Skip to content

Wersja platynowa

Wersja standard

Handel

KSeF
Pozostałe

Workflow

Proces

Księgowość

Wielofirmowość

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy zapisywanie numeru zamówienia pobranego z Magento w polu z numerem obcym. Dotychczas, jako numer zamówienia zapisywana była wartość pola entityId, obecnie jest to incrementId, gdyż ta wartość wyświetlana jest w Magento jako numer zamówienia.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy tworzenie zamówień do dostawcy w relacji do zamówień od odbiorcy z podziałem na dostawców. Do tej pory, zamówienia tworzyły się niepoprawnie w przypadku, gdy nadrzędny dokument miał więcej niż 100 pozycji.

Uprawnienia

Poprawiliśmy błąd skutkujący wyświetlaniem komunikatów w logu w przypadku, gdy skonwertowano bazę do wersji 2112 lub nowszej, jeśli były w niej niestandardowe role ze skonfigurowanymi prawami do AWW.

Zamówienia i oferty

Dodaliśmy możliwość wiązania zasobów zamówionych i magazynowych z poziomu zasobu zamówionego (czyli podrzędnego).

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy generowanie automatycznej korekty WZ2 po zmianie ceny na podrzędnej FV2. Dotychczas, jeśli na WZ2 usunięto i dodano pozycję, wystawiono korektę do WZ2, następnie FV2 do tej korekty, a później zmieniono cenę na FV2, nie można było zatwierdzić ostatniego dokumentu, gdyż system nie generował poprawnej korekty wartościowej do WZ2.

Dokumenty handlowe

Ulepszyliśmy szczegółowe logowanie zmian zapisu na dokumencie handlowym. Dotąd zapisy były niepełne, gdy dokument został przeniesiony do bufora, a następnie zatwierdzony bez wcześniejszego ponownego zapisania.

Dokumenty handlowe

Ulepszyliśmy szczegółowe logowanie zmian zapisu na dokumencie handlowym. Dotąd zapisy były niepełne, gdy zmiana była wykonana za pomocą czynności Zmień zatwierdzony dokument.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy generowanie zadań synchronizacji po zmianie wartości cechy na towarze. Dotychczas, jeśli towar był zsynchronizowany, po zmianie wartości cechy powodującej jego wykluczenie z widoczności w e-sklepie powstawało zadanie Update zamiast Delete.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy wypełnianie numeru domu i lokalu w zamówieniach pobieranych z Allegro. Dotychczas, jeśli w karcie kontrahenta numer lokalu był wypełniony, a w danych przychodzących z Allegro nie było numeru lokalu (np. z powodu zamówienia na inny adres), to do zamówienia przenosił się numer lokalu z karty kontrahenta.

e-Sklepy Konektor

Dodaliśmy wypełnianie danych o punktach odbioru przy pobieraniu zamówień z WooCommerce, jeśli włączono w nim dodatek WC Poczta, obsługujący paczkomaty InPost.

Korekty dokumentów

Wyeliminowaliśmy zbędny komunikat o braku skutku magazynowego, który pojawiał się podczas edycji korekty zamówienia do dostawcy.

Kurierzy

Dodaliśmy obsługę kuriera GLS.

Uprawnienia

Zmieniliśmy logikę do ustalania prawa do dokumentu, jeśli w jego definicji ustawiono parametr Pozwól na nieuprawniony magazyn na Zapis do bufora, a operator nie ma prawa do magazynu z dokumentu. W takim przypadku operator będzie widział dokument, dopóki jest on w buforze (zgodnie z nazwą opcji). Do tej pory takie dokumenty dla operatora widoczne były zawsze.

Sprzedaż

Poprawiliśmy umieszczanie informacji Pozostało do zapłaty na wydruku faktury sprzedaży. Dotychczas informacja ta nie drukowała się poprawnie w przypadku wydruku wielu zaznaczonych na liście dokumentów.

Zestawienia obrotów

Ujednoliciliśmy okno parametrów wydruków zestawień sprzedaży z wyborem cech.

Uprawnienia

Poprawiliśmy błąd, polegający na tym, że operator nie mógł wybrać zasobu widocznego na liście dostępnych zasobów podczas wystawiania dokumentu rozchodu, jeśli nie miał praw do dokumentu, który ten zasób utworzył.

Pozostałe

Rozszerzyliśmy możliwość konfigurowania podmiotów powiązanych w danych firmy. Dodaliśmy pola służące do określania rodzaju powiązania, roli podmiotu powiązanego i okresu powiązania. Zmiany zostały wykonane głównie na potrzeby konfigurowania grup VAT.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy działanie relacji handlowo-magazynowej w przypadku, gdy dokument magazynowy jest wg konfiguracji liczony metodą Od netto, a dokument handlowy Od brutto. Dotychczas, przy takich ustawieniach po zatwierdzeniu dokumentu podrzędnego handlowego generowała się zbędna korekta dokumentu magazynowego na kwotę VAT.

Kontrahenci

Rozszerzyliśmy możliwość konfigurowania podmiotów powiązanych w kartotece kontrahenta. Dodaliśmy pola służące do określania rodzaju powiązania, roli podmiotu powiązanego i okresu powiązania. Zmiany zostały wykonane głównie na potrzeby konfigurowania grup VAT.

KSeF

Dostosowaliśmy integrację z KSeF do zmian w API tej platformy wprowadzonych w dniu 29.12.2022 dla kont produkcyjnych.

Dokumenty handlowe

Przywróciliśmy możliwość anulowania nierozliczonych pozycji w zamówieniach z obrotami.

