Ulotka – opis zmian: do wersji 2210.2.4 z dnia 04.11.2022

2210.2.4.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Wersja multi

Pulpit Kierownika

e-wnioski

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy kontrolę ilości dostępnej podczas tworzenia dokumentów rozchodowych z zamówień algorytmicznych. Dotychczas kontrola nie działała poprawnie podczas edycji ilości na utworzonym już dokumencie podrzędnym.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy algorytm ustalania ewidencji ŚP w dokumencie. Dotychczas w pewnych przypadkach (np. za pomocą kopiowania) można było wystawić dokument z przypisaną zablokowaną ewidencją ŚP.

Płatności dokumentów handlowych

Poprawiliśmy przenoszenie sposobu zapłaty w relacji. Dotychczas przy pewnych ustawieniach parametrów relacji sposób zapłaty nie przenosił się poprawnie z dokumentu nadrzędnego na podrzędny.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy algorytm kontroli ilości dostępnej podczas wystawiania dokumentów z zamówień algorytmicznych. Dotychczas kontrola nie działała prawidłowo przy inicjowaniu pozycji dokumentu podrzędnego (z ilością 1), jeśli w definicji dokumentu ustawiono Moment operacji Na bieżąco, gdy dokument w buforze.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy sprawdzanie warunków, które muszą być spełnione, żeby można było przenieść do bufora dokument, który ma dokument podrzędny. Dotychczas w niektórych przypadkach przenoszenie do bufora było niedostępne, choć powinno być możliwe.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy wydruk Zbiorczej specyfikacji transportowej. Dotychczas wydruk nie zawierał poprawnych danych w przypadku, gdy wystawiono korekty do dokumentów zawartych w specyfikacji.

Relacje dokumentów

Zablokowaliśmy możliwość dzielenia pozycji w relacji handlowo-magazynowej poprzez edycję relacji pomiędzy pozycjami w sytuacji, gdy konfiguracja relacji na taki podział nie pozwala.

Zestawienia obrotów

Poprawiliśmy działanie wydruku Sprzedaż wg towarów i usług. Dotychczas wydruk nie zawierał żadnych danych, jeśli wybrano opcję Ukryj towary z ilością 0.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy działanie parametru Pozwól na nieuprawniony magazyn, dostępnego w definicjach dokumentów MMP i ZW. Parametr powinien pozwolić na wystawienie dokumentu w tym magazynie (w wyniku działania automatycznej logiki systemowej), ale nie powinien dawać dostępu do tego dokumentu. Dotąd w pewnych przypadkach operator miał dostęp do takiego dokumentu.

Sprzedaż

Poprawiliśmy wydruk Rozliczenie płatności dostępny z listy faktur. Dotychczas w pewnych przypadkach podsumowanie kwot na wydruku było nieprawidłowe.

Stany magazynowe i obroty

Poprawiliśmy wydruk Wiekowanie towarów w magazynach. Dotychczas jego wykonanie kończyło się błędem, jeśli stan wszystkich towarów objętych wydrukiem był zerowy.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy sprawdzanie warunków, które pozwalają na przenoszenie do bufora dokumentów, które mają podrzędny w relacji handlowo-magazynowej. Dotychczas można było doprowadzić do sytuacji, w której mieliśmy anulowany dokument nadrzędny i zatwierdzony podrzędny.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy mechanizm automatycznego wskazywania zasobów na dokumencie rozchodowym generowanym w relacji. Dotychczas w pewnych specyficznych przypadkach (np. powielania towarów) wskazywanie zasobów nie działało poprawnie.

Dokumenty magazynowe

Obsłużyliśmy drukowanie kodów kreskowych na korektach dokumentów magazynowych. Dotychczas kody nie drukowały się mimo wybrania odpowiedniej opcji w oknie parametrów.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy tworzenie zbiorczych dokumentów w relacji kopiowania. Dotychczas w pewnych przypadkach można było utworzyć zbiorczy dokument do nadrzędnego i jego korekty, co nie powinno być dostępne.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy mechanizm wskazywania dostaw dla pozycji dokumentu handlowego. Dotychczas w oknie wyboru dostaw nie działało poprawnie wyliczenie ilości dostępnej w przypadku, gdy w dokumencie występowały pozycje z tym samym towarem.

Korekty dokumentów

Zmieniliśmy standardowe ustawienie parametru Pozwól na nieuprawniony magazyn w definicji dokumentu KMMP na Zapis do bufora. Dotychczas standardowe ustawienie powodowało, że operator nie mający praw do magazynu, do którego przesunięto towar, nie mógł zatwierdzić korekty przyjęcia.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy jedną z procedur Business Integrity. Dotychczas w pewnym specyficznym przypadku błąd procedury skutkował powstaniem dokumentu REZ do zatwierdzonego dokumentu WZ.

Pozostałe

Ulepszyliśmy import danych z arkusza Excel. Dotychczas możliwe było zaimportowanie ilości w jednostkach z symbolami o wielkości liter niezgodnych z definicjami jednostek. Obecnie wielkość liter w symbolu jest weryfikowana i zamieniana na zgodną z symbolem w konfiguracji jednostek.

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy działanie elementów rozliczenia w umowach dostaw. Dotychczas w przypadku usunięcia pozycji z faktury wystawionej do umowy wszystkie odczyty dotyczące fakturowanej pozycji umowy uzyskiwały status Realizacja, co było niepoprawne, gdyż taki status powinien uzyskać tylko ostatni odczyt.

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy generowanie faktur z umów dostaw. Dotychczas próba wygenerowania faktury z umowy, w której nie zapisano odczytu, kończyła się błędem.

Umowy cykliczne

Ulepszyliśmy działanie umów dostaw. Obsłużyliśmy przypadek, w którym dla danej pozycji umowy w danym okresie zarejestrowano odczyt zerowy. W takim przypadku faktura nie będzie mieć odpowiadającej zerowemu odczytowi pozycji, ale element rozliczenia uzyska status Rozliczony. Pozwoli to na zafakturowanie kolejnego okresu z pominięciem tego z zerowym odczytem (zostanie on potraktowany jako rozliczony).

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy dołączanie faktur zaliczkowych do końcowych. Dotychczas dołączanie nie działało prawidłowo, jeśli dołączana faktura zaliczkowa miała korektę.

Kompletacja

Poprawiliśmy działanie czynności służącej do zamiany produktu na składniki w pozycji dokumentu handlowego. Dotychczas czynność nie działała w interfejsie przeglądarkowym.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy usuwanie pozycji dokumentu handlowego. Dotychczas w niektórych przypadkach z włączoną kontrolą ilości dostępnej usuwanie pozycji było utrudnione.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy komunikat o błędzie w sytuacji, gdy podczas zatwierdzania dokumentu system nie odnajduje odpowiedniej ewidencji ŚP dla rejestrowanej wpłaty. Dotychczas komunikat był nieczytelny.

Relacje dokumentów

Ulepszyliśmy interfejs do usuwania cechy ustalającej widoczność relacji (w jej definicji). Dotychczas usuwanie było nieergonomiczne.

Zestawienia obrotów

Poprawiliśmy działanie wydruku Raport sprzedaży wg towarów (cechy). Przywróciliśmy możliwość wyboru wartości cech z listy rozwijanej w oknie parametrów wydruku.

Kurierzy

Poprawiliśmy działanie czynności do sprawdzania statusu przesyłki InPost.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy definicję relacji PWOD-gt;ROD dodanej w wersji 2210.0.0. Miała ona niewłaściwy GUID, co powodowało, że podczas konwersji do wersji 2210.0.0 definicja nadpisywała relację ZKUE 2-gt;DWNnz. Konwersja do wersji 2210.2.4 poprawia GUID nowej, jednak nie przywraca tej usuniętej. Jeśli wcześniej skonwertowano bazę wersją 2210.1.1 lub 2210.2.2, definicję ZKUE 2-gt;DWNnz należy zaimportować z bazy w wersji 2206. Jeśli baza jest w wersji wcześniejszej niż 2210.0.0 i jest konwertowana wprost do 2210.2.4, problem nie wystąpi.

Kurierzy

Poprawiliśmy generowanie listu przewozowego dla kuriera InPost. Dotychczas generowanie kończyło się błędem, jeśli w konfiguracji wyłączono zapisywanie loga.

Kadry i Płace

PPK

Dla umów cywilnoprawnych liczonych od netto umożliwiliśmy decydowanie o uwzględnianiu w kwocie netto do wypłaty, składki pracownika na PPK oraz zaliczki podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/PPK dodaliśmy nową sekcję „Wliczaj do netto” oraz parametry „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy”. Obydwa parametry domyślnie są ustawione na „Tak”, co oznacza że kwota netto do wypłaty będzie zgodna z kwotą netto wprowadzoną na formularzu umowy. Przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty nie będzie pomniejszana o składkę pracownika na PPK ani o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. Poniżej opis działania innych ustawień powyższych parametrów:

 • „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona o składkę pracownika na PPK oraz zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
 • „Składkę pracownika na PPK” na „Tak” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
 • „Składkę pracownika na PPK” na „Nie” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Tak” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o składkę pracownika na PPK.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/35209.

Świadectwo Pracy

Poprawiliśmy wykazywanie urlopu rodzicielskiego oraz wychowawczego z kodem 121 na wydruku Świadectwo pracy. Dotychczas powyższe urlopy były wykazywane na wydruku Świadectwo pracy do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko pracownika ukończyło 5 rok życia. Natomiast zgodnie z aktualnymi przepisami urlop wychowawczy z kodem 121 oraz urlop rodzicielski są udzielane pracownikowi na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. W związku z powyższym obecnie urlop rodzicielski oraz wychowawczy z kodem 121 na raporcie Świadectwo pracy są wykazywane do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko pracownika ukończyło 6 rok życia.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej wypłatę etatową dla pracownika podlegającego kosztom autorskim. W przypadku wprowadzenia urlopu wypoczynkowego po naliczeniu wypłaty, na wypłacie korygującej naliczała się niepoprawnie składka zdrowotna w ujemnej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej do umowy cywilnoprawnej. W przypadku oznaczenie pierwszej wypłaty umowy do przeliczenia oraz naliczania korekty zwiększającej kwotę wypłaty składka zdrowotna nie naliczała się.

PFRON

Obsłużyliśmy wliczanie do kosztów płacy, które wykazywane są w poz. 52 na załączniku INF-D-P do deklaracji WND, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych naliczonych od elementów wynagrodzenia nie wliczanych do kosztów płacy. W tym celu dodaliśmy w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PFRON – rozliczeniowe w sekcji „Załączniki INF-D-P, wynagrodzenia” parametr „Uwzględniaj składki na FP, FGŚP w obliczeniu kosztów płacy od elementów niewliczanych”. Parametr przyjmuje domyślną wartość „Nie”. Ustawienie tego parametru na „Tak” spowoduje, że do kosztów płacy będą doliczane składki na FP oraz FGŚP obliczone od elementów wynagrodzenia, które mają na definicji w zakładce „Deklaracje (cd)” w sekcji „Deklaracje SOD” parametr „Wliczaj do wynagrodzenia osiąganego i wypłaconego” ustawiony na „Nie”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/30885.

Ekwiwalent za urlop

Umożliwiliśmy wliczanie do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy elementów o dużych wahaniach wypłacanych za okres nie dłuższy niż miesiąc w taki sposób, aby były uwzględniane z 3 miesięcy. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Urlopy inne w sekcji „Ekwiwalent za urlop” dodaliśmy parametr „Elementy o znacznych wahaniach z wydłużonego okresu”, który domyślnie jest zaznaczony na „Tak”. Przy takim ustawieniu elementy o znacznych wahaniach będą uwzględniane z 12 miesięcy. Jeżeli parametr „Elementy o znacznych wahaniach z wydłużonego okresu” zostanie ustawiony na „Nie” oraz na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Nieobecności” w sekcji „Definiowany element wynagrodzenia w podstawie naliczania urlopów” parametr „Element o znacznych wahaniach wysokości (wliczany do podstawy urlopu z wydłużonego okresu)” zostanie zaznaczony na „Tak”, wówczas do podstawy ekwiwalentu taki element zostanie uwzględniony z 3 poprzednich miesięcy.

Workflow

Definicja procesu

Usprawniliśmy działanie czynności Eksportuj układy list i Importuj układy list dla definicji procesu, w której został wykorzystany krok kreatora Zakładka z listą obiektów lub Zakładka z listą obiektów (możliwość edycji na liście). Dzięki temu można przenosić układy list pomiędzy bazami.

Definicja procesu

Poprawiliśmy możliwość usunięcia Zadania (Task) posiadającego powiązania do zapisów w tabeli TaskHistoryRel.

CRM

e-mail

Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas wysyłki maila z konta pocztowego z dodanym algorytmem, które zostało również oznaczone jako konto domyślne dla operatora. Od tej pory błąd nie występuję, a wysyłka wiadomości e-mail dla takiego konta jest możliwa.

SMS

W dodatku Soneta SMS poprawiliśmy wysłanie polskich znaków dla bramki serwersms.pl. Od tej pory po zaznaczeniu parametru „Polskie litery w treści” w konfiguracji bramki treść wysyłanej wiadomości SMS z systemu będzie zawierała polskie znaki.

Kampanie

Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości importu Kampanii z poziomu listy Kampanie przy pomocy danych skopiowanych z formularza excel.

Faktury

Dokumenty

Poprawiliśmy czynność Utwórz dokument, dostępną z listy towarów. Dotąd użycie tej czynności na licencji Faktury pozwalało utworzyć dokument niedostępny na tej licencji.

Dokumenty

Udostępniliśmy listę KSeF/Pobieranie na licencji Faktury.

BI

Merytoryczne – obszar kadry i płace

Wprowadzono zmiany w modelach danych zwracających informacje o aktualnych limitach urlopowych pracowników. W przypadku osób, u których limit urlopu naliczany jest w każdym miesiącu osobno (np. przypadek osób podejmujących pierwszą pracę) limit z każdego miesiąca będzie sumowany. W przypadku osób dla których limit urlopu jest ustalany na cały rok z góry, sposób prezentacji danych nie uległ zmianie.

Narzędzia BI

Wprowadzono zmiany w mechanizmach BI odpowiedzianych za generowanie widoków BI (domen), podczas konwersji bazy danych, a także podczas używania czynności Generuj widok oraz Przebudowa widoków i słowników BI. Modyfikacje rozwiązują problemy związane z usuwaniem widoków BI z bazy danych oraz brakiem możliwości ich odbudowania z wykorzystaniem ww. czynności, w sytuacji w której w Systemowe/Dodatkowy kod do kompilacji, kod BI Aktualizacja praw SQL został zablokowany. W sytuacji braku kodu do aktualizacji paw SQL zablokowanie ww. kodu w konfiguracji systemowej nie ma znaczenia. Jeśli kod do aktualizacji praw jest wykorzystywany, jego blokada w konfiguracji systemowej spowoduje wyświetlenie odpowiednich komunikatów i logów podczas próby przegenerowywania widoków BI.

Systemowe

Kompilatory

Poprawiliśmy obsługę wyjątków zgłoszonych przez systemowy kompilator Roslyn:

 • w przypadku, gdy w bazie danych posiadamy obiekty, których Nazwa posiada niedozwolone znaki,
 • w przypadku, gdy w bazie danych posiadamy obiekty nieprzypisane do konkretnej Tabeli/Hosta.

W obu sytuacjach, od teraz, komunikat błędu wskazuje element, który powoduje błąd i należy go poprawić.
Została wprowadzona weryfikacja niedozwolonych znaków dla pola Nazwa pliku w sekcji Informacje dla kompilatora na obiektach posiadających zakładki z możliwością wprowadzenia własnych algorytmów.
Przywróciliśmy możliwość wykorzystania powiązanego elementu ScheduleDefinition dla systemowej definicji zadania Przypomnienie.

Wersja multi

Ewidencja Środków Pieniężnych

Dokumenty kasowe

Poprawiliśmy widoczność czynności na dokumentach wpłaty ewidencji środków pieniężnych. Przed zmianą na wpłatach nie były dostępne czynności „Wystaw fakturę”, „Wystaw fakturę zbiorczą” oraz „Kontrahent wg zgłoszenia”. Po zmianie problem nie występuje.

HTML

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy wyświetlanie podpowiedzi (tooltip) na kalendarzach tak, aby pojawiał się w nich również opis (wcześniej widoczne były wyłącznie tytuły). Dodatkowo, jeśli tytuł lub opis zdarzenia w kalendarzu zawiera znaki nowej linii, to są one uwzględniane podczas wyświetlania (wcześniej tytuł był wyświetlany bez uwzględnienia podziału na wiele linii).

Prawa i role konfiguracja

Poprawiliśmy wyświetlanie ikon na formularzu roli w nowym systemie praw. W poprzedniej wersji, na liście praw, po zmianie uprawnienia (Zakaz, Odczyt, Pełne) na wybranym wierszu nie zmieniała się ikona będąca graficzną reprezentacją tego prawa.

Listy

Poprawiliśmy przewijanie list typu „kafelki” (kontrolka lt;Cardsgt;). W poprzedniej wersji, w przypadku użycia kontrolki lt;Cardsgt; na formularzu dla dużych kolekcji danych, wyświetlane było tylko pierwszych 50 pozycji.

Edycja na formularzach

W kontrolce służącej do wpisywania treści formatowanych (np. e-mail, notatki itp):

 • przywróciliśmy funkcję sprawdzania pisowni
 • dodaliśmy na pasku narzędziowym przycisk umożliwiający wybór domyślnego tryby wklejania tekstu. Przycisk umozliwia wybór jednej z trzech opcji: Zachowaj formatowanie (oznacza, że zostanie wklejony tekst z uwzględnieniem formatowania, tzn. pogrubienia, kursywa itp), Zachowaj tylko tekst (oznacza, że wklejana będzie wyłącznie zawartość tekstu, bez formatowania), Zawsze pytaj (oznacza, że jeśli wklejany tekst ze schowka zawiera formatowanie, wówczas zostanie wyświetlone pytanie jakiej opcji wklejania użyć)

CRM

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd występujący podczas tworzenia widoku kalendarza dla Zadań CRM, dla których określono w ustawieniach konfiguracyjnych typ prezentowanych danych. Po ustawieniu na definicji Zadania w zakładce Prezentacja danych parametrów Nazwa i Opis są one wyświetlanie poprawnie.

HTML

Android\Podpis

Poprawiliśmy działanie kontrolki umożliwiającej wykonanie podpisu na interfejsie dotykowym (mobilnym). W poprzedniej wersji podczas pisania włączało się przewijanie ekranu, co utrudniało bądź całkowicie uniemożliwiało wykonanie podpisu na ekranie dotykowym.

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

Weryfikatory czasu pracy

Dostosowaliśmy weryfikację czasu pracy do pracy w godzinach nocnych. Dodatkowo dodaliśmy na „Zestawieniu dnia” w części „Dane z RCP” kolumnę „Data”, która ułatwia odczytywanie zapisów dotyczących wejść oraz wyjść dla pracy na trzeciej zmianie. „Zestawienie dnia” dostępne jest na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy podczas edycji dnia.

Weryfikatory czasu pracy

Dla czasu pracy zaczytywanego z czytnika RCP poprawiliśmy nanoszenie czasu pracy z listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy za pomocą przycisku „Nanieś czas” w przypadku, gdy nanoszony czas był inny niż na standardowym kalendarzu (7:00 – 15:00). Dotychczas w takiej sytuacji (np. dla pracownika, który na normie czasu pracy miał ustawione godziny pracy od 10:00 do 18:00) przy próbie nanoszenia czasu pracy na kalendarz pracownika pojawiał się komunikat: „Informacje z czytnika RCP nie zostały poprawnie przepisane do stref czasu pracy DzienPracy: ….”. Obecnie taki komunikat już się nie pojawia i czas pracy zostaje naniesiony na kalendarz pracownika.

Kalendarz (czas pracy)

Na formularzu kalendarza na zakładce „Dodatkowe” dodaliśmy parametr „Edytuj algorytm” domyślnie ustawiony na NIE. Po ustawieniu parametru na TAK pojawia się zakładka „Algorytm”, na której możliwy jest do wpisania własny kod dla kalendarza i aktywny przycisk „Sprawdź kod”. Sprawdzenie kodu występuje wyłącznie dla kalendarzy, które mają parametr ustawiony na TAK. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/30926.

Workflow

Edytor procesu

Poprawiliśmy błąd rzutowania obiektów podczas modyfikacji algorytmów dla elementu Tranzycja na zakładkach Akcja oraz Weryfikacja

Wersja multi

Pulpit Kierownika

e-wnioski

Dodaliśmy pole „Uwagi” dla seryjnej czynności dodawania wniosków, która jest dostępna w Pulpicie kierownika w zakładce Dane o pracownikach/Lista pracowników. Zmianę wprowadziliśmy dla czynności:

 • Dodaj wnioski o nieobecność
 • Dodaj wnioski zlecenia nadgodzin
 • Dodaj wnioski zlecenia pracy zdalnej

Pole „Uwagi” jest polem tekstowym. Wpisany tam komentarz będzie widoczny na formularzach złożonych wniosków.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2210.2.2 z dnia 20.10.2022

2210.2.2.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Wielofirmowość

Workflow

Pozostałe

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

e-Sklepy Konektor

Umożliwiliśmy ustawienie w konfiguracji e-sklepu granicznej daty wystawienia pobieranych zamówień. Jeśli jest ona wskazana, wcześniejsze zamówienia nie są pobierane z e-sklepu. Ma to na celu umożliwienie wyeliminowania pobierania zamówień archiwalnych o niezmienionym w e-sklepie statusie.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy czynność służącą do wiązania sposobów dostawy w enova365 ze sposobami dostawy w WooCommerce. Dotychczas w niektórych przypadkach niewłaściwie zapisywał się kod sposobu dostawy pobrany z e-sklepu.

e-Sklepy Konektor

W definicji do pobierania zamówień z WooCommerce dodaliśmy pola do obsługi metadanych (dodatkowych danych o specjalnej strukturze) przychodzących w zamówieniu.

WMS Konektor

Poprawiliśmy działanie mechanizmu automatycznego generowania dokumentu podrzędnego po zakończeniu realizacji dyspozycji. Dotychczas nie działał on w przypadku, gdy w wyniku zmiany cen na podrzędnym dokumencie handlowym tworzyła się automatycznie korekta do dokumentu magazynowego (następowała zbędna próba wygenerowania dokumentu podrzędnego do magazynowego).

EDI

W oknie pośrednim wyświetlanym podczas importu komunikatów EDI na liście plików do zaimportowania dodaliśmy kolumnę z datą dokumentu. Data jest odczytywana z pola specjalnego Data dokumentu.

WMS Konektor

Poprawiliśmy tworzenie zadań synchronizacji dla kontrahentów za pomocą czynności dostępnej z okna konfiguracji systemu zewnętrznego WMS. Dotychczas tworzenie się zadań dla kontrahentów było zależne od ustawienia parametrów dotyczących zadań dla towarów.

WMS Konektor

W definicji XML do pobierania dokumentów dodaliśmy obsługę dwóch magazynów dla zamówień wewnętrznych.

Workflow

Definicja procesu

Poprawiliśmy możliwość dodawania elementów procesu jednozakładkowego z poziomu zakładki Struktura procesu.

Wersja multi

HTML

Lookupy, słowniki, combo

Poprawiliśmy szerokość list podpowiedzi (drop-down). Szerokość listy dopasowuje się aktualnie do najdłuższego znajdującego się na niej elementu.

Programowanie

Poprawiliśmy mechanizm logowania do WebAPI oraz WebWCF wykorzystujący weryfikację hasła w Active Directory. Jeżeli skonfigurowana jest autentykacja przez AD, wówczas podczas logowania w WebAPI lub WebWCF sprawdzana jest autentykacja zarówno przy wykorzystaniu pola Kod (identyfikator logowania) operatora, jak i pola Kod systemowego operatora zintegrowanego (wcześniej wykorzystywane było tylko pierwsze z tych pól).

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość obliczania zestawienia księgowego dla wielu firm (oddziałów typu firma) jednocześnie, z prezentacją wyników dla poszczególnych firm w oddzielnych kolumnach (dynamicznych). W celu skonfigurowania kolumny dynamicznej należy na kolumnie, na zakładce Ogólne, w części Kolumna dynamiczna wskazać parametr „Generuj wg: Firmy”. W efekcie obliczenia zestawienia księgowego dla wielu firm jednocześnie, na wyniku wartości z każdej firmy prezentowane są w oddzielnej kolumnie. Dodatkowo można również dostosować odpowiednio wyświetlany tytuł dla poszczególnych kolumn dynamicznych, tj. {FS} – Firma symbol, {FN} – Firma nazwa (skrócona}, {FI} – Firma identyfikator. Dane o firmie do tytułu pobierane są z konfiguracji oddziału o typie: firmowy.

Workflow

Pozostałe

Dodaliśmy dwie nowe tabele Soneta.Zadania.ZadaniaDbTupleDefinitionExt i Soneta.Zadania.DefZadanDbTupleDefinitionExt rozszerzające funkcjonalność dokumentów dodatkowych dla Definicji Zadań i Zadań. Od teraz możliwe jest zarządzanie zmianami stanu Zadania CRM, które przetwarzane jest w procesie Workflow, z poziomu dokumentu dodatkowego.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2210.1.1 z dnia 07.10.2022

2210.1.1.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Uprawnienia
Dokumenty handlowe
Dokumenty handlowe
Relacje dokumentów
Partie i zasoby
Definicje dokumentów
Generator zamówień
Dokumenty handlowe
Kompletacja
Sprzedaż
Ceny i rabaty
JPK
Korekty dokumentów
Wydruki dokumentów
Towary
Przesunięcia międzymagazynowe
Wydruki dokumentów
Partie i zasoby
Integrator
Inwentaryzacja
Ceny i rabaty
Zamówienia i oferty
Relacje dokumentów
Relacje dokumentów
Relacje dokumentów
Relacje dokumentów
Relacje dokumentów
Dokumenty handlowe
Dokumenty handlowe
KSeF
Partie i zasoby
Relacje dokumentów
Kurierzy
Przesunięcia międzymagazynowe
e-Sklepy Konektor
Kurierzy
Zamówienia i oferty
Partie i zasoby
Opakowania i kaucje
Integrator
Płatności dokumentów handlowych
WMS Konektor
WMS Konektor
JPK
Korekty dokumentów
Ceny i rabaty
Ceny i rabaty
WMS Konektor
Wydruki dokumentów
Ceny i rabaty
Zestawienia obrotów
KSeF
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
KSeF
KSeF
Korekty dokumentów
Dokumenty handlowe
EDI
Płatności dokumentów handlowych
Gospodarowanie odpadami
JPK
JPK
WMS Konektor
Definicje dokumentów
KSeF
JPK
KSeF
Relacje dokumentów
Towary
KSeF
Towary
Korekty dokumentów
Towary
Zamówienia i oferty
JPK
Dokumenty handlowe
Dokumenty handlowe
Dokumenty handlowe
Definicje dokumentów
KSeF
Uprawnienia
Dokumenty handlowe
Dokumenty handlowe
Zamówienia i oferty
Kompletacja
Faktury zaliczkowe
Dokumenty handlowe
Pozostałe
Gospodarowanie odpadami
Korekty dokumentów
Sprzedaż
Dokumenty fiskalizowane
Dokumenty handlowe
Opakowania i kaucje
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
Ceny i rabaty
Gospodarowanie odpadami
Relacje dokumentów
KSeF
KSeF
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
KSeF
KSeF
Gospodarowanie odpadami
Dokumenty handlowe

Workflow

Pozostałe

Księga inwentarzowa

Środek trwały

Projekty

Projekty

Kadry i Płace

Wskaźniki

Produkcja

Harmonogram

CRM

e-mail

Wersja multi

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Uprawnienia

Poprawiliśmy kontrolę praw do przeceny okresowej. Dotychczas operator nie mógł dodać do dokumentu pozycji, jeśli towar był objęty przeceną okresową, a operator miał tylko prawo do odczytu tej przeceny.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy kontrolę powtórzenia numeru obcego w dokumentach. Dotychczas w pewnych przypadkach kontrola nie działała na korektach.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie okna wyboru zamienników. W przypadku, gdy było ono ponownie otwierane dla tej samej pozycji, wyświetlały się na nim nieprawidłowe ilości i komunikaty.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy działanie zakładki Dokumenty powiązane. Wyeliminowaliśmy zdublowane wiersze, które pojawiały się, gdy dokument był powiązany relacjami z wieloma nadrzędnymi.

Partie i zasoby

Rozszerzyliśmy działanie czynności Usuń wskazanie dostawy. Obecnie umożliwia ona również usunięcie przypisania partii towaru do pozycji.

Definicje dokumentów

Udostępniliśmy edycję definiowanych nagłówków i stopek na zakładce Pozycje definicji dokumentu. Ma ona zastosowanie dla pozycji, a dotąd była dostępna tylko na zakładce Nagłówek.

Generator zamówień

Poprawiliśmy działanie generatora zamówień. Dotychczas nie udawało się wygenerowanie zamówienia przy użyciu czynności z listy towarów dla produktu, z opcjami Dla zamówień i Zamieniaj produkty na składniki.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy wyświetlanie numerów powiązanych dokumentów wewnętrznych na liście faktur zakupu, w kolumnach ustawionych organizatorem listy.

Kompletacja

Poprawiliśmy działanie kompletacji. Dotychczas przy ustawieniu momentu operacji na KPLW Na bieżąco system zawieszał się przy wybraniu na kompletacji produktu ze składnikami z niewystarczającym stanem magazynowym.

Sprzedaż

Ulepszyliśmy mechanizm kopiowania dokumentów. Obecnie podczas kopiowania dokumentu rozchodowego można za pomocą parametru Zasoby z kopiowanego sterować tym, czy mają być kopiowane wskazania dostaw z dokumentu źródłowego w przypadku, gdy docelowy dokument też jest rozchodowy.

Ceny i rabaty

Ujednoliciliśmy wyświetlanie ostrzeżeń podczas kontroli sprzedaży poniżej cen zakupu, marży minimalnej i ceny minimalnej.

JPK

Dodaliśmy kontrolę praw do oddziału podczas generowania plików JPK.

Korekty dokumentów

Udostępniliśmy edycję wartości pozycji korekty rabatowej w przypadku, gdy była ona generowana z dokumentów z pozycjami w różnych jednostkach. Dotąd w takim przypadku edycja była niemożliwa.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy tłumaczenie form płatności podczas generowania wydruku dokumentu handlowego do arkusza kalkulacyjnego.

Towary

Poprawiliśmy odświeżanie wyświetlanych danych na zakładce Magazyn/Zasoby kartoteki towaru.

Przesunięcia międzymagazynowe

Dodaliśmy nowe pole workera StanMagazynu: Stan w drodze. Pokazuje ono ilość towaru na niezatwierdzonych dokumentach MMP.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wydruk dokumentu sprzedaży. Dotąd pojawiały się na nim niepoprawne informacje o kwotach do zapłaty w przypadku, gdy drukowano ZO wystawione w relacji do ZD z włączonym planem spłat.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy wybór zasobów podczas tworzenia dokumentu w relacji. Dotychczas nie działał on poprawnie w przypadku, gdy pierwsza pozycja dokumentu nadrzędnego zawierała usługę.

Integrator

Poprawiliśmy definicję DokumentyDMS dla Integratora. Dotąd próba pobrania danych z użyciem tego schematu kończyła się błędem dla niektórych dokumentów DMS.

Inwentaryzacja

Poprawiliśmy wyliczanie wartości nadwyżki w pewnym szczególnym przypadku inwentaryzacji wg zasobów.

Ceny i rabaty

Poprawiliśmy wyliczanie ceny po edycji marży w pozycji dokumentu. Dotychczas w pewnych przypadkach edycja marży skutkowała niewłaściwym wyliczeniem ceny.

Zamówienia i oferty

Wyeliminowaliśmy odbudowywanie zasobów zamówionych na pozycji skorygowanego zamówienia po ręcznej zmianie statusu pozycji na Domyślny. Zamówienia korygowane nie powinny tworzyć zasobów zamówionych.

Relacje dokumentów

Rozszerzyliśmy zabezpieczenie dotyczące możliwości wyboru pozycji w oknie pośrednim w przypadku generowania dokumentów zbiorczych w relacji handlowo-magazynowej. Obecnie przy generowaniu dokumentów zbiorczych nie można wybierać pozycji w oknie pośrednim i edytować ilości.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy ustawianie parametru MPP na pozycjach dokumentu tworzonego w relacji. Dotąd parametr był niepotrzebnie zaznaczony w przypadku, gdy w podrzędnym kontrahent był unijny.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy mechanizm usuwania zasobów zamówionych (używanych do wyliczania ilości zamówionej). Dotychczas w pewnych przypadkach konfiguracji praw operatora zasoby nie usuwały się po wystawieniu dokumentu podrzędnego do zamówienia, co skutkowało niepoprawnym wyliczeniem stanu zamówionego.

Relacje dokumentów

Wyeliminowaliśmy przenoszenie rabatu dokumentu w relacji w przypadku, gdy w definicji relacji ustawiono dla pozycji przenoszenie tylko ilości (bez cen i wartości).

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy zapisywanie ilości rozliczonej w relacji w przypadku, gdy na podrzędnym dokumencie edytowano ilość na pozycji, która powstała w wyniku agregacji pozycji dokumentu nadrzędnego. Dotychczas rozliczenie relacji w takim przypadku zmieniało się w całości tylko na jednej pozycji nadrzędnej.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy agregowanie pozycji na dokumencie podrzędnym. Dotychczas nie działało ono poprawnie w przypadku, gdy do wystawionego już dokumentu podrzędnego dołączano korekty.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy błąd, który polegał na tym, że w pewnym specyficznym scenariuszu na pozycjach dokumentu handlowego następowała nieoczekiwana zmiana jednostek.

KSeF

Umożliwiliśmy opcjonalne umieszczanie numeru KSeF na wydruku faktury sprzedaży i zakupu.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy kontrolę praw do magazynów podczas wystawiania dokumentów handlowych. Dotychczas w pewnych przypadkach występowało nadmiarowe sprawdzanie praw do magazynów innych niż ten właściwy dla dokumentu, co uniemożliwiało jego wystawienie.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy tworzenie dokumentu podrzędnego z wymuszonym wskazaniem zasobów przy dodawaniu pozycji. Dotychczas dokumentu takiego nie dało się utworzyć w interfejsie przeglądarkowym, jeśli okno pośrednie było wyłączone.

Kurierzy

Dodaliśmy obsługę przesyłki Pocztex 2.0, która zastąpiła przesyłkę Ekspres 24.

Przesunięcia międzymagazynowe

Ulepszyliśmy mechanizm wskazywania dostaw na pozycji MM. Dotychczas w pewnym przypadku następował nieoczekiwany samoistny wybór zasobu.

e-Sklepy Konektor

Umożliwiliśmy filtrowanie zamówień na liście po kolumnie Status zewnętrzny (za pomocą wiersza filtrującego).

Kurierzy

Umożliwiliśmy wyświetlanie listu przewozowego UPS w specyficznym przypadku, gdy mimo ustawień pobierania listów w formacie ZPL UPS dostarcza list w postaci graficznej.

Zamówienia i oferty

Umożliwiliśmy ustalanie priorytetu zamówienia algorytmicznego za pomocą cechy referencyjnej wskazanej w definicji dokumentu.

