Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Składki ZUS

Poprawiliśmy naliczanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób przebywających na urlopach wychowawczych w sytuacji, gdy przerwa pomiędzy okresami przebywania na tym urlopie (u tego samego pracodawcy) trwała:

 • 1 miesiąc kalendarzowy lub krócej (od 1 stycznia 2022 r.),
 • 3 miesiące kalendarzowe lub krócej (do 31 grudnia 2021 r.).

Dotychczas w takich przypadkach pomimo informacji na elemencie wypłaty „Urlop wychowawczy” w zakładce „Zapis obliczeń”, że podstawa została pobrana z rozliczenia poprzedniej nieobecności chorobowej, wyliczała się nowa wartość podstawy. Obecnie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osoby przebywającej na urlopie wychowawczym w powyższych przypadkach nie wylicza się na nowo, tylko zgodnie z opisem zostaje pobrana z rozliczenia poprzedniej nieobecności chorobowej.

Nieobecności

Dodaliśmy dwa nowe rodzaje nieobecności związane z opieką: „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)” oraz „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)”. Dodanie tych nieobecności pracownikowi pomniejszy wynagrodzenie, ale nie spowoduje wypłaty zasiłku. „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)” pomniejszy wynagrodzenie o 1/30 (tak jak w przypadku zwolnienia chorobowego), a „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)” pomniejszy wynagrodzenie proporcjonalnie (jak w przypadku urlopu bezpłatnego). Nieobecności te są wykorzystywane w przypadku niedostarczenia przez pracownika druku ZUS Z-15. Jeżeli zostanie użyta nowa nieobecność, na dokumencie ZUS RSA kodem przerwy będzie 151, czyli okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38646.

Oświadczenia ZUS

Dodaliśmy załącznik do wydruku Oświadczenie ZUS ZNP-7. W załączniku wyświetlane są okresy nieobecności dotyczące otrzymanego wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków chorobowych. Załącznik tworzy się jeżeli ilość wpisów dotyczących wynagrodzeń lub zasiłków chorobowych przekroczy 4. Wydruk Oświadczenie ZUS ZNP-7 dostępny jest w kartotece pracownika z poziomu formularza nieobecności.

Pracownicy Uczelni

Poprawiliśmy wykonywanie konwersji bazy danych przy załączonej funkcjonalności „Pracownicy Uczelni”. W przypadku kiedy w bazie danych znajdowały się cechy wykorzystujące obiekt „KadryPracownicyViewInfo” pojawiał się komunikat: „Typ „KadryPracownicyViewInfo” istnieje zarówno w elemencie Soneta.KadryPlace.UI … jak i Soneta.Uczelnia.UI …”.

Nieobecności

Na formularzu nieobecności dodaliśmy czynność o nazwie „Oznacz jako 'wypłacona'”, która dedykowana jest dla nieobecności nieposiadających elementu rozliczającego na wypłacie. Użycie tej czynności spowoduje, że w zakładce „Ogólne” w sekcji „Rozliczenie” będzie widoczny nieedycyjny parametr „Oznaczona jako 'wypłacona'” zaznaczony na TAK, w zakładce „Korekty” nie będzie możliwości dodania korekty oraz na wypłacie nie naliczy się element rozliczający tę nieobecność. W celu usunięcia powyższego oznaczenia nieobecności należy spod czynności wybrać opcję „Usuń oznaczenie 'wypłacona'”. Czynność „Oznacz jako 'wypłacona'” dostępna jest tylko dla nieobecności, które nie zostały wcześniej rozliczone na wypłacie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6421.

Umowa cywilnoprawna

Na formularzu umowy cywilnoprawnej dodaliśmy w czynnościach opcję „Oznacz jako 'wypłacona'”, która dedykowana jest dla umów nieposiadających elementu rozliczającego na wypłacie. Użycie tej czynności spowoduje, że w zakładce „Ogólne” w sekcji „Wartość” będzie widoczny nieedycyjny parametr „Oznaczona jako 'wypłacona'” zaznaczony na TAK, pole „Stan” zostanie ustawione jako „Wypłacona całkowicie”, pola „Element” i „Rozliczenie” z sekcji „Wartość” zostaną wyszarzone oraz na wypłacie nie naliczy się element rozliczający tę umowę. W celu usunięcia powyższego oznaczenia umowy należy spod czynności wybrać opcję „Usuń oznaczenie 'wypłacona'”. Czynność „Oznacz jako 'wypłacona'” dostępna jest tylko dla umów cywilnoprawnych, które nie zostały wypłacone. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6431.

Listy płac

Na wydruku Wspólna pełna lista płac przywróciliśmy widoczność sekcji „Zestawienie elementów” oraz widoczność znajdującego się pod zestawieniem elementów tekstu informującego o zatwierdzeniu kwoty opodatkowanej oraz kwoty netto. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Listy płac.

