Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Limity nieobecności

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Limity nieobecności dodaliśmy nowy limit „Urlop opiekuńczy”. Jest to urlop dla pracowników w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym (bezpłatny), umożliwiający zapewnienie krewnemu lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym osobistej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Dodatkowo w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Bilans otwarcia (urlopy) dodaliśmy sekcję „Urlop opiekuńczy” wraz z parametrem „Liczba dni wykorzystanego urlopu opiekuńczego u poprzednich pracodawców w roku kalendarzowym”.

Limity nieobecności

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Limity nieobecności dodaliśmy nowe limity nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz.)”. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, pracownik ma prawo do 2 dni bądź 16 godzin zwolnienia od pracy w roku kalendarzowym ze względu na działanie siły wyższej. Pracownik w pierwszym składanym wniosku o nieobecność „Zwolnienie od pracy – siła wyższa” decyduje czy będzie wykorzystywał to zwolnienie w dniach czy godzinach. W celu odnotowania nieobecności nie trzeba wcześniej naliczać limitu. Na podstawie dodanej pierwszej nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” lub „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz.)” naliczy się automatycznie odpowiedni limit w dniach bądź godzinach. Dodatkowo w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Bilans otwarcia (urlopy) dodaliśmy sekcję „Zwolnienie od pracy – działanie siły wyższej” wraz z parametrami „Liczba dni wykorzystanego zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej u poprzednich pracodawców w roku kalendarzowym” oraz „Liczba godzin wykorzystanego zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej u poprzednich pracodawców w roku kalendarzowym”.

Zasiłki

Do poniższych nieobecności związanych z rodzicielstwem dodaliśmy nowe wartości rozliczeń, które można wybrać na formularzu danej nieobecności w parametrze „Rozliczenie”:

 • Urlop macierzyński
  • Urlop macierzyński (81,5%)
 • Urlop rodzicielski
  • Urlop rodzicielski (70%)
  • Urlop rodzicielski (81,5%)
 • Urlop macierzyński dla ojca
  • Urlop macierzyński dla ojca (81,5%)
 • Urlop wychowawczy (ur.macierzyński)
  • Urlop wychowawczy (ur.macierzyński) (81,5%)
 • Urlop wychowawczy (ur.rodzicielski)
  • Urlop wychowawczy (ur.rodzicielski) (70%)
  • Urlop wychowawczy (ur.rodzicielski) (81,5%)

Nieobecności

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności dodaliśmy nowe definicje nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz.)”. Dodatkowo w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia w rodzaju „Nieobecność” dodaliśmy element wynagrodzenia „Wynagr. urlop siła wyższa”. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, pracownikowi przysługuje 2 dni lub 16 godzin w roku zwolnienia od pracy ze względu na działanie siły wyższej. Za czas nieobecności pracownikowi przysługuje 50% wynagrodzenia liczonego jak urlop wypoczynkowy.

Nieobecności

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności dodaliśmy nową definicję nieobecności „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173.1 kp)”. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, pracownikowi przysługuje do 5 dni w roku kalendarzowym urlopu opiekuńczego, w celu zapewnienia osobistej opieki osobie będącej członkiem rodziny (syn, córka, matka, ojciec, małżonek) bądź zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia ze względów medycznych. Za czas nieobecności nie przysługuje wynagrodzenie.

Praca zdalna

Wprowadziliśmy zmiany w mechanizmie weryfikacji czasu pracy. Do opcji „Weryfikuj” dostępnej na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy oraz w Pulpicie kierownika w Zestawienia czasu pracy/Weryfikacja czasu pracy dodaliśmy obsługę nanoszenia strefy czasu pracy „Praca zdalna” oraz „Praca zdalna okazjonalna”. Nanoszenie powyższych stref czasu pracy będzie zależało od wyboru lokalizacji podczas rejestracji zdarzenia RCP w Pulpicie pracownika. W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/RCP – reguły w sekcji Praca hybrydowa dodaliśmy parametry:

 • Strefa pracy zdalnej – strefa czasu pracy, która zostanie naniesiona w przypadku rejestracji Wejść/Wyjść ze wskazanym adresem innym niż siedziba firmy,
 • Strefa pracy zdalnej okazjonalnej – strefa czasu pracy, która zostanie naniesiona w przypadku rejestracji Wejść/Wyjść ze wskazanym adresem innym niż siedziba firmy oraz z zatwierdzonym wnioskiem o pracę zdalną okazjonalną w tym terminie.

