Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski
e-wnioski

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Wersja platynowa

Wersja standard

Handel

KSeF

Księgowość

Oddział

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Ewidencja Środków Pieniężnych

Różnice kursowe

Zautomatyzowaliśmy przygotowywanie wyceny statystycznej (bilansowej) walutowych środków pieniężnych. W dokumencie Polecenie księgowania dodaliśmy czynność „Różnice kursowe MW – statystyczne”, która daje możliwość wygenerowania wyceny oraz jej wystornowania w nowym okresie. Wyceny zasobów można dokonać dla pojedynczej ewidencji środków pieniężnych lub dla wielu ewidencji, można również dokonać tej wyceny zarówno syntetycznie, dla sumy zasobów w danej ewidencji jak i analitycznie, dla każdego z zasobów.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Udostępniliśmy komunikacje opartą o webservice z bankiem PKO BP. Dzięki webservice iPKO Biznes możecie Państwo bezpośrednio z programu:

 • sprawdzić saldo rachunków bankowych,
 • pobrać historię operacji (na dowolny moment, także kilkukrotnie w ciągu dnia),
 • pobrać wyciągi bankowe (PDF, MT940),
 • wysłać przelewy (obsługiwane są następujące typy przelewów: przelew krajowy (w tym ZUS), podatkowe, płatność podzielona (w tym także MPP okresowy), przelew zagraniczny, w tym SEPA),
 • zaktualizować statusy przelewów.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Alior Bank – dostosowaliśmy stosowanie znaków specjalnych w polu „Adnotacje do aktualnych wymagań serwisu bankowego”. Przed poprawką nie było możliwe wysłanie przelewów walutowych ze względu na występowanie niedozwolonych znaków w tym polu.

Kadry i Płace

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy zleceniobiorca miał dwie umowy cywilnoprawne oraz w danym miesiącu kończył 26 rok życia. W takiej sytuacji jeżeli wynagrodzenie za umowę było naliczone przed urodzinami to składka zdrowotna naliczała się w prawidłowej wartości, a jeżeli po dacie urodzin to składka zdrowotna naliczała się w nieprawidłowej wartości.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

Dostosowaliśmy konfigurację elementów wynagrodzenia, tak aby wliczanie elementu wynagrodzenia do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny było możliwe poprzez odpowiednie ustawienie parametru. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Dodatkowe” dodaliśmy sekcję „Wynagrodzenie za nadgodziny” wraz z parametrem „Wliczaj do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny”. Parametr może przyjmować następujące wartości:

 • Nie – jest to ustawienie domyślne, element wówczas nie będzie wliczany do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny,
 • Wliczaj z nominału – do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny będzie wliczany składnik główny elementu podzielony przez czas nominalny,
 • Wliczaj wypłacone – do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny zostanie wliczona wartość elementu wypłacona, podzielona przez czas przepracowany.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym oraz jednocześnie ma wypłacany element nieoskładkowany i opodatkowany. W takiej sytuacji ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku wyliczało się w nieprawidłowej wartości.

Wydruki kadrowe

Poprawiliśmy działanie raportu Oświadczenie ZUS ZNP-7. Dotychczas na wydruku w sekcji „Twoje dane” w polu „Miejscowość” zawsze wykazywał się „Kraków” bez względu na dane adresowe wprowadzone w kartotece pracownika. Dodatkowo nie uzupełniało się pole „Nazwa państwa”, jeśli adres pracownika był inny niż polski. Obecnie raport generuje się poprawnie. Wydruk dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony na część etatu oraz dodatkowo miał umowę zlecenia. W takiej sytuacji, gdy wynagrodzenie za etat było naliczone w pierwszej kolejności, a następnie na drugiej wypłacie w miesiącu naliczano wynagrodzenie za umowę tylko w kwocie zero, to na tej drugiej wypłacie była zwracana składka zdrowotna z etatu.

Praca zdalna

Dodaliśmy nowy parametr związany z pracą zdalną. W kartotece pracownika w Kalendarz/Praca zdalna możemy określić „Model pracy”, dostępne wartości:

 • Praca stacjonarna,
 • Praca hybrydowa,
 • Praca zdalna,
 • Nie dotyczy.

Informacja ułatwi podjęcie decyzji o zleceniu pracy zdalnej pracownikowi.

Praca zdalna

Dodaliśmy obsługę dodatkowych typów limitów pracy zdalnej. W związku z tym w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje rodzaju pracy zdalnej na definicji rodzaju pracy zdalnej dodaliśmy parametr „Typ”, w którym można wskazać jedną z opcji:

 • Tygodniowy,
 • Miesięczny,
 • Roczny.

