enova365 w nowej technologii .NET

Microsoft .NET 6 Visual Studio

Firma Microsoft poinformowała o zakończeniu rozwoju dotychczasowej platformy, a także o planowanym zakończeniu okresu jej wspierania, w związku z czym Soneta dostosowała system enova365 do nowych wymagań. Nowa platforma ma już kilka lat i dzięki stałemu doskonaleniu stała się produktem dojrzałym i perspektywicznym. Jako Partner Sonety wspólnie planujemy działania zmierzające do tego, aby przejście użytkowników na nową platformę było płynne i odbyło się bezproblemowo.

Continue reading

Ulotka – opis zmian: do wersji 2304.3.5 z dnia 16.06.2023

2304.3.5.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Czas Pracy

Poprawiliśmy działanie statystyki czasu pracy w zakresie wyliczenia Kodeksowej normy czasu pracy. Wcześniej w przypadku 12-sto miesięcznego okresu rozliczeniowego na przełomie roku (np. II 2020-I 2021), kodeksowa norma czasu pracy mogła być nieprawidłowa. Aktualnie system prezentuje prawidłowe dane.

Dokumenty dodatkowe

Zmodyfikowaliśmy definicję dokumentu dodatkowego „e-wniosek o nieobecność usprawiedliwioną płatną”. W Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych w ustawieniach e-wniosku dodaliśmy opcję „Tryb serwisowy”. Po włączeniu parametru na „TAK”, będzie możliwość usunięcia w trybie serwisowym z e-teczki pracownika, dokumentu związanego z wnioskiem o nieobecność usprawiedliwioną płatną.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Zmodyfikowaliśmy wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia w następujących obszarach:

 • W punkcie dotyczącym ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę, po słowach „instytucja finansowa, do której są odprowadzane wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” będzie wykazana nazwa instytucji finansowej, która została wskazana w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/PPK w polu „Instytucja finansowa”.
 • W punkcie dotyczącym zasad rozwiązania stosunku pracy w części „Okres wypowiedzenia wynosi” zmieniliśmy:
  • słowo „Obecnie” na „Do dnia” i dodaliśmy datę,
  • pisownie „Tygodnie/Miesiące” na „tygodnie/miesiące”.

Raport Informacja o warunkach zatrudnienia dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Praca zdalna

Dodaliśmy dodatkowe typy limitu pracy zdalnej. W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje rodzaju pracy zdalnej na definicji rodzaju pracy zdalnej dla parametru „Typ” dodaliśmy wartości :

 • Kwartalny,
 • Półroczny.

Umowa o pracę

Zmieniliśmy działanie wydłużania umowy o pracę na okres próbny o usprawiedliwione nieobecności pracownika. W kartotece pracownika na zakładce Etat/Umowa o pracę po wybraniu opcji „Podlega” w parametrze „Przedłużenie o nieobecności usprawiedliwione” dla umów o pracę na okres próbny system będzie przedłużał okres trwania umowy o pracę również o nieobecności, które wystąpiły w trakcie trwania umowy o pracę i będzie pokazywał liczbę tych nieobecności w polu „Ilość dni kalendarzowych nieobecności usprawiedliwionych”. Dotychczas system przedłużał datę zakończenia umowy tylko o nieobecności, które rozpoczęły się w trakcie trwania umowy na okres próbny i trwały dłużej niż pierwotna data zakończenia umowy.

Praca zdalna

Dodaliśmy możliwość wyświetlenia informacji o pozostałym limicie pracy zdalnej okazjonalnej. Informacja będzie dostępna w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna po ustawieniu parametru „Model pracy” na „Praca hybrydowa” lub „Praca zdalna”. Informację możemy wyświetlić również na liście pracowników dodając poprzez „Organizator listy” pole „Workers.PracaZdalna.PozostaloPracaZdalnaOkazjonalna”.

Praca zdalna

Dodaliśmy nowy wydruk „Limit pracy zdalnej okazjonalnej”. Wydruk dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy” oraz w Pulpicie kierownika w zakładce Dane o pracownikach/Lista pracowników. Wydruk będzie zawierał listę pracowników z ustawionym parametrem „Model pracy” na „Praca hybrydowa” lub „Praca zdalna”, który ustawiamy w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna.

Handel

JPK

Dodaliśmy nowy wzór pliku JPK_GV dedykowany dla podmiotów będących w grupach VAT. Obowiązuje od 1 lipca 2023r. Aktualnie bramka MF dedykowana do wysyłki plików JPK nie przyjmuje dokumentów o kodzie JPK_GV (1), więc nie jest możliwa wysyłka bezpośrednio z systemu za pomocą podpisu.

Systemowe

Baza danych

Poprawiliśmy działanie procedury dbo.UpdateFeatures dodanej w wersji 2304.0.0. Dotychczas przy próbie dodania na formularzu cechy tekstowej zawierających pusty znak (spację) wraz z cechą innego typu zwracany był komunikat z błędem. Poprawiliśmy również wyświetlanie cech historycznych.

Kadry i Płace

Informacja o warunkach zatrudnienia

Poprawiliśmy mechanizm eksportu wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia. Obecnie możliwy jest eksport wydruku do formatu DOCX z aktywnym parametrem „Table layout”. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Praca zdalna

Dodaliśmy dodatkowe oznaczenie dni w kalendarzu pracownika „Czas pracy” oraz „Norma czasu pracy”, w których występuje praca zdalna. Dni zostaną oznaczone ikoną „domek”. Oznaczenie dni możemy włączyć w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarz/Praca zdalna wybierając odpowiednią wartość w parametrze „Oznaczenie dni pracy zdalnej”, do wyboru mamy:

 • Brak – brak oznaczenia
 • Ze strefy – oznaczone zostaną wszystkie dni, w których zostanie wprowadzona strefa czasu pracy „Praca zdalna” lub „Praca zdalna okazjonalna”. Uwaga: Wymaga włączenia parametru w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarz/Praca zdalna „Wniosek o pracę zdalną nanosi strefy czasu pracy na plan pracy” na TAK.
 • Z wniosku – oznaczone zostaną wszystkie dni, na które pracownik wnioskował o pracę zdalną i wniosek został zaakceptowany.

Wersja multi

Pulpit Kierownika

Czas pracy i nieobecności

Dodaliśmy możliwość wyświetlenia „Kodeksowej normy czasu pracy” w Pulpicie kierownika. Jeżeli parametr „Na kalendarzach pokazuj kodeksową normę czasu pracy” w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Czas pracy ustawimy na TAK, kodeksowa norma czasu pracy zostanie wyświetlona w zakładce Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Statystyka czasu pracy.

Pulpity HR

e-wnioski

W konfiguracji systemu w Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR w sekcji „Wnioski” dodaliśmy parametry:

 • „e-wniosek o odbiór nadgodzin – lista nadgodzin do odbioru – informacja z wniosków z okresu rozliczeniowego” – zaznaczenie parametru na TAK umożliwi pracownikowi na formularzu „e-wniosek o odbiór nadgodzin” wybór dni do rozliczenia z całego okresu rozliczeniowego,
 • „e-wniosek o odbiór nadgodzin – odbiór nadgodzin z dowolnego okresu na podstawie zaakceptowanych wniosków” – zaznaczenie parametru na TAK umożliwi pracownikowi na formularzu „e-wniosek o odbiór nadgodzin” wybór dni z dowolnego okresu, w których został zaakceptowany „e-wniosek o nadgodziny”.

Domyślne ustawienie parametrów na NIE oznacza, że na „e-wniosku o odbiór nadgodzin” w przypadku interpretacji wg obecności, pracownik ma możliwość wyboru dni z bieżącego miesiąca, niezależnie czy rozliczenie nadgodzin zostało naniesione na czas pracy pracownika. Natomiast z poprzednich miesięcy widoczne są tylko dni w, których nadgodziny nie zostały jeszcze rozliczone.

Panel użytkownika

W Panelu użytkownika w Pulpicie pracownika zmieniliśmy widżet „Limity nieobecności” na „Limity”. Do sekcji dodaliśmy nowe informacje:

 • Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni) – limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku,
 • Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz.) – limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku,
 • Urlop opiekuńczy (niepłatny art 173.1 kp) – limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku,
 • Praca zdalna okazjonalna – limit widoczny po ustawieniu w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna parametru „Model pracy” jako „Praca zdalna” lub „Praca hybrydowa”.

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie e-wniosków o pracę zdalną. Wcześniej podczas uzupełniania wniosku i wpisywania tekstu w polu „Lokalizacja” pojawiał się komunikat: „Wystąpił błąd wykonania zapytania SQL przez serwer bazy danych.” Po zmianach wybór lokalizacji będzie realizowany poprzez rozwinięcie listy dostępnych lokalizacji pracy zdalnej. Dodatkowo pole wyszykuje dostępne w danym okresie lokalizacje na podstawie fragmentu tekstu.

Praca zdalna

W Pulpitach dodaliśmy nową listę „Lokalizacje pracy zdalnej”, która dostępna jest w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika:

 • W Pulpicie pracownika lista znajduje się w Pulpit pracownika/Kadry pozostałe/Lokalizacje pracy zdalnej – pracownik ma możliwość filtrowania listy wg. okresu obowiązywania danej lokalizacji.
 • W Pulpicie kierownika lista znajduje się w Pulpit kierownika/Dane o pracownikach/Lokalizacje pracy zdalnej – kierownik ma możliwość filtrowania listy wg. okresu obowiązywania danej lokalizacji oraz pracowników.

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy treść powiadomień mailowych dla „e-wniosek o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej”. Wcześniej treść powiadomienia w przypadku anulowania okresu pracy zdalnej była następująca: „Zakończony e-wniosek o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej: nigdy”. Aktualna treść powiadomień to:

 • „Przetwarzany e-wniosek o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej: definicja rodzaju pracy zdalnej (np. na wniosek pracownika) edycja okresu od data do data (np. od 05.06.2023 do 11.06.2023) na od data do data (np. od 05.06.2023 do 09.06.2023)” – w przypadku zmiany okresu pracy zdalnej,
 • „Przetwarzany e-wniosek o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej: Anulowanie wniosku definicja rodzaju pracy zdalnej (np. na wniosek pracownika) od data do data (np. od 05.06.2023 do 11.06.2023)” – w przypadku anulowania okresu pracy zdalnej.

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie „e-wniosku o delegację” z włączonym obszarem „Delegacje”. Wcześniej nowa delegacja PWS była tworzona po zapisaniu wniosku również ze stanem „Anulowany” w sekcji „Podejmij decyzję”. Aktualnie nowa delegacja PWS zostanie utworzona po zmianie stanu „e-wniosku o delegację” na „Zatwierdzony”.

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

Praca zdalna

Na liście Kadry i płace/Kadry/Ewidencje dodaliśmy nową podlistę „Praca zdalna – lokalizacje”. Lista zawiera zgłoszone miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracowników wraz okresem obowiązywania. Na liście dostępne są filtry:

 • Zakres – określamy czy lista ma zostać stworzona z uwzględnieniem Pracowników, Zleceniobiorców, Zatrudnionych czy Wszystkich osób w firmie.
 • Jednostka organizacyjna – wybieramy w ramach jakiego działu mają zostać wyświetlone wprowadzone lokalizacje pracy zdalnej.
 • Z zależnymi – jeżeli zaznaczymy „Tak”, na liście zostaną umieszczone lokalizacje pracy zdalnej pracowników związanych z wybranym wydziałem i jego wszystkimi podwydziałami. Jeżeli zaznaczymy „Nie” na liście zostaną umieszczone lokalizacje pracy zdalnej pracowników związanych wyłącznie z wybranym wydziałem.
 • Okres – określamy dla jakiego okresu mają zostać wyświetlone lokalizacje pracy zdalnej.
 • Pracownik – możliwość wyboru pracownika z listy.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Poprawiliśmy generowanie wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia, który dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”. Dotychczas podczas próby wywołania tego raportu w języku angielskim pojawiał się komunikat: „Indeks wykraczał poza granice tablicy”.

Księgowość

Grupy VAT

Przygotowaliśmy mechanizmy umożliwiające przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7 dla grupy VAT w specjalnej konfiguracji wielofirmowej w jednej bazie. Rozwiązanie obejmuje dwa elementy: przygotowanie zbiorczej deklaracji VAT-7(22) oraz przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7(2), który po podpisaniu powinien zostać wysłany w imieniu całej grupy VAT przez przedstawiciela grupy. Zbiorcza deklaracja VAT-7(22) oraz zbiorczy plik JPK_V7(2) przygotowywane są w oddziale przedstawiciela grupy VAT poprzez scalenie przygotowanych wcześniej we wszystkich oddziałach, które wchodzą w skład grupy, wewnętrznych deklaracji VAT-7 i JPK_V7. Rozwiązanie wymaga odpowiedniego skonfigurowania oddziałów członków grupy oraz oddziału przedstawiciela.

 • W oddziale członka należy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Oddziały zdefiniować dla oddziału na zakładce Podmioty powiązane powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT).
 • W oddziale przedstawiciela należy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Oddziały zdefiniować dla oddziału na zakładce Podmioty powiązane powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT), na zakładce Deklaracje/Ogólne wybrać Deklaracje VAT „Naliczaj dla grupy” oraz na tej samej zakładce w sekcji: „Indywidualny numer rachunku bankowego dla płatności VAT” wskazać rachunek dla grupy VAT. Dodatkowo na zakładce Deklaracje/Dane VAT należy wprowadzić adres e-mail.

W pierwszej kolejności należy przygotować dane wewnętrzne we wszystkich oddziałach wchodzących w skład grupy. W oddziałach członków oraz w oddziale przedstawiciela należy przygotować i zatwierdzić deklarację VAT-7. Taka deklaracja będzie miała nowe oznaczenie widoczne na zakładce Ogólne deklaracji – Przeznaczenie: Wewnętrzna. Dodatkowo należy w tych oddziałach przygotować wewnętrzny plik JPK wskazując na formatce generowania pliku Źródło danych: Dokumenty aplikacji oraz Zakres danych: Dane ewidencyjne. Wewnętrzna deklaracja oraz wewnętrzny plik JPK_V7 są wykorzystywane wyłącznie do przygotowania kompletnego pliku JPK_V7 dla całej grupy VAT w oddziale przedstawiciela i nie należy ich wysyłać do Urzędu Skarbowego.
Po przygotowaniu danych wewnętrznych możliwe jest przygotowanie zbiorczej deklaracji i pliku JPK_V7 w oddziale przedstawiciela. W oddziale przedstawiciela należy przygotować deklarację VAT-7(22) wskazując dla niej na zakładce Ogólne Przeznaczenie: Sprawozdawcza, a następnie ją zatwierdzić. Deklaracja zostanie wyliczona na podstawie deklaracji wewnętrznych z powiązanych oddziałów członków grupy oraz z oddziału przedstawiciela. Następnie należy przygotować plik JPK_V7 dla całej grupy. W tym celu na formatce generowania pliku konieczne jest wybranie opcji Źródło danych: Według powiązań. Do zbiorczego pliku JPK_V7 do części deklaracyjnej zostaną pobrane dane z deklaracji sprawozdawczej, natomiast do części ewidencyjnej zostaną scalone dane z JPK_V7 wewnętrznych.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie „e-wniosku o odbiór nadgodzin”. Wcześniej w przypadku, gdy pracownik w kartotece miał ustawioną interpretację kalendarza wg obecności, to przy próbie odbioru nadgodzin i zaznaczeniu kilku dni, w których suma nadgodzin była różna od godzin potrzebnych do odbioru, pojawiał się komunikat: „Pole czas nie pokrywa się z sumą elementów rozliczeń”. Aktualnie można złożyć wniosek o odbiór nadgodzin, jeżeli suma nadgodzin z zaznaczonych dni jest co najmniej równa potrzebnym do odbioru godzinom. W takim przypadku system rozliczy najstarsze nadgodziny, a pozostałe będzie można wykorzystać w ramach kolejnego „e-wniosku o odbiór nadgodzin”.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2304.2.4 z dnia 09.06.2023

2304.2.4.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

Wydruki kadrowe

Workflow

Kreator

Wersja multi

Workflow

Proces

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Ewidencja Środków Pieniężnych

Mechanizm podzielonej płatności

Poprawiliśmy błąd dotyczący tworzenia płatności w mechanizmie podzielonej płatności (MPP) w przypadku faktury korygującej wystawianej w obszarze Handel, jeżeli korekta dotyczyła jedynie kursu waluty, a faktura pierwotna miała płatność na kwotę netto w walucie obcej oraz płatność w MPP na kwotę VAT. W takiej sytuacji na fakturze korygującej po zmianie kursu waluty płatność na nową kwotę VAT była wyliczana według nieprawidłowego kursu (kursu przed korektą) oraz nie była oznaczona jako MPP, natomiast płatność stornująca na poprzednią kwotę VAT była po prawidłowym kursie, ale nie była oznaczona jako MPP. Aktualnie płatności na kwotę VAT są wyliczane według odpowiednich kursów walut oraz oznaczone mechanizmem podzielonej płatności.

Dokumenty rozliczeniowe

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający wydruk numeru rachunku wirtualnego na dokumentach rozliczeniowych. Przed zmianami w przypadku, gdy na dokumencie wskazana była ewidencja środków pieniężnych z uruchomionymi rachunkami wirtualnymi i na parametrach wydruku zaznaczony był checkbox „Rachunek wirtualny” na wydruku pojawiał się standardowy rachunek firmy. Po poprawkach numer rachunku na wydruku generowany jest prawidłowo, zgodnie ze wskazaniem użytkownika.

Handel

Płatności dokumentów handlowych

Poprawiliśmy problem dotyczący tworzenia płatności w mechanizmie podzielonej płatności (MPP) dla faktury sprzedaży, która ma płatność na kwotę netto w walucie obcej oraz płatność w MPP na kwotę VAT. W przypadku, gdy wszystkie pozycje będą oznaczone jako MPP to kwotę VAT przepisujemy z dokumentu. Jeżeli nie wszystkie pozycje będą tak oznaczone lub gdy w zakładce 'Płatności’ na fakturze ustawimy parametr ‘Kwota VAT na płatnościach’ na 'Wg pozycji MPP dokumentu’, to wtedy kwotę VAT liczymy z pozycji.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy działanie korekt do faktur sprzedaży wystawionych w dwóch walutach obcych (np. pozycje w EUR, a podsumowanie w USD). Dotychczas na takich korektach występował błąd zaokrąglania kwot podczas przeliczania wartości marży. Problem występował na dokumentach korekt, na których nie była korygowana ani ilość, ani wartość żadnej z pozycji, a mimo to na wydruku w kolumnie 'Przyczyna korekty’ występował opis: „Wartość”.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy wyświetlanie wartości w polu 'Realizacja’ na zamówieniach w przypadku, gdy z kilku ZO na różnych definicjach (np. ZO i ZO2) tworzyliśmy kilka WZ2 zbiorczych (na częściowe ilości). Do tej pory, w takiej sytuacji po realizacji wszystkich pozycji z wszystkich zamówień nie odświeżała się informacja o wydaniu całościowym w częściach na tych zamówieniach.

Uprawnienia

Wprowadziliśmy możliwość edycji daty w cesze algorytmicznej na dokumencie MMP dla operatora, który nie posiada uprawnień do magazynu z dokumentem źródłowym (MM). Dzięki temu, jeśli na definicji dokumentu MM w relacji przesunięcia wyłączona jest synchronizacja stanu dokumentów, to operator, który nie ma uprawnień do magazynu z MM (zatwierdzonym), może edytować datę w cesze MMP znajdującym się w buforze.

