Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Baza Znaczna część zapytań do bazy danych została sparametryzowana. Oznacza to, że serwer SQL w trakcie pracy systemu może działać wydajniej, bo interpretacja i wykonanie zapytań po stronie serwera lepiej wykorzystuje tzw. plan zapytań. Struktura zapytań parametryzowanych jest cache-owana przez serwer SQL, dzięki czemu kolejne zapytania o podobnej konstrukcji wykonywane są szybciej (mniej czasu potrzeba na interpretację zapytania przez serwer). Ma to szczególne znaczenie w tych instalacjach, gdzie ten sam serwer SQL wykorzystywany jest nie tylko przez nasz system. Mechanizm parametryzacji dostępny jest dla wersji silników MS SQL 2016 i wyższych.

Wydruki Dodano możliwość zabezpieczenia hasłem (szyfrowania) wydruków PDF tworzonych w interfejsie (także w wersji multi) oraz z workerów przez mechanizm ReportResult. Potrzebne do tego narzędzia (klasy i interfejsy) zostały przeniesione z przestrzeni nazw Soneta.Business.Forms.ClientOperationProvider do Soneta.Business.Sign. Jeśli klasy z wcześniejszej przestrzeni nazw były używane w dodatkach, należy je odpowiednio zaktualizować.

Bezpieczeństwo Ze względów bezpieczeństwa usunięto wyświetlanie wskazówki dotyczącej hasła dostępu. Użytkownik zmieniając hasło nie ma możliwości wpisania takiej wskazówki, a po podaniu błędnego hasła podczas logowania, wskazówka nie jest wyświetlana.

Prawa Rozszerzono znaczenie prawa Lista – Ustawienia kolorów dostępnego z poziomu Inne/Pozostałe/Simple. Do tej pory prawo było odpowiedzialne za zakładkę Wygląd w Organizuj listę. W chwili obecnej to samo prawo dotyczy również zakładki Kolory w Organizuj listę.

Framework Dodano specjalny tryb aktualizacji danych z zapisów XML. Domyślnie każdy obiekt z relacjami do innych obiektów wczytywany jest poprzez zastąpienie istniejących – wszystkie istniejące są usuwane, następnie wczytywane z danych XML. Niektóre obiekty nie pozwalają na usunięcie wszystkich relacji ze względu na konieczność zachowania integralności bazy danych, np. DbTupleDefinition. Przez co import tych definicji z XML do tej pory nie był możliwy. Dla wybranych typów obiektów obecnie stosowany jest tryb aktualizacji – obiekty relacji zarówno w bazie jak i w XML są aktualizowane bez uprzedniego usuwania. Zmiany dotyczą czynności importu zapisów z XML, a w workerach klasy SessionReader.

Poprawione funkcje

Baza Dla baz MS SQL wprowadzono sprawdzanie tzw. poziomu kompatybilności (COMPATIBILITY_LEVEL). Konstrukcja niektórych zapytań SQL do bazy zależy nie tylko rodzaju silnika bazodanowego, ale także od jego wersji. Dla silnika MS SQL do tej pory była sprawdzana wersja samego silnika i zależnie od wersji w zapytaniach mogły być wykorzystywane specyficzne własności SQL. Obecnie poza weryfikacją wersji silnika, sprawdzany jest także poziom kompatybilności ustawiony dla danej bazy. Rekomendujemy nie stosowanie w bazach danych poziomu kompatybilności innego, niż domyślny dla danej wersji serwera SQL.

Interfejs użytkownika Poprawiono działanie podlisty utworzonej do listy Rozrachunki wg kontrahentów dostępną w Ewidencji Środków Pieniężnych. Rozwiązano problem pojawiającego się komunikatu z błędem po wejściu na danego Kontrahenta z poziomu podlisty. Skutkowało to brakiem możliwości przejścia na listę Rozrachunki wg dokumentów z wyfiltrowanym Kontrahentem bezpośrednio z podlisty.

Interfejs użytkownika Poprawiono informację podpowiadającą się podczas kasowania logów za pomocą czynności Czyść i Czyść wszystko.

Interfejs użytkownika Poprawiono komunikaty błędów użytkownika polegających na nieprawidłowym użyciu metod pobierania cech (FeaturesCollection.GetString, GetInt, GetDecimal etc.). Wcześniej, zamiast typu oczekiwanego, w komunikacie błędu był podawany typ faktyczny.

Bezpieczeństwo Udoskonalono logowanie zmian treści dla pola Nazwa na formularzu Kontrahent do tabeli ChangeInfos przy włączonym Logu zapisów jako Treść w konfiguracji logowania zmian do tabel.

Środowisko Poprawiono zapamiętywanie ustawionego focus na wierszu widoku, gdy otwierany jest formularz edycji danego wiersza (obiektu). Dotyczy widoków prezentujących listę obiektów innego typu niż ten otwierany w formularzu edycyjnym po akcji dwukliku na wierszu, np. widok Rozliczeń Kasowych VAT i otwierany formularz Dokumentu.

Eksport import Przywrócono funkcjonalność umożliwiającą eksport dokumentu z listy do arkusza kalkulacyjnego. Od wersji 2106.0.0 zmienił się sposób eksportu dokumentów z listy do arkusza kalkulacyjnego. Do możliwości eksportu listy przy pomocy pliku .csv dodano także eksport listy przy pomocy pliku .xslx.

Framework Zmieniono implementację metody CfgAttributes.ToString() na potrzeby poprawy możliwego błędu stack-overflow w przypadku błędów przy tworzeniu wartości MemoText/MemoBin.

Instalatory Poprawiono mechanizm tworzenia skrótu do wersji 32-bitowej aplikacji w przypadku zaznaczenia opcji Skrót do wersji 32-bitowej w kreatorze instalacyjnym systemu.

Wydruki Naprawiono błąd dotyczący ustawiania parametru Oddział dla nagłówków wydruków REPX. W obecnej wersji ustawianie oddziału jest spójne z logiką użytą w innych częściach systemu (oddział na potrzeby wydruków odczytywany jest z obiektu, na którym sprawdzana jest obecność interfejsów w następującej kolejności: IOddziałNagłówkaDokumentuInfo, IDokumentKsiegowalny, IElementStrukturyFirmy).

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Wskaźniki Wprowadzona została poprawka w mechanizmie wyliczania się wskaźników BI, która rozwiązuje problem kasowania wartości wprowadzonej w polu danego formularza, po zwróceniu przez wskaźnik obliczonej wartości. Dotychczas np. podczas dodawania nowego kontrahenta w sytuacji, w której na formularzu kontrahenta znajdował się wskaźnik BI, wartość wprowadzona w danym polu mogła ulec wykasowaniu po wyliczeniu się wskaźnika, jeśli do momentu jego wyliczenia użytkownik nie przeszedł do innego pola. Przygotowana zmiana trale rozwiązuje ten problem.