Partie i zasoby

Udostępniliśmy zmianę partii na pozycjach zatwierdzonego dokumentu przyjęcia. Edycja jest dostępna dopóki nie ma rozchodów z edytowanego przyjęcia.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wyliczanie bilansu opakowań. Dotychczas wyliczał się on niepoprawnie w przypadku, gdy dokument ZPO (zwrot) rozliczał kilka PO (przyjęcie).

Integrator

Poprawiliśmy odświeżanie listy systemów zewnętrznych w interfejsie przeglądarkowym. Dotąd lista nie odświeżała się poprawnie po zmianie filtrowania wg typu.

Płatności dokumentów handlowych

Dostosowaliśmy ustalanie wartości parametru dokumentu handlowego Kwota VAT na płatnościach do zmian w ewidencji dokumentów. Obecnie konfiguracja działania dokumentu w tym zakresie może być ustawiona z dokładnością do definicji ewidencji, a nie tylko jako parametr konfiguracji ogólnej.

WMS Konektor

Ulepszyliśmy definicję do tworzenia i aktualizacji dokumentów. Dodaliśmy zabezpieczenie przed niewłaściwym podaniem identyfikatorów przy aktualizacji dokumentu.

WMS Konektor

Ulepszyliśmy mechanizm generowania korekty do dokumentu nadrzędnego do dyspozycji przyjęcia/wydania zwrotu. Obecnie dokument może być generowany od razu jako zatwierdzony.

JPK

Poprawiliśmy definicję do generowania pliku JPK_FA. Dotychczas w pewnych przypadkach zastosowania metody kasowej w dokumentach plik nie generował się.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy przenoszenie ewidencji ŚP z faktury na korektę. Dotychczas ewidencja nie przenosiła się poprawnie, gdy sposób zapłaty w karcie kontrahenta był inny niż na fakturze.

Ceny i rabaty

Zablokowaliśmy możliwość edycji progów rabatowych na zatwierdzonej przecenie okresowej.

Ceny i rabaty

Dodaliśmy automatyczne usuwanie rabatu indywidualnego (odznaczanie parametru na liście) w przypadku, gdy w kolumnie z rabatem wpisano zero.

WMS Konektor

Rozszerzyliśmy zestaw parametrów konfiguracyjnych systemu zewnętrznego WMS. Dodaliśmy listy synchronizowanych cech kontrahentów. Na listach cech towarów i kontrahentów umieściliśmy też cechy grupujące.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wydruki dokumentów. Dotąd przy pewnych ustawieniach nie można było ich wykonywać bez uzupełnionego kontrahenta.

Ceny i rabaty

Zmieniliśmy algorytm odczytywania parametrów Sprzedaż poniżej ceny minimalnej, Sprzedaż poniżej ceny zakupu. Dotychczas przy wystawianiu faktury sprzedaży parametry te były odczytywane z definicji powiązanego dokumentu magazynowego (WZ). Po zmianie są odczytywane wprost z definicji faktury.

Zestawienia obrotów

Zoptymalizowaliśmy przygotowanie danych dla listy Obroty wg opiekunów.

KSeF

Dodaliśmy obsługę wielu kont KSeF przy wysyłaniu i pobieraniu faktur. Konto można wybrać podczas wysyłania i pobierania.

Gospodarowanie odpadami

W definicji dokumentu z kategorii dotyczącej odpadów dodaliśmy parametr odpowiadający typowi wpisu w ewidencji BDO. Parametr decyduje o tym, która czynność do komunikacji BDO jest dostępna dla dokumentu.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynność do tworzenia wpisu w Karcie Ewidencji Odpadu w BDO. Standardowo jest ona dostępna dla dokumentu PWOD (wytworzenie odpadu).

KSeF

Zmieniliśmy położenie kafelka KSeF w menu modułu Handel. Obecnie jest on umieszczony przed kafelkami Deklaracje i Zestawienia.

KSeF

W konfiguracji KSeF umożliwiliśmy wskazanie domyślnego towaru, który będzie podstawiany do pozycji podczas importu faktur KSEF w przypadku, gdy towar nie został zidentyfikowany na podstawie informacji z pliku.

Korekty dokumentów

Zmieniliśmy standardowe ustawienie parametrów dokumentów KWPZ i pokrewnych. Wyłączyliśmy możliwość przenoszenia do bufora i usuwania. Dotyczy nowych baz.

Dokumenty handlowe

Umożliwiliśmy filtrowanie list dokumentów wg zagranicznych stawek VAT. Dotąd w opcjach filtrowania po stawce dostępne były jedynie stawki polskie.

EDI

W definicji Faktura FV/ZK ED dodaliśmy pole lt;CorrectionTotalTaxableBasisgt;. Jest ono wymagane dla korekt wg specyfikacji ECOD.

Płatności dokumentów handlowych

Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał zatwierdzenie faktury generowanej z zamówienia w specyficznym scenariuszu dotyczącym płatności i walut.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy standardowe wydruki dokumentów służących do obsługi gospodarowania odpadami.

JPK

Ulepszyliśmy definicję EDI do importu JPK_FA. Dotychczas faktury ze stawką VAT 0% były zawsze importowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie. Obecnie rozróżniamy transakcje krajowe od zagranicznych na podstawie prefiksu NIP-u kontrahenta.

JPK

Poprawiliśmy eksport JPK_FA. Dodaliśmy obsługę przypadku zastosowania stawki 7%, która dotąd nie była poprawnie obsługiwana.

WMS Konektor

Poprawiliśmy algorytm generowania korekty na podstawie realizacji dyspozycji zwrotu. Dotychczas działał on niepoprawnie w przypadku kolejnych korekt.

Definicje dokumentów

Poprawiliśmy edycję definicji dokumentu. Dotychczas przy pewnej prawidłowej kombinacji parametrów definicji nie dało się jej zapisać.

KSeF

Przywróciliśmy blokadę edycji standardowych definicji KSeF/JPK. Po zmianie kompilatora kodu w wersji 2206 definicje stały się edytowalne. Edytowalne powinny być wyłącznie ich kopie.

JPK

Poprawiliśmy definicję do generowania JPK_FA. Dotychczas w przypadku korekty zbiorczej w pliku występowało puste pole NrFaKorygowanej, co powodowało niezgodność pliku ze schemą.

KSeF

W definicjach XML (EDI/JPK/KSeF itd.) dodaliśmy obsługę pola specjalnego Data dokumentu. Pola specjalne służą do odczytania wybranych danych z pliku XML jeszcze przed jego zaimportowaniem. Pole zostało wykorzystane na liście dokumentów do zaimportowania wyświetlanych w oknie parametrów importu KSeF.

Relacje dokumentów

W definicji relacji umożliwiliśmy zastosowanie własnego algorytmu (w postaci cechy referencyjnej) do ustalania kontrahenta i odbiorcy na dokumencie podrzędnym.

Towary

Poprawiliśmy dodawanie kodu EAN na formularzu towaru. Dotychczas w pewnych przypadkach, gdy w kontekście był kontrahent, kod dodawał się nie do towaru, a do kontrahenta.

KSeF

Poprawiliśmy definicję do eksportu faktury KSeF. Dotąd w przypadku, gdy firma jest osobą fizyczną, w sekcji Podmiot1 wypełnione było niewłaściwe dla tego przypadku pole.

Towary

Poprawiliśmy kontrolę dostępu do towarów w przypadku czytania kodu kreskowego za pomocą czytnika. Dotychczas operator mógł w ten sposób otworzyć kartę towaru wykluczonego filtrem zdefiniowanym w karcie tego operatora.

Korekty dokumentów

Ulepszyliśmy i zoptymalizowaliśmy mechanizm generowania automatycznych korekt do dokumentów MM podczas zatwierdzania korekty do pierwotnego dokumentu przyjęcia. Zmniejszyliśmy ilość generowanych dokumentów. Dotychczas powstawał osobny dokument dla każdej pozycji MM podlegającej korekcie, obecnie powstają dokumenty z wieloma pozycjami, osobne dla każdej MM, a nie dla pozycji.

Towary

Poprawiliśmy wyświetlanie wartości cech historycznych. Dotychczas na niektórych formularzach wartość cechy znikała przy przejściu pomiędzy zakładkami.

Zamówienia i oferty

Zamówienia z subzasobami. Zrezygnowaliśmy z przenoszenia informacji o wskazaniu dostawy z zamówienia na dokument docelowy (np.: FV, WZ, WZ 2), gdy wskazane było zamówienie do dostawcy. Informacja ta nie była prawdziwa na dokumencie docelowym, który posiadał obrót z dostawy magazynowej. Jeśli wskazany na zamówieniu jest dokument magazynowy, informacja o dostawie jest kopiowana.

JPK

Poprawiliśmy generowanie danych dla pola NrFaZaliczkowej. Dodaliśmy ograniczenie długości danych do 256 znaków.

Dokumenty handlowe

W panelu filtrującym dla dokumentów handlowych dodaliśmy filtr o nazwie Towar. Wybranie w nim konkretnego towaru skutkuje wyświetleniem dokumentów zawierających ten towar.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy czynność Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu. Dotychczas nie dawała ona możliwości zmiany precyzji ceny na większą niż dwa miejsca po przecinku.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy czynność do tworzenia dokumentów z listy towarów. Dotychczas czynność ta nie działała po wgraniu plików konfigurujących obsługę akcyzy na węgiel.

Definicje dokumentów

Zmieniliśmy standardowe ustawienie daty kursu w definicji dokumentu ZK2 na Data dostawy, albo data, jeśli wcześniejsza. Dotyczy nowych baz.

KSeF

Usunęliśmy zbędny komunikat o nieznalezionym zamówieniu, który pojawiał się w pewnych przypadkach podczas importu faktury KSeF, w której wskazano numer powiązanego zamówienia.

Uprawnienia

W standardowych rolach modułu Handel dla nowego systemu praw dodaliśmy prawo do rodzaju komunikatu EDI. Brak tego prawa uniemożliwiał zatwierdzanie dokumentów handlowych w przypadku korzystania z Soneta.EDI.

Dokumenty handlowe

W parametrach czynności Zmień zatwierdzony dokument dodaliśmy pole Pracownik.

Dokumenty handlowe

Na listach zapytań ofertowych rozbudowaliśmy możliwość filtrowania według stanu relacji do ofert jako dokumentów podrzędnych.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy mechanizm usuwania zasobów zamówionych z zamówienia przy realizacji dokumentem podrzędnym. Dotychczas w pewnych sekwencjach wystawiania dokumentów (np. z pośrednimi FPRO, FZAL), zasoby zamówione niepotrzebnie usuwały się przed wystawieniem końcowego dokumentu rozchodowego (np. FV).

Kompletacja

Poprawiliśmy działanie kompletacji w przypadku zdefiniowania zamienników do składników. Dotąd w pewnym przypadku wpisanie ilości w pozycji dokumentu kompletacji kończyło się błędem.

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy wydruk faktury zaliczkowej. Dotychczas przy zaliczce na 100% wartości zamówienia na wydruku drukowała się tabela VAT wyliczona dla zamówienia, a nie faktury, co mogło prowadzić do groszowych rozbieżności wartości na wydruku z wartością dokumentu.

Dokumenty handlowe

Umożliwiliśmy dodawanie logo firmy na wydruku dokumentu, bez konieczności modyfikowania jego nagłówka (logo musi być umieszczone jako załącznik globalny). Funkcja dostępna jest jako opcja konfiguracyjna na definicji danego dokumentu. Logo dodane w postaci pliku graficznego można umieścić po lewej, prawej lub w środku nagłówka wydruku.

Pozostałe

Dodaliśmy filtrowanie zasobów trafiających do interfejsu handlowego IWybórPartiiTowaru. Wykluczyliśmy zasoby techniczne o typie partii TylkoZasób, gdyż ten typ nie powinien być wykorzystywany w dodatkach zewnętrznych.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy kategorie dokumentów: Przyjęcie Odpadów, Wydanie Odpadów. Dodaliśmy listę Odpady razem, na której wyświetlane są dokumenty z obu tych kategorii.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy mechanizm generowania korekt kosztów. Dotychczas w pewnym złożonym przypadku powstawał zasób magazynowy o dodatniej ilości i ujemnej wartości.

Sprzedaż

Dodaliśmy drukowanie numeru wirtualnego rachunku bankowego na wydruku korekty do archiwalnej faktury sprzedaży.

Dokumenty fiskalizowane

Poprawiliśmy API do fiskalizowania dokumentów. Dotychczas w pewnych przypadkach seryjna fiskalizacja nie działała poprawnie.

Dokumenty handlowe

Ujednoliciliśmy sposób drukowania tabeli powiązanych dokumentów magazynowych na wydrukach faktur repx i aspx. W przypadku repx nie były uwzględniane dokumenty KWZ2 na liście powiązanych dokumentów faktury.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wyliczanie bilansu opakowań dla kontrahenta. Dotychczas wyliczenie kończyło się błędem, jeśli w bazie danych występowały dokumenty z opakowaniami bez kontrahenta (np. MMWO/MMPO).

Gospodarowanie odpadami

Umożliwiliśmy oznaczenia karty towaru jako Odpad. Ma to zastosowanie w dokumentach gospodarowania odpadami. W karcie tego typu niezbędne jest wskazanie kodu BDO ze słownika tych kodów. Umożliwiliśmy filtrowanie towarów po nowym parametrze.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy standardowe definicje dokumentów: PWOD (Wytworzenie odpadu, przyjęcie magazynowe), ROD (Przekazanie odpadu, rozchód magazynowy) oraz relację PWOD-gt;ROD. Dokumenty te zawierają dodatkowe pola z danymi niezbędne w integracji z platformą BDO.

Gospodarowanie odpadami

W konfiguracji dodaliśmy folder Definicje dokumentów/Gospodarownia odpadami, służący do włączenia i konfigurowania gospodarowania odpadami.

Gospodarowanie odpadami

W definicji dokumentu wprowadziliśmy możliwość ograniczenia ilości pozycji do jednej. Ma to zastosowanie w gospodarowaniu odpadami, gdzie każdy dokument BDO dotyczy tylko jednego rodzaju odpadu. Nowy, wielowartościowy parametr zastępuje dotychczasowy Pozwalaj na zatwierdzanie dokumentu bez pozycji.

Ceny i rabaty

W cenniku indywidualnym kontrahenta dodaliśmy weryfikator symbolu waluty. Dotąd w pozycji cennika można było wpisać nieistniejący symbol.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy słownik kodów BDO (w folderze Klasyfikacja towarów) oraz czynności do jego synchronizacji ze słownikiem z platformy BDO.

Relacje dokumentów

Ulepszyliśmy obsługę wyboru magazynu w oknie pośrednim relacji. Dodaliśmy możliwość pozostawienia pola bez wartości. Takie ustawienie oznacza, że dokumenty podrzędne dziedziczą magazyn z nadrzędnych.

KSeF

Uprościliśmy wysyłanie faktury do KSeF. Obecnie przed wykonaniem czynności Wyślij nie jest konieczne wykonanie czynności Eksport. Jeśli faktura nie jest wyeksportowana do pliku XML to eksport nastąpi automatycznie przed wysłaniem.

KSeF

Dodaliśmy czynności do pobierania faktur z KSeF w pakietach za dany okres. Służy do tego dedykowana lista KSeF/Pobieranie. Jest to inny sposób pobierania faktur, polegający na wysłaniu żądania i odebraniu danych po pewnym czasie, gdy pakiet zostanie przygotowany przez KSeF.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynność, która umożliwia wysłanie dokumentu przekazania odpadów (ROD) do BDO jako KPO.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy typ systemu zewnętrznego: BDO. Służy on do konfigurowania komunikacji z platformą BDO poprzez założone tam konto. W oknie systemu wyświetlane są również powiązania pomiędzy zapisami w systemie i odpowiadającymi im zapisami w platformie BDO.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynności służące do synchronizacji (parowania) kartotek kontrahentów i ich lokalizacji z odpowiednikami tych zapisów w platformie BDO.

KSeF

Uprościliśmy sposób wyświetlania czynności do wysyłania faktur do KSeF. Dotychczas przy niepustej liście faktur grupa czynności KSeF pojawiała się w menu dwukrotnie – raz dla listy, raz dla wiersza.

KSeF

Dodaliśmy zapisywanie numeru KSeF w zaimportowanym dokumencie. Numer ustalamy na podstawie nazwy pobranego pliku, który go zawiera. W pobranym pliku XML nie występuje pole z numerem nadanym przez KSeF.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynność służącą do pobierania statusu dokumentu wysłanego wcześniej do platformy BDO jako KPO.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy import dokumentów z danych tekstowych w interfejsie HTML.

Workflow

Pozostałe

Zmieniliśmy zachowanie zakładki Struktura Organizacyjna na formularzu Kartoteki pracownika. Zakładka jest widoczna jeżeli w bazie znajduje się struktura z definicją elementu na której w polu Powiązania wybrano Wszystkie. Dzięki temu możliwe jest powiązanie pracownika z elementem struktury bezpośrednio z poziomu Kartoteki pracownika.

BI

Pola wyliczane

W polach wyliczanych jest możliwość skorzystania zarówno z funkcji agregujących np. SUM(), jak również z funkcji okienkowych SUM() OVER() dzięki czemu użytkownik ma większe możliwości tworzenia modeli danych.

Utrwalanie danych

Udostępniono nowy mechanizm utrwalania danych BI dedykowany do utrwalania wyników analiz BI. Nowy mechanizm polega na maksymalnym wykorzystaniu możliwości silnika i serwera SQL, przy minimalnym użyciu aplikacji, co korzystnie wpływa na wydajność procesu utrwalania danych, których źródłem są domeny lub raporty BI. Nowy mechanizm dostępny jest w instalacjach standardowych oraz wielobazowych. Jednocześnie wprowadzono szereg modyfikacji funkcjonalnych i ergonomicznych w istniejących czynnościach do wytwarzania infrastruktury utrwalania, które umożliwiają tworzenie jej komponentów na potrzeby obu mechanizmów utrwalania. Udostępniona została także czynność umożliwiająca szybkie tworzenie kopii wizualizacji, działających w oparciu o dane utrwalane.

Merytoryczne – obszar księgowy

Do standardu dodaliśmy modele danych z obszaru finansowego dotyczące obrotów na kontach oraz zapisów księgowych, które zawierają informacje dotyczące okresów, typów kont czy wartości. Powstałe raporty zawierają parametry, które pozwalają na filtrowanie danych w odniesieni do okresu obrachunkowego, wyboru danych z bufora bądź zaksięgowanych, czy też wskazania rodzaju kont, które interesują użytkownika (bilansowe/wynikowe/pozabilansowe).

Modele danych

W związku ze stałym rozwojem modułu BI niektóre modele danych oraz bazujące na nich definicje wizualizacji na przestrzeni czasu przestały być aktualne. Modele te od wersji 2210 zostały oznaczone jako nieaktualne, a od wersji 2304 zostaną całkowicie usunięte ze standardu Modułu BI. Prosimy o weryfikację czy nie posiadają Państwo gdzieś użytych wymienionych wskaźników. Jeśli w dalszym ciągu chcą z nich Państwo korzystać konieczne jest powielenie standardowych modeli danych, utworzenie dla nich wizualizacji i podmianę w systemie. W Bazie Wiedzy znajduje się szczegółowa lista elementów wytypowanych do usunięcia.

Wizualizacje

Dodane zostało pole „Dodatkowe objaśnienia” dostępne do edycji wyłącznie dla producenta Modułu BI. W Treści zawarte w tym polu będą widoczne w labelu pod wizualizacją typu tabela oraz wykres, a także w tooltipie wskaźnika. Pole służy do przekazywania Użytkownikowi ważnych informacji dotyczących sposobu wyliczania miar oraz prawidłowego użycia danej wizualizacji.

Pola wyliczane

Wprowadziliśmy możliwość doprecyzowania parametrów: typu, długości oraz stylu dla funkcji konwersji w polach wyliczanych. Dzięki temu użytkownik tworząc nowe pola wyliczane w oparciu o konwersję może w łatwy sposób wskazać ich właściwości.

Merytoryczne – obszar kadry i płace

Zaimplementowane zostały nowe modele danych BI z obszaru Kadry i Płace. Umożliwiają m. in. analizę bilansu czasu pracy (ponad/poniżej normy), analizę kwot i składników wynagrodzeń w kontekście firmy, wydziałów i pracowników. analizę fluktuacji i przyczyn zwolnień oraz szczegółowe analizy nieobecności. Nowe modele danych wyposażone są w parametry umożliwiające filtrowanie danych wg dowolnego okresu czasu, wydziałów, pracowników i innych obiektów, dzięki którym możliwe jest analizowanie danych od ogółu do szczegółu.

Modele danych

W związku ze stałym rozwojem modułu BI niektóre modele danych oraz bazujące na nich definicje wizualizacji na przestrzeni czasu przestały być aktualne. Zgodnie z wydanym komunikatem technicznym w kwietniu 2022 elementy te zostały trwale usunięte ze standardu Modułu BI. W Bazie Wiedzy znajduje się szczegółowa lista usuniętych elementów.

Merytoryczne – obszar kadry i płace

Zaimplementowane zostały nowe modele danych BI z obszaru Kadry i Płace. Umożliwiają m. in. analizę kończących się UoP, badań lekarskich, szkoleń BHP, bilans czasu pracy (ponad/poniżej normy), kwot i składników wynagrodzeń w kontekście firmy, wydziałów i pracowników.

Produkcja

Operacje

Z poziomu formularza operacji w zakładce Planowanie umożliwiliśmy edycję dat rozpoczęcia operacji, która sprawdzi się dla tych użytkowników, którzy chcą manualnie planować operacje. W ramach funkcjonalności dodaliśmy także czynność: „Sprawdź konflikty”, która weryfikuje czy przypisany do operacji zasób lub pracownik nie jest zablokowany, lub czy w zaplanowanym czasie operacji nie ma zlecenia serwisowego lub zaplanowanej nieobecności.

Zamówienia

Z poziomu listy Zapotrzebowania i rezerwacje/Zapotrzebowania dodaliśmy nową czynność: „Utwórz dokument„, za pomocą której wprost z tej listy można generować dokumenty zamówień do dostawców. Aby to było możliwe należy pamiętać o zdefiniowaniu bezpośredniej relacji pomiędzy dokumentami ZP – Zlecenie produkcyjne a ZD – Zamówienie do dostawcy.

Technologia

Z poziomu listy Technologie dodaliśmy nową czynność: „Aktualizuj operacje technologii…”, za pomocą której możliwe jest zaktualizowanie wielu operacji, występujących w danej technologii jednocześnie. Po wybraniu tej czynności zostanie wyświetlone okno parametrów, pozwalające na wybór elementów operacji, które mają zostać zaktualizowane.

Rozliczenie zleceń

Dodaliśmy nową listę w obszarze Produkcja o nazwie: „Rozliczenie zleceń„, za pomocą której można podejrzeć zestawienie kosztów oraz wystawionych dokumentów rozchodów (z uwzględnieniem ewentualnych korekt) do wybranego zlecenia produkcyjnego.

Kalkulacja kosztu

Zmieniliśmy podpowiadaną ilość w polu dostępnym w oknie Kalkulacji kosztu o nazwie: „Ilość do przeliczenia„. Pole to domyślnie będzie przyjmować taką samą wartość, jak ilość produktu na zleceniu produkcyjnym, natomiast nie będzie się aktualizować (tak jak miało to miejsce do tej pory) na wartości równe ilościom z dokumentów PWP, powiązanych ze zleceniem. W razie potrzeby pole to jest edytowalne, co daje możliwość przeliczenia kalkulacji kosztu dla dowolnej ilości produktu, wprowadzonej ręcznie przez użytkownika.

Operacje

Poprawiliśmy import operacji wzorcowych z pliku xls, tak aby możliwe było zaimportowanie operacji wraz z ich czasami trwania.

Zlecenie produkcyjne

Dodaliśmy nową czynność: „Sprawdź pokrycie” na liście dokumentów zleceń produkcyjnych, która weryfikuje stan pokrycia zapotrzebowania dla danego zlecenia. Wynikiem zwrotnym może być status:

 • Pełne – gdy mamy 100% dostępnych ilości towarów
 • Częściowe – gdy surowce są dostępne częściowo
 • Nie podlega – gdy towary zostały już wydane w pełnej potrzebnej ilości
 • Brak – gdy brak dostępnych ilości.

Operacje

Rozbudowaliśmy filtr „Stan realizacji” dostępny na liście Operacje w zleceniach o dwa nowe statusy:

 • W realizacji – wyświetlający wszystkie operacje za wyjątkiem tych ze stanem: „Brak” oraz „Zakończone”
 • Niezakończone – wyświetlający wszystkie operacje dla wszystkich stanów realizacji operacji za wyjątkiem „Zakończone”.

Zlecenie produkcyjne

W konfiguracji systemu tj. Produkcja/Kalkulacja dodaliśmy nowy parametr o nazwie: „Wyliczaj wartości rozchodów według wartości obrotów (po zatwierdzeniu dokumentu rozchodu)”. Włączenie parametru powoduje, że pole dostępne na zakładce Surowce na zleceniu produkcyjnym tj. Podrzędne/Rozchód surowców/RozliczonoWartośćCy uwzględnia dokumenty korekt, powiązane z daną pozycją technologiczną.

Osoby w produkcji

Dodaliśmy nowy filtr na liście Produkcja/Osoby/Rzeczywiste do wyszukiwania osób rzeczywistych tj. pracowników wg posiadanych przez nich kompetencji.

Bilans surowców

Do organizatora listy dostępnego na Bilansie surowców dodaliśmy nową właściwość PozycjaTechn.

Osoby w produkcji

Poprawiliśmy błąd występujący podczas planowania operacji o treści: „Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: key”. Problem występował wówczas, gdy została zdefiniowana osoba rzeczywista o pustej kompetencji. Wprowadziliśmy weryfikator, który obecnie blokuje taką możliwość.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Rozliczanie dokumentów

Dodaliśmy możliwość weryfikacji kont na rozliczeniach zapłat poprzez nową czynność o nazwie „Sprawdź konta rozliczeń”. Czynność jest dostępna na raporcie oraz na zapłacie. Z poziomu zapłaty czynność pozwala zweryfikować zgodność kont według symbolu na dodanych w rozliczeniu płatnościach. Jeśli zapłata została rozliczona z kilkoma płatnościami zaksięgowanymi na różne konta rozliczeniowe, pojawia się komunikat o niezgodności kont i w logu pojawia się numer dokumentu rozliczanego i konto. Z poziomu raportu czynność pozwala zweryfikować zgodność kont na zaznaczonych zapłatach. Dodatkowo dodaliśmy pole Aktualne konto z symbolem kont na listę Nierozliczone dokumenty.

Rozliczanie dokumentów

Dla czynności Rozliczanie dokumentów, dostępnej z poziomu listy Rozrachunki wg dokumentów, dodaliśmy możliwość wskazania wielu cech w parametrze „Zgodność cechy”. Dodatkowo wprowadziliśmy możliwość wskazania w parametrze „Pomijaj bez wartości” czy rozrachunki z nieuzupełnioną cechą mają się rozliczać.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Poprawiliśmy prezentację kodu algorytmu na formularzu rachunku bankowego na zakładce Rachunki wirtualne.

Księgowość

Mechanizm podzielonej płatności

Dla definicji dokumentów ewidencji o typie Sprzedaż ewidencja i Zakup ewidencja dodaliśmy w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Definicje dokumentów) na zakładce Rozszerzenie definicji możliwość wskazania trybu ustalania kwoty VAT/MPP na płatnościach. W nowym parametrze można wskazać jedno z dotychczasowych ustawień lub ustawienie „Domyślny”, które powoduje, że dla definicji obowiązuje dotychczasowe ustawienie ogólne (Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Rozrachunki). Wskazany na definicji dokumentów tryb jest ustawieniem nadrzędnym w stosunku do ustawienia ogólnego i dotyczy zarówno dokumentów ewidencji, dla których definicji wskazano indywidualny tryb ustalania kwoty VAT/MPP na płatnościach, jak i dla dokumentów handlowych powiązanych z taką definicją.

Podzielniki kosztów

Dla formularza pracownika dostępnego dla licencji Księga z poziomu dokumentu Lista płac ewidencja w Ewidencji dokumentów udostępniliśmy widok zakładki Kadry – pozostałe/Podzielniki kosztów. Dzięki zmianie możliwa będzie edycja podzielników kosztów dla pracowników z poziomu dokumentu ewidencji, bez konieczności przechodzenia na listę Kadry i płace/Kadry/Pracownicy.

Podzielniki kosztów

Udostępniliśmy nową listę o nazwie Podzielniki kosztów dla folderu Księgowość, którą można włączyć w konfiguracji programu: Narzędzia/Opcje/Księgowość/Ogólne za pomocą parametru „Dodatkowa lista Podzielniki kosztów”. Domyślnie w bazach nowych i konwertowanych wspomniany parametr jest wyłączony. Dzięki nowej funkcjonalności możliwa będzie aktualizacja podzielników kosztów z poziomu jednego miejsca, bez konieczności przechodzenia do różnych kartotek, dla których zdefiniowane są podzielniki kosztów.

Dokumenty Ewidencji

Poprawiliśmy błąd, który pozwalał dodać więcej niż jeden dokument ewidencji z takim samym numerem dodatkowym pomimo ustawionej unikalności tego numeru. Błąd występował w specyficznych przypadkach, np. kiedy w pierwszej kolejności zostały zapisane dokumenty, a następnie w jednoczesnym czasie zostały dla nich wprowadzone takie same numery dodatkowe. Aktualnie system przy ustawionej w konfiguracji unikalności numeru dodatkowego nie pozwala dodać więcej niż jednego dokumentu z tą samą wartością w polu Numer dodatkowy.

Deklaracja CIT-8

Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał wygenerowanie formularza CIT-KW stanowiącego załącznik do zeznania CIT-8. Komunikat błędu występował podczas próby generowania CIT-KW na wersjach programu, które nie zawierały definicji CIT-KW w instalatorze programu. Po dokonaniu zmian załącznik CIT-KW generuje się poprawnie.

Oddział

Dodaliśmy możliwość generowania pozycji złych długów w podatku dochodowym dla każdego oddziału oddzielnie lub łącznie dla wszystkich oddziałów. Na dokumencie ZD dodaliśmy zakładkę Oddział z możliwością wyboru oddziału, a formatkę do generowania pozycji złych długów uzupełniliśmy o parametry dotyczące wyboru oddziałów z lub bez uwzględnienia pododdziałów. Zatwierdzone dokumenty ZD pobierane są do załącznika CIT/WZ na deklaracji CIT-8.

Oddział

Do definicji dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symbolu Oddziału. Dla dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych oddział do numeracji pobiera się ze wskazanego w konfiguracji oddziału ewidencji.
Do wzorów numeracji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodaliśmy możliwość użycia symbolu Oddziału. Oddział środka trwałego wynika z oddziału powiązanego miejsca użytkowania.

CRM

Transakcje

Poprawiliśmy działanie listy Dokumenty, która dostępna jest w formularzu Transakcji. Od tej pory po przypisaniu do Transakcji (poprzez funkcję Dodaj dokumenty dostępną w menu Czynności) umowy cyklicznej, zawartej z kontrahentem będzie widoczna w tej zakładce. Dzięki temu użytkownik szybciej odnajdzie poszukiwaną informację oraz będzie miał pełny obraz relacji z klientem.

Zadania i Zdarzenia

Przywróciliśmy funkcjonalność filtrowania projektów przypisywanych do Zadania ze wskazanym Kontrahentem. Po utworzeniu Zadania, wskazaniu Kontrahenta w kontekście którego będzie realizowane i jego zapisaniu po przejściu na zakładkę Dodatkowe i i otwarciu okna wyboru Projektu na wyświetlonej liście domyślnie zostanie ustawiony w filtrze Kontrahent klient wskazany w Zadaniu.

Kontrahent

Dodaliśmy możliwość importu danych adresowych z portalu geoportal.gov.pl. Po włączeniu parametru Przy wprowadzaniu adresów korzystaj z bazy kodów pocztowych dostępnego w opcjach konfiguracyjnych Kontrahenci i urzędy/Ogólne istnieje możliwość zaimportowania bazy kodów pocztowych do tabeli KodpocztowyAU. Jeśli tabela KodPocztowyAU używana była we wcześniejszych wersjach niż 2210.1.1 to konwersja do tej wersji spowoduje usunięcie znajdujących się dotychczas w tabeli rekordów. Dlatego konieczne będzie pobranie aktualnych danych adresowych przy pomocy opisanej funkcjonalności. Po skorzystaniu z możliwości pobrania danych dostępnej z poziomu Narzędzia/Import danych adresowych, po wpisaniu kodu pocztowego w odpowiednie pole w systemie lista miejscowości oraz ulic będzie filtrowana zgodnie z pasującymi wartościami związanymi z podanym kodem. Funkcjonalność ta pozwala na szybsze dodawanie danych adresowych kontrahenta oraz minimalizuje ryzyko wprowadzenia błędnych danych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37732.

e-mail

Zmieniliśmy sposób podpinania załączników do maila dla wydruków generowanych w dwóch odcinkach. Do tej pory wydruki, jeśli wydruk generowany był w dwóch odcinkach np. potwierdzenie salda to do odbiorcy wysyłane były dwie wiadomości email. Od teraz oba odcinki wysyłane są w jednej wiadomości email. Ułatwi to komunikację z klientami.

e-mail

Dodaliśmy nowy mechanizm oznaczania statusu wysłania maila dla dokumentów handlowych. Na liście Faktur sprzedaży (Handel/Sprzedaż/Faktury sprzedaży) dodaliśmy nowe pole EmailInfo z wartościami wyliczanymi ’Status’ oraz ’Data wysyłki’. Pola ta można wyciągnąć na listę dokumentów poprzez opcję Organizuj widok. Pole Status może przyjmować trzy wartości:

 • Brak – dla dokumentów które nie zostały wysłane
 • Wysłany pocztą CRM – dla dokumentów wysłanych poprzez skonfigurowane konto poczty CRM
 • Wysłany Asystentem – dla dokumentów wysłanych poprzez systemowy mechanizm asystenta

W przypadku wysłania wiadomości poprzez konto poczty CRM ustawiana jest również data wysłania w polu Data wysyłki. Dodatkowo w przypadku dokumentów wysłanych z wcześniejszych wersji systemu pole Status może przybrać wartość Wysłane – dla dokumentów, dla których nie jesteśmy w stanie określić sposobu wysłania, lub Wysłano Pocztą CRM kiedy istnieje relacja pomiędzy wysłanym dokumentem i wiadomością e-mail. Funkcjonalność ta jest uniwersalna i będzie mogła być używana w rozwiązaniach własnych w przypadku innych obiektów, które mogą być wysyłane z systemu.
Nowa funkcjonalność pozwala mieć dokładniejszą informację na temat wysyłki dokumentów handlowych.

SMS

Z dodatku smsing usunęliśmy możliwość integracji z nieaktywną bramką Inteliso (www.sms-api.pl).

Księga inwentarzowa

Środek trwały

Na kartotece środków trwałych udostępniliśmy dodatkową zakładkę Powiązania. Zakładka prezentuje powiązanie kartoteki środka trwałego z obiektami z obszaru Nieruchomości (powiązanie wskazane na obiekcie w polu Inwentarz oraz zakładka Powiązane obiekty) oraz urządzeniami z obszaru Wypożyczenia (powiązanie wskazane na urządzeniu w polu Inwentarz). Zakładka uaktywnia się, gdy operator posiada licencje na obszary Nieruchomości lub Wypożyczalnia oraz na obiekcie lub urządzeniu wskazano powiązanie z daną kartoteką środka trwałego.

