Skip to content

Wersja platynowa

Wersja standard

Księga inwentarzowa

Dokumenty ŚT

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Księgowość

Matryce dokumentów

Poprawiliśmy błąd, który powodował wylogowanie z programu podczas dodawania matrycy dokumentu jeżeli na liście „Ewidencja dokumentów/Matryce dokumentów” były ustawione filtry. Aktualnie błąd nie występuje i możliwe jest dodawanie matryc dokumentów niezależnie od wybranych na liście filtrów.

RMK

Poprawiliśmy błąd występujący podczas generowania planu RMK w sytuacji, kiedy na obrocie RMK była podana tylko jedna wartość: podatkowa lub bilansowa, a druga wynosiła 0. Po zmianach błąd nie występuje.

Dokumenty Ewidencji

Dodaliśmy możliwość wprowadzenia ujemnej ilości paliwa na ewidencji kosztu przebiegu pojazdu w przypadku korekt faktur kosztowych z korektą ilościową paliwa. Pozwoli to na skorygowanie kosztu oraz ilości paliwa z odpowiednim naliczeniem opłat za środowisko.

Obroty i salda

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający wyświetlenie listy „Porównanie sald BZ i BO” w przypadku braku zdefiniowanego okresu obrachunkowego zgodnego z bieżącą datą. Aktualnie lista jest widoczna niezależnie od istniejących okresów obrachunkowych.

Kadry i Płace

Ewidencja czasu pracy

Poprawiliśmy wykazywanie podsumowania w wydrukach Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa oraz Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa, RCP. W przypadku występowania u pracownika poniższych nieobecności: „Urlop bezpłatny (art 174 kp)”, „Urlop szkoleniowy”, „Urlop okolicznościowy”, „Urlop wypoczynkowy dodatkowy”, „Nieobec.nieusprawiedliwiona” w podsumowaniu w nieprawidłowy sposób wyświetlana była ilość tych nieobecności – zamiast w godzinach (np. 24:00), suma była podawana w dobach (np. 1). Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Listy płac

Na wydruku Zestawienie wg jednostek organizacyjnych, stanowisk poprawiliśmy wykazywanie podsumowania w kolumnie „PPK Uczestnika, PPK Pracodawcy”. Dotychczas w wierszach „Suma grupy” oraz „Suma” dla kolumny „PPK Uczestnika, PPK Pracodawcy” brak było sumowania wartości. Raport dostępny jest z listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Pasek wypłaty

Na wydrukach Pasek wypłaty oraz Paski wypłat w części „Oświadczenie płatnika składek” zmieniliśmy odmianę słowa „świadomy/świadoma”, tak aby bez względu na płeć pracownika zawsze wyświetlało się „świadomy”. Raport Pasek wypłaty dostępny jest z listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty, natomiast raport Paski wypłat dostępny jest z listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Wydruki kadrowe

Poprawiliśmy wykazywanie danych w raporcie „Informacja o warunkach zatrudnienia”. W przypadku kiedy wprowadzona była korekta limitu nieobecności w bilansie otwarcia dla urlopów, informacja ta nie była uwzględniana na wydruku. Natomiast jeśli okres rozliczeniowy wynosił 3 miesiące, to występowała literówka w słowie „miesiące”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Świadectwo Pracy

Ujednoliciliśmy format daty wydruku w raportach Świadectwo pracy oraz Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej. W tym celu do daty wydruku widocznej w raporcie Świadectwo pracy dodaliśmy na końcu literę „r.”. Wydruki dostępne są z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”.

Wydruki kadrowe

Poprawiliśmy wykazywanie danych na wydruku Lista pełna. Dotychczas w formacie REPX dane były pobierane zgodnie z aktualną datą systemową, a powinny z datą wybraną w filtrze nad listą pracowników. Raport Lista pełna dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja pracowników”.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki, które od 01.01.2023 r. przyjmują następujące wartości:

 • Przeciętne miesięczne w czwartym kwartale: 6965,94 zł
 • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • Na ubezpieczenie zdrowotne: 5224,46 zł

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r.

PFRON

Zaktualizowaliśmy kwoty dofinansowań PFRON zgodnie z przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych obowiązują za okres począwszy od miesiąca stycznia 2023 r.:

 • 2400 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 1350 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 500 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Natomiast dla osób z orzeczeniem specjalnym będą to kwoty:

 • 3600 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 2250 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 1100 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie składki zdrowotnej na deklaracji PIT-11 w przypadku wynagrodzenia prokurenta. Dotychczas jeśli naliczone były elementy z pozycją PIT: „PIT-11 F. Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy” to mimo naliczonej składki zdrowotnej na wypłatach, nie była ona wykazywana na deklaracji PIT-11 w polu 122 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane przez płatnika do wysokości 9% podstawy jej wymiaru”.

