Ulotka – opis zmian: do wersji 2104.0.0 z dnia 19.04.2021r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   3. Sprzedaż i CRM
    1. CRM
    2. Business Intelligence
    3. Praca zdalna
    4. Workflow
    5. Faktury
    6. Pulpit Kontrahenta
    7. Przedstawiciel Handlowy
    8. Dodatki:
     1. Kurierzy
   4. Handel i Magazyn
    1. Handel
    2. CRM
    3. Business Intelligence
    4. Produkcja
    5. Workflow
    6. Faktury
    7. Pulpit Kontrahenta
    8. Przedstawiciel Handlowy
    9. Dodatki:
     1. Kurierzy
   5. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Business Intelligence
    3. Workflow
   6. Finanse i Księgowość
    1. Ewidencja Środków Pieniężnych
    2. Księgowość
    3. DMS
    4. Business Intelligence
    5. Workflow
    6. Dodatki:
     1. Eksporty dekretów list płac
     2. Elektroniczne Wyciągi Bankowe
   7. Procesy
    1. DMS
    2. Workflow
   8. Projekty i usługi
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
   9. Produkcja
    1. Handel
    2. Business Intelligence
    3. Produkcja
    4. Workflow
  2. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Sprzedaż i CRM
    1. CRM
    2. Praca zdalna
   3. Handel i Magazyn
    1. CRM
    2. Produkcja
    3. Handel
   4. Kadry Płace i HR
    1. Pulpit Pracownika
    2. Pulpity HR
    3. Pulpit Kierownika
   5. Finanse i Księgowość
    1. Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
   6. Produkcja
    1. Produkcja
    2. Handel
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
    2. Kadry i Płace
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow
  2. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Wydruki Zmodyfikowano zarządzanie plikami tymczasowymi związanymi z wydrukami do pliku, na drukarkę i podgląd wydruku. Pliki otwierane w zewnętrznej aplikacji usuwane są po zamknięciu tej aplikacji (dotyczy wersji okienkowej i wydruków ASPX). Jednocześnie zmieniono wewnętrzne API dotyczące wydruków, wymuszając jawną dyspozycję dla pliku wydruku. Zmodyfikowano interfejsy IFileViewer, IFilePrinter wraz z klasami implementującymi i wykorzystującymi te interfejsy (Soneta.Printer.Forms).

Wydruki Zmieniono sposób zarządzania plikami tymczasowymi tworzonymi na potrzeby wydruków w enova365. Pliki są usuwane zaraz po zakończeniu procesu wydruku. Używane wcześniej klasy TemporaryFileManager oraz TemporaryFilesManagement zostają oznaczone jako obsolete i zostaną usunięte w przyszłych wersjach oprogramowania. Rolę zarządzania plikami tymczasowymi przejmuje klasa PrinterTemporaryFiles implementująca interfejs IPrinterTemporaryFiles.

Wydruki Poprawiono sposób obsługi rezultatów operacji, jeśli rezultatem jest obiekt ReportResult. Jeśli określono ReportResult.OutputHandler, rezultat funkcji używany jest jako finalny rezultat operacji po automatycznym wykonaniu wydruku do strumienia. Jeśli nie określono handlera, zwrócenie ReportResult na przykład z workera skutkuje otwarciem dialogu wydruku określonego raportu. Po zmianach mechanizm ten działa w wersji okienkowej podobnie dla wydruków ASPX i REPX.

Wydruki Poprawiono działanie mechanizmu ReportResult. Podczas tworzenia wydruku przy użyciu tego mechanizmu nie są tworzone nadmiarowe pliki tymczasowe. Pole ReportResult.TemplateFileName przechowuje nazwę wzorca wydruku wskazaną przez programistę. Jednocześnie parametr ReportResult.TemplateFileSource z wartością AspxSource (do tej pory zawsze wymagany), jest potrzebny wyłącznie dla wydruków ASPX, nie ma znaczenia dla REPX.

Wydruki Program Soneta.PdfPrinter.exe wykorzystywany przy tworzeniu wydruków ASPX został wyposażony w mechanizm zapisywania ewentualnych wyjątków do systemowego dziennika zdarzeń.

Wydruki Wprowadzono weryfikator sprawdzający próbę dodania raportu o identycznej nazwie. Wprowadzone zmiany obejmują również nadpisanie istniejącego raportu po wcześniejszym zaakceptowaniu komunikatu informującego o tej samej nazwie wydruku.

Wydruki Mechanizm tworzenia wydruków ReportResult bez forms-owego okienka progresu został zunifikowany dla wydruków REPX i ASPX. Ustawienie ReportResult.SilentProgress teraz działa dla obu wariantów wydruków (wcześniej był to mechanizm wyłącznie dla wydruków REPX). Jednocześnie zmienione zostały publiczne klasy Soneta.Business.Forms.DxReports.PrintParameters oraz Soneta.Business.UI.Reports.ReportGenerator.

Wydruki Podniesiono wersję pakietu nuget TuesPechkin.Wkhtmltox.AnyCPU do wersji 0.12.4.1. Pakiet ten wykorzystywany jest przez mechanizm wydruków ASPX do konwersji HTML do PDF.

Wydruki Dodano nowe pole Liczba kopii w oknie formularza Definicja raportu dla wydruku REPX. Rozwiązanie pozwala na dostosowywanie domyślnej liczby kopii indywidualnie dla każdego wydruku. Wpisana liczba kopii serializowana jest do pliku XML reprezentującego generator wydruku, przechowywanego w bazie danych (Ustawienia -> Pliki -> Raporty).

Wydruki W ramach zmian w zarządzaniu plikami tymczasowymi tworzonymi na potrzeby wydruków, usunięto z konfiguracji nieużywaną opcję „Włącz mechanizm czyszczenia folderu Temp”. Usunięto także odwołania do ApplicationSettings.UseTemplateFileManager, a tym samym obsługę analogicznego elementu w XML-u z ustawieniami enova.

Baza Do czynności Archiwizacja bazy danych dodano parametr Zmniejsz rozmiar bazy przed archiwizacją. Zaznaczony parametr powoduje zmniejszenie rozmiaru kopii zapasowej bazy danych przez wykonanie instrukcji DBCC SHRINKDATABASE (dotyczy baz uruchomionych na systemie zarządzania bazami MS SQL). Do tej pory instrukcja wykonywała się domyślnie podczas tworzenia kopii zapasowej. Parametr jest domyślnie wyłączony. Jednocześnie zostały zmienione sygnatury publicznych metod Database.Backup() oraz Database.Restore(). Zamiast listy opcjonalnych argumentów, obecnie dostają one jako jedyny argument instancję klasy odpowiednio DatabaseBackupArguments i DatabaseRestoreArguments. Wpływa to na wszystkie klasy dziedziczące z Database. Poprzednie warianty metod do archiwizacji i przywracania zostały oznaczone jako obsolete i zostaną wycofane w przyszłych wersjach oprogramowania.

Baza Zoptymalizowano zapytania SQL do bazy danych podczas usuwania obiektów. Dodatkowe zapytania do bazy dotyczące cech (usuwanie wartości cech z tabeli Features oraz sprawdzanie spójności cech referencyjnych) wysyłane są obecnie tylko dla cech bazodanowych.

UI Zmieniono w pageform.xml-ach sposób opisywania pól. Zamiast konstrukcji zawierającej osobne elementy <Field CaptionHtml=””> oraz <Label CaptionHtml=””>, gdzie element Label może zawierać długi opis, wprowadzono pojedynczy element <Field>. Jeśli tekst opisu ma zostać automatycznie podzielony na kilka linii w interfejsie, w atrybucie <Field Class=”…”> należy dodać klasę MultilineLabel.

Prawa W wersji 2104 przygotowane zostały predefiniowane role standardowe dla użytkowników rozszerzonego (nowego) systemu praw.
Role zawierają minimalne zestawy praw służące obsłudze konkretnego procesu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Poprawione funkcje

Prawa W nowym systemie praw poprawiono czynność Kopiuj operatora… dostępną z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy. Obecnie kopiowane są również ustawienia powiązanych ról dla operatora.

Załączniki Dodano zabezpieczenie przed używaniem w nazwach załączników znaków niedozwolonych w nazwach plików (np. \ / ? *). Używanie takich znaków w nazwach załączników mogło powodować problemy z otwieraniem załączników oraz zapisem załączników do pliku.

Bezpieczeństwo Zmieniono zachowanie widoczności dwóch opcji: Menu\Widok\Organizuj Widok oraz Menu\Widok\Okno zapytania SQL. Nie będą dostępne na ekranie głównym przed zalogowaniem się do bazy danych. Dodano weryfikację prawa o nazwie Okno zapytania SQL do każdego wykonywanego (poprzez przycisk Wykonaj) zapytania SQL.

UI Poprawiono funkcjonalności linii poziomych, pionowych i wskaźnika aktualnego wiersza dostępnych z listy z poziomu Organizuj listę -> Wygląd -> Ustawienia listy

UI Poprawiono odczytywanie ustawień list w poglądzie tabel z poziomu czynności dostępnej w Organizuj widok/Zapis/Odczytaj ustawienia listy z pliku XML.

Wydruki Zmieniono sposób eksportowania wydruków REPX do obrazków(opcja eksportu Obraz PNG). Wcześniej, w tym trybie eksportu, zapisywana była tylko pierwsza strona raportu, a ze względu na ograniczenia platformy XtraReports, wynikowy obraz strony nie posiadał odpowiednich marginesów. Po wprowadzonych zmianach, dla każdej strony raportu zapisywany jest osobny obraz z odpowiednim suffiksem numeru strony. Jednocześnie zmienił się sposób zachowania property DxReportGenerator.ExportFileName – dla obrazków zwraca nazwę z suffiksem numeru pierwszej strony raportu.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Panele BI Dodano funkcjonalność parametrów filtrujących do Paneli BI formularzy. Dostępne są wszystkie rodzaje parametrów oraz filtry dat, dzięki czemu użytkownicy zyskali możliwość filtrowania wizualizacji BI na Panelach BI formularzy.

Panele BI W celu zwiększania elastyczności działania parametrów na Panelach BI, wprowadzono nowe możliwości w zakresie tworzenia sparametryzowanych wskaźników i raportów. Dostępne dotychczas parametry działające w oparciu o kontekst biznesowy (na podstawie typów biznesowych) zostały sklasyfikowane jako parametry biznesowe. Dodatkowo powstał nowy typ parametru – wartościowy, umożliwiający ustawienie w kontekście dowolnej wartości. Ustawianie wartości parametrów wartościowych odbywa się poprzez wybór wartości z lookupa, zwracającego np. enumy z województwami, definicje dokumentów, wartości cechy na podstawie jej słownika, lub poprzez wpisanie wartości – w przypadku innych parametrów. Ponadto na Panelach BI wprowadzono możliwość czyszczenia każdego z ustawionych parametrów niezależnie od pozostałych.

Panele BI Obsłużono możliwość użycia na Panelach BI więcej jak jednego filtra daty. Wprowadzona zmiana umożliwia równoległe filtrowanie różnych wizualizacji wg rożnych dat na jednym Panelu BI oraz filtrowanie danej wizualizacji wg różnych dat. Nazewnictwo pojawiających się na Panelach BI filtrów dat jest zgodne z nazwami czytelnymi pól z datami, stanowiących parametry wskaźników i raportów.

Wizualizacje Dodana została czynność Generuj infrastrukturę utrwalania dla wizualizacji. Czynność w łatwy i szybki sposób pozwala na utworzenie definicji wizualizacji analogicznej do wybranej ale działającej w oparciu o dane powstające w wyniku procesu utrwalania danych, co znacząco wpłynie na tempo wyliczania takich wskaźników i raportów na Banerach i Panelach BI. W wyniku zastosowania czynności, dla wybranej definicji wizualizacji, utworzona zostanie infrastruktura utrwalania, na którą składają się: definicje zestawu danych i utrwalania oraz definicja tabeli, do której zapisywane będą dane z odpowiedniej domeny. Ponadto w wyniku działania czynności utworzone zostaną kopia ww. domeny oparta na tabeli z utrwalanymi danymi, a także kopie definicji modelu danych wskaźnika lub raportu oraz definicji jego wizualizacji.

Wizualizacje Dodano czynność Zastąp wizualizację na Banerach i Panelach BI, dostępną dla definicji wizualizacji. Zastosowanie czynności wywoła zamianę wybranej wizualizacji na wskazaną wizualizację, w każdej z dotychczasowych lokalizacji, w których była ona umieszczona (na Banerach list i formularzy oraz we wszelkich Panelach BI). W przypadku definicji wizualizacji, posiadających odpowiednik w postaci wizualizacji, utworzonych z wykorzystaniem czynność Generuj infrastrukturę utrwalania dla wizualizacji, wybór takiej definicji podczas użycia czynności jest automatycznie podpowiadany.

Wizualizacje Rozbudowano formularz definicji wizualizacji poprzez dodanie nowej zakładki Banery i panele BI, w której wylistowane są wszystkie miejsca w systemie, gdzie wykorzystywana jest dana wizualizacja tj. Banery BI, Panele BI oraz Panele BI formularzy wraz z informacjami o danej lokalizacji.

Wizualizacje Dla wskaźników i raportów, umieszczanych na Panelach BI dodana została informacja o tym, jakie parametry posiada dana wizualizacja oraz przez które z ustawionych parametrów, jest w danym momencie przefiltrowana. W przypadku wskaźników, informacja ta umieszczona została w tooltipach, natomiast w przypadku tabel i wykresów znajduje się ona bezpośrednio pod prezentowanymi przez nie danymi. Ponadto w przypadku wskaźników i raportów, wykorzystujących utrwalane dane, umożliwiono wyświetlanie informacji o stanie ich aktualności (dacie utrwalenia).

Udostępniono mechanizm umożliwiający przenoszenie pomiędzy bazami modeli danych wraz z ich elementami podrzędnymi w tym rozszerzeniami. Dodatkowo wprowadzono możliwość wyboru z listy elementów które powinny zostać przeniesione np. w przypadku aktualizacji już istniejącej niestandardowej struktury modeli danych.

Domeny Udostępniono nowy tryb tworzenia złączeń SQL w domenach, umożliwiający budowanie zaawansowanych złączeń wg potrzeb biznesowych użytkownika, przy zastosowaniu generatora złączeń. Dzięki nowemu trybowi użytkownik zyskał m.in. pełną swobodę w zakresie użycia podstawowego operatora używanego do złączenia źródeł domeny.

Analizy wielobazowe Udostępniona została czynność Eksportuj rozszerzenie do wielu baz podrzędnych, umożliwiająca eksport rozszerzeń domen standardowych z poziomu bazy głównej do zdefiniowanych baz podrzędnych.

Analizy wielobazowe Udostępniona została czynność Eksportuj do baz podrzędnych, za pomocą której w łatwy i szybki sposób, można eksportować definicje wizualizacji przygotowywane w bazie głównej, do wskazanych baz podrzędnych. Czynność wspiera eksport wielu definicji jednocześnie, a w przypadku wskaźników umożliwia także przenoszenie wszelkich danych odpowiadających za kolorowanie wskaźników wg zwracanych przez nie wartości.

Analizy wielobazowe Udostępniona została czynność Kopiuj prawa do modeli do baz podrzędnych, umożliwiająca skopiowanie ustawionych w bazie głównej praw do modeli danych do baz podrzędnych. Czynność daje możliwość wyboru baz podrzędnych, a także wyboru uprawnień (operatorów), dla których kopiowane będą prawa dla wybranych modeli danych.

Analizy wielobazowe W przypadku Klientów posiadających licencję typu Biuro rachunkowe, zmieniono mechanizm przebudowy widoków BI SQL oraz aktualizacji utrwalanych dat i słowników biznesowych. Operacje te nie będą już wykonywane w trakcie pierwszego logowania do bazy danych, wywołanego po dokonaniu konwersji lub po zmianie licencji. Przebudowę widoków i utrwalenie danych w powyżej konfiguracji, należy wykonywać w sposób manualny, za pomocą dodanej czynności Aktualizuj widoki BI w bazach danych… Czynność dostępna jest z poziomu menu Czynności listy Praca na wielu bazach/Bazy danych i umożliwia zbiorcze przegenerowanie widoków i utrwalenie danych BI we wskazanych bazach danych.

Pola wyliczane Rozbudowano możliwość tworzenia pól wyliczanych o wyliczenia wykorzystujące funkcje tekstowe języka T-SQL.

Utrwalanie danych\Definicje zestawów danych Zmodyfikowano definicje zestawów danych, umożliwiające utrwalanie wartości marży dokumentów i pozycji dokumentów kategorii sprzedaży. Istniejące definicje rozbudowano o wyliczanie i utrwalanie danych finalnej wartości dokumentu (po uwzględnieniu wszystkich korekt sprzedaży) oraz finalnej wartości sprzedaży i zakupu pozycji (po uwzględnieniu wszystkich korekt sprzedaży i zakupu). Odpowiednie pola zostały dodane także do podstawowych domen analitycznych z tego zakresu.

Moduł CRM
Funkcjonalności

e-mail Rozbudowano mechanizm Notyfikacji mailowych. W ramach rozbudowy klasy i interfejsy:

 • NofitifationChangesParams
 • EmailSenderServiceParams
 • SmsSenderServiceParams
 • IRowNotificationSenderService
 • IEmailSenderService
 • NotificationsServiceParamsProvider
 • IRowChangedNotifications

zostały zastąpione następującymi:

 • Soneta.Business.Notifications.NotificationParamsProvider
 • Soneta.Business.Notifications.EmailNotificationServiceParams
 • Soneta.Business.Notifications.SmsNotificationServiceParams
 • Soneta.Business.Notifications.IRowNotificationService
 • Soneta.Business.Notifications.NotificationParamsProvider
 • Soneta.Business.Notifications.IRowChangedNotification

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Poprawione funkcje

e-mail Poprawiono działanie funkcjonalności „Wyślij email”. Od tej pory jeśli w szablonie wiadomości email zaznaczono parametr „Potwierdzenie odczytania” to w razie użycia tego szablonu w czasie korzystania z funkcjonalności „Wyślij email” parametr ten zostanie przeniesiony na wysyłaną wiadomość email. Spowoduje to, że podczas otwarcia wiadomości przez odbiorcę wyświetli się okno parametru z prośbą o potwierdzenie oczytania wiadomości email.

e-mail Zmieniono informacje wyświetlaną w logu systemu w wypadku wysyłania Pocztą CRM kilku dokumentów sprzedaży z poziomu listy przy pomocy funkcji „Wyślij email pdf”. Od tej pory jeśli wśród wysyłanych zbiorowo dokumentów sprzedaży wygenerowanych mechanizmem raportowania XtraReports znajduje się taki, którego Kontrahent nie ma przypisanego adresu e-mail, to w logu pojawi się informacja o nieudanej próbie wysłania dokumentu o danym numerze oraz o zapisaniu wiadomości w kopiach roboczych, a pozostałe dokumenty zostaną wysłane do adresatów (wysyłka nie zostanie przerwana).

Kontrahent Zmodyfikowano wydruk „Status VAT” dostępny z poziomu formularza kontrahenta. Od tej pory na wydruku tym w polu „NIP” widoczne będą dane kontrahentów krajowych i zagranicznych.

Kontrahent Poprawiono działanie pobierania danych z GUS przy braku uprawnień do edycji nazwy kontrahenta. System nie pobierał nazwy, w momencie dodawania nowego kontrahenta, przy wyłączonym uprawnieniu do edycji nazwy kontrahenta. Obecnie program podczas zakładania kartoteki kontrahenta pozwala na pobranie i zapisanie nazwy. Po zapisaniu kartoteki dalsza edycja nazwy jest niemożliwa.

Kontrahent Poprawiono błąd polegający na braku możliwości otwarcia formularza Kontrahenta przez Operatora przypisanego do Roli, w której prawo do Definicja zadania CRM (Rola\Prawa\Zadania\Definicja zadania CRM ustawiono jako „Zakaz dostępu”. Od tej wersji błąd nie występuje.

Zadania i Zdarzenia Poprawiono błąd polegający na braku możliwości wskazania w formularzu zadania w polach „Prowadzący” i „Wykonujący”, w formularzu projektu w zakładce „Wykonujący” oraz w formularzy etapu projektu w zakładce „Wykonujący” Operatora, któremu na definicji zadania albo projektu w zakładce „Prawa danych” przyznano prawo „Tylko do odczytu”.​

Moduł DMS
Funkcjonalności

Pozostałe Zmieniono mechanizmy służące do wyliczania praw obiektowych w powiązaniu z blokowaniem wiersza na definicji zadania. Pozwoliło to na zoptymalizowanie czasu wyświetlania list Dokumenty dodatkowe i Powiązane dokumenty dodatkowe, gdy zawierają dużą liczbę dokumentów (ponad 1000).