Parametr będzie aktywny w momencie, gdy parametr „Limit [dni]” zostanie ustawiony na „Tak”. Pozwoli to użytkownikowi określić limit np. „Pracy zdalnej okazjonalnej” – 2 dni w tygodniu.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy ograniczanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku w przypadku korekty wynagrodzenia chorobowego. W przypadku naliczania wypłaty korekty z edycją miesiąca ZUS składka zdrowotne ograniczała się do niepoprawnej wartości.

Oświadczenia i wnioski

Dodaliśmy nowy wydruk Oświadczenie – PIT-2A, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Jest to druk PIT-2A w wersji 8, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2023 r. PIT-2A to oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oświadczenie to składają płatnikowi m.in. osoby:

 • otrzymujące rentę lub emeryturę z zagranicy,
 • otrzymujące stypendium,
 • tymczasowo aresztowane lub skazane, otrzymujące należności za pracę,
 • otrzymujące świadczenie integracyjne i motywacyjną premię integracyjną,
 • będące członkami spółdzielni otrzymującymi oprocentowanie wkładów pieniężnych,
 • będące żołnierzami otrzymującymi świadczenia pieniężne wynikające z przepisów o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • otrzymujące świadczenia pieniężne z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub stażu uczniowskiego,
 • otrzymujące świadczenia z Funduszu Pracy,
 • otrzymujące świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Składa się je przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym zacznie się osiągać dochody. Po otrzymaniu PIT-2A płatnik obliczoną zaliczkę na podatek pomniejsza o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej.

Deklaracja PIT

Dodaliśmy wydruk w formacie ASPX dla deklaracji PIT-11(29).

Zaliczka podatku

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r. obsłużyliśmy stosowanie przez płatników oświadczeń i wniosków po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi. Zgodnie z objaśnieniami do formularza PIT-2(9) po ustaniu stosunku prawnego łączącego strony, płatnik przy obliczaniu zaliczek na podatek nie stosuje oświadczeń i wniosków złożonych uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków podatnika zawartych w części H i I niniejszego formularza, czyli:

 • wniosku podatnika składanego płatnikowi o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
 • wniosku podatnika składanego płatnikowi o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym dostosowaliśmy naliczenia podatkowe na wypłacie po ustaniu zatrudnienia. W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki w sekcji „Zaliczka podatku” dodaliśmy parametr „Oświadczenie PIT-2”, który może przyjąć następujące wartości:

 • Nie stosuje po ustaniu stosunku prawnego – ustawienie domyślne i oznacza, że w przypadku gdy na datę wypłaty nie trwa żaden stosunek prawny to nie stosujemy oświadczenia PIT-2 w zakresie:
  • kwoty zmniejszającej podatek (1/12,1/24,1/36),
  • preferencyjnego opodatkowania – w przypadku ustawienia w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” w parametrze „Typ progów podatkowych” opcji „Wspólne opodatkowanie”, po ustaniu zatrudnienia będą sprawdzane standardowe progi podatkowe i według nich będzie liczona zaliczka podatku oraz nie będzie stosowany parametr dotyczącego kwoty zmniejszającej podatek przy wspólnym opodatkowaniu,
  • stosowania podwyższonych kosztów podatkowych – po ustaniu zatrudnienia będą stosowane standardowe koszty:
   • jeżeli w kartotece w zakładce Kadry/Dane podatkowe jest ustawienie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu to po ustaniu zatrudnienia stosujemy koszty z jednego stosunku pracy,
   • jeżeli w kartotece w zakładce Kadry/Dane podatkowe na kosztach uzyskania przychodu jest ustawiony mnożnik zero to po ustaniu zatrudnienia tez stosujemy podstawowe koszty z jednego stosunku pracy,
  • zwolnień podatkowych duża rodzina, pracujący emeryt, powracający z zagranicy (Uwaga: nie dotyczy zwolnienia z podatku dla osób do 26 roku życia)
  • niepobierania zaliczki podatku do 30 000 zł.
 • Stosuj zawsze – ustawienie oznacza, że oświadczenie PIT-2 będzie stosowane również po ustaniu stosunku prawnego.