WMS Konektor

Poprawiliśmy eksport cech w definicjach: WMS_Towary (cechy, grupy), WMS_Kontrahenci (cechy, grupy) oraz WMS_DokumentyHandlowe (cechy dokumentu, pozycji, partii). W przypadku, gdy cecha przyjmowała wartość „null”, np. gdy była to cecha referencyjna, mógł pojawić się błąd podczas synchronizacji z system zewnętrznym WMS.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy problem objawiający się komunikatem o treści: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.” podczas próby wydruku dokumentu Zamówienia w zamkniętym okresie magazynowym. Obecnie problem z wydrukiem takiego dokumentu nie występuje.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy mechanizm wystawiania dokumentu handlowego z poziomu zadania CRM. Do tej pory dwukrotna inicjacja dokumentu FV bez zapisu skutkowała komunikatem o treści: „Wystąpił błąd podczas weryfikacji danych zapisu… Operacja niedozwolona na obiekcie nieznajdującym się w tabeli„.

Sprzedaż

Na liście 'Faktury sprzedaży’, dla wydruku dostępnego pod przyciskiem Raporty/Zestawienie/Sprzedaż wg kontrahentów i towarów (cechy), udostępniliśmy możliwość generowania wydruku dla wartości cechy wpisywanej „z ręki” (dla cech bez parametru 'Słownik dostępny’).

Kadry i Płace

Nieobecności

Poprawiliśmy nagłówek wydruku Lista wybranych nieobecności, tak aby w wierszu „Definicja” wyświetlane były wszystkie nieobecności, które zostały wskazane w parametrach wydruku w parametrze „Nieobecność”. Dotychczas wyświetlał się tam tylko jeden rodzaj nieobecności. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Wydruki kadrowe

Poprawiliśmy wykazywanie jednostki organizacyjnej na wydruku Urlop wypoczynkowy – wniosek o udzielenie. Informacje o jednostce organizacyjnej są obecnie pobierane z zapisu historycznego, dla którego wykonywany jest raport. Wydruk dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Dokumenty”.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy seryjne generowanie deklaracji ZUS ZUA i ZUS ZZA dla zleceniobiorców, które dostępne jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Umowy jako czynność seryjna w Czynności/Deklaracje ZUS/Przygotuj ZUA i ZZA. Dotychczas w niektórych przypadkach czynność ta nie dokonywała żadnych zmian.

Wypłaty

Zmodyfikowaliśmy wyliczanie podstawy dla elementu wynagrodzenia „Wynagr.urlop siła wyższa” związanego z nieobecnościami „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” i „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz.)”. Podstawa tego elementu obecnie wyliczana jest analogicznie jak dla urlopu okolicznościowego, a nie jak dotychczas jak dla urlopu wypoczynkowego.

Praca zdalna

Zmodyfikowaliśmy rozliczenie limitu pracy zdalnej okazjonalnej w roku 2023. Wykorzystanie limitu w bieżącym roku będzie rozliczone od dnia wejścia przepisów w życie tj. od 07.04.2023 r. Zatwierdzone e-wnioski o pracę zdalną okazjonalną na okres wcześniejszy nie będą pomniejszać limitu 24 dni w roku 2023.

Świadectwo Pracy

Dostosowaliśmy wydruki Świadectwo pracy oraz Świadectwo pracy pracownika tymczasowego, które dostępne są z poziomu kartoteki pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe” do obowiązującego rozporządzenia. W tym celu w punkcie 6.6 usunęliśmy tekst dotyczący podstawy prawnej udzielenia urlopu rodzicielskiego.

  Wskaźniki

  Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)”, który od 01.07.2023 r. przyjmuje wartość: 109,9%. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2023 r.

  Księgowość

  KPiR

  Poprawiliśmy sortowanie na wydruku „KPiR – wydruk szeroki” w przypadku, gdy w konfiguracji programu ustawiona jest miesięczna numeracja dekretów. Przed zmianą zapisy pochodzące z wybranych miesięcy nie były wyświetlane chronologicznie w obrębie całego roku. Po zmianach wydruk generowany jest poprawnie.

  Bazy demo

  Poprawiliśmy działanie taska „Przeksięguj” dostępnego w bazie DEMO w wariancie rozbudowanej konfiguracji księgowej. Dotychczas nie działał on w wersji przeglądarkowej, a próba uruchomienia kończyła się komunikatem błędu. Wprowadzone zmiany niosą za sobą nowy sposób działania dla czynności „Przeksięguj” – do tej pory czynność generowała dokument PK i wyświetlała okno z utworzonym dokumentem. Aktualnie czynność generuje nowy dokument PK i zapisuje go w stanie wprowadzonym, a informacja o utworzeniu dokumentu wyświetlana jest w logu. Task do pobrania znajduje się w bazie wiedzy.

  Schematy podziałowe

  W przypadku posiadania licencji na Projekty, w konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje), udostępniona została sekcja „Podzielniki”. Pozwala to na definiowanie podzielników oraz schematów podziałowych.

  Systemowe

  Filtrowanie

  Przywróciliśmy poprawne działanie przechodzenia strzałkami do następnego (Alt Right) lub poprzedniego (Alt Left) rekordu na formularzach. W ostatnich wersjach ustawienia filtrów zapamiętywały się z pierwszego otwartego lookupu i nie zmieniały się wraz z przechodzeniem pomiędzy kolejnymi rekordami. Przykładem możemy być wybór Przedstawiciela dostępnego na formularzu CRM/Zadania/Ogólne. W przypadku otwarcia lookupu Przedstawiciela na zadaniu przypisanym do kontrahenta ABC, następnie powrotu do formularza Zadania, przejścia za pomocą strzałki do kolejnego zadania przypisanego tym razem do kontrahenta Zefir i wejście w lookup Przedstawiciel powodował wyfiltrowanie danych po kontrahencie ABC zamiast Zefir.

  Księga inwentarzowa

  Środek trwały

  Poprawiliśmy błąd powodujący niepoprawne naliczanie pierwszego odpisu amortyzacyjnego, w przypadku środków trwałych amortyzowanych metodą degresywną przy standardowym ustawieniu daty rozpoczęcia amortyzacji. Przed zmianami błędnemu naliczaniu podlegała wartość podatkowa odpisu amortyzacyjnego, która dla pierwszego wyliczanego okresu wynosiła 0. Aktualnie odpisy amortyzacyjne generowane są poprawnie zarówno dla wartości bilansowej jak i podatkowej.

  Środek trwały

  Poprawiliśmy wydruk „Karta środka trwałego – wartości niematerialnej (prawnej)” dostępny na liście „Ewidencja środków trwałych”. Przed poprawką, mimo wczytanej licencji na wydruku pojawiał się znak wodny informujący o wersji demonstracyjnej. Po zmianach znak wodny jest widoczny, tak samo jak w przypadku innych wydruków tylko wtedy, kiedy do programu nie jest wczytana licencja.

  Pulpity HR

  e-wnioski

  Zmodyfikowaliśmy dostępne opcje w polu „Status” na „e-wniosku o korektę zapisów RCP” dla kierownika, który jest jednocześnie pracownikiem:

  • w przypadku, gdy kierownik jest traktowany jako pracownik to będzie miał dostępne poniższe opcje:
   • Przekazany do wyjaśnienia
   • Do zatwierdzenia
  • w przypadku, gdy kierownik pełni swoją funkcję, tak jak dotychczas będzie miał dostępne poniższe opcje:
   • Błędny
   • Wymaga weryfikacji
   • Poprawny
   • Modyfikowany

  Nieruchomości

  Nieruchomości

  Udostępniliśmy możliwość podpinania dokumentów do Nieruchomości przy pomocy Dokumentu CRM bez konieczności posiadania licencji CRM.

  Produkcja

  Kalkulacja kosztu

  Poprawiliśmy błąd: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”, pojawiający się podczas próby zatwierdzenia faktury zakupu. Sytuacja dotyczyła towaru, który został rozchodowany dokumentem RWP do zlecenia produkcyjnego z kosztem operacji wyrażonym w walucie EUR, przy jednocześnie włączonym w konfiguracji programu tj. Produkcja/Kalkulacja parametrze: „Automatycznej aktualizacji kalkulacji – Przy korekcie wartości przyjęcia zewnętrznego„.

  Systemowe

  Interfejs użytkownika

  Poprawiliśmy działanie menu Edycja znajdującego się na formularzach. We wcześniejszych wersjach w przypadku włączenia Asystenta zapisu z widokiem Lista, następnie przejścia na grid znajdujący się na formularzu to w menu Edycja mogły pojawić się zduplikowane czynności.

  Wersja multi

  Handel

  Partie i zasoby

  Poprawiliśmy wybór zasobu na dokumentach z ustawionym w definicji parametrem wyboru partii i zasobu na 'dotyczy partii i zasobów’. Do tej pory przy wielu zasobach nie można było wskazać konkretnego, ponieważ wpisywana ilość do danego zasobu zawsze automatycznie przenosiła się na pierwszy z listy zasób.

  CRM

  Zadania i Zdarzenia

  Przywróciliśmy możliwość edycji kodu kalkulatora w definicjach zadań, zdarzeń, projektów, leadów oraz transakcji w wersji przeglądarkowej.

  Workflow w Pulpitach

  Wszystkie pulpity

  Usunęliśmy problem związany z brakiem praw do formularza czynności Podejmij decyzję na liście powiadomień w Pulpitach.

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Kadry i Płace

  Wydruki kadrowe

  Poprawiliśmy generowanie wydruku Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, który dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”. Dotychczas podczas próby wywołania tego raportu w języku angielskim pojawiał się komunikat: „Indeks wykraczał poza granice tablicy”.

  Workflow

  Kreator

  Poprawiliśmy zarządzanie kontekstem dla kroku kreatora opartego na tabeli innej, niż dany kreator. Dzięki temu, dla obiektów implementujących obiekty powiązane (np. Dokument Ewidencji) poprawnie wyświetlają się te skorelowane (np. Ewidencja VAT).

  Wersja multi

  Workflow

  Proces

  Zmieniliśmy zachowanie systemu w sytuacji, gdy użytkownik loguje się do Pulpitu za pomocą aktywnego linka i wygasło jego hasło. Przy próbie zalogowania wyświetlone zostanie okno umożliwiające zmianę hasła.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2304.2.3 z dnia 26.05.2023

  2304.2.3.svg

  Wersja srebrna/złota

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Systemowe

  Baza danych

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Kadry i Płace

  Świadectwo Pracy

  Poprawiliśmy wyświetlanie daty na wydruku Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej w sytuacji, gdy był on drukowany łącznie ze Świadectwem pracy. Dotychczas w takim przypadku podczas drukowania raportu Świadectwo pracy, gdy w parametrach wydruku w parametrze „Na dzień” ustawiliśmy inną datę niż domyślna, to na Informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej data i tak była pobierana z filtra „Data”, który znajduje się na liście Kady i płace/Kady/Pracownicy. Obecnie data na wydruku Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej jest zgodna z ustawieniami w parametrze „Na dzień”. Raporty są dostępne z poziomu listy Kady i płace/Kady/Pracownicy oraz z poziomu kartoteki pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe”.

  Praca Zdalna

  Dodaliśmy nowy element wynagrodzenia „Ekwiwalent za pracę zdalną/dni”, który należy do rodzaju „Dodatek”. Element wynagrodzenia „Ekwiwalent za pracę zdalną/dzień” jest domyślnie zablokowany. Kwota ekwiwalentu będzie wyliczana na podstawie mnożnika stawki z konfiguracji oraz ilości dni przepracowanych w strefie czasu pracy „Praca zdalna” (ewentualnie ilość dni można wprowadzić w parametrze w samym dodatku). W tym celu w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace na zakładce „Praca Zdalna” w sekcji „Praca zdalna” dodaliśmy parametr „Stawka za dzień pracy zdalnej”. Stawka domyślnie ustawiona jest jako 0. Dodatkowo jest możliwość sterowania czy podana w konfiguracji stawka za dzień będzie uwzględniała wymiar etatu. W tym celu w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace na zakładce „Praca Zdalna” w sekcji „Praca zdalna” dodaliśmy parametr „Uwzględniaj wymiar etatu przy stawce za dzień pracy zdalnej”. Uwaga: W dniu zaplanowanej pracy zdalnej (w normie czasu pracy jest wprowadzona strefa o nazwie „Praca zdalna”) w przypadku wystąpienia w tym dniu nieobecności, za ten dzień pracownik nie dostanie ekwiwalentu za pracę zdalną. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38192.

  Umowa o pracę

  Dostosowaliśmy okres wypowiedzenia dla umów o pracę zawartych na okres próbny. W przypadku takiej umowy okres wypowiedzenia wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

  Adekwatne informacje dostępne są w kartotece pracownika w zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w sekcji „Okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu Pracy”.

  Świadectwo Pracy

  Dostosowaliśmy wydruk Świadectwo pracy do obowiązującego rozporządzenia. W tym celu:

  • w punkcie 6. 1) dopisaliśmy do podanego artykułu z Kodeksu pracy „§ 1”,
  • w punkcie 6. 6) usunęliśmy tekst „udzielony na podstawie art. 182.1a Kodeksu pracy (podstawa prawa udzielenia)”,
  • w punkcie 6. 9) zmieniliśmy tekst w nawiasie na „liczba dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy”.

  Księgowość

  Deklaracja VAT-7

  W konfiguracji wielofirmowej, w pomocniczym wydruku deklaracji VAT-7(21) umożliwiliśmy drukowanie w nagłówku danych firmy, dla której przygotowywana jest deklaracja.

  Handel

  Sprzedaż

  Dodaliśmy możliwość wykorzystywania cech bez słowników w raporcie znajdującym się w lokalizacji: Handel/Zestawienia/Sprzedaż wg kontrahentów i towarów (cechy). Pole Wartości cechy towaru aktualnie pozwala wpisać dowolną wartość cechy lub wybrać ją z słownika.

  Handel

  Terminale płatnicze

  Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas zatwierdzania dokumentu w komunikacji z terminalami płatniczymi o treści: „Wartość o typie Soneta.Handel.Forms.ParametryZatwierdzeniaAdv nie istnieje w kontekście”.

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Systemowe

  Baza danych

  W wersji 2304.0.0 dodaliśmy procedury SQL-owe w celu ulepszenia wydajności zapytań do tabel ChangeInfos oraz Features. Aby dowolny użytkownik SQL miał prawo do wykonywania tych procedur, w wersji 2304.2.3 do roli public jest także dodawane prawo wykonania tych procedur. Rozwiązuje to problem logowania do systemu w przypadku, gdy konwersja bazy wykonywana jest z poziomu innego użytkownika SQL, niż logujący się do systemu.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2304.1.1 z dnia 16.05.2023

  2304.1.1.svg

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Handel

  JPK

  Dla faktur zaliczkowych dodaliśmy informacje o zamówieniach w plikach JPK_FA. Dotychczas węzły Zamowienie i ZamowienieCTRL nie były generowane.

  Kompletacja

  Poprawiliśmy weryfikację blokady generowania dokumentów kompletacji KPLW. Do tej pory, gdy choć jeden ze składników posiadał zamiennik, to nie była weryfikowana ilość wymagana do skompletowania.

  Relacje dokumentów

  Poprawiliśmy obsługę korekt do faktur sprzedaży (typu FV2 – odwrócony obieg dokumentów: magazynowy-gt;faktura), gdy niestandardowa konfiguracja uwzględniała wystawienie dokumentu Pro-Forma z faktury. Do tej pory, w takich konfiguracjach system próbował wydać towar ponownie przy zatwierdzaniu korekty.

  Wydruki dokumentów

  Poprawiliśmy problem związany z drukowaniem dokumentów objawiający się komunikatem o treści: „Wystąpił następujący błąd podczas wykonywania skryptu w procedurze XtraReport.DataSourceRowChanged: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.„. Występował on podczas wydruku dokumentu, na którym nie występuje kontrahent (np. dokumentu magazynowego RW) i gdy w raporcie wykorzystywany był dedykowany nagłówek.

  Relacje dokumentów

  Poprawiliśmy rozliczenie zaliczki i przenoszenie pozycji w relacjach między fakturami zaliczkowymi i końcowymi. Jeśli nowo skonfigurowane relacje miały takie same nazwy jak już istniejące i miały nie przenosić pozycji, to dochodziło do przenoszenia pozycji i braku rozliczania faktury zaliczkowej po operacji dołączania faktury zaliczkowej do istniejącej faktury końcowej.

  Księgowość

  Procedury OSS i IOSS

  Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający dodanie numeru UNR dla deklaracji VIU-DO oraz VII-DO. Błąd występował w przypadku konfiguracji, w której płatności z tytułu deklaracji nie są oznaczane jako podlegające rozliczeniu. Po poprawkach przypisanie numeru UNR do danej deklaracji jest możliwe niezależnie od ustawień konfiguracyjnych.

  Deklaracja CIT-8

  Na formularzu deklaracji CIT-8(32) oraz formularzu załącznika CIT/IP(4) wprowadziliśmy możliwość dokonania ręcznej korekty wartości w części dotyczącej zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania (straty) o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych. Parametr korekta znajduje się w sekcji E.5. deklaracji CIT-8(32) oraz sekcji E. załącznika CIT/IP(4), a warunkiem pozwalającym na jego uruchomienie jest obecność załącznika CIT/WZ. Aktywacja pola korekta na jednym z formularzy powoduje automatyczną aktywację na drugim. Uwaga! W przypadku uruchomienia korekty, należy pamiętać o ręcznej weryfikacji kwot limitów w korygowanych polach.

  Plan Kont

  Umożliwiliśmy tworzenie kont analitycznych w zależności od specjalnego prawa. Na definicji analityki konta księgowego dodaliśmy parametr „Tworzenie analityk wg uprawnień” oraz specjalne prawo do konta księgowego „Tworzenie kont analitycznych wg definicji analityk. Włączenie prawa oraz parametru powoduje, że konta analityczne na konkretnych poziomach analityk mogą być tworzone zarówno ręcznie jak i przez schemat księgowy tylko przez uprawnionych operatorów.

  Deklaracja VAT-7

  W związku z czasowym (w okresie od 1 kwietnia 2023 do 28 lutego 2025 r.) przywróceniem odwrotnego obciążenia dla giełdowych transakcji dotyczących gazu, energii elektrycznej i uprawnień do emisji gazów cieplarnianych udostępniliśmy mechanizmy pozwalające na rozliczenie takich transakcji w deklaracji VAT-7(22) oraz w pliku JPK_V7. Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami transakcje objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia będą wykazywane w pliku JPK_VAT zarówno przez sprzedawcę jak i nabywcę po stronie podatku należnego w części ewidencyjnej i deklaracyjnej w polach 31 i 32, a jeżeli z tytułu tych transakcji nabywcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, to po stronie podatku naliczonego nabywca wykazuje je w polach 42 i 43. Szczegółowe informacje dotyczące ewidencjonowania odwrotnego obciążenia znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/16661. Podstawa prawna: Ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r. poz. 556).

  Deklaracja CIT-8

  W związku z opublikowaniem z datą 10.05.2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji CIT-8(32), tj. wersji 3-0E, zaktualizowaliśmy strukturę e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8(32). Zgodnie z objaśnieniami wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2022 r.

  Schematy księgowe

  Poprawiliśmy błąd działania schematów księgowych występujący w wersji 2304.0.0. Błąd występował, jeżeli schemat był zapisany w trybie zaawansowanym i poszczególne elementy warunków poprzedzone były enterem czyli drugi i kolejne elementy warunku zaczynały się od nowej linii. W takim przypadku po konwersji bazy do wersji 2304.0.0 kasowały się drugi i kolejne elementy warunku i schemat działał niepoprawnie. Po poprawkach błąd nie występuje.

