Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.4.12 z dnia 17.03.2023

2212.4.12.svg

Wersja platynowa

Wersja multi

Pulpit Kierownika

Oceny
Umowy

Pulpit Pracownika

Umowy

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Podstawa zasiłku

Poprawiliśmy w raporcie Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3) wykazywanie dat w parametrach wydruku „Okres zasiłkowy od” oraz „Okresy miesięczne”. Wcześniej mogło się zdarzyć, że w polach domyślnie uzupełniane były nieprawidłowe daty. Obecnie dane wykazywane są poprawnie. Wydruk dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności.

PPK

Na listach kadrowych w sekcji Dokumenty/PPK dodaliśmy nowy wydruk Lista osób kwalifikujących się do Autozapisu PPK. Raport zwraca listę osób dla których worker „Kwalifikacja Autozapis” przyjmuje wartość „Tak” we wskazanym okresie.

KZP, ZFM

Dostosowaliśmy nazewnictwo dotyczące kas zapomogowo-pożyczkowych do obowiązujących przepisów. W tym celu zmieniliśmy skrót PKZP na KZP:

 • w konfiguracji
  • na zakładkach dedykowanych ustawieniom kas zapomogowo-pożyczkowych (Kadry i płace/KZP, ZFM, …),
  • na definicjach elementów wynagrodzenia (Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia),
  • na listach płac (Kadry i płace/Płace/Listy płac),
  • na prawach obiektowych (Systemowe/Uprawnienia/Operatorzy),
  • na prawach (Systemowe/Uprawnienia/Role),
 • w kartotece pracownika na zakładkach dedykowanych ustawieniom kas zapomogowo-pożyczkowych (KZP, ZFM, …),
 • na listach dedykowanych kasom zapomogowo-pożyczkowych (Kadry i płace/KZP, ZFM, …).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. 2021 poz. 1666). Uwaga: Została zrobiona konwersja nazw praw PKZP na KZP, zatem autoryzowani partnerzy powinni zweryfikować czy dodane przez nich prawa związane dotychczas z PKZP, działają poprawnie.

Oświadczenia i wnioski

Dodaliśmy nowy wydruk Oświadczenie – PIT-3, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Jest to druk PIT-3 w wersji 8, który stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 01.01.2023 r. PIT-3 to oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

GUS

Zaktualizowaliśmy wydruk Zestawienie Z-03. Zgodnie ze wzorem w polu 1 zamiast „Symbol PKD 2007” będzie widoczny „Numer identyfikacyjny – REGON”. Raport dostępny jest z list kadrowych w sekcji „GUS”.

KZP, ZFM

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. 2021 poz. 1666), rachunkowość KZP ma być prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości. W związku z powyższym umożliwiliśmy synchronizację elementów wynagrodzenia związanych z funduszami pożyczkowymi pomiędzy bazą kadrowo-płacową (baza źródłowa), a bazą do księgowania dokumentów dotyczących kas zapomogowo-pożyczkowych (baza docelowa). Dokument PK w bazie docelowej będzie się tworzył po zatwierdzeniu listy płac w bazie źródłowej tylko dla tej listy, na której występuje przynajmniej jeden element wynagrodzenia, który na definicji na zakładce „Dodatkowe” w polu „Zakres danych” ma wskazaną nazwę funduszu pożyczkowego, który podlega synchronizacji. Listy płac będą tylko w bazie źródłowej, natomiast w bazie docelowej tylko dokumenty PK. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38191. Uwaga: Zalogowanie się do bazy źródłowej i bazy docelowej oraz dokonanie powyższych operacji będzie możliwe, jeżeli w obydwu bazach operator będzie miał zgodne loginy i hasła.

KZP, ZFM

Umożliwiliśmy synchronizację elementów związanych z funduszami pożyczkowymi pomiędzy bazami. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Ogólne dodaliśmy sekcję „Synchronizacja” umożliwiającą wskazanie funduszy pożyczkowych, które mają podlegać synchronizacji, tak aby do bazy docelowej (księgowej) były pobierane elementy płacowe dotyczące tylko wybranych funduszy. W sekcji „Synchronizacja” znajdują się następujące parametry:

 • „Rodzaj bazy”, który służy do określenia charakteru danej bazy oraz może przyjmować następujące wartości:
  • Nie dotyczy – wartość domyślna,
  • Docelowa – baza docelowa to taka w której będą księgowane elementy płacowe dotyczące funduszy pożyczkowych, wskazanie tej opcji spowoduje pojawienie się parametru „Baza źródłowa KZP”,
  • Źródłowa – baza źródłowa to taka w której znajdują się fundusze pożyczkowe oraz naliczenia płacowe, wskazanie tej opcji spowoduje pojawienie się parametrów „Baza docelowa KZP” i „Fundusze pożyczkowe podlegające synchronizacji” oraz sekcji „Pieczątka KZP”,
 • „Baza źródłowa KZP” – parametr dostępny, gdy w polu „Rodzaj bazy” wskazana jest opcja „Docelowa”, parametr „Baza źródłowa KZP” służy do wskazania bazy źródłowej KZP, czyli takiej w której znajdują się fundusze pożyczkowe oraz naliczenia płacowe,
 • „Baza docelowa KZP” – parametr dostępny, gdy w polu „Rodzaj bazy” wskazana jest opcja „Źródłowa”, parametr „Baza docelowa KZP” służy do wskazania bazy docelowej KZP, czyli takiej w której będą księgowane elementy płacowe dotyczące funduszy pożyczkowych,
 • „Fundusze pożyczkowe podlegające synchronizacji” – parametr dostępny, gdy w polu „Rodzaj bazy” wskazana jest opcja „Źródłowa”, parametr „Fundusze pożyczkowe podlegające synchronizacji” umożliwia wskazanie funduszy pożyczkowych, które mają podlegać synchronizacji.

Uwaga: Do bazy docelowej KZP będą pobierane te elementy wynagrodzenia, które na definicji elementu na zakładce „Dodatkowe” w parametrze „Zakres danych” mają wskazaną definicję funduszu pożyczkowego, która została wybrana jako podlegająca synchronizacji w parametrze „Fundusze pożyczkowe podlegające synchronizacji”.

Praca Zdalna

Dodaliśmy nowy element wynagrodzenia „Ekwiwalent za pracę zdalną”, który należy do rodzaju „Dodatek”. Element wynagrodzenia „Ekwiwalent za pracę zdalną” jest domyślnie zablokowany. Kwota ekwiwalentu będzie wyliczana na podstawie mnożnika stawki z konfiguracji oraz ilości godzin przepracowanych w strefie czasu pracy „Praca zdalna” (ewentualnie ilość godzin można wprowadzić w parametrze w samym dodatku). W tym celu w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace dodaliśmy nową zakładkę „Praca Zdalna” wraz z sekcją „Praca zdalna” oraz parametrem „Stawka za 1h pracy zdalnej”. Stawka domyślnie ustawiona jest jako 0. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38192.

KZP, ZFM

W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Definicje KZP, ZFM, … na dostępnych, standardowych definicjach funduszy pożyczkowych „KZP” oraz „ZFM”, na zakładce „Rozliczenia i żyranci” w sekcji „Żyranci” zmieniliśmy ustawienie parametru „Żyrantem dla pożyczki może być”. Dotychczas wskazana tam była opcja „Tylko członek funduszu”, obecnie będzie „Każdy pracownik”. Również podczas dodawania nowej definicji funduszu pożyczkowego, parametr „Żyrantem dla pożyczki może być” będzie przyjmował domyślną wartość „Każdy pracownik”. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. 2021 poz. 1666 – art. 35 punkt 4). Uwaga: Natomiast na utworzonych wcześniej, niestandardowych definicjach funduszy pożyczkowych, ustawienie parametru „Żyrantem dla pożyczki może być” pozostanie niezmienione.

Badania lekarskie

Zaktualizowaliśmy podstawy prawne w wydruku Skierowanie na badania lekarskie. Raport jest dostępny z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Podstawa zasiłku

Zaktualizowaliśmy wydruk Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3). Raport dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności. Dodatkowo w sekcji wydruku „Informacja o pracowniku” poprawiliśmy wykazywanie daty, od której pracownik zatrudniony jest w danym wymiarze etatu. Dotychczas mogło dojść do nieprawidłowego wykazania tej daty, jeżeli kartoteka pracownika była aktualizowana bez zmiany wymiaru etatu.

KZP, ZFM

W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Ogólne dodaliśmy sekcję „Pieczątka KZP”, która umożliwia uzupełnienie danych dotyczących kasy zapomogowo-pożyczkowej. Sekcja „Pieczątka KZP” jest dostępna, gdy w parametrze „Rodzaj bazy” wskazana jest opcja „Źródłowa”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pisma składane przez KZP w postaci papierowej lub elektronicznej, a także informacje na stronie internetowej KZP, o ile KZP ją prowadzi, powinny zawierać nazwę KZP, numer REGON nadany KZP oraz jej siedzibę i adres ze wskazaniem nazwy pracodawcy, u którego została utworzona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. 2021 poz. 1666 – art. 4).

KZP, ZFM

Udostępniliśmy na licencji księgowej w konfiguracji zakładkę Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Ogólne. Funkcjonalność umożliwia synchronizację elementów wynagrodzenia związanych z funduszami pożyczkowymi pomiędzy bazą kadrowo-płacową (baza źródłowa), a bazą do księgowania dokumentów dotyczących kas zapomogowo-pożyczkowych (baza docelowa). Powyższa zakładka zawiera sekcje „Ogólna” oraz „Synchronizacja” wraz z parametrem „Rodzaj bazy”. Dla bazy służącej do księgowania w parametrze „Rodzaj bazy” należy wskazać opcję „Baza docelowa”. Takie ustawienie spowoduje pojawienie się parametru „Baza źródłowa KZP”, w którym wskazujemy bazę kadrowo-płacową.

KZP, ZFM

Dostosowaliśmy wydruki dostępne z poziomu listy Kadry i płace/KZP, ZFM, …/KZP, ZFM, … do zmian związanych z kasami zapomogowo-pożyczkowymi. Jeżeli w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Ogólne w sekcji „Synchronizacja” w parametrze „Rodzaj bazy” zostanie wybrana opcja „Źródłowa” oraz w sekcji „Pieczątka KZP” zostaną uzupełnione dane dotyczące KZP to na powyższych wydrukach dane do nagłówka będą pobierane z sekcji „Pieczątka KZP”. Natomiast w pozostałych przypadkach dane do raportów dostępnych z poziomu listy Kadry i płace/KZP, ZFM, …/KZP, ZFM, … będą pobierane tak jak dotychczas, czyli z konfiguracji z zakładki Firma/Nazwa i adres.

KZP, ZFM

Dostosowaliśmy wydruki dostępne z poziomu listy Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Pożyczki do zmian związanych z kasami zapomogowo-pożyczkowymi. Jeżeli w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Ogólne w sekcji „Synchronizacja” w parametrze „Rodzaj bazy” zostanie wybrana opcja „Źródłowa” oraz w sekcji „Pieczątka KZP” zostaną uzupełnione dane dotyczące KZP to na powyższych wydrukach dane do nagłówka będą pobierane z sekcji „Pieczątka KZP”. Natomiast w pozostałych przypadkach dane do raportów dostępnych z poziomu listy Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Pożyczki będą pobierane tak jak dotychczas, czyli z konfiguracji z zakładki Firma/Nazwa i adres.

Praca Zdalna

Dodaliśmy nowy element wynagrodzenia „Ryczałt za pracę zdalną”, który należy do rodzaju „Dodatek”. Element będzie naliczany proporcjonalnie do wymiaru etat oraz będzie pomniejszany proporcjonalnie za nieobecności (w tym ZUS-owskie) oraz ilość godzin przepracowanych w strefie „Praca zdalna okazjonalna”. Element wynagrodzenia „Ryczałt za pracę zdalną” jest domyślnie zablokowany. Dodatkowo w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Praca Zdalna dodaliśmy w sekcji „Praca zdalna” wskaźnik „Stawka msc ryczałtu za pracę zdalną” służący do wprowadzenia stawki miesięcznej, która będzie brana do wyliczenia ryczałtu za pracę zdalną.

Księgowość

Pozostałe

Poprawiliśmy błąd występujący podczas użycia czynności „Pobierz dane firmy z GUS” dostępnej w konfiguracji w sytuacji, kiedy w pobieranych danych w części dotyczącej PKD było więcej niż 255 znaków. Po zmianach błąd nie występuje, pobierają się wszystkie kody PKD firmy.

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy błąd powodujący błędne przenoszenie wartości składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne przy użyciu czynności „Generuj XML do aktywnego PDF” dla deklaracji PIT-28. Po zmianach do pozycji P_97 i P_104 przenoszone są wartości pochodzące z odpowiednich pól formularza zaliczki na podatek ryczałtowy „DoRozliczeniaSpoleczne” oraz „DoRozliczeniaZdrowotne” z ostatniego miesiąca danego okresu obrachunkowego.

Deklaracja VAT-9M

W konfiguracji programu dodaliśmy definicję deklaracji dla deklaracji VAT-9M. Nowa definicja umożliwia konfigurację elementów właściwych dla deklaracji o typie VAT9M i jest dostępna z poziomu: Narzędzia/Opcje/Ogólne/Definicje deklaracji.

Sprawozdania finansowe

Poprawiliśmy błąd powodujący generowanie pustej strony na wydruku sprawozdania finansowego. Błąd występował w przypadku utworzonego sprawozdania dla jednostki małej z dołączonym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat w wersji porównawczej. Pusta strona na wydruku pojawiała się pomiędzy bilansem, a RZiS. Po zmianach błąd nie występuje.

Deklaracje PIT

Zaktualizowaliśmy strukturę XML e-Deklaracji PIT-28 do wersji 25 obowiązującej dla rozliczeń roku 2022. Mechanizm umożliwia przygotowanie danych do rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-28 w formie eksportu plików XML o strukturze e-Deklaracji. Dane mogą zostać zaczytane do programów korzystających ze struktury XML e-Deklaracji oraz docelowo do formularzy udostępnianych w wersji eForms przez Ministerstwo Finansów. Opcja dostępna jest z poziomu zaliczek na podatek dochodowy za pomocą czynności „Generuj XML do aktywnego PDF”.

Deklaracje CIT

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2022 poz. 2587) udostępniliśmy możliwość przygotowania deklaracji CIT-CSR, która dedykowana jest podatnikom korzystającym z możliwości dodatkowego odliczenia kosztów poniesionych na działalność sportową i kulturalną. Nową deklarację dodaje się za pomocą czynności „Nowy(CIT-CSR(1))” na dedykowanej liście Księgowość/Deklaracje/CIT-CSR. Dla deklaracji udostępniliśmy również wydruk CIT-CSR, a po zatwierdzeniu deklaracji możliwość wygenerowania e-Deklaracji, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Deklaracje PIT

Zaktualizowaliśmy struktury XML e-Deklaracji PIT: PIT-36(30) oraz PIT-36L(19) obowiązujące dla rozliczeń roku 2022. Mechanizm umożliwia przygotowanie danych do rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-36 oraz PIT-36L w formie eksportu plików XML o strukturze e-Deklaracji. Dane mogą zostać zaczytane do programów korzystających ze struktury XML e-Deklaracji oraz docelowo do formularzy udostępnianych w wersji eForms przez Ministerstwo Finansów. Opcja dostępna jest z poziomu zaliczek na podatek dochodowy za pomocą czynności „Generuj XML do aktywnego PDF”.

Ewidencja dokumentów

Wprowadziliśmy mechanizmy umożliwiające księgową obsługę kas zapomogowo – pożyczkowych (KZP) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U.2021.0.1666), które wchodzą w życie 11 kwietnia 2023. W konfiguracji Kadry i Płace/KZP,ZFM/Ogólne została udostępniona możliwość określenia rodzaju bazy oraz wskazania bazy źródłowej KZP (czyli takiej w której prowadzona jest kadrowo-płacowa obsługa firmy) z której będą pobierane dane dotyczące księgowania elementów związanych z KZP. Po zatwierdzeniu listy płac z elementami wynagrodzenia powiązanymi z funduszami pożyczkowymi w bazie docelowej (czyli takiej, w której jest prowadzona księgowość KZP), powstanie dokument Polecenie księgowania będący podstawą zaksięgowania danych. Księgowanie odbywa się na podstawie opisów analitycznych przygotowanych mechanizmem schematu podziałowego. Dzięki schematowi podziałowemu do bazie docelowej kopiowane są również kartoteki pracowników w zakresie niezbędnym do zaksięgowania zapisów na kontach słownikowych. W materiałach wdrożeniowych dostępnych dla Autoryzowanych Partnerów znajduje się przykład schematu podziałowego, który może być dalej rozbudowywany i dostosowywany do potrzeb konkretnego wdrożenia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38186.

JPK

Dla plików JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2) poprawiliśmy pobieranie danych do pola „KodKrajuNadaniaTIN” dla wierszy sprzedaży i zakupu w przypadku NIP-u bez kodu kraju, zaczynającego się od litery, po której występuje cyfra. Dotychczas w takiej sytuacji pierwsze dwa znaki numeru VAT przenoszone były do pola „KodKrajuNadaniaTIN”, a pozostała część do pola: „NrKontrahenta”/”NrDostawcy”, co powodowało niezgodność pliku JPK ze schemą ze względu na nieprawidłowy kod kraju. Aktualnie do pola „KodKrajuNadaniaTIN” trafiają znaki będące literami.

Deklaracja CIT-8E

Zaktualizowaliśmy formularze, wydruki i schematy e-Deklaracji dla deklaracji CIT-8E do wersji 3 oraz załącznika CIT-EZ do wersji 3. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Nowe formularze mają zastosowanie dla dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Deklaracje CIT

Dodaliśmy nową deklarację CIT-RB, którą składa się w celu dopełnienia obowiązków informacyjnych o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację za rok podatkowy. Umożliwiliśmy wydruk, przygotowanie e-deklaracji oraz wysyłkę na serwery Ministerstwa Finansów. Informacja stanowi podstawę do skorzystania z dodatkowego odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację i jest rozpatrywana łącznie z zeznaniami: CIT-8 i CIT-8AB. Termin złożenia to koniec trzeciego miesiąca następnego roku (art. 27 ust. 1 ustawy).

Deklaracje VAT

Udostępniliśmy nową deklarację VAT-8 przeznaczoną dla podatników, o których mowa w art. 15 ustawy, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy – zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Nową deklarację dodaje się za pomocą czynności „Nowy(VAT-8(11))” na dedykowanej liście Ewidencja dokumentów/Deklaracja VAT-8. Dla deklaracji udostępniliśmy również wydruk VAT-8, a po zatwierdzeniu deklaracji możliwość wygenerowania e-Deklaracji, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Dokumenty Ewidencji

Na wydruku noty korygującej w polach treść korygowana i treść prawidłowa uwzględniliśmy wyświetlanie tekstu od nowego akapitu wpisanego na formularzu noty. Do tej pory mimo wpisania tekstu w kolejnej linii na formularzu noty, tekst na wydruku noty prezentowany był w tej samej linii.

Rejestr VAT

Wprowadziliśmy możliwość zablokowania niewykorzystywanych Parametrów rozliczeń. Opcja dostępna jest na formularzu Parametry rozliczeń (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Parametry rozliczeń).

Deklaracja VAT-7

Dla deklaracji VAT-7(22) dodaliśmy obsługę kwot elementów VAT przeliczonych przez współczynnik i prewspółczynnik wybrane w Parametrach rozliczeń. Dodatkowo na deklaracji została udostępniona zakładka „Parametry rozliczeń”, na której prezentowane są wartości kwot: „VAT w koszty (działalność”) oraz „VAT w koszty (odliczenia)” ustalone w oparciu o wskazane na elementach VAT parametry. Wartości elementów VAT, przeliczone przez parametry, pobierane są również do części ewidencyjnej pliku JPK_V7(2).

Praca na wielu bazach

Przygotowaliśmy mechanizmy umożliwiające przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7 dla grupy VAT. Rozwiązanie obejmuje dwa elementy – przygotowanie zbiorczej deklaracji VAT-7(22) oraz przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7(2), który po podpisaniu powinien zostać wysłany w imieniu całej grupy VAT przez przedstawiciela grupy. Zbiorcza deklaracja VAT-7(22) oraz zbiorczy plik JPK_V7(2) przygotowywane są w bazie przedstawiciela grupy VAT poprzez scalenie przygotowanych wcześniej we wszystkich bazach, które wchodzą w skład grupy, wewnętrznych deklaracji VAT-7 i JPK_V7. Rozwiązanie wymaga odpowiedniego skonfigurowania bazy członków grupy oraz bazy przedstawiciela.

 • W bazie członka należy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Podmioty powiązane zdefiniować powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT) oraz na zakładce Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracje VAT-podstawowe wskazać Źródło danych VAT: Standard (Rejestr VAT).
 • W bazie przedstawiciela należy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Podmioty powiązane zdefiniować powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT) oraz wskazać odpowiadające poszczególnym podmiotom bazy; na zakładce Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracje VAT-podstawowe wybrać Źródło danych VAT: „Deklaracje wg powiązań lub rejestr VAT” oraz na tej samej zakładce w sekcji: „Indywidualny numer rachunku bankowego dla płatności podatków” wskazać rachunek dla grupy VAT.

W pierwszej kolejności należy przygotować dane wewnętrzne we wszystkich bazach wchodzących w skład grupy. W bazach członków oraz w bazie przedstawiciela należy przygotować i zatwierdzić deklarację VAT-7. Taka deklaracja będzie miała nowe oznaczenie widoczne na zakładce Ogólne deklaracji – Przeznaczenie: Wewnętrzna. Dodatkowo należy w tych bazach przygotować wewnętrzny plik JPK wskazując na formatce generowania pliku Źródło danych: Dokumenty aplikacji oraz Zakres danych: Dane ewidencyjne. Wewnętrzna deklaracja oraz wewnętrzny plik JPK_V7 są wykorzystywane wyłącznie do przygotowania kompletnego pliku JPK_V7 dla całej grupy VAT w bazie przedstawiciela i nie należy ich wysyłać do Urzędu Skarbowego.
Po przygotowaniu danych wewnętrznych możliwe jest przygotowanie zbiorczej deklaracji i pliku JPK_V7 w bazie przedstawiciela. W bazie przedstawiciela należy przygotować deklarację VAT-7(22) wskazując dla niej na zakładce Ogólne Przeznaczenie: Sprawozdawcza, a następnie ją zatwierdzić. Deklaracja zostanie wyliczona na podstawie deklaracji wewnętrznych z powiązanych baz członków grupy oraz z bazy przedstawiciela. Następnie należy przygotować plik JPK_V7 dla całej grupy. W tym celu na formatce generowania pliku konieczne jest wybranie opcji Źródło danych: Według powiązań. Do zbiorczego pliku JPK_V7 do części deklaracyjnej zostaną pobrane dane z deklaracji sprawozdawczej, natomiast do części ewidencyjnej zostaną scalone dane z JPK_V7 wewnętrznych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38187.