Pozostałe Dodano role systemowe do obsługi rozszerzonego systemu praw:

 1. DMS I (podstawowy) – wyposażony w nią operator może: przeglądać istniejące dokumenty dostępne w rejestrach DMS oraz procesować dokumenty do dalszej analizy.
 2. DMS II (zaawansowany) – wyposażony w nią operator może przeglądać oraz edytować zewidencjonowane dokumenty dostępne w DMS. Ma możliwość dodawania nowych dokumentów do rejestrów DMS i usuwania istniejących oraz przypisywania do dokumentu kontrahentów, pracowników, banków, urzędów, urzędów celnych, urzędów skarbowych, instytucji finansowych czy dostępnych matryc dokumentów. Może dodawać, podpisywać i usuwać załączniki do dokumentu oraz określać dostęp do danego dokumentu dla konkretnego operatora/grupy operatorów. Ma także możliwość procesowania dokumentów do dalszej analizy.
Moduł Handel
Funkcjonalności

Opłata cukrowa Dodano wydruk deklaracji CUK-1 według obowiązującego wzoru. Wydruk może służyć do papierowej archiwizacji tego dokumentu, gdyż deklaracja jest składana wyłącznie w postaci elektronicznej.

Definicje dokumentów Umożliwiono konfigurowanie sposobu tworzenia numeru dokumentu ewidencji powstającego na podstawie dokumentu handlowego. Dotychczas numer tworzył się automatycznie z numeru dokumentu handlowego, albo z jego numeru obcego. Obecnie w definicji dokumentu dostępne są opcje: Automatycznie/Z numeru własnego/Z numeru obcego.

Definicje dokumentów W interfejsie edycji listy cech kopiowanych w relacjach pomiędzy dokumentami udostępniono ustawianie kolejności, w jakiej cechy mają być kopiowane. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy cechy z algorytmem korzystają z wartości innych cech, które muszą w związku z tym być skopiowane wcześniej.

JPK Zmodyfikowano definicję XML do eksportu pliku JPK_FA. Dotychczas w przypadku eksportu dokumentów ewidencji niemających odpowiedników w dokumentach handlowych jako numer dokumentu eksportowany był numer dokumentu ewidencji, czyli wewnętrzny numer dokumentu księgowego. Obecnie eksportowany jest numer zewnętrznego dokumentu (NumerDokumentu), jeśli jest wypełniony.

EDI Zmieniono definicję EDI do importu JPK_V7. Po zmianie podczas importu pliku do bazy dodają się tylko kontrahenci z niepustym NIP-em. W przypadku pustego NIP-u do dokumentu podstawiany jest kontrahent Incydentalny i nazwa z pliku. Zmiana ma na celu optymalizację importu w przypadku, gdy w pliku występuje wiele dokumentów wystawionych dla indywidualnych klientów.

EDI W standardowej definicji EDI Invoice EDINet dodano sekcję ShipTo z adresem dostawy. Adres pochodzi z odbiorcy albo miejsca dostawy, jeśli jest wskazane. Zmiana dotyczy nowych baz.

EDI W standardowej definicji EDI Invoice EDINet dodano sekcję Seller (obok Issuer) z danymi sprzedawcy. Zmiana dotyczy nowych baz.

Deklaracja Intrastat Ulepszono mechanizm generowania deklaracji Intrastat. Dodano uwzględnienie miejsca dostawy (lokalizacji) jako źródła danych o kraju przeznaczenia. Dotychczas kraj przeznaczenia był pobierany z danych odbiorcy, obecnie jest pobierany z miejsca dostawy, jeśli jest ono wskazane.

Integrator Ulepszono definicję XML do importu dokumentów handlowych za pomocą enova365.Integrator. Dodano ustawianie rachunku bankowego w płatności (na podstawie jego numeru) w przypadku dokumentów zakupu. Zmiana dotyczy nowych baz.

Płatności dokumentów handlowych Udostępniono metody API do obsługi terminal płatniczych w rozwiązaniach własnych.

Płatności dokumentów handlowych Zaimplementowano integrację enova365 z terminalami płatniczymi obsługiwanymi przez serwis Polcard. Obecnie integracja działa z terminalami Polcard/Paytel/PeP. Wszystkie terminale obsługiwane za pomocą wariantów protokołu ECR-FT.

Relacje dokumentów Obsłużono zmianę rozliczenia relacji z dokumentem nadrzędnym poprzez wystawienie korekty do dokumentu podrzędnego. Obecnie po włączeniu odpowiedniego parametru w definicji relacji korekta może modyfikować rozliczenie relacji pomiędzy dokumentem korygowanym, a nadrzędnym do niego, np. w sekwencji ZO->FV-KFV, gdzie zatwierdzenie KFV może zmodyfikować rozliczenia relacji ZO-FV, np. zmniejszyć rozliczoną ilość ZO w przypadku, gdy KFV zmniejsza ilość z pozycji FV.

Poprawione funkcje

Integrator Poprawiono kontrolę licencji poprzez zmianę typu Time na DateTime w metodzie EnovaLicence.SetLogin. Dotychczasowe rozwiązanie powodowało pojawianie się komunikatu o błędzie kontroli licencji podczas korzystania z dodatku Integrator.

Limit kredytowy Poprawiono mechanizm kontroli limitu kredytowego. Dotychczas w pewnym scenariuszu nie można było zatwierdzić dokumentu płatnego gotówką, jeśli kontrahent miał przekroczony limit kredytowy.

Ceny i rabaty Poprawiono mechanizm kopiowania przecen okresowych. Dotychczas nie dało się skopiować i zapisać przeceny, które zawierała progi ilościowe.

Dokumenty handlowe Poprawiono mechanizm importu pozycji dokumentu handlowego z arkusza Excel. Dotychczas import nie udawał się w przypadku, gdy dane z ilością poniżej 1 (ułamkową) wklejano do dokumentu rozchodowego, a stan towaru był poniżej jedności (ale w ilości wystarczającej dla pozycji).

Dokumenty handlowe Poprawiono obsługę skanowania kodu kreskowego czytnikiem w przypadku zatwierdzonego dokumentu z włączoną edycją ilości zrealizowanej, mającej na celu ustalenie ilości zrealizowanej. Dotychczas skanowanie takie kończyło się błędem w przypadku, gdy wykonywano je z poziomu formularza dokumentu otwartego za pomocą zeskanowania kodu kreskowego z jego numerem.

Dokumenty handlowe Poprawiono algorytm wyliczeni stanu fizycznego na dzień. Dotychczas w przypadku pewnej sekwencji wystawiania dokumentów wyliczał on niewłaściwe wartości.

JPK Poprawiono działanie metody Soneta.Handel.AktualizacjaGrupTowarowychVATWorker. Dotychczas w pewnych scenariuszach użycia w dodatkach własnych metoda generowała błędy.

Uprawnienia Na roli dodano brakujące prawo odpowiadające za możliwość konfiguracji drukarek fiskalnych. Prawo dodano w gałęzi Rola/Prawa/Inne/Opcje/Page (Handel/Drukarka fiskalna).

Kompletacja Poprawiono wyliczenie ilości zamienników potrzebnych zamiast brakującego składnika kompletacji. Dotychczas w pewnych przypadkach użycia ilość zamiennika wyliczała się niewłaściwie.

Kompletacja Poprawiono obsługę zamienników w kompletacji. Dotychczas podpowiadanie zamienników składnika nie działało poprawnie w sytuacji, gdy w składnikach kompletacji występował wielokrotnie ten sam towar.

Zamówienia i oferty Poprawiono działanie workera ObrotyPozycji w zakresie działania na zamówieniach z obrotami. Dotąd na dokumentach tego typu pokazywał on zerową marżę.

Sprzedaż Poprawiono działanie filtra wg magazynu w szybkiej sprzedaży. Dotychczas w pewnych okolicznościach filtr nieoczekiwanie zmieniał swoje ustawienie po wybraniu zasobu do sprzedaży.

Wydruki

Dokumenty handlowe Ulepszono wydruk faktury sprzedaży (REPX). Uszczegółowiono informację o dokonanej zapłacie z podaniem sposobu zapłaty.

Dokumenty handlowe Zmodyfikowano wydruk dokumentu sprzedaży. Dotychczas nie drukował się na nim NIP nabywcy w sytuacji, gdy na dokumencie wybrano kontrahenta incydentalnego i ręcznie wypełniono NIP na formularzu dokumentu.

Korekty dokumentów Poprawiono wydruki korekt dokumentów sprzedaży. Od wersji 2010 nie zawierały one pozycji dodanych na korekcie.

Płatności dokumentów handlowych Poprawiono wydruk faktury do paragonu. Dotychczas na takim wydruku nie było informacji o dołączonych zaliczkach (wpłatach) rozliczanych podczas zatwierdzania paragonu.

Faktury zaliczkowe Poprawiono wydruk faktury zaliczkowej. Dotychczas w pewnym scenariuszu w tabeli rozliczonych wpłat nie drukowała się poprawnie kwota walutowa.

Dodatki

Opłata cukrowa Umożliwiono zapis CUK-1 (pliku XML) na dysku. Dotąd był on zawsze zapisywany w bazie danych. Decyduje o tym parametr konfiguracji, który dotyczy zapisu plików JPK.

Kurierzy Poprawiono odczytywanie pobranych plików z listami przewozowymi w przypadku. W przypadku pracy w interfejsie HTML pliki zapisane na serwerze, skąd następnie nie były poprawnie odczytywane do poglądu/wydruku.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Deklaracje PIT Dodano nowe wersje deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) obowiązujące do przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2021. W części D została zwiększona ilość parametrów do 12, dotyczących przesunięcia terminu zapłaty podatku. Parametry dotyczące przesunięcia wpłaty są dostępne na formularzu deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) naliczanych za miesiąc grudzień. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

e-Deklaracje PIT Udostępniono schematy do wysyłki nowych wersji edeklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11), stosowanych za rok 2021 od dnia 16 kwietnia 2021.

Czas pracy nadgodziny Wprowadzono zmiany w metodzie „Liczba nadgodzin 100 okresowe” wykorzystywanej do konfiguracji własnych niestandardowych elementów płacowych. Nadgodziny 100% dobowe, wprowadzone przez strefę Nadgodziny 100%, zawyżały ilość nadgodzin okresowych.

PPK Umożliwiono połączenie Instytucji Finansowych PPK. W przypadku ustawienia na „TAK” parametru „Udostępnij czynności związane z blokowaniem i łączeniem kartotek kontrahentów” ( Narzędzia|Opcje|Kontrahenci i Urzędy|Ogólne) na liście Instytucji Finansowych PPK będzie dostępna Czynność ” Połącz Instytucje PPK”. W parametrach czynności należy wybrać Instytucję nadrzędną oraz dokument księgowy. W przypadku, gdy użytkownik korzysta z modułów księgowych, jeśli przed połączeniem kontrahent podrzędny posiadał rozrachunki nierozliczone, zostanie automatycznie wygenerowany dokument, który przeniesie płatności na kontrahenta nadrzędnego. Udostępniono również operację, która pozwoli na rozłączenie instytucji finansowych, jest ona dostępna z poziomu kartoteki Instytucji Finansowej PPK z menu Czynności.

Świadczenia socjalne Dodano w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Płace/Wynagrodzenia w sekcji „Świadczenia socjalne” wskaźnik „Limit świadczeń socjalnych”, który będzie aktualizowany w ramach standardowej aktualizacji wskaźników. Dodano także w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Płace/Elementy wynagrodzenia dwa nowe standardowe elementy rozliczające świadczenia socjalne: „Świadczenie socjalne (z limitem, dodatek)” jako „Dodatek” oraz Świadczenie socjalne (z limitem) jako „Świadczenie”. Na definicji elementu wynagrodzenia dodano również w zakładce Rozliczenie sekcję „Świadczenia socjalne” wraz z parametrem „Uwzględnij w limicie świadczeń zwolnionych z podatku”. Dla powyższych dwóch elementów wynagrodzenia parametr standardowo jest zaznaczony na „Tak”, natomiast dla pozostałych przyjmuje wartość 'Nie’. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Zajęcia komornicze Umożliwiono na zajęciu wynagrodzenia wyłączenie z potrącenia zasiłków oraz świadczeń socjalnych. Na formularzu zajęcia wynagrodzenia dodano sekcję „W kwocie zajęcia uwzględniaj”, gdzie są dostępne parametry:

 • „Wypłaty z ZFŚS – domyślnie zaznaczony na TAK. Po zaznaczeniu na NIE, elementy zdefiniowane jako rodzaj Świadczenia socjalne będą pomijane przy wyliczeniu kwoty zajęcia wynagrodzenia.
 • „Zasiłki” – domyślnie zaznaczony na TAK. Po zaznaczeniu na NIE, elementy rozliczane jak zasiłki będą pomijane przy wyliczeniu kwoty zajęcia wynagrodzenia.

Zajęcia komornicze Ograniczono wysokość kwoty wolnej do wynagrodzenia minimalnego, w przypadku zajęcia wynagrodzenia zleceniobiorców, dla których umowa stanowi podstawowy dochód utrzymania. W przypadku umowy cywilnoprawnej ze stawką za godzinę, w przypadku wprowadzenia w zestawieniu rozliczenia większej liczby godzin niż wynika to z normy kodeksowej, kwota wolna będzie ograniczana do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Zajęcia komornicze Umożliwiono ustawienie na umowie cywilnoprawnej, czy dana umowa ma podlegać w całości potrąceniu wynagrodzenia, czy do limitu. Na formularzu umowy na zakładce „Dodatkowe” w sekcji „Zajęcia wynagrodzenia” dodano parametr „Potrącenie całkowite”. Po zaznaczeniu parametru „Potrącenie całkowite” na TAK, zajęcie wynagrodzenia potrąci całą kwotę należną z umowy, bez stosowania limitu potrącenia i kwoty wolnej.

PKZP, ZFM Umożliwiono ograniczenie spłat pożyczki PKZP/ZFM do limitu. Na definicji elementów pisanych poprzez edytor algorytmu, na zakładce Algorytm/Ogólne w parametrze ” do limitu” oprócz opcji „Uwzględniaj” i „Nie dotyczy” umożliwiono również wskazanie pozostałych limitów: Standardowy, Alimenty, 80% minimalnego, 100% minimalnego. Na standardowych definicjach elementów „Spłata pożyczki PKZP” oraz „Spłata pożyczki ZFM”, które nie były modyfikowane przez użytkownika, edytor algorytmu został dostosowany bo obsłużenia wskazanych powyżej limitów.
UWAGA: Dla pozostałych elementów pisanych edytorem algorytmu, po wybraniu na zakładce Algorytm/Ogólne w polu „do limitu” jednej z opcji należy w edytorze zawrzeć warunki na obsłużenie naliczeń z uwzględnieniem limitów. Bez odpowiedniego kodu algorytmu na definicji elementu, limity nie będą działały.

Teczki pracownicze Dostosowano plik z metadanymi dotyczącymi poszczególnych dokumentów z zapisanej Elektronicznej teczki pracownika (Lista pracowników/Czynności/Zapisz teczkę do pliku), tak aby był zgodny ze schematem opublikowanym na podstawie §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem pracodawca zapewnia zgodność struktury technicznej pliku XML z metadanymi ze specyfikacją techniczną zamieszczoną na stornie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy.

Definicja Elementów Wynagrodzenia W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na formularzu definicji elementu wynagrodzenia w zakładce 'Rozliczenie’ dodano sekcję 'Zwrot składki PPK’ oraz parametr 'Uwzględnij w zwrotach składek PPK’ z następującymi opcjami do wyboru: Nie dotyczy, Zwrot po stronie pracownika, Zwrot po stronie pracodawcy. Opcja 'Zwrot po stronie pracownika’ została ustawiona na następujących standardowych elementach wynagrodzenia: Zwrot składki PPK (uczestnik), Zwrot nadpłaty PPK (etat, uczestnik), Zwrot nadpłaty PPK (umowa, uczestnik). Opcja 'Zwrot po stronie pracodawcy’ została ustawiona na następujących standardowych elementach wynagrodzenia: Zwrot składki PPK (etat, pracodawca), Zwrot składki PPK (pracodawca), Zwrot składki PPK (um.poz, pracodawca), Zwrot składki PPK (umowa, pracodawca), Zwrot nadpłaty PPK (etat, pracodawca), Zwrot nadpłaty PPK (umowa, pracodawca). Na pozostałych standardowych elementach wynagrodzenia parametr 'Uwzględnij w zwrotach składek PPK’ został ustawiony jako 'Nie dotyczy’.

Kalendarz(czas pracy) Do formularza nieobecności dodano jako ostatnią zakładkę „Uwagi” z możliwością wpisania dodatkowych informacji przez operatora. Jeżeli nieobecność powstała w wyniku złożenia wniosku z poziomu pulpitów pracowniczych, to w w/w zakładce znajdą się informacje uzupełnione w polu „UWAGI” na danym wniosku o nieobecność.

Poprawione funkcje

Deklaracje ZUS Wprowadzono zmiany w wykazywaniu kwot na deklaracji ZUS RPA w bloku III.B. W przypadku elementów wypłaty, których okres przypada na przełomie dwóch lat kalendarzowych kwota w bloku III.B na deklaracji ZUS RPA jest wykazywana proporcjonalnie do okresu przypadającego na poprzedni rok kalendarzowy. Łączna kwota elementu jest dzielona przez ilość dni kalendarzowych z okresu trwania elementu i mnożona razy ilość dni kalendarzowych przypadających na poprzedni rok.

Deklaracje ZUS Poprawiono wykazywanie kwoty przychodu należnego za inny rok kalendarzowy na załączniku ZUS RPA do deklaracji ZUS DRA. W przypadku wypłaty elementu za inny rok kalendarzowy z więcej niż 3 poprzednich lat, na załączniku były wykazywane maksymalnie 3 lata.

PPK Wprowadzono zmiany w naliczaniu storna elementów: Przychód od skł. pracodawcy PPK (etat), Przychód od skł. pracodawcy PPK (RSP), Przychód od skł. pracodawcy PPK (um.poz), Przychód od skł. pracodawcy PPK (umowa). W przypadku oznaczenia elementów do przeliczenia na wypłacie stornującej naliczały się dwa elementy na minus. Obecnie na wypłacie będą naliczone dwa elementy z czego jeden na minus ( storno) oraz drugi na plus w wysokości Przychodu od skł. PPK.

PPK Zmodyfikowano algorytm naliczania elementów: Przychód od skł. pracodawcy PPK (etat), Przychód od skł. pracodawcy PPK (RSP), Przychód od skł. pracodawcy PPK (um.poz), Przychód od skł. pracodawcy PPK (umowa). Elementy zostaną naliczone tylko na wypłacie gdzie miesiąc PIT (podatkowy) wypłaty jest zgodny z miesiącem wynikającym z daty przekazania dokumentów Składek PPK. Przykład: Pracownikowi w wypłacie za marzec wypłaconej 10 kwietnia naliczono składki PPK. Dokument „Składki PPK” za miesiąc kwiecień przekazano z datą 15 kwietnia do Instytucji Finansowej. W poprzedniej wersji licząc wypłatę za kwiecień na 10 maja został naliczony element „Przychód od skł. pracodawcy PPK (etat)”. Obecnie ten element nie zostanie naliczony ponieważ miesiąc podatkowy przekazania składek PPK jest różny od miesiąca podatkowego wypłaty. Kwota przychodu zostanie wykazana na deklaracji PIT-11.

Zajęcia komornicze Poprawiono naliczenia zajęcia wynagrodzenia, po oznaczeniu wypłaty do przeliczenia. Wcześniej po przeliczeniu wypłaty naliczało się tylko zajęcie z ujemną wartością.
UWAGA: Na definicji elementów „Zajęcie komornicze” oraz „Alimenty” na zakładce „Ogólne” w parametrze „Rodzaj wypłaty” zostało zmienione ustawienie z „Etat” na „Warunkowy lub inna”.

Zajęcia komornicze Zmieniono sposób wyliczania kwoty „Pozostaje” na zajęciu wynagrodzenia. W przypadku gdy element Alimenty lub Zajęcie komornicze został Anulowany kwota „Pozostaje” na zajęciu komorniczym była zaniżona o wartość Anulowanego elementu.

Pracownicy Eksportowi Poprawiono naliczanie zajęcia komorniczego w przypadku różnych definicji list płac. Jeżeli w związku ze zmianą wydziału pracownik miał naliczone dwie listy płac, to po oznaczeniu do przeliczenia na wypłacie korygującej zajęcie na plus naliczało się jednej definicji listy płac, a zajęcie na minus na drugiej liście płac.

Potrącenia Poprawiono przeliczanie kwoty potrącenia wprowadzonego w walucie obcej. Jeżeli na definicji potrącenia na zakładce Algorytm/Ogólne w parametrze „do limitu” parametrze była wybrana jedna z opcji: Standardowy, Alimenty, 80% minimalnego, 100% minimalnego, to wartość potrącenia w walucie obcej nie była przeliczana.

Operacje seryjne Zmodyfikowano seryjne dodawanie nieobecności z poziomu listy pracowników:

 • operacja wykonywana jest zawsze do końca i u pracowników, u których jest to możliwe nieobecność jest dodawana,
 • dodano pasek postępu,
 • jeśli z jakiegoś powodu operacja nie może się wykonać to pojawia się błąd, a w logu znajduje się informacja dlaczego zapis pominięto – z konkretnym wskazaniem pracownika,
 • jeśli podczas dodawania nieobecności pojawia się ostrzeżenie, to taka informacja znajduje się w dodatkowym oknie do decyzji czy kontynuować czy też nie.