  Wydajność

  Procesy biznesowe

  Zoptymalizowano wyliczanie stanów magazynowych w trybie serwerowym, czyli przy włączonej opcji Ustawienia -gt; Handel -gt; Używaj serwerowego wyliczenia stanów magazynowych. Zredukowano wielokrotnie liczbę zapytań do bazy danych, znacząco poprawiając wydajność całego procesu.

  Kadry i Płace

  Praca zdalna

  W kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Czas pracy dodaliśmy możliwość wyświetlenia lokalizacji pracy zdalnej oraz znacznika praca zdalna z wniosku dla strefy czasu pracy. Pole to będzie automatycznie wypełnione lokalizacją uzupełnioną na wniosku o pracę zdalną. Uwaga: Kolumnę „Lokalizacja pracy zdalnej” oraz „Praca zdalna” należy wyciągnąć z organizatora listy dostępnego na dniu pracy. W polu wyszukiwania należy wpisać:

  • Workers.PracaZdalna.Lokalizacja
  • Workers.PracaZdalana.PracaZdalna

  Praca zdalna

  Dodaliśmy możliwość wyświetlenia podsumowania przepracowanych godzin i dni pracy zdalnej oraz pracy zdalnej okazjonalnej. Na liście pracowników poprzez organizator listy możemy dodać następujące pola:

  • Workers.PracaZdalna.CzasPracyZdalnejRazem
  • Workers.PracaZdalna.DniPracyZdalnejRazem
  • Workers.PracaZdalna.CzasPracyZdalnejOkazjonalnej
  • Workers.PracaZdalna.DniPracyZdalnejOkazjonalnej

  Dane dla pól powyżej są wyświetlane dla zamkniętego okresu wybranego w filtrze 'Okres’. W kartotece pracownika w zakładce Praca zdalna poprzez organizator listy możemy dodać następujące pola:

  • Pracownik.Workers.PracaZdalna.CzasPracyZdalnejRazem
  • Pracownik.Workers.PracaZdalna.DniPracyZdalnejRazem
  • Pracownik.Workers.PracaZdalna.CzasPracyZdalnejOkazjonalnej
  • Pracownik.Workers.PracaZdalna.DniPracyZdalnejOkazjonalnej

  Dane dla pól powyżej są wyświetlane dla każdego wniosku o pracę zdalną.

  Serwis

  Serwis

  Poprawiliśmy działanie wydruków Potwierdzenie zlecenia oraz Potwierdzenie zlecenia dla urządzeń, które dostępne są z poziomu zlecenia serwisowego. Od teraz na wspomnianych wydrukach uzupełniane będą dane Nazwa zleceniodawcy oraz Telefon kontaktowy, zgodnie z informacjami dostępnymi na zleceniu serwisowym.

  Systemowe

  Interfejs użytkownika

  Poprawiliśmy działanie zakładki Załączniki w Asystencie Zapisu na formularzach. Dotychczas przy wyborze widoku załączników w Asystencie Zapisów jako Lista mógł pojawić się komunikat: Obiekt z innej sesji dodawany jest do kontekstu (Attachment) przy dodaniu nowego załącznika i próbie przejścia na kolejny rekord na formularzu za pomocą zielonej strzałki Następny zapis (Alt Right).

  Wersja multi

  Pulpity HR

  e-wnioski

  W Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicja dokumentów dodatkowych w kategorii Kadrowe dodaliśmy nowy wniosek „e-ubezpieczenie członka rodziny – wyrejestrowanie”. Wniosek oparty jest o obieg dokumentów Pracownik – Operator kadrowy. Pracownik na wniosku wybiera z listy członka rodziny, którego zgłosił wcześniej do ubezpieczenia i wskazuje datę, końca tego ubezpieczenia. Operator kadrowy na etapie akceptacji wniosku wskazuje deklaracje KEDU, do której należy dołączyć wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia członka rodziny. Po zmianie stanu wniosku na „Zrealizowany” w kartotece członka rodziny pracownika w zakładce Ubezpieczenie dodana zostanie data końca ubezpieczenia.

  CRM

  e-mail

  W nowym systemie praw zmodyfikowaliśmy systemowe role: Pulpit pracownika, Pulpit kierownika, Pulpit kontrahenta dostawca, Pulpit kontrahenta odbiorca, w celu stworzenia domyślnej konfiguracji pozwalającej na wysyłanie powiadomień e-mail z wykorzystaniem standardu OAuth 2.0. Zmiana polega na ustawieniu parametru Odczyt dla praw: Konfiguracja Aplikacji AAD, Dostawca autoryzacji, Folder pocztowy skrzynki oraz parametru Pełny dla praw: Token autoryzacji, Wiadomość email. Dzięki temu wymienione role systemowe pozwolą na obsługę wysyłanych powiadomień niezależnie od używanego standardu poczty e-mail.

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Księgowość

  Dokumenty Ewidencji

  W konfiguracji wielooddziałowej poprawiliśmy błędne przeliczanie rachunku na płatności w sytuacji, kiedy na płatności był wskazany rachunek inny niż domyślny kontrahenta a następnie doszło do zmiany oddziału. Przed poprawą, po zmianie oddziału następowało przeliczenie rachunku i ustawiał się rachunek domyślny dla kontrahenta, po poprawie zmiana oddziału dokumentu nie powoduje zmiany rachunku na płatności.

  Ewidencja dokumentów

  W konfiguracji wielooddziałowej poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości zmiany oddziału dokumentu w sytuacji, kiedy został już utworzony przelew. Po zmianach błąd nie występuje.

  Handel

  Wydruki dokumentów

  Poprawiliśmy obsługę listy nierozliczonych płatności na wydruku dokumentu handlowego (opcja dostępna do włączenia na def. dokumentu w zakładce Wydruki) w przypadku bazy wielofirmowej. Do tej pory, jeśli na danego kontrahenta istniały wystawione dokumenty w różnych firmach to na wydruku nierozliczonych płatności były uwzględniane wszystkie takie płatności, pod warunkiem, że operator miał uprawnienia do wszystkich takich firm. Jeśli operator nie miał uprawnień do wszystkich firm z wystawionymi dokumentami na takiego kontrahenta, to podczas wydruku dokumentu otrzymywał błąd z komunikatem: „Brak praw dostępu do danych”.Dodatkowo wprowadziliśmy zmianę polegającą na tym, że na wydruku wyświetlane są wszystkie nierozliczone płatności (niezależnie od uprawnień operatora do ewidencji środków pieniężnych), pod warunkiem, że pochodzą one z magazynów, do których operator ma uprawnienia. Do tej pory w przypadku takiego wydruku pojawiał się błąd: „Brak praw dostępu do danych”.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2304.0.0 z dnia 11.05.2023

  2304.0.0.svg

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Projekty

  Projekty

  Wydajność

  Narzędzia
  Narzędzia

  Serwis

  Serwis

  Księgowość

  Praca na wielu bazach

  CRM

  e-mail

  Wersja multi

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Eksport przelewów

  Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający dopisywanie do pliku przy eksporcie przelewów. Błąd występował w przypadku konfiguracji z włączonym parametrem „Proponuj dopisywanie do istniejącego pliku”. Podczas próby eksportu przelewów z włączonym parametrem „Dopisz do pliku” następowało nadpisanie pliku na nowo. Po wprowadzonych zmianach dopisywanie przelewów do istniejącego pliku działa poprawnie.

  Eksport przelewów

  Wprowadziliśmy zmiany związane z numeracją paczki przy eksporcie przelewów. Dla formatów eksportu: ISO 20022, Swift MT 100, Swift MT 103 oraz XML Definiowalny poszerzyliśmy pole „Numer paczki” do 35 znaków (litery lub cyfry). Z poziomu listy Ewidencja Środków Pieniężnych/Przelewy umożliwiliśmy wyciągnięcie na listę pola „MsgId”, które zwraca numer paczki wprowadzony podczas eksportu przelewów.

  Przelewy

  Dodaliśmy możliwość pomijania wybranych zobowiązań oraz wpłat podczas automatycznego generowania przelewów. W tym celu na formularzu zobowiązania oraz wpłaty zostało dodane nowe pole o nazwie „Blokada przelewów”. Zobowiązania i wpłaty, które będą miały ustawione pole „Blokada przelewów” na „Tak” będą pomijane podczas generowania przelewów. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6256.

  Dokumenty kasowe

  W konfiguracji Ewidencji Środków Pieniężnych dla ewidencji o typie „Kasa” dodaliśmy mechanizm sprawdzający, czy kwota wypłaty przekracza dostępne środki w kasie. Parametr „Nie pozwalaj na ujemne stany w kasie” domyślnie zaznaczony jest na „Nie”. W przypadku, gdy parametr zostanie oznaczony na „Tak”, a kwota wypłaty przekroczy dostępne środki system zablokuje taką wypłatę.

  Rozrachunki

  Umożliwiliśmy wprowadzenie dla pracownika rachunku bankowego w sytuacji, kiedy w instalacji nie jest dostępny obszar kadrowo-płacowy i kartoteka pracownika jest dostępna jedynie w szczątkowej formie na potrzeby stworzenia słownika.

  Dokumenty rozliczeniowe

  Na formularzu naliczania dokumentów rozliczeniowych w polu „Definicja dokumentu” dodaliśmy informację o nazwie definicji dokumentu. Dotychczas w polu tym prezentowany był jedynie symbol definicji dokumentu rozliczeniowego. Aktualnie jest to symbol oraz nazwa, co ułatwi wskazanie prawidłowej definicji dokumentu rozliczeniowego.

  Noty odsetkowe

  Wprowadziliśmy mechanizm uniemożliwiający wygenerowanie więcej niż jednej anulaty do noty odsetkowej. Działanie mechanizmu polega na weryfikacji czy dla danej noty odsetkowej została utworzona nota o typie „Anulata do noty”, która opiera się o sprawdzenie pola „AnulowanaNota”. W przypadku, gdy dla noty odsetkowej została już wygenerowana anulata i nastąpi próba ponownego użycia czynności „Anulowanie not odsetkowych…” kolejna anulata nie zostanie utworzona i wyświetli się stosowny komunikat.

  CRM

  Transakcje

  W formularzu projektu dodaliśmy zakładkę Dokumenty z transakcji. Zawiera ona dokumenty handlowe, które powiązane są z Transakcją skojarzoną z Projektem. Ułatwi to analizę projektów sprzedażowych.

  Transakcje

  Na liście Leady oraz Transakcje dodaliśmy nowy filtr Projekty, dzięki któremu możemy wyświetlić tylko te elementy, które są połączone relacją z wybranym w filtrze Projektem.

  Kontrahent

  Dodaliśmy nową listę Kontrahenci wg opiekuna pozwalającą na wyświetlenie kontrahentów w podziale na przypisanych do nich opiekunów. Lista ta uwzględnia prawo na roli Widoczność kontrahentów. Dodatkowo dodaliśmy prawo na roli Zmiana wyświetlania okresu na liście Kontrahenci według opiekuna, które decyduje czy użytkownik może wyświetlić na liście dane z innego okresu niż bieżący dzień. Ułatwi to pracę działów handlowych i zarządzanie operatorami przypisanymi do klientów. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6373.

  e-mail

  Poprawiono mechanizm wysyłki wiadomości email tak, by oznaczał poprawnie w polu EmailInfo status dla wydruków ASPX wysyłanych za pomocą funkcji „wyślij email PDF”. Pole Status może przyjmować trzy wartości:

  • Brak – dla dokumentów które nie zostały wysłane
  • Wysłany pocztą CRM – dla dokumentów wysłanych poprzez skonfigurowane konto poczty CRM
  • Wysłany Asystentem – dla dokumentów wysłanych poprzez systemowy mechanizm asystenta

  Wymagane jest przekompilowanie dodatków wysyłających maile za pomocą metody SendEmail(EmailParameters parameters) z klasy Task. Obecnie metoda ta zwraca informację o sukcesie wysyłki.

  Zadania i Zdarzenia

  Poprawiono mechanizm wysyłki powiadomień email do zadań. Obecnie jeżeli na Definicji Zadania/Zdarzenia/Wypożyczenia/Zlecenia serwisowego w zakładce Mail w polu „Rodzaj adresu email” wskażemy cel kontaktu, to wiadomość email zostanie wysłana na adres mailowy Kontrahenta wskazanego w Zadaniu/Zdarzeniu/Wypożyczeniu/Zleceniu serwisowym, który ma przypisany analogiczny cel, jak ustawiony na definicji. W przypadku braku przypisania celu do danych kontaktowych kontrahenta zostanie wybrany adres email oznaczony jako domyślny. Dodatkowo wybranie opcji pierwszy lub wszystkie w polu „Wysyłaj na adres” (zakładka Mail na Definicji Zadania/Zdarzenia/Wypożyczenia/Zlecenia serwisowego) spowoduje że powiadomienie email zostanie wysłane na pierwszy adres ze wskazanym na definicji celem lub na wszystkie adresy email Kontrahenta, które mają przypisany ten cel.
  Pozwoli to na lepsze zarządzanie odbiorcami podczas wysyłania powiadomień z zadań do kontrahenta.

  Transakcje

  W formularzu transakcji w zakładce Dokumenty dodaliśmy funkcję Usuń powiązanie. Dzięki niej po zaznaczeniu dokumentu możemy usunąć relację wiążącą go z transakcją. Korzystanie z funkcji uzależnione jest od posiadania prawa Usuwanie powiązań, które dodaliśmy w ustawieniach konfiguracyjnych na roli w folderze CRM\Transakcje. Dzięki dodaniu funkcji użytkownik w prosty sposób usunie relację między dokumentami.

  e-mail

  Poprawiliśmy problem związany z wysyłką dodatkowych załączników podpiętych pod dokument, pojawiający się jeżeli równocześnie w Asystencie zapisu znajdowała się Notatka. W takim przypadku wysyłka nie następowała gdy używana była opcja „Włącz wysyłanie załączników” dla wszystkich dodanych poprzez Asystenta zapisu plików. Obecnie problem został rozwiązany i dokument jest wysyłany wraz z załącznikami.

  e-mail

  Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości pobrania wiadomości email jeśli wśród pobieranych wiadomości znajdował się email z uszkodzonym załącznikiem winmail.dat. Od teraz wiadomość taka zostanie pobrana bez załącznika, o czym użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem wyświetlanym w logu programu. Wprowadzona zmiana pozwoli użytkownikowi korzystać z programu bez potrzeby jego restartowania.

  Korespondencja masowa

  Na listach dodawania adresów e-mail do korespondencji (wiadomość e-email, korespondencja seryjna) ukryliśmy nieaktualne adresy email osób kontaktowych.

  Zadania i Zdarzenia

  Zmodyfikowaliśmy import xml dla Projektów, Leadów, Transakcji, Zadań, Nieruchomości, Zdarzeń, Zleceń serwisowych, Wypożyczeń. Od tej pory w pliku importu wspomnianych obiektów Priorytet oraz Stan będę miały przypisany Guid, co umożliwi import bez potrzeby ich usuwania. Wprowadzone modyfikacje ułatwią zasilanie danymi bazy danych.

  Zadania i Zdarzenia

  Na zakładce Pracownicy i Zasoby na formularzu Zadań, Zdarzeń CRM oraz Projektów po rozwinięciu menu pod przyciskiem Nowy (Zasób CRM) dodaliśmy możliwość wyboru opcji Zasoby CRM. Po jej uruchomieniu pojawia się formularz dodawania nowych zasobów powiązanych z zadaniem, w którym istnieje możliwość wybrania wielu zasobów i dodania ich jednym kliknięciem jako zasobów powiązanych z zadaniem.
  Zmiana ta pozwoli na szybsze dodawanie zasobów do Zadań, Zdarzeń oraz Projektów i zaoszczędzi czas potrzebny na dodawanie każdego z zasobów z osobna.

  e-mail

  Poprawiliśmy błąd powodujący problem z Przekazaniem wiadomości mailowej, do której wpisana była treść Notatki w Asystencie.

  e-mail

  Poprawiliśmy błąd powodujący problem z przekazaniem wiadomości mailowej z konta, dla którego zaznaczony były parametr Algorytm dostępny w opcjach konfiguracji konta poczty CRM.

  Kontrahent

  Dodaliśmy możliwość przypisywania domyślnych celów kontaktów dla poszczególnych rodzajów kontaktów. W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ogólne/Rodzaje kontaktów utworzyliśmy sekcję ’Domyślne cele kontaktów’, w której widnieją trzy pola:

  • Typ hosta – pozwalający wskazać obiekt, którego danych kontaktowych będzie dotyczył cel kontaktu
  • Rodzaj kontaktu – pozwalający wybrać rodzaj kontaktu dla którego wstawiany będzie domyślny cel
  • Cel kontaktu – pozwalający na wskazanie domyślnego celu

  W efekcie dodając nowe dane kontaktowe na wskazanym obiekcie o wybranym rodzaju kontaktu automatycznie zostanie przypisany wybrany cel. Jeżeli dany rodzaj nie ma przypisanego domyślnego celu to cel nie zostanie wskazany. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38283.

  Zadania i Zdarzenia

  Przywróciliśmy listę Pracowników jako domyślną podczas dodawania Zasobu powiązanego z Projektem i Zadaniem. Po przejściu w Projekcie na zakładkę Zasoby oraz na zakładkę Pracownicy i zasoby w Zadaniu podczas dodawania zasobu wyświetli się lista Pracownicy. W celu wybrania innego typu zasobów należy wskazać w menu inną listę (Ewidencja środków trwałych, Ewidencja wyposażenia, Nieruchomości, Urządzenia).

  Handel

  Relacje dokumentów

  Poprawiliśmy tworzenie relacji do dokumentu podrzędnego FV 2 z dokumentu magazynowego WZ 2 (odwrócony obieg). W sytuacjach, gdy dokument magazynowy WZ 2 powstawał z zamówienia i jego stan nie był zapisany do bazy danych, a tylko zmieniony na formularzu czynnością Zatwierdź dokument i dołączono ten WZ 2 do istniejącej faktury, to system tworzył relację kopiowania zamiast handlowo-magazynowej. W konsekwencji przy korektach mogło dochodzić do prób ponownego wydania towaru z magazynu.

  Towary

  Do filtra wyszukującego towary po typie dodaliśmy opcję 'Razem z recepturami’, który zawiera dotychczasowe opcje 'Razem’ oraz 'Receptury’.

  Ceny i rabaty

  Ulepszyliśmy edycję i odczytywanie progów ilościowych w cennikach indywidualnych i przecenach okresowych. Dodaliśmy automatyczne sortowanie listy progów po ilości. Dotąd operator musiał ustawiać tę kolejność ręcznie.

  Pozostałe

  Poprawiliśmy działanie wszystkich dodatkowych kolumn dot. obrotów transakcji związanych z pozycjami: MarżaPozycji, ProcentMarzyPozycji, NarzutPozycji oraz WartoscZakupuPozycji. W przypadku użycia ich na zagregowanych pozycjach, np. dla obiegu WZ2-gt;FV, pokazywały one nieprawidłowe dane.

  Płatności dokumentów handlowych

  Poprawiliśmy rozliczenia faktur zaliczkowych z końcowymi w transakcjach typu OSS (One Stop Shop).

  Płatności dokumentów handlowych

  Poprawiliśmy podpowiadanie ewidencji na dokumentach handlowych w przypadku, gdy na pozycji znajduje się towar podlegający MMP (zaznaczony parametr 'Metoda podzielonej płatności’ na karcie towaru oraz cena powyżej 15tys. zł brutto). W takiej sytuacji, nawet jeżeli domyślną formą płatności kontrahenta jest gotówka, to po wybraniu na pozycji dokumentu towaru z MPP sposób zapłaty podpowiada się na Przelew MPP, a ewidencja na Firmowy rachunek bankowy.