Ewidencja dokumentów

Dostosowaliśmy wyliczanie procedury VAT TP do okresu obowiązywania powiązania. Aktualnie procedura VAT TP wyliczy się, jeżeli data operacji (dostawy) zawiera się w okresie obowiązywania powiązania. Ponadto algorytm standardowy procedury uwzględnia zarówno powiązania wprowadzone dla całej firmy w konfiguracji Firma/Podmioty powiązane jak i powiązania wprowadzone na analogicznej zakładce w konfiguracji Oddziału dla instalacji wielofirmowych w jednej bazie.

Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wydruk „Zestawienie do deklaracji PIT-36L” do zmian w zasadach rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujących od 1 lipca 2022 roku. Wydruk dostępny jest z listy Księgowość/Deklaracje/Zaliczka PIT liniowo. Roczny limit odliczenia od postawy opodatkowania zapłaconej składki zdrowotnej w 2022 roku wynosi 8700 zł.

Deklaracja VAT-UE

Poprawiliśmy pobieranie nazwy firmy do deklaracji VAT-UE dla podatnika niebędącego osobą fizyczną, w przypadku uzupełnionego w konfiguracji programu: Ewidencja VAT/Deklaracje VAT – podstawowe pola „Dane podatnika”. W takiej sytuacji do deklaracji VAT-UE jako nazwa firmy była pobierana nazwa z konfiguracji programu: Firma/Nazwa i adres z pola „Nazwa”. Aktualnie w pierwszej kolejności do deklaracji VAT-UE jako nazwa firmy pobierana jest wartość z pola „Dane podatnika”, a w przypadku, gdy pole to jest nieuzupełnione, pobierana jest wartość z pola „Nazwa”.

Deklaracja CIT-8

W związku z opublikowaniem z datą 09.03.2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji CIT-8(32), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8(32). Zgodnie z objaśnieniami wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2022 r.

Deklaracja CIT-8E

W związku z opublikowaniem z datą 09.03.2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji CIT-8E(2), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8E(2). Zgodnie z objaśnieniami wzór dotyczy dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Handel

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy przenoszenie płatności w relacji handlowo magazynowej (FV-WZ) w przypadku, gdy dokument magazynowy posiada włączony plan spłat. Dotychczas pobierane były domyślne wartości z karty kontrahenta, mimo zmiany sposobu zapłaty na dokumencie nadrzędnym.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy agregację pozycji w relacji o typie Produkcyjne surowce. Dotychczas, gdy dokumenty RWP były wystawiane na dwa te same surowce występujące na dwóch operacjach lub gdy wystawiano RWP zbiorcze do dwóch zleceń produkcyjnych, to pojawiał się błąd przeliczania jednostek.

Kontrahenci

Dostosowaliśmy logikę wyliczania pola Kontrahent jest powiązany z: lt;nazwa firmygt; na zakładce Powiązania w karcie kontrahenta do nowych zmian wynikających z powiązywania kontrahenta do danych firmy (Opcje/Firma/Podmioty powiązane) lub oddziałów firmowych (instalacje wielofirmowe). Zmiany zostały również uwzględnione w algorytmie wyliczania procedury VAT TP = Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy na dokumentach handlowych oraz ewidencji.

Zestawienia obrotów

Dla zestawienia 'Sprzedaż wg kontrahentów’ poprawiliśmy wczytywanie danych. Obecnie, do drukowanego raportu wczytują się wszystkie dane spełniające warunki filtrów.

Wydruki dokumentów

Wprowadziliśmy zmianę dot. umieszczenia logo firmy na wydrukach dokumentów. Od teraz będzie ono wyświetlane na samej górze wydruku.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy podpowiadanie ilości w oknie pośrednim, gdy RW/WZ (z ustawieniem parametrów 'Kopiowana lub dozwolona ilość towaru’ na 'Do ilości stanu’ na def. dokumentu oraz z 'Zasoby z nadrzędnego’ na 'Tak’ na def. relacji) powstaje w relacji do PW/PZ. Obecnie podpowiadana jest ilość zasobu z dokumentu przyjęcia, nawet jeśli 'Ilość dostępna’ jest większa.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy mechanizm wskazywania zasobów na dokumencie rozchodowym. Do tej pory, jeśli istniało kilka dokumentów przychodowych z tym samym towarem, a chcieliśmy na dokumencie WZ 2 (z ustawionym momentem operacji Na bieżąco, gdy dokument w buforze) wybrać ten towar z różnym wskazaniem dostaw to pojawiał się komunikat: „Stan ujemny… w magazynie…”.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy błąd występujący podczas wystawiania dokumentów wydań/przyjęć opakowań (WO, PO) z włączonym planem spłat. Do tej pory, podczas dodawania pozycji na dokumentach opakowań z takim ustawieniem pojawiał się błąd: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”.

KSeF

Poprawiliśmy działanie wysyłki oraz sprawdzanie statusu wielu faktur KSeF za jednym razem. Dotychczas w obu przypadkach pojawiał się błąd o kodzie 429.

Praca hybrydowa

Praca hybrydowa

Wprowadziliśmy zmiany dotyczące wyboru miejsca pracy w funkcjonalności rejestracji czasu pracy. Funkcjonalność włączana jest poprzez zaznaczenie w ustawieniach konfiguracyjnych (Opcje/Praca hybrydowa/Definicje rejestracji czasu pracy) parametru Wybór miejsca pracy. Po jego zaznaczeniu na formularzu rejestracji czasu pracy dostępne jest pole Adres. Wyświetlane miejsca pracy pochodzą z trzech miejsc w programie:

 1. Lokalizacji firmy dostępnej w ustawieniach konfiguracyjnych (Opcje/Firma/Lokalizacje)
 2. Lokalizacji pracy zdalnej dostępnej w formularzu Pracownika (Kadry i płace/Kadry/Pracownicy/Kadry/Lokalizacje pracy zdalnej)
 3. Lokalizacji oddziału, do której przypisany jest pracownik

W Lokalizacji pracy zdalnej dostępnej w formularzu pracownika dostępne jest pole Okres. Pozwala on na ustalenie w jakim okresie czasu pracownik będzie mógł wybrać daną lokalizację rejestrując czas pracy. Rozwiązanie to pozwoli na dostosowanie funkcjonalności rejestracji czasu pracy zdalnej do obowiązujących przepisów prawnych.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Sprawozdanie o terminach zapłaty

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893), która została ogłoszona 23 listopada 2022, wprowadzono następujące zmiany wynikające z obowiązków sporządzania sprawozdania.

 1. Przekazanie sprawozdania powinno nastąpić w terminie do 30 kwietnia roku bezpośrednio następującego po roku, w którym indywidualne dane podatnika zostały podane do publicznej wiadomości (sprawozdanie za 2022 r. do 2 maja 2023 r.).
 2. Wyłączenie z obowiązku raportowania podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi oraz podatkowych grup kapitałowych
 3. W zakresie transakcji w sprawozdaniu nie uwzględnia się:
  • transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej
  • świadczeń pieniężnych, dla których upłynął termin przedawnienia.
 4. W zakresie danych zmianie uległ sposób prezentacji transakcji:
  • wartości świadczeń spełnionych i otrzymanych – w sprawozdaniu należy wykazać ogólną wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w terminie określonym w umowie, a gdy termin umowny będzie niezgodny z ustawowym – w odniesieniu do maksymalnego terminu ustawowego. Do tej pory należało raportować te świadczenia w terminach liczonych od dnia wystawienia faktury w ramach poszczególnych przedziałów czasowych,
  • wartości świadczeń nieotrzymanych i niespełnionych – w sprawozdaniu należy wykazać te świadczenia z podaniem terminu opóźnienia liczonego od przekroczenia terminu określonego w umowie, dodatkowo w ramach poszczególnych przedziałów czasowych wraz z udziałem procentowym przypadającym na każdy przedział czasowy.

W systemie został udostępniony raport umożliwiający przygotowanie danych wymaganych w sprawozdaniu wraz z dodatkową analizą szczegółową. Wydruk o nazwie „Sprawozdanie o terminach zapłaty (od 2022)” znajduje się na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów.

Płatność

Umożliwiliśmy zbiorczą zmianę terminu dla płatności. Na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Zobowiązania i należności oraz na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów została dodana czynność „Zmień termin – zbiorczo” dzięki której termin płatności można zmienić (wydłużyć lub skrócić) o wskazaną ilość dni lub na konkretną datę.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Dodaliśmy nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: „e-wniosek o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej”. Wniosek oparty jest o ścieżkę przepływu „Pracownik – Przełożony”. Pracownik podczas składania e-wniosku ma możliwość wyboru zatwierdzonego wcześniej wniosku z dzisiejszym lub przyszłym okresem pracy zdalnej. W ramach „e-wniosku o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej” pracownik ma możliwość zmiany okresu pracy zdalnej lub anulowania całego okresu pracy zdalnej.

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie wyświetlania wniosków w pulpitach w zakładce Ogólne/Wnioski. Na poziomie budowania „view” zostały odrzucone powiadomienia, które w bazie danych nie miały powiązania z samym wnioskiem oraz samym procesem workflow, które je obsługiwał.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Księgowość

Umożliwiliśmy realizację wydruku „Zaliczka podatku zryczałtowanego” w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego, na liście Księgowość/Podatek dochodowy. Dotychczas na tej liście były już dostępne wydruki „Zaliczka podatku zryczałtowanego do 2021” oraz „Zaliczka podatku zryczałtowanego do 31.05.2022”.

Pulpit Kierownika

Zestawienia Czasu Pracy

W zakładce Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy dodaliśmy nowe definicje zestawień:

 • „Czas pracy – edycja” – prezentuje kalendarz „Czas pracy” pracownika,
 • „Plan pracy – edycja” – prezentuje kalendarz „Norma czasu pracy” pracownika.

Dane możemy filtrować wg:

 • Zakresu czasu – dostępne wartości: dzienny, tygodniowy, miesięczny,
 • Pracownika,
 • Jednostki organizacyjnej.

Nowe zestawienia umożliwiają kierownikowi wprowadzenie zmian w kalendarzach podwładnych pracowników. Zmiany możemy wprowadzić w wybranym dniu lub sumarycznie korzystając z sekcji „Wstaw serię”. Zestawienia uwzględniają również indywidualne kalendarze pracowników dla umów B2B oraz APT. Informację czy kalendarz dotyczy umowy o pracę czy umowy zewnętrznej odczytamy w polu „Umowa”.

Wersja platynowa

Wersja multi

Pulpit Kierownika

Oceny

Poprawiliśmy wyświetlanie listy Pulpit kierownika/Oceny/Arkusze ocen Podwładni. Dotychczas w przypadku bardzo dużej liczby podwładnych wyświetlenie przez kierownika listy mogło zakończyć się komunikatem: „Wystąpił błąd wykonania zapytania SQL przez serwer bazy danych…” lub zawieszeniem sesji. Aktualnie lista w Pulpicie Kierownika wyświetla się poprawnie.

Umowy

Dodaliśmy w Pulpicie kierownika nową zakładkę Pulpit kierownika/Umowy/Umowy B2B, APT. Zakładka prezentuje listę umów B2B i APT podległych kierownikowi pracowników. Na liście prezentowane są dane z sekcji „Ogólne” oraz „Nazwa” i „Okres” z sekcji „Informacje do rozliczenia”. Dodatkowo w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR zaznaczając parametr „W pulpicie kierownika wyświetlaj zestawienia realizacji dla umów zewnętrznych” na „TAK” udostępnimy kierownikowi zakładkę „Zestawienia realizacji” z możliwością wprowadzania rozliczeń pracownikom. Uwaga: Zakładka „Umowy B2B, APT” będzie od razu widoczna w istniejących bazach. W celu jej ukrycia należy zablokować na prawach jej widoczność dla odpowiednich operatorów.

Pulpit Pracownika

Umowy

Dodaliśmy w Pulpicie pracownika nową zakładkę Pulpit pracownika/Umowy/Umowy B2B, APT. Zakładka prezentuje listę umów B2B i APT pracownika. Na liście prezentowane są dane tylko do odczytu w zakresie dostępnym w sekcji „Ogólne”,” Informacje do rozliczenia” oraz „Zestawienia realizacji” danej umowy. Sekcja „Zestawienie do realizacji” prezentowana jest jeżeli na formularzu umowy zewnętrznej w zakładce „Ogólne” zaznaczony jest parametr „Wg zestawień” na „TAK”.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.3.11 z dnia 10.03.2023

2212.3.11.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Pozostałe

Kadry i Płace

RCP
RCP

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy ograniczenie składki zdrowotnej na wypłatach korygujących naliczanych poprzez oznaczenie do przeliczenia. Przykładowo po zmianie stawki wynagrodzenia na wypłacie korygującej naliczanej w kolejnym miesiącu, składka zdrowotna była niewłaściwie ograniczana do wysokości podatku.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik od całości wynagrodzenia ma naliczane 50% koszty uzyskania, jednocześnie jest uczestnikiem PPK i ma naliczany przychód od składki pracodawcy wg daty wypłaty oraz ma naliczane dwie wypłaty za dany okres. W takiej sytuacji na drugiej wypłacie występowało nieprawidłowe ograniczenie składki zdrowotnej. Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej również w przypadku, gdy na wypłacie był naliczany element opodatkowany, ale nieoskładkowany oraz wynagrodzenie chorobowe. Wówczas element ten był nadmiarowo uwzględniony w wyliczeniu ograniczenia składki zdrowotnej.

Ulga podatkowa

Poprawiliśmy naliczanie ulgi podatkowej dla zleceniobiorcy. W przypadku kiedy na elemencie rozliczającym umowę, w polu „Zaliczka podatku (podatek)” wybrana była opcja „Naliczać wg skali podatkowej”, to mimo zaznaczenia w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” mnożnika 0, ulga na wypłacie była naliczana.

Ulga podatkowa

Poprawiliśmy naliczanie ulgi podatkowej. W przypadku, gdy pracownik miał dwie wypłaty w miesiącu, w tym jedna była naliczana po ustaniu zatrudnienia to na pierwszej wypłacie ulga naliczała się poprawnie, natomiast na wypłacie liczonej po ustaniu zatrudnienia, ulga nieprawidłowo była dodawana do naliczonej zaliczki na podatek.

Ulga podatkowa

Poprawiliśmy wyliczanie ulgi podatkowej w sytuacji, kiedy w jednym miesiącu występowała wypłata z etatu oraz z umowy cywilnoprawnej. W tym przypadku nieprawidłowo na drugiej wypłacie naliczona była ulga, co skutkowało przekroczeniem kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w danym miesiącu.

PPK

Poprawiliśmy działanie workera „Kwalifikacja Autozapis”, tak aby sprawdzał datę końca zatrudnienia oraz podleganie ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Dotychczas dla pracownika zwolnionego z uzupełnioną datą rezygnacji z dokonywania wpłat składek PPK, worker „Kwalifikacja Autozapis” zwracał wartość „Tak”, a powinien zwracać „Nie”.

Handel

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy dołączanie dokumentów nadrzędnych (FZAL) do podrzędnych (FV). W sytuacji, gdy dokument podrzędny (FV) posiadał równolegle nadrzędny dokument (ZO), to w chwili przyłączania faktury zaliczkowej nie dochodziło do rozliczenia zaliczki. Dodatkowo, ustawienie parametru relacji Sposób przenoszenia pozycji na Nie przenosi pozycji nie blokowało przenoszenia pozycji na fakturę końcową, co również zostało poprawione.

Wersja multi

HTML

Obsługa błędów

Poprawiliśmy zwracanie informacji o błędach w serwisie Soneta.WebWCF. W przypadku błędów o charakterze systemowym (nie wynikającym z algorytmów biznesowych, ale np. błędy w komunikacji sieciowej pomiędzy serwerem Soneta.WebWCF i serwerem biznesowym) zwracany jest ogólny komunikat, nie pozwalający na identyfikację przyczyny błędu. W celu zdebugowania takich problemów należy w konfiguracji serwera Soneta.WebWCF (w pliku productsettings.json) ustawić wartość true dla parametrów ServiceBehavior:TokenService:IncludeExceptionDetailInFaults bądź ServiceBehavior:MethodInvokerService:IncludeExceptionDetailInFaults (w zależności od serwisu do którego się odwołujemy). Uwaga: ponieważ ustawienie tego parametru powoduje zwracanie szczegółów błędu wraz ze stosem, ustawienie to należy wykorzystywać tylko na potrzeby debugowania błędów. Nie należy pozostawiać go w instalacjach produkcyjnych.

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Pozostałe

Poprawiliśmy algorytm wyszukiwania dokumentów dodatkowych (DbTuple) z użyciem pól indeksowanych przy wykorzystaniu warunku (FieldCondition).Wprowadziliśmy także dodatkowe zabezpieczenia dla takiego wyszukiwania: system zgłosi wyjątek, jeśli wykorzystane pola o tej samej nazwie mają różne typy.

Kadry i Płace

RCP

Poprawiliśmy działanie czynności „Dodaj zapis” po wykonaniu operacji „Weryfikuj dane RCP” na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Dane z RCP. Dotychczas przy próbie wywołania operacji pojawiał się komunikat: „Operacja niedozwolona w obiekcie nieznajdującym się w tabeli”.

RCP

Poprawiliśmy działanie konwersji bazy danych w zakresie danych RCP. Dotychczas po wykonaniu konwersji bazy danych na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Dane RCP zdarzenia RCP wcześniej oznaczone jako „Zaimportowane” nieprawidłowo zostały oznaczone jako „Do zaimportowania”.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.3.10 z dnia 27.02.2023

2212.3.10.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

RCP

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Składka Zdrowotna

Poprawilismy ograniczenie składki zdrowotnej na wypłatach korygujących. Na wypłatach naliczanych z edycją miesiąca ZUS jako korekta z tytułu przekroczenia składek ZUS, składka zdrowotna niepoprawnie była ograniczana.

Koszty uzyskania przychodu

Poprawiliśmy naliczanie kosztów uzyskania przychodu na wypłacie naliczanej w miesiącu, w którym pracownikowi kończy się zatrudnienie, ale przed terminem zakończenia zatrudnienia. W powyższym przypadku jeżeli pracownik w kartotece w zakładce Kadry/Dane podatkowe miał ustawione podwyższone koszty uzyskania przychodu to na wypłacie naliczanej przed terminem zakończenia zatrudnienia liczyły się podstawowe koszty uzyskania przychodu, a powinny podwyższone.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczenia w przypadku, gdy pracownik ma wypłacaną wypłatę po ustaniu zatrudnienia. Dotychczas w sytuacji, gdy taka wypłata była na tyle niska, że pojawiło się ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek wg przepisów obowiązujących na dzień 31.12.2021 to ograniczenie było wyliczane z uwzględnieniem ulgi podatkowej 43,76 mimo, że zgodnie z nowymi przepisami taka ulga nie powinna być naliczona na tej wypłacie.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki obowiązujące od 01.03.2023 r. Wskaźniki znajdują się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Zajęcia wynagrodzenia w sekcji „Zajęcia wynagrodzenia”:

 • Wysokość kwoty wolnej należności niealimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 1125,26 zł;
 • Wysokość kwoty wolnej należności alimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 681,97 zł.

Podstawa prawna:

 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwoty świadczenia ratowniczego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 209).

Zaktualizowaliśmy również „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)”, który od 01.04.2023 r. przyjmuje wartość: 109,4%. Wskaźnik znajduje się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne w sekcji „Waloryzacja podstawy zasiłków”. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2023 r. (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 204).

Ulga podatkowa

Poprawiliśmy naliczanie ulgi podatkowej na wypłacie naliczanej po ustaniu zatrudnienia w miesiącu, w którym pracownikowi kończy się zatrudnienie. W powyższym przypadku jeżeli pracownik miał dwie wypłaty w miesiącu, w tym jedna była naliczona w okresie zatrudnienia, a druga po ustaniu zatrudnienia to wówczas na tej drugiej ulga była niepotrzebnie minusowana.

PPK

Poprawiliśmy wysyłkę mailem do pracowników wydruku Informacja o wznowieniu przekazywania wpłat do PPK. Dotychczas przy próbie wysyłki pojawiał się komunikat: „Określ adresata”.

Członkowie

Członkowie

Poprawiliśmy błąd polegający na wyświetlania niepoprawnych kwot zaległych składek na liście Członkowie zwyczajni. Błędne wyświetlanie dotyczyło składek, które w definicji ustawiony miały Miesięczny okres naliczania.

Handel

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy możliwość wystawiania dokumentów FV w relacji ZO->OO->FV. W sytuacji, gdy operator nie miał włączonego prawa do definicji dokumentu ZO, to w momencie zatwierdzania dokumentu FV pojawiał się komunikat z błędem: „Brak praw dostępu do danych” (w przypadku powyższej konfiguracji i korzystania z dodatku e-sklepy, należy zaktualizować dodatek do wersji 2212.0.0).

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy wyliczanie workerów dot. ilości rezerwowanej oraz dostępnej w oknie pośrednim (podczas tworzenia dokumentów w relacji). Do tej pory workery te wyświetlały puste pola.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy zatwierdzanie wielu dokumentów przez czynność Zatwierdź dokument w sytuacji, kiedy w numeracji użyte jest pole BuforNumer. Do tej pory zgłaszany był komunikat o istnieniu już innego zapisu z takim samym kodem EAN.

Wydruki dokumentów

W sytuacji, gdy w bazie występowały role operatorów z prawem Widoczne ceny zakupu ustawionym na Zakaz oraz za pomocą tych ról utworzono własne raporty dokumentów handlowych w kontekście różnych ról lub operatorów, to przy konwersji dochodziło do błędu z komunikatem „Wystąpił błąd inicjacji/konwersji: Konwersja raportów„. Poprawiliśmy konwersję i od tej pory problem nie występuje.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Przelewy

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający eksport przelewów z datą przyszłą. Błąd występował w przypadku konfiguracji z włączonymi mechanizmami weryfikującymi rachunek bankowy kontrahenta w serwisie Ministerstwa Finansów podczas przygotowania i eksportu przelewów z datą przyszłą. Po zmianach dla przelewów z datą przyszłą weryfikacja rachunku bankowego jest pomijana, w logu aplikacji pojawia się stosowna informacja, a eksport przelewów wykonywany jest bez błędu.

CRM

Transakcje

Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości zapisania formularza Zadania po usunięciu powiązania pomiędzy Zadaniem i Transakcją. Problem występował jeśli na formularzu Zadania w zakładce Dodatkowe usunęliśmy w polu Transakcja przypisaną wartość i próbowaliśmy zapisać wprowadzone zmiany.