KZP, ZFM

Umożliwiliśmy zaznaczenie na kontrahencie, że będzie on dostępny w funkcjonalności KZP, ZFM. W tym celu na formularzu kontrahenta na zakładce „Kategorie i branże” w sekcji „Kategorie kontrahenta” dodaliśmy kategorię „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM” wraz z opisem „Fundusz pożyczkowy”. Dodatkowo na liście Kontrahenci i urzędy/Kontrahenci wg kategorii dodaliśmy podlistę „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM”, na której będą wykazywani kontrahenci z przypisaną na formularzu kontrahenta na zakładce „Kategorie i branże” w sekcji „Kategorie kontrahenta” opcją „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM”.

KZP, ZFM

Na definicji funduszu pożyczkowego umożliwiliśmy wskazanie kontrahenta, który ma przypisaną kategorię „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM”. W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM/Definicje KZP, ZFM, … na definicji funduszu pożyczkowego na zakładce „Rozliczenia i żyranci” w sekcji „Rozliczenia” dodaliśmy pole „Organizacja zarządzająca”. W tym polu można wybrać kontrahenta z rozwijalnej listy, na której widoczni są wszyscy kontrahenci, którzy na formularzu kontrahenta na zakładce „Kategorie i branże” w sekcji „Kategorie kontrahenta” mają przypisaną opcję „Organizacja zarządzająca KZP, ZFM”.

KZP, ZFM

Na formularzu pożyczki umożliwiliśmy wskazanie informacji o rachunku bankowym, na który będzie spłacana pożyczka. W tym celu na formularzu pożyczki w zakładce „Warunki spłaty” w sekcji „Warunki spłaty pożyczki” dodaliśmy pole „Indywidualny rachunek bankowy”, które może przyjmować następujące wartości:

 • Jeżeli w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM/Definicje KZP, ZFM, … na definicji funduszu pożyczkowego w zakładce „Rozliczenia i żyranci” w polu „Organizacja zarządzająca” nie zostanie wskazany żaden kontrahent, to pole „Indywidualny rachunek bankowy” będzie puste i nie do edycji. W takim przypadku tak jak dotychczas z wypłaty pracownika będzie potrącana rata pożyczki i będzie generowane jedno zobowiązanie dla pracownika.
 • Jeżeli w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM/Definicje KZP, ZFM, … na definicji funduszu pożyczkowego w zakładce „Rozliczenia i żyranci” w polu „Organizacja zarządzająca” zostanie wybrany kontrahent, to pole „Indywidualny rachunek bankowy” będzie edycyjne. W tym polu będzie można wskazać rachunek bankowy z rozwijalnej listy, na której widoczne są wszystkie rachunki bankowe dodane na formularzu kontrahenta w zakładce „Warunki płatności”. Jeżeli w polu „Indywidualny rachunek bankowy” zostanie wskazany rachunek bankowy to tak jak dotychczas z wypłaty pracownika będzie potrącana rata pożyczki i będzie generowane jedno zobowiązanie dla pracownika. Dodatkowo po zatwierdzeniu listy płac na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty w dokumencie LPEW utworzy się zobowiązanie na wskazanego w definicji funduszu kontrahenta oraz na rachunek bankowy wybrany w polu „Indywidualny rachunek bankowy”. Natomiast w przypadku korzystania z czynności „Przygotuj dodatkowe płatności dla list płac” zostanie wygenerowany oddzielny dokument PKE wraz ze zobowiązaniem na wskazanego w definicji funduszu kontrahenta oraz na przypisany na warunkach spłat numer indywidualnego rachunku bankowego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38614.

Nieobecności

Umożliwiliśmy dodanie informacji o dostarczeniu przez pracownika dokumentu ZUS Z-15. Na formularzu nieobecności w czynnościach, dodaliśmy opcję „Dostarczono wniosek o zas. opiekuńczy”. Operacja jest dostępna tylko dla nieobecności o nazwie „Zwolnienie opieka(ZUS bez zasiłku 1/30)” i „Zwolnienie opieka(ZUS bez zasiłku prop.)”. Po użyciu czynności „Dostarczono wniosek o zas. opiekuńczy”:

 • jeśli nieobecność nie została w ogóle rozliczona, zmieniona zostaje na definicję nieobecności „Zwolnienie opieka(ZUS)”,
 • jeśli nieobecność została rozliczona w całości to na zakładce „Korekta” dodajemy nieobecność o nazwie „Zwolnienie opieka(ZUS)” na cały okres nieobecności z zakładki „Ogólne”,
 • jeśli nieobecność została rozliczona częściowo to na zakładce „Ogólne” skraca się okres nieobecności do rozliczonego okresu, na zakładce „Korekta” na okres z zakładki „Ogólne” dodana jest nieobecność o definicji „Zwolnienie opieka(ZUS)” a następnie dodana jest kolejna nieobecność z definicją „Zwolnienie opieka(ZUS)” na pozostały nierozliczony pierwotny okres nieobecności,
 • przenosi przyczynę nieobecności na nowo powstałe nieobecności i korekty,
 • przenosi informację z pola „Seria i nr druku” do nowo powstałych nieobecności i korekt.