Merytoryczne – obszar kadry i płace Zmodyfikowany został warunek na złączeniu w domenach BI_m_Analiza kalendarza pracy oraz BI_m_Analiza kalendarza pracy_zestaw podstawowy określający dni dla których występują nieobecności. Dzięki temu możliwe jest dowolne nazywanie dni, a o przypisaniu jako dzień pracy, wolny czy świąteczny decyduje wybrany na definicji dnia typ.

Merytoryczne – obszar handel Dodane zostały nowe modele danych w obszarze gospodarki magazynowej oraz zamówień zakupu i sprzedaży. Umożliwiają m. in. analizę bilansu stanu towarów, braków towarowych, wiekowania towarów w przedziałach czasu, planowania zakupów oraz średnich cen zakupów względem dostawców

Wizualizacje\Wykresy Wprowadzono zmiany usprawniające działanie kolumnowych wykresów grupowanych. Dotychczas, jeśli dla pola grupującego nie występował pełen zakres wartości np. jeśli pierwsze wystąpienie danych, analizowanych miesięcznie wg lat (pole grupujące), przypadło w czerwcu 2019 roku, to wartości dla tego roku pojawiały się na wykresie po wartościach dla lat 2020 i 2021. Poprawka rozwiązała problem, dzięki czemu dane mogą być prezentowane na wykresie we właściwej kolejności.

Modele danych Dodana została czynność Zmień dane źródłowe, dostępna dla definicji pól utworzonych przez użytkownika w modelach danych typu domena lub raport. Czynność umożliwia podmianę dotąd wykorzystywanego pola źródłowego na inne lub zamianę pola na pole wyliczane. W razie potrzeby dokonania podmiany źródła danego pola lub zamiany pola na pole wyliczane, nie trzeba już usuwać pól nadrzędnych, korzystających bezpośrednio lub pośrednio z tego pola.

Modele danych Wprowadzono szereg zmian
usprawniających zarządzanie prawami dostępu do modeli danych z poziomu
konfiguracji Paneli BI. Zmodyfikowana została czynność Ustaw prawo do paneli,
która od teraz umożliwia równoległe ustawienie praw dla operatorów (uprawnień)
do Panelu BI, a także do modeli danych, których wizualizacje znajdują się na
tym panelu. Ponadto udostępniono czynność Ustaw prawo do modeli danych, pozwalająca
na ustawienie praw do modeli danych, których wizualizacje znajdują się na
paneli, w stosunku do którego czynność zostanie zainicjowana.

Modele danych Poprawiono obsługę pól typu Czas, Czas sekund oraz Data-czas w BI, tak by ich wartości były w odpowiedni sposób prezentowane w domenach, wskaźnika i raportach. Wprowadzone zmiany pozwalają również na korzystanie z pól o typie Czas/Czas sekund w tworzonych wyliczeniach, a także umożliwiają wykorzystanie cech o takich typach wartości.

Panele BI\Wydruki Wprowadzono szereg zmian w ramach funkcjonalności wydruków w module BI. Udostępniona została m.in. możliwość drukowania dowolnej, pojedynczej wizualizacji, znajdującej się na Panelu BI. Nowy wydruk – „Wizualizacja BI” umożliwia przygotowanie raportu zawierającego wszystkie rekordy, które znajdują się na wizualizacji typu tabela, a także drukowania wykresów, czy też wskaźników w dowolnym rozmiarze, zgodnie z potrzebami użytkownika. Ponadto obsłużono możliwość drukowania Paneli BI formularzy, a także wprowadzono zmiany dzięki którym na wydrukach znajdują się informacje o parametrach filtrujących raportów, stanie danych oraz dodatkowe informacje opisowe. Dzięki zmianie użytkownik w wygenerowanym raporcie dostaje precyzyjną informację na temat zakresu zwracanych danych przez poszczególne wskaźniki, tabele czy też wykresy, stanu ich aktualności oraz dodatkową informację, w której np. opisane zostały zasady działania wskaźnika lub raportu.

Konfiguracja\Filtrowanie Zmodyfikowano mechanizm parametrów filtrujących dla wskaźników i raportów. Zmiana umożliwia filtrowanie wizualizacji na Panelach BI za pomocą parametru, który jest cechą referencyjną do tabeli Elementy słowników. Ustawianie parametru odbywa się poprzez wybór elementów słownika, ograniczonych wyłącznie do definicji, stanowiącej wartości słownikowe dla danej cechy (analogicznie jak ustawianie wartości tej cechy).

Panele BI Wprowadzona została modyfikacja w obszarze Poczty CRM, dzięki której możliwe jest przygotowywanie szablonów wiadomości dla Paneli BI. Zmiana umożliwia wysyłanie raportów generowanych z Paneli BI za pomocą poczty CRM w sposób analogiczny do pozostałych raportów generowanych w systemie.

Poprawione funkcje

Domeny Wprowadzono zmiany w mechanizmach odczytu danych z bazy danych, które są używane podczas obliczania modeli danych BI oraz podczas utrwalania modeli danych. Poprawka eliminuje problem niepełnego zwrotu danych podczas obliczania modeli danych, a także problemy z utrwalaniem modeli danych, które ujawniały się przez zapis niepełnego wolumenu danych lub poprzez przerwanie procesu utrwalania.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

Zasoby CRM Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości wyświetlenia, przy pomocy „Organizatora widoku” w tabeli ZasobCRM, właściwości „Zadanie”. Wraz z wydaniem tej wersji z solucji usunęliśmy następujące interfejsy (które zostały oznaczone w wersji jako obsolete):

 • Soneta.Core.IRowChangedNotifications<T> – do użycia Soneta.Business.Notifications.IRowChangedNotification
 • Soneta.Core.Notifications.IRowNotificationSenderService – do użycia Soneta.Business.Notifications.IRowNotificationService
 • Soneta.Core.Notifications.IEmailSenderService – do użycia Soneta.Business.Notifications.IEmailNotificationService

Korespondencja masowa Poprawiliśmy błąd polegający na nieuwzględnianiu zmian w Treści korespondencji seryjnej utworzonej na bazie już istniejącej poprzez użycie funkcji Kopiuj korespondencję. Od tej pory po skopiowaniu korespondencji i zmianie Treści odbiorca otrzyma poprawną wiadomość.

e-mail Poprawiliśmy błąd, który występował dla niektórych kontrahentów podczas wysyłania przy pomocy funkcji „Wyślij email pdf” z poziomu kartoteki kontrahenta wydruku „Status VAT”. Zmiana, którą wprowadziliśmy pozwala wysłać wiadomość bez pojawiania się błędu o treści: ” Istnieje już inny zapis w kluczu Wiadomość powiązana: Soneta.CRM.ElementEmail, Soneta.CRM.ElementEmail”.

Zadania i Zdarzenia Zmodyfikowaliśmy działanie filtrowania Zadań, które jest dostępne w ustawieniach Operatora na zakładce Filtrowania (Narzędzia\Opcje\Systemowe\Operatorzy). Od tej pory filtr ten będzie działał również dla listy Zdarzeń. Dzięki temu możliwym stanie się ograniczenie widoczności zarówno Zadań i Zdarzeń wyświetlanych na listach dla danego Operatora.