W przypadku rejestracji Wejść/Wyjść ze wskazaniem adresu siedziby firmy, po weryfikacji zostanie naniesiona strefa czasu pracy „Praca w normie”. Uwaga: Funkcjonalność wymaga w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Praca hybrydowa/Definicje rejestracji czasu pracy dla wybranej definicji włączenia parametru „Wybór miejsca pracy” na „TAK”.

Umowa o pracę

W kartotece pracownika na zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w polu tekstowym pod parametrem „Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę” zwiększyliśmy liczbę znaków możliwych do wprowadzenia. Pole to jest wykorzystywane w następujących wydrukach dostępnych z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”:

 • Umowa o pracę – rozwiązanie bez wypowiedzenia,
 • Umowa o pracę – rozwiązanie za wypowiedzeniem,
 • Umowa o pracę – wypowiedzenie warunków.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, zmieniły się m.in. przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych pracodawcy względem pracowników. Zmiany te są związane z brzmieniem dyrektywy 2019/1152, której jednym z głównych celów jest zagwarantowanie wszystkim pracownikom w UE odpowiedniego stopnia przejrzystości i przewidywalności co do ich warunków pracy. W związku z powyższym dodaliśmy nowy wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia i zmieniliśmy nazwę dotychczasowego wydruku na Informacja o warunkach zatrudnienia do 04.2023. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38259.

Umowa o pracę

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, na wydruku Umowa o pracę dodaliśmy informację o możliwym przedłużeniu umowy na okres próbny o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności. Jeżeli w kartotece pracownika na zakładce Etat/Umowa o pracę wartość parametru Przedłużenie o nieobecności usprawiedliwione zostanie ustawiona na Podlega, to na wydruku dla umowy na okres próbny pojawi się w punkcie 1 podpunkt 8 o treści Umowę przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności„. Ponadto zmieniliśmy zasady wyświetlania na wydruku Umowa o pracę miejsca wykonywania pracy oraz zamiast tekstu w punkcie 1.2. „Miejsce wykonywania pracy” jest teraz „Miejsca wykonywania pracy”. Obecnie dane do tego punktu pobierane są z kartoteki pracownika z zakładki Etat/Umowa o pracę z sekcji „Umowa o pracę”. W pierwszej kolejności miejsce wykonywania pracy pobierane jest do wydruku z pola „Miejsca wykonywania pracy” lub jeśli jest ono puste, to pobierane jest z pola „Miejsce wykonywania pracy”. W przypadku, gdy oba te pola w kartotece pracownika są puste, informacja o miejscu wykonywania pracy pobierana jest z adresu siedziby firmy określonej w konfiguracji programu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38182.

Elektroniczna dokumentacja pracownicza

Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją Kodeksu pracy modyfikującą część regulacji dotyczących dokumentacji pracowniczej do „Elektronicznej dokumentacji pracowniczej” dodaliśmy część E. Część ta uwzględnia dokumenty związane z kontrolą pracownika dot. trzeźwości oraz na obecność środków działających podobnie jak alkohol. W związku z tym wprowadziliśmy następujące dokumenty:

 • Dok. kontr. prac. na obecność środków dz. podobnie do alko. upr. org.,
 • Dokument badania stanu trzeźwości pracownika przez uprawniony organ,
 • Dokument kontroli pracownika na obecność środków dz. podobnie do alko.,
 • Dokument kontroli trzeźwości pracownika przeprowadzonej przez prac.

Dla wyżej wymienionych dokumentów została dodana „Data ważności” umożliwiająca wprowadzenie daty ważności wprowadzanego dokumentu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/34966.

Praca zdalna

W kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Norma czasu pracy dodaliśmy możliwość wyświetlenia oraz dodania lokalizacji dla strefy czasu pracy. Pole jest listą wyboru z adresów siedziby firmy oraz zgłoszonych przez pracownika miejsc wykonywania pracy. Pole to będzie automatycznie wypełnione w przypadku uzupełnienia lokalizacji na wniosku o pracę zdalną. Uwaga: Kolumnę „Lokalizacja” należy wyciągnąć z organizatora listy dostępnego na dniu pracy.