Koszty dodatkowe

Poprawiliśmy doliczanie kosztu dodatkowego za pomocą dokumentu KWN. Dotąd nie udawało się to (zatwierdzenie dokumentu kończyło się błędem), jeśli w sekwencji wystawianych dokumentów występowały różne waluty.

KSeF

Udostępniliśmy listy i czynności związane z obsługą KSeF na licencji KPiR.

KSeF

Rozszerzyliśmy działanie weryfikatora działającego podczas pobierania pakietów danych z KSeF. Obecnie weryfikator sprawdza, czy w pobranym pakiecie znajdują się faktury, które zostały już zaimportowane jako dokumenty handlowe lub ewidencji i wyświetla ostrzeżenie, jeśli takie dokumenty już istnieją w bazie.

Limit kredytowy

Uwzględniliśmy funkcję kontroli limitu kredytowego dla czynności Zmień zatwierdzony dokument/Zmiana kontrahenta. Dotąd za pomocą tej czynności można było zmienić kontrahenta na takiego, który przekroczył limit.

KSeF

Dodaliśmy pole Data KSeF (KomunikatKSeF.DataKSeF) w dokumencie handlowym i dokumencie ewidencji. Pole jest wypełniane podczas tworzenia dokumentów na podstawie danych pobranych z KSeF.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy przenoszenie rozliczonych pozycji na dokument podrzędny. Dotychczas, jeśli w konfiguracji relacji włączono taką możliwość (dostępną od wersji 2212.0.0), to nie udawało się wystawić drugiego podrzędnego dokumentu, jeśli pierwszy rozliczał podrzędny częściowo.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy błąd polegający na tym, że jeśli w podstawowej relacji handlowo magazynowej FV-gt;WZ włączono agregację pozycji, to w odwróconym obiegu (WZ2-gt;FV2) po wystawieniu korekty do FV2 powstawała niepoprawna korekta do WZ2 (z niewłaściwymi ilościami w pozycjach).

Relacje dokumentów

Ulepszyliśmy mechanizm przenoszenia rozliczonych pozycji na dokument podrzędny (udostępniony w wersji 2210.4.9). Obecnie na dokument podrzędny przenoszone są również pozycje z ilością rozliczoną większą od pierwotnej.

Dokumenty handlowe

Rozszerzyliśmy możliwości edycji numeru obcego na dokumencie. Do tej pory, numer ten był skracany do 40 znaków przy zatwierdzaniu dokumentu, jeśli miał przypisaną ewidencję księgową (ze względu na wymagania ewidencji). Obecnie numer jest skracany tylko wtedy, gdy zgodnie z definicją dokumentu z numeru obcego tworzony jest numer w ewidencji.

Integrator

Zaktualizowaliśmy definicję zadania globalnego do pobierania danych zewnętrznych (z innej instalacji). Dostosowaliśmy ją do obecnego nazewnictwa serwisu w Soneta.Integrator.

Wydruki dokumentów

Dostosowaliśmy wydruk dokumentu sprzedaży do potrzeb grup VAT. Zdefiniowana w konfiguracji firmy grupa VAT występuje na wydruku jako Sprzedawca, a dane firmy drukowane są w sekcji Wystawca.

Definicje dokumentów

Dodaliśmy standardowe definicje dokumentów SGV, ZGV (domyślnie zablokowane) oraz ich korekt do obsługi sprzedaży i zakupu wewnątrz grupy VAT.

Księgowość

Ewidencja VAT

Rozszerzyliśmy filtrowanie na listach „Rejestr elementów VAT” oraz „Ewidencja elementów VAT”. Rozszerzenie obejmuje nowe warianty dla filtra „Działalność gospodarcza” oraz „Odliczenia” umożliwiające filtrowanie przy zastosowaniu współczynnika oraz prewspółczynnika VAT.

RMK

Poprawiliśmy wydruk „Planu RMK”, dostępny na liście „Kosztów RMK”, aby podczas drukowania seryjnego, dla wszystkich bądź zaznaczonych kosztów RMK z listy, pokazywał poprawnie wartości planu dla każdej kartoteki kosztu. Przed zmianą wydruk niepoprawnie pobierał wartość planu z pierwszej kartoteki na liście i powielał ją dla kolejnych.

Pozostałe

Zmodyfikowaliśmy wyliczanie opisu (Caption) dokumentów ewidencji, aby obsłużyć usuwanie obiektów w kreatorach zdefiniowanych na tabeli DokEwidencja.

Ewidencja VAT

Dodaliśmy obsługę w jednej bazie wielu zestawów proporcji stosowanych przy rozliczeniach VAT. Rozwiązanie może być wykorzystywane:

 • w grupach VAT – do wprowadzania proporcji grupowych oraz proporcji członków grupy;
 • w szczególnych przypadkach rozliczeń VAT, gdy w ramach jednej firmy wykorzystywanych jest wiele współczynników do różnych rodzajów działalności.

Zestawy proporcji, tj. proporcji działalności gospodarczej do całej działalności oraz proporcji sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży podlegającej VAT, wprowadza się w konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Parametry rozliczeń za pomocą czynności „Nowy”. Zdefiniowany zestaw Parametrów rozliczeń można wskazać na elementach VAT. Jeżeli na elemencie VAT zostanie wybrany zestaw Parametrów rozliczeń, będzie on ustawieniem nadrzędnym w stosunku do dotychczasowej konfiguracji proporcji w bazie. Jeżeli zestaw Parametrów rozliczeń nie zostanie wskazany na elemencie VAT, kwoty do rozliczeń VAT będą przeliczane według dotychczasowej logiki. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38050.

