Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Baza Poprawiliśmy przejście pomiędzy bazami danych z wykorzystaniem dodatku Praca na wielu bazach i korzystaniu z funkcjonalności Wybór dostępnych modułów. W wersji 2106.0.2 nie pojawiały się formularze z wyborem dostępnych modułów podczas przejścia do kolejnych baz slave.

Baza Poprawiliśmy obsługę baz slave przy wylogowywaniu z bazy master. Przy wyjściu z bazy głównej następuje automatyczne wylogowanie z baz podrzędnych.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźnik w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne:

  • „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)” dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 01.07.2021 przyjął wartość 109,9%. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS Mon. Pol. z 2021 r. poz. 870.
Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Procedury OSS i IOSS Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20.05.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163) udostępniliśmy możliwość przygotowania deklaracji VII-DO(1), która dedykowana jest do rozliczenia w procedurze IOSS. Rozwiązanie pozwoli Państwu na wygenerowanie deklaracji na podstawie dokumentów wystawionych w procedurze IOSS, wysłanie eDeklaracji w wersji roboczej i ostatecznej, a także sporządzenie wydruku deklaracji. Pierwszą deklarację VII-DO(1) należy złożyć rozliczając się za lipiec 2021 r. do 31.08.2021 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Złe długi VAT Zgodnie z ustawą z dnia 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe dokonaliśmy zmian w obrębie generowania korekt z tytułu złych długów VAT. Zgodnie z przepisami od 01.10.2021 r. korekty z tytułu złych długów będą generowane, jeżeli od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata licząc od końca roku, w którym została wystawiona. Do 30.09.2021 r. dokumenty mogą być korygowane według dotychczasowych przepisów, tj. w ciągu 2 lat.

Ewidencja dokumentów Czynność „Kopiuj dokument” na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty została rozbudowana o kopiowanie opisu dodatkowego na elemencie VAT.

Dodatki

Analizy MS Excel Poprawiliśmy błąd, który objawiał się brakiem okna logowania podczas ponownego przeliczania skoroszytu. Obecnie okno logowania pojawia się po każdorazowym przeliczeniu arkusza i dane są aktualizowane.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Magazyn nadgodzin Na liście Kadry i Płace/Kadry/Czas pracy/Rozliczenie czasu pracy udostępniliśmy w organizatorze widoku możliwość wyciągnięcia dodatkowych pól:

  • pole Workers.RozliczenieCzasu.Wnioski zwraca ilość godzin z danego dnia przypadającą na wnioski wprowadzone, ale nie zatwierdzone
  • pole Workers.RozliczenieCzasu.Wypłacone zwraca ilość godzin z danego dnia, która została oznaczona do wypłaty.

PKZP, ZFM Na definicji funduszu pożyczkowego w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/PKZP, ZFM…/Definicje PKZP, ZFM… na zakładce „Ogólne” dodaliśmy parametr „Jednostka organizacyjna” z możliwością wskazania jednostki organizacyjnej. Pozwoli to powiązać daną definicję funduszu z konkretną jednostką organizacyjną. W przypadku konieczności wskazania więcej niż jednej pozycji jednostki organizacyjnej dodaliśmy nową zakładkę „Jednostki organizacyjne”.

Facebook