Systemowe

Baza danych

Zwiększyliśmy pole Trusted w tabeli Operators z 32 do 256 znaków oraz pole ExternalProviderUserID w tabeli WebProfiles ze 100 do 256 znaków. Pola odpowiedzialne są za Kod systemowego operatora zintegrowanego dostępnego na Operatorze/WebUserze. Dzięki zmianie operatorzy posiadający długie domeny mogą bez przeszkód logować się do naszego systemu wykorzystując usługi AD(Active Directory) czy ADFS(Active Directory Federation Services), tak aby wspólnym źródłem autoryzacji danych były zasoby własnej infrastruktury.

Środowisko

Zakończyliśmy długo zapowiadane wsparcie silnika MySQL. W obecnej wersji po uruchomieniu systemu nie będą widoczne bazy danych oparte o silnik MySQL, wraz z brakiem możliwości utworzenia bazy danych w oparciu o ten silnik. Wszystkie bazy danych MySQL należy przestawić na bazę danych MS SQL Server za pomocą archiwum tekstowego bazy danych w poprzedniej wersji programu.

Framework

Poprawiliśmy działanie funkcjonalności związanej z usuwaniem informacji o zapamiętanych licencji na formularzu Pobrane licencje. Okno pojawia się przed zalogowaniem do systemu w bazach z zaznaczonym parametrem Wybór modułów dostępnym z poziomu Właściwości bazy danych/Operator. We wcześniejszych wersjach czynność działała prawidłowo, ale zwracała nadmiarowo komunikat „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”.

Framework

Zaktualizowaliśmy wersję biblioteki ZXing.Net do wersji 0.16.8 odpowiedzialną za tworzenie kodów kreskowych na wydrukach.

Eksport i import

Poprawiliśmy funkcję eksportu wydruków XtraReports do formatu CSV. Jeżeli w konfiguracji programu zaznaczony zostanie parametr Systemowe/Export i Import/Neutralizuj formuły podczas exportu do csv, wówczas wszystkie wartości, które mogą zostać przez program Excel potraktowane jako wykonywalne formuły, zostaną ujęte w dodatkowe cudzysłowy, tak, aby zabezpieczyć się przed możliwością niekontrolowanego wykonania kodu formuły podczas otwierania arkusza.

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy listę Pliki i konteksty dostępną z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe. Nowa lista agreguję wszystkie możliwe konteksty zapisu w systemie. Prezentacja obywa się w inny sposób dzięki temu będzie prościej zarządzać wpisami dla różnych kontekstów niż w przypadku formularza Narzędzia/Opcje/Systemowe/Pliki.

Framework

Udoskonaliliśmy mechanizm tworzenia słownych wartości dla waluty PLN (.Słownie), tak aby w nie pojawiały się nadmiarowe spacje w wyrażeniu.

Praca hybrydowa

Praca hybrydowa

Dodaliśmy funkcjonalność pozwalającą na przypisanie obszaru do Zadania Pracy hybrydowej. Na formularzu Zadania dostępna jest zakładka Obszar, która zawiera zgodne z posiadaną licencją obszary, w których pracuje klient. Z jej poziomu możemy przypisać do Zadania jeden lub kilka obszarów. Na podstawie tego przypisania odfiltrowywane są Zadania, które wyświetlane są podczas korzystanie z ogólnosystemowego stopera.

Praca hybrydowa

Dodaliśmy funkcjonalność ogólnosystemowego stopera, który może być uruchomiony z dowolnego miejsca w systemie. Stoper dostępny jest z poziomu każdej listy programu na systemowym pasku narzędziowym. Podczas jego uruchomienia użytkownik wskazuje Zadanie Pracy hybrydowej, w kontekście którego będzie rejestrował czas pracy. Lista zadań do wyboru jest odfiltrowana przez pryzmat obszarów do jakich zostały przypisane zadania np. Jeśli na formularzu zadania w zakładce Obszar przypiszemy je do obszaru CRM, to podpowie się ono podczas uruchomienia stopera na listach CRM, natomiast nie będzie widoczne z poziomu list systemu w innych obszarach. Jeśli nie posiadamy zadań przypisanych do obszaru, w którym obecnie pracujemy podczas uruchamiania stopera możemy dodać nowe zadanie lub wyświetlić listę wszystkich przypisanych do nas zadań. Dodatkowo po rozwinięciu menu stopera możemy go uruchomić w kontekście jednego z trzech ostatnich zadań, dla którego rejestrowaliśmy czas pracy. Wprowadzona funkcja pozwala również śledzić czas pracy z zadaniem dzięki zegarowi wyświetlanemu na systemowym pasku narzędziowym. Po najechaniu na niego uzyskamy informację o nazwie zadania, z którym pracujemy, a po kliknięciu przejdziemy do formularza zadania. Funkcjonalność ta usprawni rejestrowanie czasów poświęconych na realizację zadań oraz poprawi ergonomię pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37731.

Praca hybrydowa

Zmieniliśmy nazwę filtra Rodzaj, który jest dostępny z poziomu listy Czas realizacji na Powiązanie. Filtr ten działaj tak samo jak do tej pory czyli pozwala wyświetlić czasy pracy zalogowane do zgłoszenia serwisowego lub do zadania albo z uzupełnionymi uwagami. Zmiana nazwy ułatwi identyfikację filtra.

Projekty

Projekty

Dodaliśmy funkcję rozliczania projektów na podstawie czasów pracy zalogowanych do powiązanych z nimi Zadań pracy hybrydowej. Aby włączyć funkcję należy w ustawieniach konfiguracyjnych w definicji projektu w zakładce Opcje włączyć parametr Rozliczaj i następnie wskazać Definicję dokumentu zapotrzebowania, Definicję dokumentu handlowego oraz Magazyn. Po wprowadzeniu opisanej konfiguracji w formularzu projektu w menu Czynności dostępna będzie opcja Utwórz zapotrzebowanie. Po skorzystaniu z niej w formularzu projektu widoczne będą 2 zakładki: Dokumenty zawierająca utworzone dokument zapotrzebowania oraz dokumenty handlowe oraz Usługi, w której wskazujemy usługi służące do rozliczenia projektu. Po wprowadzeniu opisanych ustawień z poziomu formularza Zadania pracy hybrydowej należy powiązać je z projektem przy pomocy pola Produkt oraz w polu Usługa wskazać usługę, która posłuży do rozliczenia czasów zalogowanych do Zadania (lista usług ograniczona jest do tych wskazanych w projekcie). Następnie możemy przejść do rozliczenia projektu. W formularzu projektu oraz na liście Projekty na pasku narzędziowym dostępna jest funkcja Rozlicz. Po jej wybraniu wskazujemy za jaki okres chcemy rozliczyć projekt. W efekcie zostanie utworzony dokument handlowy rozliczający zarejestrowane czasy pracy do zadań. Jednocześnie wpisy zawierające rozliczone czasy pracy zostaną zablokowane do edycji. Funkcjonalność ta ułatwi i przyśpieszy rozliczanie projektów na podstawie zalogowanych czasów pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37720..

Kadry i Płace

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia), które od 01.09.2022 r. przyjmują następujące wartości:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 6.156,25 zł
 • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 307,81 zł
  • II rok nauki – 369,38 zł
  • III rok nauki – 430,94 zł
  • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 246,25 zł

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 764). Ponadto zaktualizowaliśmy wskaźnik w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne:

 • „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)” dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 01.10.2022 r. przyjmuje wartość 102,7%.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 816). Przedłużyliśmy okres stanu zagrożenia epidemicznego do 31.12.2022 r.:

 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19: 14.03.2020…31.12.2022.

Nieruchomości

Nieruchomości

Struktura nieruchomości przedstawia zestawienia wszystkich obiektów oraz liczników dodanych do systemu. Jeśli wspomniane obiekty zostały dodane w relacji do siebie to są wyświetlane w formie drzewa, czyli z uwzględnieniem hierarchicznej struktury. Obiekty mogą być wiązane w relacji nadrzędny – podrzędny z nieograniczoną liczbą zagnieżdżeń. Dodatkowo można do obiektów dodawać obiekty powiązane, bez określania ich nadrzędności względem siebie. Wówczas ich powiązanie nie będzie widoczne w hierarchicznej strukturze lecz w prawej części ekranu w oknie „Elementy powiązane”.

Nieruchomości

Z poziomu listy Jednostki Organizacyjne dostępna jest funkcjonalność Przemieszczania jednostek organizacyjnych. Pozwala ona na przenoszenie jednostek organizacyjnych wraz z przypisanym do niej inwentarzem do wybranych obiektów z obszaru nieruchomości. Funkcjonalność ta usprawnia przemieszczanie jednostek organizacyjnych oraz inwentarza pomiędzy obiektami nieruchomości.

Nieruchomości

Dodaliśmy możliwość obsługi i rejestrowania stanów liczników mediów w ramach wprowadzonych do systemu obiektów. Liczniki mogą występować jako samodzielne elementy, do których zbierane są kolejne pomiary, jak również być elementem struktury i być podrzędnymi elementami obiektów. Stany liczników są przechowywane w systemie jako pomiary, a użytkownik ma dostęp do informacji o historycznych zapisach oraz przyrostach wartości stanów liczników.

Nieruchomości

Dla obiektów wprowadzonych w ramach obszaru Nieruchomości dodaliśmy możliwość obsługi najmów poszczególnych obiektów. W systemie gromadzimy informacje o wszystkich najmach, które zostały zrealizowane lub są w trakcie trwania. Funkcja pozwala w szybki sposób zidentyfikować obiekty dostępne i niedostępne w zadanym okresie czasu Zrealizowane najmy można następnie rozliczać za pomocą stawek dziennych lub godzinowych, stawek za obiekt lub stawek za dzień w przeliczeniu na metry kwadratowe powierzchni i generować dokumenty handlowe.

Nieruchomości

Obszar Nieruchomości pozwala na dodawanie i przechowywanie Polis ubezpieczeniowych. Polisy mogą być przypisane do dowolnego obiektu zapisanego w strukturze nieruchomości systemu. Do każdej zawartej i zarejestrowanej w systemie Polisy istnieje możliwość zgłoszenia Szkody. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może na bieżąco kontrolować czas obowiązywania polis jak również śledzić powstałe Szkody i monitorować postęp ich usuwania.

Nieruchomości

Do każdego obiektu dodanego w strukturze nieruchomości dodaliśmy możliwość rejestrowania zdarzeń incydentalnych takich jak awarie czy naprawy. Zadanie incydentalne służą do odnotowywania nieplanowanych prac na danym obiekcie. Funkcjonalność ta pozwala rejestrować historię napraw i modyfikacji obiektu po zaistnieniu nieplanowanych wydarzeń losowych.

Nieruchomości

W obszarze Nieruchomości w systemie dodaliśmy możliwość wprowadzenia zaplanowanych wcześniej zdarzeń takich jak przeglądy czy remonty. Funkcjonalność ta pozwala na zaplanowanie prowadzonych prac dla wszystkich nieruchomości, a wprowadzone w ten sposób zdarzenia mogą mieć również wpływ na dostępność poszczególnych obiektów pod wynajem w danym terminie.

Produkcja

Harmonogram

Zmodyfikowaliśmy wyświetlany opis na operacji na harmonogramie o dodanie nowych pól:

 • Rozpoczęcie i Zakończenie
 • Czas
 • Termin wykonania.

Handel

Zamówienia i oferty

Dodaliśmy obsługę zamówień wewnętrznych. Zamówienie takie może zawierać wskazanie dwóch magazynów: docelowego i źródłowego. Standardowo w relacji do niego powstaje dokument MM. Zamówienia wewnętrzne mają osobną listę.

Zamówienia i oferty

Umożliwiliśmy anulowanie nierozliczonych pozycji korekty zamówienia w sytuacji, gdy znajduje się ona w zamkniętym okresie magazynowym.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy wyświetlanie pozycji zleceń produkcyjnych na liście pozycji dokumentów.

CRM

e-mail

Poprawiliśmy występujący w wersji okienkowej problem otwierania części linków zamieszczonych w treści wiadomości email polegający na wyświetlaniu komunikatów związanych z błędem skryptu na stronie. Od teraz wysłane linki otwierają właściwą stronę internetową w domyślnej przeglądarce.

Wersja multi

Ewidencja Środków Pieniężnych

Zapłata

Poprawiliśmy błąd, który nie pozwalał na dołączenie zaliczki z poziomu wpłaty/wypłaty na raporcie w Ewidencji Środków Pieniężnych. Dotychczas po wybraniu opcji „Dołącz jako zaliczkę” widoczne były jedynie dokumenty z tego samego miesiąca co zapłata. Po dokonaniu zmian widoczne są wszystkie dokumenty zgodnie ze wskazanym okresem.

Systemowe

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy zasadę działania formularza Elementy definicji XML dostępnej, m.in. na Opcje/Ogólne/Jednolity plik kontrolny/Definicja XML dla pól Kod C# eksportu, Kod C# importu oraz Kod C# widoczności. We wcześniejszych wersjach istniała możliwość „zepsucia” składni kodu poprzez przełamanie za pomocą entera.

HTML

Listy

Poprawiliśmy formatowanie i wyświetlanie sum dla kolumn zawierających liczby w tabelach BI. W poprzedniej wersji kolumny zawierające dane liczbowe w tabelach BI były domyślnie wyrównywane do lewej strony (zamiast do prawej), oraz nie miały domyślnie włączonego podsumowania.

Formularze

Poprawiliśmy wymiarowanie okien dialogowych (np. okien z parametrami wydruków lub czynności). W poprzedniej wersji na tego typu oknach mógł pojawiać się nadmiarowy pionowy pasek przewijania (scroll-bar).

Listy

Poprawiliśmy możliwość zaznaczania wszystkich wierszy poprzez kliknięcie w ikonę zaznaczania w nagłówku na listach posiadających strukturę „drzewa” (np. pozycje budżetu na projekcie CRM, lista dostępnych pól na organizatorze listy czy lista praw dostępu na formularzu roli systemowej).

Bezpieczeństwo

Na stronie logowania poprawiliśmy zawartość odpowiedzi przysyłanej z serwera w przypadku podania niepoprawnej nazwy użytkownika lub hasła, tak, aby na podstawie przesłanego komunikatu nie można było określić czy podana została niepoprawna nazwa użytkownika czy hasło (zabezpieczenie przed próbą odgadywania nazw użytkowników w systemie na podstawie zwracanego komunikatu).

Listy

Dodaliśmy nową kontrolkę umożliwiającą w wersji HTML wyświetlenie listy w postaci kart („kafelków”). Aby skorzystać z nowego widoku listy, należy w Organizatorze listy na zakładce Form.xml umieścić tag lt;Cardsgt; zamiast tagu lt;Gridgt;. W odróżnieniu od kontrolki Grid, nowa kontrolka może zawierać nie tylko elementy Field, ale również elementy grupujące (takie jak Row i Stack), które umożliwiają odpowiednie ułożenie pól na pojedynczej karcie.

Interfejs użytkownika

W najnowszej wersji dodaliśmy możliwość zbiorczego zarządzania widokami startowymi i ulubionymi. W celu wejścia w konfigurację widoku startowego i folderów ulubionych należy na dowolnej liście kliknąć przycisk Lista, wybrać Zaawansowane/Organizuj foldery a następnie zakładkę Startowy i ulubione. Na zakładce istnieje możliwość określenia folderu startowego oraz listy folderów ulubionych i zapisanie ich w określonym kontekście (roli, operatora itp.) – w zależności od posiadanych praw. Obok nowej funkcjonalności nadal pozostaje możliwość ustawienia aktualnego folderu jako startowego oraz dodania aktualnego folderu do ulubionych poprzez ikonę gwiazdka znajdującą się obok nazwy folderu – ale wówczas zapis zmian następuje wyłącznie w ramach bieżącego kontekstu (operatora).

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy wyświetlanie polskich liter w nagłówku listy wyboru (lookup). Niepoprawne wyświetlanie występowało np. w Ewidencji dokumentów, przy uruchomieniu czynności Kopiuj dokument i otwarciu listy podpowiedzi dla pola Dokument źródłowy.

Kanały RSS

Poprawiliśmy wyświetlanie zawartości kanałów RSS w Panelu użytkownika. W przypadku niektórych kanałów – pomimo wpisania poprawnego adresu w konfiguracji programu – pojawiał się komunikat Kanał informacji jest niedostępny. Dodatkowo poprawiliśmy wymiarowanie miniatur (grafik), jeżeli wiadomości w dostarczonym kanale zawierają zdjęcia.

Listy

Dodaliśmy możliwość eksportowania zapisów z listy do schowka (clipbioard). W przypadku folderów zawierających listy (np. Faktury sprzedaży) funkcja dostępna jest w menu Lista\Lista\Kopiuj do schowka. Natomiast w przypadku formularzy zawierających listę (np. formularz faktury sprzedaży z listą pozycji) funkcja jest dostępna w menu Formularz\Lista\Kopiuj do schowka (w przypadku kilku list umieszczonych na jednym formularzu w menu pojawia się kilka pozycji Kopiuj do schowka z dodaną nazwą listy). Wykonanie funkcji powoduje przesłanie zawartości listy (w postaci tekstowej, z kolumnami oddzielanymi tabulatorami) do schowka komputera użytkownika (skąd można te dane wkleić np. do arkusza Excel). Jeżeli lista posiada możliwość zaznaczania pozycji (check-boxy po lewej stronie listy) kopiowane są zaznaczone zapisy (w celu wyeksportowania wszystkich pozycji należy najpierw wykonać Zaznacz wszystko przez kliknięcie ikony zaznaczania w nagłówku listy). Jeżeli lista nie posiada możliwości zaznaczania (np. tabele na panelach BI) wówczas zawsze kopiowane są wszystkie pozycje z listy.

Lookupy, słowniki, combo

Poprawiliśmy wybieranie wartości z listy podpowiedzi (drop-down) za pomocą myszy. W poprzedniej wersji rozwinięcie listy podpowiedzi (np. lista definicji dokumentu, lista miejscowości itp) i kliknięcie myszą blisko prawej krawędzi listy nie powodowało ustawienia wskazanej pozycji (konieczne było kliknięcie w środkowej lub lewej części listy podpowiedzi).

Pulpity HR

Struktura HR

Dodaliśmy w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika zakładkę Ogólne/Struktura HR, przedstawiającą strukturę podległościową pracowników w firmie wraz podstawowymi informacjami na temat współpracowników. Widoczność zakładki „Struktura HR” zależna jest od ustawienia parametru „Struktura HR widoczna w panelu użytkownika” dostępnego w konfiguracji programu w zakładce Pulpity/Pulpit HR w sekcji „Ogólne”. Parametr domyślnie przyjmuje wartość „Nie”. Ustawienie powyższego parametru na „Tak” spowoduje, że w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika będzie dostępna zakładka Ogólne/Struktura HR. Na zakładce „Struktura HR” oprócz imienia i nazwiska, stanowiska oraz wydziału w standardzie została również obsłużona widoczność adresu e-mail oraz numeru telefonu. Widoczność numeru telefonu poszczególnych pracowników zależna jest od „Celu” wskazanego na formularzu „Dane kontaktowe” w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane kontaktowe. Jeśli kontakt telefoniczny będzie miał wskazany jako cel „Publikowany w pulpitach”, wówczas dany numer telefonu będzie widoczny przy danym pracowniku w Strukturze HR.

Dane finansowe

Udostępniliśmy w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika na formularzu wypłaty zakładkę „Elementy”, na której będą widoczne naliczone na wypłacie elementy wynagrodzenia. W Pulpicie pracownika wypłaty dostępne są w zakładce Pulpit pracownika/Dane finansowe/Wypłaty. Natomiast w przypadku Pulpitu kierownika wypłaty będą widoczne w zakładce Pulpit kierownika/Dane o pracownikach/Wypłaty po wcześniejszym ustawieniu w konfiguracji na zakładce Pulpity/Pulpit HR parametru „W pulpicie kierownika wyświetlaj wypłaty pracowników” na Tak.

Pulpit kierownika

Dane o pracownikach

Dodaliśmy w Pulpicie kierownika nową zakładkę Pulpit kierownika/Umowy/Umowy o pracę. Zakładka prezentuje listę umów o pracę podległych kierownikowi pracowników. W ramach tej listy są wyświetlane następujące dane dotyczące umów o pracę: Kod pracownika, Nazwisko i imię pracownika, Numer umowy o pracę, Okres trwania umowy o pracę oraz Typ umowy o pracę. Uwaga: Zakładka „Umowy o pracę” będzie od razu widoczna w istniejących bazach. W celu jej ukrycia należy zablokować na prawach jej widoczność dla odpowiednich operatorów.

Dane o pracownikach

W Pulpicie kierownika udostępniliśmy listę wypłat podległych pracowników w sekcji Pulpit kierownika/Dane o pracownikach/Wypłaty. Widoczność listy regulowana jest parametrem „W pulpicie kierownika wyświetlaj wypłaty pracowników” dostępnym w konfiguracji w zakładce Pulpity/Pulpit HR w sekcji „Ogólne”. Parametr domyślnie jest ustawiony jako „Nie”, co oznacza że zakładka „Wypłaty” nie będzie widoczna w Pulpicie kierownika.


Pulpit pracownika

Dane finansowe

W Pulpicie pracownika w części „Dane finansowe” dodaliśmy zakładkę „PKZP, ZFM”, gdzie będą wyświetlane informacje dotyczące funduszy pożyczkowych pracownika. Uwaga: Fundusze pożyczkowe będą widoczne w Pulpicie pracownika, jeżeli w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/PKZP, ZFM, …/Definicje PZKP, ZFM, … na definicji funduszu pożyczkowego na zakładce „Prawa danych” zostaną nadane prawa dla odpowiednich operatorów.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Zmieniliśmy wyświetlanie przycisku Czynności w górnym menu każdej z list z obszaru Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego. Obecnie jeżeli pod przyciskiem nie ma żadnej czynności, przycisk nie wyświetla się.

Sprzedaż

Umożliwiliśmy użytkownikom pulpitu samodzielne dodawanie logo firmy do wydruku faktury. Funkcja dostępna jest jako opcja konfiguracyjna pod ikoną koła zębatego. Logo dodane w postaci pliku graficznego można umieścić po lewej, prawej lub pośrodku nagłówka wydruku.

Kadry i Płace

Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika

Dodaliśmy w funkcjonalności „Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika” możliwość ustawienia dostępu do zatwierdzonych dokumentów handlowych pochodzących z funkcjonalności „Zarządzanie odzieżą roboczą”. W tym celu w konfiguracji funkcjonalności „Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika” dodaliśmy parametr sterujący dostępem do danych „Dostęp do danych modułu Odzieży Roboczej w pulpicie Pracownika i Kierownika”. Parametr przyjmuje domyślną wartość „Nie”. Zaznaczenie powyższego parametru na „Tak” umożliwia odwołanie się we własnym dodatku do dokumentu handlowego pochodzącego z funkcjonalności „Zarządzanie odzieżą roboczą”, tak aby dokumenty mogły być widoczne w pulpitach.

BI

BI w pulpitach

Zaimplementowane zostały nowe analizy BI w formie raportów i wskaźników z obszaru Kadry i Płace. Posiadają one kontekst zalogowanego operatora i dedykowane są do użycia w Pulpicie Pracownika. Dzięki nim Pracownik po zalogowaniu do swojego konta, będzie mógł analizować swoje dane m. in. w zakresie nieobecności i wynagrodzeń.

HTML

Android\Menu aplikacji

Wprowadziliśmy możliwość przełączenia wyglądu menu folderów w aplikacji mobilnej. W menu głównym programu, na górnym pasku (obok ikony „wyszukaj”) został umieszony przycisk umożliwiający przełączenie wyglądu menu folderów pomiędzy układem „kafelków” oraz „listy”.

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji CIT-ST dla każdego oddziału typu Firma. CIT-ST można naliczać dla każdego oddziału firmowego, który na zakładce Oddział/Deklaracje/Ogólne w sekcji Deklaracje ma włączone naliczenie deklaracji CIT.
Formularz deklaracji CIT-ST wyposażyliśmy w Oddział, z możliwością ustawienia oddziału firmowego, dla którego dokonuje się obliczenia. Domyślnie oddział na deklaracji ustawia się na podstawie wartości wskazanej w filtrze Oddział na liście, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z domyślnego oddziału wskazanego na uprawnienia operatora. Deklaracja wylicza się z uwzględnieniem zakresu dat podokresu obrachunkowego danej firmy. Na zakładkę Oddziały w deklaracji CIT-ST pobierają się jedynie oddziały wybranej w CIT-ST firmy, analogicznie na załącznik CIT-ST/A – jedynie pododdziały firmy, dla której CIT-ST jest naliczany.
Do nagłówka deklaracji informacje o składającym podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu firma. Dla zatwierdzonej deklaracji można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji IFT-2 oraz IFT-2R dla każdego oddziału typu Firma. IFT można naliczać dla każdego oddziału firmowego, który na zakładce Oddział/Deklaracje/Ogólne w sekcji Deklaracje ma włączone naliczenie deklaracji CIT.
Formularz deklaracji IFT-2/2R wyposażyliśmy w Oddział, z możliwością ustawienia oddziału firmowego, dla którego dokonuje się obliczenia. Domyślnie oddział na deklaracji ustawia się na podstawie wartości wskazanej w filtrze Oddział na liście, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z domyślnego oddziału wskazanego na uprawnienia operatora. Deklaracje roczne wyliczają się z uwzględnieniem zakresu dat podokresu obrachunkowego danej firmy.
Do nagłówka deklaracji informacje o składającym podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu firma.Informacja o urzędzie skarbowym do deklaracji pobiera się z pola Urząd skarbowy dostępnego w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, pola Urzędy skarbowe właściwe w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Dla zatwierdzonej deklaracji można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość utworzenia e-Sprawozdania finansowego dla każdego oddziału typu Firma. Formularz sprawozdania finansowego wyposażyliśmy w zakładkę Oddział, z możliwością wyboru oddziału firmowego, dla którego dokonuje się obliczenia. Domyślnie oddział na deklaracji ustawia się z kontekstu listy, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze.
W części sprawozdań: Wyniki zestawień (Bilans, Rachunek zysków i strat, itd.) możliwe są do wyboru wyniki zestawień księgowych z firmy zgodnej z firmą wskazaną na sprawozdaniu finansowym.
Pole: Za okres na sprawozdaniu wylicza się z uwzględnieniem zakresu dat podokresu obrachunkowego danej firmy.
Do Nagłówka oraz Wprowadzenia do sprawozdania, informacje o podmiocie, urzędzie skarbowym, KRS oraz PKD pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu firma.
Dla zatwierdzonego sprawozdania finansowego można wygenerować e-Sprawozdanie.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość utworzenia zawiadomienia ZAW-NR dla każdego oddziału typu Firma. Zawiadomienie można naliczać dla każdego oddziału firmowego, który na zakładce Oddział/Deklaracje/Ogólne w sekcji Deklaracje ma włączone naliczenie deklaracji VAT.
Formularz zawiadomienia ZAW-NR wyposażyliśmy w Oddział, który ustawia się na podstawie wartości wskazanej w filtrze Oddział na liście, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z domyślnego oddziału wskazanego na uprawnienia operatora.
Do nagłówka deklaracji informacje o podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu Firma.
Informacja o urzędzie skarbowym do deklaracji pobiera się z pola Urząd skarbowy dostępnego w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne.
Na dokumencie ZAW-NR utworzonym poprzez czynność na liście Przelewy: Utwórz Zawiadomienie ZAW-NR oddział firmowy ustawia się na podstawie oddziału EŚP z przelewu.

Wielofirmowość

Dostosowaliśmy generowanie Jednolitych Plików Kontrolny JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KR, JPK_WB do działania w konfiguracji wielofirmowej. Podczas generowania plików wymagane jest wprowadzenie oddziału, który jest źródłem danych nagłówkowych dotyczących podmiotu (firmy). Ponadto definicja JPK_FA została wzbogacona w części merytorycznej o prezentowanie danych sprzedawcy z danych oddziału (firmy).

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość obliczania zestawienia księgowego dla wielu firm (oddziałów typu firma) jednocześnie. Aby zestawienie księgowe prezentowało wynik z wielu firm należy w parametrze obliczeń Firmy, na liście Definicje zestawień księgowych, wskazać wiele firm, a następnie wykonać obliczenie. Na wyniku zestawienia, w części: Informacja o wyrażeniu, w parametrach obliczeń jest zapisana informacja, dla jakich firm wykonano obliczenie. Na formatce zapisywania wyniku zestawienia obliczonego dla wielu firm w polu: Oddział można wskazać, do którego oddziału chcemy przyporządkować wynik.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dostosowaliśmy obsługę Magazynu Walut. W oknie generowania różnic kursowych MW dodaliśmy wymagany parametr Oddział, dzięki czemu różnice kursowe generowane są dla każdej firmy oddzielnie.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dostosowaliśmy obsługę Delegacji PWS. Dokumenty ewidencji dodawane na Kosztach etapów delegacji oraz Wypłaty dodawane w części Zaliczki są odfiltrowane wg zgodnej firmy z firmą delegacji PWS.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość generowania rozliczeń kasowych VAT (w tym generowanie złych długów VAT) dla firmy i oddziału oddzielnie lub łącznie dla wszystkich oddziałów w ramach tej samej firmy.
W dokumencie ewidencji RKVE, w czynności generowania rozliczeń kasowych VAT, dodaliśmy parametry wyboru oddziału, dla którego mają być generowane pozycje rozliczenia VAT. Dokument można zapisać jeśli pozycje w dokumencie pochodzą z tej samej firmy. Dane z firmowych RKVE trafiają do odpowiednich rejestrów VAT oraz do deklaracji VAT-7 oraz JPK_V7 ze zgodnej firmy.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji VAT-UE dla każdego oddziału typu Firma. Do naliczenia deklaracji VAT-UE należy włączyć w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, sekcja Deklaracje parametr dostępności naliczania deklaracji VAT: Naliczaj. Informacja o urzędzie skarbowym do deklaracji pobiera się z pola Urząd skarbowy dostępnej w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne.
Na formularzu deklaracji VAT-UE dodaliśmy parametr obliczeniowy: Oddział Firmy, widoczny na zakładce Ogólne deklaracji. Domyślnie oddział na deklarację przepisuje się z kontekstu listy, a w przypadku braku ustawienia na liście oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze.
Deklaracja firmowa VAT-UE oblicza się na podstawie dokumentów z oddziałem firmowym wyliczonym na podstawie oddziału, zgodnym z oddziałem firmowym deklaracji.
Dane nagłówkowe deklaracji VAT-UE wyliczonej dla firmy, tj. informacje o podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej.
Dla zatwierdzonej deklaracji VAT-UE można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy obsługę definiowania oraz wyliczania zestawień księgowych dla każdego oddziału typu Firma. Dana definicja zestawienia księgowego może funkcjonować jako definicja uniwersalna, służąca do wyliczeń w każdej firmie (bez wskazania oddziału na zakładce Oddział) lub może funkcjonować jako definicja przypisana do konkretnej firmy (poprzez wskazanie oddziału na zakładce Oddział). Przypisanie definicji zestawienia do oddziału powoduje, że lookup kont na wyrażeniach ogranicza się do przypisanej firmy.
Obliczanie zestawienia księgowego odbywa się w kontekście wskazanej firmy. W tym celu na liście Księgowość/Definicje zestawień księgowych dodaliśmy dodatkowy filtr do obliczeń: Firma. Wskazanie firmy w filtrze oraz wykonanie na zestawieniu funkcji Oblicz powoduje, że zestawienia na podstawie zdefiniowanych wyrażeń pobierają dane z konkretnej firmy, w kontekście której zostało wykonane obliczenie. Zapisywany wynik obliczenia otrzymuje informacje o firmie, dla której zostało wykonane obliczenie, co jest widoczne w Parametrach naliczenia wyniku.
Dodatkowo w wielofirmowości czynność Kopiuj zestawienie wyposażyliśmy w możliwość kopiowania zestawień sprawozdawczych (np. CIT8, BilansInna) wraz z wszystkimi niezbędnymi oznaczeniami, weryfikatorami oraz blokadami. W tym celu na formatce czynności kopiowania pojawił się parametr: „Jako sprawozdawcze”. Dzięki temu, w jednej bazie danych, firmy będą miały możliwość skorzystania z odrębnie zdefiniowanych zestawień księgowych na potrzeby CIT-8 czy sprawozdań finansowych.
Deklaracje CIT-8 podczas wyliczania pobierają dane do wyliczeń z zestawienia księgowego przypisanego do firmy, a jeżeli takiego brak to z ogólnego zestawienia CIT8 bez firmy.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji CIT-8 dla każdego oddziału typu Firma. W konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, sekcja Deklaracje dodaliśmy parametr dostępności naliczania deklaracji CIT-8.
Formularz deklaracji CIT-8 wyposażyliśmy w zakładkę Oddział, z możliwością wyboru oddziału firmowego, dla którego dokonuje się obliczenia. Domyślnie oddział na deklaracji ustawia się z kontekstu listy, a w przypadku braku wskazania na liście oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze.
Deklaracja CIT-8 podczas wyliczania pobiera dane z zestawień księgowych CIT-8 i CIT-8 zyski kapitałowe przypisanych do firmy (zakładka Oddział na definicji zestawienia księgowego), a w przypadku braku zestawień firmowych – z ogólnych zestawień o typie CIT8 i CIT8ZK bez wskazanej firmy na zakładce Oddział.
Dodatkowo załącznik WZ dla firmowej deklaracji CIT-8 pobiera dane z zatwierdzonych dokumentów Złych długów CIT utworzonych ze zgodnej firmy.
Zaliczki i deklaracje roczne oddziałów firmowych wyliczają się z uwzględnieniem zakresu dat podokresu obrachunkowego danej firmy.
Do nagłówka deklaracji informacje o podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej wgranej na oddziale typu firma.
Informacja o urzędzie skarbowym do deklaracji pobiera się z pola Urząd skarbowy dostępnej w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne.
Dla zatwierdzonej deklaracji rocznej można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania deklaracji VAT-7 i pliku JPK_V7 dla oddziału firmowego. Do naliczenia deklaracji VAT-7 należy włączyć w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, sekcja Deklaracje parametr dostępności naliczania deklaracji VAT: Naliczaj. Po włączeniu parametru w konfiguracji oddziału, pojawia się zakładka Dane VAT, gdzie mogą być przechowywane informacje o współczynnikach i prewspółczynnikach oddziału, adres e-mail dla JPK_V7 oraz dane osoby odpowiedzialnej za wypełnienie deklaracji.
Na formularzu deklaracji VAT-7 dodaliśmy parametr obliczeniowy: Oddział Firmy, widoczny na zakładce Ogólne deklaracji. Domyślnie oddział na deklarację przepisuje się z kontekstu listy, a w przypadku braku ustawienia na liście, oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze. Deklaracja firmowa VAT-7 oblicza się na podstawie dokumentów z oddziałem firmowym wyliczonym na podstawie oddziału, zgodnym z oddziałem firmowym deklaracji. Podczas wyliczania wartości pól w deklaracji uwzględniane są wartości współczynników wprowadzonych w konfiguracji oddziału. Deklaracja firmowa jest deklaracją sprawozdawczą. Informacje na deklaracji firmowej VAT-7 o urzędzie skarbowym oraz numerze rachunku bankowego wykazywanego na płatności do deklaracji pobiera się odpowiednio z pól Urząd skarbowy oraz Indywidualny numer rachunku bankowego, dostępnych w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne.
Deklaracja firmowa po zatwierdzeniu trafia do Ewidencji dokumentów. Oddział na dokumencie ewidencji domyślnie przenosi się z oddziału deklaracji.
Istnieje również możliwość naliczenia deklaracji cząstkowych dla oddziałów należących do oddziału firmowego. Do naliczenia deklaracji VAT-7 cząstkowej należy włączyć w konfiguracji oddziału firmowego Oddział/Deklaracje/Ogólne, sekcja Deklaracje parametr dostępności naliczania deklaracji VAT: Naliczaj cząstkową. Po naliczeniu i zatwierdzeniu deklaracji cząstkowych w oddziałach można utworzyć deklarację zbiorczą firmową.
Deklaracja firmowa jest podstawą do wyliczenia JPK_V7 firmowego. Przed generowaniem pliku JPK_V7 należy uzupełnić adres email w konfiguracji oddziału Oddział/Deklaracje/Dane VAT. Dane do części deklaracyjnej pliku JPK_V7 są pobierane z zatwierdzonej deklaracji, naliczonej dla danego oddziału (w przypadku deklaracji cząstkowych) i naliczonej dla danej firmy (z deklaracji firmowej). Dane do części ewidencyjnej JPK_V7 pobierają się z dokumentów z oddziałem firmowym wyliczonym na podstawie oddziału, zgodnym z oddziałem firmowym pliku JPK. W przypadku deklaracji cząstkowych – zawęża się do zgodności oddziału.
Dane nagłówkowe JPK_V7 wyliczonego dla firmy, tj. informacje o podmiocie oraz urzędzie skarbowym pobierane są z konfiguracji oddziału i licencji historycznej.