Moduł DMS
Funkcjonalności

Pozostałe W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Systemowe dodano nową zakładkę Przechowywanie plików, która łączy i porządkuje elementy związane z zarządzaniem załącznikami. W sekcji Ogólne można określić podstawowe parametry załączników: maksymalny rozmiar, zakazane lub dozwolone rozszerzenia.Sekcja Miejsce przechowywania plików pozwala na wskazanie gdzie będą zapisywane załączniki:

 • Operacyjna baza danych – to wartość domyślna. Dla oszczędności miejsca pliki mogą być przechowywane w formie skompresowanej.
 • Folder – pozwala na wskazanie miejsca na udziale sieciowym lub komputerze lokalnym, w którym będą przechowywane załączniki. Możliwe jest dodatkowe zabezpieczenie folderu loginem i hasłem użytkownika Windows.
 • Folder zabezpieczony – pliki także są przechowywane we wskazanym folderze na udziale sieciowym lub komputerze lokalnym, jednak są chronione przed nieuprawnionym dostępem dzięki algorytmowi szyfrującemu. Możemy także zabezpieczyć folder loginem i hasłem użytkownika Windows.

W zakładce dodano nowe czynności:

 • Przenieś pliki – pozwala na zmianę lub ujednolicenie sposobu przechowywania plików poza operacyjną bazą danych: można przenieść je do nowego folderu lub do folderu zabezpieczonego.
 • Wyczyść pliki – dostępna jeśli w konfiguracji wybrano Folder zabezpieczony. W tym przypadku skasowania załącznika z poziomu obiektu w systemie nie następuje usunięcie fizycznego pliku z dysku. Czynność pozwala na usunięcie z lokalizacji na dysku załączników skasowanych w bazie danych.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Płatności dokumentów handlowych Dodano obsługę terminali płatniczych działających w serwisach Elavon i eService.

EDI Zmodyfikowano definicję EDI do importu JPK_FA. W celu optymalizacji w przypadku, gdy w importowanym pliku wystąpi dokument z kontrahentem bez NIP, kontrahent nie jest dodawany do bazy, do dokumentu podstawia się incydentalny z uzupełnionymi na dokumencie danymi.

EDI Umożliwiono tworzenie definicji EDI/Integratora na podstawie wzorcowego pliku XML lub XSD.

EDI Umożliwiono kopiowanie węzłów definicji EDI/Integratora.

Dokumenty handlowe W definicji dokumentu wprowadzono osobne pola dla nazw cech dokumentu i pozycji wymaganych podczas zatwierdzania. Dotychczas cechy dla pozycji i nagłówka zapisywane były w jednym polu, co stwarzało problemy w przypadku, gdy dla pozycji i nagłówka zdefiniowano cechy o takich samych nazwach.

Towary Zwiększono długość pola z opisem kodu CN.

Towary Udostępniono obsługę towarów wariantowych, czyli takich, które mają kilka wariantów różniących się wartościami określonych cech. Obecnie można tworzyć towar wariantowy z kolekcją wariantów. Obrotowi magazynowemu podlegają tylko warianty.

Relacje dokumentów Umożliwiono jednoczesne zastosowanie ustawienia 1:n (wiele z jednego) i n:1 (jeden z wielu) w definicji relacji handlowo-magazynowej. Dotyczy to odwróconego obiegu dokumentów. W jednej sekwencji wystawianych dokumentów można korzystać z jednego z tych ustawień. W kolejnej sekwencji można korzystać z drugiego ustawienia. Decyduje o tym sposób wystawienia pierwszego dokumentu w relacji.

Korekty dokumentów Obsłużono w nowy sposób przypadek wykonywania korekty ilościowej dokumentu rozchodu dla zablokowanego towaru. Jeśli towar wraca do magazynu (korekta ilościowa na minus), to jest odblokowywany, przy czym zostaje wyświetlony odpowiedni komunikat. Towar jest dodatkowo oznaczany jako Do wyprzedaży.

Poprawione funkcje

Dokumenty handlowe Poprawiono drukowanie miejsca dostawy na dokumentach. Dotychczas miejsce dostawy drukowało się niepotrzebnie, gdy w kartotece kontrahenta zmieniono dane adresowe.

Dokumenty handlowe Poprawiono przenoszenie pracownika z dokumentu nadrzędnego na podrzędny w podstawowym obiegu dokumentów z podrzędnym powstającym automatycznie (ZK->PZ).

Dokumenty handlowe Poprawiono błąd, który powodował zamknięcie systemu w specyficznym scenariuszu edycji dokumentu handlowego polegającym na wielokrotnej zmianie kontrahenta i miejsca dostawy.

Dokumenty handlowe Poprawiono wyświetlanie danych na zakładce Marża dokumentu handlowego. Przywrócono automatyczne odświeżanie danych po zmianach w pozycjach dokumentu.

Dokumenty handlowe Poprawiono ustawianie stawki VAT w pozycji usługowej w przypadku zagranicznego kontrahenta, który nie jest podatnikiem VAT. W takim przypadku stawka inicjowała się jako 0% albo np, a powinna jako krajowa.

Dokumenty handlowe Obsłużono kopiowanie cech z dostawy (zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu) w przypadku tworzenia dokumentu z listy zasobów.

Dokumenty handlowe Poprawiono drukowanie nazwy miejscowości w danych z pieczątki w przypadku, gdy wypełniono pole Poczta.

Umowy cykliczne Poprawiono wyliczanie wartości pozycji faktury w specyficznym przypadku, gdy umowa zawiera wiele pozycji, a aneksem skorygowano tylko niektóre. W takim przypadku niewłaściwie wyliczała się wartości pozycji niekorygowanych.

EDI Poprawiono standardową definicję Faktura FV/ZK EC. Występowała niezgodność nazewnictwa jednego z pól dla korekty ze specyfikacją ECOD.

Dokumenty magazynowe Poprawiono przenoszenie wartości magazynowej z ZK2 na KPZ2 w przypadku generowania KPZ w związku dodaniem kosztów dodatkowych na fakturze. Dotąd wartość przenosiła się niepoprawnie w przypadku, gdy wartości na PZ były liczone metodą od brutto.

Dokumenty magazynowe Poprawiono dodawanie pozycji dokumentu magazynowego poprzez skanowanie kodu kreskowego partii. Nie działało ono w specyficznym przypadku, gdy w definicji dokumentu ustawiono Cenę dostawy.

Płatności dokumentów handlowych Poprawiono tworzenie automatycznej kompensaty płatności pomiędzy fakturą i jej korektą. Dotychczas kompensata nie tworzyła się, jeśli na fakturze płatnik był różny od nabywcy.

Deklaracja Intrastat Poprawiono wyświetlanie danych na zakładce Pola formularza deklaracji Intrastat.

Deklaracja Intrastat Poprawiono wybór definicji XML do generowania deklaracji Intrastat (jako pliku). Dotychczas niepotrzebnie dostępne były do wyboru zablokowane definicje.

Kompletacja Poprawiono działanie kompletacji. Dotychczas w specyficznym przypadku (kompletacja generowana z zamówienia i zastosowanie zamienników) tworzony produkt miał niewłaściwą wartośc.

