Skip to content

Wersja platynowa

Wersja standard

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczenie składki zdrowotnej w przypadku użycia elementu wynagrodzenia „Korekta składek ZUS”. Dotychczas w sytuacji, gdy na pierwotnej wypłacie ograniczenie składki zdrowotnej dotyczyło wartości 9%, a 7,75% było naliczone w pełnej wysokości to naliczenie dodatku „Korekta składek ZUS” powodowało nadmiarową korektę wartości składki zdrowotnej 9%. Natomiast jeżeli obie kwoty składki zdrowotnej były ograniczone do wysokości zaliczki podatku to naliczenie elementu „Korekta składek ZUS” prawidłowo nie zmieniała ich wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w poniższych przypadkach dla pracowników do 26 roku życia:

  • W sytuacji gdy występowała konieczność naliczenia korekty wynagrodzenia z wykorzystaniem metody „Edycja miesiąca ZUS” wówczas na korekcie wypłaty składka zdrowotna była naliczona w nieprawidłowej wartości lub była zerowana.
  • W sytuacji gdy występowała konieczność naliczenia korekty wynagrodzenia w związku z korektą okresu nieobecności z wykorzystaniem metody „Miesięcy wstecz 1” i zostały naliczone dwie wypłaty, każda z innym miesiącem ZUS, to wówczas na korekcie wypłaty składka zdrowotna była zwracana w całości.
  • W momencie naliczenia w tym samym miesiącu pierwszej wypłaty przed ukończeniem przez pracownika 26. roku życia oraz drugiej wypłaty już po ukończeniu 26. roku życia, na tej drugiej wypłacie naliczała się składka zdrowotna w zbyt niskiej kwocie.
  • W przypadku pracownika będącego uczestnikiem PPK na wypłacie obejmującej niskie kwoty pojawiało się błędne ograniczenie składki zdrowotnej.
  • W sytuacji, gdy na naliczonej wypłacie oznaczono do przeliczenia tylko jeden element to na korekcie wynagrodzenia składka zdrowotna naliczała się w ujemnej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy na formularzu naliczonej wypłaty na zakładce „Zapis obliczeń” wyświetlanie informacji o wyliczonej kwocie podatku. Dotychczas w niektórych przypadkach, gdy pracownik cay miesiąc przebywał na zwolnieniu chorobowym, pomimo prawidłowych naliczeń na zakładce „Podatki” to na zakładce „Zapis obliczeń” była wyświetlana informacja: „Podatek wyliczony w kwocie 0”. Obecnie na tej zakładce wartości wyliczonego podatku są prezentowane poprawnie.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik na pierwszej wypłacie otrzymał wynagrodzenie, w którym składce zdrowotnej podlegał tylko element niewpływający na kwotę do wypłaty w na tyle niskiej kwocie, że zdrowotna została ograniczona. W takiej sytuacji na drugiej wypłacie w miesiącu została naliczona wcześniej ograniczona składka zdrowotna.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym oraz jednocześnie ma wypłacane elementy oskładkowane i opodatkowane, gdzie jeden z nich nie podlega uldze i kosztom. W takiej sytuacji ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku wyliczało się w nieprawidłowej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik oddelegowany płaci podatek za granicą, a w danym miesiącu ma też wypłacany element opodatkowany w Polsce np. wynagrodzenie chorobowe za krótką nieobecność w tym miesiącu. W takiej sytuacji składka zdrowotna nie była ograniczana do zaliczki na podatek liczonej od tego elementu.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku korekty umowy cywilnoprawnej związanej ze zmianą kodu tytułu ubezpieczenia z 3000 na 0411. W takiej sytuacji na korekcie wypłaty składka zdrowotna była naliczona w zerowej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim i w jednym miesiącu zostały naliczone wypłaty za dwa miesiące. W takiej sytuacji na drugiej wypłacie występowało nadmiarowe naliczenie składki zdrowotnej.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczenie składki zdrowotnej w przypadku pracownika korzystającego ze zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów. Dotychczas w sytuacji, gdy taki pracownik przekraczał kwotę limitu przychodów to składka zdrowotna nie była ograniczana do wysokości zaliczki na podatek, tylko naliczała się w pełnej wysokości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku naliczenia drugiej wypłaty w miesiącu, wynikającej z korekty – storna naliczonych wcześniej nadgodzin lub korekty nieobecności. Składka zdrowotna była wówczas wyliczana w nieprawidłowej wartości – na elementach stornowanych była naliczona na minus, a na elementach naliczonych na nowo była zerowa przez co w skali całej wypłaty była ujemna.

