Ulotka – opis zmian: do wersji 2012.0.0 z dnia 16.12.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
    1. Systemowe
   1. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   2. Sprzedaż i CRM
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
    3. CRM
    4. Faktury
    5. Dodatki:
     1. Kurierzy
     2. Opłata cukrowa
   3. Handel i Magazyn
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
    3. Handel
    4. CRM
    5. Produkcja
    6. Faktury
    7. Dodatki:
     1. Kurierzy
     2. Opłata cukrowa
   4. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Business Intelligence
    3. Workflow
    4. Dodatki:
     1. Pracownicy Uczelni
     2. Czas Pracy
   5. Finanse i Księgowość
    1. Ewidencja Środków Pieniężnych
    2. Business Intelligence
    3. Księgowość
    4. Workflow
    5. Dodatki:
     1. Elektroniczne Wyciągi Bankowe
   6. Procesy
    1. Workflow
   7. Projekty i usługi
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
   8. Produkcja
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
    3. Handel
    4. Produkcja
  2. Wersja multi
    1. Systemowe
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Pulpit Kontrahenta
   2. Handel i Magazyn
    1. Pulpit Kontrahenta
   3. Kadry Płace i HR
    1. Pulpity HR
    2. Pulpit Kierownika
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow
  2. Wersja multi
    1. Systemowe
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Pulpity HR
    2. Workflow
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Wydajność Dla wybranych list z poziomu Organizuj listę na zakładce Ustawienia dodano parametr: Informuj o potencjalnych dodatkowych obliczeniach na liście. Działanie parametru jest identyczne w stosunku do jego globalnego odpowiednika dla wszystkich list dostępnego z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Ustawienia interfejsu. Działanie parametru w Organizuj listę ma wyższy priorytet od globalnego ustawienia parametru w opcjach systemu.

GUI Dodano opcję interfejsu ustawiającą zgodność ze starszymi wersjami RDC (Remote Desktop Connection), dostępną przy pracy z systemem w trybie RemoteApp. Rozwiązanie dodano w kontekście problemu z wyświetlaniem list wyboru podczas pracy z aplikacją przez serwer terminali. Problem wynika z wady starszego oprogramowania zdalnego połączenia. Należy w takim przypadku rozważyć aktualizację systemu operacyjnego.

Poprawione funkcje

Wydruki Poprawiono sposób wyliczania UILocation w kontekście dla list utworzonych jako widoki list głównych. Ma to znaczenie dla workerów i wydruków, których logika zależy od tego, na której liście zostały uruchomione.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Analizy wielobazowe Udostępniony został szereg analiz merytorycznych w formie raportów dedykowanych dla Biur Rachunkowych, które opierają się na analizach wielobazowych. Udostępnione wizualizacje przeznaczone są do wykorzystania na Panelach BI w systemie enova365. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej parametryzacji wskaźników i raportów, logujący się pracownik Biura Rachunkowego, może uzyskać dostęp do danych analitycznych dotyczących baz podrzędnych (baz slave), czyli baz Klientów Biur Rachunkowych

Merytoryczne – obszar handel W celu ujednolicenia standardowych analiz z obszaru handel uporządkowano funkcjonujące dotąd w modelach: źródła pól, wyliczenia, warunki oraz pola przedziałów czasu, tak by wszystkie zawsze odnosiły się do daty operacji.

Panele BI Udostępnione zostały czynności ułatwiające zarządzanie Panelami BI z poziomu bazy głównej, w zdefiniowanych bazach podrzędnych. Czynność Eksportuj do wielu baz danych pozwala wyeksportować lub zaktualizować wskazany Panel BI lub Panel BI formularza. Czynność usuń w bazach podrzędnych pozwala z kolei na usunięcie wskazanych paneli.

Panele BI Umożliwiono dodawanie nowych indywidualnych Paneli BI za pomocą czynności znajdującej się w menu Narzędzia/Narzędzia BI w oknie głównym enova365, dzięki czemu użytkownicy chcący dodawać własne panele indywidualne, nie muszą już mieć dostępu do konfiguracji BI.

