas dodawania obiektu w obszarze nieruchomości.

Workflow

Pozostałe

Poprawiliśmy eksport Rozwiązań na dysk. Od teraz struktura folderów generuje się prawidłowo, a w folderach najniższego rzędu pojawią się pliki wybranego rozwiązania.

Kadry i Płace

Nieobecności

Dla wydruku w formacie ASPX Zestawienie nieobecności poprawiliśmy wywoływanie jako „Arkusz kalkulacyjny” w sytuacji, gdy pracownik miał stanowisko ze znakiem „amp;”. Dotychczas przy takiej próbie pojawiał się komunikat: „Błędny kod znaku specjalnego …” uniemożliwiający eksport wydruku do arkusza kalkulacyjnego. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Wersja multi

Ewidencja Środków Pieniężnych

Eksport przelewów

Dodaliśmy możliwość eksportu przelewów bez użycia Helpera. Na formularzu czynności „Eksport przelewów” dodany został parametr o nazwie: „Nie korzystaj z Helpera”, po zaznaczeniu którego plik przelewu pobierany jest bez wykorzystania Helpera. Nowy parametr domyślnie ustawiony jest na „Nie”, co powoduje, że funkcjonalność działa jak dotychczas, czyli z wykorzystaniem Helpera.

Wersja platynowa

Wersja standard

Księga inwentarzowa

Dokumenty ŚT

Poprawiliśmy w konfiguracji wielofirmowej generowanie amortyzacji wg rodzaju KŚT. Przed zmianą przy generowaniu amortyzacji według rodzaju KŚT nie było uwzględniane przyporządkowanie środka trwałego do firmy. Po zmianach błąd nie występuje.

Workflow

Harmonogram zadań

Poprawiliśmy wyświetlanie formularza aktywnego zadania globalnego. Po podniesieniu zadania poprzez dwukrotne kliknięcie oraz przycisk Otwórz prawidłowo wyświetla się formularz zadania.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.2.5 z dnia 20.01.2023

2212.2.5.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski
e-wnioski

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Wersja platynowa

Wersja standard

Handel

KSeF

Księgowość

Oddział

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Ewidencja Środków Pieniężnych

Różnice kursowe

Zautomatyzowaliśmy przygotowywanie wyceny statystycznej (bilansowej) walutowych środków pieniężnych. W dokumencie Polecenie księgowania dodaliśmy czynność „Różnice kursowe MW – statystyczne”, która daje możliwość wygenerowania wyceny oraz jej wystornowania w nowym okresie. Wyceny zasobów można dokonać dla pojedynczej ewidencji środków pieniężnych lub dla wielu ewidencji, można również dokonać tej wyceny zarówno syntetycznie, dla sumy zasobów w danej ewidencji jak i analitycznie, dla każdego z zasobów.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Udostępniliśmy komunikacje opartą o webservice z bankiem PKO BP. Dzięki webservice iPKO Biznes możecie Państwo bezpośrednio z programu:

 • sprawdzić saldo rachunków bankowych,
 • pobrać historię operacji (na dowolny moment, także kilkukrotnie w ciągu dnia),
 • pobrać wyciągi bankowe (PDF, MT940),
 • wysłać przelewy (obsługiwane są następujące typy przelewów: przelew krajowy (w tym ZUS), podatkowe, płatność podzielona (w tym także MPP okresowy), przelew zagraniczny, w tym SEPA),
 • zaktualizować statusy przelewów.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Alior Bank – dostosowaliśmy stosowanie znaków specjalnych w polu „Adnotacje do aktualnych wymagań serwisu bankowego”. Przed poprawką nie było możliwe wysłanie przelewów walutowych ze względu na występowanie niedozwolonych znaków w tym polu.

Kadry i Płace

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy zleceniobiorca miał dwie umowy cywilnoprawne oraz w danym miesiącu kończył 26 rok życia. W takiej sytuacji jeżeli wynagrodzenie za umowę było naliczone przed urodzinami to składka zdrowotna naliczała się w prawidłowej wartości, a jeżeli po dacie urodzin to składka zdrowotna naliczała się w nieprawidłowej wartości.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

Dostosowaliśmy konfigurację elementów wynagrodzenia, tak aby wliczanie elementu wynagrodzenia do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny było możliwe poprzez odpowiednie ustawienie parametru. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Dodatkowe” dodaliśmy sekcję „Wynagrodzenie za nadgodziny” wraz z parametrem „Wliczaj do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny”. Parametr może przyjmować następujące wartości:

 • Nie – jest to ustawienie domyślne, element wówczas nie będzie wliczany do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny,
 • Wliczaj z nominału – do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny będzie wliczany składnik główny elementu podzielony przez czas nominalny,
 • Wliczaj wypłacone – do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny zostanie wliczona wartość elementu wypłacona, podzielona przez czas przepracowany.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym oraz jednocześnie ma wypłacany element nieoskładkowany i opodatkowany. W takiej sytuacji ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku wyliczało się w nieprawidłowej wartości.

Wydruki kadrowe

Poprawiliśmy działanie raportu Oświadczenie ZUS ZNP-7. Dotychczas na wydruku w sekcji „Twoje dane” w polu „Miejscowość” zawsze wykazywał się „Kraków” bez względu na dane adresowe wprowadzone w kartotece pracownika. Dodatkowo nie uzupełniało się pole „Nazwa państwa”, jeśli adres pracownika był inny niż polski. Obecnie raport generuje się poprawnie. Wydruk dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony na część etatu oraz dodatkowo miał umowę zlecenia. W takiej sytuacji, gdy wynagrodzenie za etat było naliczone w pierwszej kolejności, a następnie na drugiej wypłacie w miesiącu naliczano wynagrodzenie za umowę tylko w kwocie zero, to na tej drugiej wypłacie była zwracana składka zdrowotna z etatu.

Praca zdalna

Dodaliśmy nowy parametr związany z pracą zdalną. W kartotece pracownika w Kalendarz/Praca zdalna możemy określić „Model pracy”, dostępne wartości:

 • Praca stacjonarna,
 • Praca hybrydowa,
 • Praca zdalna,
 • Nie dotyczy.

Informacja ułatwi podjęcie decyzji o zleceniu pracy zdalnej pracownikowi.

Praca zdalna

Dodaliśmy obsługę dodatkowych typów limitów pracy zdalnej. W związku z tym w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje rodzaju pracy zdalnej na definicji rodzaju pracy zdalnej dodaliśmy parametr „Typ”, w którym można wskazać jedną z opcji:

 • Tygodniowy,
 • Miesięczny,
 • Roczny.

Parametr będzie aktywny w momencie, gdy parametr „Limit [dni]” zostanie ustawiony na „Tak”. Pozwoli to użytkownikowi określić limit np. „Pracy zdalnej okazjonalnej” – 2 dni w tygodniu.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy ograniczanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku w przypadku korekty wynagrodzenia chorobowego. W przypadku naliczania wypłaty korekty z edycją miesiąca ZUS składka zdrowotne ograniczała się do niepoprawnej wartości.

Oświadczenia i wnioski

Dodaliśmy nowy wydruk Oświadczenie – PIT-2A, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Jest to druk PIT-2A w wersji 8, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2023 r. PIT-2A to oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oświadczenie to składają płatnikowi m.in. osoby:

 • otrzymujące rentę lub emeryturę z zagranicy,
 • otrzymujące stypendium,
 • tymczasowo aresztowane lub skazane, otrzymujące należności za pracę,
 • otrzymujące świadczenie integracyjne i motywacyjną premię integracyjną,
 • będące członkami spółdzielni otrzymującymi oprocentowanie wkładów pieniężnych,
 • będące żołnierzami otrzymującymi świadczenia pieniężne wynikające z przepisów o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • otrzymujące świadczenia pieniężne z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub stażu uczniowskiego,
 • otrzymujące świadczenia z Funduszu Pracy,
 • otrzymujące świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Składa się je przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym zacznie się osiągać dochody. Po otrzymaniu PIT-2A płatnik obliczoną zaliczkę na podatek pomniejsza o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej.

Deklaracja PIT

Dodaliśmy wydruk w formacie ASPX dla deklaracji PIT-11(29).

Zaliczka podatku

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r. obsłużyliśmy stosowanie przez płatników oświadczeń i wniosków po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi. Zgodnie z objaśnieniami do formularza PIT-2(9) po ustaniu stosunku prawnego łączącego strony, płatnik przy obliczaniu zaliczek na podatek nie stosuje oświadczeń i wniosków złożonych uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków podatnika zawartych w części H i I niniejszego formularza, czyli:

 • wniosku podatnika składanego płatnikowi o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 • wniosku podatnika składanego płatnikowi o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym dostosowaliśmy naliczenia podatkowe na wypłacie po ustaniu zatrudnienia. W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki w sekcji „Zaliczka podatku” dodaliśmy parametr „Oświadczenie PIT-2”, który może przyjąć następujące wartości:

 • Nie stosuje po ustaniu stosunku prawnego – ustawienie domyślne i oznacza, że w przypadku gdy na datę wypłaty nie trwa żaden stosunek prawny to nie stosujemy oświadczenia PIT-2 w zakresie:
  • kwoty zmniejszającej podatek (1/12,1/24,1/36),
  • preferencyjnego opodatkowania – w przypadku ustawienia w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” w parametrze „Typ progów podatkowych” opcji „Wspólne opodatkowanie”, po ustaniu zatrudnienia będą sprawdzane standardowe progi podatkowe i według nich będzie liczona zaliczka podatku oraz nie będzie stosowany parametr dotyczącego kwoty zmniejszającej podatek przy wspólnym opodatkowaniu,
  • stosowania podwyższonych kosztów podatkowych – po ustaniu zatrudnienia będą stosowane standardowe koszty:
   • jeżeli w kartotece w zakładce Kadry/Dane podatkowe jest ustawienie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu to po ustaniu zatrudnienia stosujemy koszty z jednego stosunku pracy,
   • jeżeli w kartotece w zakładce Kadry/Dane podatkowe na kosztach uzyskania przychodu jest ustawiony mnożnik zero to po ustaniu zatrudnienia tez stosujemy podstawowe koszty z jednego stosunku pracy,
  • zwolnień podatkowych duża rodzina, pracujący emeryt, powracający z zagranicy (Uwaga: nie dotyczy zwolnienia z podatku dla osób do 26 roku życia)
  • niepobierania zaliczki podatku do 30 000 zł.
 • Stosuj zawsze – ustawienie oznacza, że oświadczenie PIT-2 będzie stosowane również po ustaniu stosunku prawnego.

Ulga podatkowa

Dostosowaliśmy naliczenia ulgi podatkowej przy preferencyjnym opodatkowaniu dochodów do przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r. Zgodnie z tymi przepisami złożenie przez podatnika wniosku o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko – w sytuacji gdy:

 • przewidywane dochody podatnika będą poniżej kwoty 120 000 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów – powoduje, że płatnik – oprócz podstawowego pomniejszenia o kwotę 300 zł, stosuje dodatkowe pomniejszenie w tej wysokości. Tym samym płatnik może maksymalnie pomniejszyć zaliczkę o 600 zł. Odpowiednio dodatkowe pomniejszenie w wysokości 300 zł płatnik stosuje w związku z powyższym oświadczeniem podatnika o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Kwota 300 zł odliczana od zaliczki w ramach dodatkowego pomniejszenia jest stosowana w całości (nie może być dzielona na części),
 • przewidywane dochody podatnika będą powyżej kwoty 120 000 zł, a odpowiednio przewidywane dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty – powoduje, że płatnik może pomniejszyć zaliczkę wyłącznie o jedną kwotę wolną. Płatnik nie stosuje natomiast dodatkowego pomniejszenia w wysokości 300 zł.

W celu obsłużenia powyższego naliczenia należy wykonać aktualizację kartoteki pracownika i na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” w parametrze „Typ progów podatkowych” ustawić opcję „Wspólne opodatkowanie”. Takie ustawienie spowoduje, że parametr „Naliczaj pojedynczą ulgę podatkową przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” automatycznie zostanie ustawiony na „Tak” oraz w zależności od początkowych ustawień w parametrze „Ulga podatkowa” zostanie wskazana następująca wartość ulgi podatkowej:

 • jeżeli w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” w parametrze „Ulga podatkowa” była wybrana opcja „1/12 kwoty zmniejszającej podatek” i mnożnik miał wartość różną od zera to automatycznie zostanie on ustawiony jako 2, a w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” zostanie ustawiony na 0,
 • jeżeli w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” w parametrze „Ulga podatkowa” była wybrana opcja „1/12 kwoty zmniejszającej podatek” i mnożnik miał wartość różną od zera to automatycznie zostanie on ustawiony jako 2, a w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” mnożnik miał wartość zero to pozostanie ustawiony jako 0,
 • jeżeli zarówno w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” jak i w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” mnożniki dla ulgi podatkowej miały wartość zero to zostaną ustawione jako 0,
 • jeżeli zarówno w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” jak i w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” w parametrze „Ulga podatkowa” były wybrane inne opcje niż „1/12 kwoty zmniejszającej podatek” to nie nastąpi żadna zmiana mnożników, decyzje o wysokości ulg dla poszczególnych sekcji musi podjąć użytkownik.

Uwaga: Jeżeli preferencyjne opodatkowanie było ustawione już wcześniej, czyli była wykonana aktualizacja kartoteki pracownika i na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” w parametrze „Typ progów podatkowych” wybrana została opcja „Wspólne opodatkowanie” oraz ówczesny parametr „Nie naliczaj ulgi podatkowej przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” został zaznaczony na „Tak” to po konwersji bazy należy własnoręcznie zweryfikować mnożniki przy uldze podatkowej.

Ulga podatkowa

Dostosowaliśmy naliczenia ulgi podatkowej przy preferencyjnym opodatkowaniu dochodów do przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r. Zgodnie z tymi przepisami podatnik może złożyć oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz wskazać, że jego przewidywane roczne dochody:

 • nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika – wówczas zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego płatnik pobiera w wysokości 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i pomniejsza je za każdy miesiąc o dodatkową kwotę 300 zł,
 • przekroczą kwotę 120 000 zł, a dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają 120 000 zł – wówczas zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego płatnik pobiera w wysokości 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika.

W związku z powyższym zmieniliśmy w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe nazwę parametru „Nie naliczaj ulgi podatkowej przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” na „Naliczaj pojedynczą ulgę podatkową przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu”. Parametr pozwala na wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko z uwzględnieniem naliczania zaliczki podatku w pierwszym progu podatkowym z potrąceniem dodatkowej ulgi podatkowej i w drugim progu podatkowym bez dodatkowej ulgi podatkowej po przekroczeniu limitu. Parametr domyślnie jest ustawiony na „Nie”. W celu obsłużenia powyższego naliczenia należy wykonać aktualizację kartoteki pracownika i na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” w parametrze „Typ progów podatkowych” ustawić opcję „Wspólne opodatkowanie”. Takie ustawienie spowoduje, że powyższy parametr automatycznie zostanie ustawiony na „Tak”, co oznacza że po przekroczeniu limitu progu podatkowego, będzie naliczana pojedyncza ulga podatkowa. Limit progu podatkowego odczytywany jest z konfiguracji z zakładki Kadry i płace/Płace/Podatki z sekcji „Progi podatkowe”. Uwaga: Do limitu nie są wliczane przychody ryczałtowe.

Urzędy skarbowe

Zaktualizowaliśmy listę urzędów skarbowych zgodnie z plikiem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów. Czynność „Import urzędów skarbowych” do pobrania i aktualizacji urzędów skarbowych dostępna jest z listy Kontrahenci i urzędy/Urzędy skarbowe.

Umowa cywilnoprawna

Poprawiliśmy działanie programu podczas wprowadzania umów cywilnoprawnych z datą końcową na 31.12.2022 r., naliczania wynagrodzeń z tytułu umów na dzień 31.12.2022 r. oraz zmiany na formularzu umowy cywilnoprawnej parametru dotyczącego kwoty umowy z „Brutto” na „Netto”. Dotychczas w powyższych przypadkach jeżeli dodatkowo były wprowadzone jeszcze umowy ryczałtowe to występowało czasami zawieszanie się programu.

Nowy algorytm składki zdrowotnej

Poniższe zgłoszenia dotyczące składki zdrowotnej poprawiliśmy dla nowego algorytmu składki zdrowotnej. Nowy algorytm składki zdrowotnej zadziała, gdy w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Składki ZUS parametr „Uproszczony algorytm ograniczenia składki zdrowotnej” zostanie ustawiony na „Tak”. Zalecamy przestawienie powyższego parametru na „Tak”.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie zaliczki pobranej przez płatnika na „Deklaracji PIT-11(29)” w przypadku, gdy pracownik cały miesiąc był nieobecny i miał naliczony zasiłek. W takiej sytuacji na „Deklaracji PIT-11(29)” zaliczka podatku wykazywała się w podwojonej wartości w kolumnie „Zaliczka pobrana przez płatnika”. Obecnie wykazuje się ona już poprawnie.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej na wypłacie korygującej, w przypadku naliczania wyrównania po korekcie wynagrodzenia chorobowego na zasiłek.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku na wypłacie, gdzie był rozliczany zasiłek oraz element, który był nieopodatkowany, nieoskładkowany i niewpływający na kwotę do wypłaty.

