Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Księga inwentarzowa

Dokumenty ŚT
Dokumenty ŚT

Delegacje służbowe

Delegacje (PWS)

CRM

e-mail

Wersja multi

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy wykazywanie na wydruku Świadectwo pracy informacji o wykorzystanych dniach urlopu bezpłatnego na ćwiczenia wojskowe. W związku z powyższym nieobecność „Urlop bezpłatny(ćw.wojs.art.124.1 POORP)” będzie wykazywana w dwóch poniższych punktach:

 • 6.4 – dotyczy tych form służby wojskowej na okres których został udzielony urlop bezpłatny, tj. ćwiczeń wojskowych,
 • 6.13 – dotyczy wszystkich form odbywania czynnej służby wojskowej, w tym ćwiczeń wojskowych.

Dodatkowo w opcjach raportu dodaliśmy parametr „Urlop bezpł.,służ.wojsk.” z możliwością wybrania wielu definicji nieobecności. Wybrane w tym parametrze definicje przełożą się na okresy nieobecności widoczne w punkcie 6.13, w którym wykazywane są okresy odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych (dotyczy tych nieobecności, które na definicji jako przyczynę mają wskazane „Urlop bezpłatny” lub „Służba wojskowa”). W parametrze „Urlop bezpł.,służ.wojsk.” domyślnie wskazana jest definicja nieobecności: „Urlop bezpłatny(ćw.wojs.art.124.1 POORP)”. Wydruk Świadectwo pracy dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Urzędy skarbowe, GUS

Zmieniliśmy adres serwisu z „http://mail.enova.pl/…”:

 • dla urzędów skarbowych na „https://services.soneta.pl/other/2023/07/daneteleadresoweus_2012.csv”,
 • dla słownika zawodów GUS na „https://services.soneta.pl/other/2023/07/slownik_zawodow_synonimow_2017.csv”.

Uwaga: Należy sprawdzić czy powyższe strony są odblokowane.

Świadectwo Pracy

Poprawiliśmy generowanie, dla dwóch lub więcej pracowników, wydruku Świadectwo pracy z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w przypadku, gdy tylko drugi miał wprowadzoną nieobecność „Urlop bezpłatny”. Dotychczas w takiej sytuacji na raporcie dedykowanym drugiemu pracownikowi w punkcie 6.4 widoczny był zapis „korzystał z urlopu bezpłatnego: nie dotyczy” przy jednoczesnym wygenerowaniu poprawnej informacji o wykorzystaniu urlopu bezpłatnego. Obecnie dla takiej osoby zapis „nie dotyczy” w punkcie 6.4 nie jest wyświetlany.

PFRON

Poprawiliśmy wyświetlanie danych na wydruku Informacja INF-1 w wierszu C, gdyż zgodnie z objaśnieniami do formularza INF-1 wiersz C wypełnia tylko pracodawca będący zakładem pracy chronionej. W związku z powyższym jeżeli pracodawca nie posiada statusu ZPChr, czyli w konfiguracji programu w zakładce Firma/Dane o działalności (pozostałe) parametr „Firma posiada status ZPChr” jest ustawiony na NIE, to na raporcie Informacja INF-1 w wierszu C będą wykazane wartości „0,00”. Natomiast w przypadku pracodawców będących zakładem pracy chronionej, czyli mających parametr „Firma posiada status ZPChr” ustawiony na TAK, tak jak dotychczas dane w wierszu C zostaną uzupełnione zgodnie z obliczeniami na podstawie wprowadzonych stopni niepełnosprawności. Wydruk Informacja INF-1 dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „ZPCHR”.

Ewidencja czasu pracy

Poprawiliśmy wyświetlanie nagłówka dla poszczególnych pracowników, widocznego po wyeksportowaniu wydruku Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa do pliku XLS oraz XLSX. Dotychczas w takim przypadku po wyeksportowaniu raportu do arkusza Excel dla kilku pracowników, nagłówek z danymi pracownika był generowany tylko dla pierwszej osoby. Obecnie nagłówek z danymi widoczny jest dla każdego pracownika. Wydruk Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Ewidencja czasu pracy

Na wydruku Ewidencja czasu pracy – roczna – podsumowanie poprawiliśmy wyświetlanie danych pojedynczego pracownika, dla którego został wygenerowany raport. Dotychczas w przypadku, gdy na liście z której generowany był wydruk, wyświetlony był tylko jeden pracownik, na raporcie brak było informacji o danych personalnych tego pracownika. Wydruk Ewidencja czasu pracy – roczna – podsumowanie dostępny jest z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Nieobecności

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności dodaliśmy definicję nieobecności o nazwie „Turnus rehabilitacyjny”. Definicja ta służy do wprowadzenia nieobecności w sytuacji, gdy pracownik niepełnosprawny ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny trwający do 21 dni w trakcie roku.

Zestawienie PIT-11

Poprawiliśmy wyświetlanie danych na wydruku PIT-11 Zestawienie w kolumnie „Skł. ub. społeczne” dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę. Obecnie dane w kolumnie „Skł. ub. społeczne” są zgodne z naliczeniami tych wartości na wypłacie oraz na deklaracji PIT-11. Raport dostępny jest z poziomuj listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Nieobecności

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności dodaliśmy definicję nieobecności o nazwie „Urlop bezpłatny(ćw.wojs.art.124.1 POORP)”. W związku z „Ustawą z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej: art. 59, art. 124” pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego na okres odbywania przez pracownika ćwiczeń wojskowych, w czasie którego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia pracownicze z wyjątkiem wynagrodzenia.

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy wykazywanie urlopu bezpłatnego na ćwiczenia wojskowe na dokumentach dodatkowych „Świadectwo pracy” oraz „Świadectwo pracy prac.tymcz”, które dostępne są w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe”. W związku z powyższym nieobecność „Urlop bezpłatny(ćw.wojs.art.124.1 POORP)” będzie wykazywana na dedykowanych tym dokumentom wydrukach w dwóch poniższych punktach:

 • 6.4 – dotyczy tych form służby wojskowej na okres których został udzielony urlop bezpłatny, tj. ćwiczeń wojskowych,
 • 6.13 – dotyczy wszystkich form odbywania czynnej służby wojskowej, w tym ćwiczeń wojskowych.

Dodatkowo w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych, na definicjach dokumentów dodatkowych „Świadectwo pracy od 05.2023” oraz „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023” w ustawieniach dodaliśmy parametr „Urlop bezpł.,służ.wojsk.” z możliwością wybrania wielu definicji nieobecności. Wybrane w tym parametrze definicje przełożą się na okresy nieobecności widoczne w punkcie 6.13, w którym wykazywane są okresy odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych (dotyczy tych nieobecności, które na definicji jako przyczynę mają wskazane „Urlop bezpłatny” lub „Służba wojskowa”). W parametrze „Urlop bezpł.,służ.wojsk.” domyślnie wskazana jest definicja nieobecności: „Urlop bezpłatny(ćw.wojs.art.124.1 POORP)”. Uwaga: Definicja dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023” jest domyślnie zablokowana, aby była widoczna w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe” należy ją odblokować. Wówczas będzie dostępna pod nazwą „Świadectwo pracy prac.tymcz”.

Elementy wynagrodzenia

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia dodaliśmy definicję elementu wynagrodzenia o nazwie „Wynagr. turnus rehabilitacyjny”, która należy do rodzaju „Nieobecność”. Definicja elementu przeznaczona jest do rozliczenia nieobecności „Turnus rehabilitacyjny”.

KZP, ZFM

Poprawiliśmy obsługę komunikatów o niezgodnościach na etapie dodawania funduszu oraz rat pożyczki pracowniczej. Aktualny komunikat będzie zawierał wyliczoną sumę rat oraz kwotę pożyczki danego pracownika.

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy wykazywanie informacji o wykorzystanych dniach turnusu rehabilitacyjnego na dokumencie dodatkowym „Świadectwo pracy”, który dostępny jest w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe”. W związku z powyższym nieobecność „Turnus rehabilitacyjny” będzie wykazywana na wydruku dedykowanym temu dokumentowi w punkcie 6.15. Dodatkowo w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych, na definicji dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy od 05.2023” w ustawieniach dodaliśmy parametr „Turnus reh.” z możliwością wybrania wielu definicji nieobecności. Wybrane w tym parametrze definicje przełożą się na dni nieobecności widoczne w punkcie 6.15, w wierszu dotyczącym turnusu rehabilitacyjnego. W parametrze „Turnus reh.” domyślnie wskazana jest definicja nieobecności: „Turnus rehabilitacyjny”.

Świadectwo Pracy

Umożliwiliśmy wykazywanie na wydruku Świadectwo pracy informacji o wykorzystanych dniach turnusu rehabilitacyjnego. W związku z powyższym nieobecność „Turnus rehabilitacyjny” będzie wykazywana w punkcie 6.15, który dotyczy wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy. Dodatkowo w opcjach raportu dodaliśmy parametr „Turnus reh.” z możliwością wybrania wielu definicji nieobecności. Wybrane w tym parametrze definicje przełożą się na dni nieobecności widoczne w punkcie 6.15, w wierszu dotyczącym turnusu rehabilitacyjnego. W parametrze „Turnus reh.” domyślnie wskazana jest definicja nieobecności: „Turnus rehabilitacyjny”. Wydruk Świadectwo pracy dostępny jest z kartoteki pracownika lub z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Teczki pracownicze

Dostosowaliśmy strukturę techniczną pliku XML dla dokumentacji pracowniczej do obowiązującej specyfikacji technicznej. Aktualna specyfikacja uwzględnia rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 471), na mocy którego do akt osobowych dodana została część E.