Panele BI Udostępniona została dla Paneli BI możliwość dynamicznego filtrowania wartości zwracanych przez raporty i wskaźniki wg daty, za pomocą slicer’a dat. Dodatkowo w obszarze filtrów i parametrów na Panelu BI dodano przyciski sterujące przeliczaniem wizualizacji wg wybranego okresu, a także zdejmujące uprzednio ustawione wartości filtrów i parametrów.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

e-mail Poprawiono funkcjonalność 'Wyślij email PDF’ służącą do wysyłania dokumentów. Do tej pory jeśli dokument
był zapisany, ale nie zatwierdzony i został wysłany przez czynność ‘Wyślij email
PDF’, to po wybraniu przycisku ‘Zatwierdź i zamknij’ pojawiał się komunikat ‘Wystąpił
błąd podczas modyfikacji zapisu w bazie’. Od tej wersji możliwe jest
wysłanie dokumentu handlowego znajdującego się w buforze i jego późniejsze zatwierdzenie
i zamknięcie.

e-mail Poprawiono funkcjonalność 'Czynność 'Wyślij email’ z wydrukiem ASPX PDF’ dodając wsparcie dla nowego formatu zapisu konfiguracji raportów. Dzięki tej modyfikacji użycie wspomnianej funkcjonalności dla nowo utworzonych raportów oraz raportów przygotowanych we wcześniejszych wersjach programu będzie skutkowało wysłaniem wiadomości email z prawidłowo wygenerowanym raportem.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Definicje dokumentów W definicjach podsumowań Płatność Wartość oraz Netto Rabat Wartość dodana została sekcja z pierwszą płatnością. Sekcja ta jest wyświetlana, jedynie dla dokumentów, na których zastosowano wymienione podsumowania i które mają włączone płatności. Takie rozwiązanie umożliwia wybór sposobu zapłaty bez konieczności przechodzenia na zakładkę Płatności na dokumencie ZO lub FPRO z włączonym planem spłat,

Definicje dokumentów W definicji nagłówka Dostawa pole Pracownik zastąpiono polem Miejsce dostawy (na dokumentach pole Pracownik pozostaje nadal dostępne na zakładce Dodatkowe). Zmiana ta umożliwia dokonywanie wyboru wybór Miejsca dostawy również w Pulpicie kontrahenta.

Definicje dokumentów W celu ujednolicenia ewidencji, do której trafiają dokumenty FF/FFZAL/FVP/FVPP oraz ich korekty w nowych bazach danych zmieniono standardową konfigurację dokumentów KS i KFZAL. Na definicji dokumentu KS i KFZAL jako Źródło definicji ewidencji księgowej ustawiono Z dokumentu korygowanego. W związku z tą zmianą dla definicji dokumentu FZALARCH utworzono nową definicję korekty KFZALARCH, na której jako Definicja ewidencji księgowej ustawiono wartość SPZAL.

Towary Funkcjonalność cech towarów została rozbudowana o możliwość definiowania Zestawów cech, które mogą być ręcznie lub algorytmicznie przypisywane do kartotek towarów. Daje to możliwość zróżnicowania zestawu wyświetlanych cech dla różnych towarów.

Towary Ustawienia konfiguracyjne towarów rozbudowano o możliwość definiowania prefiksów dla kodów wagowych i cenowych. Zeskanowany kod będzie traktowany jako wagowy lub cenowy zależnie od konfiguracji, a nie sztywno według wytycznych GTIN.

Pozostałe W standardowych ustawieniach listy faktur sprzedaży Datę operacji zastąpiono Datą dostawy, gdyż obecnie to ta data decyduje o momencie powstaniu obowiązku podatkowego VAT. Ustawienie dotyczy nowych baz.

Relacje dokumentów Mechanizm kopiowania cech w relacjach rozbudowano o możliwość określania, które ze zdefiniowanych cech mają być kopiowane w danej relacji oraz czy mają być dodatkowo synchronizowane (aktualizowane na podrzędnym po edycji na nadrzędnym). Wprowadzona zmiana dotyczy zarówno cech zdefiniowanych do dokumentów handlowych jak i do pozycji tych dokumentów.