Wielofirmowość

Dostosowaliśmy tworzenie not korygujących do konfiguracji wielofirmowej.

 • Noty naliczane przy pomocy czynności na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty muszą być naliczane dla dokumentów ze zgodnej firmy. W polu Oddział na naliczonej nocie ustawia się firma, dla której naliczenie jest wykonywane. W wieloodziałowości rozszerzonej działanie zostaje bez zmian, tj. oddział na naliczonej nocie ustawia się z domyślnego oddziału aktualnie zalogowanego uprawnienia.
 • Jeżeli noty korygujące tworzone są na liście Ewidencja dokumentów/Noty korygujące to oddział i firma dodawanej noty są ustawiane z kontekstu listy, tj. z oddziału jaki jest ustawiony w filtrze nad listą, a możliwe do wybrania do korekty dokumenty podpowiadają się w obrębie firmy z noty. W wieloodziałowości rozszerzonej działanie zostaje bez zmian, tj. możliwe są do wybrania do korekty dokumenty ze wszystkich oddziałów.

Dodatkowo dostosowaliśmy działanie czynności „Koryguj” dostępnej na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty oraz bezpośrednio na dokumentach dodawanych w ewidencji do konfiguracji wielofirmowej. Po wykonaniu czynności, oddział i firma na nowo dodanym dokumencie ustawiają się z dokumentu korygowanego. W wieloodziałowości rozszerzonej działanie pozostało bez zmian, tj. Oddział na nowo stworzonym dokumencie ustawia się z domyślnego oddziału aktualnie zalogowanego uprawnienia.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) wprowadzaliśmy zmiany w obsłudze modułu Księga Inwentarzowa.
Dla kartotek środków trwałych, WNiP oraz wyposażenia dodaliśmy powiązanie z oddziałem i firmą poprzez wybrane miejsce użytkowania. Z tego względu w konfiguracji modułu Księga Inwentarzowa domyślnie zostały zaznaczone parametry związane z wymagalnością miejsca użytkowania bez możliwości edycji oraz na definicji miejsca użytkowania dodaliśmy wymóg wyboru oddziału o typie Dokumentowy. Zmiana miejsca użytkowania na środkach może się odbywać tylko w obrębie firmy. W przypadku przeniesienia środka do innej firmy musi on zostać zlikwidowany w dotychczasowej firmie.
Na dokumentach środków trwałych dodaliśmy zakładkę Oddział, przy dodawaniu dokumentów jest on domyślnie inicjowany z kontekstu listy, a zarazem odfiltrowuje kartoteki ze zgodną firmą.
Dla czynności zbiorczego naliczania amortyzacji, inwentaryzacji i likwidacji umożliwiliśmy naliczanie zbiorcze dla wielu firm jednocześnie, gdzie domyślnie czynności rozdzielają naliczenia według firmy z ustawieniem na wygenerowanych dokumentach oddziału o typie Dokumentowy.
Do definicji dokumentów oraz numeracji środków trwałych dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symbolu Firmy oraz Oddziału. Dla dokumentów środków trwałych Oddział i Firma odczytywane są z oddziału na zakładce Oddział.
Do wzorów numeracji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodaliśmy możliwość użycia symboli Oddziału {O} i Firmy {F}. Oddział i Firma środka trwałego wynikają z oddziału powiązanego miejsca użytkowania.

Wielofirmowość

Do definicji dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symboli Oddziału i Firmy. Dla dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych Oddział i Firma są odczytywane ze wskazanego w konfiguracji oddziału ewidencji.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość naliczania dokumentów RMK dla firmy.
Na kartotece kosztu oraz dokumencie RMK dodaliśmy zakładkę Oddział. Domyślnie oddział przypisuje się z kontekstu listy, w przypadku braku ustawienia na liście oddział pobiera się z uprawnienia na operatorze.
Dla czynności Naliczanie/Wartości kosztu RMK w Ewidencji dokumentów w oknie Koszt RMK pozycje kosztów są filtrowane według zgodnej firmy z dokumentu ewidencji z firmą z dokumentu kosztowego. Podobnie działa filtrowanie na kartotece kosztu w obrotach RMK w oknie pola Ewidencja, gdzie dokumenty ewidencji są filtrowane według firmy z kosztu.
Dla czynności Nalicz, dostępnej na dokumencie RMK dodaliśmy pole Oddział i Podooddziały. Domyślnie oddział jest inicjowany z dokumentu RMK i jest wymagany do uzupełnienia. Dokument RMK można zapisać, jeśli pozycje w dokumencie pochodzą z tej samej firmy.
Do definicji dokumentu RMK oraz wzorów numeracji kartotek kosztów dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symbolu Firmy oraz Oddziału. Oddział i Firma odczytywane są z oddziału wskazanego na dokumencie.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) zabezpieczyliśmy powiązanie rachunków VAT z rachunkami rozliczeniowymi. Jako powiązany rachunek VAT lub rachunek rozliczeniowy można wskazać tylko ewidencje ze zgodnej firmy.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość kopiowania wzorcowego planu kont pomiędzy firmami. Na listach Plan kont i Obroty i salda udostępniliśmy czynność do kopiowaniaKopiuj konta do innej firmy” z możliwością kopiowania całego planu kont lub zaznaczonych kont z jednej firmy do drugiej w obrębie tego samego okresu obrachunkowego. Czynność kopiuje konta syntetyczne wraz z analitykami. Na formatce czynności możliwe jest wskazanie pojedynczej firmy docelowej lub wielu. Konta są kopiowane z pełnymi definicjami analityk i słownikami. Firma źródłowa na formatce czynności, z której następuje kopiowanie kont jest pobierana z kontekstu listy.

Wielofirmowość

W numeratorze definicji deklaracji księgowych dodaliśmy serię oddziału firmowego: Oddział.Deklaracja.Seria, jako drugą pozycje w numeratorze. Seria oddziału jest pobierana z konfiguracji oddziału Oddział/Deklaracje/Ogólne z pola Seria deklaracji.

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość generowania pozycji złych długów w podatku dochodowym CIT dla firmy i oddziału oddzielnie lub łącznie dla wszystkich oddziałów w ramach tej samej firmy. Na dokumencie ZD dodaliśmy zakładkę Oddział z możliwością wyboru oddziału, a formatkę do generowania pozycji złych długów uzupełniliśmy o parametry dotyczące wyboru oddziałów z uwzględnieniem pododdziałów. Dokument można zapisać jeśli pozycje w dokumencie pochodzą z tej samej firmy. Do załącznika deklaracji CIT-WZ dane są pobierane z dokumentu ZD ze zgodną firmą.

Wielofirmowość

Do definicji dokumentów w Księdze Inwentarzowej, Ewidencji Środków Pieniężnych oraz RMK dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symbolu Oddziału.
Dla dokumentów w Księdze Inwentarzowej oraz Dokumentu RMK oddział odczytywany jest z zakładki Oddziału dokumentu.
Dla dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych oddział do numeracji pobiera się ze wskazanego w konfiguracji oddziału ewidencji ŚP.
Do wzorów numeracji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodaliśmy możliwość użycia symbolu Oddziału. Oddział środka trwałego wynika z oddziału powiązanego miejsca użytkowania.
Do wzorów numeracji kartotek kosztów RMK dodaliśmy możliwość użycia symbolu Oddziału. Oddział do numeracji pobiera się z oddziału wskazanego na kartotece kosztu.

Workflow

Edytor procesu

Ujednoliciliśmy usuwanie tranzycji w Edytorze procesu. Różnice
w zachowaniu środowisk przy usuwaniu tranzycji oraz komunikaty zostały ustandaryzowane.

Definicja procesu

Przygotowaliśmy szereg
nowych funkcjonalności dla łatwiejszej pracy z definicjami procesów:

 1. Dodaliśmy nową definicję procesu – jednozakładkową. Tworząc nową definicję procesu będziemy mogli wybrać między nową, a dotychczasową.
 2. Zakładka Definicje przepływów w konfiguracji Workflow otrzymała nową nazwę Definicje procesów.
 3. W konfiguracji definicji procesów dodaliśmy nowe foldery:
  1. Definicje, w których znajdują się zakładki Definicje tranzycji i Wzorce elementów workflow, pozwalające na konfigurację definicji obiektów wykorzystywanych w dotychczasowych procesach.
  2. Definicje jednozakładkowe, w których znajdują się zakładki Definicje tranzycji, Wtyczki workflow i Wzorce elementów workflow, pozwalające na konfigurację definicji obiektów wykorzystywanych w procesach jednozakładkowych.
 4. Na formularzu definicji procesu jednozakładkowego dodaliśmy zakładkę Algorytm procesu, udostępniającą edytor kodu. Dzięki niej w jednym miejscu możemy wprowadzić dodatkowy kod sterujący zachowaniem każdego elementu definicji: roli procesowej, definicji zadania i tranzycji.
 5. W definicji procesu jednozakładkowego, zakładki z edytorem kodu na rolach procesowych, definicjach zadań i tranzycjach nie występują, tak jak ma to miejsce na analogicznych obiektach dotychczasowych definicji procesów.
 6. Na formularzu definicji procesu jednozakładkowego dodaliśmy zakładkę Algorytm danych dla procesu, która udostępnia edytor kodu, w którym możemy określić dodatkowe atrybuty zachowania procesu. W zakładce Algorytm procesu możemy się do nich odwołać za pomocą args.ProcessData.
 7. Dodaliśmy nowy element służący konfiguracji procesów – wtyczki. Ten komponent składa się z predefiniowanych elementów, dzięki czemu możliwe jest szybkie konfigurowanie definicji procesu bez konieczności pisania kodu. Wtyczki są funkcjonalnością re-używalną: raz przygotowane mogą być wykorzystane w wielu procesach. W każdej bazie danych znajdują się predefiniowane zestawy wtyczek: Podstawowe algorytmy dla zadania oraz Podstawowe algorytmy dla roli procesowej, które pozwalają na określenie właściwości definicji procesu i jej elementów. Użytkownik ma możliwość tworzenia i edycji własnych wtyczek z poziomu konfiguracji programu.
 8. Na formularzu definicji procesu jednozakładkowego oraz elementów definicji procesu: roli procesowej, definicji zadania, tranzycji, wyzwalacza zadań dodaliśmy zakładkę Struktura procesu, z poziomu której możliwe jest sterowanie wtyczkami dodanymi do danego elementu/definicji.
 9. Do zakładki Ogólne na formularzach elementów definicji procesu jednozakładkowego dodaliśmy nowe sekcje:
  1. Informacje o algorytmie – wskazuje jakie metody są lub powinny zostać oprogramowane/skonfigurowane za pomocą wtyczek dla poprawnego działania procesu.
  2. Wyświetlające konfigurowalne elementy wtyczek.
 10. Jednozakładkowe definicje procesu zostały rozbudowane o nowe klasy konfiguracji statycznych parametrów. Pozwalają one na przygotowanie dodatkowych warunków sterujących zachowaniem procesu i sterowanie nimi z poziomu dodatkowego okna wywoływanego na definicji procesu. Wartość parametrów można określić inną dla każdej definicji procesu oraz dla kontekstu operatora lub roli. W zakładce Algorytm procesu możemy się do nich odwołać za pomocą args.ProcessConfig.
 11. Zakładka Ogólne na definicji procesu jednozakładkowego została rozszerzona o nowe pola:
  1. Definicja i Interfejs – służą do obsługi obiektu zarządzającego działaniem procesu (ManagingRow).
  2. Klasa konfiguracji – pozwala na wprowadzenie jednej lub wielu klas statycznych parametrów.

Powiadomienia workflow

Na formularzu definicji powiadomienia związanego z zadaniem Workflow ukryliśmy pole Projekt w sekcji Informacje dla kompilatora. Definicja powiadomienia jest automatycznie powiązana z projektem, do którego przypisana jest definicja zadania. Dzięki temu nie jest możliwe przypisanie tych obiektów do dwóch różnych projektów, co skutkowałoby błędnym działaniem powiadomienia w procesie.

Pozostałe

Definicję pola dynamicznego typu Liczba całkowita na definicji dokumentu dodatkowego rozszerzyliśmy o obsługę typów wyliczeniowych (enum). Funkcjonalność pozwala na wprowadzenie nazwy typu oraz listy wartości wyliczenia, które przyporządkowane zostaną wartościom liczbowym (rozpocznynającym się od 1). Każdej wartości możemy przypisać nazwę wyświetlaną (Nagłówek) oraz określić czy jest dostępna, czy zablokowana. Do obsługi typów wyliczeniowych przygotowaliśmy nowe elementy na definicji pola dynamicznego:

 • Pole Typ wyliczany – pozwala na wprowadzenie nazwy typu.
 • Pole Lista wartości – pole staje się edycyjne po wprowadzeniu wartości w polu Typ wyliczany. Zaznaczenie na Tak powoduje wyświetlenie dodatkowej zakładki o tej samej nazwie.
 • Zakładka Lista wartości – możemy tu określić zestaw wartości dla tego pola oraz dodatkowe warunki: nazwę wyświetlaną (Nagłówek) oraz czy jest zablokowana.

Użytkownik zobaczy listę wartości niezablokowanych. Jeśli nie uzupełnimy pola Nagłówek, wyświetlona zostanie nazwa wartości.

Definicja procesu

Zmieniliśmy parametry wykorzystywane w metodzie CreateTask() w interfejsie IWorkflowToolsService, dodając dwa nowe: Task source, IWFTransition wftransition.

Kadry i Płace

Umowa o pracę

Dodaliśmy nową listę Kadry i płace/Kadry/Ewidencje/Umowy o pracę, która zawiera umowy o pracę wprowadzone w kartotekach pracowników. W ramach tej listy są wyświetlane następujące dane dotyczące umów o pracę: Imię i nazwisko pracownika, Numer umowy o pracę, Okres trwania umowy o pracę oraz Typ umowy o pracę. W obrębie listy można filtrować dane pod kątem: Typu umowy o pracę, Zakresu, Pracownika, Jednostki organizacyjnej oraz Okresu.

DMS

Pozostałe

Poprawiliśmy działanie praw obiektowych do definicji struktury w DMS\Foldery. Usunięty został błąd, który pomimo odebrania praw do definicji powodował jej wyświetlenie.


Ulotka – opis zmian: do wersji 2206.3.6 z dnia 14.10.2022

2206.3.6.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Wersja multi

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Wersja platynowa

Wersja standard

Ewidencja Środków Pieniężnych

Eksport przelewów

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Umowa o pracę

Dostosowaliśmy wydruk Umowa o pracę – zmiana warunków w mechanizmie REPX do wymogów RODO. W tym celu usunęliśmy z raportu zapis dotyczący numeru ewidencyjnego PESEL pracownika. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w sekcji „Dokumenty” oraz z poziomu kartoteki pracownika również w sekcji „Dokumenty”.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczenie składki zdrowotnej dla pracownika zatrudnionego na etacie oraz umowie cywilnoprawnej. W przypadku naliczania umowy zlecenia po wypłacie etatowej, nie naliczała się składka zdrowotna od umowy.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej dla pracowników objętych kosztami autorskimi oraz składkami PPK. Do wyliczenia ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości podatku, niepotrzebnie była ujmowana kwota przychodu od składki PPK.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku, w przypadku wystąpienia na wypłacie etatowej zarówno elementów oskładkowanych jak i nieoskładkowanych.

Pakiet mobilności kierowcy

Umożliwiliśmy naliczanie wynagrodzeń od netto dla kierowców oddelegowanych do pracy za granicą w ramach funkcjonalności „Pakiet mobilności kierowcy” z użyciem dedykowanych elementów. Uwaga: Przy procedurze liczenia netto zalecamy dodawanie dodatków/potrąceń w kartotece pracownika na zakładce Etat/Dodatki.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy wliczanie wynagrodzenia za nieobecność płatną do podstawy wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Przy wliczaniu do podstawy chorobowego miesiąca, w którym wystąpił np. urlop wypoczynkowy oraz zwolnienie chorobowe, jeżeli na wartości wynagrodzenia za urlop była wprowadzona korekta ręczna, to w podstawie zasiłku wartość wynagrodzenia za urlop była podwajana.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na kolejnej wypłacie w miesiącu dla pracownika podlegającego składkom PPK, w przypadku wypłaty elementu niepodlegającemu uldze i kosztom uzyskania przychodów.

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy wykazywanie na deklaracji PIT-11 składek społecznych w przypadku korygowanych wypłat pracowników korzystających ze zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów. Dotychczas w powyższych sytuacjach składki na ubezpieczenia społeczne na deklaracji PIT-11 z wypłaty korygującej zamiast w pozycji 97, były wykazywane w pozycji 96.

Deklaracje PIT

Obsłużyliśmy wysokość procentu należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego pobranego od dochodów/przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem. W tym celu dodaliśmy w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PIT – ogólne wskaźnik „Wysokość należnego wynagrodzenia przy zastosowaniu ryczałtu (procent)”, który przyjmuje wartość 0,3%.

Listy płac

Na wydruku Pełna lista płac w mechanizmie REPX poprawiliśmy wyświetlanie sumy dla pracownika, która widoczna jest po zaznaczeniu w parametrach wydruku parametru „Suma dla pracownika” na Tak. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Księgowość

Zapisy

Poprawiliśmy błąd występujący w konfiguracji wielofirmowej i wielooddziałowej dotyczący widoczności zapisów księgowych. Po wykonaniu dla konta księgowego czynności Pokaż zapisy, na formularzu zapisów konta widoczne były tylko zapisy kont analitycznych przypisanych do tego samego oddziału co konto, dla którego wykonywana była czynność. W związki z tym w przypadku wykonania czynności Pokaż zapisy dla konta, które posiadało konta analityczne dla różnych oddziałów nie widać było wszystkich zapisów danego konta. Aktualnie na formularzu zapisów konta prezentowane są wszystkie zapisy na konta analityczne, do których Operator ma prawo.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Rozrachunki

W konfiguracji z włączoną oddziałowością złotą przywróciliśmy możliwość rozliczania rozrachunków, których Ewidencje ŚP są przypisane do różnych oddziałów poprzez czynności: Rozlicz oraz Rozliczenie dokumentów.., dostępnych na liście Rozrachunki wg dokumentów. Przed zmianą dokumenty z niezgodnymi oddziałami nie były rozliczane.

Kadry i Płace

Wydruki Kadrowe

Poprawiliśmy generowanie wydruku Umowa o pracę do pliku DOCX. Dotychczas w przypadku uruchomienia raportu w trybie „Podgląd wydruku”, a potem eksporcie do pliku DOCX z zaznaczoną opcją „Table layout” pojawiał się komunikat uniemożliwiający taki eksport. Obecnie powyższa czynność wykonuje się poprawnie. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Rozrachunki wg dokumentów

Na wydrukach Wydruk listy wg kontrahentów oraz Wydruk listy, znajdujących się na liście Rozrachunki wg dokumentów, zmieniliśmy sposób prezentacji podsumowania rozrachunków według walut. W kolumnie Podsumowanie wg walut dodaliśmy symbol waluty płatności oraz w podsumowaniu podzieliliśmy pole Należności KS/ Zobowiązania KS wg walut zaksięgowanych na konto. Wartość pobierana z zapisu księgowego z pola kwota operacji, co pozwoli na analizę m.in. zaksięgowanych rozrachunków walutowych jedynie na konta bilansowe.

Księga inwentarzowa

Środek trwały

Poprawiliśmy wydruk „Plan amortyzacji środków trwałych (w roku kalendarzowym)” znajdujący się na liście ewidencji środków trwałych. Przed poprawką podczas wywołania wydruku pojawiał się komunikat błędu Dany klucz był obecny w słowniku. Po zmianach błąd nie występuje.

Wersja multi

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Poprawiliśmy na liście Obroty i salda wyświetlanie kont analitycznych dla wybranego konta syntetycznego. Przed zmianą przy próbie przejście z konta syntetycznego do listy kont analitycznych tego konta pojawiał się komunikat błędu Zapis o ID nieznaleziony w tabeli OkresyObrach.,który uniemożliwiał wyświetlenie listy. Po zmianach błąd nie występuje.

Wersja platynowa

Wersja standard

Ewidencja Środków Pieniężnych

Eksport przelewów

Poprawiliśmy formatowanie kwot w przelewach eksportowanych w interfejsie z językiem angielskim. Przed zmianą w polach, które zawierały wartości w dowolnej walucie zamiast przecinka eksportowała się kropka, co powodowało błąd przy imporcie przelewów do systemu bankowego. Po zmianach problem nie występuje.

Workflow

Zadania systemowe (task)

Parametr Uruchom tylko w SonetaExplorer został oznaczony właściwością obsolete. Oznacza to, że w jednej z kolejnych wersji rozwojowych zostanie on usunięty. Zalecamy dostosowanie własnych rozwiązań do pracy wieloplatformowej.

Schemat generatora obiektów

Dodaliśmy w kompilatorze schematu generatora obiektów klasę bazową. Pozwoli to na uniknięcie dostrzeżonych problemów związanych z przetwarzaniem kodu przez kompilator Roslyn.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2106.0.1 z dnia 03.08.2021r.

enova365 wersja 2106.0.1
 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
    1. Systemowe

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Licencje W API sprawdzania licencji na własne dodatki (EnovaLicence.AddInLicenceCheck) dodano obsługę własnego klucza publicznego, przywracając możliwość dynamicznego sprawdzania licencji. Standardowy mechanizm sprawdzający licencję na podstawie klucza zarejestrowanego w dodatku działa bez zmian. W wersji 2106 metoda EnovaLicence.AddInLicenceCheck zostało uznana za przestarzałą, zostanie wycofana i należy używać Login.CheckAddinLicence.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2106.0.0 z dnia 26.07.2021r.

enova365 wersja 2106.0.0
 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   3. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
    2. Serwis
    3. Business Intelligence
    4. CRM
    5. Praca zdalna
    6. Dodatki:
     1. Kurierzy
   4. Handel i Magazyn
    1. Workflow
    2. Handel
    3. Business Intelligence
    4. CRM
    5. Produkcja
    6. Dodatki:
     1. Kurierzy
     2. e-Sklepy Konektor
     3. Opłata cukrowa
   5. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
    2. Business Intelligence
    3. Dodatki:
     1. Czas Pracy
   6. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
    2. Księgowość
    3. Business Intelligence
    4. Ewidencja Środków Pieniężnych
    5. Dodatki:
     1. Elektroniczne Wyciągi Bankowe
     2. Analizy MS Excel
     3. Importy Księgowe
   7. Procesy
    1. Workflow
   8. Projekty i usługi
    1. Workflow
    2. Business Intelligence
   9. Produkcja
    1. Workflow
    2. Handel
    3. Business Intelligence
    4. Produkcja
  2. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Kadry Płace i HR
    1. Pulpit Pracownika
    2. Pulpity HR
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow
Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Interfejs użytkownika Zostały wycofane obiekty biznesowe związane z Analizami Wielowymiarowymi oraz Zdjęciami danych. Dostęp do danych związanych z wycofywanymi obiektami będzie tylko i wyłącznie w kopiach bazy danych w wersjach systemu wcześniejszych niż 2106.0.0. Szczegółowy wykaz usuniętych obiektów biznesowych i tabel został przedstawiony w komunikacie technicznym w Pulpicie Partnera.

Interfejs użytkownika Położenie paneli dodatkowych – Pasek nawigacji, Foldery, Asystent, Organizuj widok i inne – mogą być opcjonalnie zapamiętane przez system (wcześnie były przywracane do wartości domyślnych przy starcie aplikacji). Ustawienia można teraz zapisać do lokalnego pliku konfiguracyjnego Ustawienia enova.xml. Służy do tego czynność dostępna w menu Widok/Zapisz ustawienia Paneli.

Interfejs użytkownika Podniesiono wersję bibliotek DevExpress do wersji 20.2. Jednocześnie zmieniono sposób paczkowania nuget-ów – system obecnie korzysta z pakietów dostarczanych przez DevExpress, zamiast używanych wcześniej pakietów .bySoneta.

Interfejs użytkownika Zmieniono interfejs okna zmian zapisu (ChangeInfos). Okno zmian zapisu zostało zastąpione form.xml-em. Odpowiednie klasy działające w oparciu o winforms nie będą dostępne.

Interfejs użytkownika Zmieniono implementację okna praw obiektowych (EntitleRightsPage) zastępując klasy referujące do winforms odpowiednimi form.xml-ami. Poprzednio używane klasy nie będą dostępne.

Interfejs użytkownika Zmieniono implementację okna replikacji kontrahenta (KontrahentReplication) zastępując dotychczasową klasę referującą do winforms odpowiednim form.xml-em. Poprzednio używana klasa nie będzie dostępna.

Interfejs użytkownika Zmieniono implementację okna właściwości bazy danych. Wycofano klasy referujące do winforms, zastępując je odpowiednikami w formie form.xml

Interfejs użytkownika Zmieniono implementację niektórych interfejsów związanych z załącznikami – implementację opartą o winforms zastąpiono form.xml-ami. Używane wcześniej klasy referujące do winforms nie będą dostępne.

Interfejs użytkownika W celu zredukowania zależności projektów od windows forms, zmieniono zawartość pakietów nuget DevExpress.bySoneta oraz DevExpress.Printing.bySoneta (wersja 18.1.4.18203). Pakiet związany z wydrukami będzie docelowo pozbawiony bibliotek referujących do winforms. Dla klas zależnych od forms (związanych z Designer-em raportów) zmieniono przestrzeń nazw z Soneta.Business.UI.DxReports na Soneta.Business.Forms.DxReports.

Baza Dla operatora pracującego w bazie danych oznaczonej jako tryb serwisowy została dodana informacja w prawym dolnym pasku. Na nagłówkach wydruków pojawia się informacja o trybie serwisowym bazy danych. Dodatkowo na wydrukach REPX został dodany znak wodny. Zmiany na wydrukach dotyczą wersji standard i multi.

Baza Wydzielono osobne biblioteki do obsługi baz danych MySQL oraz Oracle. Klasy MySqlDatabase oraz OracleDatabase zrywają z kompatybilnością wsteczną, ponieważ znajdują się w innym assembly.

Wydruki Został dodany parametr umożliwiający wskazanie własnego, domyślnego folderu zapisu wydruków dla wydruków REPX. Parametr dostępny jest z poziomu Narzędzia/Opcje/Raportowanie/XtraReports/Konfiguracja.

Wydruki Mechanizm tworzenia wydruków ReportResult bez forms-owego okienka progresu został zunifikowany dla wydruków REPX i ASPX. Ustawienie ReportResult.SilentProgress teraz działa dla obu wariantów wydruków (wcześniej był to mechanizm wyłącznie dla wydruków REPX). Jednocześnie zmienione zostały publiczne klasy Soneta.Business.Forms.DxReports.PrintParameters oraz Soneta.Business.UI.Reports.ReportGenerator.

Wydruki Podniesiono wersję pakietu nuget TuesPechkin.Wkhtmltox.AnyCPU do wersji 0.12.4.1. Pakiet ten wykorzystywany jest przez mechanizm wydruków ASPX do konwersji HTML do PDF.

Poprawione funkcje

Wydruki Usystematyzowano sposób pozycjonowania raportów REPX i ASPX na listach i formularzach. Obecnie najważniejszą wartością jest Index. Zmiana wartości Index z założenia wpływa na indeksy pozostałych raportów na danej liście lub formularzu. Raporty o tej samej wartości indeksu sortowane są po wartości AtributePriority, a w dalszej kolejności po nazwie.

Wydruki Zmieniono sposób eksportowania wydruków REPX do obrazków(opcja eksportu Obraz PNG). Wcześniej, w tym trybie eksportu, zapisywana była tylko pierwsza strona raportu, a ze względu na ograniczenia platformy XtraReports, wynikowy obraz strony nie posiadał odpowiednich marginesów. Po wprowadzonych zmianach, dla każdej strony raportu zapisywany jest osobny obraz z odpowiednim suffiksem numeru strony. Jednocześnie zmienił się sposób zachowania property DxReportGenerator.ExportFileName – dla obrazków zwraca nazwę z suffiksem numeru pierwszej strony raportu.

Licencje Poprawiono mechanizm sprawdzania licencji w przypadku wylogowania operatora przez administratora (wykonanie czynności Wyloguj na oknie Zalogowani operatorzy). W poprzedniej wersji systemu (2104.x.x) po wylogowaniu przez administratora, operator mógł nadal pracować, bez pobrania licencji.

Interfejs użytkownika Poprawiono zasadę działania Organizuj prawa z poziomu listy Projekty/Projekty i Projekty/Kampanie w Nowym Systemie Praw.

Framework Serwisy funkcjonalne, takie jak IReportService, pobierane były dotąd za pomocą metod Session.GetService() lub BusApplication.GetService(). Obecnie serwisy mają przydzielony zasięg sesji, loginu lub aplikacji. Większość udostępnionych do tej pory serwisów posiada zasięg sesji, a zatem jest pobierana z sesji metodą Session.GetService(). Powszechnie używany serwis IReportService służący do wykonywania wydruków, dostępny jest również na poziomie sesji. Wcześniej dawało się pobrać instancję serwisu także z poziomu obiektu BusApplication. Wykonanie wydruku przez serwis wymaga danych sesyjnych (Row, Context), dlatego sesja jest w praktyce konieczna do utworzenia serwisu.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Wizualizacje Dodane zostało pole „Informacje dodatkowe”. Pole dostępne jest do edycji z poziomu konfiguracji Definicji Wizualizacji. Służy do zapisania dodatkowych informacji np. o sposobie wyliczania zwracanych danych lub skomentowania wyników. Uzupełnienie pola „Informacje dodatkowe” spowoduje, że wpisany tekst automatycznie pojawi się w labelu pod wizualizacją tabeli lub wykresu, natomiast w przypadku wskaźników tekst ten pojawi się w tooltipie po najechaniu kursorem myszy na obszar wskaźnika.

Wizualizacje Dla wskaźników i raportów, umieszczanych na Panelach BI dodany został znacznik (!) informujący o tym, że dana wizualizacja posiada zdefiniowany parametr obligatoryjny. Oznacza to, że wymagane jest ustawienie odpowiedniego parametru, aby wizualizacja ta zwróciła dane. Po otworzeniu Panelu BI, na którym umieszczone są wskaźniki i raporty posiadające w swojej definicji parametr obligatoryjny, nie zaprezentują one żadnych danych. Dopiero po wybraniu właściwego parametru, wizualizacje zostaną przeliczone i zaprezentują dane. Wówczas znacznik (!) zostanie zastąpiony (+), który oznacza że dany parametr jest aktywny, czyli wizualizacja została przefiltrowana przez ten parametr.

Modele danych – Domeny Udostępniono czynności umożliwiające tworzenie nowego modelu danych bezpośrednio z poziomu otwartej definicji wybranego modelu danych. Czynności umożliwiają m.in. utworzenie nowej domeny lub wskaźnika/raportu w oparciu o otwartą definicję domeny lub tabeli bez konieczności jej zamykania. Mechanizm automatyzuje ustawianie źródła danych w dodawanych modelach, co znacząco poprawia ergonomię pacy z modelami danych BI.

Utrwalanie danych Zmodyfikowano mechanizm utrwalania danych BI poprzez wprowadzenie parametru wpływającego na sposób zapisywania rekordów w tabelach z danymi utrwalonymi. Zmiana umożliwia określenie w jaki sposób zapisywanie lub nadpisywanie będą dane w tabelach, co przekłada się na organizacje przechowywania danych utrwalonych w zależności od konkretnej potrzeby biznesowej.

Modele danych W obszarze analitycznym Handel został dodany szereg modeli danych dotyczących nowego modułu produkcji. Domeny zawierają informację dotyczące podstawowych parametrów produkcji takich jak: efektywność, koszty produkcji, realizacja zleceń produkcyjnych. Na ich podstawie zostały przygotowane przykładowe wskaźniki i raporty, które pomogą w analizowaniu obszaru produkcji.

Konfiguracja Zmieniono działanie mechanizmu przebudowywania widoków BI SQL oraz utrwalania definicji SlownikiBiznesowe i DatyUtrwalone, tak by czynności te nie odbywały się podczas pierwszego logowania do bazy danych, które nastąpi po utworzeniu nowej bazy lub po dokonaniu konwersji istniejącej bazy danych. Przebudowa widoków i aktualizacja słowników BI, w przypadku posiadania licencji na moduł BI, dokonywana jest automatycznie podczas konwersji bazy danych. W przypadku tworzenia nowej bazy danych w celu skorzystania z analiz BI, konieczne jest użycie czynności Przebudowa widoków i słowników BI. W przypadku licencji typu Biuro Rachunkowe, po dokonaniu konwersji baz należy użyć czynności Aktualizuj widoki i słowniki BI w bazach danych.

Obsługa środowiska wielobazy Na platformie e-learningowej umieszczone zostało szkolenie zaawansowane „BI w środowisku wielobazy”. W zakres szkolenia wchodzą zagadnienia związane m.in. z konfiguracją BI pod obsługę wielu baz, przygotowywaniem modeli danych i ich dystrybucją pomiędzy bazami, uprawnieniami oraz utrwalaniem danych.

Moduł CRM
Funkcjonalności

CRM Outlook Opublikowano nową wersję dodatku, która dedykowana jest do pracy z wersją 2106.0.0. i kolejnymi. Nowa wersja dodatku nie jest kompatybilna ze starszymi wersjami programu.

