Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Bezpieczeństwo Przywrócono zasadę działania autentykacji hasła do bazy slave w pracy z dodatkiem Praca na wielu bazach. W przypadku logowania się bezpośrednio do bazy slave (z pominięciem bazy master), ale z załadowanym dodatkiem Praca na wielu bazach obowiązuję dla Operatora hasło z bazy master. Dopiero w przypadku uruchomienia programu bez dodatku obowiązuje hasło z bazy slave. W wersji 2110.2.4 hasło z bazy slave obowiązywało w programie zarówno z załadowanym dodatkiem Praca na wielu bazach jak i bez niego.

Konfiguracja Poprawiono tworzenie podczas konwersji szablonu maila służącego do wysyłania linka do odzyskiwania hasła (szablon Resetowanie hasła). W przypadku baz danych konwertowanych z wersji 2110.0.x lub 2110.1.x do wersji 2110.2.x zapis ten nie był dodawany do konfiguracji systemu.

Licencje Poprawiono obsługę licencji Podgląd w Nowym Systemie Praw. Dotychczas operatorzy z przypisaną na roli licencją Podgląd przy próbie zalogowania się do bazy otrzymywali komunikat „Określona metoda nie jest obsługiwana…”

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Konfiguracja Dodany został parametr konfiguracyjny Aktualizacja widoków BI podczas konwersji, od którego ustawienia zależy, czy podczas konwersji bazy danych zostaną zaktualizowane widoki BI oraz słowniki biznesowe. Dla instalacji standardowych oraz dla baz głównych, w przypadku pracy z dodatkiem Praca na wielu bazach, parametr domyślnie ustawiony zostanie na TAK, wynikiem czego dotychczasowe zachowanie systemu nie zostanie zmienione. W przypadku baz podrzędnych, parametr ustawiony zostanie na NIE, a aktualizację widoków i słowników należy wykonać manualnie, po wykonaniu konwersji baz, za pomocą dedykowanej czynności dostępnej z poziomu listy baz danych ww. dodatku. Dodatkowo udostępniona została czynność Aktualizuj parametry konfiguracyjne BI, umożliwiająca zbiorcze zarządzanie ustawieniami parametrów konfiguracyjnych BI (w tym ww. parametru) w bazach podrzędnych.

Moduł Handel
Funkcjonalności

KSeF Udostępniono czynność do generowania pliku XML zgodnego ze specyfikacją KSeF z faktur sprzedaży i ich korekt. Generowanie pliku jest oparte o definicję zapisaną w konfiguracji.

KSeF Udostępniono czynność do sprawdzania zgodności wygenerowanego z faktury pliku XML ze specyfikacją (schemą) KSeF.

KSeF Obsłużono wysyłanie faktury w formacie KSeF do testowego serwisu udostępnionego przez MF. Uwaga. Nie jest to testowa wersja platformy KSeF, a jedynie serwis umożliwiający testowanie integracji. Serwis jest w fazie implementacji i ciągłych zmian, więc zaimplementowane rozwiązanie należy traktować jako tymczasowe.

KSeF Udostępniono czynność do pobierania faktur (plików XML) w formacie KSeF z testowego serwisu MF.

KSeF Udostępniono czynność do tworzenia dokumentu handlowego (faktury zakupu lub sprzedaży) w drodze importu pliku XML zgodnego ze specyfikacją KSeF. Import jest oparty o definicję zapisaną w konfiguracji.

KSeF Dodano nowy rodzaj platformy EDI: KSeF (obok dotychczasowej PEF). Platforma EDI nowego typu będzie elementem konfiguracyjnym służącym do ustalania parametrów komunikacji z systemem KSeF.

KSeF Udostępniono czynność do tworzenia dokumentu ewidencji (faktury zakupu lub sprzedaży) w drodze importu pliku XML zgodnego ze specyfikacją KSeF. Import jest oparty o definicję zapisaną w konfiguracji.

Tax Free Dodano standardową definicję dokumentu Tax Free (TF) i relacje PAR->TF, FF->TF. Dokument służy do obsługi zwrotu VAT dla podróżnych spoza UE.

Tax Free Dodano czynność do tworzenia korekty VAT do dokumentu sprzedaży, dla którego uruchomiono procedurę zwrotu VAT dla podróżnych spoza UE. Czynność jest dostępna dla dokumentu Tax Free i generuje korektę do powiązanego z nim dokumentu sprzedaży.

Tax Free Zmieniono wydruk dokumentu Tax Free dostosowując go do nowych przepisów.

Tax Free Udostępniono czynność do generowania pliku XML z dokumentu Tax Free zgodnego ze specyfikacją PUESC. Generowanie jest oparte o definicję zapisaną w konfiguracji.

Tax Free W definicji drukarki fiskalnej dodano pole z numerem ewidencyjnym urządzenia. Ma to zastosowanie w dokumentach Tax Free, które wymagają podania takiego numeru.

Deklaracja Intrastat Dodano obsługę kraju pochodzenia w deklaracji Intrastat dla wywozu. Kraj pochodzenia jest przenoszony na pozycję dokumentu rozchodowego z karty towaru lub wypełniany jako PL, gdy w karcie jest nieokreślony. Następnie pole to jest uwzględniane w generowaniu deklaracji.

