Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

KSeF

Rozbudowaliśmy zakres ustawień filtra 'Kategoria’ dla plików zaimportowanych z KSeF.

KSeF

Na liście KSeF/Pobrane poprawiliśmy układ i nazewnictwo kolumn listy. W przypadku indywidualnych ustawień, funkcja Organizatora: Przywróć ustawienia listy, ustawi wygląd listy wg aktualnego standardu.

KSeF

Na liście dokumentów KSeF/Pobrane dodano przycisk 'Pokaż dokument’, który otwiera formularz utworzonego dokumentu handlowego albo ewidencji.

KSeF

W rozwiązaniu dla KSeF w funkcji 'Zapytaj o dostępne faktury’ dodaliśmy ograniczenie zapytania do daty bieżącej. Jeśli operator przekroczy datę bieżącą, otrzyma w logu następującą informację:„Data utworzonego zapytania o faktury została ograniczona do daty aktualnej, platforma KSeF nie przyjmuje zapytań z datą późniejszą niż aktualna”.

KSeF

Dodaliśmy wizualizację pliku KSeF w oparciu o dostarczony przez Ministerstwo Finansów wzorzec. Wizualizacja dostępna jest po otwarciu formularza pliku KSeF na liście KSeF/Pobrane.

KSeF

Poprawiliśmy błąd o treści: „Błąd podczas przetwarzania elementu: P_15 – \Faktura\Fa\P_15. Próba zmiany wartości pola 'Wartosc’ – pole w trybie tylko do odczytu” pojawiający się podczas importu faktury walutowej z KSeF do ewidencji dokumentów. Problem występował przy włączonym parametrze Przeliczaj od płatności (walutowe) dostępnym w oknie definicji dokumentu w zakładce Rozszerzenie definicji VAT.

WMS Konektor

Dodaliśmy nową sekcję Definicja w komunikatach integratora używanych do wymiany z systemem WMS. Sekcja zawiera nazwę komunikatu i datę ostatniej zmiany.

Kadry i Płace

Limity nieobecności

Zmodyfikowaliśmy naliczanie limitu „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, również dla wymiaru etatu innego niż 1/2. Wymiar zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym dla takiego pracownika będzie ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełna godzina zwolnienia od pracy będzie zaokrąglana w górę do pełnej godziny.

Pakiet mobilności kierowcy

Dostosowaliśmy działanie programu do ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Pracownicy za granicą dodaliśmy dwa historyczne parametry o nazwie „Wirtualna dieta do wyliczenia podstawy ZUS (EUR)” z domyślną wartością 60 EUR obowiązującą od 19.08.2023 r. oraz „Wirtualna dieta do wyliczenia podatku (EUR)” z domyślną wartością 20 EUR obowiązującą od 19.08.2023 r. W kartotece pracownika na zakładce „Pracownik za granicą” i „Zleceniobiorca za granicą” w sekcji „Zestawienie diet – pakiet mobilności”:

 • zmieniliśmy wyliczenie kolumny „Wysokość diety”. Po zmianie przepisów pole będzie wyliczane z pola z konfiguracji o nazwie „Wirtualna dieta do wyliczenia podstawy ZUS (EUR)”,
 • zmieniliśmy wyliczanie kolumny „Wartość diet”. Po zmianie przepisów pole będzie wyliczane jako: (Ilość diet – Zmniejszenie ilości) * pole w konfiguracji „Wirtualna dieta do wyliczenia podstawy ZUS (EUR)” * kurs z pola „Data kursu”,
 • dodaliśmy kolumnę „Wartość diet PIT”. Po zmianie przepisów pole będzie wyliczane jako: (Ilość diet – Zmniejszenie ilości) * pole w konfiguracji „Wirtualna dieta do wyliczenia podatku (EUR) * kurs z pola „Data kursu”.
 • Po zaznaczeniu kolumny „Korekta ręczna” począwszy od zestawień za miesiąc sierpień 2023 będzie możliwość wpisania innej wartości niż wyliczona wg powyższego wzoru. Wszystkie wypłaty, które datę wypłaty będą miały 19.08.2023 r. i późniejszą, będą naliczały się wg nowych przepisów z dnia 28.07.2023 r.

Na zakładce „Pracownik za granicą” i „Zleceniobiorca za granicą” w sekcji „Podsumowanie diet”:

 • zmieniliśmy nazwę „Wartość” na „Wartość diet”,
 • dodaliśmy pozycję „Wartość diet PIT”, w której będzie wykazywana dla wskazanego okresu suma kolumny „Wartość diet PIT”.

Uwaga: Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem w celu zainstalowania nowej wersji programu oraz funkcjonalności Pracownicy Eksportowi lub Pakiet mobilności (kierowcy).

Wydruki

W związku z tym, że ulga dla klasy średniej nie obowiązuje od 01.07.2022 r., zmodyfikowaliśmy poniższe wydruki dostępne w mechanizmie REPX tak, żeby informacja o uldze dla klasy średniej pojawiała się w tych raportach tylko za okres, w którym obowiązywała:

 • dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Listy płac:
  • Pełna lista płac,
  • Pełna lista płac umów,
  • Paski wypłat,
  • Wspólna pełna lista płac,
 • dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Wypłaty:
  • Pasek wypłaty,
 • dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Kadry/Pracownicy:
  • Karta wynagrodzeń,
  • Karta przychodów pracownika.