Rozliczenia księgowe

Poprawiliśmy błąd, który występował podczas rozliczania dokumentów, jeżeli przynajmniej jeden rozliczany dokument posiadał zapis księgowy na konto rozliczeniowe, powiązany z więcej niż jednym zapisem BO. Podczas próby rozliczenia pojawiał się komunikat błędu: „Konto posiada zapisy rozliczeniowe przeniesione bilansem otwarcia”. Aktualnie błąd nie występuje i możliwe jest rozliczanie dokumentów.

Schematy księgowe

W kwotach schematów księgowych dedykowanych dla proporcji do rozliczeń VAT (tj. VAT odliczenia, VAT odliczenia prewsp * wsp, VAT koszt prewsp * wsp, VAT koszt prewsp, VAT koszt wsp) dodaliśmy obsługę Parametrów rozliczeń.

Kadry i Płace

Bilanse podatkowe

W kartotece pracownika dodaliśmy nową zakładkę Kadry/Dane podatkowe – bilans otwarcia, w której można wprowadzić przychody osiągnięte przez pracownika u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym. Zakładka zawiera dwie sekcje:

 • „Dane podatkowe – bilans otwarcia” wraz z parametrem:
  • „Informacje aktualne w dniu” – wprowadzona data aktualności będzie ważna tylko w obrębie roku kalendarzowego oraz wprowadzone dane w poniższych parametrach będą uwzględniane od wypłat naliczanych po dacie aktualności.
 • „Przychody osiągnięte u poprzedniego pracodawcy” wraz z parametrami:
  • „Przychód opodatkowany” – kwota przychodu opodatkowanego osiągnięta u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym,
  • „Przychód zwolniony z podatku (ulga 26, duża rodzina, emeryt, powrót z zagranicy)” – kwota przychodu zwolnionego z podatku (obejmująca: zwolnienie z podatku do 26 roku życia, zwolnienie z podatku dla dużych rodzin, zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów, zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy) osiągnięta u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym,
  • „Kwota wykorzystanego limitu kosztów 50%” – kwota wykorzystanego limitu kosztów 50% u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38049.

Ulga podatkowa

W związku z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r., które dają możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych dostosowaliśmy algorytm wypłaty zleceniobiorcy do odliczenia kwoty wolnej oraz dostosowaliśmy formularz wypłaty umowy i formularz elementu wypłaty umowy. Na formularzu wypłaty umowy na zakładce „Podatki” dodaliśmy sekcję „Ulga podatkowa” z polami „Należna w miesiącu” oraz „Naliczona”. Na formularzu elementu wypłaty umowy na zakładce „Podatki” dodaliśmy sekcję „Ulga podatkowa” z polem „Ulga podatkowa”.

Deklaracja GUS

Na wydruku Zestawienie DG-1 uwzględniliśmy pracowników, którzy w kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne jako „Rodzaj zatrudnienia” mają wybrane: „Pracownik za granicą” oraz „Pracownik tymczasowy za granicą”. Dotychczas takie osoby nie były wykazywane w tym zestawieniu. Raport Zestawienie DG-1 dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Ulga podatkowa

Umożliwiliśmy wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko z uwzględnieniem naliczania zaliczki podatku w pierwszym progu podatkowym z potrąceniem ulgi podatkowej i w drugim progu podatkowym bez ulgi podatkowej po przekroczeniu limitu. W tym celu w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe dodaliśmy parametr „Nie naliczaj ulgi podatkowej przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” z możliwością zaznaczenia opcji TAK/NIE. Parametr domyślnie jest ustawiony na „Nie”. W celu obsłużenia powyższego naliczenia należy wykonać aktualizację kartoteki pracownika i na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” w parametrze „Typ progów podatkowych” ustawić opcję „Wspólne opodatkowanie”. Takie ustawienie spowoduje, że powyższy parametr automatycznie zostanie ustawiony na TAK, co oznacza że po przekroczeniu limitu progu podatkowego, ulga podatkowa nie będzie naliczana. Limit progu podatkowego odczytywany jest z konfiguracji z zakładki Kadry i płace/Płace/Podatki z sekcji „Progi podatkowe”. Uwaga: Do limitu nie są wliczane przychody ryczałtowe.

Czas pracy

W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy dodaliśmy parametr o nazwie „Nadgodziny między dobami pracowniczymi kwalifikuj jako nadgodziny okresowe 100%”. W przypadku zaznaczenia parametru na „Tak” nadgodziny, które wystąpią po zakończeniu jednej doby pracowniczej, a rozpoczęciem następnej będą kwalifikowane jako nadgodziny 100% okresowe. Parametr na nowych bazach ustawiony jest domyślnie na „Tak”. Na bazach konwertowanych można go przestawić ręcznie pamiętając o tym, że w przypadku dłuższego okresu rozliczeniowego nadgodziny te mogły zostać wypłacone jako nadgodziny dobowe 50%, w związku z tym przełączenie parametru jest wskazane po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie zasiłków na „Deklaracji PIT-11” w wierszu „15. Inne źródła” w sytuacji, gdy jednocześnie występował zasiłek macierzyński w wierszu „12. Zasiłki macierzyńskie, z wyjątkiem zasiłków wykazanych w wierszu 13 albo 14” oraz nieobecność związana z zasiłkiem macierzyńskim wystąpiła później niż nieobecności odpowiadające innym zasiłkom. W takim przypadku wartość zasiłków wykazywanych w wierszu „15. Inne źródła” była zaniżona. Obecnie wartości na „Deklaracji PIT-11” generują się poprawnie.