  Kompletacja

  Przy włączonej edycji składników dla dokumentu kompletacji KPL, poprawiliśmy obsługę okna wyboru składników (uruchamianego klawiszem F8). Dodaliśmy na nim również informację o potrzebnej, domyślnej ilości składnika.

  Płatności dokumentów handlowych

  Dodaliśmy nowy parametr Data zobowiązania/należności na definicji dokumentu handlowego. Posiada on następujące opcje:

  • Wg konfiguracji ŚP – działa jak do tej pory, czyli data płatności tworzy się wg dotychczasowych algorytmów z ustawień ewidencji ŚP.
  • Wg daty operacji – zawsze podstawiana jest data operacji jako data płatności. Ignorowane są ustawienia z ewidencji ŚP.
  • Wg daty wystawienia – zawsze podstawiana jest data wystawienia jako data płatności. Ignorowane są ustawienia z ewidencji ŚP.

  Opakowania i kaucje

  Przenieśliśmy parametry konfiguracji dot. opakowań i kaucji z zakładki Handel/Towary na zakładkę Handel/Definicje dokumentów/Opakowania i kaucje.

  Zestawienia obrotów

  Na bazie istniejącego już raportu 'Obroty wg opiekunów’ (wyliczanego na podstawie opiekuna kontrahenta głównego) przygotowaliśmy nowy raport o nazwie 'Obroty wg opiekunów odbiorcy’ (wyliczanego na podstawie opiekuna odbiorcy).Raport znajduje się w lokalizacji: Handel/Zestawienia/Obroty wg opiekunów pod nazwą 'Obroty wg opiekunów odbiorcy’.

  Zamówienia i oferty

  Dla zamówień algorytmicznych (rezerwacja ilościowa) udostępniliśmy, po włączeniu parametru 'Weryfikuj ilość dostępną’ na definicji zamówienia, możliwość określenia ilości pozycji tylko do wysokości zasobów niezarezerwowanych (do wysokości stanu magazynu).

  Relacje dokumentów

  Poprawiliśmy działanie systemu, gdy w definicji dokumentu handlowego w jednej relacji kopiowania istnieją dwa dokumenty podrzędne. W przypadku, gdy na dokumencie handlowym w pierwszej kolejności zostanie utworzony dokument podrzędny, do którego inni operatorzy nie mają praw, to istnieje możliwość utworzenia kolejnego dokumentu podrzędnego przez pozostałych operatorów. Wcześniej taka operacja nie była możliwa.

  Relacje dokumentów

  Poprawiliśmy wyliczenie wartości netto pozycji dokumentu automatycznej korekty KPZ 2, w sytuacjach gdy dokument PZ 2 jest liczony od brutto, a powstająca z PZ 2 faktura ZK 2 od netto i na pozycji faktury zmieniono stawkę VAT.

  Dokumenty magazynowe

  Poprawiliśmy weryfikację precyzji przy porównywaniu wartości zasobu dla mechanizmu Business Integrity. W szczególnych sytuacjach przy rozchodach mógł pojawić się błąd z komunikatem „Niezgodność ilości…”.

  Kompletacja

  Poprawiliśmy wskazywanie dostaw (klawiszem F8 dla składników) dla pozycji produktowej dokumentu kompletacji KPL.

  Relacje dokumentów

  Na liście dokumentów, przywróciliśmy w menu relacji opcję dodawania wielu zatwierdzonych WZ 2 do zbiorczej FV 2 znajdującej się w buforze. Opcja ta jest dostępna przy włączonych na WZ 2 w definicji relacji handlowo magazynowej parametrach: Ręcznie dołączany istniejący dokument podrzędny do dokumentu nadrzędnego oraz Podrzędny z wielu nadrzędnych (n-gt;1).

  Dokumenty handlowe

  Poprawiliśmy przenoszenie dokumentu podrzędnego typu PZ2/ZK do bufora, gdy na nadrzędnym ZD były pozycje anulowane.

  Relacje dokumentów

  Poprawiliśmy błąd pojawiający się przy próbie agregacji dwóch WZ 2 w walucie do FV 2 (przy włączonej na relacji agregacji pozycji z ustawieniem 'Według ceny’). Dotychczas w takiej sytuacji pojawiał się błąd „Zapis: WZ… Nie można wykonać tej operacji na wartościach w różnych walutach 'PLN’ i 'EUR'”.

  Wydruki dokumentów

  Wprowadziliśmy tłumaczenie sposobu zapłaty na język angielski w tabeli 'Rozliczone wpłaty’ na wydruku faktury.

  EDI

  Poprawiliśmy definicje XML dla eksportowanych faktur, aby umożliwić replikację korekt sprzedaży przez EDI. Dodaliśmy również możliwość eksportu faktur EDI, gdzie VAT jest liczony od brutto.

  EDI

  Poprawiliśmy import JPK_V7 dla wyłączonego automatycznego tworzenia płatności. Dotychczas powstawały dokumenty SPT z płatnościami pomimo wyłączenia tego parametru.

  Stany magazynowe i obroty

  Zoptymalizowaliśmy zamykanie okresu magazynowego w bazach z dużą ilością towarów. Czas procesu uległ znacznemu skróceniu, co jest szczególnie odczuwalne na dużych bazach danych.

  Systemowe

  Prawa

  Dodaliśmy nową funkcjonalność związaną z rozszerzonym systemem praw o nazwie Kategoria roli. Funkcjonalność pozwala na utworzenie kategorii roli i grupowanie ról. Ułatwi to zarządzanie rolami dla administratorów systemu. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu widoku Opcje/Systemowe/Uprawnienia/System praw.

  Dodatki

  Zmieniliśmy zasadę działania weryfikacji zabezpieczeń konta operatora dla baz slave przy konfiguracji wykorzystującej dodatek Praca na wielu bazach. Obecnie podczas logowania do bazy slave z załadowanym dodatkiem Praca na wielu bazach (w takiej sytuacji hasło pobierane jest z bazy master) zabezpieczenia konta ustawione w bazie slave nie są weryfikowane. Dzięki temu operator logujący się do bazy slave nie dostaje powiadomienia, np. o konieczności zmiany hasła dla bazy slave ze względu na ustawiony parametr Zmień hasło po określonym czasie dostępny z poziomu Opcje/Systemowe/Zabezpieczenie konta.Weryfikacji podlegają tylko i wyłącznie ustawienia zastosowane w bazie master dla pracy w systemie wykorzystującej dodatek Praca na wielu bazach.

  Prawa

  Dodaliśmy nowe prawo Zapis ustawień uprawnień. Nowe prawo służy do wydzielenia możliwości nadania praw, w taki sposób aby operator mógł zapisywać kontekst do swoich ustawień indywidualnych. W poprzednich wersjach prawo Zapis ustawień indywidualnych służyło do zapisów własnych oraz uprawnień (rozszerzona funkcjonalność pozwalająca jednemu operatorowi przypiąć wiele uprawnień, które później może wybierać podczas logowania). Na konwertowanych bazach ustawienie nowego prawa jest zgodne z ustawieniem na wyższej gałęzi.

  Framework

  Wprowadziliśmy poprawki w filtrowaniu przy użyciu m.in. FieldCondition.Equal i FieldCondition.In po zaimplementowaniu optymalizacji zapytań z parametrami T-SQLa – głównie dla cech referencyjnych. We wcześniejszych wersjach w niektórych przypadkach filtrowanie SubTable i ViewInfo po cechach referencyjnych mogły zwracać nieprawidłowe wartości.

  Wydruki

  Dodaliśmy możliwość budowania własnych nazw raportów REPX. Konfigurowanie odbywa się za pomocą dostępnego kreatora dla wydruków pojedynczych i zbiorczych, które dostępne są na formularzu Definicja raportu dla ustawionego Wyniku raportu innego niż Drukarka i Drukarka domyślna. Kreator daje możliwości tworzenia nazw w oparciu o dostępne metadane pochodzące z raportu oraz źródła danych, z których korzysta wydruk.

  Prawa

  W rozszerzonym systemie praw dla operatora z przypisaną rolą Pełny dostęp do programu opcja Domyślny zakaz dostępu do nowych elementów nie ma wpływu, tj. operatorzy z wyżej wymienioną rolą mają dostęp do elementów w aplikacji (w tym również nowo utworzonych), niezależnie od ustawienia Domyślny zakaz dostępu do nowych elementów dostępnego z poziomu Opcje/Systemowe/System praw.

  Prawa

  Poprawiliśmy obsługę licencji Podgląd w Rozszerzonym Systemie Praw. W poprzednich wersjach Operator nie miał dostępu do czynności Arkusz Excel dostępnego na dowolnej liście umożliwiającą eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

  Interfejs użytkownika

  Udoskonaliliśmy proces Przekaż bazy do analizy o weryfikację długości wymaganego pola Powód w sekcji Potwierdzenie przekazania w pierwszym oknie kreatora. Wcześniej weryfikator uruchamiał się na samym końcu czynności.

  Dodatki

  Poprawiliśmy wyświetlanie pola Status operatora w bazie na formularzu Opcje/Systemowe/Praca na wielu bazach/Bazy danych dostępnego z załadowanym dodatkiem Praca na wielu bazach. W ostatnich wersjach przy scenariuszu, kiedy operatorowi podczas logowania do systemu pojawiało się okno formularza Wybór modułów ze względu na brak dostępnych licencji, wówczas pole Status operatora w bazie zwracało wartość Niespełnione warunki licencyjne programu.

  Framework

  Dodaliśmy nowy Atrybut danych w Opcje/Systemowe/Pliki zawierający pełny wpis nazwy listy/podlisty/raportu wraz z GUID-em. Atrybut pozwala na identyfikację nazw przypisanych kontekstów z poziomu interfejsu użytkownika, np. dla podlist czy raportów o długich nazwach.

  Dodatki

  W czynności Konwertuj bazy danych dostępnej w dodatku Praca na wielu bazach z poziomu Opcje/Systemowe/Praca na wielu bazach/Bazy danych obsłużyliśmy sytuację związaną z komunikatem informującym o nieprawidłowej wersji konwertowanej bazy (zbyt stara, aby przekonwertować ją do obecnej wersji systemu).

  Framework

  Zmieniliśmy implementację MemoText.Empty, czyli pustej wartości typu używanego do przechowywania algorytmów, komentarzy i elementów na tuplach, taskach i innych obiektach wykorzystywanych wdrożeniowo. MemoText.Empty jest wartością statyczną, z przeznaczeniem analogicznym do String.Empty – jeśli potrzebujemy wartości pustej, można posłużyć się gotową, statyczną instancją zamiast tworzyć wiele kopii pustego obiektu. Jednak w przeciwieństwie do string, MemoText jest obiektem, który się zmienia w miejscu (mutable), np. w metodzie MemoText.Add(). Dotychczasowa implementacja dopuszczała modyfikację MemoText.Empty nie sygnalizując tego wyjątkiem, co mogło prowadzić do poważnych błędów logiki biznesowej, np. przypadkowe przenoszenie wartości MemoText pomiędzy niepowiązanymi obiektami, nawet w różnych bazach danych. Po zmianach próba edycji MemoText.Empty spowoduje wyjątek.

  Prawa

  Dodaliśmy czynność Zmień system praw na rozszerzony. Czynność umożliwia zmianę systemu praw na bazach po konwersji i z wgranymi licencjami. Przed wykonaniem zmiany systemu praw zaleca się wykonanie kopii bazy danych. Czynność dostępna jest w widoku Opcje\Systemowe\Uprawnienia\System Praw.

  Eksport i import

  Poprawiliśmy eksport list do Arkusza Excel posiadających pola typu cechy historyczne, które zawierają, np. hierarchę wydziałów na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy. W poprzednich wersjach podczas eksportu listy z takim polem pojawiał się komunikat z błędem: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”.

  Interfejs użytkownika

  Poprawiliśmy działanie wyboru rozmiaru czcionek w polach typu RichEdit dostępnych z poziomu formularza Wiadomości email czy z poziomu Notatek podręcznych dostępnych w Asystencie zapisu. Dotychczas istniała możliwość zaznaczenia wielu rozmiarów czcionek, które jednocześnie nie wpływały na wielkość tekstu w polu tekstowym.

  Prawa

  W rozszerzonym systemie praw z włączonymi rozszerzonymi uprawnieniami operatorów poprawiliśmy działanie czynności Kopiuj operatora… dostępnego z poziomu Opcje/Systemowe/Uprawnienia/Operatorzy. Dotychczas po skopiowaniu operatora na zakładce Powiązane role były odpinane zaznaczone na nim wybrane role.

  Wydruki

  Zmieniliśmy sposób obsługi wydruków REPX z tłem w postaci obrazków bitmapowych. Dotyczy to przede wszystkim wydruków deklaracji, w których tło każdej strony umieszczone jest w raporcie jako skan wzorca deklaracji, pobranego ze stron ministerstwa. Wprowadzone zmiany w kontrolce raportów obsługującej obrazki (ResourcePictureBox) powodują, że operacja wykonania takiego wydruku zajmuje 80-90% mniej pamięci RAM, co ma szczególne znaczenie przy wydrukach seryjnych.

  Interfejs użytkownika

  Poprawiliśmy widoczność dodatkowych czynności zdefiniowanych w postaci zadań na formularzu Towar, znajdującego się na liście Handel/Towary i usługi.

  Interfejs użytkownika

  Rozbudowaliśmy komunikat o możliwych przyczynach wystąpienia braku praw dostępu do danych. W komunikacie uwzględniliśmy przyczynę związaną z brakiem praw do elementów interfejsu programu.

  Wydruki

  Wprowadziliśmy zapowiadane w komunikatach technicznych zmiany dotyczące sposobu zapisu wydruków REPX. Poprzedni format zapisu wzorców wydruków nadal jest obsługiwany. Zmiana ma istotny wpływ na techniczne aspekty działania wydruków, w tym na sposób tworzenia ich w kodzie dodatków.

  Dodatki

  Dodaliśmy wpisy do Lista zmian rekordów dostępnej z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Zmiany rekordów dotyczące konwersji bazy dla baz slave. Dotychczas pod konwersji takiej bazy z poziomu bazy master nie zapisywał się taki wpis w bazie slave.

  Eksport i import

  Wprowadziliśmy zmianę zachowania wydruków REPX eksportowanych do dokumentu MS EXCEL. Jeśli wydruk zawiera tabele z kolumnami o wartościach złożonych (np. kwota z walutą) to pola takie zostaną automatycznie rozdzielone na dwie kolumny w wynikowym dokumencie. Osobna kolumna z kwotą i osobna kolumna z walutą. Dzięki temu łatwiejsze jest późniejsze przetwarzanie danych w wyeksportowanym dokumencie.

  Framework

  Dla nowopowstałych baz danych i nowych pól w istniejących bazach danych rozszerzyliśmy ilość cyfr w polach typu decimal z 12,2 na 16,2. Takie pola wykorzystywane są między innymi w module Księgowość w tabelach związanych z zapisami księgowymi, dziennikami i obrotami na kontach.

  Prawa

  Podnieśliśmy poziom bezpieczeństwa dostępu do danych w obszarze działania cech w kontekście wyświetlania ich na listach. W scenariuszu, gdy Operator nie miał praw do danego obszaru w systemie, np. do tabeli związanej z pracownikami to cechy przyporządkowane do tabeli Pracownicy można było wyciągnąć i wyświetlić na innych listach. Nie związanych bezpośrednio z obszarem Kadr i Płac, a do których Operator miał prawa, np. na liście Handel/Dokumenty razem i pozostałe/Wszystkie dokumenty mógł wyciągnąć pola cechy związane z Pracownikiem. Dotychczas wyciągnięte pole cechy zwracało jawnie wartość. Obecnie podobnie jak wcześniej pól z tabeli, do której Operator nie ma praw, zwraca wartość: (brak praw) oraz dodatkowo dla cech zamieszczamy informację w logu. Weryfikacja odbywa się podczas próby odczytania wartości cechy, związku z tym może mieć to wpływ na ewentualne rozwiązania Partnerskie w systemie.

  Komunikacja

  Wprowadziliśmy nową funkcjonalność Aktualności. Przeznaczona jest do przekazywania użytkownikom istotnych informacji w postaci okna pojawiającego się po zalogowaniu do systemu. Na nową funkcjonalność składają się następujące elementy:

  • Opcje/Ogólne/Aktualności/Kanały zawierają listę kanałów dostarczania aktualności. Pozwalają na stworzenie wielu definicji z odpowiednio przypisanymi prawami dostępu.
  • Ogólne/Aktualności zawiera listę wszystkich aktualności w systemie. Lista umożliwia dodawanie nowych wpisów i edycję istniejących (w zależności od praw dostępu) i przeznaczona jest dla użytkowników, którzy wprowadzają aktualności do systemu.
  • Ogólne/Moje aktualności zawiera listę aktualności przeznaczonych dla aktualnie zalogowanego użytkownika. Lista jest w trybie tylko do odczytu.
  • Okno Aktualności pojawiające się po zalogowaniu do systemu i prezentujące nowe (nie wyświetlone jeszcze przez użytkownika) informacje.

  BI

  Parametry wskaźników i raportów

  Dla użytkowników analiz BI zaimplementowaliśmy mechanizm ograniczania wartości, jakie zwracane są przez lookupy parametrów filtrujących. Jeśli parametrem danego raportu lub wskaźnika z obszaru Handlu jest np. Typ Dokumentu, to z biznesowego punktu widzenia wartości zwracane na filtrze tego parametru powinny być ograniczone do typów dokumentów handlowych, a nie zwracać wszystkie typy dokumentów. Dzięki implementacji algorytmu ograniczenia listy wartości, filtry będą precyzyjnie dostosowane do treści raportów, a ich używanie będzie znacznie bardziej ergonomiczne.

  Merytoryczne – obszar handel

  W wielu raportach handlowych, dostępnych w standardzie Modułu BI, wprowadziliśmy parametry opcjonalne ułatwiające ich filtrowanie danych na Panelach BI. Dzięki temu raporty zwracają pełny zakres danych, a użytkownik wg własnych potrzeb analitycznych może je zawęzić za pomocą parametrów filtrujących.

  Merytoryczne – obszar księgowy

  Wprowadziliśmy nowe raporty w obszarze finansowym dotyczące analizy płatności należności, analizy płatności zobowiązań oraz obrotów na kontach w kolejnych miesiącach z uwzględnieniem zbiorczych wartości narastających na końcu raportu.

  Merytoryczne – obszar CRM

  Wskaźniki dotyczące liczby leadów i transakcji rozszerzyliśmy o parametr daty, tak aby możliwe było śledzenie zmian tych liczb w czasie.

  Modele danych

  W celu ułatwienia pracy z enumami wprowadziliśmy mechanizm, który „w locie” tłumaczy enumy na wartości słownikowe, dzięki czemu nie ma konieczności dołączania słowników biznesowych do analiz BI.

  Obsługa cech w BI

  W celu poprawy ergonomii w zakresie dostosowania raportów i wskaźników do indywidualnych potrzeb użytkowników, zaimplementowaliśmy funkcjonalność w pełni automatyzującą proces dołączania cech z poziomu dowolnych modelu danych, Proces ten umożliwia nowa czynność Dołącz cechę, dostępna zarówno w standardowych jak i niestandardowych modelach. Po użyciu czynności, wyświetlana jest lista wszystkich cech powiązanych z danym modelem danych. Użytkownik sam wybiera o jakie cechy chce rozbudować model danych, a także czy ma ona stanowić jedynie pole modelu, czy także parametr filtrujący.