Operacja seryjnego dodawania nieobecności możliwa jest z poziomu listy pracowników wybierając Czynności/Operacje seryjne/Dodaj nieobecności …

Wydruki

Deklaracje GUS Poprawiono generowanie raportu Zestawienie Z-02. W przypadku kiedy w opcjach wydruku w polu „Zapis obliczeń:” wpisano jakąś wartość tekstową, to przy uruchamianiu raportu pojawiał się błąd: „Wartość indeksu (o wartości początkowej zero) musi być większa od zera…” Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Deklaracje GUS Poprawiono wykazywanie czasu pracy oraz kwot wynagrodzenia na wydruku Zestawienie Z-02. W przypadku kiedy naliczone były wypłaty korygujące, błędnie podwójnie wykazywany był czas pracy, a w wynagrodzeniach uwzględniana była cała kwota, a nie tylko ta po korekcie. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Deklaracje PIT Dodano wydruk Repx do nowych wzorów deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) oraz zaktualizowano wydruki Informacji miesięcznych do deklaracji.

PPK Na wydrukach 'Zestawienie list płac’ oraz 'Zestawienie wypłat’ dodano informację o kwotach zwrotu składek PPK zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Na raporcie 'Zestawienie wypłat’ blok 'Zwrot składki na PPK’ widoczny będzie, gdy na wypłacie będą elementy związane ze zwrotami składek PPK. Raport 'Zestawienie list płac’ dostępny jest z listy Kady i Płace/Płace/Listy Płac, natomiast 'Zestawienie wypłat’ dostępne jest z listy Kady i Płace/Płace/Wypłaty. Zmiana dotyczy wydruków w formacie REPX.

PPK Na wydrukach 'Pełna lista płac’ oraz 'Podsumowanie list płac’ dodano informację o kwotach zwrotu składek PPK zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Raporty dostępne są z listy Kady i Płace/Płace/Listy Płac. Zmiana dotyczy wydruków w formacie REPX.

APT Wydruk „Rozliczenie kontrahenta” dla pracownika zewnętrznego. Udostępniono wydruk „Rozliczenie kontrahenta” dostępny jest z listy Kadry i Płace/Płace/Rozliczenie kontrahenta. Na raporcie zaprezentowane są szczegółowe rozliczenia pracownika zewnętrznego ( współpraca B2B lub wypożyczanie z APT)

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Rozrachunki W dokumentach ewidencji: na zapisach księgowych oraz na płatnościach i zapłatach dodano nową zakładkę „Powiązane zapisy”. Zakładka prezentuje listę zapisów księgowych powiązanych z danym rozrachunkiem. Zawiera informacje o numerze dokumentu/dekretu, dacie, koncie i stronie księgowania oraz kwotach wynikających z zapisu (kwota operacji, kwota zapisu, kwota operacji do rozliczenia, kwota zapisu do rozliczenia). W przypadku, gdy dany rozrachunek jest nierozliczony oraz wykazany w bilansie otwarcia kolejnych lat, lista „Powiązane zapisy” zawiera informacje o wszystkich powiązanych zapisach księgowych wynikających z dokumentu BO (Bilans otwarcia). Nowa zakładka jest również dostępna z poziomu nierozliczonych zapisów księgowych na konta rozliczeniowe, jeżeli zostały przeniesione bilansem otwarcia na kolejny okres obrachunkowy.

Przelewy Dla przelewów podatkowych umożliwiono wskazanie typu okresu: „J-dzień”.

Poprawione funkcje

Płatność Poprawiono błąd powodujący przeliczanie płatności po wybraniu dokumentu korygowanego w polu „Korekta do” na dokumencie ewidencji zakupu lub sprzedaży, jeżeli na definicji dokumentu korekty były włączone automatyczne płatności. Przed zmianą płatności na dokumencie korekty po wybraniu dokumentu korygowanego były zawsze przeliczane. W przypadku dokumentów z elementami VAT w PLN i płatnościami w walucie obcej na korekcie następowało przeliczenie płatności na PLN. Aktualnie płatności na korekcie są przeliczane tylko wtedy, jeśli powoduje ona zmianę w polu „Kwota VAT na płatnościach” i ma włączone automatyczne płatności.

Wydruki

Rozrachunki Poprawiono wydruk Raport rozliczeń generowany w mechanizmie XtraReports z poziomu listy Ewidencja środków pieniężnych/Wpłaty i wypłaty. Raport nie uwzględniał rozliczeń dotyczących zapłat. Obecnie wydruk tworzony jest prawidłowo.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice mBank – poprawiono formularz dodawania/usuwania parametrów serwisu. Usunięto możliwość wyboru metody logowania certyfikatem aplikacyjnym, która nie jest obsłużona oraz do wskazania certyfikatu logowania oraz hasła certyfikatu. Podczas konfiguracji serwisu mBank nie ma potrzeby wgrywania lub wskazywania żadnych certyfikatów lub haseł.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Poprawiono błąd występujący podczas pobierania wyciągów w PDF z kilku ewidencji bankowych równocześnie. Przed poprawą pobierany był wyciąg tylko z jednej spośród zaznaczonych ewidencji. Po zmianie błąd nie występuje.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice PEKAO – poprawiono dla przelewów obsługę statusu ACSC.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Santander – poprawiono obsługę podpisu oraz daty wysyłanych przelewów. W przypadku daty pobierana jest data z przelewu lub z paczki przelewów a nie z daty aktualności tak jak to było dotychczas. Zmiana umożliwia wyeksportowanie do banku przelewów z datą przyszłą.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Poprawiono błąd występujący podczas importu wyciągów bankowych filtrem: Skandinaviska Enskilda Banken (MT940), jeżeli opis operacji zawierał symbol OCMT i był rozdzielony na dwie linie. Pojawiający się błąd uniemożliwiał zaimportowanie wyciągu bankowego. Po zmianie wyciągi są prawidłowo importowane.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja CIT-8 Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 30 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 17, CIT-8/BR do wersji 8, CIT/8SP do wersji 5 oraz CIT/8S do wersji 5, CIT-IP do wersji 3 oraz CIT-WZ do wersji 2.
Dodano także formularz, wydruk oraz schemat eDeklaracji dla nowego załącznika do CIT-8(30): CIT/KW(1) – Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od spółek kapitałowych.
Załącznik służy do rozliczenia roku poprzedniego w przypadku przejścia na estoński tryb rozliczania.
Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.02.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 409). Nowe formularze mają zastosowanie dla osiągniętych przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.
Uwaga: Użytkownicy, którzy w trakcie roku generowali zaliczki w oparciu o wzór CIT-8(28) lub CIT-8(29), podczas przejścia na wersję 30 deklaracji CIT-8 powinni sprawdzić poprawność wyliczenia wartości w kolejnych polach deklaracji oraz załączników.

Deklaracja CIT-8 Na płatnościach generowanych z poziomu deklaracji CIT-8 poprzez czynność „Przygotuj płatność – podatek art. 24b” zmieniono domyślne ustawienie podmiotu płatności na: Krajowa Administracja Skarbowa Centrum Rozliczeniowe (KAS). Dotychczas ustawiany był Urząd Skarbowy. Dzięki zmianie na płatności w polu Rachunek podstawiany jest indywidualny rachunek podatkowy.

Zestawienia księgowe Dodano możliwość odwołania się do zapisanego wyniku zestawienia księgowego. W pozycjach, w polu Wyrażenie dodano nową Funkcję zestawień: „Komórka wyniku zestawienia”. Na formatce funkcji należy wskazać:

 • Filtr wyników – filtr służy do zawężenia wyników zestawienia księgowego do wpisanej nazwy wyniku, można w nim używać symboli filtrujących, np.: * (gwiazdka),
 • Wynik zestawienia – zapisany wynik zestawienia księgowego, z którego pobierane będą dane,
 • Pozycja – pozycja wybranego wyniku zestawienia,
 • Kolumna – kolumna wybranego wyniku zestawienia.

Funkcjonalność została dodana również w konfiguracji Pracy na wielu bazach danych, gdzie dodatkowo istnieje możliwość wskazania powiązanej bazy danych oraz pobrania odpowiedniej pozycji i kolumny z zapisanego wyniku we wskazanej bazie.

JPK W konfiguracji procedur VAT, związanych z JPK (Opcje/Ewidencja VAT/Procedury VAT), dodano możliwość wprowadzenia algorytmu ewidencji dla Typu dokumentu sprzedaży VAT oraz Typu dokumentu zakupu VAT. Algorytm jest wywoływany w momencie zatwierdzenia dokumentu ewidencji (nadaniu mu stanu co najmniej Wprowadzony) oraz poprzez czynność „Generuj procedury VAT”.
Dokument ewidencji może mieć przypisany jeden Typ dokumentu. W związku z tym, w momencie wywołania przez algorytmy więcej niż jednej procedury, program zwraca odpowiedni komunikat i nie ustawia żadnej wartości w polu Typ dokumentu VAT(JPK) na dokumencie. Dodatkowo, jeżeli na definicji dokumentu ewidencji (Opcje/Ewidencja dokumentów/Definicje dokumentów) został wskazany Typ dokumentu VAT(JPK) lub został on wprowadzony ręcznie na dokumencie, to jest to ustawienie nadrzędne do wywoływanego algorytmu.

JPK Umożliwiono generowanie pliku JPK_WB dla ewidencji bankowych z oznaczeniem Rachunek VAT (rachunków obsługujących mechanizm podzielonej płatności).

Praca na wielu bazach Na liście Faktury/Sprzedaż/Faktury sprzedaży udostępniono czynność „Kopiuj klientowi”. Czynność jest dostępna tylko w środowisku ze skonfigurowaną Pracą na wielu bazach, tylko w bazie Biura Rachunkowego (w bazie master). Może być wykonana z listy dla pojedynczego lub dla wielu zatwierdzonych dokumentów sprzedaży. Czynność umożliwia skopiowanie wystawionej faktury sprzedaży za usługi BR jako dokument zakupu do bazy klienta obsługiwanego przez BR (bazy slave) oraz automatyczne wygenerowanie przelewu do utworzonej faktury zakupu. Przygotowany w ten sposób przelew jest dostępny dla klienta w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego, gdzie można go pobrać do pliku i zaczytać w systemie bankowym. Dzięki tej funkcjonalności Biuro Rachunkowe ułatwia Klientom terminowe opłacanie faktur za usługi księgowe.

Praca na wielu bazach Dodano nową właściwość wyliczalną „Niezweryfikowane ewidencje” dostępną w organizatorze listy „Analizy baz danych”. Dzięki nowemu polu użytkownik w Biurze Rachunkowym może szybko stwierdzić, czy w bazach Klientów, w danym okresie występują dokumenty ewidencji w stanie Niezweryfikowany, czyli takie, które zostały dodane przez użytkownika Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego i wymagają opracowania przez księgowego.

Praca na wielu bazach Podczas zakładania bazy danych z poziomu konfiguracji Systemowe/Praca na wielu bazach dla Administratora ustawiane jest losowe hasło. Dalsze logowanie do pracy operacyjnej w bazie odbywa się przy pomocy hasła ustalonego dla Administratora w bazie głównej (master). Przed zmianą Administrator systemowy nie miał ustawianego hasła. Jeżeli istnieje konieczność wypięcia bazy z konfiguracji z Pracą na wielu bazach należy przed rozpięciem konfiguracji zadbać o ustawienie dla Administratora znanego sobie hasła.

Schematy księgowe W schemacie księgowym dla dokumentu Polecenie księgowania dla przedmiotu księgowania Płatności dodano w trybie uproszczonym możliwość wskazania konta wg zapisu rozliczającego. Nowa opcja dostępna jest w segmentach konta jako Segment zamiennik: Wg zapisu rozliczającego.

Schematy księgowe Umożliwiono filtrowanie schematów księgowych według typu ewidencji.

Ewidencja dokumentów Rozszerzono wielkość pól filtrujących: „Zakres” oraz „Okres” na belkach filtrujących nad listami, tak aby mieściły pełny okres obrachunkowy, np. 01.01.2021…31.12.2021.

Okres obrachunkowy Zmieniono sortowanie w filtrze Okres występującym na listach w obszarze księgowym. Po zmianie dane w oknie wyboru są ustawione od najnowszej do najstarszej.

Deklaracje Na deklaracjach miesięcznych w obszarze Księgowość/KPiR oraz na deklaracjach VAT zmieniono domyślny okres podpowiadający się na formularzach jako miesiąc poprzedni w stosunku do bieżącej daty systemu. Analogiczną zmianę dodano w czynnościach generowania JPK: Generuj plik JPK…, Generuj plik JPK_VAT. Dodatkowo na liście Ewidencja dokumentów/Jednolite Pliki Kontrolne w filtrze Okres zmieniono zakres dat miesięczny na bieżący rok obrachunkowy.

Poprawione funkcje

Ewidencja VAT Poprawiono wykazywanie na dokumencie sprzedaży zbiorczej, utworzonym do dokumentów fiskalizowanych z obszaru handlowego, informacji o typie sprzedaży dla usług. Dotychczas zarówno towary jak i usługi zarejestrowane na dokumentach fiskalizowanych, po utworzeniu dokumentu sprzedaży zbiorczej, miały nadany na elementach VAT typ „Towar”. Obecnie dla usług nadawany jest typ „Usługa”, a dla towarów „Towar”.

Rozliczenia księgowe Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie rozliczenia księgowego rozrachunków walutowych, w których strona rozliczenia po przeliczeniu na PLN jest mniejsza od zera. Przy próbie rozliczenia pojawiał się błąd: Wymagane jest wprowadzenie wartości pola „Kwota zapisu ma”, uniemożliwiający zapisanie rozliczenia.
Przykładowo rozliczano 2 dokumenty – jeden: 0,02 CZK, kurs: 0,5 = 0,01 PLN oraz drugi: 0,40 CZK, kurs: 0,1 co daje 0,24 PLN. Podczas rozliczenia księgowego kwota 0,02 CZK przeliczona po kursie 0,1 wynosiła 0,002 PLN, co po zaokrągleniu dawało kwotę 0,00 PLN. Po zmianie, program dopuszcza możliwość rozliczenia księgowego w przypadku, gdy kwota zapisu na rozliczeniu księgowym mieści się w przedziale 0,00 – 0,01 PLN i domyślnie zaokrągla ją do kwoty 0,01 PLN. Dzięki temu błąd w takim przypadku nie występuje i można zapisać rozliczenie.

Wydruki

Ewidencja dokumentów Poprawiono wydruk Dokumentu wewnętrznego w mechanizmie raportowania XtraReports, dostępnego z poziomu Ewidencji dokumentów dla Dokumentu wewnętrznego nabycia VAT należny oraz Dokumentu wewnętrznego nabycia VAT naliczony w zakresie prezentacji numeru NIP kontrahenta. Dotychczas na wydruku prezentowany był numer NIP tylko dla kontrahentów krajowych. Po zmianie na raporcie wyświetlany jest numer NIP dla kontrahentów krajowych oraz zagranicznych.

Dodatki

Eksporty dekretów list płac Udostępniono nową wersję dodatku Eksporty Dekretów List Płac – 2.4.0, zawierającą następujące zmiany:

 • Zapisy równoległe (wg maski symbolu konta podanej w parametrach czynności eksportu) umieszczane są jako końcowe pozycje w pliku wynikowym.
 • W parametrach eksportu dodano możliwość wskazania cechy grupującej oraz wariantu eksportu dostosowanego do szablonów importu w programie Symfonia. Do wyboru są następujące szablony: HMFFK, HMFK i PLACE.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Rezerwacje Wprowadzono mechanizm rezerwacji surowców pod zlecenie, pozwalający na obsługę sytuacji, w której rozchód surowców z danego zlecenia realizowany jest wcześniej określoną dostawą towaru, niezależnie od wybranego dla danego magazynu algorytmu obrotów.

Zlecenie produkcyjne Z poziomu zlecenia produkcyjnego umożliwiono zapisanie szacunkowego kosztu wytworzenia, wyliczanego na podstawie ostatniej ceny zakupu surowców oraz planowanego czasu operacji. Do tej pory opcja zapisu była tylko dostępna dla surowców wyliczanych wg wartości rozchodu i trafiała do pola o nazwie Koszt wytworzenia. Nowa wartość zapisywana jest w dedykowanym polu o nazwie: Szacunkowy Koszt Wytworzenia.

Osoby w produkcji Słownik kompetencji został przeniesiony z dotychczasowego miejsca tj. Narzędzia – Opcje – Produkcja – Kompetencje do głównego drzewa folderów tj. Produkcja – Osoby – Kompetencje. Tym samym od wersji 2104.0.0 słownik kompetencji nie będzie już dostępny w części konfiguracyjnej programu. Zmiana została wprowadzona, aby poprawić ergonomię pracy na systemie.

Dokumenty magazynowe Umożliwiono przyjęcie półproduktu wg wartości wyliczanej cechą. W tym celu dla tabeli PozycjeTechn należy wprowadzić cechę algorytmiczną, a następnie z poziomu technologii w pozycji zdefiniowanej dla operacji jako „półprodukt” należy zmienić ustawienie dotyczące sposobu wyznaczenia wartości ze „Standardowego” na „Wyliczany” i kolejno przypisać cechę, na podstawie której wartość ta będzie obliczana.

Harmonogram Wprowadzono poprawki w zakresie planowania produkcji. Od tej pory planer uwzględnia nieobecności wprowadzone w kalendarzu pracownika z poziomu Kadr i Płac, jak również zdarzenia wprowadzone w kalendarzu zasobów CRM, np. zaplanowane serwisy, wypożyczenia itp.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Definicja procesu Na formularzu definicji procesu dodano sekcję Pozostałe. W sekcji dodano pole Ukryj nazwę zadania docelowego dla tranzycji. Określa ono czy na obiekcie będącym parentem danego procesu w sekcji Podejmij decyzję będzie widoczna zarówno nazwa tranzycji, jak i nazwa jej zadania docelowego, czy nazwa zadania docelowego będzie ukryta. Pole jest domyślnie ustawiane na Nie za wyjątkiem procesów kadrowych (Wnioski pracownicze, Utwórz dokument pracownika, Udostępnij dokument pracownika, Przywracanie dokumentu pracownika do edycji), gdzie przyjmuje wartość Tak.

Poprawione funkcje

Pozostałe Usunięto błąd, który uniemożliwiał wykorzystanie Lokatora na liście elementów struktury, jeśli w tej strukturze definicje elementów miały dozwolony typ powiązania „Wszystkie”. Od teraz Lokator pozwala na wyszukiwanie elementów o tym typie powiązania po nazwie elementu struktury, natomiast Wiersz filtrowania – zarówno po nazwie elementu, jak i po źródle struktury organizacyjnej.

Pozostałe Poprawiono wyświetlanie pola ElementStrukturyOrganizacyjnejPathWorkers.Path na elemencie struktury organizacyjnej. Od teraz do wyświetlenia tego pola nie jest potrzebna aktualna data (ActualDate) w Context.

Moduł Praca zdalna
Funkcjonalności

Praca zdalna Zmieniono sposób rejestrowania czasu pracy przez zalogowanych Operatorów systemu. Od tej pory po uruchomieniu funkcjonalności 'Rejestracja czasu pracy’ wyświetli się okno, w którym użytkownik będzie mógł zarejestrować fakt związany z czasem pracy poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Domyślnie przy rejestrowaniu rozpoczęcia dnia pracy aktywne są przyciski: 'Rozpoczęcie pracy’. Kolejne przyciski aktywują się w zależności od wybranego przycisku. Logika wyświetlania przycisków może być modyfikowana w ustawieniach konfiguracyjnych: Narzędzia\Opcje\Praca Zdalna\Definicja rejestracji czasu pracy, zakładka 'Algorytm akcji’. Dodatkowo w wyświetlonym oknie widoczna jest lista zarejestrowanych w danym dniu aktywności związanych z czasem pracy. Użytkownik, który posiada odpowiednia prawa, ma możliwość otworzyć wpis dostępny na liście i dokonać w nim stosownych zmian. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Praca zdalna Dodano możliwość utworzenia Definicji Rejestracji Czasu Pracy. Definicje pozwalają określić, jak ma działać funkcja rejestrowania czasu pracy dla wybranych pracowników. Konfiguracja definicji dostępna jest w Narzędzia\Opcje\Praca zdalna\Definicje rejestracji czasu pracy. Na definicji możemy ograniczyć możliwość wyświetlania i edycji wpisów w formularzu rejestracji czasu pracy. Mamy także opcję pozwalającą na zmodyfikowanie algorytmu dostępności przycisków. Definicje przypisujemy do pracowników bezpośrednio na karcie definicji lub w zakładce Ogóle\Praca zdalna w karcie pracownika. Tworzenie wielu definicji pozwala na zróżnicowanie działania rejestracji czasu pracy dla różnych pracowników w firmie. Szczegółowe informacje znajdą Państwa: tutaj.

