Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Wydruki Poprawiono błąd indeksowania raportów pojawiający się, m.in. podczas próby dodania nowego wydruku. W wersji 2106 objawiał się komunikatem Indeks wykraczał poza granice tablicy.

Wydruki W API ReportResult przywrócono wcześniejsze zachowanie wydruków z parametrami w przypadku tworzenia raportu na podstawie wzorca (property ReportResult.TemplateFileName), kiedy obiekt zwracany jest z workera jako rezultat operacji. Zgodnie z założeniami API w takim trybie mechanizmu powinno działać automatycznie, tj. bez podnoszenia okna parametrów i interakcji z użytkownikiem (ewentualne parametry należy przekazać w kontekście). Ze względu na wykorzystanie w istniejących workerach, przywrócono pokazywanie okna parametrów wydruku w tym scenariuszu użycia. Zmiana poprawia działanie funkcji Wyślij email na formularzu dokumentu handlowego oraz podobnych miejsc w dodatkach partnerskich.

Wydruki

Wydruki Poprawiliśmy generowanie wydruków w mechanizmie repx. Z powodu nieprawidłowych map wydruków mogła się zdarzyć sytuacja, w której przy wydruku np. deklaracji PIT-11 do załącznika (Wynik raportu: Załącznik) zamiast jednego załącznika pojawiały się dwa. Taka sama sytuacja mogła pojawić się przy próbie wysłania raportu mailem (podczas wydruku wybór „Wynik raportu: Wyślij email PDF”) – zamiast jednej wiadomości e-mail wysyłały się dwie z częściowymi załącznikami. Problem mógł wystąpić również na innych raportach.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

Lokalizacje Zmieniliśmy sposób aktualizacji adresu e-mail ustawionego w sekcji Kontakt w formularzu Lokalizacji. Do tej pory adres ten zapisywany był w dwóch tabelach DaneKnt oraz Lokalizacja ale po edycji aktualizowany był jedynie w pierwszej z nich. Skutkowało to błędnym wyświetleniem adresu e-mail – przypisanego do lokalizacji – na liście „Lokalizacje kontrahentów” w obszarze CRM po jego aktualizacji. Po wprowadzeniu zmian adres e-mail aktualizowany jest w obu tabelach i wyświetla się poprawnie również na liście „Lokalizacje kontrahentów”.

Zadania i Zdarzenia Zmieniliśmy sposób ustawiania Rodzaju dokumentu powiązanego ze Zleceniem serwisowym/Zadaniem/Zdarzeniem. Po ustawieniu na definicji Zlecenia serwisowego/Zadania/Zdarzenia (Narzędzia/Opcje/CRM/Definicje dokumentów; Narzędzia/Opcje/Zlecenia serwisowe/Definicje zleceń serwisowych) w sekcji 'Definicja dokumentu handlowego’ odpowiedniej definicji dokumentu handlowego oraz magazynu aktywuje się funkcjonalność „Utwórz dokument handlowy” dostępna z poziomu formularzy wspomnianych aktywności. Do tej pory po użyciu tego przycisku tylko pierwszy tworzony dokument, w formularzu „Dokument powiązany” w polu „Rodzaj dokumentu”, miał ustawiany jako rodzaj „Dokument handlowy”. Od teraz każdy kolejny dokument tworzony poprzez przycisk „Utwórz dokument handlowy” będzie miał ustawiany rodzaj dokumentu, dzięki czemu nie będzie trzeba go ustawiać ręcznie.

Moduł Handel
Dodatki

EDI Poprawiono generowanie komunikatu EDI zapisanego na zakładce EDI dokumentu handlowego. Przy włączonym na formularzu kontrahenta automatycznym generowaniu komunikatów EDI, dochodziło do jego powtórnego utworzenie (nadpisanie starego zapisu) przy zmianie statusu dokumentu w Ewidencji dokumentów z Wprowadzony na Bufor. Wydana jest nowa kompilacja DLL EDI. Jeśli powyższy wpis nie ma zastosowania u klienta nie jest wymagana podmiana DLL wraz z instalacją wersji 2110.1.3 o ile konwersja jest z wersji wyższej lub równej 2010.0.0.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Staż pracy W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Definicje podstaw stażu pracy dodaliśmy parametr „Zatrudnienie poza firmą”, który domyślnie przyjmuje wartość „wg stażów”. W przypadku wprowadzenia stażu poza firmą w dwóch kawałkach za miesiąc, który ma 31 dni, przy opcji „wg stażów” zostanie wliczonych 31 dni, a przy opcji „wg okresów” 30 dni.