Ewidencja czasu pracy

Poprawiliśmy wykazywanie zwolnienia chorobowego oznaczonego jako leczenie szpitalne na wydruku Ewidencja czasu pracy. Dotychczas taka nieobecność zliczana była w kolumnie „Ch”, a teraz będzie w kolumnie „Cs”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Podatki RSP

Dodaliśmy w konfiguracji w zakładce Kadry i Płace/Płace/Podatki RSP w sekcji „Podstawa opodatkowania członka RSP” parametr „Mnożnik opodatkowania podstawy zasiłku wyłącznie do zasiłków chorobowych i wypadkowych”. Parametr domyślnie ustawiony jest na „TAK”. Takie ustawienie powoduje, że mnożnik opodatkowania podstawy zasiłku ma zastosowanie wyłącznie do zasiłków chorobowych i wypadkowych w wypłatach. Pozostałe zasiłki nie będą przeliczane mnożnikiem, tak jak dotychczas.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie zasiłku opiekuńczego na deklaracji PIT-11(29), w przypadku korekty wypłaty ze względu na wycofanie kosztów autorskich. Jeżeli na wypłacie korygującej wystąpił zarówno zasiłek opiekuńczy jak i macierzyński, to na deklaracji PIT-11 nie było wykazanej kwoty zasiłku opiekuńczego.

Umowa cywilnoprawna

Wyłączyliśmy umowy cywilnoprawne z działania parametru „Oświadczenie PIT-2”, który dotyczy stosowania przez płatników oświadczeń i wniosków po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi. Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów w przypadku umowy zlecenia stosunek prawny nie ustaje z chwilą wykonania zlecenia lecz z chwilą, gdy strony umowy zlecenia wykonają względem siebie zobowiązania, polegające m.in. na wypłacie wynagrodzenia odpowiadającego wykonanej pracy. Parametr „Oświadczenie PIT-2” dostępny jest w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki w sekcji „Zaliczka podatku”.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie zasiłku macierzyńskiego na deklaracji PIT-11. W przypadku wypłaty korygującej do wysokości zasiłku macierzyńskiego, różnica zasiłku z korekty była wykazywana w pozycji „Inne źródła”, zamiast w wierszu do wykazania zasiłków macierzyńskich.

PPK

Zgodnie z przepisami dotyczącymi PPK, pracownik, który złoży deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, musi liczyć się z tym, że co 4 lata będzie miał miejsce ponowny tzw. autozapis (pierwszy raz w 2023 roku). Pracodawca ma obowiązek poinformować o autozapisie wszystkie osoby, które do momentu, w którym przekazywał będzie taką informację, złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Raz złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym pracodawca jest zobowiązany do wznowienia dokonywania wpłat do PPK za taką osobę. Oznacza to, że informacja o ponownym autozapisie powinna trafić do:

 • osoby zatrudnionej, która złożyła taką deklarację przed zawarciem w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK,
 • uczestnika PPK, który złożył taką deklarację w trakcie oszczędzania w PPK.

W celu przypomnienia pracodawcy o obowiązku poinformowania pracowników o autozapisie do PPK zmodyfikowaliśmy nazwę definicji zadania „Powiadomienie o automatycznym wznowieniu wpłat do PPK” na „Powiadomienie o autozapisie do PPK”. Definicja zadania dostępna jest w konfiguracji w zakładce Systemowe/Definicje zadań oraz domyślnie ma ustawiony parametr „Blokada” na „Tak”. Po jej odblokowaniu operatorowi, który ma zaznaczony parametr „Wyświetlaj przypominacz” na „Tak” będzie się pojawiać przypomnienie o konieczności poinformowania o autozapisie do PPK pracowników, którzy spełniają wcześniej wymienione warunki, czyli złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK lub złożyli taką deklarację w trakcie oszczędzania w PPK. Powiadomienie będzie generowane co 4 lata, począwszy od 1 do 28 lutego 2023 r. o treści: „W dniu 28.02.2023 upływa termin powiadomienia pracownika o autozapisie do PPK”. Uwaga: Powiadomienie działa jak standardowe powiadomienia tzn. tylko dla kartotek zmodyfikowanych po odblokowaniu powiadomienia.

Deklaracja PIT

Na wydruku Deklaracja PIT-11(29) w formacie ASPX poprawiliśmy wykazywanie zasiłków w części E w wierszu „15. Inne źródła”. W polach numer 91 i 93 nadmiarowo wyświetlała się zdublowana kwota z pola numer 90. Obecnie raport generuje się poprawnie.

Handel

Towary

Poprawiliśmy dodawanie adresu WWW w karcie towaru. Dotychczas adres mógł się przypisać nie do towaru, tylko do kontrahenta, jeśli wcześniej otwierana była karta kontrahenta.

KSeF

Dostosowaliśmy definicję do eksportu faktury do KSeF w przypadku samofakturowania w instalacji wielofirmowej.

