Skip to content

Wersja platynowa

Wersja multi

Pulpit Kierownika

Oceny
Umowy

Pulpit Pracownika

Umowy

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Podstawa zasiłku

Poprawiliśmy w raporcie Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3) wykazywanie dat w parametrach wydruku „Okres zasiłkowy od” oraz „Okresy miesięczne”. Wcześniej mogło się zdarzyć, że w polach domyślnie uzupełniane były nieprawidłowe daty. Obecnie dane wykazywane są poprawnie. Wydruk dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności.

PPK

Na listach kadrowych w sekcji Dokumenty/PPK dodaliśmy nowy wydruk Lista osób kwalifikujących się do Autozapisu PPK. Raport zwraca listę osób dla których worker „Kwalifikacja Autozapis” przyjmuje wartość „Tak” we wskazanym okresie.

KZP, ZFM

Dostosowaliśmy nazewnictwo dotyczące kas zapomogowo-pożyczkowych do obowiązujących przepisów. W tym celu zmieniliśmy skrót PKZP na KZP:

 • w konfiguracji
  • na zakładkach dedykowanych ustawieniom kas zapomogowo-pożyczkowych (Kadry i płace/KZP, ZFM, …),
  • na definicjach elementów wynagrodzenia (Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia),
  • na listach płac (Kadry i płace/Płace/Listy płac),
  • na prawach obiektowych (Systemowe/Uprawnienia/Operatorzy),
  • na prawach (Systemowe/Uprawnienia/Role),
 • w kartotece pracownika na zakładkach dedykowanych ustawieniom kas zapomogowo-pożyczkowych (KZP, ZFM, …),
 • na listach dedykowanych kasom zapomogowo-pożyczkowych (Kadry i płace/KZP, ZFM, …).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. 2021 poz. 1666). Uwaga: Została zrobiona konwersja nazw praw PKZP na KZP, zatem autoryzowani partnerzy powinni zweryfikować czy dodane przez nich prawa związane dotychczas z PKZP, działają poprawnie.

Oświadczenia i wnioski

Dodaliśmy nowy wydruk Oświadczenie – PIT-3, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Jest to druk PIT-3 w wersji 8, który stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 01.01.2023 r. PIT-3 to oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

GUS

Zaktualizowaliśmy wydruk Zestawienie Z-03. Zgodnie ze wzorem w polu 1 zamiast „Symbol PKD 2007” będzie widoczny „Numer identyfikacyjny – REGON”. Raport dostępny jest z list kadrowych w sekcji „GUS”.

KZP, ZFM

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. 2021 poz. 1666), rachunkowość KZP ma być prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości. W związku z powyższym umożliwiliśmy synchronizację elementów wynagrodzenia związanych z funduszami pożyczkowymi pomiędzy bazą kadrowo-płacową (baza źródłowa), a bazą do księgowania dokumentów dotyczących kas zapomogowo-pożyczkowych (baza docelowa). Dokument PK w bazie docelowej będzie się tworzył po zatwierdzeniu listy płac w bazie źródłowej tylko dla tej listy, na której występuje przynajmniej jeden element wynagrodzenia, który na definicji na zakładce „Dodatkowe” w polu „Zakres danych” ma wskazaną nazwę funduszu pożyczkowego, który podlega synchronizacji. Listy płac będą tylko w bazie źródłowej, natomiast w bazie docelowej tylko dokumenty PK. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38191. Uwaga: Zalogowanie się do bazy źródłowej i bazy docelowej oraz dokonanie powyższych operacji będzie możliwe, jeżeli w obydwu bazach operator będzie miał zgodne loginy i hasła.

KZP, ZFM

Umożliwiliśmy synchronizację elementów związanych z funduszami pożyczkowymi pomiędzy bazami. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Ogólne dodaliśmy sekcję „Synchronizacja” umożliwiającą wskazanie funduszy pożyczkowych, które mają podlegać synchronizacji, tak aby do bazy docelowej (księgowej) były pobierane elementy płacowe dotyczące tylko wybranych funduszy. W sekcji „Synchronizacja” znajdują się następujące parametry:

 • „Rodzaj bazy”, który służy do określenia charakteru danej bazy oraz może przyjmować następujące wartości:
  • Nie dotyczy – wartość domyślna,
  • Docelowa – baza docelowa to taka w której będą księgowane elementy płacowe dotyczące funduszy pożyczkowych, wskazanie tej opcji spowoduje pojawienie się parametru „Baza źródłowa KZP”,
  • Źródłowa – baza źródłowa to taka w której znajdują się fundusze pożyczkowe oraz naliczenia płacowe, wskazanie tej opcji spowoduje pojawienie się parametrów „Baza docelowa KZP” i „Fundusze pożyczkowe podlegające synchronizacji” oraz sekcji „Pieczątka KZP”,
 • „Baza źródłowa KZP” – parametr dostępny, gdy w polu „Rodzaj bazy” wskazana jest opcja „Docelowa”, parametr „Baza źródłowa KZP” służy do wskazania bazy źródłowej KZP, czyli takiej w której znajdują się fundusze pożyczkowe oraz naliczenia płacowe,
 • „Baza docelowa KZP” – parametr dostępny, gdy w polu „Rodzaj bazy” wskazana jest opcja „Źródłowa”, parametr „Baza docelowa KZP” służy do wskazania bazy docelowej KZP, czyli takiej w której będą księgowane elementy płacowe dotyczące funduszy pożyczkowych,
 • „Fundusze pożyczkowe podlegające synchronizacji” – parametr dostępny, gdy w polu „Rodzaj bazy” wskazana jest opcja „Źródłowa”, parametr „Fundusze pożyczkowe podlegające synchronizacji” umożliwia wskazanie funduszy pożyczkowych, które mają podlegać synchronizacji.

Uwaga: Do bazy docelowej KZP będą pobierane te elementy wynagrodzenia, które na definicji elementu na zakładce „Dodatkowe” w parametrze „Zakres danych” mają wskazaną definicję funduszu pożyczkowego, która została wybrana jako podlegająca synchronizacji w parametrze „Fundusze pożyczkowe podlegające synchronizacji”.

Praca Zdalna

Dodaliśmy nowy element wynagrodzenia „Ekwiwalent za pracę zdalną”, który należy do rodzaju „Dodatek”. Element wynagrodzenia „Ekwiwalent za pracę zdalną” jest domyślnie zablokowany. Kwota ekwiwalentu będzie wyliczana na podstawie mnożnika stawki z konfiguracji oraz ilości godzin przepracowanych w strefie czasu pracy „Praca zdalna” (ewentualnie ilość godzin można wprowadzić w parametrze w samym dodatku). W tym celu w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace dodaliśmy nową zakładkę „Praca Zdalna” wraz z sekcją „Praca zdalna” oraz parametrem „Stawka za 1h pracy zdalnej”. Stawka domyślnie ustawiona jest jako 0. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38192.

KZP, ZFM

W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Definicje KZP, ZFM, … na dostępnych, standardowych definicjach funduszy pożyczkowych „KZP” oraz „ZFM”, na zakładce „Rozliczenia i żyranci” w sekcji „Żyranci” zmieniliśmy ustawienie parametru „Żyrantem dla pożyczki może być”. Dotychczas wskazana tam była opcja „Tylko członek funduszu”, obecnie będzie „Każdy pracownik”. Również podczas dodawania nowej definicji funduszu pożyczkowego, parametr „Żyrantem dla pożyczki może być” będzie przyjmował domyślną wartość „Każdy pracownik”. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. 2021 poz. 1666 – art. 35 punkt 4). Uwaga: Natomiast na utworzonych wcześniej, niestandardowych definicjach funduszy pożyczkowych, ustawienie parametru „Żyrantem dla pożyczki może być” pozostanie niezmienione.

Badania lekarskie

Zaktualizowaliśmy podstawy prawne w wydruku Skierowanie na badania lekarskie. Raport jest dostępny z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Podstawa zasiłku

Zaktualizowaliśmy wydruk Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3). Raport dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności. Dodatkowo w sekcji wydruku „Informacja o pracowniku” poprawiliśmy wykazywanie daty, od której pracownik zatrudniony jest w danym wymiarze etatu. Dotychczas mogło dojść do nieprawidłowego wykazania tej daty, jeżeli kartoteka pracownika była aktualizowana bez zmiany wymiaru etatu.

KZP, ZFM

W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Ogólne dodaliśmy sekcję „Pieczątka KZP”, która umożliwia uzupełnienie danych dotyczących kasy zapomogowo-pożyczkowej. Sekcja „Pieczątka KZP” jest dostępna, gdy w parametrze „Rodzaj bazy” wskazana jest opcja „Źródłowa”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pisma składane przez KZP w postaci papierowej lub elektronicznej, a także informacje na stronie internetowej KZP, o ile KZP ją prowadzi, powinny zawierać nazwę KZP, numer REGON nadany KZP oraz jej siedzibę i adres ze wskazaniem nazwy pracodawcy, u którego została utworzona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. 2021 poz. 1666 – art. 4).