Praca zdalna Dodano definicje weryfikatorów rejestracji czasu pracy. Pięć standardowych definicji, znajdujących się w Narzędzia\Opcje\Praca zdalna\Definicje weryfikatorów, pozwala na sprawdzenie poprawności dodawania i edycji wpisów rejestracji czasu pracy. Wpisy mogą być edytowane, wyłączane oraz istnieje możliwość tworzenia własnych weryfikatorów. Dzięki temu użytkownik może we własnym zakresie weryfikować zarejestrowane czasy pracy pracowników. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Praca zdalna Dodano filtry umożliwiające ograniczenie listy zadań Pracy Zdalnej w obszarach Organizacji Pracy oraz Moich Aktywności, które pozwalają operatorowi na wyświetlenie interesujących go informacji. Filtr 'Filtrowana Aktywność’ określa poziom drzewa do którego mogą zostać użyte pozostałe filtry. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma możliwość skorzystania z filtrów, na podstawie definicji aktywności Pracy Zdalnej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Praca zdalna Dodano nową funkcje kopiowania aktywności Pracy Zdalnej w obszarach Organizacja pracy oraz Moje Aktywności. Funkcja Kopiuj aktywności dostępna jest w menu Czynności i pozwala na kopiowanie do nowych rekordów Pakietów prac, Grup zadań oraz Zadań pracy zdalnej wraz z ich zawartością. Po użyciu funkcji system zapyta o parametry kopiowania, w których możemy wybrać czy kopiować aktywności nadrzędne i podrzędne. W przypadku kopiowania Zadań pracy zdalnej możliwe jest również skopiowanie planowanych czasów realizacji oraz wybranie statusu i daty utworzenia. Funkcja to ułatwia użytkownikowi organizowanie i planowanie pracy.

Praca zdalna Dodano nowy raport pozwalający na zestawienie czasów realizacji zadań Pracy Zdalnej według Operatorów oraz Pracowników. Aby skorzystać z raportu, należy w obszarze Praca zdalna na liście Czas realizacji, rozwinąć opcję wydruku raportu i wybrać „Czas realizacji zadań”. Przed wygenerowaniem raportu system zapyta o parametry, na których możemy wybrać sortowanie według dat oraz możliwość wyświetlenia uwag zapisanych podczas dodawania czasu realizacji. Wydruk oparty jest o filtry Wykonujący lub Zespół oraz Zakres dat, dostępne na liście Czas realizacji, dzięki czemu gotowy raport przedstawia wyłącznie dane wybranych przez nas użytkowników systemu w danym okresie.

Praca zdalna Zmodyfikowano działanie listy „Historia zmian”. Od tej pory lista zawiera informację o czynnościach wykonanych przez użytkownika w systemie np. utworzeniu dokumentu handlowego, dodaniu zadania, dodaniu urządzenia, etc. Dzięki temu użytkownik systemu może sprawdzić jakie wykonywał w danym dniu czynności i po ich zaznaczeniu zarejestrować czas pracy przy pomocy przycisku „Dodaj czas realizacji”.

Moduł Faktury
Funkcjonalności

Dokumenty Udostępniono konfigurację terminali płatniczych na licencji Faktury.

Pulpit Kontrahenta
Funkcjonalności

Towary W bazach demo zmieniono domyślny widok listy towarów dla Pulpitu kontrahenta. Włączono wyświetlanie panelu cech grupujących.

Moduł Przedstawiciel Handlowy
Funkcjonalności

Ceny i rabaty Poprawiono wyświetlanie progów ilościowych w cenniku indywidualnym kontrahenta. Dotychczas progi były niewidoczne dla operatora z licencją Przedstawiciel Handlowy.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Wydruki Poprawiono wyświetlanie animacji oznaczającej oczekiwanie w przypadku dużych wydruków. W poprzedniej wersji, w przypadku oczekiwania na przygotowywanie dużego raportu pojawiała się pusta strona (zamiast animacji kręcącego się kółka), co sugerowało, że wydruk jest pusty.

Załączniki Poprawione zostało wyświetlanie podglądu załączników PDF na zakładce Asystent/Załączniki. Wielkość podglądu dopasowuje się do dostępnego miejsca na stronie (w poprzedniej wersji podgląd miał stały rozmiar, niezależny od rozdzielczości ekranu)

Logowanie Poprawiono komunikaty błędów przy podaniu błędnego loginu lub hasła do Pulpitu Pracownika lub Pulpitu Kontrahenta.

Interfejs użytkownika Dodano łatwą możliwość otwierania okna ze szczegółami loga operacji. W przypadku pojawienia się ostrzeżenia (żółty pasek na dole okna) zawierającego treść „W logu znajdują się dodatkowe informacje…”, kliknięcie w ten pasek otwiera okno zawierające szczegóły.

Importy i eksporty Uproszczono kreator eksportu danych z listy:

 • w modułach ERP zmniejszono liczbę kroków kreatora, przy zachowaniu tych samych możliwości co poprzednio
 • w Pulpicie Pracownika, Kierownika oraz Kontrahenta usunięto możliwość eksportu do pliku XML, a w przypadku eksportu do pliku tekstowego (TSV) ograniczono liczbę opcji do niezbędnego minimum
Poprawione funkcje

Ustawienia list i formularzy Ujednolicono zapisywanie ustawień list (kolumny, sortowanie itp) na formularzach dla wersji okienkowej i html. W wersjach 2010 oraz 2012 w przypadku niektórych list (np. cennik indywidualny na formularzu kontrahenta, listy w opcjach systemu) ustawienia zapisane w wersji okienkowej mogły nie być widoczne w wersji html i odwrotnie.
Uwaga: jeżeli w wersji html 2010 lub 2012 zapisane zostały ustawienia list na tych formularzach, to po aktualizacji mogą one być „zapomniane” i będą wymagać ponownego zapisania ustawienia. Wynika to stąd, że poprawny sposób zapisu był realizowany w wersjach 2010 i 2012 przez wersję okienkową aplikacji.

Filtrowanie na listach Poprawiono błąd uniemożliwiający filtrowanie danych na listach przy pomocy cech grupujących. Błąd występował w przypadku kiedy panel z cechami grupującymi był włączony na liście znajdującej się na formularzu np. Lista Rabaty indywidualne na formularzu kontrahenta.

Interfejs użytkownika Poprawiono błąd występujący po zalogowaniu się do systemu operatora z ustawionym językiem angielskim. Błąd powodował wyświetlanie polskich nazw dni i miesięcy w kontrolce kalendarza na polach okres i data.

Cechy Poprawiono obsługę cech referencyjnych z włączoną historycznością. Jeżeli cecha referencyjna (np. referencja do tabeli Towary) miała ustawioną historyczność zapisów, to po ustawieniu jej widoczności na zakładce Cechy nie było możliwości wybrania wartości z listy podpowiedzi (kliknięcie w ikonę podpowiedzi z prawej strony pola z wartością cechy nie powodowało otwarcia listy do wyboru).

Moduł CRM
Poprawione funkcje

Kontrahent Poprawiono widoczność przycisku „Dane z GUS-BIR” w sytuacji, kiedy w bazie dostępny był tylko obszar Workflow, DMS lub Produkcja.

Budżet Poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu w wersji HTML niedziałającego przycisku „Otwórz dokument handlowy”, który widoczny był po otwarciu formularza „Element opisu źródła” z poziomu zakładki „Realizacja” dostępnej w formularzu pozycji budżetu. Od tej pory przycisk jest niedostępny, a wyświetlenie dokumentu źródłowego jest możliwe poprzez menu Czynności\Element opisu analitycznego\Otwórz dokument źródłowy.

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Kompletacja Poprawiono mechanizm wyboru zamienników w kompletacji w interfejsie HTML. Dotychczas w pewnych przypadkach nie można było wybrać zamiennika dla składnika produktu.

Wydruki

Sprzedaż Poprawiono działanie wydruku Sprzedaż wg towarów (Cechy). Dotychczas w interfejsie HTML w oknie parametrów wydruku nie można było wybrać cechy.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Zmieniono sposób dodawania wniosków z poziomu Pulpitów pracowniczych na zakładce Ogólne/Wnioski. Przycisk służący do dodawania wniosków został umieszczony po prawej stronie listy – analogicznie jak przyciski do dodawania obiektów w Pulpicie. Po naciśnięciu przycisku wyświetla się dwupoziomowe menu z wnioskami podzielonymi na odpowiednie kategorie.

e-wnioski W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Workflow/Definicje przepływów na definicji przepływu w zakładce 'Ogólne’ w sekcji 'Pozostałe’ dodano parametr 'Ukryj nazwę zadania docelowego dla tranzycji’ z opcją do wyboru Tak/Nie. Parametr na definicji procesów kadrowych takich jak: 'Wnioski pracownicze’, 'Utwórz dokument pracownika’, 'Udostępnianie dokumentu pracownika’ oraz 'Przywracanie dokumentu pracownika do edycji’ przyjmuje wartość domyślną 'Tak’, natomiast dla pozostałych definicji jest ustawiony jako 'Nie’. Ustawienie tego parametru dla procesów kadrowych na 'Tak’ spowoduje ukrycie nazwy zadania docelowego dla tranzycji, czyli wyświetlanie pojedynczych fraz m.in. w sekcji 'Podejmij decyzję’ na formularzu wniosków w pulpitach.

e-wnioski Na formularzu składanych przez pracownika wniosków w sekcji 'Podejmij decyzję’ w polu 'Wprowadzany’ zmieniono opis z 'Anuluj’ na 'Anuluj wniosek’. Mechanizm działania opcji 'Anuluj wniosek’ nie uległ zmianie i pozwala anulować proces aktualnie składanego wniosku.

e-wnioski W Panelu użytkownika dodano dodatkowy panel 'Lista przetwarzanych wniosków’, w którym będzie wyświetlana informacja o wnioskach złożonych przez pracownika i oczekujących na akceptację przełożonego lub operatora kadrowego.

e-wnioski Na formularzu wniosku w sekcji 'Podejmij decyzję’ zmieniono opis opcji 'Do realizacji’ na 'Akceptuj’. Mechanizm działania opcji 'Akceptuj’ nie uległ zmianie i pozwala w zależności od kategorii składanego wniosku np. zaakceptować kierownikowi złożony przez pracownika wniosek o nieobecność lub w przypadku wniosków kadrowych zaakceptować pracownikowi wprowadzany wniosek i przekazać go do realizacji do operatora kadrowego.

e-wnioski Umożliwiono kierownikowi wpisanie powodu odrzucenia wniosku pracowniczego w momencie, gdy taki wniosek odrzuca. Na formularzu standardowych wniosków związanych z nieobecnościami oraz z czasem pracy dodano pole 'Powód odrzucenia’ z możliwością wpisania tekstu, które będzie widoczne w momencie, gdy kierownik wybierze opcję 'Odrzuć’. Tekst wpisany w polu 'Powód odrzucenia’ będzie przekazywany do wiadomości e-mail po kliknięciu w przycisk 'Zapisz’. Uzupełnienie pola 'Powód odrzucenia’ nie jest konieczne do prawidłowego odrzucenia wniosku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Wnioski o nieobecności Na formularzu wniosku o urlop wypoczynkowy zmieniono sposób oznaczania przyczyny złożenia wniosku. Dotychczas podczas składania powyższego wniosku w sekcji 'Urlop wypoczynkowy’ był parametr 'Przyczyna udzielenia urlopu’ z rozwijalną listą do wyboru następujących opcji: 'Planowy’ lub 'Na żądanie’. Obecnie na formularzu wniosku o urlop wypoczynkowy w sekcji 'Urlop wypoczynkowy’ jest parametr 'Urlop na żądanie’ z możliwością zaznaczenia 'Tak’ lub 'Nie’. Parametr przyjmuje domyślną wartość 'Nie’ co oznacza, że urlop będzie widoczny jako 'Planowy’.

Wnioski o nieobecności Zmodyfikowano wygląd formularzy e-wniosków związanych z nieobecnościami:

 • w formularzu e-wniosku o urlop wypoczynkowy zlikwidowano sekcję 'Ogólne’, a pole 'Pracownik’ przeniesiono do sekcji 'Wniosek’, w sekcji 'Wniosek’ ukryto pole 'Zastępca’, zmieniono nazwę sekcji 'Podsumowanie/Urlop na żądanie’ na 'Podsumowanie’, parametr 'Urlop na żądanie’ przeniesiono obok pola 'Definicja’. Wprowadzono warunkowe pokazywanie sekcji 'Czas trwania krótszy niż jeden dzień (liczba godzin)’, która związana jest z wprowadzeniem liczby godzin dla urlopu wypoczynkowego na godziny. Sekcja będzie pokazywać się tylko w przypadku, gdy wprowadzimy urlop wypoczynkowy na jeden dzień. Dodatkowo sekcje: 'Decyzja’ i 'Podsumowanie’ przesunięto na koniec formularza;
 • w formularzu e-wniosku o delegację zlikwidowano sekcję 'Ogólne’, a pole 'Pracownik’ przeniesiono do sekcji 'Delegacja służbowa’, w sekcji 'Wniosek’ ukryto pola 'Definicja’ i 'Zastępca’ oraz ukryto sekcję 'Czas trwania krótszy niż jeden dzień (liczba godzin)’. Dodatkowo sekcje: 'Wniosek’, 'Decyzja’ i 'Podsumowanie’ przesunięto na koniec formularza;
 • w formularzu e-wniosku o urlop okolicznościowy zlikwidowano sekcję 'Ogólne’, a pole 'Pracownik’ przeniesiono do sekcji 'Wniosek’ oraz zlikwidowano sekcję 'Urlop okolicznościowy’, a pole 'Przyczyna udzielenia urlopu’ przeniesiono również do sekcji 'Wniosek’, w sekcji 'Wniosek’ ukryto pole 'Zastępca’. Dodatkowo sekcje: 'Decyzja’ i 'Podsumowanie’ przesunięto na koniec formularza;
 • w formularzu e-wniosku o opiekę (dni) oraz e-wniosku o opiekę (godz) zlikwidowano sekcję 'Ogólne’, a pole 'Pracownik’ przeniesiono
  do sekcji 'Wniosek’, natomiast w sekcji 'Wniosek’ usunięto pole 'Zastępca’. Dodatkowo
  sekcje: 'Decyzja’ i 'Podsumowanie’ przesunięto na koniec formularza;
 • na dole formularza e-wniosku o urlop rodzicielski oraz e-wniosku o urlop macierzyński dodano sekcję 'Uwagi’ z możliwością
  wpisania dodatkowego komentarza podczas składania wniosku;
 • sekcję 'Decyzja’
  przesunięto na koniec formularza dla e-wniosku o urlop ojcowski, e-wniosku o urlop bezpłatny, e-wniosku o nieobecność usprawiedliwiona płatną oraz e-wniosku o nieobecność związaną z oddaniem krwi lub osocza.

Umożliwiono także uproszczenie formularzy e-wniosków związanych z nieobecnościami poprzez wprowadzenie dodatkowych parametrów w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych/e-wniosek o nieobecność/Ustawienia. Dodano następujące parametry, które domyślnie są zaznaczone na 'Tak’:

 • ’Pokaż sekcję 'Dokument” dla wszystkich e-wniosków,
 • ’Pokaż podsumowanie’ dla e-wniosku o urlop wypoczynkowy, e-wniosku o urlop okolicznościowy, e-wniosku o delegację, e-wniosku o opiekę (dni), e-wniosku o opiekę (godz),
 • ’Pokaż sekcję 'Decyzja” dla e-wniosku o urlop wypoczynkowy, e-wniosku o urlop okolicznościowy, e-wniosku o delegację, e-wniosku o opiekę (dni), e-wniosku o opiekę (godz), e-wniosku o nieobecność usprawiedliwioną płatną, e-wniosku o urlop bezpłatny, e-wniosku o urlop ojcowski, e-wniosku o nieobecność związaną z oddaniem krwi lub osocza.

Ustawienie powyższych parametrów na 'Nie’ spowoduje, że sekcje: 'Dokument’, 'Podsumowanie’ oraz 'Decyzja’ zostaną ukryte na formularzu e-wniosku. Dla e-wniosku o urlop wypoczynkowy, e-wniosku o opiekę (dni), e-wniosku o opiekę (godz) dodano również parametr 'Skrócone podsumowanie’, który przyjmuje domyślną wartość 'Nie’. Zaznaczenie tego parametru na 'Tak’ spowoduje wyświetlenie uproszczonego podsumowania na formularzu e-wniosku.

Wnioski o nieobecności Zmieniono format daty w przychodzących wiadomościach e-mail dotyczących okresu nieobecności przetwarzanego wniosku o nieobecność. W przypadku pojedynczego dnia będzie to np.: ’Oczekujący Urlop wypoczynkowy: 30.06.2021 Przyczyna: Planowy’ zamiast dotychczasowego formatu ’Oczekujący Urlop wypoczynkowy: 30…30.06.2021 Przyczyna: Planowy’. Dla nieobecności dłuższych niż jeden dzień będzie to np.: ’Zaakceptowany Urlop wypoczynkowy: od 19.07.2021 do 22.07.2021 Przyczyna: Planowy’ zamiast dotychczasowego formatu ’Zaakceptowany Urlop wypoczynkowy: 19…22.07.2021 Przyczyna: Planowy’.

Ogólne Przeniesiono do danych historycznych pole 'Nazwisko rodowe matki’. Wcześniej pole to było widoczne w Pulpicie pracownika w zakładce Dane kadrowe/Ogólne/Dane ewidencyjne oraz w Pulpicie kierownika w zakładce Dane o pracownikach/Lista pracowników/Kartoteka danego pracownika/Ogólne/Dane ewidencyjne. Obecnie zostało ono ukryte.

Poprawione funkcje

Limit urlopu Poprawiono w Panelu użytkownika w sekcji 'Limity nieobecności’ wyświetlanie informacji o ilości przysługujących dni opieki nad zdrowym dzieckiem. Dotychczas jeżeli w wersji okienkowej operator kadrowy wprowadził pracownikowi w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Nieobecności nieobecność 'Urlop opiekuńczy (art 188 kp, dni)’ to po zalogowaniu się tego pracownika do pulpitu w Panelu użytkownika w sekcji 'Limity nieobecności’ wyświetlana liczba przysługujących dni opieki nie była pomniejszana. Obecnie informacja o ilości przysługujących dni opieki nad zdrowym dzieckiem jest wyświetlana poprawnie.

Moduł Pulpit Kierownika
Funkcjonalności

Dane o pracownikach W Pulpicie Kierownika na liście „Dane o pracownikach/Lista pracowników” dodano kolumnę z nazwą jednostki organizacyjnej i umożliwiono filtrowanie po jej wartości.

Dane o pracownikach Zmieniono filtrowanie w Pulpicie kierownika w zakładkach: Dane o pracownikach (Szkolenia BHP, Ukończone szkolenia, Uprawnienia, Badania lekarskie), Umowy (Umowy cywilnoprawne), Czas pracy i nieobecności (Oryginalne dane z RCP, Dane z RCP, Lista nieobecności, Planowane nieobecności), Delegacje PWS (Delegacje) oraz Zadania i wnioski (Zadania pracownika, Wnioski o nieobecności, Inne wnioski). Kierownik po zalogowaniu się do pulpitu i wejściu w powyższe zakładki widzi obecnie wszystkich swoich podwładnych. Wcześniej domyślnie widział tylko siebie.

Zadania i wnioski W konfiguracji programu w Narzędzia/Opcje/Workflow/Harmonogram zadań/Definicje zadań globalnych do obsługi wdrożeniowej dodano zadanie: 'Zadania do wykonania’. Zadanie to pozwala obsłużyć wiadomość e-mail wysyłaną do kierownika z informacją o ilości zadań pozostałych do wykonania przez niego do momentu ich akceptacji. Definicja zadania standardowo jest zablokowana.

e-wnioski Dodano możliwość filtrowania po kategorii i definicji wniosku na liście „Ogólne/Wnioski” w pulpitach pracowniczych. Dodatkowo w pulpicie kierownika dodano możliwość filtrowania wniosków złożonych przez danego pracownika.

Moduł Pulpit Pracownika
Funkcjonalności

Struktura Organizacyjna Dodano informację dotyczącą ścieżki struktury organizacyjnej na Panelu użytkownika w Pulpitach pracowniczych. Informacja ta jest wykazywana poniżej stanowiska, zgodnie z ustawieniem parametru „Ścieżka w strukturze org. na panelu użytkownika:” w konfiguracji. W/w parametr znajduję się na zakładce Pulpity/Pulpit HR w sekcji „Struktura podległości”.

Wnioski o nieobecności Umożliwiono składanie przez pracownika wniosków związanych z nieobecnościami z poziomu zakładki 'Wnioski o nieobecności’, która jest dostępna w Pulpit pracownika/Zadania i wnioski/Wnioski o nieobecności. Po prawej stronie listy wniosków nad przyciskiem „Otwórz” dodano opcję „Dodaj nowy” z rozwijalną listą wniosków związanych z nieobecnościami.

Dane finansowe W Pulpicie pracownika w zakładce 'Dane finansowe’ dodano zakładkę 'Dodatki’, w której będzie wyświetlana lista dodatków danego pracownika, analogicznie jak jest to w kartotece pracownika w zakładce Etat/Dodatki. W konfiguracji definicji elementów wynagrodzenia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia do zakładki 'Dodatkowe’ dodano sekcję 'Pulpit pracownika’ wraz z parametrem 'Widoczne w pulpicie’ z opcją do wyboru Tak/Nie. Do listy wyświetlanej w Pulpicie pracownika pobierane będą tylko te dodatki, które będą miały ustawioną flagę na 'Tak’. Domyślnie parametr przyjmuje wartość 'Nie’.