Podstawa chorobowego

W związku ze zmianą komentarza ZUS do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dostosowaliśmy zasady wliczania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz. Dotychczas wynagrodzenie z takiej umowy było traktowane jak składnik przysługujący do określonego terminu, co oznaczało, że nie podlegało wliczeniu do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących za okres po terminie, do którego została zawarta umowa zlecenia. Ponadto do podstawy wymiaru przyjmowało się wyłącznie wynagrodzenie z trwających nieprzerwanie (bądź z przerwą przypadającą na dzień ustawowo wolny od pracy) umów zlecenia. Zgodnie z pkt. 316 nowego komentarza, wynagrodzenie z ww. umów zlecenia w każdym przypadku wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (bez względu na to, czy umowa zlecenia już się zakończyła, czy też trwa nadal), o ile miesiące, za które zostało wypłacone wynagrodzenie z umów zlecenia jest uwzględniane w tej podstawie.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia z rodzaju „Nieobecność” po wybraniu w polu „Algorytm” opcji „Edytor algorytmu” dodaliśmy parametr „Jak ekwiwalent za urlop”. Domyślnie parametr jest ustawiony na Nie. Jeżeli przestawimy go na Tak, to pojawi się sekcja „Jak ekwiwalent za urlop” wraz z parametrami:

 • Definicja limitu,
 • Standardowy okres naliczania podstawy – domyślnie ustawiony na Tak,
 • Okres naliczania podstawy (miesiące),
 • Standardowy współczynnik – domyślnie ustawiony na Tak,
 • Współczynnik,
 • We współczynniku/średniej miesięcznej normie czasu pracy uwzględniaj wymiar etatu – domyślnie ustawiony na Tak.

Uwaga: Na definicji elementu wynagrodzenia w zakładce Algorytm/Edytor należy dodać kawałek kodu, który będzie pobierał wartości z powyższych parametrów.

PPK

Poprawiliśmy możliwość aktualizacji kartoteki pracownika przez operatora kadrowego oraz składania e-wniosków przez pracownika w przypadku, gdy w konfiguracji programu w zakładce Ogólne/Deklaracje parametr „Prawa do definicji deklaracji” jest ustawiony na Tak oraz w zakładce Systemowe/Definicje zadań zadanie „Termin rezygnacji PPK” jest odblokowane. Dotychczas przy takich ustawieniach mógł się pojawiać komunikat: „Brak praw dostępu do danych. Typ zapisu: Soneta.Deklaracje.ZUS.RCA….” uniemożliwiający zmiany w kartotece pracownika lub złożenie/zatwierdzenie e-wniosku.

Zaliczka podatku

Poprawiliśmy naliczanie zaniechania poboru zaliczki podatku w przypadku wypłaty dywidendy osobom, które złożyły wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, czyli w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane podatkowe mają zaznaczony parametr „Naliczaj kwotę wolną dla zleceniobiorcy” na Tak. Zgodnie z przepisami od dywidendy naliczany jest zryczałtowany podatek w wysokości 19% i do takich przychodów nie ma zastosowania wniosek o niepobieranie zaliczek, zatem zaniechanie poboru zaliczki nie będzie się naliczać dla wypłat z tytułu dywidendy.

Pakiet mobilności kierowcy

Poprawiliśmy wyliczanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla zleceniobiorcy z pakietem mobilności kierowcy, który poza elementem rozliczającym umowę ma również wypłacany dodatek np. Premię.

Czas Pracy

W funkcjonalności „Czas pracy” dodaliśmy możliwość importu w następującym zakresie:

 • kalendarzy indywidualnych dla umów cywilnoprawnych,
 • kalendarzy indywidualnych dla umów zewnętrznych,
 • zestawień realizacji dla umów cywilnoprawnych,
 • zestawień realizacji dla umów zewnętrznych.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo u Autoryzowanego Partnera.

Zarządzanie Odzieżą Roboczą

Dostosowaliśmy funkcjonalność „Zarządzanie Odzieżą Roboczą” do wersji 2310.0.0.

Kopiowanie pracowników

Podczas korzystania z funkcjonalności „Kopiowanie pracowników”, e-wnioski powiązane z pracownikami nie będą przenoszone do bazy docelowej. Dotychczas wnioski powiązane z kartoteką pracownika były przenoszone podczas kopiowania pracowników, natomiast wewnątrz wniosku w większości pól brakowało danych i wyświetlała się wartość „(stop)”.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Ewidencje kasowo – bankowe

Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas importu wyciągu bankowego na formularzu Operacja bankowa. Problem występował w sytuacji, gdy operacja bankowa podlegała rozliczeniu ale nie został zidentyfikowany podmiot. Podczas użycia czynności „Rozlicz” i zamknięcia formularza Rozliczenia bez jego zapisu, na formularzu operacji bankowej pojawiała się nowa zakładka „Opis analityczny”, gdzie przy próbie jej otwarcia program zwracał komunikat: „Operacja niedozwolona na obiekcie nieznajdującym się w tabeli”. Po zmianach błąd nie występuje.

Różnice kursowe

Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas generowania różnic kursowych statystycznych, w przypadku istnienia w bazie rozrachunków w walutach z więcej niż jednej tabeli kursowej. W takiej sytuacji po wybraniu tabeli kursowej na formularzu czynności generowania różnic kursowych statystycznych pojawiał się błąd informujący o nieznalezionym kursie dla waluty, która miała wprowadzony kurs w innej tabeli kursowej. Aktualnie błąd nie występuje, a różnice kursowe statystyczne generowane są dla tabeli kursowej wskazanej na formularzu czynności. W przypadku braku kursu waluty w danej tabeli pojawia się odpowiednia informacja w logu. Jeżeli różnice kursowe statystyczne mają zostać wygenerowane w oparciu o kilka tabel kursowych, należy je wygenerować dla każdej tabeli osobno.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Santander – poprawiliśmy czytelność komunikatu pojawiającego się podczas pobierania wyciągów bankowych – nazwa rachunku została ujęta w cudzysłów.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Santander – poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał eksport online w przypadku przelewów wygenerowanych dla dokumentu rozliczenia delegacji

Tabele kursowe

Dla płatności i zapłat w walutach obcych, których wartość w PLN ustalana jest w oparciu o kurs średni EBC poprawiliśmy wyświetlanie danych dla pola „Notowanie”. Przed zmianą, pomimo poprawnego importu kursów walut do tabeli kursowej w polu tym pojawiał się komunikat „Brak notowania”. Aktualnie prezentowana jest właściwa informacja o notowaniach.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

iPKO (PKO BP) – poprawiliśmy błąd występujący podczas wysyłki przelewów walutowych na numery rachunków podane w formacie IBAN ale krótszym niż 26 znaków. Po zmianach błąd nie występuje.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Go Connect (BNP Paribas) oraz Santander – dla przelewów podatkowych zmieniliśmy wymagalność wypełniania pola Identyfikacja zobowiązania – aktualnie pole jest opcjonalne, może zostać puste i nie zablokuje to wysyłki przelewów z systemu.

Odsetki

Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas generowania odsetek statystycznych, w przypadku istnienia w bazie rozrachunków w walutach z więcej niż jednej tabeli kursowej. W takiej sytuacji po wybraniu tabeli kursowej na formularzu czynności generowania odsetek statystycznych pojawiał się błąd informujący o nieznalezionym kursie dla waluty, która miała wprowadzony kurs w innej tabeli kursowej. Aktualnie błąd nie występuje, a odsetki statystyczne generowane są dla tabeli kursowej wskazanej na formularzu czynności. W przypadku braku kursu waluty w danej tabeli pojawia się odpowiednia informacja w logu. Jeżeli odsetki statystyczne mają zostać wygenerowane w oparciu o kilka tabel kursowych, należy je wygenerować dla każdej tabeli osobno.

Odsetki

Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 05.10.2023 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 9,25%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 11,25%
 • Odsetki maksymalne – 22,5%
 • Odsetki od zaległości podatkowych – 14,5%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Handel

Partie i zasoby

Poprawiliśmy wskazywanie partii w oknie jej wyboru z jednoczesną zmianą jednostki towaru ze zdefiniowanym przelicznikiem. Do tej pory w takiej sytuacji pojawiał się problem objawiający się komunikatem: „Błąd przeliczania zasobów magazynowych dla pozycji xxx. Nie można operować (dodawanie, odejmowanie) ilości w różnych jednostkach.”.

Zamówienia i oferty

Umożliwiliśmy jednoczesną konfigurację na definicji zamówienia odbiorcy wariantu algorytmicznego i z subzasobami (czyli rezerwację ilościową oraz ze wskazaniem konkretnej dostawy). W tym celu na definicji zamówienia należy włączyć dwa parametry na zakładce Magazyn: Rezerwacja ilościowa i
Wskazanie do zamówień dostawcy. Na definicjach dokumentów typu WZ włączyć: Weryfikuj ilość dostępną oraz Moment operacji: Na bieżąco…

Terminale płatnicze

Dodaliśmy możliwość komunikacji z terminalami płatniczymi z wykorzystaniem serwera kolejek. W ramach rozwiązania dostępny jest serwis do obsługi terminali płatniczych, który może pracować jako aplikacja konsolowa lub zostać zainstalowany jako usługa działająca w tle. Obsługa komunikacji poprzez serwer kolejek umożliwia pracę z terminalami także w wersji przeglądarkowej, co do tej pory nie było możliwe.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy sposób wyliczania różnic kursowych na dokumentach korekt do faktur OSS wystawianych w walucie obcej. Dotychczas w przypadku korekty kursu błędnie wyliczana była kwota do zapłaty w walucie. Obecnie korekta kursu nie powoduje zmiany kwoty do zapłaty w walucie, a jedynie rejestruje różnice kursowe wyrażone w złotówkach.

Zamówienia i oferty

Obsłużyliśmy anulowanie dokumentu korekty zamówienia. Ujednoliciliśmy anulowanie całego dokumentu korekty i anulowanie pozycji na korekcie zamówienia. Teraz wraz z anulowaniem korekty, anuluje się dokument zamówienia. O czym informuje odpowiedni komunikat przy anulowaniu korekty. Również została zablokowana możliwość anulacji wielu dokumentów o różnych definicjach. Dla typu zamówień z obrotami została zablokowana możliwość anulowania korekty zamówienia co skutkuje komunikatem.

Dokumenty handlowe

Umożliwiliśmy edycję pola Workers.Obsługa partii.PierwszaPartia.Data na liście pozycji, na dokumencie ZKUE.

Zestawienia obrotów

Na zestawieniu 'Sprzedaż i zakupy wg kontrahentów’ przed próbą sortowania po polach wyliczanych, np. dot. wartości sprzedaży dla kontrahenta, dodaliśmy komunikat z informacją, że czynność ta może być czasochłonna. Do tej pory włączenie sortowania na takiej kolumnie mogło powodować czasową niedostępność systemu ze względu na czasochłonne obliczenia wymagane do wykonania sortowania. Obecnie przed wykonaniem sortowania pojawia się komunikat z pytaniem, czy chcemy kontynuować operację. W takiej sytuacji operator może potwierdzić chęć wykonania sortowania lub z niego zrezygnować.