Deklaracja Intrastat Dodano wypełnianie pola IDKontrahenta w pliku XML generowanym jako deklaracja Intrastat w przypadku, gdy kontrahentem jest osoba fizyczna (bez NIP). Pole będzie mieć wtedy wartość NATURAL_PERSON.

Płatności dokumentów handlowych Zmieniono sposób ustalania sposobu zapłaty na korekcie dokumentu. Obecnie jest on przenoszony na korektę z płatności dokumentu korygowanego, o ile ma on jedną płatność.

Płatności dokumentów handlowych Ułatwiono edycję płatnika w karcie kontrahenta. Dodano odpowiednią czynność. Dotychczas płatnika można było dodać jako kontrahenta nadrzędnego na zakładce Powiązania.

Płatności dokumentów handlowych Umożliwiono wybór ewidencji środków pieniężnych przy rejestrowaniu wpłaty jako zaliczki z poziomu dokumentu handlowego.

Towary Ulepszono weryfikację wypełnienia cech dla towarów wariantowych. Dotąd w pewnych przypadkach zbyt duże restrykcje utrudniały edycję karty towaru.

Towary Zablokowano możliwość powiązania jednego wariantu towaru w wieloma towarami nadrzędnymi (wariantowymi).

Sprzedaż Dla terminala Elavon dodano checkbox Kopia dla klienta widoczny przy zatwierdzaniu.

Dokumenty handlowe Na wydruku faktury sprzedaży repx usunięto zbędną etykietę NIP dla przypadku, gdy dokument wystawiono na kontrahenta finalnego, który NIP’u nie posiada.

Dokumenty handlowe Odblokowano przycisk Wybierz zaliczki na fakturach sprzedaży w przypadku płatności w różnych walutach.

Poprawione funkcje

Dokumenty handlowe Poprawiono kopiowanie dokumentu. Dotychczas niepotrzebnie kopiowały się wartości pól Stan realizacji, Wynik realizacji. Obecnie w skopiowanym dokumencie są one inicjowane wartościami domyślnymi.

Deklaracja Intrastat Poprawiono działanie czynności Zmień zatwierdzony dokument. Dotychczas po zmianie kontrahenta za pomocą tej czynności nie aktualizował się kraj wysyłki wykorzystywany podczas generowania deklaracji Intrastat.

Relacje dokumentów Poprawiono przenoszenie płatności w relacjach dokumentów, w szczególności wykorzystywane w relacji ZO->FV. Dotąd w przypadku generowania dokumentu zbiorczego z wielu ZO z rozbitymi płatnościami na FV przenosiła się tylko jedna z nich.

Opakowania i kaucje Ujednolicono sposób liczenia bilansu opakowań dla towaru i dla kontrahenta. Dotychczas w niektórych przypadkach sekwencji dokumentów oba bilanse dawały rozbieżne wyniki.

Drukarki fiskalne Poprawiono drukowanie faktur na drukarkach fiskalnych z protokołem Posnet. Dotychczas na niektórych drukarkach faktura nie drukowała się w przypadku pustego NIP-u nabywcy.

Korekty dokumentów Ulepszono algorytm generowania korekt kosztu podczas zatwierdzania korekty przyjęcia. Obsłużono specyficzne sekwencje wystawiania dokumentów, po których dotąd nie można było zatwierdzić korekty przyjęcia.

Korekty dokumentów Poprawiono algorytm ustalania partii pierwotnej na zasobach tworzonych przez korekty dokumentów przyjęć. Dotychczas w pewnym szczególnym przypadku zasób utworzony przez korektę miał niewłaściwe wskazania na partię pierwotną.

Korekty dokumentów Poprawiono algorytm przeliczania zasobów magazynowych. Dotychczas z specyficznym przypadku z powodu błędu algorytmu nie można było usunąć korekty rozchodu.

Dodatki

Kurierzy Dodano parametr konfiguracji spedytora Weryfikuj adres email umożliwiający wyłączenie weryfikacji adresu email odbiorcy podczas generowania listu przewozowego. Niektórzy spedytorzy nie wymagają tego adresu.

Kurierzy Umożliwiono zapisanie powiązania sposobu dostawy ze spedytorem poprzez wskazanie sposobu dostawy w konfiguracji spedytora. Wybranie sposobu dostawy skutkuje ustaleniem powiązanego z nim spedytora w dokumencie podczas jego zatwierdzania.

Integrator Rozszerzono możliwości generowania danych pobieranych za pomocą Soneta.Integrator. Dodano zmienne EXTERNAL_PARAM_ZSId, EXTERNAL_PARAM_ZSInfo, zawierające dane z przetwarzanego zadania synchronizacji. Zmienne są dostępne w definicji DefXmlNag i są przeznaczone do wykorzystania w definicjach do eksportu danych przy Search = 3.

e-Sklepy Konektor Dodano obsługę towarów wariantowych w integracji z platformą Shoper. Tym samym towary wariantowe są obecnie obsługiwane w integracji ze wszystkimi czterema platformami (Magento, PrestaShop, WooCommerce, Shoper).

e-Sklepy Konektor Zmieniono sposób identyfikacji sposobu dostawy w WooCommerce. Dotychczas identyfikowane były poprawnie jedynie predefiniowane sposoby dostawy.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Składka Zdrowotna Dostosowaliśmy naliczanie składki zdrowotnej do nowych przepisów obowiązujących od dnia 01.01.2022 r. Na wypłatach z datą wypłaty po 01.01.2022 składka zdrowotna 7,75% nie będzie naliczana i odliczana od podatku.

