Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Pozostałe

Kadry i Płace

RCP
RCP

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy ograniczenie składki zdrowotnej na wypłatach korygujących naliczanych poprzez oznaczenie do przeliczenia. Przykładowo po zmianie stawki wynagrodzenia na wypłacie korygującej naliczanej w kolejnym miesiącu, składka zdrowotna była niewłaściwie ograniczana do wysokości podatku.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik od całości wynagrodzenia ma naliczane 50% koszty uzyskania, jednocześnie jest uczestnikiem PPK i ma naliczany przychód od składki pracodawcy wg daty wypłaty oraz ma naliczane dwie wypłaty za dany okres. W takiej sytuacji na drugiej wypłacie występowało nieprawidłowe ograniczenie składki zdrowotnej. Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej również w przypadku, gdy na wypłacie był naliczany element opodatkowany, ale nieoskładkowany oraz wynagrodzenie chorobowe. Wówczas element ten był nadmiarowo uwzględniony w wyliczeniu ograniczenia składki zdrowotnej.

Ulga podatkowa

Poprawiliśmy naliczanie ulgi podatkowej dla zleceniobiorcy. W przypadku kiedy na elemencie rozliczającym umowę, w polu „Zaliczka podatku (podatek)” wybrana była opcja „Naliczać wg skali podatkowej”, to mimo zaznaczenia w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” mnożnika 0, ulga na wypłacie była naliczana.

Ulga podatkowa

Poprawiliśmy naliczanie ulgi podatkowej. W przypadku, gdy pracownik miał dwie wypłaty w miesiącu, w tym jedna była naliczana po ustaniu zatrudnienia to na pierwszej wypłacie ulga naliczała się poprawnie, natomiast na wypłacie liczonej po ustaniu zatrudnienia, ulga nieprawidłowo była dodawana do naliczonej zaliczki na podatek.

Ulga podatkowa

Poprawiliśmy wyliczanie ulgi podatkowej w sytuacji, kiedy w jednym miesiącu występowała wypłata z etatu oraz z umowy cywilnoprawnej. W tym przypadku nieprawidłowo na drugiej wypłacie naliczona była ulga, co skutkowało przekroczeniem kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w danym miesiącu.

PPK

Poprawiliśmy działanie workera „Kwalifikacja Autozapis”, tak aby sprawdzał datę końca zatrudnienia oraz podleganie ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Dotychczas dla pracownika zwolnionego z uzupełnioną datą rezygnacji z dokonywania wpłat składek PPK, worker „Kwalifikacja Autozapis” zwracał wartość „Tak”, a powinien zwracać „Nie”.

Handel

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy dołączanie dokumentów nadrzędnych (FZAL) do podrzędnych (FV). W sytuacji, gdy dokument podrzędny (FV) posiadał równolegle nadrzędny dokument (ZO), to w chwili przyłączania faktury zaliczkowej nie dochodziło do rozliczenia zaliczki. Dodatkowo, ustawienie parametru relacji Sposób przenoszenia pozycji na Nie przenosi pozycji nie blokowało przenoszenia pozycji na fakturę końcową, co również zostało poprawione.

Wersja multi

HTML

Obsługa błędów

Poprawiliśmy zwracanie informacji o błędach w serwisie Soneta.WebWCF. W przypadku błędów o charakterze systemowym (nie wynikającym z algorytmów biznesowych, ale np. błędy w komunikacji sieciowej pomiędzy serwerem Soneta.WebWCF i serwerem biznesowym) zwracany jest ogólny komunikat, nie pozwalający na identyfikację przyczyny błędu. W celu zdebugowania takich problemów należy w konfiguracji serwera Soneta.WebWCF (w pliku productsettings.json) ustawić wartość true dla parametrów ServiceBehavior:TokenService:IncludeExceptionDetailInFaults bądź ServiceBehavior:MethodInvokerService:IncludeExceptionDetailInFaults (w zależności od serwisu do którego się odwołujemy). Uwaga: ponieważ ustawienie tego parametru powoduje zwracanie szczegółów błędu wraz ze stosem, ustawienie to należy wykorzystywać tylko na potrzeby debugowania błędów. Nie należy pozostawiać go w instalacjach produkcyjnych.

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Pozostałe

Poprawiliśmy algorytm wyszukiwania dokumentów dodatkowych (DbTuple) z użyciem pól indeksowanych przy wykorzystaniu warunku (FieldCondition).Wprowadziliśmy także dodatkowe zabezpieczenia dla takiego wyszukiwania: system zgłosi wyjątek, jeśli wykorzystane pola o tej samej nazwie mają różne typy.

Kadry i Płace

RCP

Poprawiliśmy działanie czynności „Dodaj zapis” po wykonaniu operacji „Weryfikuj dane RCP” na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Dane z RCP. Dotychczas przy próbie wywołania operacji pojawiał się komunikat: „Operacja niedozwolona w obiekcie nieznajdującym się w tabeli”.

RCP

Poprawiliśmy działanie konwersji bazy danych w zakresie danych RCP. Dotychczas po wykonaniu konwersji bazy danych na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Dane RCP zdarzenia RCP wcześniej oznaczone jako „Zaimportowane” nieprawidłowo zostały oznaczone jako „Do zaimportowania”.

Facebook