Ulotka – opis zmian: do wersji 2306.2.7 z dnia 25.09.2023

2306.2.7.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Składki ZUS

Poprawiliśmy naliczanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób przebywających na urlopach wychowawczych w sytuacji, gdy przerwa pomiędzy okresami przebywania na tym urlopie (u tego samego pracodawcy) trwała:

 • 1 miesiąc kalendarzowy lub krócej (od 1 stycznia 2022 r.),
 • 3 miesiące kalendarzowe lub krócej (do 31 grudnia 2021 r.).

Dotychczas w takich przypadkach pomimo informacji na elemencie wypłaty „Urlop wychowawczy” w zakładce „Zapis obliczeń”, że podstawa została pobrana z rozliczenia poprzedniej nieobecności chorobowej, wyliczała się nowa wartość podstawy. Obecnie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osoby przebywającej na urlopie wychowawczym w powyższych przypadkach nie wylicza się na nowo, tylko zgodnie z opisem zostaje pobrana z rozliczenia poprzedniej nieobecności chorobowej.

Nieobecności

Dodaliśmy dwa nowe rodzaje nieobecności związane z opieką: „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)” oraz „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)”. Dodanie tych nieobecności pracownikowi pomniejszy wynagrodzenie, ale nie spowoduje wypłaty zasiłku. „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)” pomniejszy wynagrodzenie o 1/30 (tak jak w przypadku zwolnienia chorobowego), a „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)” pomniejszy wynagrodzenie proporcjonalnie (jak w przypadku urlopu bezpłatnego). Nieobecności te są wykorzystywane w przypadku niedostarczenia przez pracownika druku ZUS Z-15. Jeżeli zostanie użyta nowa nieobecność, na dokumencie ZUS RSA kodem przerwy będzie 151, czyli okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38646.

Oświadczenia ZUS

Dodaliśmy załącznik do wydruku Oświadczenie ZUS ZNP-7. W załączniku wyświetlane są okresy nieobecności dotyczące otrzymanego wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków chorobowych. Załącznik tworzy się jeżeli ilość wpisów dotyczących wynagrodzeń lub zasiłków chorobowych przekroczy 4. Wydruk Oświadczenie ZUS ZNP-7 dostępny jest w kartotece pracownika z poziomu formularza nieobecności.

Pracownicy Uczelni

Poprawiliśmy wykonywanie konwersji bazy danych przy załączonej funkcjonalności „Pracownicy Uczelni”. W przypadku kiedy w bazie danych znajdowały się cechy wykorzystujące obiekt „KadryPracownicyViewInfo” pojawiał się komunikat: „Typ „KadryPracownicyViewInfo” istnieje zarówno w elemencie Soneta.KadryPlace.UI … jak i Soneta.Uczelnia.UI …”.

Nieobecności

Na formularzu nieobecności dodaliśmy czynność o nazwie „Oznacz jako 'wypłacona'”, która dedykowana jest dla nieobecności nieposiadających elementu rozliczającego na wypłacie. Użycie tej czynności spowoduje, że w zakładce „Ogólne” w sekcji „Rozliczenie” będzie widoczny nieedycyjny parametr „Oznaczona jako 'wypłacona'” zaznaczony na TAK, w zakładce „Korekty” nie będzie możliwości dodania korekty oraz na wypłacie nie naliczy się element rozliczający tę nieobecność. W celu usunięcia powyższego oznaczenia nieobecności należy spod czynności wybrać opcję „Usuń oznaczenie 'wypłacona'”. Czynność „Oznacz jako 'wypłacona'” dostępna jest tylko dla nieobecności, które nie zostały wcześniej rozliczone na wypłacie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6421.

Umowa cywilnoprawna

Na formularzu umowy cywilnoprawnej dodaliśmy w czynnościach opcję „Oznacz jako 'wypłacona'”, która dedykowana jest dla umów nieposiadających elementu rozliczającego na wypłacie. Użycie tej czynności spowoduje, że w zakładce „Ogólne” w sekcji „Wartość” będzie widoczny nieedycyjny parametr „Oznaczona jako 'wypłacona'” zaznaczony na TAK, pole „Stan” zostanie ustawione jako „Wypłacona całkowicie”, pola „Element” i „Rozliczenie” z sekcji „Wartość” zostaną wyszarzone oraz na wypłacie nie naliczy się element rozliczający tę umowę. W celu usunięcia powyższego oznaczenia umowy należy spod czynności wybrać opcję „Usuń oznaczenie 'wypłacona'”. Czynność „Oznacz jako 'wypłacona'” dostępna jest tylko dla umów cywilnoprawnych, które nie zostały wypłacone. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6431.

Listy płac

Na wydruku Wspólna pełna lista płac przywróciliśmy widoczność sekcji „Zestawienie elementów” oraz widoczność znajdującego się pod zestawieniem elementów tekstu informującego o zatwierdzeniu kwoty opodatkowanej oraz kwoty netto. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Listy płac.

KZP, ZFM

Umożliwiliśmy zaznaczenie na kontrahencie, że będzie on dostępny w funkcjonalności KZP, ZFM. W tym celu na formularzu kontrahenta na zakładce „Kategorie i branże” w sekcji „Kategorie kontrahenta” dodaliśmy kategorię „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM” wraz z opisem „Fundusz pożyczkowy”. Dodatkowo na liście Kontrahenci i urzędy/Kontrahenci wg kategorii dodaliśmy podlistę „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM”, na której będą wykazywani kontrahenci z przypisaną na formularzu kontrahenta na zakładce „Kategorie i branże” w sekcji „Kategorie kontrahenta” opcją „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM”.

KZP, ZFM

Na definicji funduszu pożyczkowego umożliwiliśmy wskazanie kontrahenta, który ma przypisaną kategorię „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM”. W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM/Definicje KZP, ZFM, … na definicji funduszu pożyczkowego na zakładce „Rozliczenia i żyranci” w sekcji „Rozliczenia” dodaliśmy pole „Organizacja zarządzająca”. W tym polu można wybrać kontrahenta z rozwijalnej listy, na której widoczni są wszyscy kontrahenci, którzy na formularzu kontrahenta na zakładce „Kategorie i branże” w sekcji „Kategorie kontrahenta” mają przypisaną opcję „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM”.

KZP, ZFM

Na formularzu pożyczki umożliwiliśmy wskazanie informacji o rachunku bankowym, na który będzie spłacana pożyczka. W tym celu na formularzu pożyczki w zakładce „Warunki spłaty” w sekcji „Warunki spłaty pożyczki” dodaliśmy pole „Indywidualny rachunek bankowy”, które może przyjmować następujące wartości:

 • Jeżeli w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM/Definicje KZP, ZFM, … na definicji funduszu pożyczkowego w zakładce „Rozliczenia i żyranci” w polu „Organizacja zarządzająca” nie zostanie wskazany żaden kontrahent, to pole „Indywidualny rachunek bankowy” będzie puste i nie do edycji. W takim przypadku tak jak dotychczas z wypłaty pracownika będzie potrącana rata pożyczki i będzie generowane jedno zobowiązanie dla pracownika.
 • Jeżeli w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM/Definicje KZP, ZFM, … na definicji funduszu pożyczkowego w zakładce „Rozliczenia i żyranci” w polu „Organizacja zarządzająca” zostanie wybrany kontrahent, to pole „Indywidualny rachunek bankowy” będzie edycyjne. W tym polu będzie można wskazać rachunek bankowy z rozwijalnej listy, na której widoczne są wszystkie rachunki bankowe dodane na formularzu kontrahenta w zakładce „Warunki płatności”. Jeżeli w polu „Indywidualny rachunek bankowy” zostanie wskazany rachunek bankowy to tak jak dotychczas z wypłaty pracownika będzie potrącana rata pożyczki i będzie generowane jedno zobowiązanie dla pracownika. Dodatkowo po zatwierdzeniu listy płac na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty w dokumencie LPEW utworzy się zobowiązanie na wskazanego w definicji funduszu kontrahenta oraz na rachunek bankowy wybrany w polu „Indywidualny rachunek bankowy”. Natomiast w przypadku korzystania z czynności „Przygotuj dodatkowe płatności dla list płac” zostanie wygenerowany oddzielny dokument PKE wraz ze zobowiązaniem na wskazanego w definicji funduszu kontrahenta oraz na przypisany na warunkach spłat numer indywidualnego rachunku bankowego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38614.

Nieobecności

Umożliwiliśmy dodanie informacji o dostarczeniu przez pracownika dokumentu ZUS Z-15. Na formularzu nieobecności w czynnościach, dodaliśmy opcję „Dostarczono wniosek o zas. opiekuńczy”. Operacja jest dostępna tylko dla nieobecności o nazwie „Zwolnienie opieka(ZUS bez zasiłku 1/30)” i „Zwolnienie opieka(ZUS bez zasiłku prop.)”. Po użyciu czynności „Dostarczono wniosek o zas. opiekuńczy”:

 • jeśli nieobecność nie została w ogóle rozliczona, zmieniona zostaje na definicję nieobecności „Zwolnienie opieka(ZUS)”,
 • jeśli nieobecność została rozliczona w całości to na zakładce „Korekta” dodajemy nieobecność o nazwie „Zwolnienie opieka(ZUS)” na cały okres nieobecności z zakładki „Ogólne”,
 • jeśli nieobecność została rozliczona częściowo to na zakładce „Ogólne” skraca się okres nieobecności do rozliczonego okresu, na zakładce „Korekta” na okres z zakładki „Ogólne” dodana jest nieobecność o definicji „Zwolnienie opieka(ZUS)” a następnie dodana jest kolejna nieobecność z definicją „Zwolnienie opieka(ZUS)” na pozostały nierozliczony pierwotny okres nieobecności,
 • przenosi przyczynę nieobecności na nowo powstałe nieobecności i korekty,
 • przenosi informację z pola „Seria i nr druku” do nowo powstałych nieobecności i korekt.

Import z PUE

Dodaliśmy możliwość określania, jaki rodzaj nieobecności ma być generowany podczas automatycznego importu z PUE ZUS dla zwolnienia lekarskiego związanego z opieką. Wyboru nieobecności dokonuje się w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Import z PUE, w parametrze o nazwie „Importuj automatycznie opiekę ZUS na nieobecność”. Do poprawnego działania importu z PUE wymagane jest wybranie jednej z trzech nieobecności:

 • „Zwolnienie opieka (ZUS)”,
 • „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)”,
 • „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)”.

Domyślną wartością parametru jest „Zwolnienie opieka (ZUS)”, co oznacza że system naliczy na wypłacie zasiłek opiekuńczy bez względu na fakt dostarczenia przez pracownika dokumentu ZUS Z-15.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)”, który od 01.10.2023 r. przyjmuje wartość: 104,0%.Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2023 r.

Zasiłki

Poprawiliśmy kod tytułu ubezpieczenia stosowany w przypadku urlopu rodzicielskiego „za życiem” i urlopu rodzicielskiego do 9 tygodni. Dotychczas wypłacany z tego tytułu zasiłek rozliczał się z kodem 0110 lub 0411. Obecnie dla wymienionych rodzajów urlopów rodzicielskich stosowany będzie kod 1240, finansowany z budżetu państwa.

Nieobecności

W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na definicji nieobecności, dla typu nieobecności „Usprawiedliwiona bezpłatna” dodaliśmy przyczynę „Urlop opiekuńczy bez zasiłku”. Taki typ nieobecności wraz z przyczyną jest ustawiony dla definicji nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)”.

Nieobecności

Umożliwiliśmy na liście nieobecności dodanie informacji o dostarczeniu przez pracownika dokumentu ZUS Z-15. Na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności, w czynnościach dodaliśmy opcję „Dostarczono wniosek o zas. opiekuńczy”. Po użyciu tej czynności:

 • jeśli nieobecność nie została w ogóle rozliczona, zmieniona zostaje na definicję nieobecności „Zwolnienie opieka(ZUS)”,
 • jeśli nieobecność została rozliczona w całości to na zakładce „Korekta” dodajemy nieobecność o nazwie „Zwolnienie opieka(ZUS)” na cały okres nieobecności z zakładki „Ogólne”,
 • jeśli nieobecność została rozliczona częściowo to na zakładce „Ogólne” skraca się okres nieobecności do rozliczonego okresu, na zakładce „Korekta” na okres z zakładki „Ogólne” dodana jest nieobecność o definicji „Zwolnienie opieka(ZUS)” a następnie dodana jest kolejna nieobecność z definicją „Zwolnienie opieka(ZUS)” na pozostały nierozliczony pierwotny okres nieobecności,
 • przenosi przyczynę nieobecności na nowo powstałe nieobecności i korekty,
 • przenosi informację z pola „Seria i nr druku” do nowo powstałych nieobecności i korekt.

W logu dodaliśmy informację dla jakich pracowników została dokonana zmiana na nieobecności.

Deklaracja ZUS DRA

Dostosowaliśmy algorytm naliczania deklaracji ZUS RSA w celu prawidłowego rozliczenia w deklaracji nowo dodanych definicji nieobecności. Nieobecności o nazwie „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)” oraz „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)” wykazywane będą w deklaracji ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 151.

Listy płac

Na wydruku Podsumowanie list płac w mechanizmie REPX przywróciliśmy widoczność składki PPK pracownika. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Listy płac.

Handel

Pozostałe

Poprawiliśmy proces zatwierdzania korekt sprzedaży, w których operacja generowała bardzo dużą liczbę obrotów magazynowych. Sporadycznie operacja taka była przez system przerywana.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy błąd na raporcie RKZ (dostępny z listy faktur sprzedaży) polegający na umieszczeniu dokumentów RW w tabeli rozchodów niefakturowanych. Obecnie ponownie dokumenty typu RW i ich korekty są w tym raporcie pomijane.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Odsetki

Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 07.09.2023 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 9,5%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 11,5%
 • Odsetki maksymalne – 23%
 • Odsetki od zaległości podatkowych – 15%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Wersja multi

Pulpity HR

Limit urlopu

Poprawiliśmy mechanizm kontroli limitu urlopu wypoczynkowego w przypadku składanych w Pulpicie pracownika e-wniosków o urlop wypoczynkowy na żądanie. Dotychczas pracownik mógł złożyć taki wniosek ponad dostępny limit urlopu. Obecnie limit urlopowy 20/26 dni kontrolowany jest zarówno w przypadku wniosku o urlop planowy, jak i wniosku o urlop na żądanie.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2306.1.6 z dnia 01.09.2023

2306.1.6.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Pozostałe

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Księga inwentarzowa

Dokumenty ŚT

Poprawiliśmy nieprawidłowe naliczanie amortyzacji w przypadku rocznego trybu jej naliczania. W przypadku zwiększenia wartości środka trwałego (ZWST) system niepoprawnie naliczał amortyzację na zakładce Plan amortyzacji, gdzie pomijał naliczoną i zaksięgowaną amortyzację w poprzednim roku. Program po zwiększeniu wartości środka trwałego również błędnie naliczał amortyzację, sumując amortyzację z poprzedniego roku i roku, w którym nastąpiło wspomniane zwiększenie wartości środka trwałego, co skutkowało błędnymi naliczeniami w kolejnych latach. Obecnie naliczenie amortyzacji przebiega w sposób poprawny.