Składka Zdrowotna Dostosowaliśmy ograniczanie składki zdrowotnej pracownika do nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2022 r. Składka zdrowotna będzie ograniczana do wysokości hipotetycznej zaliczki podatku, liczonej według zasad na dzień 31.12.2021 r.

Ulga podatkowa Umożliwiliśmy naliczenie ulgi dla klasy średniej na wypłacie pracowników od dnia obowiązywania nowych przepisów tj. od 01.01.2022 r. Jeżeli przychód pracownika w danym miesiącu będzie większy bądź równy 5701 zł oraz mniejszy bądź równy 8549 zł, to ulga dla klasy średniej będzie liczona według wzoru (A x 6,68% + 380,50 zł)/0,17; gdzie A oznacza przychód miesięczny. Jeżeli przychód pracownika w danym miesiącu będzie większy od 8549 zł oraz mniejszy bądź równy 11141 zł, to ulga dla klasy średniej będzie liczona według wzoru (A x (-7,35%) + 819,08 zł)/0,17; gdzie A oznacza przychód miesięczny. Dodatkowo jeżeli przychód w ciągu roku przekroczy 133 692 zł, to ulga dla klasy średniej nie będzie naliczana.

Ulga podatkowa W kartotece pracownika na zakładce „Dane podatkowe” dodaliśmy nowy parametr „Naliczaj ulgę podatkową dla klasy średniej”, domyślnie ustawiony na „TAK”, co oznacza, że standardowo na wypłacie będzie naliczana ulga dla klasy średniej, jeżeli przychód miesięczny pracownika będzie mieścił się w przedziale od 5701 zł do 11 141zł. Jeżeli pracownik złoży wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, należy parametr zaznaczyć na NIE.

Ulga podatkowa Umożliwiliśmy naliczenie ulgi od podatku dla dużych rodzin, zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 01.01.2022 r. W kartotece pracownika na zakładce „Dane podatkowe” udostępniliśmy parametr „Naliczaj zwolnienie z podatku dla dużych rodzin”. Po zaznaczeniu parametru na TAK ulga zostanie rozliczona na wypłacie, do limitu przychodów 85 528 zł w roku podatkowym.

Ulga podatkowa Umożliwiliśmy naliczenie ulgi od podatku dla pracujących emerytów, zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 01.01.2022 r. W kartotece pracownika na zakładce Dane podatkowe udostępniliśmy parametr „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów”. Po zaznaczeniu parametru na TAK ulga zostanie rozliczona na wypłacie, do limitu przychodów 85 528 zł w roku podatkowym.

Ulga podatkowa Umożliwiliśmy naliczenie ulgi od podatku dla powracających z zagranicy, zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 01.01.2022 r. W kartotece pracownika na zakładce „Dane podatkowe” udostępniliśmy parametr „Naliczaj zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy”. Po zaznaczeniu parametru na TAK ulga zostanie rozliczona na wypłacie, do limitu przychodów 85 528 zł w roku podatkowym.

Ulga podatkowa Umożliwiliśmy zaniechanie poboru zaliczki podatku zleceniobiorcy, który złoży pracodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek, zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu obowiązującymi od dnia 01.01.2022 r. Wniosek może złożyć zleceniobiorca, którego przychody w roku podatkowym nie przekroczą 30 000 zł. Po otrzymaniu wniosku, w kartotece zleceniobiorcy na zakładce Dane podatkowe należy zaznaczyć parametr „Naliczaj kwotę wolną dla umów cywilnoprawnych” na „TAK”. Po zaznaczeniu parametru na TAK, na wypłacie zleceniobiorcy na zakładce „Podatki” naliczy się „Zaniechanie poboru zaliczki”, a Zaliczka podatku do US wyniesie zero.

Wypłaty Na formularzu wypłaty dodano zakładkę „Zapis obliczeń”, która pojawia się, w przypadku naliczenia ulgi dla klasy średniej bądź ograniczenia składki zdrowotnej do hipotetycznej zaliczki podatku liczonej na dzień 31.12.2021 r. Dostosowaliśmy również algorytmy zajęć komorniczych do zmian wprowadzonych przepisami „polskiego ładu”.

Wypłaty Na formularzu elementu wypłaty, wypłaty, listy płac, podsumowaniu wypłat, podsumowaniu list płac na zakładce „Podatki” dodaliśmy nowe pola: „Przychód zwolniony z podatku dla dużych rodzin”, „Przychód zwolniony z podatku dla pracujących emerytów”, „Przychód zwolniony z podatku dla powracających z zagranicy”, „Ulga podatkowa dla klasy średniej”. W nowych polach będą wyświetlane naliczone wartości ulg podatkowych wprowadzonych przepisami „polskiego ładu” obowiązującymi od 01.01.2022 r.