Poprawione funkcje

e-mail W Poczcie CRM w wersji standardowej zastąpiono kontrolkę Html kontrolką RichEdit. Zmiana ma na celu usunięcie występującego incydentalnie błędu polegającego na wyświetlaniu niepełnej treści odebranej wiadomości e-mail, wysłanej przy pomocy Microsoft Outlook.

e-mail Poprawiono pobieranie wiadomości e-mail, których identyfikator zawierał ponad 200 znaków. Ze względu na zmianę działania niektórych serwisów poczty e-mail, które powiększyły długość identyfikatora wiadomości, system nie pobierał wiadomości o identyfikatorze przekraczającym 200 znaków. Zwiększono pole Message_ID z 200 do 700 znaków, co pozwoli przywrócić poprawne pobieranie wiadomości.

Kontrahent W wersji tej zmodyfikowano proces importu pliku wymiany danych osobowych w obszarze CRM. Od tej pory po przejściu do obszaru CRMOchrona danych osobowychWymiana danych podczas korzystania z funkcji importu dostępnej w menu 'Czynności’ użytkownik bezpośrednio może wybrać importowany plik (usunięto okno pośrednie)

Zadania i Zdarzenia Poprawiono usuwanie powiązań Zadań powiązanych. Próba usunięcia Zadania powiązanego do Zadania CRM, z poziomu formularza zadania, powodowała wyświetlenie komunikatu o braku odwołania do obiektu. Dzięki poprawce przywrócono prawidłowe działanie przycisku 'Usuń powiązanie’.

Zadania i Zdarzenia Poprawiono widoczność sekcji Stoper, na definicji Zadania CRM, przy zastosowaniu formularza użytkownika. Konwersja z wersji 2006.1.1 do 2010.1.3, powodowała ukrycie sekcji stopera, na formularzu użytkownika, w Zadaniu CRM, pomimo wyłączenia opcji 'Dostępny stoper’. Dzięki poprawce widoczność sekcji Stopera została przywrócona.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Deklaracja Intrastat Zmieniono sposób pobierania NIP-u kontrahenta do deklaracji Intrastat. Dotychczas był pobierany z karty kontrahenta, obecnie z danych w dokumencie.

Definicje dokumentów Ulepszono edycję nagłówków definiowalnych dostępną z poziomu definicji dokumentu.

Poprawione funkcje

Ceny i rabaty Poprawiono aktualizację cen sprzedaży z poziomu dokumentu przychodu. Dotychczas nie działała poprawnie w sytuacji, gdy wybrano parametr Tylko wzwyż, a cena była w walucie obcej.

Ceny i rabaty Poprawiono działanie wyliczenia ostatniej ceny sprzedaży. Dotąd ostatnia cena nie przeliczała się na jednostkę podstawową z karty towaru.

Dokumenty handlowe Poprawiono działanie wymuszonego wskazania zasobów podczas wystawiana dokumentu rozchodowego w relacji. Dotychczas w sytuacji, gdy nadrzędny dokument miał wiele pozycji z tym samym towarem, wskazanie działało tylko dla jednej z tych pozycji.

Dokumenty handlowe Poprawiono wydruk (aspx) faktur sprzedaży. Dotąd nie drukowała się na nim poprawnie lista powiązanych dokumentów magazynowych, choć w definicji dokumentu włączono odpowiedni parametr.

Zestawienia obrotów Poprawiono działanie listy „Obroty wg kontrahentów”. Dotychczas wejście na listę kończyło się błędem, jeśli operator miał włączone indywidualne zapamiętywanie ustawień list.

Relacje dokumentów Poprawiono przenoszenie opisu w relacjach pomiędzy dokumentami. Dotychczas przy pewnych ustawieniach definicji relacji opis przenosił się mimo tego, że odpowiadający za to parametr był wyłączony.

Faktury zaliczkowe Poprawiono błąd działania faktur zaliczkowych z zagranicznymi stawkami VAT. Dotychczas faktury zaliczkowej z taką stawką nie można było dołączyć do końcowej (poprzez wskazanie zaliczkowej do rozliczenia).

Dodatki

e-Sklepy Konektor Dodatek e-sklepy Konektor wzbogacono o integrację enova365 z platformą Allegro. Pozwala ona na wystawianie aukcji i pobieranie zamówień. Szczegóły w dokumentacji.

e-Sklepy Konektor Ujednolicono i ulepszono usuwanie zadań synchronizacji po ich przetworzeniu. Zmiany wykonano w definicjach e-sklep_AfterSync, które należy zaimportować.

e-Sklepy Konektor Ulepszono mechanizm dodawania towarów z e-sklepu do bazy enova365. Obecnie przed dodaniem towaru następuje odszukanie odpowiednika po kodzie EAN. Jeśli towar zostanie znaleziony, nie jest dodawany, jest tylko tworzone powiązanie.

e-Sklepy Konektor Poprawiono działanie czynności do wiązania towarów z e-sklepu z towarami w module Handel. Dotychczas czynność mogła działać nieprawidłowo przy dużej ilości towarów w e-sklepie.

Opłata cukrowa Poprawiono wydruk deklaracji CUK-1. Dotychczas w pewnym scenariusz użycia wydruku drukował się na nim nieprawidłowy okres.

Opłata cukrowa Dodano wydruk deklaracji CUK-1 wg nowego wzoru.

Kurierzy Rozszerzono możliwości ustawiania miejsca nadania przesyłki. Obecnie można je wybierać również z listy lokalizacji przypisanych do oddziału firmy, jeśli dokument jest powiązany z oddziałem

Moduł Kadry i Płace
Dodatki

Koszty projektów Poprawiono działanie funkcjonalności „Koszty projektów”. W przypadku wywoływania wydruków „Lista płac – podział kosztów” oraz „Lista płac – podział kosztów – szczegółowy” program zamykał się. Dodatkowo do w/w wydruków dodano kolumnę z Narzutami PPK. Raporty wywoływane są z listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Czas Pracy Wykonano refaktoring list Czas pracy/Zestawienie czasu pracy oraz Czas pracy/Zestawienie normy pracy dostępnych w funkcjonalności „Czas pracy”. Funkcjonalność działa tak jak do tej pory, natomiast poprawiła się szybkość działania w/w list.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Rozrachunki Na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg kontrahentów dodano dodatkowy filtr o nazwie Kontrahenci, umożliwiający widok rozrachunków dla kontrahentów aktywnych, zablokowanych lub wszystkich. Nowododany filtr jest aktywny, jeżeli we filtrze Zakres wybrano: Kontrahenci i może przyjmować wartości: Aktywni, Zablokowani lub Razem. Domyśle ustawienie to: Aktywni.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dokonano zmian w mechanizmie identyfikacji podmiotów podczas importu wyciągów bankowych. Dotychczas podczas identyfikacji brane były pod uwagę wszystkie rachunki bankowe kontrahentów, również zablokowane. Aktualnie weryfikowane są tylko niezablokowane numery rachunków.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy wariant filtra importu wyciągów bankowych dla banku Credit Agricole (MT940) – wariant 3.

Elektroniczne Wyciągi BankoweWebservice Webservice mBank – umożliwiono logowanie się do usługi przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego. W parametrach serwisu należy wskazać odpowiednią metodę logowania oraz certyfikat, który powinien już być wcześniej zainstalowany w systemie Windows.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracje PIT W istniejącej funkcjonalności obliczania w jednej bazie (firmie) zaliczki podatku dochodowego PIT (wg skali oraz liniowo) z wykorzystaniem danych z innych działalności gospodarczych obsługiwanych w innych bazach powiększono liczbę możliwych do podpięcia baz z 3 do 7. Po zmianie można w jednej bazie, dla każdego z właścicieli/współwłaścicieli policzyć zaliczkę PIT łącznie dla 8 działalności gospodarczych. Do zmiany dostosowano formularze zaliczek podatku (wg skali oraz liniowo) w sekcjach K i H na których prezentowane są dane liczbowe indywidualnie dla każdej działalności gospodarczej. Zwiększona liczba działalności uwzględnianych do wyliczeń obsłużona została także na wydrukach formularzy zaliczek oraz w mechanizmie generowania XML zaczytywanych w aktywnych formularzach deklaracji PIT 36 oraz 36L.

Deklaracje PIT Podczas obliczania zaliczek podatku dochodowego wg skali lub liniowo, w sytuacji kiedy w firmie występuje tylko jeden właściciel, jest on od razu ustawiany na formularzu obliczanej zaliczki. Przed zmianą trzeba było właściciela wybrać z listy.

Deklaracja VAT-7 Na formularzu deklaracji VAT-7(21) zablokowano możliwość wskazania w polu „Rodzaj źródła” opcji „Plik JPK”.

Zestawienia księgowe Dodano usprawnienia dla pozycji zestawienia księgowego w przypadku aktualizacji wyrażeń. Okres aktualności i/lub kolumna wybierane na formatce czynności „Aktualizuj wyrażenie” są domyślnie ustawiane w sekcji Wyrażenie w polach: Okres i Kolumna. Dodatkowo w części Wyrażenia okresów i kolumn, znajdującej się na zakładce Ogólne pozycji zestawienia prezentowane są wszystkie warianty okresów i kolumn, dla których wykonywana była aktualizacja wyrażenia, również Okres: (zawsze) i Kolumna: (wszystkie). Zmiany zostały wprowadzone w celu ułatwienia aktualizacji wyrażeń dla pozycji zestawień księgowych.

Zestawienia księgowe Zmieniono układ filtrów, znajdujących się na liście Księgowość/Definicje zestawień księgowych. Filtry: Typ, Uwzględniać dekrety zamknięcia i Typ obrotu, które dotychczas były filtrami podstawowymi, zmieniono na filtry dodatkowe. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie obliczania zestawień księgowych przy użyciu filtrów podstawowych, które są najczęściej wykorzystywane podczas obliczeń.

Dekrety Zmieniono standardowe ustawienie listy dekretów poprzez wyciągniecie podlisty Zapisy, prezentującej zapisy księgowe dla danego dekretu w formie rozwijanego drzewa za pomocą znaku „+”, znajdującego się na liście dekretów. Na wspomnianej podliście znajdują się następujące pola: Lp, Konto, Winien, Ma i Opis. Są one widoczne na listach: Księgowość/Dziennik/Dekrety oraz Księgowość/Dziennik/BO, a także na dokumentach ewidencji na zakładce Opis analityczny i dekrety oraz na dodatkowej kontrolce Dekrety. Zmiany dotyczą nowych baz danych oraz baz konwertowanych, w których nie było zapisanych własnych ustawień listy dekretów i mają na celu ułatwienie przeglądania danych dot. zapisów księgowych w obrębie dokumentów oraz dziennika.

Schematy księgowe W schemacie księgowym dla deklaracji rozliczeniowej dodano możliwość wyboru w trybie uproszczonym warunku na typ deklaracji rozliczeniowej dla całego schematu oraz dla przedmiotu księgowania Płatności.

Opis analityczny Udostępniono zakładkę konfiguracyjną opisu analitycznego Narzędzia/Opcje/Ogólne/Opis analityczny dla obszaru Projekty.

Ewidencja dokumentów Na definicjach dokumentów ewidencji dodano możliwość ukrycia dla danego dokumentu sekcji Mechanizm podzielonej płatności. Konfiguracja sterująca widocznością sekcji znajduje się na definicji dokumentu ewidencji na zakładce „Rozszerzenie definicji” w części „Ukrywanie dodatkowych pól ewidencji dokumentów”. Dodatkowo na nowych bazach dla definicji dokumentów ewidencji wprowadzono domyślne ustawienia:

 • SPTUE (Dostawa towarów UE) – domyślnie zaznaczany na TAK jest parametr „Przeliczaj od płatności (walutowe)”, domyślnie zaznaczany na TAK jest parametr „Ukrywanie dodatkowych pól: Mechanizm podzielonej płatności” oraz ustawione Dodatkowe kontrolki: Płatności, Ewidencja VAT, Dekrety/Zapisy;
 • ZUE (Zakup z UE) – domyślnie zaznaczany na TAK jest parametr „Ukrywanie dodatkowych pól: Mechanizm podzielonej płatności”, ustawione Dodatkowe kontrolki: Płatności, Dekrety/Zapisy.

Pozostałe Dla wybranych formatek parametrów czynności oraz wydruków w obszarach księgowych, ewidencji środków pieniężnych oraz księgi inwentarzowej dodano możliwość zapamiętania domyślnych, indywidualnych dla każdego operatora ustawień. Funkcjonalność poprawia ergonomię pracy z często używanymi czynnościami i wydrukami.

Wydruki

Zestawienia księgowe Na liście Księgowość/Definicje zestawień księgowych dodano wydruk „Analiza wykorzystania kont na zestawieniu”. Wydruk umożliwia weryfikację, czy wszystkie bilansowe konta z Planu kont zostały użytej w zestawieniu Bilans oraz czy wszystkie wynikowe konta zostały użyte w zestawieniu Rachunek wyników. Analiza przebiega wg typów kont – tj. dla kont bilansowych (aktywnych, pasywnych aktywno-pasywnych) sprawdzane są wystąpienia funkcji Saldo Wn/Saldo Ma/Persaldo a dla kont wynikowych (przychody/koszty) sprawdzane są wystąpienia funkcji Obroty Wn/Obroty Ma/Persaldo. Na wydruku widać informację czy konto zostało użyte w zestawieniu poprawnie czy niepoprawnie, czy użyto konta syntetycznego czy też analityk oraz czy wyrażenia są zbudowane kompletnie, poprawnie i bez nadmiarowych wystąpień kont. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Dodatki

Analizy MS Excel Opublikowano nową wersję dodatku, która dedykowana jest do pracy z wersją 2106.0.0. i kolejnymi. Nowa wersja dodatku nie jest kompatybilna ze starszymi wersjami programu.

Importy Księgowe Opublikowano nową wersję dodatku, która dedykowana jest do pracy z wersją 2106.0.0. i kolejnymi. Nowa wersja dodatku nie jest kompatybilna ze starszymi wersjami programu.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Zlecenie produkcyjne Wprowadzono zmiany w zakresie zliczania zapotrzebowania na surowce. Aktualnie nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty, zapotrzebowaniem jest nierozliczony surowiec z aktywnego zlecenia produkcyjnego.

Zasoby produkcyjne Włączono możliwość dodawania załączników do produkcyjnych Zasobów rzeczywistych.

Poprawione funkcje

Bilans surowców Wprowadzono poprawki w zakresie bilansowania surowców w Zleceniach produkcyjnych. Uwzględnione zostały ilości już rozliczone, a także rezerwacje na potrzeby produkcji.

Rezerwacje Wprowadzono zmiany w workerze StanRezerwacji dla Towaru, w wyliczaniu Ilości Dostępnej uwzględniono nowo wprowadzone rezerwacje surowców na potrzeby produkcji.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Proces Dokonano optymalizacji działania silnika przetwarzania zadań w procesie Workflow (mechanizm TaskCalculator), zwiększając jego elastyczność oraz poprawiając jego wydajność.

Pozostałe 1. Zmieniono nazwę przycisku w banerze workflow z „Więcej” na „Przejdź do Obsługi procesu”.2. W Narzędzia/Opcje/Workflow/Ogólne w sekcji Przetwarzanie Workflow dodano pole o nazwie Ukryj przycisk 'Przejdź do Obsługi procesu’ na banerze workflow. Domyślnie opcja ta przyjmuje wartość fałsz. Jej zmiana spowoduje, że przycisk „Przejdź do obsługi procesu” nie będzie widoczny na formularzu obiektu będącego obiektem nadrzędnym procesu.

Kreator Umożliwiono dodanie więcej niż jednego załącznika z poziomu kroku kreatora. Jeżeli załącznik o takiej samej nazwie jest już podpięty pod dany obiekt, to nazwa załącznika zostanie rozszerzona o kolejną cyfrę.

Poprawione funkcje

Kreator Poprawiono działanie odświeżania formularzy na krokach kreatora. Pozwoliło to na wyeliminowanie błędów związanych z zapisem układu formularza do pliku XML.

Moduł Serwis
Poprawione funkcje

Serwis Poprawiono wyświetlanie cech historycznych w wersji HTML. W przypadku dodania, do formularza użytkownika, cechy historycznej i drugiej cechy zwierającej część nazwy cechy historycznej, system w wersji przeglądarkowej, nie pozwalał na wyświetlenie historycznych wpisów. Obecnie przycisk historii wpisów poprawnie wyświetla dane historyczne.

Moduł Praca zdalna
Funkcjonalności

Praca zdalna W wersji okienkowej rozbudowano funkcję przepinania zadań. Dzięki funkcjonalności Drag&Drop (przeciągnij i upuść) możemy przepinać Zadania Pracy Zdalnej pomiędzy Grupami Zadań oraz Grupy Zadań pomiędzy Pakietami Prac. Ułatwi to użytkownikowi tworzenie struktury organizacji pracy.

Praca zdalna Rozbudowano funkcjonalność Pracy Zdalnej o przyciski ustalające kolejność wyświetlania. W obszarze Pracy Zdalnej, możliwe jest przestawiania kolejności zadań przy pomocy przycisków strzałek. Dzięki temu użytkownik wersji okienkowej, będzie miał możliwość ustalenia kolejności wyświetlania.

Praca zdalna Na liście Moje aktywności dodano możliwość ustawiania kolejności zadań. Od tej pory użytkownik może zadecydować o kolejności wyświetlania Pakietów prac, Zadań w ramach Grupy zadań oraz Grup zadań w obrębie Pakietu, prac przeciągając je i upuszczając w wybranym miejscu. Dzięki temu użytkownik w szybki i wygodny sposób będzie budował optymalny dla siebie widok listy.

Praca zdalna Dodano możliwość utworzenia aktywności Pracy Zdalnej na podstawie wiadomości e-mail. W obszarach poczty CRM, na zaznaczonej wiadomości e-mail, w menu czynności, dodano funkcjonalność 'Utwórz aktywność PZ’, która otworzy okno z wyborem aktywności pracy zdalnej. Po wybraniu definicji, system otworzy formularz aktywności i umieści „Temat” wiadomości w polu „Nazwa” nowej Aktywności oraz „Treść” wiadomości w polu „Opis”. Dzięki temu możemy w szybki sposób rozdzielać zadania bezpośrednio z wiadomości.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2104.3.8 z dnia 22.07.2021r.

enova365 wersja 2104.3.8
 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Księgowość
    1. Księgowość
   2. Dodatki
    1. Importy Księgowe

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

JPK W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2021 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 1179) zaktualizowano opisy grup towarowych VAT (kodów GTU) w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Procedury VAT zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów.

JPK Wprowadzono dodatkową weryfikację podczas naliczania JPK_V7M i JPK_V7K , czy w pliku występują zniesione od 1 lipca oznaczenia procedurami MPP oraz SW. Jeżeli takie procedury zostaną znalezione, w logu pokazywana jest odpowiednia informacja, dzięki czemu użytkownik łatwo może odnaleźć dokumenty i usunąć niepotrzebne oznaczenia.

JPK Na formularzu procedury VAT w konfiguracji Ewidencja VAT/Procedury VAT dodano pole Blokada.Algorytm zablokowanej procedury nie wylicza się dla dokumentów handlowych i dokumentów ewidencji oraz nie podpowiada w czynnościach dotyczących procedur VAT. W związku z wycofaniem od 1 lipca 2021 obowiązku oznaczania w JPK_V7 procedurami MPP i SW zostały one domyślnie zablokowane.Nowe pole zostało obsłużone w mechanizmach i czynnościach powiązanych:

 • podczas kopiowania dokumentu (Ewidencja dokumentów/Dokumenty/Czynności – Kopiuj dokument), kopiują się jedynie aktywne procedury, zablokowane są pomijane,
 • czynność Anuluj VAT (dokument w ewidencji dokumentów/Czynności/Anuluj VAT), która jest wykorzystywana do korygowania dokumentów, na nowo tworzony dokument przenosi także zablokowane procedury,
 • standardowe mechanizmu importu (Plik/Importuj zapisy/Dokumenty handlowe i raporty kasowe (TXT) oraz Dokumenty handlowe i raporty KB (XML) dostosowano w ten sposób, że w przypadku gdy w importowanym pliku znajdują się zablokowane procedury VAT, dokument jest importowany bez ustawiania procedur a odpowiednia informacja wyświetlana jest w logu.

  Ewidencja VAT Dla elementu VAT umożliwiono wprowadzenie metody powstania obowiązku VAT wg dowolnej daty bez wskazywanie daty. Dotychczas nie było takiej możliwości, zawsze wymagane było podanie daty. Dzięki zmianie będzie można jeszcze bardziej elastycznie kierować elementy VAT do rozliczenia w odpowiednich okresach, np. w szczególnych przypadkach rozliczania VAT w procedurze marży, w których elementy VAT związane z zakupem mają być wykazywane w JPK_V7 w okresach w których nastąpiła sprzedaż, w wartości zakupu proporcjonalnej do sprzedaży.

  Poprawione funkcje

  Deklaracje VAT Dla elementów VAT należnego opodatkowanych w sprzedaży w procedurze VAT Marża (ustawiony na elemencie VAT Rodzaj -VAT Marża) poprawiono ujmowanie ujemnej podstawy opodatkowania w Deklaracji VAT-7 (21) oraz w wydruku Zestawienie VAT-7(21). Po zmianie takie elementy nie sumują się do podstawy opodatkowania.

  Dodatki
  Importy Księgowe

  Definicja Elementów Wynagrodzenia Dostosowano dodatek do obsługi zablokowanych procedur VAT. W przypadku gdy w importowanym pliku znajdują się zablokowane procedury VAT, dokument jest importowany bez ustawiania procedur a odpowiednia informacja wyświetlana jest w logu.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2104.2.7 z dnia 28.06.2021r.

  1. Wersja srebrna/złota
   1. Wersja standard
    1. Handel i Magazyn
     1. Handel
    2. Kadry Płace i HR
     1. Kadry i Płace
    3. Finanse i Księgowość
     1. Księgowość
    4. Produkcja
     1. Handel

  Wersja srebrna/złota

  WERSJA STANDARD

  Moduł Handel
  Funkcjonalności

  Definicje dokumentów Dodano standardową definicję faktury przeznaczonej do obsługi transakcji OSS/IOSS z relacją do WZ.

  Dokumenty handlowe W definicji dokumentu umożliwiono określanie kolejnego limitu wartości dokumentu. Ma on zastosowanie w przypadku transakcji IOSS, czyli sprzedaży spoza terenu UE do unijnego odbiorcy końcowego.

  Dokumenty handlowe Umożliwiono powiązanie magazynu z lokalizacją przypisaną do danych firmy (pieczątki), albo do oddziału. Ma to na celu identyfikację kraju wydania towaru na potrzeby procedur OSS/IOSS.

  Dokumenty handlowe W dokumencie handlowym dodano wyliczane pole KrajWydania. Wylicza się ono na podstawie lokalizacji powiązanej z magazynem, a jeśli takiej nie ma, to na podstawie danych adresowych z pieczątki firmy. Pole ma zastosowanie w procedurach OSS/IOSS.

  Dokumenty handlowe Zmieniono działanie pola Podatnik VAT na karcie kontrahenta. Dotychczas było ono wyliczane jako zależne od statusu podmiotu i rodzaju VAT. Obecnie jest zapisywane w bazie i przenoszone do danych kontrahenta w wystawianym dokumencie.

  Deklaracja Intrastat W związku ze zmianami działania pola Podatnik VAT w karcie kontrahenta umożliwiono uwzględnianie transakcji z klientem indywidualnym w deklaracji Intrastat.

  Wydruki

  Dokumenty handlowe Zmodyfikowano nagłówek wydruku dokumentu (repx). Dodano drukowanie nazwy kraju sprzedawcy w danych adresowych, jeśli kontrahent jest zagraniczny. Dotychczas nazwa kraju była drukowana tylko w danych nabywcy. Nazwa kraju jest tłumaczona na wydrukach w obcych językach.

  Moduł Kadry i Płace
  Funkcjonalności

  Definicja Elementów Wynagrodzenia W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce Algorytm/Nazwy parametrów dodano możliwość uzupełnienia kolejnych dwóch podstaw w sekcji 'Nazwy parametrów elementu wypłaty’. Do istniejących nazw parametrów dodano jeszcze „Podstawa 4” oraz „Podstawa 5”. Obecnie przy konfiguracji elementu wynagrodzenia można skorzystać w sumie z 5 podstaw w celu wyliczenia wartości.

  Moduł Księgowość
  Funkcjonalności

  Procedury OSS i IOSS Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 1163) wprowadziła zmiany w opodatkowaniu VAT sektora e-commerce. Przepisy ustawy zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2021 r. i dotyczą m.in.:

  • Zdefiniowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość – WSTO. WSTO oznacza, że towary są wysyłane lub transportowane przez dostawcę z państwa członkowskiego UE innego niż państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy.
  • Przekształcenia procedury MOSS (Mini One Stop Shop) w OSS (One Stop Shop). Procedura OSS obejmuje większość usług B2C (w tym usługi TBE – dotychczas objęte procedurą MOSS) świadczonych w kraju konsumpcji, a także WSTO. System OSS umożliwia rozliczenie VAT poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji oraz zapłatę podatku VAT w jednym kraju (kraju identyfikacji) z tytułu transakcji objętych procedurą, dokonywanych na rzecz konsumentów na terenie całej UE.
  • Zniesienia limitów dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i utworzenie jednego łącznego limitu dla wszystkich krajów wspólnoty w wysokości 10.000 € (w skład tego limitu wchodzą wyłącznie usługi TBE oraz WSTO).
  • Zdefiniowania pojęcia sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich– SOTI. SOTI oznacza, że towary są wysyłane lub transportowane przez dostawcę do konsumenta w państwie członkowskim UE oraz towary w momencie sprzedaży znajdują się na terytorium trzecim lub w kraju trzecim.
  • Dodania szczególnej procedury IOSS. Procedura IOSS obejmuje sprzedaż towarów importowanych spoza UE (SOTI) w przesyłkach o wartości do 150 €. System IOSS umożliwia rozliczenie VAT poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji oraz zapłatę podatku VAT w jednym kraju (kraju identyfikacji) z tytułu transakcji objętych procedurą IOSS, dokonywanych na rzecz konsumentów na terenie całej UE.
  • Zniesienia w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości do 22 €.
  • Nałożenia na podatników ułatwiających dostawy towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej) obowiązku poboru, zapłaty VAT oraz prowadzenia odpowiedniej ewidencji.


  Nowe przepisy mają na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej w zakresie uproszczenia rozliczeń, a także uszczelnienie poboru podatku VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami (B2C).
  W związku z powyższymi zagadnieniami w systemie wprowadzono szereg zmian usprawniających realizację nowych obowiązków w zakresie realizacji procedur OSS oraz IOSS. Należą do nich:

  • Wprowadzenie możliwości rejestrowania dokumentów ewidencji, podlegających procedurze OSS oraz IOSS. Dokumenty na zakładce VAT posiadają nową sekcję „Szczególne procedury OSS/IOSS”. W sekcji znajdują się 3 parametry:
  1. Kraj wydania – oznacza kraj, w którym znajdują się towary w momencie wysyłki. Dla dokumentów ewidencji pole to jest edycyjne. Dla dokumentów pochodzących z modułów handlowych pole to jest wyliczane na postawie wskazanej na fakturze lokalizacji magazynu.
  2. Kraj VAT – oznacza kraj konsumpcji, czyli kraj do którego są sprzedawane towary lub świadczone usługi. Pole wylicza się na podstawie kraju wskazanego na zastosowanej stawce VAT na elementach VAT dokumentu.
  3. Procedura – pole określa, czy dokument spełnił warunki dla procedury OSS lub IOSS. Jeżeli tak, odpowiednie procedura zostanie wyliczona na dokumencie, a w efekcie trafi do odpowiedniego rejestru oraz deklaracji VAT.
  • Dodanie w konfiguracji programu dedykowanej dla nowych procedur definicji dokumentu ewidencji: SPOSS (Sprzedaż OSS), która na zakładce „Rozszerzenie definicji VAT” posiada włączony parametr: „Szczególne procedury OSS/IOSS”. Jest to nowy parametr na dokumentach ewidencji typu Sprzedaż, który decyduje czy na zarejestrowanych dokumentach będą wyliczane nowe procedury.
  • Dodanie nowej czynności na liście Dokumenty/Ewidencja dokumentów: „Edytuj procedury OSS oraz IOSS…”. Czynność umożliwia zmianę kraju wydania na dokumentach ewidencji (bez dokumentu źródłowego), jak również ponowne wyliczenie procedur OSS lub IOSS na dokumentach, po zmianach elementów, które wpływają na wyliczenie procedur (np. zmiany w obrębie kontrahentów lub dokumentów handlowych). Czynność działa hurtowo dla zaznaczonych na liście dokumentów, również predekretowanych.
  • Dodanie nowych list w Ewidencji dokumentów: „Ewidencja dokumentów OSS” oraz „Rejestr OSS”. Są to wspólne listy dla procedur: OSS oraz IOSS. Na nowe listy trafiają wszystkie dokumenty, dla których wyliczyła się procedura OSS lub IOSS oraz dokumenty, które na elementach VAT mają zastosowaną zagraniczną stawkę VAT. Listy są widoczne po zaznaczeniu w konfiguracji programu Ewidencja VAT/Ogólne parametru: „Ewidencja dokumentów i Rejestr OSS” i przelogowaniu się operatora. Na listach znajdują się m.in. filtry:
  1. Kraj VAT – umożliwiający odfiltrowanie dokumentów dla danego kraju konsumpcji;
  2. Typ – umożliwiający odfiltrowanie ewidencji podatku: Należny OSS lub Należny IOSS.
  • Dodanie na listach Ewidencja dokumentów OSS oraz Rejestr OSS raportu: „Ewidencja OSS”, który umożliwia wygenerowanie wydruku Ewidencji OSS lub Ewidencji IOSS.
  • Dodanie w konfiguracji schematów księgowych dla Schematu ewidencji sprzedaży, na pozycjach dla przedmiotów księgowania: Ewidencja oraz Elementy ewidencji VAT w trybie uproszczonym predefiniowanych kwot (operacji oraz zapisu): Netto księgi, VAT księgi, Brutto księgi (dla Elementów ewidencji VAT odpowiednio: Netto księgi elementu, VAT księgi elementu, Brutto księgi elementu). Nowe kwoty pobierają informację z elementów VAT dokumentów z pól w węźle: WartoscKsi, które przeliczają wartości wyrażone w walucie obcej na wartość w PLN, po odpowiednim kursie.
  • Listy: Ewidencja dokumentów VAT, Rejestr VAT, Ewidencja elementów VAT, Rejestr elementów VAT, a także deklaracje: VAT-7, JPK_V7, VAT-UE oraz VAT-9M zostały zabezpieczone, aby nie pobierały informacji z dokumentów, które zostały zakwalifikowane do procedury rozliczeń OSS oraz IOSS.


  Bazy danych, które miały skonfigurowaną procedurę MOSS, po konwersji bazy będą miały konfigurację procedury OSS. Dokumenty, wystawione dla procedury MOSS będą znajdować się na listach: Ewidencja dokumentów OSS oraz Rejestr OSS.

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2104.1.3 z dnia 17.05.2021r.

  1. Wersja srebrna/złota
   1. Wersja standard
    1. Handel i Magazyn
     1. Dodatki:
      1. Opłata cukrowa
    2. Kadry Płace i HR
     1. Kadry i Płace
    3. Finanse i Księgowość
     1. Księgowość
     2. Ewidencja Środków Pieniężnych
   2. Wersja multi
    1. Kadry Płace i HR
     1. Pulpity HR
  2. Wersja platynowa
   1. Wersja multi
    1. Kadry Płace i HR
     1. Pulpity HR

  Wersja srebrna/złota

  WERSJA STANDARD

  Moduł Handel
  Dodatki

  Opłata cukrowa Poprawiono ustawianie daty płatności na deklaracji CUK-1. Dotąd ustalała się ona na zgodną z datą bieżącą, zamiast zgodnie z datą deklaracji.

  Opłata cukrowa Umożliwiono generowanie pliku XML CUK-1 zgodnego z nową schemą CUK-1(2) obowiązującą dla transakcji wykonanych od 01.05.2021. Obecnie dostępne są dwie definicje, jedna dla transakcji do 30.04.2021, druga dla transakcji od 01.05.2021.

  Opłata cukrowa Dodano nowy wydruk Sprawozdanie OC, dostępny z listy faktur. Odpowiada on nowemu schematowi deklaracji CUK-1(2). Obecnie dostępne są dwie wersje wydruku, jedna dla transakcji do 30.04.2021, druga dla transakcji od 01.05.2021.

  Opłata cukrowa Umożliwiono generowanie deklaracji CUK-1 według nowego schematu CUK-1(2), obowiązującego dla transakcji wykonanych od 01.05.2021. Obecnie dostępne są dwie wersje deklaracji.

  Moduł Kadry i Płace
  Funkcjonalności

  Deklaracje ZUS Zaktualizowano deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA oraz ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021r. Na deklaracjach ZUS ZUA oraz ZUS ZZA będzie wykazywany kod wykonywanego zawodu pobierany z kartoteki pracownika z zakładki Etat/Ogólne, a w przypadku zleceniobiorców z formularza Umowy z zakładki Ogólne z pola „Kod wykonywanego zawodu”. Przy próbie zapisu deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA bądź ZUS ZZA bez uzupełnionego kodu wykonywanego zawodu pojawi się ostrzeżenie: „Następujące pola w deklaracji nie są uzupełnione: X. 1: Kod zawodu GUS”. Dostosowano wysyłkę deklaracji ZUS do nowej wersji Płatnika obowiązującej od dnia 16 maja 2021r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

  Deklaracje ZUS Ukryto na interfejsie parametr „Na deklaracjach zgłoszeniowych umieszczaj kod wykonywanego zawodu GUS” znajdujący się w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/Deklaracje/ZUS w sekcji „Deklaracje zgłoszeniowe”. Parametr nie będzie już wykorzystywany, ze względu na zmiany w deklaracjach zgłoszeniowych, na których obecnie jest wymagany kod wykonywanego zawodu.

  Umowa cywilnoprawna Na formularzu umowy cywilnoprawnej na zakładce Ogólne dodano pole „Kod wykonywanego zawodu”, które może być aktualizowane. Kody zawodów uzupełnione w polu „Kod wykonywanego zawodu” będą wykazywane na deklaracjach zgłoszeniowych ZUS ZUA oraz ZUS ZZA.

  Kod wykonywanego zawodu Z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w menu Czynności dodano możliwość zaczytania kodów wykonywanych zawodów GUS. W celu zaczytania kodów wykonywania zawodów należy wybrać Czynności/Import kodów zawodów GUS. Kody zostaną zapisane w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Kody wykonywanych zawodów (GUS) oraz w logach pojawią się informacje o zaczytanych kodach, bądź pominiętych ze względu na istniejące już w bazie. Jeżeli w bazie będzie istniał taki sam kod jak zaczytywany, ale pod inną nazwą, to nazwa zostanie zaktualizowana. Jeżeli w bazie będzie istniał kod o takiej samej nazwie, ale z innym kodem, to zostanie pominięty.

  Czas pracy nadgodziny Dodano definicję strefy czasu pracy o nazwie „Nadgodziny 100% okresowe”. Dodanie tej strefy w dniu, w którym system naliczył dowolne nadgodziny dobowe spowoduje, że zostaną one przekwalifikowane na nadgodziny 100% okresowe. Dodanie tej strefy w dniu, w którym nie wprowadzono dodatkowego czasu pracy spowoduje, że system wykaże na statystyce nadgodziny 100% okresowe, oraz naliczony element „Dopłata do n.godz 100%”

  Poprawione funkcje

  Koszty uzyskania przychodu Wprowadzono zmiany w naliczaniu kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w sytuacji, gdy pracownik ma zarówno prawo do kosztów autorskich oraz do kosztów ze stosunku pracy. W pierwszej kolejności naliczane będą koszty autorskie, natomiast koszty ze stosunku pracy zostaną policzone, jeśli po odliczeniu kosztów autorskich zostanie przychód, od którego będzie można naliczyć koszty ze stosunku pracy. Obecnie nie nastąpi sytuacja, w której od tego samego przychodu zostaną naliczone zarówno koszty autorskie jak i koszty ze stosunku pracy.