Stany magazynowe i obroty

Został poprawiony sposób wyliczania stanu magazynowego w podsumowaniu w zakładce zasoby w kartotece towarowej. Wcześniej to pole było uzależnione od indywidualnych ustawień filtrów na operatorze, co powodowało błędne wyświetlenie stanu. Teraz stan magazynowy w podsumowaniu jest zgodny z zasobami towaru w magazynie.

Kurierzy

W konfiguracji modułu Handel dodano listę definicji sposobu dostawy, do której można dodawać i usuwać rekordy. Rozwijana lista jest dostępna na dokumentach zamówień. Wcześniej sposób dostawy na dokumencie można było dodać jedynie za pomocą prawego przycisku myszy.

Zamówienia i oferty

Dostosowaliśmy funkcję weryfikacji pokrycia towarem dla zamówień odbiorców do możliwości skonfigurowania jednoczesnego – na jednej definicji – zamówienia algorytmicznego i z subzasobami (czyli rezerwacji ilościowej oraz ze wskazaniem konkretnej dostawy). W takiej sytuacji priorytet mają pozycje ze wskazaniem dostawy, niemniej przy dodawaniu nowego zamówienia nie można wskazać dostawy, jeśli rezerwacja ilościowa blokuje cały stan magazynu dla danego towaru.

Towary

Rozdzieliliśmy mechanizm weryfikacji powtórzeń kodów EAN i kodów obcych na kartotece towarowej na dwa osobne weryfikatory. Obecnie parametry dotyczące weryfikacji powtórzeń towaru (Opcje/Handel/Towary/Weryfikacja powtórzeń) dotyczą tylko kodów EAN. Dla kodów obcych o rodzaju Inny możliwe są powtórzenia na różnych kartotekach towarowych, ale pojawia się ostrzeżenie, że taki kod już istnieje. W obrębie tej samej kartoteki towarowej dodanie takich samych kodów obcych zostało zablokowane.

KSeF

Dodaliśmy nową operację o nazwie Pobierz UPO, która umożliwia pobranie i zapisanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla dokumentu wysłanego do systemu KSeF. W wyniku tej operacji z systemu KSeF pobierana jest dokładna data i godzina przyjęcia dokumentu w systemie KSeF. Ma to szczególne znaczenie dla dokumentów wysyłanych do KSeF na przełomie dnia, ponieważ w systemie KSeF data ta jest traktowana jako data wystawienia dokumentu. Informacje o dacie i godzinie przyjęcia dokumentu przez KSeF są dostępne na poziomie listy dokumentów sprzedaży w nowej kolumnie Data przesłania KSeF.

KSeF

Na poziomie nagłówka dokumentu sprzedaży w zakładce Ogólne dodaliśmy nowe pole o nazwie Numer KSeF. W polu tym wyświetlany jest numer nadany przez system KSeF po wysłaniu do niego dokumentu sprzedaży. Dodaliśmy również nowy wzór nagłówka dokumentu o nazwie KSeF z edycją, który umożliwia ręczne wprowadzanie numeru KSeF dokumentu.

Terminale płatnicze

W dodatku odpowiedzialnym za komunikację z terminalami płatniczymi dodaliśmy obsługę terminali, dla których płatności realizuje Bank PEKAO S.A.

Pozostałe

Zmieniliśmy metodę zapisywania danych kontaktowych w danych firmy i oddziału. Dla firmy na zakładce Kontakt zamiast czterech pól: e-mail, telefon, skrytka pocztowa, WWW została zastosowana standardowa lista danych kontaktowych, jak w kontrahencie. Dla oddziału dodaliśmy dodatkową zakładkę.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wyliczanie bilansu opakowań dla kontrahentów na kartotece towarowej. Dotychczas wyliczał się on niepoprawnie w przypadku występowania kilku dokumentów FVO na różnych kontrahentów.

Wydruki dokumentów

Przywróciliśmy lokalizację logo firmy – obecnie znajduje się ono na samej górze wydruku dokumentu. W poprzednich wersjach znajdowało się ono poniżej numeru faktury.

KSeF

Dodaliśmy możliwość połączenia do platformy KSeF przedprodukcyjnej (Demo).

Dokumenty magazynowe

W nowo zakładanych bazach na definicjach dokumentów rozchodu z marżą zerową, takich jak: MMW, KPLW, RW, ST, ROD, MMWO, ustawiliśmy parametr: Moment operacji na wartość: na bieżąco… Oznacza to że dokument, któremu dodano chociaż jedną pozycję towarową, jest zapisywany do bazy danych w stanie Bufor.

Definicje dokumentów

Dodaliśmy możliwość konfigurowania ostrzeżeń wyświetlanych przez system podczas pracy z dokumentami handlowymi. Po włączeniu nowego parametru o nazwie Konfiguracja ostrzeżeń na dokumentach handlowych dostępnego w konfiguracji modułu handel (Opcje\Handel\Ogólne) w oknie definicji dokumentu handlowego dostępna jest nowa zakładka Konfiguracja ostrzeżeń. W nowej zakładce udostępniliśmy możliwość aktywacji/dezaktywacji ostrzeżeń oznaczonych na liście jako podlegające konfiguracji.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy sposób prezentowania wartości pozycji w raporcie Towary w dokumentach. Dotychczas, gdy raport zajmował więcej niż jedną stronę, wartości prezentowane na stronach od drugiej wzwyż były nieprawidłowe, ponieważ w każdej pozycji prezentowana była wartość pierwszej pozycji ze strony drugiej. Obecnie raport pokazuje poprawne wartości niezależnie od ilości stron.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy błąd powodujący konieczność ponownego wykonania czynności zatwierdzenia dokumentu handlowego. W określonych przypadkach występowała konieczność ponowienia zatwierdzenia dokumentu po akceptacji komunikatu ostrzegawczego.

Towary

Dostosowaliśmy dodatek e-sklepy do zmian w mechanizmie cech.

KSeF

Dodaliśmy parametr wyboru operatorów i pracowników w konfiguracji Handel/KSeF. Pozwoli to w łatwy sposób zarządzać użytkownikami odpowiedzialnymi za obsługę dokumentów KSeF. Parametr „Obsługujący” został dodany w sekcji: Obsługa w procesie Workflow.

Towary

Wyeliminowaliśmy kopiowanie pozycji dokumentu z towarami oznaczonymi 'Do wyprzedaży’ podczas kopiowania dokumentów przychodowych. Do tej pory pozycje z towarami o takim oznaczeniu były przenoszone na nowy dokument. Od teraz, jeżeli towar oznaczony 'Do wyprzedaży’ znajdzie na dokumencie, który jest kopiowany, to zostanie pominięty. Informacje o wszystkich nazwach towarów pominiętych podczas kopiowania (oznaczonych jako 'Do wyprzedaży’ lub 'Zablokowany’) zostaną wyświetlone w logach.

KSeF

Dodaliśmy kolumny do domyślnego widoku na liście KSeF/Pobrane kolumny: Rodzaj dokumentu i Wykluczone, na liście KSeF/Wysyłanie kolumnę: Data KSeF. Zmieniliśmy obsługę parametru w konfiguracji KSeF/Wykorzystywana schema, gdy jest puste pole obecnie podpowiada się FA(2). Na oknie Ksef/Pobieranie czynności Sprawdź status zapytania i Pobierz pakiety przenieśliśmy na toolbar.

e-Sklepy Konektor

Zaktualizowaliśmy wysyłkę faktur PDF do platformy integracyjnej, aby poprawnie wyświetlał się podgląd.

WMS Konektor

Dodaliśmy mechanizm automatycznego tworzenia zadań synchronizacji po zmianie ustawień w systemie zewnętrznym WMS. W ustawieniach systemu zewnętrznego WMS powstał parametr Konfiguracja. Jeśli parametr jest włączony i następuje jakaś zmiana w systemie zewnętrznym to powstaje zadanie synchronizacji dla tego systemu.

Dokumenty magazynowe

Zmodyfikowaliśmy generowanie korekt kosztu własnego (dokumenty KWPZ). W sytuacjach, gdy zmiana ceny towaru na korekcie przyjęcia była mniejsza niż 1 grosz, system nie naliczał zmian kosztu do wydań, umieszczając różnicę wynikającą z korekty przyjęcia na pozostającym do tej transakcji zasobie w magazynie. Aktualnie system generuje korekty zmian kosztów i wartości zasobu wg proporcji. Zmiana dotyczy operacji w jednym magazynie. Poprawiony mechanizm nie obejmuje przesunięć międzymagazynowych.

Umowy cykliczne

W definicji dokumentu umowy cyklicznej usunęliśmy możliwość ustawienia cyklu fakturowania jako Algorytm, ponieważ na umowach cyklicznych nie ma on zastosowania.

e-Sklepy Konektor

Dla PrestaShop poprawiliśmy aktualizację towarów. Dotychczas aktualizacja wariantów usuwała informacje o wybranym zdjęciu dla wariantu.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy pobieranie towarów do powiązania w konfiguracji systemów zewnętrznych. Dotychczas nie wszystkie towary pojawiały się podczas wiązania towarów z platformy integracyjnej.

e-Sklepy Konektor

W konfiguracji systemu zewnętrznego typu platforma integracyjna dodaliśmy możliwość usuwania przypisanej definicji ceny do katalogu.

KSeF

Poprawiliśmy problem powodujący niedostępność katalogu KSeF w przypadku posiadania licencji Faktury.

EDI

Do mechanizmu importu dokumentów EDI za pomocą harmonogramu zadań dodaliśmy możliwość ustawiania definicji importu zgodnej z definicją określoną na kartotece kontrahenta. W przypadku, gdy na kartotece kontrahenta nie definicja taka nie jest określona, lub określona definicja jest niezgodna ze strukturą wczytywanego pliku, wówczas zastosowana zostanie domyślna definicja dla struktury odczytanej z pliku.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy wydruk dokumentu handlowego w sekcji faktury zaliczkowe. Wcześniej przy specyficznych scenariuszach można było uzyskać efekt, że na wydruku dokumentu faktury sprzedaży pojawiały się faktury zaliczkowe zakupu. Dodaliśmy dodatkową weryfikacje kierunku zaliczki, aby uniknąć takich przypadków.

