Skip to content

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Deklaracja VAT-7

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku konieczności wykonania korekty wynagrodzenia z opcją edycji miesiąca ZUS. W takiej sytuacji na korekcie wypłaty składka zdrowotna nie była ograniczana do wysokości naliczonej zaliczki podatku.

Ekwiwalent za urlop

Poprawiliśmy dopełnianie elementów okresowych w podstawie ekwiwalentu za urlop. W przypadku ustawienia na definicji okresowego elementu wynagrodzenia, że do podstawy ekwiwalentu ma być wliczany po dopełnieniu, element był wliczany w wypłaconej kwocie zamiast dopełnionej.

Pracownicy Uczelni

Poprawiliśmy możliwość wykonania aktualizacji kartoteki pracownika w bazach, w których jest używana funkcjonalność „Pracownicy Uczelni”. Dotychczas przy pierwszej próbie zaktualizowania kartoteki pracownika nie kopiowały się dane na zakładkę Etat/Ogólne – uczelnia i zakładka była wyszarzana. Obecnie aktualizacja kartoteki pracownika wykonywana jest poprawnie.

Mechanizm weryfikacji czasu pracy

Poprawiliśmy dostępność funkcjonalności „Rozbudowany mechanizm weryfikacji czasu pracy”. Zgodnie z założeniami jeżeli firma posiada licencję na „Pulpit pracy hybrydowej” oraz na „Pulpit pracownika” i „Pulpit kierownika” to wówczas wystarczy złota licencja na „Płace”, żeby mieć dostęp do mechanizmu weryfikacji czasu pracy. Natomiast dotychczas w przypadku korzystania z licencji Biura Rachunkowego i spełniania powyższych wymagań, dedykowane zakładki niestety nie były dostępne. Obecnie funkcjonalność „Rozbudowany mechanizm weryfikacji czasu pracy” jest również dostępna dla licencji Biura Rachunkowego, które posiada złotą licencję na „Płace” oraz licencje na pulpity (pracownika, kierownika, pracy hybrydowej).

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na kilku etatach i korzysta z autorskich kosztów uzyskania przychodów. W takiej sytuacji kolejność naliczania wynagrodzenia z tytułu poszczególnych etatów mogła wpłynąć na ostateczną wartość składki zdrowotnej. Obecnie składka zdrowotna liczona jest prawidłowo niezależnie od kolejności naliczania wynagrodzeń dla poszczególnych etatów.

Podstawa chorobowego

Umożliwiliśmy pomniejszenie dodatków okresowych za niepełny miesiąc zatrudnienia w podstawie zasiłków. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w trakcie miesiąca w kwartale, z którego do podstawy zasiłku są wliczane premie kwartalne czy roczne, to kwota premii okresowej zostanie pomniejszona do wartości z pełnych miesięcy w kwartale, jeżeli w konfiguracji zostanie ustawiony na TAK parametr „Pomniejszaj elementy okresowe za niepełny miesiąc zatrudnienia” (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne).

Składka Zdrowotna

Zmieniliśmy domyślne ustawienie parametru „Uproszczony algorytm ograniczenia składki zdrowotnej” na TAK na bazach po konwersji. Parametr dostępny jest w konfiguracji programu na zakładce Kadry i płace/Płace/Składki ZUS.

Import z PUE

Poprawiliśmy działanie importu nieobecności z PUE dla systemów wielooddziałowych. Dotychczas w przypadku konfiguracji wielooddziałowej hasło ZIP było kodowane innym kluczem niż później dekodowane co uniemożliwiało import zwolnień. Aktualnie import nieobecności PUE działa prawidłowo.

Ulga podatkowa

Poprawiliśmy wyświetlanie danych w sekcji „Ulga podatkowa” w polu „Należna w miesiącu” na formularzu wypłaty. W przypadku naliczania wypłaty po okresie zatrudnienia ulga podatkowa poprawnie nie była wyliczana, natomiast błędnie wyświetlana w powyższym polu jako należna.