KZP, ZFM

Udostępniliśmy na licencji księgowej w konfiguracji zakładkę Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Ogólne. Funkcjonalność umożliwia synchronizację elementów wynagrodzenia związanych z funduszami pożyczkowymi pomiędzy bazą kadrowo-płacową (baza źródłowa), a bazą do księgowania dokumentów dotyczących kas zapomogowo-pożyczkowych (baza docelowa). Powyższa zakładka zawiera sekcje „Ogólna” oraz „Synchronizacja” wraz z parametrem „Rodzaj bazy”. Dla bazy służącej do księgowania w parametrze „Rodzaj bazy” należy wskazać opcję „Baza docelowa”. Takie ustawienie spowoduje pojawienie się parametru „Baza źródłowa KZP”, w którym wskazujemy bazę kadrowo-płacową.

KZP, ZFM

Dostosowaliśmy wydruki dostępne z poziomu listy Kadry i płace/KZP, ZFM, …/KZP, ZFM, … do zmian związanych z kasami zapomogowo-pożyczkowymi. Jeżeli w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Ogólne w sekcji „Synchronizacja” w parametrze „Rodzaj bazy” zostanie wybrana opcja „Źródłowa” oraz w sekcji „Pieczątka KZP” zostaną uzupełnione dane dotyczące KZP to na powyższych wydrukach dane do nagłówka będą pobierane z sekcji „Pieczątka KZP”. Natomiast w pozostałych przypadkach dane do raportów dostępnych z poziomu listy Kadry i płace/KZP, ZFM, …/KZP, ZFM, … będą pobierane tak jak dotychczas, czyli z konfiguracji z zakładki Firma/Nazwa i adres.

KZP, ZFM

Dostosowaliśmy wydruki dostępne z poziomu listy Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Pożyczki do zmian związanych z kasami zapomogowo-pożyczkowymi. Jeżeli w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Ogólne w sekcji „Synchronizacja” w parametrze „Rodzaj bazy” zostanie wybrana opcja „Źródłowa” oraz w sekcji „Pieczątka KZP” zostaną uzupełnione dane dotyczące KZP to na powyższych wydrukach dane do nagłówka będą pobierane z sekcji „Pieczątka KZP”. Natomiast w pozostałych przypadkach dane do raportów dostępnych z poziomu listy Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Pożyczki będą pobierane tak jak dotychczas, czyli z konfiguracji z zakładki Firma/Nazwa i adres.

Praca Zdalna

Dodaliśmy nowy element wynagrodzenia „Ryczałt za pracę zdalną”, który należy do rodzaju „Dodatek”. Element będzie naliczany proporcjonalnie do wymiaru etat oraz będzie pomniejszany proporcjonalnie za nieobecności (w tym ZUS-owskie) oraz ilość godzin przepracowanych w strefie „Praca zdalna okazjonalna”. Element wynagrodzenia „Ryczałt za pracę zdalną” jest domyślnie zablokowany. Dodatkowo w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Praca Zdalna dodaliśmy w sekcji „Praca zdalna” wskaźnik „Stawka msc ryczałtu za pracę zdalną” służący do wprowadzenia stawki miesięcznej, która będzie brana do wyliczenia ryczałtu za pracę zdalną.

Księgowość

Pozostałe

Poprawiliśmy błąd występujący podczas użycia czynności „Pobierz dane firmy z GUS” dostępnej w konfiguracji w sytuacji, kiedy w pobieranych danych w części dotyczącej PKD było więcej niż 255 znaków. Po zmianach błąd nie występuje, pobierają się wszystkie kody PKD firmy.

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy błąd powodujący błędne przenoszenie wartości składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne przy użyciu czynności „Generuj XML do aktywnego PDF” dla deklaracji PIT-28. Po zmianach do pozycji P_97 i P_104 przenoszone są wartości pochodzące z odpowiednich pól formularza zaliczki na podatek ryczałtowy „DoRozliczeniaSpoleczne” oraz „DoRozliczeniaZdrowotne” z ostatniego miesiąca danego okresu obrachunkowego.

Deklaracja VAT-9M

W konfiguracji programu dodaliśmy definicję deklaracji dla deklaracji VAT-9M. Nowa definicja umożliwia konfigurację elementów właściwych dla deklaracji o typie VAT9M i jest dostępna z poziomu: Narzędzia/Opcje/Ogólne/Definicje deklaracji.