Handel

Terminale płatnicze

Poprawiliśmy odłączanie operatora od terminala (w Opcjach), aby odłączenie jednego nie powodowało odłączania pozostałych operatorów przypisanych do danego terminala.

CRM

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości wyświetlenia widoku kalendarza Zadań/Zdarzeń/Zleceń serwisowych/Wypożyczeń, który pojawiał się po aktualizacji bazy do nowszej wersji systemu. Błąd wynikał z nadpisywania ustawień pól Nazwa i Opis dostępnych w sekcji Prezentacja danych w kalendarzu, w zakładce Prezentacja danych na definicji Zadania/Zdarzenia/Zlecenia serwisowego/Wypożyczenia.

Wersja multi

HTML

Konfiguracja

Poprawiliśmy działanie filtrowania adresów IP, z których użytkownicy mogą się logować do systemu. Zmiana obejmuje:

 • poprawę obsługi adresów zarówno w postaci IPv4 jak i IPv6
 • poprawę sprawdzania adresów IP w przypadku wyboru uprawnienia operatora podczas logowania

Systemowe

Interfejs użytkownika

Na listach podpowiedzi (lookup) dodaliśmy zabezpieczenie w przypadku wystąpienia wyjątku (wewnętrznego błędu w metodzie wyliczającej zawartość listy podpowiedzi). W przypadku wystąpienia takiego błędu w metodzie GetList program dotychczas zwracał domyślną listę podpowiedzi (której zawartość mogła nie odpowiadać rzeczywistym potrzebom w danym miejscu). Problem mógł się pojawić w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia kodu metody GetList. Obecnie w takim przypadku wyświetlany jest odpowiedni komunikat informujący o wystąpieniu błędu.

Pulpity HR

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy „e-wniosek o rezygnację z PPK” tak, aby można go było składać pomimo braku przynależności do PPK. Dotychczas jeżeli pracownik w kartotece w zakładce PPK/Ogólne nie miał uzupełnionego pola „Data zgłoszenia uczestnika” to podczas próby składania „e-wniosku o rezygnację z PPK” otrzymywał komunikat: „Nie przynależysz do PPK”. Obecnie taki komunikat już się nie pojawia i pracownik może złożyć wniosek. „E-wniosek o rezygnację z PPK” należy do kategorii wniosków „Związane z PPK”.

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

RCP

Poprawiliśmy działanie czynności „Kopiuj oryginalne dane” na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Oryginalne dane RCP. Dotychczas przy próbie wywołania operacji pojawiał się komunikat: „Operacja niedozwolona w obiekcie nieznajdującym się w tabeli”.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.3.8 z dnia 16.02.2023

2212.3.8.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Kreator

Wersja multi

Handel

Pozostałe

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wydruk dokumentu handlowego, aby nie zawieszał się w przypadku opisu zawierającego więcej niż 60 wierszy.

Uprawnienia

Zmodyfikowaliśmy zapis praw do wydruków w taki sposób, aby były one niezależne od prawa Widoczne ceny zakupu (Handel/Dokument handlowy/Simple).

Kurierzy

Dla kurierów DHL, FedEx oraz UPS dodaliśmy usługę mailowego powiadomienia dla nadawcy o odbiorze przesyłki.

Kurierzy

Na dokumentach handlowych dodaliśmy nowe pole Uwagi, które będzie drukowane na etykietach.

Uprawnienia

Dodaliśmy nowe prawo Edycja pola blokada sprzedaży (CRM/Kontrahent/Simple). Za jego pomocą możliwe jest zablokowanie parametru Blokada sprzedaży na karcie kontrahenta.

Kurierzy

Dla kuriera GLS dodaliśmy możliwość sprawdzania statusu przesyłki oraz zaktualizowaliśmy transmisję danych.

Kurierzy

Poprawiliśmy wyświetlanie etykiet ZPL (przycisk był nieaktywny). Dodatkowo dla GLS dodaliśmy opcję drukowania etykiet w formacie ZPL.

Kurierzy

Dla DHL poprawiliśmy sposób zaokrąglania wagi przesyłki. Do tej pory, waga zawsze była zaokrąglana do jedności w górę. Obecnie, jeśli po przecinku mamy cyfrę 4 lub mniejszą, to zaokrąglenie następuje do jedności w dół.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy wskazywanie partii oraz zasobów w relacji, gdy na definicji dokumentu podrzędnego parametr Wybór partii i zasobu ustawiono na Wymuszony przy dodawaniu pozycji.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy kontrolę przenoszenia do bufora oraz anulowania dokumentów w relacji Handlowo magazynowej w zależności od ustawienia parametru dot. synchronizacji stanów dokumentów.

Ceny i rabaty

Wprowadziliśmy zmianę, która polega na tym, że podczas zatwierdzania dokumentu przyjęcia/zakupu, w oknie dot. zmiany ceny podstawowej sprzedaży w kolumnie Cena przychodu podstawiać będziemy cenę z uwzględnieniem rabatu z tego dokumentu (przed zmianą była to cena bez rabatu).

Deklaracja Intrastat

Zaktualizowaliśmy wartości w słowniku kodów dostaw Intrastat. Obecnie już nie występuje kod DAT-dostarczone do terminalu, natomiast dodany został DPU-dostarczone do określonego miejsca z rozładunkiem.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy wyliczanie stanów magazynowych w oknie pośrednim (podczas tworzenia dokumentów w relacji), jeśli zmieniony został magazyn, w którym ma zostać utworzony dokument podrzędny.

Towary

W oknie kartoteki towaru na zakładce Pozycje/Zamówień dodaliśmy wyświetlanie zamówień wewnętrznych.

Inwentaryzacja

Poprawiliśmy generowanie dokumentów INWND (nadwyżka) oraz INWST (strata) dla inwentaryzacji, gdy zapisy dla towarów były różne, tj. ze wskazaniem partii oraz bez. W zależności od kolejności tych zapisów, dokument INWND generował się lub nie.

Kurierzy

Poprawiliśmy działanie edycji danych adresu dostawy przesyłki, gdy włączony został w konfiguracji (Opcje/Kontrahenci i urzędy/Ogólne) parametr Przy wprowadzaniu adresów korzystaj z bazy kodów pocztowych. Dotychczas, np. po edycji pola z numerem telefonu, usuwała się informacja o miejscowości.

Kadry i Płace

Listy płac

Na wydruku Wspólna pełna lista płac w mechanizmie REPX poprawiliśmy opis wypłaty gotówkowej w podsumowaniu. Dotychczas zamiast słowa „Gotówka” wyświetlało się „ROR”. Obecnie dla wypłaty gotówkowej generuje się opis „Gotówka”. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Listy płac

Na wydruku Zestawienie pracowników zwolnionych ze składek na Fundusz Pracy poprawiliśmy wyświetlanie danych w kolumnie „Jednostka organizacyjna”. Dotychczas zamiast nazwy konkretnej jednostki organizacyjnej było zwracane słowo „Wydział”. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Podatki RSP

Umożliwiliśmy naliczanie deklaracji podatkowej PIT-11 właściwej dla RSP. Podczas naliczania deklaracji dla członka RSP będą respektowane wskaźniki dostępne w konfiguracji w zakładce Kady i Płace/Płace/Podatki RSP. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/33511.

Praca Zdalna

W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje stref dodaliśmy nową strefę „Praca zdalna okazjonalna”.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.03.2023 r.:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 6733,49 zł;
 • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 336,67 zł,
  • II rok nauki – 404,01 zł,
  • III rok nauki – 471,34 zł,
 • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 269,34 zł;
 • Najniższa emerytura: 1588,44 zł;

Podstawa prawna:

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 170).

PPK

Poprawiliśmy działanie czynności seryjnej dostępnej z listy pracowników Czynności/Operacje PPK/Automatyczne wznowienie wpłat do PPK. Dotychczas w przypadku osób, które w kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne nie miały uzupełnionego pola „Data zgłoszenia uczestnika” oraz miały uzupełnione pole „Data rezygnacji z dokonywania wpłat składek”, gdyż zrezygnowały od razu z uczestnictwa w PPK, operacja seryjna „Automatyczne wznowienie wpłat do PPK” uzupełniała tylko datę w polu „Data wznowienia naliczania składek”, a powinna również taką samą datą uzupełnić pole „Data zgłoszenia uczestnika”. Dla takich pracowników należy następnie przygotować deklarację rejestracji uczestnika do PPK w związku z tym, że nie zostały dla nich wcześniej zawarte umowy o prowadzenie PPK, gdyż złożyli oni od razu deklarację o rezygnacji z dokonywaniu wpłat do PPK. Zgodnie z przepisami dotyczącymi autozapisu PPK, pracodawca ma obowiązek zgłosić takich pracowników do PPK, a więc zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK, a następnie naliczać, pobierać i dokonywać wpłat do PPK za te osoby,

PPK

Na liście pracowników w czynnościach dodaliśmy nową operację seryjną Operacje PPK/Automatyczne wznowienie uczestnictwa. Operacja ta umożliwi seryjne wygenerowanie „Deklaracji uczestnika” typu „Wznowienie automatyczne (wg ustawy co 4 lata) odprowadzania składek PPK” dla pracowników, którzy wcześniej byli zgłoszeni do PPK, następnie złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a teraz objął ich obowiązek ponownego autozapisu do PPK. Operacja seryjna „Automatyczne wznowienie uczestnictwa” wygeneruje deklarację PPK dla pracowników, którzy w zakładce PPK/Ogólne mają uzupełnioną datę zgłoszenia uczestnika oraz datę wznowienia naliczania składek przy rodzaju wznowienia „Automatycznie”. Zgodnie z przepisami dotyczącymi autozapisu do PPK, pracodawca ma obowiązek wznowić wpłaty do PPK za pracowników, którzy złożyli wcześniej deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Księgowość

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy prezentację danych w polach „Przychód razem narastająco” oraz „Składki na ubezpieczenia społeczne narastająco” na formularzu zaliczki na podatek ryczałtowy „Ryczałt”. Do wskazanych pól nie była ujmowana wartość odpowiednio: „Przychodu razem” oraz „Składki na ubezpieczenia społeczne za okres” na pierwszej zaliczce w danym okresie obrachunkowym. Obecnie wartości sumowane są prawidłowo. Pola są wyłącznie polami informacyjnymi, a prezentowane w nich dane nie wpływają na ustalanie wysokości zaliczki podatku.

Deklaracja CIT-8

Zaktualizowaliśmy formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 32 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 18, CIT-8/BR(9), CIT-IP do wersji 4, CIT-WZ do wersji 3 oraz CIT-KW do wersji 3. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Nowe formularze mają zastosowanie dla osiągniętych przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r. Uwaga: Użytkownicy, którzy w trakcie roku generowali zaliczki w oparciu o wzór CIT-8(31), podczas przejścia na wersję 32 deklaracji CIT-8 powinni sprawdzić poprawność wyliczenia wartości w kolejnych polach deklaracji oraz załączników, zwłaszcza w zakresie pobierania danych do załącznika CIT/WZ oraz przenoszenia danych z załącznika do części E.5 deklaracji CIT-8. Zwracamy uwagę, iż w przypadku CIT-WZ(3), zgodnie z ustawą, art. 18f ust. 7 lub ust. 8 ustawy wierzytelności/zobowiązania uregulowane po roku podatkowym mają być wykazywane, w roku w którym są uregulowane, w związku z tym podczas generowania dokumentów ZD będących podstawą do wyliczenia CIT-WZ(3) data dokumentu ZD powinna być równa dacie Zapłaty do.

Matryce dokumentów

Poprawiliśmy błąd występujący na matrycach dokumentów zakupu i sprzedaży przy sprawdzaniu kodu matrycy w sytuacji, kiedy nie był włączony standardowy kod algorytmu. Po zmianach błąd nie występuje.

Grupy VAT

Dostosowaliśmy mechanizmy weryfikacji kontrahentów w wykazie podatników VAT (Status w bazie VAT MF) na potrzeby obsługi grup VAT. Dokonane zmiany zakładają uszczegółowienie sprawdzania rachunku bankowego – dla rachunku kontrahenta, który na dany dzień posiada w systemie określoną przynależność do grupy VAT, rachunek sprawdzany jest w bazie VAT MF w parze z numerem NIP grupy VAT. Zakres zmian obejmuje mechanizmy weryfikujące poprawność numerów rachunków bankowych podczas przygotowania i eksportu przelewów oraz czynności sprawdzania statusu i rachunku dostępne na liście kontrahentów oraz na formularzu kontrahenta i dokumentu ewidencji. Dodatkowo na kartotece kontrahenta w zakładce „Historia weryfikacji” dla rachunków bankowych udostępniliśmy nowe pole „Informacja”. Przechowywana jest w nim informacja dotycząca weryfikacji rachunku członka grupy w przypadku sprawdzenia go w parze z numerem NIP grupy. Podobne pole dodaliśmy również na kartotece kontrahenta na zakładce „Historia statusu VAT”. Pole to informuje o przyczynie statusu VAT jaki posiada podatnik. Udostępniliśmy także czynność dodawania rachunków bankowych z bazy VAT MF dla członków wchodzących w skład grupy z poziomu kartoteki podmiotu stanowiącego grupę VAT.

Księgowość

Zestawienia księgowe

Poprawiliśmy błąd, który powodował niepoprawną prezentację danych w oknie obliczeń zestawienia księgowego. W polu „Informacja o wyrażeniu” wartości uzyskane z poszczególnych kont wyświetlane były podwójnie. Błąd nie miał wpływu na wynik zestawienia, który wyświetlał się poprawnie. Aktualnie wszystkie przestawiane informacje są zgodnie ze stanem faktycznym.

Workflow

Pozostałe

Poprawiliśmy wyświetlanie podpowiedzi
IntelliSense dla metod. Obecnie typy poszczególnych
parametrów wyświetlają się prawidłowo wraz z ich nazwą.

Wersja multi

Pulpit kontrahenta

Dokumenty

W Pulpicie Kontrahenta zablokowaliśmy w stopce edycję pól kwotowego rabatu dokumentu zamówienia.

Pulpity HR

Ogólne

Zoptymalizowaliśmy wyświetlanie „Panelu użytkownika” w Pulpicie pracownika. Dotychczas w przypadku dużej ilości przetwarzanych wniosków było utrudnione logowanie użytkownika do Pulpitu pracownika.

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Kreator

Rozszerzyliśmy konfigurację powiązań kreatorów o możliwość wskazania czy po podniesieniu zadania ma podnosić się kreator, czy formularz obiektu. Na formularzu powiązania została dodana flaga Nieaktywne z poziomu listy, po zaznaczeniu której kreator będzie widoczny tylko na listach Workflow/Powiadomienia, Workflow Zadania, Ogólne/Powiadomienia oraz w Panelu Workflow. Z poziomu listy oraz formularza obiektu otwarty zostanie formularz obiektu. Domyślnie flaga jest odznaczona.

Wersja multi

Handel

Pozostałe

Poprawiliśmy błąd, który występował po wejściu na dowolną listę dokumentów handlowych, gdy operator po zalogowaniu (korzystając z ustawień profilu) kilkukrotnie zmienił język interfejsu na inny.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.2.7 z dnia 10.02.2023

2212.2.7.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczenie składki zdrowotnej w przypadku użycia elementu wynagrodzenia „Korekta składek ZUS”. Dotychczas w sytuacji, gdy na pierwotnej wypłacie ograniczenie składki zdrowotnej dotyczyło wartości 9%, a 7,75% było naliczone w pełnej wysokości to naliczenie dodatku „Korekta składek ZUS” powodowało nadmiarową korektę wartości składki zdrowotnej 9%. Natomiast jeżeli obie kwoty składki zdrowotnej były ograniczone do wysokości zaliczki podatku to naliczenie elementu „Korekta składek ZUS” prawidłowo nie zmieniała ich wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w poniższych przypadkach dla pracowników do 26 roku życia:

 • W sytuacji gdy występowała konieczność naliczenia korekty wynagrodzenia z wykorzystaniem metody „Edycja miesiąca ZUS” wówczas na korekcie wypłaty składka zdrowotna była naliczona w nieprawidłowej wartości lub była zerowana.
 • W sytuacji gdy występowała konieczność naliczenia korekty wynagrodzenia w związku z korektą okresu nieobecności z wykorzystaniem metody „Miesięcy wstecz 1” i zostały naliczone dwie wypłaty, każda z innym miesiącem ZUS, to wówczas na korekcie wypłaty składka zdrowotna była zwracana w całości.
 • W momencie naliczenia w tym samym miesiącu pierwszej wypłaty przed ukończeniem przez pracownika 26. roku życia oraz drugiej wypłaty już po ukończeniu 26. roku życia, na tej drugiej wypłacie naliczała się składka zdrowotna w zbyt niskiej kwocie.
 • W przypadku pracownika będącego uczestnikiem PPK na wypłacie obejmującej niskie kwoty pojawiało się błędne ograniczenie składki zdrowotnej.
 • W sytuacji, gdy na naliczonej wypłacie oznaczono do przeliczenia tylko jeden element to na korekcie wynagrodzenia składka zdrowotna naliczała się w ujemnej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy na formularzu naliczonej wypłaty na zakładce „Zapis obliczeń” wyświetlanie informacji o wyliczonej kwocie podatku. Dotychczas w niektórych przypadkach, gdy pracownik cay miesiąc przebywał na zwolnieniu chorobowym, pomimo prawidłowych naliczeń na zakładce „Podatki” to na zakładce „Zapis obliczeń” była wyświetlana informacja: „Podatek wyliczony w kwocie 0”. Obecnie na tej zakładce wartości wyliczonego podatku są prezentowane poprawnie.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik na pierwszej wypłacie otrzymał wynagrodzenie, w którym składce zdrowotnej podlegał tylko element niewpływający na kwotę do wypłaty w na tyle niskiej kwocie, że zdrowotna została ograniczona. W takiej sytuacji na drugiej wypłacie w miesiącu została naliczona wcześniej ograniczona składka zdrowotna.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym oraz jednocześnie ma wypłacane elementy oskładkowane i opodatkowane, gdzie jeden z nich nie podlega uldze i kosztom. W takiej sytuacji ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku wyliczało się w nieprawidłowej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik oddelegowany płaci podatek za granicą, a w danym miesiącu ma też wypłacany element opodatkowany w Polsce np. wynagrodzenie chorobowe za krótką nieobecność w tym miesiącu. W takiej sytuacji składka zdrowotna nie była ograniczana do zaliczki na podatek liczonej od tego elementu.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku korekty umowy cywilnoprawnej związanej ze zmianą kodu tytułu ubezpieczenia z 3000 na 0411. W takiej sytuacji na korekcie wypłaty składka zdrowotna była naliczona w zerowej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim i w jednym miesiącu zostały naliczone wypłaty za dwa miesiące. W takiej sytuacji na drugiej wypłacie występowało nadmiarowe naliczenie składki zdrowotnej.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczenie składki zdrowotnej w przypadku pracownika korzystającego ze zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów. Dotychczas w sytuacji, gdy taki pracownik przekraczał kwotę limitu przychodów to składka zdrowotna nie była ograniczana do wysokości zaliczki na podatek, tylko naliczała się w pełnej wysokości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku naliczenia drugiej wypłaty w miesiącu, wynikającej z korekty – storna naliczonych wcześniej nadgodzin lub korekty nieobecności. Składka zdrowotna była wówczas wyliczana w nieprawidłowej wartości – na elementach stornowanych była naliczona na minus, a na elementach naliczonych na nowo była zerowa przez co w skali całej wypłaty była ujemna.

Listy płac

Poprawiliśmy wydajność generowania wydruku Pełna lista płac dla dużej liczby pracowników. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik przebywał na urlopie wychowawczym przez część miesiąca oraz wypłaty były naliczane z przesunięciem, czyli tworzyły się dwie listy płac. W takiej sytuacji na wypłacie występowało nieprawidłowe ograniczenie składki zdrowotnej.

PPK

Na listach kadrowych w sekcji Dokumenty/PPK dodaliśmy wydruk Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK. Raport jest zgodny ze wzorem opublikowanym przez PFR Portal PPK w związku z Autozapisem do PPK. Pierwszy raz taką informację pracodawca ma obowiązek przekazać do ostatniego dnia lutego 2023 roku pracownikom, którzy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Kolejne informacje przekazywać będzie co 4 lata (a więc do końca lutego 2027 roku, do końca lutego 2031 roku itd.). Uwaga: Ustawa o PPK nie określa jak pracodawca powinien wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku informacyjnego. Należy mieć jednak na uwadze, że pracodawca powinien zrobić to w takiej formie, aby w razie sporu mógł udowodnić, że faktycznie wywiązał się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa o PPK.

PPK

Zmodyfikowaliśmy operację seryjną Operacje PPK/Automatyczne wznowienie wpłat do PPK dostępną w czynnościach na liście pracowników, tak aby dostosować ją do obowiązujących przepisów dotyczących ponownego autozapisu do PPK (pierwszy raz w 2023 roku). Autozapis oznacza, że pracodawca co 4 lata jest zobowiązany:

 • „zapisać” do programu wszystkie osoby, dla których wcześniej – w związku z tym, że złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywaniu wpłat do PPK – nie zawarł umowy o prowadzenie PPK; pracodawca ma obowiązek „zapisać” je do programu, a więc zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK, a następnie naliczać, pobierać i dokonywać wpłat do PPK za te osoby,
 • wznowić wpłaty do PPK za uczestników programu, którzy złożyli wcześniej deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,

chyba, że osoba zatrudniona/uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji. Uwaga: Raz złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym będzie miał miejsce autozapis. W związku z powyższym do operacji „Automatyczne wznowienie wpłat do PPK” dodaliśmy edycyjny parametr „Data zapisu/wznowienia”, który domyślnie ma ustawioną datę „01.03.2023”. Natomiast w kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne w sekcji „Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy” zmieniliśmy nazwę parametru „Data wznowienia odprowadzania składek” na „Data wznowienia naliczania składek”. Użycie operacji „Automatyczne wznowienie wpłat do PPK” spowoduje dla osób które kwalifikują się do autozapisu, wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika zgodnie z ustawioną datą automatycznego wznowienia w parametrze „Data zapisu/wznowienia”. Dodatkowo w kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne zostanie uzupełnione pole „Data wznowienia naliczania składek”, a w parametrze „Rodzaj wznowienia” zostanie ustawiona opcja „Automatycznie”. Pojawi się też informacja w logu o treści: „Pracownik …, Data wznowienia naliczania składek PPK została ustawiona na (…)”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38108.