Ulga podatkowa

Dostosowaliśmy naliczenia ulgi podatkowej przy preferencyjnym opodatkowaniu dochodów do przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r. Zgodnie z tymi przepisami złożenie przez podatnika wniosku o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko – w sytuacji gdy:

 • przewidywane dochody podatnika będą poniżej kwoty 120 000 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów – powoduje, że płatnik – oprócz podstawowego pomniejszenia o kwotę 300 zł, stosuje dodatkowe pomniejszenie w tej wysokości. Tym samym płatnik może maksymalnie pomniejszyć zaliczkę o 600 zł. Odpowiednio dodatkowe pomniejszenie w wysokości 300 zł płatnik stosuje w związku z powyższym oświadczeniem podatnika o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Kwota 300 zł odliczana od zaliczki w ramach dodatkowego pomniejszenia jest stosowana w całości (nie może być dzielona na części),
 • przewidywane dochody podatnika będą powyżej kwoty 120 000 zł, a odpowiednio przewidywane dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty – powoduje, że płatnik może pomniejszyć zaliczkę wyłącznie o jedną kwotę wolną. Płatnik nie stosuje natomiast dodatkowego pomniejszenia w wysokości 300 zł.

W celu obsłużenia powyższego naliczenia należy wykonać aktualizację kartoteki pracownika i na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” w parametrze „Typ progów podatkowych” ustawić opcję „Wspólne opodatkowanie”. Takie ustawienie spowoduje, że parametr „Naliczaj pojedynczą ulgę podatkową przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” automatycznie zostanie ustawiony na „Tak” oraz w zależności od początkowych ustawień w parametrze „Ulga podatkowa” zostanie wskazana następująca wartość ulgi podatkowej:

 • jeżeli w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” w parametrze „Ulga podatkowa” była wybrana opcja „1/12 kwoty zmniejszającej podatek” i mnożnik miał wartość różną od zera to automatycznie zostanie on ustawiony jako 2, a w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” zostanie ustawiony na 0,
 • jeżeli w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” w parametrze „Ulga podatkowa” była wybrana opcja „1/12 kwoty zmniejszającej podatek” i mnożnik miał wartość różną od zera to automatycznie zostanie on ustawiony jako 2, a w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” mnożnik miał wartość zero to pozostanie ustawiony jako 0,
 • jeżeli zarówno w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” jak i w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” mnożniki dla ulgi podatkowej miały wartość zero to zostaną ustawione jako 0,
 • jeżeli zarówno w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” jak i w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” w parametrze „Ulga podatkowa” były wybrane inne opcje niż „1/12 kwoty zmniejszającej podatek” to nie nastąpi żadna zmiana mnożników, decyzje o wysokości ulg dla poszczególnych sekcji musi podjąć użytkownik.

Uwaga: Jeżeli preferencyjne opodatkowanie było ustawione już wcześniej, czyli była wykonana aktualizacja kartoteki pracownika i na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” w parametrze „Typ progów podatkowych” wybrana została opcja „Wspólne opodatkowanie” oraz ówczesny parametr „Nie naliczaj ulgi podatkowej przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” został zaznaczony na „Tak” to po konwersji bazy należy własnoręcznie zweryfikować mnożniki przy uldze podatkowej.

Ulga podatkowa

Dostosowaliśmy naliczenia ulgi podatkowej przy preferencyjnym opodatkowaniu dochodów do przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r. Zgodnie z tymi przepisami podatnik może złożyć oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz wskazać, że jego przewidywane roczne dochody:

 • nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika – wówczas zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego płatnik pobiera w wysokości 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i pomniejsza je za każdy miesiąc o dodatkową kwotę 300 zł,
 • przekroczą kwotę 120 000 zł, a dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają 120 000 zł – wówczas zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego płatnik pobiera w wysokości 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika.

W związku z powyższym zmieniliśmy w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe nazwę parametru „Nie naliczaj ulgi podatkowej przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” na „Naliczaj pojedynczą ulgę podatkową przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu”. Parametr pozwala na wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko z uwzględnieniem naliczania zaliczki podatku w pierwszym progu podatkowym z potrąceniem dodatkowej ulgi podatkowej i w drugim progu podatkowym bez dodatkowej ulgi podatkowej po przekroczeniu limitu. Parametr domyślnie jest ustawiony na „Nie”. W celu obsłużenia powyższego naliczenia należy wykonać aktualizację kartoteki pracownika i na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” w parametrze „Typ progów podatkowych” ustawić opcję „Wspólne opodatkowanie”. Takie ustawienie spowoduje, że powyższy parametr automatycznie zostanie ustawiony na „Tak”, co oznacza że po przekroczeniu limitu progu podatkowego, będzie naliczana pojedyncza ulga podatkowa. Limit progu podatkowego odczytywany jest z konfiguracji z zakładki Kadry i płace/Płace/Podatki z sekcji „Progi podatkowe”. Uwaga: Do limitu nie są wliczane przychody ryczałtowe.