Kadry i Płace

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy wyliczanie podstawy chorobowego dla pracowników, którzy przeszli z umowy zlecenia na umowę o pracę i w związku z tym w jednym miesiącu mieli wypłacone dwie wypłaty – na początku miesiąca za umowę zlecenia oraz na koniec miesiąca za etat. Taki miesiąc z dwoma wypłatami był nieprawidłowo uwzględniany w podstawie chorobowego tzn. podstawa z etatu była dodatkowo pomniejszona o składki społeczne ze zlecenia, a przez to zaniżona. Obecnie wyliczenia są poprawne.

Wydruki

W związku z tym, że ulga dla klasy średniej nie obowiązuje od 01.07.2022 r., zmodyfikowaliśmy poniższe wydruki dostępne w mechanizmie REPX tak, żeby informacja o uldze dla klasy średniej pojawiała się w tych raportach tylko za okres, w którym obowiązywała:

 • dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Listy płac:
  • Zestawienie list płac,
  • Podsumowanie list płac,
 • dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Wypłaty:
  • Zestawienie wypłat.

Deklaracje ZUS

W związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 03.07.2023 r. dodaliśmy nowe kody świadczenia/przerwy obowiązujące od 05.08.2023 r.:

 • 131 – urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 1731 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • 337 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • 338 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 1821a § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • 339 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • 340 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 1821a § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

PFRON

Dostosowaliśmy wydruk Informacja INF-1 do obowiązującego wzoru. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Czas pracy

Dostosowaliśmy funkcjonalność 4Trans do nowej wersji 4Trans 6.0.8 producenta Inelo. Dodaliśmy kraj „Wspólnota europejska”, na którym po imporcie pliku z 4Trans będzie wykazana sumaryczna liczba diet.

Nieobecności

W definicji nieobecności „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173.1 kp)” zmieniliśmy w polu „Kod przerwy w opłacaniu składek (RSA)” kod świadczenia/przerwy na 131. Uwaga: Jeżeli nieobecność „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173.1 kp)” wprowadzona zostanie w okresie od daty wcześniejszej niż 05.08 2023 r. do daty 05.08.2023 r. lub późniejszej, to cały okres trwania nieobecności wykazany zostanie w deklaracji ZUS RSA z nowym kodem świadczenia/przerwy 131. W celu wykazania takiej nieobecności z poprzednio obowiązującym kodem 151 do 04.08.2023 r. należy wprowadzić dwie nieobecności, z których pierwsza zakończy się 04.08.2023 r. (kod 151), a kolejna rozpocznie się w dniu 05.08.2023 r. (kod 131).

Nieobecności

Na formularzu nieobecności „Urlop rodzicielski” oraz „Urlop wychowawczy (ur.rodzicielski)” dodaliśmy w polu „Rozliczenie” nowe pozycje:

 • Urlop rodzicielski (70% do 9 tygodni),
 • Urlop rodzicielski (70% ustawa „Za życiem”),
 • Urlop rodzicielski (81,5% ustawa „Za życiem”).

Definicja Elementów Wynagrodzenia

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia dodaliśmy nowe definicje elementów wynagrodzenia:

 • „Zas. macierzyński (rodz. 9 tyg.)” – element wynagrodzenia zostanie rozliczony na wypłacie w przypadku zarejestrowania nieobecności „Urlop rodzicielski” lub „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” z wybraną w polu „Rozliczenie” wartością „Urlop rodzicielski (70% do 9 tygodni)”,
 • „Zas. macierzyński /zlec. (rodz. 9 tyg.)” – element wynagrodzenia zostanie rozliczony na wypłacie w przypadku zarejestrowania u zleceniobiorcy nieobecności „Urlop rodzicielski” lub „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” z wybraną w polu „Rozliczenie” wartością „Urlop rodzicielski (70% do 9 tygodni)”,
 • „Zas. macierzyński (rodz. Za życiem)” – element wynagrodzenia zostanie rozliczony na wypłacie w przypadku zarejestrowania nieobecności „Urlop rodzicielski” lub „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” z wybraną w polu „Rozliczenie” wartością „Urlop rodzicielski (70% ustawa „Za życiem”)” lub „Urlop rodzicielski (81,5% ustawa „Za życiem”)”,
 • „Zas. macierzyński /zlec. (rodz. Za życiem)” – element wynagrodzenia zostanie rozliczony na wypłacie w przypadku zarejestrowania u zleceniobiorcy nieobecności „Urlop rodzicielski” lub „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” z wybraną w polu „Rozliczenie” wartością „Urlop rodzicielski (70% ustawa „Za życiem”)” lub „Urlop rodzicielski (81,5% ustawa „Za życiem”)”,
 • „Zas. macierzyński (zbieg, rodz. 9 tyg.)” – element wynagrodzenia zostanie rozliczony na wypłacie w przypadku zarejestrowania w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Zbieg pracy i rodzicielstwa nieobecności „Urlop rodzicielski” lub „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” z wybraną w polu „Rozliczenie” wartością „Urlop rodzicielski (70% do 9 tygodni)”,
 • „Zas. macierzyński (zbieg, rodz. Za życiem)” – element wynagrodzenia zostanie rozliczony na wypłacie w przypadku zarejestrowania w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Zbieg pracy i rodzicielstwa nieobecności o nazwie „Urlop rodzicielski” lub „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” z wybraną w polu „Rozliczenie” wartością „Urlop rodzicielski (70% ustawa „Za życiem”)” lub „Urlop rodzicielski (81,5% ustawa „Za życiem”)”.

  Nieobecności

  Na definicjach nieobecności „Urlop rodzicielski”, „Urlop rodzicielski /zlec.” oraz „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” usunęliśmy kod wskazany w polu „Kod przerwy w opłacaniu składek (RSA)”. Po wprowadzonej zmianie powiązanie z odpowiednim kodem świadczenia/przerwy dla tych nieobecności realizowane będzie z poziomu definicji elementu wynagrodzenia.

  Definicja Elementów Wynagrodzenia

  W definicjach elementów wynagrodzenia „Zas. macierzyński”, „Zas. macierzyński/zlec.” oraz „Zas. macierzyński (zbieg)” na zakładce „Deklaracje” zmieniliśmy w polu „Kod świadczenia (RSA)” kod świadczenia/przerwy z 311 na 319.

  CRM

  Zadania i Zdarzenia

  Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości przypisania do zadnia, z którym powiązana jest wiadomość email jako, wykonującego nowododanego operatora systemu. Błąd pojawiał się wyłącznie po włączeniu w ustawieniach konfiguracyjnych, w folderze Ogólne/Wielooddziałowość parametru „Włącz uprawnienia operatorów”.

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Rozrachunki wg dokumentów

  Poprawiliśmy błąd „Object reference not set to an instance of an object.” występujący na wydrukach: „Wydruk listy” oraz „Wydruk listy wg kontrahentów” dostępnych z poziomu Ewidencja Środków Pieniężnych\Rozrachunki wg dokumentów. Komunikat pojawiał się, jeżeli rozrachunek pochodził z listy płac. Aktualnie błąd nie występuje.

  Księgowość

  Deklaracja VAT-UE

  Poprawiliśmy nieprawidłowe ujmowanie pozycji w sekcji E deklaracji VAT-UE w przypadku transakcji dla tego samego kontrahenta, ale ze wskazanym na dokumencie różnym rodzajem podmiotu (unijny i unijny trójstronny). W takiej sytuacji transakcje w części E deklaracji ujmowane były w dwóch pozycjach. Obecnie wartości dla tego samego NIP-u sumowane są do jednej pozycji bez rozróżniania rodzaju podmiotu.

  Handel

  Wydruki dokumentów

  Na wydruku dokumentu handlowego w sekcji rozliczonych wpłat zmieniliśmy nazwę pola Data na Data zapłaty.

  KSeF

  W menu: Narzędzia/Opcje/Handel/KSeF dodaliśmy nowe parametry: Pozwalaj na wysyłkę faktur z datą wystawienia przyszłą oraz Pozwalaj na wysyłkę faktur z datą wystawienia przeszłą. Powyższe parametry kontrolują wysyłkę do KSeF w oparciu o datę wystawienia dokumentu handlowego oraz datę wysyłki (datę aktualną).

  KSeF

  Zmodyfikowaliśmy kontrolę statusów dokumentów handlowych wysyłanych do KSeF. Od teraz będą one liczone z uwzględnieniem rodzaju podmiotu kontrahenta użytego na dokumencie, czyli będą oparte o pole Status w oknie karty kontrahenta (w przypadku kontrahenta ze statusem Finalny, dokumenty będą przyjmowały status Nie dotyczy).

  KSeF

  W oknie podglądu pliku KSeF dodaliśmy parametr o nazwie Wykluczony, który pozwala na oznaczenie plików, które nie będą importowane do dokumentów handlowych lub ewidencji. Dodatkowo na liście KSeF/Pobrane dodaliśmy możliwość filtrowania plików KSeF wg wspomnianego parametru.

  Projekty

  Projekty

  Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas korzystania z czynności „Przeliczanie kwot zrealizowanych” dla budżetów, w których jako sposób rozliczania wskazano wartość „Narastająco”. Usunięty problem polegał na tym, że po skorzystaniu ze wspomnianej czynności na pozycjach budżetu, pod które podpięto przy pomocy opisu analitycznego dokumenty wystawione w innej walucie niż prowadzony był budżet, w polach Realizacja kwota przychód oraz Realizacja kwota koszt wyświetlała się wartość „Stop”. Jeśli problem został wywołany na poprzednich wersjach, to po aktualizacji do obecnej należy skorzystać z czynności „Przeliczanie kwot zrealizowanych”. Dzięki temu będą wyświetlane poprawne wartości.

  Praca hybrydowa

  e_RCP

  Uniemożliwiliśmy wprowadzenie wpisu RCP bez podania godziny. Pozwoliło to na zachowanie spójności przechowywanych wpisów RCP oraz rozwiązło problem z dodaniem kolejnego wpisu po wprowadzeniu wpisu bez wskazana godziny.

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Workflow

  Pozostałe

  Poprawiliśmy działanie importu elementów struktury organizacyjnej z pliku zewnętrznego. Dzięki temu możliwe jest zaimportowanie z pliku programu Excel struktury hierarchicznej wraz z jej elementami oraz okresami ważności elementu i powiązania.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2306.1.5 z dnia 18.08.2023

  2306.1.5.svg

  Wersja srebrna/złota

  Wersja standard

  Handel

  KSeF

  Rozbudowaliśmy zakres ustawień filtra 'Kategoria’ dla plików zaimportowanych z KSeF.

  KSeF

  Na liście KSeF/Pobrane poprawiliśmy układ i nazewnictwo kolumn listy. W przypadku indywidualnych ustawień, funkcja Organizatora: Przywróć ustawienia listy, ustawi wygląd listy wg aktualnego standardu.

  KSeF

  Na liście dokumentów KSeF/Pobrane dodano przycisk 'Pokaż dokument’, który otwiera formularz utworzonego dokumentu handlowego albo ewidencji.

  KSeF

  W rozwiązaniu dla KSeF w funkcji 'Zapytaj o dostępne faktury’ dodaliśmy ograniczenie zapytania do daty bieżącej. Jeśli operator przekroczy datę bieżącą, otrzyma w logu następującą informację:„Data utworzonego zapytania o faktury została ograniczona do daty aktualnej, platforma KSeF nie przyjmuje zapytań z datą późniejszą niż aktualna”.

  KSeF

  Dodaliśmy wizualizację pliku KSeF w oparciu o dostarczony przez Ministerstwo Finansów wzorzec. Wizualizacja dostępna jest po otwarciu formularza pliku KSeF na liście KSeF/Pobrane.

  KSeF

  Poprawiliśmy błąd o treści: „Błąd podczas przetwarzania elementu: P_15 – \Faktura\Fa\P_15. Próba zmiany wartości pola 'Wartosc’ – pole w trybie tylko do odczytu” pojawiający się podczas importu faktury walutowej z KSeF do ewidencji dokumentów. Problem występował przy włączonym parametrze Przeliczaj od płatności (walutowe) dostępnym w oknie definicji dokumentu w zakładce Rozszerzenie definicji VAT.

  WMS Konektor

  Dodaliśmy nową sekcję Definicja w komunikatach integratora używanych do wymiany z systemem WMS. Sekcja zawiera nazwę komunikatu i datę ostatniej zmiany.

  Kadry i Płace

  Limity nieobecności

  Zmodyfikowaliśmy naliczanie limitu „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, również dla wymiaru etatu innego niż 1/2. Wymiar zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym dla takiego pracownika będzie ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełna godzina zwolnienia od pracy będzie zaokrąglana w górę do pełnej godziny.

  Pakiet mobilności kierowcy

  Dostosowaliśmy działanie programu do ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Pracownicy za granicą dodaliśmy dwa historyczne parametry o nazwie „Wirtualna dieta do wyliczenia podstawy ZUS (EUR)” z domyślną wartością 60 EUR obowiązującą od 19.08.2023 r. oraz „Wirtualna dieta do wyliczenia podatku (EUR)” z domyślną wartością 20 EUR obowiązującą od 19.08.2023 r. W kartotece pracownika na zakładce „Pracownik za granicą” i „Zleceniobiorca za granicą” w sekcji „Zestawienie diet – pakiet mobilności”:

  • zmieniliśmy wyliczenie kolumny „Wysokość diety”. Po zmianie przepisów pole będzie wyliczane z pola z konfiguracji o nazwie „Wirtualna dieta do wyliczenia podstawy ZUS (EUR)”,
  • zmieniliśmy wyliczanie kolumny „Wartość diet”. Po zmianie przepisów pole będzie wyliczane jako: (Ilość diet – Zmniejszenie ilości) * pole w konfiguracji „Wirtualna dieta do wyliczenia podstawy ZUS (EUR)” * kurs z pola „Data kursu”,
  • dodaliśmy kolumnę „Wartość diet PIT”. Po zmianie przepisów pole będzie wyliczane jako: (Ilość diet – Zmniejszenie ilości) * pole w konfiguracji „Wirtualna dieta do wyliczenia podatku (EUR) * kurs z pola „Data kursu”.
  • Po zaznaczeniu kolumny „Korekta ręczna” począwszy od zestawień za miesiąc sierpień 2023 będzie możliwość wpisania innej wartości niż wyliczona wg powyższego wzoru. Wszystkie wypłaty, które datę wypłaty będą miały 19.08.2023 r. i późniejszą, będą naliczały się wg nowych przepisów z dnia 28.07.2023 r.