PPK

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ponownego autozapisu do PPK (pierwszy raz w 2023 roku), jeżeli osoba zatrudniona nie złoży ponownie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, powinna zostać zapisana do programu automatycznie. Uwaga: Raz złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym będzie miał miejsce autozapis. Zasada ta dotyczy jednak tylko osób między 18. a 55. rokiem życia. Osoba taka, aby stać się uczestnikiem PPK i zacząć oszczędzać w tym programie, nie musi podejmować żadnych działań. Natomiast pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, aby przystąpić do tego programu powinni złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. W celu ułatwienia rozpoznania czy dany pracownik kwalifikuje się do autozapisu czy też nie, dodaliśmy na liście Kadry i płace/Kadry/Ewidencja PPK/Kwalifikacja PPK worker „Workers.AutoZapisPPK.Kwalifikacja”. Po wyciągnięciu tego workera na listę „Kwalifikacja PPK” pojawi się kolumna „Kwalifikacja Autozapis”, w której w zależności od spełnianych kryteriów będą zwracane następujące wartości:

 • dla osób w wieku 18 – 55 -gt; Tak (osoba zatrudniona jeżeli nie złoży ponownie deklaracji o rezygnacji w marcu 2023 roku i ma wymagany okres zatrudnienia oraz uczestnik PPK jeżeli nie złożył ponownie deklaracji o rezygnacji w marcu 2023 roku),
 • dla osób w wieku 55 – 70 -gt; Dobrowolnie (osoba zatrudniona jeżeli nie złoży ponownie deklaracji o rezygnacji w marcu 2023 roku i ma wymagany okres zatrudnienia oraz uczestnik PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, a którzy przed dniem 1 kwietnia ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, jeżeli chcą oszczędzać w PPK powinni złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK),
 • dla osób powyżej 70 lat -gt; Nie (dla osób zatrudnionych jeżeli nie złożyły ponownie deklaracji o rezygnacji w marcu 2023 roku i mają wymagany okres zatrudnienia oraz dla uczestników PPK, którzy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, a którzy przed dniem 1 kwietnia ukończyli 70 lat, podmiot zatrudniający nie może uwzględnić wniosku o dokonywanie wpłat do PPK).

Dodatkowo, aby powyższe wartości były widoczne w danym okresie, należy w filtrze „Rodzaj kwalifikacji” wybrać pusty zapis oraz należy sprawdzać listę osób w zależności od ustawień filtra „Zgłoszeni”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38108.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik od całości wynagrodzenia ma naliczane 50% koszty uzyskania, jednocześnie jest uczestnikiem PPK i ma naliczany przychód od składki pracodawcy wg daty wypłaty. W takiej sytuacji na drugiej wypłacie w miesiącu występowało nieprawidłowe ograniczenie składki zdrowotnej.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

Poprawiliśmy naliczanie elementów „Ryczałt za paliwo do 900 cm” oraz „Ryczałt za paliwo powyżej 900 cm” za okres stycznia 2023. Dotychczas podczas naliczania powyższych elementów za okres stycznia 2023 wartość ryczałtu za 1 km była pobierana według starych stawek, a nie zaktualizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2022 r. i obowiązujących od dnia 17.01.2023 r. Obecnie naliczenia zostały dostosowane do założeń aktualnego rozporządzenia.

Właściciel

Poprawiliśmy naliczanie za miesiąc styczeń 2023 składki zdrowotnej dla właściciela w przypadku, gdy miał wybraną jedną z następujących form opodatkowania: „Zasady ogólne – podatek według skali”, „Zasady ogólne – podatek liniowy”, „Karta podatkowa”. Dotychczas do naliczeń dla właścicieli za styczeń 2023 była brana kwota wynagrodzenia minimalnego obowiązującego od 01.01.2023 r. w kwocie 3490 zł, a powinna być jeszcze brana kwota 3010 zł. Zgodnie z informacją dotyczącą wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. opublikowaną przez ZUS, przyjęto jedną stawkę kwoty minimalnej na cały rok składkowy od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, czyli 3490 zł. Natomiast za styczeń 2023, który jest ostatnim miesiącem roku składkowego, składka zdrowotna jest obliczona od podstawy wymiaru w wysokości 3010 zł.

Podatek

Poprawiliśmy działanie programu w sytuacji, gdy w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki w sekcji „Zaliczka podatku” parametr „Oświadczenie PIT-2” ma wskazaną opcję „Nie stosuje po ustaniu stosunku prawnego” oraz zleceniobiorca ma dwie umowy, każdą w innej jednostce organizacyjnej z naliczonymi wypłatami do tych umów. Dotychczas w powyższym przypadku, gdy operator ma zabrane prawo do jednego z tych wydziałów, po wejściu na formularz umowy z wydziałem do którego ma dostęp pojawiał się komunikat z brakiem praw dostępu do danych z ID umowy zawartej dla jednostki organizacyjnej do której operator ma zakaz dostępu. Ten sam komunikat występował również przy próbie wygenerowania rachunku do umowy.

PPK

Uaktualniliśmy podstawy prawne oraz przypisy na wydruku Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji Dokumenty/PPK.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy przeliczanie edytowanej „Deklaracji PIT-8AR(12)”. Dotychczas w przypadku, gdy na formularzu rocznej deklaracji PIT-8AR(12) w pierwszej kolejności została użyta czynność „Edytuj formularz”, a następnie skorygowano dane i zastosowano przycisk „Przelicz” to w podsumowaniu usuwane były wartości w niektórych pozycjach. Obecnie użycie przycisku „Przelicz” w trybie edycji deklaracji powoduje przeliczenie tylko danych identyfikacyjnych, bez przeliczania wartości.

Deklaracje ZUS

Dla firm wielooddziałowych poprawiliśmy wyświetlanie danych oddziału na raporcie Informacja ZUS IMIR.

Nowy algorytm składki zdrowotnej

Poniższe zgłoszenia dotyczące składki zdrowotnej poprawiliśmy dla nowego algorytmu składki zdrowotnej. Nowy algorytm składki zdrowotnej zadziała, gdy w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Składki ZUS parametr „Uproszczony algorytm ograniczenia składki zdrowotnej” zostanie ustawiony na „Tak”. Zalecamy przestawienie powyższego parametru na „Tak”.

Księga inwentarzowa

Wyposażenie

Poprawiliśmy prezentacje pola dotyczącego numeru dokumentu pozyskania i nabycia w sytuacji, jeżeli w bazie występowały dokumenty z takim samym numerem i datą. Po wybraniu na kartotece wyposażenia jednego z takich dokumentów, w polu „Dokument” wyświetlany był numer ewidencji dokumentu, który powstał jako pierwszy. Aktualnie prezentowany jest prawidłowy numer dokumentu.

Dokumenty ŚT

Poprawiliśmy błąd, który powodował brak naliczenia ostatniego odpisu amortyzacyjnego z tytułu likwidacji środka trwałego, jeżeli dokument likwidacji został utworzony na inny dzień niż koniec miesiąca. Aktualnie odpisy amortyzacyjne podczas likwidacji środka trwałego naliczane są w kwocie uwzględniającej ostatni okres używania środka trwałego niezależnie czy likwidacja wykonywana jest w trakcie czy na koniec miesiąca.

Handel

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy agregowanie pozycji na dokumencie podrzędnym. Dotychczas nie działało ono poprawnie w przypadku, gdy do wystawionego już dokumentu podrzędnego dołączano korekty.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy anulowanie pozycji w sytuacji, gdy ZD było w zamkniętym, a KZD niezamkniętym okresie magazynowym i oba dokumenty zostały utworzone przed wykonaniem operacji zamknięcia okresu magazynowego.

Zestawienia obrotów

Poprawiliśmy wyświetlanie okresu w nagłówku zestawień obrotów. Do tej pory w przypadku zestawień obrotów wg magazynów, wg definicji dokumentów oraz wg definicji dokumentów rozchodowych okres za jaki robimy raport nie wyświetlał się na wydruku.

Płatności dokumentów handlowych

Wprowadziliśmy zmianę w podpowiadaniu ewidencji. Obecnie w przypadku wykrycia, że przepisana z dokumentu nadrzędnego ewidencja jest zablokowana, podpowie nam się kolejna odblokowana o tej samej formie płatności. Do tej pory, mimo blokady ewidencji, przepisywała się ona na dokument podrzędny, co powodowało błąd i brak możliwości zmiany płatności z poziomu dokumentu.

Definicje dokumentów

Wprowadziliśmy zmiany w opcjach parametru Edycja wartości dokumentu w definicji dokumentu handlowego.
Nazwa dotychczasowej opcji Pozwalaj na edycję po konwersji ulegnie zmianie na Pozwalaj na zmianę waluty, jednak działanie pozostanie niezmienione. Nowa opcja Pozwalaj na edycję umożliwiać będzie edycję podsumowania dokumentu handlowego w większym zakresie. Po jej ustawieniu będziemy mogli edytować wartość dokumentu na kwotę mniejszą lub większą niż wynika z tabeli VAT. Zmianie ulegnie równolegle płatność, jeżeli występuje na dokumencie.
Opcja ta domyślnie wybrana będzie w nowych bazach dla następujących dokumentów: ZKUE, ZKUE 2 oraz KZKUE.

KSeF

Poprawiliśmy generowanie pliku KSeF na korekcie faktury archiwalnej. Do tej pory generował się nieprawidłowy numer faktury korygowanej.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy wyliczanie ilości dostępnej (Workers.StanRezerwacji.IloscDostepna oraz Workers.StanRezerwacji.IloscRezerwowana) na fakturze utworzonej w relacji do zamówienia.

Pozostałe

Zoptymalizowaliśmy proces wyliczania praw obiektowych do dokumentu handlowego. Do tej pory, przy dużej ilości dokumentów z obrotami system zawieszał się, a w skrajnych sytuacjach nawet wyłączał.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy zwracanie zasobów utworzonych w tej samej sesji, przy wykorzystaniu własnej implementacji serwisu IWybórPartiiTowaru.

Projekty

Projekty

Poprawiliśmy działanie funkcjonalności „Napraw agregaty budżetu” uruchamiane dla projektów z budżetami zawierającymi dokumenty wystawione w latach wcześniejszych niż 2023. Od tej pory funkcjonalność działa poprawnie nie zależnie od daty wystawienia dokumentów rozliczających budżet.

Handel

Terminale płatnicze

Poprawiliśmy usuwanie wpisu o terminalu płatniczym (w Opcjach), aby usuwane były wraz z nim informacje o stanowiskach i operatorach.

Systemowe

Interfejs użytkownika

Rozwiązaliśmy problem przesuwających się ikon czynności, np. Wyloguj w głównym oknie programu. Przy różnie ustawionych widokach startowych ikony mogły pojawiać się z lewej lub prawej stronie górnej belki systemu.

Wersja multi

CRM

Panel użytkownika

Poprawiliśmy błąd występujący w nowym systemie praw polegający na braku możliwości włączenia Panelu użytkownika dla roli z przypisaną licencją wyłącznie na CRM.

Pulpity HR

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy „e-wniosek o rezygnację z PPK” tak, aby można go było składać ponownie, pomimo wcześniejszej rezygnacji z PPK. Dotychczas jeżeli pracownik w kartotece w zakładce PPK/Ogólne miał uzupełnione pole „Data rezygnacji z dokonywania wpłat składek” to podczas próby składania „e-wniosku o rezygnację z PPK” otrzymywał komunikat: „Już zrezygnowałeś z PPK”. Obecnie taki komunikat już się nie pojawia i pracownik może złożyć wniosek ponownie. „E-wniosek o rezygnację z PPK” należy do kategorii wniosków „Związane z PPK”.

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy „e-wniosek o delegację”, tak aby delegacja mogła być rozliczana jako strefa czasu pracy lub jako nieobecność. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje stref dodaliśmy nową definicję strefy czasu pracy „Delegacja służbowa”. Dodatkowo również w konfiguracji w zakładce Pulpity/Pulpity HR dodaliśmy parametr „e-wniosek o delegację – strefa zamiast nieobecności”, który na nowej bazie zostanie ustawiony na „Tak”, natomiast na konwertowanej na Nie”. Ustawienie tego parametru na „Nie” oznacza, że zatwierdzenie „e-wniosku o delegację” doda nieobecność, czyli będzie działać jak dotychczas. Natomiast, żeby zmienić sposób rozliczania nowych wniosków o delegację na według strefy czasu pracy należy parametr „e-wniosek o delegację – strefa zamiast nieobecności” ustawić na „Tak”. Wówczas zatwierdzenie „e-wniosku o delegację” nie doda nieobecności tylko strefę „Delegacja służbowa”.

e-wnioski

Zoptymalizowaliśmy wyświetlanie „Panelu użytkownika” w Pulpicie pracownika. Dotychczas w przypadku dużej ilości przetwarzanych wniosków było utrudnione logowanie użytkownika do Pulpitu pracownika.

Pulpit Kierownika

Czas pracy i nieobecności

Poprawiliśmy wyświetlanie list w Pulpicie Kierownika. Dotychczas w przypadku bardzo dużej liczby podwładnych wyświetlenie przez kierownika listy m.in.: pracowników, nieobecności, wniosków, limitów nieobecności, zestawienia czasu pracy, zestawienia planu pracy, mogło zakończyć się komunikatem: „Wystąpił błąd wykonania zapytania SQL przez serwer bazy danych…”. Aktualnie listy w Pulpicie Kierownika wyświetlają się poprawnie.

Pulpit Pracownika

Deklaracje pracownika

Poprawiliśmy możliwość wydrukowania w Pulpicie pracownika raportu Deklaracja PIT-11(29) w sytuacji, gdy w konfiguracji programu w zakładce Raportowanie/Ogólne parametr „Soneta ASPX – raporty używające mechanizmów HTML” jest ustawiony na „Tak”. Dotychczas w takim przypadku w Pulpicie pracownika w zakładce Deklaracje pracownika/Deklaracje podatkowe PIT na liście wydruków brakowało raportu Deklaracja PIT-11 w wersji 29.

Deklaracje pracownika

Poprawiliśmy generowanie się wydruków Deklaracja PIT-11(29) oraz Informacja ZUS IMIR w Pulpicie pracownika w przypadku, gdy pracownik w kartotece w zakładce Kadry/Dostęp WWW w parametrze „Preferowany język” ma wybraną opcję „en-US”. Dotychczas przy próbie wywołania powyższych raportów pojawiał się komunikat: „Index was outside the bounds of the array”. Wydruki dostępne są z poziomu zakładek Employee dashboard/Declarations/Tax Declarations (PIT) oraz Employee dashboard/Financial data/IMIR Information.

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

Teczki pracownicze

Poprawiliśmy działanie dokumentu dodatkowego „e-wniosek zlecenie nadgodzin” wystawionego przez kierownika. Wcześniej taki wniosek trafiał do e-teczki kierownika, obecnie po zainicjowaniu wniosku przez przełożonego trafia on do e-teczki pracownika, któremu zlecono nadgodziny. Uwaga: Na bazach po konwersji zablokowaliśmy dotychczasową definicję dokumentu dodatkowego „e-wniosek zlecenie nadgodzin” i dodaliśmy nową, spełniającą powyższe założenia. Zatem, aby „e-wniosek zlecenie nadgodzin” był widoczny dla odpowiednich operatorów należy na nowej definicji dokumentu dodatkowego w zakładce „Prawa danych” nadać dla nich prawa dostępu. Natomiast na nowych bazach będzie dostępna tylko jedna definicja dokumentu dodatkowego „e-wniosek zlecenie nadgodzin”.

Workflow

Schemat generatora obiektów

Poprawiliśmy działanie schematów generowania obiektów dla procesów jednozakładkowych, w których obiektem docelowym jest dokument dodatkowy (DbTuple), a źródłowym tabela WFWorkflows. Obecnie po wybraniu typu docelowego Tuples obiekty generują się prawidłowo.

Handel

Pozostałe

Poprawiliśmy błąd, który występował po wejściu na dowolną listę dokumentów handlowych przy ustawieniu interfejsu operatora na język obcy.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.2.6 z dnia 27.01.2023

2212.2.6.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Księga inwentarzowa

Dokumenty ŚT

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Księgowość

Matryce dokumentów

Poprawiliśmy błąd, który powodował wylogowanie z programu podczas dodawania matrycy dokumentu jeżeli na liście „Ewidencja dokumentów/Matryce dokumentów” były ustawione filtry. Aktualnie błąd nie występuje i możliwe jest dodawanie matryc dokumentów niezależnie od wybranych na liście filtrów.

RMK

Poprawiliśmy błąd występujący podczas generowania planu RMK w sytuacji, kiedy na obrocie RMK była podana tylko jedna wartość: podatkowa lub bilansowa, a druga wynosiła 0. Po zmianach błąd nie występuje.

Dokumenty Ewidencji

Dodaliśmy możliwość wprowadzenia ujemnej ilości paliwa na ewidencji kosztu przebiegu pojazdu w przypadku korekt faktur kosztowych z korektą ilościową paliwa. Pozwoli to na skorygowanie kosztu oraz ilości paliwa z odpowiednim naliczeniem opłat za środowisko.

Obroty i salda

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający wyświetlenie listy „Porównanie sald BZ i BO” w przypadku braku zdefiniowanego okresu obrachunkowego zgodnego z bieżącą datą. Aktualnie lista jest widoczna niezależnie od istniejących okresów obrachunkowych.

Kadry i Płace

Ewidencja czasu pracy

Poprawiliśmy wykazywanie podsumowania w wydrukach Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa oraz Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa, RCP. W przypadku występowania u pracownika poniższych nieobecności: „Urlop bezpłatny (art 174 kp)”, „Urlop szkoleniowy”, „Urlop okolicznościowy”, „Urlop wypoczynkowy dodatkowy”, „Nieobec.nieusprawiedliwiona” w podsumowaniu w nieprawidłowy sposób wyświetlana była ilość tych nieobecności – zamiast w godzinach (np. 24:00), suma była podawana w dobach (np. 1). Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Listy płac

Na wydruku Zestawienie wg jednostek organizacyjnych, stanowisk poprawiliśmy wykazywanie podsumowania w kolumnie „PPK Uczestnika, PPK Pracodawcy”. Dotychczas w wierszach „Suma grupy” oraz „Suma” dla kolumny „PPK Uczestnika, PPK Pracodawcy” brak było sumowania wartości. Raport dostępny jest z listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Pasek wypłaty

Na wydrukach Pasek wypłaty oraz Paski wypłat w części „Oświadczenie płatnika składek” zmieniliśmy odmianę słowa „świadomy/świadoma”, tak aby bez względu na płeć pracownika zawsze wyświetlało się „świadomy”. Raport Pasek wypłaty dostępny jest z listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty, natomiast raport Paski wypłat dostępny jest z listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Wydruki kadrowe

Poprawiliśmy wykazywanie danych w raporcie „Informacja o warunkach zatrudnienia”. W przypadku kiedy wprowadzona była korekta limitu nieobecności w bilansie otwarcia dla urlopów, informacja ta nie była uwzględniana na wydruku. Natomiast jeśli okres rozliczeniowy wynosił 3 miesiące, to występowała literówka w słowie „miesiące”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Świadectwo Pracy

Ujednoliciliśmy format daty wydruku w raportach Świadectwo pracy oraz Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej. W tym celu do daty wydruku widocznej w raporcie Świadectwo pracy dodaliśmy na końcu literę „r.”. Wydruki dostępne są z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”.

Wydruki kadrowe

Poprawiliśmy wykazywanie danych na wydruku Lista pełna. Dotychczas w formacie REPX dane były pobierane zgodnie z aktualną datą systemową, a powinny z datą wybraną w filtrze nad listą pracowników. Raport Lista pełna dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja pracowników”.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki, które od 01.01.2023 r. przyjmują następujące wartości:

 • Przeciętne miesięczne w czwartym kwartale: 6965,94 zł
 • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • Na ubezpieczenie zdrowotne: 5224,46 zł

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r.

PFRON

Zaktualizowaliśmy kwoty dofinansowań PFRON zgodnie z przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych obowiązują za okres począwszy od miesiąca stycznia 2023 r.:

 • 2400 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 1350 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 500 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Natomiast dla osób z orzeczeniem specjalnym będą to kwoty:

 • 3600 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 2250 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 1100 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie składki zdrowotnej na deklaracji PIT-11 w przypadku wynagrodzenia prokurenta. Dotychczas jeśli naliczone były elementy z pozycją PIT: „PIT-11 F. Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy” to mimo naliczonej składki zdrowotnej na wypłatach, nie była ona wykazywana na deklaracji PIT-11 w polu 122 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane przez płatnika do wysokości 9% podstawy jej wymiaru”.

Ewidencja czasu pracy

Poprawiliśmy wykazywanie zwolnienia chorobowego oznaczonego jako leczenie szpitalne na wydruku Ewidencja czasu pracy. Dotychczas taka nieobecność zliczana była w kolumnie „Ch”, a teraz będzie w kolumnie „Cs”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Podatki RSP

Dodaliśmy w konfiguracji w zakładce Kadry i Płace/Płace/Podatki RSP w sekcji „Podstawa opodatkowania członka RSP” parametr „Mnożnik opodatkowania podstawy zasiłku wyłącznie do zasiłków chorobowych i wypadkowych”. Parametr domyślnie ustawiony jest na „TAK”. Takie ustawienie powoduje, że mnożnik opodatkowania podstawy zasiłku ma zastosowanie wyłącznie do zasiłków chorobowych i wypadkowych w wypłatach. Pozostałe zasiłki nie będą przeliczane mnożnikiem, tak jak dotychczas.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie zasiłku opiekuńczego na deklaracji PIT-11(29), w przypadku korekty wypłaty ze względu na wycofanie kosztów autorskich. Jeżeli na wypłacie korygującej wystąpił zarówno zasiłek opiekuńczy jak i macierzyński, to na deklaracji PIT-11 nie było wykazanej kwoty zasiłku opiekuńczego.

Umowa cywilnoprawna

Wyłączyliśmy umowy cywilnoprawne z działania parametru „Oświadczenie PIT-2”, który dotyczy stosowania przez płatników oświadczeń i wniosków po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi. Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów w przypadku umowy zlecenia stosunek prawny nie ustaje z chwilą wykonania zlecenia lecz z chwilą, gdy strony umowy zlecenia wykonają względem siebie zobowiązania, polegające m.in. na wypłacie wynagrodzenia odpowiadającego wykonanej pracy. Parametr „Oświadczenie PIT-2” dostępny jest w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki w sekcji „Zaliczka podatku”.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie zasiłku macierzyńskiego na deklaracji PIT-11. W przypadku wypłaty korygującej do wysokości zasiłku macierzyńskiego, różnica zasiłku z korekty była wykazywana w pozycji „Inne źródła”, zamiast w wierszu do wykazania zasiłków macierzyńskich.

PPK

Zgodnie z przepisami dotyczącymi PPK, pracownik, który złoży deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, musi liczyć się z tym, że co 4 lata będzie miał miejsce ponowny tzw. autozapis (pierwszy raz w 2023 roku). Pracodawca ma obowiązek poinformować o autozapisie wszystkie osoby, które do momentu, w którym przekazywał będzie taką informację, złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Raz złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym pracodawca jest zobowiązany do wznowienia dokonywania wpłat do PPK za taką osobę. Oznacza to, że informacja o ponownym autozapisie powinna trafić do:

 • osoby zatrudnionej, która złożyła taką deklarację przed zawarciem w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK,
 • uczestnika PPK, który złożył taką deklarację w trakcie oszczędzania w PPK.

