Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Handel
Funkcjonalności

Dokumenty handlowe Umożliwiliśmy wystawianie faktur zakupu z unijnymi stawkami VAT. W tym celu dodaliśmy w definicji dokumentu opcję „inicjalizatora stawki” Zakupu dla kraju. Uwaga. Dokumenty zakupu z zagranicznymi stawkami VAT nie trafiają do rejestru VAT i muszą w związku z tym mieć przypisaną odpowiednią ewidencję, która to zapewnia.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Procedury OSS i IOSS Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163) udostępniliśmy możliwość przygotowania deklaracji VIU-DO(1), która dedykowana jest do rozliczenia w procedurze OSS. Rozwiązanie pozwoli Państwu na wygenerowanie deklaracji na podstawie dokumentów wystawionych w procedurze OSS, wysłanie eDeklaracji w wersji roboczej i ostatecznej, a także sporządzenie wydruku deklaracji. Pierwszą deklarację VIU-DO(1) należy złożyć rozliczając się za III kwartał 2021 r. do 31 października 2021 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Ewidencja dokumentów Udostępniliśmy możliwość ewidencjonowania oraz księgowania dokumentów zakupu na zagranicznej stawce podatku VAT. Funkcjonalność pozwala na rejestrowanie dokumentów o Typie: Zakup z elementami VAT na zagranicznej stawce VAT wprowadzonej w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Definicje stawek VAT) i w walucie kraju stawki. Wartości w walucie obcej na elementach VAT przeliczane są na PLN w polach: WartoscKsi.Netto, WartoscKsi.VAT, WartoscKsi.Brutto. Dokumenty zakupu na zagranicznej stawce podatku VAT nie tworzą zagranicznego rejestru VAT. Dodatkowo zabezpieczyliśmy system, aby takie dokumenty nie były brane pod uwagę w krajowych rozliczeniach VAT (Rejestr VAT oraz deklaracje). Funkcjonalność została dodana zarówno po stronie obszaru księgowego jak i obszaru handlowego.

Schematy księgowe W schemacie księgowym dla deklaracji rozliczeniowej dodaliśmy możliwość wyboru w trybie uproszczonym warunku na Typ deklaracji rozliczeniowej: VIU-DO. Nowy element jest dostępny dla całego schematu oraz dla pozycji schematu księgowego dla przedmiotu księgowania: Deklaracja oraz Płatności.

Praca na wielu bazach\Analizy baz danych Zmieniliśmy działanie przycisku Oblicz dostępnego na liście Analizy baz danych. Dotychczas, przycisk uruchamiał obliczanie danych dla wszystkich pozycji na liście, po zmianie wyliczenia wykonują się tylko dla zaznaczonych pozycji. Zmiana była niezbędna szczególnie w dużych instalacjach, w których ze względów wydajnościowych pożądane jest wyliczanie danych tylko dla zaznaczonych wierszy.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Kierownika
Wydruki

Czas pracy i nieobecności Poprawiliśmy działanie raportu „Zestawienie nieobecności”, który jest dostępny w Pulpicie kierownika w zakładce Czas pracy i nieobecności/Lista nieobecności. W przypadku wywołania powyższego wydruku zapis dotyczący danego pracownika był powielany w zależności od liczby występujących u niego nieobecności, co skutkowało nieprawidłowym sumowaniem i wyświetlaniem zawyżonej informacji o liczbie dni poszczególnych nieobecności. Obecnie raport pokazuje prawidłowe wartości.

Wersja platynowa

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Magazyn nadgodzin Poprawiliśmy składanie e-wniosku o odbiór nadgodzin za pracę w dniu wolnym oraz e-wniosku zlecenia odbioru nadgodzin za pracę w dniu wolnym. Dotychczas pracownik, który wypracował nadgodziny w dniu wolnym na wniosku mógł wskazać odbiór tych nadgodzin w formie całego dnia wolnego lub w stosunku 1:1, a zgodnie z przepisami za pracę w dzień wolny powinien odebrać cały dzień wolny. Obecnie w przypadku, gdy pracownik będzie pracował w dzień wolny krócej niż wynosi dobowa norma czasu pracy to e-wniosek o odbiór tych nadgodzin będzie obejmował cały dzień. Na e-wniosku o odbiór nadgodzin w polu „Czas” należy wpisać normę pracy z dnia, który będzie odbierany jako dzień wolny. Natomiast w przypadku, gdy pracownik w dzień wolny będzie pracował dłużej niż wynosi dobowa norma czasu pracy, to pierwszy e-wniosek o odbiór tych nadgodzin będzie obejmował cały dzień a kolejny pozostałe nadgodziny, które wykraczały poza normę.

Facebook