  Konfiguracja

  W celu poprawy ergonomii w zakresie dostosowania raportów i wskaźników do indywidualnych potrzeb użytkowników, zaimplementowaliśmy funkcjonalność rozszerzania standardowych modeli danych typu raport i wskaźnik. Proces ten umożliwia czynność Rozszerz, dostępna na tych obiektach. Po jej użyciu na formularzu raportu pojawią się zakładki dodatkowych pól, parametrów, warunków i sortowań. Natomiast na formularzu wskaźnika pojawią się zakładki dodatkowych parametrów i warunków. Użytkownik sam wybiera w jakim zakresie i o jakie elementy chce rozszerzyć modele danych, tak aby dostosować je do potrzeb analitycznych swojej organizacji.

  Merytoryczne – obszar kadry i płace

  Wprowadziliśmy szereg nowych modeli danych w obszarze kadr i płac. Są to między innymi analizy dotyczące pracy zdalnej – dostępne są raporty informujące o korzystaniu z pracy zdalnej przez pracowników w różnych wymiarach, a także wskaźniki prezentujące limit pracy zdalnej okazjonalnej w odniesieniu do pracownika i operatora pulpitu. Wskaźniki dotyczące nieobecności z tytułu siły wyższe. Raport analizujący wskaźniki absencji w różnych wymiarach. Powstały raporty analizujące nieobecności planowane i zatwierdzone w ujęciu miesięcznym. Nowe raporty dotyczące kosztów pracodawcy w odniesieniu do definicji stanowisk. Przygotowaliśmy modele danych dotyczące wypłat zwracające wyliczane w logice biznesowej wartości wynagrodzenia. Dodatkowo dostępne już modele danych zostały rozszerzone o parametry bufor (weryfikuje czy wynagrodzenie jest zatwierdzone czy jeszcze nie) czy definicja stanowiska. Jednocześnie informujemy, że szereg wskaźników dotyczących elementów wynagrodzeń w różnych przedziałach czasu zostały oznaczone jako nieaktualne, a w ich miejsce powstały raporty zbiorcze.

  Utrwalanie danych\Definicje zestawów danych

  Przygotowaliśmy nową standardową definicję zestawu danych i powiązane z nią komponenty, które pozwalają na zapis do bazy danych a następnie analizę informacji dotyczących wynagrodzeń pracownika, wyliczanych w systemie przez logikę biznesową.

  Kadry i Płace

  Struktura organizacyjna

  Zmodyfikowaliśmy działanie czynności Struktura organizacyjna/Dodaj powiązania, która dostępna jest na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy. Czynność „Dodaj powiązania…” zastąpiliśmy czynnością „Dodaj lub modyfikuj powiązania…”. Nowy mechanizm poprawia transparentność wprowadzanych zmian. Po wyborze zakresu zmian zostanie wyświetlone okno dialogowe ze szczegółami w zakresie zmian, które zostaną wprowadzone po kliknięciu „Zapisz i zamknij”. W oknie wyboru powiązania dodaliśmy nowy parametr „Istniejące powiązania”, w którym do wyboru mamy opcje:

  • Nie zmieniaj – w istniejących powiązaniach nie wprowadzamy żadnych zmian, dodajemy nowe powiązanie.
  • Zmień w zakresie elementu – w istniejących powiązaniach wprowadzamy zmiany tylko w zakresie wybranego elementu struktury. Jeżeli w wybranym okresie istnieje już powiązanie z tym elementem to zostanie zmodyfikowane, jeżeli nie zostanie dodane nowe powiązanie.
  • Zmień w zakresie struktury – w istniejących powiązaniach wprowadzamy zmiany w zakresie całej struktury. Jeżeli w wybranym okresie istnieje powiązanie z innym elementem to zostanie usunięte lub zmodyfikowane i dodane powiązanie z nowym elementem struktury.

  Praca zdalna

  Zmodyfikowaliśmy działanie mechanizmu wyliczającego pozostały do wykorzystania limit pracy zdalnej okazjonalnej. Wcześniej wykorzystany limit pracy zdalnej okazjonalnej nie był przywracany do puli po wprowadzeniu nieobecności, np. chorobowej na dzień z wprowadzoną już wcześniej pracą zdalną okazjonalną. Aktualnie limit wykorzystanych dni pracy zdalnej okazjonalnej nalicza się tylko w dni w których nie występuje nieobecność.

  Informacja o warunkach zatrudnienia

  Udostępniliśmy w wersji srebrnej dokument „Informacja o warunkach zatrudnienia – pracownik”. Dokument dostępny jest w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe”.

  DMS

  Załączniki

  Poprawiliśmy działanie zapisu dokumentu w elektronicznej kartotece pracownika z załącznikiem i aktywnym procesem. Obecnie po wybraniu opcji Pozostaw w obecnym stanie dokument zapisuje się prawidłowo.

  Księgowość

  Zapisy

  Zmodyfikowaliśmy mechanizm działania czynności „Pokaż dekret zapisu”. Po zmianach, czynność otwiera dekret zapisu z automatycznie ustawionym fokusem na zapis, z którego została wykonana czynność.

  Eksporty Księgowe

  Usprawniliśmy eksport pola NIP kontrahenta. Dotychczas eksportowany był jedynie NIP dla kontrahentów krajowych. Aktualnie pole to jest eksportowane także dla kontrahentów zagranicznych.

  Importy Księgowe

  Usprawniliśmy proces identyfikacji kontrahentów po numerze NIP. Dotychczas podczas importu dokumentów nie następowała identyfikacja podmiotów w przypadku niektórych zagranicznych numerów NIP zawierających myślniki. Aktualnie podmioty są identyfikowane prawidłowo, jeżeli numery NIP w pliku i na kartotece kontrahenta są zgodne.

  Słowniki (Definicje Słowników, Elementy Słowników)

  Dodaliśmy tabelę Lead do listy tabel dostępnych w zakresie definiowania Słowników. Od teraz możliwe będzie wykorzystanie tabeli Leadów z modułu CRM m.in. do definicji słowników dla kont księgowych i podzielników kosztów.

  Deklaracja VAT-7

  W konfiguracji programu dodaliśmy definicję dla parametrów rozliczeń deklaracji VAT-7. Nowa definicja umożliwia konfigurację elementów właściwych dla definicji o typie „VAT7 parametry rozliczeń” i jest dostępna z poziomu: Narzędzia/Opcje/Ogólne/Definicje deklaracji.

  Praca hybrydowa

  Aktywności

  Dodaliśmy mechanizm pozwalający na kontrolę stanu aktywności podrzędnych podczas zamykania danej aktywności. W ustawieniach konfiguracyjnych w folderze Praca hybrydowa\Ogólne w sekcji Kontrola stanu aktywności podrzędnych dostępny jest parametr Zamknij podrzędne. Przyjmuje on wartości:

  • Brak – pozwala na ustawienie dla aktywności dowolnego stanu
  • Ostrzegaj – spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia podczas zmiany stanu aktywności na stan nieaktywny informującego o istnieniu otwartych aktywności podrzędnych. Dodatkowo podczas uruchomienia go z poziomu formularza aktywności nadrzędnej po wyświetlonych komunikatach w razie potrzeby możemy masowo przenieść aktywności podrzędne w stan nieaktywny
  • Zabraniaj – spowoduje wyświetlenie komunikatu podczas zmiany stanu aktywności na stan nieaktywny informującego o istnieniu otwartych aktywności podrzędnych. Nie pozwoli na zamknięcie aktywności do momentu zamknięcia aktywności podrzędnych.

  Funkcjonalność ta ułatwi kontrolę realizacji przedsięwzięć. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38112.

  Powiadomienia

  Zmieniliśmy informacje wyświetlaną w polu Nadawca na liście wysłanych powiadomień. Od tej pory w polu tym wyświetlana będzie informacja o nazwie i kodzie (identyfikatorze logowania) operatora, który przygotował powiadomienie.

  Aktywności

  Na listach moje aktywności oraz Organizacja pracy dodaliśmy filtr Obszar. Pozwala on wyświetlić zadania przypisanego do jednego lub kilku obszarów. Dzięki niemu łatwiejsze będzie wyszukiwanie pożądanych zadań.

  Czas realizacji

  Na liście czas realizacji dodaliśmy filtr Obszar zadania. Pozwala on wyświetlić czasy zalogowane do zadań, które są przypisane do wybranego obszaru. Filtr ten ułatwi analizę czasów pracy.

  Rezerwacje stanowisk pracy

  Dodaliśmy funkcjonalność pozwalającą na rezerwację stanowisk pracy. Jest ona dedykowana dla osób, które na co dzień pracują hybrydowo. Operator systemu z poziomu opcji konfiguracyjnych oraz Pracownik z poziomu Panelu użytkownika w pulpicie kierownika oraz pulpicie pracownika ma dostęp do funkcji Rezerwacja stanowiska pracy. Przy jej pomocy po wybraniu okresu oraz pomieszczenia, w którym chcemy pracować rezerwujemy stanowisko pracy. Dzięki temu mamy gwarancję, że po przyjściu do biura będziemy mieć dostępne miejsce pracy np. biurko. Korzystanie z funkcjonalności wymaga przeprowadzenia konfiguracji przez Operatora systemu i dodania Pomieszczeń (lista Pomieszczenia) oraz Stanowisk pracy (lista Stanowiska pracy). Podgląd dokonanych rezerwacji możliwy jest z poziomu list Moje rezerwacje i Rezerwacje. Dodatkowo jeśli rezerwacji dokonuje kierownik z poziomu pulpitu dla innych pracowników to zostaną oni o tym poinformowani powiadomieniem e-mail. Funkcja ta wymaga włączenia w ustawieniach konfiguracyjnych w folderze Praca hybrydowa\Rezerwacja stanowisk pracy parametru Powiadomienie e-mail. Funkcjonalność pozwoli zagwarantować dla pracownika stanowisko pracy oraz ułatwi zarządzanie powierzchnią biurową. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38268.

  Rejestracja czasu pracy

  Dodaliśmy funkcję ułatwiającą rejestrowanie czasu pracy poświęconego na obsługę baz klienckich przy użyciu dodatku Praca na wielu bazach. W folderze Praca na wielu bazach dodaliśmy listę Historia operacji. Zawiera ona wykaz baz danych przypisanych do zalogowanego w systemie operatora. Po rozwinięciu wybranej bazy wyświetlane są operacje wykonane przez zalogowanego Operatora w ustawionym w filtrze listy Okresie (domyślnie bieżący dzień). Po zaznaczeniu rekordów w menu dostępna jest funkcja Dodaj czas realizacji. Pozwala ona zarejestrować czas poświęcony na wykonane czynności w bazie klienta. Godziny wykonywania czynności oraz łączny czas na nie poświęcony zostaną wyliczone automatycznie. Rejestrowany czas zapisywany jest w bazie głównej (master) i dostępny jest w obszarze Pracy hybrydowej na liście Czas realizacji. Użytkownik może zarejestrować czas tylko jeden raz w kontekście danego rekordu. Stosowna informacja znajduje się na liście Historia operacji w kolumnie Zarejestrowany czas pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38261.

  e_RCP

  Dodaliśmy weryfikator Weryfikacja rejestracji wymaganej ilości godzin. Dostępny on jest w ustawieniach konfiguracyjnych w folderze Praca hybyrdowa\Definicje weryfikatorów. Weryfikator działa jeśli na Definicji Rejestracji czasu pracy (dostępna w ustawieniach konfiguracyjnych w folderze Praca hybrydowa) włączony zostanie parametr Wylicz na podstawie dni pracy. Odpowiada on za sprawdzenie, czy pracownik odnotowując w danym dniu rozpoczęcie i zakończenie pracy nie zarejestrował czasu pracy poniżej przypisanej dla niego w obszarze Kadry i płace normy.

  Powiadomienia

  Zmieniliśmy zestaw filtrów dostępnych w obszarze pracy hybrydowej na listach Powiadomienia Odebrane i Wysłane. Od teraz do dyspozycji pozostają filtry:

  • Zakres dat – pozwala wskazać okres z jakiego chcemy wyświetlić powiadomienia
  • Od godziny/Do godziny – pozwalają zawęzić filtrowanie do wybranego zakresu godzinowego
  • Nadawca – pozwala wyświetlić powiadomienia wysłane przez wybranego nadawcę
  • Odbiorcy – pozwala wyświetlić powiadomienia, których odbiorcą są wskazane osoby (filtr dostępny wyłącznie na liście Powiadomienia\Wysłane)
  • Status – pozwala wyświetlić powiadomienia o określonym Statusie (W realizacji, Potwierdzono na czas, Potwierdzono po czasie, Brak potwierdzenia, Wszystkie)

  Modyfikacja sposobu filtrowania ułatwi pracę z listą.

  Produkcja

  Zlecenie produkcyjne

  W celu lepszej kontroli powiązania dokumentów magazynowych z operacjami, w formularzu operacji zlecenia dodaliśmy nową zakładkę: „Dokumenty”, w której widoczne są wszystkie powiązane dokumenty np. RWP lub ZD. Dodatkowo dla listy Produkcja/Rozliczenie zleceń dodaliśmy możliwość wyciągnięcia podkolekcji: „Operacje” oraz „PozycjeTechn”.

  Rejestracje prac

  Na liście Produkcja/Rejestracje prac dodaliśmy nową czynność: „Edytuj dane” umożliwiającą edycję zaraportowanych czasów realizacji operacji produkcyjnych. Czynność nie jest dostępna dla wpisów już wyeksportowanych do modułu KiP.

  Zlecenie produkcyjne

  Włączyliśmy czynność „Zmień zatwierdzony dokument” dla dokumentów z włączoną obsługą technologii czyli dla dokumentów zleceń produkcyjnych.

  Konsola Produkcyjna

  Zmodyfikowaliśmy działanie uprawnień, związanych z Konsolą produkcyjną, które dotyczą nadawania lub odbierania praw do poszczególnych przycisków akcji dla operatora KP. Przed naszą zmianą nadanie np. zakazu do danej czynności nie skutkowało brakiem dostępu do czynności, obecnie nie powinna mieć miejsca taka sytuacja.

  Technologia

  Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas próby usunięcia operacji z technologii, w sytuacji gdy z tej technologii powstało już wcześniej zlecenie produkcyjne. Obecnie błąd nie powinien się pojawić i powinno być możliwe usunięcie operacji z technologii.

  Projekty

  Projekty

  Zmieniliśmy działanie filtra Pozycja budżetu, który dostępny jest w zakładce Dokumenty budżetu w formularzu projektu z utworzonym budżetem. Do tej pory filtr ten zawierał pozycje z wszystkich utworzonych w systemie budżetów. Teraz zawiera on wyłącznie pozycje z budżetu, z poziomu którego pracujemy. Zmiana ta ułatwi analizę danego budżetu.

  Wydajność

  Narzędzia

  Dodaliśmy nowy analizator w Opcje/Systemowe/Analizator konfiguracji zwracający liczniki tasków i ich definicję.

  Narzędzia

  Dodaliśmy nowy analizator w Opcje/Systemowe/Analizator konfiguracji weryfikujący dodanie cech do tabel specjalnych, tj. ChangeInfo, CfgAttributes, CfgNodes, SystemInfo.

  Nieruchomości

  Nieruchomości

  W module Nieruchomości dodaliśmy funkcjonalność umożliwiającą rozliczanie liczników mediów oraz ich fakturowanie. Na definicji Najmu należy wybrać definicję dokumentu rozliczającego najem oraz umowy liczników. Po ich zdefiniowaniu na zdarzeniu typu Najem dostępny będzie przycisk Generuj umowę najmu, który otworzy formularz dodawania Umowy cyklicznej z podpiętą usługą wynajmowanego obiektu oraz okresem najmu. Drugi dodany przycisk –Generuj umowę na liczniki – otworzy formularz umowy dostawy z podpiętymi licznikami oraz usługami do nich przyporządkowanymi. Poprzez przycisk Pobierz odczyt licznika możliwe jest zaimportowanie ostatnich odczytów liczników oraz późniejsze wygenerowanie faktury z różnicą pomiędzy poprzednimi odczytami.Funkcjonalność ta usprawni zarządzanie wynajmowanymi obiektami oraz licznikami. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38285.

  Nieruchomości

  W formularzu Projektu dodaliśmy zakładkę Nieruchomości. Zawiera ona obiekty (Budowle, Budynki, Pomieszczenia, etc.) utworzone w obszarze Nieruchomości, powiązane z projektem.

  Nieruchomości

  Na formularzu Kontrahenta dodaliśmy zakładkę Nieruchomości, w której dostępne są obiekty oraz zdarzenia, polisy i szkody przypisane do Kontrahenta poprzez moduł Nieruchomości. Na zakładce Nieruchomości / Obiekty wyświetlane są te obiekty modułu Nieruchomości, których Zarządcą, Producentem lub Właścicielem jest wybrany Kontrahent. W zakładkach Zdarzenia planowane, Zdarzenia incydentalne, Pomiary, Najem, Polisy i Szkody wyświetlane są te aktywności, które są przypisane do wybranego kontrahenta. Dodana funkcjonalność pozwoli na kontrole obiektów oraz zdarzeń z modułu Nieruchomości z poziomu kartoteki danego kontrahenta.

  Workflow

  Harmonogram zadań

  Poprawiliśmy obsługę zatrzymywania usługi serwera harmonogramu zadań w przypadku wystąpienia błędów. We wcześniejszej wersji, jeżeli serwer harmonogramu zadań był uruchomiony jako usługa Windows, a podczas startowania wystąpiły jakiekolwiek błędy (np. niepoprawna wersja bazy danych lub błąd logowania operatora), nie było możliwości zatrzymania usługi (konieczne było zakończenie działania procesu exe).

  Kreator
  1. Zmniejszyliśmy liczbę sesji wywoływanych podczas uruchamiania kreatora i przeliczania jego algorytmów, dzięki czemu wzrosła wydajność tej funkcjonalności.
  2. Poprawiliśmy podstawianie kontekstu dla algorytmów kreatora. Od tej pory dostępny jest ten sam kontekst dla każdego kroku.
  3. Ujednoliciliśmy uruchamianie kreatorów z Panelu Workflow, listy Powiadomienia oraz z formularza obiektu.

  Serwis

  Serwis

  Poprawiliśmy błąd polegający na wyświetlaniu się komunikatu Braku praw dostępu do danych. Błąd ten pojawiał się jeśli łącznie spełnione zostały warunki:

  • operator nie posiadał prawa Zadania innych operatorów
  • na definicji wypożyczenia/zlecenia serwisowego ustawiono Kontrolę dostępności urządzenia (Parametr dostępny na definicji w zakładce Opcje)
  • operator dodawał wypożyczenie/zlecenie serwisowe dla urządzenia, które zostało wypożyczone lub przyjęte do serwisu przez innego operatora

  Błąd już nie występuje, a dla definicji działają standardowe weryfikatory kontrolujące dostępność urządzenia, ustawiane na definicji zlecenia serwisowego i wypożyczenia.

  Księgowość

  Praca na wielu bazach

  Poprawiliśmy działanie czynności „Eksportuj zapisy…” z zaznaczonym parametrem „Importuj w bazach danych”. Błąd powodował niepoprawne kopiowanie danych do baz źródłowych w zakresie Definicji dokumentów ewidencji, Matryc dokumentów oraz Definicji zadań.