Dokumenty fiskalizowane Poprawiono działanie czynności do generowania raportu fiskalnego. Dotychczas w specyficznych przypadkach do tworzonego dokumentu ewidencji przyłączały się niepotrzebnie dokumenty, które powstały w wyniku kopiowania.

Towary Poprawiono wyświetlanie danych na zakładce Zamówienia karty towaru. Dotąd dane nie wyświetlały się poprawnie po ustawieniu filtra dotyczącego relacji.

Zamówienia i oferty Dodano weryfikację edycji dat rezerwacji w zamówieniu algorytmicznym. Dotychczas można było wpisać datę końcową wcześniejszą od początkowej.

Dodatki

e-Sklepy Konektor Dodano obsługę towarów wariantowych w komunikacji z platformami Magento, PrestaShop, WooCommerce.

Kurierzy Dodano obsługę kolejnych dodatkowych usług kuriera DHL.

Kurierzy Poprawiono automatyczne ustawianie adresu nadania przesyłki w dokumencie handlowym. Dotychczas adres nie ustawiał się w przypadku, gdy dokument był importowany za pomocą mechanizmów EDI/Integratora.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

PFRON Na liście Kadry i płace/Deklaracje PFRON dodaliśmy Deklarację DEK-R. Jest to deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rozliczenie wpłat. Na formularzu deklaracji pod drukarką udostępniliśmy wydruk „Deklaracja DEK-R”.

Nagrody Na formularzu „Nagrody”, „Kary”, „Świadczenia socjalnego” w sekcji „Rozliczenie” dodaliśmy pole „Okres”. Jeżeli element rozliczający np. „Nagrody” zostanie zdefiniowany jako element okresowy, to będzie wypłacany przez podany okres na formularzu nagrody.

Czas Pracy W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje stref dodaliśmy nową strefę czasu pracy o nazwie „Wyjście służbowe”. Strefa ta zwiększa czas pracy i daje możliwość odnotowania faktycznych godzin wyjścia służbowego.

Poprawione funkcje

Kalendarz(czas pracy) Poprawiliśmy rozliczanie nadgodzin dobowych w przypadku, gdy pracownik w danym dniu przebywał na nieobecności usprawiedliwionej na godziny, a następnie pracował w nadgodzinach.

Wydruki

Deklaracje GUS Na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy pod drukarką w sekcji „GUS” dodaliśmy raport „Zestawienie Z-14”. Jest to sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej i innych jednostkach. Dodatkowo w celu obsłużenia wydruku „GUS Z-14” dodaliśmy na kartotece pracownika w zakładce Kadry – pozostałe/Dane statystyczne parametr „Rodzaj zatrudnienia” ze słownikiem wartości dozwolonych: „Osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej”, „Pozostali członkowie korpusu służby cywilnej”, „Żołnierze i funkcjonariusze” oraz „Pozostali” (wartość domyślna). W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia w zakładce „Dane statystyczne” do parametru „Rodzaj składnika wynagrodzenia” dodaliśmy do słownika pozycję „Nagrody i premie uznaniowe”.

Wydruki Na listach kadrowych do wydruków dostępnych pod drukarką dodaliśmy do sekcji „ZPCHR” raport „Deklaracja DEK-I-a”. Jest to deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Moduł Pulpit Pracownika
Funkcjonalności

Struktura Organizacyjna W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ogólne/Struktury organizacyjne na definicji struktury organizacyjnej wprowadziliśmy parametr „Okres ważności powiązania”, który pozwala na przypięcie elementu struktury organizacyjnej do pracownika w zakresie czasowym. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Raporty EŚP Dla czynności eksportu do księgowości wykonywanej dla raportów kasowo-bankowych dodaliśmy przenoszenie do pliku pola WALUTA_DOK w części ZAPIS_KB dla zapłat w walucie obcej.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dla filtra importu wyciągów bankowych: Kreator CSV dodaliśmy nowy wariant dla formatowania kwoty – Liczba z separatorem tysięcy ’,’, umożliwiający zaczytywanie wyciągów z kwotami z separatorem tysiąca w formie przecinka.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Poprawiliśmy w bankowości online mechanizm pobierania wyciągów w PDF. Przed zmianą, w przypadku wskazania okresu dłuższego okresu niż jeden dzień, pobierały się wyciągi tylko z ostatniego dnia wskazanego okresu. Dodatkowo umożliwiliśmy zbiorcze zapisanie kilku zaznaczonych wyciągów.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Alior – poprawiliśmy formatowanie tytułu przelewów. Przed zmianą nie udawało się wyeksportować przelewów w niektórych przypadkach, kiedy w tytule występowały spacje.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice BNP Paribas – poprawiliśmy błąd występujący podczas eksportu przelewów, w przypadku, kiedy w danych na przelewie występowały niedozwolone przez webservice znaki.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Santander – umożliwiliśmy obsługę polskich znaków w przelewach online. Przed zmianą polskie znaki były zamieniane na ich odpowiedniki bez znaków diakrytycznych.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice banku BNP Paribas – podążając za zmianami w banku, zmieniliśmy nazwę serwisu bankowego. Aktualna nazwa serwisu to Goconnect Biznes. Zmiana nie ma wpływu na funkcjonalność.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Schematy księgowe W schemacie księgowym dla sprzedaży zbiorczej wprowadzono następujące zmiany:

 • dla przedmiotu księgowania: Pozycje handlowe sprzedaży zbiorczej dodano możliwość wyboru w trybie uproszczonym warunku na typ towaru, magazyn oraz cechę dokumentu handlowego,
 • usunięto przedmiot księgowania Informacje o pozycjach dokumentu handlowego, który nie miał zastosowania dla tego typu schematu księgowego.

Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie tworzenia schematów księgowych dla dokumentów sprzedaży zbiorczej.

Schematy księgowe W schemacie księgowym dla sprzedaży zbiorczej zmieniliśmy sposób wyliczania Kwoty płatności księguj zbiorczo, dostępnej dla przedmiotu księgowania Ewidencja. Dotychczas kwota ta była wyliczana jako suma należności i zobowiązań. Aktualnie jest wyliczana jako należności minus zobowiązania. Dzięki zmianie Kwota płatności księguj zbiorczo w przypadku korekt sprzedaży na minus zwraca wartość sprzedaży (należności) pomniejszoną o korekty (zobowiązania). Do zmiany dostosowaliśmy również wyświetlanie informacji o płatnościach na zakładce Ogólne dokumentu Sprzedaży zbiorczej.
Uwaga: w wyniku zmian powinniście Państwo zweryfikować istniejące schematy księgowe dla sprzedaży zbiorczej, w których wykorzystywana jest kwota płatności księguj zbiorczo, aby wartość zobowiązań nie została odjęta dwukrotnie.

Schematy księgowe W konfiguracji programu na liście Księgowość/Schematy księgowe umożliwiono dodawanie schematów księgowych według filtra Typ ewidencji. Dotychczas schematy księgowe dla danego typu dokumentu były dodawane za pomocą rozwijanej listy. Aktualnie odpowiedni typ jest inicjowany na podstawie filtra Typ ewidencji. W przypadku braku filtrowania listy według wspomnianego filtra, dodawanie schematów działa jak przed zmianami.