EDI

Poprawiliśmy automatyczne generowanie pliku EDI. Dotychczas dla momentu operacji „Na bieżąco” pliki trzeba było generować ręcznie.

e-Sklepy Konektor

W konfiguracji systemów zewnętrznych ograniczyliśmy listę rozwijanych cech do widoczności cech dla towarów.

CRM

e-mail

Na liście deklaracji PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-1R oraz IMIR,​ dodaliśmy możliwość podglądu informacji o przesłaniu deklaracji do klienta przy pomocy wiadomości email. Aby uzyskać tę informację należy na liście wyświetlić pola: „EmailInfo.Date” (zawiera datę wysłania wiadomości e-mial jeśli korzystamy z Poczty CRM) oraz „EmailInfo.Status (zawiera informację o statusie wysłania dokumentu). Drugie ze wspomnianych pól przyjmuje następujące wartości statusów:

 • Brak – dla dokumentów które nie zostały wysłane
 • Wysłany pocztą CRM – dla dokumentów wysłanych poprzez skonfigurowane konto poczty CRM
 • Wysłany Asystentem – dla dokumentów wysłanych poprzez systemowy mechanizm asystenta

Dodatkowo w przypadku dokumentów wysłanych z wcześniejszych wersji systemu pole Status może przybrać wartość 'Wysłane’ – dla dokumentów, dla których nie jesteśmy w stanie określić sposobu wysłania lub 'Wysłano’ Pocztą CRM kiedy istnieje relacja pomiędzy wysłanym dokumentem i wiadomością e-mail. Obsłużenie pól EmailInfo pozwala uzyskać dokładniejszą informację na temat wysyłki deklaracji.

SMS

Dodaliśmy obsługę wysyłania sms za pomocą bramki MultiInfo. Korzystanie z bramki poza standardową konfiguracją w folderze Systemowe\Bramka sms wymaga również wczytania indywidualnego certyfikatu wygenerowanego dla konta MultiInfo. Wczytywany on jest w folderze Bramka SMS – Certyfikaty (widoczny po wskazaniu bramki MultInfo jako Domyślnego serwisu).

Kampanie

Poprawiliśmy problem pojawiający się podczas kopiowania zakładki użytkownika dla dodawanej definicji kampanii. Od teraz po utworzeniu definicji kampanii z zakładką użytkownika i skorzystanie z funkcji „Kopiuj ustawienia zakładki użytkownika” nie ma potrzeby zapisywania definicji w celu wyświetlenia układu formularza z poziomu zakładki Użytkownika.

e-mail

Poprawiliśmy działanie funkcji „Zmień hasło konta poczty CRM” dla kont pocztowych Outlook. Dodaliśmy możliwość ponownej autoryzacji konta po zmianie hasła dostępu do niego.

Zadania i Zdarzenia

W ustawieniach konfiguracyjnych na definicji Zadania w zakładce Opcje dodaliśmy parametr „Aktualizuj czas”, który domyślnie jest włączony. Jego wyłączenie spowoduje, że jeśli na Zadaniu/Zdarzeniu/Zleceniu serwisowym/Wypożyczeniu w polach „Zakończenie” nie wskażemy daty lub/oraz godziny (wartość 0:00) to po zmianie stanu na jeden ze stanów nieaktywnych nie zostanie w nich ustawiona bieżąca data i godzina. Dzięki temu w razie potrzeby użytkownik będzie mógł zostawić wymienione pola pusta. Dodatkowo zastosowane rozwiązanie pozwoli w polu „Godzina zakończenia” wskazać godzinę 0:00.

e-mail

Z listy Dodaj adresata oraz Przygotuj wiadomości dostępnych podczas tworzenia korespondencji e-mail usunęliśmy archiwalne adresy e-mail pracowników. Obecnie w przypadku aktualizacji kartoteki pracownika na liście pojawi się jedynie adres aktualny na dany dzień oraz ewentualnie te, które zostaną zaktualizowane z przyszłą datą. Ułatwi to wysyłanie korespondencji na odpowiednie adresy pracowników.

Zadania i Zdarzenia

Udostępniliśmy w menu czynności funkcję „Dodaj istniejące zadanie powiązane” dla wszystkich zadań CRM. Do tej pory funkcja ta była dostępna wyłącznie z poziomu zadania nadrzędnego.

Zadania i Zdarzenia

W ramach konwersji wydawanej wersji wprowadziliśmy odtworzenie usuniętych przez użytkownika standardowych definicji dla tabeli DefZadan. Odtwarzane definicje są zablokowane i posiadają w Symbolu prefiks !~ oraz oryginalny GUID (standardowej definicji). Jeśli w bazie danych znajduje się definicja rozpoznana po numerze GUID to konwersja nie dokona odtworzenia takiego wpisu. Pozwoli to na przeprowadzenie konwersji baz danych, w których ręcznie usunięto standardowe definicje ze wspomnianej tabeli.

Systemowe

Licencje

Wprowadziliśmy możliwość automatycznego pobierania licencji online do instalacji enova365 z poziomu aplikacji. Powyższe oznacza iż licencję w modelu wynajmu (ASP) trzeba będzie zaimportować do instalacji klienckiej raz (przy starcie usługi), w kolejnych okresach rozliczeniowych baza klienta po wywołaniu odpowiedniej procedury sama ją pobierze w kolejnym dniu po upływie terminu gwarancji. Dodatkowo w aplikacji została udostępniona czynność Zaktualizuj licencję, którą można wywołać ręcznie w dowolnym momencie w trakcie okresu rozliczeniowego.Dla licencji w modelu wynajmu ASP zablokowane zostało również wyświetlanie okna z przypomnieniem o upływie terminu gwarancji na 30 dni przed końcem terminu.

Asystent

Poprawiliśmy zasadę zapisywanie znaczników typu lt;pgt;, lt;/pgt;, lt;brgt;, lt;/brgt; w notatkach podręcznych dostępnych na listach i formularza w Asystencie Zapisu na zakładce Notatnik.

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy nowy rodzaj listy pomocniczej służącej do wyboru wartości cech słownikowych. Obecnie ma ona (opcjonalnie) postać listy z dostępnym wyszukiwaniem, przy czym dla cech hierarchicznych jest to drzewo. Rodzaj listy pomocniczej (zwykła lista rozwijana, albo rozszerzona) można ustawić w definicji cechy słownikowej. Domyślnie jest ona rozszerzona dla cech hierarchicznych, zwykła dla cech ze słownikiem jednopoziomowym.

Interfejs użytkownika

Zmieniliśmy sposób definiowania pól wyświetlanych na zakładce Cechy dla dowolnego obiektu. Opcje Pokaż cechy i czynność Pola/Wyświetlane cechy, Pola/Wyświetlane pola zastąpiliśmy opcją Organizuj formularz, o znacznie szerszych możliwościach. Pozwala ona na edycję listy pól na zakładce Cechy (o nazwie zmienionej na Dodatkowe (Cechy)), na umieszczanie dodatkowych pól na zakładce Ogólne oraz na tworzenie zakładki Użytkownika, wyświetlanej jako pierwszej na formularzu. Wybierane w tym miejscu pola umieszczane są w zestawach pól. Zestawami można zarządzać również od strony konfiguracji programu (UI/Definicje zestawów pól). Zestawy pól mają określone przyporządkowanie do jednej z zakładek oraz dodatkowe warunki wyświetlania na zakładkach formularza. Na wszystkich trzech zakładkach formularza pola mogą być wyświetlane tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki i zgodny jest określony dla zestawu kontekst konfiguracji (dla operatora, roli, wszystkich operatorów itp.) Warunki wyświetlania mogą być definiowane na kilka sposobów: wg wartości wybranej cechy, algorytmicznie, wg definicji obiektu, jeśli obiekt taką posiada (np. dokument handlowy, dokument ewidencji). Warunkiem może też być klucz, np. kategoria dla dokumentu handlowego. Mechanizmy definiowania formularzy oparte są o Definicje zestawów pól opisane osobno.

Interfejs użytkownika

Dla każdego obiektu w systemie umożliwiliśmy definiowanie zastawów pól wyświetlanych na zakładce Dodatkowe (Cechy) oraz na zestawów wyświetlanych jako dodatkowe na zakładce Ogólne. Na konkretnej definiowalnej zakładce wyświetlane są pola pochodzące z zestawów przeznaczonych dla tej zakładki jeśli spełnione są warunki określane na definicji każdego zestawu. Zestawy pól mogą być tworzone automatycznie, podczas definiowania formularza za pomocą opcji Organizuj formularz, gdy użytkownik wybiera wyświetlane pola. Mogą też być tworzone ręcznie z poziomu odpowiedniej listy w konfiguracji (UI/Definicje zestawów pól). Każdy zestaw pól zawiera informację o tym, na której zakładce ma być wyświetlany (Użytkownika, Ogólne, Dodatkowe), jaki warunek musi być spełniony, żeby został wyświetlony i jakiego kontekstu konfiguracji dotyczy (Operator, rola itp.). Zestawy pól mogą być również tworzone automatycznie z poziomu Definicji cechy. Na formularzu definicji cechy udostępniliśmy możliwość określania warunków wyświetlania tej cechy na definiowalnych zakładkach i dodawania jej do istniejącego lub tworzenia nowego zestawu pól o zgodnych warunkach. Wyświetlanie pól na definiowalnych formularzach jest obecnie w całości oparte o zestawy pól. Dotychczasowe zapisy ustawień formularzy w plikach XML zapisanych w bazie są konwertowane na zestawy pól z określonymi warunkami widoczności i przypisanym kontekstem konfiguracji.

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy czynność Organizuj grupy, dostępną na listach. Pozwala ona na dodawanie i edycję cech grupujących oraz edycję ich słowników. W słownikach dostępne jest ustalanie kolejności wyświetlania elementów. Nowa czynność zastąpi dotychczasowe mechanizmy zarządzania grupowaniem zlokalizowane w górnym pasku narzędzi w panelu grup. Funkcjonalność zarządzania widocznością grup z dokładnością do kontekstów została przeniesiona do nowego organizatora listy (Widok/Organizuj listę) na zakładkę Grupy.

