Skip to content

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Pozostałe

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Księga inwentarzowa

Dokumenty ŚT

Poprawiliśmy nieprawidłowe naliczanie amortyzacji w przypadku rocznego trybu jej naliczania. W przypadku zwiększenia wartości środka trwałego (ZWST) system niepoprawnie naliczał amortyzację na zakładce Plan amortyzacji, gdzie pomijał naliczoną i zaksięgowaną amortyzację w poprzednim roku. Program po zwiększeniu wartości środka trwałego również błędnie naliczał amortyzację, sumując amortyzację z poprzedniego roku i roku, w którym nastąpiło wspomniane zwiększenie wartości środka trwałego, co skutkowało błędnymi naliczeniami w kolejnych latach. Obecnie naliczenie amortyzacji przebiega w sposób poprawny.

Kadry i Płace

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy wyliczanie podstawy chorobowego dla pracowników, którzy przeszli z umowy zlecenia na umowę o pracę i w związku z tym w jednym miesiącu mieli wypłacone dwie wypłaty – na początku miesiąca za umowę zlecenia oraz na koniec miesiąca za etat. Taki miesiąc z dwoma wypłatami był nieprawidłowo uwzględniany w podstawie chorobowego tzn. podstawa z etatu była dodatkowo pomniejszona o składki społeczne ze zlecenia, a przez to zaniżona. Obecnie wyliczenia są poprawne.

Wydruki

W związku z tym, że ulga dla klasy średniej nie obowiązuje od 01.07.2022 r., zmodyfikowaliśmy poniższe wydruki dostępne w mechanizmie REPX tak, żeby informacja o uldze dla klasy średniej pojawiała się w tych raportach tylko za okres, w którym obowiązywała:

 • dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Listy płac:
  • Zestawienie list płac,
  • Podsumowanie list płac,
 • dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Wypłaty:
  • Zestawienie wypłat.

Deklaracje ZUS

W związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 03.07.2023 r. dodaliśmy nowe kody świadczenia/przerwy obowiązujące od 05.08.2023 r.:

 • 131 – urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 1731 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • 337 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • 338 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 1821a § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • 339 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • 340 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 1821a § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

PFRON

Dostosowaliśmy wydruk Informacja INF-1 do obowiązującego wzoru. Raport dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Czas pracy

Dostosowaliśmy funkcjonalność 4Trans do nowej wersji 4Trans 6.0.8 producenta Inelo. Dodaliśmy kraj „Wspólnota europejska”, na którym po imporcie pliku z 4Trans będzie wykazana sumaryczna liczba diet.

Nieobecności

W definicji nieobecności „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173.1 kp)” zmieniliśmy w polu „Kod przerwy w opłacaniu składek (RSA)” kod świadczenia/przerwy na 131. Uwaga: Jeżeli nieobecność „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173.1 kp)” wprowadzona zostanie w okresie od daty wcześniejszej niż 05.08 2023 r. do daty 05.08.2023 r. lub późniejszej, to cały okres trwania nieobecności wykazany zostanie w deklaracji ZUS RSA z nowym kodem świadczenia/przerwy 131. W celu wykazania takiej nieobecności z poprzednio obowiązującym kodem 151 do 04.08.2023 r. należy wprowadzić dwie nieobecności, z których pierwsza zakończy się 04.08.2023 r. (kod 151), a kolejna rozpocznie się w dniu 05.08.2023 r. (kod 131).

Nieobecności

Na formularzu nieobecności „Urlop rodzicielski” oraz „Urlop wychowawczy (ur.rodzicielski)” dodaliśmy w polu „Rozliczenie” nowe pozycje:

 • Urlop rodzicielski (70% do 9 tygodni),
 • Urlop rodzicielski (70% ustawa „Za życiem”),
 • Urlop rodzicielski (81,5% ustawa „Za życiem”).

Definicja Elementów Wynagrodzenia

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia dodaliśmy nowe definicje elementów wynagrodzenia:

 • „Zas. macierzyński (rodz. 9 tyg.)” – element wynagrodzenia zostanie rozliczony na wypłacie w przypadku zarejestrowania nieobecności „Urlop rodzicielski” lub „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” z wybraną w polu „Rozliczenie” wartością „Urlop rodzicielski (70% do 9 tygodni)”,
 • „Zas. macierzyński /zlec. (rodz. 9 tyg.)” – element wynagrodzenia zostanie rozliczony na wypłacie w przypadku zarejestrowania u zleceniobiorcy nieobecności „Urlop rodzicielski” lub „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” z wybraną w polu „Rozliczenie” wartością „Urlop rodzicielski (70% do 9 tygodni)”,
 • „Zas. macierzyński (rodz. Za życiem)” – element wynagrodzenia zostanie rozliczony na wypłacie w przypadku zarejestrowania nieobecności „Urlop rodzicielski” lub „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” z wybraną w polu „Rozliczenie” wartością „Urlop rodzicielski (70% ustawa „Za życiem”)” lub „Urlop rodzicielski (81,5% ustawa „Za życiem”)”,
 • „Zas. macierzyński /zlec. (rodz. Za życiem)” – element wynagrodzenia zostanie rozliczony na wypłacie w przypadku zarejestrowania u zleceniobiorcy nieobecności „Urlop rodzicielski” lub „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” z wybraną w polu „Rozliczenie” wartością „Urlop rodzicielski (70% ustawa „Za życiem”)” lub „Urlop rodzicielski (81,5% ustawa „Za życiem”)”,
 • „Zas. macierzyński (zbieg, rodz. 9 tyg.)” – element wynagrodzenia zostanie rozliczony na wypłacie w przypadku zarejestrowania w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Zbieg pracy i rodzicielstwa nieobecności „Urlop rodzicielski” lub „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” z wybraną w polu „Rozliczenie” wartością „Urlop rodzicielski (70% do 9 tygodni)”,
 • „Zas. macierzyński (zbieg, rodz. Za życiem)” – element wynagrodzenia zostanie rozliczony na wypłacie w przypadku zarejestrowania w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Zbieg pracy i rodzicielstwa nieobecności o nazwie „Urlop rodzicielski” lub „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” z wybraną w polu „Rozliczenie” wartością „Urlop rodzicielski (70% ustawa „Za życiem”)” lub „Urlop rodzicielski (81,5% ustawa „Za życiem”)”.