Informacja o warunkach zatrudnienia

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, w kartotece pracownika w zakładce Etat/Inne dane dodaliśmy nową sekcję „Informacja o warunkach zatrudnienia”. Sekcja ta zawiera następujące parametry:

 • Praca na stanowiskach z monitorami ekranowymi – parametr przyjmuje domyślną wartość NIE. Zaznaczenie parametru na TAK spowoduje, że na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia w punkcie „3. Przerwy w pracy” pojawi się podpunkt o następującej treści: „prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy”.
 • Przerwa niewliczana do czasu pracy z art. 141 KP – parametr przyjmuje domyślną wartość NIE. Zaznaczenie parametru na TAK spowoduje, że na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia w punkcie „3. Przerwy w pracy” pojawi się podpunkt o następującej treści: „inne: – przerwa niewliczana do czasu pracy z art. 141 KP”.
 • System czasu pracy – określa system czasu pracy obowiązujący pracownika i w zależności od ustawienia tego parametru na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia będą umieszone odpowiednie informacje:
  • Nie dotyczy – jest to ustawienie domyślne, nie wpływa na tekst widoczny na wydruku,
  • Zmianowy – takie ustawienie spowoduje, że na wydruku pojawi się punkt dotyczący zasad przechodzenia ze zmiany na zmianę w zmianowym systemie czasu pracy,
  • Równoważny – takie ustawienie spowoduje, że na wydruku pojawi się punkt dotyczący zasad przechodzenia ze zmiany na zmianę w równoważnym systemie czasu pracy,
  • Mieszany – takie ustawienie spowoduje, że na wydruku pojawi się punkt dotyczący zasad przechodzenia ze zmiany na zmianę w zmianowym oraz równoważnym systemie czasu pracy.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38259.

Praca zdalna

Zmieniliśmy nazwę zakładki w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze. Poprzednia nazwa zakładki „Definicje rodzajów pracy zdalnej” została zmieniona na „Praca zdalna”. W tym miejscu oprócz sekcji „Definicje rodzajów pracy zdalnej” dodaliśmy również inne parametry konfiguracji związane z pracą zdalną:

 • Wniosek o pracę zdalną nanosi strefy czasu pracy na plan pracy – po zaznaczeniu parametru na „TAK”, po zatwierdzeniu wniosku o pracę zdalną, w kalendarzu Norma czasu pracy pracownika, strefa czasu pracy, która zwiększa czas pracy zostanie zastąpiona strefą „Praca zdalna” lub „Praca zdalna okazjonalna” w zależności od złożonego wniosku. Jeżeli okres pracy zdalnej zostanie anulowany lub zmieniony wnioskiem o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej to w kalendarzu strefa „Praca zdalna/Praca zdalna okazjonalna” zostanie zastąpiona strefą „Praca w normie”.
 • Wymagaj podania lokalizacji dla wniosków o pracę zdalną – po zaznaczeniu parametru na „TAK”, pracownik składając wniosek o dowolny rodzaj pracy zdalnej będzie musiał wskazać lokalizację z której będzie pracował. Na wniosku o pracę zdalną dodaliśmy nowe pole „Lokalizacja”, w którym pracownik wybiera z listy jedno ze zgłoszonych miejsc wykonywania pracy zdalnej.
 • Weryfikacja warunków lokalowych przy składaniu wniosku o pracę zdalną – po zaznaczeniu parametru na „TAK”, pracownik będzie miał możliwość złożenia wniosku o pracę zdalną, jeżeli wcześniej złożył oświadczenie, że posiada warunki lokalowe do pracy zdalnej.
 • Autoakceptacja wniosku o pracę zdalną okazjonalną – po zaznaczeniu parametru na „TAK”, wnioski o pracę zdalną okazjonalną będą automatycznie akceptowane.
 • Autoakceptacja wniosków o pracę zdalną – po zaznaczeniu parametru na „TAK”, wszystkie wnioski o pracę zdalną będą automatycznie akceptowane.

