Skip to content

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

RCP

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Składka Zdrowotna

Poprawilismy ograniczenie składki zdrowotnej na wypłatach korygujących. Na wypłatach naliczanych z edycją miesiąca ZUS jako korekta z tytułu przekroczenia składek ZUS, składka zdrowotna niepoprawnie była ograniczana.

Koszty uzyskania przychodu

Poprawiliśmy naliczanie kosztów uzyskania przychodu na wypłacie naliczanej w miesiącu, w którym pracownikowi kończy się zatrudnienie, ale przed terminem zakończenia zatrudnienia. W powyższym przypadku jeżeli pracownik w kartotece w zakładce Kadry/Dane podatkowe miał ustawione podwyższone koszty uzyskania przychodu to na wypłacie naliczanej przed terminem zakończenia zatrudnienia liczyły się podstawowe koszty uzyskania przychodu, a powinny podwyższone.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczenia w przypadku, gdy pracownik ma wypłacaną wypłatę po ustaniu zatrudnienia. Dotychczas w sytuacji, gdy taka wypłata była na tyle niska, że pojawiło się ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek wg przepisów obowiązujących na dzień 31.12.2021 to ograniczenie było wyliczane z uwzględnieniem ulgi podatkowej 43,76 mimo, że zgodnie z nowymi przepisami taka ulga nie powinna być naliczona na tej wypłacie.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki obowiązujące od 01.03.2023 r. Wskaźniki znajdują się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Zajęcia wynagrodzenia w sekcji „Zajęcia wynagrodzenia”:

  • Wysokość kwoty wolnej należności niealimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 1125,26 zł;
  • Wysokość kwoty wolnej należności alimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 681,97 zł.

Podstawa prawna:

  • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwoty świadczenia ratowniczego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 209).

Zaktualizowaliśmy również „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)”, który od 01.04.2023 r. przyjmuje wartość: 109,4%. Wskaźnik znajduje się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne w sekcji „Waloryzacja podstawy zasiłków”. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2023 r. (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 204).

Ulga podatkowa

Poprawiliśmy naliczanie ulgi podatkowej na wypłacie naliczanej po ustaniu zatrudnienia w miesiącu, w którym pracownikowi kończy się zatrudnienie. W powyższym przypadku jeżeli pracownik miał dwie wypłaty w miesiącu, w tym jedna była naliczona w okresie zatrudnienia, a druga po ustaniu zatrudnienia to wówczas na tej drugiej ulga była niepotrzebnie minusowana.

PPK

Poprawiliśmy wysyłkę mailem do pracowników wydruku Informacja o wznowieniu przekazywania wpłat do PPK. Dotychczas przy próbie wysyłki pojawiał się komunikat: „Określ adresata”.

Członkowie

Członkowie

Poprawiliśmy błąd polegający na wyświetlania niepoprawnych kwot zaległych składek na liście Członkowie zwyczajni. Błędne wyświetlanie dotyczyło składek, które w definicji ustawiony miały Miesięczny okres naliczania.

Handel

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy możliwość wystawiania dokumentów FV w relacji ZO->OO->FV. W sytuacji, gdy operator nie miał włączonego prawa do definicji dokumentu ZO, to w momencie zatwierdzania dokumentu FV pojawiał się komunikat z błędem: „Brak praw dostępu do danych” (w przypadku powyższej konfiguracji i korzystania z dodatku e-sklepy, należy zaktualizować dodatek do wersji 2212.0.0).

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy wyliczanie workerów dot. ilości rezerwowanej oraz dostępnej w oknie pośrednim (podczas tworzenia dokumentów w relacji). Do tej pory workery te wyświetlały puste pola.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy zatwierdzanie wielu dokumentów przez czynność Zatwierdź dokument w sytuacji, kiedy w numeracji użyte jest pole BuforNumer. Do tej pory zgłaszany był komunikat o istnieniu już innego zapisu z takim samym kodem EAN.