Sprawozdania finansowe

Poprawiliśmy błąd powodujący generowanie pustej strony na wydruku sprawozdania finansowego. Błąd występował w przypadku utworzonego sprawozdania dla jednostki małej z dołączonym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat w wersji porównawczej. Pusta strona na wydruku pojawiała się pomiędzy bilansem, a RZiS. Po zmianach błąd nie występuje.

Deklaracje PIT

Zaktualizowaliśmy strukturę XML e-Deklaracji PIT-28 do wersji 25 obowiązującej dla rozliczeń roku 2022. Mechanizm umożliwia przygotowanie danych do rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-28 w formie eksportu plików XML o strukturze e-Deklaracji. Dane mogą zostać zaczytane do programów korzystających ze struktury XML e-Deklaracji oraz docelowo do formularzy udostępnianych w wersji eForms przez Ministerstwo Finansów. Opcja dostępna jest z poziomu zaliczek na podatek dochodowy za pomocą czynności „Generuj XML do aktywnego PDF”.

Deklaracje CIT

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2022 poz. 2587) udostępniliśmy możliwość przygotowania deklaracji CIT-CSR, która dedykowana jest podatnikom korzystającym z możliwości dodatkowego odliczenia kosztów poniesionych na działalność sportową i kulturalną. Nową deklarację dodaje się za pomocą czynności „Nowy(CIT-CSR(1))” na dedykowanej liście Księgowość/Deklaracje/CIT-CSR. Dla deklaracji udostępniliśmy również wydruk CIT-CSR, a po zatwierdzeniu deklaracji możliwość wygenerowania e-Deklaracji, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Deklaracje PIT

Zaktualizowaliśmy struktury XML e-Deklaracji PIT: PIT-36(30) oraz PIT-36L(19) obowiązujące dla rozliczeń roku 2022. Mechanizm umożliwia przygotowanie danych do rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-36 oraz PIT-36L w formie eksportu plików XML o strukturze e-Deklaracji. Dane mogą zostać zaczytane do programów korzystających ze struktury XML e-Deklaracji oraz docelowo do formularzy udostępnianych w wersji eForms przez Ministerstwo Finansów. Opcja dostępna jest z poziomu zaliczek na podatek dochodowy za pomocą czynności „Generuj XML do aktywnego PDF”.

Ewidencja dokumentów

Wprowadziliśmy mechanizmy umożliwiające księgową obsługę kas zapomogowo – pożyczkowych (KZP) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U.2021.0.1666), które wchodzą w życie 11 kwietnia 2023. W konfiguracji Kadry i Płace/KZP,ZFM/Ogólne została udostępniona możliwość określenia rodzaju bazy oraz wskazania bazy źródłowej KZP (czyli takiej w której prowadzona jest kadrowo-płacowa obsługa firmy) z której będą pobierane dane dotyczące księgowania elementów związanych z KZP. Po zatwierdzeniu listy płac z elementami wynagrodzenia powiązanymi z funduszami pożyczkowymi w bazie docelowej (czyli takiej, w której jest prowadzona księgowość KZP), powstanie dokument Polecenie księgowania będący podstawą zaksięgowania danych. Księgowanie odbywa się na podstawie opisów analitycznych przygotowanych mechanizmem schematu podziałowego. Dzięki schematowi podziałowemu do bazie docelowej kopiowane są również kartoteki pracowników w zakresie niezbędnym do zaksięgowania zapisów na kontach słownikowych. W materiałach wdrożeniowych dostępnych dla Autoryzowanych Partnerów znajduje się przykład schematu podziałowego, który może być dalej rozbudowywany i dostosowywany do potrzeb konkretnego wdrożenia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38186.

JPK

Dla plików JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2) poprawiliśmy pobieranie danych do pola „KodKrajuNadaniaTIN” dla wierszy sprzedaży i zakupu w przypadku NIP-u bez kodu kraju, zaczynającego się od litery, po której występuje cyfra. Dotychczas w takiej sytuacji pierwsze dwa znaki numeru VAT przenoszone były do pola „KodKrajuNadaniaTIN”, a pozostała część do pola: „NrKontrahenta”/”NrDostawcy”, co powodowało niezgodność pliku JPK ze schemą ze względu na nieprawidłowy kod kraju. Aktualnie do pola „KodKrajuNadaniaTIN” trafiają znaki będące literami.

