Skip to content

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Pozostałe

Workflow

Panel workflow

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Księgowość

Schematy podziałowe

Poprawiliśmy kontrolę praw do schematów podziałowych. Dotychczas w sytuacji, gdy w bazie znajdował się schemat podziałowy, a operator nie miał dostępu do schematów podziałowych występował błąd przy próbie wejścia przez operatora na listę dokumentów ewidencji. Po zmianach problem nie występuje. Dostęp do schematów podziałowych jest wymagany do użycia schematu podziałowego na dokumencie, ale nie jest wymagany do samego wejścia na listę dokumentów.

Importy Księgowe

W mechanizmie importu z plików w formacie enovaTXT poprawiliśmy:

  • Błąd pojawiający się w przypadku importu wartości dla cech typu kwota z walutą i liczba z walutą, jeżeli importowana wartość cechy była równa lub większa niż 1000,00. W takiej sytuacji podczas próby importu pojawiał się komunikat błędu: „Nieprawidłowy format ciągu wejściowego”,
  • Błędny import wartości dla cech typu: kwota z walutą, liczba z walutą, procent oraz ilość polegający na pomijaniu znaku przecinka podczas importu, przykładowo: wartość 10,20 była importowana jako 1020.

Aktualne wymienione wyżej błędy nie występują i wartości cech są prawidłowo importowane.

Zestawienia księgowe

Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas wykonywania czynności „Kopiuj zestawienie” oraz „Kopiuj wyrażenia”. Aktualnie błąd nie występuje, a zestawienia księgowe oraz wyrażenia są prawidłowo kopiowane.

Procedury OSS i IOSS

Poprawiliśmy mechanizm pobierania zagranicznego numeru NIP do sekcji C.3 przy generowaniu eDeklaracji VIU-DO. Błąd występował dla numerów NIP o strukturze zawierającej więcej niż dwie litery i polegał na przeniesieniu wszystkich liter do pozycji kodu kraju. Przykładowo NIP o numerze ES C9999999L w eDeklaracji prezentowany był jako ESCL 9999999. Aktualnie zagraniczne numery NIP przenoszone są poprawnie z zachowaniem odpowiedniej formuły.

Plan Kont

Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas próby dodania konta analitycznego przez Operatora, który nie miał dostępu do konta syntetycznego, ale miał prawo do konta niższego poziomu, dla którego miało zostać dodane konto analityczne. Aktualnie błąd nie występuje i możliwe jest dodawanie kont analitycznych w opisanej sytuacji.

Delegacje służbowe

Delegacje (PWS)

Poprawiliśmy algorytm dla wyliczania pól z naliczeniami wartości wyrażonych w walucie PLN na formularzu Delegacji (PWS). Dotychczas w przypadku, gdy dla danego etapu delegacji na zakładce „Koszty” występowały pozycje z kwotami wyrażonymi w różnych walutach w ramach jednego rodzaju kosztu, wartości te nie były przeliczane na PLN. Skutkowało to pominięciem takich kwot podczas dekretacji z wykorzystaniem schematu księgowego. Aktualnie pola dla naliczeń przeliczane są poprawnie.