  Na zakładce „Pracownik za granicą” i „Zleceniobiorca za granicą” w sekcji „Podsumowanie diet”:

  • zmieniliśmy nazwę „Wartość” na „Wartość diet”,
  • dodaliśmy pozycję „Wartość diet PIT”, w której będzie wykazywana dla wskazanego okresu suma kolumny „Wartość diet PIT”.

  Uwaga: Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem w celu zainstalowania nowej wersji programu oraz funkcjonalności Pracownicy Eksportowi lub Pakiet mobilności (kierowcy).

  Wydruki

  W związku z tym, że ulga dla klasy średniej nie obowiązuje od 01.07.2022 r., zmodyfikowaliśmy poniższe wydruki dostępne w mechanizmie REPX tak, żeby informacja o uldze dla klasy średniej pojawiała się w tych raportach tylko za okres, w którym obowiązywała:

  • dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Listy płac:
   • Pełna lista płac,
   • Pełna lista płac umów,
   • Paski wypłat,
   • Wspólna pełna lista płac,
  • dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Wypłaty:
   • Pasek wypłaty,
  • dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Kadry/Pracownicy:
   • Karta wynagrodzeń,
   • Karta przychodów pracownika.

  Wydruki

  W związku z tym, że ulga dla klasy średniej nie obowiązuje od 01.07.2022 r., zmodyfikowaliśmy poniższe wydruki tekstowe tak, żeby informacja o uldze dla klasy średniej pojawiała się w tych raportach tylko za okres, w którym obowiązywała:

  • dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Listy płac:
   • Pełna lista płac (tekst),
   • Paski wypłat (tekst),
  • dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Wypłaty:
   • Pasek wypłaty (tekst).

  Pakiet mobilności kierowcy

  W kartotece pracownika na zakładkach „Pracownik za granicą” oraz „Zleceniobiorca za granicą” w sekcji „Zestawienie diet – pakiet mobilności” dodaliśmy kolorowanie wierszy, dla których parametr „korekta ręczna” jest zaznaczony.

  PFRON

  W związku z odwołaniem od 01.07.2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, od 06.08.2023 r. obowiązują nowe przepisy, które:

  • uchylają art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”
  • określają w zamian końcowe daty przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

  Do 05.08.2023 r. orzeczenia wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, są przedłużane na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Natomiast od 06.08.2023 r. obowiązują określone, graniczne daty ważności tych orzeczeń. W związku z powyższym dla orzeczeń wydanych przez PFRON dodaliśmy w kartotece pracownika w zakładkach Kadry/Dane ubezpieczeniowe oraz Kadry/Informacje PFRON nowe pole „Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności po odwołaniu epidemii”. Przepisy obowiązujące od 06.08.2023 r. nie dotyczą orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38565.

  Deklaracje ZUS

  Zaktualizowaliśmy kody tytułów ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS z dnia 03.07.2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 05.08.2023 r.:

  • dodaliśmy nowy kod tytułu ubezpieczenia: „09 42 – osoba niepobierająca zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3–6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, niepodlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, której nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne”,
  • kod tytułu ubezpieczenia „11 10 – żołnierz niezawodowy w służbie czynnej” otrzymał nowe brzmienie: „11 10 – żołnierz niezawodowy w służbie czynnej oraz żołnierz odbywający zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia”,
  • kod tytułu ubezpieczenia „18 11 – student lub uczestnik studiów doktoranckich, za którego szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne” otrzymał nowe brzmienie: „18 11 – student lub doktorant, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,
  • kod tytułu ubezpieczenia „18 12 – doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu” otrzymał nowe brzmienie: „18 12 – doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne”,
  • dodaliśmy nowy kod tytułu ubezpieczenia: „18 23 – student lub doktorant, który odbywa kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, absolwent, który odbywa w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz odbywający kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,
  • kod tytułu ubezpieczenia „21 10 – dziecko, uczeń, absolwent odbywający w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż oraz osoba odbywająca kurs języka polskiego lub kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu” otrzymał nowe brzmienie: „21 10 – dziecko, uczeń, absolwent odbywający w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż oraz osoba odbywająca kurs języka polskiego lub kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,
  • kod tytułu ubezpieczenia „22 10 – kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, za których składki na ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek opłacać Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych” otrzymał nowe brzmienie: „22 10 – kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, których nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne”,
  • kod tytułu ubezpieczenia „25 10 – emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budżetu państwa” otrzymał nowe brzmienie: „25 10 – emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,
  • kod tytułu ubezpieczenia „25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest z budżetu państwa” otrzymał nowe brzmienie: „25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

  Wskaźniki

  Zaktualizowaliśmy wskaźniki w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.09.2023 r.:

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 7005,76 zł;
  • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
   • I rok nauki – 560,46 zł,
   • II rok nauki – 630,52 zł,
   • III rok nauki – 700,58 zł,
  • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 490,40 zł.

  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2023 r. Uwaga: W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, zmianie uległ stosunek procentowy wynagrodzenia:

  • nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole,
  • nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole,
  • nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole,
  • młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 7% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1.

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

  Podstawa chorobowego

  Poprawiliśmy naliczenie okresu wyczekiwania w przypadku, gdy w naliczanym miesiącu norma czasu pracy pracownika wynosiła zero. Dotychczas podczas naliczania wypłaty w takiej sytuacji pojawiał się komunikat: ”Błąd wykonania podczas naliczania parametrów składnika. (Główny, Okres wyczekiwania (…), Nieobecność: Zwolnienie chorobowe(…). Value does not fall within the expected range.’

  Właściciele

  Zmodyfikowaliśmy wyliczanie od lipca 2023 minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla płatników na Małym ZUS Plus. Zgodnie z przepisami podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. W związku z powyższym minimalna podstawa składek społecznych od 07.2023 dla osób z kodem 0590 (Mały ZUS Plus) będzie wynosiła 1047,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od stycznia), a nie 1080,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od lipca).

  Flota

  Flota

  Na formularzu Pojazdu dodaliśmy zakładkę Powiązane środki trwałe. Zakładka ta pozwala na powiązanie środka trwałego z pojazdem w wybranym okresie. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik będzie mógł np. skojarzyć z pojazdem niezbędne elementy jego wyposażenia.

  Księgowość

  Ewidencja pojazdów

  Usunęliśmy prawa obiektowe do Typów pojazdów dostępnych w obszarze Flota. Po zmianie nie będzie konieczne dodatkowe włączanie praw na bazach konwertowanych dla operatorów naliczających koszty ewidencji pojazdów z poziomu Ewidencji dokumentów.

  Wersja multi

  Pulpity HR

  e-wnioski

  Dodaliśmy nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: „e-wniosek wycofanie zlecenia pracy zdalnej”. Wniosek oparty jest o ścieżkę przepływu „Przełożony – Pracownik”. Na wniosku kierownik uzupełnia następujące pola:

  • Pracownik – wybiera osobę, której dotyczy wniosek,
  • Wniosek do anulowania – wybiera wniosek, który chce anulować. Na liście wniosków do wyboru mamy zatwierdzone wcześniej „e-wnioski zlecenie pracy zdalnej” wybranego pracownika, w których okres pracy zdalnej jest przyszły lub zawiera okres z bieżącego miesiąca.

   Ulotka – opis zmian: do wersji 2306.0.2 z dnia 31.07.2023

   2306.0.2.svg

   Wersja platynowa

   Wersja standard

   Workflow

   Pozostałe

   Workflow

   Panel workflow

   Wersja srebrna/złota

   Wersja standard

   Księgowość

   Schematy podziałowe

   Poprawiliśmy kontrolę praw do schematów podziałowych. Dotychczas w sytuacji, gdy w bazie znajdował się schemat podziałowy, a operator nie miał dostępu do schematów podziałowych występował błąd przy próbie wejścia przez operatora na listę dokumentów ewidencji. Po zmianach problem nie występuje. Dostęp do schematów podziałowych jest wymagany do użycia schematu podziałowego na dokumencie, ale nie jest wymagany do samego wejścia na listę dokumentów.

   Importy Księgowe

   W mechanizmie importu z plików w formacie enovaTXT poprawiliśmy:

   • Błąd pojawiający się w przypadku importu wartości dla cech typu kwota z walutą i liczba z walutą, jeżeli importowana wartość cechy była równa lub większa niż 1000,00. W takiej sytuacji podczas próby importu pojawiał się komunikat błędu: „Nieprawidłowy format ciągu wejściowego”,
   • Błędny import wartości dla cech typu: kwota z walutą, liczba z walutą, procent oraz ilość polegający na pomijaniu znaku przecinka podczas importu, przykładowo: wartość 10,20 była importowana jako 1020.

   Aktualne wymienione wyżej błędy nie występują i wartości cech są prawidłowo importowane.

   Zestawienia księgowe

   Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas wykonywania czynności „Kopiuj zestawienie” oraz „Kopiuj wyrażenia”. Aktualnie błąd nie występuje, a zestawienia księgowe oraz wyrażenia są prawidłowo kopiowane.

   Procedury OSS i IOSS

   Poprawiliśmy mechanizm pobierania zagranicznego numeru NIP do sekcji C.3 przy generowaniu eDeklaracji VIU-DO. Błąd występował dla numerów NIP o strukturze zawierającej więcej niż dwie litery i polegał na przeniesieniu wszystkich liter do pozycji kodu kraju. Przykładowo NIP o numerze ES C9999999L w eDeklaracji prezentowany był jako ESCL 9999999. Aktualnie zagraniczne numery NIP przenoszone są poprawnie z zachowaniem odpowiedniej formuły.

   Plan Kont

   Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas próby dodania konta analitycznego przez Operatora, który nie miał dostępu do konta syntetycznego, ale miał prawo do konta niższego poziomu, dla którego miało zostać dodane konto analityczne. Aktualnie błąd nie występuje i możliwe jest dodawanie kont analitycznych w opisanej sytuacji.

   Delegacje służbowe

   Delegacje (PWS)

   Poprawiliśmy algorytm dla wyliczania pól z naliczeniami wartości wyrażonych w walucie PLN na formularzu Delegacji (PWS). Dotychczas w przypadku, gdy dla danego etapu delegacji na zakładce „Koszty” występowały pozycje z kwotami wyrażonymi w różnych walutach w ramach jednego rodzaju kosztu, wartości te nie były przeliczane na PLN. Skutkowało to pominięciem takich kwot podczas dekretacji z wykorzystaniem schematu księgowego. Aktualnie pola dla naliczeń przeliczane są poprawnie.

   Kadry i Płace

   Mechanizm weryfikacji czasu pracy

   Poprawiliśmy działanie parametru „Stosuj reguły wygładzania przy ruchomym czasie pracy”, który dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/RCP – reguły w sekcji „Wejścia/Wyjścia”. Jeżeli powyższy parametr zostanie ustawiony na „Tak” to reguły wygładzania przy ruchomym czasie pracy zostaną zastosowane, gdy pracownik przyjdzie do pracy poza zakresem rozpoczęcia/zakończenia pracy ustawionym na definicji dnia. Natomiast w sytuacji, gdy czas rozpoczęcia pracy (np. 7:08) mieści się w przedziale ustawionym na definicji dnia (np. rozpoczęcie pracy pomiędzy 7:00 a 9:00) to godzina rozpoczęcia pracy nie będzie zmieniona, tylko w tym przypadku pozostanie jako 7:08. Weryfikacja czasu pracy dostępna jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy.

   Deklaracje ZUS

   Poprawiliśmy wykazywanie na formularzu ZUS RPA (jest to załącznik do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA) w bloku III.D, elementów wynagrodzenia wypłacanych w trakcie urlopu wychowawczego. Jeżeli na definicji elementu wynagrodzenia w zakładce „Deklaracje” w sekcji „Deklaracje ZUS” parametr „Podstawa naliczania składek ZUS” jest ustawiony jako „Nie naliczać” oraz parametr „Element nieoskładkowany w okresie nieobecności ZUS (dotyczy deklaracji ZUS RIA, ZUS RPA) jest ustawiony na „Tak”, to taki element nie będzie wykazywany w bloku III.D w ZUS RPA podczas wypłacania go w trakcie urlopu wychowawczego. Okres urlopu wychowawczego będzie sprawdzany dla nieobecności z ustawieniem parametru „Typ nieobecności” jako „Urlop wychowawczy”. Jeżeli taka nieobecność będzie trwała cały miesiąc, to element wynagrodzenia nie będzie wykazywany na ZUS RPA. Jeżeli nieobecność będzie za niepełny miesiąc, to element wynagrodzenia zostanie przeliczony proporcjonalnie (podzielony przez ilość dni w miesiącu i pomnożony przez ilość dni poza nieobecnością typu urlop wychowawczy) oraz wykazany w kwocie przypadającej na część miesiąca przypadającą poza nieobecnością typu urlop wychowawczy. Natomiast nieobecność typu „Urlop wychowawczy(urlop rodzicielski)” czyli urlop rodzicielski w trakcie wychowawczego traktujemy jak urlop rodzicielski i nie wyłączamy wykazywania takiego elementu.

   Deklaracje ZUS

   Zmieniliśmy metodę dla deklaracji ZUS z „public void ToStream(string fileName, WersjePlikuKEDU wersja)” na „public void ToStream(StringBuilder stringBuilder, WersjePlikuKEDU wersja)”.

   Deklaracje ZUS

   W przypadku konfiguracji wielooddziałowej zmieniliśmy pobieranie adresu do korespondencji dla deklaracji ZUS IWA. Dotychczas adres do korespondencji dla poszczególnych oddziałów pobierany był z konfiguracji programu z zakładki Firma/Nazwa i adres. Obecnie będzie pobierany z odpowiedniego oddziału firmy z zakładki „Adres do korespondencji”.

   Mechanizm weryfikacji czasu pracy

   Poprawiliśmy weryfikacje czasu pracy w dniu, w którym występuje wyjście służbowe oraz wyjście prywatne. W takim przypadku po zweryfikowaniu dnia na zestawieniu dnia brakowało strefy „Praca w normie”. Weryfikacja czasu pracy dostępna jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy.

   Mechanizm weryfikacji czasu pracy

   Poprawiliśmy weryfikacje czasu pracy w dniu, w którym występuje przerwa na karmienie przy ruchomym czasie pracy. W takim przypadku po zweryfikowaniu dnia na zestawieniu dnia brakowało strefy „Przerwa na karmienie”. Weryfikacja czasu pracy dostępna jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy.

   Informacja o warunkach zatrudnienia

   Poprawiliśmy generowanie wydruków Informacja o warunkach zatrudnienia oraz Informacja o warunkach zatrudnienia do 04.2023. Dotychczas, gdy w konfiguracji kalendarza przypisanego pracownikowi w sekcji „Algorytm naliczania normy”, parametr „Nadgodziny dobowe” ustawiony był jako „Brak”, to przy próbie wywołania powyższych wydruków pojawiał się komunikat: „Wartość jest spoza oczekiwanego zakresu”. Raporty dostępne są z poziomu listy pracowników.