Składka Zdrowotna

W celu dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów składkowo-podatkowych zrobiliśmy refaktoring algorytmu składki zdrowotnej. W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Składki ZUS dodaliśmy parametr „Uproszczony algorytm ograniczenia składki zdrowotnej” z możliwością zaznaczenia opcji „Tak” lub „Nie”. Ustawienie tego parametru na „Tak” oznacza, że naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej będzie działało według nowego algorytmu. Uwaga: Parametr „Uproszczony algorytm ograniczenia składki zdrowotnej” na nowych bazach domyślnie będzie ustawiony na „Tak”, natomiast na bazach konwertowanych na „Nie”.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym oraz jednocześnie ma wypłacane elementy oskładkowane i opodatkowane, gdzie jeden z nich nie podlega uldze i kosztom. W takiej sytuacji ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku wyliczało się w nieprawidłowej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik od całości wynagrodzenia ma naliczane 50% koszty uzyskania, jednocześnie jest uczestnikiem PPK i ma naliczany przychód od składki pracodawcy wg daty wypłaty. W takiej sytuacji na drugiej wypłacie w miesiącu występowało nieprawidłowe ograniczenie składki zdrowotnej.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik cały miesiąc przebywał na zasiłku i na wypłacie oprócz zasiłku ma również naliczony element opodatkowany, niepodlegający składkom ZUS oraz element opodatkowany i oskładkowany. W takiej sytuacji składka zdrowotna była naliczana w nieprawidłowej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku korekty umowy zlecenia z opcją edycji miesiąca ZUS i umowie rozliczanej 50% kosztami uzyskania przychodu. W takiej sytuacji na wypłacie korekty składka zdrowotna nie była ograniczana do wysokości naliczonej zaliczki podatku.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy zleceniobiorca ma dwie umowy rozliczane kosztami 50% i podlegające składkom ZUS. W takiej sytuacji otrzymywano różne wartości składki zdrowotnej w zależności od tego czy wypłaty naliczane były poprzez przycisk „Nalicz wypłaty” czy poprzez przycisk „Nalicz umowę”.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik ma dwa etaty połączone wieloetatowością i na jednym z etatów jest wypłacana niska kwota wynagrodzenia zasadniczego. W takiej sytuacji na naliczonych wypłatach składka zdrowotna była wykazywana w nieprawidłowej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik od całości wynagrodzenia ma naliczane 50% koszty uzyskania, jednocześnie jest uczestnikiem PPK i ma naliczany przychód od składki pracodawcy wg daty wypłaty. W takiej sytuacji na naliczonej wypłacie nie następowało ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki podatku.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik w kartotece na zakładce Kadry/Dane podatkowe w parametrze „Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania” ma wpisane „100%” oraz ma umowę z kosztami 50%. W takiej sytuacji składka zdrowotna naliczona na wypłacie umowy była w nieprawidłowej wartości, jeżeli wcześniej na wypłacie etatowej została ograniczona do wysokości zaliczki na podatek.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik w kartotece na zakładce Kadry/Dane podatkowe w parametrze „Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania” ma wpisane „100%” oraz oprócz wynagrodzenia zasadniczego ma również premię podlegającą standardowym kosztom, która jest naliczana na osobnej wypłacie. W takiej sytuacji, gdy na drugiej wypłacie w miesiącu wypłacano kwotę na tyle niską, że standardowe koszy uzyskania przychodu zerowały podstawę opodatkowania na tej wypłacie to składka zdrowotna była nieprawidłowo zwracana w całości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik ma dwa etaty o zbliżonych kwotach wynagrodzenia zasadniczego, które połączone są wieloetatowością. W takiej sytuacji, gdy wypłaty za oba etaty były naliczane jednocześnie występowało nieprawidłowe ograniczenie składki zdrowotnej.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik na pierwszej wypłacie w miesiącu ma naliczony zasiłek chorobowy oraz elementy podlegające składce zdrowotnej, ale w takiej wysokości, że następuje ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku. Natomiast na drugiej wypłacie naliczona jest „Korekta zaliczki podatku”. W takiej sytuacji w zależności od tego czy na wypłacie pierwotnej był element który nie podlega uldze i kosztom, na drugiej wypłacie składka zdrowotna była zwracana w całości lub w części.

Deklaracja PIT

Zaktualizowaliśmy przypisy na wydruku Deklaracja PIT-4R(12).

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korekty z tytułu przekroczenia 30- krotności składek ZUS.

Deklaracja PIT

Na wydruku Deklaracja PIT-8AR (10) poprawiliśmy wyświetlanie kwot na stronie 4. Dotychczas na powyższej stronie kwoty były przesunięte o dwa wiersze w dół, co powodowało nieczytelność wydruku. Obecnie wartości wyświetlają się w prawidłowych pozycjach.

Handel

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy działanie czynności Anuluj nierozliczone pozycje. Dotychczas nie miała ona żadnego skutku w przypadku, gdy do zamówienia wystawiono fakturę proforma, a następnie dokument wydania w relacji do niej.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy wymuszony wybór zasobu podczas wystawiania dokumentu w relacji. Dotychczas w oknie wyboru zasobów wyświetlała się niepoprawna lista zasobów w sytuacji, gdy na nadrzędnym dokumencie występowały pozycje z tym samym towarem (lista była niepoprawna dla kolejnych pozycji z tym samym towarem).

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy czynność służącą do zamiany pozycji dokumentu z produktem na pozycje z jego składnikami. Dotychczas w oknie składników niewłaściwie wyliczała się ilość dostępna.

Stany magazynowe i obroty

Poprawiliśmy wyliczanie stanu magazynu dla towaru wariantowego. Dotąd niewłaściwie działało wyliczanie stanu na dzień inny niż bieżący.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy wyświetlanie stanu magazynowego w oknie wyboru towaru, wyświetlanym z poziomu dokumentu handlowego. Dotychczas stan wyświetlał się niepoprawnie dla towaru, który został już dodany do edytowanego dokumentu.

KSeF

Umożliwiliśmy wybór oddziału podczas tworzenia dokumentu ewidencji z pobranego pliku KSeF. Wybrany w oknie parametrów oddział zostanie ustawiony w tworzonym dokumencie.

Uprawnienia

Poprawiliśmy działanie weryfikatorów uruchamianych podczas zapisu karty towaru. Dotychczas weryfikator nie miał dostępu do towarów wykluczonych filtrem przypisanym do operatora, co mogło skutkować brakiem możliwości zapisania karty towaru przez operatora z przypisanym filtrem.

Faktury zaliczkowe

Dodaliśmy zakładkę Relacje zaliczek na formularzu faktury zaliczkowej. Dotąd zakładka taka była wyświetlana tylko na fakturze końcowej, rozliczającej faktury zaliczkowe.

Integrator

Dostosowaliśmy działanie czynności służącej do pobierania danych z systemów zewnętrznych do zmian w Web API. Od pewnego czasu czynność ta nie działała w przypadku, gdy system zdalny udostępniał dane przez Web API REST.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wydruk dokumentu sprzedaży. Dotychczas jego wykonanie przy długim opisie w dokumencie powodowało zawieszenie systemu.

Dokumenty handlowe

Zablokowaliśmy możliwość predekretowania dokumentów ewidencji, jeśli w źródłowym dokumencie handlowym włączono edycję stanu realizacji i stan ten jest inny niż Zakończony.

KSeF

W procesie eksportu faktury do pliku KSeF obsłużyliśmy przypadek pustej daty dostawy. W takim przypadku pole P_6 obecnie nie wystąpi w pliku. Dotąd występowało i miało wpis 0001-01-01, co było niezgodne ze schemą.

Kontrahenci

Ulepszyliśmy formularz służący do edycji powiązań pomiędzy kontrahentami.

WMS Konektor

Rozszerzyliśmy konfigurację systemu zewnętrznego typu WMS w zakresie definicji dokumentów o pole, w którym określany jest tryb przetwarzania danego rodzaju dokumentu (aktualizacja, albo dodanie podrzędnego).

Stany magazynowe i obroty

Poprawiliśmy kontrolę obrotów na dokumentach rozchodu połączonych relacjami, w których rozchody są rozdzielone przyjęciami. Jeśli w ciągu połączonych, kolejnych dokumentów występowały dwa rozchody, to mogło dojść do sytuacji przepięcia obrotu z pierwszego dokumentu na drugi.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy import dokumentu za pomocą czynności Plik -gt; Importuj zapisy -gt; Z pliku XML. Dotychczas wykonanie tej czynności mogło skutkować usunięciem kodu CN z karty towaru występującego w dokumencie.

KSeF

Umożliwiliśmy wybór oddziału w oknie parametrów importu faktury KSeF do ewidencji z pliku. Wybrany oddział zostanie przypisany do utworzonego dokumentu.

KSeF

Zmieniliśmy działanie weryfikatora powtórzenia numeru KSeF. Wyeliminowaliśmy z weryfikacji numery puste.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy mechanizm tworzenia relacji pomiędzy pozycjami dokumentów w przypadku, gdy wiele pozycji podrzędnych ma relację do tej samej nadrzędnej, przy czym w podrzędnych występują różne jednostki.

KSeF

Poprawiliśmy wypełnianie pola ImiePierwsze podczas eksportu faktury do pliku KSeF. Dotąd wypełniało się ono niepoprawnie. Problem dotyczy przypadku, gdy forma prawna podmiotu generującego plik to osoba fizyczna.

Dokumenty handlowe

Przywróciliśmy dostępność czynności Zmień walutę dokumentu i cen z poziomu listy dokumentów.

Dokumenty handlowe

Rozszerzyliśmy indywidualne zapamiętywanie filtrów na listach dokumentów o pola Relacje oraz Odbiorca.

Księgowość

JPK

Dodaliśmy możliwość pobierania wielu plików JPK poprzez czynność „Pobierz plik JPK” znajdującą się na liście Ewidencja dokumentów/Jednolite pliki kontrolne. Dotychczas czynność działała tylko dla jednego pliku JPK. Aktualnie można ją wykonać dla jednego lub wielu zaznaczonych na liście plików JPK. W przypadku wykonywania czynności dla jednego elementu pobierany jest plik w formacie XML, natomiast dla więcej niż jednego elementu tworzony jest plik ZIP, w którym znajdują się pliki XML dla poszczególnych plików JPK. Dodatkowo w nazwie pliku ZIP jako ostatni człon podawana jest liczba, która informuje o ilości pobranych plików JPK.

Ewidencja pojazdów

W związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania
do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w konfiguracji programu zaktualizowaliśmy stawki za 1 km przebiegu pojazdu (Narzędzia/Opcje/Ewidencja pojazdów/Stawki za km).

Deklaracja VAT-UE

Poprawiliśmy błąd, który polegał na pobieraniu do e-deklaracji VAT-UE niepełnej nazwy podmiotu w przypadku gdy nazwa firmy zawierała znak przecinka. W takiej sytuacji w e-deklaracji do pola „PelnaNazwa” nie trafiała część nazwy znajdująca się po przecinku. Aktualnie do e-deklaracji VAT-UE pobierana jest pełna nazwa firmy niezależnie od występujących w niej znaków.

Deklaracje PIT

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. o wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu zaktualizowaliśmy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt oraz Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/PIT i CIT limit odliczenia składki zdrowotnej (liniowo) do kwoty 10 200 zł z datą aktualności od 01.01.2023.

Opis analityczny

Na liście Zestawienie dokumentów dodaliśmy filtr Data, w którym domyślnie ustawia się bieżąca data systemowa (co za tym idzie, do tej daty odfiltrowują się rekordy widoczne na liście). Filtr jest traktowany jako pomocniczy, oznaczony w organizatorze listy jako niewidoczny. Podobnie jak w przypadku innych filtrów oznaczenie można samodzielnie zmodyfikować i ustawić filtr jako widoczny lub dodatkowy.

Obroty i salda

Na liście Obroty i salda poprawiliśmy błąd polegający na wyświetlaniu nieprawidłowego okresu obrachunkowego po przejściu z poziomu konta syntetycznego do kont analitycznych w przypadku wskazania na liście Obroty i salda okresu obrachunkowego innego niż bieżący. W takim przypadku na liście kont analitycznych w filtrze „Okres obrach.” prezentowany był aktualny okres obrachunkowy. Po zmianie okres obrachunkowy dla kont analitycznych jest zgodny z ustawieniem na liście Obroty i salda.

Nieruchomości

Nieruchomości

Dodaliśmy możliwość importowania obiektów typu nieruchomości przy pomocy formularza excel. Obiekty mogą być importowane z uwzględnieniem obiektów nadrzędnych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Partners/24569.

Produkcja

Zlecenie produkcyjne

Poprawiliśmy działanie parametru „Domyślny magazyn rozchodów” w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Produkcja/Ogólne. Obecnie, gdy to pole będzie:

 • nieuzupełnione (tj. brak wskazanego domyślnego magazynu rozchodów) to podczas dodawania nowego surowca do zlecenia produkcyjnego, nie przypisze się dla tego surowca żaden magazyn
 • uzupełnione (tj. wybrany domyślny magazyn rozchodów) to podczas dodawania nowego surowca do zlecenia produkcyjnego, przypisany do niego zostanie ten wskazany magazyn w konfiguracji.

Handel

Terminale płatnicze

Poprawiliśmy błąd, który powodował, że przy wielu zdefiniowanych w konfiguracji terminalach płatniczych podczas edycji danych tych terminali nieoczekiwanie zamieniały się w nich adresy IP.

CRM

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd polegający na długim wczytywaniu widoku kalendarza Aktywności CRM (Zadania, Zdarzenia). Problem występował jeśli na definicji zadania/zdarzenia w zakładce Prezentacja danych w sekcji Prezentacja danych w kalendarzu ustawiliśmy właściwości, które mają być wyświetlane w kalendarzu. Dzięki wprowadzonym zmianom problem został rozwiązany. Zwrócę uwagę na to, że wyższy priorytet wyświetlania od opisanego sposobu mają ustawienia zdefiniowane przy pomocy kodu w zakładce Kod kalkulatora zadań (zakładka dostępna po włączeniu na definicji w zakładce Ogólne parametru Algorytm).

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Dodaliśmy nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: „e-wniosek wycofanie lub zmiana miejsca wykonywania pracy zdalnej”. Wniosek oparty jest o ścieżkę przepływu „Pracownik – Operator kadrowy”. Na nowym wniosku pracownik ma możliwość zgłoszenia wycofania wybranej lokalizacji pracy zdalnej na wybrany dzień z jednoczesnym wskazaniem nowej lokalizacji wraz z okresem jej obowiązywania. Realizacja wniosku przez operatora kadrowego wprowadzi odpowiednie zmiany w kartotece pracownika w Kadry/Lokalizacje pracy zdalnej. Zmiana upraszcza proces aktualizacji miejsca wykonywania pracy zdalnej do jednego wniosku bez konieczności składania wniosku o zmianę okresu obowiązywania jednej lokalizacji i zgłoszenia nowej lokalizacji w drugim wniosku.

e-wnioski

Dodaliśmy nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: „e-wniosek wycofanie oświadczenia o warunkach pracy zdalnej”. Wniosek oparty jest o ścieżkę przepływu „Pracownik – Operator kadrowy”. Pracownik podczas składania wniosku ma możliwość wygenerowania wydruku oraz dodania w postaci załącznika do wniosku podpisanego oświadczenia. Po akceptacji e-wniosku przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie w zakładce Kalendarz/Praca zdalna parametru „Posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej” na „Nie”. W momencie akceptacji „e-wniosku wycofanie oświadczenia pracownika o warunkach pracy zdalnej” przez operatora kadrowego zostaje również dodane oświadczenie „Warunki do pracy zdalnej” w kartotece pracownika w zakładce „Oświadczenia i wnioski”.

Praca hybrydowa

Praca hybrydowa

W pulpicie pracy hybrydowej kierownika dodaliśmy możliwość dodawania Zadań pracy hybrydowej dla podległych pracowników. Po wejściu w Pulpit Kierownika \ Praca hybrydowa \ Zadania kierownik ma możliwość podglądu i edycji zadań podległych pracowników. Dodatkowo udostępniliśmy funkcje Dodaj. Po jej uruchomieniu pojawia się możliwość wyboru Grupy Zadań do której przypisane będzie tworzone Zadanie pracy hybrydowej. Po wybraniu Grupy Zadań otworzy się formularz dodawania nowego Zadania Pracy Hybrydowej przy czym lista Wykonujących zawężona zostanie do kierownika i pracowników jemu podległych.Dzięki wprowadzeniu tej funkcjonalności możliwa jest lepsza organizacja pracy pracowników podległych kierownikowi.

Praca hybrydowa

W pulpicie pracy hybrydowej kierownika dodaliśmy możliwość odbierania powiadomień oraz wysyłania ich do pracowników podległych danemu kierownikowi. Po wejściu w Pulpit Kierownika \ Praca Hybrydowa \ Powiadomienia wysłane dostępna jest funkcja Wyślij powiadomienia. Po wpisaniu tematu oraz treści wiadomości można wybrać odbiorców powiadomienia z listy Operatorów lub podległych kierownikowi pracowników mających dostęp do Pulpitu Pracy Hybrydowej. Dzięki wprowadzeniu tej funkcjonalności zwiększyliśmy możliwości w zakresie komunikacji na linii kierownik – pracownik.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający wskazanie wybranego okresu obrachunkowego na liście Obroty i Salda. Przed zmianą pomimo próby wyboru okresu obrachunkowego z listy, pole to pozostawało puste lub nadawana była stała wartość 2023. Obecnie błąd nie występuje.

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Kreator

Poprawiliśmy działanie kroku kreatora typu Zakładka z opisem, dzięki czemu wartości pojawiające się w oknie opcji HTML uzupełniają się prawidłowo i nie generują niepoprawnego działania kreatora.

Pozostałe

Poprawiliśmy działanie debuggera JIT, dzięki czemu w programie uruchomionym z parametrem /debug następuje poprawna kompilacja algorytmów.

Kreator
 1. Poprawiliśmy wyświetlanie obiektów nadrzędnych w aktywnych procesach, powiązanych z kreatorami. Dzięki temu zarówno w Panelu Workflow, jak i na listach Ogólne/Powiadomienia, Workflow/Powiadomienia i Workflow/Zadania wyświetlany jest kreator. Jeśli z zadaniem/obiektem nie jest powiązany kreator lub nie są spełnione warunki jego wyświetlenia, to pojawi się formularz obiektu nadrzędnego.
 2. Dla powiadomień wygenerowanych na podstawie definicji zadań systemowych domyślnie wyświetla się formularz obiektu nadrzędnego. Natomiast dla powiadomień o systemowej definicji Przypomnienie wyświetlany będzie formularz zadania, pozwalający na podejrzenie tematu i innych istotnych parametrów tego powiadomienia.

Handel

KSeF

Umożliwiliśmy filtrowanie zapytań o faktury KSeF i pobranych plików KSeF wg oddziału. Dotyczy to przypadków, gdy zdefiniowano wiele kont KSeF i przypisano je do oddziałów typu Firmowy.

Księgowość

Oddział

Poprawiliśmy wyliczanie właściwości oddziału – Firma w ten sposób, aby wyliczała się tylko w przypadku instalacji z włączoną obsługą wielofirmowości. Przed zmianą właściwość wyliczała się również w konfiguracji standardowej, przez co niepoprawnie działało pobieranie danych adresowych firmy do faktury KSeF.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.1.4 z dnia 13.01.2023

2212.1.4.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy podział stron w przypadku seryjnej wysyłki email PDF lub zapisu do plików PDF raportu Deklaracja PIT-8C(11). Dotychczas np. dla trzech deklaracji, pierwszy pracownik otrzymywał tylko jedną stronę z dwóch, drugi pracownik drugą poprzedniej deklaracji i pierwszą swojej, a trzeci drugą poprzedniej i dwie właściwej deklaracji. Obecnie podział następuje poprawnie.