  RUD Poprawiono naliczanie deklaracji RUD dla zleceniobiorcy, który miał umowy na różnych wydziałach. Jeżeli operator miał prawo tylko do wydziału z aktualnej umowy cywilnoprawnej, a nie miał prawa do wydziału z poprzedniej umowy cywilnoprawnej, to przy naliczaniu RUD pojawiał się komunikat: 'Brak praw dostępu do danych’ wraz z ID umowy spoza okresu dla którego była generowana deklaracja RUD. Deklarację RUD można wygenerować z listy Kadry i Pace/Kadry/Zleceniobiorcy/Czynności/Deklaracje ZUS/Przygotuj RUD.

  Pracownicy Eksportowi Poprawiono naliczanie zaliczki podatku dla pracowników oddelegowanych. W przypadku, gdy pracownik część miesiąca przebywał w Niemczech i podatek płacony był w Niemczech, a następnie drugą część miesiąca przebywał w Holandii a podatek płacił w Polsce, na elementach wynikających z pracy w Niemczech naliczała się ujemna zaliczka podatku co powodowało zaniżenie zaliczki podatku na całej wypłacie.

  PPK Na bazach konwertowanych poprawiono ustawienie domyślnych wartości parametru 'Uwzględnij w zwrotach składek PPK’, który znajduje się na definicji elementu wynagrodzenia w zakładce 'Rozliczenie’:-opcja 'Zwrot po stronie pracownika’ została ustawiona na następujących standardowych elementach wynagrodzenia: Zwrot składki PPK (uczestnik), Zwrot nadpłaty PPK (etat, uczestnik), Zwrot nadpłaty PPK (umowa, uczestnik). – opcja 'Zwrot po stronie pracodawcy’ została ustawiona na następujących standardowych elementach wynagrodzenia: Zwrot składki PPK (etat, pracodawca), Zwrot składki PPK (pracodawca), Zwrot składki PPK (um.poz, pracodawca), Zwrot składki PPK (umowa, pracodawca), Zwrot nadpłaty PPK (etat, pracodawca), Zwrot nadpłaty PPK (umowa, pracodawca). Na pozostałych standardowych elementach wynagrodzenia parametr 'Uwzględnij w zwrotach składek PPK’ został ustawiony jako 'Nie dotyczy’.Natomiast dla elementów wynagrodzenia z kategorii: Odchyłki poprawiono ustawienie domyślnych wartości parametru 'Zaliczaj do czasu pracy’, który znajduje się w zakładce 'Dane statystyczne’.

  Podstawa chorobowego Poprawiono wyliczenie podstawy zasiłku po przywróceniu wymiaru etatu zmienionego ze względu na COVID-19. Jeżeli nieobecności zwolnienie chorobowe w ciąży bądź urlop macierzyński rozpoczynały się po przywróceniu wymiaru etatu zmienionego ze względu na COVID-19, to pomimo zaznaczenia parametru do przeliczenia podstawy na podstawie przepisów z 16 grudnia 2020, podstawa nie była przeliczana.

  Zwolnienie chorobowe Poprawiono zaczytywanie nieobecności z PUE. W przypadku kiedy w nazwie zakładu opieki zdrowotnej znajdował się przecinek, dane nie importowały się. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu list kadrowych poprzez opcję „Czynności->Import nieobecności z PUE”.

  Ryczałt Poprawiono naliczanie następujących elementów wynagrodzenia: 'Ryczałt za paliwo do 900 cm’ oraz 'Ryczałt za paliwo powyżej 900 cm’. Dotychczas w przypadku, gdy pracownik przepracował w miesiącu więcej dni niż przewidywała jego norma to po naliczeniu wypłaty na powyższych elementach w polu „Liczba dni nieobecności” widoczna była liczba „-1”, a wartość składnika była zwiększona o ten dzień. Obecnie w powyższej sytuacji naliczenia elementów wynagrodzenia: 'Ryczałt za paliwo do 900 cm’ oraz 'Ryczałt za paliwo powyżej 900 cm’ są poprawne.

  Wydruki

  Deklaracje ZUS Na wydrukach 'Informacja ZUS ZUA’ oraz 'Informacja ZUS ZZA’ dodano informację o kodzie wykonywanego zawodu. Na wydruku 'Informacja ZUS ZUA’ dodano blok 'X. Inne dane o osobie zgłaszanej do ubezpieczeń’ wraz z polem '1. Kod wykonywanego zawodu’. Na wydruku 'Informacja ZUS ZZA’ w bloku V. zmieniono nazwę nagłówka na 'Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu’ oraz dodano pole '2. Kod wykonywanego zawodu’. Dodatkowo obsłużono na obu wydrukach, aby po zaznaczeniu parametru 'Pokaż tylko braki’ był uwzględniony brakujący kod wykonywanego zawodu.

  Deklaracje ZUS Poprawiono wykazywanie składek PPK na deklaracji IMIR. W przypadku kiedy pracownik pobierał zasiłek macierzyński lub był na urlopie wychowawczym to składki PPK nie były wykazane na deklaracji IMIR ani na wydruku w polu 29 „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”.

  Umowa cywilnoprawna Poprawiono wykazywanie odpowiedniego oddziału na wydrukach „Umowa o dzieło – rachunek” i „Umowa zlecenie – rachunek” w przypadku bazy wielooddziałowej. Do tej pory na w/w raportach jako zleceniodawca zawsze wykazywane były dane z głównej licencji. Wydruki dostępne są z poziomu formularza naliczonej wypłaty oraz z listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty.

  Wydruki płacowe Na wydruku 'Pasek wypłaty’, który jest dostępny z poziomu wypłaty z listy Kadry i Płace/Płace/Wypłaty oraz z kartoteki pracownika w zakładce Płace/Wypłaty(wszystkie) udostępniono informacje o progach podatkowych i zaliczce podatku w miesiącu przekroczenia progu podatkowego. Analogiczne informacje były wcześniej widoczne na raporcie 'Pasek wypłaty’ dostępnym z poziomu Kadry i Płace/Płace/Listy płac.

  Podstawa chorobowego Poprawiono wydruk „Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3)” w mechanizmie repx. W w/w raporcie błędnie jako trzecia generowana była pusta strona. Raport dostępny jest z poziomu formularza nieobecności.

  Ewidencja czasu pracy Poprawiono wykazywanie godzin i dni urlopu wypoczynkowego na wydruku „Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych” w mechanizmie repx. W przypadku, kiedy pracownik posiadał naliczony limit urlopowy w kilku częściach – np. z powodu zmiany wymiaru etatu, przedłużenia umowy czy przejścia z 20 na 26 dni urlopu – oraz nieobecność urlop wypoczynkowy w okresie późniejszym niż data wywoływanego wydruku, to wartości w kolumnach na wydruku nie zawsze były poprawne. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

  Listy płac Zmodyfikowano wydruk „Wspólna pełna lista płac” dostępny w mechanizmie aspx. W sytuacji kiedy w bazie danych w konfiguracji nie była włączona funkcjonalność PPK na raporcie przesunięte były kolumny i wiersze. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

  Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
  Wydruki

  Sprawozdanie o terminach zapłaty Dla wydruku „Sprawozdanie o terminach zapłaty” zmieniono sposób pobierania kursu walut dla transakcji w walucie obcej zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Przed zmianą płatności walutowe przeliczane były na PLN według kursu waluty pobieranego z płatności. Aktualnie wartości są wyliczane na podstawie tabeli kursowej: NBP – kurs średni z dnia wymagalności roszczenia, czyli terminu płatności.

  Moduł Księgowość
  Funkcjonalności

  Deklaracja CIT-8 Zaktualizowano eDeklarację CIT-8(30) do wersji schematu 2-0E.

  Deklaracja CIT-ST Zaktualizowano formularz, wydruk i schemat eDeklaracji dla deklaracji CIT-ST do wersji 8. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 454).

  Deklaracja VAT-UE Uszczegółowiono sposób pobierania danych do deklaracji VAT-UE. Obecnie dokumenty z oznaczeniem „Status podmiotu: Finalny” nie są uwzględniane podczas obliczania deklaracji VAT-UE. Rozwiązanie pozwoli obsłużyć przypadki kiedy transakcja powinna zostać wykazana w VAT-7 oraz pominięta w VAT-UE (np. sprzedaż środka transportu i wywóz przez nabywcę nowych środków transportu bez użycia innego środka transportu, w sytuacji kiedy nabywcą jest osoba fizyczna).

  Zestawienia księgowe W definicjach zestawień księgowych, na wyrażeniach pozycji oraz kolumn, w funkcji: Komórka wyniku zestawienia dodano dodatkowe usprawnienia:

  • dodano parametr Kolumna względna, umożliwiający odwołanie się do wyników wg parametrów kolumny z zestawienia pierwotnego (wskazanego w funkcji),
  • dodano parametr: Pozycja względna, umożliwiający odwołanie się do wyników wg parametrów pozycji z zestawienia pierwotnego (wskazanego w funkcji).

  Wprowadzenie na kolumnach funkcji Komórki wyniku zestawienia z zaznaczoną pozycją względną oraz kolumną względną umożliwia pobranie informacji o kompletnym wyniku z wskazanego zestawienia księgowego o identycznych parametrach (takim samym układzie kolumn oraz pozycji). Przykładowo w jednym zestawieniu księgowym (np. bilans) można uzyskać informację o sumie zapisanych wyników bilansów z różnych oddziałów firmy (w ramach funkcjonalności wielooddziałowości) lub innych baz danych (w ramach funkcjonalności pracy na wielu bazach danych). Dodatkowo w parametrach funkcji dodano filtr na zawężenie wyników zestawień: „Definicja”, z możliwością wskazania konkretnego symbolu definicji zestawienia księgowego. Wskazanie konkretnej definicji filtruje zapisane wyniki zestawień przyporządkowane da danej definicji.

  WERSJA MULTI

  Interfejs przeglądarkowy

  Moduł Pulpity HR
  Funkcjonalności

  e-wnioski Zmodyfikowano treść powiadomienia mailowego, które jest wysyłane po anulowaniu wniosku. Do tej pory brak było informacji, kto jest wnioskodawcą i w jakim okresie miała wystąpić nieobecność. Obecnie w powiadomieniu znajdują się te informacje, przykład: „Anulowanie wniosku: e-wniosek o urlop wypoczynkowy – ANDRZEJEWSKI PAWEŁ
  (006) od 10.05.2021 do 26.05.2021, Planowy”.

  Wersja platynowa

  WERSJA MULTI

  Interfejs przeglądarkowy

  Moduł Pulpity HR
  Funkcjonalności

  Czas pracy i nieobecności W Pulpicie pracownika i Pulpicie kierownika dodano nową zakładkę „Rozliczenie czasu pracy” . W/w zakładka znajduje się w sekcji „Czas pracy i nieobecności” i znajdują się na niej informacje dotyczące ilości nadgodzin analogicznie jak w programie na zakładce Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Rozliczenie czasu pracy. Dane wyświetlane są tylko do odczytu bez możliwości edycji. Zakładka dostępna jest wyłącznie w sytuacji, kiedy w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy) uzupełniony jest parametr „Magazyn nadgodzin rozliczany od:”.

  Ulotka – opis zmian: do wersji 2104.0.0 z dnia 19.04.2021r.

  1. Wersja srebrna/złota
   1. Wersja standard
    1. Systemowe
     1. Systemowe
    2. Business Intelligence
     1. Business Intelligence
    3. Sprzedaż i CRM
     1. CRM
     2. Business Intelligence
     3. Praca zdalna
     4. Workflow
     5. Faktury
     6. Pulpit Kontrahenta
     7. Przedstawiciel Handlowy
     8. Dodatki:
      1. Kurierzy
    4. Handel i Magazyn
     1. Handel
     2. CRM
     3. Business Intelligence
     4. Produkcja
     5. Workflow
     6. Faktury
     7. Pulpit Kontrahenta
     8. Przedstawiciel Handlowy
     9. Dodatki:
      1. Kurierzy
    5. Kadry Płace i HR
     1. Kadry i Płace
     2. Business Intelligence
     3. Workflow
    6. Finanse i Księgowość
     1. Ewidencja Środków Pieniężnych
     2. Księgowość
     3. DMS
     4. Business Intelligence
     5. Workflow
     6. Dodatki:
      1. Eksporty dekretów list płac
      2. Elektroniczne Wyciągi Bankowe
    7. Procesy
     1. DMS
     2. Workflow
    8. Projekty i usługi
     1. Business Intelligence
     2. Workflow
    9. Produkcja
     1. Handel
     2. Business Intelligence
     3. Produkcja
     4. Workflow
   2. Wersja multi
    1. Systemowe
     1. Systemowe
    2. Sprzedaż i CRM
     1. CRM
     2. Praca zdalna
    3. Handel i Magazyn
     1. CRM
     2. Produkcja
     3. Handel
    4. Kadry Płace i HR
     1. Pulpit Pracownika
     2. Pulpity HR
     3. Pulpit Kierownika
    5. Finanse i Księgowość
     1. Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
    6. Produkcja
     1. Produkcja
     2. Handel
  2. Wersja platynowa
   1. Wersja standard
    1. Sprzedaż i CRM
     1. Workflow
    2. Handel i Magazyn
     1. Workflow
    3. Kadry Płace i HR
     1. Workflow
     2. Kadry i Płace
    4. Finanse i Księgowość
     1. Workflow
    5. Procesy
     1. Workflow
    6. Projekty i usługi
     1. Workflow
    7. Produkcja
     1. Workflow
   2. Wersja multi
    1. Systemowe
     1. Systemowe

  Wersja srebrna/złota

  Wersja Standard

  Moduł Systemowe
  Funkcjonalności

  Wydruki Zmodyfikowano zarządzanie plikami tymczasowymi związanymi z wydrukami do pliku, na drukarkę i podgląd wydruku. Pliki otwierane w zewnętrznej aplikacji usuwane są po zamknięciu tej aplikacji (dotyczy wersji okienkowej i wydruków ASPX). Jednocześnie zmieniono wewnętrzne API dotyczące wydruków, wymuszając jawną dyspozycję dla pliku wydruku. Zmodyfikowano interfejsy IFileViewer, IFilePrinter wraz z klasami implementującymi i wykorzystującymi te interfejsy (Soneta.Printer.Forms).

  Wydruki Zmieniono sposób zarządzania plikami tymczasowymi tworzonymi na potrzeby wydruków w enova365. Pliki są usuwane zaraz po zakończeniu procesu wydruku. Używane wcześniej klasy TemporaryFileManager oraz TemporaryFilesManagement zostają oznaczone jako obsolete i zostaną usunięte w przyszłych wersjach oprogramowania. Rolę zarządzania plikami tymczasowymi przejmuje klasa PrinterTemporaryFiles implementująca interfejs IPrinterTemporaryFiles.

  Wydruki Poprawiono sposób obsługi rezultatów operacji, jeśli rezultatem jest obiekt ReportResult. Jeśli określono ReportResult.OutputHandler, rezultat funkcji używany jest jako finalny rezultat operacji po automatycznym wykonaniu wydruku do strumienia. Jeśli nie określono handlera, zwrócenie ReportResult na przykład z workera skutkuje otwarciem dialogu wydruku określonego raportu. Po zmianach mechanizm ten działa w wersji okienkowej podobnie dla wydruków ASPX i REPX.

  Wydruki Poprawiono działanie mechanizmu ReportResult. Podczas tworzenia wydruku przy użyciu tego mechanizmu nie są tworzone nadmiarowe pliki tymczasowe. Pole ReportResult.TemplateFileName przechowuje nazwę wzorca wydruku wskazaną przez programistę. Jednocześnie parametr ReportResult.TemplateFileSource z wartością AspxSource (do tej pory zawsze wymagany), jest potrzebny wyłącznie dla wydruków ASPX, nie ma znaczenia dla REPX.

  Wydruki Program Soneta.PdfPrinter.exe wykorzystywany przy tworzeniu wydruków ASPX został wyposażony w mechanizm zapisywania ewentualnych wyjątków do systemowego dziennika zdarzeń.

  Wydruki Wprowadzono weryfikator sprawdzający próbę dodania raportu o identycznej nazwie. Wprowadzone zmiany obejmują również nadpisanie istniejącego raportu po wcześniejszym zaakceptowaniu komunikatu informującego o tej samej nazwie wydruku.

  Wydruki Mechanizm tworzenia wydruków ReportResult bez forms-owego okienka progresu został zunifikowany dla wydruków REPX i ASPX. Ustawienie ReportResult.SilentProgress teraz działa dla obu wariantów wydruków (wcześniej był to mechanizm wyłącznie dla wydruków REPX). Jednocześnie zmienione zostały publiczne klasy Soneta.Business.Forms.DxReports.PrintParameters oraz Soneta.Business.UI.Reports.ReportGenerator.

  Wydruki Podniesiono wersję pakietu nuget TuesPechkin.Wkhtmltox.AnyCPU do wersji 0.12.4.1. Pakiet ten wykorzystywany jest przez mechanizm wydruków ASPX do konwersji HTML do PDF.

  Wydruki Dodano nowe pole Liczba kopii w oknie formularza Definicja raportu dla wydruku REPX. Rozwiązanie pozwala na dostosowywanie domyślnej liczby kopii indywidualnie dla każdego wydruku. Wpisana liczba kopii serializowana jest do pliku XML reprezentującego generator wydruku, przechowywanego w bazie danych (Ustawienia -> Pliki -> Raporty).

  Wydruki W ramach zmian w zarządzaniu plikami tymczasowymi tworzonymi na potrzeby wydruków, usunięto z konfiguracji nieużywaną opcję „Włącz mechanizm czyszczenia folderu Temp”. Usunięto także odwołania do ApplicationSettings.UseTemplateFileManager, a tym samym obsługę analogicznego elementu w XML-u z ustawieniami enova.

  Baza Do czynności Archiwizacja bazy danych dodano parametr Zmniejsz rozmiar bazy przed archiwizacją. Zaznaczony parametr powoduje zmniejszenie rozmiaru kopii zapasowej bazy danych przez wykonanie instrukcji DBCC SHRINKDATABASE (dotyczy baz uruchomionych na systemie zarządzania bazami MS SQL). Do tej pory instrukcja wykonywała się domyślnie podczas tworzenia kopii zapasowej. Parametr jest domyślnie wyłączony. Jednocześnie zostały zmienione sygnatury publicznych metod Database.Backup() oraz Database.Restore(). Zamiast listy opcjonalnych argumentów, obecnie dostają one jako jedyny argument instancję klasy odpowiednio DatabaseBackupArguments i DatabaseRestoreArguments. Wpływa to na wszystkie klasy dziedziczące z Database. Poprzednie warianty metod do archiwizacji i przywracania zostały oznaczone jako obsolete i zostaną wycofane w przyszłych wersjach oprogramowania.

  Baza Zoptymalizowano zapytania SQL do bazy danych podczas usuwania obiektów. Dodatkowe zapytania do bazy dotyczące cech (usuwanie wartości cech z tabeli Features oraz sprawdzanie spójności cech referencyjnych) wysyłane są obecnie tylko dla cech bazodanowych.

  UI Zmieniono w pageform.xml-ach sposób opisywania pól. Zamiast konstrukcji zawierającej osobne elementy <Field CaptionHtml=””> oraz <Label CaptionHtml=””>, gdzie element Label może zawierać długi opis, wprowadzono pojedynczy element <Field>. Jeśli tekst opisu ma zostać automatycznie podzielony na kilka linii w interfejsie, w atrybucie <Field Class=”…”> należy dodać klasę MultilineLabel.

  Prawa W wersji 2104 przygotowane zostały predefiniowane role standardowe dla użytkowników rozszerzonego (nowego) systemu praw.
  Role zawierają minimalne zestawy praw służące obsłudze konkretnego procesu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

  Poprawione funkcje

  Prawa W nowym systemie praw poprawiono czynność Kopiuj operatora… dostępną z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy. Obecnie kopiowane są również ustawienia powiązanych ról dla operatora.

  Załączniki Dodano zabezpieczenie przed używaniem w nazwach załączników znaków niedozwolonych w nazwach plików (np. \ / ? *). Używanie takich znaków w nazwach załączników mogło powodować problemy z otwieraniem załączników oraz zapisem załączników do pliku.

  Bezpieczeństwo Zmieniono zachowanie widoczności dwóch opcji: Menu\Widok\Organizuj Widok oraz Menu\Widok\Okno zapytania SQL. Nie będą dostępne na ekranie głównym przed zalogowaniem się do bazy danych. Dodano weryfikację prawa o nazwie Okno zapytania SQL do każdego wykonywanego (poprzez przycisk Wykonaj) zapytania SQL.

  UI Poprawiono funkcjonalności linii poziomych, pionowych i wskaźnika aktualnego wiersza dostępnych z listy z poziomu Organizuj listę -> Wygląd -> Ustawienia listy

  UI Poprawiono odczytywanie ustawień list w poglądzie tabel z poziomu czynności dostępnej w Organizuj widok/Zapis/Odczytaj ustawienia listy z pliku XML.

  Wydruki Zmieniono sposób eksportowania wydruków REPX do obrazków(opcja eksportu Obraz PNG). Wcześniej, w tym trybie eksportu, zapisywana była tylko pierwsza strona raportu, a ze względu na ograniczenia platformy XtraReports, wynikowy obraz strony nie posiadał odpowiednich marginesów. Po wprowadzonych zmianach, dla każdej strony raportu zapisywany jest osobny obraz z odpowiednim suffiksem numeru strony. Jednocześnie zmienił się sposób zachowania property DxReportGenerator.ExportFileName – dla obrazków zwraca nazwę z suffiksem numeru pierwszej strony raportu.

  Moduł Business Intelligence
  Funkcjonalności

  Panele BI Dodano funkcjonalność parametrów filtrujących do Paneli BI formularzy. Dostępne są wszystkie rodzaje parametrów oraz filtry dat, dzięki czemu użytkownicy zyskali możliwość filtrowania wizualizacji BI na Panelach BI formularzy.

  Panele BI W celu zwiększania elastyczności działania parametrów na Panelach BI, wprowadzono nowe możliwości w zakresie tworzenia sparametryzowanych wskaźników i raportów. Dostępne dotychczas parametry działające w oparciu o kontekst biznesowy (na podstawie typów biznesowych) zostały sklasyfikowane jako parametry biznesowe. Dodatkowo powstał nowy typ parametru – wartościowy, umożliwiający ustawienie w kontekście dowolnej wartości. Ustawianie wartości parametrów wartościowych odbywa się poprzez wybór wartości z lookupa, zwracającego np. enumy z województwami, definicje dokumentów, wartości cechy na podstawie jej słownika, lub poprzez wpisanie wartości – w przypadku innych parametrów. Ponadto na Panelach BI wprowadzono możliwość czyszczenia każdego z ustawionych parametrów niezależnie od pozostałych.

  Panele BI Obsłużono możliwość użycia na Panelach BI więcej jak jednego filtra daty. Wprowadzona zmiana umożliwia równoległe filtrowanie różnych wizualizacji wg rożnych dat na jednym Panelu BI oraz filtrowanie danej wizualizacji wg różnych dat. Nazewnictwo pojawiających się na Panelach BI filtrów dat jest zgodne z nazwami czytelnymi pól z datami, stanowiących parametry wskaźników i raportów.

  Wizualizacje Dodana została czynność Generuj infrastrukturę utrwalania dla wizualizacji. Czynność w łatwy i szybki sposób pozwala na utworzenie definicji wizualizacji analogicznej do wybranej ale działającej w oparciu o dane powstające w wyniku procesu utrwalania danych, co znacząco wpłynie na tempo wyliczania takich wskaźników i raportów na Banerach i Panelach BI. W wyniku zastosowania czynności, dla wybranej definicji wizualizacji, utworzona zostanie infrastruktura utrwalania, na którą składają się: definicje zestawu danych i utrwalania oraz definicja tabeli, do której zapisywane będą dane z odpowiedniej domeny. Ponadto w wyniku działania czynności utworzone zostaną kopia ww. domeny oparta na tabeli z utrwalanymi danymi, a także kopie definicji modelu danych wskaźnika lub raportu oraz definicji jego wizualizacji.

  Wizualizacje Dodano czynność Zastąp wizualizację na Banerach i Panelach BI, dostępną dla definicji wizualizacji. Zastosowanie czynności wywoła zamianę wybranej wizualizacji na wskazaną wizualizację, w każdej z dotychczasowych lokalizacji, w których była ona umieszczona (na Banerach list i formularzy oraz we wszelkich Panelach BI). W przypadku definicji wizualizacji, posiadających odpowiednik w postaci wizualizacji, utworzonych z wykorzystaniem czynność Generuj infrastrukturę utrwalania dla wizualizacji, wybór takiej definicji podczas użycia czynności jest automatycznie podpowiadany.

  Wizualizacje Rozbudowano formularz definicji wizualizacji poprzez dodanie nowej zakładki Banery i panele BI, w której wylistowane są wszystkie miejsca w systemie, gdzie wykorzystywana jest dana wizualizacja tj. Banery BI, Panele BI oraz Panele BI formularzy wraz z informacjami o danej lokalizacji.

  Wizualizacje Dla wskaźników i raportów, umieszczanych na Panelach BI dodana została informacja o tym, jakie parametry posiada dana wizualizacja oraz przez które z ustawionych parametrów, jest w danym momencie przefiltrowana. W przypadku wskaźników, informacja ta umieszczona została w tooltipach, natomiast w przypadku tabel i wykresów znajduje się ona bezpośrednio pod prezentowanymi przez nie danymi. Ponadto w przypadku wskaźników i raportów, wykorzystujących utrwalane dane, umożliwiono wyświetlanie informacji o stanie ich aktualności (dacie utrwalenia).

  Udostępniono mechanizm umożliwiający przenoszenie pomiędzy bazami modeli danych wraz z ich elementami podrzędnymi w tym rozszerzeniami. Dodatkowo wprowadzono możliwość wyboru z listy elementów które powinny zostać przeniesione np. w przypadku aktualizacji już istniejącej niestandardowej struktury modeli danych.

  Domeny Udostępniono nowy tryb tworzenia złączeń SQL w domenach, umożliwiający budowanie zaawansowanych złączeń wg potrzeb biznesowych użytkownika, przy zastosowaniu generatora złączeń. Dzięki nowemu trybowi użytkownik zyskał m.in. pełną swobodę w zakresie użycia podstawowego operatora używanego do złączenia źródeł domeny.

  Analizy wielobazowe Udostępniona została czynność Eksportuj rozszerzenie do wielu baz podrzędnych, umożliwiająca eksport rozszerzeń domen standardowych z poziomu bazy głównej do zdefiniowanych baz podrzędnych.

  Analizy wielobazowe Udostępniona została czynność Eksportuj do baz podrzędnych, za pomocą której w łatwy i szybki sposób, można eksportować definicje wizualizacji przygotowywane w bazie głównej, do wskazanych baz podrzędnych. Czynność wspiera eksport wielu definicji jednocześnie, a w przypadku wskaźników umożliwia także przenoszenie wszelkich danych odpowiadających za kolorowanie wskaźników wg zwracanych przez nie wartości.

  Analizy wielobazowe Udostępniona została czynność Kopiuj prawa do modeli do baz podrzędnych, umożliwiająca skopiowanie ustawionych w bazie głównej praw do modeli danych do baz podrzędnych. Czynność daje możliwość wyboru baz podrzędnych, a także wyboru uprawnień (operatorów), dla których kopiowane będą prawa dla wybranych modeli danych.

  Analizy wielobazowe W przypadku Klientów posiadających licencję typu Biuro rachunkowe, zmieniono mechanizm przebudowy widoków BI SQL oraz aktualizacji utrwalanych dat i słowników biznesowych. Operacje te nie będą już wykonywane w trakcie pierwszego logowania do bazy danych, wywołanego po dokonaniu konwersji lub po zmianie licencji. Przebudowę widoków i utrwalenie danych w powyżej konfiguracji, należy wykonywać w sposób manualny, za pomocą dodanej czynności Aktualizuj widoki BI w bazach danych… Czynność dostępna jest z poziomu menu Czynności listy Praca na wielu bazach/Bazy danych i umożliwia zbiorcze przegenerowanie widoków i utrwalenie danych BI we wskazanych bazach danych.

  Pola wyliczane Rozbudowano możliwość tworzenia pól wyliczanych o wyliczenia wykorzystujące funkcje tekstowe języka T-SQL.

  Utrwalanie danych\Definicje zestawów danych Zmodyfikowano definicje zestawów danych, umożliwiające utrwalanie wartości marży dokumentów i pozycji dokumentów kategorii sprzedaży. Istniejące definicje rozbudowano o wyliczanie i utrwalanie danych finalnej wartości dokumentu (po uwzględnieniu wszystkich korekt sprzedaży) oraz finalnej wartości sprzedaży i zakupu pozycji (po uwzględnieniu wszystkich korekt sprzedaży i zakupu). Odpowiednie pola zostały dodane także do podstawowych domen analitycznych z tego zakresu.

  Moduł CRM
  Funkcjonalności

  e-mail Rozbudowano mechanizm Notyfikacji mailowych. W ramach rozbudowy klasy i interfejsy:

  • NofitifationChangesParams
  • EmailSenderServiceParams
  • SmsSenderServiceParams
  • IRowNotificationSenderService
  • IEmailSenderService
  • NotificationsServiceParamsProvider
  • IRowChangedNotifications

  zostały zastąpione następującymi:

  • Soneta.Business.Notifications.NotificationParamsProvider
  • Soneta.Business.Notifications.EmailNotificationServiceParams
  • Soneta.Business.Notifications.SmsNotificationServiceParams
  • Soneta.Business.Notifications.IRowNotificationService
  • Soneta.Business.Notifications.NotificationParamsProvider
  • Soneta.Business.Notifications.IRowChangedNotification

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

  Poprawione funkcje

  e-mail Poprawiono działanie funkcjonalności „Wyślij email”. Od tej pory jeśli w szablonie wiadomości email zaznaczono parametr „Potwierdzenie odczytania” to w razie użycia tego szablonu w czasie korzystania z funkcjonalności „Wyślij email” parametr ten zostanie przeniesiony na wysyłaną wiadomość email. Spowoduje to, że podczas otwarcia wiadomości przez odbiorcę wyświetli się okno parametru z prośbą o potwierdzenie oczytania wiadomości email.

  e-mail Zmieniono informacje wyświetlaną w logu systemu w wypadku wysyłania Pocztą CRM kilku dokumentów sprzedaży z poziomu listy przy pomocy funkcji „Wyślij email pdf”. Od tej pory jeśli wśród wysyłanych zbiorowo dokumentów sprzedaży wygenerowanych mechanizmem raportowania XtraReports znajduje się taki, którego Kontrahent nie ma przypisanego adresu e-mail, to w logu pojawi się informacja o nieudanej próbie wysłania dokumentu o danym numerze oraz o zapisaniu wiadomości w kopiach roboczych, a pozostałe dokumenty zostaną wysłane do adresatów (wysyłka nie zostanie przerwana).

  Kontrahent Zmodyfikowano wydruk „Status VAT” dostępny z poziomu formularza kontrahenta. Od tej pory na wydruku tym w polu „NIP” widoczne będą dane kontrahentów krajowych i zagranicznych.

  Kontrahent Poprawiono działanie pobierania danych z GUS przy braku uprawnień do edycji nazwy kontrahenta. System nie pobierał nazwy, w momencie dodawania nowego kontrahenta, przy wyłączonym uprawnieniu do edycji nazwy kontrahenta. Obecnie program podczas zakładania kartoteki kontrahenta pozwala na pobranie i zapisanie nazwy. Po zapisaniu kartoteki dalsza edycja nazwy jest niemożliwa.

  Kontrahent Poprawiono błąd polegający na braku możliwości otwarcia formularza Kontrahenta przez Operatora przypisanego do Roli, w której prawo do Definicja zadania CRM (Rola\Prawa\Zadania\Definicja zadania CRM ustawiono jako „Zakaz dostępu”. Od tej wersji błąd nie występuje.

  Zadania i Zdarzenia Poprawiono błąd polegający na braku możliwości wskazania w formularzu zadania w polach „Prowadzący” i „Wykonujący”, w formularzu projektu w zakładce „Wykonujący” oraz w formularzy etapu projektu w zakładce „Wykonujący” Operatora, któremu na definicji zadania albo projektu w zakładce „Prawa danych” przyznano prawo „Tylko do odczytu”.​

  Moduł DMS
  Funkcjonalności

  Pozostałe Zmieniono mechanizmy służące do wyliczania praw obiektowych w powiązaniu z blokowaniem wiersza na definicji zadania. Pozwoliło to na zoptymalizowanie czasu wyświetlania list Dokumenty dodatkowe i Powiązane dokumenty dodatkowe, gdy zawierają dużą liczbę dokumentów (ponad 1000).

  Pozostałe Dodano role systemowe do obsługi rozszerzonego systemu praw:

  1. DMS I (podstawowy) – wyposażony w nią operator może: przeglądać istniejące dokumenty dostępne w rejestrach DMS oraz procesować dokumenty do dalszej analizy.
  2. DMS II (zaawansowany) – wyposażony w nią operator może przeglądać oraz edytować zewidencjonowane dokumenty dostępne w DMS. Ma możliwość dodawania nowych dokumentów do rejestrów DMS i usuwania istniejących oraz przypisywania do dokumentu kontrahentów, pracowników, banków, urzędów, urzędów celnych, urzędów skarbowych, instytucji finansowych czy dostępnych matryc dokumentów. Może dodawać, podpisywać i usuwać załączniki do dokumentu oraz określać dostęp do danego dokumentu dla konkretnego operatora/grupy operatorów. Ma także możliwość procesowania dokumentów do dalszej analizy.
  Moduł Handel
  Funkcjonalności

  Opłata cukrowa Dodano wydruk deklaracji CUK-1 według obowiązującego wzoru. Wydruk może służyć do papierowej archiwizacji tego dokumentu, gdyż deklaracja jest składana wyłącznie w postaci elektronicznej.

  Definicje dokumentów Umożliwiono konfigurowanie sposobu tworzenia numeru dokumentu ewidencji powstającego na podstawie dokumentu handlowego. Dotychczas numer tworzył się automatycznie z numeru dokumentu handlowego, albo z jego numeru obcego. Obecnie w definicji dokumentu dostępne są opcje: Automatycznie/Z numeru własnego/Z numeru obcego.

  Definicje dokumentów W interfejsie edycji listy cech kopiowanych w relacjach pomiędzy dokumentami udostępniono ustawianie kolejności, w jakiej cechy mają być kopiowane. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy cechy z algorytmem korzystają z wartości innych cech, które muszą w związku z tym być skopiowane wcześniej.

  JPK Zmodyfikowano definicję XML do eksportu pliku JPK_FA. Dotychczas w przypadku eksportu dokumentów ewidencji niemających odpowiedników w dokumentach handlowych jako numer dokumentu eksportowany był numer dokumentu ewidencji, czyli wewnętrzny numer dokumentu księgowego. Obecnie eksportowany jest numer zewnętrznego dokumentu (NumerDokumentu), jeśli jest wypełniony.