   Informacja o warunkach zatrudnienia

   Poprawiliśmy mechanizm udostępniania wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia. Przy próbie udostępnienia tego raportu pojawiał się komunikat: „Należy wybrać serwis udostępniający dokument”. Obecnie opcja „Udostępnij dokument” działa poprawnie. Wydruk dostępny jest z poziomu listy pracowników.

   Handel

   Faktury zaliczkowe

   Dodaliśmy zabezpieczenie przed zatwierdzeniem korekty faktury zaliczkowej sprzedaży, gdy w relacji do dokumentu zaliczki istnieją już faktury końcowe zapisane do bufora. Dotychczas możliwe było zatwierdzanie takich korekt. Obecnie podczas próby zatwierdzenia takiej korekty wyświetlany jest komunikat z informacją, że nie można zatwierdzić dokumentu, ze względu na dokumenty w relacji zaliczki znajdujące się w buforze. W komunikacie prezentowane są symbole tych dokumentów.

   Płatności dokumentów handlowych

   Poprawiliśmy wyświetlanie kwot na wydrukach faktur w walucie z podzieloną płatnością netto VAT. Do tej pory, przy kilku zaliczkach w różnych walutach system pokazywał niepoprawne dane na wydruku (w tabelce Do zapłaty).

   KSeF

   Poprawiliśmy strukturę korekt rabatowych w plikach eksportowanych do KSeF. Dotychczas import takich faktur generował błąd.

   Integrator

   Dodaliśmy obsługę JSON-a w kliencie integratora.

   KSeF

   Poprawiliśmy strukturę płatności w eksportowanych fakturach do KSeF. Dotychczas otrzymywaliśmy błąd struktury dla płatności podzielonych na kilka terminów.

   KSeF

   Na formularzu importu dokumentów z KSeF dodaliśmy kolumnę 'Rodzaj dokumentu’ informującą o typie dokumentów. Pole może przyjmować następujące wartości: faktura, korekta faktury, faktura zaliczkowa, korekta faktury zaliczkowej, faktura końcowa lub korekta faktury końcowej.

   Wydruki dokumentów

   Umożliwiliśmy drukowanie dokumentów z kontrahentem, który został automatycznie zablokowany podczas łączenia kontrahentów (na liście kontrahentów z menu Czynności Połącz kontrahentów). Dotychczas wykonanie takiego wydruku kończyło się błędem. Dodatkowo wyeliminowaliśmy logi pojawiające się podczas wydruku dokumentu handlowego przy włączonym parametrze Wg cen dostępnym w oknie pośrednim wydruku.

   e-Sklepy Konektor

   W komunikacji z PrestaShop wykonaliśmy kompatybilność wsteczną dostosowując się do wersji 1.6. Dotychczas komunikacja była możliwa tylko z wersją 1.7 i 8.

   e-Sklepy Konektor

   W komunikacji z Baselinkerem dodaliśmy pole 'URL Przesyłki’ wraz z przyciskiem 'Przejdź pod adres’. Jeśli wraz z informacjami o statusie przesyłki otrzymamy link do śledzenia paczki, wówczas będzie można przejść pod wskazany adres bezpośrednio z programu.

   Korekty dokumentów

   Poprawiliśmy zaokrąglanie wartości w polu 'Zmiana Ceny’ na formularzu korekty faktury. Problem występował w sytuacji, gdy korygowaliśmy fakturę o dużej wartości (od kwot sześciocyfrowych).

   Opakowania i kaucje

   Poprawiliśmy wyliczanie ilości opakowań dla towarów o różnych jednostkach. Problem polegał na braku możliwości dodania takiego towaru (z opakowaniem) do listy pozycji dokumentu.

   KSeF

   Dodaliśmy identyfikację nazwy kontrahenta dla jednoosobowych działalności w importowanych fakturach z KSeF.

   KSeF

   Na liście KSeF/Pobrane przenieśliśmy czynności: Utwórz Dokument oraz Ustaw kategorię z menu na pasek ikon.

   e-Sklepy Konektor

   W komunikacji z Shoperem dodaliśmy pole umożliwiające konfigurację ceny wariantu. Dotychczas cena wariantu zawsze była wysyłana jako odrębna cena.

   Ewidencja Środków Pieniężnych

   Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

   Webservice Pekao Connect (bank PEKAO S.A) – w funkcji „Sprawdź saldo” wprowadziliśmy informację, czy saldo jest dodatnie czy ujemne.

   Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

   Webservice iPKO Biznes (Bank PKO BP) – dla eksportu przelewów online poprawiliśmy obsługę znaków specjalnych występujących w danych odbiorcy, nadawcy oraz tytule przelewu. Przed zmianą wysyłka przelewu ze wspomnianymi znakami kończyła się komunikatem błędu. Aktualnie problem nie występuje.

   Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

   Poprawiliśmy kolejność operacji bankowych importowanych za pomocą czynności „Historia”. Przed zmianą, lista z historią operacji importowana była do systemu w odwróconej kolejności w stosunku do danych pochodzących z serwisu bankowego. Obecnie pozycje operacji bankowych tworzące historię zapisywane są w poprawnej kolejności.

   Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

   Poprawiliśmy kolejność numeracji raportów przy użyciu funkcji importu operacji bankowych. Przed zmianą przy imporcie za okres zawierający pozycje z co najmniej dwóch różnych dni ich numeracja zapisywana była w sposób niechronologiczny. Aktualnie numery raportów zapisywane są w kolejności chronologicznej.

   CRM

   Zadania i Zdarzenia

   Poprawiliśmy błąd występujący w Przypominaczu podczas próby otwarcia przypomnienia. Pojawiał się on dla powiadomień wygenerowanych dla niektórych obiektów (np. wniosków z obszaru Kadry i płace) po kliknięciu przycisku „Otwórz źródło”.

   Zasoby CRM

   Poprawiliśmy problem związany z brakiem przepinaniem zasobów pomiędzy projektami i zadaniami podczas ich kopiowania. Problem występował po wykonaniu następującego scenariusza:

   1. Skopiowanie projektu wraz z Zadaniami dla których zarezerwowano zasoby
   2. Dodanie nowego projektu
   3. Odpięcie ze skopiowanego projektu Zadań i podpięcie ich pod nowo utworzony w poprzednim kroku projekt
   4. Usunięcie skopiowanego projektu

   Po wykonaniu powyższego scenariusza na Zadaniach przepiętych do utworzonego nowego projektu nie były widoczne rezerwacje zasobów. Od tej pory problem nie występuje.

   Systemowe

   Licencje

   Dla nowego systemu praw poprawiliśmy opcje Zapamiętaj wybrane licencje znajdującą się w oknie Pobrane licencje pojawiającego się podczas logowania, w przypadku gdy wybór modułów jest aktywny lub kiedy nie jest aktywny, ale licencja na moduł, na który chce zalogować się Operator jest już zajęta. W ostatnich wersjach próba zapisu formularza z zaznaczonym checkbox’em Zapamiętaj wybrane licencje powodowała komunikat: Brak praw dostępu do danych.

   Praca hybrydowa

   e_RCP

   Poprawiliśmy wydajność pobierania domyślnego adresu miejsca pracy podczas rejestracji czasu pracy.

   Flota

   Flota

   W obszarze Flota dodaliśmy obsługę parkingów i miejsc postojowych. Dodaliśmy listę Parkingi. Zawiera ona wykaz parkingów oraz przypisanych do nich miejsc postojowych. Z jej poziomu możliwe jest dodawanie parkingów z przypisaną lokalizacją oraz tworzenie przypisanych do nich miejsc postojowych. Dodane parkingi i miejsca postojowe mogą być wskazywane w formularzu Rezerwacji pojazdu jako „Miejsce odbioru” i „Miejsce oddania” pojazdu. Dodatkowe jeśli korzystamy z obszaru Nieruchomości dodane parkingi i miejsca parkingowe widoczne będą na listach: Struktura nieruchomości (widoczność miejsc postojowych uzależniona jest od wyłączenia parametru „Nie wyświetlaj w strukturze”, który dostępny jest na formularzu typu Miejsce postojowe w ustawieniach konfiguracyjnych) oraz Obiekty. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38419.

   Systemowe

   Prawa

   Dodaliśmy możliwość zbiorczej zmiany Praw dostępu do danych znajdujących się na formularzu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Uprawnienia/Operatorzy/Uprawnienia/Prawa obiektowe oraz Praw dostępu znajdujących się na formularzu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Uprawnienia/Role/Prawa. Dotychczas istniała możliwość zmiany tylko jednego elementu, na którym znajdował się fokus (ostatnie zaznaczenie na liście).

   Wersja multi

   Handel

   Dokumenty handlowe

   W oknie dokumentu, w zakładce 'Dokumenty powiązane’ dodaliśmy możliwość przechodzenia na inne dokumenty za pomocą nowego przycisku 'Otwórz’ (znajdującego się po prawej stronie formularza) lub dwukrotnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy.

   Pozostałe

   Zoptymalizowaliśmy zapisywanie i zatwierdzanie dokumentów z towarami z bardzo dużą ilością zamówionych zasobów w instalacji Azure SaaS.

   Ewidencja Środków Pieniężnych

   Eksport przelewów

   Poprawiliśmy kodowanie polskich znaków dla eksportu przelewów do pliku z wykorzystaniem parametru „Nie korzystaj z helpera”. Przed zmianami wyeksportowany plik w miejscu, w którym powinny pojawić się polskie znaki zawierał znaki zapytania. Aktualnie eksport przelewów odbywa się poprawnie.

   Pulpity HR

   e-wnioski

   Zmodyfikowaliśmy „e-wniosek o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalne” w zakresie listy wyboru w polu „Wniosek”. Wcześniej pracownik mógł wybrać tylko wnioski, w których okres pracy zdalnej zawierał datę dzisiejszą lub przyszłą. Aktualnie lista uwzględnia wnioski, w których okres pracy zdalnej zawiera datę z bieżącego miesiąca lub przyszłą.

   e-wnioski

   Poprawiliśmy działanie e-wniosków składanych przez kierownika w imieniu pracownika z poziomu zakładki Ogólne/Wnioski. Wcześniej po wybraniu pracownika kierownik nie mógł zmienić pracownika na innego. Aktualnie na formularzu wniosku kierownik może dokonać zmiany pracownika do momentu zapisania tego wniosku.

   Pulpit Kierownika

   Czas pracy i nieobecności

   W Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności dodaliśmy nową zakładkę „Limity pracy zdalnej”, w której kierownik ma wgląd w aktualne limity pracy zdalnej okazjonalnej swoich pracowników. Lista uwzględnia pracowników, którzy w kartotece w Kalendarz/Praca zdalna mają ustawiony parametr „Model pracy” na „Praca hybrydowa” lub „Praca zdalna”.

   Wersja platynowa

   Wersja standard

   Workflow

   Pozostałe

   Dla czynności dodawania powiązania z elementem struktury dodaliśmy filtr wyboru Dostępność na dzień, który pozwala ograniczyć listę widocznych elementów jedynie do aktualnych we wskazanej dacie. Pozwala to na rozwiązanie problemu z wyświetlaniem w oknie wyboru wszystkich elementów struktury, łącznie z niedostępnymi.

   Księgowość

   Deklaracje VAT

   W konfiguracji wielooddziałowej poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas tworzenia korekty deklaracji VAT-7 za okresy, w których deklaracje były utworzone na wersji programu wcześniejszej niż 2304.3.5. Aktualnie błąd nie występuje i korekty deklaracji VAT-7 tworzone są prawidłowo.

   Deklaracje VAT

   W konfiguracji wielooddziałowej poprawiliśmy pobieranie kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji VAT-7 do pola 39 w przypadku deklaracji oddziałowych wewnętrznych, jeżeli deklaracja cząstkowa z poprzedniego miesiąca dla danego oddziału miała ustawione przeznaczenie: „Sprawozdawcza”. W takiej sytuacji do pola 39 nie przenosiła się kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji. Aktualnie kwota ta jest prawidłowo pobierana.

   Workflow

   Panel workflow

   Przywróciliśmy zachowanie procesów z kreatorami w Panelu Workflow, które umożliwiało po podniesieniu aktywnego zadania przejście w inne miejsca systemu. Działanie takie jest możliwe tylko w Panelu Workflow i tylko dla zapisanych procesów, nie obsługuje więc tych właśnie uruchomionych.

   Zmiany w enova365 związane z wprowadzeniem .NET

   Microsoft .NET 6 Visual Studio

   Zmiany w enova365 związane z wprowadzeniem .NET

   Najważniejsze zmiany dla operatora systemu:

   • nowy interfejs użytkownika w wersji desktop
   • nowe menu główne w wersji desktop
   • wyszukiwarka globalna
   • przebudowa edycji richtext (używaną m.in. w notatkach w Asystencie Zapisu czy w Poczcie CRM)
   • przebudowa mechanizmu podglądu PDF
   • inne funkcjonalności w poprawiające ergonomię pracy w programie

   Wycofaliśmy:

    

   • wersję desktop 32-bit
   • wsparcie dla edycji wydruków ASPX w VisualStudio
   • starą drukarkę (starsza wersja konwertera HTML do PDF dla wydruków ASPX instalowana wcześniej jako drukarka systemowa)
   • przeglądarkę dokumentów PDF (Pdfium) dla wydruków ASPX
   • biblioteki Soneta.Web i Soneta.Core.Web

   Ulotka – opis zmian: do wersji 2306.0.1 z dnia 14.07.2023

   2306.0.1.svg

   Wersja platynowa

   Wersja standard

   Księgowość

   Ewidencja dokumentów

   Wersja srebrna/złota

   Wersja standard

   Handel

   Wydruki dokumentów

   Poprawiliśmy wyliczanie raportu RKZ (z listy faktur sprzedaży). Obecnie wykazujemy dokument zmiany kosztu własnego KWPZ i jego wartość w częściach, w dwóch tabelach: 'Korekty kosztu sprzedaży’ i 'Korekty kosztu wydań niefakturowanych’, jeśli posiada on pozycje zafakturowane i niezafakturowane.

   Zamówienia i oferty

   Poprawiliśmy sposób pobierania danych prezentowanych w polu 'Ilość zakupiona’ dostępnym na pozycji zamówienia od odbiorcy. Dotychczas, gdy w relacji do takiego zamówienia wystawiono zamówienie do dostawcy, a następnie w relacji do niego fakturę zakupu oraz na tej fakturze pozycja pochodząca z zamówienia została podzielona (przy użyciu czynności z menu Kopiuj lub podziel pozycję), wówczas w polu 'Ilość zakupiona’ prezentowana była błędna wartość.