  Nieobecności

  Na definicjach nieobecności „Urlop rodzicielski”, „Urlop rodzicielski /zlec.” oraz „Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski)” usunęliśmy kod wskazany w polu „Kod przerwy w opłacaniu składek (RSA)”. Po wprowadzonej zmianie powiązanie z odpowiednim kodem świadczenia/przerwy dla tych nieobecności realizowane będzie z poziomu definicji elementu wynagrodzenia.

  Definicja Elementów Wynagrodzenia

  W definicjach elementów wynagrodzenia „Zas. macierzyński”, „Zas. macierzyński/zlec.” oraz „Zas. macierzyński (zbieg)” na zakładce „Deklaracje” zmieniliśmy w polu „Kod świadczenia (RSA)” kod świadczenia/przerwy z 311 na 319.

  CRM

  Zadania i Zdarzenia

  Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości przypisania do zadnia, z którym powiązana jest wiadomość email jako, wykonującego nowododanego operatora systemu. Błąd pojawiał się wyłącznie po włączeniu w ustawieniach konfiguracyjnych, w folderze Ogólne/Wielooddziałowość parametru „Włącz uprawnienia operatorów”.

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Rozrachunki wg dokumentów

  Poprawiliśmy błąd „Object reference not set to an instance of an object.” występujący na wydrukach: „Wydruk listy” oraz „Wydruk listy wg kontrahentów” dostępnych z poziomu Ewidencja Środków Pieniężnych\Rozrachunki wg dokumentów. Komunikat pojawiał się, jeżeli rozrachunek pochodził z listy płac. Aktualnie błąd nie występuje.

  Księgowość

  Deklaracja VAT-UE

  Poprawiliśmy nieprawidłowe ujmowanie pozycji w sekcji E deklaracji VAT-UE w przypadku transakcji dla tego samego kontrahenta, ale ze wskazanym na dokumencie różnym rodzajem podmiotu (unijny i unijny trójstronny). W takiej sytuacji transakcje w części E deklaracji ujmowane były w dwóch pozycjach. Obecnie wartości dla tego samego NIP-u sumowane są do jednej pozycji bez rozróżniania rodzaju podmiotu.

  Handel

  Wydruki dokumentów

  Na wydruku dokumentu handlowego w sekcji rozliczonych wpłat zmieniliśmy nazwę pola Data na Data zapłaty.

  KSeF

  W menu: Narzędzia/Opcje/Handel/KSeF dodaliśmy nowe parametry: Pozwalaj na wysyłkę faktur z datą wystawienia przyszłą oraz Pozwalaj na wysyłkę faktur z datą wystawienia przeszłą. Powyższe parametry kontrolują wysyłkę do KSeF w oparciu o datę wystawienia dokumentu handlowego oraz datę wysyłki (datę aktualną).

  KSeF

  Zmodyfikowaliśmy kontrolę statusów dokumentów handlowych wysyłanych do KSeF. Od teraz będą one liczone z uwzględnieniem rodzaju podmiotu kontrahenta użytego na dokumencie, czyli będą oparte o pole Status w oknie karty kontrahenta (w przypadku kontrahenta ze statusem Finalny, dokumenty będą przyjmowały status Nie dotyczy).

  KSeF

  W oknie podglądu pliku KSeF dodaliśmy parametr o nazwie Wykluczony, który pozwala na oznaczenie plików, które nie będą importowane do dokumentów handlowych lub ewidencji. Dodatkowo na liście KSeF/Pobrane dodaliśmy możliwość filtrowania plików KSeF wg wspomnianego parametru.

  Projekty

  Projekty

  Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas korzystania z czynności „Przeliczanie kwot zrealizowanych” dla budżetów, w których jako sposób rozliczania wskazano wartość „Narastająco”. Usunięty problem polegał na tym, że po skorzystaniu ze wspomnianej czynności na pozycjach budżetu, pod które podpięto przy pomocy opisu analitycznego dokumenty wystawione w innej walucie niż prowadzony był budżet, w polach Realizacja kwota przychód oraz Realizacja kwota koszt wyświetlała się wartość „Stop”. Jeśli problem został wywołany na poprzednich wersjach, to po aktualizacji do obecnej należy skorzystać z czynności „Przeliczanie kwot zrealizowanych”. Dzięki temu będą wyświetlane poprawne wartości.

  Praca hybrydowa

  e_RCP

  Uniemożliwiliśmy wprowadzenie wpisu RCP bez podania godziny. Pozwoliło to na zachowanie spójności przechowywanych wpisów RCP oraz rozwiązło problem z dodaniem kolejnego wpisu po wprowadzeniu wpisu bez wskazana godziny.

  Wersja platynowa

  Wersja standard

  Workflow

  Pozostałe

  Poprawiliśmy działanie importu elementów struktury organizacyjnej z pliku zewnętrznego. Dzięki temu możliwe jest zaimportowanie z pliku programu Excel struktury hierarchicznej wraz z jej elementami oraz okresami ważności elementu i powiązania.

  Facebook