Elektroniczna dokumentacja pracownicza

Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją Kodeksu pracy modyfikującą część regulacji dotyczących dokumentacji pracowniczej do „Elektronicznej dokumentacji pracowniczej” do części B dodaliśmy domyślnie zablokowany „Dokument dot. zasad kontroli trzeźwości i śr. odurzających”. Dokument pozwala na udostępnienie bądź przekazanie do poświadczenia pracownikowi dokumentu z zasadami – nowego lub zapisanego w definicji. Możliwe jest seryjne udostępnienie dokumentu z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy spod Czynności/Seryjne dodawanie dokumentów/Dokument dot. zasad kontroli trzeźwości i śr. odurzających. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38262.

Umowa o pracę

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, w kartotece pracownika w zakładce Etat/Umowa o pracę dodaliśmy nową sekcję „Umowa na okres próbny”. Sekcja ta uwzględnia postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności i zawiera następujące parametry:

 • Przedłużenie o nieobecności usprawiedliwione – parametr jest aktywny, gdy w kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne jako typ umowy o pracę wskazana jest opcja „Na okres próbny”. Parametr może przyjmować następujące wartości:
  • Nie dotyczy – jest to wartość domyślna parametru.
  • Podlega – wskazanie tej opcji spowoduje automatyczne uzupełnienie się parametru „Pierwotna data zakończenia umowy” datą odczytaną z kartoteki pracownika z zakładki Etat/Ogólne z pola końca okresu zatrudnienia. Ponadto nastąpi przedłużenie umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli takie nieobecności rozpoczną się w trakcie trwania umowy na okres próbny i potrwają dłużej niż pierwotna data zakończenia umowy.
 • Ilość dni kalendarzowych nieobecności usprawiedliwionych – pole wyliczane automatycznie na podstawie nieobecności usprawiedliwionych pracownika, w momencie gdy w parametrze „Przedłużenie o nieobecności usprawiedliwione” zostanie wskazana opcja „Podlega”. Jeżeli pracownik będzie miał nieobecności, które rozpoczną się w trakcie trwania umowy na okres próbny i potrwają dłużej niż pierwotna data zakończenia umowy, to umowa na okres próbny zostanie przedłużona. Wówczas w zakładce Etat/Ogólne data w polu końca okresu zatrudnienia zostanie automatycznie przedłużona o wyliczoną liczbę dni kalendarzowych w parametrze „Ilość dni kalendarzowych nieobecności usprawiedliwionych”. Uwaga: Umowa na okres próbny będzie przedłużana z uwzględnieniem wszystkich nieobecności z wyłączeniem: Storna, Służby wojskowej, Innej nieobecność (kod 350), Nieobecności nieusprawiedliwionej oraz Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
 • Pierwotna data zakończenia umowy – pole uzupełniane automatycznie datą odczytaną z kartoteki pracownika z zakładki Etat/Ogólne z pola końca okresu zatrudnienia, w momencie gdy w parametrze „Przedłużenie o nieobecności usprawiedliwione” zostanie wskazana opcja „Podlega”.

Ponadto w sekcji „Historia umów o pracę” w tabeli z umowami dodaliśmy dodatkową kolumnę „Podlega przedłużeniu”. W momencie ustawienia w parametrze „Przedłużenie o nieobecności usprawiedliwione” opcji „Podlega” umowa na okres próbny zostanie oznaczona jako podlegająca przedłużeniu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38182.

Umowa o pracę

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, w kartotece pracownika w zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w sekcji „Okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu pracy” dodaliśmy kolumnę, w której będą wyliczane okresy wypowiedzenia umowy o pracę w zależności od typu umowy. Poszczególne daty będą naliczane od pierwszego dnia trwania umowy danego typu i tylko w okresie trwania danej umowy:

 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny:
  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące,
 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony:
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Powyższe dane będą uwzględniane na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia w podpunkcie dotyczącym długości okresów wypowiedzenia.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, zmieniły się m.in. przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych pracodawcy względem pracowników. W związku z powyższym dodaliśmy w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych nową definicję „Informacja o warunkach zatrudnienia – pracownik”. Prawa do tego dokumentu ustawione są domyślnie dla operatorów standardowych (Administrator). W pozostałych przypadkach należy na definicji dokumentu dodatkowego w zakładce „Prawa danych” nadać prawa dostępu. Wówczas w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe” będzie dostępny dokument „Informacja o warunkach zatrudnienia – pracownik”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38259.