   Zamówienia i oferty

   Zmodyfikowaliśmy działanie funkcji 'Sprawdź pokrycie’ dla zamówień z subzasobami (włączony parametr 'Zamówienia ze wskazaniem do zasobów dostępny w Narzędzia\Opcje\Handel\Definicje dokumentów\Zamówienia-oferty). Dotychczas, w szczególnych przypadkach mechanizm
   ten wyświetlał błędną informację o stanie pokrycia, gdy występowały zamówienia ze wskazaniem do zasobów oraz bez wskazania. Obecnie, jeżeli w systemie włączone są zamówienia z subzasobami, mechanizm uwzględnia towary znajdujące się na stanie magazynowym bez
   względu na to, czy pozycje zamówienia posiadają wskazanie do zasobu, czy nie. Dla zamówień ze wskazaniem do zasobu magazynowego funkcja 'Sprawdź pokrycie’ zawsze wykazuje stan pokrycia Pełne. Dla pozostałych zamówień funkcja ta sprawdza pokrycie pomniejszając dostępną ilość towaru o ilość znajdującą się na zamówieniach ze wskazaniem zasobu magazynowego.

   Pozostałe

   Wyeliminowaliśmy logi pojawiające się podczas dodawania kolumny 'Stan minimalny towaru w magazynie’ w oknie wyboru towaru na dokumentach handlowych.

   Dokumenty handlowe

   Przywróciliśmy funkcjonalność podziału pozycji (w menu czynność Kopiuj lub podziel pozycje) na fakturach sprzedaży (typu FV 2) powstających z dokumentu wydania magazynowego, z ustawieniem w relacji handlowo-magazynowej łączenia dokumentów N-gt;1.

   Kadry i Płace

   Świadectwo Pracy

   Poprawiliśmy wykazywanie okresów zatrudnienia na wydruku Świadectwo pracy dla pracownika, który w kartotece na zakładce Etat/Inne dane ma uzupełnioną sekcję „Przejęcie na mocy art. 23′ KP”. W takim przypadku dla zaznaczonego na „Tak” parametru „Osobne okresy (pkt 1)” na raporcie wyświetlały się nieprawidłowe dane dotyczące okresów zatrudnienia. Obecnie dane wykazują się poprawnie. Wydruk dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

   Deklaracje ZUS

   Poprawiliśmy wykazywanie na deklaracji ZUS IWA pracowników, którzy w kartotece na zakładce Etat/Inne dane mają uzupełnioną sekcję „Przejęcie na mocy art. 23′ KP”. Dotychczas byli oni doliczani do każdego z miesięcy za dany rok, a powinni zostać wliczeni tylko od daty przejęcia.

   Deklaracje ZUS

   Poprawiliśmy działanie parametru „Numeracja dokumentów rozliczeniowych od numeru”, który dotyczy dokumentów rozliczeniowych ZUS i dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Kadry i Płace/Deklaracje/ZUS-rozliczeniowe. Numer dokumentu wskazany jako wartość parametru mógł zostać nieutrzymany przez system w kolejnych miesiącach. Aktualnie wskazany numer dokumentu obowiązuje w miesiącu obecnym jak i w kolejnych miesiącach.

   Umowa o pracę

   Umożliwiliśmy decydowanie o dacie wydruku widocznej w raporcie Umowa o pracę. W tym celu w parametrach wydruku dodaliśmy parametr „Data wydruku”, w którym jest możliwość wskazania daty. Raport dostępny jest z kartoteki pracownika oraz z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

   Zasiłki

   Poprawiliśmy wyświetlanie danych na wydruku Karta zasiłkowa, który mógł generować zdublowane zapisy w przypadku wykazania na raporcie korekty nieobecności. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

   Deklaracje ZUS

   Poprawiliśmy mechanizm generowania deklaracji ZUS RSA w przypadku, gdy przyczyną nieobecności pracownika jest „Wypadek w drodze do lub z pracy”. Dotychczas deklaracja RSA w przypadku tego rodzaju nieobecności generowana była z kodem ZUS 331 lub 313. Aktualnie, jeśli przyczyną nieobecności jest wypadek w drodze do lub z pracy, generowany kod ZUS to 314.

   Deklaracje ZUS

   Poprawiliśmy generowanie pliku xml dla deklaracji ZUS RUD. Dotychczas brakowało wiersza z nazwą ulicy zamawiającego. Obecnie w wygenerowanym pliku xml dane zamawiającego są pełne.

   Umowa o pracę

   Udostępniliśmy wydruk Umowa o pracę – zmiana warunków tylko w mechanizmie REPX. Raport dostępny jest z kartoteki pracownika oraz z poziomu listy pracowników w sekcji „Dokumenty”.

   Deklaracje ZUS

   Poprawiliśmy uzupełnianie sekcji „Rozwiązanie/wygaśnięcie stosunku pracy/stosunku służbowego” na deklaracji ZUS ZWUA dla zleceniobiorcy, który wcześniej był pracownikiem. Dotychczas w takim przypadku dla zleceniobiorcy na ZUS ZWUA niepotrzebnie uzupełniała się powyższa sekcja, informacjami dotyczącymi ostatniego wyrejestrowania z ostatniej zakończonej umowy o pracę. Obecnie te dane dla zleceniobiorcy nie są pobierane.

   Podstawa chorobowego

   Poprawiliśmy uwzględnianie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w podstawie chorobowego. W przypadku, gdy urlop wypoczynkowy rozliczony był nie w miesiącu wystąpienia, tylko w kolejnym z użyciem opcji „Edycja 'Rozlicz. ZUS za'”, to wartość wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nie była uwzględniania w podstawie chorobowego.

   Umowa o pracę

   Poprawiliśmy wykazywanie terminu rozpoczęcia pracy na wydruku Umowa o pracę. Dotychczas podczas generowania raportu dla zaznaczonych pracowników, dla kolejnych wyświetlała się taka sama data rozpoczęcia pracy, która była pobierana z pierwszego pracownika. Wydruk dostępny jest z kartoteki pracownika oraz z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

   Umowa o pracę

   Zmodyfikowaliśmy następujące wydruki związane z umową o pracę:

   • Umowa o pracę
    • w przypadku kobiet zmieniliśmy słowo „zwanym” na „zwaną”.
   • Umowa o pracę – zmiana warunków
    • słowo „Pani” zmieniliśmy na „Panią”,
    • przed adresem pracownika dołożyliśmy tekst „zamieszkałym” lub „zamieszkałą” w zależności od płci pracownika,
    • w przypadku kobiet zmieniliśmy słowo „zwanym” na „zwaną”.

   Powyższe raporty dostępne są z kartoteki pracownika oraz z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

   Wydruki kadrowe

   Poprawiliśmy mechanizm wyliczania daty zakończenia okresu zasiłkowego dla raportu Oświadczenie ZUS ZNP-7. Dotychczas na wydruku w sekcji „Informacje o wypłaconych świadczeniach” w polu „Okres zasiłkowy zakończy się z dniem” podawana była data przesunięta o jeden dzień w przyszłość w stosunku do poprawnej daty. Obecnie raport generuje w tym miejscu prawidłową datę zakończenia okresu zasiłkowego. Wydruk dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności.

   Umowa o pracę

   Zmodyfikowaliśmy wydruk Umowa o pracę dla umów zawartych na okres próbny. Dla takich umów w raporcie w punkcie 1 dodaliśmy podpunkt o nazwie „Inne postanowienia”. W kolejnej linii w nawiasie dodaliśmy tekst „postanowienie o wydłużeniu umowy maksymalnie o 1 miesiąc w przypadku, o którym mowa w art. 25 § 23 Kodeksu pracy, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy)”. Wydruk dostępny jest z kartoteki pracownika oraz z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

   Okres zasiłkowy

   Poprawiliśmy uwzględnianie przerwy w okresie zasiłkowym w przypadku, kiedy jest ona równa 60 dni. Zgodnie z przepisami do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej, a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Dotychczas w przypadku, gdy przerwa między zwolnieniami chorobowymi wynosiła równe 60 dni to okres zasiłkowy był rozpoczynany na nowo, a prawidłowo powinien być kontynuowany.

   Prawa dostępu

   Poprawiliśmy działanie ustawienia praw na roli dla zakładek „Dostęp WWW” oraz „Praca hybrydowa” dla standardowego oraz rozszerzonego systemu praw. Role dostępne są w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Uprawnienia/Role.

   Zasiłki

   Poprawiliśmy wyświetlanie danych na wydruku Karta zasiłkowa. Dotychczas w przypadku wystąpienia korekty nieobecności, na raporcie mogły się generować puste wiersze. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

   Listy płac

   W wydruku Wspólna pełna lista płac usunęliśmy zbędne znaki, które w zależności od konfiguracji mogły pojawić się przy nazwach elementów płacowych takich jak: odchyłki, zwolnienia chorobowe, składniki korygowane, urlop wypoczynkowy. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

   Listy płac

   Poprawiliśmy wartości wykazywane w wydruku Podsumowanie list płac. Jeżeli raport generowany był dla wielu list płac, to na kolejnych stronach wydruku mogły być wykazywane nieprawidłowe wartości w sekcjach „Zestawienie elementów” oraz „Zestawienie zaliczki podatku lub podatku wg deklaracji PIT”. Aktualnie raport generuje prawidłowe wartości niezależnie od ilości list płac ujętych na wydruku. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

   Deklaracja PFRON

   Na definicji elementów wynagrodzenia na zakładce „Deklaracje (cd)” w sekcji „Deklaracje SOD”, dodaliśmy nowy parametr „Wliczaj do kosztów płacy”.

   • Jeśli parametr ma wskazaną wartość „Domyślnie” to algorytm do wyliczania koszów płacy na deklaracji Wn-D będzie uwzględniał w kosztach płacy jedynie elementy opodatkowane.
   • Jeśli parametr ma wskazaną wartość „Tak” to dana definicja elementu wynagrodzenia zostanie doliczona do kosztów płacy na deklaracji Wn-D bez względu na to czy jest opodatkowana czy nie.
   • Jeśli parametr ma wskazaną wartość „Nie” to dana definicja elementu wynagrodzenia nie będzie doliczana do kosztów płacy na deklaracji Wn-D.

   Uwaga: W przypadku takich definicji elementów wynagrodzenia jak: „Ekwiwalent za pracę zdalną”, „Ekwiwalent za pracę zdalną/dni” oraz „Ryczałt za pracę zdalną”, parametr „Wliczaj do kosztów płacy” został ustawiony na „Tak” (dotyczy nowych i konwertowanych baz danych).

   Deklaracje ZUS

   Poprawiliśmy wykazywanie składek ZUS oraz składki zdrowotnej na wydruku DRA – zestawienie składek naliczonych za budżet państwa w mechanizmie REPX. Dotychczas na raporcie nie wykazywały się wartości składek dla poszczególnych pracowników. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje ZUS/DRA na formularzu deklaracji ZUS DRA.

   Import z PUE

   Poprawiliśmy działanie automatycznego importu zwolnień z PUE. W przypadku importu nieobecności „Zwolnienie opieka ZUS” dodawana była przyczyna nieobecności: „Opiekę sprawowaną nad chorym dzieckiem do lat 14”, niezależnie od kodu pokrewieństwa znajdującego się w raporcie PUE. Aktualnie przyczyna nieobecności dodawana jest zgodnie z danymi w dokumencie raportu PUE.

   Umowa o pracę

   Poprawiliśmy w kartotece pracownika w zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w sekcji „Okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu pracy” wykazywanie okresów wypowiedzenia. W przypadku pracowników posiadających w historii zapisów więcej niż jedną umowę, na zakładce Etat/Rozwiązanie umowy nie wyświetlała się informacja o 1-miesięcznym okresie wypowiedzenia.

   Wydruki kadrowe

   Poprawiliśmy wydruk Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3), który dotychczas nie uwzględniał w liczbie dni przepracowanych, dni zawierających wyłącznie strefę czasu pracy „Rozliczenie nadgodzin (prac)” lub „Rozliczenie nadgodzin (firma)”. Raport dostępny jest z poziomu formularza nieobecności.

   Listy płac

   Poprawiliśmy działanie parametru „St. niepełnosprawności” na wydruku Wspólna pełna lista płac w mechanizmie REPX. Dotychczas przy ustawieniu parametru „Typ” jako „Niepełnosprawność”, osoby z niepełnosprawnością wyświetlały się na raporcie tylko w przypadku, gdy parametr „St. niepełnosprawności” był ustawiony jako „Wszyscy niepełnosprawni”. Obecnie wydruk generuje listę osób zgodnie z ustawieniami w parametrze „St. niepełnosprawności”. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

   Ewidencja czasu pracy

   Poprawiliśmy generowanie znaku wodnego „Wersja demonstracyjna” na wydruku Ewidencja Czasu Pracy. Znak wodny generowany był niepotrzebnie w środowiskach niebędących wersją demonstracyjną systemu. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

   Księgowość

   Dekrety

   Poprawiliśmy nieprawidłowe inicjowanie okresu obrachunkowego na formularzu czynności „Renumeruj bufor dziennika” na liście Księgowość/Dziennik/Dekrety oraz Księgowość/Dziennik/BO. Błąd występował w specyficznych przypadkach, jeżeli na wspomnianych listach w filtrze pola „Okres obrachunkowy” wybrano okres inny niż bieżący, po czym nastąpiło przejście na listę, na której domyślnie ustawiany jest bieżący okres obrachunkowy np. „Definicje zestawień księgowych”, a następnie powrócono na listę dekretów lub dekretów BO i wykonano czynność renumeracji. Na formularzu czynności „Renumeruj bufor dziennika” w takim przypadku w polu „Okres” ustawiany był bieżący okres obrachunkowy. Aktualnie okres obrachunkowy dla czynności renumeracji jest pobierany prawidłowo zgodnie z okresem wybranym na liście dekretów/dekretów BO w polu „Okres obrachunkowy”.

   Ewidencja dokumentów

   Na liście Ewidencja dokumentów/Zawiadomienia ZAW-NR zablokowaliśmy przyciski sugerujące możliwość podpisania oraz elektronicznej wysyłki dokumentu. Blokada wynika z braku technicznych możliwości wysyłki elektronicznej zawiadomienia ZAW-NR po stronie Ministerstwa Finansów.

   Dziennik

   Poprawiliśmy wydruk „Dziennik za miesiąc” realizowany do arkusza kalkulacyjnego w technologii ASPX, który dostępny jest na listach: Księgowość/Dziennik/Dekrety, Księgowość/Dziennik/Zapisy, Księgowość/Dziennik/BO oraz Księgowość/Dziennik/Zapisy BO. Przed zmianą w sytuacji, kiedy operator wprowadził znak specjalny „amp;” polu „Numer dokumentu”, próba wywołania raportu kończyła się komunikatem błędu. Aktualnie błąd nie występuje, a wydruk generuje się prawidłowo

   Schematy podziałowe

   Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający uruchomienie schematów podziałowych poprzez „Harmonogram zadań”, w przypadku jeżeli operator Harmonogramu Zadań nie posiadał licencji udostępniającej schematy podziałowe, mimo, że licencja była dostępna w danej firmie. W takim przypadku, podczas wykonywania zadania otrzymywało ono stan: „Odrzucony” i zawierało opis błędu: „Brak licencji upoważniających do uruchamiania schematów podziałowych”. Aktualnie zadania globalne uruchamiające schematy podziałowe realizują się prawidłowo, jeżeli firma ma odpowiednie licencje.