Interfejs użytkownika

Umożliwiliśmy umieszczanie kontrolek z cechami grupującymi w panelu filtrów ponad listą, a tym samym filtrowanie list wg wartości cech z użycie panelu filtrów. Dotychczas było to możliwe tylko za pomocą panelu grup. Konfigurowanie cech widocznych w panelu filtrowania wykonujemy za pomocą nowego organizatora listy na zakładce Warunki filtrowania, albo z poziomu okna definicji cechy.

Interfejs użytkownika

Rozbudowaliśmy formularz definicji cechy. Dodaliśmy zakładki UI/Formularze i UI/Organizator listy. Pozwalają one na zarządzanie zarządzanie widocznością cechy na definiowalnych formularzach oraz w panelach filtrujących i w panelach grup na różnych listach głównych, na których występuje obiekt, dla którego zdefiniowano cechę. W ten sposób z poziomu definicji cechy można w jednym miejscu kompleksowo zarządzać użyciem cechy na formularzach oraz listach w zakresie użycia cechy jako kolumny na liście, pola lokatora, filtru ponad listą czy kryterium w panelu grupowania.

Interfejs użytkownika

W konfiguracji dodaliśmy listę wszystkich folderów dostępnych w systemie (zakładka UI/Foldery). Dla każdego z wyświetlanych tam folderów, który jest listą, można otworzyć Organizator listy. Administrator może więc zarządzać z tego poziomu widokiem wielu list dla różnych kontekstów konfiguracji. W konfiguracji dodaliśmy również listę wszystkich formularzy występujących w systemie. Dla każdego z nich z tego poziomu dostępny jest Organizator formularza. Administrator może więc zarządzać z tego poziomu definiowalnymi zakładkami wielu formularzy dla różnych kontekstów konfiguracji.

Interfejs użytkownika

Udostępniliśmy ulepszony organizator listy, z jednolitym interfejsem w wersjach HTML i okienkowej. Ma od dodatkowe funkcje: Ustalanie widoczności cech grupujących w panelu grup oraz dodawanie cech grupujących do panelu filtrującego. Ponadto można za jego pomocą ustawiać domyślne wartości pól w panelu filtrującym. W wersji oknienkowej przejściowo dostępne będą obie wersje organizatora.

Interfejs użytkownika

Zmieniliśmy mechanizm importu danych do Excela. Logujemy błędy dla zmian pól typu READONLY. Powstały specjalne nazwy kolumn, których możemy używać podczas importu. Nagłówki które będą się rozpoczynały podwójnym slash-em oznaczają kolumnę danych, która będzie ignorowana podczas importu.

Księgowość

Złe długi VAT

Udostępniliśmy nowy parametr „Podmioty finalne” dla naliczania automatycznej korekty z tytułu złych długów VAT. Parametr dostępny jest dla czynności „Generuj” wywoływanej z poziomu dokumentu „Rozliczenia kasowe VAT” i domyślnie zaznaczony jest na Tak. Konsekwencją jego wyłączenia jest nie dopuszczenie kontrahentów posiadających w swojej kartotece status podmiotu „Finalny” w analizie złych długów VAT. Zmiana spowodowana jest wyrokiem TSUE z 15 października 2020 roku (sygn. C-335/19) oraz zapisami wynikającymi z ustawy o VAT stwierdzającymi, iż do ulgi za złe długi po stronie dłużników należy dopuszczać tylko takie osoby fizyczne, które spełniają określone warunki zawarte w art. 89a ust. 2a.

Okres obrachunkowy

Poprawiliśmy mechanizm kopiowania analityki planu kont z poprzedniego okresu. Dotychczas przy próbie wygenerowania analityki do konta, dla którego element słownika będący źródłem utworzenia analityki został w późniejszym czasie zablokowany pojawiał się błąd. Wprowadzone zmiany zakładają pomijanie nieaktywnych elementów słownikowych dla czynności „Kopiuj analitykę z poprzedniego okresu” znajdującej się w Księgowość/Plan Kont oraz czynności „Generuj konta i schematy księgowe z poprzedniego okresu” dostępnej z poziomu konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Księgowość/Okresy obrachunkowe.

Deklaracje PIT

Wprowadziliśmy mechanizm pozwalający na naliczanie zaliczek kwartalnych dla podatku PIT wg skali i liniowo w sposób nie generujący należności w przypadku straty osiągniętej w kwartale. Dotychczas dla zaliczek kwartalnych program w przypadku straty w danym kwartale generował należność (potencjalny zwrot z US), który należało rozliczyć z przyszłymi płatnościami (zobowiązaniami). Wprowadzona zmiana pozwoli na ustalenie wartości bieżących zobowiązań wobec urzędu skarbowego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.

KPiR

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1265) art. 22 ust. 6bb ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych oraz na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 2180), art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymały od początku 2023 roku nowe brzmienie. Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników od 1 stycznia 2023 roku, w części finansowanej przez płatnika, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. W związku z tym w konfiguracji KPiR dodaliśmy nowy parametr „Składki ZUS płatnika od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę księgowane w liście płac”. Parametr domyślnie ustawiony jest na Nie czego efektem jest księgowanie składek płatnika w deklaracji DRA. W przypadku przestawienia parametru na Tak zmianie ulega sposób księgowania listy płac dla wypłat etatowych – w dekrecie zostaną ujęte także składki pracodawcy. Uwaga: Przed włączeniem parametru należy ustawić domyślną datę księgowania listy płac wg daty operacji w Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Ogólne.

Praca na wielu bazach

Dodaliśmy sortowanie alfabetyczne według nazwy dla dostępnych baz danych w ramach dodatku Praca na wielu bazach przy korzystaniu z czynności „Kopiuj schematy do wielu baz”. Dotychczas sortowanie następowało po numerze ID.

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy mechanizm obliczania zaliczek kwartalnych na podatek ryczałtowy. Dotychczas w sytuacji, gdy w danym kwartale wykazywany był przychód, który nie występował w ostatnim miesiącu kwartału, system przenosił odliczenia z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki zdrowotnej na kolejny okres. Powodowało to niepoprawne naliczenie zaliczki na podatek. Po wprowadzonych zmianach w zakresie metody wyznaczania wysokości odliczeń od przychodu za dany kwartał, zaliczki na podatek ryczałtowy generowane są w sposób prawidłowy.

Pozostałe

Poprawiliśmy błąd występujący podczas użycia czynności „Pobierz dane firmy z GUS” dostępnej w konfiguracji w sytuacji, kiedy w pobieranych danych nie było wskazanej działalności przeważającej wg PKD. Po zmianach błąd nie występuje i pobierane są prawidłowe dane.

Dekrety

Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas wykonywania czynnościRenumeruj bufor dziennika” orazRenumeruj bufor dziennika BO” z poziomu okresu obrachunkowego w konfiguracji programu. Aktualnie błąd nie występuje i renumeracja dekretów oraz dekretów BO odbywa się prawidłowo.

Deklaracja VAT-7

Na formularzu deklaracji VAT-7(22) w sekcji D.3 dla kwot korekt rocznych VAT podatku naliczonego (P_44 – środki trwałe oraz P_45 – pozostałe nabycia) ustalanych przy opcji Korekta wg deklaracji, wprowadziliśmy uszczelnienie podpowiadanych kwot, tak aby były pomijane kwoty dla elementów VAT zarejestrowanych z wykorzystaniem Parametrów rozliczeń (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Parametry rozliczeń). Dzięki temu kwoty wyliczane na deklaracjach przy parametrze Korekta wg deklaracji ustalane są zgodnie z zasadami obowiązującymi przed wprowadzeniem parametrów rozliczeń. Uwaga: Kwoty wyliczane na deklaracjach przy parametrze Korekta wg deklaracji stanowią wyłącznie mechanizm wspomagający ustalenie wartości. Kwoty rocznych korekt VAT należy wprowadzić oddzielnym dokumentem zarówno w przypadku kwot dotyczących prewspółczynników i współczynników w dotychczasowej postaci jak i kwot dotyczących parametrów rozliczeń. Po wprowadzeniu wartości na dokumentach należy przeliczyć deklarację z ustawieniem w sekcji D.3. Korekta wg rejestru.

Deklaracja CIT-8E

Dodaliśmy do wydruku deklaracji CIT-8E numer UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) w polu „2. Nr dokumentu”. Numer drukowany jest w przypadku deklaracji posiadających status Potwierdzona.

Flota

Flota

Na definicji typu pojazdu w zakładce Użytkownika dodaliśmy przycisk „Domyślny układ”. Pozwala on dodać na tworzony formularz standardowe pola. Po ich dodaniu możliwa jest dalsza edycja pól formularza. Zmiana ta ułatwi tworzenie dedykowanych formularzy.

Flota

Na formularzu Pojazdu dodaliśmy zakładkę Powiązane środki trwałe. Zakładka ta pozwala na powiązanie środka trwałego z pojazdem w wybranym okresie. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik będzie mógł np. skojarzyć z pojazdem niezbędne elementy jego wyposażenia.

Szkody

W formularzu szkody udostępniliśmy funkcję „Wyślij email”. Po skorzystaniu z niej możemy posłużyć się jednym z dwóch udostępnionych szablonów: „Szkoda – jestem sprawcą”, „Szkoda – obcy sprawca”. Zmiana ta ułatwi komunikację, w kontekście szkody.

Szkody

Zmodyfikowaliśmy układ formularza zgłoszenia szkody. Poszczególne pola zostały podzielone na trzy sekcje: Ogólne, Informacje o zdarzeniu, Ubezpieczenie. Dodatkowo dodaliśmy pole „Opiekun szkody”, które pozwoli przypisać osobę odpowiedzialną za obsługę zdarzenia. Uporządkowanie pól ułatwi pracę z formularzem.

Ubezpieczenia

Zmieniliśmy domyślną datę końca polisy ubezpieczeniowej, którą podpowiada system. Obecnie długość polisy to równy rok. Powoli to na wyeliminowanie błędów związanych z nieprawidłowym wprowadzeniem dat obowiązującej polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia

Zmodyfikowaliśmy działania pola „Dokument”, dostępnego na formularzu Ubezpieczenia. Od teraz przy jego pomocy z ubezpieczeniem powiązać można poza dokumentami handlowymi również dokumenty ewidencji. Ułatwi to rozliczanie wprowadzonych do systemu ubezpieczeń.