Listy płac

Poprawiliśmy wydajność generowania wydruku Pełna lista płac dla dużej liczby pracowników. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik przebywał na urlopie wychowawczym przez część miesiąca oraz wypłaty były naliczane z przesunięciem, czyli tworzyły się dwie listy płac. W takiej sytuacji na wypłacie występowało nieprawidłowe ograniczenie składki zdrowotnej.

PPK

Na listach kadrowych w sekcji Dokumenty/PPK dodaliśmy wydruk Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK. Raport jest zgodny ze wzorem opublikowanym przez PFR Portal PPK w związku z Autozapisem do PPK. Pierwszy raz taką informację pracodawca ma obowiązek przekazać do ostatniego dnia lutego 2023 roku pracownikom, którzy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Kolejne informacje przekazywać będzie co 4 lata (a więc do końca lutego 2027 roku, do końca lutego 2031 roku itd.). Uwaga: Ustawa o PPK nie określa jak pracodawca powinien wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku informacyjnego. Należy mieć jednak na uwadze, że pracodawca powinien zrobić to w takiej formie, aby w razie sporu mógł udowodnić, że faktycznie wywiązał się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa o PPK.

PPK

Zmodyfikowaliśmy operację seryjną Operacje PPK/Automatyczne wznowienie wpłat do PPK dostępną w czynnościach na liście pracowników, tak aby dostosować ją do obowiązujących przepisów dotyczących ponownego autozapisu do PPK (pierwszy raz w 2023 roku). Autozapis oznacza, że pracodawca co 4 lata jest zobowiązany:

  • „zapisać” do programu wszystkie osoby, dla których wcześniej – w związku z tym, że złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywaniu wpłat do PPK – nie zawarł umowy o prowadzenie PPK; pracodawca ma obowiązek „zapisać” je do programu, a więc zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK, a następnie naliczać, pobierać i dokonywać wpłat do PPK za te osoby,
  • wznowić wpłaty do PPK za uczestników programu, którzy złożyli wcześniej deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,

chyba, że osoba zatrudniona/uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji. Uwaga: Raz złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym będzie miał miejsce autozapis. W związku z powyższym do operacji „Automatyczne wznowienie wpłat do PPK” dodaliśmy edycyjny parametr „Data zapisu/wznowienia”, który domyślnie ma ustawioną datę „01.03.2023”. Natomiast w kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne w sekcji „Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy” zmieniliśmy nazwę parametru „Data wznowienia odprowadzania składek” na „Data wznowienia naliczania składek”. Użycie operacji „Automatyczne wznowienie wpłat do PPK” spowoduje dla osób które kwalifikują się do autozapisu, wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika zgodnie z ustawioną datą automatycznego wznowienia w parametrze „Data zapisu/wznowienia”. Dodatkowo w kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne zostanie uzupełnione pole „Data wznowienia naliczania składek”, a w parametrze „Rodzaj wznowienia” zostanie ustawiona opcja „Automatycznie”. Pojawi się też informacja w logu o treści: „Pracownik …, Data wznowienia naliczania składek PPK została ustawiona na (…)”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38108.