Podstawa chorobowego Dostosowaliśmy ponowne ustalanie podstawy zasiłku do nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2022 r. Według art. 43 ustawy zasiłkowej w dotychczasowym brzmieniu, podstawy wymiaru świadczeń chorobowych nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. W efekcie jego zmiany, od 01.01.2022 r. przeliczenie nie będzie konieczne, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy.

Zasiłek Obecnie zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2022 roku miesięczny zasiłek chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Okres zasiłkowy Dostosowaliśmy wyliczanie okresu zasiłkowego do nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2022 r. Do tego samego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy, nawet jeżeli są spowodowane różnymi przyczynami. Obecnie, jeśli są przerwy w niezdolności do pracy, do okresu zasiłkowego wlicza się poprzednią niezdolność do pracy o ile jest ona spowodowana tą samą chorobą, a przerwa nie przekracza 60 dni. Od nowego roku nie będzie miała znaczenia przyczyna niezdolności do pracy przed i po przerwie. Jednak do okresu zasiłkowego nie będą wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą wynoszącą do 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpi w trakcie ciąży.

Deklaracje ZUS Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2022 r. wycofaliśmy deklarację ZUS RZA. Począwszy od stycznia 2022 r. rozliczenie składki zdrowotnej osób, które podlegają wyłącznie temu ubezpieczeniu nastąpi w raporcie ZUS RCA.

Deklaracje ZUS Zaktualizowaliśmy kody ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 01.01.2022 r.:

 • tytuł ubezpieczenia „2240” otrzymał nowe brzmienie: „2240 – członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”
 • dodaliśmy nowy tytuł ubezpieczenia: „2330 – małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Definicja Elementów Wynagrodzenia Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2022 r. ryczałt za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych będzie zależał od mocy silnika, a nie jego pojemności. W związku z tym zmieniliśmy w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Ewidencja pojazdów/Stawki za km nazwy parametrów w sekcji „Przychód z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych”. Parametr „Samochody do 1600” to obecnie „Samochody do 60kW (w tym elektryczny lub napędzany wodorem)”, natomiast parametr „Samochody ponad 1600” ma teraz nazwę „Samochody powyżej 60kW”. Wysokość ryczałtu pozostała bez zmian. W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia zablokowaliśmy dotychczasowe definicje dedykowane rozliczaniu ryczałtu za używanie samochodu: „Ryczałt, użyt.sam.służb.do 1600/dni”, „Ryczałt, użyt.sam.służb.do 1600/miesiąc, „Ryczałt, użyt.sam.służb.pow.1600/dni” oraz „Ryczałt, użyt.sam.służb.pow.1600/miesiąc”. Natomiast dodaliśmy następujące definicje: „Ryczałt, użyt.sam.służb.do 60kW/dni”, „Ryczałt, użyt.sam.służb.do 60kW/miesiąc”, „Ryczałt, użyt.sam.służb.pow 60kW/dni” oraz „Ryczałt, użyt.sam.służb.pow 60kW/miesiąc”. Sposób obliczeń pozostał bez zmian. Uwaga: Od 01.01.2022 r. należy pracownikom korzystającym z ryczałtu za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych dodać nowe dodatki, a dotychczasowe zamknąć.

Oświadczenia i wnioski W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Definicje oświadczeń dodaliśmy nowe definicje oświadczeń:

 • „Ulga dla dużych rodzin” – oświadczenie podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla dużych rodzin.
 • „Ulga dla klasy średniej” – wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.
 • „Ulga dla pracujących emerytów” – oświadczenie podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla pracujących emerytów.
 • „Ulga na powrót z zagranicy” – oświadczenie podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi na powrót z zagranicy.
 • „Zaniechanie KUP” – wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu.
 • „Zaniechanie podatku z UC” – wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych od przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych.

Powyższe oświadczenia są dostępne w kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia.

PKZP, ZFM Na formularzu „Pożyczka” dodaliśmy w czynnościach opcję „Oznacz jako 'wypłacona'”, która powoduje, że do naliczenia spłat rat pożyczki nie jest potrzebna wypłata pożyczki. Czynność dostępna jest tylko dla pożyczek, które nie zostały wypłacone. Na formularzu „Rata pożyczki” dodaliśmy w czynnościach opcję „Oznacz jako 'spłacona'”, która powoduje, że za dany miesiąc nie naliczy się na wypłacie element „Spłata pożyczki” i zmniejszy się saldo pożyczki. Czynność dostępna jest tylko dla rat pożyczek, które nie są spłacone. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Czas pracy nadgodziny W przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego umożliwiliśmy wypłatę w pierwszej kolejności nadgodzin 100% średniotygodniowych, a następnie dobowych. W tym celu w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Kalendarze na formularzu kalendarza w sekcji „Rozliczanie nadgodzin” dodaliśmy parametr „Priorytet okresowych”, który domyślnie ustawiony jest na „Nie”. Zaznaczenie tego parametru na „Tak” spowoduje, że jako pierwsze będą wypłacane nadgodziny 100% średniotygodniowe.