Import z PUE

Dodaliśmy możliwość określania, jaki rodzaj nieobecności ma być generowany podczas automatycznego importu z PUE ZUS dla zwolnienia lekarskiego związanego z opieką. Wyboru nieobecności dokonuje się w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Import z PUE, w parametrze o nazwie „Importuj automatycznie opiekę ZUS na nieobecność”. Do poprawnego działania importu z PUE wymagane jest wybranie jednej z trzech nieobecności:

 • „Zwolnienie opieka (ZUS)”,
 • „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)”,
 • „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)”.

Domyślną wartością parametru jest „Zwolnienie opieka (ZUS)”, co oznacza że system naliczy na wypłacie zasiłek opiekuńczy bez względu na fakt dostarczenia przez pracownika dokumentu ZUS Z-15.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)”, który od 01.10.2023 r. przyjmuje wartość: 104,0%.Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2023 r.

Zasiłki

Poprawiliśmy kod tytułu ubezpieczenia stosowany w przypadku urlopu rodzicielskiego „za życiem” i urlopu rodzicielskiego do 9 tygodni. Dotychczas wypłacany z tego tytułu zasiłek rozliczał się z kodem 0110 lub 0411. Obecnie dla wymienionych rodzajów urlopów rodzicielskich stosowany będzie kod 1240, finansowany z budżetu państwa.

Nieobecności

W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na definicji nieobecności, dla typu nieobecności „Usprawiedliwiona bezpłatna” dodaliśmy przyczynę „Urlop opiekuńczy bez zasiłku”. Taki typ nieobecności wraz z przyczyną jest ustawiony dla definicji nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)”.

Nieobecności

Umożliwiliśmy na liście nieobecności dodanie informacji o dostarczeniu przez pracownika dokumentu ZUS Z-15. Na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Nieobecności, w czynnościach dodaliśmy opcję „Dostarczono wniosek o zas. opiekuńczy”. Po użyciu tej czynności:

 • jeśli nieobecność nie została w ogóle rozliczona, zmieniona zostaje na definicję nieobecności „Zwolnienie opieka(ZUS)”,
 • jeśli nieobecność została rozliczona w całości to na zakładce „Korekta” dodajemy nieobecność o nazwie „Zwolnienie opieka(ZUS)” na cały okres nieobecności z zakładki „Ogólne”,
 • jeśli nieobecność została rozliczona częściowo to na zakładce „Ogólne” skraca się okres nieobecności do rozliczonego okresu, na zakładce „Korekta” na okres z zakładki „Ogólne” dodana jest nieobecność o definicji „Zwolnienie opieka(ZUS)” a następnie dodana jest kolejna nieobecność z definicją „Zwolnienie opieka(ZUS)” na pozostały nierozliczony pierwotny okres nieobecności,
 • przenosi przyczynę nieobecności na nowo powstałe nieobecności i korekty,
 • przenosi informację z pola „Seria i nr druku” do nowo powstałych nieobecności i korekt.

W logu dodaliśmy informację dla jakich pracowników została dokonana zmiana na nieobecności.

Deklaracja ZUS DRA

Dostosowaliśmy algorytm naliczania deklaracji ZUS RSA w celu prawidłowego rozliczenia w deklaracji nowo dodanych definicji nieobecności. Nieobecności o nazwie „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)” oraz „Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)” wykazywane będą w deklaracji ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 151.

Listy płac

Na wydruku Podsumowanie list płac w mechanizmie REPX przywróciliśmy widoczność składki PPK pracownika. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Listy płac.

Handel

Pozostałe

Poprawiliśmy proces zatwierdzania korekt sprzedaży, w których operacja generowała bardzo dużą liczbę obrotów magazynowych. Sporadycznie operacja taka była przez system przerywana.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy błąd na raporcie RKZ (dostępny z listy faktur sprzedaży) polegający na umieszczeniu dokumentów RW w tabeli rozchodów niefakturowanych. Obecnie ponownie dokumenty typu RW i ich korekty są w tym raporcie pomijane.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Odsetki

Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 07.09.2023 r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 9,5%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 11,5%
 • Odsetki maksymalne – 23%
 • Odsetki od zaległości podatkowych – 15%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Wersja multi

Pulpity HR

Limit urlopu

Poprawiliśmy mechanizm kontroli limitu urlopu wypoczynkowego w przypadku składanych w Pulpicie pracownika e-wniosków o urlop wypoczynkowy na żądanie. Dotychczas pracownik mógł złożyć taki wniosek ponad dostępny limit urlopu. Obecnie limit urlopowy 20/26 dni kontrolowany jest zarówno w przypadku wniosku o urlop planowy, jak i wniosku o urlop na żądanie.

Facebook