PPK

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ponownego autozapisu do PPK (pierwszy raz w 2023 roku), jeżeli osoba zatrudniona nie złoży ponownie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, powinna zostać zapisana do programu automatycznie. Uwaga: Raz złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym będzie miał miejsce autozapis. Zasada ta dotyczy jednak tylko osób między 18. a 55. rokiem życia. Osoba taka, aby stać się uczestnikiem PPK i zacząć oszczędzać w tym programie, nie musi podejmować żadnych działań. Natomiast pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, aby przystąpić do tego programu powinni złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. W celu ułatwienia rozpoznania czy dany pracownik kwalifikuje się do autozapisu czy też nie, dodaliśmy na liście Kadry i płace/Kadry/Ewidencja PPK/Kwalifikacja PPK worker „Workers.AutoZapisPPK.Kwalifikacja”. Po wyciągnięciu tego workera na listę „Kwalifikacja PPK” pojawi się kolumna „Kwalifikacja Autozapis”, w której w zależności od spełnianych kryteriów będą zwracane następujące wartości:

  • dla osób w wieku 18 – 55 -gt; Tak (osoba zatrudniona jeżeli nie złoży ponownie deklaracji o rezygnacji w marcu 2023 roku i ma wymagany okres zatrudnienia oraz uczestnik PPK jeżeli nie złożył ponownie deklaracji o rezygnacji w marcu 2023 roku),
  • dla osób w wieku 55 – 70 -gt; Dobrowolnie (osoba zatrudniona jeżeli nie złoży ponownie deklaracji o rezygnacji w marcu 2023 roku i ma wymagany okres zatrudnienia oraz uczestnik PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, a którzy przed dniem 1 kwietnia ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, jeżeli chcą oszczędzać w PPK powinni złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK),
  • dla osób powyżej 70 lat -gt; Nie (dla osób zatrudnionych jeżeli nie złożyły ponownie deklaracji o rezygnacji w marcu 2023 roku i mają wymagany okres zatrudnienia oraz dla uczestników PPK, którzy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, a którzy przed dniem 1 kwietnia ukończyli 70 lat, podmiot zatrudniający nie może uwzględnić wniosku o dokonywanie wpłat do PPK).

Dodatkowo, aby powyższe wartości były widoczne w danym okresie, należy w filtrze „Rodzaj kwalifikacji” wybrać pusty zapis oraz należy sprawdzać listę osób w zależności od ustawień filtra „Zgłoszeni”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38108.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik od całości wynagrodzenia ma naliczane 50% koszty uzyskania, jednocześnie jest uczestnikiem PPK i ma naliczany przychód od składki pracodawcy wg daty wypłaty. W takiej sytuacji na drugiej wypłacie w miesiącu występowało nieprawidłowe ograniczenie składki zdrowotnej.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

Poprawiliśmy naliczanie elementów „Ryczałt za paliwo do 900 cm” oraz „Ryczałt za paliwo powyżej 900 cm” za okres stycznia 2023. Dotychczas podczas naliczania powyższych elementów za okres stycznia 2023 wartość ryczałtu za 1 km była pobierana według starych stawek, a nie zaktualizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2022 r. i obowiązujących od dnia 17.01.2023 r. Obecnie naliczenia zostały dostosowane do założeń aktualnego rozporządzenia.

Właściciel

Poprawiliśmy naliczanie za miesiąc styczeń 2023 składki zdrowotnej dla właściciela w przypadku, gdy miał wybraną jedną z następujących form opodatkowania: „Zasady ogólne – podatek według skali”, „Zasady ogólne – podatek liniowy”, „Karta podatkowa”. Dotychczas do naliczeń dla właścicieli za styczeń 2023 była brana kwota wynagrodzenia minimalnego obowiązującego od 01.01.2023 r. w kwocie 3490 zł, a powinna być jeszcze brana kwota 3010 zł. Zgodnie z informacją dotyczącą wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. opublikowaną przez ZUS, przyjęto jedną stawkę kwoty minimalnej na cały rok składkowy od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, czyli 3490 zł. Natomiast za styczeń 2023, który jest ostatnim miesiącem roku składkowego, składka zdrowotna jest obliczona od podstawy wymiaru w wysokości 3010 zł.