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki, które od 01.01.2022 r. przyjmują następujące wartości:

 • Minimalne wynagrodzenie: 3 010,00 zł
 • Minimalna stawka godzinowa: 19,70 zł
 • Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022: 177 660,00 zł
 • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5 922,00 zł
 • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  -Na ubezpieczenie społeczne: 3 553,20 zł
  -Na ubezpieczenie społeczne (rozpoczęcie działalności): 903,00 zł
 • Współczynnik do obliczania ekwiwalentu urlopowego w 2022 r.: 20,92
 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19: 14.03.2020…30.06.2022

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1690).
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 04.11.2021 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia w sekcji „Wynagrodzenia” dodaliśmy nowy parametr:

 • Przeciętne miesięczne w czwartym kwartale: 5656,51 zł

W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Składki ZUS(wskaźniki) w sekcji „Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne”:

 • dodaliśmy nowy parametr „Ubezpieczenie zdrowotne właścicieli z opodatkowaniem na zasadach ogólnych”, który od 01.01.2022 r. przyjmuje wartość: 4,90%
 • zaktualizowaliśmy wskaźnik składki zdrowotnej odliczanej od podatku „… w tym do odliczenia od zaliczki podatku” – od 01.01.2022 r. przyjmuje wartość 0,00%.
Poprawione funkcje

Korekty wypłat Poprawiliśmy naliczanie pomniejszenia w przypadku wystąpienia korekty nieobecności oraz podwyżki wynagrodzenia wstecz. W niektórych przypadkach naliczała się niepoprawna wartość pomniejszenia.

Wydruki

Wydruki płacowe Dostosowaliśmy wydruki do zmian w przepisach obowiązujących od 01.01.2022 r.:

 • Raporty dostępne z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Wypłaty:
  • „Pasek wypłaty” – dla wypłat naliczonych po 01.01.2022 r. do raportu dodaliśmy wiersz „Ulga klasa średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej. Natomiast widoczność wiersza ze składką zdrowotną do odliczenia od zaliczki na podatek w wartości 7,75% została uzależniona od daty wypłaty i będzie wyświetlana dla wypłat naliczonych do dnia 31.12.2021 r.
 • Raporty dostępne z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac:
  • „Pełna lista płac” oraz „Zestawienie list płac” – do raportów został dodany wiersz „Ulga klasa średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej. Natomiast widoczność wierszy ze składką zdrowotną do odliczenia od zaliczki na podatek w wartości 7,75% została uzależniona od daty wypłaty i będzie wyświetlana dla wypłat naliczonych do dnia 31.12.2021 r. Dodatkowo na wydruku „Pełna lista płac” w kolumnie „Zal.US/Zdrow./Koszty/Ulga” został dodany wiersz z wartością ulgi dla klasy średniej i skrótem „Ukś”.
  • „Skrócona lista płac” oraz dodatkowo w mechanizmie ASPX: „Skrócona lista płac umów”- widoczność wierszy ze składką zdrowotną do odliczenia od
   zaliczki na podatek w wartości 7,75% w kolumnie „NFZ odlicz. NFZ, Zal. PIT” została
   uzależniona od daty wypłaty i będzie wyświetlana dla wypłat naliczonych do dnia
   31.12.2021 r.
  • „Pełna lista płac umów”, „Wspólna pełna lista płac” oraz dodatkowo w mechanizmie ASPX: „Wspólna pełna lista płac wg stopni niepełnosprawności” i „Wspólna pełna lista płac umów” – do raportów dodaliśmy wiersz „Ulga klasa średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej. Dodatkowo w kolumnie „Zal.US/Zdr./Koszty/Ulga” został dodany wiersz z wartością ulgi dla klasy średniej i skrótem „Ukś”.
  • „Paski wypłat” – dla wypłat naliczonych po 01.01.2022 r. do raportu dodaliśmy wiersz „Ulga klasa średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej. Natomiast widoczność wiersza ze składką zdrowotną do odliczenia od zaliczki na podatek w wartości 7,75% została uzależniona od daty wypłaty i będzie wyświetlana dla wypłat naliczonych do dnia 31.12.2021 r.
  • W mechanizmie REPX „Zestawienie wg jednostek
   organizacyjnych, stanowisk” oraz w mechanizmie ASPX: „Zestawienie wg
   wydziałów”, „Zestawienie wg stanowisk” – widoczność wierszy ze składką
   zdrowotną do odliczenia od zaliczki na podatek w wartości 7,75% w kolumnie „Zdrowotna…do
   odlicz.” została uzależniona od daty wypłaty i będzie wyświetlana dla wypłat
   naliczonych do dnia 31.12.2021 r.
  • „Podsumowanie list płac” – do raportu został dodany wiersz „Ulga klasa średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej.
  • „Zestawienie miesięczne dla deklaracji PIT 4R i
   PIT 8AR” – widoczność kolumny ze składką zdrowotną do odliczenia od zaliczki na
   podatek w wartości 7,75% została uzależniona od daty wypłaty i będzie
   wyświetlana dla wypłat naliczonych do dnia 31.12.2021 r.
 • Raporty dostępne z poziomu listy pracowników w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”:
  • „Karta wynagrodzeń” – do raportu dodaliśmy wiersz „Ulga klasa
   średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej. Natomiast widoczność wiersza „Składka na ubezp. zdrowotne do 7,75%” została uzależniona od daty wypłaty i
   będzie wyświetlana dla wypłat naliczonych do dnia 31.12.2021 r.