  Systemowe

  Framework

  Przywróciliśmy poprawne działanie funkcjonalności związanej z wywołaniem formularza Edytora kolekcji SubTable (trzy kropeczki) dostępnego z poziomu list Podglądu tabel/formularz rekordu/zakładka Wszystkie oraz z poziomu Narzędzia Projektowe/Kontekst. W ostatnich wersjach próba wywołania Edytora kolekcji SubTable mogła zakończyć się komunikatem: Interface IList niezaimplementowany w klasie SubTable.

  Prawa

  Dla baz z ustawionym rozszerzonym systemem praw wprowadziliśmy możliwość aktualizacji roli o wybrane prawa, odczytane z loga operacji wyświetlanego w oknie Narzędzia deweloperskie. Funkcjonalność ułatwi i przyśpieszy precyzyjne tworzenie ról operatorów. Szczegółowy opis działania funkcjonalności znajduje się w Bazie Wiedzy w obszarze Wdrożenia/Ogólnosystemowe/System praw.

  Prawa

  Dla nowego systemu praw dodaliśmy możliwość trwałego zapisywania modyfikacji praw z poziomu formularza Narzędzia projektowe/Prawa obiektowe. Do tej pory zmiany nie były zapisywane do bazy danych, tym samym zmiany wykonane z poziomu opisywanego formularza były tymczasowe.

  Framework

  Zmieniliśmy sposób obsługi wielolinijkowych tekstów przechowywanych w obiektach MemoText. Dawniej jedynym rodzajem znaku nowej linii rozpoznawanym w MemoText był stosowany w Windows \r\n (CRLF, 0x0D 0x0A). Ponieważ wartość memo pochodzić może z różnych źródeł (różnych edytorów i kontrolek), jako znak nowej linii akceptowany jest teraz także znak \n (LF, 0x0A). Jeśli wartości memo przechowywane w bazie posiadają pomieszane znaki końców linii, może to spowodować inne wyświetlanie tekstów memo w interfejsie użytkownika.

  Framework

  Poprawiliśmy reprezentację enum na gridzie kiedy:

  • wartości enum ma wyspecyfikowany atrybut Caption.
  • enum jest „nieoczywisty”, np. property nie istnieje bezpośrednio w klasie, dla której prototypowana jest lista, tylko dopiero w klasie z niej dziedziczącej.

  Interfejs użytkownika

  Dodaliśmy pod prawym przyciskiem myszy opcję kalendarza dla pól typu FromTo w miejscach gdzie istnieje możliwość dodawania rekordów bezpośrednio na formularzach. W systemie najczęściej są to pola nazwane Okres lub Zakres dostępne m.in. na formularzach: Nieruchomości/Budynek/Powiązane środki trwałe lub Handel/Towary i usługi/Ogólne/Ceny. Funkcjonalność ma takie samo zastosowanie jak dostępne w filtrach, gdzie ustawiany jest okres (zakres dat od…do). W kalendarzu dostępne są opcję z zakresem dat dla m.in. obecnego dnia, miesiąca, roku.

  Wydruki

  Poprawiliśmy wyświetlanie pól na formularzu konfiguracyjnym raportów ASPX. We wcześniejszych wersjach w polu Przygotuj wydruk dla: z wybraną opcją Dokument PDF wybór listy z drukarkami częściowo przysłaniał wyświetlane pola z wyborem nazwy pliku, do którego zostanie zapisany wydruk.

  Interfejs użytkownika

  Poprawiliśmy wyświetlanie splittera, który rozdzielał strony na liście (np. Handel/Towary i usługi) po wybraniu Definicji kontrolki definiowanej (XML) w Organizator listy/Podgląd. W poprzednich wersjach splitter dolny przysłaniał częściowo pasek sumowania, a splitter pionowy prawy przysłaniał częściowo pasek przewijania.

  Interfejs użytkownika

  Rozwiązaliśmy problem przesuwających się ikon czynności, np. Wyloguj w głównym oknie programu. W niektórych sytuacjach ikony mogły pojawiać się z lewej lub prawej stronie górnej belki systemu.

  Framework

  Poprawiliśmy działanie dodawania rekordów bezpośrednio na formularzach, np. formularz Zakup dostępnego z poziomu Ewidencja dokumentów/Dokumenty na zakładce Opis analityczny i dekrety. W scenariuszu usuwania wszystkich wcześniej zapisanych rekordów z widoku Opis analityczny i dekrety, a następnie zmiana flagi Podlega opodatkowaniu na zakładce Vat z próbą bezpośredniego zapisu mógł powodować błąd niepozwalający zapisać wprowadzone zmiany na formularzu.

  Załączniki

  Poprawiliśmy działanie wklejania obrazów w Asystent zapisu/Notatnik/Notatki podręczne. We wcześniejszych wersjach wklejenie za pomocą skrótu Ctrl V powodowało powielenie obrazów.

  Filtrowanie

  Poprawiliśmy obsługę działania filtrów niestandardowych na listach. Na niektórych kolumnach, np. Podmiot na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty mógł pojawiać się komunikat: Elementów Invoke lub BeginInvoke nie można wywołać w formancie do czasu utworzenia uchwytu okna.

  Interfejs użytkownika

  Dodaliśmy opisy na kafelkach z nazwami baz danych podczas wykorzystania funkcjonalności Szukaj. We wcześniejszych wersjach pod nazwą bazy danych nie pojawiał się opis w momencie skorzystania z wyszukiwarki dostępnej na głównym oknie programu.

  CRM

  e-mail

  Poprawiono błąd podwójnego wklejania obrazków w edytorze RichEdit. Obecnie wklejając wycinek obrazka ze schowka za pomocą kombinacji ctrl v wkleja się on pojedynczo.

  Wersja multi

  HTML

  Android\Edycja na formularzach

  Poprawiliśmy pozycjonowanie formularzy po wyborze zapisu z listy podpowiedzi (np. wybór kontrahenta na dokumencie). W poprzedniej wersji, po wyborze zapisu z listy, okno było przesuwane do góry, co mogło utrudniać uzupełnianie kolejnych pól na formularzu.

  Android\Interfejs użytkownika

  W aplikacji mobilnej dodaliśmy obsługę systemowego trybu ciemnego. Od wersji systemów iOS 13 i Android 10 dostępne jest włączenie trybu ciemnego w telefonie. Jeżeli taki tryb zostanie włączony to aplikacja również będzie uruchomiona w takim trybie. Dla starszych wersji systemów iOS i Android na stronie logowania dostępny jest przycisk do zmiany stylu kolorystycznego

  Android\Interfejs użytkownika

  W najnowszej wersji dodaliśmy obsługę ustawień językowych systemu telefonu. Przy uruchomieniu aplikacja startuje w języku jaki jest ustawiony w systemie telefonu. Po zalogowaniu wyświetlany jest język jaki ma ustawiony użytkownik.

  Załączniki

  Dodaliśmy możliwość przekazywania plików do systemu metodą dragamp;drop (przeciągnięcie pliku na okno przeglądarki). Rozwiązanie to działa np. na liście załączników, czy też na oknie importu danych do listy z plików txt.

  Android\Listy

  Poprawiliśmy wyliczanie wysokości list w wersji mobilnej. Na niektórych formularzach listy nie wykorzystywały całego dostępnego miejsca na ekranie (były „obcinane” od dołu) co ograniczało ich widoczność i utrudniało przeglądanie danych.

  Produkcja

  Operacje

  Dodaliśmy funkcjonalność skanowania pozycji surowców za pomocą kodów kreskowych z poziomu Operacji w zleceniach w aplikacji mobilnej. Funkcjonalność dostępna jest pod ikoną kodu kreskowego.

  HTML

  Logowanie

  Poprawiliśmy czynność wylogowywania operatorów na oknie wyboru licencji podczas logowania. Jeżeli w ustawieniach bazy danych jest zaznaczony parametr wyboru licencji, lub podczas logowania okaże się, że wszystkie licencje są aktualnie wykorzystane, użytkownikowi pojawia się okno z zapytaniem o wybór dostępnych licencji, oraz – jeżeli użytkownik ma nadane odpowiednie prawa – z możliwością wylogowania innego operatora zajmującego licencję. W poprzedniej wersji, po wykonaniu operacji wylogowania innego operatora pojawiał się błąd Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

  Wydruki

  W konfiguracji programu, w gałęzi Systemowe\Ustawienia interfejsu\Interfejs HTML, dodaliśmy parametr Wyświetlaj pasek narzędziowy na podglądzie PDF. Parametr jest domyślnie włączony, natomiast jego wyłączenie powoduje ukrywanie systemowego toolbara (paska narzędziowego) na kontrolce służącej do wyświetlania dokumentów PDF (np. podgląd wydruków, podgląd załączników PDF). Parametr działa dla wybranych przeglądarek (Chrome, Edge, Opera, FireFox).

  Konfiguracja

  W konfiguracji systemu, w sekcji Opcje\Raportowanie, udostępniliśmy listy dostępnych wzorców użytkownika, szablonów nagłówków i stopek dla raportów XtraReports, wraz z możliwością edycji za pomocą edytora XtraReports.

  Administracja

  Udostępniliśmy możliwość udzielenia dostępu do Panelu administracyjnego bazy danych dla operatora innego niż Systemowy operator Administrator. Aby nadać dostęp do panelu należy na zakładce Prawa roli, którą ma przypiętą operator w gałęzi Inne/Pozostałe/Workers/-Baza danych/Panel administracyjny zaznaczyć checkbox Dozwolony

  Administracja

  Naprawiliśmy zapisywanie informacji o otwarciu listy i załadowaniu formularza w przypadku kiedy w konfiguracji była zaznaczona opcja: „log listy i log formularza”. Wcześniej takie informacje się nie zapisywały.

  Interfejs użytkownika

  Wprowadziliśmy kontrolkę wyboru czasu z dokładnością do sekundy. Obok pól pozwalających na zapisanie czasu z taką dokładnością (np. Czas wykonania na zadaniu CRM) pojawiła się ikona zegarka, otwierająca kontrolkę pozwalającą na ustawienie czasu (analogiczna jak w przypadku pól zawierających czas z dokładnością do minuty, ale posiadająca dodatkowy pasek do przewijania/ustawiania sekund)

  Importy i eksporty

  Dodaliśmy możliwość importu i eksportu zawartości list na oknach typu modalnego. Przykładem takiego okna są parametry pojawiające się podczas wystawiania dokumentu handlowego w relacji (np. przekształcenie ZO do FV), gdzie pojawia się lista pozycji przekształcanego dokumentu. Na dole okna, obok przycisku OK, znajduje się przycisk Formularz, po kliknięciu którego rozwijane jest menu zawierające m.in. grupę Lista z opcjami Importuj, Eksportuj i Kopiuj do schowka.

  Formularze

  Poprawiliśmy wyświetlanie informacji o wyrażeniach na wynikach zestawień księgowych. Po kliknięciu na określoną komórkę (wiersz i kolumnę) na liście wyników zestawienia księgowego, pod listą wyświetlana jest informacja o wyrażeniu które zostało użyte do obliczenia tej pozycji zestawienia.

  Logowanie

  Zmodyfikowaliśmy komunikaty wyświetlane użytkownikowi w przypadku wystąpienia błędów w procedurze odzyskiwania hasła.

  • Jeżeli konto użytkownika zostało zablokowane na wskutek określonej liczby nieudanych prób zalogowania (podania błędnego hasła), wówczas na adres e-mail zostaje wysłany link do resetowania hasła, ale przy próbie jego użycia (o ile konto nie zostanie wcześniej odblokowane) pojawia się komunikat „Konto operatora zostało zablokowane z powodu nieudanych prób logowania do systemu”. W poprzedniej wersji podczas próby zresetowania hasła pojawiał się mylący komunikat „Nieprawidłowy login lub hasło”.
  • Jeżeli procedura odzyskiwania hasła nie może zostać przeprowadzona z jakiegokolwiek innego powodu (np. brak skonfigurowanej poczty e-mail, niepoprawnie podana nazwa użytkownika itp.) wówczas wyświetlany jest ogólny komunikat „Procedura odzyskania hasła nie powiodła się. Prosimy o kontakt z działem przydzielającym dostęp do aplikacji.”. Szczegółowe przyczyny wystąpienia błędu są dostępne dla administratora na stronie /Log/Exceptions.

  Edycja na formularzach

  Poprawiliśmy działanie seryjnej zmiany wartości pola na listach podczas edycji edit-in-place. Jeżeli na liście edycyjnej (np. lista pozycji na dokumencie handlowym) zaznaczone zostało kilka pozycji a następnie na pierwszej pozycji zmieniono wartość pola poprzez wybór z listy podpowiedzi (np. pole Towar), wówczas zmiana wybranej wartości następowała we wszystkich wierszach z wyjątkiem pierwszego.

  Logowanie

  Na stronie logowania do programu poprawiliśmy tłumaczenia informacji o niepoprawnych danych logowania.

  Wydruki

  Dodaliśmy podgląd wydruków XtraReports zapisanych w historii zmian zapisu. Jeżeli w Opcje\Systemowe\Zmiany ustawienia dla danego rodzaju zapisów ustawione jest Log raportów: Treść, wówczas każdorazowe wykonanie wydruku zapisuje w historii zapisu informację wraz z zawartością tego wydruku. Otwierając na formularzu danego zapisu historię zmian (Czynności\Widok\Zmiany zapisu) można otworzyć szczegóły wpisu dotyczącego wykonania raportu i na zakładce Wydruk zobaczyć zawartość wykonanego wydruku.

  Administracja

  Poprawiliśmy sprawdzanie zgodności wersji pomiędzy serwerem logiki biznesowej i serwerem interfejsu użytkownika. Obecnie system został zabezpieczony przed sytuacją, w której serwer logiki biznesowej zostałby zaktualizowany do nowej wersji, a serwer interfejsu użytkownika pozostałby w poprzedniej wersji.

  Menu aplikacji

  Wprowadziliśmy nowe menu nawigacyjne w systemie, służące do przełączenia się pomiędzy poszczególnymi folderami w systemie, oraz do przełączania się między zakładkami na formularzach. Najważniejsze cechy nowego menu:

  • Wielopoziomowe menu, z hierarchicznym układem opcji.
  • Pole Szukaj służące do szybkiego wyszukiwania opcji w menu
  • Możliwość „zwijania” menu do postaci paska ikon (dzięki czemu zajmuje niewielki obszar ekranu z lewej strony) lub „rozwijania” do postaci z widocznymi nazwami dostępnych opcji
  • Możliwość „przypięcia” menu w postaci rozwiniętej (tak, aby nie przechodziło automatycznie do postaci paska ikon)
  • Rozróżnienie graficzne menu folderów w systemie i menu zakładek aktualnie otwartego formularza.

  Logowanie

  Poprawiliśmy błąd umożliwiający zalogowanie do systemu bez podawania w adresie nazwy bazy danych, kiedy nie była zdefiniowana domyślna baza danych. Błąd występował w następującym scenariuszu:

  1. W oknie przeglądarki np. Google Chrome operator zalogował się do systemu pod adresem: https://localhost:5000/login/nazwa_bazy
  2. Uruchomił drugą przeglądarkę np. Microsoft Edge i w pasku adresowym podał adres https://localhost:5000/login
  3. W panelu podał nazwę użytkownika i hasło do bazy danych z punktu 1
  4. Po kliku naciśnięciach przycisku Zaloguj zostawał zalogowany do bazy danych, do której był zalogowany w przeglądarce Google Chrome.

  Powiadomienia

  Na liście powiadomień dodaliśmy możliwość odłożenia przypomnienia dla zaznaczonych powiadomień o określony czas. Przycisk Nie przypominaj został zastąpiony przyciskiem Przypomnienie, który rozwija dodatkowe menu z wyborem opcji – pierwszą z nich jest Nie przypominaj, a kolejne służą do odłożenia przypomnienia za 5, 10, 15 min. itd.

  Logowanie

  Poprawiliśmy mechanizm LoginListenerUI, który można wykorzystywać wdrożeniowo do wyświetlania dodatkowych okien informacyjnych pojawiających się po zalogowaniu do systemu. W poprzednich wersjach system zachowywał się niepoprawnie w przypadku odświeżenia zawartości strony (klawisz F5 w przeglądarce) podczas wyświetlania dodatkowego okna.

  Filtrowanie na listach

  Wprowadziliśmy na listach „Edytor wyrażeń filtrujących”. Edytor dostępny jest z poziomu każdej listy po kliknięciu w przycisk „Lista/Zaawansowane/Organizuj listę” i przejściu do zakładki „Filtry„. W polu „Filtr standardowy” znajduje się kontrolka po kliknięciu której pojawi się edytor. Wprowadzenie tego rozwiązania ułatwi i przyśpieszy tworzenie filtrów dla list.

  Pulpit kontrahenta

  ServiceDesk

  Rozwiązaliśmy problem związany z pojawianiem się komunikatu „Operator nie został dodany jako operator wsparcia” przy zapisie zgłoszenia w ServiceDesk.

  ServiceDesk

  Dla produktów definiowanych w ramach ServiceDesk zwiększono rozmiar pola 'Kod’ do 100 znaków oraz pola 'Nazwa’ do 256 znaków.

  ServiceDesk

  Przebudowano prawa Simple dla modułu Support/ServiceDesk. Istniejące prawa zostały skonwertowane na nowe nazwy:

  1. Dodanie -gt; Dodanie komentarza : Pozwala na dodanie komentarzy w ServiceDesk
  2. Edycja -gt; Edycja komentarza : Pozwala na edytowanie własnych komentarzy
  3. Usunięcie -gt; Usunięcie komentarza : Pozwala na usuwanie własnych komentarzy

  Dodano także nowe prawa w zakresie pracy ze zgłoszeniami ServiceDesk:

  1. Zgłoszenia ServiceDesk innych operatorów : Pozwala na dostęp do zgłoszeń przypisanych
   1. w przypadku konta pulpitu – do innych osób kontaktowych
   2. w przypadku konta operatora – do innych operatorów
  2. Zmiana operatora : Pozwala na zmianę
   1. w przypadku konta pulpitu – osoby kontaktowej dla zgłoszenia
   2. w przypadku konta operatora – pola wykonującego(Worker) i prowadzącego(Leader) dane zgłoszenie
  3. Dodanie zgłoszenia ServiceDesk – ogólne prawo wymagane do dodawania dowolnego zgłoszenia
  4. Usuwanie zgłoszenia ServiceDesk – ogólne prawo wymagane do usuwania dowolnego zgłoszenia
  5. Zamykanie zgłoszenia ServiceDesk – ogólne prawo wymagane do ustawiania na zgłoszeniu stanu nieaktywnego
  6. Usuwanie zgłoszeń ServiceDesk innych operatorów : Pozwala na usuwanie nie swoich zgłoszeń
   1. w przypadku konta pulpitu – przypisanych do innych osób kontaktowych
   2. w przypadku konta operatora – do innych operatorów

  CRM

  e-mail

  Dodaliśmy możliwość utworzenia szablonów email w momencie wysyłania dokumentu z systemu. Wysyłając dokument za pomocą funkcji Wyślij email po wyborze konta do wysyłki możliwe jest wybranie wcześniej utworzonego szablonu e-mail lub dodanie nowego używając przycisku Nowy szablon. Po użyciu funkcji otworzy się okno dodawania nowego szablonu z możliwością jego zapisania, a następnie użycia podczas wysyłki. Rozwiązanie to umożliwia użytkownikowi przygotowanie szablonu bezpośrednio przed wysyłką dokumentu bez konieczności przygotowywania go wcześniej z poziomu Szablonów email.

  Zadania i Zdarzenia

  Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości zapisania Zadania, pojawiający się jeśli zrezygnowaliśmy z utworzenia szablonu e-mail i wysłania wiadomości e-mail przy pomocy funkcji Wyślij email, która dostępna jest z poziomu formularza Zadania.