Podatek

Poprawiliśmy działanie programu w sytuacji, gdy w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki w sekcji „Zaliczka podatku” parametr „Oświadczenie PIT-2” ma wskazaną opcję „Nie stosuje po ustaniu stosunku prawnego” oraz zleceniobiorca ma dwie umowy, każdą w innej jednostce organizacyjnej z naliczonymi wypłatami do tych umów. Dotychczas w powyższym przypadku, gdy operator ma zabrane prawo do jednego z tych wydziałów, po wejściu na formularz umowy z wydziałem do którego ma dostęp pojawiał się komunikat z brakiem praw dostępu do danych z ID umowy zawartej dla jednostki organizacyjnej do której operator ma zakaz dostępu. Ten sam komunikat występował również przy próbie wygenerowania rachunku do umowy.

PPK

Uaktualniliśmy podstawy prawne oraz przypisy na wydruku Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji Dokumenty/PPK.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy przeliczanie edytowanej „Deklaracji PIT-8AR(12)”. Dotychczas w przypadku, gdy na formularzu rocznej deklaracji PIT-8AR(12) w pierwszej kolejności została użyta czynność „Edytuj formularz”, a następnie skorygowano dane i zastosowano przycisk „Przelicz” to w podsumowaniu usuwane były wartości w niektórych pozycjach. Obecnie użycie przycisku „Przelicz” w trybie edycji deklaracji powoduje przeliczenie tylko danych identyfikacyjnych, bez przeliczania wartości.

Deklaracje ZUS

Dla firm wielooddziałowych poprawiliśmy wyświetlanie danych oddziału na raporcie Informacja ZUS IMIR.

Nowy algorytm składki zdrowotnej

Poniższe zgłoszenia dotyczące składki zdrowotnej poprawiliśmy dla nowego algorytmu składki zdrowotnej. Nowy algorytm składki zdrowotnej zadziała, gdy w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Składki ZUS parametr „Uproszczony algorytm ograniczenia składki zdrowotnej” zostanie ustawiony na „Tak”. Zalecamy przestawienie powyższego parametru na „Tak”.

Księga inwentarzowa

Wyposażenie

Poprawiliśmy prezentacje pola dotyczącego numeru dokumentu pozyskania i nabycia w sytuacji, jeżeli w bazie występowały dokumenty z takim samym numerem i datą. Po wybraniu na kartotece wyposażenia jednego z takich dokumentów, w polu „Dokument” wyświetlany był numer ewidencji dokumentu, który powstał jako pierwszy. Aktualnie prezentowany jest prawidłowy numer dokumentu.

Dokumenty ŚT

Poprawiliśmy błąd, który powodował brak naliczenia ostatniego odpisu amortyzacyjnego z tytułu likwidacji środka trwałego, jeżeli dokument likwidacji został utworzony na inny dzień niż koniec miesiąca. Aktualnie odpisy amortyzacyjne podczas likwidacji środka trwałego naliczane są w kwocie uwzględniającej ostatni okres używania środka trwałego niezależnie czy likwidacja wykonywana jest w trakcie czy na koniec miesiąca.

Handel

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy agregowanie pozycji na dokumencie podrzędnym. Dotychczas nie działało ono poprawnie w przypadku, gdy do wystawionego już dokumentu podrzędnego dołączano korekty.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy anulowanie pozycji w sytuacji, gdy ZD było w zamkniętym, a KZD niezamkniętym okresie magazynowym i oba dokumenty zostały utworzone przed wykonaniem operacji zamknięcia okresu magazynowego.

Zestawienia obrotów

Poprawiliśmy wyświetlanie okresu w nagłówku zestawień obrotów. Do tej pory w przypadku zestawień obrotów wg magazynów, wg definicji dokumentów oraz wg definicji dokumentów rozchodowych okres za jaki robimy raport nie wyświetlał się na wydruku.

Płatności dokumentów handlowych

Wprowadziliśmy zmianę w podpowiadaniu ewidencji. Obecnie w przypadku wykrycia, że przepisana z dokumentu nadrzędnego ewidencja jest zablokowana, podpowie nam się kolejna odblokowana o tej samej formie płatności. Do tej pory, mimo blokady ewidencji, przepisywała się ona na dokument podrzędny, co powodowało błąd i brak możliwości zmiany płatności z poziomu dokumentu.