Oświadczenia pracownika W Pulpicie pracownika umożliwiono wgląd do oświadczeń złożonych przez pracownika poprzez dodanie w zakładce Pulpit pracownika/Kadry pozostałe dwóch nowych zakładek: 'Oświadczenia’ oraz 'Oświadczenia do zasiłku opiekuńczego’. Oświadczenia, które będą widoczne w powyższych zakładkach będą brane z kartoteki pracownika z zakładki Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia oraz Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia do zasiłku opiekuńczego. Na definicji poszczególnych oświadczeń w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kadry/Definicje oświadczeń dodano zakładkę 'Pulpity’ z sekcją 'Pulpity’ oraz parametrem 'Widoczna w pulpitach’ z możliwością wyboru Tak lub Nie (parametr domyślnie będzie ustawiony jako Nie). Po zaznaczeniu powyższego parametru na Tak dane oświadczenie będzie widoczne w Pulpicie pracownika w zakładce Pulpit pracownika/Kadry pozostałe/Oświadczenia. Widoczność powyższych zakładek w Pulpicie pracownika można zablokować w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Role/Operatorzy enovaNet/Kadry NET – Pracownik/Prawa/Inne/Foldery/Menu.

Poprawione funkcje

Elektroniczna Dokumentacja Pracownicza Umożliwiono pobranie deklaracji PIT-11 wraz z poświadczeniem odbioru w Pulpicie Pracownika w zakładce Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Pozostała dokumentacja. Dotychczas przy próbie pobrania deklaracji z powyższej lokalizacji pojawiał się komunikat: 'Próba edycji zapisu tylko do odczytu’. Obecnie powyższy zapis już nie występuje i można pobrać deklarację PIT-11 wraz z poświadczeniem odbioru.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Panel użytkownika W Panelu użytkownika dodano okna podglądu (widgety): „Faktury sprzedaży” oraz „Rozrachunki z biurem”. Okna umożliwiają szybką weryfikację wystawionych dokumentów a dodatkowo przyspieszają nawigację po Pulpicie, ze względu na to, że kliknięcie na strzałkę widoczną w prawym górnym rogu okna przenosi użytkownika na docelową listę w Pulpicie. Ponadto ujednolicono rozmiary wszystkich dostępnych w Panelu okien.

Konfiguracja Umożliwiono sterowanie prawami do przycisków Wystaw fakturę oraz Dodaj dokumenty DMS dostępnymi w Panelu użytkownika. Odpowiednie prawa zostały dodane na roli w gałęzi Inne/Pozostałe/Simple.

Podsumowanie Na zakładce Podsumowanie w sekcji dotyczącej składek ZUS dodano informacje o łącznych kwotach składek ZUS do zapłaty. Analogiczne zmiany dodano także na formularzu bazy danych wyświetlanym na liście Analizy baz danych oraz na bocznym oknie podglądu (oba elementy dostępne w konfiguracji z dodatkiem Praca na wielu bazach danych w bazie nadrzędnej).

Sprzedaż Umożliwiono kopiowanie dokumentów handlowych wystawianych przez użytkowników Pulpitu Klienta Biura. Czynność „Kopiuj dokument” dostępna jest na liście Sprzedaż/Faktury sprzedaży w menu Czynności.

Sprzedaż Do nagłówka dokumentów sprzedaży dodano pole „Odbiorca” do wskazania odbiorcy faktury jeżeli jest on różny od właściwego kontrahenta dla którego jest wystawiona faktura, oraz pole „VAT liczony” umożliwiające określenie sposobu liczenia VAT (np. od netto dla FV, od brutto dla PAR). Możliwe ustawienia to od netto lub od brutto. Parametr wpływa na sposób prezentowania cen na formularzach i wydrukach.

Sprzedaż Na karcie towaru w polu „Podstawa zastosowania stawki VAT” umożliwiono tworzenie podręcznych słowników (podpowiedzi). Po wpisaniu tekstu i kliknięciu w polu prawym klawiszem myszy pojawi się możliwość dodania wpisanego tekstu do listy podpowiedzi. Przy kolejnym wpisywaniu wartości w tym polu, uprzednio dodany tekst będzie dostępy do wyboru. Pod prawym przyciskiem jest dostępna także opcja do usuwania elementów ze słownika podpowiedzi. Funkcjonalność przyspiesza uzupełnianie danych na karcie towaru.

Wydruki

Księgowość Dla baz Klienta o typie prowadzonej księgowości Księga podatkowa udostępniono na liście „Zapisy w księgach” wydruk „KPIR-zestawienie roczne”.

Księgowość Zabezpieczono możliwość zrealizowania wydruku deklaracji VAT-9M z poziomu innej deklaracji. Przed poprawą, możliwa była taka sytuacja, że po zaznaczeniu np. wiersza z informacją podsumowującą VAT-UE można było zrealizować wydruk deklaracji VAT-9M.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Harmonogram Od wersji 2104.0.0 harmonogram produkcji dostępny jest także na wersji przeglądarkowej (HTML).

Moduł Praca zdalna
Funkcjonalności

Praca zdalna W Panelu pracownika dodano widget pozwalający na rejestracje czasów pracy pracowników. Po zalogowaniu do Panelu pracownika, widzimy kafelek, w którym przy pomocy przycisków, możemy odznaczyć swoje wejście lub wyjście z pracy oraz zobaczyć wcześniej dodane wpisy. Działanie widgetu oparte jest o definicję, która jest dostępna w Narzędzia\Opcje\Praca zdalna\Definicje rejestracji czasu pracy. Definicje przypisujemy w karcie pracownika w zakładce 'Praca zdalna’ lub bezpośrednio na definicji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, pracownicy w łatwy sposób mogą zarejestrować swoja obecność w pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Pracownik zewnętrzny W kartotece pracownika w zakładce Płace/Rozliczenia pracownika dodano filtry 'Indeks’ oraz 'Okres’. Filtr 'Indeks’ może przyjąć dwie wartości: 'Wg okresu’ lub 'Wg daty’. W przypadku wybrania 'Indeksu wg okresu’ będą filtrowane rozliczenia według okresu rozliczenia, natomiast dla 'Indeksu wg daty’ będą wyświetlone rozliczenia, których data zawiera się we wpisanym okresie. Domyślnie filtr 'Okres’ będzie ustawiony na okres całego roku, przy czym uwzględniona będzie data widoczna na liście pracowników w Kadry i Płace/Kadry/Pracownicy.

Pracownik zewnętrzny W kartotece pracownika w zakładce Umowy zewnętrzne/Umowy zewnętrzne dodano filtr 'Okres’, który pozwala filtrować umowy zewnętrzne według okresu. Domyślnie filtr będzie ustawiony na okres całego roku, przy czym uwzględniona będzie data widoczna na liście pracowników w Kadry i Płace/Kadry/Pracownicy.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Definicja procesu W formularzu definicji tranzycji dodano pole Domyślna tranzycja. Zaznaczenie na Tak powoduje, że ta tranzycja podstawi się w sekcji Podejmij decyzję i na zakładce Obsługa procesu jako domyślny wybór, zamiast opcji Pozostaw w obecnym stanie. Funkcjonalność pozwala także na skonfigurowanie kilku domyślnych tranzycji wychodzących z jednego zadania i sterowanie ich kolejnością poprzez wartości liczbowe wprowadzone w polu LP na formularzu definicji tranzycji. Dotychczasowe rozwiązanie wykorzystujące metodę task.GoThru(); nie powinno być stosowane w połączeniu z nowym mechanizmem.

Poprawione funkcje

Proces Dla obiektów, które implementują interfejs IHistory (np. SrodkiTrwale, Akordy, Umowy) dodano widoczność zakładki Obsługa procesu i Banneru Workflow, gdy taki obiekt jest ustawiony jako parent dla aktywnego procesu.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Interfejs użytkownika Poprawiono błąd uniemożliwiający zaznaczanie tekstu na zakładce FORM.XML asystenta formularza. Przy próbie użycia kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+Right zamiast zaznaczenia całego wiersza wyświetlane było okno skrótów klawiaturowych.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2012.5.11 z dnia 31.03.2021r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Handel i Magazyn
    1. Produkcja
    2. Handel
   2. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
   3. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
   4. Produkcja
    1. Produkcja
    2. Handel
  2. Wersja multi
   1. Kadry Płace i HR
    1. Pulpity HR

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Relacje dokumentów Poprawiono funkcjonalność kopiowania cech w relacji. Na definicjach relacji umowy usługi cyklicznej oraz umowy dostawy brakowało parametrów odpowiadających za kopiowanie cech w relacji do faktury i aneksu.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

PPK Instytucje Finansowe PPK. W związku z faktem, że nowym właścicielem AXA TFI S.A jest firma UNIQA zmieniono nazwę Instytucji Finansowej PPK. Dotychczasowe nazwa AXA TFI S.A została zamieniona na UNIQA TFI S.A. Zmiana nazwy jest konieczna dla wykonania poprawnie dokumentu „Wypłata transferowa PPK”.

Czas Pracy Na definicji kalendarza umożliwiono ustawienie początku doby pracowniczej w niedzielę i święta. Na definicji kalendarza na zakładce Dodatkowe dodano parametr „Początek doby pracowniczej w niedzielę i święta”. Standardowo pole jest ustawione puste co oznacza, że początek doby jest odczytywany z parametru globalnego dla całej firmy Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy lub z definicji oddziału (zakładka Płace) w przypadku konfiguracji wielooddziałowej.

Wskaźniki Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 01.03.2021:

 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.05.2021,
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5 457,98 zł,
 • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 272,90 zł,
  • II rok nauki – 327,48 zł,
  • III rok nauki – 382,06 zł,
  • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 218,32 zł,
 • Wysokość kwoty wolnej należności niealimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 916,07 zł,
 • Wysokość kwoty wolnej należności alimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 555,19 zł,
 • Najniższa emerytura: 1250,88 zł.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).Zaktualizowano również wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2021 roku, który od 01.04.2021 wynosi: 108,6%.Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2021 r.

Nieobecności Umożliwiono ewidencję nieobecności związanej oddaniem krwi lub osocza. W tym celu dodano nieobecność 'Oddanie krwi lub osocza’ wraz z elementem rozliczającym 'Wynagr.za oddanie krwi lub osocza’.

Deklaracje PIT Dostosowano wysyłkę eDeklaracji PIT-11(27) do nowego wzoru zamieszczonego na stronach Ministerstwa Finansów.

Poprawione funkcje

Podatek Wprowadzono zmiany w naliczaniu ulgi podatkowej. Rozwiązano problem naliczenia ulgi podatkowej na definicji elementu, na której jest zaznaczony parametr „Ulga podatkowa” na „Nie naliczać”.

Podatek Poprawiono naliczanie zaliczki podatku na wypłacie umowy „Udział w organach stanowiących”. W przypadku naliczania umowy ze składkami społecznymi ZUS oraz PPK, gdzie podatek od PPK jest rozliczany od razu na wypłacie, w pewnych sytuacjach naliczała się ujemna zaliczka podatku.

Wydruki

Listy płac Zmodyfikowano działanie raportu „Wspólna pełna lista płac” w mechanizmie repx dodając nową wartość parametru wydruku Typ: „Etat”. Dodatkowo wartość parametru Typ: „Dodatki” zmieniono na „Dodatki i potrącenia”, a w parametrze St. niepełnosprawności usunięto kategorię „Wszyscy” i zmieniono opis kategorii „Osoba do 16Roku” na „Osoba do 16 roku”. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Badania lekarskie Zaktualizowano podstawę prawną na wydruku Skierowanie na badanie lekarskie. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracje PIT Zaktualizowano xml dla PIT-36(28) do wersji schemy 2-0E, w czynności „Generuj XML do aktywnego formularza PDF”, dostępnej na zatwierdzonej zaliczce ostatniego miesiąca okresu.

Deklaracja CIT-ST Dostosowano sposób ustalania dat w okresie za jaki składana jest deklaracja oraz wyliczanie liczby pracowników we wskazanym okresie do „Wyjaśnień w sprawie wypełniania druku CIT-ST” opublikowanych na stronie www.podatki.gov.pl.

JPK W definicjach Jednolitych Plików Kontrolnych: JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1) zmieniono sposób pobierania urzędu skarbowego. W pierwszej kolejności kod urzędu pobierany jest ze wskazanego urzędu skarbowego w konfiguracji VAT (Ewidencja VAT/Deklaracje VAT-podstawowe), w drugiej kolejności z głównego urzędu skarbowego firmy (Firma/Urzędy i KRS). Zmiana dotyczy również konwertowanych baz.

Deklaracje W związku ze zmianą od 2021r. właściwości urzędów skarbowych wyodrębniono miejsce pobierania informacji o urzędzie skarbowym właściwym dla deklaracji IFT-2R oraz CIT-10Z. W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Urzędy i KRS została dodana sekcja Urzędy skarbowe właściwe w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Do deklaracji IFT-2R oraz CIT-10Z pobierany jest urząd skarbowy wskazany w polu „Osoby prawne”. Do deklaracji IFT-1 pobierany jest urząd skarbowy z pola „Osoby fizyczne”. W przypadku deklaracji IFT-1, po podniesieniu wersji, urząd wskazany w dotychczasowym polu „Urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych” będzie uzupełniony w polu „Osoby fizyczne”.

Wydruki

Złe długi w PIT i CIT Na liście Złe długi dodano wydruk „Zestawienie złych długów”. Wydruk prezentuje narastająco dane z zatwierdzonych Dokumentów ZD. Dane na wydruku prezentowane są w strukturze podobnej do struktury załączników do deklaracji podatku dochodowego CIT/WZ, PIT/WZ, PIT/WZR dzięki czemu wydruk ułatwia sprawdzenia lub przygotowanie wymienionych załączników.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Zlecenie produkcyjne W ramach licencji Produkcja odblokowana została funkcja zmiany stanu realizacji Zlecenia Produkcyjnego

Towary W ramach licencji Produkcja odblokowana została funkcja tworzenia nowych pozycji magazynowych

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

Wnioski o nieobecności Dodano wniosek o nieobecność związaną z oddaniem krwi lub osocza do wykorzystania w Pulpicie Pracownika/Kierownika. Jest to wniosek należący do kategorii: 'Związane z nieobecnościami’. Od 26 stycznia 2021 r. honorowy dawca krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy – w dniu, w którym oddał krew oraz w dniu następnym. Zwiększony wymiar zwolnienia przysługuje w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wnioski inne Dodano wniosek o odbiór dnia wolnego za święto do wykorzystania w Pulpicie Pracownika/Kierownika. Jest to wniosek należący do kategorii: 'Związane z czasem pracy’. Zakres dni świątecznych za które możliwy jest odbiór dnia wolnego jest zgodny z okresem rozliczeniowym widocznym w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Statystyka/Statystyka czasu pracy/Okres. Przy dłuższych okresach rozliczeniowych, aby okres rozliczeniowy widoczny w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Statystyka/Statystyka czasu pracy/Okres był wyświetlany według bieżącego okresu rozliczeniowego należy w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy ustawić parametr 'Statystyka czasu pracy wyświetlana wg bieżącego okresu rozliczeniowego pracownika’ na Tak. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: https://dok.enova365.pl/Topic/36303

PPK w Biurze Rachunkowym – webinarium PFR i enova365

Zapraszamy na webinarium PFR i enova365 w ramach cyklu „Gotowi na zmiany w przepisach 2021”.
Spotkanie skierowane jest do osób pracujących w Biurach Rachunkowych.
Dowiedz się:
 • jak przygotować się do wdrożenia PPK
 • o czym trzeba pamiętać przy zawieraniu umów zarządzania i prowadzenia PPK
 • jakie nowe procesy pojawią się w obszarze kadrowo-płacowym i jak systemowo je realizować
PKK w Biurze Rachunkowym

Ulotka – opis zmian: do wersji 2012.4.7 z dnia 15.02.2021r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
   2. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Wskaźniki Zaktualizowano wskaźnik „Wysokość składki Fundusz Solidarnościowy (procent)”, który od 01.01.2021 wynosi 1,45%. Wysokość składki wykazywanej na deklaracji ZUS DRA jako sumę składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nadal pozostaje w tej samej wysokości 2,45%.Uwaga: Na podstawie ustawy obowiązującej od 01.01.2021 w przypadku niewypłacalności pracodawcy składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest obowiązkowa. W przypadku pracodawcy w stanie niewypłacalności, który przed 01.01.2021 był zwolniony z opłacania składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należy zweryfikować ustawienia w konfiguracji. Jeżeli procent składki został zaktualizowany na zero w okresie niewypłacalności, to od 01.01.2021 należy zaktualizować procent składki na 0,10%.

Wydruki

Wydruki płacowe Poprawiono działanie raportów: Zestawienie list płac, Podsumowanie list płac (wersja REPX oraz ASPX), które dostępne są z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac. Wcześniej w przypadku zerowej listy płac pojawiał się komunikat: 'Nastąpiła próba podzielenia przez zero’ i wybrany raport się nie generował. Obecnie wydruki generują się poprawnie.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracje PIT Zaktualizowano strukturę XML eDeklaracji PIT-36L(17) obowiązującą dla rozliczeń roku 2020. Mechanizm umożliwiający sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-36L w formie eksportu plików XML o strukturze eDeklaracji, które mogą być zaimportowane do druków deklaracji udostępnianych przez Ministerstwo Finansów jako aktywne PDF, dostępny jest z poziomu zaliczki na podatek dochodowy pod czynnością „Generuj XML do aktywnego PDF”.

Poprawione funkcje

Deklaracja CIT-8 Poprawiono błąd występujący na eDeklaracji CIT-8 w wersji 29, służącej do rozliczenia roku 2020.
Błąd polegał na nieprawidłowym przenoszeniu kwot z formularza deklaracji CIT-8 do
eDeklaracji (w obrębie sekcji D-E.1) w przypadku, gdy w danej sekcji deklaracji
występują dochody/straty wyłącznie z jednego źródła przychodów. Niekompletna
eDeklaracja była poprawnie przetwarzana przez bramkę Ministerstwa Finansów, a
następnie zwracana na etapie weryfikacji merytorycznej.Po zmianach eDeklaracja do CIT-8 w wersji 29 generuje się prawidłowo.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2012.4.5 z dnia 04.02.2021r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. enova365
    1. Systemowe
   2. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
    2. Praca zdalna
   3. Handel i Magazyn
    1. Handel
    2. Workflow
    3. Produkcja
   4. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Workflow
    3. Dodatki:
     1. Pracownicy Eksportowi
   5. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Workflow
    3. Ewidencja Środków Pieniężnych
    4. Dodatki:
     1. Elektroniczne Wyciągi Bankowe
   6. Procesy
    1. Workflow
   7. Projekty i usługi
    1. Workflow
   8. Produkcja
    1. Handel
    2. Workflow
    3. Produkcja
  2. Wersja multi
    1. Systemowe
   1. Kadry Płace i HR
    1. Pulpity HR
    2. Pulpit Kierownika
   2. Finanse i Księgowość
    1. Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
  2. Wersja multi
   1. Kadry Płace i HR
    1. Pulpit Kierownika

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Wydruki
Poprawiono zachowanie raportów łączonych (FollowingReports), które wykorzystują tła obrazków wkompilowanych w assemblies. Tła obrazkowe działają poprawnie dla formatów PNG, JPG i BMP. Zmieniono tym samym zachowanie kontrolki wydruków repx o nazwie ResourcePictureBox – kontrolka przechowuje strumień danych obrazu, co może powodować nieco większe chwilowe zużycie pamięci w trakcie tworzenia wielostronnicowych raportów z tłem.

Wydajność
Poprawiono mechanizm równoległego przeliczania w sesji, np. podczas naliczania PIT-11. Otwarcie i zamknięcie okna formularza (czyli otwarcie i zamknięcie transakcji) nie powoduje zmian w sesji.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Relacje dokumentów
Poprawiono ergonomię definiowania listy cech, które mają być kopiowane w relacjach pomiędzy dokumentami. Udostępniono czynność umożliwiającą dodanie do listy wszystkich możliwych do kopiowania cech (dotąd trzeba to było robić osobno dla każdej cechy).

Drukarki fiskalne
Dodano obsługę protokołu Elzab STX. W przypadku pracy w interfejsie HTML lub w modelu terminalowym użycie tego protokołu będzie możliwe po zainstalowaniu nowej wersji Soneta.Helper (2.6.0).

Poprawione funkcje

Korekty dokumentów
Poprawiono generowanie i edycję przyczyny korekty. Dotychczas w bazach konwertowanych pośrednio do wersji 2012.1.1 albo 2012.2.3 generowanie i drukowanie przyczyny korekty nie działało.

Dodatki

Opłata cukrowa
Dodano czynność umożliwiającą generowanie sprawozdania CUK-1 w postaci pliku XML zgodnego z opublikowanym wzorcem. Czynność jest dostępna na liście Jednolite pliki kontrolne. Plik CUK-1 jest wysyłany do tej samej bramki MF, co JPK.