Deklaracja PIT

Na wydruku Deklaracja PIT-11(29) poprawiliśmy w punkcie 11 oznaczanie rodzaju obowiązku podatkowego podatnika w sytuacji, gdy pracownik w kartotece w zakładce Kadry/Inne dane w sekcji „Obywatelstwo” miał parametr „Ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent)” ustawiony na „Tak”. W takim przypadku na wydruku deklaracji PIT-11 w punkcie 11 nieprawidłowo zaznaczały się oba pola, a powinno tylko to dotyczące ograniczonego obowiązku podatkowego (nierezydent). Natomiast na formularzu deklaracji PIT-11 te oznaczenia były poprawne.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wysyłanie eDeklaracji zbiorczych PIT-11Z. Przy próbie wysyłki deklaracji zbiorczej pojawiał się komunikat: „MustUnderstand headers: [{http://www.w3.org/2005/08/addressing}Action, {http://www.w3.org/2005/08/addressing}To] are not understood. eDeklaracja PIT11Z/… (Do wysłania) nie została jeszcze wysłana”.

Deklaracja PIT

Na wydruku Deklaracja PIT-11(29) zaktualizowaliśmy podstawę prawną oraz numery przypisów w sekcji „Terminy składania” i w polach 11, 15.

Deklaracja PIT

Zmieniliśmy w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PIT – ogólne w sekcji „Wydruk deklaracji” nazwę parametru „Na drugiej i trzeciej stronie deklaracji PIT-11 umieszczaj dane identyfikacyjne pracownika” na „Umieszczaj dane identyfikacyjne pracownika na kolejnych stronach deklaracji PIT-11”. Dodatkowo poprawiliśmy działanie powyższego parametru na wydruku Deklaracja PIT-11(29), gdyż jego oznaczenie na „Tak” nie powodowało umieszczenia danych identyfikacyjnych pracownika na kolejnych stronach deklaracji PIT-11 w wersji 29. Obecnie parametr „Umieszczaj dane identyfikacyjne pracownika na kolejnych stronach deklaracji PIT-11” działa poprawnie.

Deklaracja GUS

Zaktualizowaliśmy podstawę prawną na wydruku Zestawienie Z-06 zgodnie z wersją obowiązującą za 2022 rok. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „GUS”.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy generowanie zbiorczej eDeklaracji PIT-11Z(29) w sytuacji, gdy w konfiguracji w zakładce Firma/Dane o działalności w sekcji „Status jednostki” parametr „Firma jest osobą fizyczną” był zaznaczony na „Tak” oraz były wypełnione pola w sekcji „Dane właściciela”. W takim przypadku podczas próby generowania zbiorczej eDeklaracji PIT-11Z(29) pojawiał się komunikat: „Element element 'OsobaFizyczna’ w przestrzeni nazw … ma nieprawidłowy element podrzędny element 'NIP’ w przestrzeni nazw …. Lista oczekiwanych możliwych elementów: element 'NIP, PESEL’ w przestrzeni nazw …”.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy generowanie eDeklaracji dla PIT-4R(12). W przypadku kiedy eDeklaracja zawierała załącznik korekty ORD-ZU, to przy wysyłce pojawiał się komunikat: „Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd”.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie się zaliczki pobranej przez płatnika na „Deklaracji PIT-11(29)” w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony na niskiej stawce wynagrodzenia zasadniczego, co skutkowało naliczeniem wypłaty z zerową zaliczką na podatek w momencie, gdy przebywał cały miesiąc na urlopie macierzyńskim 80%. W takiej sytuacji, gdy w kolejnym miesiącu miał naliczoną wypłatę na której była już niezerowa zaliczka podatku to na „Deklaracji PIT-11(29)” nie wykazywała się ona w kolumnie „Zaliczka pobrana przez płatnika”. Obecnie wykazuje się ona już poprawnie.

Systemowe

Framework

Przebudowaliśmy mechanizmy LoginListenerUI, które można wykorzystywać wdrożeniowo i są związane z wykorzystaniem okien informacyjnych pojawiających się po zalogowaniu do systemu. W poprzednich wersjach w scenariuszu wykorzystującym, np. podwójną autoryzację logowania istniała możliwość zalogowania się w wersji przeglądarkowej podając tylko pierwszy składnik logowania.

Produkcja

Zlecenie produkcyjne

Poprawiliśmy błąd związany z wydaniem towaru, który został podmieniony w oknie pośrednim relacji ZP – RWP. Problemem było ignorowanie wskazanego magazynu źródłowego surowców na oknie pośrednim i przypisywanie magazynu dla tej zamienianej pozycji, na magazyn, na którym było wystawione zlecenie produkcyjne. Poprawiliśmy błąd związany z podmianą surowca w oknie definicji technologii. Problemem było ignorowanie przypisanego do bieżącego surowca magazynu źródłowego i ustawianie dla zmienianej pozycji magazynu określonego jako domyślny magazyn rozchodów w konfiguracji programu.

Handel

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy błąd polegający na tym, że jeśli fakturę wystawiono w relacji kopiowania do innego dokumentu (np. zamówienia), to nie można było podłączyć do niej faktury zaliczkowej.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.1.2 z dnia 05.01.2023

2212.1.2.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Systemowe

Wydruki

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Systemowe

Wydruki

Rozwiązaliśmy problem z realizacją niektórych wydruków w technologii REPX, np. ZPCHR/Informacja INF-1 lub ZPCHR/Informacja DEK-1-0 dostępnych na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy. W wersji 2212.1.1 podczas próby wykonania raportu mógł pojawić się komunikat: Wystąpił następujący błąd podczas wykonywania skryptu w procedurze NaglowekLista.BeforePrint: Sekwencja nie zawiera pasującego elementu.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.1.1 z dnia 29.12.2022

2212.1.1.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Handel

KSeF
Pozostałe

Workflow

Proces

Księgowość

Wielofirmowość

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy zapisywanie numeru zamówienia pobranego z Magento w polu z numerem obcym. Dotychczas, jako numer zamówienia zapisywana była wartość pola entityId, obecnie jest to incrementId, gdyż ta wartość wyświetlana jest w Magento jako numer zamówienia.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy tworzenie zamówień do dostawcy w relacji do zamówień od odbiorcy z podziałem na dostawców. Do tej pory, zamówienia tworzyły się niepoprawnie w przypadku, gdy nadrzędny dokument miał więcej niż 100 pozycji.

Uprawnienia

Poprawiliśmy błąd skutkujący wyświetlaniem komunikatów w logu w przypadku, gdy skonwertowano bazę do wersji 2112 lub nowszej, jeśli były w niej niestandardowe role ze skonfigurowanymi prawami do AWW.

Zamówienia i oferty

Dodaliśmy możliwość wiązania zasobów zamówionych i magazynowych z poziomu zasobu zamówionego (czyli podrzędnego).

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy generowanie automatycznej korekty WZ2 po zmianie ceny na podrzędnej FV2. Dotychczas, jeśli na WZ2 usunięto i dodano pozycję, wystawiono korektę do WZ2, następnie FV2 do tej korekty, a później zmieniono cenę na FV2, nie można było zatwierdzić ostatniego dokumentu, gdyż system nie generował poprawnej korekty wartościowej do WZ2.

Dokumenty handlowe

Ulepszyliśmy szczegółowe logowanie zmian zapisu na dokumencie handlowym. Dotąd zapisy były niepełne, gdy dokument został przeniesiony do bufora, a następnie zatwierdzony bez wcześniejszego ponownego zapisania.

Dokumenty handlowe

Ulepszyliśmy szczegółowe logowanie zmian zapisu na dokumencie handlowym. Dotąd zapisy były niepełne, gdy zmiana była wykonana za pomocą czynności Zmień zatwierdzony dokument.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy generowanie zadań synchronizacji po zmianie wartości cechy na towarze. Dotychczas, jeśli towar był zsynchronizowany, po zmianie wartości cechy powodującej jego wykluczenie z widoczności w e-sklepie powstawało zadanie Update zamiast Delete.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy wypełnianie numeru domu i lokalu w zamówieniach pobieranych z Allegro. Dotychczas, jeśli w karcie kontrahenta numer lokalu był wypełniony, a w danych przychodzących z Allegro nie było numeru lokalu (np. z powodu zamówienia na inny adres), to do zamówienia przenosił się numer lokalu z karty kontrahenta.

e-Sklepy Konektor

Dodaliśmy wypełnianie danych o punktach odbioru przy pobieraniu zamówień z WooCommerce, jeśli włączono w nim dodatek WC Poczta, obsługujący paczkomaty InPost.

Korekty dokumentów

Wyeliminowaliśmy zbędny komunikat o braku skutku magazynowego, który pojawiał się podczas edycji korekty zamówienia do dostawcy.

Kurierzy

Dodaliśmy obsługę kuriera GLS.

Uprawnienia

Zmieniliśmy logikę do ustalania prawa do dokumentu, jeśli w jego definicji ustawiono parametr Pozwól na nieuprawniony magazyn na Zapis do bufora, a operator nie ma prawa do magazynu z dokumentu. W takim przypadku operator będzie widział dokument, dopóki jest on w buforze (zgodnie z nazwą opcji). Do tej pory takie dokumenty dla operatora widoczne były zawsze.

Sprzedaż

Poprawiliśmy umieszczanie informacji Pozostało do zapłaty na wydruku faktury sprzedaży. Dotychczas informacja ta nie drukowała się poprawnie w przypadku wydruku wielu zaznaczonych na liście dokumentów.

Zestawienia obrotów

Ujednoliciliśmy okno parametrów wydruków zestawień sprzedaży z wyborem cech.

Uprawnienia

Poprawiliśmy błąd, polegający na tym, że operator nie mógł wybrać zasobu widocznego na liście dostępnych zasobów podczas wystawiania dokumentu rozchodu, jeśli nie miał praw do dokumentu, który ten zasób utworzył.

Pozostałe

Rozszerzyliśmy możliwość konfigurowania podmiotów powiązanych w danych firmy. Dodaliśmy pola służące do określania rodzaju powiązania, roli podmiotu powiązanego i okresu powiązania. Zmiany zostały wykonane głównie na potrzeby konfigurowania grup VAT.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy działanie relacji handlowo-magazynowej w przypadku, gdy dokument magazynowy jest wg konfiguracji liczony metodą Od netto, a dokument handlowy Od brutto. Dotychczas, przy takich ustawieniach po zatwierdzeniu dokumentu podrzędnego handlowego generowała się zbędna korekta dokumentu magazynowego na kwotę VAT.

Kontrahenci

Rozszerzyliśmy możliwość konfigurowania podmiotów powiązanych w kartotece kontrahenta. Dodaliśmy pola służące do określania rodzaju powiązania, roli podmiotu powiązanego i okresu powiązania. Zmiany zostały wykonane głównie na potrzeby konfigurowania grup VAT.

KSeF

Dostosowaliśmy integrację z KSeF do zmian w API tej platformy wprowadzonych w dniu 29.12.2022 dla kont produkcyjnych.

Dokumenty handlowe

Przywróciliśmy możliwość anulowania nierozliczonych pozycji w zamówieniach z obrotami.

Koszty dodatkowe

Poprawiliśmy doliczanie kosztu dodatkowego za pomocą dokumentu KWN. Dotąd nie udawało się to (zatwierdzenie dokumentu kończyło się błędem), jeśli w sekwencji wystawianych dokumentów występowały różne waluty.

KSeF

Udostępniliśmy listy i czynności związane z obsługą KSeF na licencji KPiR.

KSeF

Rozszerzyliśmy działanie weryfikatora działającego podczas pobierania pakietów danych z KSeF. Obecnie weryfikator sprawdza, czy w pobranym pakiecie znajdują się faktury, które zostały już zaimportowane jako dokumenty handlowe lub ewidencji i wyświetla ostrzeżenie, jeśli takie dokumenty już istnieją w bazie.

Limit kredytowy

Uwzględniliśmy funkcję kontroli limitu kredytowego dla czynności Zmień zatwierdzony dokument/Zmiana kontrahenta. Dotąd za pomocą tej czynności można było zmienić kontrahenta na takiego, który przekroczył limit.

KSeF

Dodaliśmy pole Data KSeF (KomunikatKSeF.DataKSeF) w dokumencie handlowym i dokumencie ewidencji. Pole jest wypełniane podczas tworzenia dokumentów na podstawie danych pobranych z KSeF.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy przenoszenie rozliczonych pozycji na dokument podrzędny. Dotychczas, jeśli w konfiguracji relacji włączono taką możliwość (dostępną od wersji 2212.0.0), to nie udawało się wystawić drugiego podrzędnego dokumentu, jeśli pierwszy rozliczał podrzędny częściowo.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy błąd polegający na tym, że jeśli w podstawowej relacji handlowo magazynowej FV-gt;WZ włączono agregację pozycji, to w odwróconym obiegu (WZ2-gt;FV2) po wystawieniu korekty do FV2 powstawała niepoprawna korekta do WZ2 (z niewłaściwymi ilościami w pozycjach).

Relacje dokumentów

Ulepszyliśmy mechanizm przenoszenia rozliczonych pozycji na dokument podrzędny (udostępniony w wersji 2210.4.9). Obecnie na dokument podrzędny przenoszone są również pozycje z ilością rozliczoną większą od pierwotnej.

Dokumenty handlowe

Rozszerzyliśmy możliwości edycji numeru obcego na dokumencie. Do tej pory, numer ten był skracany do 40 znaków przy zatwierdzaniu dokumentu, jeśli miał przypisaną ewidencję księgową (ze względu na wymagania ewidencji). Obecnie numer jest skracany tylko wtedy, gdy zgodnie z definicją dokumentu z numeru obcego tworzony jest numer w ewidencji.

Integrator

Zaktualizowaliśmy definicję zadania globalnego do pobierania danych zewnętrznych (z innej instalacji). Dostosowaliśmy ją do obecnego nazewnictwa serwisu w Soneta.Integrator.

Wydruki dokumentów

Dostosowaliśmy wydruk dokumentu sprzedaży do potrzeb grup VAT. Zdefiniowana w konfiguracji firmy grupa VAT występuje na wydruku jako Sprzedawca, a dane firmy drukowane są w sekcji Wystawca.

Definicje dokumentów

Dodaliśmy standardowe definicje dokumentów SGV, ZGV (domyślnie zablokowane) oraz ich korekt do obsługi sprzedaży i zakupu wewnątrz grupy VAT.

Księgowość

Ewidencja VAT

Rozszerzyliśmy filtrowanie na listach „Rejestr elementów VAT” oraz „Ewidencja elementów VAT”. Rozszerzenie obejmuje nowe warianty dla filtra „Działalność gospodarcza” oraz „Odliczenia” umożliwiające filtrowanie przy zastosowaniu współczynnika oraz prewspółczynnika VAT.

RMK

Poprawiliśmy wydruk „Planu RMK”, dostępny na liście „Kosztów RMK”, aby podczas drukowania seryjnego, dla wszystkich bądź zaznaczonych kosztów RMK z listy, pokazywał poprawnie wartości planu dla każdej kartoteki kosztu. Przed zmianą wydruk niepoprawnie pobierał wartość planu z pierwszej kartoteki na liście i powielał ją dla kolejnych.

Pozostałe

Zmodyfikowaliśmy wyliczanie opisu (Caption) dokumentów ewidencji, aby obsłużyć usuwanie obiektów w kreatorach zdefiniowanych na tabeli DokEwidencja.

Ewidencja VAT

Dodaliśmy obsługę w jednej bazie wielu zestawów proporcji stosowanych przy rozliczeniach VAT. Rozwiązanie może być wykorzystywane:

 • w grupach VAT – do wprowadzania proporcji grupowych oraz proporcji członków grupy;
 • w szczególnych przypadkach rozliczeń VAT, gdy w ramach jednej firmy wykorzystywanych jest wiele współczynników do różnych rodzajów działalności.

Zestawy proporcji, tj. proporcji działalności gospodarczej do całej działalności oraz proporcji sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży podlegającej VAT, wprowadza się w konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Parametry rozliczeń za pomocą czynności „Nowy”. Zdefiniowany zestaw Parametrów rozliczeń można wskazać na elementach VAT. Jeżeli na elemencie VAT zostanie wybrany zestaw Parametrów rozliczeń, będzie on ustawieniem nadrzędnym w stosunku do dotychczasowej konfiguracji proporcji w bazie. Jeżeli zestaw Parametrów rozliczeń nie zostanie wskazany na elemencie VAT, kwoty do rozliczeń VAT będą przeliczane według dotychczasowej logiki. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38050.

Rozliczenia księgowe

Poprawiliśmy błąd, który występował podczas rozliczania dokumentów, jeżeli przynajmniej jeden rozliczany dokument posiadał zapis księgowy na konto rozliczeniowe, powiązany z więcej niż jednym zapisem BO. Podczas próby rozliczenia pojawiał się komunikat błędu: „Konto posiada zapisy rozliczeniowe przeniesione bilansem otwarcia”. Aktualnie błąd nie występuje i możliwe jest rozliczanie dokumentów.

Schematy księgowe

W kwotach schematów księgowych dedykowanych dla proporcji do rozliczeń VAT (tj. VAT odliczenia, VAT odliczenia prewsp * wsp, VAT koszt prewsp * wsp, VAT koszt prewsp, VAT koszt wsp) dodaliśmy obsługę Parametrów rozliczeń.

Kadry i Płace

Bilanse podatkowe

W kartotece pracownika dodaliśmy nową zakładkę Kadry/Dane podatkowe – bilans otwarcia, w której można wprowadzić przychody osiągnięte przez pracownika u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym. Zakładka zawiera dwie sekcje:

 • „Dane podatkowe – bilans otwarcia” wraz z parametrem:
  • „Informacje aktualne w dniu” – wprowadzona data aktualności będzie ważna tylko w obrębie roku kalendarzowego oraz wprowadzone dane w poniższych parametrach będą uwzględniane od wypłat naliczanych po dacie aktualności.
 • „Przychody osiągnięte u poprzedniego pracodawcy” wraz z parametrami:
  • „Przychód opodatkowany” – kwota przychodu opodatkowanego osiągnięta u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym,
  • „Przychód zwolniony z podatku (ulga 26, duża rodzina, emeryt, powrót z zagranicy)” – kwota przychodu zwolnionego z podatku (obejmująca: zwolnienie z podatku do 26 roku życia, zwolnienie z podatku dla dużych rodzin, zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów, zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy) osiągnięta u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym,
  • „Kwota wykorzystanego limitu kosztów 50%” – kwota wykorzystanego limitu kosztów 50% u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38049.