Umowa o pracę

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, w kartotece pracownika w zakładce Etat/Umowa o pracę dodaliśmy następujące parametry:

 • Wiele miejsc wykonywania pracy – parametr domyślnie jest zaznaczony na NIE i wówczas nie wpływa na treść wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia. Natomiast ustawienie parametru na TAK spowoduje, że na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia pojawi się punkt o treści: „Zasady przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy: – w dowolnie wybrany sposób, pracodawca nie ustala tego sposobu”.
 • Miejsca wykonywania pracy – pole służy do wpisania miejsc, w których pracownik wykonuje pracę i ma wpływ na dane wyświetlane w podpunkcie „Miejsca wykonywania pracy” na wydruku Umowa o pracę. Jeżeli pole „Miejsca wykonywania pracy” pozostanie puste to dane do wydruku Umowa o pracę będą pobierane tak jak dotychczas z pola „Miejsce wykonywania pracy”, o ile to pole będzie uzupełnione, w przeciwnym razie dane pobierane są z konfiguracji programu z adresu siedziby firmy. Natomiast jeżeli pole „Miejsca wykonywania pracy” zostanie wypełnione to do wydruku Umowa o pracę będą pobierane dane tylko z tego pola.

Informacja o warunkach zatrudnienia

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, w kartotece pracownika w zakładce Etat/Inne dane dodaliśmy nową sekcję „Wymiar czasu pracy”. Sekcja ta wpływa na dane wyświetlane w punkcie „2. Wymiar czasu pracy” na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia i zawiera następujące parametry:

 • Standardowy – parametr jest domyślnie ustawiony na TAK, co oznacza że dane do poniższych parametrów będą odczytane z przypiętego pracownikowi kalendarza w zakładce Etat/Ogólne. Ponadto będzie uwzględniany wymiar etatu, jeżeli na definicji kalendarza parametr „Uwzględniaj wymiar etatu” będzie zaznaczony na TAK. Natomiast w przypadku ustawienia parametru „Standardowy” na NIE, poniższe parametry przejdą w tryb edycyjny i będzie możliwość wpisania własnych wartości.
 • Wymiar dobowy – dane z tego parametru będą wyświetlane w punkcie „2. Wymiar czasu pracy – dobowy” na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia.
 • Wymiar tygodniowy – dane z tego parametru będą wyświetlane w punkcie „2. Wymiar czasu pracy – tygodniowy” na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia.

BI

Zewnętrzne bazy danych

Wprowadziliśmy mechanizm obsługi zewnętrznych źródeł danych w module BI, pozwalający na zapis wyników analiz w zewnętrznych bazach danych SQL. Dostarczyliśmy szereg narzędzi ułatwiających pracę z zewnętrznymi bazami danych, w tym czynności pozwalające na przenoszenie dotychczas funkcjonujących analiz do zewnętrznych źródeł danych. Takie podejście stwarza możliwości odciążenia bazy operacyjnej w zakresie jej rozmiaru, na który istotnie wpływają tabele z utrwalanymi danymi BI. Zewnętrzne bazy danych mogą być lokowane na osobnym serwerze SQL, funkcjonującym na wydzielonej infrastrukturze, co pozwoli na odciążenie środowiska operacyjnego z procesów przygotowywania oraz korzystania z danych analitycznych.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Filtr Citi Direct (SWIFT) – poprawiliśmy ustawianie rachunku bankowego na operacjach technicznych dotyczących przeksięgowań VAT w transakcjach MPP (kody CTC 510 i 511 w polu 61). Przed zmianą jako rachunek na technicznych operacjach przeksięgowujących ustawiał się rachunek z którym była związana transakcja główna. Po zmianie dla takich operacji rachunek bankowy nie ustawia się.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Udostępniliśmy komunikacje opartą o webservice z bankiem Citi Handlowy. Dzięki webservice Citi Handlowy API możecie Państwo bezpośrednio z programu:

 • sprawdzić saldo rachunków bankowych,
 • pobrać historię operacji,
 • pobrać wyciągi bankowe (XML, MT940),
 • wysłać przelewy (obsługiwane są następujące typy przelewów: przelew krajowy (w tym ZUS), Przelew krajowy Expres Elixir, podatkowe, płatność podzielona (w tym także MPP okresowy), przelew zagraniczny, w tym SEPA),
 • zaktualizować statusy przelewów.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Dla filtra importu wyciągów bankowych: Kreator CSV poprawiliśmy importowanie kwoty w przypadku ustawienia w kreatorze przetwarzania kolumn: Liczba z walutą dla pola Kwota, jeżeli w pliku kwota zawierała spacje jako separator tysięcy. W takiej sytuacji kwota była importowana jedynie do pierwszej spacji. Aktualnie importowana jest cała wartość kwoty.