Deklaracja CIT-8E

Zaktualizowaliśmy formularze, wydruki i schematy e-Deklaracji dla deklaracji CIT-8E do wersji 3 oraz załącznika CIT-EZ do wersji 3. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Nowe formularze mają zastosowanie dla dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Deklaracje CIT

Dodaliśmy nową deklarację CIT-RB, którą składa się w celu dopełnienia obowiązków informacyjnych o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację za rok podatkowy. Umożliwiliśmy wydruk, przygotowanie e-deklaracji oraz wysyłkę na serwery Ministerstwa Finansów. Informacja stanowi podstawę do skorzystania z dodatkowego odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację i jest rozpatrywana łącznie z zeznaniami: CIT-8 i CIT-8AB. Termin złożenia to koniec trzeciego miesiąca następnego roku (art. 27 ust. 1 ustawy).

Deklaracje VAT

Udostępniliśmy nową deklarację VAT-8 przeznaczoną dla podatników, o których mowa w art. 15 ustawy, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy – zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Nową deklarację dodaje się za pomocą czynności „Nowy(VAT-8(11))” na dedykowanej liście Ewidencja dokumentów/Deklaracja VAT-8. Dla deklaracji udostępniliśmy również wydruk VAT-8, a po zatwierdzeniu deklaracji możliwość wygenerowania e-Deklaracji, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Dokumenty Ewidencji

Na wydruku noty korygującej w polach treść korygowana i treść prawidłowa uwzględniliśmy wyświetlanie tekstu od nowego akapitu wpisanego na formularzu noty. Do tej pory mimo wpisania tekstu w kolejnej linii na formularzu noty, tekst na wydruku noty prezentowany był w tej samej linii.

Rejestr VAT

Wprowadziliśmy możliwość zablokowania niewykorzystywanych Parametrów rozliczeń. Opcja dostępna jest na formularzu Parametry rozliczeń (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Parametry rozliczeń).

Deklaracja VAT-7

Dla deklaracji VAT-7(22) dodaliśmy obsługę kwot elementów VAT przeliczonych przez współczynnik i prewspółczynnik wybrane w Parametrach rozliczeń. Dodatkowo na deklaracji została udostępniona zakładka „Parametry rozliczeń”, na której prezentowane są wartości kwot: „VAT w koszty (działalność”) oraz „VAT w koszty (odliczenia)” ustalone w oparciu o wskazane na elementach VAT parametry. Wartości elementów VAT, przeliczone przez parametry, pobierane są również do części ewidencyjnej pliku JPK_V7(2).

Praca na wielu bazach

Przygotowaliśmy mechanizmy umożliwiające przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7 dla grupy VAT. Rozwiązanie obejmuje dwa elementy – przygotowanie zbiorczej deklaracji VAT-7(22) oraz przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7(2), który po podpisaniu powinien zostać wysłany w imieniu całej grupy VAT przez przedstawiciela grupy. Zbiorcza deklaracja VAT-7(22) oraz zbiorczy plik JPK_V7(2) przygotowywane są w bazie przedstawiciela grupy VAT poprzez scalenie przygotowanych wcześniej we wszystkich bazach, które wchodzą w skład grupy, wewnętrznych deklaracji VAT-7 i JPK_V7. Rozwiązanie wymaga odpowiedniego skonfigurowania bazy członków grupy oraz bazy przedstawiciela.

 • W bazie członka należy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Podmioty powiązane zdefiniować powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT) oraz na zakładce Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracje VAT-podstawowe wskazać Źródło danych VAT: Standard (Rejestr VAT).
 • W bazie przedstawiciela należy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Podmioty powiązane zdefiniować powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT) oraz wskazać odpowiadające poszczególnym podmiotom bazy; na zakładce Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracje VAT-podstawowe wybrać Źródło danych VAT: „Deklaracje wg powiązań lub rejestr VAT” oraz na tej samej zakładce w sekcji: „Indywidualny numer rachunku bankowego dla płatności podatków” wskazać rachunek dla grupy VAT.