Ulga podatkowa

W związku z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r., które dają możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych dostosowaliśmy algorytm wypłaty zleceniobiorcy do odliczenia kwoty wolnej oraz dostosowaliśmy formularz wypłaty umowy i formularz elementu wypłaty umowy. Na formularzu wypłaty umowy na zakładce „Podatki” dodaliśmy sekcję „Ulga podatkowa” z polami „Należna w miesiącu” oraz „Naliczona”. Na formularzu elementu wypłaty umowy na zakładce „Podatki” dodaliśmy sekcję „Ulga podatkowa” z polem „Ulga podatkowa”.

Deklaracja GUS

Na wydruku Zestawienie DG-1 uwzględniliśmy pracowników, którzy w kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne jako „Rodzaj zatrudnienia” mają wybrane: „Pracownik za granicą” oraz „Pracownik tymczasowy za granicą”. Dotychczas takie osoby nie były wykazywane w tym zestawieniu. Raport Zestawienie DG-1 dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Ulga podatkowa

Umożliwiliśmy wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko z uwzględnieniem naliczania zaliczki podatku w pierwszym progu podatkowym z potrąceniem ulgi podatkowej i w drugim progu podatkowym bez ulgi podatkowej po przekroczeniu limitu. W tym celu w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe dodaliśmy parametr „Nie naliczaj ulgi podatkowej przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” z możliwością zaznaczenia opcji TAK/NIE. Parametr domyślnie jest ustawiony na „Nie”. W celu obsłużenia powyższego naliczenia należy wykonać aktualizację kartoteki pracownika i na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” w parametrze „Typ progów podatkowych” ustawić opcję „Wspólne opodatkowanie”. Takie ustawienie spowoduje, że powyższy parametr automatycznie zostanie ustawiony na TAK, co oznacza że po przekroczeniu limitu progu podatkowego, ulga podatkowa nie będzie naliczana. Limit progu podatkowego odczytywany jest z konfiguracji z zakładki Kadry i płace/Płace/Podatki z sekcji „Progi podatkowe”. Uwaga: Do limitu nie są wliczane przychody ryczałtowe.

Czas pracy

W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy dodaliśmy parametr o nazwie „Nadgodziny między dobami pracowniczymi kwalifikuj jako nadgodziny okresowe 100%”. W przypadku zaznaczenia parametru na „Tak” nadgodziny, które wystąpią po zakończeniu jednej doby pracowniczej, a rozpoczęciem następnej będą kwalifikowane jako nadgodziny 100% okresowe. Parametr na nowych bazach ustawiony jest domyślnie na „Tak”. Na bazach konwertowanych można go przestawić ręcznie pamiętając o tym, że w przypadku dłuższego okresu rozliczeniowego nadgodziny te mogły zostać wypłacone jako nadgodziny dobowe 50%, w związku z tym przełączenie parametru jest wskazane po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie zasiłków na „Deklaracji PIT-11” w wierszu „15. Inne źródła” w sytuacji, gdy jednocześnie występował zasiłek macierzyński w wierszu „12. Zasiłki macierzyńskie, z wyjątkiem zasiłków wykazanych w wierszu 13 albo 14” oraz nieobecność związana z zasiłkiem macierzyńskim wystąpiła później niż nieobecności odpowiadające innym zasiłkom. W takim przypadku wartość zasiłków wykazywanych w wierszu „15. Inne źródła” była zaniżona. Obecnie wartości na „Deklaracji PIT-11” generują się poprawnie.

Podstawa zasiłku

Poprawiliśmy w raporcie Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3) wykazywanie dat w sekcji „Informacje o pracowniku”. Do tej pory w punkcie 1 nieprawidłowo wypełniane były okresy zatrudnienia od-do oraz data, od kiedy pracownik zatrudniony jest w danym wymiarze. Teraz dane wykazywane są poprawnie.

PPK

Dla następujących elementów wynagrodzenia: „Wynagrodzenie zasadnicze mies.netto” oraz „Wynagrodzenie zasadnicze godz.netto” umożliwiliśmy decydowanie o uwzględnianiu w kwocie netto do wypłaty, składki pracownika na PPK oraz zaliczki podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/PPK dostosowaliśmy działanie parametrów „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” z sekcji „Wliczaj do netto” również do tych elementów wynagrodzenia. Obydwa parametry domyślnie są ustawione na „Tak”, co oznacza że kwota netto do wypłaty będzie zgodna z kwotą netto ustawioną na powyższych elementach wynagrodzenia. Przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty nie będzie pomniejszana o składkę pracownika na PPK ani o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. Poniżej opis działania innych ustawień powyższych parametrów:

 • „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona o składkę pracownika na PPK oraz zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
 • „Składkę pracownika na PPK” na „Tak” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
 • „Składkę pracownika na PPK” na „Nie” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Tak” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o składkę pracownika na PPK.

Uwaga: W celu zastosowania powyżej opisanych niestandardowych elementów wynagrodzenia od netto należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera, który dostosuje konfigurację.

Karta przychodów

Dostosowaliśmy wydruk Karta przychodów pracownika do nowych ulg podatkowych, aby ułatwić zrobienie zestawienia do sprawdzenia z deklaracją PIT-11(29). W tym celu dokonaliśmy poniższych zmian:

 1. Dane z kolumny „Ulga klasy średniej” umieściliśmy w kolumnie „Koszty uz., Ulga kl. śr.”.
 2. Dodaliśmy nową kolumnę „Przychód zw. art. 21 u.1 p.148, 152-154” – w której będą ujęte przychody zwolnione od podatku o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy.
 3. W parametrach wydruku zmieniliśmy nazwę parametru „Szczeg. przych. do 26 r.ż.” na „Szczeg. przych. ulgi”.
 4. Ustawienie powyższego parametru na „Tak” spowoduje, że na wydruku:
  • zostanie wyświetlona dodatkowa kolumna „Ulga zagr./4 ” – w której będą ujęte przychody zwolnione od podatku dla osób korzystających ze zwolnienia z podatku dla powracających z zagranicy lub zwolnienia z podatku dla dużych rodzin,
  • w kolumnie „Brutto” pojawią się dodatkowe wiersze w zależności czy będzie to osoba do 26. roku życia czy osoba, która ukończyła wiek emerytalny:
   • „26 ponad lim.” lub „emeryt ponad lim.” – w wierszu będą ujęte przychody opodatkowane,
   • „26 zw.” lub „emeryt zw.” – w wierszu będą ujęte przychody zwolnione od podatku,
   • „bez 26 r.ż.” lub „bez emeryt”,
  • zostanie ukryta kolumna „Przychód zw. art. 21 u.1 p.148, 152-154”.

Raport Karta przychodów pracownika dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Zestawienie PIT-11

Dostosowaliśmy wydruk PIT-11 Zestawienie do nowych informacji o ulgach podatkowych, aby ułatwić sprawdzanie deklaracji PIT-11 w wersji 29. W tym celu:

 1. Zmodyfikowaliśmy nazwy wierszy w trzeciej kolumnie oraz dodaliśmy nowe pozycje:
  • „P.op.bez 26/em etat” – przychód opodatkowany z tytułu etatu bez uwzględnienia osób do 26. roku życia oraz emerytów.
  • „P.op.bez 26/em um.” – przychód opodatkowany z tytułu umów zlecenia bez uwzględnienia osób do 26. roku życia oraz emerytów.
  • „P.op.do 26 etat” – przychód opodatkowany z tytułu etatu otrzymany przez podatników do ukończenia 26. roku życia.
  • „P.op.do 26 um.”- przychód opodatkowany z tytułu umów zlecenia otrzymany przez podatników do ukończenia 26. roku życia.
  • „P.op. em. etat” – przychód opodatkowany z tytułu etatu otrzymany przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego.
  • „P.op. em. um.” – przychód opodatkowany z tytułu umów zlecenia otrzymany przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego.
 2. Dodaliśmy nową kolumnę z zasiłkami macierzyńskimi opodatkowanymi:
  • „Zas.m.op.bez 26/em” – zasiłek macierzyński opodatkowany bez uwzględnienia osób do 26. roku życia oraz emerytów.
  • „Zas.m.op. 26” – zasiłek macierzyński opodatkowany otrzymany przez podatników do ukończenia 26. roku życia.
  • „Zas.m.op.em.” – zasiłek macierzyński opodatkowany otrzymany przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego.
 3. Dodaliśmy nową kolumnę z przychodami zwolnionymi od podatku:
  • „P.zw. 26 etat” – przychód zwolniony z podatku osób do 26. roku życia z tytułu etatu.
  • „P.zw. 26 umowa” – przychód zwolniony z podatku osób do 26. roku życia z tytułu umów zlecenia.
  • „P.zw. 26 zas. m.” – przychód zwolniony z podatku osób do 26. roku życia z tytułu zasiłku macierzyńskiego.
  • „Ulgi etat” – przychód zwolniony z podatku (art. 21 ust. 1 pkt. 152-154) z tytułu etatu.
  • „Ulgi umowa” – przychód zwolniony z podatku (art. 21 ust. 1 pkt. 152-154 ) z tytułu umów zlecenia.
  • „Ulgi zas. m.” – przychód zwolniony z podatku (art. 21 ust. 1 pkt. 152-154) z tytułu zasiłków macierzyńskich.
 4. Dodaliśmy nową kolumnę „Skł. ub. zdrowotne 9%”, gdzie będzie wykazywana składka zdrowotna 9-cio procentowa.

Raport PIT-11 Zestawienie dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Oświadczenia i wnioski

Dodaliśmy nowy wydruk Oświadczenie – PIT-2, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Jest to druk PIT-2 w wersji 9, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2023 r.:

 • PIT-2(9) – oświadczenia/wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Uwaga: Oświadczenie PIT-2 złożone w 2022 r. lub latach wcześniejszych zachowuje aktualność w 2023 r., o ile nie uległ zmianie stan faktyczny z niego wynikający. Wydruk Oświadczenie – PIT-2 służy składaniu: 1) oświadczeń:

 • w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek,
 • o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
 • w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 • w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152-154 updof,

2) wniosków:

 • o niestosowanie ulgi dla młodych,
 • o niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 • o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,
 • w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

W związku z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r., oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek może złożyć płatnikowi podatnik osiągający przychody np. z:

 • wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umów zlecenia i o dzieło,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • kontraktów menadżerskich,
 • praw majątkowych,
 • emerytury i renty z zagranicy.

W związku z tym dostosowaliśmy definicje elementów wynagrodzenia dotyczących umów, które w parametrze „Pozycja na deklaracji PIT” mają wybraną jedną z poniższych pozycji:

 • PIT-11 5/PIT-4R 3. Przychody z niektórych rodzajów osobiście wykonywanej działalności, w tym z umów o dzieło, o których mowa w art.13 pkt 2, 4-9 ustawy,
 • PIT-11 6/PIT-4R 3. Należności z tytułu umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy,
 • PIT-11 9/PIT-4R 3. Prawa autorskie i inne prawa,

w taki sposób, że parametr „Ulga podatkowa” przyjmuje wartość „Naliczać”. Jednak o naliczaniu ulgi na wypłacie będą decydowały parametry z kartoteki pracownika dotyczące prawa do ulgi.

Wieloetatowość

W celu obsłużenia wspólnego naliczenia ulgi podatkowej dla kilku kartotek i pilnowania kwoty w obrębie wszystkich kartotek powiązanych przy włączonej wieloetatowości na etacie dodatkowym, na zakładce Kadry/Wieloetatowość dodaliśmy parametr „Ulga podatkowa” z możliwością zaznaczenia opcji TAK/NIE. Zaznaczenie parametru na TAK spowoduje odczytanie parametrów z sekcji „Ulga podatkowa pracownika” z etatu głównego, natomiast na etacie dodatkowym parametry w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” nie będą możliwe do edycji. Jeśli parametr będzie zaznaczony na NIE to dla etatu głównego i etatów powiązanych, parametry w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” będą ustawiane osobno.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie na „Deklaracji PIT-11(29)” wynagrodzeń prokuratorów będących w wieku emerytalnym, od których nie są odprowadzane składki społeczne ZUS. Dla osób w wieku emerytalnym z kodem tytułu ubezpieczenia 1150 lub 2020, przychody uzyskane z tytułu etatu zamiast w części E w wierszu 3 będą wykazywane w wierszu 1 oraz przychody uzyskane z tytułu umowy zlecenia zamiast w wierszu 8 będą wykazywane w wierszu 6, pod warunkiem, że od przychodów nie zostały odprowadzone składki społeczne. Podstawa prawna: „Wiersz 3 w części „E” PIT-11 (wersja 29) wypełnia się w przypadku wypłaty należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, otrzymanych przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego, jeśli płatnik w trakcie roku pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek, w sytuacji gdy podatnik nie złożył płatnikowi oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy (tzw. Ulgi dla seniora) albo z powodu przekroczenia limitu przychodu zwolnionego od podatku, gdy zwolnienie było zastosowane w trakcie roku. W wierszach tych należy odpowiednio wykazać przychody uzyskane przez podatników po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, pod warunkiem że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1009, z późn. zm.)”

Import z PUE

Dodaliśmy możliwość automatycznego importu nieobecności z PUE bez konieczności logowania się operatora do portalu PUE ZUS. W Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Import z PUE dodaliśmy możliwość konfiguracji importu e-zwolnień, gdzie użytkownik określa login i hasło potrzebne do pobrania danych z PUE ZUS. Dodatkowo umożliwiliśmy wybranie opcji czy import nieobecności ma być automatyczny czy użytkownik będzie go wykonywał za pomocą przycisku „Importuj”. Dla importu automatycznego można wykorzystać harmonogram zadań „AutoImportNieobecnosciPUE”. W ustawieniach konfiguracji umożliwiliśmy również wybór czy nachodzące na siebie nieobecności mają zostać automatycznie skorygowane. W celu obsłużenia importowanych nieobecności oraz ich weryfikacji dodaliśmy nową listę Kadry i Place/Kadry/Czas pracy/Import nieobecności z PUE. Oprócz danych pobranych z PUE na liście pojawią się informacje o stanie importu (Odrzucony, Pobrany, Zaimportowany) oraz statusie weryfikacji (Poprawny, Błędny, Niezgodny, Anulowany, Zdublowany). Na formularzu zaimportowanego rekordu udostępniliśmy zapis działań, gdzie znajdą się informacje o zachodzących na siebie nieobecnościach oraz wykonanych korektach. Na formularzu nieobecności, która została zaimportowana pojawi się informacja, że nieobecność pochodzi z importu z PUE. Uwaga: Funkcjonalność wymaga dodatkowej konfiguracji w platformie PUE ZUS. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37908.

Limity nieobecności

Zmodyfikowaliśmy wydruk Limity nieobecności dostępny z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”. Na raporcie uwzględniliśmy wyświetlenie dni urlopu zaległego. Wszystkie wartości, które do tej pory były wyświetlane w postaci godzinowej przeliczono również na dni. Dodatkowo na liście pracowników dodaliśmy następujące workery:

 • EtatGłówny.Workers.LimityNieobecności.WgDefinicji.Urlop wypoczynkowy.ZaleglyGodz – wyświetla aktualny stan zaległego urlopu wypoczynkowego w wartości godzinowej,
 • EtatGłówny.Workers.LimityNieobecności.WgDefinicji.Urlop wypoczynkowy.ZaleglyDni – wyświetla aktualny stan zaległego urlopu wypoczynkowego w dniach.

Podatek

Od 01.01.2023 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku oraz wniosków i oświadczeń składanych płatnikom przez podatników. W związku z tym wprowadziliśmy następujące zmiany w programie:

 • możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych – w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe dodaliśmy sekcję „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” z parametrami „Ulga podatkowa” oraz „Wartość”. W parametrze „Ulga podatkowa” można wybrać jedną z opcji: 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, 1/24 kwoty zmniejszającej podatek lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. W parametrze „Wartość” można wpisać mnożnik do ulgi podatkowej. Do sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” przenieśliśmy parametr „Naliczaj kwotę wolną dla zleceniobiorcy”. Uwaga: Należy pamiętać, że wartość ulgi podatkowej dla etatu i zlecenia nie może przekroczyć w sumie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W związku z tym przy próbie zapisania kartoteki pracownika z większą wartością ulgi niż jest możliwa, pojawi się ostrzeżenie: „Wartość ulgi podatkowej przekracza maksymalną kwotę”. W konfiguracji programu na zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki inicjacja w sekcji „Inicjacja danych podatkowych pracownika” dodaliśmy parametr „Nie dopuszczaj do zapisania kartoteki pracownika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości ulgi podatkowej” domyślnie zaznaczony na NIE. Jeśli powyższy parametr zostanie ustawiony na TAK, to zapis kartoteki z wpisaną większą wartością ulgi niż dozwolona nie będzie możliwy.
 • możliwość naliczenia zaniechania podatku dla przychodów z etatu – w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe zmieniliśmy nazwę sekcji z „Ulga podatkowa” na „Ulga podatkowa pracownika” i dodaliśmy do niej parametr „Naliczaj kwotę wolną dla pracownika”. Jeśli parametr zostanie ustawiony na TAK, to do kwoty 30 tys. zł pracownikowi naliczane będzie zaniechanie podatku.
 • rozdzielenie naliczania zwolnienia z podatku dla etatu i umowy – w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe zmieniliśmy nazwę sekcji z „Naliczaj zwolnienie z podatku” na „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracownika”. Domyślnie ulgi podatkowe dla pracownika i zleceniobiorcy odczytywane są z parametrów znajdujących się w tej sekcji. Jeśli istnieje potrzeba zaznaczenia innych opcji dla pracownika i innych dla zleceniobiorcy, to w konfiguracji programu na zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki inicjacja należy ustawić nowo dodany parametr „Ulgi podatkowe zleceniobiorcy odczytaj z danych podatkowych dla pracownika” na NIE. Wówczas w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe oprócz sekcji „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracownika”, będzie dostępna nowa sekcja „Naliczaj ulgi podatkowe dla zleceniobiorcy” z możliwością zaznaczenia zwolnienia z podatku do 26 roku życia, zwolnienia z podatku dla dużych rodzin, zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów oraz zwolnienia z podatku dla powracających z zagranicy.
 • w kartotece pracownika na zakładkę Kadry – historyczne/Dane historyczne przenieśliśmy z zakładki Kadry/Dane podatkowe sekcje „Zaliczka podatku za okres od października do grudnia 2019” oraz „Polski ład”.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38051.

e-Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-4R(12) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie na „Deklaracji PIT-11” zasiłków macierzyńskich otrzymanych przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego, którzy nie korzystali ze zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów. W takim przypadku w wierszu „15. Inne źródła” nadmiarowo była wykazywana kwota zasiłku macierzyńskiego, która została już prawidłowo wykazana w wierszu „14. Zasiłki macierzyńskie otrzymane przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego”.

