Skip to content

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Kreator

Wersja multi

Handel

Pozostałe

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wydruk dokumentu handlowego, aby nie zawieszał się w przypadku opisu zawierającego więcej niż 60 wierszy.

Uprawnienia

Zmodyfikowaliśmy zapis praw do wydruków w taki sposób, aby były one niezależne od prawa Widoczne ceny zakupu (Handel/Dokument handlowy/Simple).

Kurierzy

Dla kurierów DHL, FedEx oraz UPS dodaliśmy usługę mailowego powiadomienia dla nadawcy o odbiorze przesyłki.

Kurierzy

Na dokumentach handlowych dodaliśmy nowe pole Uwagi, które będzie drukowane na etykietach.

Uprawnienia

Dodaliśmy nowe prawo Edycja pola blokada sprzedaży (CRM/Kontrahent/Simple). Za jego pomocą możliwe jest zablokowanie parametru Blokada sprzedaży na karcie kontrahenta.

Kurierzy

Dla kuriera GLS dodaliśmy możliwość sprawdzania statusu przesyłki oraz zaktualizowaliśmy transmisję danych.

Kurierzy

Poprawiliśmy wyświetlanie etykiet ZPL (przycisk był nieaktywny). Dodatkowo dla GLS dodaliśmy opcję drukowania etykiet w formacie ZPL.

Kurierzy

Dla DHL poprawiliśmy sposób zaokrąglania wagi przesyłki. Do tej pory, waga zawsze była zaokrąglana do jedności w górę. Obecnie, jeśli po przecinku mamy cyfrę 4 lub mniejszą, to zaokrąglenie następuje do jedności w dół.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy wskazywanie partii oraz zasobów w relacji, gdy na definicji dokumentu podrzędnego parametr Wybór partii i zasobu ustawiono na Wymuszony przy dodawaniu pozycji.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy kontrolę przenoszenia do bufora oraz anulowania dokumentów w relacji Handlowo magazynowej w zależności od ustawienia parametru dot. synchronizacji stanów dokumentów.

Ceny i rabaty

Wprowadziliśmy zmianę, która polega na tym, że podczas zatwierdzania dokumentu przyjęcia/zakupu, w oknie dot. zmiany ceny podstawowej sprzedaży w kolumnie Cena przychodu podstawiać będziemy cenę z uwzględnieniem rabatu z tego dokumentu (przed zmianą była to cena bez rabatu).

Deklaracja Intrastat

Zaktualizowaliśmy wartości w słowniku kodów dostaw Intrastat. Obecnie już nie występuje kod DAT-dostarczone do terminalu, natomiast dodany został DPU-dostarczone do określonego miejsca z rozładunkiem.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy wyliczanie stanów magazynowych w oknie pośrednim (podczas tworzenia dokumentów w relacji), jeśli zmieniony został magazyn, w którym ma zostać utworzony dokument podrzędny.

Towary

W oknie kartoteki towaru na zakładce Pozycje/Zamówień dodaliśmy wyświetlanie zamówień wewnętrznych.

Inwentaryzacja

Poprawiliśmy generowanie dokumentów INWND (nadwyżka) oraz INWST (strata) dla inwentaryzacji, gdy zapisy dla towarów były różne, tj. ze wskazaniem partii oraz bez. W zależności od kolejności tych zapisów, dokument INWND generował się lub nie.

Kurierzy

Poprawiliśmy działanie edycji danych adresu dostawy przesyłki, gdy włączony został w konfiguracji (Opcje/Kontrahenci i urzędy/Ogólne) parametr Przy wprowadzaniu adresów korzystaj z bazy kodów pocztowych. Dotychczas, np. po edycji pola z numerem telefonu, usuwała się informacja o miejscowości.

Kadry i Płace

Listy płac

Na wydruku Wspólna pełna lista płac w mechanizmie REPX poprawiliśmy opis wypłaty gotówkowej w podsumowaniu. Dotychczas zamiast słowa „Gotówka” wyświetlało się „ROR”. Obecnie dla wypłaty gotówkowej generuje się opis „Gotówka”. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Listy płac

Na wydruku Zestawienie pracowników zwolnionych ze składek na Fundusz Pracy poprawiliśmy wyświetlanie danych w kolumnie „Jednostka organizacyjna”. Dotychczas zamiast nazwy konkretnej jednostki organizacyjnej było zwracane słowo „Wydział”. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Podatki RSP

Umożliwiliśmy naliczanie deklaracji podatkowej PIT-11 właściwej dla RSP. Podczas naliczania deklaracji dla członka RSP będą respektowane wskaźniki dostępne w konfiguracji w zakładce Kady i Płace/Płace/Podatki RSP. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/33511.