Podstawa zasiłku

Poprawiliśmy w raporcie Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3) wykazywanie dat w sekcji „Informacje o pracowniku”. Do tej pory w punkcie 1 nieprawidłowo wypełniane były okresy zatrudnienia od-do oraz data, od kiedy pracownik zatrudniony jest w danym wymiarze. Teraz dane wykazywane są poprawnie.

PPK

Dla następujących elementów wynagrodzenia: „Wynagrodzenie zasadnicze mies.netto” oraz „Wynagrodzenie zasadnicze godz.netto” umożliwiliśmy decydowanie o uwzględnianiu w kwocie netto do wypłaty, składki pracownika na PPK oraz zaliczki podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/PPK dostosowaliśmy działanie parametrów „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” z sekcji „Wliczaj do netto” również do tych elementów wynagrodzenia. Obydwa parametry domyślnie są ustawione na „Tak”, co oznacza że kwota netto do wypłaty będzie zgodna z kwotą netto ustawioną na powyższych elementach wynagrodzenia. Przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty nie będzie pomniejszana o składkę pracownika na PPK ani o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. Poniżej opis działania innych ustawień powyższych parametrów:

 • „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona o składkę pracownika na PPK oraz zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
 • „Składkę pracownika na PPK” na „Tak” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
 • „Składkę pracownika na PPK” na „Nie” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Tak” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o składkę pracownika na PPK.

Uwaga: W celu zastosowania powyżej opisanych niestandardowych elementów wynagrodzenia od netto należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera, który dostosuje konfigurację.

Karta przychodów

Dostosowaliśmy wydruk Karta przychodów pracownika do nowych ulg podatkowych, aby ułatwić zrobienie zestawienia do sprawdzenia z deklaracją PIT-11(29). W tym celu dokonaliśmy poniższych zmian:

 1. Dane z kolumny „Ulga klasy średniej” umieściliśmy w kolumnie „Koszty uz., Ulga kl. śr.”.
 2. Dodaliśmy nową kolumnę „Przychód zw. art. 21 u.1 p.148, 152-154” – w której będą ujęte przychody zwolnione od podatku o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy.
 3. W parametrach wydruku zmieniliśmy nazwę parametru „Szczeg. przych. do 26 r.ż.” na „Szczeg. przych. ulgi”.
 4. Ustawienie powyższego parametru na „Tak” spowoduje, że na wydruku:
  • zostanie wyświetlona dodatkowa kolumna „Ulga zagr./4 ” – w której będą ujęte przychody zwolnione od podatku dla osób korzystających ze zwolnienia z podatku dla powracających z zagranicy lub zwolnienia z podatku dla dużych rodzin,
  • w kolumnie „Brutto” pojawią się dodatkowe wiersze w zależności czy będzie to osoba do 26. roku życia czy osoba, która ukończyła wiek emerytalny:
   • „26 ponad lim.” lub „emeryt ponad lim.” – w wierszu będą ujęte przychody opodatkowane,
   • „26 zw.” lub „emeryt zw.” – w wierszu będą ujęte przychody zwolnione od podatku,
   • „bez 26 r.ż.” lub „bez emeryt”,
  • zostanie ukryta kolumna „Przychód zw. art. 21 u.1 p.148, 152-154”.

Raport Karta przychodów pracownika dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Zestawienie PIT-11

Dostosowaliśmy wydruk PIT-11 Zestawienie do nowych informacji o ulgach podatkowych, aby ułatwić sprawdzanie deklaracji PIT-11 w wersji 29. W tym celu:

 1. Zmodyfikowaliśmy nazwy wierszy w trzeciej kolumnie oraz dodaliśmy nowe pozycje:
  • „P.op.bez 26/em etat” – przychód opodatkowany z tytułu etatu bez uwzględnienia osób do 26. roku życia oraz emerytów.
  • „P.op.bez 26/em um.” – przychód opodatkowany z tytułu umów zlecenia bez uwzględnienia osób do 26. roku życia oraz emerytów.
  • „P.op.do 26 etat” – przychód opodatkowany z tytułu etatu otrzymany przez podatników do ukończenia 26. roku życia.
  • „P.op.do 26 um.”- przychód opodatkowany z tytułu umów zlecenia otrzymany przez podatników do ukończenia 26. roku życia.
  • „P.op. em. etat” – przychód opodatkowany z tytułu etatu otrzymany przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego.
  • „P.op. em. um.” – przychód opodatkowany z tytułu umów zlecenia otrzymany przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego.
 2. Dodaliśmy nową kolumnę z zasiłkami macierzyńskimi opodatkowanymi:
  • „Zas.m.op.bez 26/em” – zasiłek macierzyński opodatkowany bez uwzględnienia osób do 26. roku życia oraz emerytów.
  • „Zas.m.op. 26” – zasiłek macierzyński opodatkowany otrzymany przez podatników do ukończenia 26. roku życia.
  • „Zas.m.op.em.” – zasiłek macierzyński opodatkowany otrzymany przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego.
 3. Dodaliśmy nową kolumnę z przychodami zwolnionymi od podatku:
  • „P.zw. 26 etat” – przychód zwolniony z podatku osób do 26. roku życia z tytułu etatu.
  • „P.zw. 26 umowa” – przychód zwolniony z podatku osób do 26. roku życia z tytułu umów zlecenia.
  • „P.zw. 26 zas. m.” – przychód zwolniony z podatku osób do 26. roku życia z tytułu zasiłku macierzyńskiego.
  • „Ulgi etat” – przychód zwolniony z podatku (art. 21 ust. 1 pkt. 152-154) z tytułu etatu.
  • „Ulgi umowa” – przychód zwolniony z podatku (art. 21 ust. 1 pkt. 152-154 ) z tytułu umów zlecenia.
  • „Ulgi zas. m.” – przychód zwolniony z podatku (art. 21 ust. 1 pkt. 152-154) z tytułu zasiłków macierzyńskich.
 4. Dodaliśmy nową kolumnę „Skł. ub. zdrowotne 9%”, gdzie będzie wykazywana składka zdrowotna 9-cio procentowa.