Praca zdalna

Dodaliśmy możliwość określenia okresu obowiązywania lokalizacji pracy zdalnej. Nowy parametr dostępny jest w kartotece pracownika w Kadry/Lokalizacje pracy zdalnej oraz w „e-wniosek zgłoszenie miejsca wykonania pracy zdalnej”. Od teraz pracownik składając wniosek będzie mógł wskazać czy w wybranej lokalizacji będzie pracował przez cały okres czy tylko tymczasowo.

Teczki pracownicze

Dodaliśmy w konfiguracji w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych nową definicję dokumentu dodatkowego: „Oświadczenie podatnika PIT-2”. Umożliwi to, po włączeniu elektronicznej dokumentacji pracowniczej, wpięcie do e-teczki pracownika skanu wcześniej wydrukowanego, a następnie uzupełnionego przez pracownika wydruku Oświadczenie – PIT-2, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Dokument dodatkowy „Oświadczenie podatnika PIT-2” zapisywany będzie w aktach osobowych w katalogu „Pozostała dokumentacja: Wynagrodzenia i inne świadczenia”.

e-Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji IFT-1(16) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

e-Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji IFT-1R(16) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19”, który dostępny jest w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/Kadry/COVID-19 i będzie miał wartość: „14.03.2020…31.03.2023”.Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Systemowe

Wydruki

Wprowadziliśmy zmiany w skryptach subraportów nagłówków: nagłowek – pracodawca, nagłówek – dokument, nagłówek – lista, nagłówek -tytułowa, nagłówek – dokument kip dostępnych z poziomu Narzędzia/Opcje/Raportowanie/XtraReports/Nagłówki. W skrypcie zmodyfikowaliśmy warunek tak, aby dla wydruków dostępnych z poziomu listy nagłówki zostały wyliczone dla każdego obiektu. Zmiana istotna jest w instalacjach wieloodziałowych/wielofirmowych. Zmiany skryptów nastąpią podczas konwersji bazy danych i dotkną tylko nagłówków nigdy wcześniej niemodyfikowanych. Zmodyfikowane nagłówki nie ulegną zmianie. O zmiany należy zadbać samodzielnie, usuwając z warunku skryptu headerData == null.

Delegacje służbowe

Delegacje (PWS)

Rozszerzyliśmy pole „Lista etapów” znajdujące się na formularzu delegacji PWS w zakładce „Naliczenia”. Rozmiar pola został zwiększony z 32 do 128 znaków co w rezultacie pozwala na wyświetlanie większej liczby etapów delegacji w obrębie jednego kraju.

Księga inwentarzowa

Środek trwały

Poprawiliśmy kopiowanie dla środków trwałych z konfiguracją podatku od nieruchomości. Przed zmianą podczas kopiowania środka trwałego z elementami podatku od nieruchomości pojawiał się komunikat błędu „Nieznalezione dane o identyfikatorze PrzedmiotOp_1”. Po zmianach błąd nie występuje.

CRM

e-mail

Poprawiliśmy błąd polegający na wysyłaniu zaznaczonych na liście Kompensat i Not odsetkowych na adres e-mail kontrahenta przypisanego do pierwszego dokumentu. Od teraz po zaznaczeniu dokumentów na wskazanych listach i skorzystaniu z funkcji Wyślij email pdf zostaną one poprawnie wysłane na adresy mailowe kontrahentów, dla których wystawiono dokumenty.

Nieruchomości

Nieruchomości

Poprawiliśmy działanie filtra Okres na zakładce Powiązane jednostki organizacyjne na formularzu Obiektu. Od tej pory jednostki przypisane w zadanym okresie czasu będą odfiltrowywane prawidłowo.

Wersja multi

Księgowość

Pozostałe

Zmieniliśmy warunek widoczności przycisku Czynności w menu Ogólne/Powiadomienia. Od teraz przycisk pojawia się zawsze.

Pulpity HR

e-wnioski

Dodaliśmy nowy „e-wniosek PIT-2” w kategorii „Kadrowe”. Wniosek złożony przez pracownika trafia do akceptacji operatora, który ma przypisaną rolę „Kadry – realizacja wniosków”, następnie po akceptacji e-wniosku w kartotece pracownika jest wykonywana aktualizacja kartoteki pracownika wraz z zaznaczeniem odpowiednich parametrów podatkowych na zakładce Kadry/Dane podatkowe. Na formularzu wniosku PIT-2 należy wskazać datę, od której będzie obowiązywała zmiana. Uzupełnianie parametrów odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności należy w sekcji „Wybór zmienianych wartości” zaznaczyć na TAK te parametry, których będzie dotyczyło składane oświadczenie. Następnie w drugiej kolejności należy wybrać odpowiednią wartość w aktywowanych parametrach, które pojawiły się pod sekcją „Wybór zmienianych wartości”. Poniżej parametry dostępne na wniosku:

 • Ulga podatkowa etat: należy wskazać jedną z opcji 1/12, 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek bądź w celu wycofania naliczania ulgi podatkowej opcję „Nie naliczaj”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki pracownika zostanie odpowiednio ustawiony parametr „Ulga podatkowa” w sekcji „Ulga podatkowa pracownika”. W przypadku wybrania opcji „Nie naliczaj” mnożnik do ulgi podatkowej zostanie ustawiony na wartość zero.
 • Ulga podatkowa – zleceniobiorca: należy wskazać jedną z opcji 1/12, 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek bądź w celu wycofania naliczania ulgi podatkowej opcję „Nie naliczaj”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki zleceniobiorcy zostanie odpowiednio ustawiony parametr „Ulga podatkowa” w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy”. W przypadku wybrania opcji „Nie naliczaj” mnożnik do ulgi podatkowej zostanie ustawiony na wartość zero.Uwaga: Należy pamiętać, że ulga podatkowa nie może przekroczyć w sumie 1/12, zatem nie ma możliwości jednocześnie ustawić opcji 1/12 zarówno w parametrze do etatu jak i zlecenia.
 • Koszty uzyskania przychodu: należy wskazać jedną z opcji „Stosuj podstawowe”, „Stosuj podwyższone” bądź w celu rezygnacji z kosztów „Nie stosuj”. Ustawienie parametru będzie miało przełożenie na ustawienie w sekcji „Koszty uzyskania przychodu” parametru „Z tytułu”. W przypadku wskazania na e-wniosku opcji „Nie stosuj” mnożnik kosztów zostanie ustawiony na wartość zero.
 • Niepobieranie zaliczki – etat: pracownik, który przewiduje, że jego dochody nie przekroczą 30 000 zł w danym roku podatkowym może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek podatku do tej kwoty, w tym celu na wniosku zaznacza na TAK parametr „Niepobieranie zaliczki (moje przychody nie przekroczą w tym roku 30 000zł)”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” parametr „Naliczaj kwotę wolna dla pracownika” zostanie zaznaczony na TAK.
 • Niepobieranie zaliczki – zleceniobiorca: zleceniobiorca, który przewiduje, że jego dochody nie przekroczą 30 000 zł w danym roku podatkowym może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek podatku do tej kwoty, w tym celu na wniosku zaznacza na TAK parametr „Niepobieranie zaliczki (moje przychody nie przekroczą w tym roku 30 000zł)”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” parametr „Naliczaj kwotę wolna dla zleceniobiorcy” zostanie zaznaczony na TAK.
 • Preferencyjne opodatkowanie: należy wybrać jedną z opcji „małżonków, a moje dochody nie przekroczą kwoty 120 000 zł”, „małżonków, a moje dochody przekroczą kwotę 120 000 zł”, „osób samotnie wychowujących dzieci, a moje dochody nie przekroczą kwoty 120 000 zł”, „osób samotnie wychowujących dzieci, a moje dochody przekroczą kwotę 120 000 zł” oraz w przypadku wycofania wniosku „Nie dotyczy”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki zatrudnionego w sekcji „Progi podatkowe” parametr „Typ progów podatkowych” zostanie ustawione jako „Wspólne opodatkowanie” oraz parametr „Nie naliczaj ulgi podatkowej przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” zostanie zaznaczony na TAK.
 • Zwolnienie z podatku – etat: pracownik, który składa wniosek o zastosowanie jednej z ulg podatkowych wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF zaznacza na TAK odpowiedni parametr „Zwolnienie z podatku do 26 roku życia”, „Zwolnienie z podatku dla dużych rodzin”, „Zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów”, „Zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki pracownika zostaną odpowiednio ustawione parametry w sekcji „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracownika”: Naliczaj zwolnienie z podatku do 26 roku życia, Naliczaj zwolnienie z podatku dla dużych rodzin, Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów, Naliczaj zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy.
 • Rezygnacja z 50% KUP: osoba, która chce zrezygnować ze stosowania kosztów autorskich zaznacza na TAK parametr „Rezygnacja z 50% KUP”, co przełoży się na zmianę w kartotece pracownika poprzez uzupełnienie daty w parametrze „Nie naliczaj kosztów 50% począwszy od”.

Na „e-wniosku PIT-2” może być wyświetlana dodatkowa sekcja do uzupełnienia osobno parametrów dla zleceniobiorcy dotyczących ulg podatkowych wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF. W przypadku, gdy w ustawieniach konfiguracyjnych bazy danych w zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki inicjacja parametr „Ulgi podatkowe zleceniobiorcy odczytaj z danych podatkowych dla pracownika” zostanie zaznaczony na NIE, to w kartotece pracownika będzie osobna sekcja do uzupełnienia parametrów dla zleceniobiorcy oraz na e-wniosku PIT-2 również pojawi się dodatkowa sekcja:

 • Zwolnienie z podatku – zleceniobiorca: zleceniobiorca który składa wniosek o zastosowanie jednej z ulg podatkowych wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF zaznacza na TAK odpowiedni parametr „Zwolnienie z podatku do 26 roku życia”, „Zwolnienie z podatku dla dużych rodzin”, „Zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów”, „Zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki zleceniobiorcy zostaną odpowiednio ustawione parametry w sekcji „Naliczaj zwolnienie z podatku dla zleceniobiorcy”: Naliczaj zwolnienie z podatku do 26 roku życia, Naliczaj zwolnienie z podatku dla dużych rodzin, Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów, Naliczaj zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy.

Uwaga: W przypadku zwolnień z podatku wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF są to ulgi, które już obowiązywały zarówno dla pracowników etatowych jak i zleceniobiorcy, co do których zatrudnieni składali wnioski o zastosowanie ulgi bez rozróżniania na przychody etatowe czy z umów cywilnoprawnych, dlatego przy standardowych ustawieniach programu są to wspólne parametry do wszystkich źródeł przychodu. Natomiast użytkownik ma możliwość zastosowania parametrów oddzielnie do etatu i zleceń.

Pulpit kontrahenta

Dokumenty

Zablokowaliśmy edycję pola Data dostawy na zamówieniach, które są widoczne w pulpicie, ale które nie mogą być w pulpicie dodawane.

Wersja platynowa

Wersja standard

Handel

KSeF

Umożliwiliśmy przypisanie konta KSeF do oddziału oznaczonego jako firmowy. Zmiana będzie miała zastosowanie w instalacjach wielofirmowych.

Pozostałe

Rozszerzyliśmy możliwość konfigurowania podmiotów powiązanych w danych oddziału oznaczonego jako firmowy. Udostępniliśmy określanie rodzaju powiązania, roli podmiotu powiązanego i okresu powiązania. Zmiany zostały wykonane głównie na potrzeby konfigurowania grup VAT w instalacjach wielofirmowych.

Workflow

Proces

Poprawiliśmy i zoptymalizowaliśmy działanie cache wewnętrznego kompilatora kodu (DbCache). Dzięki temu usunięty został problem z masowym zatwierdzaniem zadań o tej samej definicji w procesach Workflow, jeżeli zaznaczona została flaga Korzystanie z cache w bazie danych.

Księgowość

Wielofirmowość

Umożliwiliśmy realizację wydruku „Kontrola kręgu kosztów” z ograniczeniem do wskazanego oddziału/firmy.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.0.0 z dnia 15.12.2022

2212.0.0.svg

Wersja platynowa

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Relacje dokumentów

Ujednoliciliśmy sposób ustalania informacji o rozliczeniu relacji dokumentami podrzędnymi dla relacji kopiowania i handlowo-magazynowej. Dotąd w przypadku relacji kopiowania, w której włączono przenoszenie tylko towarów (bez usług), po utworzeniu dokumentu podrzędnego na wszystkie towary w polu PodrzedneInfo wyświetlał się tekst o rozliczeniu częściowym.

Dokumenty handlowe

Ulepszyliśmy kontrolę edycji wartości dokumentu w przypadku, gdy w definicji dokumentu włączono edycję wartości. Dotychczas algorytm kontrolujący, czy wpisana przez użytkownika wartość jest dozwolona, działał tylko w przypadku, gdy walutą podsumowania dokumentu był złoty.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy tworzenie podrzędnego dokumentu magazynowego z zamówienia algorytmicznego. Dotychczas nie dało się wystawić takiego dokumentu w sytuacji, gdy w jego definicji włączono wymuszone wskazanie zasobów i w oknie pośrednim dla jednej z pozycji wybrano wszystkie dostępne zasoby.

KSeF

Ulepszyliśmy czynność Sprawdź strukturę pliku dla faktury KSeF. Dodaliśmy komunikat wyświetlany w przypadku, gdy dla sprawdzanego pliku nie określono schemy do weryfikacji struktury. Dotąd w takim przypadku wykonanie czynności kończyło się bez żadnej informacji dla użytkownika.

Towary

W polach edycji kodu kraju pochodzenia i przeznaczenia w karcie towaru i pozycji dokumentu dodaliśmy listę rozwijaną.

Pozostałe

Uporządkowaliśmy zachowanie ustawień panelu filtrującego na listach folderu Handel w kartotece kontrahenta. Dotychczas przechodzenie pomiędzy tymi zakładkami skutkowało niejasnymi dla użytkownika zmianami w ustawieniach tego panelu.

Drukarki fiskalne

Na zakładce konfiguracji dotyczącej drukarek fiskalnych dodaliśmy pola dotyczące komunikacji z serwerem Soneta i z serwerem kolejek. Dotąd te parametry były wyłącznie w sekcji Systemowe.

KSeF

Umożliwiliśmy wysyłanie do KSeF faktur wystawionych w procedurze samofakturowania, czyli dokumentów zakupu. Takie faktury są wysyłane do KSeF przez ich wystawcę (nabywcę) na konto sprzedawcy.

KSeF

Przygotowaliśmy repozytorium plików pobranych z KSeF. Obecnie wszystkie pliki pobrane z KSeF mogą być zapisywane w bazie danych. Są one wyświetlane na dedykowanej liście i z tego poziomu mogą być dalej przetwarzane, czyli importowane jako dokumenty handlowe lub dokumenty ewidencji. Dotąd pobrane pliki były zapisywane na dysku, nie w bazie danych.

Samofakturowanie

Przygotowaliśmy standardowe definicje faktury zakupu i korekty do niej do zastosowania w procesie samofakturowania. Dokument ma zastosowanie w przypadku, gdy wystawiamy faktury w imieniu kontrahenta, który zgodził się na samofakturowanie.

Samofakturowanie

Przygotowaliśmy standardowe definicje faktury sprzedaży i korekty do niej do zastosowania w procesie samofakturowania. Dokument ma zastosowanie w przypadku, gdy kontrahent wystawia faktury w naszym imieniu, a my rejestrujemy te dokumenty wtórnie jako faktury sprzedaży.

JPK

Zmieniliśmy algorytm wypełniania pola P_17 w JPK_FA w związku z dodaniem obsługi samofakturowania. W polu umieszczamy true, jeśli eksportowana faktura została wystawiona w procesie samofakturowania.

Samofakturowanie

W kartotece kontrahenta dodaliśmy parametr umożliwiający określenie kontrahenta jako nabywcy albo sprzedawcy w procesie samofakturowania.

Płatności dokumentów handlowych

Ulepszyliśmy mechanizm zmiany sposobu i terminu zapłaty w dokumencie po zmianie odbiorcy. Dotąd po jego zmianie warunki płatności w dokumencie aktualizowały się według karty kontrahenta głównego. Obecnie aktualizują się tylko wtedy, gdy odbiorca jest płatnikiem.

EDI

Poprawiliśmy definicję do importu pliku JPK_FA. Dotychczas w przypadku, gdy w polu NrFaKorygowanej występowało wiele numerów korygowanych faktur, w dokumencie ewidencji powstałym w wyniku importu nie było wskazania na żaden korygowany dokument. Obecnie powstaje wskazanie na pierwszy korygowany.

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy sposób ustalania okresu na fakturze do umowy dostawy w sytuacji, gdy okres rozliczenia wynikający z odczytów wykracza poza jeden miesiąc.

Samofakturowanie

Ulepszyliśmy ustalanie nazwy procedury na potrzeby wydruku dokumentu handlowego. Obecnie nazwa procedury na korekcie jest taka sama jak na korygowanym dokumencie, jeśli w definicji korekty nie określono nazwy procedury.

KSeF

Umożliwiliśmy tworzenie dokumentu handlowego lub dokumentu ewidencji z poziomu repozytorium KSeF, czyli listy pobranych z KSeF plików.

Ceny i rabaty

Na formularzu definicji ceny dodaliśmy informację o tym, że ustawienie Oblicz cenę i rabat dla Odbiorcy działa tylko z włączonym parametrem Ceny i rabaty odbiorcy w karcie kontrahenta, który jest odbiorcą.

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy dołączanie faktur zaliczkowych do końcowych. Dotychczas dołączanie kończyło się błędem, gdy faktura zaliczkowa była w walucie i miała korektę.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynność umożliwiającą aktualizację KPO w BDO po zmianach w dokumencie po stronie systemu.

Płatności dokumentów handlowych

Ulepszyliśmy ustalanie domyślnego płatnika w dokumencie. Obecnie jeśli kontrahent ma podmiot nadrzędny, ale jest płatnikiem, gdy jest odbiorcą, to będzie również płatnikiem, gdy jest kontrahentem głównym. Dotąd w takim przypadku płatnikiem był podmiot nadrzędny.

