Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Wielofirmowość

Wydajność

Procesy biznesowe

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Nieobecności

Poprawiliśmy mechanizm automatycznej zmiany wartości procentowej widocznej w polu „Rozliczenie” na formularzu nieobecności. Dotychczas procent rozliczenia nieobecności mógł zostać automatycznie zmieniony, jeżeli doszło do zmiany okresu trwania wprowadzonej nieobecności. Aktualnie taka zmiana nie będzie możliwa, jeżeli nieobecność została wcześniej częściowo lub w całości rozliczona na liście płac. Poprawka dotyczy nieobecności takich jak:

  • urlop macierzyński,
  • urlop macierzyński dla ojca,
  • urlop wychowawczy (ur. macierzyński),
  • urlop wychowawczy (ur. rodzicielski),
  • urlop rodzicielski.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy treść komunikatu, który wyświetla się przy próbie dodania nowej deklaracji „ZUS DRA (Właściciel)” w sytuacji, gdy właściciel jest rozliczany razem z pracownikami na wspólnym DRA. Obecnie treść komunikatu jest następująca: „Wybrany właściciel jest rozliczany razem z pracownikami. Nazwa parametru: właściciel”.

PPK

Poprawiliśmy pobieranie domyślnego rachunku bankowego do deklaracji rozliczeniowej PPK. Dotychczas w przypadku dodania kilku rachunków bankowych przypisanych dla instytucji PPK zawsze brany był ten wprowadzony jako pierwszy niezależnie od zaznaczenia parametru „Domyślny”, natomiast obecnie do zobowiązania brany jest ten, który parametr „Domyślny” ma zaznaczony na TAK i jest niezablokowany. Natomiast jeżeli rachunek wskazany jako „Domyślny” będzie zablokowany to wówczas do zobowiązania zostanie wzięty kolejny niezablokowany.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Poprawiliśmy na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia wykazywanie urlopu wypoczynkowego uzupełniającego. Dotychczas w przypadku, gdy pracownik nabywał w ciągu roku prawa do 26 dni urlopu to na wydruku w punkcie dotyczącym informacji o wymiarze płatnego urlopu, nie wyświetlały się wartości dla urlopu wypoczynkowego. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19”, który dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kadry/COVID-19 i będzie miał wartość: „14.03.2020…30.06.2023”.Podstawa prawna: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Wypłaty

Zmodyfikowaliśmy rozliczanie nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” i „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” przy zastosowanej konfiguracji niepomniejszania np. wynagrodzenia zasadniczego za czas tych nieobecności. Uwaga: Przed naliczeniem wypłat, które będą zawierały wymienione nieobecności należy wprowadzić zmiany w konfiguracji definicji elementów wypłaty. Szczegółowe informacje znajdą Państwo u Autoryzowanego Partnera.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Wykaz podatników VAT

Poprawiliśmy weryfikację rachunków bankowych za pomocą pliku płaskiego w specyficznych przypadkach, gdy numer wirtualnego rachunku bankowego pasował do kilku masek w pliku płaskim. W takiej sytuacji sprawdzana była tylko pierwsza maska rachunku, co powodowało, że niektóre zarejestrowane rachunki wirtualne otrzymywały status niezarejestrowanych. Po zmianach weryfikacja rachunków bankowych poprzez plik płaski odbywa się prawidłowo.

Sprawozdanie o terminach zapłaty

Poprawiliśmy błąd, który występował podczas wywoływania raportu „Sprawozdanie o terminach zapłaty (od 2022)” dostępnego z poziomu listy Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów. Błąd występował w sytuacji, jeżeli wśród dokumentów podlegających raportowaniu wystąpiły takie, dla których nie był utworzony dokument ewidencji. Aktualnie błąd nie występuje i raport generowany jest prawidłowo.

Księgowość

Deklaracja CIT-8

Poprawiliśmy błąd powodujący błędne wyświetlanie danych na wydruku deklaracji CIT-8(32). Błąd pojawiał się w przypadku występowania długich nazw w danych identyfikacyjnych podatnika i powodował przesunięcie danych na wydruku poza właściwe pola. Po dokonaniu zmian wydruk generuje się prawidłowo.

Deklaracje PIT

W związku z opublikowaniem w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji PIT-36(30), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę XML e-Deklaracji PIT-36(30) w mechanizmie przygotowywania danych do rocznych rozliczeń podatku dochodowego w formie eksportu plików XML o strukturze e-Deklaracji (czynność „Generuj XML do aktywnego PDF”).

Deklaracje PIT

W związku z opublikowaniem w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji PIT-36L(19), tj. wersji 1-1E, zaktualizowaliśmy strukturę XML e-Deklaracji PIT-36L(19) w mechanizmie przygotowywania danych do rocznych rozliczeń podatku dochodowego w formie eksportu plików XML o strukturze e-Deklaracji (czynność „Generuj XML do aktywnego PDF”).

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy błąd powodujący błędne przenoszenie wartości składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne przy użyciu czynności „Generuj XML do aktywnego PDF” dla deklaracji PIT-28. Dotychczas do pól „P_97” i „P_104” przenoszone były kwoty odliczeń za ostatni miesiąc okresu obrachunkowego. Po dokonaniu zmian wartości te generowane są w ujęciu rocznym.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy funkcjonalność rozliczania delegacji służbowej jako strefy czasu pracy zamiast nieobecności. Aktualnie po akceptacji „e-wniosku o delegację służbową”, w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Czas pracy wprowadzone wcześniej modyfikacje w tych dniach zostaną zachowane. Dni te zostaną jedynie uzupełnione o strefą czasu pracy „Delegacja służbowa”. Ilość godzin delegacji służbowej zostanie wyliczona na podstawie sumy wszystkich stref zwiększających czas pracy w danym dniu w kalendarzu na Normie czasu pracy. Uwaga: Zmiana dotyczy systemów z ustawionym konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR parametrem „e-wniosek o delegację – strefa czasu pracy zamiast nieobecności” na TAK.

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Wielofirmowość

Dla konfiguracji wielofirmowej poprawiliśmy pobieranie do JPK numeru NIP firmy w przypadku, gdy na oddziale firmowym była wczytana licencja zawierająca NIP z prefixem kraju (EU VAT). W takiej sytuacji do JPK do pola NIP trafiał cały numer EU VAT wraz z kodem kraju, co powodowało niezgodność ze schemą. Aktualnie do pliku JPK pobierany jest prawidłowo numer NIP.

Wydajność

Procesy biznesowe

Zoptymalizowaliśmy sposób odpytania bazy danych o konta przy wejściu na listę Księgowość/Obroty i salda w konfiguracji wielofirmowej. Przy wielu firmach i dużych ilościach kont (np. rzędu kilku milionów) wejście na standardową listę mogło się wiązać z długim czasem oczekiwania na wyświetlenie wyników, a czasem także z timeout-em. Wynikało to z domyślnego sortowania rekordów wg firmy (ustawienie SortBy w viewform.xml). Poprawiliśmy także konstrukcję zapytań o konta dla wielu firm. Ponadto zmieniliśmy zasadę działania filtra Firma na listach w obszarze Księgowości: Obroty i salda, Dziennik/Dekrety, Dziennik/Zapisy, Dziennik/BO, Dziennik/Zapisy BO – aktualnie, po wejściu na te listy w filtrze ustawia się domyślna firma przypisana do zalogowanego operatora lub, w przypadku braku domyślnej – pierwsza do której operator ma prawa dostępu. Wszystkie te zmiany poprawiają wydajność pracy w obszarze Księgowości w konfiguracji wielofirmowej.

Facebook