Pojazdy

Na liście Pojazdy wyróżniliśmy pojazdy, którym kończy się ubezpieczenie lub przegląd techniczny.W przypadku kiedy termin końca ubezpieczenia lub data ważności przeglądu jest mniejszy niż 30 dni, a w systemie nie ma zaplanowanego zdarzenia dotyczącego przeglądu technicznego lub nie jest wykupione kolejne ubezpieczenie to dane w kolumnie Koniec Ubezpieczenia lub Ważność przeglądu technicznego są prezentowane w kolorze czerwonym. Pozwoli to wyeksponować na liście pojazdy dla których konieczne jest wykupienie ubezpieczenia lub przeprowadzenie przeglądu.

Rezerwacje

Na formularzu rezerwacji pojazdu dodaliśmy pola „Poziom paliwa” uraz „Uwagi”. Dzięki nim użytkownik może określić parametry samochodu w momencie zamykania rezerwacji. Informacje z ostatniej rezerwacji wyświetlane są na formularzu pojazdu w analogicznych polach. Dzięki temu osoba rezerwująca pojazd wie jaki jest stan paliwa wybranego samochodu oraz czy poprzedni użytkownik nie pozostawił dodatkowych uwag np. o drobnych usterkach.

Odczyty

Z poziomu listy Odczyty udostępniliśmy funkcję wprowadzania odczytów liczników samochodów. Umożliwi to rejestrację liczników samochodów bez potrzeby otwierania formularza rezerwacji lub pojazdu.

Ubezpieczenia

Z poziomu listy Ubezpieczenia oraz formularza Ubezpieczenia dodaliśmy przycisk „Szkoda”, która umożliwia zarejestrowanie szkody własnej lub wyrządzonej przez osobę trzecią na pojeździe. Utworzona szkoda tworzona jest w kontekście wybranego ubezpieczenia. Ułatwi to rejestrowanie szkód komunikacyjnych.

Rezerwacje

Z poziomu listy Rezerwacje oraz formularza Rezerwacji w menu Czynności udostępniliśmy funkcję „Zmień stan rezerwacji”. Widoczna ona jest dla rezerwacji, która znajduje się w stanie nieaktywnym i pozwala ją przywrócić do stanu aktywnego w celu naniesienia zmian w razie przypadkowego zamknięcia rezerwacji.

Flota

Na listach dostępnych w obszarze Flota udostępniliśmy kolumnę Model. Zawiera ona informację odnośnie modelu pojazdu, którego dotyczą wyświetlane dane. Pozwoli to uzyskać nam bardziej precyzyjne informacje już z poziomu listy.

Zdarzenia

Na liście Zdarzenia oraz na formularzu Zdarzenia dodaliśmy przycisk „Rezerwacja”. Dzięki niemu mamy możliwość szybkiego i łatwego tworzenia rezerwacji pojazdu.

Pojazdy

Dodając rezerwację z poziomu listy Pojazdy jej zakres czasowy jest ustawiany automatycznie na podstawie wartości ustawionej w filtrze „Okres”. Dzięki temu po sprawdzeniu dostępności pojazdu w wybranym zakresie czasowym nie musimy ponownie nanosić dat w formularzu rezerwacji. Ułatwi to korzystanie z systemu.

Badania techniczne

W obszarze Flota dodaliśmy możliwość rejestrowania informacji dotyczących przeprowadzonego przeglądu technicznego pojazdu. Formularz ten składa się z czterech pól: Data wykonania, Data ważności, Wynik oraz ewentualnej informacji na temat Typu usterki. Dodatkowo na definicji zdarzeń dodaliśmy możliwość wskazania zdarzenia dedykowanego do przeprowadzania badań technicznych oraz opcję ustawienia wymagalności wprowadzenia informacji o przeprowadzonym badaniu podczas zamykania ustawionej definicji. Zarejestrowanie przeglądy możliwe jest na dwa sposoby:

 • z poziomu formularza zdarzenia, gdzie znajduje się sekcja z możliwością dodania badania technicznego
 • z poziomu formularzu pojazdu, gdzie znajduje się zakładka z informacjami na temat przeprowadzonych badań danego pojazdu

Dodana funkcjonalność pozwoli planować oraz kontrolować stan techniczny pojazdów.

Praca hybrydowa

Praca hybrydowa

Rozbudowaliśmy filtr „Typ” na liście Historia operacji, który jest dostępny w obszarze Praca na wielu bazach. Od tej pory filtr ten pozwoli na wyświetlenie wpisów pochodzących z baz danych typu slave zgodnie z następującymi wartościami:

 • Utworzony – spowoduje wyświetlenie informacji o dodaniu dokumentu
 • Zmieniony – spowoduje wyświetlenie informacji o modyfikacji dokumentu
 • Usunięty – spowoduje wyświetlenie informacji o usunięciu dokumentu
 • Informacje logowania – spowoduje wyświetlenie informacji o zalogowaniu lub wylogowaniu operatora bazy danych oraz zmianie hasła
 • Inne – spowoduje wyświetlenie informacji i innych działaniach niż powyżej opisane

Opisany filtr pozwala na przeszukanie listy zgodnie z kilkoma wybranymi wartościami listy. Dzięki wprowadzonej zmianie możemy precyzyjnie filtrować dane.

Powiadomienia

Do Lokatora na liście Powiadomienia Wysłane oraz Powiadomienia Odebrane dodaliśmy możliwość wyszukiwania po temacie lub treści powiadomienia. Ułatwi to wyszukiwanie pożądanych powiadomień.

e_RCP

Wprowadziliśmy zmiany pozwalające uniemożliwić użytkownikowi edycję godziny wpisu RCP. Na definicji rejestracji czasu pracy po wybraniu aktywnej opcji „Ograniczenie edycji danych” oraz wybraniu zakresu „Brak” użytkownik nie ma możliwości edycji godziny dodawania aktywności.Pozwoli to przechowywać dane zgodnie z faktycznymi czasami dokonywania wpisów.

BI

Merytoryczne – obszar CRM

Wprowadziliśmy zmiany w merytorycznych modelach danych z obszaru CRM. Dodaliśmy nowe raporty dotyczące liczby zadań oraz średniej liczby dni zaległych zadań w różnych ujęciach. Dodatkowo standardowe tabele oraz wykresy mają informację o parametrach zaznaczoną na tak, a niektóre raporty oraz wskaźniki otrzymały dodatkowy, opcjonalny parametr daty. Część wskaźników została oznaczona jako nieaktualne.

Merytoryczne – obszar CRM

Wprowadziliśmy nowe modele danych dotyczące nieruchomości. Dostępne są raporty analizujące nieruchomości, najem, odnotowywane zdarzenia oraz szkody.

Merytoryczne – obszar księgowy

Rozbudowaliśmy domenę BI_m_Zapisy na kontach_wszystkie o informacje o koncie syntetycznym (nazwa i symbol) dla każdego konta analitycznego na którym występuje zapis oraz o pole Typ2Konta – które wprost przypisuje informację czy konto jest bilansowe, wynikowe czy pozabilansowe. Dodaliśmy w standardzie nowy raport Zapisy na kontach księgowych z syntetycznymi oraz algorytm ograniczający zwracane przez parametr konta syntetyczne.

Workflow

Proces

 1. Ujednoliciliśmy wygląd i zachowanie zakładki Obsługa procesu na formularzu zadania i Wybór kolejnego kroku w kreatorze. W pierwszej sekcji wyświetlana jest wybrana tranzycja, w kolejnej mamy możliwość wskazania jednej z dostępnych i – jeśli zostały oprogramowane – dodatkowe czynności. Poniżej wyświetlane są parametry zadania w procesie, mamy możliwość wprowadzenia uwag i zapoznania się z historią procesu.
 2. Zmieniliśmy nazwę sekcji w Bannerze Workflow. Dotychczasowa nazwa Podejmij decyzję została zastąpiona przez informację z nazwą procesu oraz realizowanego zadania. Dzięki temu obsługa procesu jest bardziej intuicyjna oraz czytelniejsza. Został również dodany przycisk Następne Zadanie, dzięki któremu można przełączać się pomiędzy aktywnymi zadaniami różnych procesów dla danego obiektu.
 3. Dodaliśmy nową funkcjonalność Przycisku szybkiego dostępu dla przejścia w procesie. Uzupełnienie nazwy szybkiego przejścia w konfiguracji tranzycji powoduje wywołanie przycisku na bannerze Workflow. Po naciśnięciu przycisku następuje podstawienie danej tranzycji i zapisanie zadania. Dzięki temu proces przechodzi od kolejnego etapu.

Definicja procesu

 1. Do listy standardowych definicji procesu dodaliśmy nową – KSeF. Służy ona do obsługi faktur pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur. W procesie możemy wskazać według jakiej kategorii i definicji dokument ma zostać utworzony, uzupełnić informacje oraz dodać uwagi lub załączniki. Po utworzeniu dokumentu odpowiedniego typu możemy proces zakończyć lub uruchomić jeden ze standardowych procesów: Pismo kosztowe lub BR – Pismo kosztowe. Mamy też możliwość uruchomienia własnego procesu, służącego przetwarzaniu dokumentów ewidencji lub handlowych.
 2. Standardowe definicje procesów Pismo kosztowe i BR – Pismo kosztowe rozszerzyliśmy o dodatkowe zadanie Start podprocesu. Dzięki temu ich dotychczasowa funkcjonalność została wzbogacona o integrację z nowym procesem standardowym KSeF.

Pulpit kontrahenta

ServiceDesk

Wprowadziliśmy możliwość dodania notatek wewnętrznych w zgłoszeniach ServiceDesk.

ServiceDesk

Dodaliśmy nowe pole „Termin realizacji” w zgłoszeniach ServiceDesk.

ServiceDesk

Dodaliśmy możliwość określenia parametrów SLA oraz rejestrację czasów reakcji i naprawy. Na definicji umowy dodaliśmy parametr „Obsługa parametrów SLA = Tak/Nie”. Parametry SLA możemy określić za pomocą definiowalnych kalendarzy, ustawień stanów zgłoszeń które mają wpływać na czas reakcji i czas naprawy oraz konfiguracji na umowie.