Kadry i Płace

Mechanizm weryfikacji czasu pracy

Poprawiliśmy działanie parametru „Stosuj reguły wygładzania przy ruchomym czasie pracy”, który dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/RCP – reguły w sekcji „Wejścia/Wyjścia”. Jeżeli powyższy parametr zostanie ustawiony na „Tak” to reguły wygładzania przy ruchomym czasie pracy zostaną zastosowane, gdy pracownik przyjdzie do pracy poza zakresem rozpoczęcia/zakończenia pracy ustawionym na definicji dnia. Natomiast w sytuacji, gdy czas rozpoczęcia pracy (np. 7:08) mieści się w przedziale ustawionym na definicji dnia (np. rozpoczęcie pracy pomiędzy 7:00 a 9:00) to godzina rozpoczęcia pracy nie będzie zmieniona, tylko w tym przypadku pozostanie jako 7:08. Weryfikacja czasu pracy dostępna jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy wykazywanie na formularzu ZUS RPA (jest to załącznik do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA) w bloku III.D, elementów wynagrodzenia wypłacanych w trakcie urlopu wychowawczego. Jeżeli na definicji elementu wynagrodzenia w zakładce „Deklaracje” w sekcji „Deklaracje ZUS” parametr „Podstawa naliczania składek ZUS” jest ustawiony jako „Nie naliczać” oraz parametr „Element nieoskładkowany w okresie nieobecności ZUS (dotyczy deklaracji ZUS RIA, ZUS RPA) jest ustawiony na „Tak”, to taki element nie będzie wykazywany w bloku III.D w ZUS RPA podczas wypłacania go w trakcie urlopu wychowawczego. Okres urlopu wychowawczego będzie sprawdzany dla nieobecności z ustawieniem parametru „Typ nieobecności” jako „Urlop wychowawczy”. Jeżeli taka nieobecność będzie trwała cały miesiąc, to element wynagrodzenia nie będzie wykazywany na ZUS RPA. Jeżeli nieobecność będzie za niepełny miesiąc, to element wynagrodzenia zostanie przeliczony proporcjonalnie (podzielony przez ilość dni w miesiącu i pomnożony przez ilość dni poza nieobecnością typu urlop wychowawczy) oraz wykazany w kwocie przypadającej na część miesiąca przypadającą poza nieobecnością typu urlop wychowawczy. Natomiast nieobecność typu „Urlop wychowawczy(urlop rodzicielski)” czyli urlop rodzicielski w trakcie wychowawczego traktujemy jak urlop rodzicielski i nie wyłączamy wykazywania takiego elementu.

Deklaracje ZUS

Zmieniliśmy metodę dla deklaracji ZUS z „public void ToStream(string fileName, WersjePlikuKEDU wersja)” na „public void ToStream(StringBuilder stringBuilder, WersjePlikuKEDU wersja)”.

Deklaracje ZUS

W przypadku konfiguracji wielooddziałowej zmieniliśmy pobieranie adresu do korespondencji dla deklaracji ZUS IWA. Dotychczas adres do korespondencji dla poszczególnych oddziałów pobierany był z konfiguracji programu z zakładki Firma/Nazwa i adres. Obecnie będzie pobierany z odpowiedniego oddziału firmy z zakładki „Adres do korespondencji”.

Mechanizm weryfikacji czasu pracy

Poprawiliśmy weryfikacje czasu pracy w dniu, w którym występuje wyjście służbowe oraz wyjście prywatne. W takim przypadku po zweryfikowaniu dnia na zestawieniu dnia brakowało strefy „Praca w normie”. Weryfikacja czasu pracy dostępna jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy.

Mechanizm weryfikacji czasu pracy

Poprawiliśmy weryfikacje czasu pracy w dniu, w którym występuje przerwa na karmienie przy ruchomym czasie pracy. W takim przypadku po zweryfikowaniu dnia na zestawieniu dnia brakowało strefy „Przerwa na karmienie”. Weryfikacja czasu pracy dostępna jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Poprawiliśmy generowanie wydruków Informacja o warunkach zatrudnienia oraz Informacja o warunkach zatrudnienia do 04.2023. Dotychczas, gdy w konfiguracji kalendarza przypisanego pracownikowi w sekcji „Algorytm naliczania normy”, parametr „Nadgodziny dobowe” ustawiony był jako „Brak”, to przy próbie wywołania powyższych wydruków pojawiał się komunikat: „Wartość jest spoza oczekiwanego zakresu”. Raporty dostępne są z poziomu listy pracowników.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Poprawiliśmy mechanizm udostępniania wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia. Przy próbie udostępnienia tego raportu pojawiał się komunikat: „Należy wybrać serwis udostępniający dokument”. Obecnie opcja „Udostępnij dokument” działa poprawnie. Wydruk dostępny jest z poziomu listy pracowników.