Deklaracje GUS W opcjach raportu „Zestawienie Z-02” dodaliśmy parametr „Uwzgl. prac. tymcz.” z możliwością zaznaczenia „Tak” lub „Nie”, który domyślnie ustawiony jest jako „Nie”. Zaznaczenie powyższego parametru na „Tak” spowoduje, że w „Zestawieniu Z-02” zostaną uwzględnieni pracownicy, którzy w kartotece w zakładce Etat/Ogólne w parametrze „Rodzaj zatrudnienia” mają wybrane „Pracownik tymczasowy”. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji GUS/Zestawienie Z-02.

Wydruki Kadrowe Poprawiliśmy generowanie wydruków „Lista osób z nabytym prawem do renty, emerytury, niepełnosprawności” oraz „Miesięczne zestawienie dodatków i potrąceń” z listy Kadry i płace/Kadry/Wszyscy. Wywołanie w/w wydruków w mechanizmie repx na wspomnianej liście kończyło się komunikatem: „Odwołanie od obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”, natomiast wydruku „Lista osób z nabytym prawem do emerytury” w mechanizmie aspx komunikatem: „Właściwość o nazwie 'KadryPracownicyViewInfo+PrParams.Wydział’ nieznaleziona w obiekcie (Context).”.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 9 grudnia 2021r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe – 5,25%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 7,25%
 • Odsetki maksymalne – 15 %

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór: Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej wersji programu).

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 1 stycznia 2022r. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (medyczne) – 9,75%
 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (handlowe) – 11,75%

Odsetki Dodaliśmy obsługę naliczania odsetek ustawowych z art. 5 Ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021r. poz. 424), tj. dla płatności z długim terminem płatności (powyżej 30 dni) i rozliczonych przed terminem płatności. Odsetki w takim przypadku wyliczane są za okres od 31 dnia od daty z dokumentu do dnia zapłaty.
W celu włączenia obsługi tego typu odsetek należy w konfiguracji programu (Opcje/Ewidencje ŚP/Odsetki) włączyć parametr: Naliczaj odsetki od należności zapłaconych w terminie (standardowe).
W efekcie podczas rozliczania rozrachunków, które zostały zapłacone przed terminem płatności ale po 30 dniach od daty dokumentu ustawi się Stan noty: Rozliczono (standardowe). Płatności ze stanem noty: Rozliczono (standardowe) będą uwzględniane przy wyliczaniu not odsetkowych o Typie not odsetkowych: Nota dla Płatności oraz dla rozpoczęcia naliczania: Standardowe/Niestandardowe. Mechanizm działa automatycznie dla nowych rozrachunków, a dla istniejących, które mają być objęte nowym mechanizmem naliczania odsetek należy przed naliczeniem noty odsetkowej odświeżyć rozliczenie, tj. odpiąć rozliczenie i dodać je na nowo, żeby stan noty ustawił się na Rozliczono (standardowe).

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Poprawiliśmy błąd pojawiający się po wysłaniu przelewów do systemów bankowych (komunikat: Nie można dodawać zdarzeń transakcyjnych do transakcji głównej). Po zmianach błąd nie występuje.

Moduł Księga Inwentarzowa
Funkcjonalności

Podatek od nieruchomości Wprowadziliśmy rozwiązanie, które pozwoli ustalić wartość podatku i przyspieszy proces zebrania danych będących podstawą do przygotowania deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1).
Deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 należy złożyć do 31 stycznia każdego roku, jak również w trakcie roku przy zmianach na nieruchomości, np. częściowej odsprzedaży bądź zakupie nowej nieruchomości. Podatek od nieruchomości może być opłacany w całości lub ratalnie w trakcie roku.
Podatek naliczany jest w oparciu o stawki, które co roku uchwalane są w poszczególnych gminach. Wysokość stawek nie może przekroczyć stawek maksymalnych opublikowanych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Aktualne podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. poz. 724).
Rozwiązanie, które wprowadziliśmy opiera się o zestaw narzędzi umożliwiających:

 • Wprowadzenie aktualnych stawek podatku obowiązujących na danym obszarze z wyszczególnieniem typu nieruchomości.
 • Historyczne przechowywanie informacji o obowiązujących stawkach podatku.
 • Wskazanie na środku trwałym stawki podatku oraz podstawy opodatkowania (powierzchnia lub wartość).
 • Aktualizację na środku trwałym informacji o stawce podatku oraz podstawie opodatkowania.
 • Historyczne przechowywanie na środku trwałym informacji o przypisanej do niego stawce podatku oraz podstawie opodatkowania.
 • Przygotowanie dokumentu naliczenia podatku od nieruchomości w oparciu o wbudowane algorytmy.