   BI

   Modele danych

   Rozbudowaliśmy czynność ROZSZERZ służącą do rozszerzania standardowych modeli danych typu domena i raport o dodatkowe grupowania. Zmiana ta pozwala na kompleksowe rozszerzanie standardowych domen i raportów, dostosowując je do potrzeb analitycznych użytkowników.

   Modele danych

   Wprowadziliśmy aktualizację w czynnościach dotyczących importu oraz aktualizacji modelu serwerowego. W przypadku typów bazodanowych obsługiwanych przez program nastąpi jego prawidłowe zapisanie w systemie, jeśli dany tym bazodanowy nie jest obsługiwany przez program to pojawi się o tym informacja w logach.

   Obsługa cech w BI

   Wprowadziliśmy domyślne ustawienia parametrów cech, tak aby po ich dołączeniu do wskazanego modelu danych Rodzaj parametru ustawiony był jako Wartościowy, a Opcjonalność parametru na Tak. Zmiany te pozwolą ograniczyć czynności konfiguracyjne.

   Produkcja

   Technologia

   Poprawiliśmy błąd związany z podpowiadaniem zablokowanego towaru podczas wprowadzania go na listę surowców w technologii oraz zleceniu.

   Ewidencja Środków Pieniężnych

   Przelewy

   Poprawiliśmy wydruk „Wykaz przelewów na ROR” dostępny z poziomu listy Ewidencja Środków Pieniężnych/Przelewy. Przed zmianą podczas wywoływania raportu w kolumnie „Lp.” zwracany był identyfikator przelewu zamiast liczby porządkowej. Po zmianach drukowana jest poprawna liczba porządkowa.

   Systemowe

   Wydruki

   Zmieniliśmy zasadę widoczności czynności Utwórz ze standardowego dostępnej z poziomu Narzędzia/Opcje/Raportowanie/REPX/Snippet-y. Dotychczas widoczność czynności była tylko dla listy zawierającej wpisy. Obecnie czynność dostępna jest również dla pustej listy.

   Praca hybrydowa

   Rejestracja czasu pracy

   Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas rejestrowania czasu pracy przy pomocy eRCP. Do tej pory jeśli w formularzu operatora systemu w zakładce Filtrowanie w sekcji Filtr kontrahentów wprowadzono warunek filtrujący blokowana była możliwość dodania zapisu dotyczącego rejestracji czasu pracy.

   Rejestracja czasu pracy

   Poprawiliśmy problem z przypisywaniem Definicji rejestracji czasu pracy z poziomu kartoteki pracownika po jego Aktualizacji. Od tego momentu Aktualizacja pracownika nie wpływa na możliwość przypisania oraz zmiany Definicji rejestracji czasu pracy.

   Kadry i Płace

   Praca zdalna

   Poprawiliśmy działanie w zakresie oznaczenia na kalendarzu dni z pracą zdalną. Wcześnie w przypadku ustawienia parametru w zakładce Kadry i Płace/Kalendarze/Praca zdalna „Oznaczenie dni pracy zdalnej” na „Ze strefy”, próba dodania nowej pozycji w tabeli „Strefy czasu pracy” na dniu mogła zakończyć się komunikatem: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.” Aktualnie dodawanie stref w podanej konfiguracji działa prawidłowo.

   Nieruchomości

   Nieruchomości

   Poprawiliśmy problem z pobieraniem stawki z obiektu nieruchomości na generowaną Umowę najmu. Od teraz jeśli na obiekcie wynajmowanym jest wpisana stawka będzie ona pobierana na Umowę najmu. Jeśli jej nie ma na umowie znajdzie się cena z wybranej na nieruchomości usługi.

   Wersja multi

   Delegacje służbowe

   Delegacje (PWS)

   Poprawiliśmy widoczność czynności oraz raportów na liście dokumentów delegacji PWS w pulpicie pracownika oraz pulpicie kierownika. Przed zmianą przyciski te nie były widoczne. Po zmianie problem nie występuje.

   HTML

   Kalendarze

   Dodaliśmy na kalendarzu czasu pracy pracownika ikony oznaczające dni z pracą zdalną. Ikona przedstawia dom i umieszczona jest obok daty.

   Kalendarze

   Poprawiliśmy przełączanie pomiędzy kolejnymi miesiącami na kalendarzu czasu pracy pracownika. W poprzedniej wersji, jeśli pracownik miał wprowadzoną bardzo długą nieobecność (co najmniej 2 miesiące kalendarzowe), to podczas próby przełączenia się pomiędzy miesiącami obejmującymi tą nieobecność, mógł pojawić się błąd „Indeks był spoza zakresu„.

   Menu aplikacji

   Poprawiliśmy wyświetlanie ikon w menu czynności. W poprzedniej wersji wszystkie grupy czynności miały w menu identyczną ikonę, obecnie ikony przypisane są do poszczególnych grup, dzięki czemu użytkownik może łatwiej odnaleźć interesującą go pozycję.

   Lookupy, słowniki, combo

   Poprawiliśmy wyświetlanie listy podpowiedzi operatorów w polu Komentarz na zadaniach w module Pracy hybrydowej (lista podpowiedzi uruchamiana jest kombinacją klawiszy Ctrl Spacja).

   Pulpity HR

   Struktura HR

   Zmodyfikowaliśmy widok pracowników w Ogólne/Struktura HR w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika. Jeżeli w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR ustawiliśmy parametr „Struktura HR widoczna w panelu użytkownika” na TAK to wcześniej widok uwzględniał tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Aktualnie wyświetlają się również pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej, B2B lub APT.

   Wersja platynowa

   Wersja standard

   Księgowość

   Ewidencja dokumentów

   W konfiguracji wielooddziałowej poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości zmiany oddziału dokumentu w sytuacji, kiedy na płatności nie ma wskazanego numeru rachunku bankowego. Po zmianach błąd nie występuje.

   Ulotka – opis zmian: do wersji 2306.0.0 z dnia 04.07.2023

   2306.0.0.svg

   Wersja platynowa

   Wersja srebrna/złota

   Wersja standard

   Handel

   Dokumenty handlowe

   Poprawiliśmy rozliczanie faktur zaliczkowych z końcowymi, gdy na pozycji dokumentu jest inna stawka VAT na zaliczce i dokumencie końcowym oraz dokumentów końcowych jest więcej niż jeden.

   Kontrahenci

   Dodaliśmy nową opcję określania domyślnych warunków płatności za pomocą cechy. W konfiguracji Kontrahenci i urzędy/Ogólne/Domyślne warunki płatności/Domyślne warunki płatności wg cechy możemy wskazać cechę, która wskaże definicję płatności podczas tworzenia nowego kontrahenta. Dla konwertowanych baz nie zostanie dodana cecha w konfiguracji, a dopóki nie jest uzupełniona to działają standardowe mechanizmy podpowiadania definicji płatności (tak jak do tej pory).

   Umowy cykliczne

   Poprawiliśmy działanie mechanizmu symulacji cykli dla umów cyklicznych. Do tej pory, gdy w definicji cyklu wybrano okres roczny oraz opcję W pierwszy/ostatni dzień okresu, to w oknie symulacji prezentowana była lista zawierająca powielony pierwszy okres cyklu zamiast listy złożonej z kolejnych lat.

   Generator zamówień

   Poprawiliśmy działanie generatora zamówień z poziomu listy towarów (z poziomu listy zamówień problemy nie występowały). W przypadku, jeśli dany produkt i dodatkowo jego składnik występowały jako osobne pozycje na tym samym Zamówieniu od odbiorcy (ZO), to w sytuacji generowania Zamówień do dostawcy (ZD) z włączonym parametrem zamiany produktów na składniki, generator dodawał ilość z osobnej pozycji towaru-składnika z ZO do każdej następnej pozycji tego towaru (wyliczonego jako składnik z produktu) na ZD. Dodatkowo, w przypadku generowania ZD z ZO na którym występował towar na którym ustawiony był dostawca domyślny i przy wybraniu więcej niż jednego magazynu źródłowego, powielane były pozycje z dokumentów ZO tyle razy, ile wybrano magazynów źródłowych.

   Opakowania i kaucje

   Poprawiliśmy działanie zmiany schematu opakowań na pozycji dokumentu handlowego. Do tej pory, gdy towar posiadał więcej niż jeden schemat opakowań, to w przypadku jego zmiany z domyślnego na inny (na pozycji dokumentu) w zakładce 'Opakowania’ nie dochodziło do przeliczenia i wartości pozostawały wyliczone wg schematu domyślnego.

   Zamówienia i oferty

   Zmieniliśmy działanie funkcji Sprawdź pokrycie (dla zamówień odbiorców). Aktualnie działa ona w oparciu o pozostające zasoby zamówione, a nie w oparciu o rozliczenie z dokumentem podrzędnym (gdyż dokument rozliczający mógł być np. fakturą Pro-forma i nie realizował wydania towaru).

   e-Sklepy Konektor

   Dodaliśmy obsługę platformy integracyjnej Baselinker. W ramach integracji można wysyłać towary i stany magazynowe, pobierać zamówienia i numery listów przewozowych oraz przesyłać faktury.

   Umowy cykliczne

   Poprawiliśmy sposób pobierania ceny na fakturę sprzedaży wystawianą z poziomu umów cyklicznych, na których włączony jest parametr 'Cena z umowy’ oraz wprowadzona została cena na pozycji umowy. Do tej pory, do wyliczenia ceny po rabacie na fakturze pobierana była domyślna cena towaru, a nie cena określona na pozycji umowy. W przypadku, gdy cena z umowy była wyższa niż cena domyślna oraz wprowadzony został rabat kwotowy przewyższający cenę domyślną system zwracał komunikat informujący o tym, że rabat ceny nie może być większy od ceny pozycji i uniemożliwiał wystawienie faktury.

   Ceny i rabaty

   Poprawiliśmy działanie naliczania rabatów na pozycjach dokumentów sprzedaży. Do tej pory przy ustawieniu 'Minimalny rabat pozycji dokumentu’ dla dwóch poziomów rabatu o rodzajach: 'Indywidualny każdego towaru’ oraz 'Indywidualny wszystkich towarów’ wyznaczona wartość rabatu na pozycji zawsze była zerowa.

   KSeF

   Rozbudowaliśmy Pulpit Klienta Biura Rachunkowego o czynności związane z obsługą KSeF. Zmiany nastąpiły zarówno po stronie klienta biura jak i obsługującego. Zakres czynności jest taki sam jak w standardowej instalacji.

   Inwentaryzacja

   Na liście dokumentów inwentaryzacyjnych (Handel/Magazyn/Dokumenty wg kategorii/Inwentaryzacja) zoptymalizowaliśmy działanie raportów Dokument/Inwentaryzacja oraz Dokument/Inwentaryzacja – różnice. Raporty generowały się wolno w momencie, gdy dokument INW posiadał Stan=Bufor.

   Inwentaryzacja

   Udostępniliśmy prowadzenie inwentaryzacji magazynu według partii towaru (grup dostaw). W pozycji inwentaryzacji można wskazać partię (jedną), która będzie inwentaryzowana. W takim przypadku stan zamknięcia dla pozycji zostanie wyliczony tylko w oparciu o zasoby ze wskazanej partii (grupy dostaw). Inwentaryzacji danego towaru według partii nie można łączyć z inwentaryzacją według zasobów, czyli nie można dodać dwóch pozycji danego towaru, z których jedna wskazuje na partię, a druga na zasób. Niezależnie jednak, czy towar inwentaryzujemy po partiach, czy po zasobach, to możemy również dodać pozycję z tym towarem bez żadnego wskazania.

   KSeF

   Zablokowaliśmy możliwość eksportu faktur anulowanych do KSeF.

   Relacje dokumentów

   Dodaliśmy nową czynność w menu o nazwie Powiąż dokumenty, dostępną na liście dokumentów i na formularzu dokumentu. Wykonanie czynności spowoduje utworzenie relacji o typie Wiązania pomiędzy wskazanymi dokumentami. Ten typ relacji jest skierowany do łączenia dokumentów w prosty sposób, bez mechanizmów dostępnych w standardowych relacjach. Występowanie tej relacji nie blokuje usuwania dokumentów podrzędnych czy nadrzędnych.

   Deklaracja Intrastat

   Poprawiliśmy wyliczanie kosztów dodatkowych w deklaracji Intrastat Przywóz. Dotychczas wartość fakturowa nie zwiększała się, gdy korekty zakupów nie dotyczyły towarów.

   Deklaracja Intrastat

   Zaktualizowaliśmy wartości w słowniku kodów dostaw Intrastat. Obecnie nie występują już kody: DAF – dostarczone na granicę, DES – dostarczone na statek, DEQ – dostarczone na nabrzeże oraz DDU – dostarczone (cło nieopłacone).

   Wydruki dokumentów

   Na wydruku faktury sprzedaży poprawiliśmy tłumaczenie zwrotu „Podstawa zwolnienia” na j. angielski dla towarów, dla których zastosowano zwolnienie z podatku VAT (stawka ZW).

   Deklaracja Intrastat

   Dodaliśmy nowe pola o nazwach: Zmiana wartości fakturowej UE, Zmiana wartości statystycznej UE oraz Zmiana wartości magazynowej związane z danymi pozycji dokumentu handlowego na zakładce UE. Występują one na dokumentach korekt podlegających zgłoszeniu do Intrastat i wykazują różnice w polach wykorzystywanych w deklaracjach.

   Dokumenty handlowe

   Dodaliśmy wyświetlanie informacji o tym, że istnieją nierozliczone faktury zaliczkowe dla danego kontrahenta. Informacja wyświetlana jest przy pierwszym zapisie dokumentu, gdy wystawiana jest faktura w relacji do zamówienia lub do wydania zewnętrznego w odwróconym obiegu.

   Umowy cykliczne

   Poprawiliśmy kopiowanie walut z pozycji umów cyklicznych na tworzoną w relacji fakturę zbiorczą. Do tej pory występował problem objawiający się tym, że waluta obca była przenoszona na dokument podrzędny tylko z ostatniej umowy, a z wcześniejszych umów pozycje były przeliczane na PLN.

   CRM

   Kontrahent

   Zmieniliśmy wyświetlane okno po wywołaniu funkcji Status w bazie VIES. Od teraz poza sprawdzeniem statusu istnieje możliwość kopiowania do schowka danych otrzymanych z bazy VIES.

   SMS

   Poprawiliśmy błąd wysyłania znaczników html w treści wiadomości SMS podczas wysyłki wiadomości z formularza Zadania z włączonym parametrem 'Opis html’ lub z Korespondencji. Po zmianie do treści wiadomości SMS dodawany jest opis Zadania lub treść Korespondencji bez niepotrzebnych znaków.