Raport PIT-11 Zestawienie dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Oświadczenia i wnioski

Dodaliśmy nowy wydruk Oświadczenie – PIT-2, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Jest to druk PIT-2 w wersji 9, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2023 r.:

 • PIT-2(9) – oświadczenia/wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Uwaga: Oświadczenie PIT-2 złożone w 2022 r. lub latach wcześniejszych zachowuje aktualność w 2023 r., o ile nie uległ zmianie stan faktyczny z niego wynikający. Wydruk Oświadczenie – PIT-2 służy składaniu: 1) oświadczeń:

 • w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek,
 • o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
 • w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 • w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152-154 updof,

2) wniosków:

 • o niestosowanie ulgi dla młodych,
 • o niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 • o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,
 • w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

W związku z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r., oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek może złożyć płatnikowi podatnik osiągający przychody np. z:

 • wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umów zlecenia i o dzieło,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • kontraktów menadżerskich,
 • praw majątkowych,
 • emerytury i renty z zagranicy.

W związku z tym dostosowaliśmy definicje elementów wynagrodzenia dotyczących umów, które w parametrze „Pozycja na deklaracji PIT” mają wybraną jedną z poniższych pozycji:

 • PIT-11 5/PIT-4R 3. Przychody z niektórych rodzajów osobiście wykonywanej działalności, w tym z umów o dzieło, o których mowa w art.13 pkt 2, 4-9 ustawy,
 • PIT-11 6/PIT-4R 3. Należności z tytułu umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy,
 • PIT-11 9/PIT-4R 3. Prawa autorskie i inne prawa,

w taki sposób, że parametr „Ulga podatkowa” przyjmuje wartość „Naliczać”. Jednak o naliczaniu ulgi na wypłacie będą decydowały parametry z kartoteki pracownika dotyczące prawa do ulgi.

Wieloetatowość

W celu obsłużenia wspólnego naliczenia ulgi podatkowej dla kilku kartotek i pilnowania kwoty w obrębie wszystkich kartotek powiązanych przy włączonej wieloetatowości na etacie dodatkowym, na zakładce Kadry/Wieloetatowość dodaliśmy parametr „Ulga podatkowa” z możliwością zaznaczenia opcji TAK/NIE. Zaznaczenie parametru na TAK spowoduje odczytanie parametrów z sekcji „Ulga podatkowa pracownika” z etatu głównego, natomiast na etacie dodatkowym parametry w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” nie będą możliwe do edycji. Jeśli parametr będzie zaznaczony na NIE to dla etatu głównego i etatów powiązanych, parametry w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” będą ustawiane osobno.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie na „Deklaracji PIT-11(29)” wynagrodzeń prokuratorów będących w wieku emerytalnym, od których nie są odprowadzane składki społeczne ZUS. Dla osób w wieku emerytalnym z kodem tytułu ubezpieczenia 1150 lub 2020, przychody uzyskane z tytułu etatu zamiast w części E w wierszu 3 będą wykazywane w wierszu 1 oraz przychody uzyskane z tytułu umowy zlecenia zamiast w wierszu 8 będą wykazywane w wierszu 6, pod warunkiem, że od przychodów nie zostały odprowadzone składki społeczne. Podstawa prawna: „Wiersz 3 w części „E” PIT-11 (wersja 29) wypełnia się w przypadku wypłaty należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, otrzymanych przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego, jeśli płatnik w trakcie roku pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek, w sytuacji gdy podatnik nie złożył płatnikowi oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy (tzw. Ulgi dla seniora) albo z powodu przekroczenia limitu przychodu zwolnionego od podatku, gdy zwolnienie było zastosowane w trakcie roku. W wierszach tych należy odpowiednio wykazać przychody uzyskane przez podatników po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, pod warunkiem że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1009, z późn. zm.)”

Import z PUE

Dodaliśmy możliwość automatycznego importu nieobecności z PUE bez konieczności logowania się operatora do portalu PUE ZUS. W Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Import z PUE dodaliśmy możliwość konfiguracji importu e-zwolnień, gdzie użytkownik określa login i hasło potrzebne do pobrania danych z PUE ZUS. Dodatkowo umożliwiliśmy wybranie opcji czy import nieobecności ma być automatyczny czy użytkownik będzie go wykonywał za pomocą przycisku „Importuj”. Dla importu automatycznego można wykorzystać harmonogram zadań „AutoImportNieobecnosciPUE”. W ustawieniach konfiguracji umożliwiliśmy również wybór czy nachodzące na siebie nieobecności mają zostać automatycznie skorygowane. W celu obsłużenia importowanych nieobecności oraz ich weryfikacji dodaliśmy nową listę Kadry i Place/Kadry/Czas pracy/Import nieobecności z PUE. Oprócz danych pobranych z PUE na liście pojawią się informacje o stanie importu (Odrzucony, Pobrany, Zaimportowany) oraz statusie weryfikacji (Poprawny, Błędny, Niezgodny, Anulowany, Zdublowany). Na formularzu zaimportowanego rekordu udostępniliśmy zapis działań, gdzie znajdą się informacje o zachodzących na siebie nieobecnościach oraz wykonanych korektach. Na formularzu nieobecności, która została zaimportowana pojawi się informacja, że nieobecność pochodzi z importu z PUE. Uwaga: Funkcjonalność wymaga dodatkowej konfiguracji w platformie PUE ZUS. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37908.