Poprawione funkcje

Koszty uzyskania przychodu Poprawiliśmy naliczanie kosztów uzyskania przychodów na wypłacie korygującej składki ZUS. Jeżeli na wypłacie przychodem były tylko zwracane składki ZUS, to nie naliczały się koszty uzyskania przychodu.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie korekty zwolnienia chorobowego. Przy korekcie nieobecności np. na inną przyczynę przy naliczaniu wypłaty korygującej z opcją miesięcy wstecz, na elemencie stornującym była zawyżana wartość składki zdrowotnej.

Korekty wypłat Poprawiliśmy naliczanie korekty wynagrodzenia osoby poniżej 26 roku życia z powodu korekty nieobecności. W opisanej sytuacji niepotrzebnie naliczała się zaliczka podatku od kwoty ujemnych składek ZUS.

Czas Pracy Poprawiliśmy import z czytników RCP poprzez pliki txt z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy wywołany za pomocą Czynności/Import RCP. Po zaczytaniu pliku nie uzupełniała się godzina rozpoczęcia pracy oraz czas przepracowany. Obecnie dane zaczytują się poprawnie.

Czas Pracy Poprawiliśmy podpowiadanie się w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Czas pracy okresu ustawionego na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy. Obecnie okres wybrany z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy będzie podpowiadał się automatycznie w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Czas pracy.

Badania lekarskie Poprawiliśmy przedłużenie ważności badań lekarskich. Zgodnie z przepisami dotyczącymi regulacji w związku z COVID-19 umożliwiliśmy przedłużenie ważności badań lekarskich do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Wydruki

Wydruki Umożliwiliśmy generowanie łączonych raportów „Umowa zlecenie + Rachunek do umowy” oraz „Umowa o dzieło + Rachunek do umowy” w mechanizmie REPX. W tym celu w parametrach wydruku dodaliśmy parametr „Rachunek do umowy” z możliwością wyboru Tak lub Nie. Wydruki dostępne są na formularzu umowy oraz z poziomu listy Kadry i Płace/Kadry/Umowy. Dodatkowo z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty przy generowaniu raportów „Umowa o dzieło – rachunek” oraz „Umowa zlecenie – rachunek” w parametrach wydruku dodaliśmy parametr „Umowa do rachunku” z możliwością wyboru Tak lub Nie. Z parametrów wydruku natomiast usunęliśmy parametr „Ilość kopii umowy”.

Wydruki Na raporcie „Umowa o dzieło – rachunek” dodaliśmy informację o składce na PPK. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty. Zmiany dotyczą zarówno mechanizmu REPX, jak i ASPX.

Listy płac Do wydruku „Pełna lista płac” w mechanizmie repx dodaliśmy w opcjach raportu parametr „Wydruk poziomy” domyślnie ustawiony na NIE. Jeśli opcja „Wydruk poziomy” zostanie ustawiona na TAK, to wydruk uruchomiony zostanie w orientacji poziomej i nazwy elementów płacowych nie będą ucięte. Dotychczas wyświetlana była krótka nazwa elementu np.: „Wynagrodzenie zas…” które mogło być zarówno wynagrodzeniem zasadniczym miesięcznym jak i godzinowym. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Procedury OSS i IOSS Poprawiliśmy błąd polegający na pominięciu przy dodawaniu do bazy definicji dokumentów będących podstawą do wygenerowania deklaracji VIU-DO przy konwertowaniu bazy bezpośrednio z wersji 2106.2.5 do wersji 2106.3.7 i wyższej z pominięciem konwersji przez wersję 2106.3.6. Brak definicji w bazie skutkował pojawieniem się podczas próby utworzenia deklaracji VIU-DO błędu: Zapis o GUID {00000000-0010-0001-0080-000000000000} nieznaleziony w tabeli DefDokumentow. Obecnie definicje dokumentów są dodawane, a deklaracja tworzy się prawidłowo.