   Kontrahent

   Poprawiliśmy problem związany z brakiem dostępu operatora do kontrahenta, który miał przypisanego opiekuna, a data zakończenia opieki minęła. Problem pojawiał się w przypadku ustawionego zakazu na prawie Widoczność kontrahenta oraz dozwolonego prawa Widoczność kontrahentów bez przypisanego opiekuna, które dostępne są w gałęzi praw Opiekun kontrahenta. Dotychczas w przypadku powyższej konfiguracji operator nie miał dostępu do kontrahenta, który w przeszłości miał przypisanego opiekuna.

   Zadania i Zdarzenia

   Przywróciliśmy alfabetyczną kolejność wyświetlania operatorów w filtrze „Prowadzący” oraz „Wykonujący na listach „Zadania”, „Zdarzenia” oraz „Aktywności”. Dzięki tej zmianie łatwiejsze będzie odnaleźć i wybrać pożądanego operatora.

   Zadania i Zdarzenia

   Poprawiliśmy błąd polegający na niezapisywaniu czasu realizacji Zadania CRM, który został zarejestrowany przy pomocy stopera.

   Księgowość

   RMK

   Poprawiliśmy błąd, który podczas generowania odpisów RMK pozwalał na wielokrotne naliczenie danego kosztu w obrębie jednego miesiąca. Błąd występował w sytuacji, kiedy w wybranym miesiącu koszty RMK naliczane były więcej niż jeden raz – wówczas na pierwszym dokumencie wartości odpisów były poprawne, a na kolejnych dokumentach wcześniej naliczone koszty ujmowane były z wartością zerową. Obecnie błąd nie występuje.

   Praca na wielu bazach

   Na formularzu bazy danych znajdującego się na liście „Analizy baz danych” dodaliśmy informację o wyliczonych zaliczkach właściciela na podatek ryczałtowy. Analogiczną zmianę dokonaliśmy także na bocznym oknie podglądu bazy oraz wprowadziliśmy możliwość wyciągnięcia na listę dodatkowego pola z informacją o wysokości obliczonej zaliczki na ryczałt z organizatora listy. Wszystkie elementy dostępne są w konfiguracji z dodatkiem Praca na wielu bazach danych z poziomu bazy nadrzędnej. Ponadto w przypadku konfiguracji dla PKBR rozszerzyliśmy listę elementów dotyczących widoczności informacji na zakładce „Podsumowanie” dostępnej dla operatora Pulpitu Biura Rachunkowego o nowy element „Zaliczka PIT Ryczałt właścicieli”.

   Dokumenty RMK

   Umożliwiliśmy zbiorcze przygotowanie dokumentów RMK według centrów i grup kosztów, a w konfiguracji wielofirmowej dodatkowo dla wielu firm. Czynność „Nalicz dokumenty RMK” jest dostępna na liście Księgowość/RMK/Koszty.

   Plan Kont

   Dla kont księgowych dodaliśmy pola z informacjami o koncie syntetycznym. Nowo dodane pola dostępne są na liście „Plan kont” oraz „Obroty i salda” z poziomu organizatora listy na zakładce „Pola” w węźle „Syntetyka”. Znajdują się tam m.in. informacje o ID, nazwie czy symbolu konta syntetycznego dla danego konta analitycznego. Nowe pola umożliwią tworzenie analiz BI odwołujących się bezpośrednio do konta syntetycznego.

   Ewidencja pojazdów

   Rozszerzyliśmy działanie naliczania kosztów poniesionych przy eksploatacji pojazdu o dokumenty typu Magazyn (rozchód wewnętrzny i zewnętrzny). Do tej pory funkcja była dostępna jedynie dla dokumentów typu Zakup. W celu uruchomienia czynności należy z poziomu Ewidencji dokumentów ustawić się na wybranym dokumencie, a następnie z menu czynności wybrać „Naliczanie -gt; Koszty ewidencji pojazdów”.

   RMK

   Poprawiliśmy wydruk „Plan naliczeń RMK” w przypadku drukowania planu dla kilku kosztów z uwzględnieniem podzielników kosztów. Przed zmianą na wszystkich kosztach prezentowany był podzielnik kosztów z pierwszego kosztu. Po zmianie plan naliczeń dla kosztów RMK reaguje poprawnie na podzielniki wskazane w parametrach wydruku. Jeżeli wskazany podzielnik na koszcie nie występuje, na wydruku prezentujemy niepodzielone kwoty naliczeń.

   Plan Kont

   Udostępniliśmy w systemie nową funkcjonalność tworzenia słowników kontrolnych dla konta księgowego. Korzystając z nowej funkcjonalności użytkownicy zapewniają sobie pełną kontrolę nad budową poszczególnych kont analitycznych. Dzięki funkcjonalności słowników kontrolnych na etapie definiowania planu kont możliwe jest szybkie i podręczne założenie słownika oraz jego elementów, które następnie będą wykorzystywane do przygotowania konta księgowego. Na funkcjonalność składają się:

   • Czynność „Utwórz słownik kontrolny” dostępna na definicji analityki. Uruchomienie czynności powoduje założenie słownika. Po założeniu słownika kontrolnego na definicji analityki w nowej zakładce „Ogólne – elementy słownika” można wpisać symbole i nazwy elementów słownika, które następnie będą wykorzystane do stworzenie kont księgowych.
   • Przycisk „Nowy (konto wg słownika)” dostępny na liście „Plan kont”, umożliwiający utworzenie pojedynczego konta opartego o wcześniej przygotowane elementy słownika. Przycisk działa zarówno dla elementów słowników kontrolnych jak i dla tradycyjnych słowników (np. Kontrahenci, Pracownicy itp.)
   • Kolumna „Element słownika” dostępna w standardowym widoku zapisów dekretu po kolumnie „Konto”. Dzięki nowej kolumnie można dodać nowe konto oparte o słowniki (w tym także słowniki kontrolne) bezpośrednio na liście nowych zapisów, bez konieczności otwierania dalszych formularzy, tym samym przyspieszając pracę.

   Kadry i Płace

   Podstawa chorobowego

   Poprawiliśmy uwzględnianie umów cywilnoprawnych w podstawie chorobowego. Dotychczas w podstawie zasiłku chorobowego nieprawidłowo uwzględnialiśmy krótką umowę, która była już zakończona, ale trwała podczas innej dłuższej i niezakończonej umowy. Natomiast zgodnie z przepisami przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się wynagrodzenie z tytułu kolejnych umów trwających bez przerwy albo gdy przerwa między umowami przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo gdy umowy zawierane są na nakładające się okresy. Jeżeli okresy poszczególnych umów przypadają w całości w okresie, na który została wcześniej zawarta umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia albo umowa o dzieło, to wynagrodzenie z tytułu każdej umowy uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego tylko wówczas, gdy zasiłek przysługuje w okresie, na który została zawarta ta umowa.

   Deklaracja PFRON

   Obsłużyliśmy wyliczanie dofinansowania z PFRON dla pracownika niepełnosprawnego, któremu wynagrodzenie jest wypłacane gotówką. Zgodnie z przepisami miesięczne dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych. W związku z powyższym w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Informacje PFRON w sekcji „Informacje dodatkowe PFRON” dodaliśmy parametr „Pracownik nieuprawniony do dofinansowania – wypłata gotówkowa wynagrodzenia”, który przyjmuje domyślną wartość „Nie”. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na „Tak”, to na deklaracji WND dla tego pracownika nie będzie naliczane dofinansowanie PFRON.

   PPK

   Poprawiliśmy działanie zadania „Termin rezygnacji PPK”. Dotychczas przypomnienie o terminie przesłania do instytucji finansowej deklaracji rezygnacji uczestnika z PPK pojawiało się pomimo dodania w kartotece pracownika deklaracji rezygnacji z PPK. Obecnie po dodaniu takiej deklaracji, przypomnienie już nie będzie się pojawiać. Uwaga: Powiadomienie działa jak standardowe powiadomienia tzn. tylko dla kartotek zmodyfikowanych po odblokowaniu lub zaktualizowaniu powiadomienia.

   Podstawa chorobowego

   Poprawiliśmy wyliczanie współczynnika dla elementów okresowych w podstawie chorobowego. Dotychczas w tych wyliczeniach niepotrzebnie były uwzględniane aktualizacje kartoteki pracownika, które nie powinny wpływać na wartość współczynnika.

   Umowa cywilnoprawna

   W celu łatwiejszego zarządzania czasem pracy i naliczania prawidłowych rozliczeń za godziny przepracowane, na formularzu umowy cywilnoprawnej w zakładce „Ogólne” w sekcji „Umowa” dodaliśmy parametr: „Kalendarz indywidualny”. Ustawienie parametru „Kalendarz indywidualny” na „Tak” spowoduje uaktywnienie się parametru „Kalendarz”, w którym widoczna jest lista definicji kalendarzy, oraz parametru „Interpretacja” z opcją wyboru „Wg planu” lub „Wg obecności”. Ponadto na formularzu umowy dostępne będą dodatkowe zakładki: Kalendarz/Norma czasu pracy oraz Kalendarz/Czas pracy. Kalendarz na zakładce Kalendarz/Norma czasu pracy jest zgodny z wybraną definicją kalendarza w parametrze „Kalendarz”. Natomiast dni kalendarza na zakładce Kalendarz/Czas pracy w zależności od wybranej opcji w parametrze „Interpretacja” będą albo powieleniem dni z normy czasu pracy w przypadku interpretacji wg planu, lub będą puste dla interpretacji wg obecności. W przypadku ustawienia parametru „Rozliczenie” na „Stawka za godzinę” i „Kalendarz indywidualny” na „Tak”, zakładka „Zestawienie realizacji” nie będzie już dostępna, ponieważ czas przepracowanych godzin w ramach umowy będzie uwzględniał dane z Kalendarz/Czas pracy. W przypadku ustawienia parametru „Rozliczenie” na „Stawka za godzinę” i „Kalendarz indywidualny” na „Nie”, zakładka „Zestawienie realizacji” będzie dostępna.

   Właściciel

   Poprawiliśmy wyliczanie od lipca 2023 minimalnej składki zdrowotnej dla właścicieli z formą opodatkowania: Zasady ogólne – podatek według skali, Zasady ogólne – podatek liniowy oraz Karta podatkowa, dla których jako podstawa składki nieprawidłowo pobierana była kwota 3600 zł.

   • „Zasady ogólne – podatek według skali” oraz „Zasady ogólne – podatek liniowy” – miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na 1. dzień roku składkowego, czyli 3490 zł. Rok składkowy obejmuje okres od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
   • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla właścicieli stosujących kartę podatkową opłacanej w danym roku kalendarzowym stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca na dzień 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że ci właściciele opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia do grudnia 2023 r. od podstawy wymiaru wynoszącej 3490 zł, tj. w wysokości 314,10 zł.

   Deklaracje ZUS

   Umożliwiliśmy podpowiadanie się odpowiedniego kodu przyczyny wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń na zakładce Etat/Wyrejestrowanie, w przypadku wprowadzenia na kartotece pracownika w zakładce Etat/Rozwiązanie umowy informacji o przyczynie wypowiedzenia umowy o pracę. W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kadry/Przyczyny rozwiązania umowy o pracę na formularzu przyczyny dodaliśmy pole „Kod przyczyny wyrejestrowania”. W tym polu z rozwijalnej listy można wybrać kod wyrejestrowania odpowiadający danej przyczynie, który w momencie zaznaczania wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń na zakładce Etat/Wyrejestrowanie będzie się podpowiadał w polu „Kod przyczyny wyrejestrowania”. Jeżeli na definicji przyczyny rozwiązania umowy o pracę nie zostanie wskazany kod przyczyny wyrejestrowania to podczas wyrejestrowywania będzie się on podpowiadał w kartotece pracownika na dotychczasowych zasadach.

   Ewidencja Środków Pieniężnych

   Rozrachunki

   Poprawiliśmy obsługę mechanizmu wydruków dokumentów rozrachunkowych. Problem występował w przypadku próby wykonania wydruku z listy zawierającej rozrachunki podmiotów, do których operator nie posiadał praw dostępu. Próba takiego wydruku kończyła się komunikatem: „Brak praw dostępu do danych”. Obecnie wydruki generowane są poprawnie z zachowaniem prawa dostępu do danych.

   Praca hybrydowa

   Praca hybrydowa

   W gałęzi praw Rejestracja pracy hybrydowej dodaliśmy prawo Dostęp do stopera globalnego. Pozwala ono wyłączyć/wyłączyć dostęp do stopera globalnego widocznego na belce głównej programu dla wybranych użytkowników. Dzięki opcji sterowania dostępem do stopera globalnego możliwe będzie spersonalizowanie systemu dla użytkownika.

   Rezerwacje stanowisk pracy

   W ustawieniach konfiguracyjnych Pracy hybrydowej w folderze Rezerwacja stanowisk pracy dodaliśmy możliwość wskazania dwóch szablonów email dla wysyłanych powiadomień o rezerwacjach do pracowników. Treść szablonu wybranego w polu „Szablon dodania/edycji” zostanie wysłana po utworzeniu/zmodyfikowaniu rezerwacji, natomiast ustawionego w polu „Szablon usunięcia” po jej usunięciu. Pozwoli to na przesyłanie bardziej szczegółowych powiadomień o rezerwacjach.

   Serwis

   Serwis

   W formularzu Planowanego przeglądu umożliwiliśmy dodawanie załączników oraz notatek poprzez panel asystenta.

   BI

   Obsługa cech w BI

   Wprowadziliśmy możliwość dodawania cech do modeli danych typu domena, raport oraz wskaźnik bezpośrednio z poziomu definicji cechy. Otwierając konkretną definicję cechy można wskazać, do których modeli BI ma ona zostać dodana i dodać ją jednym kliknięciem. Cechę można dołączyć do domen jako pole, raportów jako pole i/lub parametr, wskaźników jako parametr. Szczegółowe informacje znajdą Państwo:https://dok.enova365.pl/Topic/38400.

   Merytoryczne – obszar handel

   Wprowadziliśmy nowe raporty w obszarze handlowym, których podstawowym celem było zastąpienie szeregu pojedynczych wskaźników, które odnosiły się na sztywno do okresu, czy definicji dokumentu. Analogicznie w przypadku raportów, które dotyczyły przykładowo sprzedaży/zakupu kontrahentów w określonym przedziale czasu – obecnie dzięki parametrom wbudowanym w raporty użytkownik może w jednym raporcie weryfikować różne okresy, towary czy kontrahentów. Dodatkowo powstały raporty zwracające konkretne dokumenty i ich wartości w odniesieniu do kontrahentów. Szczegółowe informacje znajdą Państwo:https://dok.enova365.pl/Topic/33093.