Wydruki

W związku z tym, że ulga dla klasy średniej nie obowiązuje od 01.07.2022 r., zmodyfikowaliśmy poniższe wydruki tekstowe tak, żeby informacja o uldze dla klasy średniej pojawiała się w tych raportach tylko za okres, w którym obowiązywała:

 • dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Listy płac:
  • Pełna lista płac (tekst),
  • Paski wypłat (tekst),
 • dostępne z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Wypłaty:
  • Pasek wypłaty (tekst).

Pakiet mobilności kierowcy

W kartotece pracownika na zakładkach „Pracownik za granicą” oraz „Zleceniobiorca za granicą” w sekcji „Zestawienie diet – pakiet mobilności” dodaliśmy kolorowanie wierszy, dla których parametr „korekta ręczna” jest zaznaczony.

PFRON

W związku z odwołaniem od 01.07.2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, od 06.08.2023 r. obowiązują nowe przepisy, które:

 • uchylają art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”
 • określają w zamian końcowe daty przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Do 05.08.2023 r. orzeczenia wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, są przedłużane na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Natomiast od 06.08.2023 r. obowiązują określone, graniczne daty ważności tych orzeczeń. W związku z powyższym dla orzeczeń wydanych przez PFRON dodaliśmy w kartotece pracownika w zakładkach Kadry/Dane ubezpieczeniowe oraz Kadry/Informacje PFRON nowe pole „Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności po odwołaniu epidemii”. Przepisy obowiązujące od 06.08.2023 r. nie dotyczą orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38565.

Deklaracje ZUS

Zaktualizowaliśmy kody tytułów ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS z dnia 03.07.2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 05.08.2023 r.:

 • dodaliśmy nowy kod tytułu ubezpieczenia: „09 42 – osoba niepobierająca zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3–6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, niepodlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, której nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne”,
 • kod tytułu ubezpieczenia „11 10 – żołnierz niezawodowy w służbie czynnej” otrzymał nowe brzmienie: „11 10 – żołnierz niezawodowy w służbie czynnej oraz żołnierz odbywający zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia”,
 • kod tytułu ubezpieczenia „18 11 – student lub uczestnik studiów doktoranckich, za którego szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne” otrzymał nowe brzmienie: „18 11 – student lub doktorant, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,
 • kod tytułu ubezpieczenia „18 12 – doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu” otrzymał nowe brzmienie: „18 12 – doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne”,
 • dodaliśmy nowy kod tytułu ubezpieczenia: „18 23 – student lub doktorant, który odbywa kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, absolwent, który odbywa w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz odbywający kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,
 • kod tytułu ubezpieczenia „21 10 – dziecko, uczeń, absolwent odbywający w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż oraz osoba odbywająca kurs języka polskiego lub kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu” otrzymał nowe brzmienie: „21 10 – dziecko, uczeń, absolwent odbywający w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż oraz osoba odbywająca kurs języka polskiego lub kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,
 • kod tytułu ubezpieczenia „22 10 – kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, za których składki na ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek opłacać Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych” otrzymał nowe brzmienie: „22 10 – kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, których nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne”,
 • kod tytułu ubezpieczenia „25 10 – emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budżetu państwa” otrzymał nowe brzmienie: „25 10 – emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,
 • kod tytułu ubezpieczenia „25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest z budżetu państwa” otrzymał nowe brzmienie: „25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.09.2023 r.:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 7005,76 zł;
 • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 560,46 zł,
  • II rok nauki – 630,52 zł,
  • III rok nauki – 700,58 zł,
 • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 490,40 zł.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2023 r. Uwaga: W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, zmianie uległ stosunek procentowy wynagrodzenia:

 • nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole,
 • nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole,
 • nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole,
 • młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 7% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy naliczenie okresu wyczekiwania w przypadku, gdy w naliczanym miesiącu norma czasu pracy pracownika wynosiła zero. Dotychczas podczas naliczania wypłaty w takiej sytuacji pojawiał się komunikat: ”Błąd wykonania podczas naliczania parametrów składnika. (Główny, Okres wyczekiwania (…), Nieobecność: Zwolnienie chorobowe(…). Value does not fall within the expected range.’

Właściciele

Zmodyfikowaliśmy wyliczanie od lipca 2023 minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla płatników na Małym ZUS Plus. Zgodnie z przepisami podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. W związku z powyższym minimalna podstawa składek społecznych od 07.2023 dla osób z kodem 0590 (Mały ZUS Plus) będzie wynosiła 1047,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od stycznia), a nie 1080,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od lipca).

Flota

Flota

Na formularzu Pojazdu dodaliśmy zakładkę Powiązane środki trwałe. Zakładka ta pozwala na powiązanie środka trwałego z pojazdem w wybranym okresie. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik będzie mógł np. skojarzyć z pojazdem niezbędne elementy jego wyposażenia.

Księgowość

Ewidencja pojazdów

Usunęliśmy prawa obiektowe do Typów pojazdów dostępnych w obszarze Flota. Po zmianie nie będzie konieczne dodatkowe włączanie praw na bazach konwertowanych dla operatorów naliczających koszty ewidencji pojazdów z poziomu Ewidencji dokumentów.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Dodaliśmy nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: „e-wniosek wycofanie zlecenia pracy zdalnej”. Wniosek oparty jest o ścieżkę przepływu „Przełożony – Pracownik”. Na wniosku kierownik uzupełnia następujące pola:

 • Pracownik – wybiera osobę, której dotyczy wniosek,
 • Wniosek do anulowania – wybiera wniosek, który chce anulować. Na liście wniosków do wyboru mamy zatwierdzone wcześniej „e-wnioski zlecenie pracy zdalnej” wybranego pracownika, w których okres pracy zdalnej jest przyszły lub zawiera okres z bieżącego miesiąca.
  Facebook