Urzędy skarbowe

Zaktualizowaliśmy listę urzędów skarbowych zgodnie z plikiem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów. Czynność „Import urzędów skarbowych” do pobrania i aktualizacji urzędów skarbowych dostępna jest z listy Kontrahenci i urzędy/Urzędy skarbowe.

Umowa cywilnoprawna

Poprawiliśmy działanie programu podczas wprowadzania umów cywilnoprawnych z datą końcową na 31.12.2022 r., naliczania wynagrodzeń z tytułu umów na dzień 31.12.2022 r. oraz zmiany na formularzu umowy cywilnoprawnej parametru dotyczącego kwoty umowy z „Brutto” na „Netto”. Dotychczas w powyższych przypadkach jeżeli dodatkowo były wprowadzone jeszcze umowy ryczałtowe to występowało czasami zawieszanie się programu.

Nowy algorytm składki zdrowotnej

Poniższe zgłoszenia dotyczące składki zdrowotnej poprawiliśmy dla nowego algorytmu składki zdrowotnej. Nowy algorytm składki zdrowotnej zadziała, gdy w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Składki ZUS parametr „Uproszczony algorytm ograniczenia składki zdrowotnej” zostanie ustawiony na „Tak”. Zalecamy przestawienie powyższego parametru na „Tak”.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie zaliczki pobranej przez płatnika na „Deklaracji PIT-11(29)” w przypadku, gdy pracownik cały miesiąc był nieobecny i miał naliczony zasiłek. W takiej sytuacji na „Deklaracji PIT-11(29)” zaliczka podatku wykazywała się w podwojonej wartości w kolumnie „Zaliczka pobrana przez płatnika”. Obecnie wykazuje się ona już poprawnie.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej na wypłacie korygującej, w przypadku naliczania wyrównania po korekcie wynagrodzenia chorobowego na zasiłek.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku na wypłacie, gdzie był rozliczany zasiłek oraz element, który był nieopodatkowany, nieoskładkowany i niewpływający na kwotę do wypłaty.