   Merytoryczne – obszar handel

   Część modeli danych z obszaru handlowego oznaczyliśmy jako nieaktualne, ponieważ były przygotowane na sztywno z użyciem konkretnych definicji dokumentów czy przedziałów czasu. W ich miejsce powstały raporty zbiorcze. Szczegółowe informacje znajdą Państwo:https://dok.enova365.pl/Topic/34727.​

   Modele danych

   Rozbudowaliśmy czynność Kopiuj w oparciu o inne źródła danych o parametr Zastąp wizualizacje na bannerach i panelach BI. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wszystkie wizualizacje umieszczone na banerach i panelach BI, które bazują na kopiowanym modelu, zostaną automatycznie podmienione na nowoutworzone wizualizacje, bazujące na generowanych za pomocą czynności kopiach modeli danych. Użytkownik w łatwy i szybki sposób będzie mógł przestawić wykorzystywaną dotychczas w systemie analitykę na dane pochodzące z zewnętrznych baz danych BI.

   Analizy wielobazowe

   Udostępniliśmy czynność Import modeli danych z XML wspomagająca pracę z zewnętrznymi bazami danych. Czynność w łatwy sposób pozwala na przenoszenie całych gałęzi analitycznych pomiędzy niezależnymi od siebie bazami operacyjnymi. W przypadku korzystania w bazach operacyjnych ze wspólnej bazy analitycznej, czynność znacząco upraszcza możliwość tworzenia analiz skonsolidowanych (np. w grupach kapitałowych).

   Modele danych

   Wprowadziliśmy zmiany w działaniu czynności Oblicz oraz Generuj widok. Jeśli dokonano edycji modeli danych stanowiących bezpośrednie lub pośrednie źródło dla modelu, z poziomu którego ww. czynności zostały zainicjowane, to w momencie ich uruchomienia odpowiednie widoki zostaną automatycznie przebudowane. Nowy mechanizm zwolni użytkownika z konieczności manualnego generowania zmienionych widoków lub zapisywania konfiguracji w celu przebudowy ich widoków SQL.

   BI w Biurach Rachunkowych

   Naprawiliśmy działanie utrwalania niestandardowych definicji utrwalaniu danych BI realizowane przez Harmonogram zadań w sytuacji, w której licencja główna to licencja typu Biuro rachunkowe bez licencji na moduł BI, a operator Harmonogramu zadań korzysta z dodatkowej licencji Klienta Biura Rachunkowego z licencją na moduł BI.

   Flota

   Flota

   Dodaliśmy w systemie nowy obszar o nazwie Flota. Służy on do zarządzania flotą samochodową firmy. Pozwala na gromadzenie informacji o posiadanych pojazdach, opiekę nad nimi oraz – w połączeniu z funkcjonalnościami obszaru Księgowość – szybkie rozliczanie przejazdów oraz wykonanych tras. Do podstawowych funkcjonalności modułu należą:

   1. Ewidencja i zarządzanie całą posiadaną flotą samochodową
   2. Rejestrowanie wszelkich zdarzeń związanych z pojazdami – planowanych, takich jak przeglądy, oraz nieplanowanych, takich jak np. awarie
   3. Obsługa i kontrola stanów liczników
   4. Ewidencja polis ubezpieczeniowych i szkód z nimi związanych
   5. Zarządzanie rezerwacjami aut w czasie wraz z planowaniem tras oraz wyjazdów służbowych
   6. Graficzna prezentacja zaplanowanych wyjazdów w kalendarzu
   7. Możliwość dodawania informacji dotyczących otrzymanych mandatów i łączenia ich z wykonanymi przejazdami
   8. Generowanie przejazdów i automatyczne przekazywanie ich do ewidencji pojazdów w Księgowości

   Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38419.

   Workflow

   Definicja procesu
   1. Dla definicji procesów jednozakładkowych umożliwiliśmy przekazywanie kontekstu podczas uruchamiania procesu. Jeżeli kontekstu nie ma, to jest tworzony nowy, pusty.
   2. Tranzycja o definicji Decyzja Użytkownika pozwala na przekazanie kontekstu z zadania źródłowego podczas tworzenia zadania docelowego.
   3. We wtyczce Zadanie z podprocesem dodaliśmy możliwość przekazania aktualnego kontekstu, co umożliwia komunikację procesu głównego z podprocesem podczas jego tworzenia.
   4. Zmiana dotyczy wyłącznie kalkulatorów tworzących nowe zadania w procesie. W kalkulatorach zarządzających zadaniami kontekst nie jest tworzony.

   Systemowe

   Interfejs użytkownika

   Rozbudowaliśmy i ujednoliciliśmy organizator cech grupujących wykorzystywanych na listach pomiędzy interfejsem przeglądarkowym i desktopowym. Organizator grup dostępny jest z poziomu list – menu Lista/Zaawansowane/Organizuj grupy lub Widok/Organizuj grupy. Organizator grup na listach umożliwia edycję istniejących cech grupujących, dodanie nowych cech grupujących oraz edycję struktury wartości słownika danej grupy. Elementom struktury słownika dodaliśmy właściwość Lp., za pomocą której można określać kolejność wyświetlania podgrup. Dostępność organizatora grup i jego funkcjonalności uzależniona jest od praw na roli w części Pozostałe/Simple. Nowe prawo Lista – organizuj grupy steruje dostępnością całego organizatora oraz możliwością edycji elementów już istniejących. Prawa Lista – Dodaj grupę, Lista – Usuń grupę sterują dodawaniem i usuwaniem grup (cech). Prawa: Lista – Dodaj podgrupę, Lista – Usuń podgrupę sterują dodawaniem i usuwaniem elementów słownika.

   Księgowość

   Ewidencja pojazdów

   Poprawiliśmy problem występujący na bazie demo z danymi 'Rozbudowana konfiguracja księgowa’ polegający na niepoprawnym wyświetlaniu listy Ewidencja pojazdów/Pojazdy.

   Wersja multi

   HTML

   Edycja na formularzach

   Zmieniliśmy domyślne ustawienie parametru Otwórz w nowej zakładce w edytorze tekstu formatowanego (np. Notatki, Poczta) przy wstawianiu odnośników (linków). Obecnie po kliknięciu na pasku zadań przycisku Wstaw link, na okienku służącym do wpisania adresu URL, parametr Otwórz w nowej zakładce jest domyślnie zaznaczony.

   Kalendarze

   Wprowadziliśmy nową kontrolkę kalendarza (wykorzystywaną np. w folderze Terminarz, w zakładce Czas pracy na formularzu pracownika czy w kalendarzu zasobów w CRM). Nowy kalendarz charakteryzuje się bardziej nowoczesnym wyglądem, oraz większą wydajnością (szybkością pracy) w przypadku bardzo dużej liczby zdarzeń wyświetlanych na kalendarzu.

   Listy

   Poprawiliśmy wyświetlanie list pogrupowanych wg cech wielowartościowych. W poprzedniej wersji, w wierszach grupujących zamiast wartości cechy pojawiał się napis System.String[].

   Logowanie

   Poprawiliśmy logowanie z wykorzystaniem usług ADFS do domyślnej bazy danych. We wcześniejszych wersjach pomimo skonfigurowania domyślnej bazy danych, wymagane było podanie URL do systemu wraz z nazwą bazy (http://nazwa_serwera/Login/nazwa_bazy). Obecnie, w przypadku bazy domyślnej możliwe jest użycie skróconego adresu https://nazwa_serwera/Login.

   Filtrowanie na listach

   Poprawiliśmy wyświetlanie panelu filtrującego nad listami znajdującymi się na formularzach.

   Pulpit Kierownika

   Czas pracy i nieobecności

   Dodaliśmy nową listę „Lista statystyk czasu pracy” w Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności. Lista zawiera zbiorcze dane statystyk czasu pracy podwładnych pracowników. Listę możemy filtrować wg następujących filtrów:

   • Okres – pozwala na wyświetlenie danych za wyborny okres,
   • Widok – pozwala na wybór osób ze względu na rodzaj zatrudnienia,
   • Kalendarz – pozwala na wybór osób ze względu przypisany kalendarz,
   • Jednostka organizacyjna – pozwala na zawężenie osób tylko do wybranej jednostki organizacyjnej.

   Lista umożliwia wyświetlenie następujących danych:

   • Norma KP – liczba godzin do przepracowania wynikająca z Kodeksu Pracy,
   • Norma – liczba godzin zaplanowanej pracy w danym okresie,
   • Czas pracy – liczba godzin faktycznie przepracowanych w danym okresie,
   • Nieobecności – liczba godzin nieobecności,
   • Godz. nocne – liczba godzin przepracowany przez pracownika w porze nocnej w danym okresie,
   • Nadgodz. 50 – liczba nadgodzin z 50% dopłatą za pracę,
   • Nadgodz. 100 – liczba nadgodzin z 100% dopłatą za pracę,
   • Nadgodz. SW 100 – liczba nadgodzin z 100% dopłatą za pracę, praca wystąpiła w święta lub w niedziele,
   • Odchyłki plus – dodatnia różnica godzin między rzeczywistym czasem pracy a normą czasu pracy,
   • Odchyłki minus – ujemna różnica godzin między rzeczywistym czasem pracy a normą czasu pracy,
   • Saldo – różnica wynikająca z godzin do przeniesienia i godzin odebranych przez pracownika,
   • Do przeniesienia – liczba godzin do odebrania, jako dni wolne od pracy,
   • Z przeniesienia – liczba godzin odebranych, jako dni wolne od pracy.

   Zestawienia Czasu Pracy

   W Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy rozbudowaliśmy zestawienia: „Plan pracy – edycja” oraz „Czas pracy – edycja”. W zestawieniach będą widoczne kalendarze dla umów cywilnoprawnych. Przełożony będzie mógł wyświetlić oraz wprowadzić zmiany w kalendarzach umów cywilnoprawnych podległych pracowników. Kalendarze dla umów cywilnoprawnych będą widoczne po zaznaczeniu w konfiguracji umowy parametru „Kalendarz indywidualny” na „Tak”.

   CRM

   Zadania i Zdarzenia

   Dodaliśmy widok, który prezentuje Zadania i Zdarzenia użytkowników systemu w formie Kalendarza. Z jego poziomu użytkownik zyskuje podgląd zadań oraz ma możliwość ich: edytowania, przesuwania metodą przeciągnij i upuść, usuwania, dodawania nowych oraz filtrowania. Domyślnie kalendarz wyświetla zadania w ujęciu tygodnia roboczego. W razie potrzeby przy pomocy przycisku 'Widok’ możemy wyświetlić zadania w ujęciu: tygodnia kalendarzowego, dnia lub miesiąca. Podgląd zadań w formie kalendarza ułatwi pracownikom planowanie pracy oraz jej wykonanie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6342.

   Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

   Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

   Udostępniliśmy mechanizmy pozwalające na obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przez operatora Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego:

   • Do znajdującego się pod ikoną koła zębatego panelu konfiguracyjnego Pulpitu dodaliśmy przycisk umożliwiający utworzenie połączenia do KSeF, po którego uruchomieniu pojawią się wszystkie niezbędne parametry do obsługi połączenia z platformą.
   • Zbiór czynności dotyczących obsługi mechanizmu Krajowego Systemu e-Faktur umieściliśmy w nowo dodanym folderze „KSeF”.
   • W ramach procesu wysyłki faktur do serwisu Ministerstwa Finansów udostępniliśmy czynności eksportu, wysyłki oraz sprawdzenia statusu wysłanego pliku, które mogą zostać zrealizowane na liście Sprzedaż/Faktury Sprzedaży lub na dedykowanej liście KSeF/Wysyłanie.
   • Czynności związane z importem do systemu faktur zakupowych z KSeF znajdują się na liście KSeF/Pobieranie, gdzie operator Pulpitu ma możliwość tworzenia nowych zapytań do platformy o dostępność faktur wystawionych na numer NIP firmy oraz ich pobrania.
   • Zbiór wszystkich pobranych i przechowywanych w bazie danych faktur z KSeF znajduje się na liście KSeF/Pobrane. Operator ma tutaj możliwość przypisania odpowiedniej kategorii do zaimportowanych faktur oraz utworzenia z nich dokumentów, które trafią bezpośrednio do Ewidencji Dokumentów.

   Ewidencja Środków Pieniężnych

   Eksport przelewów

   Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas eksportu przelewów, w przypadku korzystania z programu Helper. W takim przypadku podczas próby wykonywania eksportu przelewów pojawiał się komunikat o treści: „Niepoprawna operacja: Ścieżka nieznaleziona” i plik z przelewem nie był zapisywany w wybranej lokalizacji. Aktualnie eksport przelewów wykonuje się prawidłowo, zarówno z wykorzystaniem programu Helper, jak i bez niego.

   Wersja platynowa

   Wersja standard

   Księgowość

   Wielofirmowość

   Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) umożliwiliśmy wskazanie oddziału dla importu dokumentów z plików. Na formatce czynności „Dodaj dokumenty wg plików” dodaliśmy pole „Oddział”, gdzie operator może wskazać wybrany oddział do którego trafi importowany dokument. W przypadku braku takiego wskazania podczas realizacji czynności, oddział dla dokumentu pobiera się z domyślnego oddziału wskazanego na uprawnieniu operatora.

   Workflow

   Schemat generatora obiektów

   Usprawniliśmy budowanie i konfigurację Schematów generowania obiektów:

   • Dla typu obiektu docelowego, jeżeli jest dostępny więcej niż jeden konstruktor, możliwe jest wskazanie typu szczegółowego, np. definicji dokumentu ewidencji. Dzięki temu nie ma konieczności wskazywania go na zakładce Konstruktor.
   • Dla typu obiektu źródłowego i docelowego DbTuple (dokument dodatkowy) jest możliwe wskazanie definicji dokumentu, która będzie typowana w generatorze. Dzięki temu pola z definicji dokumentu dodatkowego są dostępne w zakładkach generatora. Warunkiem dostępności tych rozwiązań jest zapisanie schematu generowania obiektów oraz definicji dokumentu dodatkowego w jednym rozwiązaniu.

   Pozostałe

   Rozbudowaliśmy funkcjonalność Powiadomień oraz Kreatorów o możliwość powiązania ich z Zadaniami CRM. Na definicji Zadania CRM zostały dodane nowe zakładki: Powiadomienia oraz Powiązania kreatorów. Dzięki temu istnieje możliwość dodania kreatorów i powiadomień do definicji zadania CRM, która nie jest obiektem nadrzędnym w procesie.

   Harmonogram zadań

   Poprawiliśmy parametr pierwszego wywołania dla definicji harmonogramu zadań Zastępstwo aktywne. Dzięki temu proces Zastępstwo zamyka się automatycznie po upłynięciu czasu zastępstwa.

   Systemowe

   Praca na wielu bazach

   Poprawiliśmy działanie widoczności zakładki Ogólne na formularzu Baza danych dostępnego z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Praca na wielu bazach/Bazy danych. W przypadku wykorzystywania parametru Włącz uprawnienia operatorów dostępnej z poziomu Narzędzia/Opcje/Ogóle/Wieloodziałowość zakładka nie była dostępna.