W celu przypomnienia pracodawcy o obowiązku poinformowania pracowników o autozapisie do PPK zmodyfikowaliśmy nazwę definicji zadania „Powiadomienie o automatycznym wznowieniu wpłat do PPK” na „Powiadomienie o autozapisie do PPK”. Definicja zadania dostępna jest w konfiguracji w zakładce Systemowe/Definicje zadań oraz domyślnie ma ustawiony parametr „Blokada” na „Tak”. Po jej odblokowaniu operatorowi, który ma zaznaczony parametr „Wyświetlaj przypominacz” na „Tak” będzie się pojawiać przypomnienie o konieczności poinformowania o autozapisie do PPK pracowników, którzy spełniają wcześniej wymienione warunki, czyli złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK lub złożyli taką deklarację w trakcie oszczędzania w PPK. Powiadomienie będzie generowane co 4 lata, począwszy od 1 do 28 lutego 2023 r. o treści: „W dniu 28.02.2023 upływa termin powiadomienia pracownika o autozapisie do PPK”. Uwaga: Powiadomienie działa jak standardowe powiadomienia tzn. tylko dla kartotek zmodyfikowanych po odblokowaniu powiadomienia.

Deklaracja PIT

Na wydruku Deklaracja PIT-11(29) w formacie ASPX poprawiliśmy wykazywanie zasiłków w części E w wierszu „15. Inne źródła”. W polach numer 91 i 93 nadmiarowo wyświetlała się zdublowana kwota z pola numer 90. Obecnie raport generuje się poprawnie.

Handel

Towary

Poprawiliśmy dodawanie adresu WWW w karcie towaru. Dotychczas adres mógł się przypisać nie do towaru, tylko do kontrahenta, jeśli wcześniej otwierana była karta kontrahenta.

KSeF

Dostosowaliśmy definicję do eksportu faktury do KSeF w przypadku samofakturowania w instalacji wielofirmowej.

Wydruki dokumentów

Zmieniliśmy sposób drukowania danych sprzedawcy na wydruku faktury sprzedaży w przypadku transakcji wewnątrz grupy VAT (niepodlegających podatkowi VAT). W takim przypadku, w danych sprzedawcy drukujemy wprost dane firmy, a nie grupy VAT, do której ona należy.

Wydruki dokumentów

Zmieniliśmy wydruk faktury końcowej, rozliczającej faktury zaliczkowe. Jeśli faktura ma zerową wartość (faktury zaliczkowe pokrywają 100% wartości), to nie drukujemy pustej tabeli VAT faktury.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy dodawanie pozycji na dokument podrzędny podczas dołączania nadrzędnego. Dotychczas, jeśli najpierw zrealizowano dokumentem podrzędnym pozycję częściowo, a potem dołączano ten sam dokument, skutkowało to zwiększeniem ilości w pozycji już istniejącej, a nie dodaniem nowej pozycji. Obecnie działanie jest zależne od ustawienia parametru relacji dotyczącego łączenia pozycji.

Generator zamówień

Poprawiliśmy działanie czynności Generuj zamówienia. Dotąd nie udawało się za pomocą tej czynności utworzyć dokumentu (zamówienia do dostawcy), gdy kontrahent miał włączoną blokadę sprzedaży, która nie powinna mieć skutku podczas wystawiania dokumentu przychodowego.

Ceny i rabaty

Udostępniliśmy czynność służącą do przepisania cen z dokumentu do kart towarowych. Jest to rozszerzenie działania czynności Zapisz ceny i rabaty.

KSeF

Dodaliśmy przepisywanie nazwy towaru z pliku do pozycji dokumentu podczas tworzenia dokumentu handlowego z pliku pobranego z KSeF w przypadku, gdy towar nie został zidentyfikowany i podstawiany jest domyślny z konfiguracji.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie nagłówka dokumentu Odbiorca Kontrahent. Po zmianach związanych z grupami VAT, przy takiej konfiguracji nagłówka dokumentu i po wybraniu odbiorcy nie ustawiał się poprawnie kontrahent nadrzędny.

WMS Konektor

W definicji XML do pobierania danych o kontrahentach dodaliśmy pole z uwagami do lokalizacji.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy drukowanie nazwy procedury na korekcie faktury. Po zmianach związanych z samofakturowaniem, na wydruku korekty pojawiała się niepoprawna nazwa procedury, jeśli w definicji dokumentu korygowanego skonfigurowano ustalanie nazwy procedury za pomocą cechy, a w definicji korekty standardowo.

Nieruchomości

Nieruchomości

Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwość wyświetlenia cech na formularzy obiektu w obszarze Nieruchomości. Od teraz po dodaniu cech do tabeli NieruchomościHis cechy te będą mogły być wyświetlone w formularzu Użytkownika na danym typie obiektu nieruchomości (Ustawienia konfiguracyjnej folder Nieruchomości\Typy obiektów) i będą widoczne podczas dodawania obiektu w obszarze nieruchomości.

Workflow

Pozostałe

Poprawiliśmy eksport Rozwiązań na dysk. Od teraz struktura folderów generuje się prawidłowo, a w folderach najniższego rzędu pojawią się pliki wybranego rozwiązania.

Kadry i Płace

Nieobecności

Dla wydruku w formacie ASPX Zestawienie nieobecności poprawiliśmy wywoływanie jako „Arkusz kalkulacyjny” w sytuacji, gdy pracownik miał stanowisko ze znakiem „amp;”. Dotychczas przy takiej próbie pojawiał się komunikat: „Błędny kod znaku specjalnego …” uniemożliwiający eksport wydruku do arkusza kalkulacyjnego. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Wersja multi

Ewidencja Środków Pieniężnych

Eksport przelewów

Dodaliśmy możliwość eksportu przelewów bez użycia Helpera. Na formularzu czynności „Eksport przelewów” dodany został parametr o nazwie: „Nie korzystaj z Helpera”, po zaznaczeniu którego plik przelewu pobierany jest bez wykorzystania Helpera. Nowy parametr domyślnie ustawiony jest na „Nie”, co powoduje, że funkcjonalność działa jak dotychczas, czyli z wykorzystaniem Helpera.

Wersja platynowa

Wersja standard

Księga inwentarzowa

Dokumenty ŚT

Poprawiliśmy w konfiguracji wielofirmowej generowanie amortyzacji wg rodzaju KŚT. Przed zmianą przy generowaniu amortyzacji według rodzaju KŚT nie było uwzględniane przyporządkowanie środka trwałego do firmy. Po zmianach błąd nie występuje.

Workflow

Harmonogram zadań

Poprawiliśmy wyświetlanie formularza aktywnego zadania globalnego. Po podniesieniu zadania poprzez dwukrotne kliknięcie oraz przycisk Otwórz prawidłowo wyświetla się formularz zadania.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.2.5 z dnia 20.01.2023

2212.2.5.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski
e-wnioski

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Wersja platynowa

Wersja standard

Handel

KSeF

Księgowość

Oddział

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Ewidencja Środków Pieniężnych

Różnice kursowe

Zautomatyzowaliśmy przygotowywanie wyceny statystycznej (bilansowej) walutowych środków pieniężnych. W dokumencie Polecenie księgowania dodaliśmy czynność „Różnice kursowe MW – statystyczne”, która daje możliwość wygenerowania wyceny oraz jej wystornowania w nowym okresie. Wyceny zasobów można dokonać dla pojedynczej ewidencji środków pieniężnych lub dla wielu ewidencji, można również dokonać tej wyceny zarówno syntetycznie, dla sumy zasobów w danej ewidencji jak i analitycznie, dla każdego z zasobów.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Udostępniliśmy komunikacje opartą o webservice z bankiem PKO BP. Dzięki webservice iPKO Biznes możecie Państwo bezpośrednio z programu:

 • sprawdzić saldo rachunków bankowych,
 • pobrać historię operacji (na dowolny moment, także kilkukrotnie w ciągu dnia),
 • pobrać wyciągi bankowe (PDF, MT940),
 • wysłać przelewy (obsługiwane są następujące typy przelewów: przelew krajowy (w tym ZUS), podatkowe, płatność podzielona (w tym także MPP okresowy), przelew zagraniczny, w tym SEPA),
 • zaktualizować statusy przelewów.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Alior Bank – dostosowaliśmy stosowanie znaków specjalnych w polu „Adnotacje do aktualnych wymagań serwisu bankowego”. Przed poprawką nie było możliwe wysłanie przelewów walutowych ze względu na występowanie niedozwolonych znaków w tym polu.

Kadry i Płace

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy zleceniobiorca miał dwie umowy cywilnoprawne oraz w danym miesiącu kończył 26 rok życia. W takiej sytuacji jeżeli wynagrodzenie za umowę było naliczone przed urodzinami to składka zdrowotna naliczała się w prawidłowej wartości, a jeżeli po dacie urodzin to składka zdrowotna naliczała się w nieprawidłowej wartości.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

Dostosowaliśmy konfigurację elementów wynagrodzenia, tak aby wliczanie elementu wynagrodzenia do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny było możliwe poprzez odpowiednie ustawienie parametru. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Dodatkowe” dodaliśmy sekcję „Wynagrodzenie za nadgodziny” wraz z parametrem „Wliczaj do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny”. Parametr może przyjmować następujące wartości:

 • Nie – jest to ustawienie domyślne, element wówczas nie będzie wliczany do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny,
 • Wliczaj z nominału – do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny będzie wliczany składnik główny elementu podzielony przez czas nominalny,
 • Wliczaj wypłacone – do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny zostanie wliczona wartość elementu wypłacona, podzielona przez czas przepracowany.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym oraz jednocześnie ma wypłacany element nieoskładkowany i opodatkowany. W takiej sytuacji ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku wyliczało się w nieprawidłowej wartości.

Wydruki kadrowe

Poprawiliśmy działanie raportu Oświadczenie ZUS ZNP-7. Dotychczas na wydruku w sekcji „Twoje dane” w polu „Miejscowość” zawsze wykazywał się „Kraków” bez względu na dane adresowe wprowadzone w kartotece pracownika. Dodatkowo nie uzupełniało się pole „Nazwa państwa”, jeśli adres pracownika był inny niż polski. Obecnie raport generuje się poprawnie. Wydruk dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony na część etatu oraz dodatkowo miał umowę zlecenia. W takiej sytuacji, gdy wynagrodzenie za etat było naliczone w pierwszej kolejności, a następnie na drugiej wypłacie w miesiącu naliczano wynagrodzenie za umowę tylko w kwocie zero, to na tej drugiej wypłacie była zwracana składka zdrowotna z etatu.

Praca zdalna

Dodaliśmy nowy parametr związany z pracą zdalną. W kartotece pracownika w Kalendarz/Praca zdalna możemy określić „Model pracy”, dostępne wartości:

 • Praca stacjonarna,
 • Praca hybrydowa,
 • Praca zdalna,
 • Nie dotyczy.

Informacja ułatwi podjęcie decyzji o zleceniu pracy zdalnej pracownikowi.

Praca zdalna

Dodaliśmy obsługę dodatkowych typów limitów pracy zdalnej. W związku z tym w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje rodzaju pracy zdalnej na definicji rodzaju pracy zdalnej dodaliśmy parametr „Typ”, w którym można wskazać jedną z opcji:

 • Tygodniowy,
 • Miesięczny,
 • Roczny.

Parametr będzie aktywny w momencie, gdy parametr „Limit [dni]” zostanie ustawiony na „Tak”. Pozwoli to użytkownikowi określić limit np. „Pracy zdalnej okazjonalnej” – 2 dni w tygodniu.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy ograniczanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku w przypadku korekty wynagrodzenia chorobowego. W przypadku naliczania wypłaty korekty z edycją miesiąca ZUS składka zdrowotne ograniczała się do niepoprawnej wartości.

Oświadczenia i wnioski

Dodaliśmy nowy wydruk Oświadczenie – PIT-2A, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Jest to druk PIT-2A w wersji 8, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2023 r. PIT-2A to oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oświadczenie to składają płatnikowi m.in. osoby:

 • otrzymujące rentę lub emeryturę z zagranicy,
 • otrzymujące stypendium,
 • tymczasowo aresztowane lub skazane, otrzymujące należności za pracę,
 • otrzymujące świadczenie integracyjne i motywacyjną premię integracyjną,
 • będące członkami spółdzielni otrzymującymi oprocentowanie wkładów pieniężnych,
 • będące żołnierzami otrzymującymi świadczenia pieniężne wynikające z przepisów o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • otrzymujące świadczenia pieniężne z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub stażu uczniowskiego,
 • otrzymujące świadczenia z Funduszu Pracy,
 • otrzymujące świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Składa się je przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym zacznie się osiągać dochody. Po otrzymaniu PIT-2A płatnik obliczoną zaliczkę na podatek pomniejsza o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej.

Deklaracja PIT

Dodaliśmy wydruk w formacie ASPX dla deklaracji PIT-11(29).

Zaliczka podatku

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r. obsłużyliśmy stosowanie przez płatników oświadczeń i wniosków po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi. Zgodnie z objaśnieniami do formularza PIT-2(9) po ustaniu stosunku prawnego łączącego strony, płatnik przy obliczaniu zaliczek na podatek nie stosuje oświadczeń i wniosków złożonych uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków podatnika zawartych w części H i I niniejszego formularza, czyli:

 • wniosku podatnika składanego płatnikowi o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 • wniosku podatnika składanego płatnikowi o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym dostosowaliśmy naliczenia podatkowe na wypłacie po ustaniu zatrudnienia. W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki w sekcji „Zaliczka podatku” dodaliśmy parametr „Oświadczenie PIT-2”, który może przyjąć następujące wartości:

 • Nie stosuje po ustaniu stosunku prawnego – ustawienie domyślne i oznacza, że w przypadku gdy na datę wypłaty nie trwa żaden stosunek prawny to nie stosujemy oświadczenia PIT-2 w zakresie:
  • kwoty zmniejszającej podatek (1/12,1/24,1/36),
  • preferencyjnego opodatkowania – w przypadku ustawienia w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” w parametrze „Typ progów podatkowych” opcji „Wspólne opodatkowanie”, po ustaniu zatrudnienia będą sprawdzane standardowe progi podatkowe i według nich będzie liczona zaliczka podatku oraz nie będzie stosowany parametr dotyczącego kwoty zmniejszającej podatek przy wspólnym opodatkowaniu,
  • stosowania podwyższonych kosztów podatkowych – po ustaniu zatrudnienia będą stosowane standardowe koszty:
   • jeżeli w kartotece w zakładce Kadry/Dane podatkowe jest ustawienie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu to po ustaniu zatrudnienia stosujemy koszty z jednego stosunku pracy,
   • jeżeli w kartotece w zakładce Kadry/Dane podatkowe na kosztach uzyskania przychodu jest ustawiony mnożnik zero to po ustaniu zatrudnienia tez stosujemy podstawowe koszty z jednego stosunku pracy,
  • zwolnień podatkowych duża rodzina, pracujący emeryt, powracający z zagranicy (Uwaga: nie dotyczy zwolnienia z podatku dla osób do 26 roku życia)
  • niepobierania zaliczki podatku do 30 000 zł.
 • Stosuj zawsze – ustawienie oznacza, że oświadczenie PIT-2 będzie stosowane również po ustaniu stosunku prawnego.

Ulga podatkowa

Dostosowaliśmy naliczenia ulgi podatkowej przy preferencyjnym opodatkowaniu dochodów do przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r. Zgodnie z tymi przepisami złożenie przez podatnika wniosku o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko – w sytuacji gdy:

 • przewidywane dochody podatnika będą poniżej kwoty 120 000 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów – powoduje, że płatnik – oprócz podstawowego pomniejszenia o kwotę 300 zł, stosuje dodatkowe pomniejszenie w tej wysokości. Tym samym płatnik może maksymalnie pomniejszyć zaliczkę o 600 zł. Odpowiednio dodatkowe pomniejszenie w wysokości 300 zł płatnik stosuje w związku z powyższym oświadczeniem podatnika o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Kwota 300 zł odliczana od zaliczki w ramach dodatkowego pomniejszenia jest stosowana w całości (nie może być dzielona na części),
 • przewidywane dochody podatnika będą powyżej kwoty 120 000 zł, a odpowiednio przewidywane dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty – powoduje, że płatnik może pomniejszyć zaliczkę wyłącznie o jedną kwotę wolną. Płatnik nie stosuje natomiast dodatkowego pomniejszenia w wysokości 300 zł.

W celu obsłużenia powyższego naliczenia należy wykonać aktualizację kartoteki pracownika i na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” w parametrze „Typ progów podatkowych” ustawić opcję „Wspólne opodatkowanie”. Takie ustawienie spowoduje, że parametr „Naliczaj pojedynczą ulgę podatkową przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” automatycznie zostanie ustawiony na „Tak” oraz w zależności od początkowych ustawień w parametrze „Ulga podatkowa” zostanie wskazana następująca wartość ulgi podatkowej:

 • jeżeli w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” w parametrze „Ulga podatkowa” była wybrana opcja „1/12 kwoty zmniejszającej podatek” i mnożnik miał wartość różną od zera to automatycznie zostanie on ustawiony jako 2, a w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” zostanie ustawiony na 0,
 • jeżeli w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” w parametrze „Ulga podatkowa” była wybrana opcja „1/12 kwoty zmniejszającej podatek” i mnożnik miał wartość różną od zera to automatycznie zostanie on ustawiony jako 2, a w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” mnożnik miał wartość zero to pozostanie ustawiony jako 0,
 • jeżeli zarówno w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” jak i w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” mnożniki dla ulgi podatkowej miały wartość zero to zostaną ustawione jako 0,
 • jeżeli zarówno w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” jak i w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” w parametrze „Ulga podatkowa” były wybrane inne opcje niż „1/12 kwoty zmniejszającej podatek” to nie nastąpi żadna zmiana mnożników, decyzje o wysokości ulg dla poszczególnych sekcji musi podjąć użytkownik.

Uwaga: Jeżeli preferencyjne opodatkowanie było ustawione już wcześniej, czyli była wykonana aktualizacja kartoteki pracownika i na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” w parametrze „Typ progów podatkowych” wybrana została opcja „Wspólne opodatkowanie” oraz ówczesny parametr „Nie naliczaj ulgi podatkowej przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” został zaznaczony na „Tak” to po konwersji bazy należy własnoręcznie zweryfikować mnożniki przy uldze podatkowej.

Ulga podatkowa

Dostosowaliśmy naliczenia ulgi podatkowej przy preferencyjnym opodatkowaniu dochodów do przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r. Zgodnie z tymi przepisami podatnik może złożyć oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz wskazać, że jego przewidywane roczne dochody:

 • nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika – wówczas zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego płatnik pobiera w wysokości 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i pomniejsza je za każdy miesiąc o dodatkową kwotę 300 zł,
 • przekroczą kwotę 120 000 zł, a dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają 120 000 zł – wówczas zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego płatnik pobiera w wysokości 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika.

W związku z powyższym zmieniliśmy w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe nazwę parametru „Nie naliczaj ulgi podatkowej przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” na „Naliczaj pojedynczą ulgę podatkową przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu”. Parametr pozwala na wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko z uwzględnieniem naliczania zaliczki podatku w pierwszym progu podatkowym z potrąceniem dodatkowej ulgi podatkowej i w drugim progu podatkowym bez dodatkowej ulgi podatkowej po przekroczeniu limitu. Parametr domyślnie jest ustawiony na „Nie”. W celu obsłużenia powyższego naliczenia należy wykonać aktualizację kartoteki pracownika i na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” w parametrze „Typ progów podatkowych” ustawić opcję „Wspólne opodatkowanie”. Takie ustawienie spowoduje, że powyższy parametr automatycznie zostanie ustawiony na „Tak”, co oznacza że po przekroczeniu limitu progu podatkowego, będzie naliczana pojedyncza ulga podatkowa. Limit progu podatkowego odczytywany jest z konfiguracji z zakładki Kadry i płace/Płace/Podatki z sekcji „Progi podatkowe”. Uwaga: Do limitu nie są wliczane przychody ryczałtowe.

Urzędy skarbowe

Zaktualizowaliśmy listę urzędów skarbowych zgodnie z plikiem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów. Czynność „Import urzędów skarbowych” do pobrania i aktualizacji urzędów skarbowych dostępna jest z listy Kontrahenci i urzędy/Urzędy skarbowe.

Umowa cywilnoprawna

Poprawiliśmy działanie programu podczas wprowadzania umów cywilnoprawnych z datą końcową na 31.12.2022 r., naliczania wynagrodzeń z tytułu umów na dzień 31.12.2022 r. oraz zmiany na formularzu umowy cywilnoprawnej parametru dotyczącego kwoty umowy z „Brutto” na „Netto”. Dotychczas w powyższych przypadkach jeżeli dodatkowo były wprowadzone jeszcze umowy ryczałtowe to występowało czasami zawieszanie się programu.

Nowy algorytm składki zdrowotnej

Poniższe zgłoszenia dotyczące składki zdrowotnej poprawiliśmy dla nowego algorytmu składki zdrowotnej. Nowy algorytm składki zdrowotnej zadziała, gdy w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Składki ZUS parametr „Uproszczony algorytm ograniczenia składki zdrowotnej” zostanie ustawiony na „Tak”. Zalecamy przestawienie powyższego parametru na „Tak”.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie zaliczki pobranej przez płatnika na „Deklaracji PIT-11(29)” w przypadku, gdy pracownik cały miesiąc był nieobecny i miał naliczony zasiłek. W takiej sytuacji na „Deklaracji PIT-11(29)” zaliczka podatku wykazywała się w podwojonej wartości w kolumnie „Zaliczka pobrana przez płatnika”. Obecnie wykazuje się ona już poprawnie.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej na wypłacie korygującej, w przypadku naliczania wyrównania po korekcie wynagrodzenia chorobowego na zasiłek.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku na wypłacie, gdzie był rozliczany zasiłek oraz element, który był nieopodatkowany, nieoskładkowany i niewpływający na kwotę do wypłaty.