Składka Zdrowotna

W celu dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów składkowo-podatkowych zrobiliśmy refaktoring algorytmu składki zdrowotnej. W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Składki ZUS dodaliśmy parametr „Uproszczony algorytm ograniczenia składki zdrowotnej” z możliwością zaznaczenia opcji „Tak” lub „Nie”. Ustawienie tego parametru na „Tak” oznacza, że naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej będzie działało według nowego algorytmu. Uwaga: Parametr „Uproszczony algorytm ograniczenia składki zdrowotnej” na nowych bazach domyślnie będzie ustawiony na „Tak”, natomiast na bazach konwertowanych na „Nie”.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym oraz jednocześnie ma wypłacane elementy oskładkowane i opodatkowane, gdzie jeden z nich nie podlega uldze i kosztom. W takiej sytuacji ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku wyliczało się w nieprawidłowej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik od całości wynagrodzenia ma naliczane 50% koszty uzyskania, jednocześnie jest uczestnikiem PPK i ma naliczany przychód od składki pracodawcy wg daty wypłaty. W takiej sytuacji na drugiej wypłacie w miesiącu występowało nieprawidłowe ograniczenie składki zdrowotnej.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik cały miesiąc przebywał na zasiłku i na wypłacie oprócz zasiłku ma również naliczony element opodatkowany, niepodlegający składkom ZUS oraz element opodatkowany i oskładkowany. W takiej sytuacji składka zdrowotna była naliczana w nieprawidłowej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku korekty umowy zlecenia z opcją edycji miesiąca ZUS i umowie rozliczanej 50% kosztami uzyskania przychodu. W takiej sytuacji na wypłacie korekty składka zdrowotna nie była ograniczana do wysokości naliczonej zaliczki podatku.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy zleceniobiorca ma dwie umowy rozliczane kosztami 50% i podlegające składkom ZUS. W takiej sytuacji otrzymywano różne wartości składki zdrowotnej w zależności od tego czy wypłaty naliczane były poprzez przycisk „Nalicz wypłaty” czy poprzez przycisk „Nalicz umowę”.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik ma dwa etaty połączone wieloetatowością i na jednym z etatów jest wypłacana niska kwota wynagrodzenia zasadniczego. W takiej sytuacji na naliczonych wypłatach składka zdrowotna była wykazywana w nieprawidłowej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik od całości wynagrodzenia ma naliczane 50% koszty uzyskania, jednocześnie jest uczestnikiem PPK i ma naliczany przychód od składki pracodawcy wg daty wypłaty. W takiej sytuacji na naliczonej wypłacie nie następowało ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki podatku.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik w kartotece na zakładce Kadry/Dane podatkowe w parametrze „Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania” ma wpisane „100%” oraz ma umowę z kosztami 50%. W takiej sytuacji składka zdrowotna naliczona na wypłacie umowy była w nieprawidłowej wartości, jeżeli wcześniej na wypłacie etatowej została ograniczona do wysokości zaliczki na podatek.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik w kartotece na zakładce Kadry/Dane podatkowe w parametrze „Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania” ma wpisane „100%” oraz oprócz wynagrodzenia zasadniczego ma również premię podlegającą standardowym kosztom, która jest naliczana na osobnej wypłacie. W takiej sytuacji, gdy na drugiej wypłacie w miesiącu wypłacano kwotę na tyle niską, że standardowe koszy uzyskania przychodu zerowały podstawę opodatkowania na tej wypłacie to składka zdrowotna była nieprawidłowo zwracana w całości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik ma dwa etaty o zbliżonych kwotach wynagrodzenia zasadniczego, które połączone są wieloetatowością. W takiej sytuacji, gdy wypłaty za oba etaty były naliczane jednocześnie występowało nieprawidłowe ograniczenie składki zdrowotnej.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik na pierwszej wypłacie w miesiącu ma naliczony zasiłek chorobowy oraz elementy podlegające składce zdrowotnej, ale w takiej wysokości, że następuje ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku. Natomiast na drugiej wypłacie naliczona jest „Korekta zaliczki podatku”. W takiej sytuacji w zależności od tego czy na wypłacie pierwotnej był element który nie podlega uldze i kosztom, na drugiej wypłacie składka zdrowotna była zwracana w całości lub w części.

Deklaracja PIT

Zaktualizowaliśmy przypisy na wydruku Deklaracja PIT-4R(12).

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korekty z tytułu przekroczenia 30- krotności składek ZUS.

Deklaracja PIT

Na wydruku Deklaracja PIT-8AR (10) poprawiliśmy wyświetlanie kwot na stronie 4. Dotychczas na powyższej stronie kwoty były przesunięte o dwa wiersze w dół, co powodowało nieczytelność wydruku. Obecnie wartości wyświetlają się w prawidłowych pozycjach.

Handel

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy działanie czynności Anuluj nierozliczone pozycje. Dotychczas nie miała ona żadnego skutku w przypadku, gdy do zamówienia wystawiono fakturę proforma, a następnie dokument wydania w relacji do niej.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy wymuszony wybór zasobu podczas wystawiania dokumentu w relacji. Dotychczas w oknie wyboru zasobów wyświetlała się niepoprawna lista zasobów w sytuacji, gdy na nadrzędnym dokumencie występowały pozycje z tym samym towarem (lista była niepoprawna dla kolejnych pozycji z tym samym towarem).

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy czynność służącą do zamiany pozycji dokumentu z produktem na pozycje z jego składnikami. Dotychczas w oknie składników niewłaściwie wyliczała się ilość dostępna.

Stany magazynowe i obroty

Poprawiliśmy wyliczanie stanu magazynu dla towaru wariantowego. Dotąd niewłaściwie działało wyliczanie stanu na dzień inny niż bieżący.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy wyświetlanie stanu magazynowego w oknie wyboru towaru, wyświetlanym z poziomu dokumentu handlowego. Dotychczas stan wyświetlał się niepoprawnie dla towaru, który został już dodany do edytowanego dokumentu.

KSeF

Umożliwiliśmy wybór oddziału podczas tworzenia dokumentu ewidencji z pobranego pliku KSeF. Wybrany w oknie parametrów oddział zostanie ustawiony w tworzonym dokumencie.

Uprawnienia

Poprawiliśmy działanie weryfikatorów uruchamianych podczas zapisu karty towaru. Dotychczas weryfikator nie miał dostępu do towarów wykluczonych filtrem przypisanym do operatora, co mogło skutkować brakiem możliwości zapisania karty towaru przez operatora z przypisanym filtrem.