Workflow

Pozostałe

Rozbudowaliśmy funkcjonalność klas bazowych w definicjach dokumentów dodatkowych (DbTupleDefinition) o obsługę wszystkich tabel. Dzięki czemu tabela, na której oparta została definicja dokumentu dodatkowego, nie ogranicza już możliwości użycia klasy bazowej.

Systemowe

Framework

Wprowadziliśmy zmianę w Ogólnosystemowym mechanizmie logowania zmian o możliwość logowania zmian wykonania raportów(Log raportów) ustawionych na Wykonanie lub Treść dla formularzy z obszarów Kadr i płac. Ze względu na charakter logowanych zmian do tabeli ChangeInfo(lista Narzędzia/Opcje/Systemowe/Zmiany rekordów) dotychczas zmiany nie były zapisywane dla formularzy kadrowych, ponieważ źródło raportu nie było identyczne jak na liście.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

W konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych w kategorii „Związane z nieobecnościami” dodaliśmy nowe e-wnioski o zwolnienie od pracy ze względu na działanie siły wyższej. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, zwolnienie od pracy ze względu na działanie siły wyższej przysługuje pracownikowi do 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym. Po nadaniu odpowiednich praw do definicji dokumentu dodatkowego pracownik w Pulpicie pracownika z listy wniosków w zakładce Ogólne/Wnioski może złożyć „e-wniosek o zwolnienie od pracy siła wyższa (dni)” lub „e-wniosek o zwolnienie od pracy siła wyższa (godz.)”, które przy domyślnych ustawieniach są automatycznie akceptowane oraz automatycznie dodają odpowiedni limit na dni bądź godziny, ponieważ pracownik w pierwszym wniosku decyduje w jaki sposób wykorzysta zwolnienie. Dodatkowo w konfiguracji programu w zakładce Pulpity/Pulpit HR dodaliśmy parametr „Urlopy z powodu działania siły wyższej przetwarzane jak inne urlopy”, który domyślnie jest ustawiony na NIE, co oznacza że wniosek będzie akceptowany automatycznie po złożeniu przez pracownika. Jeżeli wniosek miałby być akceptowany przez przełożonego, to można ustawić parametr na TAK.

e-wnioski

W konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych w kategorii „Związane z nieobecnościami” dodaliśmy nową definicję dokumentu dodatkowego „e-wniosek o urlop opiekuńczy niepłatny”, który zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, przysługuje pracownikowi do 5 dni w roku kalendarzowym. Po nadaniu odpowiednich praw do definicji dokumentu dodatkowego pracownik w Pulpicie pracownika z listy wniosków w zakładce Ogólne/Wnioski może złożyć „e-wniosek o urlop opiekuńczy niepłatny”, który następnie trafia do akceptacji do przełożonego pracownika. Dodatkowo w konfiguracji programu w zakładce Pulpity/Pulpit HR dodaliśmy parametr „Urlopy opiekuńcze niepłatne przetwarzane jak inne urlopy”, który domyślnie jest ustawiony na TAK, co oznacza że wniosek będzie akceptowany przez przełożonego. Jeżeli wniosek miałby być akceptowany automatycznie po złożeniu przez pracownika, to można ustawić powyższy parametr na NIE.

e-wnioski

W konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych w kategorii „Związane z nieobecnościami” dodaliśmy „e-wniosek o urlop wychowawczy”. Po nadaniu odpowiednich praw na definicji powyższego dokumentu dodatkowego pracownik w Pulpicie pracownika na liście wniosków związanych z nieobecnościami ma możliwość złożenia „e-wniosku o urlop wychowawczy”. Wniosek złożony przez pracownika trafia do akceptacji operatora, który ma przypisaną rolę „Kadry – realizacja wniosków”. Pracownik składając e-wniosek w polu „Podstawa prawna” wskazuje „Urlop wychowawczy kod 121” lub „Urlop wychowawczy kod 122”, w zależności z którego artykułu kodeksu pracy ten urlop przysługuje.

e-wnioski

Poprawiliśmy wyświetlanie limitu w sekcji „Podsumowanie” w „e-wniosku o pracę zdalną okazjonalną”. Wcześniej wartość w polu „Pozostało (dni)” nie była aktualizowana. Obecnie wartości w tej sekcji wyświetlają się prawidłowo.