Definicje dokumentów

Wprowadziliśmy zmiany w opcjach parametru Edycja wartości dokumentu w definicji dokumentu handlowego.
Nazwa dotychczasowej opcji Pozwalaj na edycję po konwersji ulegnie zmianie na Pozwalaj na zmianę waluty, jednak działanie pozostanie niezmienione. Nowa opcja Pozwalaj na edycję umożliwiać będzie edycję podsumowania dokumentu handlowego w większym zakresie. Po jej ustawieniu będziemy mogli edytować wartość dokumentu na kwotę mniejszą lub większą niż wynika z tabeli VAT. Zmianie ulegnie równolegle płatność, jeżeli występuje na dokumencie.
Opcja ta domyślnie wybrana będzie w nowych bazach dla następujących dokumentów: ZKUE, ZKUE 2 oraz KZKUE.

KSeF

Poprawiliśmy generowanie pliku KSeF na korekcie faktury archiwalnej. Do tej pory generował się nieprawidłowy numer faktury korygowanej.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy wyliczanie ilości dostępnej (Workers.StanRezerwacji.IloscDostepna oraz Workers.StanRezerwacji.IloscRezerwowana) na fakturze utworzonej w relacji do zamówienia.

Pozostałe

Zoptymalizowaliśmy proces wyliczania praw obiektowych do dokumentu handlowego. Do tej pory, przy dużej ilości dokumentów z obrotami system zawieszał się, a w skrajnych sytuacjach nawet wyłączał.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy zwracanie zasobów utworzonych w tej samej sesji, przy wykorzystaniu własnej implementacji serwisu IWybórPartiiTowaru.

Projekty

Projekty

Poprawiliśmy działanie funkcjonalności „Napraw agregaty budżetu” uruchamiane dla projektów z budżetami zawierającymi dokumenty wystawione w latach wcześniejszych niż 2023. Od tej pory funkcjonalność działa poprawnie nie zależnie od daty wystawienia dokumentów rozliczających budżet.

Handel

Terminale płatnicze

Poprawiliśmy usuwanie wpisu o terminalu płatniczym (w Opcjach), aby usuwane były wraz z nim informacje o stanowiskach i operatorach.

Systemowe

Interfejs użytkownika

Rozwiązaliśmy problem przesuwających się ikon czynności, np. Wyloguj w głównym oknie programu. Przy różnie ustawionych widokach startowych ikony mogły pojawiać się z lewej lub prawej stronie górnej belki systemu.

Wersja multi

CRM

Panel użytkownika

Poprawiliśmy błąd występujący w nowym systemie praw polegający na braku możliwości włączenia Panelu użytkownika dla roli z przypisaną licencją wyłącznie na CRM.

Pulpity HR

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy „e-wniosek o rezygnację z PPK” tak, aby można go było składać ponownie, pomimo wcześniejszej rezygnacji z PPK. Dotychczas jeżeli pracownik w kartotece w zakładce PPK/Ogólne miał uzupełnione pole „Data rezygnacji z dokonywania wpłat składek” to podczas próby składania „e-wniosku o rezygnację z PPK” otrzymywał komunikat: „Już zrezygnowałeś z PPK”. Obecnie taki komunikat już się nie pojawia i pracownik może złożyć wniosek ponownie. „E-wniosek o rezygnację z PPK” należy do kategorii wniosków „Związane z PPK”.