Składka Zdrowotna

W celu dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów składkowo-podatkowych zrobiliśmy refaktoring algorytmu składki zdrowotnej. W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Składki ZUS dodaliśmy parametr „Uproszczony algorytm ograniczenia składki zdrowotnej” z możliwością zaznaczenia opcji „Tak” lub „Nie”. Ustawienie tego parametru na „Tak” oznacza, że naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej będzie działało według nowego algorytmu. Uwaga: Parametr „Uproszczony algorytm ograniczenia składki zdrowotnej” na nowych bazach domyślnie będzie ustawiony na „Tak”, natomiast na bazach konwertowanych na „Nie”.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym oraz jednocześnie ma wypłacane elementy oskładkowane i opodatkowane, gdzie jeden z nich nie podlega uldze i kosztom. W takiej sytuacji ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku wyliczało się w nieprawidłowej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik od całości wynagrodzenia ma naliczane 50% koszty uzyskania, jednocześnie jest uczestnikiem PPK i ma naliczany przychód od składki pracodawcy wg daty wypłaty. W takiej sytuacji na drugiej wypłacie w miesiącu występowało nieprawidłowe ograniczenie składki zdrowotnej.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik cały miesiąc przebywał na zasiłku i na wypłacie oprócz zasiłku ma również naliczony element opodatkowany, niepodlegający składkom ZUS oraz element opodatkowany i oskładkowany. W takiej sytuacji składka zdrowotna była naliczana w nieprawidłowej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku korekty umowy zlecenia z opcją edycji miesiąca ZUS i umowie rozliczanej 50% kosztami uzyskania przychodu. W takiej sytuacji na wypłacie korekty składka zdrowotna nie była ograniczana do wysokości naliczonej zaliczki podatku.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy zleceniobiorca ma dwie umowy rozliczane kosztami 50% i podlegające składkom ZUS. W takiej sytuacji otrzymywano różne wartości składki zdrowotnej w zależności od tego czy wypłaty naliczane były poprzez przycisk „Nalicz wypłaty” czy poprzez przycisk „Nalicz umowę”.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik ma dwa etaty połączone wieloetatowością i na jednym z etatów jest wypłacana niska kwota wynagrodzenia zasadniczego. W takiej sytuacji na naliczonych wypłatach składka zdrowotna była wykazywana w nieprawidłowej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik od całości wynagrodzenia ma naliczane 50% koszty uzyskania, jednocześnie jest uczestnikiem PPK i ma naliczany przychód od składki pracodawcy wg daty wypłaty. W takiej sytuacji na naliczonej wypłacie nie następowało ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki podatku.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik w kartotece na zakładce Kadry/Dane podatkowe w parametrze „Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania” ma wpisane „100%” oraz ma umowę z kosztami 50%. W takiej sytuacji składka zdrowotna naliczona na wypłacie umowy była w nieprawidłowej wartości, jeżeli wcześniej na wypłacie etatowej została ograniczona do wysokości zaliczki na podatek.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik w kartotece na zakładce Kadry/Dane podatkowe w parametrze „Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania” ma wpisane „100%” oraz oprócz wynagrodzenia zasadniczego ma również premię podlegającą standardowym kosztom, która jest naliczana na osobnej wypłacie. W takiej sytuacji, gdy na drugiej wypłacie w miesiącu wypłacano kwotę na tyle niską, że standardowe koszy uzyskania przychodu zerowały podstawę opodatkowania na tej wypłacie to składka zdrowotna była nieprawidłowo zwracana w całości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik ma dwa etaty o zbliżonych kwotach wynagrodzenia zasadniczego, które połączone są wieloetatowością. W takiej sytuacji, gdy wypłaty za oba etaty były naliczane jednocześnie występowało nieprawidłowe ograniczenie składki zdrowotnej.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik na pierwszej wypłacie w miesiącu ma naliczony zasiłek chorobowy oraz elementy podlegające składce zdrowotnej, ale w takiej wysokości, że następuje ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku. Natomiast na drugiej wypłacie naliczona jest „Korekta zaliczki podatku”. W takiej sytuacji w zależności od tego czy na wypłacie pierwotnej był element który nie podlega uldze i kosztom, na drugiej wypłacie składka zdrowotna była zwracana w całości lub w części.

Deklaracja PIT

Zaktualizowaliśmy przypisy na wydruku Deklaracja PIT-4R(12).

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korekty z tytułu przekroczenia 30- krotności składek ZUS.

Deklaracja PIT

Na wydruku Deklaracja PIT-8AR (10) poprawiliśmy wyświetlanie kwot na stronie 4. Dotychczas na powyższej stronie kwoty były przesunięte o dwa wiersze w dół, co powodowało nieczytelność wydruku. Obecnie wartości wyświetlają się w prawidłowych pozycjach.

Handel

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy działanie czynności Anuluj nierozliczone pozycje. Dotychczas nie miała ona żadnego skutku w przypadku, gdy do zamówienia wystawiono fakturę proforma, a następnie dokument wydania w relacji do niej.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy wymuszony wybór zasobu podczas wystawiania dokumentu w relacji. Dotychczas w oknie wyboru zasobów wyświetlała się niepoprawna lista zasobów w sytuacji, gdy na nadrzędnym dokumencie występowały pozycje z tym samym towarem (lista była niepoprawna dla kolejnych pozycji z tym samym towarem).

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy czynność służącą do zamiany pozycji dokumentu z produktem na pozycje z jego składnikami. Dotychczas w oknie składników niewłaściwie wyliczała się ilość dostępna.

Stany magazynowe i obroty

Poprawiliśmy wyliczanie stanu magazynu dla towaru wariantowego. Dotąd niewłaściwie działało wyliczanie stanu na dzień inny niż bieżący.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy wyświetlanie stanu magazynowego w oknie wyboru towaru, wyświetlanym z poziomu dokumentu handlowego. Dotychczas stan wyświetlał się niepoprawnie dla towaru, który został już dodany do edytowanego dokumentu.

KSeF

Umożliwiliśmy wybór oddziału podczas tworzenia dokumentu ewidencji z pobranego pliku KSeF. Wybrany w oknie parametrów oddział zostanie ustawiony w tworzonym dokumencie.

Uprawnienia

Poprawiliśmy działanie weryfikatorów uruchamianych podczas zapisu karty towaru. Dotychczas weryfikator nie miał dostępu do towarów wykluczonych filtrem przypisanym do operatora, co mogło skutkować brakiem możliwości zapisania karty towaru przez operatora z przypisanym filtrem.

Faktury zaliczkowe

Dodaliśmy zakładkę Relacje zaliczek na formularzu faktury zaliczkowej. Dotąd zakładka taka była wyświetlana tylko na fakturze końcowej, rozliczającej faktury zaliczkowe.

Integrator

Dostosowaliśmy działanie czynności służącej do pobierania danych z systemów zewnętrznych do zmian w Web API. Od pewnego czasu czynność ta nie działała w przypadku, gdy system zdalny udostępniał dane przez Web API REST.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wydruk dokumentu sprzedaży. Dotychczas jego wykonanie przy długim opisie w dokumencie powodowało zawieszenie systemu.

Dokumenty handlowe

Zablokowaliśmy możliwość predekretowania dokumentów ewidencji, jeśli w źródłowym dokumencie handlowym włączono edycję stanu realizacji i stan ten jest inny niż Zakończony.

KSeF

W procesie eksportu faktury do pliku KSeF obsłużyliśmy przypadek pustej daty dostawy. W takim przypadku pole P_6 obecnie nie wystąpi w pliku. Dotąd występowało i miało wpis 0001-01-01, co było niezgodne ze schemą.

Kontrahenci

Ulepszyliśmy formularz służący do edycji powiązań pomiędzy kontrahentami.

WMS Konektor

Rozszerzyliśmy konfigurację systemu zewnętrznego typu WMS w zakresie definicji dokumentów o pole, w którym określany jest tryb przetwarzania danego rodzaju dokumentu (aktualizacja, albo dodanie podrzędnego).

Stany magazynowe i obroty

Poprawiliśmy kontrolę obrotów na dokumentach rozchodu połączonych relacjami, w których rozchody są rozdzielone przyjęciami. Jeśli w ciągu połączonych, kolejnych dokumentów występowały dwa rozchody, to mogło dojść do sytuacji przepięcia obrotu z pierwszego dokumentu na drugi.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy import dokumentu za pomocą czynności Plik -gt; Importuj zapisy -gt; Z pliku XML. Dotychczas wykonanie tej czynności mogło skutkować usunięciem kodu CN z karty towaru występującego w dokumencie.

KSeF

Umożliwiliśmy wybór oddziału w oknie parametrów importu faktury KSeF do ewidencji z pliku. Wybrany oddział zostanie przypisany do utworzonego dokumentu.

KSeF

Zmieniliśmy działanie weryfikatora powtórzenia numeru KSeF. Wyeliminowaliśmy z weryfikacji numery puste.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy mechanizm tworzenia relacji pomiędzy pozycjami dokumentów w przypadku, gdy wiele pozycji podrzędnych ma relację do tej samej nadrzędnej, przy czym w podrzędnych występują różne jednostki.

KSeF

Poprawiliśmy wypełnianie pola ImiePierwsze podczas eksportu faktury do pliku KSeF. Dotąd wypełniało się ono niepoprawnie. Problem dotyczy przypadku, gdy forma prawna podmiotu generującego plik to osoba fizyczna.

Dokumenty handlowe

Przywróciliśmy dostępność czynności Zmień walutę dokumentu i cen z poziomu listy dokumentów.

Dokumenty handlowe

Rozszerzyliśmy indywidualne zapamiętywanie filtrów na listach dokumentów o pola Relacje oraz Odbiorca.

Księgowość

JPK

Dodaliśmy możliwość pobierania wielu plików JPK poprzez czynność „Pobierz plik JPK” znajdującą się na liście Ewidencja dokumentów/Jednolite pliki kontrolne. Dotychczas czynność działała tylko dla jednego pliku JPK. Aktualnie można ją wykonać dla jednego lub wielu zaznaczonych na liście plików JPK. W przypadku wykonywania czynności dla jednego elementu pobierany jest plik w formacie XML, natomiast dla więcej niż jednego elementu tworzony jest plik ZIP, w którym znajdują się pliki XML dla poszczególnych plików JPK. Dodatkowo w nazwie pliku ZIP jako ostatni człon podawana jest liczba, która informuje o ilości pobranych plików JPK.

Ewidencja pojazdów

W związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania
do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w konfiguracji programu zaktualizowaliśmy stawki za 1 km przebiegu pojazdu (Narzędzia/Opcje/Ewidencja pojazdów/Stawki za km).

Deklaracja VAT-UE

Poprawiliśmy błąd, który polegał na pobieraniu do e-deklaracji VAT-UE niepełnej nazwy podmiotu w przypadku gdy nazwa firmy zawierała znak przecinka. W takiej sytuacji w e-deklaracji do pola „PelnaNazwa” nie trafiała część nazwy znajdująca się po przecinku. Aktualnie do e-deklaracji VAT-UE pobierana jest pełna nazwa firmy niezależnie od występujących w niej znaków.

Deklaracje PIT

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. o wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu zaktualizowaliśmy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt oraz Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/PIT i CIT limit odliczenia składki zdrowotnej (liniowo) do kwoty 10 200 zł z datą aktualności od 01.01.2023.

Opis analityczny

Na liście Zestawienie dokumentów dodaliśmy filtr Data, w którym domyślnie ustawia się bieżąca data systemowa (co za tym idzie, do tej daty odfiltrowują się rekordy widoczne na liście). Filtr jest traktowany jako pomocniczy, oznaczony w organizatorze listy jako niewidoczny. Podobnie jak w przypadku innych filtrów oznaczenie można samodzielnie zmodyfikować i ustawić filtr jako widoczny lub dodatkowy.

Obroty i salda

Na liście Obroty i salda poprawiliśmy błąd polegający na wyświetlaniu nieprawidłowego okresu obrachunkowego po przejściu z poziomu konta syntetycznego do kont analitycznych w przypadku wskazania na liście Obroty i salda okresu obrachunkowego innego niż bieżący. W takim przypadku na liście kont analitycznych w filtrze „Okres obrach.” prezentowany był aktualny okres obrachunkowy. Po zmianie okres obrachunkowy dla kont analitycznych jest zgodny z ustawieniem na liście Obroty i salda.

Nieruchomości

Nieruchomości

Dodaliśmy możliwość importowania obiektów typu nieruchomości przy pomocy formularza excel. Obiekty mogą być importowane z uwzględnieniem obiektów nadrzędnych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Partners/24569.

Produkcja

Zlecenie produkcyjne

Poprawiliśmy działanie parametru „Domyślny magazyn rozchodów” w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Produkcja/Ogólne. Obecnie, gdy to pole będzie:

 • nieuzupełnione (tj. brak wskazanego domyślnego magazynu rozchodów) to podczas dodawania nowego surowca do zlecenia produkcyjnego, nie przypisze się dla tego surowca żaden magazyn
 • uzupełnione (tj. wybrany domyślny magazyn rozchodów) to podczas dodawania nowego surowca do zlecenia produkcyjnego, przypisany do niego zostanie ten wskazany magazyn w konfiguracji.

Handel

Terminale płatnicze

Poprawiliśmy błąd, który powodował, że przy wielu zdefiniowanych w konfiguracji terminalach płatniczych podczas edycji danych tych terminali nieoczekiwanie zamieniały się w nich adresy IP.

CRM

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd polegający na długim wczytywaniu widoku kalendarza Aktywności CRM (Zadania, Zdarzenia). Problem występował jeśli na definicji zadania/zdarzenia w zakładce Prezentacja danych w sekcji Prezentacja danych w kalendarzu ustawiliśmy właściwości, które mają być wyświetlane w kalendarzu. Dzięki wprowadzonym zmianom problem został rozwiązany. Zwrócę uwagę na to, że wyższy priorytet wyświetlania od opisanego sposobu mają ustawienia zdefiniowane przy pomocy kodu w zakładce Kod kalkulatora zadań (zakładka dostępna po włączeniu na definicji w zakładce Ogólne parametru Algorytm).

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Dodaliśmy nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: „e-wniosek wycofanie lub zmiana miejsca wykonywania pracy zdalnej”. Wniosek oparty jest o ścieżkę przepływu „Pracownik – Operator kadrowy”. Na nowym wniosku pracownik ma możliwość zgłoszenia wycofania wybranej lokalizacji pracy zdalnej na wybrany dzień z jednoczesnym wskazaniem nowej lokalizacji wraz z okresem jej obowiązywania. Realizacja wniosku przez operatora kadrowego wprowadzi odpowiednie zmiany w kartotece pracownika w Kadry/Lokalizacje pracy zdalnej. Zmiana upraszcza proces aktualizacji miejsca wykonywania pracy zdalnej do jednego wniosku bez konieczności składania wniosku o zmianę okresu obowiązywania jednej lokalizacji i zgłoszenia nowej lokalizacji w drugim wniosku.

e-wnioski

Dodaliśmy nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: „e-wniosek wycofanie oświadczenia o warunkach pracy zdalnej”. Wniosek oparty jest o ścieżkę przepływu „Pracownik – Operator kadrowy”. Pracownik podczas składania wniosku ma możliwość wygenerowania wydruku oraz dodania w postaci załącznika do wniosku podpisanego oświadczenia. Po akceptacji e-wniosku przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie w zakładce Kalendarz/Praca zdalna parametru „Posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej” na „Nie”. W momencie akceptacji „e-wniosku wycofanie oświadczenia pracownika o warunkach pracy zdalnej” przez operatora kadrowego zostaje również dodane oświadczenie „Warunki do pracy zdalnej” w kartotece pracownika w zakładce „Oświadczenia i wnioski”.

Praca hybrydowa

Praca hybrydowa

W pulpicie pracy hybrydowej kierownika dodaliśmy możliwość dodawania Zadań pracy hybrydowej dla podległych pracowników. Po wejściu w Pulpit Kierownika \ Praca hybrydowa \ Zadania kierownik ma możliwość podglądu i edycji zadań podległych pracowników. Dodatkowo udostępniliśmy funkcje Dodaj. Po jej uruchomieniu pojawia się możliwość wyboru Grupy Zadań do której przypisane będzie tworzone Zadanie pracy hybrydowej. Po wybraniu Grupy Zadań otworzy się formularz dodawania nowego Zadania Pracy Hybrydowej przy czym lista Wykonujących zawężona zostanie do kierownika i pracowników jemu podległych.Dzięki wprowadzeniu tej funkcjonalności możliwa jest lepsza organizacja pracy pracowników podległych kierownikowi.

Praca hybrydowa

W pulpicie pracy hybrydowej kierownika dodaliśmy możliwość odbierania powiadomień oraz wysyłania ich do pracowników podległych danemu kierownikowi. Po wejściu w Pulpit Kierownika \ Praca Hybrydowa \ Powiadomienia wysłane dostępna jest funkcja Wyślij powiadomienia. Po wpisaniu tematu oraz treści wiadomości można wybrać odbiorców powiadomienia z listy Operatorów lub podległych kierownikowi pracowników mających dostęp do Pulpitu Pracy Hybrydowej. Dzięki wprowadzeniu tej funkcjonalności zwiększyliśmy możliwości w zakresie komunikacji na linii kierownik – pracownik.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający wskazanie wybranego okresu obrachunkowego na liście Obroty i Salda. Przed zmianą pomimo próby wyboru okresu obrachunkowego z listy, pole to pozostawało puste lub nadawana była stała wartość 2023. Obecnie błąd nie występuje.

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Kreator

Poprawiliśmy działanie kroku kreatora typu Zakładka z opisem, dzięki czemu wartości pojawiające się w oknie opcji HTML uzupełniają się prawidłowo i nie generują niepoprawnego działania kreatora.

Pozostałe

Poprawiliśmy działanie debuggera JIT, dzięki czemu w programie uruchomionym z parametrem /debug następuje poprawna kompilacja algorytmów.

Kreator
 1. Poprawiliśmy wyświetlanie obiektów nadrzędnych w aktywnych procesach, powiązanych z kreatorami. Dzięki temu zarówno w Panelu Workflow, jak i na listach Ogólne/Powiadomienia, Workflow/Powiadomienia i Workflow/Zadania wyświetlany jest kreator. Jeśli z zadaniem/obiektem nie jest powiązany kreator lub nie są spełnione warunki jego wyświetlenia, to pojawi się formularz obiektu nadrzędnego.
 2. Dla powiadomień wygenerowanych na podstawie definicji zadań systemowych domyślnie wyświetla się formularz obiektu nadrzędnego. Natomiast dla powiadomień o systemowej definicji Przypomnienie wyświetlany będzie formularz zadania, pozwalający na podejrzenie tematu i innych istotnych parametrów tego powiadomienia.

Handel

KSeF

Umożliwiliśmy filtrowanie zapytań o faktury KSeF i pobranych plików KSeF wg oddziału. Dotyczy to przypadków, gdy zdefiniowano wiele kont KSeF i przypisano je do oddziałów typu Firmowy.

Księgowość

Oddział

Poprawiliśmy wyliczanie właściwości oddziału – Firma w ten sposób, aby wyliczała się tylko w przypadku instalacji z włączoną obsługą wielofirmowości. Przed zmianą właściwość wyliczała się również w konfiguracji standardowej, przez co niepoprawnie działało pobieranie danych adresowych firmy do faktury KSeF.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.1.4 z dnia 13.01.2023

2212.1.4.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy podział stron w przypadku seryjnej wysyłki email PDF lub zapisu do plików PDF raportu Deklaracja PIT-8C(11). Dotychczas np. dla trzech deklaracji, pierwszy pracownik otrzymywał tylko jedną stronę z dwóch, drugi pracownik drugą poprzedniej deklaracji i pierwszą swojej, a trzeci drugą poprzedniej i dwie właściwej deklaracji. Obecnie podział następuje poprawnie.

Deklaracja PIT

Na wydruku Deklaracja PIT-11(29) poprawiliśmy w punkcie 11 oznaczanie rodzaju obowiązku podatkowego podatnika w sytuacji, gdy pracownik w kartotece w zakładce Kadry/Inne dane w sekcji „Obywatelstwo” miał parametr „Ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent)” ustawiony na „Tak”. W takim przypadku na wydruku deklaracji PIT-11 w punkcie 11 nieprawidłowo zaznaczały się oba pola, a powinno tylko to dotyczące ograniczonego obowiązku podatkowego (nierezydent). Natomiast na formularzu deklaracji PIT-11 te oznaczenia były poprawne.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wysyłanie eDeklaracji zbiorczych PIT-11Z. Przy próbie wysyłki deklaracji zbiorczej pojawiał się komunikat: „MustUnderstand headers: [{http://www.w3.org/2005/08/addressing}Action, {http://www.w3.org/2005/08/addressing}To] are not understood. eDeklaracja PIT11Z/… (Do wysłania) nie została jeszcze wysłana”.

Deklaracja PIT

Na wydruku Deklaracja PIT-11(29) zaktualizowaliśmy podstawę prawną oraz numery przypisów w sekcji „Terminy składania” i w polach 11, 15.

Deklaracja PIT

Zmieniliśmy w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PIT – ogólne w sekcji „Wydruk deklaracji” nazwę parametru „Na drugiej i trzeciej stronie deklaracji PIT-11 umieszczaj dane identyfikacyjne pracownika” na „Umieszczaj dane identyfikacyjne pracownika na kolejnych stronach deklaracji PIT-11”. Dodatkowo poprawiliśmy działanie powyższego parametru na wydruku Deklaracja PIT-11(29), gdyż jego oznaczenie na „Tak” nie powodowało umieszczenia danych identyfikacyjnych pracownika na kolejnych stronach deklaracji PIT-11 w wersji 29. Obecnie parametr „Umieszczaj dane identyfikacyjne pracownika na kolejnych stronach deklaracji PIT-11” działa poprawnie.

Deklaracja GUS

Zaktualizowaliśmy podstawę prawną na wydruku Zestawienie Z-06 zgodnie z wersją obowiązującą za 2022 rok. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „GUS”.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy generowanie zbiorczej eDeklaracji PIT-11Z(29) w sytuacji, gdy w konfiguracji w zakładce Firma/Dane o działalności w sekcji „Status jednostki” parametr „Firma jest osobą fizyczną” był zaznaczony na „Tak” oraz były wypełnione pola w sekcji „Dane właściciela”. W takim przypadku podczas próby generowania zbiorczej eDeklaracji PIT-11Z(29) pojawiał się komunikat: „Element element 'OsobaFizyczna’ w przestrzeni nazw … ma nieprawidłowy element podrzędny element 'NIP’ w przestrzeni nazw …. Lista oczekiwanych możliwych elementów: element 'NIP, PESEL’ w przestrzeni nazw …”.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy generowanie eDeklaracji dla PIT-4R(12). W przypadku kiedy eDeklaracja zawierała załącznik korekty ORD-ZU, to przy wysyłce pojawiał się komunikat: „Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd”.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie się zaliczki pobranej przez płatnika na „Deklaracji PIT-11(29)” w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony na niskiej stawce wynagrodzenia zasadniczego, co skutkowało naliczeniem wypłaty z zerową zaliczką na podatek w momencie, gdy przebywał cały miesiąc na urlopie macierzyńskim 80%. W takiej sytuacji, gdy w kolejnym miesiącu miał naliczoną wypłatę na której była już niezerowa zaliczka podatku to na „Deklaracji PIT-11(29)” nie wykazywała się ona w kolumnie „Zaliczka pobrana przez płatnika”. Obecnie wykazuje się ona już poprawnie.