ServiceDesk

Dodaliśmy nową zakładkę do faktury: Zgłoszenia ServiceDesk. Dla faktur wystawionych z umów cyklicznych umożliwia ona podgląd zgłoszeń na podstawie których został wyliczony czas.

Księga inwentarzowa

Dokumenty ŚT

Na kartotece środków trwałych udostępniliśmy nową zakładkę „Dokumenty” zawierającą pełen rejestr zmian parametrów oraz obrotów danego środka. Dokumenty na liście zostały podzielone według definicji na:

 • „Generujące obroty” dla dokumentów związanych z obrotami, np. OT, LT, Amortyzacja
 • „Aktualizujące parametry” dla dokumentów zmieniających parametry, np. Zmiana wartości/zmiana miejsca użytkowania
 • „Pomocnicze” dla pozostałych dokumentów, np. Inwentaryzacja

Ponadto dla dokumentów związanych z przyjęciem środka trwałego, jego likwidacją, zmianą wartości czy zmianą parametrów, na liście Księga Inwentarzowa/Dokumenty środków trwałych udostępniliśmy mechanizm pozwalający na prezentowanie informacji o nazwie środka, którego dotyczy dany dokument w polu „SrodekTrwaly”.

Dokumenty ŚT

Na liście Ewidencja środków trwałych udostępniliśmy nowy filtr „Definicja podzielnika” wraz z jego elementami podziałowymi. Filtr „Element podziałowy” jest aktywny po wyborze definicji podzielnika. Dla wybranej definicji kosztów podświetla się lista wszystkich dostępnych elementów podziałowych. Użytkownik Księgi Inwentarzowej ma możliwość filtrowania listy Ewidencja środków trwałych wg podzielnika kosztów ustawionego na kartotece środka trwałego.

Delegacje służbowe

Delegacje (PWS)

W polu „Kod stawki delegacji” została zmieniona dopuszczalna ilość znaków. Minimalna długość kodu stawki została zmieniona z 5 na 2 znaki. W tej chwili podczas wprowadzania nowego kraju delegacji można zastosować od 2 do 8 znaków.

DMS

Rejestry

Dodaliśmy nowy rejestr dokumentów podstawowych Przychodzące KSeF.

Dokument podstawowy

Dla dokumentów podstawowych dodaliśmy nową metodę przekazania: KSeF.

HTML

Aktualności

Poprawiliśmy działanie mechanizmu Aktualności:

 • poprawiliśmy wyświetlanie po zalogowaniu do systemu aktualności bez podanej daty końcowej
 • udostępniliśmy historię aktualności wyświetlanych użytkownikowi w pulpitach (folder Ogólne/Moje aktualności)

CRM

e-mail

Ukryliśmy pasek postępu przygotowania wysyłki e-mail, który widoczny był podczas podglądu wysyłanej wiadomości email. Zmiana usuwa problem braku zapisu wiadomości email po jej wysłaniu, jeśli wcześniej na wspomnianym pasku postępu skorzystaliśmy z przycisku anuluj.

Systemowe

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy pojawienie się okna postępu oraz paska postępu informującego o etapie wykonywanej czynności podczas działania workera.

Wersja multi

Pulpit kontrahenta

ServiceDesk

Rozwiązano problem z importem zgłoszeń dla ServiceDesk przy pomocy danych z arkusza excel.

Dokumenty

Poprawiliśmy wyświetlanie wykresu „Sprzedaż kontrahenta” w panelu użytkownika. Do tej pory był problem z wyświetlaniem danych z poprzedniego roku mimo, że ustawiliśmy wyświetlanie informacji z tego okresu.

ServiceDesk

Zablokowaliśmy możliwość wysyłania notyfikacji w przypadku dodania komentarza roboczego.

Księgowość

Praca na wielu bazach

Dodaliśmy nową czynność „Eksportuj do bazy danych (PNWB)” w instalacjach z Pracą na wielu bazach. Czynność ta umożliwia eksport plików do wielu wskazanych baz danych. Czynność może być wykorzystywana do kopiowania pomiędzy bazami danych dokumentów, definicji dokumentów, definicji cech oraz elementów z innych tabel konfiguracyjnych.

HTML

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy pozycjonowanie elementów na panelu użytkownika, oraz pól w filtrach nad listami w przypadku zwijania i rozwijania menu bocznego. W poprzedniej wersji w przypadku rozwiniętego menu bocznego (menu aplikacji lub menu zakładek) elementy te mogły umieszczane z prawej strony poza widocznym obszarem, co powodowało pojawianie się dolnego paska przewijania (scroll-bar) i ograniczało widoczność tych elementów.

Listy

Zmieniliśmy sposób działania podwójnego kliknięcia myszą na listach posiadających układ drzewa (np. lista Jednostki organizacyjne w konfiguracji systemu). We wcześniejszych wersjach podwójne kliknięcie na wierszu posiadającym zapisy podrzędne powodowało zwinięcie lub rozwinięcie węzła, przez co otwarcie formularza dla takiego zapisu możliwe było wyłącznie za pomocą przycisku Otwórz na pasku narzędziowym. Obecnie dwuklik na zapisie zawsze otwiera formularz zapisu, natomiast do zwijania i rozwijania gałęzi drzewa służy ikona umieszczona po lewej stronie zapisu.

Interfejs użytkownika

Na podglądzie dokumentów PDF poprawiliśmy pozycjonowanie oraz działanie przycisku służącego do podglądu pełnoekranowego (w pewnych przypadkach przycisk mógł pojawiać się w niewłaściwym miejscu, a jego kliknięcie powodowało otwarcie podglądu dokumentu wykorzystującego tylko połowę ekranu)

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy wyświetlanie dat na kalendarzu czasu pracy pracownika w trybie ciemnym. Jeżeli na stronie logowania użytkownik wybrał styl kolorystyczny ciemny, wówczas daty na kalendarzu czasu pracy pracownika były wyświetlane w kolorze granatowym, co powodowało, że były nieczytelne.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Umożliwiliśmy użytkownikowi pulpitu obsługę pobranych z KSeF plików zakupu przy pomocy standardowego procesu Workflow KSeF. Zastosowanie procesu ułatwia przedsiębiorcy w pulpicie podgląd pliku KSeF, określenie czy dokument powinien być ujęty w kosztach, dołączenie notatek oraz załączników do pobranych plików a także naniesienie (przy pomocy matryc dokumentów) dodatkowych informacji użytecznych dla biura podczas księgowania dokumentów.

Konfiguracja

Do znajdującego się pod ikoną koła zębatego panelu konfiguracyjnego Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego dodaliśmy parametr umożliwiający wybór wykorzystywanej schemy w konfiguracji konta KSeF.

Konfiguracja

Dodaliśmy rolę systemową „Pulpit klienta biura rachunkowego” dostępną w rozszerzonym systemie praw. Rola w rozszerzonym systemie praw daje dostęp do tych samych funkcji i obszarów, które daje analogiczna rola „Pulpit klienta BR” dostępna w standardowym systemie praw.

Praca hybrydowa

e_RCP

Poprawiliśmy działanie prawa /Menu Tools/-RCP/Rejestracja czasu pracy. Od teraz prawo to steruje również dostępem do funkcji e-RCP z poziomu okna informacji o zalogowanym operatorze.

Pulpity HR

Struktura HR

Rozbudowaliśmy możliwości konfiguracji struktury organizacyjnej w zakresie wyboru przełożonego na e-wnioskach. Dodając odpowiedni kod algorytmu w strukturze organizacyjnej możemy uzależnić wybór przełożonego od warunku na definicji elementu struktury lub samego elementu struktury. Rozwiązanie pozwala na pominięcie w procesie akceptacji wniosków wybranych poziomów w strukturze podległości np. kierownika. Inne zastosowanie to utworzenie dwóch podstruktur zbudowanych z różnych definicji elementów struktury, w której jedna odpowiada za proces akceptacji wniosków. Wybór przełożonego na wniosku pracownika, który przypisany jest do dwóch gałęzi struktury będzie realizowany na podstawie wyboru najbliższego przełożonego z zaznaczonym warunkiem na Tak. Szczegółowe informacje znajdą Państwo:https://dok.enova365.pl/Topic/38651.

HTML

iOS\Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy czytelność pól edycyjnych (np. pole kod na formularzu towaru) w ciemnej skórce kolorystycznej na telefonach z systemem iOS.

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Definicja procesu

Rozbudowaliśmy funkcjonalność Eksportu i Importu definicji procesu. Oprócz dotychczasowej czynności Eksportuj definicję procesu dostępnej z poziomu definicji procesu zostały dodane dwie nowe czynności dostępne z poziomu listy definicji procesów: Eksportuj pełną konfigurację oraz Importuj pełną konfigurację. Czynności te pozwalają na wyeksportowanie i zaimportowanie wraz z procesem wszystkich jego elementów, również definicji dokumentów dodatkowych, cech oraz wtyczek definicji procesu. Import pełnej konfiguracji procesu pozwala na zapisanie do bazy procesu zmodyfikowanego na innej bazie danych w jednej z dostępnych opcji:

 • Usuń i dodaj nową – usuwa poprzednią definicję procesu i w jej miejsce zapisuje nową definicję. Opcja niedostępna dla zainstancjonowanych procesów.
 • Podmień – nadpisuje istniejącą definicję procesu o wprowadzone zmiany. Elementy usunięte podczas modyfikacji zostają zablokowane.
 • Utwórz kopię – tworzy kopię importowanego procesu.

Pozostałe

Przygotowaliśmy nową zakładkę Logi Workflow w Narzędziach deweloperskich. Metody wywoływane w procesie są w niej wyświetlane w nowy, bardziej czytelny sposób, w hierarchicznej strukturze oddającej zależności między poszczególnymi elementami i algorytmami. W dolnej części okna dodaliśmy pola ze szczegółowymi danymi dotyczącymi przetwarzanych w procesie elementów. Dotychczasowa zakładka z logami Workflow została ukryta.