Faktury zaliczkowe

Dodaliśmy zakładkę Relacje zaliczek na formularzu faktury zaliczkowej. Dotąd zakładka taka była wyświetlana tylko na fakturze końcowej, rozliczającej faktury zaliczkowe.

Integrator

Dostosowaliśmy działanie czynności służącej do pobierania danych z systemów zewnętrznych do zmian w Web API. Od pewnego czasu czynność ta nie działała w przypadku, gdy system zdalny udostępniał dane przez Web API REST.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wydruk dokumentu sprzedaży. Dotychczas jego wykonanie przy długim opisie w dokumencie powodowało zawieszenie systemu.

Dokumenty handlowe

Zablokowaliśmy możliwość predekretowania dokumentów ewidencji, jeśli w źródłowym dokumencie handlowym włączono edycję stanu realizacji i stan ten jest inny niż Zakończony.

KSeF

W procesie eksportu faktury do pliku KSeF obsłużyliśmy przypadek pustej daty dostawy. W takim przypadku pole P_6 obecnie nie wystąpi w pliku. Dotąd występowało i miało wpis 0001-01-01, co było niezgodne ze schemą.

Kontrahenci

Ulepszyliśmy formularz służący do edycji powiązań pomiędzy kontrahentami.

WMS Konektor

Rozszerzyliśmy konfigurację systemu zewnętrznego typu WMS w zakresie definicji dokumentów o pole, w którym określany jest tryb przetwarzania danego rodzaju dokumentu (aktualizacja, albo dodanie podrzędnego).

Stany magazynowe i obroty

Poprawiliśmy kontrolę obrotów na dokumentach rozchodu połączonych relacjami, w których rozchody są rozdzielone przyjęciami. Jeśli w ciągu połączonych, kolejnych dokumentów występowały dwa rozchody, to mogło dojść do sytuacji przepięcia obrotu z pierwszego dokumentu na drugi.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy import dokumentu za pomocą czynności Plik -gt; Importuj zapisy -gt; Z pliku XML. Dotychczas wykonanie tej czynności mogło skutkować usunięciem kodu CN z karty towaru występującego w dokumencie.

KSeF

Umożliwiliśmy wybór oddziału w oknie parametrów importu faktury KSeF do ewidencji z pliku. Wybrany oddział zostanie przypisany do utworzonego dokumentu.

KSeF

Zmieniliśmy działanie weryfikatora powtórzenia numeru KSeF. Wyeliminowaliśmy z weryfikacji numery puste.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy mechanizm tworzenia relacji pomiędzy pozycjami dokumentów w przypadku, gdy wiele pozycji podrzędnych ma relację do tej samej nadrzędnej, przy czym w podrzędnych występują różne jednostki.

KSeF

Poprawiliśmy wypełnianie pola ImiePierwsze podczas eksportu faktury do pliku KSeF. Dotąd wypełniało się ono niepoprawnie. Problem dotyczy przypadku, gdy forma prawna podmiotu generującego plik to osoba fizyczna.

Dokumenty handlowe

Przywróciliśmy dostępność czynności Zmień walutę dokumentu i cen z poziomu listy dokumentów.

Dokumenty handlowe

Rozszerzyliśmy indywidualne zapamiętywanie filtrów na listach dokumentów o pola Relacje oraz Odbiorca.

Księgowość

JPK

Dodaliśmy możliwość pobierania wielu plików JPK poprzez czynność „Pobierz plik JPK” znajdującą się na liście Ewidencja dokumentów/Jednolite pliki kontrolne. Dotychczas czynność działała tylko dla jednego pliku JPK. Aktualnie można ją wykonać dla jednego lub wielu zaznaczonych na liście plików JPK. W przypadku wykonywania czynności dla jednego elementu pobierany jest plik w formacie XML, natomiast dla więcej niż jednego elementu tworzony jest plik ZIP, w którym znajdują się pliki XML dla poszczególnych plików JPK. Dodatkowo w nazwie pliku ZIP jako ostatni człon podawana jest liczba, która informuje o ilości pobranych plików JPK.

Ewidencja pojazdów

W związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania
do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w konfiguracji programu zaktualizowaliśmy stawki za 1 km przebiegu pojazdu (Narzędzia/Opcje/Ewidencja pojazdów/Stawki za km).