Limity nieobecności

Zmodyfikowaliśmy wydruk Limity nieobecności dostępny z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”. Na raporcie uwzględniliśmy wyświetlenie dni urlopu zaległego. Wszystkie wartości, które do tej pory były wyświetlane w postaci godzinowej przeliczono również na dni. Dodatkowo na liście pracowników dodaliśmy następujące workery:

 • EtatGłówny.Workers.LimityNieobecności.WgDefinicji.Urlop wypoczynkowy.ZaleglyGodz – wyświetla aktualny stan zaległego urlopu wypoczynkowego w wartości godzinowej,
 • EtatGłówny.Workers.LimityNieobecności.WgDefinicji.Urlop wypoczynkowy.ZaleglyDni – wyświetla aktualny stan zaległego urlopu wypoczynkowego w dniach.

Podatek

Od 01.01.2023 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku oraz wniosków i oświadczeń składanych płatnikom przez podatników. W związku z tym wprowadziliśmy następujące zmiany w programie:

 • możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych – w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe dodaliśmy sekcję „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” z parametrami „Ulga podatkowa” oraz „Wartość”. W parametrze „Ulga podatkowa” można wybrać jedną z opcji: 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, 1/24 kwoty zmniejszającej podatek lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. W parametrze „Wartość” można wpisać mnożnik do ulgi podatkowej. Do sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” przenieśliśmy parametr „Naliczaj kwotę wolną dla zleceniobiorcy”. Uwaga: Należy pamiętać, że wartość ulgi podatkowej dla etatu i zlecenia nie może przekroczyć w sumie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W związku z tym przy próbie zapisania kartoteki pracownika z większą wartością ulgi niż jest możliwa, pojawi się ostrzeżenie: „Wartość ulgi podatkowej przekracza maksymalną kwotę”. W konfiguracji programu na zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki inicjacja w sekcji „Inicjacja danych podatkowych pracownika” dodaliśmy parametr „Nie dopuszczaj do zapisania kartoteki pracownika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości ulgi podatkowej” domyślnie zaznaczony na NIE. Jeśli powyższy parametr zostanie ustawiony na TAK, to zapis kartoteki z wpisaną większą wartością ulgi niż dozwolona nie będzie możliwy.
 • możliwość naliczenia zaniechania podatku dla przychodów z etatu – w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe zmieniliśmy nazwę sekcji z „Ulga podatkowa” na „Ulga podatkowa pracownika” i dodaliśmy do niej parametr „Naliczaj kwotę wolną dla pracownika”. Jeśli parametr zostanie ustawiony na TAK, to do kwoty 30 tys. zł pracownikowi naliczane będzie zaniechanie podatku.
 • rozdzielenie naliczania zwolnienia z podatku dla etatu i umowy – w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe zmieniliśmy nazwę sekcji z „Naliczaj zwolnienie z podatku” na „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracownika”. Domyślnie ulgi podatkowe dla pracownika i zleceniobiorcy odczytywane są z parametrów znajdujących się w tej sekcji. Jeśli istnieje potrzeba zaznaczenia innych opcji dla pracownika i innych dla zleceniobiorcy, to w konfiguracji programu na zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki inicjacja należy ustawić nowo dodany parametr „Ulgi podatkowe zleceniobiorcy odczytaj z danych podatkowych dla pracownika” na NIE. Wówczas w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe oprócz sekcji „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracownika”, będzie dostępna nowa sekcja „Naliczaj ulgi podatkowe dla zleceniobiorcy” z możliwością zaznaczenia zwolnienia z podatku do 26 roku życia, zwolnienia z podatku dla dużych rodzin, zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów oraz zwolnienia z podatku dla powracających z zagranicy.
 • w kartotece pracownika na zakładkę Kadry – historyczne/Dane historyczne przenieśliśmy z zakładki Kadry/Dane podatkowe sekcje „Zaliczka podatku za okres od października do grudnia 2019” oraz „Polski ład”.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38051.

e-Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-4R(12) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie na „Deklaracji PIT-11” zasiłków macierzyńskich otrzymanych przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego, którzy nie korzystali ze zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów. W takim przypadku w wierszu „15. Inne źródła” nadmiarowo była wykazywana kwota zasiłku macierzyńskiego, która została już prawidłowo wykazana w wierszu „14. Zasiłki macierzyńskie otrzymane przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego”.

Praca zdalna

Dodaliśmy możliwość określenia okresu obowiązywania lokalizacji pracy zdalnej. Nowy parametr dostępny jest w kartotece pracownika w Kadry/Lokalizacje pracy zdalnej oraz w „e-wniosek zgłoszenie miejsca wykonania pracy zdalnej”. Od teraz pracownik składając wniosek będzie mógł wskazać czy w wybranej lokalizacji będzie pracował przez cały okres czy tylko tymczasowo.