  EDI Zmieniono definicję EDI do importu JPK_V7. Po zmianie podczas importu pliku do bazy dodają się tylko kontrahenci z niepustym NIP-em. W przypadku pustego NIP-u do dokumentu podstawiany jest kontrahent Incydentalny i nazwa z pliku. Zmiana ma na celu optymalizację importu w przypadku, gdy w pliku występuje wiele dokumentów wystawionych dla indywidualnych klientów.

  EDI W standardowej definicji EDI Invoice EDINet dodano sekcję ShipTo z adresem dostawy. Adres pochodzi z odbiorcy albo miejsca dostawy, jeśli jest wskazane. Zmiana dotyczy nowych baz.

  EDI W standardowej definicji EDI Invoice EDINet dodano sekcję Seller (obok Issuer) z danymi sprzedawcy. Zmiana dotyczy nowych baz.

  Deklaracja Intrastat Ulepszono mechanizm generowania deklaracji Intrastat. Dodano uwzględnienie miejsca dostawy (lokalizacji) jako źródła danych o kraju przeznaczenia. Dotychczas kraj przeznaczenia był pobierany z danych odbiorcy, obecnie jest pobierany z miejsca dostawy, jeśli jest ono wskazane.

  Integrator Ulepszono definicję XML do importu dokumentów handlowych za pomocą enova365.Integrator. Dodano ustawianie rachunku bankowego w płatności (na podstawie jego numeru) w przypadku dokumentów zakupu. Zmiana dotyczy nowych baz.

  Płatności dokumentów handlowych Udostępniono metody API do obsługi terminal płatniczych w rozwiązaniach własnych.

  Płatności dokumentów handlowych Zaimplementowano integrację enova365 z terminalami płatniczymi obsługiwanymi przez serwis Polcard. Obecnie integracja działa z terminalami Polcard/Paytel/PeP. Wszystkie terminale obsługiwane za pomocą wariantów protokołu ECR-FT.

  Relacje dokumentów Obsłużono zmianę rozliczenia relacji z dokumentem nadrzędnym poprzez wystawienie korekty do dokumentu podrzędnego. Obecnie po włączeniu odpowiedniego parametru w definicji relacji korekta może modyfikować rozliczenie relacji pomiędzy dokumentem korygowanym, a nadrzędnym do niego, np. w sekwencji ZO->FV-KFV, gdzie zatwierdzenie KFV może zmodyfikować rozliczenia relacji ZO-FV, np. zmniejszyć rozliczoną ilość ZO w przypadku, gdy KFV zmniejsza ilość z pozycji FV.

  Poprawione funkcje

  Integrator Poprawiono kontrolę licencji poprzez zmianę typu Time na DateTime w metodzie EnovaLicence.SetLogin. Dotychczasowe rozwiązanie powodowało pojawianie się komunikatu o błędzie kontroli licencji podczas korzystania z dodatku Integrator.

  Limit kredytowy Poprawiono mechanizm kontroli limitu kredytowego. Dotychczas w pewnym scenariuszu nie można było zatwierdzić dokumentu płatnego gotówką, jeśli kontrahent miał przekroczony limit kredytowy.

  Ceny i rabaty Poprawiono mechanizm kopiowania przecen okresowych. Dotychczas nie dało się skopiować i zapisać przeceny, które zawierała progi ilościowe.

  Dokumenty handlowe Poprawiono mechanizm importu pozycji dokumentu handlowego z arkusza Excel. Dotychczas import nie udawał się w przypadku, gdy dane z ilością poniżej 1 (ułamkową) wklejano do dokumentu rozchodowego, a stan towaru był poniżej jedności (ale w ilości wystarczającej dla pozycji).

  Dokumenty handlowe Poprawiono obsługę skanowania kodu kreskowego czytnikiem w przypadku zatwierdzonego dokumentu z włączoną edycją ilości zrealizowanej, mającej na celu ustalenie ilości zrealizowanej. Dotychczas skanowanie takie kończyło się błędem w przypadku, gdy wykonywano je z poziomu formularza dokumentu otwartego za pomocą zeskanowania kodu kreskowego z jego numerem.

  Dokumenty handlowe Poprawiono algorytm wyliczeni stanu fizycznego na dzień. Dotychczas w przypadku pewnej sekwencji wystawiania dokumentów wyliczał on niewłaściwe wartości.

  JPK Poprawiono działanie metody Soneta.Handel.AktualizacjaGrupTowarowychVATWorker. Dotychczas w pewnych scenariuszach użycia w dodatkach własnych metoda generowała błędy.

  Uprawnienia Na roli dodano brakujące prawo odpowiadające za możliwość konfiguracji drukarek fiskalnych. Prawo dodano w gałęzi Rola/Prawa/Inne/Opcje/Page (Handel/Drukarka fiskalna).

  Kompletacja Poprawiono wyliczenie ilości zamienników potrzebnych zamiast brakującego składnika kompletacji. Dotychczas w pewnych przypadkach użycia ilość zamiennika wyliczała się niewłaściwie.

  Kompletacja Poprawiono obsługę zamienników w kompletacji. Dotychczas podpowiadanie zamienników składnika nie działało poprawnie w sytuacji, gdy w składnikach kompletacji występował wielokrotnie ten sam towar.

  Zamówienia i oferty Poprawiono działanie workera ObrotyPozycji w zakresie działania na zamówieniach z obrotami. Dotąd na dokumentach tego typu pokazywał on zerową marżę.

  Sprzedaż Poprawiono działanie filtra wg magazynu w szybkiej sprzedaży. Dotychczas w pewnych okolicznościach filtr nieoczekiwanie zmieniał swoje ustawienie po wybraniu zasobu do sprzedaży.

  Wydruki

  Dokumenty handlowe Ulepszono wydruk faktury sprzedaży (REPX). Uszczegółowiono informację o dokonanej zapłacie z podaniem sposobu zapłaty.

  Dokumenty handlowe Zmodyfikowano wydruk dokumentu sprzedaży. Dotychczas nie drukował się na nim NIP nabywcy w sytuacji, gdy na dokumencie wybrano kontrahenta incydentalnego i ręcznie wypełniono NIP na formularzu dokumentu.

  Korekty dokumentów Poprawiono wydruki korekt dokumentów sprzedaży. Od wersji 2010 nie zawierały one pozycji dodanych na korekcie.

  Płatności dokumentów handlowych Poprawiono wydruk faktury do paragonu. Dotychczas na takim wydruku nie było informacji o dołączonych zaliczkach (wpłatach) rozliczanych podczas zatwierdzania paragonu.

  Faktury zaliczkowe Poprawiono wydruk faktury zaliczkowej. Dotychczas w pewnym scenariuszu w tabeli rozliczonych wpłat nie drukowała się poprawnie kwota walutowa.

  Dodatki

  Opłata cukrowa Umożliwiono zapis CUK-1 (pliku XML) na dysku. Dotąd był on zawsze zapisywany w bazie danych. Decyduje o tym parametr konfiguracji, który dotyczy zapisu plików JPK.

  Kurierzy Poprawiono odczytywanie pobranych plików z listami przewozowymi w przypadku. W przypadku pracy w interfejsie HTML pliki zapisane na serwerze, skąd następnie nie były poprawnie odczytywane do poglądu/wydruku.

  Moduł Kadry i Płace
  Funkcjonalności

  Deklaracje PIT Dodano nowe wersje deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) obowiązujące do przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2021. W części D została zwiększona ilość parametrów do 12, dotyczących przesunięcia terminu zapłaty podatku. Parametry dotyczące przesunięcia wpłaty są dostępne na formularzu deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) naliczanych za miesiąc grudzień. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  e-Deklaracje PIT Udostępniono schematy do wysyłki nowych wersji edeklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11), stosowanych za rok 2021 od dnia 16 kwietnia 2021.

  Czas pracy nadgodziny Wprowadzono zmiany w metodzie „Liczba nadgodzin 100 okresowe” wykorzystywanej do konfiguracji własnych niestandardowych elementów płacowych. Nadgodziny 100% dobowe, wprowadzone przez strefę Nadgodziny 100%, zawyżały ilość nadgodzin okresowych.

  PPK Umożliwiono połączenie Instytucji Finansowych PPK. W przypadku ustawienia na „TAK” parametru „Udostępnij czynności związane z blokowaniem i łączeniem kartotek kontrahentów” ( Narzędzia|Opcje|Kontrahenci i Urzędy|Ogólne) na liście Instytucji Finansowych PPK będzie dostępna Czynność ” Połącz Instytucje PPK”. W parametrach czynności należy wybrać Instytucję nadrzędną oraz dokument księgowy. W przypadku, gdy użytkownik korzysta z modułów księgowych, jeśli przed połączeniem kontrahent podrzędny posiadał rozrachunki nierozliczone, zostanie automatycznie wygenerowany dokument, który przeniesie płatności na kontrahenta nadrzędnego. Udostępniono również operację, która pozwoli na rozłączenie instytucji finansowych, jest ona dostępna z poziomu kartoteki Instytucji Finansowej PPK z menu Czynności.

  Świadczenia socjalne Dodano w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Płace/Wynagrodzenia w sekcji „Świadczenia socjalne” wskaźnik „Limit świadczeń socjalnych”, który będzie aktualizowany w ramach standardowej aktualizacji wskaźników. Dodano także w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Płace/Elementy wynagrodzenia dwa nowe standardowe elementy rozliczające świadczenia socjalne: „Świadczenie socjalne (z limitem, dodatek)” jako „Dodatek” oraz Świadczenie socjalne (z limitem) jako „Świadczenie”. Na definicji elementu wynagrodzenia dodano również w zakładce Rozliczenie sekcję „Świadczenia socjalne” wraz z parametrem „Uwzględnij w limicie świadczeń zwolnionych z podatku”. Dla powyższych dwóch elementów wynagrodzenia parametr standardowo jest zaznaczony na „Tak”, natomiast dla pozostałych przyjmuje wartość 'Nie’. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

  Zajęcia komornicze Umożliwiono na zajęciu wynagrodzenia wyłączenie z potrącenia zasiłków oraz świadczeń socjalnych. Na formularzu zajęcia wynagrodzenia dodano sekcję „W kwocie zajęcia uwzględniaj”, gdzie są dostępne parametry:

  • „Wypłaty z ZFŚS – domyślnie zaznaczony na TAK. Po zaznaczeniu na NIE, elementy zdefiniowane jako rodzaj Świadczenia socjalne będą pomijane przy wyliczeniu kwoty zajęcia wynagrodzenia.
  • „Zasiłki” – domyślnie zaznaczony na TAK. Po zaznaczeniu na NIE, elementy rozliczane jak zasiłki będą pomijane przy wyliczeniu kwoty zajęcia wynagrodzenia.

  Zajęcia komornicze Ograniczono wysokość kwoty wolnej do wynagrodzenia minimalnego, w przypadku zajęcia wynagrodzenia zleceniobiorców, dla których umowa stanowi podstawowy dochód utrzymania. W przypadku umowy cywilnoprawnej ze stawką za godzinę, w przypadku wprowadzenia w zestawieniu rozliczenia większej liczby godzin niż wynika to z normy kodeksowej, kwota wolna będzie ograniczana do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

  Zajęcia komornicze Umożliwiono ustawienie na umowie cywilnoprawnej, czy dana umowa ma podlegać w całości potrąceniu wynagrodzenia, czy do limitu. Na formularzu umowy na zakładce „Dodatkowe” w sekcji „Zajęcia wynagrodzenia” dodano parametr „Potrącenie całkowite”. Po zaznaczeniu parametru „Potrącenie całkowite” na TAK, zajęcie wynagrodzenia potrąci całą kwotę należną z umowy, bez stosowania limitu potrącenia i kwoty wolnej.

  PKZP, ZFM Umożliwiono ograniczenie spłat pożyczki PKZP/ZFM do limitu. Na definicji elementów pisanych poprzez edytor algorytmu, na zakładce Algorytm/Ogólne w parametrze ” do limitu” oprócz opcji „Uwzględniaj” i „Nie dotyczy” umożliwiono również wskazanie pozostałych limitów: Standardowy, Alimenty, 80% minimalnego, 100% minimalnego. Na standardowych definicjach elementów „Spłata pożyczki PKZP” oraz „Spłata pożyczki ZFM”, które nie były modyfikowane przez użytkownika, edytor algorytmu został dostosowany bo obsłużenia wskazanych powyżej limitów.
  UWAGA: Dla pozostałych elementów pisanych edytorem algorytmu, po wybraniu na zakładce Algorytm/Ogólne w polu „do limitu” jednej z opcji należy w edytorze zawrzeć warunki na obsłużenie naliczeń z uwzględnieniem limitów. Bez odpowiedniego kodu algorytmu na definicji elementu, limity nie będą działały.

  Teczki pracownicze Dostosowano plik z metadanymi dotyczącymi poszczególnych dokumentów z zapisanej Elektronicznej teczki pracownika (Lista pracowników/Czynności/Zapisz teczkę do pliku), tak aby był zgodny ze schematem opublikowanym na podstawie §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem pracodawca zapewnia zgodność struktury technicznej pliku XML z metadanymi ze specyfikacją techniczną zamieszczoną na stornie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy.

  Definicja Elementów Wynagrodzenia W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na formularzu definicji elementu wynagrodzenia w zakładce 'Rozliczenie’ dodano sekcję 'Zwrot składki PPK’ oraz parametr 'Uwzględnij w zwrotach składek PPK’ z następującymi opcjami do wyboru: Nie dotyczy, Zwrot po stronie pracownika, Zwrot po stronie pracodawcy. Opcja 'Zwrot po stronie pracownika’ została ustawiona na następujących standardowych elementach wynagrodzenia: Zwrot składki PPK (uczestnik), Zwrot nadpłaty PPK (etat, uczestnik), Zwrot nadpłaty PPK (umowa, uczestnik). Opcja 'Zwrot po stronie pracodawcy’ została ustawiona na następujących standardowych elementach wynagrodzenia: Zwrot składki PPK (etat, pracodawca), Zwrot składki PPK (pracodawca), Zwrot składki PPK (um.poz, pracodawca), Zwrot składki PPK (umowa, pracodawca), Zwrot nadpłaty PPK (etat, pracodawca), Zwrot nadpłaty PPK (umowa, pracodawca). Na pozostałych standardowych elementach wynagrodzenia parametr 'Uwzględnij w zwrotach składek PPK’ został ustawiony jako 'Nie dotyczy’.

  Kalendarz(czas pracy) Do formularza nieobecności dodano jako ostatnią zakładkę „Uwagi” z możliwością wpisania dodatkowych informacji przez operatora. Jeżeli nieobecność powstała w wyniku złożenia wniosku z poziomu pulpitów pracowniczych, to w w/w zakładce znajdą się informacje uzupełnione w polu „UWAGI” na danym wniosku o nieobecność.

  Poprawione funkcje

  Deklaracje ZUS Wprowadzono zmiany w wykazywaniu kwot na deklaracji ZUS RPA w bloku III.B. W przypadku elementów wypłaty, których okres przypada na przełomie dwóch lat kalendarzowych kwota w bloku III.B na deklaracji ZUS RPA jest wykazywana proporcjonalnie do okresu przypadającego na poprzedni rok kalendarzowy. Łączna kwota elementu jest dzielona przez ilość dni kalendarzowych z okresu trwania elementu i mnożona razy ilość dni kalendarzowych przypadających na poprzedni rok.

  Deklaracje ZUS Poprawiono wykazywanie kwoty przychodu należnego za inny rok kalendarzowy na załączniku ZUS RPA do deklaracji ZUS DRA. W przypadku wypłaty elementu za inny rok kalendarzowy z więcej niż 3 poprzednich lat, na załączniku były wykazywane maksymalnie 3 lata.

  PPK Wprowadzono zmiany w naliczaniu storna elementów: Przychód od skł. pracodawcy PPK (etat), Przychód od skł. pracodawcy PPK (RSP), Przychód od skł. pracodawcy PPK (um.poz), Przychód od skł. pracodawcy PPK (umowa). W przypadku oznaczenia elementów do przeliczenia na wypłacie stornującej naliczały się dwa elementy na minus. Obecnie na wypłacie będą naliczone dwa elementy z czego jeden na minus ( storno) oraz drugi na plus w wysokości Przychodu od skł. PPK.

  PPK Zmodyfikowano algorytm naliczania elementów: Przychód od skł. pracodawcy PPK (etat), Przychód od skł. pracodawcy PPK (RSP), Przychód od skł. pracodawcy PPK (um.poz), Przychód od skł. pracodawcy PPK (umowa). Elementy zostaną naliczone tylko na wypłacie gdzie miesiąc PIT (podatkowy) wypłaty jest zgodny z miesiącem wynikającym z daty przekazania dokumentów Składek PPK. Przykład: Pracownikowi w wypłacie za marzec wypłaconej 10 kwietnia naliczono składki PPK. Dokument „Składki PPK” za miesiąc kwiecień przekazano z datą 15 kwietnia do Instytucji Finansowej. W poprzedniej wersji licząc wypłatę za kwiecień na 10 maja został naliczony element „Przychód od skł. pracodawcy PPK (etat)”. Obecnie ten element nie zostanie naliczony ponieważ miesiąc podatkowy przekazania składek PPK jest różny od miesiąca podatkowego wypłaty. Kwota przychodu zostanie wykazana na deklaracji PIT-11.

  Zajęcia komornicze Poprawiono naliczenia zajęcia wynagrodzenia, po oznaczeniu wypłaty do przeliczenia. Wcześniej po przeliczeniu wypłaty naliczało się tylko zajęcie z ujemną wartością.
  UWAGA: Na definicji elementów „Zajęcie komornicze” oraz „Alimenty” na zakładce „Ogólne” w parametrze „Rodzaj wypłaty” zostało zmienione ustawienie z „Etat” na „Warunkowy lub inna”.

  Zajęcia komornicze Zmieniono sposób wyliczania kwoty „Pozostaje” na zajęciu wynagrodzenia. W przypadku gdy element Alimenty lub Zajęcie komornicze został Anulowany kwota „Pozostaje” na zajęciu komorniczym była zaniżona o wartość Anulowanego elementu.

  Pracownicy Eksportowi Poprawiono naliczanie zajęcia komorniczego w przypadku różnych definicji list płac. Jeżeli w związku ze zmianą wydziału pracownik miał naliczone dwie listy płac, to po oznaczeniu do przeliczenia na wypłacie korygującej zajęcie na plus naliczało się jednej definicji listy płac, a zajęcie na minus na drugiej liście płac.

  Potrącenia Poprawiono przeliczanie kwoty potrącenia wprowadzonego w walucie obcej. Jeżeli na definicji potrącenia na zakładce Algorytm/Ogólne w parametrze „do limitu” parametrze była wybrana jedna z opcji: Standardowy, Alimenty, 80% minimalnego, 100% minimalnego, to wartość potrącenia w walucie obcej nie była przeliczana.

  Operacje seryjne Zmodyfikowano seryjne dodawanie nieobecności z poziomu listy pracowników:

  • operacja wykonywana jest zawsze do końca i u pracowników, u których jest to możliwe nieobecność jest dodawana,
  • dodano pasek postępu,
  • jeśli z jakiegoś powodu operacja nie może się wykonać to pojawia się błąd, a w logu znajduje się informacja dlaczego zapis pominięto – z konkretnym wskazaniem pracownika,
  • jeśli podczas dodawania nieobecności pojawia się ostrzeżenie, to taka informacja znajduje się w dodatkowym oknie do decyzji czy kontynuować czy też nie.

  Operacja seryjnego dodawania nieobecności możliwa jest z poziomu listy pracowników wybierając Czynności/Operacje seryjne/Dodaj nieobecności …

  Wydruki

  Deklaracje GUS Poprawiono generowanie raportu Zestawienie Z-02. W przypadku kiedy w opcjach wydruku w polu „Zapis obliczeń:” wpisano jakąś wartość tekstową, to przy uruchamianiu raportu pojawiał się błąd: „Wartość indeksu (o wartości początkowej zero) musi być większa od zera…” Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

  Deklaracje GUS Poprawiono wykazywanie czasu pracy oraz kwot wynagrodzenia na wydruku Zestawienie Z-02. W przypadku kiedy naliczone były wypłaty korygujące, błędnie podwójnie wykazywany był czas pracy, a w wynagrodzeniach uwzględniana była cała kwota, a nie tylko ta po korekcie. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

  Deklaracje PIT Dodano wydruk Repx do nowych wzorów deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) oraz zaktualizowano wydruki Informacji miesięcznych do deklaracji.

  PPK Na wydrukach 'Zestawienie list płac’ oraz 'Zestawienie wypłat’ dodano informację o kwotach zwrotu składek PPK zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Na raporcie 'Zestawienie wypłat’ blok 'Zwrot składki na PPK’ widoczny będzie, gdy na wypłacie będą elementy związane ze zwrotami składek PPK. Raport 'Zestawienie list płac’ dostępny jest z listy Kady i Płace/Płace/Listy Płac, natomiast 'Zestawienie wypłat’ dostępne jest z listy Kady i Płace/Płace/Wypłaty. Zmiana dotyczy wydruków w formacie REPX.

  PPK Na wydrukach 'Pełna lista płac’ oraz 'Podsumowanie list płac’ dodano informację o kwotach zwrotu składek PPK zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Raporty dostępne są z listy Kady i Płace/Płace/Listy Płac. Zmiana dotyczy wydruków w formacie REPX.

  APT Wydruk „Rozliczenie kontrahenta” dla pracownika zewnętrznego. Udostępniono wydruk „Rozliczenie kontrahenta” dostępny jest z listy Kadry i Płace/Płace/Rozliczenie kontrahenta. Na raporcie zaprezentowane są szczegółowe rozliczenia pracownika zewnętrznego ( współpraca B2B lub wypożyczanie z APT)

  Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
  Funkcjonalności

  Rozrachunki W dokumentach ewidencji: na zapisach księgowych oraz na płatnościach i zapłatach dodano nową zakładkę „Powiązane zapisy”. Zakładka prezentuje listę zapisów księgowych powiązanych z danym rozrachunkiem. Zawiera informacje o numerze dokumentu/dekretu, dacie, koncie i stronie księgowania oraz kwotach wynikających z zapisu (kwota operacji, kwota zapisu, kwota operacji do rozliczenia, kwota zapisu do rozliczenia). W przypadku, gdy dany rozrachunek jest nierozliczony oraz wykazany w bilansie otwarcia kolejnych lat, lista „Powiązane zapisy” zawiera informacje o wszystkich powiązanych zapisach księgowych wynikających z dokumentu BO (Bilans otwarcia). Nowa zakładka jest również dostępna z poziomu nierozliczonych zapisów księgowych na konta rozliczeniowe, jeżeli zostały przeniesione bilansem otwarcia na kolejny okres obrachunkowy.

  Przelewy Dla przelewów podatkowych umożliwiono wskazanie typu okresu: „J-dzień”.

  Poprawione funkcje

  Płatność Poprawiono błąd powodujący przeliczanie płatności po wybraniu dokumentu korygowanego w polu „Korekta do” na dokumencie ewidencji zakupu lub sprzedaży, jeżeli na definicji dokumentu korekty były włączone automatyczne płatności. Przed zmianą płatności na dokumencie korekty po wybraniu dokumentu korygowanego były zawsze przeliczane. W przypadku dokumentów z elementami VAT w PLN i płatnościami w walucie obcej na korekcie następowało przeliczenie płatności na PLN. Aktualnie płatności na korekcie są przeliczane tylko wtedy, jeśli powoduje ona zmianę w polu „Kwota VAT na płatnościach” i ma włączone automatyczne płatności.

  Wydruki

  Rozrachunki Poprawiono wydruk Raport rozliczeń generowany w mechanizmie XtraReports z poziomu listy Ewidencja środków pieniężnych/Wpłaty i wypłaty. Raport nie uwzględniał rozliczeń dotyczących zapłat. Obecnie wydruk tworzony jest prawidłowo.

  Dodatki

  Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice mBank – poprawiono formularz dodawania/usuwania parametrów serwisu. Usunięto możliwość wyboru metody logowania certyfikatem aplikacyjnym, która nie jest obsłużona oraz do wskazania certyfikatu logowania oraz hasła certyfikatu. Podczas konfiguracji serwisu mBank nie ma potrzeby wgrywania lub wskazywania żadnych certyfikatów lub haseł.

  Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Poprawiono błąd występujący podczas pobierania wyciągów w PDF z kilku ewidencji bankowych równocześnie. Przed poprawą pobierany był wyciąg tylko z jednej spośród zaznaczonych ewidencji. Po zmianie błąd nie występuje.

  Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice PEKAO – poprawiono dla przelewów obsługę statusu ACSC.

  Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Santander – poprawiono obsługę podpisu oraz daty wysyłanych przelewów. W przypadku daty pobierana jest data z przelewu lub z paczki przelewów a nie z daty aktualności tak jak to było dotychczas. Zmiana umożliwia wyeksportowanie do banku przelewów z datą przyszłą.

  Elektroniczne Wyciągi Bankowe Poprawiono błąd występujący podczas importu wyciągów bankowych filtrem: Skandinaviska Enskilda Banken (MT940), jeżeli opis operacji zawierał symbol OCMT i był rozdzielony na dwie linie. Pojawiający się błąd uniemożliwiał zaimportowanie wyciągu bankowego. Po zmianie wyciągi są prawidłowo importowane.

  Moduł Księgowość
  Funkcjonalności

  Deklaracja CIT-8 Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 30 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 17, CIT-8/BR do wersji 8, CIT/8SP do wersji 5 oraz CIT/8S do wersji 5, CIT-IP do wersji 3 oraz CIT-WZ do wersji 2.
  Dodano także formularz, wydruk oraz schemat eDeklaracji dla nowego załącznika do CIT-8(30): CIT/KW(1) – Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od spółek kapitałowych.
  Załącznik służy do rozliczenia roku poprzedniego w przypadku przejścia na estoński tryb rozliczania.
  Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.02.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 409). Nowe formularze mają zastosowanie dla osiągniętych przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.
  Uwaga: Użytkownicy, którzy w trakcie roku generowali zaliczki w oparciu o wzór CIT-8(28) lub CIT-8(29), podczas przejścia na wersję 30 deklaracji CIT-8 powinni sprawdzić poprawność wyliczenia wartości w kolejnych polach deklaracji oraz załączników.

  Deklaracja CIT-8 Na płatnościach generowanych z poziomu deklaracji CIT-8 poprzez czynność „Przygotuj płatność – podatek art. 24b” zmieniono domyślne ustawienie podmiotu płatności na: Krajowa Administracja Skarbowa Centrum Rozliczeniowe (KAS). Dotychczas ustawiany był Urząd Skarbowy. Dzięki zmianie na płatności w polu Rachunek podstawiany jest indywidualny rachunek podatkowy.

  Zestawienia księgowe Dodano możliwość odwołania się do zapisanego wyniku zestawienia księgowego. W pozycjach, w polu Wyrażenie dodano nową Funkcję zestawień: „Komórka wyniku zestawienia”. Na formatce funkcji należy wskazać:

  • Filtr wyników – filtr służy do zawężenia wyników zestawienia księgowego do wpisanej nazwy wyniku, można w nim używać symboli filtrujących, np.: * (gwiazdka),
  • Wynik zestawienia – zapisany wynik zestawienia księgowego, z którego pobierane będą dane,
  • Pozycja – pozycja wybranego wyniku zestawienia,
  • Kolumna – kolumna wybranego wyniku zestawienia.

  Funkcjonalność została dodana również w konfiguracji Pracy na wielu bazach danych, gdzie dodatkowo istnieje możliwość wskazania powiązanej bazy danych oraz pobrania odpowiedniej pozycji i kolumny z zapisanego wyniku we wskazanej bazie.

  JPK W konfiguracji procedur VAT, związanych z JPK (Opcje/Ewidencja VAT/Procedury VAT), dodano możliwość wprowadzenia algorytmu ewidencji dla Typu dokumentu sprzedaży VAT oraz Typu dokumentu zakupu VAT. Algorytm jest wywoływany w momencie zatwierdzenia dokumentu ewidencji (nadaniu mu stanu co najmniej Wprowadzony) oraz poprzez czynność „Generuj procedury VAT”.
  Dokument ewidencji może mieć przypisany jeden Typ dokumentu. W związku z tym, w momencie wywołania przez algorytmy więcej niż jednej procedury, program zwraca odpowiedni komunikat i nie ustawia żadnej wartości w polu Typ dokumentu VAT(JPK) na dokumencie. Dodatkowo, jeżeli na definicji dokumentu ewidencji (Opcje/Ewidencja dokumentów/Definicje dokumentów) został wskazany Typ dokumentu VAT(JPK) lub został on wprowadzony ręcznie na dokumencie, to jest to ustawienie nadrzędne do wywoływanego algorytmu.

  JPK Umożliwiono generowanie pliku JPK_WB dla ewidencji bankowych z oznaczeniem Rachunek VAT (rachunków obsługujących mechanizm podzielonej płatności).

  Praca na wielu bazach Na liście Faktury/Sprzedaż/Faktury sprzedaży udostępniono czynność „Kopiuj klientowi”. Czynność jest dostępna tylko w środowisku ze skonfigurowaną Pracą na wielu bazach, tylko w bazie Biura Rachunkowego (w bazie master). Może być wykonana z listy dla pojedynczego lub dla wielu zatwierdzonych dokumentów sprzedaży. Czynność umożliwia skopiowanie wystawionej faktury sprzedaży za usługi BR jako dokument zakupu do bazy klienta obsługiwanego przez BR (bazy slave) oraz automatyczne wygenerowanie przelewu do utworzonej faktury zakupu. Przygotowany w ten sposób przelew jest dostępny dla klienta w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego, gdzie można go pobrać do pliku i zaczytać w systemie bankowym. Dzięki tej funkcjonalności Biuro Rachunkowe ułatwia Klientom terminowe opłacanie faktur za usługi księgowe.

  Praca na wielu bazach Dodano nową właściwość wyliczalną „Niezweryfikowane ewidencje” dostępną w organizatorze listy „Analizy baz danych”. Dzięki nowemu polu użytkownik w Biurze Rachunkowym może szybko stwierdzić, czy w bazach Klientów, w danym okresie występują dokumenty ewidencji w stanie Niezweryfikowany, czyli takie, które zostały dodane przez użytkownika Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego i wymagają opracowania przez księgowego.

  Praca na wielu bazach Podczas zakładania bazy danych z poziomu konfiguracji Systemowe/Praca na wielu bazach dla Administratora ustawiane jest losowe hasło. Dalsze logowanie do pracy operacyjnej w bazie odbywa się przy pomocy hasła ustalonego dla Administratora w bazie głównej (master). Przed zmianą Administrator systemowy nie miał ustawianego hasła. Jeżeli istnieje konieczność wypięcia bazy z konfiguracji z Pracą na wielu bazach należy przed rozpięciem konfiguracji zadbać o ustawienie dla Administratora znanego sobie hasła.

  Schematy księgowe W schemacie księgowym dla dokumentu Polecenie księgowania dla przedmiotu księgowania Płatności dodano w trybie uproszczonym możliwość wskazania konta wg zapisu rozliczającego. Nowa opcja dostępna jest w segmentach konta jako Segment zamiennik: Wg zapisu rozliczającego.

  Schematy księgowe Umożliwiono filtrowanie schematów księgowych według typu ewidencji.

  Ewidencja dokumentów Rozszerzono wielkość pól filtrujących: „Zakres” oraz „Okres” na belkach filtrujących nad listami, tak aby mieściły pełny okres obrachunkowy, np. 01.01.2021…31.12.2021.

  Okres obrachunkowy Zmieniono sortowanie w filtrze Okres występującym na listach w obszarze księgowym. Po zmianie dane w oknie wyboru są ustawione od najnowszej do najstarszej.

  Deklaracje Na deklaracjach miesięcznych w obszarze Księgowość/KPiR oraz na deklaracjach VAT zmieniono domyślny okres podpowiadający się na formularzach jako miesiąc poprzedni w stosunku do bieżącej daty systemu. Analogiczną zmianę dodano w czynnościach generowania JPK: Generuj plik JPK…, Generuj plik JPK_VAT. Dodatkowo na liście Ewidencja dokumentów/Jednolite Pliki Kontrolne w filtrze Okres zmieniono zakres dat miesięczny na bieżący rok obrachunkowy.

  Poprawione funkcje

  Ewidencja VAT Poprawiono wykazywanie na dokumencie sprzedaży zbiorczej, utworzonym do dokumentów fiskalizowanych z obszaru handlowego, informacji o typie sprzedaży dla usług. Dotychczas zarówno towary jak i usługi zarejestrowane na dokumentach fiskalizowanych, po utworzeniu dokumentu sprzedaży zbiorczej, miały nadany na elementach VAT typ „Towar”. Obecnie dla usług nadawany jest typ „Usługa”, a dla towarów „Towar”.

  Rozliczenia księgowe Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie rozliczenia księgowego rozrachunków walutowych, w których strona rozliczenia po przeliczeniu na PLN jest mniejsza od zera. Przy próbie rozliczenia pojawiał się błąd: Wymagane jest wprowadzenie wartości pola „Kwota zapisu ma”, uniemożliwiający zapisanie rozliczenia.
  Przykładowo rozliczano 2 dokumenty – jeden: 0,02 CZK, kurs: 0,5 = 0,01 PLN oraz drugi: 0,40 CZK, kurs: 0,1 co daje 0,24 PLN. Podczas rozliczenia księgowego kwota 0,02 CZK przeliczona po kursie 0,1 wynosiła 0,002 PLN, co po zaokrągleniu dawało kwotę 0,00 PLN. Po zmianie, program dopuszcza możliwość rozliczenia księgowego w przypadku, gdy kwota zapisu na rozliczeniu księgowym mieści się w przedziale 0,00 – 0,01 PLN i domyślnie zaokrągla ją do kwoty 0,01 PLN. Dzięki temu błąd w takim przypadku nie występuje i można zapisać rozliczenie.

  Wydruki

  Ewidencja dokumentów Poprawiono wydruk Dokumentu wewnętrznego w mechanizmie raportowania XtraReports, dostępnego z poziomu Ewidencji dokumentów dla Dokumentu wewnętrznego nabycia VAT należny oraz Dokumentu wewnętrznego nabycia VAT naliczony w zakresie prezentacji numeru NIP kontrahenta. Dotychczas na wydruku prezentowany był numer NIP tylko dla kontrahentów krajowych. Po zmianie na raporcie wyświetlany jest numer NIP dla kontrahentów krajowych oraz zagranicznych.

  Dodatki

  Eksporty dekretów list płac Udostępniono nową wersję dodatku Eksporty Dekretów List Płac – 2.4.0, zawierającą następujące zmiany:

  • Zapisy równoległe (wg maski symbolu konta podanej w parametrach czynności eksportu) umieszczane są jako końcowe pozycje w pliku wynikowym.
  • W parametrach eksportu dodano możliwość wskazania cechy grupującej oraz wariantu eksportu dostosowanego do szablonów importu w programie Symfonia. Do wyboru są następujące szablony: HMFFK, HMFK i PLACE.

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

  Moduł Produkcja
  Funkcjonalności

  Rezerwacje Wprowadzono mechanizm rezerwacji surowców pod zlecenie, pozwalający na obsługę sytuacji, w której rozchód surowców z danego zlecenia realizowany jest wcześniej określoną dostawą towaru, niezależnie od wybranego dla danego magazynu algorytmu obrotów.