Deklaracja VAT-UE

Poprawiliśmy błąd, który polegał na pobieraniu do e-deklaracji VAT-UE niepełnej nazwy podmiotu w przypadku gdy nazwa firmy zawierała znak przecinka. W takiej sytuacji w e-deklaracji do pola „PelnaNazwa” nie trafiała część nazwy znajdująca się po przecinku. Aktualnie do e-deklaracji VAT-UE pobierana jest pełna nazwa firmy niezależnie od występujących w niej znaków.

Deklaracje PIT

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. o wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu zaktualizowaliśmy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt oraz Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/PIT i CIT limit odliczenia składki zdrowotnej (liniowo) do kwoty 10 200 zł z datą aktualności od 01.01.2023.

Opis analityczny

Na liście Zestawienie dokumentów dodaliśmy filtr Data, w którym domyślnie ustawia się bieżąca data systemowa (co za tym idzie, do tej daty odfiltrowują się rekordy widoczne na liście). Filtr jest traktowany jako pomocniczy, oznaczony w organizatorze listy jako niewidoczny. Podobnie jak w przypadku innych filtrów oznaczenie można samodzielnie zmodyfikować i ustawić filtr jako widoczny lub dodatkowy.

Obroty i salda

Na liście Obroty i salda poprawiliśmy błąd polegający na wyświetlaniu nieprawidłowego okresu obrachunkowego po przejściu z poziomu konta syntetycznego do kont analitycznych w przypadku wskazania na liście Obroty i salda okresu obrachunkowego innego niż bieżący. W takim przypadku na liście kont analitycznych w filtrze „Okres obrach.” prezentowany był aktualny okres obrachunkowy. Po zmianie okres obrachunkowy dla kont analitycznych jest zgodny z ustawieniem na liście Obroty i salda.

Nieruchomości

Nieruchomości

Dodaliśmy możliwość importowania obiektów typu nieruchomości przy pomocy formularza excel. Obiekty mogą być importowane z uwzględnieniem obiektów nadrzędnych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Partners/24569.

Produkcja

Zlecenie produkcyjne

Poprawiliśmy działanie parametru „Domyślny magazyn rozchodów” w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Produkcja/Ogólne. Obecnie, gdy to pole będzie:

 • nieuzupełnione (tj. brak wskazanego domyślnego magazynu rozchodów) to podczas dodawania nowego surowca do zlecenia produkcyjnego, nie przypisze się dla tego surowca żaden magazyn
 • uzupełnione (tj. wybrany domyślny magazyn rozchodów) to podczas dodawania nowego surowca do zlecenia produkcyjnego, przypisany do niego zostanie ten wskazany magazyn w konfiguracji.

Handel

Terminale płatnicze

Poprawiliśmy błąd, który powodował, że przy wielu zdefiniowanych w konfiguracji terminalach płatniczych podczas edycji danych tych terminali nieoczekiwanie zamieniały się w nich adresy IP.

CRM

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd polegający na długim wczytywaniu widoku kalendarza Aktywności CRM (Zadania, Zdarzenia). Problem występował jeśli na definicji zadania/zdarzenia w zakładce Prezentacja danych w sekcji Prezentacja danych w kalendarzu ustawiliśmy właściwości, które mają być wyświetlane w kalendarzu. Dzięki wprowadzonym zmianom problem został rozwiązany. Zwrócę uwagę na to, że wyższy priorytet wyświetlania od opisanego sposobu mają ustawienia zdefiniowane przy pomocy kodu w zakładce Kod kalkulatora zadań (zakładka dostępna po włączeniu na definicji w zakładce Ogólne parametru Algorytm).

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Dodaliśmy nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: „e-wniosek wycofanie lub zmiana miejsca wykonywania pracy zdalnej”. Wniosek oparty jest o ścieżkę przepływu „Pracownik – Operator kadrowy”. Na nowym wniosku pracownik ma możliwość zgłoszenia wycofania wybranej lokalizacji pracy zdalnej na wybrany dzień z jednoczesnym wskazaniem nowej lokalizacji wraz z okresem jej obowiązywania. Realizacja wniosku przez operatora kadrowego wprowadzi odpowiednie zmiany w kartotece pracownika w Kadry/Lokalizacje pracy zdalnej. Zmiana upraszcza proces aktualizacji miejsca wykonywania pracy zdalnej do jednego wniosku bez konieczności składania wniosku o zmianę okresu obowiązywania jednej lokalizacji i zgłoszenia nowej lokalizacji w drugim wniosku.

e-wnioski

Dodaliśmy nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: „e-wniosek wycofanie oświadczenia o warunkach pracy zdalnej”. Wniosek oparty jest o ścieżkę przepływu „Pracownik – Operator kadrowy”. Pracownik podczas składania wniosku ma możliwość wygenerowania wydruku oraz dodania w postaci załącznika do wniosku podpisanego oświadczenia. Po akceptacji e-wniosku przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie w zakładce Kalendarz/Praca zdalna parametru „Posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej” na „Nie”. W momencie akceptacji „e-wniosku wycofanie oświadczenia pracownika o warunkach pracy zdalnej” przez operatora kadrowego zostaje również dodane oświadczenie „Warunki do pracy zdalnej” w kartotece pracownika w zakładce „Oświadczenia i wnioski”.