Drukarki fiskalne Dodano obsługę urządzeń POSNET Pospay, które pełnią jednocześnie funkcję drukarki fiskalnej i terminala płatniczego.

Poprawione funkcje

Dokumenty magazynowe Poprawiono edycję ilości zrealizowanej z użyciem skanera kodów kreskowych oraz kodu w jednostce pomocniczej. W takim scenariuszu nie był uwzględniany przelicznik jednostki przypisanej do zeskanowanego kodu.

Wydruki

Dokumenty handlowe Poprawiono wydruk faktury zaliczkowej i końcowej do zaliczkowej w scenariuszu, gdy użytkownik drukujący dokument nie ma pełnych praw (uprawnienie Tylko do odczytu). W wersji 2010 w takiej sytuacji operator nie mógł wykonać wydruku dokumentu.

Dokumenty magazynowe Wprowadzono poprawkę dotyczącą wydruku Dokument magazynowy z marżą (REPX), który w przypadku wydruku seryjnego w podsumowaniu uwzględniał dodatkowo wartości z poprzednich dokumentów.

Dodatki

Opłata cukrowa W wersji udostępniono dodatek obsługujący podatek cukrowy zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Nowa opłata cukrowa obciąży firmy sprzedające napoje słodzone i energetyczne. Do jej uiszczania będzie zobowiązany podmiot wprowadzający napój do obrotu. Kwota podatku będzie obliczana na litr napoju w zależności od zawartości cukru oraz kofeiny i tauryny. Dodatek zapewnia wyliczenie opłaty na dokumentach sprzedaży oraz utworzenie odpowiedniego raportu.

Kurierzy Wprowadzono obsługę dodatkowych rodzajów przesyłek/usług UPS. Obecnie obsługiwane są następujące rodzaje:

 • UPS Standard
 • UPS Express
 • UPS Express Plus
 • UPS Express Saver
 • UPS Today Dedicated Courier.

Rodzaj przesyłki można wybrać na zakładce Transport dokumentu handlowego.

Kurierzy Wprowadzono obsługę dodatkowych rodzajów przesyłek/usług Pocztex. Obecnie obsługiwane są następujące rodzaje:

 • Ekspres 24,
 • Kurier 48.
Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Deklaracje PIT Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zaktualizowano wzorce formularzy i wydruków deklaracji PIT-11 obowiązujące od 18.11.2020 roku. Nowe wzory należy stosować do przychodów uzyskanych od dnia 01.01.2020 roku:

 • deklaracje podatkowe: PIT-11(26), PIT-4R (10), PIT-8AR (9), PIT-11Z.

Poniżej opis wprowadzonych zmian:

 • Na deklaracji PIT-11 zaktualizowano odwołania do przepisów, zaktualizowano opisy pozycji w część E.
 • Zmiany w deklaracji PIT-4R(10)
  • na formularzu PIT-4R(10) za miesiąc grudzień umożliwiono zaznaczenie parametru dotyczącego przesunięcia terminu przekazania zaliczek ze względu na COVID-19. Dodano część D z parametrami: „za marzec 2020”, „za kwiecień 2020”, „za maj 2020”, z możliwością zaznaczenia TAK/NIE;
  • zgodnie ze wzorem została usunięta pozycja „Nadpłaty wynikające z rozliczenia za rok ubiegły oraz zwrot nadpłat w gotówce, zaliczone na poczet należnej zaliczki”;
  • uaktualniono opisy.
 • Zmiany w deklaracji PIT-8AR(9)
  • na formularzu deklaracji za miesiąc grudzień umożliwiono zaznaczenie parametru dotyczącego przesunięcia terminu przekazania podatku zryczałtowanego ze względu na COVID-19. Dodano część D z parametrami: „za marzec 2020”, „za kwiecień 2020”, „za maj 2020”, z możliwością zaznaczenia TAK/NIE;
  • dodano nowe pozycje na deklaracji w części C;
  • uaktualniono opisy.
 • eDeklaracje – do nowych wzorców deklaracji podatkowych składanych po dniu 18.11.2020 za rok 2020 zostały również dostosowane schematy do wysyłki elektronicznej zgodnie z wzorami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Finansów.