Dokumenty handlowe

Ulepszyliśmy okno parametrów czynności Generuj korekty rabatowe. Z listy dostępnych do utworzenia dokumentów wykluczyliśmy te, które w definicji oznaczono jako Niedodawane i te, których definicje są zablokowane.

Zamówienia i oferty

Udostępniliśmy czynność Zmień walutę dokumentu i cen na licencji Przedstawiciel Handlowy.

Kontrahenci

Poprawiliśmy wybór serii w panelu filtrującym na zakładce Handel/Dokumenty w kartotece kontrahenta. Dodaliśmy listę rozwijaną ze zdefiniowanymi seriami.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy wyświetlanie informacji o tym, że istnieją nierozliczone faktury zaliczkowe dla danego kontrahenta. Informacja jest wyświetlana, gdy wystawiana jest faktura, która nie rozlicza zaliczkowych.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy tworzenie rozchodowego dokumentu podrzędnego w relacji w sytuacji, gdy w jego definicji włączono wymuszone wskazanie dostawy przy dodawaniu pozycji. Dotychczas w takim przypadku nie można było utworzyć dokumentu podrzędnego, gdy na nadrzędnym występowały pozycje z tym samym towarem.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy warunki dostępności czynności Kopiuj lub podziel pozycje. Dotąd czynność umożliwiała dzielenie pozycji na dokumentach w relacji w sytuacji, gdy nie pozwalała na to definicja relacji.

KSeF

Udostępniliśmy folder KSeF na licencjach Księga i KPiR (w ewidencji dokumentów).

Terminale płatnicze

Poprawiliśmy nazwy czynności w menu konfiguracji terminala płatniczego.

Integrator

W definicji komunikatu XML dodaliśmy parametr umożliwiający wybór formatowania wynikowego pliku: Z wcięciami (jak dotąd), Bez wcięć (bez znaków końca linii i tabulacji).

Definicje dokumentów

W standardowych nagłówkach Przesunięcie i Zamówienie wewnętrzne dla formularzy dokumentu handlowego dodaliśmy sekcję ze stanem realizacji (widoczną po włączeniu jego edycji w definicji dokumentu).

JPK

Poprawiliśmy wypełnianie danych w polach z nazwą towaru w plikach JPK_FA i JPK_MAG. Dodaliśmy skracanie długości tych nazw do 256 znaków. Dotychczas w przypadku dłuższych nazw powstawał plik niezgodny ze schemą.

Samofakturowanie

Dodaliśmy weryfikację okresu umowy o samofakturowaniu podczas zatwierdzania dokumentu. Dokument wystawiony w procedurze samofakturowania można zatwierdzić wtedy, gdy jego wystawienie zawiera się w określonym w karcie kontrahenta okresie umowy o samofakturowaniu.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy wyświetlanie informacji o tym, że istnieją nierozliczone wpłaty od danego kontrahenta. Informacja jest wyświetlana, gdy wystawiana jest faktura, która nie rozlicza wpłat.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie czynności Zmień zatwierdzony dokument. Dotychczas nie działała prawidłowo zmiana odbiorcy za pomocą tej czynności, gdy w dokumencie był on nieokreślony, a w definicji dokumentu jako pierwszy nagłówek wskazano Odbiorca Kontrahent.

Stany magazynowe i obroty

Zablokowaliśmy możliwość przesunięcia do bufora (usunięcia) przyjęcia wykorzystanego na obrotach dokumentu KWPZ (korekty automatycznej kosztu własnego).

KSeF

Poprawiliśmy wypełnianie pól z rachunkami bankowymi podczas generowania pliku z fakturą KSeF. Dotychczas dane w pliku były niezgodne ze schemą w przypadku, gdy w płatności faktury wystąpił zagraniczny rachunek bankowy.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie czynności Zmień zatwierdzony dokument. Dotychczas za pomocą tej czynności w dokumencie rozchodowym można było zmienić kontrahenta na takiego, który ma zablokowaną sprzedaż.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie czynności Kopiuj dokument. Dotychczas za pomocą tej czynności można było utworzyć dokument rozchodowy z kontrahentem, który ma zablokowaną sprzedaż.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy ustalanie ewidencji dla dokumentu handlowego za pomocą cechy algorytmicznej. Dotychczas, gdy w definicji dokumentu wskazano taką cechę, to dokumentu nie dało się wystawić jako podrzędnego w relacji.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy wyliczanie ilości dostępnej dla zamówień algorytmicznych. Do tej pory w wyliczaniu ilości dostępnej nie były uwzględniane priorytety zamówień.

Towary

Poprawiliśmy algorytm generowania kodów EAN. Dotąd algorytm powodował wygenerowanie istniejącego już kodu w przypadku, gdy w karcie któregoś towaru wpisano ręcznie kod, który następnie był wynikiem działania algorytmu przy generowaniu nowego kodu.

KSeF

W dokumencie ewidencji dotyczącym sprzedaży lub zakupu dodaliśmy grupę danych dotyczących KSeF, w szczególności numer dokumentu KSeF, który będzie wypełniany podczas tworzenia dokumentu ewidencji poprzez import pliku pobranego z KSeF.

Księgowość

Ewidencja ryczałtowa

Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 2105.) od nowego roku podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego czyli najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze podlegają wyłącznie opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku z tym wprowadziliśmy rozwiązanie dające możliwość ewidencjonowania przychodów i przygotowania wydruku pomocniczego mającego na celu ustalenie wartości podatku do zapłaty za dany okres. Wydruk został dodany na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty. W parametrach wydruku należy wybrać okres, definicję dokumentu i wskazać status dokumentów, jakie mają być brane pod uwagę przy sporządzaniu zestawienia.

Deklaracja CIT-8E

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) udostępniliśmy możliwość przygotowania deklaracji CIT-8E(2), która jest dedykowana do rozliczenia ryczałtu od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r. (tzw. CIT estoński).
Nową deklarację dodaje się za pomocą czynności „Nowy(CIT-8E(2))” na dedykowanej liście Księgowość/Deklaracje/CIT-8E. Z poziomu zakładki Ogólne formularza deklaracji CIT-8E(2) wprowadziliśmy możliwość przygotowania załącznika CIT/EZ(2). Dla deklaracji udostępniliśmy również wydruk CIT-8E wraz z załącznikiem. Deklaracja po zatwierdzeniu nie powoduje powstania dokumentu ewidencji. Dla zatwierdzonej deklaracji można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Obroty i salda

W obszarze Księgowość dodaliśmy nową listę: Porównanie sald BZ i BO, która umożliwia porównanie sald bilansów zamknięcia roku poprzedniego z saldami bilansów otwarcia roku bieżącego.
Lista Porównanie sald BZ i BO prezentuje listę kont księgowych okresu poprzedniego w stosunku do daty bieżącej oraz salda zamknięcia dla tych kont: SaldoBZWn oraz SaldoBZMa. Dodatkowo, jeżeli został wygenerowany bilans otwarcia w nowym roku wyliczane są powiązane konta nowego okresu oraz salda kont bilansu otwarcia: SaldoBOWn oraz SaldoBOMa. Na liście prezentowana jest różnica pomiędzy bilansem otwarcia oraz bilansem zamknięcia dla poszczególnych kont księgowych (w polach: RożnicaWn, RożnicaMa oraz Różnica (BO-BZ)), oraz przyczyna powstałych rozbieżności w kolumnie Opis (np. Brak BO, Brak BO dla zapisów nierozliczonych, Niezgodne BO oraz Nadmiarowe BO). Dzięki temu użytkownik ma możliwość szybkiej weryfikacji, dla których kont księgowych nie został wygenerowany bilans otwarcia lub dla których kont jest on niewłaściwy, z uwagi na dokonywane modyfikacje na zapisach księgowych okresu poprzedniego.
Filtry oraz czynności na liście są analogiczne jak na liście Obroty i salda. Dodatkowo na liście został dodany dodatkowy filtr: „Pokaż zapisy niezgodne”, który umożliwia odfiltrowanie wyłącznie tych pozycji kont, dla których istnieją niezgodności pomiędzy BO nowego roku, a BZ poprzedniego roku.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6241.

Generowanie BO

Dodaliśmy możliwość edycji zapisów księgowych dla kont rozliczeniowych, które posiadają wygenerowany bilans otwarcia. Nowy mechanizm sterowany jest parametrem w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Księgowość/Ogólne): „Kontrola edycji zapisów dla kont z wygenerowanym BO uzależniona od prawa na roli” oraz poprzez nadanie prawa na roli konkretnemu operatorowi (prawo: Edycja zapisów dla kont z wygenerowanym BO).
Włączenie powyższego parametru w bazie oraz przypisanie pełnego prawa na roli powoduje, że zostaje zwolniona ścisła kontrola weryfikacji istnienia BO na danym koncie księgowym w przyszłych okresach. Weryfikacja BO na koncie odbywa się w systemie wyłącznie w formie ostrzeżenia dla użytkownika (wspomniane prawo jest domyślnie ustawiano na roli, na której jest dostęp do prawa Księga/Zapis księgowy).
Przykładowo: Jeżeli w starym okresie obrachunkowym posiadamy zapis na koncie rozliczeniowym, który jest całkowicie rozliczony i dla którego nie ma powiązanego zapisu BO w nowym okresie (ale dla danego konta księgowego jest utworzone BO, które wynika z innych zapisów nierozliczonych), to operator będzie mógł usunąć rozliczenie księgowe (jak również kasowe) danego zapisu. Bez włączonego mechanizmu w powyższym przykładzie system uruchamia weryfikator blokujący edycję zapisu, w postaci błędu: „Konto… posiada zapisy rozliczeniowe przeniesione bilansem otwarcia”.
Operatorzy bez włączonego prawa na roli działają wg dotychczasowej logiki. Nowy mechanizm nie powoduje wyłączenia weryfikatora sprawdzającego, czy dla danego zapisu księgowego istnieje powiązany zapis BO w nowym okresie.
Dodatkowo włączenie parametru w konfiguracji powoduje uwidocznienie nowej czynności: „Usuń BO dla zapisu”, dostępnej na zapisach księgowych kont rozliczeniowych oraz na płatnościach/zapłatach. Czynność umożliwia usunięcie powiązanych zapisów BO przyszłego okresu wprost z poziomu zapisu księgowego, płatności czy zapłaty, bez konieczności wyszukiwania danego zapisu w Dzienniku BO lub dokumencie BO. Widoczność czynności zależy dodatkowo od prawa na roli: (prawo: Usuń BO dla zapisu).
Włączenie mechanizmu kontroli edycji zapisów dla kont z wygenerowanych BO daje wybranym użytkownikom szerszą możliwość modyfikacji zapisów księgowych po wygenerowaniu w bazie bilansu otwarcia nowego okresu (poprzez usuwanie, zmiany zapisów księgowych oraz zmiany w obrębie rozliczeń księgowych).

Generowanie BO

Udoskonaliliśmy czynność generowania bilansu otwarcia dla kont zwykłych, dostępną w Ewidencji dokumentów/Dokumenty. Dotychczas czynność pozwalała na generowanie BO dla sald z poprzedniego okresu w całości, bez uwzględniania tego czy w danym okresie istnieją już zapisy przeniesione bilansem otwarcia, co powodowało konieczność usuwania wcześniej utworzonego BO.
Udoskonalenie polega na dodaniu do czynności „Generuj BO z poprzedniego okresu/Salda” dodatkowego parametru „Dopisz różnicę” z możliwością wyboru tak lub nie. Zaznaczenie parametru na tak powoduje, że czynność nie generuje wszystkich zapisów bilansu otwarcia na nowo, a jedynie aktualizuje zapisy dla kont, dla których występuje różnica pomiędzy BZ a BO. Aktualizacja odbywa się w oparciu o różnicę wykazaną na liście Księgowość/Porównanie sald BZ i BO.

Rozliczenia księgowe

Uszczelniliśmy mechanizm rozliczeń księgowych na zapisach księgowych w dekrecie. Dotychczas mechanizm rozliczeń księgowych na kontach rozliczeniowych (nie będących rozrachunkowymi) pozwalał w niektórych przypadkach na modyfikację rozliczeń w starym okresie obrachunkowym, pomimo wygenerowanego bilansu otwarcia w nowym okresie, co mogło powodować rozbieżności pomiędzy saldem kont zamknięcia roku poprzedniego, a saldem kont otwarcia nowego okresu. Uszczelnienie mechanizmu polega na dodaniu weryfikatora blokującego edycję pola „Pozostaje” na zakładce Rozliczenie zapisu księgowego, jeżeli dany zapis posiada powiązany zapis księgowy typu BO (który jest widoczny na zakładce: Powiązane zapisy). Próba edycji pola „Pozostaje” może odbywać się poprzez dodanie, usunięcie lub zmianę rozliczenia księgowego.

Eksporty Księgowe

Dodaliśmy możliwość eksportu matryc dokumentów ewidencji i zapłat do pliku XML z poziomu konfiguracji okresu obrachunkowego. Dla czynności „Eksportuj dane księgowe” dostępnej w Narzędzia/Opcje/Księgowość/Okresy obrachunkowe dodaliśmy parametry Matryce dokumentów i Matryce zapłat. Wyeksportowane matryce w formacie XML można zaimportować do innych baz danych.

Okres obrachunkowy

Zaktualizowano okres obrachunkowy na rok 2023 we wszystkich wzorcach baz demo.

Ewidencja pojazdów

W związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 w konfiguracji programu zaktualizowaliśmy tabelę opłat za korzystanie ze środowiska (Narzędzia/Opcje/Ewidencja pojazdów/Środowisko/Rodzaje silników).

Deklaracja CIT-8ST

Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) udostępniliśmy nowy formularz deklaracji CIT-8ST(1) wraz z załącznikiem CIT/A. Do nowego formularza dostosowaliśmy też eDeklarację oraz wydruk pomocniczy Informacja CIT-8ST(1).
Aktualnie deklaracja CIT-8ST jest składana jako osobna deklaracja, niezależnie od deklaracji CIT-8, w terminie do 31 marca każdego roku i prezentuje stan zatrudnienia na 31 grudnia roku poprzedniego. W ramach dostosowania do nowego nazewnictwa zgodnego z ustawą zmieniliśmy dotychczasową nazwę listy CIT-ST na CIT-8ST oraz odpowiednio parametry w konfiguracji Opcje/Księgowość/Deklaracje. Na formularzu CIT-8ST(1) nastąpiła zmiana w ustalaniu okresu, za który jest składana – pole do wpisana roku jest edycyjne, domyślnie inicjuje się na rok wcześniejszy niż wynikający z daty bieżącej.
Deklaracja CIT-8ST wraz z ewentualnym załącznikiem CIT/A składana jest po raz pierwszy do 31 marca 2023 za rok 2022.

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy błąd w obliczaniu dochodu dla składki zdrowotnej na formularzu zaliczki PIT-5 dla podatników rozliczających najem wg skali podatkowej. Przed zmianą kwota dochodu dla składki zdrowotnej uwzględniała koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu. Obecnie błąd nie występuje.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice mBank – doprecyzowaliśmy komunikat w logu, w sytuacji, kiedy wysyłka przelewów nie powiodła się, ze względu na datę realizacji przypadającą w dzień wolny.

Przelewy

Dostosowaliśmy generowanie przelewów MPP dla dokumentów zawierających w numerze oznaczenie „/VAT/”. Przed zmianą podczas zapisywania przelewu MPP dla dokumentu z numerem zawierającym ciąg znaków /VAT/ pojawiał się komunikat błędu: Pole „Numer faktury” zawiera zastrzeżony ciąg znaków. Po zmianach błąd nie występuje.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Alior Bank Connect oraz Pekao Connect – dla przelewów podatkowych zmieniliśmy wymagalność wypełniania pola Identyfikacja zobowiązania – aktualnie pole jest opcjonalne, może zostać puste i nie zablokuje to wysyłki przelewów z systemu.

Odsetki

Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. Nowe wartości poniżej:

 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (medyczne) – 14,75 %,
 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (handlowe) – 16,75 %.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Filtr importu CitiDirect (Mt940, SWIFT) – poprawiliśmy ustawianie rachunku bankowego dla operacji przychodzących na rachunek, dzięki czemu będą działały mechanizmy identyfikacji podmiotu operacji.

Delegacje służbowe

Delegacje (PWS)

Udostępniliśmy możliwość wskazania w schemacie numeracji pola z kodem pracownika dla definicji dokumentu delegacji oraz dodaliśmy nową czynność kopiowania etapów delegacji. Zmiana schematu numeracji dostępna jest w konfiguracji programu: Narzędzia/Opcje/Delegacje/Definicje dokumentów. Czynność „Kopiuj etapy…” widoczna jest z poziomu listy Delegacje (PWS) oraz na formatce utworzonej delegacji. Dla utworzonej delegacji nie posiadającej żadnych etapów umożliwia ona skopiowanie etapów z innej istniejącej delegacji. Czynność pozwala na kopiowanie etapów do wielu wskazanych delegacji jednocześnie.

Kadry i Płace

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczenie korekty składki zdrowotnej. Jeżeli na pierwotnej wypłacie składka zdrowotna była niepoprawnie rozliczona, np. w wartości zerowej, to na korekcie wypłaty składka zdrowotna była ograniczona do nieprawidłowej kwoty.

Deklaracja PIT

Na liście Kadry i płace/Deklaracje/PIT-11Z dodaliśmy deklarację zbiorczą PIT-11Z w wersji 29. Dostosowaliśmy również wysyłkę eDeklaracji PIT-11Z(29) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Deklaracje ZUS

Zaktualizowaliśmy kody tytułu ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 01.07.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1598):

 • tytuł ubezpieczenia „22 50” otrzymał nowe brzmienie: „22 50 – osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurent, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,
 • tytuł ubezpieczenia „05 43” otrzymał nowe brzmienie: „05 43 – wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej oraz akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszący jako wkład świadczenie pracy lub usług”. Zmiana tego tytułu obowiązuje od 01.01.2023 r.

Deklaracje ZUS

Zaktualizowaliśmy kody podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego zgodnie z rozporządzeniem MRiPS zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 01.07.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1598):

 • kod „427” otrzymał nowe brzmienie: „427 – art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny”,
 • kod „428” otrzymał nowe brzmienie: „428 – art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny”.