Praca Zdalna

W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje stref dodaliśmy nową strefę „Praca zdalna okazjonalna”.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.03.2023 r.:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 6733,49 zł;
 • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 336,67 zł,
  • II rok nauki – 404,01 zł,
  • III rok nauki – 471,34 zł,
 • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 269,34 zł;
 • Najniższa emerytura: 1588,44 zł;

Podstawa prawna:

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 170).

PPK

Poprawiliśmy działanie czynności seryjnej dostępnej z listy pracowników Czynności/Operacje PPK/Automatyczne wznowienie wpłat do PPK. Dotychczas w przypadku osób, które w kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne nie miały uzupełnionego pola „Data zgłoszenia uczestnika” oraz miały uzupełnione pole „Data rezygnacji z dokonywania wpłat składek”, gdyż zrezygnowały od razu z uczestnictwa w PPK, operacja seryjna „Automatyczne wznowienie wpłat do PPK” uzupełniała tylko datę w polu „Data wznowienia naliczania składek”, a powinna również taką samą datą uzupełnić pole „Data zgłoszenia uczestnika”. Dla takich pracowników należy następnie przygotować deklarację rejestracji uczestnika do PPK w związku z tym, że nie zostały dla nich wcześniej zawarte umowy o prowadzenie PPK, gdyż złożyli oni od razu deklarację o rezygnacji z dokonywaniu wpłat do PPK. Zgodnie z przepisami dotyczącymi autozapisu PPK, pracodawca ma obowiązek zgłosić takich pracowników do PPK, a więc zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK, a następnie naliczać, pobierać i dokonywać wpłat do PPK za te osoby,

PPK

Na liście pracowników w czynnościach dodaliśmy nową operację seryjną Operacje PPK/Automatyczne wznowienie uczestnictwa. Operacja ta umożliwi seryjne wygenerowanie „Deklaracji uczestnika” typu „Wznowienie automatyczne (wg ustawy co 4 lata) odprowadzania składek PPK” dla pracowników, którzy wcześniej byli zgłoszeni do PPK, następnie złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a teraz objął ich obowiązek ponownego autozapisu do PPK. Operacja seryjna „Automatyczne wznowienie uczestnictwa” wygeneruje deklarację PPK dla pracowników, którzy w zakładce PPK/Ogólne mają uzupełnioną datę zgłoszenia uczestnika oraz datę wznowienia naliczania składek przy rodzaju wznowienia „Automatycznie”. Zgodnie z przepisami dotyczącymi autozapisu do PPK, pracodawca ma obowiązek wznowić wpłaty do PPK za pracowników, którzy złożyli wcześniej deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Księgowość

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy prezentację danych w polach „Przychód razem narastająco” oraz „Składki na ubezpieczenia społeczne narastająco” na formularzu zaliczki na podatek ryczałtowy „Ryczałt”. Do wskazanych pól nie była ujmowana wartość odpowiednio: „Przychodu razem” oraz „Składki na ubezpieczenia społeczne za okres” na pierwszej zaliczce w danym okresie obrachunkowym. Obecnie wartości sumowane są prawidłowo. Pola są wyłącznie polami informacyjnymi, a prezentowane w nich dane nie wpływają na ustalanie wysokości zaliczki podatku.

Deklaracja CIT-8

Zaktualizowaliśmy formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 32 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 18, CIT-8/BR(9), CIT-IP do wersji 4, CIT-WZ do wersji 3 oraz CIT-KW do wersji 3. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Nowe formularze mają zastosowanie dla osiągniętych przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r. Uwaga: Użytkownicy, którzy w trakcie roku generowali zaliczki w oparciu o wzór CIT-8(31), podczas przejścia na wersję 32 deklaracji CIT-8 powinni sprawdzić poprawność wyliczenia wartości w kolejnych polach deklaracji oraz załączników, zwłaszcza w zakresie pobierania danych do załącznika CIT/WZ oraz przenoszenia danych z załącznika do części E.5 deklaracji CIT-8. Zwracamy uwagę, iż w przypadku CIT-WZ(3), zgodnie z ustawą, art. 18f ust. 7 lub ust. 8 ustawy wierzytelności/zobowiązania uregulowane po roku podatkowym mają być wykazywane, w roku w którym są uregulowane, w związku z tym podczas generowania dokumentów ZD będących podstawą do wyliczenia CIT-WZ(3) data dokumentu ZD powinna być równa dacie Zapłaty do.