Wydruki dokumentów

W sytuacji, gdy w bazie występowały role operatorów z prawem Widoczne ceny zakupu ustawionym na Zakaz oraz za pomocą tych ról utworzono własne raporty dokumentów handlowych w kontekście różnych ról lub operatorów, to przy konwersji dochodziło do błędu z komunikatem „Wystąpił błąd inicjacji/konwersji: Konwersja raportów„. Poprawiliśmy konwersję i od tej pory problem nie występuje.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Przelewy

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający eksport przelewów z datą przyszłą. Błąd występował w przypadku konfiguracji z włączonymi mechanizmami weryfikującymi rachunek bankowy kontrahenta w serwisie Ministerstwa Finansów podczas przygotowania i eksportu przelewów z datą przyszłą. Po zmianach dla przelewów z datą przyszłą weryfikacja rachunku bankowego jest pomijana, w logu aplikacji pojawia się stosowna informacja, a eksport przelewów wykonywany jest bez błędu.

CRM

Transakcje

Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości zapisania formularza Zadania po usunięciu powiązania pomiędzy Zadaniem i Transakcją. Problem występował jeśli na formularzu Zadania w zakładce Dodatkowe usunęliśmy w polu Transakcja przypisaną wartość i próbowaliśmy zapisać wprowadzone zmiany.

Handel

Terminale płatnicze

Poprawiliśmy odłączanie operatora od terminala (w Opcjach), aby odłączenie jednego nie powodowało odłączania pozostałych operatorów przypisanych do danego terminala.

CRM

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości wyświetlenia widoku kalendarza Zadań/Zdarzeń/Zleceń serwisowych/Wypożyczeń, który pojawiał się po aktualizacji bazy do nowszej wersji systemu. Błąd wynikał z nadpisywania ustawień pól Nazwa i Opis dostępnych w sekcji Prezentacja danych w kalendarzu, w zakładce Prezentacja danych na definicji Zadania/Zdarzenia/Zlecenia serwisowego/Wypożyczenia.

Wersja multi

HTML

Konfiguracja

Poprawiliśmy działanie filtrowania adresów IP, z których użytkownicy mogą się logować do systemu. Zmiana obejmuje:

  • poprawę obsługi adresów zarówno w postaci IPv4 jak i IPv6
  • poprawę sprawdzania adresów IP w przypadku wyboru uprawnienia operatora podczas logowania

Systemowe

Interfejs użytkownika

Na listach podpowiedzi (lookup) dodaliśmy zabezpieczenie w przypadku wystąpienia wyjątku (wewnętrznego błędu w metodzie wyliczającej zawartość listy podpowiedzi). W przypadku wystąpienia takiego błędu w metodzie GetList program dotychczas zwracał domyślną listę podpowiedzi (której zawartość mogła nie odpowiadać rzeczywistym potrzebom w danym miejscu). Problem mógł się pojawić w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia kodu metody GetList. Obecnie w takim przypadku wyświetlany jest odpowiedni komunikat informujący o wystąpieniu błędu.

Pulpity HR

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy „e-wniosek o rezygnację z PPK” tak, aby można go było składać pomimo braku przynależności do PPK. Dotychczas jeżeli pracownik w kartotece w zakładce PPK/Ogólne nie miał uzupełnionego pola „Data zgłoszenia uczestnika” to podczas próby składania „e-wniosku o rezygnację z PPK” otrzymywał komunikat: „Nie przynależysz do PPK”. Obecnie taki komunikat już się nie pojawia i pracownik może złożyć wniosek. „E-wniosek o rezygnację z PPK” należy do kategorii wniosków „Związane z PPK”.

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

RCP

Poprawiliśmy działanie czynności „Kopiuj oryginalne dane” na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Oryginalne dane RCP. Dotychczas przy próbie wywołania operacji pojawiał się komunikat: „Operacja niedozwolona w obiekcie nieznajdującym się w tabeli”.

Facebook