Workflow

Kreator

Poprawiliśmy wykonywanie kompilacji kodu przy uruchamianiu kreatora, dzięki czemu został znacząco skrócony czas jego otwarcia.

CRM

Zasoby CRM

Przywróciliśmy widoczność zakładki Kody kreskowe dla wszystkich rodzajów urządzeń.

Produkcja

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy problem związany z błędnym wyświetlaniem ilości wydanej surowców na zleceniu produkcyjnym. Błąd dotyczył pola: Podrzędne.Rozchód surowców.RozliczonoIlość, dostępnym na zakładce Surowce w ZP i występował tylko w sytuacji, gdy dany towar występował na dokumencie RWP- Rozchodu surowców w dwóch partiach.

Zlecenie produkcyjne

Poprawiliśmy błąd związany z duplikowaniem kartoteki towaru na dokumencie zlecenia produkcyjnego. Sytuacja miała miejsce podczas otwierania formularza technologii w zleceniu zapisanym do bufora.

Nieruchomości

Nieruchomości

Na formularzu obiektów Budynek, Budowla oraz Działka dodaliśmy nowe pole tekstowe o nazwie „EGiB”. Pozwoli ono na przechowywanie i szybki dostęp o informacji dotyczącej Ewidencji gruntów i budynków bezpośrednio na wprowadzonej do systemu Nieruchomości.

Kadry i Płace

Kalendarz (czas pracy)

Poprawiliśmy odświeżanie podsumowania kalendarza w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Czas pracy oraz Kalendarz/Norma czasu pracy. Dotychczas podczas zmiany okresu na powyższych zakładkach, podsumowanie pod kalendarzem nie zawsze było zgodne z okresem wybranym w filtrze, co skutkowało w niektórych przypadkach nieprawidłowym podpowiadaniem się normy. Obecnie podsumowanie kalendarza generuje się poprawnie.

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Definicja procesu
 1. Czynność Kopiuj definicję procesu jest dostępna jedynie na liście definicji procesów. Nie jest już widoczna z poziomu formularza definicji procesu. Zmiana wynika z konieczności ujednolicenia funkcjonalności kopiowania w systemie.
 2. W oknie wyboru parametrów kopiowania usunęliśmy warunek Zablokuj źródłowy. W jego miejsce pojawiło się pole Prawa do definicji z listą wyboru:
 • Ustaw takie same na kopii – kopia otrzymuje taki sam zestaw praw danych, jak definicja źródłowa.
 • Źródłowy bez zmian, kopia brak praw – wszyscy operatorzy otrzymują Zakaz dostępu do kopii.
 • Usuń ze źródłowego, kopia brak praw – wszyscy operatorzy otrzymują Zakaz dostępu do definicji źródłowej i kopii.
 • Przenieś ze źródłowego na kopię – kopia otrzymuje taki sam zestaw praw danych, jak definicja źródłowa. Następnie wszyscy operatorzy otrzymują Zakaz dostępu do definicji źródłowej.

Definicja procesu

Dla jednozakładkowych definicji procesów dodaliśmy nową funkcjonalność pozwalającą na pobranie listy obiektów nadrzędnych dla kolejnych zadań w procesie z obiektu nadrzędnego zadania, które jest źródłem dla tranzycji. Do obsługi tej funkcjonalności została przygotowana metoda GetParents(), w której możemy wskazać listę, z której mają zostać pobrane obiekty nadrzędne.

Definicja procesu

Dla uproszczenia konfiguracji definicji procesu jednozakładkowego dodaliśmy nowe standardowe wzorce:

 • Zadanie ze złączeniem – obsługuje sprzęgnięcie kilku ścieżek procesu, wygenerowanych np. za pomocą zadania dla
  wielu użytkowników (Multitask).
 • Tranzycja Wyjście ze złączenia – pozwala na przejście do kolejnego węzła procesu jedynie, gdy wszystkie poprzedzające zadania źródłowe zostały wykonane. Źródłem tranzycji może być tylko zadanie wg wzorca Zadanie ze złączeniem.

Księgowość

Wielofirmowość

W konfiguracji wielofirmowej (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość kopiowania kont analitycznych słownikowych pomiędzy firmami. Na listach Plan kont i Obroty i salda dodaliśmy w czynności „Kopiuj konta do innej firmy” dodatkowy parametr „Kopiuj analitykę słownikową”, który umożliwia skopiowanie wszystkich kont analitycznych (w tym słownikowych) do innej firmy w obrębie tego samego okresu obrachunkowego.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2210.4.9 z dnia 02.12.2022

2210.4.9.svg

Wersja platynowa

Wersja multi

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Księgowość

Ewidencja dokumentów

Udoskonaliliśmy mechanizm kopiowania opisu analitycznego dla czynności „Kopiuj dokument” dostępnej z poziomu listy Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Działanie mechanizmu zostało rozbudowane w zakresie kopiowania opisu analitycznego wprowadzonego na elemencie pozycji VAT lub na płatności. Dotychczas czynność umożliwiała kopiowanie opisu analitycznego jedynie w przypadku wprowadzenia go bezpośrednio na zakładce Opis analityczny i dekrety.

Oddział

Dla konfiguracji wielooddziałowej poprawiliśmy filtrowanie według ewidencji środków pieniężnych na listach Raporty oraz Dokumenty kasowe. W przypadku, gdy Operator posiadał prawo do ewidencji środków pieniężnych, przypisanych do Oddziału, do którego nie miał prawa, to nie mógł wskazać tych ewidencji na wspomnianych listach. Aktualnie prezentowane są wszystkie ewidencje środków pieniężnych, do których Operator ma dostęp.

Plan Kont

Umożliwiliśmy tworzenie wyjątków definicji analityki. Dzięki nowej funkcjonalności możliwe jest budowanie kont analitycznych w taki sposób, że na jednym poziomie analitycznym mogą być stosowane różne warianty budowy konta – wariant główny wynikający z ogólnej definicji analityk oraz wariant dodatkowy wprowadzony w ramach wyjątku. Na formularzu definicji analityki została dodana lista Wyjątków. Definicja analityki określa podstawowy sposób tworzenia kont analitycznych na danym poziomie analityki. Dla każdej definicji podstawowej możemy dodać Wyjątek definicji analityki, który będzie określał inny sposób tworzenia kont analitycznych przy spełnieniu określonego warunku. Warunek dla wyjątku określany jest w odniesieniu do właściwości kont wyższego poziomu analityki. Wyjątki mogą być stosowane od drugiego poziomu analitycznego. Możliwość dodawania wyjątków oraz edycji warunków jest blokowana, jeżeli na danym poziomie analitycznym są utworzone konta.

Handel

Uprawnienia

Dodaliśmy rolę Pulpit kontrahenta dostawca w zaawansowanym systemie praw.

Limit kredytowy

Poprawiliśmy kontrolę limitu kredytowego na dokumencie handlowym. Dotąd działała ona nieprawidłowo na dokumentach z włączonym planem spłat.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy błąd, który wyświetlał się podczas zmiany grupy szkoleniowej z zaznaczonym parametrem Kopiuj ZNS.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy ustawianie opcji w oknie parametrów wydruku faktury w technologii aspx. Dotychczas inicjowanie parametru Oryginał było niejasne dla użytkownika.

Uprawnienia

Poprawiliśmy rolę Pulpit kontrahenta odbiorca w zaawansowanym systemie praw. Dotychczas ustawienia tej roli nie pozwalały na drukowanie faktur z poziomu Pulpitu kontrahenta.

Relacje dokumentów

Umożliwiliśmy przenoszenie na dokument podrzędny rozliczonych całkowicie pozycji dokumentu nadrzędnego (z zerową ilością). Decyduje o tym nowy parametr definicji relacji o nazwie Sposób przenoszenia rozliczonych pozycji.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy ustawianie daty w zamówieniu pobieranym z e-sklepu Magento. Dotychczas data ustawiała się według pierwotnej daty złożenia zamówienia, obecnie ustawia się, jak w przypadku innych e-sklepów, wg daty ostatniej zmiany w zamówieniu. Zmiana w definicji Magento_Orders_Download.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy przenoszenie do bufora dokumentów MM. Dotąd przy włączonych stanach ujemnych w magazynie przenoszenie dokumentu MM do bufora się nie udawało, jeśli utworzone w wyniku przesunięcia zasoby zostały rozchodowane. Obecnie w takim przypadku MM można przesunąć do bufora, co skutkuje utworzeniem stanów ujemnych przez dokumenty rozchodowe (jeśli nie są bezmarżowe).

Limit kredytowy

Ujednoliciliśmy sposób wyliczania należności przeterminowanych w kartotece kontrahenta i w wystawianym dokumencie. Dotychczas w obu tych miejscach działały różniące się algorytmy.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy generowanie dokumentu w relacji przy ustawieniu Podczas zatwierdzania nowy. Dotychczas, gdy w takim przypadku w definicji relacji wskazano cechę sterującą widocznością relacji, generowanie dokumentu podrzędnego kończyło się błędem.

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy generowanie faktury końcowej do zaliczkowej. Dotychczas dołączenie faktury zaliczkowej nie udawało się, gdy była ona wcześniej skorygowana do zera.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wydruk Opakowania – transakcje. Dotychczas wykonanie wydruku z poziomu zakładki Handel/Opakowania/Obroty karty kontrahenta kończyło się błędem.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy komunikat, który wyświetla się podczas generowania korekt rabatowych w sytuacji, gdy nie znaleziono żadnych dokumentów źródłowych (czyli korekta rabatowa nie powstała). Dotychczas w takim przypadku działanie czynności kończyło się bez żadnej informacji dla użytkownika.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy zapisywanie domyślnych ustawień parametrów czynności Generuj zamówienia. Dotychczas zapisanie ustawienia parametru Stan magazynu nie miało skutku, gdy czynność była wykonywana z poziomu listy zamówień.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy tworzenie MM jako dokumentu podrzędnego do PZ. Dotychczas nie udawało się zatwierdzić dokumentu MM, który został utworzony w relacji do PZ z użyciem okna pośredniego, w którym wybrano magazyn.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy usuwanie korekt dokumentów magazynowych. Dotychczas nie udawało się usunąć korekty dokumentu rozchodu bezmarżowego (KRW) po przeniesieniu jej do bufora.

Kurierzy

Poprawiliśmy edycję adresu dostawy. Dotychczas nie można było edytować tego adresu, gdy w dokumencie nie wybrano spedytora.

Kurierzy

Poprawiliśmy wysyłanie wartości przesyłki podczas generowania listu przewozowego u kuriera Pocztex. Dotychczas wartość przesyłki nie była wysyłana.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy wysyłanie cech ze słownikiem wartości do Magento. Dotychczas synchronizacja takiej cechy kończyła się błędem w przypadku Magento 2.4.3.

EDI

Zmodyfikowaliśmy definicję do importu pliku JPK_V7. Obsłużyliśmy ustawianie oddziału w dokumencie ewidencji podczas importu w zależności od NIP-u podmiotu w pliku. Zmiana dotyczy wyłącznie instalacji wielofirmowej w jednej bazie z oddziałami typu Firma.

Stany magazynowe i obroty

Poprawiliśmy działanie algorytmu magazynowego. Dotąd w specyficznym scenariuszu, w którym występował dokument MMP i korekta rozchodu dokumentu z ustawieniem momentu magazynowego Na bieżąco, gdy dokument w buforze, powstawały niepoprawne zapisy w tabeli Obroty.

Księga inwentarzowa

Środek trwały

Dodaliśmy możliwość ustawienia dwóch dat rozpoczęcia amortyzacji osobno dla wartości bilansowej i podatkowej. Na kartotece środka trwałego na zakładce Amortyzacja dodaliśmy parametry „Amortyzacja w miesiącu rozpoczęcia użytkowania” oraz „Rozpoczęcie dla amortyzacji podatkowej”. Zaznaczenie parametru w części dotyczącej amortyzacji wg standardów powoduje automatyczne zaznaczenie w części dotyczącej amortyzacji podatkowej z możliwością zmiany.

BI

Utrwalanie danych

Udostępniliśmy możliwość prowadzenia zapisu logów z informacjami o utrwalaniu, tak aby umożliwić weryfikację błędów, które mogą pojawić się podczas wywoływania np. zadania w dodatku Harmonogramu zadań. Szczegółowy opis uruchomienia logowania wprowadzimy w dokumentacji.

Utrwalanie danych

W celu umożliwienia utrwalania domen i raportów BI, posiadających pole o nazwie ID wprowadziliśmy modyfikacje w zakresie nazewnictwa automatycznie dodawanej w tabelach BI kolumny ID – identyfikującej dany rekord. Nowa nazwa kolumny to IDPrimaryKey. Nazwa ta jest zastrzeżona dla mechanizmu utrwalania danych BI. W związku z tym istniejące tabele BI zostaną w tym zakresie przekonwertowane bez utraty zapisanych w nich danych. Nowe tabele będą posiadały kolumnę o nazwie IDPrimaryKey. W związku z powyższym wprowadziliśmy niezbędne zmiany w weryfikatorach czynności tworzenia infrastruktury utrwalania oraz na formularzu definicji tabeli.

Workflow

Pozostałe

Poprawiliśmy komunikat błędu związany z występowaniem we własnych algorytmach znaków spoza tablicy ASCII. Komunikat został rozszerzony o informację o sugerowanym rozwiązaniu.

HTML

Bezpieczeństwo

Wprowadziliśmy weryfikację dodawanych załączników PDF pod kątem osadzonych w nich skryptów JSCRIPT. Na potrzeby weryfikacji dodaliśmy w konfiguracji systemu, w gałęzi Systemowe/Przechowywanie plików, parametr Pozwalaj na wgrywanie załączników PDF zawierających skrypty. Domyślnie parametr ma wartość Nie i wówczas program nie pozwala na dodanie załącznika PDF zawierającego skrypt. Zmianę wprowadziliśmy ze względów bezpieczeństwa, w celu zapobiegania niekontrolowanemu wykonywaniu kodu osadzonego skryptu podczas wyświetlania podglądu plików PDF. Kontroli nie podlegają pliki zabezpieczone hasłem.

Kadry i Płace

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy poniższy wskaźnik znajdujący się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne, który od 01.01.2023 r. przyjmuje następującą wartość:

 • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent): 103,9%

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 r.

Wersja multi

Pulpit Pracownika

Dane Finansowe

Umożliwiliśmy sterowanie widocznością wypłat w Pulpicie pracownika w zakładce Dane finansowe/Wypłaty. W tym celu w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR w sekcji „Ogólne” dodaliśmy parametr o nazwie „Publikacja w pulpitach” z możliwością wyboru jednej z trzech opcji:

 • „Po zatwierdzeniu wypłaty” – oznacza, że wypłata będzie widoczna w Pulpicie pracownika po zatwierdzeniu wypłaty. Jest to ustawienie domyślne.
 • „Po zatwierdzeniu listy” – oznacza, że wypłata będzie widoczna w Pulpicie pracownika dopiero po zatwierdzeniu listy płac.
 • „Po publikacji w pulpitach” – oznacza, że wypłata będzie widoczna w Pulpicie pracownika dopiero po zaznaczeniu na „Tak” parametru „Publikacja w pulpitach”, który został dodany na formularzu listy płac na zakładce „Ogólne” w sekcji „Dokument”. Dodatkowo w czynnościach dostępnych na liście Kadry i płace/Płace/Listy płac dodaliśmy opcje dedykowane temu ustawieniu:
  • „Publikuj w pulpitach” – użycie tej czynności spowoduje na zatwierdzonej liście płac ustawienie parametru „Publikacja w pulpitach” na Tak.
  • „Wycofaj publikację w pulpitach” – użycie tej czynności spowoduje na zatwierdzonej liście płac ustawienie parametru „Publikacja w pulpitach” na Nie.

Wersja platynowa

Wersja multi

Workflow

Powiadomienia workflow

Poprawiliśmy dodawanie do kontekstu aktualnego zadania, na którym uruchamiamy kreator w procesach Workflow.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2210.3.8 z dnia 25.11.2022

2210.3.8.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Dokumenty handlowe

W konfiguracji danych firmy dodaliśmy pole EORI. Jeśli jest wypełnione i kontrahent jest eksportowy, jego zawartość pojawi się na wydruku faktury sprzedaży.

Dokumenty handlowe

W definicji dokumentu dodaliśmy parametr umożliwiający włączenie edycji pola Status pozycji dokumentu handlowego (z pewnymi ograniczeniami). Dotąd edycja tego pola była możliwa tylko dla zamówień oraz ofert.

Relacje dokumentów

Rozszerzyliśmy konfigurację w zakresie możliwości dołączania istniejących dokumentów w relacjach. Obecnie mamy w definicji relacji dwa osobne parametry: jeden decyduje o możliwości dołączania podrzędnego z poziomu nadrzędnego, drugi o dołączaniu nadrzędnego z poziomu podrzędnego.

Korekty dokumentów

W konfiguracji relacji handlowo-magazynowej umożliwiliśmy konfigurowanie daty, z jaką powstaje automatyczna korekta dokumentu magazynowego wynikająca ze zmian wartości na podrzędnym dokumencie handlowym (fakturze). Dotąd data ta była zawsze ustalana w oparciu o datę otrzymania podrzędnej faktury (wystawianej w odwróconym obiegu).

Gospodarowanie odpadami

Umożliwiliśmy wskazanie, czy odpad, którego wytworzenie rejestrujemy w BDO, powstał w instalacji, czy poza nią.

Kadry i Płace

Deklaracja PIT

Dostosowaliśmy „Bilans otwarcia deklaracji PIT” do najnowszej wersji PIT-11(29). W tym celu w kartotece pracownika w zakładce Deklaracje/Bilans otwarcia deklaracji PIT dodaliśmy „Nowy (Bilans otwarcia PIT-11(29)”, który w części E posiada m.in. nowe pozycje do przychodów emerytów i zasiłków macierzyńskich. Natomiast w części G posiada m.in. nowe pozycje do wykazania przychodów zwolnionych z art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy PIT, czyli z tytułu ulgi dla pracujących emerytów, ulgi dla dużych rodzin, ulgi dla powracających z zagranicy z podziałem na etat i umowę zlecenia oraz nowe pozycje do zasiłków macierzyńskich, a także składki zdrowotnej.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie na deklaracji PIT-4R kwoty pobranego podatku do przekazania do urzędu skarbowego w sytuacji, gdy w jednym miesiącu było naliczonych kilka wypłat, w tym korekta oraz pomiędzy wypłatą pierwotną oznaczoną do przeliczenia, a korektą była wykonana aktualizacja kartoteki np. związana z przystąpieniem do PPK lub rezygnacją z PPK. W powyższych przypadkach na deklaracji PIT-4R za dany miesiąc wykazywana była zaniżona kwota pobranego podatku nie uwzględniająca zaliczek podatku ze wszystkich wypłat.