Matryce dokumentów

Poprawiliśmy błąd występujący na matrycach dokumentów zakupu i sprzedaży przy sprawdzaniu kodu matrycy w sytuacji, kiedy nie był włączony standardowy kod algorytmu. Po zmianach błąd nie występuje.

Grupy VAT

Dostosowaliśmy mechanizmy weryfikacji kontrahentów w wykazie podatników VAT (Status w bazie VAT MF) na potrzeby obsługi grup VAT. Dokonane zmiany zakładają uszczegółowienie sprawdzania rachunku bankowego – dla rachunku kontrahenta, który na dany dzień posiada w systemie określoną przynależność do grupy VAT, rachunek sprawdzany jest w bazie VAT MF w parze z numerem NIP grupy VAT. Zakres zmian obejmuje mechanizmy weryfikujące poprawność numerów rachunków bankowych podczas przygotowania i eksportu przelewów oraz czynności sprawdzania statusu i rachunku dostępne na liście kontrahentów oraz na formularzu kontrahenta i dokumentu ewidencji. Dodatkowo na kartotece kontrahenta w zakładce „Historia weryfikacji” dla rachunków bankowych udostępniliśmy nowe pole „Informacja”. Przechowywana jest w nim informacja dotycząca weryfikacji rachunku członka grupy w przypadku sprawdzenia go w parze z numerem NIP grupy. Podobne pole dodaliśmy również na kartotece kontrahenta na zakładce „Historia statusu VAT”. Pole to informuje o przyczynie statusu VAT jaki posiada podatnik. Udostępniliśmy także czynność dodawania rachunków bankowych z bazy VAT MF dla członków wchodzących w skład grupy z poziomu kartoteki podmiotu stanowiącego grupę VAT.

Księgowość

Zestawienia księgowe

Poprawiliśmy błąd, który powodował niepoprawną prezentację danych w oknie obliczeń zestawienia księgowego. W polu „Informacja o wyrażeniu” wartości uzyskane z poszczególnych kont wyświetlane były podwójnie. Błąd nie miał wpływu na wynik zestawienia, który wyświetlał się poprawnie. Aktualnie wszystkie przestawiane informacje są zgodnie ze stanem faktycznym.

Workflow

Pozostałe

Poprawiliśmy wyświetlanie podpowiedzi
IntelliSense dla metod. Obecnie typy poszczególnych
parametrów wyświetlają się prawidłowo wraz z ich nazwą.

Wersja multi

Pulpit kontrahenta

Dokumenty

W Pulpicie Kontrahenta zablokowaliśmy w stopce edycję pól kwotowego rabatu dokumentu zamówienia.

Pulpity HR

Ogólne

Zoptymalizowaliśmy wyświetlanie „Panelu użytkownika” w Pulpicie pracownika. Dotychczas w przypadku dużej ilości przetwarzanych wniosków było utrudnione logowanie użytkownika do Pulpitu pracownika.

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Kreator

Rozszerzyliśmy konfigurację powiązań kreatorów o możliwość wskazania czy po podniesieniu zadania ma podnosić się kreator, czy formularz obiektu. Na formularzu powiązania została dodana flaga Nieaktywne z poziomu listy, po zaznaczeniu której kreator będzie widoczny tylko na listach Workflow/Powiadomienia, Workflow Zadania, Ogólne/Powiadomienia oraz w Panelu Workflow. Z poziomu listy oraz formularza obiektu otwarty zostanie formularz obiektu. Domyślnie flaga jest odznaczona.

Wersja multi

Handel

Pozostałe

Poprawiliśmy błąd, który występował po wejściu na dowolną listę dokumentów handlowych, gdy operator po zalogowaniu (korzystając z ustawień profilu) kilkukrotnie zmienił język interfejsu na inny.

Facebook