W pierwszej kolejności należy przygotować dane wewnętrzne we wszystkich bazach wchodzących w skład grupy. W bazach członków oraz w bazie przedstawiciela należy przygotować i zatwierdzić deklarację VAT-7. Taka deklaracja będzie miała nowe oznaczenie widoczne na zakładce Ogólne deklaracji – Przeznaczenie: Wewnętrzna. Dodatkowo należy w tych bazach przygotować wewnętrzny plik JPK wskazując na formatce generowania pliku Źródło danych: Dokumenty aplikacji oraz Zakres danych: Dane ewidencyjne. Wewnętrzna deklaracja oraz wewnętrzny plik JPK_V7 są wykorzystywane wyłącznie do przygotowania kompletnego pliku JPK_V7 dla całej grupy VAT w bazie przedstawiciela i nie należy ich wysyłać do Urzędu Skarbowego.
Po przygotowaniu danych wewnętrznych możliwe jest przygotowanie zbiorczej deklaracji i pliku JPK_V7 w bazie przedstawiciela. W bazie przedstawiciela należy przygotować deklarację VAT-7(22) wskazując dla niej na zakładce Ogólne Przeznaczenie: Sprawozdawcza, a następnie ją zatwierdzić. Deklaracja zostanie wyliczona na podstawie deklaracji wewnętrznych z powiązanych baz członków grupy oraz z bazy przedstawiciela. Następnie należy przygotować plik JPK_V7 dla całej grupy. W tym celu na formatce generowania pliku konieczne jest wybranie opcji Źródło danych: Według powiązań. Do zbiorczego pliku JPK_V7 do części deklaracyjnej zostaną pobrane dane z deklaracji sprawozdawczej, natomiast do części ewidencyjnej zostaną scalone dane z JPK_V7 wewnętrznych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38187.

Ewidencja dokumentów

Dostosowaliśmy wyliczanie procedury VAT TP do okresu obowiązywania powiązania. Aktualnie procedura VAT TP wyliczy się, jeżeli data operacji (dostawy) zawiera się w okresie obowiązywania powiązania. Ponadto algorytm standardowy procedury uwzględnia zarówno powiązania wprowadzone dla całej firmy w konfiguracji Firma/Podmioty powiązane jak i powiązania wprowadzone na analogicznej zakładce w konfiguracji Oddziału dla instalacji wielofirmowych w jednej bazie.

Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wydruk „Zestawienie do deklaracji PIT-36L” do zmian w zasadach rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujących od 1 lipca 2022 roku. Wydruk dostępny jest z listy Księgowość/Deklaracje/Zaliczka PIT liniowo. Roczny limit odliczenia od postawy opodatkowania zapłaconej składki zdrowotnej w 2022 roku wynosi 8700 zł.

Deklaracja VAT-UE

Poprawiliśmy pobieranie nazwy firmy do deklaracji VAT-UE dla podatnika niebędącego osobą fizyczną, w przypadku uzupełnionego w konfiguracji programu: Ewidencja VAT/Deklaracje VAT – podstawowe pola „Dane podatnika”. W takiej sytuacji do deklaracji VAT-UE jako nazwa firmy była pobierana nazwa z konfiguracji programu: Firma/Nazwa i adres z pola „Nazwa”. Aktualnie w pierwszej kolejności do deklaracji VAT-UE jako nazwa firmy pobierana jest wartość z pola „Dane podatnika”, a w przypadku, gdy pole to jest nieuzupełnione, pobierana jest wartość z pola „Nazwa”.

Deklaracja CIT-8

W związku z opublikowaniem z datą 09.03.2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji CIT-8(32), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8(32). Zgodnie z objaśnieniami wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2022 r.

Deklaracja CIT-8E

W związku z opublikowaniem z datą 09.03.2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji CIT-8E(2), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8E(2). Zgodnie z objaśnieniami wzór dotyczy dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Handel

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy przenoszenie płatności w relacji handlowo magazynowej (FV-WZ) w przypadku, gdy dokument magazynowy posiada włączony plan spłat. Dotychczas pobierane były domyślne wartości z karty kontrahenta, mimo zmiany sposobu zapłaty na dokumencie nadrzędnym.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy agregację pozycji w relacji o typie Produkcyjne surowce. Dotychczas, gdy dokumenty RWP były wystawiane na dwa te same surowce występujące na dwóch operacjach lub gdy wystawiano RWP zbiorcze do dwóch zleceń produkcyjnych, to pojawiał się błąd przeliczania jednostek.

Kontrahenci

Dostosowaliśmy logikę wyliczania pola Kontrahent jest powiązany z: lt;nazwa firmygt; na zakładce Powiązania w karcie kontrahenta do nowych zmian wynikających z powiązywania kontrahenta do danych firmy (Opcje/Firma/Podmioty powiązane) lub oddziałów firmowych (instalacje wielofirmowe). Zmiany zostały również uwzględnione w algorytmie wyliczania procedury VAT TP = Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy na dokumentach handlowych oraz ewidencji.

Zestawienia obrotów

Dla zestawienia 'Sprzedaż wg kontrahentów’ poprawiliśmy wczytywanie danych. Obecnie, do drukowanego raportu wczytują się wszystkie dane spełniające warunki filtrów.