PPK

Obsłużyliśmy zaprzestanie naliczania składek na PPK dla osoby po 60 roku życia, w sytuacji gdy otrzymano informację z instytucji finansowej o rozpoczęciu wypłaty środków z PPK przez uczestnika. W tym celu dodaliśmy na kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne w sekcji „Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy” parametr „Blokada wpłat składek po wypłacie środków po 60 r.ż.” z możliwością wskazania daty. Od daty ustawionej w parametrze „Blokada wpłat składek po wypłacie środków po 60 r.ż.” składki na PPK nie będą naliczane na wypłacie danego pracownika. Podstawa prawna: Jeśli pracownik rozpocznie wypłaty oszczędności zgromadzonych na PPK po osiągnięciu 60. roku życia, nie można już dokonywać za niego wpłat do PPK. Od 21.11.2022 r. PFR poinformuje o tym wszystkich pracodawców za pośrednictwem instytucji finansowych prowadzących rachunki takiego uczestnika – Art. 97 ust. 3 ustawy z 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki dotyczące najniższego wynagrodzenia, które przyjmują następujące wartości:

 • od 01.01.2023 r.
  • Najniższe wynagrodzenie pracownicy: 3490,00 zł
  • Minimalna stawka godz.: 22,80 zł
 • od 01.07.2023 r.
  • Najniższe wynagrodzenie pracownicy: 3600,00 zł
  • Minimalna stawka godz.: 23,50 zł

  Ulga podatkowa

  Umożliwiliśmy rozliczenie częściowej kwoty wolnej od podatku od stycznia 2023 r. W kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe dodaliśmy parametr „Ulga podatkowa”, w którym z rozwijalnej listy można wybrać jedną z opcji, zgodnie z oświadczeniem pracownika:

  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek;
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek;
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

  W przypadku zmiany oświadczenia PIT-2 przez pracownika należy wykonać aktualizację kartoteki pracownika, a następnie w parametrze „Ulga podatkowa” ustawić część kwoty wolnej wskazaną przez pracownika. Częściowa kwota wolna miesięczna będzie wyliczana z wartości rocznej z konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki. Dodatkowo zmieniliśmy nazwę wskaźnika w konfiguracji w sekcji „Ulga podatkowa”, zamiast nazwy „miesięczna” jest „miesięczna 1/12”.

  Składka Zdrowotna

  Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie pracownika korzystającego z kosztów autorskich. W przypadku, gdy na wypłacie pracownika naliczanych było kilka elementów, koszty autorskie oraz przychód od składki PPK, to wartość składki zdrowotnej była niepoprawnie ograniczana.

  Wskaźniki

  Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki, które od 01.01.2023 r. przyjmują następujące wartości:

  • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6935,00 zł
  • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ubezpieczenie społeczne: 4161,00 zł
  • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ubezpieczenie społeczne (rozpoczęcie działalności): 1047,00 zł. Ponadto w związku z dwukrotną podwyżką wynagrodzenia minimalnego w roku 2023 od 01.07.2023 r. wskaźnik ten przyjmuje wartość: 1080,00 zł
  • Średnia miesięczna norma czasu pracy: 20,83
  • Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 208 050,00 zł

  Podstawa prawna:

  • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

  Wskaźniki

  Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia), które od 01.12.2022 r. przyjmują następujące wartości:

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 6480,67 zł
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
   • I rok nauki – 324,03 zł
   • II rok nauki – 388,84 zł
   • III rok nauki – 453,65 zł
  • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 259,23 zł

  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1085).

  Deklaracja PIT

  Dodaliśmy wydruk Deklaracja PIT-8C (11) do nowego wzoru deklaracji PIT-8C w wersji 11, która obowiązuje do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

  Deklaracja PIT

  Dodaliśmy nowy wzorzec formularza dla deklaracji PIT-8C w wersji 11, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Druk PIT-8C(11) stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2022 r. Na liście Kadry i płace/Deklaracje/PIT-8CZ dodaliśmy deklarację zbiorczą PIT-8CZ w wersji 11. Dostosowaliśmy również wysyłkę eDeklaracji PIT-8C(11) oraz PIT-8CZ(11) do schematów plików XML opublikowanych na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

  e-Deklaracje PIT

  Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-11(29) do nowego schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

  e-Deklaracje PIT

  Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-RZ(21) do nowego schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

  HTML

  Programowanie

  Poprawiliśmy obsługę błędu przekroczenia czasu odpowiedzi (Timeout) podczas przetwarzania żądań wysyłanych do usług Soneta.WebAPI oraz Soneta.WebWCF. W przypadku wystąpienia takiego błędu (wynikającego np. z przesłania w żądaniu bardzo dużej ilości danych), serwer wykonywał automatyczną próbę ponownego przetworzenia żądania, co mogło doprowadzić np. do zdublowania zapisów w bazie danych. Obecnie w przypadku wystąpienia błędu timeout serwis zwraca komunikat do aplikacji wysyłającej żądanie. Uwaga: wystąpienie błędu timeout informuje jedynie o tym, że przetwarzanie żądania nie zakończyło się w czasie ustawionym w konfiguracji serwisu. Natomiast nie determinuje tego, w jakim zakresie serwer przetworzył żądanie (tzn. mimo zwrócenia informacji o przekroczeniu czasu odpowiedzi, może się okazać, że przesłane dane zostały poprawnie przetworzone / zaimportowane).

  Delegacje służbowe

  Delegacje (PWS)

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 2302) zaktualizowaliśmy w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Delegacje/Stawki rozliczeniowe stawki diety i limitu na nocleg dla delegacji zagranicznych obowiązujące od 29.11.2022 r. oraz stawki diety i limitu na nocleg krajowej obowiązujące od 01.01.2023 r. Aktualna stawka diety dla delegacji krajowej wynosi 45 zł za dobę podróży, limit na rozliczenie noclegu wynosi 900 zł. Dodatkowo został dodany Watykan jako nowy kraj delegacji z obowiązującą stawką diety oraz limitu na nocleg.

  BI

  Merytoryczne – obszar kadry i płace

  Zmieniliśmy wyliczenia dotyczące wartości w domenie satlink_WypElmenty_wartości – obecnie jest to składowa pól [PodatkiPodstawaFIS],[PodatkiPrzychod26], [PodatkiUlgaDuzaRodzina], [PodatkiUlgaEmeryt] oraz [PodatkiUlgaZagranica]. W celu zachowania poprawności wyliczeń wartości netto dołożono nowe pole [WartoscDoNetto], które zawiera wykorzystywane wcześniej pole bazodanowe [Wartosc]. Wprowadzone zmiany mają odzwierciedlenie w domenach, które bazują na wymienionym źródle.

  Wersja multi

  HTML

  Bezpieczeństwo

  Poprawiliśmy obsługę błędu w mechanizmie sprawdzającym czy plik jest gotowy do pobrania lub wyświetlenia (np. podczas przygotowania podglądu wydruku). Metoda IsFileReady wykorzystywana do sprawdzania czy plik jest gotowy pozwalała wcześniej zweryfikować istnienie dowolnego pliku, obecnie ogranicza się wyłącznie do plików tymczasowych, przygotowanych przez serwer aplikacyjny.

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Kadry i Płace

  Import z PUE

  Dodaliśmy możliwość automatycznego importu nieobecności z PUE bez konieczności logowania się operatora do portalu PUE ZUS. W Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Import z PUE dodaliśmy możliwość konfiguracji importu e-zwolnień, gdzie użytkownik określa login i hasło potrzebne do pobrania danych z PUE ZUS. Dodatkowo umożliwiliśmy wybranie opcji czy import nieobecności ma być automatyczny czy użytkownik będzie go wykonywał za pomocą przycisku „Importuj”. Dla importu automatycznego można wykorzystać harmonogram zadań „AutoImportNieobecnosciPUE”. W ustawieniach konfiguracji umożliwiliśmy również wybór czy nachodzące na siebie nieobecności mają zostać automatycznie skorygowane. W przypadku bazy wieloodziałowej powyższe ustawienia są dostępne na formularzu oddziału. W celu obsłużenia importowanych nieobecności oraz ich weryfikacji dodaliśmy nową listę Kadry i Place/Kadry/Czas pracy/Import nieobecności z PUE. Oprócz danych pobranych z PUE na liście pojawią się informacje o stanie importu (Odrzucony, Pobrany, Zaimportowany) oraz statusie weryfikacji (Poprawny, Błędny, Niezgodny, Anulowany, Zdublowany). Na formularzu zaimportowanego rekordu udostępniliśmy zapis działań, gdzie znajdą się informacje o zachodzących na siebie nieobecnościach oraz wykonanych korektach. Na formularzu nieobecności, która została zaimportowana pojawi się informacja, że nieobecność pochodzi z importu z PUE. Uwaga: Funkcjonalność wymaga dodatkowej konfiguracji w platformie PUE ZUS. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37891.

  Pracownik zewnętrzny

  Na wydruku Dokument rozliczenia kontrahenta, który dostępny jest z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Rozliczenia kontrahentów poprawiliśmy wyświetlanie danych w kolumnie „Okres”. Dotychczas w kolumnie „Okres” zamiast zakresu dat wyświetlał się komunikat: „DevExpress.Data.Browsing.FakedList`1(Soneta.Types.Date)”.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2210.2.7 z dnia 18.11.2022

  2210.2.7.svg

  Wersja srebrna/złota

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  BI

  Pola wyliczane

  Uprościliśmy proces dodawania argumentów w polach wyliczanych, tworzonych na Modelach danych, polegający na redukcji liczby pojawiających się okien podczas przejścia całego procesu. Dodatkowo utworzyliśmy weryfikatory sprawdzające dodanie odpowiedniej liczby argumentów obligatoryjnych dla danej funkcji.

  Księgowość

  Dokumenty Ewidencji

  Dla definicji dokumentów typu Lista płac ewidencja, Wyciąg bankowy ewidencja oraz Raport kasowy ewidencja dodaliśmy możliwość ustawienia dodatkowych kontrolek na zakładce: Rozszerzenie definicji. Możliwe jest wskazanie kontrolek: Dekrety/Zapisy lub Dekrety, które będą widoczne na zakładce Ogólne dokumentów ewidencji.

  Opis analityczny

  Poprawiliśmy usuwanie dokumentów ewidencji o typie PK oraz BO, zawierających płatności z opisem analitycznym. Przed zmianą podczas usuwania dokumentów PK i BO z płatnościami zawierającymi opis analityczny pojawiał się komunikat błędu Operacja niedozwolona na skasowanym obiekcie danych. Po zmianie błąd nie występuje.

  CRM

  Zasoby CRM

  Poprawiliśmy działanie pola Stan Leada/Stan Transakcji, które dostępne jest w zakładce Dodatkowe z poziomu Zdania i Zdarzenia. Od teraz po zmianie Stanu Leada/Stanu Transakcji, z poziomu jego formularza zostanie ono zaktualizowane. Analogicznie jeśli zmienimy wartość pola Stan Leada/Stan Transakcji, w formularzu Zadania to zaktualizowane zostanie pole Stan w formularzu Leada/Transakcji. Dzięki temu użytkownik będzie miał podgląd aktualnych informacji i nie będzie musiał aktualizować danych w dwóch miejscach.

  Zadania i Zdarzenia

  Poprawiliśmy działanie pola Kampania, które dostępne jest w zakładce Dodatkowe z poziomu Zdania i Zdarzenia. Od teraz pole to po przepięciu Projektu do innej Kampanii zostanie ono zaktualizowane. Dzięki temu użytkownik będzie miał podgląd aktualnych informacji, bez potrzeby odświeżania przypisania Projektu do Zadania/Zdarzenia.

  Zadania i Zdarzenia

  Przywróciliśmy działanie kolorowania listy Zadań/Zdarzeń/Wypożyczeń/Zleceń serwisowych wprowadzonego z poziomu ustawień odpowiedniej Definicji. Od tej pory po ustawieniu na danej definicji w zakładce Prezentacja danych warunków kolorowania rekordy wyżej wymienionych list zostaną pokolorowane zgodnie ze zdefiniowanymi kolorami czcionki i tła. Ułatwi to pracę użytkowników z poszczególnymi listami.

  Kadry i Płace

  Definicja Elementów Wynagrodzenia

  Umożliwiliśmy weryfikację niestandardowych elementów wynagrodzenia, które zostały utworzone przed konwersją i w kodzie algorytmu na zakładce Algorytm/Edytor nie miały zapisanej nazwy metody w postaci: „%Nazwa%”. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Ogólne w sekcji „Ogólne” dodaliśmy parametr „Nie dopuszczaj do zapisania wypłat z niepoprawnymi nazwami metod standardowych w algorytmach elementów płacowych”, który domyślnie jest ustawiony na „Nie”.

  • Przy ustawieniu parametru w konfiguracji na NIE, przy próbie zapisania naliczanych wypłat, jeżeli będzie niepoprawna metoda ze względu na nazwę, pojawi się okienko z ostrzeżeniem na żółto: „Niepoprawne nazwy metod standardowych w algorytmach elementów: …..(nazwa elementów)…..”, natomiast będzie można zapisać wypłaty. W logach w kategorii „Naliczanie wypłat” pojawi się taki sam komunikat.
  • Przy ustawieniu parametru w konfiguracji na TAK, przy próbie zapisania naliczanych wypłat, jeżeli będzie niepoprawna metoda ze względu na nazwę, pojawi się okienko z ostrzeżeniem na czerwono: „Niepoprawne nazwy metod standardowych w algorytmach elementów: …..(nazwa elementów)…..”, bez poprawy definicji wskazanych elementów wypłat nie da się zapisać. W logach w kategorii „Naliczanie wypłat” pojawi się taki sam komunikat.

  Uwaga: Należy poprawić nazwy metod standardowych w algorytmach elementów wynagrodzenia, które pojawią się w ostrzeżeniu

  Handel

  Wydruki dokumentów

  Poprawiliśmy drukowanie dokumentu z kontrahentem, który został zablokowany (zastąpiony innym). Dotychczas wykonanie takiego wydruku kończyło się błędem.

  Dokumenty handlowe

  Poprawiliśmy działanie list handlowych odwołujących się do stanów magazynowych. W wersji 2210.2.2 odwołania do stanów magazynowych powodowały nadmiarowe zapytania do bazy danych (o pozycje dokumentów), co w przypadku dużej liczby kartotek towarowych powodowało znaczne obniżenie wydajności.

  Helper

  Poprawiliśmy uruchamianie zewnętrznych aplikacji na wersji HTML poprzez akcję RunApplication. W poprzednich wersjach po użyciu akcji był komunikat o przekroczonym czasie oczekiwania. Problem występował przy użyciu Helpera.

  Produkcja

  Zlecenie produkcyjne

  Poprawiliśmy błąd związany z wprowadzaniem zlecenia produkcyjnego z pustą technologią, do której nie ma przypisanej żadnej operacji wzorcowej. Błąd pojawiał się w momencie wprowadzenia operacji do technologii na ZP.

  Księga inwentarzowa

  Dokumenty ŚT

  Poprawiliśmy błąd, który występował podczas generowania pozycji na dokumencie Inwentaryzacji. W bazach z konfiguracją inną niż wielooddziałowość rozszerzona i wielofirmowość podczas wykonania czynności Generuj pozycje na dokumencie Inwentaryzacji w Księdze inwentarzowej pojawiał się komunikat o treści „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Aktualnie błąd nie występuje i pozycje inwentaryzacji są prawidłowo generowane.

  Systemowe

  Framework

  Poprawiliśmy działanie kasowania wartości w polach typu Lookup dostępnych na listach. W poprzednich wersjach nie można było usunąć wartości i zostawić pustego pola.

  Interfejs użytkownika

  Poprawiliśmy jakość wyświetlania interfejsu okienkowego dla nowoczesnych monitorów. Różnicę można zauważyć, np. w wygładzonych (mniej ostrych) tekstach w aplikacji.

  CRM

  CRM Outlook

  Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości powiązania istniejącego Zadania CRM z poziomu formularza eksportowanej wiadomości email z programu Microsoft Outlook. Od tej pory podczas eksportu wiadomości email z zaznaczonym parametrem Wyświetlaj formularz, w otwartym formularzu Zadania/Zdarzenia po wybraniu w menu Czynności funkcji „Dodaj istniejące zadanie powiązane” użytkownik poprawnie będzie mógł powiązać relacją zadania.

  Praca hybrydowa

  Praca hybrydowa

  Poprawiliśmy błąd polegający na nie otrzymywaniu powiadomienia przez wywołanego w komentarzu do zadania użytkownika systemu. Dzięki zmianie użytkownik zostanie poinformowany o wywołaniu w komentarzu, dzięki czemu będzie mógł stosownie zareagować.

  Wersja multi

  Pulpity HR

  e-wnioski

  Poprawiliśmy wskazywanie użytkownika przy włączonych zastępstwach pracowniczych. W przypadku wdrożeniowego ustawienia wielostopniowej akceptacji wniosków niepoprawnie wskazywana była osoba zalogowana zamiast osoby, która jest zastępowana.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2210.2.6 z dnia 10.11.2022

  2210.2.6.svg

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Handel

  Relacje dokumentów

  Poprawiliśmy błąd wyświetlania dokumentów na zakładce Dokumenty powiązane. Po zmianach w wersji 2210.2.4 zostały bardzo ograniczone możliwości konfigurowania ustawień tej listy.

  Dokumenty handlowe

  Poprawiliśmy błąd wyświetlania dokumentów na zakładce Dokumenty powiązane. Lista wyświetlała się niepoprawnie w niektórych przypadkach indywidulanych ustawień listy na tej zakładce. Błąd powstał po zmianach w wersji 2210.2.4.

  Systemowe

  Kompilatory

  W wersji 2206 mechanizm kompilacji algorytmów został gruntownie przebudowany, co ma wpływ na wykorzystanie zasobów podczas pracy użytkownika z systemem – kompilacja wykonywana może być automatycznie w tle podczas nawigacji po systemie i uruchamiania czynności. Proces ten zabezpieczyliśmy dodatkowym mechanizmem porządkowania pamięci, co przy nadmiarowym użyciu poskutkowało spowolnieniem systemu, szczególnie przy dużej liczbie użytkowników i wielogodzinnej pracy serwera biznesowego. Wprowadziliśmy optymalizację naprawiająca problem spadku wydajności.