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy „e-wniosek o delegację”, tak aby delegacja mogła być rozliczana jako strefa czasu pracy lub jako nieobecność. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje stref dodaliśmy nową definicję strefy czasu pracy „Delegacja służbowa”. Dodatkowo również w konfiguracji w zakładce Pulpity/Pulpity HR dodaliśmy parametr „e-wniosek o delegację – strefa zamiast nieobecności”, który na nowej bazie zostanie ustawiony na „Tak”, natomiast na konwertowanej na Nie”. Ustawienie tego parametru na „Nie” oznacza, że zatwierdzenie „e-wniosku o delegację” doda nieobecność, czyli będzie działać jak dotychczas. Natomiast, żeby zmienić sposób rozliczania nowych wniosków o delegację na według strefy czasu pracy należy parametr „e-wniosek o delegację – strefa zamiast nieobecności” ustawić na „Tak”. Wówczas zatwierdzenie „e-wniosku o delegację” nie doda nieobecności tylko strefę „Delegacja służbowa”.

e-wnioski

Zoptymalizowaliśmy wyświetlanie „Panelu użytkownika” w Pulpicie pracownika. Dotychczas w przypadku dużej ilości przetwarzanych wniosków było utrudnione logowanie użytkownika do Pulpitu pracownika.

Pulpit Kierownika

Czas pracy i nieobecności

Poprawiliśmy wyświetlanie list w Pulpicie Kierownika. Dotychczas w przypadku bardzo dużej liczby podwładnych wyświetlenie przez kierownika listy m.in.: pracowników, nieobecności, wniosków, limitów nieobecności, zestawienia czasu pracy, zestawienia planu pracy, mogło zakończyć się komunikatem: „Wystąpił błąd wykonania zapytania SQL przez serwer bazy danych…”. Aktualnie listy w Pulpicie Kierownika wyświetlają się poprawnie.

Pulpit Pracownika

Deklaracje pracownika

Poprawiliśmy możliwość wydrukowania w Pulpicie pracownika raportu Deklaracja PIT-11(29) w sytuacji, gdy w konfiguracji programu w zakładce Raportowanie/Ogólne parametr „Soneta ASPX – raporty używające mechanizmów HTML” jest ustawiony na „Tak”. Dotychczas w takim przypadku w Pulpicie pracownika w zakładce Deklaracje pracownika/Deklaracje podatkowe PIT na liście wydruków brakowało raportu Deklaracja PIT-11 w wersji 29.

Deklaracje pracownika

Poprawiliśmy generowanie się wydruków Deklaracja PIT-11(29) oraz Informacja ZUS IMIR w Pulpicie pracownika w przypadku, gdy pracownik w kartotece w zakładce Kadry/Dostęp WWW w parametrze „Preferowany język” ma wybraną opcję „en-US”. Dotychczas przy próbie wywołania powyższych raportów pojawiał się komunikat: „Index was outside the bounds of the array”. Wydruki dostępne są z poziomu zakładek Employee dashboard/Declarations/Tax Declarations (PIT) oraz Employee dashboard/Financial data/IMIR Information.

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

Teczki pracownicze

Poprawiliśmy działanie dokumentu dodatkowego „e-wniosek zlecenie nadgodzin” wystawionego przez kierownika. Wcześniej taki wniosek trafiał do e-teczki kierownika, obecnie po zainicjowaniu wniosku przez przełożonego trafia on do e-teczki pracownika, któremu zlecono nadgodziny. Uwaga: Na bazach po konwersji zablokowaliśmy dotychczasową definicję dokumentu dodatkowego „e-wniosek zlecenie nadgodzin” i dodaliśmy nową, spełniającą powyższe założenia. Zatem, aby „e-wniosek zlecenie nadgodzin” był widoczny dla odpowiednich operatorów należy na nowej definicji dokumentu dodatkowego w zakładce „Prawa danych” nadać dla nich prawa dostępu. Natomiast na nowych bazach będzie dostępna tylko jedna definicja dokumentu dodatkowego „e-wniosek zlecenie nadgodzin”.

Workflow

Schemat generatora obiektów

Poprawiliśmy działanie schematów generowania obiektów dla procesów jednozakładkowych, w których obiektem docelowym jest dokument dodatkowy (DbTuple), a źródłowym tabela WFWorkflows. Obecnie po wybraniu typu docelowego Tuples obiekty generują się prawidłowo.

Handel

Pozostałe

Poprawiliśmy błąd, który występował po wejściu na dowolną listę dokumentów handlowych przy ustawieniu interfejsu operatora na język obcy.

Facebook