Praca hybrydowa

Praca hybrydowa

W pulpicie pracy hybrydowej kierownika dodaliśmy możliwość dodawania Zadań pracy hybrydowej dla podległych pracowników. Po wejściu w Pulpit Kierownika \ Praca hybrydowa \ Zadania kierownik ma możliwość podglądu i edycji zadań podległych pracowników. Dodatkowo udostępniliśmy funkcje Dodaj. Po jej uruchomieniu pojawia się możliwość wyboru Grupy Zadań do której przypisane będzie tworzone Zadanie pracy hybrydowej. Po wybraniu Grupy Zadań otworzy się formularz dodawania nowego Zadania Pracy Hybrydowej przy czym lista Wykonujących zawężona zostanie do kierownika i pracowników jemu podległych.Dzięki wprowadzeniu tej funkcjonalności możliwa jest lepsza organizacja pracy pracowników podległych kierownikowi.

Praca hybrydowa

W pulpicie pracy hybrydowej kierownika dodaliśmy możliwość odbierania powiadomień oraz wysyłania ich do pracowników podległych danemu kierownikowi. Po wejściu w Pulpit Kierownika \ Praca Hybrydowa \ Powiadomienia wysłane dostępna jest funkcja Wyślij powiadomienia. Po wpisaniu tematu oraz treści wiadomości można wybrać odbiorców powiadomienia z listy Operatorów lub podległych kierownikowi pracowników mających dostęp do Pulpitu Pracy Hybrydowej. Dzięki wprowadzeniu tej funkcjonalności zwiększyliśmy możliwości w zakresie komunikacji na linii kierownik – pracownik.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający wskazanie wybranego okresu obrachunkowego na liście Obroty i Salda. Przed zmianą pomimo próby wyboru okresu obrachunkowego z listy, pole to pozostawało puste lub nadawana była stała wartość 2023. Obecnie błąd nie występuje.

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Kreator

Poprawiliśmy działanie kroku kreatora typu Zakładka z opisem, dzięki czemu wartości pojawiające się w oknie opcji HTML uzupełniają się prawidłowo i nie generują niepoprawnego działania kreatora.

Pozostałe

Poprawiliśmy działanie debuggera JIT, dzięki czemu w programie uruchomionym z parametrem /debug następuje poprawna kompilacja algorytmów.

Kreator
 1. Poprawiliśmy wyświetlanie obiektów nadrzędnych w aktywnych procesach, powiązanych z kreatorami. Dzięki temu zarówno w Panelu Workflow, jak i na listach Ogólne/Powiadomienia, Workflow/Powiadomienia i Workflow/Zadania wyświetlany jest kreator. Jeśli z zadaniem/obiektem nie jest powiązany kreator lub nie są spełnione warunki jego wyświetlenia, to pojawi się formularz obiektu nadrzędnego.
 2. Dla powiadomień wygenerowanych na podstawie definicji zadań systemowych domyślnie wyświetla się formularz obiektu nadrzędnego. Natomiast dla powiadomień o systemowej definicji Przypomnienie wyświetlany będzie formularz zadania, pozwalający na podejrzenie tematu i innych istotnych parametrów tego powiadomienia.

Handel

KSeF

Umożliwiliśmy filtrowanie zapytań o faktury KSeF i pobranych plików KSeF wg oddziału. Dotyczy to przypadków, gdy zdefiniowano wiele kont KSeF i przypisano je do oddziałów typu Firmowy.

Księgowość

Oddział

Poprawiliśmy wyliczanie właściwości oddziału – Firma w ten sposób, aby wyliczała się tylko w przypadku instalacji z włączoną obsługą wielofirmowości. Przed zmianą właściwość wyliczała się również w konfiguracji standardowej, przez co niepoprawnie działało pobieranie danych adresowych firmy do faktury KSeF.

Facebook