Importy i eksporty W funkcji eksportu oraz importu danych wg struktur plików XML (Optima) dodaliśmy obsługę dokumentów sprzedaży wystawionych w procedurze OSS/IOSS. Do eksportowanego pliku dodaliśmy nowe pola, zgodne ze strukturą plików XML do pracy rozproszonej:

 • PODATEK_W_OSS (status dokumentu),
 • DEKLARACJA_OSS (kwartał deklaracji – tylko jeśli OSS),
 • KOD_KRAJU_ODBIORCY (kod kraju stawek VAT),
 • KRAJ_WYDANIA_W (kraj wydania z nagłówka VAT),
 • WALUTA (waluta elementów VAT),
 • DATA_KURSU (pobierana z daty operacji)
 • NETTO_SYS i VAT_SYS (wartości przeliczone z pól: WartoscKsi.Netto, WartoscKsi.VAT).

W zakresie importu pola:

 • KRAJ_WYDANIA_W – przenosi informacje do pola: Kraj wydania na nagłówku VAT dokumentu,
 • KOD_KRAJU_ODBIORCY – decyduje o wyszukiwaniu stawek VAT wg danego kraju,
 • WALUTA – jeśli jest podana określa walutę tabelki VAT (jeżeli jest brak to wskazuje PLN).

Importy i eksporty W funkcji eksportu oraz importu danych wg struktur plików XML (Optima) dodaliśmy obsługę dokumentów sprzedaży zbiorczej, których źródłem są paragony. W czynności Eksport dokumentów, dostępnej na liście Dokumenty w Ewidencji dokumentów dodaliśmy możliwość eksportowania dokumentów sprzedaży o typie: Sprzedaż zbiorcza ewidencja. Poprzez funkcję importu: Dokumenty handlowe i Raporty KB (XML) dokumenty sprzedaży zbiorczej trafiają do wskazanej definicji dokumentu o typie: Sprzedaż ewidencja.

Importy Usprawniliśmy import dokumentów zakupu i sprzedaży oraz kontrahentów wykonywany za pomocą funkcji Importuj zapisy/Dokumenty handlowe i raporty KB (XML). Zmiana dotyczy importu w przypadku wystąpienia w jednym pliku wielu węzłów: <REJESTRY_SPRZEDAZY_VAT>, <REJESTRY_ZAKUPU_VAT> lub <KONTRAHENCI>. Dotychczas importowane były dane tylko z pierwszego z wymienionych węzłów. Aktualnie wczytywane są dokumenty i kontrahenci ze wszystkich powtarzających się węzłów.

Importy W funkcji importu danych wg struktur plików XML (Optima) dodano obsługę importu statusu kontrahenta (Podmiot gospodarczy/Finalny), którego ustawienie przenosi się na kartotekę kontrahenta. Jeżeli w eksportowym pliku jest ustawienie: <FINALNY>Tak</FINALNY> to kartoteka kontrahenta zakłada się ze statusem: Finalny. Jeżeli w pliku jest: <FINALNY>Nie</FINALNY> to kartoteka zakłada się ze statusem: Podmiot gospodarczy.

Praca na wielu bazach\Operator Zmodyfikowaliśmy działanie czynności Dodaj operatora… z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Praca na wielu bazach oraz Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy dostępnej przy pracy z dodatkiem Praca na wielu bazach. Dodaliśmy opcję „Wyzeruj, importuj i ustaw” w Trybie ustawienia ról, która zeruje wszystkie ustawienia ról przypisanych dla operatora w bazie slave i ustawia je zgodnie z zaznaczonymi w bazie master. Dodatkowo działa dla ról oznaczonych jako Standard. Zmieniliśmy również działanie „Wymuś import i ustaw. Dotychczas funkcja nie nadpisywała zmian dla ról w bazie slave oznaczonych flagą Standard, natomiast obecnie modyfikuje zmiany dla tego typu ról.

Praca na wielu bazach\Ustawienia W konfiguracji Praca na wielu bazach/Algorytmy dodaliśmy mechanizm IntelliSense oraz możliwość sprawdzenia wpisanego kodu. Podobnie, przycisk Sprawdź kod dodaliśmy w konfiguracji Opis analityczny/Kwota dodatkowa oraz Rozszerzenie. Dzięki tym zmianom, możliwe jest w tych miejscach szybsze wprowadzenie oraz weryfikacja algorytmu.

Poprawione funkcje

Obroty i salda Poprawiliśmy sposób prezentacji danych na liście Księgowość/Obroty i salda w polu: Workers.ObrotyKonta.PerSaldoPoczatkowe. Dotychczas w tym polu były pobierane niewłaściwe wartości w miesiącu, w którym pojawiły się pierwsze obroty na koncie. Po zmianie dane w polu są prezentowane poprawnie.

Wydruki

Zestawienia księgowe Udoskonaliliśmy wydruk Zestawienie księgowe – informacja szczegółowa w mechanizmie wydruków Xtra Reports. Aktualnie wydruk przedstawia osobne tabele dla każdej kolumny zestawienia księgowego oraz możliwy jest wybór szczegółowości prezentowanych na raporcie danych za pomocą dodanego parametru wydruku o nazwie Szczegóły.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Konsola Produkcyjna Przygotowano nowy dedykowany komponent do rejestracji zdarzeń produkcyjnych. Konsola produkcyjna jako narzędzie dla pracowników produkcji zawiera komplet danych w jednym miejscu, a są to m.in informacje o kodzie i nazwie operacji, numerze zlecenia, czy ilości do wykonania. Operator Konsoli produkcyjnej ma m.in. możliwość zarejestrowania czasu rozpoczęcia operacji, podglądu załączników, podglądu przypisanych do operacji surowców i produktów, a także wystawienia dla operacji dokumentów rozchodu surowców RWP i przyjęcia produktów PWP.

Awarie Wprowadzono możliwość zgłaszania Awarii powiązanej z zasobem produkcyjnym, oraz możliwość konwersji zarejestrowanej Awarii na Zlecenie Serwisowe (wymagany moduł Serwis). Zgłaszanie awarii możliwe jest także z poziomu Konsoli Produkcyjnej.

Operacje Z poziomu listy Operacje w zleceniach dodano dwa nowe przyciski: „Dołącz do operacji” oraz „Opuść operację”. Dołączenie do operacji przez operatora skutkuje zarejestrowaniem czasu rozpoczęcia pracy nad operacją oraz umożliwia mu wykonanie kolejnych akcji, jak zaraportowanie ilości wykonanej. Opuszczenie operacji jest zakończeniem pracy danego operatora na tej operacji. Przyciski dostępne są także z poziomu Konsoli produkcyjnej.