Handel

Faktury zaliczkowe

Dodaliśmy zabezpieczenie przed zatwierdzeniem korekty faktury zaliczkowej sprzedaży, gdy w relacji do dokumentu zaliczki istnieją już faktury końcowe zapisane do bufora. Dotychczas możliwe było zatwierdzanie takich korekt. Obecnie podczas próby zatwierdzenia takiej korekty wyświetlany jest komunikat z informacją, że nie można zatwierdzić dokumentu, ze względu na dokumenty w relacji zaliczki znajdujące się w buforze. W komunikacie prezentowane są symbole tych dokumentów.

Płatności dokumentów handlowych

Poprawiliśmy wyświetlanie kwot na wydrukach faktur w walucie z podzieloną płatnością netto VAT. Do tej pory, przy kilku zaliczkach w różnych walutach system pokazywał niepoprawne dane na wydruku (w tabelce Do zapłaty).

KSeF

Poprawiliśmy strukturę korekt rabatowych w plikach eksportowanych do KSeF. Dotychczas import takich faktur generował błąd.

Integrator

Dodaliśmy obsługę JSON-a w kliencie integratora.

KSeF

Poprawiliśmy strukturę płatności w eksportowanych fakturach do KSeF. Dotychczas otrzymywaliśmy błąd struktury dla płatności podzielonych na kilka terminów.

KSeF

Na formularzu importu dokumentów z KSeF dodaliśmy kolumnę 'Rodzaj dokumentu’ informującą o typie dokumentów. Pole może przyjmować następujące wartości: faktura, korekta faktury, faktura zaliczkowa, korekta faktury zaliczkowej, faktura końcowa lub korekta faktury końcowej.

Wydruki dokumentów

Umożliwiliśmy drukowanie dokumentów z kontrahentem, który został automatycznie zablokowany podczas łączenia kontrahentów (na liście kontrahentów z menu Czynności Połącz kontrahentów). Dotychczas wykonanie takiego wydruku kończyło się błędem. Dodatkowo wyeliminowaliśmy logi pojawiające się podczas wydruku dokumentu handlowego przy włączonym parametrze Wg cen dostępnym w oknie pośrednim wydruku.

e-Sklepy Konektor

W komunikacji z PrestaShop wykonaliśmy kompatybilność wsteczną dostosowując się do wersji 1.6. Dotychczas komunikacja była możliwa tylko z wersją 1.7 i 8.

e-Sklepy Konektor

W komunikacji z Baselinkerem dodaliśmy pole 'URL Przesyłki’ wraz z przyciskiem 'Przejdź pod adres’. Jeśli wraz z informacjami o statusie przesyłki otrzymamy link do śledzenia paczki, wówczas będzie można przejść pod wskazany adres bezpośrednio z programu.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy zaokrąglanie wartości w polu 'Zmiana Ceny’ na formularzu korekty faktury. Problem występował w sytuacji, gdy korygowaliśmy fakturę o dużej wartości (od kwot sześciocyfrowych).

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wyliczanie ilości opakowań dla towarów o różnych jednostkach. Problem polegał na braku możliwości dodania takiego towaru (z opakowaniem) do listy pozycji dokumentu.

KSeF

Dodaliśmy identyfikację nazwy kontrahenta dla jednoosobowych działalności w importowanych fakturach z KSeF.