Wygenerowanie raportu będącego podstawą do przygotowania deklaracji na podatek od nieruchomości. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Ewidencja ryczałtowa Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2105), od dnia 01.01.2022 będą obowiązywać nowe stawki ryczałtu:

 • 12% – głównie dla przychodów związanych z wydawaniem oprogramowania komputerowego,
 • 14% – głównie dla przychodów dotyczących świadczenia usług opieki zdrowotnej i architektonicznych).

Szczegółowe dane: wykaz przychodów i PKWiU znajdują się w ustawie.
W związku z tymi zmianami dodaliśmy w programie obsługę nowych stawek ryczałtu. Będą one dostępne na dokumentach, w ewidencji przychodów oraz uwzględnione w zaliczce na podatek ryczałtowy i w wydrukach: Ewidencja przychodów – wydruk szeroki, Zaliczka podatku zryczałtowanego oraz Zestawienie do PIT-28. W przypadku zaliczki na podatek ryczałtowy, dodaliśmy nowy formularz zaliczki, zawierający informacje o nowododanych stawkach.
Uwaga: Do wyliczenia zaliczki za miesiąc grudzień 2021 należy zastosować dotychczasowy formularz zaliczki, który na liście Zaliczka na podatek ryczałtowy jest dostępny pod nazwą „Ryczałt do 2021”. Zaliczki za okresy od stycznia 2022 powinny być obliczane na formularzu „Ryczałt”. Dodatkowo dla każdego formularza są dostępne dedykowane wydruki zaliczki z poziomu formularza deklaracji oraz przebudowany został wydruk Zestawienie do PIT-28, dostępny z listy zaliczek.

Deklaracje PIT Zaktualizowaliśmy w konfiguracji programu dotyczącej podatku dochodowego roczną ulgę podatkową oraz kwotę, po przekroczeniu której obowiązuje drugi próg podatkowy. Od 1 stycznia 2022 roku roczna ulga podatkowa wynosi 5100 a drugi próg podatkowy obowiązuje po przekroczeniu 120 000. Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105).

Ewidencja pojazdów\Opłaty za środowisko W związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 w konfiguracji programu zaktualizowaliśmy tabelę opłat za korzystanie ze środowiska (Narzędzia/Opcje/Ewidencja pojazdów/Środowisko/Rodzaje silników).

Dokumenty Ewidencji Dodaliśmy możliwość sprawdzania statusu VAT kontrahenta z poziomu dokumentu ewidencji za pomocą nowej czynności „Status VAT kontrahenta”. Funkcjonalność jest dostępna po wprowadzeniu podmiotu na formularzu dokumentu ewidencji, który posiada zakładkę VAT. W przypadku kontrahentów z krajowym numerem NIP, sprawdzany jest status w Wykazie podatników VAT lub Bazie VAT MF, w zależności od ustawionego w konfiguracji programu sposobu weryfikacji. Dla kontrahentów z unijnym numerem VAT sprawdzany jest status w Bazie VIES. Status kontrahenta w Wykazie podatników VAT jest sprawdzany zgodnie z datą operacji ustawioną na dokumencie. Dodatkowo dla tej metody jest możliwość dodawania rachunków bankowych do kartoteki kontrahenta. W przypadku Bazy VAT MF i Bazy VIES, weryfikacja odbywa się w oparciu o historię statusów zapisanych na kartotece kontrahenta. Jeżeli w historii nie zostanie odnaleziony status aktualny na dzień operacji, wówczas weryfikacja odbędzie się według daty bieżącej.

Poprawione funkcje

JPK Poprawiliśmy oznaczanie ujemnych korekt sprzedaży opodatkowanych na zasadzie marży w pliku JPK_V7. Przed zmianą takie transakcje w JPK nie zawierały znacznika Sprzedaz_VATMarza z kwotą brutto korekty, po zmianie kwota brutto takich korekt jest ujmowana ze znacznikiem.

Wydruki

Obroty i salda Na wydrukach: Zestawienie obrotów i sald oraz Zestawienie obrotów i sald – szeroki w mechanizmie wydruków XtraReports dodaliśmy podsumowanie stron. Aktualnie na każdej stronie znajdują się wiersze: Suma strony, Z przeniesienia oraz Narastająco.

Moduł Praca hybrydowa
Funkcjonalności

Praca hybrydowa Zmieniliśmy nazwę obszaru Praca Zdalna na obszar Praca hybrydowa.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Asystent formularza W polach zawierających tekst formatowany (np. na zakładce Asystent/Notatki) poprawiono możliwość wstawiania linków do stron www.

Zastępstwa Poprawiliśmy działanie funkcji zastępstw w pulpitach pracowniczych w przypadku, gdy osobie zastępowanej został wyłączony dostęp do Pulpitu Pracownika. W poprzedniej wersji w takim przypadku przy próbie zalogowania się na zastępstwo pojawiał się błąd „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu„. Aktualnie na oknie wyboru kontekstu autoryzacji nie jest w ogóle wyświetlana możliwość wybrania zastępstwa za pracownika z wyłączonym dostępem www.