Operacje Dodano możliwość zaraportowania postępu czyli ilości wykonanej w ramach operacji. Przycisk dostępny jest z poziomu listy Operacje w zleceniach i jest aktywny tylko dla operacji ze stanem realizacji „Rozpoczęta” oraz dla użytkowników, którzy dołączyli/zalogowali się do tej operacji. Przycisk dostępny jest także z poziomu Konsoli produkcyjnej.

Operacje Rozbudowano działanie czynności „Aktualizuj technologie” dostępnej dla operacji wzorcowych o okno z wyborem parametrów, które mają zostać zaktualizowane. Funkcjonalność zaktualizuje operacje w wybranych technologiach, zgodnie ze wskazanymi obszarami zmian.

Operacje Na liście Operacje w zleceniach dodano checkboxy, dzięki którym można filtrować widok wyświetlanych operacji na pochodzące ze zleceń: zatwierdzonych (domyślnie), w buforze, zakończonych, anulowanych.

Akordy Udostępniono opcję pozwalającą na tworzenie definicji akordów z obszaru Produkcja, a także opcję pozwalającą na oznaczenie operacji jako rozliczanej akordowo z możliwością wskazania, który akord ma zastosowanie.

Akordy Udostępniono opcję eksportu informacji o aktywności pracownika w operacjach technologicznych rozliczanych akordowo, co pozwala uwzględnić tę aktywność w naliczaniu wynagrodzenia z poziomu modułu Kadry i płace.

Dokumenty magazynowe Uzupełniono listę Produkcja/Dokumenty magazynowe o dokument KPL. Uprzednio były tam już KPLW oraz KPLP.

Poprawione funkcje

Rezerwacje Poprawiony został mechanizm wyliczania ilości zapotrzebowania na surowce, wykorzystywany przez workery StanZapotrzebowania i StanMagazynu. Zmieniony został sposób wyznaczania ilości zapotrzebowania, z czasochłonnego dynamicznego liczenia na podstawie dokumentów, na statyczny referujący do danych na bieżąco utrwalanych w bazie. Dodano także czynność Przelicz ilość zapotrzebowania dla kartoteki towarowej.UWAGA Przed konwersją bazy zaleca się zakończenie historycznych zleceń produkcyjnych.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Harmonogram zadań Dodano rolę systemową Harmonogram Zadań do obsługi rozszerzonego systemu praw. Jest ona przeznaczona dla operatora Harmonogram Zadań.

Zastępstwa Dodano rolę systemową Pulpity Zastępca do obsługi rozszerzonego systemu praw. Umożliwia ona pracownikowi wyznaczonemu na zastępcę (przez czas zastępstwa) dostęp do funkcji modułu Pulpit Pracownika/Kierownika z uprawnieniami zastępowanego.

Poprawione funkcje

Powiadomienia workflow Poprawiono błąd działania „Przypominacza”, który uniemożliwiał odłożenie w czasie lub odrzucenie przypomnienia wygenerowanego dla zadań w procesach Workflow.

Moduł Praca zdalna
Funkcjonalności

Praca zdalna Dodaliśmy możliwość wiązania relacjami Zadań. W formularzu Zadania dostępna jest sekcja Zadania powiązane. Z jej poziomu możesz połączyć z Zadaniem inne Zadanie jedną z 3 relacji:

 • Zadanie powiązane
 • Zadanie poprzedzające
 • Zadanie następujące

Połączenie zadań relacją Zadanie powiązane ma charakter informacyjny. Oznaczenie zadania jako Zadanie poprzedzające lub Zadanie następujące spowoduje wyznaczenie kolejności w jakiej mają być wykonane Zadania. Zadanie oznaczone jako następujące ma ograniczone możliwości edycji (brak możliwości zmiany stanu i rejestrowania czasu pracy), dopóki dla powiązanego z nim Zadania poprzedzającego nie zostanie ustawiony stan nieaktywny. Dzięki tej funkcjonalności zadecydujesz w jakiej kolejności mają zostać wykonane Zadania. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Praca zdalna Dodaliśmy funkcjonalność wprowadzania komentarzy do Zadania. Od tej pory w sekcji Komentarze możesz wpisać swoje uwagi odnośnie zadania. Dzięki funkcji odpowiedzi na dodany komentarz, możesz prowadzić dyskusję z drugą osobą pracującą w systemie. Funkcjonalność pozwala wywołać danego użytkownika do udziału w dyskusji o zadaniu. Aby wywołać operatora lub pracownika, należy w komentarzu zastosować kombinacje klawiszy CTRL+SPACJA i wybrać z listy podpowiedzi operatora lub pracownika, którego chcemy wybrać. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Praca zdalna Dodaliśmy funkcjonalność pozwalającą wysyłać powiadomienia do użytkowników programu. W obszarze Praca zdalna dodaliśmy listę „Powiadomienia”. Z jej poziomu przy pomocy funkcji Wyślij powiadomienia, możesz wygenerować wiadomość, która zostanie wysłana do wskazanych odbiorców. Po wybraniu funkcji należy uzupełnić pola „Temat” iWiadomośćoraz w polu „Użytkownicy” wskazać adresatów, do których zostanie wysłane powiadomienie (Operatora systemu lub Pracownika). Odbiorca wiadomości po jej odczytaniu ma możliwość potwierdzenia przeczytania wiadomości poprzez kliknięcie przycisku Potwierdź, który dostępny jest dla wyświetlonego powiadomienia. Nadawca może sprawdzić potwierdzenie odczytania wiadomości z poziomu listy „Powiadomienia”. Dostęp do listy oraz funkcji oparty jest o posiadane prawa „Widocznalista”, „Wyświetl powiadomienia wszystkich operatorów” (Narzędzia\Opcje\Systemowe\Role\Prawa\PracaZdalna\Powiadomienia operatorów\pracowników\Simple) oraz „Wyślij powiadomienia” i „Synchronizuj powiadomienia” (Narzędzia\Opcje\Systemowe\Role\Prawa\PracaZdalna\Powiadomienia operatorów\pracowników\Worker). Poprawne działanie funkcjonalności wymaga także włączenia parametru „Wyświetlaj przypominacz”, który dostępny jest z w zakładce CRM w formularzu Operatora (Narzędzia\Opcje\Systemowe\Operatorzy). Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Praca zdalna Dodaliśmy funkcjonalność obserwowania Aktywności Pracy zdalnej. Dzięki niej otrzymasz powiadomienie w wypadku wprowadzenia zmian na obserwowanej aktywności. Aby oznaczyć aktywność jako obserwowaną na formularzu Zadania skorzystaj z przycisku „Obserwuj”. W celu otrzymania powiadomień musisz włączyć dla Operatora w ustawieniach konfiguracyjnych „Przypominacz”. Dlatego należy przejść do Narzędzia\Opcje\Systemowe\Operatorzy, otworzyć formularz operatora, przejść do zakładki CRM i w sekcji Taski włączyć parametr „Wyświetlaj przypominacz”. Funkcjonalność ta ułatwia zarządzanie prowadzonymi zadaniami. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Praca zdalna Zmodyfikowaliśmy funkcjonalność Dodawania czasu realizacji z poziomu listy Historia zmian. Od tej pory dla danej czynności wyświetlonej na liście można tylko jednokrotnie zarejestrować czas pracy poświęcony na jej wykonanie. Rozwiązanie to pozwala uniknąć wielokrotnego rejestrowania czasu pracy w nawiązaniu do tej samej czynności wykonanej w systemie.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Lookupy, słowniki, combo Na polach wyboru (np. kontrahent na dokumencie, towar na pozycji dokumentu handlowego) dodano możliwość otwarcia formularza wybranego zapisu poprzez wciśnięcie klawiszy Shift+F4. Aktualnie na polach wyboru lista podpowiedzi oraz formularz wybranego obiektu otwierają się wg następujących zasad:

 • jeżeli pole jest w trybie tylko do odczytu, wówczas kliknięcie w ikonę obok pola otwiera formularz obiektu.
 • jeżeli pole jest w trybie do edycji, wówczas kliknięcie w ikonę obok pola lub wciśnięcie klawisza F4 otwiera listę podpowiedzi, natomiast wciśnięcie klawiszy Shift+F4 otwiera formularz obiektu

Uwaga: otwieranie formularza działa tylko w modułach ERP, natomiast nie jest dostępne w pulpitach pracowniczych i pulpicie kontrahenta.

Konfiguracja W serwerze interfejsu użytkownika w technologii ASP.NET Core, w pliku productsettings.json został zmodyfikowany sposób zapisu parametrów będących listą. W szczególności dotyczy to konfigurowania adresów serwerów biznesowych. W przypadku jednego serwera biznesowego należy w pliku ustawić wartość parametru ProductSettings:Servers:DefaultW przypadku kilku serwerów należy dodać kolejne wpisy, np „ProductSettings”: { „Servers”: { „Default”: „127.0.0.1:22000”, „Server2”: „127.0.0.1:22001”,
„Server3”: „127.0.0.1:22002”
} }

Programowanie Wprowadzono zmiany w sposobie przekazywania parametrów do serwisu Soneta.WebAPI:

 1. Poprawiono mapowanie parametrów przekazywanych do metody InvokeServiceMethod. Przykładowo – jeśli metoda Get w serwisie Integratora posiada jeden parametr obiektowy, to wywołanie InvokeServiceMethod powinno jako MethodArgs przekazywać jeden obiekt w postaci JSON, np: „MethodArgs”: { „pars”: { „Search”: 1, „TableName”: „Kontrahenci”, „SchemaName”: „Kontrahenci” }
 2. Dodano możliwość przekazania do metody serwisu parametru typu lista (tablica).

Programowanie W serwisie Soneta.WebAPI zmieniono typ zwracanej odpowiedzi (Content Type) na application/json (wcześniej zwracany był typ text/plain).

Asystent formularza Na podglądzie załączników typu obrazy (image) oraz dokumenty PDF dodano przycisk umożliwiający wyświetlenie tych załączników na pełnym oknie przeglądarki.

Poprawione funkcje

Listy Poprawiono wyświetlanie list na panelach BI. W przypadku, gdy lista posiada dodatkowe parametry (np. wymaga wybrania kontrahenta), wówczas – w poprzedniej wersji – do czasu ustawienia tego parametru na liście wyświetlana była ikona sygnalizująca oczekiwanie na załadowanie listy.

Moduł CRM
Funkcjonalności

e-mail Zmieniliśmy pole wyświetlania treści wiadomości email. Pole „Treść” zmodyfikowaliśmy tak aby możliwe było przewijanie, zaznaczanie i kopiowanie jego zawartości. Ułatwi to użytkownikowi pracę z wiadomością email.

Poprawione funkcje

Pulpit Kontrahenta CRM Poprawiliśmy błąd polegający na wyświetleniu komunikatu: „Brak praw dostępu do danych. Typ zapisu Soneta.Config.CFGAtribute, ID:”, który pojawiał się przy próbie zalogowania do „Pulpitu Kontrahenta” bezpośrednio po przyznaniu prawa Pulpit kontrahenta – Zadania kontrahentów powiązanych (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Role/Prawa/Zadania/Zadania i zdarzenia/Simple/Pulpit kontrahenta – Zadania kontrahentów powiązanych). Wcześniej poprawne działanie „Pulpitu Kontrahenta” wymagało zrestartowania serwera. Od teraz nie trzeba wykonywać tej operacji.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Zmodyfikowaliśmy standardowe definicje: „e-wniosek o urlop wypoczynkowy” oraz „e-wniosek o opiekę (godz)” w zakresie nieobecności godzinowych. W przypadku pracowników z interpretacją kalendarza „Wg obecności”, po zatwierdzeniu wniosku o nieobecność godzinową, na czasie pracy pracownika zostanie wstawiona tylko nieobecność godzinowa, natomiast nie będzie uzupełniany pozostały przepracowany czas pracy. Czas pracy w opisanym przypadku będzie nanoszony z zapisów RCP.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał pobieranie historii operacji bankowych.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Rozrachunki Udostępniliśmy końcowym użytkownikom Pulpitu możliwość oznaczania dokumentów ewidencji oraz faktur sprzedaży jako rozliczone oraz możliwość usuwania tych rozliczeń. Funkcje dostępne są tylko dla uproszczonych form księgowości czyli dla Ewidencji Ryczałt oraz Księgi Przychodów i Rozchodów. Funkcjonalność pozwoli klientom biur rachunkowych kontrolować stan rozliczeń swoich dokumentów a księgowi w biurze rachunkowym będą mogli wykorzystać te dane np. do rozliczenia złych długów w VAT lub PIT. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Wydruki

Księgowość Dodaliśmy do wydruku Rozliczenie VAT dostępnego na liście Księgowość/Rejestr VAT możliwość wydrukowania oznaczeń VAT oraz poprawiliśmy ergonomię pracy z wydrukiem przez ustawienie domyślnych stawek VAT oraz okresu drukowanych rozliczeń.

Księgowość Na liście Deklaracji VAT poprawiliśmy kolejność dostępnych wydruków. Obecnie najbardziej aktualny pomocniczy wydruk deklaracji VAT-7(21) dostępny jest jako pierwszy do wyboru.

Pulpit Kontrahenta
Funkcjonalności

Dokumenty Na formularzu dokumentu ZO umożliwiono dodawanie nowego Miejsca dostawy. Dotychczas istniała tylko możliwość wyboru z dotychczasowych lokalizacji/miejsc dostawy.

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Wydruki W aplikacji mobilnej, dla wydruków wykonywanych w technologii REPX, dodano opcję wysyłania wydruku PDF e-mailem. Możliwość wysłania wydruku e-mailem uzależniona jest od standardowej konfiguracji poczty.

Interfejs użytkownika W aplikacji mobilnej na kafelkach w panelu użytkownika zostały dodane przyciski szybkiego przejścia do fukcji programu. Przykładowo – na kafelku „Powiadomienia” znajduje się przycisk otwierający listę wszystkich powiadomień. Dodane przyciski poprawiają ergonomię nawigacji po pulpicie i ułatwiają przejście do docelowej listy, na któej można wykonywać operacje.