KSeF

Na liście KSeF/Pobrane przenieśliśmy czynności: Utwórz Dokument oraz Ustaw kategorię z menu na pasek ikon.

e-Sklepy Konektor

W komunikacji z Shoperem dodaliśmy pole umożliwiające konfigurację ceny wariantu. Dotychczas cena wariantu zawsze była wysyłana jako odrębna cena.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Pekao Connect (bank PEKAO S.A) – w funkcji „Sprawdź saldo” wprowadziliśmy informację, czy saldo jest dodatnie czy ujemne.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice iPKO Biznes (Bank PKO BP) – dla eksportu przelewów online poprawiliśmy obsługę znaków specjalnych występujących w danych odbiorcy, nadawcy oraz tytule przelewu. Przed zmianą wysyłka przelewu ze wspomnianymi znakami kończyła się komunikatem błędu. Aktualnie problem nie występuje.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Poprawiliśmy kolejność operacji bankowych importowanych za pomocą czynności „Historia”. Przed zmianą, lista z historią operacji importowana była do systemu w odwróconej kolejności w stosunku do danych pochodzących z serwisu bankowego. Obecnie pozycje operacji bankowych tworzące historię zapisywane są w poprawnej kolejności.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Poprawiliśmy kolejność numeracji raportów przy użyciu funkcji importu operacji bankowych. Przed zmianą przy imporcie za okres zawierający pozycje z co najmniej dwóch różnych dni ich numeracja zapisywana była w sposób niechronologiczny. Aktualnie numery raportów zapisywane są w kolejności chronologicznej.

CRM

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd występujący w Przypominaczu podczas próby otwarcia przypomnienia. Pojawiał się on dla powiadomień wygenerowanych dla niektórych obiektów (np. wniosków z obszaru Kadry i płace) po kliknięciu przycisku „Otwórz źródło”.

Zasoby CRM

Poprawiliśmy problem związany z brakiem przepinaniem zasobów pomiędzy projektami i zadaniami podczas ich kopiowania. Problem występował po wykonaniu następującego scenariusza:

  1. Skopiowanie projektu wraz z Zadaniami dla których zarezerwowano zasoby
  2. Dodanie nowego projektu
  3. Odpięcie ze skopiowanego projektu Zadań i podpięcie ich pod nowo utworzony w poprzednim kroku projekt
  4. Usunięcie skopiowanego projektu

Po wykonaniu powyższego scenariusza na Zadaniach przepiętych do utworzonego nowego projektu nie były widoczne rezerwacje zasobów. Od tej pory problem nie występuje.

Systemowe

Licencje

Dla nowego systemu praw poprawiliśmy opcje Zapamiętaj wybrane licencje znajdującą się w oknie Pobrane licencje pojawiającego się podczas logowania, w przypadku gdy wybór modułów jest aktywny lub kiedy nie jest aktywny, ale licencja na moduł, na który chce zalogować się Operator jest już zajęta. W ostatnich wersjach próba zapisu formularza z zaznaczonym checkbox’em Zapamiętaj wybrane licencje powodowała komunikat: Brak praw dostępu do danych.

Praca hybrydowa

e_RCP

Poprawiliśmy wydajność pobierania domyślnego adresu miejsca pracy podczas rejestracji czasu pracy.

Flota

Flota

W obszarze Flota dodaliśmy obsługę parkingów i miejsc postojowych. Dodaliśmy listę Parkingi. Zawiera ona wykaz parkingów oraz przypisanych do nich miejsc postojowych. Z jej poziomu możliwe jest dodawanie parkingów z przypisaną lokalizacją oraz tworzenie przypisanych do nich miejsc postojowych. Dodane parkingi i miejsca postojowe mogą być wskazywane w formularzu Rezerwacji pojazdu jako „Miejsce odbioru” i „Miejsce oddania” pojazdu. Dodatkowe jeśli korzystamy z obszaru Nieruchomości dodane parkingi i miejsca parkingowe widoczne będą na listach: Struktura nieruchomości (widoczność miejsc postojowych uzależniona jest od wyłączenia parametru „Nie wyświetlaj w strukturze”, który dostępny jest na formularzu typu Miejsce postojowe w ustawieniach konfiguracyjnych) oraz Obiekty. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38419.