Wydruki dokumentów

Wprowadziliśmy zmianę dot. umieszczenia logo firmy na wydrukach dokumentów. Od teraz będzie ono wyświetlane na samej górze wydruku.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy podpowiadanie ilości w oknie pośrednim, gdy RW/WZ (z ustawieniem parametrów 'Kopiowana lub dozwolona ilość towaru’ na 'Do ilości stanu’ na def. dokumentu oraz z 'Zasoby z nadrzędnego’ na 'Tak’ na def. relacji) powstaje w relacji do PW/PZ. Obecnie podpowiadana jest ilość zasobu z dokumentu przyjęcia, nawet jeśli 'Ilość dostępna’ jest większa.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy mechanizm wskazywania zasobów na dokumencie rozchodowym. Do tej pory, jeśli istniało kilka dokumentów przychodowych z tym samym towarem, a chcieliśmy na dokumencie WZ 2 (z ustawionym momentem operacji Na bieżąco, gdy dokument w buforze) wybrać ten towar z różnym wskazaniem dostaw to pojawiał się komunikat: „Stan ujemny… w magazynie…”.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy błąd występujący podczas wystawiania dokumentów wydań/przyjęć opakowań (WO, PO) z włączonym planem spłat. Do tej pory, podczas dodawania pozycji na dokumentach opakowań z takim ustawieniem pojawiał się błąd: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”.

KSeF

Poprawiliśmy działanie wysyłki oraz sprawdzanie statusu wielu faktur KSeF za jednym razem. Dotychczas w obu przypadkach pojawiał się błąd o kodzie 429.

Praca hybrydowa

Praca hybrydowa

Wprowadziliśmy zmiany dotyczące wyboru miejsca pracy w funkcjonalności rejestracji czasu pracy. Funkcjonalność włączana jest poprzez zaznaczenie w ustawieniach konfiguracyjnych (Opcje/Praca hybrydowa/Definicje rejestracji czasu pracy) parametru Wybór miejsca pracy. Po jego zaznaczeniu na formularzu rejestracji czasu pracy dostępne jest pole Adres. Wyświetlane miejsca pracy pochodzą z trzech miejsc w programie:

 1. Lokalizacji firmy dostępnej w ustawieniach konfiguracyjnych (Opcje/Firma/Lokalizacje)
 2. Lokalizacji pracy zdalnej dostępnej w formularzu Pracownika (Kadry i płace/Kadry/Pracownicy/Kadry/Lokalizacje pracy zdalnej)
 3. Lokalizacji oddziału, do której przypisany jest pracownik

W Lokalizacji pracy zdalnej dostępnej w formularzu pracownika dostępne jest pole Okres. Pozwala on na ustalenie w jakim okresie czasu pracownik będzie mógł wybrać daną lokalizację rejestrując czas pracy. Rozwiązanie to pozwoli na dostosowanie funkcjonalności rejestracji czasu pracy zdalnej do obowiązujących przepisów prawnych.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Sprawozdanie o terminach zapłaty

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893), która została ogłoszona 23 listopada 2022, wprowadzono następujące zmiany wynikające z obowiązków sporządzania sprawozdania.

 1. Przekazanie sprawozdania powinno nastąpić w terminie do 30 kwietnia roku bezpośrednio następującego po roku, w którym indywidualne dane podatnika zostały podane do publicznej wiadomości (sprawozdanie za 2022 r. do 2 maja 2023 r.).
 2. Wyłączenie z obowiązku raportowania podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi oraz podatkowych grup kapitałowych
 3. W zakresie transakcji w sprawozdaniu nie uwzględnia się:
  • transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej
  • świadczeń pieniężnych, dla których upłynął termin przedawnienia.
 4. W zakresie danych zmianie uległ sposób prezentacji transakcji:
  • wartości świadczeń spełnionych i otrzymanych – w sprawozdaniu należy wykazać ogólną wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w terminie określonym w umowie, a gdy termin umowny będzie niezgodny z ustawowym – w odniesieniu do maksymalnego terminu ustawowego. Do tej pory należało raportować te świadczenia w terminach liczonych od dnia wystawienia faktury w ramach poszczególnych przedziałów czasowych,
  • wartości świadczeń nieotrzymanych i niespełnionych – w sprawozdaniu należy wykazać te świadczenia z podaniem terminu opóźnienia liczonego od przekroczenia terminu określonego w umowie, dodatkowo w ramach poszczególnych przedziałów czasowych wraz z udziałem procentowym przypadającym na każdy przedział czasowy.

W systemie został udostępniony raport umożliwiający przygotowanie danych wymaganych w sprawozdaniu wraz z dodatkową analizą szczegółową. Wydruk o nazwie „Sprawozdanie o terminach zapłaty (od 2022)” znajduje się na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów.