  Praca hybrydowa

  Pulpit pracy hybrydowej

  W Pulpicie pracy hybrydowej udostępniliśmy listę Czas realizacji. Lista ta zwiera czasy zarejestrowane przez zalogowanego do systemu pracownika. Wyposażona jest w filtr Okres, który pozwala wyświetlić wpisy w wybranym zakresie czasu oraz filtr Zadanie, pozwalający wyselekcjonować wpisy dotyczące konkretnych zadań. Z poziomu listy pracownik ma możliwość otwarcia formularza rejestracji czasu pracy, gdzie może zmodyfikować zarejestrowany czas oraz zmienić zadanie, do którego zarejestrowano czas. Dzięki udostępnieniu tej listy pracownik będzie mógł sprawdzić jakie czynności wykonywał w dany dniu oraz w razie omyłkowego wprowadzenia błędnych czasów realizacji zmodyfikować je.

  Pulpit pracy hybrydowej

  W Pulpicie kierownika dodaliśmy funkcjonalność umożliwiającą podgląd i delegowanie zadań dla pracowników poprzez pole Zespół. Kierownik ma dostęp do wszystkich wszystkich zadań Zespołów do których przypisany jest którykolwiek z podwładnych mu pracowników. Dodatkowo może on dodawać nowe zadania przypisując zadania do zespołów, w których skład wchodzą podlegli mu pracownicy. Dzięki temu kierownik otrzymuje możliwość kontrolowania zadań wykonywanych przez pracowników w ramach swoich zespołów oraz możliwość delegowania zadań w ramach tych zespołów.

  Systemowe

  Wydruki

  Dodaliśmy pole Hasło do pliku PDF na formularzu Wyślij email.

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Księgowość

  Analizy MS Excel

  W przypadku konfiguracji wielofirmowej w jednej bazie umożliwiliśmy obliczanie danych w odniesieniu do wskazanej firmy. W parametrach okresu należy wskazać, po średniku jako kolejny parametr: FIRMA=Symbol Firmy (Przykład parametrów obliczeń dla dwóch firm o symbolach A i B: OKROBR=2023;BUFOR=T;OKRES=2023-01-01…2023-12-31;TYP=B; Firma=A,B). Jeżeli parametr nie wystąpi lub nie zostanie uzupełniony wartością, obliczane będą wartości dla całej bazy.

  Importy

  W konfiguracji wielofirmowej dostosowaliśmy mechanizm importu dokumentów z dekretami i zapisami księgowymi z plików Excel w ten sposób, żeby można było zaimportować zapisy bezpośrednio na konta firmy, której dokument dotyczy.

  Workflow

  Definicja procesu

  Do funkcjonalności procesów jednozakładkowych zostały dodane nowe standardowe wtyczki:

  • Podstawowe algorytmy dla CRM z elementami:
   • Zadanie startowe z wyborem odbiorcy (osoby kontaktowej)
   • Przejście z wyborem odbiorcy (osoby kontaktowej)
  • Podstawowe algorytmy dla Kadr i Płac z elementami:
   • Zadanie startowe z wyborem odbiorcy (pracownika)
   • Przejście z wyborem odbiorcy (pracownika)

  Oraz rozbudowaliśmy standardową wtyczkę Podstawowe algorytmy dla zadania o elementy:

   • Zadanie startowe z wyborem odbiorcy (operatora)
   • Przejście z wyborem odbiorcy (operatora)

  Zastosowanie opisanych powyżej wtyczek w procesie na zadaniu Start w Panelu Workflow pozwala na wskazanie wykonawcy pierwszego zadania a odpowiednio na przejściu pozwala na wskazanie wykonawcy kolejnego zadania podczas podejmowania decyzji. Po dodaniu wtyczki do zadania lub przejścia pojawi się pole z możliwością wyboru odbiorcy zadania z listy. Wtyczki dla przejścia mają możliwość zmiany pola na pole z wielokrotnym wyborem, po zaznaczeniu w konfiguracji przejścia Wielowybór na True.

  Definicja procesu
  1. Dodaliśmy nową funkcjonalność Tranzycja wielowariantowa. Pozwala ona na oprogramowanie kilku opcji przejścia do kolejnego zadania w procesie na jednej tranzycji, co znacząco upraszcza konfigurację oraz utrzymanie procesu.
  2. Został stworzony nowy element wtyczki dla Przejścia, standardowa wtyczka Przejście wielowariantowe, na której dodaliśmy pole Typ tranzycji wielowariantowej. Pozwala ono na wskazanie typu obiektu, z którego zostaną pobrane warianty.
  3. Tranzycje wielowariantowe można obsłużyć poprzez wykorzystanie standardowej wtyczki Przejście wielowariantowe podczas konfiguracji Struktury procesu, na której wskazujemy typ i określamy działanie w Algorytmie procesu. Możliwe jest również przygotowanie własnej wtyczki obsługującej przejście wielowariantowe.
  4. Za pomocą metody GetVariants() możemy oprogramować listę dostępnych wariantów przejścia.
  5. Metoda GetCaption() pozwala na sterowanie nazwą wyświetlanych wariantów.

  Definicja procesu
  1. Zoptymalizowaliśmy mechanizmy kalkulatora zadań (TaskCalculator).
  2. Uprościliśmy logikę odpowiedzialną za ustawianie stanu Tylko do odczytu dla obiektu nadrzędnego procesu i odblokowywanie go do edycji. Od teraz parametr Blokowanie wiersza na formularzu definicji zadania przyjmuje następujące wartości:
   1. Dla wszystkich – obiekt nadrzędny będzie miał wartość tylko do odczytu dla wszystkich użytkowników.
   2. Dla wszystkich poza właścicielem – obiekt nadrzędny będzie miał wartość tylko do odczytu dla wszystkich użytkowników poza wykonawcą zadania.
   3. Dla nikogo – obiekt nadrzędny będzie edycyjny dla wszystkich użytkowników. Wartość domyślna.
  3. Rozbudowywaliśmy funkcjonalność podprocesów o obsługę tranzycji bezwarunkowej kończącej podproces.
  4. We wtyczkach definicji procesów wprowadziliśmy następujące zmiany:
   1. Dodaliśmy wyzwalacz zadania Źródło zadania, który pozwala na wskazanie tabeli, innej niż ta, na której oparta została definicja zadania. Dzięki temu definicje procesów startowane z formularza dokumentu mogą być uruchamiane z dowolnego obiektu w systemie.
   2. Dodaliśmy wtyczkę dla tranzycji Pobranie obiektu nadrzędnego z podprocesu, dzięki której obiekt nadrzędny podprocesu stanie się obiektem nadrzędnym procesu głównego (nadprocesu).
   3. Zmodyfikowaliśmy działanie wtyczki Zakończenie podprocesu, w której dodaliśmy pole Zadanie końcowe podprocesu, w którym wskazujemy definicję zadania kończącego proces, po wykonaniu której ma nastąpić przejście tranzycją w nadprocesie. Dzięki temu nie jest już wymagane nadawanie odpowiednich nazw zadaniom w podprocesie i tranzycjom w nadprocesie, gdyż dba o to logika biznesowa.

  Definicja procesu

  Dodaliśmy klucz do tabeli ograniczający dodawanie wtyczek definicji procesu o tej samej nazwie. Jeśli istnieje taka wtyczka – nie jest możliwe dodanie kolejnej o identycznej nazwie.

  Definicja procesu

  Umożliwiliśmy tworzenie zadań uniwersalnych bez określonego typu dokumentu nadrzędnego. Dzięki temu jedna definicja procesu może służyć do przetwarzania obiektów nadrzędnych różnego typu.

  Definicja procesu

  Dodaliśmy nową definicję tranzycji Przejście nie kończące zadania (słabe). Pozwala ona na zablokowanie zakończenia zadania źródłowego, dzięki czemu możliwe jest przygotowanie definicji procesu reagującej na zmiany stanu obiektu nadrzędnego i generującej w takiej sytuacji kolejne instancje zadania docelowego. Przykładowo: do procesu zatwierdzania dokumentu kosztowego możemy dodać ścieżkę, w której będą generowane zadania dla „obserwatorów” – użytkowników zainteresowanych stanem dokumentu, ale nie mających bezpośredniego wpływu na jego zatwierdzanie. W konfiguracji definicji dołączyliśmy parametr Tylko gdy brak aktywnego zadania docelowego, który pozwala na przejście tranzycją tylko, gdy jej zadanie docelowe nie jest aktywne.

  Kadry i Płace

  Import z PUE

  Poprawiliśmy działanie funkcjonalności „Import z PUE” w systemach z obsługą firm wielooddziałowych. Wcześniej w przypadku włączonej obsługi firm wielooddziałowych w przynajmniej jednym module systemu i jednocześnie ustawionym w Narzędzia/Opcje/Wielooddziałowość parametrem „Wielooddziałowość rozszerzona” na NIE, import był niemożliwy. Podczas importu zwolnień z PUE nieprawidłowo pojawiało się okno z wyborem „Jednostki organizacyjnej”. Aktualnie „Import z PUE”, w takiej konfiguracji systemu, działa prawidłowo.

  CRM

  Zadania i Zdarzenia

  Poprawiliśmy błąd wyglądu formularza aktywności CRM po odczytaniu go z własnego pliku XML. Do tej pory po wczytaniu własnego pageforma na jednym z rodzajów Zadania CRM był on dostępny również na innych rodzajach zadań takich jak Wypożyczenie, Zdarzenie czy Zlecenie serwisowe. Formularz z wczytanym układem pojawiał się jednak tylko podczas dodawania aktywności natomiast nie pojawiał się w momencie jej edycji. Od tej pory dla każdego rodzaju Zadania CRM należy indywidualnie wczytać plik pageform.xml, który będzie otwierany tylko dla tego rodzaju zarówno podczas dodawania jak i edycji obiektu.

  Wersja multi

  CRM

  Zadania i Zdarzenia

  Na listach zadań, zdarzeń, projektów, wypożyczeń, zleceń serwisowych, nieruchomości odblokowaliśmy filtr Okres.

  Systemowe

  Wersje językowe

  Poprawiliśmy mechanizm tłumaczenia fraz dla nazw definicji cech, które zostały umieszczone na formularzach. Dotychczas w wersji przeglądarkowej nazwy definicji cech na formularzach nie były tłumaczone.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.6.19 z dnia 18.05.2023

  2212.6.19.svg

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Kadry i Płace

  Wskaźniki

  Zaktualizowaliśmy wskaźniki w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.06.2023 r.:

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 7124,26 zł;
  • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
   • I rok nauki – 356,21 zł,
   • II rok nauki – 427,46 zł,
   • III rok nauki – 498,70 zł,
  • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 284,97 zł.

  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2023 r.

  Właściciel

  Poprawiliśmy wykazywanie na deklaracji ZUS DRA na zakładce quotRoczne rozliczenie składki zdrowotnejquot kwoty rocznej podstawy wymiaru składki oraz rocznej składki w przypadku osiągnięcia zerowego rocznego dochodu lub w przypadku osiągnięcia straty za rok 2022. Na deklaracji były wykazywane zerowe kwoty, a powinna być wykazana minimalna roczna podstawa składki zdrowotnej uwzględniając okres prowadzenia działalności oraz wyliczona od niej wartość rocznej składki.

  PPK

  Zmieniliśmy nazwę instytucji finansowej NN INVESTMENT PARTNERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA na GOLDMAN SACHS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

  Właściciel

  Zmodyfikowaliśmy działanie workera o nazwie quotPobierz roczny dochódquot, który dostępny jest na kartotece właściciela na zakładce Kadry/Właściciel – przychody. W sytuacji, gdy w miesiącu grudniu 2022 właściciel osiągnął stratę, przy pomocy workera była pobierana błędna wartość rocznego dochodu. Dodatkowo na deklaracji ZUS DRA na zakładce quotRoczne rozliczenie składki zdrowotnejquot do wyliczenia wartości w polu quotRoczna podstawa wymiaru składkiquot poprawiliśmy pobieranie liczby miesięcy prowadzenia działalności, w sytuacji, gdy właściciel rozpoczął działalność w trakcie roku 2022.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.6.18 z dnia 08.05.2023

  2212.6.18.svg

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Kadry i Płace

  Świadectwo Pracy

  Dostosowaliśmy działanie parametrów dostępnych w opcjach raportu Świadectwo pracy, tak aby na wydruku była możliwość wykazania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przed naliczeniem na wypłacie dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu”. W związku z powyższym należy w opcjach raportu ustawić parametry „Pkt 6.2 Ekwiwalent” oraz „Ekw. i Url. z limitu” na „Tak”, a następnie dodać w kartotece pracownika w zakładce Etat/Dodatki element wynagrodzenia „Ekwiwalent za czas urlopu”, w którym należy uzupełnić parametr „Liczba godzin ekwiwalentu”. Pracownik powinien mieć także naliczony limit urlopu wypoczynkowego. Wówczas na wydruku Świadectwo pracy w punkcie 6.2 dane pobierane będą z limitu urlopu wypoczynkowego oraz z parametru „Liczba godzin ekwiwalentu”, który dostępny jest na formularzu dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu”. Powyższe zmiany dotyczą również możliwości wykazywania na wydruku ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dodatkowy, w sytuacji gdy nie mamy jeszcze naliczonego na wypłacie dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu dodatkowego”. Ponadto dodaliśmy w opcjach raportu parametr „Pkt 6.15 Ekwiwalent”, który pozwala na decydowanie czy na wydruku ma być wyszczególniona informacja o naliczonym na wypłacie ekwiwalencie za czas urlopu dodatkowego. Parametr zgodnie z dotychczasowym działaniem jest domyślnie ustawiony na „Tak”. Raport Świadectwo pracy dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

  Wydruki

  Zaktualizowaliśmy wydruki ZUS zgodnie z aktualnie udostępnionymi wzorami. Zmiany dotyczą wydruków:

  • Oświadczenie ZUS ZNP-7 – raport dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności.
  • Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3a) – raport dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności.
  • Deklaracja ZUS Z-3b – raport dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z poziomu kartoteki pracownika.
  • Oświadczenie ZUS Z-10 -raport dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z poziomu kartoteki pracownika.
  • Oświadczenie ZUS Z-15a – raport dostępny jest z poziomu kartoteki pracownika.
  • Oświadczenie ZUS Z-15b – raport dostępny jest z poziomu kartoteki pracownika.

  Deklaracje ZUS

  Dostosowaliśmy formularz imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA oraz formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31.01.2023 r., które weszło w życie z dniem 01.05.2023 r. W związku z powyższym w formularzu ZUS RCA dla właściciela oraz formularzu ZUS DRA (Właściciel):

  • zmieniliśmy nazwę zakładki „Formy opodatkowania i roczna zdrowotna” na „Formy opodatkowania”,
  • dodaliśmy nową zakładkę „Roczne rozliczenie składki zdrowotnej”,
  • przenieśliśmy z zakładki „Formy opodatkowania i roczna zdrowotna” sekcję „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych” na nową zakładkę „Roczne rozliczenie składki zdrowotnej”,
  • zmieniliśmy nazwę przeniesionej sekcji z „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych” na „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne” i dodaliśmy nowe pola oraz parametry,
  • w zakładce „Roczne rozliczenie składki zdrowotnej” dodaliśmy sekcję o nazwie „Łączna kwota do dopłaty albo do zwrotu z rozliczenia rocznego” wraz z parametrami:
   • Łączna kwota do dopłaty,
   • Łączna kwota do zwrotu.
   • Uwaga: Jeżeli w formularzu ZUS DRA/ZUS RCA w zakładce „Roczne rozliczenie składki zdrowotnej” w sekcji „Łączna kwota do dopłaty albo do zwrotu z rozliczenia rocznego” zostanie wyliczona kwota w polu „Łączna kwota do dopłaty” to zostanie ona na zakładce „Zobowiązania” doliczona do kwoty do zapłaty z deklaracji miesięcznej za miesiąc kwiecień 2023. Jeżeli natomiast zostanie wyliczona kwota w polu „Łączna kwota do zwrotu” to nie pomniejszamy przelewu za składki na ZUS za kwiecień 2023.

  Formularz ZUS RCA dostępny jest jako załącznik do formularza ZUS DRA z poziomu listy Kadry i Płace/Deklaracje ZUS/DRA. Zakładka „Roczne rozliczenie składki zdrowotnej” w formularzu ZUS RCA dla pracowników została ukryta oraz w formularzu ZUS DRA, w przypadku gdy właściciel rozlicza się wraz z pracownikami również została ukryta. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38355.

  Świadectwo Pracy

  W związku z projektem nowego wzoru świadectwa pracy dodaliśmy nowy dokument dodatkowy „Świadectwo pracy od 05.2023”, który dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych. Ponadto w ustawieniach tego dokumentu dodaliśmy następujące parametry:

  • Zwolnienie siła wyższa – domyślnie są tam wybrane dwa zapisy „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”, co oznacza że do punktu 6.1 w świadectwie pracy będą pobierane dane z nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” lub „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.1 wykazujemy liczbę dni lub godzin zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 148. 1 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
  • Niepł. urlop opiekuńczy – domyślnie jest tam wybrany zapis „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173. 1 kp)”, co oznacza że do punktu 6.3 w świadectwie pracy będą pobierane dane z nieobecności „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173. 1 kp)”. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.3 wykazujemy liczbę dni urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
  • Praca zdalna okazjonalna – domyślnie jest tam wskazany zapis „Okazjonalna”, co oznacza że do punktu 6.10 w świadectwie pracy będą pobierane dane z kartoteki pracownika z zakładki Kalendarz/Praca zdalna z zatwierdzonych wniosków o pracę zdalną okazjonalną. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.10 wykazujemy liczbę dni wykonywania pracy zdalnej przewidzianej w art. 67. 33 par. 1 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
  • Zmieniliśmy nazwę parametru „Pkt 6.1 Ekwiwalent” na „Pkt 6.2 Ekwiwalent”.
  • Zmieniliśmy nazwę parametru „Pkt 6.9 szczegółowo” na „Pkt 6.12 szczegółowo”.

  Definicja dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy od 05.2023” ma ustawiony parametr „Domyślna” na TAK, co oznacza że w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe” będzie dostępna jako pierwsza do wyboru pod nazwą „Świadectwo pracy”. Natomiast dotychczasowy dokument dodatkowy będzie widoczny w kartotece pracownika pod nazwą „Świadectwo pracy obowiązujące do 04.2023”.

  Świadectwo Pracy

  W związku z projektem nowego wzoru świadectwa pracy dodaliśmy nowy wydruk Świadectwo pracy, który dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”. Natomiast dotychczasowy wydruk będzie nadal widoczny, tylko pod nazwą Świadectwo pracy obowiązujące do 04.2023. Ponadto w opcjach nowego raportu Świadectwo pracy dodaliśmy następujące parametry:

  • Zwolnienie siła wyższa – domyślnie są tam wybrane dwa zapisy „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”, co oznacza że do punktu 6.1 w świadectwie pracy będą pobierane dane z nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” lub „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.1 wykazujemy liczbę dni lub godzin zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 148. 1 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
  • Niepł. urlop opiekuńczy – domyślnie jest tam wybrany zapis „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173. 1 kp)”, co oznacza że do punktu 6.3 w świadectwie pracy będą pobierane dane z nieobecności „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173. 1 kp)”. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.3 wykazujemy liczbę dni urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
  • Praca zdalna okazjonalna – domyślnie jest tam wskazany zapis „Okazjonalna”, co oznacza że do punktu 6.10 w świadectwie pracy będą pobierane dane z kartoteki pracownika z zakładki Kalendarz/Praca zdalna z zatwierdzonych wniosków o pracę zdalną okazjonalną. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.10 wykazujemy liczbę dni wykonywania pracy zdalnej przewidzianej w art. 67. 33 par. 1 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
  • Zmieniliśmy nazwę parametru „Pkt 6.1 Ekwiwalent” na „Pkt 6.2 Ekwiwalent”.
  • Zmieniliśmy nazwę parametru „Pkt 6.9 szczegółowo” na „Pkt 6.12 szczegółowo”.