Systemowe

Prawa

Dodaliśmy możliwość zbiorczej zmiany Praw dostępu do danych znajdujących się na formularzu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Uprawnienia/Operatorzy/Uprawnienia/Prawa obiektowe oraz Praw dostępu znajdujących się na formularzu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Uprawnienia/Role/Prawa. Dotychczas istniała możliwość zmiany tylko jednego elementu, na którym znajdował się fokus (ostatnie zaznaczenie na liście).

Wersja multi

Handel

Dokumenty handlowe

W oknie dokumentu, w zakładce 'Dokumenty powiązane’ dodaliśmy możliwość przechodzenia na inne dokumenty za pomocą nowego przycisku 'Otwórz’ (znajdującego się po prawej stronie formularza) lub dwukrotnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy.

Pozostałe

Zoptymalizowaliśmy zapisywanie i zatwierdzanie dokumentów z towarami z bardzo dużą ilością zamówionych zasobów w instalacji Azure SaaS.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Eksport przelewów

Poprawiliśmy kodowanie polskich znaków dla eksportu przelewów do pliku z wykorzystaniem parametru „Nie korzystaj z helpera”. Przed zmianami wyeksportowany plik w miejscu, w którym powinny pojawić się polskie znaki zawierał znaki zapytania. Aktualnie eksport przelewów odbywa się poprawnie.

Pulpity HR

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy „e-wniosek o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalne” w zakresie listy wyboru w polu „Wniosek”. Wcześniej pracownik mógł wybrać tylko wnioski, w których okres pracy zdalnej zawierał datę dzisiejszą lub przyszłą. Aktualnie lista uwzględnia wnioski, w których okres pracy zdalnej zawiera datę z bieżącego miesiąca lub przyszłą.

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie e-wniosków składanych przez kierownika w imieniu pracownika z poziomu zakładki Ogólne/Wnioski. Wcześniej po wybraniu pracownika kierownik nie mógł zmienić pracownika na innego. Aktualnie na formularzu wniosku kierownik może dokonać zmiany pracownika do momentu zapisania tego wniosku.

Pulpit Kierownika

Czas pracy i nieobecności

W Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności dodaliśmy nową zakładkę „Limity pracy zdalnej”, w której kierownik ma wgląd w aktualne limity pracy zdalnej okazjonalnej swoich pracowników. Lista uwzględnia pracowników, którzy w kartotece w Kalendarz/Praca zdalna mają ustawiony parametr „Model pracy” na „Praca hybrydowa” lub „Praca zdalna”.

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Pozostałe

Dla czynności dodawania powiązania z elementem struktury dodaliśmy filtr wyboru Dostępność na dzień, który pozwala ograniczyć listę widocznych elementów jedynie do aktualnych we wskazanej dacie. Pozwala to na rozwiązanie problemu z wyświetlaniem w oknie wyboru wszystkich elementów struktury, łącznie z niedostępnymi.

Księgowość

Deklaracje VAT

W konfiguracji wielooddziałowej poprawiliśmy błąd, który pojawiał się podczas tworzenia korekty deklaracji VAT-7 za okresy, w których deklaracje były utworzone na wersji programu wcześniejszej niż 2304.3.5. Aktualnie błąd nie występuje i korekty deklaracji VAT-7 tworzone są prawidłowo.

Deklaracje VAT

W konfiguracji wielooddziałowej poprawiliśmy pobieranie kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji VAT-7 do pola 39 w przypadku deklaracji oddziałowych wewnętrznych, jeżeli deklaracja cząstkowa z poprzedniego miesiąca dla danego oddziału miała ustawione przeznaczenie: „Sprawozdawcza”. W takiej sytuacji do pola 39 nie przenosiła się kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji. Aktualnie kwota ta jest prawidłowo pobierana.

Workflow

Panel workflow

Przywróciliśmy zachowanie procesów z kreatorami w Panelu Workflow, które umożliwiało po podniesieniu aktywnego zadania przejście w inne miejsca systemu. Działanie takie jest możliwe tylko w Panelu Workflow i tylko dla zapisanych procesów, nie obsługuje więc tych właśnie uruchomionych.

Facebook