Systemowe

Framework

Przebudowaliśmy mechanizmy LoginListenerUI, które można wykorzystywać wdrożeniowo i są związane z wykorzystaniem okien informacyjnych pojawiających się po zalogowaniu do systemu. W poprzednich wersjach w scenariuszu wykorzystującym, np. podwójną autoryzację logowania istniała możliwość zalogowania się w wersji przeglądarkowej podając tylko pierwszy składnik logowania.

Produkcja

Zlecenie produkcyjne

Poprawiliśmy błąd związany z wydaniem towaru, który został podmieniony w oknie pośrednim relacji ZP – RWP. Problemem było ignorowanie wskazanego magazynu źródłowego surowców na oknie pośrednim i przypisywanie magazynu dla tej zamienianej pozycji, na magazyn, na którym było wystawione zlecenie produkcyjne. Poprawiliśmy błąd związany z podmianą surowca w oknie definicji technologii. Problemem było ignorowanie przypisanego do bieżącego surowca magazynu źródłowego i ustawianie dla zmienianej pozycji magazynu określonego jako domyślny magazyn rozchodów w konfiguracji programu.

Handel

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy błąd polegający na tym, że jeśli fakturę wystawiono w relacji kopiowania do innego dokumentu (np. zamówienia), to nie można było podłączyć do niej faktury zaliczkowej.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.1.2 z dnia 05.01.2023

2212.1.2.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Systemowe

Wydruki

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Systemowe

Wydruki

Rozwiązaliśmy problem z realizacją niektórych wydruków w technologii REPX, np. ZPCHR/Informacja INF-1 lub ZPCHR/Informacja DEK-1-0 dostępnych na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy. W wersji 2212.1.1 podczas próby wykonania raportu mógł pojawić się komunikat: Wystąpił następujący błąd podczas wykonywania skryptu w procedurze NaglowekLista.BeforePrint: Sekwencja nie zawiera pasującego elementu.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.1.1 z dnia 29.12.2022

2212.1.1.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Handel

KSeF
Pozostałe

Workflow

Proces

Księgowość

Wielofirmowość

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy zapisywanie numeru zamówienia pobranego z Magento w polu z numerem obcym. Dotychczas, jako numer zamówienia zapisywana była wartość pola entityId, obecnie jest to incrementId, gdyż ta wartość wyświetlana jest w Magento jako numer zamówienia.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy tworzenie zamówień do dostawcy w relacji do zamówień od odbiorcy z podziałem na dostawców. Do tej pory, zamówienia tworzyły się niepoprawnie w przypadku, gdy nadrzędny dokument miał więcej niż 100 pozycji.

Uprawnienia

Poprawiliśmy błąd skutkujący wyświetlaniem komunikatów w logu w przypadku, gdy skonwertowano bazę do wersji 2112 lub nowszej, jeśli były w niej niestandardowe role ze skonfigurowanymi prawami do AWW.

Zamówienia i oferty

Dodaliśmy możliwość wiązania zasobów zamówionych i magazynowych z poziomu zasobu zamówionego (czyli podrzędnego).

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy generowanie automatycznej korekty WZ2 po zmianie ceny na podrzędnej FV2. Dotychczas, jeśli na WZ2 usunięto i dodano pozycję, wystawiono korektę do WZ2, następnie FV2 do tej korekty, a później zmieniono cenę na FV2, nie można było zatwierdzić ostatniego dokumentu, gdyż system nie generował poprawnej korekty wartościowej do WZ2.

Dokumenty handlowe

Ulepszyliśmy szczegółowe logowanie zmian zapisu na dokumencie handlowym. Dotąd zapisy były niepełne, gdy dokument został przeniesiony do bufora, a następnie zatwierdzony bez wcześniejszego ponownego zapisania.

Dokumenty handlowe

Ulepszyliśmy szczegółowe logowanie zmian zapisu na dokumencie handlowym. Dotąd zapisy były niepełne, gdy zmiana była wykonana za pomocą czynności Zmień zatwierdzony dokument.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy generowanie zadań synchronizacji po zmianie wartości cechy na towarze. Dotychczas, jeśli towar był zsynchronizowany, po zmianie wartości cechy powodującej jego wykluczenie z widoczności w e-sklepie powstawało zadanie Update zamiast Delete.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy wypełnianie numeru domu i lokalu w zamówieniach pobieranych z Allegro. Dotychczas, jeśli w karcie kontrahenta numer lokalu był wypełniony, a w danych przychodzących z Allegro nie było numeru lokalu (np. z powodu zamówienia na inny adres), to do zamówienia przenosił się numer lokalu z karty kontrahenta.

e-Sklepy Konektor

Dodaliśmy wypełnianie danych o punktach odbioru przy pobieraniu zamówień z WooCommerce, jeśli włączono w nim dodatek WC Poczta, obsługujący paczkomaty InPost.

Korekty dokumentów

Wyeliminowaliśmy zbędny komunikat o braku skutku magazynowego, który pojawiał się podczas edycji korekty zamówienia do dostawcy.

Kurierzy

Dodaliśmy obsługę kuriera GLS.

Uprawnienia

Zmieniliśmy logikę do ustalania prawa do dokumentu, jeśli w jego definicji ustawiono parametr Pozwól na nieuprawniony magazyn na Zapis do bufora, a operator nie ma prawa do magazynu z dokumentu. W takim przypadku operator będzie widział dokument, dopóki jest on w buforze (zgodnie z nazwą opcji). Do tej pory takie dokumenty dla operatora widoczne były zawsze.

Sprzedaż

Poprawiliśmy umieszczanie informacji Pozostało do zapłaty na wydruku faktury sprzedaży. Dotychczas informacja ta nie drukowała się poprawnie w przypadku wydruku wielu zaznaczonych na liście dokumentów.

Zestawienia obrotów

Ujednoliciliśmy okno parametrów wydruków zestawień sprzedaży z wyborem cech.

Uprawnienia

Poprawiliśmy błąd, polegający na tym, że operator nie mógł wybrać zasobu widocznego na liście dostępnych zasobów podczas wystawiania dokumentu rozchodu, jeśli nie miał praw do dokumentu, który ten zasób utworzył.

Pozostałe

Rozszerzyliśmy możliwość konfigurowania podmiotów powiązanych w danych firmy. Dodaliśmy pola służące do określania rodzaju powiązania, roli podmiotu powiązanego i okresu powiązania. Zmiany zostały wykonane głównie na potrzeby konfigurowania grup VAT.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy działanie relacji handlowo-magazynowej w przypadku, gdy dokument magazynowy jest wg konfiguracji liczony metodą Od netto, a dokument handlowy Od brutto. Dotychczas, przy takich ustawieniach po zatwierdzeniu dokumentu podrzędnego handlowego generowała się zbędna korekta dokumentu magazynowego na kwotę VAT.

Kontrahenci

Rozszerzyliśmy możliwość konfigurowania podmiotów powiązanych w kartotece kontrahenta. Dodaliśmy pola służące do określania rodzaju powiązania, roli podmiotu powiązanego i okresu powiązania. Zmiany zostały wykonane głównie na potrzeby konfigurowania grup VAT.

KSeF

Dostosowaliśmy integrację z KSeF do zmian w API tej platformy wprowadzonych w dniu 29.12.2022 dla kont produkcyjnych.

Dokumenty handlowe

Przywróciliśmy możliwość anulowania nierozliczonych pozycji w zamówieniach z obrotami.

Koszty dodatkowe

Poprawiliśmy doliczanie kosztu dodatkowego za pomocą dokumentu KWN. Dotąd nie udawało się to (zatwierdzenie dokumentu kończyło się błędem), jeśli w sekwencji wystawianych dokumentów występowały różne waluty.

KSeF

Udostępniliśmy listy i czynności związane z obsługą KSeF na licencji KPiR.

KSeF

Rozszerzyliśmy działanie weryfikatora działającego podczas pobierania pakietów danych z KSeF. Obecnie weryfikator sprawdza, czy w pobranym pakiecie znajdują się faktury, które zostały już zaimportowane jako dokumenty handlowe lub ewidencji i wyświetla ostrzeżenie, jeśli takie dokumenty już istnieją w bazie.

Limit kredytowy

Uwzględniliśmy funkcję kontroli limitu kredytowego dla czynności Zmień zatwierdzony dokument/Zmiana kontrahenta. Dotąd za pomocą tej czynności można było zmienić kontrahenta na takiego, który przekroczył limit.

KSeF

Dodaliśmy pole Data KSeF (KomunikatKSeF.DataKSeF) w dokumencie handlowym i dokumencie ewidencji. Pole jest wypełniane podczas tworzenia dokumentów na podstawie danych pobranych z KSeF.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy przenoszenie rozliczonych pozycji na dokument podrzędny. Dotychczas, jeśli w konfiguracji relacji włączono taką możliwość (dostępną od wersji 2212.0.0), to nie udawało się wystawić drugiego podrzędnego dokumentu, jeśli pierwszy rozliczał podrzędny częściowo.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy błąd polegający na tym, że jeśli w podstawowej relacji handlowo magazynowej FV-gt;WZ włączono agregację pozycji, to w odwróconym obiegu (WZ2-gt;FV2) po wystawieniu korekty do FV2 powstawała niepoprawna korekta do WZ2 (z niewłaściwymi ilościami w pozycjach).

Relacje dokumentów

Ulepszyliśmy mechanizm przenoszenia rozliczonych pozycji na dokument podrzędny (udostępniony w wersji 2210.4.9). Obecnie na dokument podrzędny przenoszone są również pozycje z ilością rozliczoną większą od pierwotnej.

Dokumenty handlowe

Rozszerzyliśmy możliwości edycji numeru obcego na dokumencie. Do tej pory, numer ten był skracany do 40 znaków przy zatwierdzaniu dokumentu, jeśli miał przypisaną ewidencję księgową (ze względu na wymagania ewidencji). Obecnie numer jest skracany tylko wtedy, gdy zgodnie z definicją dokumentu z numeru obcego tworzony jest numer w ewidencji.

Integrator

Zaktualizowaliśmy definicję zadania globalnego do pobierania danych zewnętrznych (z innej instalacji). Dostosowaliśmy ją do obecnego nazewnictwa serwisu w Soneta.Integrator.

Wydruki dokumentów

Dostosowaliśmy wydruk dokumentu sprzedaży do potrzeb grup VAT. Zdefiniowana w konfiguracji firmy grupa VAT występuje na wydruku jako Sprzedawca, a dane firmy drukowane są w sekcji Wystawca.

Definicje dokumentów

Dodaliśmy standardowe definicje dokumentów SGV, ZGV (domyślnie zablokowane) oraz ich korekt do obsługi sprzedaży i zakupu wewnątrz grupy VAT.

Księgowość

Ewidencja VAT

Rozszerzyliśmy filtrowanie na listach „Rejestr elementów VAT” oraz „Ewidencja elementów VAT”. Rozszerzenie obejmuje nowe warianty dla filtra „Działalność gospodarcza” oraz „Odliczenia” umożliwiające filtrowanie przy zastosowaniu współczynnika oraz prewspółczynnika VAT.

RMK

Poprawiliśmy wydruk „Planu RMK”, dostępny na liście „Kosztów RMK”, aby podczas drukowania seryjnego, dla wszystkich bądź zaznaczonych kosztów RMK z listy, pokazywał poprawnie wartości planu dla każdej kartoteki kosztu. Przed zmianą wydruk niepoprawnie pobierał wartość planu z pierwszej kartoteki na liście i powielał ją dla kolejnych.

Pozostałe

Zmodyfikowaliśmy wyliczanie opisu (Caption) dokumentów ewidencji, aby obsłużyć usuwanie obiektów w kreatorach zdefiniowanych na tabeli DokEwidencja.

Ewidencja VAT

Dodaliśmy obsługę w jednej bazie wielu zestawów proporcji stosowanych przy rozliczeniach VAT. Rozwiązanie może być wykorzystywane:

 • w grupach VAT – do wprowadzania proporcji grupowych oraz proporcji członków grupy;
 • w szczególnych przypadkach rozliczeń VAT, gdy w ramach jednej firmy wykorzystywanych jest wiele współczynników do różnych rodzajów działalności.

Zestawy proporcji, tj. proporcji działalności gospodarczej do całej działalności oraz proporcji sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży podlegającej VAT, wprowadza się w konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Parametry rozliczeń za pomocą czynności „Nowy”. Zdefiniowany zestaw Parametrów rozliczeń można wskazać na elementach VAT. Jeżeli na elemencie VAT zostanie wybrany zestaw Parametrów rozliczeń, będzie on ustawieniem nadrzędnym w stosunku do dotychczasowej konfiguracji proporcji w bazie. Jeżeli zestaw Parametrów rozliczeń nie zostanie wskazany na elemencie VAT, kwoty do rozliczeń VAT będą przeliczane według dotychczasowej logiki. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38050.

Rozliczenia księgowe

Poprawiliśmy błąd, który występował podczas rozliczania dokumentów, jeżeli przynajmniej jeden rozliczany dokument posiadał zapis księgowy na konto rozliczeniowe, powiązany z więcej niż jednym zapisem BO. Podczas próby rozliczenia pojawiał się komunikat błędu: „Konto posiada zapisy rozliczeniowe przeniesione bilansem otwarcia”. Aktualnie błąd nie występuje i możliwe jest rozliczanie dokumentów.

Schematy księgowe

W kwotach schematów księgowych dedykowanych dla proporcji do rozliczeń VAT (tj. VAT odliczenia, VAT odliczenia prewsp * wsp, VAT koszt prewsp * wsp, VAT koszt prewsp, VAT koszt wsp) dodaliśmy obsługę Parametrów rozliczeń.

Kadry i Płace

Bilanse podatkowe

W kartotece pracownika dodaliśmy nową zakładkę Kadry/Dane podatkowe – bilans otwarcia, w której można wprowadzić przychody osiągnięte przez pracownika u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym. Zakładka zawiera dwie sekcje:

 • „Dane podatkowe – bilans otwarcia” wraz z parametrem:
  • „Informacje aktualne w dniu” – wprowadzona data aktualności będzie ważna tylko w obrębie roku kalendarzowego oraz wprowadzone dane w poniższych parametrach będą uwzględniane od wypłat naliczanych po dacie aktualności.
 • „Przychody osiągnięte u poprzedniego pracodawcy” wraz z parametrami:
  • „Przychód opodatkowany” – kwota przychodu opodatkowanego osiągnięta u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym,
  • „Przychód zwolniony z podatku (ulga 26, duża rodzina, emeryt, powrót z zagranicy)” – kwota przychodu zwolnionego z podatku (obejmująca: zwolnienie z podatku do 26 roku życia, zwolnienie z podatku dla dużych rodzin, zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów, zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy) osiągnięta u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym,
  • „Kwota wykorzystanego limitu kosztów 50%” – kwota wykorzystanego limitu kosztów 50% u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38049.

Ulga podatkowa

W związku z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r., które dają możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych dostosowaliśmy algorytm wypłaty zleceniobiorcy do odliczenia kwoty wolnej oraz dostosowaliśmy formularz wypłaty umowy i formularz elementu wypłaty umowy. Na formularzu wypłaty umowy na zakładce „Podatki” dodaliśmy sekcję „Ulga podatkowa” z polami „Należna w miesiącu” oraz „Naliczona”. Na formularzu elementu wypłaty umowy na zakładce „Podatki” dodaliśmy sekcję „Ulga podatkowa” z polem „Ulga podatkowa”.

Deklaracja GUS

Na wydruku Zestawienie DG-1 uwzględniliśmy pracowników, którzy w kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne jako „Rodzaj zatrudnienia” mają wybrane: „Pracownik za granicą” oraz „Pracownik tymczasowy za granicą”. Dotychczas takie osoby nie były wykazywane w tym zestawieniu. Raport Zestawienie DG-1 dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Ulga podatkowa

Umożliwiliśmy wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko z uwzględnieniem naliczania zaliczki podatku w pierwszym progu podatkowym z potrąceniem ulgi podatkowej i w drugim progu podatkowym bez ulgi podatkowej po przekroczeniu limitu. W tym celu w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe dodaliśmy parametr „Nie naliczaj ulgi podatkowej przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” z możliwością zaznaczenia opcji TAK/NIE. Parametr domyślnie jest ustawiony na „Nie”. W celu obsłużenia powyższego naliczenia należy wykonać aktualizację kartoteki pracownika i na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” w parametrze „Typ progów podatkowych” ustawić opcję „Wspólne opodatkowanie”. Takie ustawienie spowoduje, że powyższy parametr automatycznie zostanie ustawiony na TAK, co oznacza że po przekroczeniu limitu progu podatkowego, ulga podatkowa nie będzie naliczana. Limit progu podatkowego odczytywany jest z konfiguracji z zakładki Kadry i płace/Płace/Podatki z sekcji „Progi podatkowe”. Uwaga: Do limitu nie są wliczane przychody ryczałtowe.

Czas pracy

W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy dodaliśmy parametr o nazwie „Nadgodziny między dobami pracowniczymi kwalifikuj jako nadgodziny okresowe 100%”. W przypadku zaznaczenia parametru na „Tak” nadgodziny, które wystąpią po zakończeniu jednej doby pracowniczej, a rozpoczęciem następnej będą kwalifikowane jako nadgodziny 100% okresowe. Parametr na nowych bazach ustawiony jest domyślnie na „Tak”. Na bazach konwertowanych można go przestawić ręcznie pamiętając o tym, że w przypadku dłuższego okresu rozliczeniowego nadgodziny te mogły zostać wypłacone jako nadgodziny dobowe 50%, w związku z tym przełączenie parametru jest wskazane po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie zasiłków na „Deklaracji PIT-11” w wierszu „15. Inne źródła” w sytuacji, gdy jednocześnie występował zasiłek macierzyński w wierszu „12. Zasiłki macierzyńskie, z wyjątkiem zasiłków wykazanych w wierszu 13 albo 14” oraz nieobecność związana z zasiłkiem macierzyńskim wystąpiła później niż nieobecności odpowiadające innym zasiłkom. W takim przypadku wartość zasiłków wykazywanych w wierszu „15. Inne źródła” była zaniżona. Obecnie wartości na „Deklaracji PIT-11” generują się poprawnie.

Podstawa zasiłku

Poprawiliśmy w raporcie Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3) wykazywanie dat w sekcji „Informacje o pracowniku”. Do tej pory w punkcie 1 nieprawidłowo wypełniane były okresy zatrudnienia od-do oraz data, od kiedy pracownik zatrudniony jest w danym wymiarze. Teraz dane wykazywane są poprawnie.

PPK

Dla następujących elementów wynagrodzenia: „Wynagrodzenie zasadnicze mies.netto” oraz „Wynagrodzenie zasadnicze godz.netto” umożliwiliśmy decydowanie o uwzględnianiu w kwocie netto do wypłaty, składki pracownika na PPK oraz zaliczki podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/PPK dostosowaliśmy działanie parametrów „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” z sekcji „Wliczaj do netto” również do tych elementów wynagrodzenia. Obydwa parametry domyślnie są ustawione na „Tak”, co oznacza że kwota netto do wypłaty będzie zgodna z kwotą netto ustawioną na powyższych elementach wynagrodzenia. Przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty nie będzie pomniejszana o składkę pracownika na PPK ani o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. Poniżej opis działania innych ustawień powyższych parametrów:

 • „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona o składkę pracownika na PPK oraz zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
 • „Składkę pracownika na PPK” na „Tak” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
 • „Składkę pracownika na PPK” na „Nie” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Tak” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o składkę pracownika na PPK.

Uwaga: W celu zastosowania powyżej opisanych niestandardowych elementów wynagrodzenia od netto należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera, który dostosuje konfigurację.

Karta przychodów

Dostosowaliśmy wydruk Karta przychodów pracownika do nowych ulg podatkowych, aby ułatwić zrobienie zestawienia do sprawdzenia z deklaracją PIT-11(29). W tym celu dokonaliśmy poniższych zmian:

 1. Dane z kolumny „Ulga klasy średniej” umieściliśmy w kolumnie „Koszty uz., Ulga kl. śr.”.
 2. Dodaliśmy nową kolumnę „Przychód zw. art. 21 u.1 p.148, 152-154” – w której będą ujęte przychody zwolnione od podatku o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy.
 3. W parametrach wydruku zmieniliśmy nazwę parametru „Szczeg. przych. do 26 r.ż.” na „Szczeg. przych. ulgi”.
 4. Ustawienie powyższego parametru na „Tak” spowoduje, że na wydruku:
  • zostanie wyświetlona dodatkowa kolumna „Ulga zagr./4 ” – w której będą ujęte przychody zwolnione od podatku dla osób korzystających ze zwolnienia z podatku dla powracających z zagranicy lub zwolnienia z podatku dla dużych rodzin,
  • w kolumnie „Brutto” pojawią się dodatkowe wiersze w zależności czy będzie to osoba do 26. roku życia czy osoba, która ukończyła wiek emerytalny:
   • „26 ponad lim.” lub „emeryt ponad lim.” – w wierszu będą ujęte przychody opodatkowane,
   • „26 zw.” lub „emeryt zw.” – w wierszu będą ujęte przychody zwolnione od podatku,
   • „bez 26 r.ż.” lub „bez emeryt”,
  • zostanie ukryta kolumna „Przychód zw. art. 21 u.1 p.148, 152-154”.