Opłata cukrowa
Umożliwiono tworzenie deklaracji CUK-1. Jest ona elementem technicznym, nie jest składana jako deklaracja do US. Tworzy płatność na kwotę opłaty i podlega księgowaniu. Deklarowanie należnej opłaty cukrowej odbywa się za pomocą pliku XML CUK-1, wysyłanego do bramki JPK. Do jego generowania służy czynność „Generuj plik CUK-1”, dostępna na liście Jednolitych plików kontrolnych.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Podatek
Wprowadzono zmiany na formularzu wypłaty na zakładce Podatki. W przypadku wypłaty, na której nastąpiło przekroczenie progu podatkowego w polu „Procent zaliczki na podatek dochodowy” pojawią się dwa procenty tj.: 17% / 32%.

Prawa dostępu
Dodano możliwość zablokowania dla operatora wglądu do stawki zaszeregowania na umowach cywilnoprawnych. W Narzędzia/Opcje/Systemowe/Role na konkretnej roli w zakładce „Prawa” dostępne jest teraz prawo blokujące wgląd w wartość umowy cywilnoprawnej Kadry/Umowa/Simple/Dostęp do informacji o wartości. Po zablokowaniu powyższego prawa nie będzie dostępu do wartości umowy, workera „Pozostało” oraz nie będzie wyświetlonych proponowanych wyliczeń do wartości.

PPK Operacje seryjne
Rozszerzono operację seryjną PPK dostępną z list kadrowych Czynności/Operacje PPK/Zmiana danych identyfikacyjnych o weryfikację zmiany wartości pola „Identyfikator kadrowy”, które jest widoczne w kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne. Przy próbie wywołania operacji seryjnej PPK po zmianie w/w wartości w zadanym okresie zostanie wygenerowana deklaracja „PPK – zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika”.

Wskaźniki
Zaktualizowano minimalną podstawę składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, która od 01.01.2021 r. wynosi 4242,38 zł. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r.

Poprawione funkcje

e-Deklaracje PIT
Poprawiono schemat do eDeklaracji PIT-4R(11). Pola w części D zamiast numerów 162, 163, 164 pojawiały się z numerem 161 w eDeklaracji. Jeżeli na deklaracji PIT-4R(11) w części D2 były zaznaczone pola 161 i przynajmniej jedno z pól 162, 163, 164, to przy generowaniu eDeklaracji pojawiał się komunikat: „Element element 'PozycjeSzczegolowe’ w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/05/10281/’ ma nieprawidłowy element podrzędny element 'P_161′ w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/05/10281/’. Lista oczekiwanych możliwych elementów: element 'P_162, P_163, P_164′ w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/05/10281/’.”

e-Deklaracje PIT
Poprawiono generowanie eDeklaracji IFT-1(16)/IFT-1R(16). W sytuacji kiedy w pozycji „D.10. Przychód określony zgodnie z art.29-30a ustawy” uzupełnione były dwa wiersze, to podczas generowania eDeklaracji IFT-1(16)/IFT-1R(16) pojawiał się komunikat: „… Element element 'P_D’ w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/15/10301/’ ma nieprawidłowy element podrzędny element 'P_D70′ w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/15/10301/’.”

Deklaracje PIT
Poprawiono działanie przycisku „Przelicz” na listach dokumentów. Przycisk był nieaktywny z poziomu list dokumentów przykładowo z listy Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT-11.

Deklaracje PIT
Poprawiono wyliczanie wartości dochodu podlegającego opodatkowaniu na formularzu deklaracji IFT-1R(16) zaokrąglając ją do pełnych złotych. W przypadku kiedy na deklaracji pojawiały się wartości z groszami, to podczas generowania eDeklaracji IFT-1R pojawiał się komunikat typu: „eDeklaracja niezgodna z oficjalnym wzorcem dokumentu:
Element 'P_67′ jest nieprawidłowy. Wartość '5000,5′ jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych 'etd:TKwotaCNieujemna’ – Ciąg '5000,5′ nie jest prawidłową wartością Integer..”

Deklaracje ZUS
Przywrócono możliwość usunięcia deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA z poziomu formularza umowy znajdującego się w kartotece pracownika Umowy/Umowy/Formularz umowy/Deklaracje/ZUS ZUA. Przy próbie usunięcia stworzonej deklaracji ZUS ZUA z powyższej lokalizacji pojawiał się komunikat: „Nie można usunąć załącznika deklaracji z formularza umowy”, który już teraz nie występuje.

Kalendarz(czas pracy)
Poprawiono możliwość wejścia w kartotece pracownika na zakładkę Kalendarz/Czas pracy oraz Kalendarz/Norma czasu pracy. Brak możliwości otworzenia w/w zakładek pojawiał się w przypadku, kiedy zalogowany operator nie miał dostępu do wydziału, na którym została zawarta umowa cywilnoprawna. Podczas próby wejścia na w/w zakładki pojawiał się komunikat: Brak praw dostępu do danych.​
Typ zapisu: Soneta.Kadry.Umowa, ID:3​

PPK
W przypadku włączonej funkcjonalności Wieloetatowości oraz rozliczania składek PPK wprowadzono zmianę dla etatu dodatkowego. Na kartotece etatu dodatkowego na zakładce PPK/Dokumenty został przywrócony przycisk „Nowy(PPK – Rejestracja uczestnika, …)”. Po wybraniu przycisku „Nowy(PPK – Rejestracja uczestnika, …)” na kartotece etatu dodatkowego pojawi się komunikat: „Nie można utworzyć deklaracji PPK dla pracownika z relacją do etatu głównego”, co oznacza że deklaracje PPK należy przygotować w kartotece z etatem głównym.

Podstawa chorobowego
Poprawiono naliczanie podstawy zasiłku po obniżeniu wymiaru etatu spowodowanego COVID-19. Na podstawie ustawy z października 2020 podstawa zasiłku dla osób, którym obniżono wymiar etatu powinna być pobrana z poprzedniej nieobecności sprzed obniżenia etatu jeżeli równocześnie są spełnione dwa warunki: pracodawca obniżył wymiar czasu pracy w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe. Wcześniej podstawa była pobierana sprzed obniżenia jak zachodził co najmniej jeden z warunków.

Podstawa zasiłku
Poprawiono naliczanie podstawy zasiłku macierzyńskiego po obniżeniu wymiaru etatu z powodu COVID-19. Jeżeli okres zasiłku macierzyńskiego, który wystąpił w okresie po obniżeniu wymiaru etatu ze względu na COVID-19, był poprzedzony zwolnieniami chorobowymi i pomiędzy nieobecnościami przerwy były krótsze niż 3 miesiące, to podstawa zasiłku macierzyńskiego ustalana po 16 grudnia 2020 bądź przeliczana na wniosek pracownika, powinna być pobrana z nieobecności z ustaloną podstawą sprzed obniżenia wymiaru etatu, zamiast ustalana na nowo.

Wydruki

Deklaracje PIT
Na liście deklaracji PIT-11 (Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT-11) dodano wydruk Deklaracja PIT-11 (26) w mechanizmie aspx. Do tej pory wydruk w tym mechanizmie był dostępny wyłącznie z poziomu naliczonej deklaracji PIT-11(26).

Badania lekarskie
Zmieniono sposób działania raportów dot. badań lekarskich i szkoleń BHP w mechanizmie repx. Usunięto raporty „Badania okresowe – braki” oraz „Szkolenia BHP – braki”. W zamian za to do wydruków „Badania okresowe” oraz „Szkolenia BHP” – dodano parametr „Pokaż braki”, po zaznaczeniu którego na wydrukach pokazują się dane o brakujących badaniach i szkoleniach. Parametr „Pokaż braki” aktywny jest jeśli w parametrze „Zakres” zostanie wybrana opcja „Niewykonane”. Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w sekcji „Badania lekarskie i szkolenia”.

Deklaracje GUS
Zmieniono sposób pobierania czasu faktycznie przepracowanego do wydruku „Zestawienie DG-1”. Dodano parametr „Czas w wierszu 08” przyjmujący następujące wartości:

 • wg kalendarza/zestawień – po jego wyborze raport działa tak jak do tej pory, tzn. czas pracy pobierany jest z kalendarza/zestawień w kartotece pracownika,
 • wg elementów płacowych – po wybraniu opcji informacje dotyczące czasu pobierane zostają z naliczonych elementów płacowych. W przypadku kiedy rozliczenie odchyłek czasu pracy występuje na osobnym elemencie, aby czas był ujmowany na wydruku to nowo dodany parametr „Zaliczaj do czasu pracy” powinien być ustawiony na „Tak”.

Dodany parametr „Zaliczaj do czasu pracy” znajduje się na definicji elementu wynagrodzenia o rodzaju „Odchyłki” na zakładce „Dane statystyczne”. Raport „Zestawienie DG-1” dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Deklaracje GUS
Zaktualizowano wydruk „Zestawienie Z-06” do najnowszej wersji obowiązującej w roku 2021. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Wydruki płacowe
Na wydruku w formacie repx „Karta przychodów” w miesiącu przekroczenia progu podatkowego widoczne będą dwa dodatkowe wiersze z informacją o kwocie dochodu dotyczącego pierwszego progu podatkowego, zaliczce podatku dla pierwszego progu, kwocie dochodu dla drugiego progu podatkowego oraz zaliczce podatku dla drugiego progu. Raport dostępny jest z list kadrowo-płacowych Pracownicy/Drukarka/Wynagrodzenia i zasiłki/Karta przychodów pracownika.Na wydruku w formacie repx „Paski wypłat” dostępnym z list płacowych Listy płac/Drukarka/Paski wypłat w miesiącu przekroczenia progu podatkowego widoczne będą dodatkowe informację o kwocie dochodu dotyczącego pierwszego progu podatkowego, zaliczce podatku dla pierwszego progu, kwocie dochodu dla drugiego progu podatkowego oraz zaliczce podatku dla drugiego progu.

Listy płac
Poprawiono wykazywanie wartości w polach 'Gotówka’, 'ROR’ i 'Przelew’ na wydrukach Zestawienie list płac oraz Podsumowanie list płac. W przypadku kiedy naliczone wypłaty były w innej walucie niż PLN (np. EURO) w w/w polach pojawiały się nieprawidłowe wartości. Raporty dostępne są z poziomu listy Kadry i płace/Płace/List płac.

Podstawa urlopu
Dodano wydruk „Wyliczenie podstawy urlopowej”. Z poziomu naliczonego elementu wypłaty dodano raport „Wyliczenie podstawy urlopowej” na podstawie którego można przeanalizować sposób obliczenia oraz elementy wynagrodzenia wchodzące do podstawy urlopu wypoczynkowego.

Deklaracje ZUS
Poprawiono wykazywanie osób na deklaracji ZUS IWA. W przypadku kiedy osoba posiadała kilka kartotek połączonych wieloetatowością, to na deklaracji ZUS IWA w polu „Liczba ubezpieczonych” błędnie każda taka kartoteka była zliczana jako oddzielna osoba. Deklarację ZUS IWA można przygotować z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje ZUS/IWA.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi
Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego, w przypadku pracowników zatrudnionych w trakcie miesiąca. Jeżeli w kolejnych miesiącach zatrudnienia wystąpiło zwolnienie chorobowe, to do podstawy niepotrzebnie był również uwzględniany niepełny miesiąc zatrudnienia.

Pracownicy Eksportowi
Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca przebywa w Polsce, a część za granicą. Wynagrodzenie zasadnicze za czas w Polsce było niepotrzebnie uzupełniane za czas nieobecności nieusprawiedliwionej niepłatnej.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Rozrachunki
Na listach w Ewidencji Środków Pieniężnych: Rozrachunki wg dokumentów, Rozrachunki wg kontrahentów, Zobowiązania i należności oraz Wpłaty i wypłaty dodano możliwość filtrowania danych wg Instytucji finansowych PPK w polu Zakres.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe
Mechanizm automatycznego rozliczania zapłat według numerów podczas importu wyciągów bankowych został rozbudowany o możliwość rozliczania rozrachunków MPP z rozrachunkami nie-MPP. Parametr „Ścisła kontrola MPP przy rozliczaniu” dostępny jest w konfiguracji programu Narzędzia/
Opcje/ Ewidencje ŚP/Ewidencja na ewidencji środków pieniężnych na zakładce Przelewy elektroniczne. Parametr zaznaczony na „Tak” powoduje, że najpierw rozliczane są pasujące do siebie rozrachunki MPP. W drugim kroku rozrachunki MPP nie podlegają rozliczeniu na zasadach ogólnych. Jest to domyślne ustawienie parametru.Parametr zaznaczony na „Nie” powoduje, że w pierwszej kolejności rozliczane są pasujące do siebie rozrachunki MPP, a w kolejnym kroku, na zasadach ogólnych, pozostałe rozrachunki oraz nierozliczone w pierwszym kroku rozrachunki MPP.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe
Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych – Skandinaviska Enskilda Banken (MT940).

Elektroniczne Wyciągi Bankowe
Dokonano zmiany we filtrze importu wyciągów bankowych dla BRE (MT940) – wariant podstawowy, polegającej na usprawnieniu pobierania danych do odpowiednich pól na operacji bankowej dla plików zawierających oznaczenia w języku angielskim.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe
Dodano nowy wariant filtra importu wyciągów bankowych dla Allegro PayU (CSV) – wariant 1.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe
Dokonano zmiany we filtrze importu wyciągów bankowych dla Danske (MT940), polegającej na usunięciu warunku na kod SWIFT. Aktualnie wyciągi importują się niezależnie od kodu SWIFT, znajdującego się w pliku z wyciągiem bankowym.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice
Webservice Paribas – poprawiono budowanie treści w polu „Zapłata za w przypadku”, kiedy dane pochodziły z różnych linii opisu operacji bankowej. Po zmianie nie jest już dodawana nadmiarowa spacja w miejscu łamania linii.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice
Webservice Paribas – dla eksportu online przelewów wprowadzono usuwanie znaku twardej spacji z pola Tytułem na przelewie. Przed zmianą wysyłka przelewu ze wspomnianym znakiem kończyła się błędem.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja VAT-UE
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock, w systemie zaktualizowano schemę eDeklaracji dla deklaracji VAT-UE(5) do wersji VAT-UE(5)_v2-0E oraz jej korekty do wersji VAT-UEK(5)_v2-1E. Nowa wersja schemy obowiązuje do rozliczeń roku 2021. Rozliczenia oraz korekty za rok 2020 odbywają się wg dotychczas obowiązujących schem eDeklaracji: VAT-UE(5)_v1-0E oraz VAT-UEK(5)_v1-0E.

Deklaracje PIT
Zaktualizowano strukturę XML eDeklaracji PIT-36(28) obowiązującą dla rozliczeń roku 2020. Mechanizm umożliwiający sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-36 w formie eksportu plików XML o strukturze eDeklaracji, które mogą być zaimportowane do druków deklaracji udostępnianych przez Ministerstwo Finansów jako aktywne PDF, dostępny jest z poziomu zaliczki na podatek dochodowy pod czynnością „Generuj XML do aktywnego PDF”.

Deklaracja CIT-ST
Dodano nową wersję schemy do eDeklaracji CIT-ST(7): CIT-ST(7)_v8-0E. Nowa wersja schemy służy do rozliczenia roku 2021.

JPK
Dodano nową definicję JPK_EWP(2) – Ewidencja przychodów, zgodną ze schematem xsd udostępnionym na stronie Ministerstwa Finansów. Struktura została dostosowana do nowego wzoru Ewidencji przychodów oraz zaktualizowanych stawek. Nowa struktura służy do raportowania danych za okresy od 1 stycznia 2021r. Ministerstwo Finansów będzie mogło żądać raportowania danych wg nowej struktury EWP począwszy od 1 kwietnia 2021r.

Złe długi w PIT i CIT
Udostępniono dla KPIR i Ewidencji ryczałtowej mechanizm kwalifikacji płatności do tzw. złych długów w podatku dochodowym PIT oraz w ryczałcie. Została dodana nowa lista KPIR/Złe długi, na której można utworzyć Dokument ZD, w którym generują się, na podstawie prowadzonych w programie rozrachunków, pozycje korekt lub rozliczeń złych długów. Zarówno należności jak i zobowiązania są analizowane według podstawowego kryterium przeterminowania 90 dni, jak i kryterium 30 dni wprowadzonego dla pewnej grupy przedsiębiorców ze względu na COVID -19. Dane z Dokumentu ZD można wykorzystać do przygotowania (poza systemem) załącznika PIT/WZ. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutajtutajtutaj.

Deklaracja CIT-8
Zmodyfikowano mechanizm generowania płatności na formularzu zaliczek oraz deklaracji rocznej CIT-8(29), uwzględniając podatek wynikający z załącznika CIT/IP. Płatność na deklaracji uwzględnia dodatkowo kwotę do zapłaty podatku CIT/IP z danego miesiąca, który wylicza się na technicznym polu na formularzu: „Kwota do zapłaty zaliczki CIT/IP (za bieżący miesiąc)”. Płatność w rozliczeniu rocznym automatycznie jest pomniejszona o wygenerowane płatności w zaliczkach.

Deklaracja CIT-8
Udostępniono możliwość ręcznego korygowania podstawy opodatkowania w podziale na stawki 19% i 9% na formularzu CIT-8(29) w sekcji E7.

Ewidencja VAT
Zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, od 1 października 2020r. w JPK_V7M oraz JPK_V7K faktury wystawione do paragonów na podatników VAT powinny być ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione.W związku z nowymi przepisami, w konfiguracji programu (Opcje/Ewidencja VAT/Definicje powstania obowiązku VAT), dla typu Sprzedaż dodano w standardzie nową definicję powstania obowiązku VAT (POV): „Standard – wg daty wystawienia”. Dodatkowo, w konfiguracji programu (Opcje/Ewidencja VAT/Ogólne), w sekcji: Domyślne definicje powstania obowiązku podatkowego oraz podstawowa stawka VAT, dodano nowy parametr: „Faktury do paragonów”, w której domyślnie ustawiona jest nowododana definicja POV: „Standard – wg daty wystawienia”. Domyślne ustawienie działa dla dokumentów ewidencji, które na zakładce Dodatkowe – VAT mają wskazany Typ dokumentu VAT(JPK): FP – Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy. Skasowanie oznaczenia FP powoduje przeliczenie POV i ustawienie domyślnego dla danej ewidencji.Funkcjonalność została dodana na nowych oraz konwertowanych bazach danych.

Schematy księgowe
W schemacie księgowym dla list płac dla przedmiotów księgowania, odwołujących się do różnych poziomów agregacji na dokumentach źródłowych list płac, dodano możliwość wykorzystania w trybie uproszczonym wartości wynagrodzenia w naturze oraz PPK Pracodawcy. Wymienione wartości dostępne są w module Kadry i płace na dokumencie listy płac na zakładce Pozostałe.

Schematy księgowe
W schemacie księgowym dla list płac w trybie uproszczonym dla przedmiotu księgowania: Lista wg definicji elementów dodano możliwość wyboru różnych wartości składek PPK w polu Kwota operacji.

Poprawione funkcje

Ewidencja dokumentów
Przywrócono możliwość podglądu zakładek: Ogólne i Dodatkowe na dokumencie handlowym z poziomu dokumentu ewidencji w przypadku, gdy Operator zalogowany jest wyłącznie do obszaru księgowego. Od wersji 2012.0.0 w takiej sytuacji wymienione zakładki nie były widoczne. Przywrócone zostało poprzednie działanie.

Wydruki

Deklaracja CIT-8
Umożliwiono wydruk deklaracji CIT-8(29) wraz z załącznikami z poziomu formularza deklaracji CIT 8. Dotychczas załączniki można było drukować tylko z poziomu formularza konkretnego załącznika. Zmiana znacząco poprawia ergonomię drukowania danych dotyczących zaliczek/rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Zlecenie produkcyjne
Do obsługi sytuacji, w których okazuje się, że dane zlecenie nie będzie realizowane do końca, wprowadzono nową funkcjonalność „Zamknij zlecenie”. Dzięki użyciu funkcjonalności stan realizacji zlecenia produkcyjnego i powiązanych dokumentów podrzędnych typu ZPW zmienia się na „Zakończona”, a dodatkowo wyzerowane zostają stany produkcji zleconego towaru oraz powiązane z tym zleceniem za pomocą dokumentu ZS stany zapotrzebowań na surowce.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Zadania systemowe (task)
Zmieniono działanie metod wywoływanych podczas tworzenia zadania przetwarzanego w procesie Workflow, dzięki czemu poprawie uległ czas zapisu.

Moduł Praca zdalna
Funkcjonalności

Praca zdalna
Dodano funkcjonalność o nazwie „Rejestrowania czasu pracy (RCP)”. Pozwala ona zalogowanemu do systemu Operatorowi lub Pracownikowi zalogowanemu do programu przez Pulpit na zarejestrowanie faktów związanych z czasem pracy. Korzystanie z funkcjonalności w wersji okienkowej i wersji HTML wymaga powiązania Operatora z Pracownikiem. Ustawienie takiego powiązania następuje poprzez wskazanie pracownika w dodanym w zakładce Systemowe w formularzu Operatora (Narzędzia\Opcje\Operatorzy) polu o nazwie „Pracownik”, lub przez wskazanie operatora w dodanym w zakładce Dostęp WWW w formularzu Pracownika polu o nazwie „Operator”. W efekcie przeprowadzonej konfiguracji w wersji standardowej w menu Narzędzia, a w wersji HTML i Pulpitach w oknie parametrów Operator pojawi się funkcjonalność Rejestracja czasu pracy.Przy jej pomocy zalogowany Operator lub Pracownik może zarejestrować:

 • Rozpoczęcie pracy
 • Zakończenie pracy
 • Wyjście służbowe
 • Powrót z wyjścia służbowego
 • Wyjście prywatne
 • Powrót z wyjścia prywatnego

Zarejestrowane czasy pracy zostaną zapisane w tabelach WyjścieWyjsciaI oraz WejsciaWyjsciaO
Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/36616

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Załączniki
Poprawiony został błąd uniemożliwiający wyświetlanie obrazków wstawionych do treści maila wysyłanego z systemu a obieranego w Gmail.