Wydruki dokumentów

Zmieniliśmy sposób drukowania danych sprzedawcy na wydruku faktury sprzedaży w przypadku transakcji wewnątrz grupy VAT (niepodlegających podatkowi VAT). W takim przypadku, w danych sprzedawcy drukujemy wprost dane firmy, a nie grupy VAT, do której ona należy.

Wydruki dokumentów

Zmieniliśmy wydruk faktury końcowej, rozliczającej faktury zaliczkowe. Jeśli faktura ma zerową wartość (faktury zaliczkowe pokrywają 100% wartości), to nie drukujemy pustej tabeli VAT faktury.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy dodawanie pozycji na dokument podrzędny podczas dołączania nadrzędnego. Dotychczas, jeśli najpierw zrealizowano dokumentem podrzędnym pozycję częściowo, a potem dołączano ten sam dokument, skutkowało to zwiększeniem ilości w pozycji już istniejącej, a nie dodaniem nowej pozycji. Obecnie działanie jest zależne od ustawienia parametru relacji dotyczącego łączenia pozycji.

Generator zamówień

Poprawiliśmy działanie czynności Generuj zamówienia. Dotąd nie udawało się za pomocą tej czynności utworzyć dokumentu (zamówienia do dostawcy), gdy kontrahent miał włączoną blokadę sprzedaży, która nie powinna mieć skutku podczas wystawiania dokumentu przychodowego.

Ceny i rabaty

Udostępniliśmy czynność służącą do przepisania cen z dokumentu do kart towarowych. Jest to rozszerzenie działania czynności Zapisz ceny i rabaty.

KSeF

Dodaliśmy przepisywanie nazwy towaru z pliku do pozycji dokumentu podczas tworzenia dokumentu handlowego z pliku pobranego z KSeF w przypadku, gdy towar nie został zidentyfikowany i podstawiany jest domyślny z konfiguracji.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie nagłówka dokumentu Odbiorca Kontrahent. Po zmianach związanych z grupami VAT, przy takiej konfiguracji nagłówka dokumentu i po wybraniu odbiorcy nie ustawiał się poprawnie kontrahent nadrzędny.

WMS Konektor

W definicji XML do pobierania danych o kontrahentach dodaliśmy pole z uwagami do lokalizacji.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy drukowanie nazwy procedury na korekcie faktury. Po zmianach związanych z samofakturowaniem, na wydruku korekty pojawiała się niepoprawna nazwa procedury, jeśli w definicji dokumentu korygowanego skonfigurowano ustalanie nazwy procedury za pomocą cechy, a w definicji korekty standardowo.

Nieruchomości

Nieruchomości

Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwość wyświetlenia cech na formularzy obiektu w obszarze Nieruchomości. Od teraz po dodaniu cech do tabeli NieruchomościHis cechy te będą mogły być wyświetlone w formularzu Użytkownika na danym typie obiektu nieruchomości (Ustawienia konfiguracyjnej folder Nieruchomości\Typy obiektów) i będą widoczne podczas dodawania obiektu w obszarze nieruchomości.

Workflow

Pozostałe

Poprawiliśmy eksport Rozwiązań na dysk. Od teraz struktura folderów generuje się prawidłowo, a w folderach najniższego rzędu pojawią się pliki wybranego rozwiązania.

Kadry i Płace

Nieobecności

Dla wydruku w formacie ASPX Zestawienie nieobecności poprawiliśmy wywoływanie jako „Arkusz kalkulacyjny” w sytuacji, gdy pracownik miał stanowisko ze znakiem „amp;”. Dotychczas przy takiej próbie pojawiał się komunikat: „Błędny kod znaku specjalnego …” uniemożliwiający eksport wydruku do arkusza kalkulacyjnego. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Wersja multi

Ewidencja Środków Pieniężnych

Eksport przelewów

Dodaliśmy możliwość eksportu przelewów bez użycia Helpera. Na formularzu czynności „Eksport przelewów” dodany został parametr o nazwie: „Nie korzystaj z Helpera”, po zaznaczeniu którego plik przelewu pobierany jest bez wykorzystania Helpera. Nowy parametr domyślnie ustawiony jest na „Nie”, co powoduje, że funkcjonalność działa jak dotychczas, czyli z wykorzystaniem Helpera.

Wersja platynowa

Wersja standard

Księga inwentarzowa

Dokumenty ŚT

Poprawiliśmy w konfiguracji wielofirmowej generowanie amortyzacji wg rodzaju KŚT. Przed zmianą przy generowaniu amortyzacji według rodzaju KŚT nie było uwzględniane przyporządkowanie środka trwałego do firmy. Po zmianach błąd nie występuje.

Workflow

Harmonogram zadań

Poprawiliśmy wyświetlanie formularza aktywnego zadania globalnego. Po podniesieniu zadania poprzez dwukrotne kliknięcie oraz przycisk Otwórz prawidłowo wyświetla się formularz zadania.

Facebook