Koszty uzyskania przychodu

Poprawiliśmy naliczanie kosztów uzyskania przychodu na wypłacie liczonej po ustaniu zatrudnienia pracownika, który wcześniej z takich kosztów zrezygnował. Dotychczas w takim przypadku naliczane były koszty uzyskania przychodu w podstawowej wysokości, a powinny być w wartości 0. Zgodnie z przepisami wniosek o rezygnację ze stosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 250 zł miesięcznie ma zastosowanie również do wypłat dokonywanych po ustaniu stosunku prawnego łączącego płatnika z podatnikiem.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19”, który dostępny jest w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kadry/COVID-19 i będzie miał wartość: „14.03.2020…30.04.2023”. Podstawa prawna: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Handel

Stany magazynowe i obroty

Poprawiliśmy algorytm wyliczania pola 'Ilość dostępna’ na listach towarów i usług oraz stanów magazynowych w przypadku włączonej opcji ’Po określeniu ilości towaru na pozycji dokumentu, dla dokumentów o kierunku magazynowym rozchód, następuje natychmiastowy zapis dokumentu do bazy’ oraz wybrania zamówień ze wskazaniem do zasobów. Dotychczas w takiej konfiguracji ilości w tym polu były błędnie wyliczane.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy błędne przenoszenie ceny na ZD w relacji do ZO (przy włączonej na relacji synchronizacji stanu dokumentów), gdy kontrahentem na ZD jest INCYDENTALNY. Od tej pory zmiana ceny na ZO w buforze nie będzie powodować zmiany ceny na podrzędnym ZD.

Towary

Poprawiliśmy wyliczanie pola 'Ostatnia Cena’ na liście towarów i usług. Do tej pory pole to uwzględniało także ceny z dokumentów zamówień od odbiorców. Obecnie pole pokazuje ostatnią cenę zakupu.

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy działanie filtra Status dla aneksów do umów cyklicznych. Dotychczas aneks, który został zawieszony błędnie wyświetlał się po wybraniu w filtrze statusu Aktywny, a nie był widoczny po wybraniu statusu Zawieszony.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy błąd pojawiający się przy próbie utworzenia korekt rabatowych do wielu faktur dla różnych kontrahentów we wskazanym okresie. Dotychczas w takiej sytuacji pojawiał się komunikat o treści: „W wybranym okresie nie znaleziono dokumentów źródłowych dla korekty rabatowej„, pomimo że takie dokumenty istniały.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy wyliczanie pól w kolumnach 'Ilość’ (po wybraniu opcji ilości brakującej) oraz 'Brakuje’ w oknie pośrednim relacji podczas generowania zbiorczego dokumentu ZD z wielu ZO. Do tej pory w obu wymienionych wyżej polach wartości były poprawnie wyliczane tylko w przypadku generowania ZD z pojedynczego dokumentu ZO.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wyświetlanie zakładki Opakowania na dokumencie MM w przypadku wyboru towaru ze zdefiniowanym schematem opakowań. Do tej pory przy próbie przejścia na tę zakładkę pojawiał się komunikat o treści: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu„.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Wykaz podatników VAT

Dostosowaliśmy mechanizm umożliwiający weryfikację rachunków bankowych w bazie VAT MF podczas eksportu przelewów z datą przyszłą. Weryfikacja rachunków bankowych dla przelewów z przyszłą datą realizacji będzie odbywać się dla daty bieżącej, a do loga zostanie zwrócony odpowiedni komunikat.

Sprawozdanie o terminach zapłaty

Poprawiliśmy błąd, który występował podczas wywoływania raportu „Sprawozdanie o terminach zapłaty (od 2022)” dostępnego z poziomu listy Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów. W przypadku próby wywołania wydruku za okres, w którym istniały zobowiązania w walucie obcej rozliczone za pomocą dokumentu delegacji służbowej PWS pojawiał się komunikat o treści „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Aktualnie błąd nie występuje i raport generowany jest prawidłowo.

Produkcja

Towary

Poprawiliśmy działanie pola: „Workers.StanMagazynu.StanZapotrzebowaniaNaSurowce”, dostępnego na liście m.in.: Produkcja/Zapotrzebowania. Pole to źle się wyliczało w sytuacji nadmiarowych rozchodów surowców ze zleceń produkcyjnych.

CRM

Zadania i Zdarzenia

Na demonstracyjnej bazie „Ofertowanie w CRM” poprawiliśmy funkcjonalność pozwalającą na wygenerowania zdarzenia po zapisaniu formularza dodawania zadania o definicji ’PKL – Potencjalny klient’. Jeżeli na tworzonym zadaniu zostanie zaznaczona flaga ’Generuj zdarzenie’ to po jego zapisaniu pojawi się okno dodawania nowego zdarzenia z wypełnionym kontrahentem oraz opisem.

Kadry i Płace

Kopiowanie pracowników

Poprawiliśmy działanie funkcjonalności „Kopiowanie pracowników” w sytuacji, gdy była ona używana razem z funkcjonalnością „Praca na wielu bazach”. W powyższym przypadku podczas próby kopiowania pracowników nie można było wskazać bazy docelowej, gdyż wyświetlał się napis „stop”. Obecnie kopiowanie pracowników działa poprawnie.