Listy
Poprawiony został błąd uniemożliwiający scrollowanie list w interfejsie HTML kiedy system został uruchomiony na urządzeniach mobilnych np tablet.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

Limit urlopu
Zmieniono sposób wyświetlania limitów nieobecności na 'Panelu użytkownika’ w Pulpicie pracownika. Oprócz limitu urlopu wypoczynkowego w oknie 'Limity nieobecności’ pojawiają się poszczególne limity naliczone dla danego pracownika: urlop wypoczynkowy dodatkowy, opieka nad zdrowym dzieckiem (godz lub dni). Limit urlopu wypoczynkowego uzupełniono dodatkowo o informację dot. ilości dni urlopu zaległego – informacja ta pojawia się w nawiasie.

Poprawione funkcje

e-wnioski
Dodano informację zwrotną do użytkownika w przypadku, kiedy proces przestaje działać – np. w wyniku zmiany nazwy tranzycji. Do tej pory taki wniosek można było złożyć, błąd pojawiał się dopiero podczas próby zatwierdzenia bądź odrzucenia wniosku przez kierownika. Obecnie przy próbie złożenia wniosku (jeśli proces z jakiegoś powodu przestaje działać) pojawia się stosowny komunikat.

e-wnioski
Poprawiono działanie następujących metod obsolete z pracownik.StrukturaOraganizacyjna:

 • Przełożeni(…)
 • Przełożony(…)
 • PrzełożonyWgPodległości(…)
 • DomyślnyPrzełożonyWarunek
 • DomyślnyPrzełożony

W przypadku kiedy użyta była metoda „StrukturaOraganizacyjna.DomyślnyPrzełożony” to na wnioskach (m.in na e-wniosku o pracę zdalną) nie wyliczany był przełożony, co skutkowało automatycznym zatwierdzeniem danego wniosku.

Moduł Pulpit Kierownika
Funkcjonalności

Czas pracy i nieobecności
Zmieniono filtrowanie w Pulpicie kierownika w zakładce Czas pracy i nieobecności/Limity nieobecności. Kierownik po zalogowaniu się do pulpitu i wejściu w powyższą zakładkę widzi obecnie wszystkich swoich podwładnych wraz z przysługującymi im limitami. Wcześniej domyślnie widział tylko siebie.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Poprawione funkcje

Księgowość
Na liście Księgowość\Deklaracje VAT udostępniono wydruki deklaracji VAT-7(21) oraz VAT UE(5).

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Pracownik zewnętrzny
Wprowadzono możliwość obsługi pracowników zewnętrznych tj. zatrudnionych na zasadzie B2B oraz pracowników z Agencji Pracy Tymczasowej. Umożliwiono rejestrację umowy, wprowadzenie informacji potrzebnej do rozliczenia pracowników zewnętrznych, naliczenie wynagrodzenia za wykonaną pracę. W przypadku posiadania modułu księgowość istniej możliwość połączenia „Rozliczenia kontrahenta” wygenerowanego w module Kadry i Płace z dokumentem zakupu. Funkcjonalność jest dostępna w wersji platynowej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: https://dok.enova365.pl/Topic/36631 .

Pracownik zewnętrzny
Umożliwiono wyświetlenie poprzez organizatora widoku dodatkowego pola o nazwie „Typ współpracy” prezentującego typ zatrudnienia/współpracy. Pole zwraca następujące wartości: Etat, Umowa, B2B.

Listy płac
Na definicji listy płac w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Płace/Listy płac na zakładce „Dodatkowe” dodano parametr „Naliczaj ulgę podatkową” z możliwością wyboru Tak/Nie. Parametr przyjmuje wartość domyślną „Tak”. Przy zaznaczonym parametrze na „Nie” dla danej listy płac nie naliczy się ulga podatkowa.

Poprawione funkcje

Deklaracje PIT
Naliczanie deklaracji PIT-11 w konfiguracji bazy wielooddziałowej. W przypadku konfiguracji bazy wielooddziałowej, gdy deklaracje PPK są naliczane na poziomie centrali, natomiast operator wykonujący naliczenie deklaracji PIT-11 ma prawo tylko do oddziału bez prawa do centrali występował problem z naliczeniem deklaracji PIT-11, oraz wydrukami: PIT-11 zestawienie, kartą przychodów, kartą wynagrodzeń. Obecnie zmieniono sposób generowania praw do deklaracji PPK. W wyżej wymienionym przypadku operator będzie miał wgląd do deklaracji PPK. W przypadku, gdy chcemy zablokować wyżej wymienionemu operatorowi prawo do deklaracji PPK należy włączyć parametr „Prawo do deklaracji” na „TAK” (Narzędzia/Opcje/Ogólne/Deklaracje) oraz zablokować prawa obiektowe do PPK na operatorze.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Kierownika
Poprawione funkcje

Czas pracy i nieobecności
Poprawiono weryfikowanie danych z RCP w Pulpicie kierownika. W przypadku kiedy do bazy danych zostały zaczytane dane o czasie pracy za pomocą importu RCP z wykorzystaniem tabeli pośredniej, kierownik błędnie mógł weryfikować dane dla wszystkich pracowników (nie tylko tych, którzy mu podlegają). Obecnie opcje „Zweryfikuj dane z RCP”, „Skopiuj oryginalne z RCP” oraz „Importuj dane z RCP” kierownik może wykonywać tylko dla pracowników, którzy mu podlegają.

Czas pracy i nieobecności
Umożliwiono w Pulpicie kierownika wybór jednostki organizacyjnej w zakładce Czas pracy i nieobecności/Dane z RCP oraz Oryginalne dane z RCP. Komunikat, który się pojawiał: 'Nie można rzutować obiektu…’ uniemożliwiał wyświetlenie danych. Obecnie przy próbie wyboru jednostki organizacyjnej dane wyświetlają się prawidłowo.

 

Ulotka – opis zmian: do wersji 2012.3.4 z dnia 19.01.2021r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Handel i Magazyn
    1. Produkcja
    2. Handel
   2. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Dodatki:
     1. Pracownicy Eksportowi
   3. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Dodatki:
     1. Eksporty dekretów list płac
   4. Produkcja
    1. Produkcja
    2. Handel
  2. Wersja multi
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Przedstawiciel Handlowy
   2. Handel i Magazyn
    1. Przedstawiciel Handlowy
   3. Kadry Płace i HR
    1. Pulpit Kierownika
    2. Pulpity HR

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Handel
Funkcjonalności

Opłata cukrowa Dodano wydruk prezentujący podsumowanie opłaty cukrowej za dany okres u układzie odpowiadającym projektowi sprawozdania CUK-1 (sprawozdanie ma być generowane jako plik XML).

Dokumenty fiskalizowane Czynność Raport fiskalny dla paragonów rozbudowano o dodatkowe pole filtrujące dotyczące daty dokumentu. Obecnie w parametrach czynności można ustawić dwa pola Okres (data wystawienia) oraz Okres (data dostawy/zaliczki). Ma to na celu umożliwienie ujmowania dokumentów fiskalnych w ewidencji VAT wg daty dostawy/zaliczki, a nie według daty wystawienia (fiskalizacji).

Poprawione funkcje

Towary Poprawiono działanie parametru Wartość cechy jest wymagana. Pomimo jego zaznaczenia podczas zapisu kartoteki towaru nie następowała weryfikacja, czy wartość cechy została uzupełniona.

Wydruki

Dokumenty handlowe Poprawiono wydruk faktury zaliczkowej i końcowej. Tabela VAT wartości zamówienia mogła mieć niewłaściwe stawki VAT. Dane do tej tabeli były pobierane z kartotek towarowych, a nie z dokumentu, więc w przypadku zmiany stawek na dokumencie tabela drukowana była niepoprawnie.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Deklaracje PIT Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązującym od 31.12.2020 roku dodano nowe wzorce formularzy i wydruków deklaracji:

 • IFT-1/IFT-1R(16), PIT-4R(11), PIT-8AR(10) obowiązujące od 31 grudnia 2020 do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020;
 • PIT-11(27) oraz PIT-11Z(27) obowiązująca od 1 stycznia 2021 do przychodów uzyskanych po 1 stycznia 2021. Uwaga: Deklaracja PIT-11(27) obowiązuje do przychodów od 2021 roku, na ten moment nie ma udostępnionych schematów do wysyłki eDeklaracji. Za rok 2020 należy przygotować deklarację PIT-11(26).

Zmiany w deklaracji IFT-1/IFT-1R(16):

 • w części D w pozycji 10 przychody będą rozdzielane na 3 wiersze według stawek podatku;
 • zaktualizowano opisy.

Zmiany w deklaracji PIT-4R(11):

 • w części D dostępne jest 6 parametrów do wskazania, w których miesiącach roku 2020 płatnik korzystał z przesunięcia przekazania zaliczek na podatek;

Zmiany w deklaracji PIT-8AR(10):

 • w części D dostępne jest 6 parametrów do wskazania, w których miesiącach roku 2020 płatnik korzystał z przesunięcia przekazania zryczałtowanego podatku;
 • zaktualizowano opisy.

Dostosowano wzorce do wysyłki eDeklaracji IFT-1/IFT-1R(16), PIT-4R(11), PIT-8AR(10) zgodnie z obowiązującymi schematami do wysyłki.Zmiany w deklaracji PIT-11(27) obowiązującej do przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2021:

 • zaktualizowano opisy;
 • dodano nowe pozycje PIT:
  • PIT-11 8/PIT-4R 8. Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich;
  • PIT-11 F 81. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach.
 • dostosowano naliczenia zwolnienia z podatku osób do 26 roku życia od przychodów z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich, czyli od elementów, które na definicji będą miały wskazaną pozycję PIT: „IT-11 8/PIT-4R 8. Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich”. Przychody i składki będą odpowiednio wykazane na deklaracji PIT-11(27) z podziałem na przychody zwolnione z podatku i opodatkowane do 26 roku życia i po ukończeniu 26 roku życia.
 • zaktualizowano opisy pozycji PIT wykazywanych na PIT-11, ze względu na dodanie nowych pozycji do wykazania przychodów z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich przesunięcie przychodów z innych źródeł z pozycji 8 do 10.

Dodatkowo zarówno na PIT-11(26) jak i PIT-11(27) możliwość wyliczenia z elementów wynagrodzenia kwoty na PIT-11 do części F „Wynagrodzenie z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach”. Po wskazaniu na definicji elementu wynagrodzenia pozycji PIT: „PIT-11 F 81. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach”, wartość elementu zostanie wykazana na PIT-11 w części F.Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Podstawa zasiłku W związku z nowymi zasadami ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w ciąży i zasiłku macierzyńskiego obowiązującymi od 16 grudnia 2020 wprowadzono zmiany w ustalaniu podstawy zwolnienia chorobowego z kodem B oraz nieobecności rozliczanych jako zasiłek macierzyński. Podstawy zasiłku w okresie ciąży i zasiłku macierzyńskiego po 16 grudnia 2020 będą ustalane bez uwzględniania okresów obniżonego wymiaru czasu pracy z powodu COVID-19. Podstawy zasiłku ustalone przed 16 grudnia 2020, zostaną przeliczone po zaznaczeniu w kartotece pracownika na zakładce Etat/Inne dane parametru „Wniosek o przeliczenie podstawy ze względu na COVID-19”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Koszty uzyskania przychodu W kartotece pracownika w zakładce Płace/Koszty autorskie dodano kolumnę 'Procent’, gdzie można wpisać jaki procent wynagrodzenia ma być naliczony z 50% KUP. Umożliwia to wprowadzenie w każdym miesiącu innego procentu wynagrodzenia z 50% KUP bez konieczności aktualizowania kartoteki pracownika. W przypadku jednoczesnego uzupełnienia pola 'Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania’ w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe większy priorytet przy naliczaniu wypłaty mają dane wprowadzone w zakładce Płace/Koszty autorskie.

Wypłaty Na formularzu wypłaty, listy płac oraz elementu wypłaty na zakładce Pozostałe dodano pole „PPK pracodawcy”, w którym będą wykazywane: kwoty składki PPK pracodawcy oraz wartość zwrotów składek PPK pracodawcy. Kwoty zwrotów zostaną uwzględnione z elementów, które na definicji na zakładce „Rozliczenie” mają wskazaną opcję „PPK pracodawcy”. Na definicji standardowych elementów Zwrot składki PPK (etat, pracodawca), Zwrot składki PPK (pracodawca), Zwrot składki PPK (um.poz, pracodawca), Zwrot składki PPK (umowa, pracodawca) na zakładce „Rozliczenie” ustawiono opcję „PPK pracodawcy”. Na zakładce „Pozostałe” kwota z pola „PPK pracodawcy” jest wliczana do kwoty „Razem KUP”. Dodano nową definicję elementu Zwrot składki PPK (etat, pracodawca), który jest elementem technicznym, nie wpływa na kwotę do wypłaty oraz jest nieoskładkowany i nieopodatkowany. Element został dodany, aby po stronie księgowości można było wyksięgować wartość składki PPK pracodawcy w przypadku zwrotu dla pracownika. Element jest naliczany tylko w sytuacji, gdy przychód od składek PPK jest rozliczany na podstawie deklaracji Rozliczenie składek PPK. Dodatkowo na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Rozliczenie” zmieniono nazwy:- sekcji „Koszt uzyskania przychodu” na „Rozliczenie w kosztach uzyskania przychodu firmy” – parametru „Stanowi koszt uzyskania przychodu” na „Stanowi koszt uzyskania przychodu firmy”.

Deklaracja ZUS DRA W Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Deklaracje/ZUS-rozliczeniowe w sekcji 'Deklaracja DRA’ dodano nowy parametr o nazwie „Składki na PPE w deklaracji RCA wykazywane z miesięcznym opóźnieniem”. W przypadku zaznaczenia tego parametru na TAK podstawa PPE będzie wykazywana na deklaracji RCA z miesięcznym opóźnieniem w stosunku do miesiąca ZUS. Umożliwi to obsłużenie takiej sytuacji, gdzie PPE podobnie jak PPK są odprowadzane do 15 dnia kolejnego miesiąca.

PPK Dostosowano kartotekę pracownika zatrudnionego na kilku etatach do obsługi PPK. W kartotece pracownika na etacie dodatkowym w zakładce PPK/Dokumenty PPK zablokowano możliwość dodawania nowych dokumentów. Natomiast obsłużono, aby na etacie dodatkowym w zakładce PPK/Dokumenty PPK wyświetlały się dokumenty PPK wystawione dla pracownika na etacie głównym, ale bez możliwości edycji i przeliczania.

PPK Pracownicze Plany Kapitałowe w RSP. Dodano standardowe definicje elementów do rozliczenia przychodu z tytułu składek PPK pracodawcy:Przychód od skł. pracodawcy PPK (RSP) oraz Przychód od skł. pracod. PPK (RSP, W). Elementy te zostaną naliczone w przypadku pracownika, który ma rozliczane elementy na pozycji PIT-11 8(1)/PIT-4R 2.Dniówki obrachunkowe i udziały w dochodzie podzielonym RSP.

Poprawione funkcje

PPK Poprawiono generowanie deklaracji PPK w przypadku, gdy w Narzędzia/Opcje/Firma/Dane o działalności w polu „NIP” przed numerem wpisany jest symbol „PL”. Dotychczas w takim przypadku przy generowaniu deklaracji PPK ostatnia cyfra numeru NIP była ucinana.

Teczki pracownicze Poprawiono możliwość zapisu teczki pracowniczej do pliku, w sytuacji gdy w teczce znajdują się dokumenty z okresu przed wprowadzeniem e-teczek, które nie mają metryki. Wcześniej, jeżeli pracownik posiadał w teczce dokumenty bez zakładki metryka, podczas próby zapisania teczki do pliku pojawiał się błąd. Teczka pracownicza eksportowana jest za pomocą czynności na liście pracowników „Czynności/Zapisz teczkę do pliku”.

Operacje seryjne Poprawiono działanie operacji seryjnej „Zwolnij pracowników”. W przypadku kiedy pracownik miał wpisaną datę zakończenia umowy, a następnie wywołana została czynność „Zwolnij pracowników”, to nie zostały dokonane żadne zmiany. W logu wyświetlała się informacja, że dany pracownik został zwolniony przed dniem … Obecnie w takiej sytuacji dane na zakładce Etat/Rozwiązanie umowy oraz Etat/Wyrejestrowanie w kartotece pracownika zostają uzupełnione poprawnie.

Wydruki

Listy płac Poprawiono wykazywanie składki zdrowotnej na wydruku 'Zestawienie list płac’ w formacie ASPX. Wydruk dostępny jest z listy: Kadry i Płace/Płace/Listy płac/Drukarka/Zestawienie list płac.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi W przypadku wykorzystania funkcjonalności obsługującej pracowników eksportowych na kartotece pracownika na zakładce Kalendarz/Czas pracy na danym dniu dodano kod kraju oddelegowania.

Koszty projektów W przypadku korzystania z funkcjonalności Koszty projektów dodano możliwość wskazania nowego wymiaru umożliwiającego opisanie dla elementu Przychodu PPK od składki pracodawcy 'Wartość pola Wymiar dla PPK’. W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Dodatki/enova Koszty projektów można nadać nazwę dla wymiaru PPK, który będzie opisywał element w polu „Wartość pola 'Wymiar’ dla PPK”. Jeśli pole nie zostanie uzupełnione element zostanie wliczony do wymiaru dla Narzutów.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Uruchomiono komunikację z webservice mBank.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja CIT-8 Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 29 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 16, CIT-8/BR do wersji 7, CIT/8SP do wersji 4 oraz CIT/8S do wersji 4. Opublikowano także formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla nowych załączników do CIT-8(29):

 • CIT-IP(2) – Informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych.
 • CIT-WZ(1) – Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych.

Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 677). Nowe formularze mają zastosowanie dla osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2020 r.Uwaga: Użytkownicy, którzy w trakcie roku generowali zaliczki w oparciu o wzór CIT-8(28) podczas przejścia na wersję 29 deklaracji powinni sprawdzić poprawność wyliczenia wartości w kolejnych polach deklaracji.

Złe długi w PIT i CIT Udostępniono nowy mechanizm kwalifikacji płatności do tzw. złych długów w podatku dochodowym CIT. Nowy mechanizm powstał ze względu na konieczność bardzo szczegółowej prezentacji w deklaracji rocznej podatku dochodowego CIT-8 (w nowym załączniku CIT/WZ) danych o płatnościach i rozliczeniach będących podstawą korekty z tytułu złych długów, co nie było możliwe przy dotychczas stosowanym w programie podejściu, opartym na wyliczeniu skorygowanej podstawy opodatkowania/straty. Tym samym, dotychczasowe czynności na dokumencie PK – Złe długi – generuj korekty oraz Złe długi – stornuj korekty, zostały usunięte. Nowy mechanizm został zrealizowany na podobieństwo istniejącej od kilku lat funkcjonalności złych długów w podatku VAT. Została dodana nowa lista Księgowość/Złe długi, na której można utworzyć Dokument ZD, w którym generują się, na podstawie prowadzonych w programie rozrachunków – pozycje korekt lub rozliczeń złych długów. Zarówno należności jak i zobowiązania są analizowane według podstawowego kryterium przeterminowania 90 dni, jak i kryterium 30 dni wprowadzonego dla pewnej grupy przedsiębiorców ze względu na COVID -19. Na podstawie zatwierdzonego Dokumentu ZD w deklaracji CIT-8(29) zostanie automatycznie utworzony załącznik CIT/WZ(1) dedykowany do prezentacji złych długów w CIT-8. Jeżeli rozrachunki są w bazie nieuporządkowane, załącznik CIT/WZ można utworzyć i wypełnić ręcznie, bez tworzenia Dokumentu ZD. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Deklaracje PIT Zaktualizowano strukturę XML eDeklaracji PIT-28(23) obowiązującą dla rozliczenia roku 2020. Mechanizm umożliwiający sporządzenie rocznego rozliczenia podatku dochodowego PIT-28 w formie eksportu plików XML o strukturze eDeklaracji, które mogą być zaimportowane do druków deklaracji udostępnianych przez Ministerstwo Finansów jako aktywne PDF, dostępny jest z poziomu zaliczek na podatek dochodowy za pomocą czynności „Generuj XML do aktywnego PDF” .