  Zlecenie produkcyjne Z poziomu zlecenia produkcyjnego umożliwiono zapisanie szacunkowego kosztu wytworzenia, wyliczanego na podstawie ostatniej ceny zakupu surowców oraz planowanego czasu operacji. Do tej pory opcja zapisu była tylko dostępna dla surowców wyliczanych wg wartości rozchodu i trafiała do pola o nazwie Koszt wytworzenia. Nowa wartość zapisywana jest w dedykowanym polu o nazwie: Szacunkowy Koszt Wytworzenia.

  Osoby w produkcji Słownik kompetencji został przeniesiony z dotychczasowego miejsca tj. Narzędzia – Opcje – Produkcja – Kompetencje do głównego drzewa folderów tj. Produkcja – Osoby – Kompetencje. Tym samym od wersji 2104.0.0 słownik kompetencji nie będzie już dostępny w części konfiguracyjnej programu. Zmiana została wprowadzona, aby poprawić ergonomię pracy na systemie.

  Dokumenty magazynowe Umożliwiono przyjęcie półproduktu wg wartości wyliczanej cechą. W tym celu dla tabeli PozycjeTechn należy wprowadzić cechę algorytmiczną, a następnie z poziomu technologii w pozycji zdefiniowanej dla operacji jako „półprodukt” należy zmienić ustawienie dotyczące sposobu wyznaczenia wartości ze „Standardowego” na „Wyliczany” i kolejno przypisać cechę, na podstawie której wartość ta będzie obliczana.

  Harmonogram Wprowadzono poprawki w zakresie planowania produkcji. Od tej pory planer uwzględnia nieobecności wprowadzone w kalendarzu pracownika z poziomu Kadr i Płac, jak również zdarzenia wprowadzone w kalendarzu zasobów CRM, np. zaplanowane serwisy, wypożyczenia itp.

  Moduł Workflow
  Funkcjonalności

  Definicja procesu Na formularzu definicji procesu dodano sekcję Pozostałe. W sekcji dodano pole Ukryj nazwę zadania docelowego dla tranzycji. Określa ono czy na obiekcie będącym parentem danego procesu w sekcji Podejmij decyzję będzie widoczna zarówno nazwa tranzycji, jak i nazwa jej zadania docelowego, czy nazwa zadania docelowego będzie ukryta. Pole jest domyślnie ustawiane na Nie za wyjątkiem procesów kadrowych (Wnioski pracownicze, Utwórz dokument pracownika, Udostępnij dokument pracownika, Przywracanie dokumentu pracownika do edycji), gdzie przyjmuje wartość Tak.

  Poprawione funkcje

  Pozostałe Usunięto błąd, który uniemożliwiał wykorzystanie Lokatora na liście elementów struktury, jeśli w tej strukturze definicje elementów miały dozwolony typ powiązania „Wszystkie”. Od teraz Lokator pozwala na wyszukiwanie elementów o tym typie powiązania po nazwie elementu struktury, natomiast Wiersz filtrowania – zarówno po nazwie elementu, jak i po źródle struktury organizacyjnej.

  Pozostałe Poprawiono wyświetlanie pola ElementStrukturyOrganizacyjnejPathWorkers.Path na elemencie struktury organizacyjnej. Od teraz do wyświetlenia tego pola nie jest potrzebna aktualna data (ActualDate) w Context.

  Moduł Praca zdalna
  Funkcjonalności

  Praca zdalna Zmieniono sposób rejestrowania czasu pracy przez zalogowanych Operatorów systemu. Od tej pory po uruchomieniu funkcjonalności 'Rejestracja czasu pracy’ wyświetli się okno, w którym użytkownik będzie mógł zarejestrować fakt związany z czasem pracy poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Domyślnie przy rejestrowaniu rozpoczęcia dnia pracy aktywne są przyciski: 'Rozpoczęcie pracy’. Kolejne przyciski aktywują się w zależności od wybranego przycisku. Logika wyświetlania przycisków może być modyfikowana w ustawieniach konfiguracyjnych: Narzędzia\Opcje\Praca Zdalna\Definicja rejestracji czasu pracy, zakładka 'Algorytm akcji’. Dodatkowo w wyświetlonym oknie widoczna jest lista zarejestrowanych w danym dniu aktywności związanych z czasem pracy. Użytkownik, który posiada odpowiednia prawa, ma możliwość otworzyć wpis dostępny na liście i dokonać w nim stosownych zmian. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

  Praca zdalna Dodano możliwość utworzenia Definicji Rejestracji Czasu Pracy. Definicje pozwalają określić, jak ma działać funkcja rejestrowania czasu pracy dla wybranych pracowników. Konfiguracja definicji dostępna jest w Narzędzia\Opcje\Praca zdalna\Definicje rejestracji czasu pracy. Na definicji możemy ograniczyć możliwość wyświetlania i edycji wpisów w formularzu rejestracji czasu pracy. Mamy także opcję pozwalającą na zmodyfikowanie algorytmu dostępności przycisków. Definicje przypisujemy do pracowników bezpośrednio na karcie definicji lub w zakładce Ogóle\Praca zdalna w karcie pracownika. Tworzenie wielu definicji pozwala na zróżnicowanie działania rejestracji czasu pracy dla różnych pracowników w firmie. Szczegółowe informacje znajdą Państwa: tutaj.

  Praca zdalna Dodano definicje weryfikatorów rejestracji czasu pracy. Pięć standardowych definicji, znajdujących się w Narzędzia\Opcje\Praca zdalna\Definicje weryfikatorów, pozwala na sprawdzenie poprawności dodawania i edycji wpisów rejestracji czasu pracy. Wpisy mogą być edytowane, wyłączane oraz istnieje możliwość tworzenia własnych weryfikatorów. Dzięki temu użytkownik może we własnym zakresie weryfikować zarejestrowane czasy pracy pracowników. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

  Praca zdalna Dodano filtry umożliwiające ograniczenie listy zadań Pracy Zdalnej w obszarach Organizacji Pracy oraz Moich Aktywności, które pozwalają operatorowi na wyświetlenie interesujących go informacji. Filtr 'Filtrowana Aktywność’ określa poziom drzewa do którego mogą zostać użyte pozostałe filtry. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma możliwość skorzystania z filtrów, na podstawie definicji aktywności Pracy Zdalnej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

  Praca zdalna Dodano nową funkcje kopiowania aktywności Pracy Zdalnej w obszarach Organizacja pracy oraz Moje Aktywności. Funkcja Kopiuj aktywności dostępna jest w menu Czynności i pozwala na kopiowanie do nowych rekordów Pakietów prac, Grup zadań oraz Zadań pracy zdalnej wraz z ich zawartością. Po użyciu funkcji system zapyta o parametry kopiowania, w których możemy wybrać czy kopiować aktywności nadrzędne i podrzędne. W przypadku kopiowania Zadań pracy zdalnej możliwe jest również skopiowanie planowanych czasów realizacji oraz wybranie statusu i daty utworzenia. Funkcja to ułatwia użytkownikowi organizowanie i planowanie pracy.

  Praca zdalna Dodano nowy raport pozwalający na zestawienie czasów realizacji zadań Pracy Zdalnej według Operatorów oraz Pracowników. Aby skorzystać z raportu, należy w obszarze Praca zdalna na liście Czas realizacji, rozwinąć opcję wydruku raportu i wybrać „Czas realizacji zadań”. Przed wygenerowaniem raportu system zapyta o parametry, na których możemy wybrać sortowanie według dat oraz możliwość wyświetlenia uwag zapisanych podczas dodawania czasu realizacji. Wydruk oparty jest o filtry Wykonujący lub Zespół oraz Zakres dat, dostępne na liście Czas realizacji, dzięki czemu gotowy raport przedstawia wyłącznie dane wybranych przez nas użytkowników systemu w danym okresie.

  Praca zdalna Zmodyfikowano działanie listy „Historia zmian”. Od tej pory lista zawiera informację o czynnościach wykonanych przez użytkownika w systemie np. utworzeniu dokumentu handlowego, dodaniu zadania, dodaniu urządzenia, etc. Dzięki temu użytkownik systemu może sprawdzić jakie wykonywał w danym dniu czynności i po ich zaznaczeniu zarejestrować czas pracy przy pomocy przycisku „Dodaj czas realizacji”.

  Moduł Faktury
  Funkcjonalności

  Dokumenty Udostępniono konfigurację terminali płatniczych na licencji Faktury.

  Pulpit Kontrahenta
  Funkcjonalności

  Towary W bazach demo zmieniono domyślny widok listy towarów dla Pulpitu kontrahenta. Włączono wyświetlanie panelu cech grupujących.

  Moduł Przedstawiciel Handlowy
  Funkcjonalności

  Ceny i rabaty Poprawiono wyświetlanie progów ilościowych w cenniku indywidualnym kontrahenta. Dotychczas progi były niewidoczne dla operatora z licencją Przedstawiciel Handlowy.

  Wersja Multi

  Interfejs przeglądarkowy

  Moduł Systemowe
  Funkcjonalności

  Wydruki Poprawiono wyświetlanie animacji oznaczającej oczekiwanie w przypadku dużych wydruków. W poprzedniej wersji, w przypadku oczekiwania na przygotowywanie dużego raportu pojawiała się pusta strona (zamiast animacji kręcącego się kółka), co sugerowało, że wydruk jest pusty.

  Załączniki Poprawione zostało wyświetlanie podglądu załączników PDF na zakładce Asystent/Załączniki. Wielkość podglądu dopasowuje się do dostępnego miejsca na stronie (w poprzedniej wersji podgląd miał stały rozmiar, niezależny od rozdzielczości ekranu)

  Logowanie Poprawiono komunikaty błędów przy podaniu błędnego loginu lub hasła do Pulpitu Pracownika lub Pulpitu Kontrahenta.

  Interfejs użytkownika Dodano łatwą możliwość otwierania okna ze szczegółami loga operacji. W przypadku pojawienia się ostrzeżenia (żółty pasek na dole okna) zawierającego treść „W logu znajdują się dodatkowe informacje…”, kliknięcie w ten pasek otwiera okno zawierające szczegóły.

  Importy i eksporty Uproszczono kreator eksportu danych z listy:

  • w modułach ERP zmniejszono liczbę kroków kreatora, przy zachowaniu tych samych możliwości co poprzednio
  • w Pulpicie Pracownika, Kierownika oraz Kontrahenta usunięto możliwość eksportu do pliku XML, a w przypadku eksportu do pliku tekstowego (TSV) ograniczono liczbę opcji do niezbędnego minimum
  Poprawione funkcje

  Ustawienia list i formularzy Ujednolicono zapisywanie ustawień list (kolumny, sortowanie itp) na formularzach dla wersji okienkowej i html. W wersjach 2010 oraz 2012 w przypadku niektórych list (np. cennik indywidualny na formularzu kontrahenta, listy w opcjach systemu) ustawienia zapisane w wersji okienkowej mogły nie być widoczne w wersji html i odwrotnie.
  Uwaga: jeżeli w wersji html 2010 lub 2012 zapisane zostały ustawienia list na tych formularzach, to po aktualizacji mogą one być „zapomniane” i będą wymagać ponownego zapisania ustawienia. Wynika to stąd, że poprawny sposób zapisu był realizowany w wersjach 2010 i 2012 przez wersję okienkową aplikacji.

  Filtrowanie na listach Poprawiono błąd uniemożliwiający filtrowanie danych na listach przy pomocy cech grupujących. Błąd występował w przypadku kiedy panel z cechami grupującymi był włączony na liście znajdującej się na formularzu np. Lista Rabaty indywidualne na formularzu kontrahenta.

  Interfejs użytkownika Poprawiono błąd występujący po zalogowaniu się do systemu operatora z ustawionym językiem angielskim. Błąd powodował wyświetlanie polskich nazw dni i miesięcy w kontrolce kalendarza na polach okres i data.

  Cechy Poprawiono obsługę cech referencyjnych z włączoną historycznością. Jeżeli cecha referencyjna (np. referencja do tabeli Towary) miała ustawioną historyczność zapisów, to po ustawieniu jej widoczności na zakładce Cechy nie było możliwości wybrania wartości z listy podpowiedzi (kliknięcie w ikonę podpowiedzi z prawej strony pola z wartością cechy nie powodowało otwarcia listy do wyboru).

  Moduł CRM
  Poprawione funkcje

  Kontrahent Poprawiono widoczność przycisku „Dane z GUS-BIR” w sytuacji, kiedy w bazie dostępny był tylko obszar Workflow, DMS lub Produkcja.

  Budżet Poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu w wersji HTML niedziałającego przycisku „Otwórz dokument handlowy”, który widoczny był po otwarciu formularza „Element opisu źródła” z poziomu zakładki „Realizacja” dostępnej w formularzu pozycji budżetu. Od tej pory przycisk jest niedostępny, a wyświetlenie dokumentu źródłowego jest możliwe poprzez menu Czynności\Element opisu analitycznego\Otwórz dokument źródłowy.

  Moduł Handel
  Poprawione funkcje

  Kompletacja Poprawiono mechanizm wyboru zamienników w kompletacji w interfejsie HTML. Dotychczas w pewnych przypadkach nie można było wybrać zamiennika dla składnika produktu.

  Wydruki

  Sprzedaż Poprawiono działanie wydruku Sprzedaż wg towarów (Cechy). Dotychczas w interfejsie HTML w oknie parametrów wydruku nie można było wybrać cechy.

  Moduł Pulpity HR
  Funkcjonalności

  e-wnioski Zmieniono sposób dodawania wniosków z poziomu Pulpitów pracowniczych na zakładce Ogólne/Wnioski. Przycisk służący do dodawania wniosków został umieszczony po prawej stronie listy – analogicznie jak przyciski do dodawania obiektów w Pulpicie. Po naciśnięciu przycisku wyświetla się dwupoziomowe menu z wnioskami podzielonymi na odpowiednie kategorie.

  e-wnioski W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Workflow/Definicje przepływów na definicji przepływu w zakładce 'Ogólne’ w sekcji 'Pozostałe’ dodano parametr 'Ukryj nazwę zadania docelowego dla tranzycji’ z opcją do wyboru Tak/Nie. Parametr na definicji procesów kadrowych takich jak: 'Wnioski pracownicze’, 'Utwórz dokument pracownika’, 'Udostępnianie dokumentu pracownika’ oraz 'Przywracanie dokumentu pracownika do edycji’ przyjmuje wartość domyślną 'Tak’, natomiast dla pozostałych definicji jest ustawiony jako 'Nie’. Ustawienie tego parametru dla procesów kadrowych na 'Tak’ spowoduje ukrycie nazwy zadania docelowego dla tranzycji, czyli wyświetlanie pojedynczych fraz m.in. w sekcji 'Podejmij decyzję’ na formularzu wniosków w pulpitach.

  e-wnioski Na formularzu składanych przez pracownika wniosków w sekcji 'Podejmij decyzję’ w polu 'Wprowadzany’ zmieniono opis z 'Anuluj’ na 'Anuluj wniosek’. Mechanizm działania opcji 'Anuluj wniosek’ nie uległ zmianie i pozwala anulować proces aktualnie składanego wniosku.

  e-wnioski W Panelu użytkownika dodano dodatkowy panel 'Lista przetwarzanych wniosków’, w którym będzie wyświetlana informacja o wnioskach złożonych przez pracownika i oczekujących na akceptację przełożonego lub operatora kadrowego.

  e-wnioski Na formularzu wniosku w sekcji 'Podejmij decyzję’ zmieniono opis opcji 'Do realizacji’ na 'Akceptuj’. Mechanizm działania opcji 'Akceptuj’ nie uległ zmianie i pozwala w zależności od kategorii składanego wniosku np. zaakceptować kierownikowi złożony przez pracownika wniosek o nieobecność lub w przypadku wniosków kadrowych zaakceptować pracownikowi wprowadzany wniosek i przekazać go do realizacji do operatora kadrowego.

  e-wnioski Umożliwiono kierownikowi wpisanie powodu odrzucenia wniosku pracowniczego w momencie, gdy taki wniosek odrzuca. Na formularzu standardowych wniosków związanych z nieobecnościami oraz z czasem pracy dodano pole 'Powód odrzucenia’ z możliwością wpisania tekstu, które będzie widoczne w momencie, gdy kierownik wybierze opcję 'Odrzuć’. Tekst wpisany w polu 'Powód odrzucenia’ będzie przekazywany do wiadomości e-mail po kliknięciu w przycisk 'Zapisz’. Uzupełnienie pola 'Powód odrzucenia’ nie jest konieczne do prawidłowego odrzucenia wniosku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

  Wnioski o nieobecności Na formularzu wniosku o urlop wypoczynkowy zmieniono sposób oznaczania przyczyny złożenia wniosku. Dotychczas podczas składania powyższego wniosku w sekcji 'Urlop wypoczynkowy’ był parametr 'Przyczyna udzielenia urlopu’ z rozwijalną listą do wyboru następujących opcji: 'Planowy’ lub 'Na żądanie’. Obecnie na formularzu wniosku o urlop wypoczynkowy w sekcji 'Urlop wypoczynkowy’ jest parametr 'Urlop na żądanie’ z możliwością zaznaczenia 'Tak’ lub 'Nie’. Parametr przyjmuje domyślną wartość 'Nie’ co oznacza, że urlop będzie widoczny jako 'Planowy’.

  Wnioski o nieobecności Zmodyfikowano wygląd formularzy e-wniosków związanych z nieobecnościami:

  • w formularzu e-wniosku o urlop wypoczynkowy zlikwidowano sekcję 'Ogólne’, a pole 'Pracownik’ przeniesiono do sekcji 'Wniosek’, w sekcji 'Wniosek’ ukryto pole 'Zastępca’, zmieniono nazwę sekcji 'Podsumowanie/Urlop na żądanie’ na 'Podsumowanie’, parametr 'Urlop na żądanie’ przeniesiono obok pola 'Definicja’. Wprowadzono warunkowe pokazywanie sekcji 'Czas trwania krótszy niż jeden dzień (liczba godzin)’, która związana jest z wprowadzeniem liczby godzin dla urlopu wypoczynkowego na godziny. Sekcja będzie pokazywać się tylko w przypadku, gdy wprowadzimy urlop wypoczynkowy na jeden dzień. Dodatkowo sekcje: 'Decyzja’ i 'Podsumowanie’ przesunięto na koniec formularza;
  • w formularzu e-wniosku o delegację zlikwidowano sekcję 'Ogólne’, a pole 'Pracownik’ przeniesiono do sekcji 'Delegacja służbowa’, w sekcji 'Wniosek’ ukryto pola 'Definicja’ i 'Zastępca’ oraz ukryto sekcję 'Czas trwania krótszy niż jeden dzień (liczba godzin)’. Dodatkowo sekcje: 'Wniosek’, 'Decyzja’ i 'Podsumowanie’ przesunięto na koniec formularza;
  • w formularzu e-wniosku o urlop okolicznościowy zlikwidowano sekcję 'Ogólne’, a pole 'Pracownik’ przeniesiono do sekcji 'Wniosek’ oraz zlikwidowano sekcję 'Urlop okolicznościowy’, a pole 'Przyczyna udzielenia urlopu’ przeniesiono również do sekcji 'Wniosek’, w sekcji 'Wniosek’ ukryto pole 'Zastępca’. Dodatkowo sekcje: 'Decyzja’ i 'Podsumowanie’ przesunięto na koniec formularza;
  • w formularzu e-wniosku o opiekę (dni) oraz e-wniosku o opiekę (godz) zlikwidowano sekcję 'Ogólne’, a pole 'Pracownik’ przeniesiono
   do sekcji 'Wniosek’, natomiast w sekcji 'Wniosek’ usunięto pole 'Zastępca’. Dodatkowo
   sekcje: 'Decyzja’ i 'Podsumowanie’ przesunięto na koniec formularza;
  • na dole formularza e-wniosku o urlop rodzicielski oraz e-wniosku o urlop macierzyński dodano sekcję 'Uwagi’ z możliwością
   wpisania dodatkowego komentarza podczas składania wniosku;
  • sekcję 'Decyzja’
   przesunięto na koniec formularza dla e-wniosku o urlop ojcowski, e-wniosku o urlop bezpłatny, e-wniosku o nieobecność usprawiedliwiona płatną oraz e-wniosku o nieobecność związaną z oddaniem krwi lub osocza.

  Umożliwiono także uproszczenie formularzy e-wniosków związanych z nieobecnościami poprzez wprowadzenie dodatkowych parametrów w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych/e-wniosek o nieobecność/Ustawienia. Dodano następujące parametry, które domyślnie są zaznaczone na 'Tak’:

  • ’Pokaż sekcję 'Dokument” dla wszystkich e-wniosków,
  • ’Pokaż podsumowanie’ dla e-wniosku o urlop wypoczynkowy, e-wniosku o urlop okolicznościowy, e-wniosku o delegację, e-wniosku o opiekę (dni), e-wniosku o opiekę (godz),
  • ’Pokaż sekcję 'Decyzja” dla e-wniosku o urlop wypoczynkowy, e-wniosku o urlop okolicznościowy, e-wniosku o delegację, e-wniosku o opiekę (dni), e-wniosku o opiekę (godz), e-wniosku o nieobecność usprawiedliwioną płatną, e-wniosku o urlop bezpłatny, e-wniosku o urlop ojcowski, e-wniosku o nieobecność związaną z oddaniem krwi lub osocza.

  Ustawienie powyższych parametrów na 'Nie’ spowoduje, że sekcje: 'Dokument’, 'Podsumowanie’ oraz 'Decyzja’ zostaną ukryte na formularzu e-wniosku. Dla e-wniosku o urlop wypoczynkowy, e-wniosku o opiekę (dni), e-wniosku o opiekę (godz) dodano również parametr 'Skrócone podsumowanie’, który przyjmuje domyślną wartość 'Nie’. Zaznaczenie tego parametru na 'Tak’ spowoduje wyświetlenie uproszczonego podsumowania na formularzu e-wniosku.

  Wnioski o nieobecności Zmieniono format daty w przychodzących wiadomościach e-mail dotyczących okresu nieobecności przetwarzanego wniosku o nieobecność. W przypadku pojedynczego dnia będzie to np.: ’Oczekujący Urlop wypoczynkowy: 30.06.2021 Przyczyna: Planowy’ zamiast dotychczasowego formatu ’Oczekujący Urlop wypoczynkowy: 30…30.06.2021 Przyczyna: Planowy’. Dla nieobecności dłuższych niż jeden dzień będzie to np.: ’Zaakceptowany Urlop wypoczynkowy: od 19.07.2021 do 22.07.2021 Przyczyna: Planowy’ zamiast dotychczasowego formatu ’Zaakceptowany Urlop wypoczynkowy: 19…22.07.2021 Przyczyna: Planowy’.

  Ogólne Przeniesiono do danych historycznych pole 'Nazwisko rodowe matki’. Wcześniej pole to było widoczne w Pulpicie pracownika w zakładce Dane kadrowe/Ogólne/Dane ewidencyjne oraz w Pulpicie kierownika w zakładce Dane o pracownikach/Lista pracowników/Kartoteka danego pracownika/Ogólne/Dane ewidencyjne. Obecnie zostało ono ukryte.

  Poprawione funkcje

  Limit urlopu Poprawiono w Panelu użytkownika w sekcji 'Limity nieobecności’ wyświetlanie informacji o ilości przysługujących dni opieki nad zdrowym dzieckiem. Dotychczas jeżeli w wersji okienkowej operator kadrowy wprowadził pracownikowi w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Nieobecności nieobecność 'Urlop opiekuńczy (art 188 kp, dni)’ to po zalogowaniu się tego pracownika do pulpitu w Panelu użytkownika w sekcji 'Limity nieobecności’ wyświetlana liczba przysługujących dni opieki nie była pomniejszana. Obecnie informacja o ilości przysługujących dni opieki nad zdrowym dzieckiem jest wyświetlana poprawnie.

  Moduł Pulpit Kierownika
  Funkcjonalności

  Dane o pracownikach W Pulpicie Kierownika na liście „Dane o pracownikach/Lista pracowników” dodano kolumnę z nazwą jednostki organizacyjnej i umożliwiono filtrowanie po jej wartości.

  Dane o pracownikach Zmieniono filtrowanie w Pulpicie kierownika w zakładkach: Dane o pracownikach (Szkolenia BHP, Ukończone szkolenia, Uprawnienia, Badania lekarskie), Umowy (Umowy cywilnoprawne), Czas pracy i nieobecności (Oryginalne dane z RCP, Dane z RCP, Lista nieobecności, Planowane nieobecności), Delegacje PWS (Delegacje) oraz Zadania i wnioski (Zadania pracownika, Wnioski o nieobecności, Inne wnioski). Kierownik po zalogowaniu się do pulpitu i wejściu w powyższe zakładki widzi obecnie wszystkich swoich podwładnych. Wcześniej domyślnie widział tylko siebie.

  Zadania i wnioski W konfiguracji programu w Narzędzia/Opcje/Workflow/Harmonogram zadań/Definicje zadań globalnych do obsługi wdrożeniowej dodano zadanie: 'Zadania do wykonania’. Zadanie to pozwala obsłużyć wiadomość e-mail wysyłaną do kierownika z informacją o ilości zadań pozostałych do wykonania przez niego do momentu ich akceptacji. Definicja zadania standardowo jest zablokowana.

  e-wnioski Dodano możliwość filtrowania po kategorii i definicji wniosku na liście „Ogólne/Wnioski” w pulpitach pracowniczych. Dodatkowo w pulpicie kierownika dodano możliwość filtrowania wniosków złożonych przez danego pracownika.

  Moduł Pulpit Pracownika
  Funkcjonalności

  Struktura Organizacyjna Dodano informację dotyczącą ścieżki struktury organizacyjnej na Panelu użytkownika w Pulpitach pracowniczych. Informacja ta jest wykazywana poniżej stanowiska, zgodnie z ustawieniem parametru „Ścieżka w strukturze org. na panelu użytkownika:” w konfiguracji. W/w parametr znajduję się na zakładce Pulpity/Pulpit HR w sekcji „Struktura podległości”.

  Wnioski o nieobecności Umożliwiono składanie przez pracownika wniosków związanych z nieobecnościami z poziomu zakładki 'Wnioski o nieobecności’, która jest dostępna w Pulpit pracownika/Zadania i wnioski/Wnioski o nieobecności. Po prawej stronie listy wniosków nad przyciskiem „Otwórz” dodano opcję „Dodaj nowy” z rozwijalną listą wniosków związanych z nieobecnościami.

  Dane finansowe W Pulpicie pracownika w zakładce 'Dane finansowe’ dodano zakładkę 'Dodatki’, w której będzie wyświetlana lista dodatków danego pracownika, analogicznie jak jest to w kartotece pracownika w zakładce Etat/Dodatki. W konfiguracji definicji elementów wynagrodzenia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia do zakładki 'Dodatkowe’ dodano sekcję 'Pulpit pracownika’ wraz z parametrem 'Widoczne w pulpicie’ z opcją do wyboru Tak/Nie. Do listy wyświetlanej w Pulpicie pracownika pobierane będą tylko te dodatki, które będą miały ustawioną flagę na 'Tak’. Domyślnie parametr przyjmuje wartość 'Nie’.

  Oświadczenia pracownika W Pulpicie pracownika umożliwiono wgląd do oświadczeń złożonych przez pracownika poprzez dodanie w zakładce Pulpit pracownika/Kadry pozostałe dwóch nowych zakładek: 'Oświadczenia’ oraz 'Oświadczenia do zasiłku opiekuńczego’. Oświadczenia, które będą widoczne w powyższych zakładkach będą brane z kartoteki pracownika z zakładki Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia oraz Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia do zasiłku opiekuńczego. Na definicji poszczególnych oświadczeń w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kadry/Definicje oświadczeń dodano zakładkę 'Pulpity’ z sekcją 'Pulpity’ oraz parametrem 'Widoczna w pulpitach’ z możliwością wyboru Tak lub Nie (parametr domyślnie będzie ustawiony jako Nie). Po zaznaczeniu powyższego parametru na Tak dane oświadczenie będzie widoczne w Pulpicie pracownika w zakładce Pulpit pracownika/Kadry pozostałe/Oświadczenia. Widoczność powyższych zakładek w Pulpicie pracownika można zablokować w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Role/Operatorzy enovaNet/Kadry NET – Pracownik/Prawa/Inne/Foldery/Menu.

  Poprawione funkcje

  Elektroniczna Dokumentacja Pracownicza Umożliwiono pobranie deklaracji PIT-11 wraz z poświadczeniem odbioru w Pulpicie Pracownika w zakładce Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Pozostała dokumentacja. Dotychczas przy próbie pobrania deklaracji z powyższej lokalizacji pojawiał się komunikat: 'Próba edycji zapisu tylko do odczytu’. Obecnie powyższy zapis już nie występuje i można pobrać deklarację PIT-11 wraz z poświadczeniem odbioru.

  Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
  Funkcjonalności

  Panel użytkownika W Panelu użytkownika dodano okna podglądu (widgety): „Faktury sprzedaży” oraz „Rozrachunki z biurem”. Okna umożliwiają szybką weryfikację wystawionych dokumentów a dodatkowo przyspieszają nawigację po Pulpicie, ze względu na to, że kliknięcie na strzałkę widoczną w prawym górnym rogu okna przenosi użytkownika na docelową listę w Pulpicie. Ponadto ujednolicono rozmiary wszystkich dostępnych w Panelu okien.

  Konfiguracja Umożliwiono sterowanie prawami do przycisków Wystaw fakturę oraz Dodaj dokumenty DMS dostępnymi w Panelu użytkownika. Odpowiednie prawa zostały dodane na roli w gałęzi Inne/Pozostałe/Simple.

  Podsumowanie Na zakładce Podsumowanie w sekcji dotyczącej składek ZUS dodano informacje o łącznych kwotach składek ZUS do zapłaty. Analogiczne zmiany dodano także na formularzu bazy danych wyświetlanym na liście Analizy baz danych oraz na bocznym oknie podglądu (oba elementy dostępne w konfiguracji z dodatkiem Praca na wielu bazach danych w bazie nadrzędnej).

  Sprzedaż Umożliwiono kopiowanie dokumentów handlowych wystawianych przez użytkowników Pulpitu Klienta Biura. Czynność „Kopiuj dokument” dostępna jest na liście Sprzedaż/Faktury sprzedaży w menu Czynności.

  Sprzedaż Do nagłówka dokumentów sprzedaży dodano pole „Odbiorca” do wskazania odbiorcy faktury jeżeli jest on różny od właściwego kontrahenta dla którego jest wystawiona faktura, oraz pole „VAT liczony” umożliwiające określenie sposobu liczenia VAT (np. od netto dla FV, od brutto dla PAR). Możliwe ustawienia to od netto lub od brutto. Parametr wpływa na sposób prezentowania cen na formularzach i wydrukach.

  Sprzedaż Na karcie towaru w polu „Podstawa zastosowania stawki VAT” umożliwiono tworzenie podręcznych słowników (podpowiedzi). Po wpisaniu tekstu i kliknięciu w polu prawym klawiszem myszy pojawi się możliwość dodania wpisanego tekstu do listy podpowiedzi. Przy kolejnym wpisywaniu wartości w tym polu, uprzednio dodany tekst będzie dostępy do wyboru. Pod prawym przyciskiem jest dostępna także opcja do usuwania elementów ze słownika podpowiedzi. Funkcjonalność przyspiesza uzupełnianie danych na karcie towaru.

  Wydruki

  Księgowość Dla baz Klienta o typie prowadzonej księgowości Księga podatkowa udostępniono na liście „Zapisy w księgach” wydruk „KPIR-zestawienie roczne”.

  Księgowość Zabezpieczono możliwość zrealizowania wydruku deklaracji VAT-9M z poziomu innej deklaracji. Przed poprawą, możliwa była taka sytuacja, że po zaznaczeniu np. wiersza z informacją podsumowującą VAT-UE można było zrealizować wydruk deklaracji VAT-9M.

  Moduł Produkcja
  Funkcjonalności

  Harmonogram Od wersji 2104.0.0 harmonogram produkcji dostępny jest także na wersji przeglądarkowej (HTML).

  Moduł Praca zdalna
  Funkcjonalności

  Praca zdalna W Panelu pracownika dodano widget pozwalający na rejestracje czasów pracy pracowników. Po zalogowaniu do Panelu pracownika, widzimy kafelek, w którym przy pomocy przycisków, możemy odznaczyć swoje wejście lub wyjście z pracy oraz zobaczyć wcześniej dodane wpisy. Działanie widgetu oparte jest o definicję, która jest dostępna w Narzędzia\Opcje\Praca zdalna\Definicje rejestracji czasu pracy. Definicje przypisujemy w karcie pracownika w zakładce 'Praca zdalna’ lub bezpośrednio na definicji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, pracownicy w łatwy sposób mogą zarejestrować swoja obecność w pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

  Wersja platynowa

  Wersja Standard

  Moduł Kadry i Płace
  Funkcjonalności

  Pracownik zewnętrzny W kartotece pracownika w zakładce Płace/Rozliczenia pracownika dodano filtry 'Indeks’ oraz 'Okres’. Filtr 'Indeks’ może przyjąć dwie wartości: 'Wg okresu’ lub 'Wg daty’. W przypadku wybrania 'Indeksu wg okresu’ będą filtrowane rozliczenia według okresu rozliczenia, natomiast dla 'Indeksu wg daty’ będą wyświetlone rozliczenia, których data zawiera się we wpisanym okresie. Domyślnie filtr 'Okres’ będzie ustawiony na okres całego roku, przy czym uwzględniona będzie data widoczna na liście pracowników w Kadry i Płace/Kadry/Pracownicy.

  Pracownik zewnętrzny W kartotece pracownika w zakładce Umowy zewnętrzne/Umowy zewnętrzne dodano filtr 'Okres’, który pozwala filtrować umowy zewnętrzne według okresu. Domyślnie filtr będzie ustawiony na okres całego roku, przy czym uwzględniona będzie data widoczna na liście pracowników w Kadry i Płace/Kadry/Pracownicy.

  Moduł Workflow
  Funkcjonalności

  Definicja procesu W formularzu definicji tranzycji dodano pole Domyślna tranzycja. Zaznaczenie na Tak powoduje, że ta tranzycja podstawi się w sekcji Podejmij decyzję i na zakładce Obsługa procesu jako domyślny wybór, zamiast opcji Pozostaw w obecnym stanie. Funkcjonalność pozwala także na skonfigurowanie kilku domyślnych tranzycji wychodzących z jednego zadania i sterowanie ich kolejnością poprzez wartości liczbowe wprowadzone w polu LP na formularzu definicji tranzycji. Dotychczasowe rozwiązanie wykorzystujące metodę task.GoThru(); nie powinno być stosowane w połączeniu z nowym mechanizmem.

  Poprawione funkcje

  Proces Dla obiektów, które implementują interfejs IHistory (np. SrodkiTrwale, Akordy, Umowy) dodano widoczność zakładki Obsługa procesu i Banneru Workflow, gdy taki obiekt jest ustawiony jako parent dla aktywnego procesu.

  Wersja Multi

  Interfejs przeglądarkowy

  Moduł Systemowe
  Funkcjonalności

  Interfejs użytkownika Poprawiono błąd uniemożliwiający zaznaczanie tekstu na zakładce FORM.XML asystenta formularza. Przy próbie użycia kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+Right zamiast zaznaczenia całego wiersza wyświetlane było okno skrótów klawiaturowych.