CRM

Kontrahent

Poprawiliśmy funkcjonalność aktualizacji danych adresowych za pomocą geoportalu. Po uruchomieniu opcji ’Narzędzia/Import danych adresowych’ dane adresowe, które zostały zaimportowane po włączeniu w opcjach programu pozycji ’Przy wprowadzaniu adresów korzystaj z bazy kodów pocztowych’ zostaną poprawnie zaktualizowane.

Wersja multi

Kadry i Płace

Deklaracja ZUS DRA

Poprawiliśmy uruchamianie helpera podczas dodawania deklaracji ZUS. Dotychczas uruchamiany był niepotrzebnie już podczas dodawania dokumentu, zamiast dopiero podczas wywołania czynności „Eksportuj”. Obecnie helper uruchamiany jest w odpowiednim momencie. Dodatkowo pod przyciskiem „Czynności” dodaliśmy opcję „Pobierz KEDU” umożliwiającą niezależnie od tego, czy zainstalowany jest program helper, zapisanie pliku KEDU w domyślnej lokalizacji wpisanej w opcjach.

Pulpity HR

e-wnioski

Dodaliśmy możliwość wnioskowania o nieobecność w okresie trwania Delegacji służbowej. Zmiana dotyczy systemów w których wniosek o delegację wprowadza strefę czasu pracy zamiast nieobecności. W Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR należy włączyć parametr „e-wniosek o delegację – strefa czasu pracy zamiast nieobecności” oraz parametr „Możliwość wprowadzenia wniosków o nieobecność w trakcie trwania delegacji” na „TAK”.

  • Pracownik będzie mógł zawnioskować o nieobecność w okresie, który częściowo lub w całości pokrywa się z wprowadzoną wcześniej delegacją służbową. Po akceptacji wniosku przez przełożonego kalendarz pracownika zostanie skorygowany w zakresie wnioskowanej nieobecności.
  • Pracownik będzie mógł zawnioskować o delegację służbową na okres, który częściowo pokrywa się z wprowadzoną wcześniej nieobecnością. Po akceptacji wniosku przez przełożonego do kalendarza pracownika dodana zostanie strefa czasu pracy „Delegacja służbowa” na dni w których nie występuje nieobecność.

e-wnioski

Zmieniliśmy nazwę sekcji oraz parametru w Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpit HR, w celu poprawy czytelności i intuicyjności listy. Zmiana dotyczy:

  • sekcja „Wnioski urlopowe” została zmieniona na „Wnioski”,
  • parametr „e-wniosek o delegację – strefa zamiast nieobecności” został zmieniony na „e-wniosek o delegację – strefa czasu pracy zamiast nieobecności”.

Panel użytkownika

Poprawiliśmy działanie wyświetlania w pulpitach zakładki Ogólne/Panel użytkownika. W niektórych przypadkach mogło się zdarzyć, że podczas logowania się do Panelu użytkownika wyświetlał się komunikat: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”.

HTML

Listy

Poprawiliśmy mechanizm zmiany szerokości kolumny na liście poprzez „rozciągnięcie” nagłówka. W poprzedniej wersji, w przypadku dużej ilości kolumn (gdy nie mieściły się na szerokości okna i pojawiał się dolny pasek przewijania), po zmianie szerokości część kolumn znikała (przestawała być widoczna).

Logowanie

Poprawiliśmy logowanie z wykorzystaniem autentykacji Active Directory przy zaznaczonym parametrze SSL (połączenie szyfrowane). W poprzedniej wersji, w przypadku, gdy zaznaczona była opcja SSL, konieczne było podanie nazwy serwera wraz z numerem portu 636. Obecnie wystarczające jest wpisanie samej nazwy serwera LDAP (przy czym podanie nazwy wraz z numerem portu 636 również jest obsługiwane).

Administracja

Poprawiliśmy uruchamianie usługi Soneta.WebWCF z użyciem domyślnych ustawień punktów końcowych (endpoint). W poprzedniej wersji, jeżeli w konfiguracji serwisu (w pliku productsettings.json lub appsettings.json) ani w linii poleceń nie został podany parametr urls, wówczas serwer Soneta.WebWCF uruchamiał się z wykorzystaniem domyślnego portu (5000), ale serwisy TokenService oraz MethodInvokerService nie były aktywne.

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Deklaracja VAT-7

W konfiguracji wielofirmowej w jednej bazie umożliwiliśmy dla deklaracji VAT w wersji 21 ustawianie oddziału deklaracji na podstawie wartości wskazanej w filtrze Oddział na liście deklaracji.

Facebook