Moduł Pulpit Pracownika
Poprawione funkcje

Elektroniczna Dokumentacja Pracownicza Zmieniliśmy sposób wyświetlania treści poświadczenia odbioru widocznego w Pulpicie pracownika podczas potwierdzania odbioru dokumentu. Dotychczas było ono wyświetlane w formie etykiety, a obecnie jest jako pole tekstowe do odczytu, dzięki czemu wprowadzony tekst nie zostaje ucięty. Własną definicję poświadczenia odbioru można utworzyć z poziomu listy Podgląd tabel/Core/DefinicjaPoświadczeniaOdbioru za pomocą przycisku „Nowy(Definicja poświadczenia odbioru)” lub w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych z poziomu definicji dokumentu dodatkowego np. „Wydruk PIT-11” na zakładce Pracownicy/Poświadczenie odbioru przy użyciu skrótu „Shift + F4”.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Sprzedaż Dodaliśmy na formularzu faktury sprzedaży na liście pozycji kolumnę Pełna nazwa na wydruku, dzięki czemu można wprowadzić na wydruk faktury inną nazwę towaru/usługi niż ta wynikająca bezpośrednio z kartoteki. Funkcja jest przydatna szczególnie w przypadku incydentalnych sprzedaży lub transakcji usługowych, które wymagają indywidualnego doprecyzowania.
Uwaga: Pole jest aktywne, jeżeli na kartotece towaru/usługi pole Dozwolona edycja opisu towaru na dokumencie jest zaznaczone na Tak.

Księgowość Na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty czynność Przekaż dokumenty umieściliśmy bezpośrednio jako przycisk w menu listy. Zmiana poprawia ergonomię przekazywania dokumentów do biura rachunkowego.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Deklaracje ZUS Umożliwiliśmy pobieranie do deklaracji ZUS IWA kodu PKD dla danego oddziału w przypadku obsługi firm wielooddziałowych w ramach jednej bazy. Dotychczas wartość PKD w takich przypadkach była pobierana z konfiguracji z zakładki Narzędzia/Opcje/Firma/Dane o działalności. Obecnie kod PKD będzie pobierany do deklaracji ZUS IWA z odpowiedniego oddziału. W tym celu w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Firma/Oddziały firmy na formularzu oddziału firmy w zakładce Deklaracje/Ogólne w sekcji „Dodatkowe informacje o oddziale” dodaliśmy parametr „PKD”.

Wydruki

Wydruki Udostępniliśmy wydruk „Pracownicy zewnętrzni”. Raport jest dostępny z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja pracowników”. Na wydruku są wykazani pracownicy zewnętrzni, okres i numer umowy.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Zastępstwa Na formularzu definicji zastępstwa dodano nowe pole Widoczność pola Wybrane uprawnienia. Steruje ono widocznością pola Wybrane uprawnienia na formularzu zastępstwa, w którym możemy wskazać z jakich uprawnień zastępowanego może skorzystać zastępujący. Pole zostało przygotowane do obsługi rozszerzonych uprawnień operatorów. W polu Wybrane uprawnienia na formularzu zastępstwa, zwracana jest lista uprawnień przypisanych operatorowi wskazanemu w polu Uprawnienia Zastępującego. Pole nie jest widoczne, jeżeli w polu Zastępowany wskazany jest pracownik. Sterujące do tej pory widocznością Wybranych uprawnień na formularzu zastępstwa pole Prawa operatora określane za pomocą definiowanych uprawnień na zakładce Systemowe/Ustawienia w sekcji Funkcje dodatkowe zostało usunięte z formularza, natomiast z kodu zostanie usunięte wraz z wersją 2212.0.0.

Zastępstwa Na formularzu definicji zastępstwa dodano nowe pole Widoczność pola Przejmowane obowiązki. Steruje ono widocznością pola Przejmowane obowiązki na formularzu zastępstwa, które pozwala na określenie czy zastępujący ma przejąć jedynie obowiązki zastępowanego, czy także innych użytkowników. Mechanizm ten zadziała tylko wtedy, gdy zastępowany z dodawanego zastępstwa jest także zastępującym w innym zastępstwie, które jest w stanie aktywnym. Możliwe jest stworzenie wielopoziomowej struktury zastępstw, pozwalającej na przejmowanie obowiązków od wielu użytkowników. Funkcjonalność obsługuje także rozszerzone uprawnienia operatorów.

Zastępstwa W definicjach harmonogramów zadań powiązanych z procesem Zastępstwo zmieniono czas pierwszego wywołania na godzinę 00:00 w dniu zmiany stanu zastępstwa z Oczekujący na Aktywny lub z Aktywny na Zakończony. Priorytet harmonogramów został ustawiony domyślnie na 1. Zmiana ta rozwiązuje problemy z poprawnym przeliczaniem statusów zastępstw pracowników i operatorów.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Poprawione funkcje

e-wnioski Przywróciliśmy czynność seryjną „Dodaj wnioski zlecenia nadgodzin”. Czynność dostępna jest w Pulpicie kierownika w zakładce Dane o pracownikach/Lista pracowników i pozwala dodać wnioski zlecenia nadgodzin dla zaznaczonych pracowników. Wnioski zostaną złożone, gdy na definicji dokumentu dodatkowego „e-wniosek zlecenie nadgodzin” w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych będą nadane prawa danych dla odpowiednich operatorów.

Facebook