  Umowa o pracę

  W związku z wprowadzeniem do Kodeksu Pracy przepisów dodatkowo ograniczających czas trwania umowy o pracę na okres próbny (art. 25 § 22 k.p.) w kartotece pracownika na zakładce Etat/Umowa o pracę dodaliśmy pole o nazwie „Okres planowanej umowy na czas określony”. Okres wprowadzony w tym polu przez operatora programu w przypadku zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na okres próbny zostanie ujęty na wydruku takiej umowy.

  Informacja o warunkach zatrudnienia

  Umożliwiliśmy udostępnienie pracownikowi, bądź przekazanie do poświadczenia dokumentu „Informacja o warunkach zatrudnienia”. Aby przekazać dokument do poświadczenia, bądź udostępnić pracownikowi w „Elektronicznej dokumentacji pracowniczej” należy przy wywoływaniu wydruku spod drukarki w parametrze „Wynik raportu” wybrać opcję „Udostępnij dokument”.

  Świadectwo Pracy

  Dostosowaliśmy działanie parametrów dostępnych w ustawieniach dokumentów dodatkowych „Świadectwo pracy od 05.2023” oraz „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023”, które znajdują się w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych , tak aby na dedykowanych im wydrukach była możliwość wykazania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przed naliczeniem na wypłacie dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu” lub „Ekwiwalent za czas urlopu prac. tymcz.”. W związku z powyższym należy w ustawieniach przestawić parametry „Pkt 6.2 Ekwiwalent” oraz „Ekw. i Url. z limitu” na „Tak”, a następnie dodać w kartotece pracownika w zakładce Etat/Dodatki element wynagrodzenia „Ekwiwalent za czas urlopu” i uzupełnić parametr „Liczba godzin ekwiwalentu” lub dla pracownika tymczasowego dodać „Ekwiwalent za czas urlopu prac. tymcz.” i uzupełnić parametr „Liczba dni ekwiwalentu”. Pracownik powinien mieć także naliczony dedykowany limit urlopu wypoczynkowego. Wówczas na wydruku Świadectwo pracy wywołanym z kartoteki pracownika z poziomu dokumentu dodatkowego w zakładce „Dokumenty dodatkowe”, w punkcie 6.2 dane pobierane będą z limitu urlopu wypoczynkowego oraz z parametru „Liczba godzin ekwiwalentu”, który dostępny jest na formularzu dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu„. Natomiast dla pracownika tymczasowego na wydruku Świadectwo pracy prac.tymcz wywołanym z kartoteki pracownika z poziomu dokumentu dodatkowego w zakładce „Dokumenty dodatkowe”, w punkcie 6.2 dane pobierane będą z limitu urlopu wypoczynkowego prac.tymcz. oraz z parametru „Liczba dni ekwiwalentu”, który dostępny jest na formularzu dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu prac. tymcz.”. Powyższe zmiany dotyczą również możliwości wykazywania na wydruku Świadectwo pracy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dodatkowy, w sytuacji gdy nie mamy jeszcze naliczonego na wypłacie dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu dodatkowego”. Ponadto w ustawieniach dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy od 05.2023” dodaliśmy parametr „Pkt 6.15 Ekwiwalent”, który pozwala na decydowanie czy na wydruku ma być wyszczególniona informacja o naliczonym na wypłacie ekwiwalencie za czas urlopu dodatkowego. Parametr zgodnie z dotychczasowym działaniem jest domyślnie ustawiony na „Tak”. Uwaga: Definicja dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023” jest domyślnie zablokowana, aby była widoczna w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe” należy ją odblokować. Wówczas będzie dostępna pod nazwą „Świadectwo pracy prac.tymcz”.

  Świadectwo Pracy

  W związku z projektem nowego wzoru świadectwa pracy dodaliśmy nowy dokument dodatkowy „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023”, który dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych. Ponadto w ustawieniach tego dokumentu dodaliśmy następujące parametry:

  • Zwolnienie siła wyższa – domyślnie są tam wybrane dwa zapisy „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”, co oznacza że do punktu 6.1 w świadectwie pracy będą pobierane dane z nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” lub „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.1 wykazujemy liczbę dni lub godzin zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 148. 1 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
  • Niepł. urlop opiekuńczy – domyślnie jest tam wybrany zapis „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173. 1 kp)”, co oznacza że do punktu 6.3 w świadectwie pracy będą pobierane dane z nieobecności „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173. 1 kp)”. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.3 wykazujemy liczbę dni urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
  • Praca zdalna okazjonalna – domyślnie jest tam wskazany zapis „Okazjonalna”, co oznacza że do punktu 6.10 w świadectwie pracy będą pobierane dane z kartoteki pracownika z zakładki Kalendarz/Praca zdalna z zatwierdzonych wniosków o pracę zdalną okazjonalną. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.10 wykazujemy liczbę dni wykonywania pracy zdalnej przewidzianej w art. 67. 33 par. 1 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
  • Zmieniliśmy nazwę parametru „Pkt 6.1 Ekwiwalent” na „Pkt 6.2 Ekwiwalent”.
  • Zmieniliśmy nazwę parametru „Pkt 6.9 szczegółowo” na „Pkt 6.12 szczegółowo”.

  Domyślnie definicja dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023” jest zablokowana. Po jej odblokowaniu w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe” będzie dostępna do wyboru definicja dokumentu dodatkowego o nazwie „Świadectwo pracy prac.tymcz”. Natomiast dotychczasowy dokument dodatkowy po odblokowaniu będzie widoczny w kartotece pracownika pod nazwą „Świadectwo pracy prac.tymcz obowiązujące do 04.2023”.

  Deklaracje ZUS

  Dostosowaliśmy struktury deklaracji ZUS do wysyłki do nowej metryki dla wersji 10.02.002 programu Płatnik.

  Deklaracje ZUS

  W związku z dostosowaniem do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej formularzy ZUS DRA/ZUS RCA w kartotece właściciela w zakładce Kadry/Właściciel w sekcji „Właściciel” dodaliśmy parametry:

  • Zmiana formy opodatkowania od stycznia 2022 – domyślnie parametr jest ustawiony jako „Nie”. Jest to parametr związany z przepisami wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu 2.0, które umożliwiły również przejście na skalę podatkową za 2022 rok podatnikom, którzy wybrali jako formę opodatkowania podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy z tej możliwości mogli skorzystać dopiero po zakończonym roku, czyli w 2023 roku. Uwaga: Po zaznaczeniu parametru „Zmiana formy opodatkowania od stycznia 2022” na „Tak” należy na zakładce Kadry/Właściciel – przychody uzupełnić kwotę dochodu w kolumnie „Roczny dochód – p. wg skali” i wówczas kwota ta zostanie pobrana do deklaracji ZUS DRA/ZUS RCA do odpowiedniej części w celu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.
  • Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 – domyślnie parametr jest ustawiony jako „Nie”. Jest to parametr sprawdzający czy w kartotece właściciela była od lipca 2022 aktualizacja związana ze zmianą ustawienia w polu „Forma opodatkowania”. Jeżeli była taka zmiana to po konwersji parametr „Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022” zostanie ustawiony na „Tak”. W pozostałych przypadkach parametr pozostanie ustawiony na „Nie”.

  Deklaracje ZUS

  W związku z dostosowaniem do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej formularzy ZUS DRA/ZUS RCA w kartotece właściciela w zakładce Kadry/Właściciel – przychody:

  • Po kolumnie „Grudzień” dodaliśmy kolumny o nazwie:
   • „Suma – p. wg skali”, która dla danego wiersza zsumuje wartości od stycznia do grudnia dla zapisów historycznych, w których na zakładce Kadry/Właściciel w polu „Forma opodatkowania” wskazana jest opcja „Zasady ogólne – podatek według skali”.
   • „Suma – p. liniowy”, która dla danego wiersza zsumuje wartości od stycznia do grudnia dla zapisów historycznych, w których na zakładce Kadry/Właściciel w polu „Forma opodatkowania” wskazana jest opcja „Zasady ogólne – podatek liniowy”.
   • „Suma – ryczałt”, która dla danego wiersza zsumuje wartości od stycznia do grudnia dla zapisów historycznych, w których na zakładce Kadry/Właściciel w polu „Forma opodatkowania” wskazana jest opcja „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”.
   • Uwaga: Jeżeli w ramach danego miesiąca pracownik miałby różne wartości w polu „Forma opodatkowania” wówczas sprawdzamy jaka wartość jest na ostatni dzień danego miesiąca i do odpowiedniej kolumny z sumą doliczamy ten miesiąc. Powyższe pola są nie do edycji.
  • Po kolumnach z sumami dodaliśmy kolumny o nazwie:
   • „Roczny dochód – p. wg skali”, która domyślnie będzie wyliczała się tak samo jak kolumna „Suma – p. wg skali”. Pole nie do edycji chyba, że w kolumnie „Korekta” będzie wartość „Tak”.
   • „Roczny dochód – p. liniowy”, która domyślnie będzie wyliczała się tak samo jak kolumna „Suma- p. liniowy”. Pole nie do edycji chyba, że w kolumnie „Korekta” będzie wartość „Tak”.
   • „Roczny dochód – ryczałt”, która domyślnie będzie wyliczała się tak samo jak kolumna „Suma – ryczałt”. Pole nie do edycji chyba, że w kolumnie „Korekta” będzie wartość „Tak”.
  • Pomiędzy kolumną „Suma – ryczałt”, a kolumną „Roczny dochód – p. wg skali” dodaliśmy kolumnę o nazwie „Korekta”. Jest to pole typu Tak/Nie. Po oznaczeniu parametru na „Tak” odblokują się do edycji pola „Roczny dochód – p. wg skali”, „Roczny dochód – p. liniowy”, „Roczny dochód – ryczałt”. Po zaznaczeniu korekty na „Tak” pola z rocznym dochodem domyślnie będą miały taką samą wartość jak kolumny z sumami.
  • Po kolumnie „Roczny dochód – p. wg skali” dodaliśmy kolumnę o nazwie „Kwota należnego podatku – skala”. Pole można edytować.

  Deklaracje ZUS

  W związku z dostosowaniem do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej formularzy ZUS DRA/ZUS RCA w kartotece właściciela w zakładce Kadry/Właściciel – przychody dodaliśmy przycisk o nazwie „Pobierz roczny dochód”, który będzie działał dla form opodatkowania: „Zasady ogólne – podatek według skali”, „Zasady ogólne – podatek liniowy” oraz „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”. Po kliknięciu w przycisk „Pobierz roczny dochód” pojawi się okno z parametrem „Za rok”, w którym domyślnie będzie wskazany rok poprzedni od bieżącego. Po pobraniu rocznego dochodu kolumna „Korekta” zostanie zaznaczona na „Tak” oraz zostanie uzupełniona odpowiednia kolumna z rocznym dochodem w zależności od formy opodatkowania:

  • „Roczny dochód – p. wg skali” – kwota pobierana jest z ostatniej naliczonej deklaracji PIT dla tej formy działalności,
  • „Kwota należnego podatku – skala” – kwota pobierana jest z pola „Suma należnych zaliczek od początku roku”,
  • „Roczny dochód – p. liniowy” – kwota pobierana jest z ostatniej naliczonej deklaracji PIT dla tej formy działalności,
  • „Roczny dochód – ryczałt”- kwota pobierana jest z ostatniej naliczonej deklaracji PIT dla tej formy działalności.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.5.17 z dnia 28.04.2023

  2212.5.17.svg

  Wersja srebrna/złota

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Księgowość

  Wielofirmowość

  Wydajność

  Procesy biznesowe

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Kadry i Płace

  Nieobecności

  Poprawiliśmy mechanizm automatycznej zmiany wartości procentowej widocznej w polu „Rozliczenie” na formularzu nieobecności. Dotychczas procent rozliczenia nieobecności mógł zostać automatycznie zmieniony, jeżeli doszło do zmiany okresu trwania wprowadzonej nieobecności. Aktualnie taka zmiana nie będzie możliwa, jeżeli nieobecność została wcześniej częściowo lub w całości rozliczona na liście płac. Poprawka dotyczy nieobecności takich jak:

  • urlop macierzyński,
  • urlop macierzyński dla ojca,
  • urlop wychowawczy (ur. macierzyński),
  • urlop wychowawczy (ur. rodzicielski),
  • urlop rodzicielski.

  Deklaracje ZUS

  Poprawiliśmy treść komunikatu, który wyświetla się przy próbie dodania nowej deklaracji „ZUS DRA (Właściciel)” w sytuacji, gdy właściciel jest rozliczany razem z pracownikami na wspólnym DRA. Obecnie treść komunikatu jest następująca: „Wybrany właściciel jest rozliczany razem z pracownikami. Nazwa parametru: właściciel”.

  PPK

  Poprawiliśmy pobieranie domyślnego rachunku bankowego do deklaracji rozliczeniowej PPK. Dotychczas w przypadku dodania kilku rachunków bankowych przypisanych dla instytucji PPK zawsze brany był ten wprowadzony jako pierwszy niezależnie od zaznaczenia parametru „Domyślny”, natomiast obecnie do zobowiązania brany jest ten, który parametr „Domyślny” ma zaznaczony na TAK i jest niezablokowany. Natomiast jeżeli rachunek wskazany jako „Domyślny” będzie zablokowany to wówczas do zobowiązania zostanie wzięty kolejny niezablokowany.

  Informacja o warunkach zatrudnienia

  Poprawiliśmy na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia wykazywanie urlopu wypoczynkowego uzupełniającego. Dotychczas w przypadku, gdy pracownik nabywał w ciągu roku prawa do 26 dni urlopu to na wydruku w punkcie dotyczącym informacji o wymiarze płatnego urlopu, nie wyświetlały się wartości dla urlopu wypoczynkowego. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

  Wskaźniki

  Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19”, który dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kadry/COVID-19 i będzie miał wartość: „14.03.2020…30.06.2023”.Podstawa prawna: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

  Wypłaty

  Zmodyfikowaliśmy rozliczanie nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” i „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” przy zastosowanej konfiguracji niepomniejszania np. wynagrodzenia zasadniczego za czas tych nieobecności. Uwaga: Przed naliczeniem wypłat, które będą zawierały wymienione nieobecności należy wprowadzić zmiany w konfiguracji definicji elementów wypłaty. Szczegółowe informacje znajdą Państwo u Autoryzowanego Partnera.

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Wykaz podatników VAT

  Poprawiliśmy weryfikację rachunków bankowych za pomocą pliku płaskiego w specyficznych przypadkach, gdy numer wirtualnego rachunku bankowego pasował do kilku masek w pliku płaskim. W takiej sytuacji sprawdzana była tylko pierwsza maska rachunku, co powodowało, że niektóre zarejestrowane rachunki wirtualne otrzymywały status niezarejestrowanych. Po zmianach weryfikacja rachunków bankowych poprzez plik płaski odbywa się prawidłowo.

  Sprawozdanie o terminach zapłaty

  Poprawiliśmy błąd, który występował podczas wywoływania raportu „Sprawozdanie o terminach zapłaty (od 2022)” dostępnego z poziomu listy Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów. Błąd występował w sytuacji, jeżeli wśród dokumentów podlegających raportowaniu wystąpiły takie, dla których nie był utworzony dokument ewidencji. Aktualnie błąd nie występuje i raport generowany jest prawidłowo.

  Księgowość

  Deklaracja CIT-8

  Poprawiliśmy błąd powodujący błędne wyświetlanie danych na wydruku deklaracji CIT-8(32). Błąd pojawiał się w przypadku występowania długich nazw w danych identyfikacyjnych podatnika i powodował przesunięcie danych na wydruku poza właściwe pola. Po dokonaniu zmian wydruk generuje się prawidłowo.

  Deklaracje PIT

  W związku z opublikowaniem w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji PIT-36(30), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę XML e-Deklaracji PIT-36(30) w mechanizmie przygotowywania danych do rocznych rozliczeń podatku dochodowego w formie eksportu plików XML o strukturze e-Deklaracji (czynność „Generuj XML do aktywnego PDF”).

  Deklaracje PIT

  W związku z opublikowaniem w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji PIT-36L(19), tj. wersji 1-1E, zaktualizowaliśmy strukturę XML e-Deklaracji PIT-36L(19) w mechanizmie przygotowywania danych do rocznych rozliczeń podatku dochodowego w formie eksportu plików XML o strukturze e-Deklaracji (czynność „Generuj XML do aktywnego PDF”).

  Deklaracje PIT

  Poprawiliśmy błąd powodujący błędne przenoszenie wartości składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne przy użyciu czynności „Generuj XML do aktywnego PDF” dla deklaracji PIT-28. Dotychczas do pól „P_97” i „P_104” przenoszone były kwoty odliczeń za ostatni miesiąc okresu obrachunkowego. Po dokonaniu zmian wartości te generowane są w ujęciu rocznym.

  Wersja multi

  Pulpity HR

  e-wnioski

  Zmodyfikowaliśmy funkcjonalność rozliczania delegacji służbowej jako strefy czasu pracy zamiast nieobecności. Aktualnie po akceptacji „e-wniosku o delegację służbową”, w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Czas pracy wprowadzone wcześniej modyfikacje w tych dniach zostaną zachowane. Dni te zostaną jedynie uzupełnione o strefą czasu pracy „Delegacja służbowa”. Ilość godzin delegacji służbowej zostanie wyliczona na podstawie sumy wszystkich stref zwiększających czas pracy w danym dniu w kalendarzu na Normie czasu pracy. Uwaga: Zmiana dotyczy systemów z ustawionym konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR parametrem „e-wniosek o delegację – strefa czasu pracy zamiast nieobecności” na TAK.

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Księgowość

  Wielofirmowość

  Dla konfiguracji wielofirmowej poprawiliśmy pobieranie do JPK numeru NIP firmy w przypadku, gdy na oddziale firmowym była wczytana licencja zawierająca NIP z prefixem kraju (EU VAT). W takiej sytuacji do JPK do pola NIP trafiał cały numer EU VAT wraz z kodem kraju, co powodowało niezgodność ze schemą. Aktualnie do pliku JPK pobierany jest prawidłowo numer NIP.

  Wydajność

  Procesy biznesowe

  Zoptymalizowaliśmy sposób odpytania bazy danych o konta przy wejściu na listę Księgowość/Obroty i salda w konfiguracji wielofirmowej. Przy wielu firmach i dużych ilościach kont (np. rzędu kilku milionów) wejście na standardową listę mogło się wiązać z długim czasem oczekiwania na wyświetlenie wyników, a czasem także z timeout-em. Wynikało to z domyślnego sortowania rekordów wg firmy (ustawienie SortBy w viewform.xml). Poprawiliśmy także konstrukcję zapytań o konta dla wielu firm. Ponadto zmieniliśmy zasadę działania filtra Firma na listach w obszarze Księgowości: Obroty i salda, Dziennik/Dekrety, Dziennik/Zapisy, Dziennik/BO, Dziennik/Zapisy BO – aktualnie, po wejściu na te listy w filtrze ustawia się domyślna firma przypisana do zalogowanego operatora lub, w przypadku braku domyślnej – pierwsza do której operator ma prawa dostępu. Wszystkie te zmiany poprawiają wydajność pracy w obszarze Księgowości w konfiguracji wielofirmowej.