Wydruki

Rejestr VAT Wydruk Zestawienie do deklaracji PSD-1 dostępny z poziomu listy Rejestr VAT został zaktualizowany o informacje niezbędne do wypełnienia deklaracji PSD-1. Zmiany dotyczą m.in wyodrębnienia w raporcie przychodu zaewidencjonowanego przy użyciu kasy rejestrującej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Dodatki

Eksporty dekretów list płac Czynność Eksport do programu Symfonia rozbudowano o eksport danych pracowników oraz eksport rozrachunków.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Dokumenty magazynowe Poprawiono działanie systemu w zakresie generowania produkcyjnych dokumentów magazynowych z poziomu listy Operacje w zleceniach. Opcjonalnie w przypadku zdefiniowanej cechy Operacja dla tabeli DokHandlowe system tworzy referencję pomiędzy utworzonym w ten sposób dokumentem a Operacją, zapewniając tym samym dostęp do szczegółowych informacji związanych z realizacją pracy od strony dokumentów.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Poprawione funkcje

e-wnioski Poprawiono wyświetlanie nazw definicji dokumentów dodatkowych. W przypadku kiedy wartość pola 'Nazwa formatowana’ na formularzu definicji dokumentu dodatkowego różniła się od wartości w polu 'Nazwa’, to po zalogowaniu do Pulpitu pracownika/kierownika błędnie widocznie była podwójna nazwa wniosków. Obecnie w takiej sytuacji wyświetlona pozostaje wyłącznie 'Nazwa formatowana’.

Moduł Pulpit Kierownika
Poprawione funkcje

Dane o pracownikach Poprawiono błąd podczas wejścia na listę pracowników z poziomu Pulpitu kierownika. Jeśli w opcjach wybrana była jakaś 'Domyślna jednostka organizacyjna w Pulpicie kierownika’ (zakładka Pulpity/Pulpity HR), to przy próbie wejścia na listę Pulpit kierownika/Dane o pracownikach/Lista pracowników pojawiał się błąd: „Nie można rzutować obiektu typu …”.

Dane o pracownikach W pulpitach opartych na cechach w Pulpicie kierownika, który nie ma etatu poprawiono błędy podczas wejścia do zakładek 'Dane o pracownikach/Lista pracowników’ oraz 'Czas pracy i nieobecności/Czas pracy’. W przypadkuwybrania Listy pracowników pojawiał się komunikat: „Wartość nie może być zerowa”, natomiast w momencie wejścia w zakładkę „Czas pracy” i próby wyboru innego pracownika pojawiała się pusta strona oraz komunikat: „W logu znajdują się dodatkowe informacje…”

Czas pracy i nieobecności Poprawiono ustawianie focusa na kalendarzu w Pulpicie kierownika. Przy modyfikacji na danym dniu focus był uprzednio gubiony.

Moduł Przedstawiciel Handlowy
Poprawione funkcje

Dokumenty handlowe Przywrócono zablokowaną w poprzednich wersjach możliwość cofania dokumentów do bufora.

Harmonogram zmian enova365

Poniżej prezentujemy specjalny dokument, w którym znajdą Państwo informacje dotyczące zmian w przepisach obowiązujących od początku roku 2021, wraz z informacją o dacie spełnienia obowiązku oraz udostępnienia funkcjonalności w enova365. Proszę mieć jednak na uwadze, że ma on charakter jedynie poglądowy i terminy w nim zawarte mogą ulec przesunięciu. 

Continue reading

Ulotka – opis zmian: do wersji 2012.2.3 z dnia 04.01.2021r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Handel i Magazyn
    1. Handel
   2. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Dodatki:
     1. Pracownicy Uczelni
   3. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Ewidencja Środków Pieniężnych
   4. Produkcja
    1. Handel
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Handel
Funkcjonalności

Podatek od sprzedaży detalicznej Od 01.01.2021 zaczynają obowiązywać przepisy Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 06.07.2016 (Dz. U. 2020.1293). Zgodnie z art. 11a tej ustawy jej przepisy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 01.01.2021.Funkcjonalność dotycząca dokumentów handlowych i dokumentów ewidencji potrzebna do obsługi podatku jest dostępna w systemie od wersji 12.0. Jest ona opisana w bazie wiedzy w artykule https://dok.enova365.pl/Topic/32796. Po zawieszeniu poboru podatku parametr karty towaru Podlega podatkowi od sprzedaży detalicznej został ukryty, choć jego działanie w logice wystawiania dokumentów zostało zachowane. W wersji 2012.2.2 parametr jest znów widoczny.

Poprawione funkcje

Definicje dokumentów Poprawiono błąd polegający na tym, że w wersji 2012.1.1.0 w interfejsie okienkowym nie można było edytować w konfiguracji definiowalnego nagłówka i stopki dokumentu handlowego.

Relacje dokumentów Poprawiono błąd konwersji definicji relacji na bazie MySQL. W niektórych instalacjach konwersja nie udawała się.

Dodatki

Opłata cukrowa Zmieniono typ danych wyliczanego parametru zwierającego opłatę cukrową w karcie towaru. Dotychczas była to kwota z walutą (Currency), po zmianie jest to Liczba z walutą (DoubleCy). Celem tej zmiany jest umożliwienie wyliczania jednostkowej opłaty z dokładnością większą niż dwa miejsca dziesiętne. Opłata wyliczona na pozycji dokumentu i w samym dokumencie pozostaje kwotą z walutą.
Zmiana powoduje zaktualizowanie algorytmu wyliczania opłaty jednostkowej w konfiguracji podczas konwersji.Opis dodatku znajduje się w Bazie Wiedzy w artykule https://dok.enova365.pl/Partners/36535 .

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

RUD Dodano nową deklarację RUD w celu zgłoszenia umów o dzieło do ZUS. Wprowadzone zmiany:

 • z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Zleceniobiorcy dostępna jest operacja seryjna w menu Czynności/Deklaracje ZUS/Przygotuj RUD. Czynność umożliwia seryjne przygotowanie zgłoszenia RUD dla umów o dzieło, których data zawarcia umowy zawiera się w okresie wskazanym w parametrach czynności. Dla umów o dzieło, które zostały zawarte z osobami zatrudnionymi na etacie, zgłoszenie RUD nie będzie generowane.
 • z poziomu kartoteki pracownika na zakładce Deklaracje/Zgłoszeniowe ZUS można podejrzeć naliczone dla pracownika deklaracje RUD bądź naliczyć nową deklarację RUD poprzez wybranie przycisku „Nowy (ZUS RUD)”.
 • na formularzu umowy cywilnoprawnej na zakładce Deklaracje, w przypadku umowy do której został wygenerowana deklaracja RUD, będzie widoczne powiązanie z deklaracją. Z poziomu danej umowy nie ma możliwości przygotowania deklaracji RUD, gdyż deklaracja jest przygotowywana dla zleceniobiorcy, a na jednym zgłoszeniu RUD może być wyszczególnionych kilka umów o dzieło.
 • na formularzu umowy cywilnoprawnej na zakładce Dodatkowe dodano parametr „Zgłoszenie do RUD”. Standardowo deklaracja RUD jest generowana dla umów cywilnoprawnych, które na definicji na zakładce Deklaracje (cd) w polu „Umowa ubezpieczona jak” mają wskazaną opcję „Umowa o dzieło”. W przypadku pozostałych umów, które mają podlegać zgłoszeniu RUD należy na formularzu umowy na zakładce Dodatkowe zaznaczyć parametr „Zgłoszenie do RUD” na „TAK”.
 • z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje ZUS/Zgłoszeniowe dodano nowy typ deklaracji: RUD oraz umożliwiono przygotowanie zgłoszenia RUD poprzez wybranie przycisku „Nowy (ZUS RUD)”.
 • z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje ZUS/KEDU dodano nowy typ deklaracji: RUD oraz umożliwiono przygotowanie zgłoszenie RUD poprzez wybranie przycisku „Nowy (ZUS RUD)”. Do KEDU zawierającego deklaracje ZUS RUD, nie ma możliwości dodania innego typu deklaracji ZUS oraz do KEDU zawierającego pozostałe deklaracje ZUS (ZUS DRA, ZUS ZUA,…) nie da się dodać ZUS RUD. Deklaracje ZUS RUD muszą być w oddzielnym KEDU niż pozostałe deklaracje ZUS.
 • umożliwiono eksport deklaracji ZUS RUD do pliku xml, który będzie można zaczytać do platformy PUE. W KEDU zawierającym deklaracje ZUS RUD będzie dostępny przycisk „Eksport PUE (RUD)”. Domyślną ścieżkę do folderu, w którym mają być zapisywane eksportowane pliki xml z deklaracjami RUD można wskazać w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Ustawienia operatora/Domyślne foldery do exportu w polu „PUE Export”. Domyślną ścieżkę można również ustawić dla poszczególnych operatorów Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy dla danego operatora na zakładce Kadry i płace.Wyeksportowane deklaracje RUD dla poszczególnych pracowników są zapisywane w osobnych plikach xml. W jednej deklaracji RUD może być zapisanych maksymalnie 10 umów o dzieło, w przypadku gdy zleceniobiorca będzie miał więcej umów o dzieło niż 10 zostaną utworzone kolejne deklaracje ZUS RUD.
  • Uwaga: Po wyeksportowaniu deklaracji ZUS RUD deklaracja dla każdego pracownika jest zapisywana w osobnym pliku xml, dlatego domyślnie pliki są eksportowane do folderu. W przypadku wskazania innej ścieżki do zapisu plików należy wskazać folder, do którego mają zostać zapisane pliki.
 • na formularzu naliczonej deklaracji RUD pod drukarką dostępny jest wydruk „Zgłoszenie RUD”.
 • Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Nieobecności ZUS Wprowadzono zmiany w rozliczaniu nieobecności spowodowanych kwarantanną bądź izolacją ze względu na COVID-19:

 • Umożliwiono ewidencje oraz rozliczenie zwolnienia chorobowego ze względu na kwarantannę lub izolację dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, noclegowni oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom chorym i niepełnosprawnym. W tym celu dodano nową przyczynę nieobecności „Kwarantanna lub izolacja pracownika- koronawirus (100%)” umożliwiającą rozliczenie zwolnienia ze względu na kwarantannę/izolację jako 100% podstawy wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku.
 • Modyfikacji uległa również nazwa dotychczasowej przyczyny zwolnienia chorobowego ’ Kwarantanna lub izolacja pracownika medycznego – koronawirus (100%)’ na 'Kwarantanna lub izolacja pracownika medycznego/służby państwowe – koronawirus (100%)’ze względu na rozszerzenie rozliczenia zasiłku 100% na inne służby państwowe np. pracowników straży pożarnej. Za cały okres wskazanej nieobecności pracowników medycznych oraz pracowników innych służb państwowych przebywających na kwarantannie lub izolacji będzie naliczany zasiłek w wysokości 100% podstawy zasiłku.
 • Dodatkowo poprawiono naliczanie okresu wyczekiwania w przypadku nieobecności pracowników medycznych przebywających na kwarantannie bądź izolacji. Zasiłek w wysokości 100% zamiast od pierwszego dnia nieobecności będzie naliczany z uwzględnieniem okresu wyczekiwania.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Poprawione funkcje

Pracownik tymczasowy W kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne poprawiono wliczanie okresów umów cywilnoprawnych do stażu w sekcji Praca tymczasowa (ostatnie 36 miesięcy). Obecnie umowy cywilnoprawne, które mają status Anulowany nie są ujmowane w Okresie zatrudnienia oraz nie są wliczane do Stażu pracy.

Wydruki

Deklaracje GUS Poprawiono wykazywanie pracowników na wydruku zestawienia GUS Z-05 uwzględniając wszystkie zatrudnione osoby. Do tej pory w raporcie uwzględniane były wyłącznie te osoby, które w kartotece pracownika na zakładce Kadry – pozostałe/Dane statystyczne miały ustawiony parametr „Główne miejsce pracy” na „Tak”. Wydruk „Zestawienie Z-05” dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Deklaracje GUS W raportach GUS wprowadzono następujące zmiany:

 • uaktualniono wydruki GUS Z-02 i GUS Z-06 za 2020r.,
 • wydruki GUS DG-1, GUS Z-03 oraz GUS Z-06 dostosowano pod wieloetatowość. Zgodnie z wytycznymi na w/w raportach pracownika zatrudnionego na wielu etatach należy wykazać jako jedną osobę, gdyż brane jest pod uwagę główne miejsce pracy, które może być tylko jedno.

Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w sekcji GUS.

Dodatki

Pracownicy Uczelni Poprawiono konwersję bazy danych z wykorzystaniem funkcjonalności Pracownicy uczelni. Przy próbie zalogowania operatora pojawiał się komunikat: „Baza danych 'Nazwa bazy’ pochodzi z nowszej wersji programu …”.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Wydruki

Sprawozdanie o terminach zapłaty Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019 poz. 1649) na kierowników podmiotów, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (np. podatkowe grupy kapitałowe, spółki nieruchomościowe, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu przekroczyła 50 mln euro), nałożono obowiązek przekazywania drogą elektroniczną, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdania o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Pierwsze sprawozdanie należy złożyć za 2020 r. w terminie do 31 stycznia 2021 r. przez formularz elektroniczny dostępny na portalu biznes.gov.pl: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-branzowe-obowiazki-sprawozdawcze/proc_125-sprawozdanie-o-terminach-zaplaty-w-transakcjach-handlowych. Zakres danych, które należy zamieścić w sprawozdaniu określa art. 13a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz.403). Zgodnie z tym przepisem niezbędne jest podanie m.in.

 • wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym,
 • wartości świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym,
 • wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym.

W systemie został udostępniony raport umożliwiający przygotowanie danych wymaganych w sprawozdaniu wraz z dodatkową analizą szczegółową. Wydruk „Sprawozdanie o terminach zapłaty” znajduje się na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów. Informacje dotyczące przygotowania wydruku przedstawiono w bazie wiedzy: https://dok.enova365.pl/Topic/36546.

Noty odsetkowe Zaktualizowano podstawę prawną dla wydruku Noty odsetkowej zawierającej odsetki podatkowe.

Dokumenty rozliczeniowe Poprawiono wydruk Potwierdzenie salda w mechanizmie raportowania XtraReports. W przypadku wywoływania wydruku z poziomu listy Ewidencja Środków Pieniężnych/Dokumenty rozliczeniowe/Potwierdzenia salda dla więcej niż jednego dokumentu przy zaznaczonym parametrze wydruku: Adres korespondencyjny, występował problem polegający na pobieraniu adresu korespondencyjnego z poprzedniego na generowanym raporcie dokumentu, jeżeli na kartotece kontrahenta nie było uzupełnionego adresu korespondencyjnego. Obecnie wydruk tworzony dla wielu potwierdzeń sald jednocześnie pobiera dane zgodnie z ustawionym na kartotece kontrahenta adresem do korespondencji.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Ewidencja VAT

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2419), z dniem 1 stycznia 2021 weszły w życie przepisy dotyczące uproszczeń w obszarze VAT, tzw. Pakiet SLIM VAT.Kluczowe zmiany w obszarze VAT to m.in.:- rozliczenia w VAT faktur korygujących „in minus” bez konieczności uzyskania potwierdzenia odbioru przez nabywcę (na podstawie posiadanej dokumentacji uzgodnień z nabywcą),- rozliczenia w VAT faktur korygujących „in plus” w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono fakturę korygującą,- możliwość stosowania spójnych kursów walut dla celów rozliczeń VAT i podatku dochodowego, w oparciu o zasady obowiązujące w podatku dochodowym (zwykle jest to kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu).Rozwiązania dostępne w systemie są zgodne z przepisami zawartymi w ustawie.W zakresie spójnych kursów walut program domyślnie przelicza na złote wartość podstawy opodatkowania VAT oraz wartość transakcji, zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym.Data rozliczenia w VAT faktur korygujących zależy od wybranej definicji powstania obowiązku VAT na zakładce VAT dokumentu ewidencji (lub elementach VAT). Określoną definicję powstania obowiązku VAT można wskazać bezpośrednio na dokumencie lub ustawić jako domyślną na definicji dokumentu ewidencji (Opcje/Ewidencja dokumentów/Definicje dokumentów). Użytkownicy mają możliwość skorzystania z istniejących w bazie standardowych definicji powstania obowiązku VAT, mogą je edytować lub dodawać własne definicje (Opcje/Ewidencja VAT/Definicje powstania obowiązku VAT).Dodatkowo korekty dokumentów sprzedaży mogą być domyślnie ustawiane bez daty powstania obowiązku VAT, po zaznaczeniu parametru w konfiguracji: Korekty sprzedaży bez daty powstania obowiązku (do uzupełnienia) (Opcje/Ewidencja VAT/Ogólne). Domyślnie parametr w bazie jest odznaczony. Użytkownicy, korzystający z tej opcji, mogą odznaczyć ww. parametr, dzięki czemu data powstania obowiązku VAT będzie się ustawiała, zgodnie ze wskazaną metodą POV.Dodatkowe informacje znajdą Państwo w bazie wiedzy: https://dok.enova365.pl/FAQ/36453

Deklaracje CIT Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 r. poz. 2123), z dniem 1 stycznia 2021 spółki komandytowe oraz spółki jawne stają się podatnikami podatku dochodowego CIT i tym samym będą musiały rozliczać się oraz płacić podatek dochodowy od osób prawnych (19% podstawy opodatkowania lub 9% w przypadku małych podatników lub firm rozpoczynających działalność).W programie nowe przepisy są realizowane w standardowym mechanizmie CIT-8, na liście Księgowość/Deklaracje/CIT-8.

Dokumenty Ewidencji Na definicji dokumentu ewidencji dodano nowy element: SymbolOkresuWgDatyEwidencji do wyboru w części Dostępne pola numeratora.

Bazy demo Zaktualizowano okres obrachunkowy na rok 2021 we wszystkich wzorcach baz demo.

Poprawione funkcje

Ewidencja VAT Standardowy algorytm ewidencji dla procedury zakupu VAT: IMP (Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy) rozszerzono o warunek na rodzaj elementu VAT. Dotychczas automatyczne oznaczenie dokumentów ewidencji procedurą IMP możliwe było dla dokumentów typu SAD lub DW nabycia VAT naliczony, posiadających oznaczenie Rodzaju podmiotu – Eksportowy. Aktualnie oprócz wymienionych warunków sprawdzane jest również, czy rodzaj elementu VAT to Towar.

JPK Poprawiono sposób prezentacji niezaokrąglonych kwot w części deklaracyjnej JPK_V7. Do tej pory dla kwot niezaokrąglonych grosze prezentowane były po przecinku. Po zmianie grosze prezentowane są w części deklaracyjnej po kropce. Zmiana jest istotna w przypadku baz, które w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracje VAT – podstawowe mają ustawiony na Nie parametr Zaokrąglanie.

Obroty i salda Przywrócono poprawne działanie listy Obroty i salda w trybie „od ogółu do szczegółu” (drill down). W poprzednich wersjach 2012 po użyciu tego trybu, następnie przejściu na inną listę w systemie i powrocie, lista Obroty i salda była zablokowana w ostatnim widoku kont analitycznych.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Czas Pracy W przypadku weryfikacji danych z RCP poprawiono dopasowanie do normy dla pracowników trzeciej zmiany, dla których 'Wejście’ jest zarejestrowane jednego dnia, a 'Wyjście’ w dniu w następnym. Weryfikacja danych z RCP jest możliwa z listy Kady i Płace/Kadry/Czas pracy/Dane z RCP. Ogólna zasada działania workera 'Dopasuj do normy’ nie uległa zmianie i jest następująca: działa on tylko dla tego wiersza, który ma widoczny 'czarny trójkącik’ na belce wiersza.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2012.1.2 z dnia 23.12.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. CRM
   2. Handel i Magazyn
    1. Handel
    2. CRM
   3. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
   4. Produkcja
    1. Handel

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł CRM
Poprawione funkcje

e-mail Poprawiono błąd pojawiający polegający na braku możliwości zatwierdzania dokumentu sprzedaży, który po utworzeniu został zapisany w buforze i wysłany Pocztą CRM za pomocą funkcjonalności „wyślij mail PDF”.

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Relacje dokumentów Poprawiono błąd, który pojawił się w wersji 2012.0.0 enova365. Błąd polegał na tym, że generowanie zbiorczego dokumentu podrzędnego na bazach z dużą ilością dokumentów, poprzez zaznaczenie dokumentów nadrzędnych i wybranie w menu Relacje funkcji „Nowy zbiorczy”, nie kończyło się w akceptowalnym czasie lub powodowało zawieszenie systemu.

Relacje dokumentów W wersji 2012.0.0 udostępniono konfigurację kopiowania cech do dokumentu handlowego i jego pozycji podczas tworzenia dokumentu w relacji. Interfejs nie pozwalał jednak na wybranie w konfiguracji cechy typu 4, czyli przechowywanej w bazie danych, ze zdefiniowanym algorytmem wywoływanym podczas ustawiania. Powodowało to, że cechy tego typu nie kopiowały się. W wersji 2012.1.2 udostępniono wybór tego typu cech w konfiguracji kopiowania.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Ewidencja dokumentów Poprawiono błąd konwersji występujący w sytuacji podnoszenia bazy do wersji 2012.1.1 w przypadku, jeżeli w konwertowanej bazie w tabeli DefinicjaDokumentu występowała definicja o symbolu ZD. Podczas konwersji istniejący w bazie symbol ZD został zaktualizowany o podkreślnik.