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy wnioski o pracę zdalną. Dodaliśmy pole „Lokalizacja”. Pracownik składając wniosek o pracę zdalną, będzie mógł wskazać miejsce z którego będzie wykonywał pracę. Pole „Lokalizacja” jest listą wyboru ze zgłoszonych przez pracownika miejsc wykonywania pracy zdalnej w okresie wnioskowanej pracy zdalnej. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Praca zdalna możemy wskazać, że uzupełnienie tego pola na wniosku jest konieczne. Poprzez zaznaczenia na „TAK ” parametru „Wymagaj podania lokalizacji dla wniosków o pracę zdalną”.

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie „e-wniosku o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej”. Dotychczas nie można było złożyć wniosku na okres, który pokrywał się z wcześniej anulowanym okresem pracy zdalnej. Aktualnie ponowne złożenie wniosku w takim przypadku jest możliwe.

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy wnioski o pracę zdalną dla grupy uprzywilejowanych pracowników, wobec których pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek o pracę zdalną. Są to m.in.: pracownica w ciąży, rodzic dziecka do 8 r.ż., pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Odmówić takiemu pracownikowi można, tylko gdy wykonywanie pracy zdalnej nie będzie możliwe z uwagi na rodzaj pracy lub jej organizacje. Powody odmowy powinny zostać wskazane pisemnie, dlatego dodaliśmy wymagalność uzupełnienia pola „Powód odrzucenia” w przypadku odrzucenia wniosku przez przełożonego. Zmiana dotyczy e-wniosków o pracę zdalną:

 • e-wniosek o pracę zdalną – kobieta w ciąży
 • e-wniosek o pracę zdalną – opiekun osoby niepełnosprawnej
 • e-wniosek o pracę zdalną – rodzic dziecka do 8 r.ż.

e-wnioski

Zmieniliśmy nazwę e-wniosku o pracę zdalną: „e-wniosek o pracę zdalną – rodzic dziecka do 4 r.ż.” na „e-wniosek o pracę zdalną – rodzic dziecka do 8 r.ż.”. Zmiana związana jest z dostosowaniem do ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240).

Pulpit Kierownika

Czas pracy i nieobecności

Dodaliśmy nową listę w Pulpicie kierownika w zakładce Czas pracy i nieobecności. Nowa lista „Praca zdalna” prezentuje informację o okresach pracy zdalnej podległych pracowników. Dane na liście możemy filtrować wg:

 • okresu pracy zdalnej,
 • pracownika,
 • definicji rodzaju pracy zdalnej,
 • jednostki organizacyjnej.

Udostępnione na liście dane to:

 • dane pracownika,
 • data złożenia wniosku o pracę zdalną,
 • definicja rodzaju pracy zdalnej,
 • okres obowiązywania pracy zdalnej,
 • stan wniosku o pracę zdalną.

Kierownik ma możliwość również wglądu w szczegóły danego wniosku, po kliknięciu w wybrany okres pracy zdalnej.

Pulpit Pracownika

Czas pracy i nieobecności

Dodaliśmy nową listę w Pulpicie pracownika w zakładce Czas prac i nieobecności. Nowa lista „Praca zdalna” prezentuje informację o okresach pracy zdalnej. Dane na liście możemy filtrować wg:

 • okresu pracy zdalnej,
 • definicji rodzaju pracy zdalnej.

Udostępnione na liście dane to:

 • data złożenia wniosku o pracę zdalną,
 • definicja rodzaju pracy zdalnej,
 • okres obowiązywania pracy zdalnej,
 • stan wniosku o pracę zdalną.

Pracownik ma możliwość również wglądu w szczegóły danego wniosku, po kliknięciu w wybrany okres pracy zdalnej.

Facebook