Płatność

Umożliwiliśmy zbiorczą zmianę terminu dla płatności. Na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Zobowiązania i należności oraz na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów została dodana czynność „Zmień termin – zbiorczo” dzięki której termin płatności można zmienić (wydłużyć lub skrócić) o wskazaną ilość dni lub na konkretną datę.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Dodaliśmy nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: „e-wniosek o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej”. Wniosek oparty jest o ścieżkę przepływu „Pracownik – Przełożony”. Pracownik podczas składania e-wniosku ma możliwość wyboru zatwierdzonego wcześniej wniosku z dzisiejszym lub przyszłym okresem pracy zdalnej. W ramach „e-wniosku o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej” pracownik ma możliwość zmiany okresu pracy zdalnej lub anulowania całego okresu pracy zdalnej.

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie wyświetlania wniosków w pulpitach w zakładce Ogólne/Wnioski. Na poziomie budowania „view” zostały odrzucone powiadomienia, które w bazie danych nie miały powiązania z samym wnioskiem oraz samym procesem workflow, które je obsługiwał.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Księgowość

Umożliwiliśmy realizację wydruku „Zaliczka podatku zryczałtowanego” w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego, na liście Księgowość/Podatek dochodowy. Dotychczas na tej liście były już dostępne wydruki „Zaliczka podatku zryczałtowanego do 2021” oraz „Zaliczka podatku zryczałtowanego do 31.05.2022”.

Pulpit Kierownika

Zestawienia Czasu Pracy

W zakładce Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy dodaliśmy nowe definicje zestawień:

 • „Czas pracy – edycja” – prezentuje kalendarz „Czas pracy” pracownika,
 • „Plan pracy – edycja” – prezentuje kalendarz „Norma czasu pracy” pracownika.

Dane możemy filtrować wg:

 • Zakresu czasu – dostępne wartości: dzienny, tygodniowy, miesięczny,
 • Pracownika,
 • Jednostki organizacyjnej.

Nowe zestawienia umożliwiają kierownikowi wprowadzenie zmian w kalendarzach podwładnych pracowników. Zmiany możemy wprowadzić w wybranym dniu lub sumarycznie korzystając z sekcji „Wstaw serię”. Zestawienia uwzględniają również indywidualne kalendarze pracowników dla umów B2B oraz APT. Informację czy kalendarz dotyczy umowy o pracę czy umowy zewnętrznej odczytamy w polu „Umowa”.

Wersja platynowa

Wersja multi

Pulpit Kierownika

Oceny

Poprawiliśmy wyświetlanie listy Pulpit kierownika/Oceny/Arkusze ocen Podwładni. Dotychczas w przypadku bardzo dużej liczby podwładnych wyświetlenie przez kierownika listy mogło zakończyć się komunikatem: „Wystąpił błąd wykonania zapytania SQL przez serwer bazy danych…” lub zawieszeniem sesji. Aktualnie lista w Pulpicie Kierownika wyświetla się poprawnie.

Umowy

Dodaliśmy w Pulpicie kierownika nową zakładkę Pulpit kierownika/Umowy/Umowy B2B, APT. Zakładka prezentuje listę umów B2B i APT podległych kierownikowi pracowników. Na liście prezentowane są dane z sekcji „Ogólne” oraz „Nazwa” i „Okres” z sekcji „Informacje do rozliczenia”. Dodatkowo w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR zaznaczając parametr „W pulpicie kierownika wyświetlaj zestawienia realizacji dla umów zewnętrznych” na „TAK” udostępnimy kierownikowi zakładkę „Zestawienia realizacji” z możliwością wprowadzania rozliczeń pracownikom. Uwaga: Zakładka „Umowy B2B, APT” będzie od razu widoczna w istniejących bazach. W celu jej ukrycia należy zablokować na prawach jej widoczność dla odpowiednich operatorów.

Pulpit Pracownika

Umowy

Dodaliśmy w Pulpicie pracownika nową zakładkę Pulpit pracownika/Umowy/Umowy B2B, APT. Zakładka prezentuje listę umów B2B i APT pracownika. Na liście prezentowane są dane tylko do odczytu w zakresie dostępnym w sekcji „Ogólne”,” Informacje do rozliczenia” oraz „Zestawienia realizacji” danej umowy. Sekcja „Zestawienie do realizacji” prezentowana jest jeżeli na formularzu umowy zewnętrznej w zakładce „Ogólne” zaznaczony jest parametr „Wg zestawień” na „TAK”.

Facebook