Teczki pracownicze

Dodaliśmy w konfiguracji w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych nową definicję dokumentu dodatkowego: „Oświadczenie podatnika PIT-2”. Umożliwi to, po włączeniu elektronicznej dokumentacji pracowniczej, wpięcie do e-teczki pracownika skanu wcześniej wydrukowanego, a następnie uzupełnionego przez pracownika wydruku Oświadczenie – PIT-2, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Dokument dodatkowy „Oświadczenie podatnika PIT-2” zapisywany będzie w aktach osobowych w katalogu „Pozostała dokumentacja: Wynagrodzenia i inne świadczenia”.

e-Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji IFT-1(16) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

e-Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji IFT-1R(16) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19”, który dostępny jest w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/Kadry/COVID-19 i będzie miał wartość: „14.03.2020…31.03.2023”.Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Systemowe

Wydruki

Wprowadziliśmy zmiany w skryptach subraportów nagłówków: nagłowek – pracodawca, nagłówek – dokument, nagłówek – lista, nagłówek -tytułowa, nagłówek – dokument kip dostępnych z poziomu Narzędzia/Opcje/Raportowanie/XtraReports/Nagłówki. W skrypcie zmodyfikowaliśmy warunek tak, aby dla wydruków dostępnych z poziomu listy nagłówki zostały wyliczone dla każdego obiektu. Zmiana istotna jest w instalacjach wieloodziałowych/wielofirmowych. Zmiany skryptów nastąpią podczas konwersji bazy danych i dotkną tylko nagłówków nigdy wcześniej niemodyfikowanych. Zmodyfikowane nagłówki nie ulegną zmianie. O zmiany należy zadbać samodzielnie, usuwając z warunku skryptu headerData == null.

Delegacje służbowe

Delegacje (PWS)

Rozszerzyliśmy pole „Lista etapów” znajdujące się na formularzu delegacji PWS w zakładce „Naliczenia”. Rozmiar pola został zwiększony z 32 do 128 znaków co w rezultacie pozwala na wyświetlanie większej liczby etapów delegacji w obrębie jednego kraju.

Księga inwentarzowa

Środek trwały

Poprawiliśmy kopiowanie dla środków trwałych z konfiguracją podatku od nieruchomości. Przed zmianą podczas kopiowania środka trwałego z elementami podatku od nieruchomości pojawiał się komunikat błędu „Nieznalezione dane o identyfikatorze PrzedmiotOp_1”. Po zmianach błąd nie występuje.

CRM

e-mail

Poprawiliśmy błąd polegający na wysyłaniu zaznaczonych na liście Kompensat i Not odsetkowych na adres e-mail kontrahenta przypisanego do pierwszego dokumentu. Od teraz po zaznaczeniu dokumentów na wskazanych listach i skorzystaniu z funkcji Wyślij email pdf zostaną one poprawnie wysłane na adresy mailowe kontrahentów, dla których wystawiono dokumenty.

Nieruchomości

Nieruchomości

Poprawiliśmy działanie filtra Okres na zakładce Powiązane jednostki organizacyjne na formularzu Obiektu. Od tej pory jednostki przypisane w zadanym okresie czasu będą odfiltrowywane prawidłowo.

Wersja multi

Księgowość

Pozostałe

Zmieniliśmy warunek widoczności przycisku Czynności w menu Ogólne/Powiadomienia. Od teraz przycisk pojawia się zawsze.

Pulpity HR

e-wnioski

Dodaliśmy nowy „e-wniosek PIT-2” w kategorii „Kadrowe”. Wniosek złożony przez pracownika trafia do akceptacji operatora, który ma przypisaną rolę „Kadry – realizacja wniosków”, następnie po akceptacji e-wniosku w kartotece pracownika jest wykonywana aktualizacja kartoteki pracownika wraz z zaznaczeniem odpowiednich parametrów podatkowych na zakładce Kadry/Dane podatkowe. Na formularzu wniosku PIT-2 należy wskazać datę, od której będzie obowiązywała zmiana. Uzupełnianie parametrów odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności należy w sekcji „Wybór zmienianych wartości” zaznaczyć na TAK te parametry, których będzie dotyczyło składane oświadczenie. Następnie w drugiej kolejności należy wybrać odpowiednią wartość w aktywowanych parametrach, które pojawiły się pod sekcją „Wybór zmienianych wartości”. Poniżej parametry dostępne na wniosku:

 • Ulga podatkowa etat: należy wskazać jedną z opcji 1/12, 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek bądź w celu wycofania naliczania ulgi podatkowej opcję „Nie naliczaj”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki pracownika zostanie odpowiednio ustawiony parametr „Ulga podatkowa” w sekcji „Ulga podatkowa pracownika”. W przypadku wybrania opcji „Nie naliczaj” mnożnik do ulgi podatkowej zostanie ustawiony na wartość zero.
 • Ulga podatkowa – zleceniobiorca: należy wskazać jedną z opcji 1/12, 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek bądź w celu wycofania naliczania ulgi podatkowej opcję „Nie naliczaj”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki zleceniobiorcy zostanie odpowiednio ustawiony parametr „Ulga podatkowa” w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy”. W przypadku wybrania opcji „Nie naliczaj” mnożnik do ulgi podatkowej zostanie ustawiony na wartość zero.Uwaga: Należy pamiętać, że ulga podatkowa nie może przekroczyć w sumie 1/12, zatem nie ma możliwości jednocześnie ustawić opcji 1/12 zarówno w parametrze do etatu jak i zlecenia.
 • Koszty uzyskania przychodu: należy wskazać jedną z opcji „Stosuj podstawowe”, „Stosuj podwyższone” bądź w celu rezygnacji z kosztów „Nie stosuj”. Ustawienie parametru będzie miało przełożenie na ustawienie w sekcji „Koszty uzyskania przychodu” parametru „Z tytułu”. W przypadku wskazania na e-wniosku opcji „Nie stosuj” mnożnik kosztów zostanie ustawiony na wartość zero.
 • Niepobieranie zaliczki – etat: pracownik, który przewiduje, że jego dochody nie przekroczą 30 000 zł w danym roku podatkowym może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek podatku do tej kwoty, w tym celu na wniosku zaznacza na TAK parametr „Niepobieranie zaliczki (moje przychody nie przekroczą w tym roku 30 000zł)”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” parametr „Naliczaj kwotę wolna dla pracownika” zostanie zaznaczony na TAK.
 • Niepobieranie zaliczki – zleceniobiorca: zleceniobiorca, który przewiduje, że jego dochody nie przekroczą 30 000 zł w danym roku podatkowym może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek podatku do tej kwoty, w tym celu na wniosku zaznacza na TAK parametr „Niepobieranie zaliczki (moje przychody nie przekroczą w tym roku 30 000zł)”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” parametr „Naliczaj kwotę wolna dla zleceniobiorcy” zostanie zaznaczony na TAK.
 • Preferencyjne opodatkowanie: należy wybrać jedną z opcji „małżonków, a moje dochody nie przekroczą kwoty 120 000 zł”, „małżonków, a moje dochody przekroczą kwotę 120 000 zł”, „osób samotnie wychowujących dzieci, a moje dochody nie przekroczą kwoty 120 000 zł”, „osób samotnie wychowujących dzieci, a moje dochody przekroczą kwotę 120 000 zł” oraz w przypadku wycofania wniosku „Nie dotyczy”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki zatrudnionego w sekcji „Progi podatkowe” parametr „Typ progów podatkowych” zostanie ustawione jako „Wspólne opodatkowanie” oraz parametr „Nie naliczaj ulgi podatkowej przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” zostanie zaznaczony na TAK.
 • Zwolnienie z podatku – etat: pracownik, który składa wniosek o zastosowanie jednej z ulg podatkowych wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF zaznacza na TAK odpowiedni parametr „Zwolnienie z podatku do 26 roku życia”, „Zwolnienie z podatku dla dużych rodzin”, „Zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów”, „Zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki pracownika zostaną odpowiednio ustawione parametry w sekcji „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracownika”: Naliczaj zwolnienie z podatku do 26 roku życia, Naliczaj zwolnienie z podatku dla dużych rodzin, Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów, Naliczaj zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy.
 • Rezygnacja z 50% KUP: osoba, która chce zrezygnować ze stosowania kosztów autorskich zaznacza na TAK parametr „Rezygnacja z 50% KUP”, co przełoży się na zmianę w kartotece pracownika poprzez uzupełnienie daty w parametrze „Nie naliczaj kosztów 50% począwszy od”.

Na „e-wniosku PIT-2” może być wyświetlana dodatkowa sekcja do uzupełnienia osobno parametrów dla zleceniobiorcy dotyczących ulg podatkowych wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF. W przypadku, gdy w ustawieniach konfiguracyjnych bazy danych w zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki inicjacja parametr „Ulgi podatkowe zleceniobiorcy odczytaj z danych podatkowych dla pracownika” zostanie zaznaczony na NIE, to w kartotece pracownika będzie osobna sekcja do uzupełnienia parametrów dla zleceniobiorcy oraz na e-wniosku PIT-2 również pojawi się dodatkowa sekcja:

 • Zwolnienie z podatku – zleceniobiorca: zleceniobiorca który składa wniosek o zastosowanie jednej z ulg podatkowych wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF zaznacza na TAK odpowiedni parametr „Zwolnienie z podatku do 26 roku życia”, „Zwolnienie z podatku dla dużych rodzin”, „Zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów”, „Zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki zleceniobiorcy zostaną odpowiednio ustawione parametry w sekcji „Naliczaj zwolnienie z podatku dla zleceniobiorcy”: Naliczaj zwolnienie z podatku do 26 roku życia, Naliczaj zwolnienie z podatku dla dużych rodzin, Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów, Naliczaj zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy.

Uwaga: W przypadku zwolnień z podatku wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF są to ulgi, które już obowiązywały zarówno dla pracowników etatowych jak i zleceniobiorcy, co do których zatrudnieni składali wnioski o zastosowanie ulgi bez rozróżniania na przychody etatowe czy z umów cywilnoprawnych, dlatego przy standardowych ustawieniach programu są to wspólne parametry do wszystkich źródeł przychodu. Natomiast użytkownik ma możliwość zastosowania parametrów oddzielnie do etatu i zleceń.

Pulpit kontrahenta

Dokumenty

Zablokowaliśmy edycję pola Data dostawy na zamówieniach, które są widoczne w pulpicie, ale które nie mogą być w pulpicie dodawane.

Wersja platynowa

Wersja standard

Handel

KSeF

Umożliwiliśmy przypisanie konta KSeF do oddziału oznaczonego jako firmowy. Zmiana będzie miała zastosowanie w instalacjach wielofirmowych.

Pozostałe

Rozszerzyliśmy możliwość konfigurowania podmiotów powiązanych w danych oddziału oznaczonego jako firmowy. Udostępniliśmy określanie rodzaju powiązania, roli podmiotu powiązanego i okresu powiązania. Zmiany zostały wykonane głównie na potrzeby konfigurowania grup VAT w instalacjach wielofirmowych.

Workflow

Proces

Poprawiliśmy i zoptymalizowaliśmy działanie cache wewnętrznego kompilatora kodu (DbCache). Dzięki temu usunięty został problem z masowym zatwierdzaniem zadań o tej samej definicji w procesach Workflow, jeżeli zaznaczona została flaga Korzystanie z cache w bazie danych.

Księgowość

Wielofirmowość

Umożliwiliśmy realizację wydruku „Kontrola kręgu kosztów” z ograniczeniem do wskazanego oddziału/firmy.

Facebook