Definicja procesu

Dla przejścia w procesach jednozakładkowych dodaliśmy nową wtyczkę Przejście niezgodne z operacjami seryjnymi. Dodanie jej blokuje możliwość skorzystania z czynności Podejmij decyzję dla dwóch lub więcej zadań jednocześnie.

Definicja procesu

Dla wtyczki definicji procesu Podstawowe algorytmy dla zadania dodaliśmy dwa elementy:

 1. Zadanie uruchamiane z menu dokumentu, który pozwala na zarządzanie dostępnością czynności do uruchomienia procesu z poziomu menu Czynności obiektu i/lub formularza obiektu.
 2. Zadanie uruchamiane z listy dokumentów, który pozwala na zarządzanie dostępnością czynności do uruchomienia procesu z poziomu menu Czynności programu i/lub listy obiektów. Możliwe jest uruchomienie instancji procesu dla każdego zaznaczonego obiektu na liście.

Pozostałe

Poprawiliśmy funkcjonalność przenoszenia elementów struktury organizacyjnej. Podczas przenoszenia elementów struktury z włączoną ekskluzywnością prawidłowo przenoszone są również powiązane źródła. Po wykonaniu operacji przeniesienia za pomocą przeciągnij i upuść, system po wybraniu odpowiedniej opcji, dokonuje zmian bez dodatkowego podnoszenia okna nowego obiektu.

Definicja procesu

Na definicji zadania przetwarzanego w procesie Workflow dodaliśmy pole Typ szczegółowy, które pozwala na wskazanie typu obiektu nadrzędnego dla procesu. Lista typów wynika z tabeli danych, na której oparta jest definicja zadania. Wskazanie typu umożliwia dostęp do wszystkich specyficznych dla niego pól z poziomu edytora kodu w definicji zadania/procesu.

Harmonogram zadań

Zmodyfikowaliśmy warunki dostępu do konfiguracji i uruchomienia Harmonogramu Zadań. Funkcjonalność jest dostępna również w przypadku posiadania minimum jednej platynowej licencji Workflow, bez konieczności posiadania dodatku WebApi.

Pozostałe

Poprawiliśmy działanie przenoszenia powiązania elementu struktury organizacyjnej. Dzięki tej zmianie pracownik, którego powiązanie z elementem struktury wygasło nie jest ponownie powiązywany z elementem przy jego przenoszeniu.

Handel

KSeF

Dodaliśmy możliwość wykorzystania narzędzi DMS w procesie tworzenia dokumentów zakupowych z zaimportowanych z KSeF plików faktur.

Windykacja

Konfiguracja

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający zmianę windykatora w sprawie windykacyjnej. Problem występował w przypadku konfiguracji wielooddziałowej i wielofirmowej z włączonymi uprawnieniami operatorów. Po utworzeniu nowego operatora i nadaniu mu odpowiednich uprawnień nie był on widoczny na liście dostępnych windykatorów. Aktualnie użytkownik ma możliwość przepisania sprawy windykacyjnej na innego windykatora, wskazując go w polu „Windykator” spośród listy operatorów posiadających uprawnienia windykacyjne.

Projekty i Budżetowanie

Budżetowanie

Standardowo Projekty dostarczane są ze skonfigurowanym budżetowaniem uproszczonym, w którym bez dodatkowej konfiguracji można rozpocząć nanoszenie budżetów i odnoszenie realizacji do planów. Dodaliśmy możliwość włączenia Budżetowania rozszerzonego, w którym plany mogą być nanoszone z podziałem na wersje, realizacja rejestrowana w różnych kategoriach budżetowych, a budżety przeglądane i analizowane poprzez różne perspektywy. Włączanie i konfiguracja rozbudowanego budżetowania odbywa się w opcjach systemu Narzędzia/Opcje/CRM/Budżetowanie.
Po zaznaczeniu parametru Budżetowanie rozszerzone i powtórnym wejściu do Opcji w zakładce Budżetowanie dostępne są trzy kolejne zakładki:

 • Definicje wersji planów – pozwalają pogrupować rejestrowane wersje budżetu na różne rodzaje, dostępne są dwa główne typy: Plan Bazowy i Korekta planu,
 • Perspektywy realizacji – wykorzystywane są do przeglądania kwot planowanych i realizacji z uwzględnieniem ich odpowiedniego filtrowania,
 • Kategorie budżetowe OA – służą do oznaczania, w jaki sposób rejestrowane kwoty i ilości mają oddziaływać na budżet, domyślnie dodawaną kategorią jest Realizacja (wykorzystanie środków dokumentem potwierdzającym wykonanie np. fakturą), ale Użytkownik może zdefiniować własne kategorie np. Rezerwacja środków, Zamówienie u dostawcy, Wniosek zakupowy itd.

Przy włączonym Budżetowaniu rozszerzonym w Narzędzia/Opcje/CRM/DefinicjeDokumentów/Definicje projektów/Projekt/Opcje możliwe jest zdefiniowanie miejsca z jakiego zliczane są kwoty planów i realizacji dla budżetów:

 • Kwoty zagregowane – kwoty są pobierane z dodatkowej tabeli z agregatami dla poszczególnych pozycji,
 • Opis analityczny – kwoty są pobierane bezpośrednio z opisów analitycznych rejestrowanych do pozycji budżetowych.

.

Budżetowanie

W wersji z włączonym Budżetowaniem rozszerzonym dostępna jest funkcjonalność edycji pozycji budżetu i jednoczesnego wprowadzania kwot planowanych na dowolnie wybrany przez użytkownika okres lub etapy realizacji projektu w jednym oknie planowania.
Po uruchomieniu zakładki Planowanie pojawia się okno z pozycjami budżetu, podzielone na trzy główne części:

 • górną, zawierającą parametry do planowania i menu dodawania i edycji pozycji,
 • środkową, w której wyświetlane są pozycje budżetowe i możliwa jest edycja kwot planowanych,
 • dolną, ze szczegółami podświetlonej pozycji i edycją kwot.

Budżetowanie

W wersji z włączonym Budżetowaniem rozszerzonym umożliwiliśmy przeglądanie budżetu poprzez różne perspektywy realizacji oraz porównywanie między sobą wyników otrzymywanych z różnych perspektyw.
Perspektywa to definicja sposobu zebrania informacji o planach lub realizacji dla pozycji budżetowej, a następnie wyliczenia na podstawie zebranych danych kwoty i ilości planu lub realizacji za interesujący w danym momencie Użytkownika okres. Prezentowane poprzez perspektywy dane dotyczące planów i realizacji mogą być zliczane bezpośrednio z opisów analitycznych z przypisaną pozycją budżetu.
Funkcjonalność prezentowania kwot budżetu w różnych perspektywach wymusza, aby powiązane z pozycjami budżetu opisy analityczne były odpowiednio oznaczane i na podstawie tych oznaczeń możliwe było szybkie zbieranie danych. Ten cel realizowany jest z wykorzystaniem Kategorii budżetowych.
Przykładowe kategorie związane z realizacją budżetu:

 • Rezerwacja zasobów – zarezerwowanie zasobów pod przyszłe wydatki np. wnioskiem zakupowym,
 • Zamówienie – zamówienie materiału lub usługi podwykonawcy,
 • Wykonanie – faktyczna realizacja, potwierdzona fakturą.

Budżetowanie

Od najnowszej wersji umożliwiliśmy dodawanie kolejnych Wersji planu budżetu, dzięki czemu możliwe jest wprowadzanie zmiany w kwotach planowanych z określeniem daty, od jakiej mają one obowiązywać w budżecie. Do budżetu można dodawać dowolną ilość wersji planów, które odzwierciedlą zmiany jakie następują w trakcie realizacji projektu. Rejestrując kolejne wersje wprowadza się zwiększenia lub zmniejszenia kwot bez modyfikacji wartości naniesionych w poprzednich wersjach. Zapewnia to pełną historię zmian i pozwala na analizowanie realizacji w odniesieniu do planu, który obowiązywał na wskazany dzień lub we wskazanej wersji. Rozróżniamy dwa główne typy wersji planów: Plan Bazowy i Korekta planu.
Wersje planów mogą przyjmować następujące statusy: W przygotowaniu, Wprowadzona, Zatwierdzona i Odrzucona.
W wersji z Budżetowaniem rozszerzonym podobnie jak kwoty planowane wprowadzane przed zatwierdzeniem budżetu powiązane są z konkretną wersją planów tak samo korekty nanosi się „na” wersjach planów typu Korekta planu.

Budżetowanie

Przeglądanie budżetu z wykorzystaniem funkcjonalności perspektyw możliwe jest w menu Budżetowanie zakładka Realizacja na formularzu projektu. Po uruchomieniu widoczne jest okno z pozycjami budżetu, w którego górnej części znajdują się rozbudowane parametry służące do określenia jakie kwoty w jakim układzie mają zostać wyświetlone. Narzędzie pozwala określić m. in.:

 • Okres za jaki chcemy analizować dane,
 • Pokazywanie dodatkowych kolumn z ilościami,
 • Prezentowanie kolumn z wartościami narastająco,
 • Wskazanie perspektyw, które chcemy analizować,
 • Kolejność kolumn w jakiej mają zostać zaprezentowane kwoty wynikające z poszczególnych perspektyw.

Po ustawieniu parametrów Użytkownik może wygenerować widok listy, gdzie zostaną wyświetlone kolumny z wartościami i w kolejności wynikającej ze wskazanych perspektyw i parametrów.
Dodatkowo umożliwiliśmy przeglądanie listy zapisów z jakich zostały zliczone kwoty dla każdej perspektywy, co pozwala dotrzeć do dokumentów źródłowych, z których te zapisy pochodzą.

Wersja multi

Workflow w Pulpitach

Pulpit pracownika

Poprawiliśmy przeliczanie tranzycji domyślnej w sekcji Podejmij decyzję i zakładce Obsługa procesu. W przypadku oznaczenia więcej niż jednej tranzycji jako domyślna, automatyczne podpowiada się ta z najniższą wartością w polu LP i spełnionym warunkiem widoczności lub dostępności.

Workflow

Powiadomienia workflow

Poprawiliśmy działanie linków w powiadomieniach mailowych. Dzięki temu w przesłanych wiadomościach wyświetlane są prawidłowe nazwy tranzycji dla linków oraz następuje prawidłowe przekierowanie.

Facebook