Moduł Księga Inwentarzowa
Funkcjonalności

Dokumenty ŚT Udostępniliśmy możliwość przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych w aplikacji mobilnej na telefonie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Księgowość Udostępniliśmy użytkownikom korzystającym z Pulpitu Klienta Biura na smartfonach podgląd plików PDF, które są dodawane do dokumentów zakupu i sprzedaży w celu przekazania ich do biura rachunkowego. Po wybraniu pliku należy użyć przycisku Otwórz plik PDF i dokument otworzy się na telefonie w aplikacji dedykowanej obsłudze PDF. Przed zmianą taki podgląd nie był możliwy.

Księgowość Zmieniliśmy położenie przycisku przekazywania plików na formularzu dodawania dokumentu sprzedaży i zakupu na bardziej ergonomiczne i naturalne dla pracy na telefonach. Aktualnie przycisk dodawania plików położony jest na pierwszej pozycji formularza, dzięki czemu użytkownicy Pulpitu Klienta Biura korzystający z dostępu na smartfonach mogą zacząć przekazywanie dokumentów do swojego biura rachunkowego.

Poprawione funkcje

Panel użytkownika Poprawiliśmy formatowanie pól tekstowych widocznych na panelu w częściach Dane Biura Rachunkowego oraz Pulpit Klienta Biura Rachunkowego w ten sposób, żeby poprawiła się estetyka ich prezentacji podczas korzystania z Pulpitu na smartfonie oraz w przeglądarce. Aktualnie, jeżeli długość tekstu jest większa niż szerokość pola, można tekst przesunąć w płaszczyźnie poziomej, zamiast przesuwać góra-dół. Ponadto, dla użytkowników Pulpitu korzystających z dostępu mobilnego ustawiliśmy okno Pulpit Klienta Biura Rachunkowego domyślnie rozwinięte, po to, żeby ułatwić dostęp do przycisków funkcyjnych (Przekaż dokumenty księgowe, Wystaw fakturę sprzedaży itp).

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiono algorytm wyliczania możliwości dodania nowej definicji Innego wniosku dostępnego z poziomu Pulpit pracownika/Zadania i wnioski/Inne wnioski. W wersji 2106 z licencją platynową nie było możliwości dodania nowej definicji z poziomu Pulpitu pracownika.

Baza Usunięto nadmiarowe wpisy o nieudanych logowaniach do tabeli ChangeInfos w przypadku korzystania z dodatkowego poziomu uprawnień dla operatorów w wersji platynowej. Wpisy do tabeli ChangeInfos występowały w przypadku logowania operatora z różnymi uprawnieniami (entitles), zanim operator wybrał uprawnienie z listy.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Jednostki organizacyjne W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/Jednostki organizacyjne dodaliśmy parametr „Jednostki organizacyjne z historią powiązań”. Po włączeniu parametru możliwe jest ustawienie okresu obowiązywania jednostki organizacyjnej, zmiany jednostki nadrzędnej od wskazanej daty oraz zmiany nazwy jednostki lub kodu jednostki organizacyjnej od konkretnej daty. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Mechanizm weryfikacji czasu pracy Dodaliśmy możliwość weryfikowania czasu pracy pracowników, którzy wprowadzają czas pracy poprzez 'Pulpit pracy zdalnej’ bądź odbijają się podczas wejścia-wyjścia z pracy kartą RCP. Mechanizm weryfikacji uwzględnia nie tylko wejścia i wyjścia pracownika, ale także inne informacje wpływające na czas pracy pracownika czyli nieobecności, wyjścia prywatne, wnioski o nadgodziny itp. Pracownik musi mieć ustawioną interpretację kalendarza: wg obecności. Weryfikacja czasu pracy możliwa jest na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy. Udostępniliśmy rozbudowany formularz dnia, na którym zbierane są dane wpływające z różnych miejsc tj. wejścia/wyjścia, wnioski o nieobecności, nadgodziny. Po pozytywnym zweryfikowaniu taki czas pracy mogą Państwo nanieść na kalendarz pracownika. Na w/w liście oraz w Pulpicie kierownika na zestawieniu „Weryfikacja czasu pracy” dodaliśmy raport „Rozbieżności po weryfikacji dni RCP” wykazujący wszystkie zapisy błędne oraz wymagające weryfikacji.W Pulpicie kierownika udostępniliśmy zestawienie czasu pracy o nazwie: „Weryfikacja czasu pracy”, w Pulpicie pracownika natomiast zestawienie czasu pracy o nazwie „Korekta RCP”.Obsłużyliśmy trzy procesy niezbędne do weryfikacji czasu pracy:

 • Pracownik – Kierownik – Pracownik,
 • Operator działu HR – Pracownik – Operator działu HR,
 • Operator działu HR – Kierownik – Operator działu HR.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Moduł Workflow
Dodatki

Integracja OCR Rozbudowano predefiniowany format komunikatu OCR – ABBYY.xml o obsługę faktur z różnymi stawkami VAT. Od teraz możliwe jest obsłużenie dokumentów z kilkoma stawkami VAT, w tym ze stawką 0%.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Kadry i Płace
Poprawione funkcje

Magazyn nadgodzin Poprawiliśmy składanie dwóch wniosków na ten sam dzień: e-wniosku o wyjście prywatne oraz e-wniosku o odpracowanie wyjścia prywatnego. Wcześniej, gdy pracownik miał już złożony i zaakceptowany e-wniosek o wyjście prywatne, a następnie w tym samym dniu chciał złożyć e-wniosek o odpracowanie tego wyjścia to pojawiał się komunikat: „Wartość pola „Czas” jest wymagana ElementRozliczeniaCzasuPracy: WOWP/2021/…/?, Praca poza normą …”, który uniemożliwiał złożenie takiego wniosku. Obecnie powyższy komunikat już się nie pojawia i można złożyć e-wniosek. Poprawiliśmy również zapis widoczny na e-wnioskach związanych z czasem pracy w parametrze „Dzień pracy”. Aktualnie są tam pełne informacje o wszystkich strefach czasu pracy występujących w wybranym dniu.

Magazyn nadgodzin Poprawiliśmy składanie e-wniosków związanych z czasem pracy na dzień, który był wcześniej edytowany. Dotychczas w przypadku, gdy dany dzień był wyświetlany w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Czas pracy jako edytowany to w momencie, gdy pracownik złożył np. „e-wniosek o odbiór nadgodzin” na ten dzień to taki wniosek przechodził poprawnie cały proces i otrzymywał status „Zrealizowany”. Jednak na tym dniu w strefach czasu pracy nie zostawały naniesione zmiany wynikające z tego e-wniosku. Obecnie informacje ze składanych e-wniosków przenoszą się poprawnie. Wprowadzone poprawki dotyczą również możliwości składania kolejnego e-wniosku związanego z czasem pracy na ten sam dzień.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje dokumentów rozliczenia czasu pracy dodaliśmy definicję dokumentu rozliczenia czasu pracy o nazwie: „Wniosek o wyjście służbowe”, która zostanie wykorzystana w „e-wniosku o wyjście służbowe”.

Facebook