Ewidencja dokumentów Poprawiliśmy wprowadzenie w elementach VAT wartości w walucie obcej zaczynając od wypełnienia pola brutto. Przed zmianą po wpisaniu kwoty brutto w innej walucie, niż PLN pojawiał się błąd: Nie można wykonywać tej operacji na wartościach w różnych walutach 'EUR’ i 'PLN’. Po zmianie błąd już nie występuje.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Nowy system praw Zdefiniowana została rola Operator produkcji dla Konsoli Produkcyjnej z niezbędnym do pracy zestawem uprawnień.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Formularze Naprawiliśmy przewijanie formularzy na komputerach z systemem iOS

Moduł Pulpity HR
Poprawione funkcje

e-wnioski Poprawiliśmy wykazywanie wniosków do anulowania. W przypadku, gdy baza na której używano elektronicznej dokumentacji pracowniczej została przekopiowana, przy próbie anulowania wniosku, wnioski z bazy źródłowej blokowały listę pozostałych wniosków do anulowania.

Czas pracy i nieobecności Poprawiliśmy w Pulpicie pracownika w Panelu użytkownika w sekcji „Limity nieobecności” wyświetlanie informacji o dostępnym i wykorzystanym limicie opieki nad zdrowym dzieckiem udzielonej na dni dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Importy Usprawniliśmy funkcje pobierania kursów walut z tabeli kursowej: NBP – kurs średni (NBP). poprzez użycie nowej metody łączenia się z serwisem https oraz poprawę zarządzania połączeniami i pamięcią. Zmiany mają na celu eliminację występowania błędu podczas wykonywania czynności importu w incydentalnych sytuacjach.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Czas Pracy Umożliwiliśmy dopasowanie do normy dla wielu zaznaczonych zapisów RCP, które mają uzupełnioną kolumnę „Dopasowanie”. W tym celu podczas weryfikacji danych na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Dane z RCP dodaliśmy worker „Nanieś dopasowanie dla zaznaczonych”. Poprawiliśmy również ogólną zasadę działania workera „Usuń zapis”. Dotychczas usuwał on tylko pojedynczy, zaznaczony wiersz. Obecnie usuwanie zapisu dotyczy wszystkich zaznaczonych zapisów RCP. Zasada funkcjonowania workera „Dopasuj do normy” nie uległa zmianie i nadal działa on dla pojedynczego, zaznaczonego zapisu RCP. Działanie powyższych workerów będzie analogiczne w Pulpicie kierownika w zakładce Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Dane z RCP. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Poprawione funkcje

Magazyn nadgodzin Umożliwiliśmy rozliczenie nadgodzin przepracowanych ponad ogólną normę czasu pracy dla pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dotychczas każda godzina, którą pracownik niepełnoetatowy przepracował ponad swoją normę była dostępna do odbioru, a zgodnie z przepisami dopiero praca ponad ogólną normę czasu pracy jest pracą w nadgodzinach. W tym celu na kartotece pracownika w zakładce Etat/Inne dane w sekcji „Kalendarz” dodaliśmy parametr „Godziny ponadwymiarowe podlegające odbiorowi”. W przypadku pracowników niepełnoetatowych do przeniesienia będą uwzględniane tylko godziny, które są ponadwymiarowe. W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy w sekcji „Nadgodziny” dodaliśmy również parametr „Uwzględniaj odchyłki jako nadgodziny do przeniesienia” domyślnie ustawiony na „Tak”. Ustawienie powyższego parametru na „Nie” pozwala poprawnie rozliczyć nadgodziny do przeniesienia przepracowane ponad ogólną normę czasu pracy dla pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Facebook