Raport Karta przychodów pracownika dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Zestawienie PIT-11

Dostosowaliśmy wydruk PIT-11 Zestawienie do nowych informacji o ulgach podatkowych, aby ułatwić sprawdzanie deklaracji PIT-11 w wersji 29. W tym celu:

 1. Zmodyfikowaliśmy nazwy wierszy w trzeciej kolumnie oraz dodaliśmy nowe pozycje:
  • „P.op.bez 26/em etat” – przychód opodatkowany z tytułu etatu bez uwzględnienia osób do 26. roku życia oraz emerytów.
  • „P.op.bez 26/em um.” – przychód opodatkowany z tytułu umów zlecenia bez uwzględnienia osób do 26. roku życia oraz emerytów.
  • „P.op.do 26 etat” – przychód opodatkowany z tytułu etatu otrzymany przez podatników do ukończenia 26. roku życia.
  • „P.op.do 26 um.”- przychód opodatkowany z tytułu umów zlecenia otrzymany przez podatników do ukończenia 26. roku życia.
  • „P.op. em. etat” – przychód opodatkowany z tytułu etatu otrzymany przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego.
  • „P.op. em. um.” – przychód opodatkowany z tytułu umów zlecenia otrzymany przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego.
 2. Dodaliśmy nową kolumnę z zasiłkami macierzyńskimi opodatkowanymi:
  • „Zas.m.op.bez 26/em” – zasiłek macierzyński opodatkowany bez uwzględnienia osób do 26. roku życia oraz emerytów.
  • „Zas.m.op. 26” – zasiłek macierzyński opodatkowany otrzymany przez podatników do ukończenia 26. roku życia.
  • „Zas.m.op.em.” – zasiłek macierzyński opodatkowany otrzymany przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego.
 3. Dodaliśmy nową kolumnę z przychodami zwolnionymi od podatku:
  • „P.zw. 26 etat” – przychód zwolniony z podatku osób do 26. roku życia z tytułu etatu.
  • „P.zw. 26 umowa” – przychód zwolniony z podatku osób do 26. roku życia z tytułu umów zlecenia.
  • „P.zw. 26 zas. m.” – przychód zwolniony z podatku osób do 26. roku życia z tytułu zasiłku macierzyńskiego.
  • „Ulgi etat” – przychód zwolniony z podatku (art. 21 ust. 1 pkt. 152-154) z tytułu etatu.
  • „Ulgi umowa” – przychód zwolniony z podatku (art. 21 ust. 1 pkt. 152-154 ) z tytułu umów zlecenia.
  • „Ulgi zas. m.” – przychód zwolniony z podatku (art. 21 ust. 1 pkt. 152-154) z tytułu zasiłków macierzyńskich.
 4. Dodaliśmy nową kolumnę „Skł. ub. zdrowotne 9%”, gdzie będzie wykazywana składka zdrowotna 9-cio procentowa.

Raport PIT-11 Zestawienie dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Oświadczenia i wnioski

Dodaliśmy nowy wydruk Oświadczenie – PIT-2, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Jest to druk PIT-2 w wersji 9, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2023 r.:

 • PIT-2(9) – oświadczenia/wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Uwaga: Oświadczenie PIT-2 złożone w 2022 r. lub latach wcześniejszych zachowuje aktualność w 2023 r., o ile nie uległ zmianie stan faktyczny z niego wynikający. Wydruk Oświadczenie – PIT-2 służy składaniu: 1) oświadczeń:

 • w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek,
 • o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
 • w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 • w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152-154 updof,

2) wniosków:

 • o niestosowanie ulgi dla młodych,
 • o niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 • o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,
 • w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

W związku z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r., oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek może złożyć płatnikowi podatnik osiągający przychody np. z:

 • wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umów zlecenia i o dzieło,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • kontraktów menadżerskich,
 • praw majątkowych,
 • emerytury i renty z zagranicy.

W związku z tym dostosowaliśmy definicje elementów wynagrodzenia dotyczących umów, które w parametrze „Pozycja na deklaracji PIT” mają wybraną jedną z poniższych pozycji:

 • PIT-11 5/PIT-4R 3. Przychody z niektórych rodzajów osobiście wykonywanej działalności, w tym z umów o dzieło, o których mowa w art.13 pkt 2, 4-9 ustawy,
 • PIT-11 6/PIT-4R 3. Należności z tytułu umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy,
 • PIT-11 9/PIT-4R 3. Prawa autorskie i inne prawa,

w taki sposób, że parametr „Ulga podatkowa” przyjmuje wartość „Naliczać”. Jednak o naliczaniu ulgi na wypłacie będą decydowały parametry z kartoteki pracownika dotyczące prawa do ulgi.

Wieloetatowość

W celu obsłużenia wspólnego naliczenia ulgi podatkowej dla kilku kartotek i pilnowania kwoty w obrębie wszystkich kartotek powiązanych przy włączonej wieloetatowości na etacie dodatkowym, na zakładce Kadry/Wieloetatowość dodaliśmy parametr „Ulga podatkowa” z możliwością zaznaczenia opcji TAK/NIE. Zaznaczenie parametru na TAK spowoduje odczytanie parametrów z sekcji „Ulga podatkowa pracownika” z etatu głównego, natomiast na etacie dodatkowym parametry w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” nie będą możliwe do edycji. Jeśli parametr będzie zaznaczony na NIE to dla etatu głównego i etatów powiązanych, parametry w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” będą ustawiane osobno.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie na „Deklaracji PIT-11(29)” wynagrodzeń prokuratorów będących w wieku emerytalnym, od których nie są odprowadzane składki społeczne ZUS. Dla osób w wieku emerytalnym z kodem tytułu ubezpieczenia 1150 lub 2020, przychody uzyskane z tytułu etatu zamiast w części E w wierszu 3 będą wykazywane w wierszu 1 oraz przychody uzyskane z tytułu umowy zlecenia zamiast w wierszu 8 będą wykazywane w wierszu 6, pod warunkiem, że od przychodów nie zostały odprowadzone składki społeczne. Podstawa prawna: „Wiersz 3 w części „E” PIT-11 (wersja 29) wypełnia się w przypadku wypłaty należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, otrzymanych przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego, jeśli płatnik w trakcie roku pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek, w sytuacji gdy podatnik nie złożył płatnikowi oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy (tzw. Ulgi dla seniora) albo z powodu przekroczenia limitu przychodu zwolnionego od podatku, gdy zwolnienie było zastosowane w trakcie roku. W wierszach tych należy odpowiednio wykazać przychody uzyskane przez podatników po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, pod warunkiem że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1009, z późn. zm.)”

Import z PUE

Dodaliśmy możliwość automatycznego importu nieobecności z PUE bez konieczności logowania się operatora do portalu PUE ZUS. W Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Import z PUE dodaliśmy możliwość konfiguracji importu e-zwolnień, gdzie użytkownik określa login i hasło potrzebne do pobrania danych z PUE ZUS. Dodatkowo umożliwiliśmy wybranie opcji czy import nieobecności ma być automatyczny czy użytkownik będzie go wykonywał za pomocą przycisku „Importuj”. Dla importu automatycznego można wykorzystać harmonogram zadań „AutoImportNieobecnosciPUE”. W ustawieniach konfiguracji umożliwiliśmy również wybór czy nachodzące na siebie nieobecności mają zostać automatycznie skorygowane. W celu obsłużenia importowanych nieobecności oraz ich weryfikacji dodaliśmy nową listę Kadry i Place/Kadry/Czas pracy/Import nieobecności z PUE. Oprócz danych pobranych z PUE na liście pojawią się informacje o stanie importu (Odrzucony, Pobrany, Zaimportowany) oraz statusie weryfikacji (Poprawny, Błędny, Niezgodny, Anulowany, Zdublowany). Na formularzu zaimportowanego rekordu udostępniliśmy zapis działań, gdzie znajdą się informacje o zachodzących na siebie nieobecnościach oraz wykonanych korektach. Na formularzu nieobecności, która została zaimportowana pojawi się informacja, że nieobecność pochodzi z importu z PUE. Uwaga: Funkcjonalność wymaga dodatkowej konfiguracji w platformie PUE ZUS. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37908.

Limity nieobecności

Zmodyfikowaliśmy wydruk Limity nieobecności dostępny z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”. Na raporcie uwzględniliśmy wyświetlenie dni urlopu zaległego. Wszystkie wartości, które do tej pory były wyświetlane w postaci godzinowej przeliczono również na dni. Dodatkowo na liście pracowników dodaliśmy następujące workery:

 • EtatGłówny.Workers.LimityNieobecności.WgDefinicji.Urlop wypoczynkowy.ZaleglyGodz – wyświetla aktualny stan zaległego urlopu wypoczynkowego w wartości godzinowej,
 • EtatGłówny.Workers.LimityNieobecności.WgDefinicji.Urlop wypoczynkowy.ZaleglyDni – wyświetla aktualny stan zaległego urlopu wypoczynkowego w dniach.

Podatek

Od 01.01.2023 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku oraz wniosków i oświadczeń składanych płatnikom przez podatników. W związku z tym wprowadziliśmy następujące zmiany w programie:

 • możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych – w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe dodaliśmy sekcję „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” z parametrami „Ulga podatkowa” oraz „Wartość”. W parametrze „Ulga podatkowa” można wybrać jedną z opcji: 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, 1/24 kwoty zmniejszającej podatek lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. W parametrze „Wartość” można wpisać mnożnik do ulgi podatkowej. Do sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” przenieśliśmy parametr „Naliczaj kwotę wolną dla zleceniobiorcy”. Uwaga: Należy pamiętać, że wartość ulgi podatkowej dla etatu i zlecenia nie może przekroczyć w sumie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W związku z tym przy próbie zapisania kartoteki pracownika z większą wartością ulgi niż jest możliwa, pojawi się ostrzeżenie: „Wartość ulgi podatkowej przekracza maksymalną kwotę”. W konfiguracji programu na zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki inicjacja w sekcji „Inicjacja danych podatkowych pracownika” dodaliśmy parametr „Nie dopuszczaj do zapisania kartoteki pracownika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości ulgi podatkowej” domyślnie zaznaczony na NIE. Jeśli powyższy parametr zostanie ustawiony na TAK, to zapis kartoteki z wpisaną większą wartością ulgi niż dozwolona nie będzie możliwy.
 • możliwość naliczenia zaniechania podatku dla przychodów z etatu – w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe zmieniliśmy nazwę sekcji z „Ulga podatkowa” na „Ulga podatkowa pracownika” i dodaliśmy do niej parametr „Naliczaj kwotę wolną dla pracownika”. Jeśli parametr zostanie ustawiony na TAK, to do kwoty 30 tys. zł pracownikowi naliczane będzie zaniechanie podatku.
 • rozdzielenie naliczania zwolnienia z podatku dla etatu i umowy – w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe zmieniliśmy nazwę sekcji z „Naliczaj zwolnienie z podatku” na „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracownika”. Domyślnie ulgi podatkowe dla pracownika i zleceniobiorcy odczytywane są z parametrów znajdujących się w tej sekcji. Jeśli istnieje potrzeba zaznaczenia innych opcji dla pracownika i innych dla zleceniobiorcy, to w konfiguracji programu na zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki inicjacja należy ustawić nowo dodany parametr „Ulgi podatkowe zleceniobiorcy odczytaj z danych podatkowych dla pracownika” na NIE. Wówczas w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe oprócz sekcji „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracownika”, będzie dostępna nowa sekcja „Naliczaj ulgi podatkowe dla zleceniobiorcy” z możliwością zaznaczenia zwolnienia z podatku do 26 roku życia, zwolnienia z podatku dla dużych rodzin, zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów oraz zwolnienia z podatku dla powracających z zagranicy.
 • w kartotece pracownika na zakładkę Kadry – historyczne/Dane historyczne przenieśliśmy z zakładki Kadry/Dane podatkowe sekcje „Zaliczka podatku za okres od października do grudnia 2019” oraz „Polski ład”.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38051.

e-Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-4R(12) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie na „Deklaracji PIT-11” zasiłków macierzyńskich otrzymanych przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego, którzy nie korzystali ze zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów. W takim przypadku w wierszu „15. Inne źródła” nadmiarowo była wykazywana kwota zasiłku macierzyńskiego, która została już prawidłowo wykazana w wierszu „14. Zasiłki macierzyńskie otrzymane przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego”.

Praca zdalna

Dodaliśmy możliwość określenia okresu obowiązywania lokalizacji pracy zdalnej. Nowy parametr dostępny jest w kartotece pracownika w Kadry/Lokalizacje pracy zdalnej oraz w „e-wniosek zgłoszenie miejsca wykonania pracy zdalnej”. Od teraz pracownik składając wniosek będzie mógł wskazać czy w wybranej lokalizacji będzie pracował przez cały okres czy tylko tymczasowo.

Teczki pracownicze

Dodaliśmy w konfiguracji w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych nową definicję dokumentu dodatkowego: „Oświadczenie podatnika PIT-2”. Umożliwi to, po włączeniu elektronicznej dokumentacji pracowniczej, wpięcie do e-teczki pracownika skanu wcześniej wydrukowanego, a następnie uzupełnionego przez pracownika wydruku Oświadczenie – PIT-2, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Dokument dodatkowy „Oświadczenie podatnika PIT-2” zapisywany będzie w aktach osobowych w katalogu „Pozostała dokumentacja: Wynagrodzenia i inne świadczenia”.

e-Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji IFT-1(16) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

e-Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji IFT-1R(16) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19”, który dostępny jest w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/Kadry/COVID-19 i będzie miał wartość: „14.03.2020…31.03.2023”.Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Systemowe

Wydruki

Wprowadziliśmy zmiany w skryptach subraportów nagłówków: nagłowek – pracodawca, nagłówek – dokument, nagłówek – lista, nagłówek -tytułowa, nagłówek – dokument kip dostępnych z poziomu Narzędzia/Opcje/Raportowanie/XtraReports/Nagłówki. W skrypcie zmodyfikowaliśmy warunek tak, aby dla wydruków dostępnych z poziomu listy nagłówki zostały wyliczone dla każdego obiektu. Zmiana istotna jest w instalacjach wieloodziałowych/wielofirmowych. Zmiany skryptów nastąpią podczas konwersji bazy danych i dotkną tylko nagłówków nigdy wcześniej niemodyfikowanych. Zmodyfikowane nagłówki nie ulegną zmianie. O zmiany należy zadbać samodzielnie, usuwając z warunku skryptu headerData == null.

Delegacje służbowe

Delegacje (PWS)

Rozszerzyliśmy pole „Lista etapów” znajdujące się na formularzu delegacji PWS w zakładce „Naliczenia”. Rozmiar pola został zwiększony z 32 do 128 znaków co w rezultacie pozwala na wyświetlanie większej liczby etapów delegacji w obrębie jednego kraju.

Księga inwentarzowa

Środek trwały

Poprawiliśmy kopiowanie dla środków trwałych z konfiguracją podatku od nieruchomości. Przed zmianą podczas kopiowania środka trwałego z elementami podatku od nieruchomości pojawiał się komunikat błędu „Nieznalezione dane o identyfikatorze PrzedmiotOp_1”. Po zmianach błąd nie występuje.

CRM

e-mail

Poprawiliśmy błąd polegający na wysyłaniu zaznaczonych na liście Kompensat i Not odsetkowych na adres e-mail kontrahenta przypisanego do pierwszego dokumentu. Od teraz po zaznaczeniu dokumentów na wskazanych listach i skorzystaniu z funkcji Wyślij email pdf zostaną one poprawnie wysłane na adresy mailowe kontrahentów, dla których wystawiono dokumenty.

Nieruchomości

Nieruchomości

Poprawiliśmy działanie filtra Okres na zakładce Powiązane jednostki organizacyjne na formularzu Obiektu. Od tej pory jednostki przypisane w zadanym okresie czasu będą odfiltrowywane prawidłowo.

Wersja multi

Księgowość

Pozostałe

Zmieniliśmy warunek widoczności przycisku Czynności w menu Ogólne/Powiadomienia. Od teraz przycisk pojawia się zawsze.

Pulpity HR

e-wnioski

Dodaliśmy nowy „e-wniosek PIT-2” w kategorii „Kadrowe”. Wniosek złożony przez pracownika trafia do akceptacji operatora, który ma przypisaną rolę „Kadry – realizacja wniosków”, następnie po akceptacji e-wniosku w kartotece pracownika jest wykonywana aktualizacja kartoteki pracownika wraz z zaznaczeniem odpowiednich parametrów podatkowych na zakładce Kadry/Dane podatkowe. Na formularzu wniosku PIT-2 należy wskazać datę, od której będzie obowiązywała zmiana. Uzupełnianie parametrów odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności należy w sekcji „Wybór zmienianych wartości” zaznaczyć na TAK te parametry, których będzie dotyczyło składane oświadczenie. Następnie w drugiej kolejności należy wybrać odpowiednią wartość w aktywowanych parametrach, które pojawiły się pod sekcją „Wybór zmienianych wartości”. Poniżej parametry dostępne na wniosku:

 • Ulga podatkowa etat: należy wskazać jedną z opcji 1/12, 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek bądź w celu wycofania naliczania ulgi podatkowej opcję „Nie naliczaj”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki pracownika zostanie odpowiednio ustawiony parametr „Ulga podatkowa” w sekcji „Ulga podatkowa pracownika”. W przypadku wybrania opcji „Nie naliczaj” mnożnik do ulgi podatkowej zostanie ustawiony na wartość zero.
 • Ulga podatkowa – zleceniobiorca: należy wskazać jedną z opcji 1/12, 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek bądź w celu wycofania naliczania ulgi podatkowej opcję „Nie naliczaj”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki zleceniobiorcy zostanie odpowiednio ustawiony parametr „Ulga podatkowa” w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy”. W przypadku wybrania opcji „Nie naliczaj” mnożnik do ulgi podatkowej zostanie ustawiony na wartość zero.Uwaga: Należy pamiętać, że ulga podatkowa nie może przekroczyć w sumie 1/12, zatem nie ma możliwości jednocześnie ustawić opcji 1/12 zarówno w parametrze do etatu jak i zlecenia.
 • Koszty uzyskania przychodu: należy wskazać jedną z opcji „Stosuj podstawowe”, „Stosuj podwyższone” bądź w celu rezygnacji z kosztów „Nie stosuj”. Ustawienie parametru będzie miało przełożenie na ustawienie w sekcji „Koszty uzyskania przychodu” parametru „Z tytułu”. W przypadku wskazania na e-wniosku opcji „Nie stosuj” mnożnik kosztów zostanie ustawiony na wartość zero.
 • Niepobieranie zaliczki – etat: pracownik, który przewiduje, że jego dochody nie przekroczą 30 000 zł w danym roku podatkowym może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek podatku do tej kwoty, w tym celu na wniosku zaznacza na TAK parametr „Niepobieranie zaliczki (moje przychody nie przekroczą w tym roku 30 000zł)”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” parametr „Naliczaj kwotę wolna dla pracownika” zostanie zaznaczony na TAK.
 • Niepobieranie zaliczki – zleceniobiorca: zleceniobiorca, który przewiduje, że jego dochody nie przekroczą 30 000 zł w danym roku podatkowym może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek podatku do tej kwoty, w tym celu na wniosku zaznacza na TAK parametr „Niepobieranie zaliczki (moje przychody nie przekroczą w tym roku 30 000zł)”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” parametr „Naliczaj kwotę wolna dla zleceniobiorcy” zostanie zaznaczony na TAK.
 • Preferencyjne opodatkowanie: należy wybrać jedną z opcji „małżonków, a moje dochody nie przekroczą kwoty 120 000 zł”, „małżonków, a moje dochody przekroczą kwotę 120 000 zł”, „osób samotnie wychowujących dzieci, a moje dochody nie przekroczą kwoty 120 000 zł”, „osób samotnie wychowujących dzieci, a moje dochody przekroczą kwotę 120 000 zł” oraz w przypadku wycofania wniosku „Nie dotyczy”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki zatrudnionego w sekcji „Progi podatkowe” parametr „Typ progów podatkowych” zostanie ustawione jako „Wspólne opodatkowanie” oraz parametr „Nie naliczaj ulgi podatkowej przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” zostanie zaznaczony na TAK.
 • Zwolnienie z podatku – etat: pracownik, który składa wniosek o zastosowanie jednej z ulg podatkowych wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF zaznacza na TAK odpowiedni parametr „Zwolnienie z podatku do 26 roku życia”, „Zwolnienie z podatku dla dużych rodzin”, „Zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów”, „Zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki pracownika zostaną odpowiednio ustawione parametry w sekcji „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracownika”: Naliczaj zwolnienie z podatku do 26 roku życia, Naliczaj zwolnienie z podatku dla dużych rodzin, Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów, Naliczaj zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy.
 • Rezygnacja z 50% KUP: osoba, która chce zrezygnować ze stosowania kosztów autorskich zaznacza na TAK parametr „Rezygnacja z 50% KUP”, co przełoży się na zmianę w kartotece pracownika poprzez uzupełnienie daty w parametrze „Nie naliczaj kosztów 50% począwszy od”.

Na „e-wniosku PIT-2” może być wyświetlana dodatkowa sekcja do uzupełnienia osobno parametrów dla zleceniobiorcy dotyczących ulg podatkowych wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF. W przypadku, gdy w ustawieniach konfiguracyjnych bazy danych w zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki inicjacja parametr „Ulgi podatkowe zleceniobiorcy odczytaj z danych podatkowych dla pracownika” zostanie zaznaczony na NIE, to w kartotece pracownika będzie osobna sekcja do uzupełnienia parametrów dla zleceniobiorcy oraz na e-wniosku PIT-2 również pojawi się dodatkowa sekcja:

 • Zwolnienie z podatku – zleceniobiorca: zleceniobiorca który składa wniosek o zastosowanie jednej z ulg podatkowych wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF zaznacza na TAK odpowiedni parametr „Zwolnienie z podatku do 26 roku życia”, „Zwolnienie z podatku dla dużych rodzin”, „Zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów”, „Zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki zleceniobiorcy zostaną odpowiednio ustawione parametry w sekcji „Naliczaj zwolnienie z podatku dla zleceniobiorcy”: Naliczaj zwolnienie z podatku do 26 roku życia, Naliczaj zwolnienie z podatku dla dużych rodzin, Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów, Naliczaj zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy.

Uwaga: W przypadku zwolnień z podatku wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF są to ulgi, które już obowiązywały zarówno dla pracowników etatowych jak i zleceniobiorcy, co do których zatrudnieni składali wnioski o zastosowanie ulgi bez rozróżniania na przychody etatowe czy z umów cywilnoprawnych, dlatego przy standardowych ustawieniach programu są to wspólne parametry do wszystkich źródeł przychodu. Natomiast użytkownik ma możliwość zastosowania parametrów oddzielnie do etatu i zleceń.

Pulpit kontrahenta

Dokumenty

Zablokowaliśmy edycję pola Data dostawy na zamówieniach, które są widoczne w pulpicie, ale które nie mogą być w pulpicie dodawane.

Wersja platynowa

Wersja standard

Handel

KSeF

Umożliwiliśmy przypisanie konta KSeF do oddziału oznaczonego jako firmowy. Zmiana będzie miała zastosowanie w instalacjach wielofirmowych.

Pozostałe

Rozszerzyliśmy możliwość konfigurowania podmiotów powiązanych w danych oddziału oznaczonego jako firmowy. Udostępniliśmy określanie rodzaju powiązania, roli podmiotu powiązanego i okresu powiązania. Zmiany zostały wykonane głównie na potrzeby konfigurowania grup VAT w instalacjach wielofirmowych.

Workflow

Proces

Poprawiliśmy i zoptymalizowaliśmy działanie cache wewnętrznego kompilatora kodu (DbCache). Dzięki temu usunięty został problem z masowym zatwierdzaniem zadań o tej samej definicji w procesach Workflow, jeżeli zaznaczona została flaga Korzystanie z cache w bazie danych.

Księgowość

Wielofirmowość

Umożliwiliśmy realizację wydruku „Kontrola kręgu kosztów” z ograniczeniem do wskazanego oddziału/firmy.