Deklaracje PIT Zaktualizowano listę urzędów skarbowych.

Deklaracje PIT W przypadku konfiguracji wielooddziałowej umożliwiono wskazanie na oddziale indywidualnego urzędu skarbowego dla Deklaracji IFT-1 i IFT-1R. Na definicji oddziału na zakładce Deklaracje/Ogólne dodano pole o nazwie „Urząd skarbowy właściwy do opodatkowania osób zagranicznych”. Po ustawieniu tego pola dla pracowników zatrudnionych w danym oddziale na deklaracjach IFT-1 oraz IFT-1R zostanie pobrany urząd skarbowy ustawiony dla oddziału.

Wskaźniki Zaktualizowano poniższe wskaźniki, które od 01.01.2021 przyjmują następujące wartości:

 • Minimalne wynagrodzenie: 2 800,00 zł
 • Minimalna stawka godzinowa: 18,30 zł
 • Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego: 97,0%
 • Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021: 157 770 zł
 • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5 259 zł
 • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  -Na ubezpieczenie społeczne: 3 155,40 zł
  -Na ubezpieczenie społeczne (rozpoczęcie działalności): 840 zł
 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19: 14.03.2020…28.02.2021
 • Współczynnik do obliczania ekwiwalentu urlopowego w 2021 r.: 21

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. poz. 1596).
 • Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2021 r.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej 1 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

PPK Dodano przypomnienie związane ze wznowieniem wpłat do PPK co 4 lata. Po odblokowaniu zadania dla danego operatora przypomnienie będzie generowane co 4 lata, począwszy od 1 lutego 2023 o treści „Zbliża się data automatycznego wznowienia wpłat do PPK co 4 lata, Data automatycznego wznowienia wpłat do PPK”.Na listach kadrowych: Pracownicy/Zleceniobiorcy/Wszyscy dodano czynności Operacje PPK/Automatyczne wznowienie wpłat do PPK umożliwiającą ustawienie daty automatycznego wznowienia w kartotece dla pracowników, którzy nie złożyli kolejnej rezygnacji w danym okresie wznowienia (do końca lutego danego roku wznowienia). Operacja powoduje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika z datą automatycznego wznowienia (począwszy od 1.04.2023), uzupełnienie pól „Data wznowienia odprowadzania składek” oraz „Rodzaj wznowienia” wraz z informacja do loga o treści przykładowo: Pracownik BEDNAREK DAMIAN (007), Data wznowienia wpłat do PPK została ustawiona na (01.04.2023)

PPK Dodano weryfikację procentu dodatkowych składek na PPK wprowadzanych w kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne:

 • Dodatkowa składka pracownika na PPK może przyjąć wartości z przedziału od 0% do 2%
 • Dodatkowa składka pracodawcy na PPK może przyjąć wartości z przedziału od 0% do 2,5%.

Limit urlopowy Zmieniono sposób naliczania urlopu w przypadku zmiany wymiaru etatu. Limit urlopu będzie naliczany według wymiaru etatu na pierwszy dzień należnego limitu, zamiast na ostatni.

Deklaracje ZUS Zaktualizowano kody ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów, obowiązującym od 9 grudnia 2020 r.:

 • dodano nowy tytuł ubezpieczenia: „0900 – osoba pobierająca dodatek solidarnościowy”
 • tytuł ubezpieczenia 2210 otrzymał nowe brzmienie: „2210 – kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, za których składki na ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek opłacać Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”

Import z PUE Podczas importu nieobecności z PUE przekraczającej okres zatrudnienia pracownika dodano w logu informację o zaimportowaniu nieobecności wykraczającej poza okres zatrudnienia.

Import z PUE W zakładce Czynności/Import nieobecności z PUE dodano parametr 'Uzupełniać kod A dla wczytanych nieobecności’ z możliwością wyboru Tak lub Nie oraz wykorzystano istniejący weryfikator do sprawdzenia zasadności zastosowania kontynuacji okresu zasiłkowego. Dla nieobecności, w których zastosowano kod A dodano informację w logu.

Import z PUE W przypadku włączonej obsługi wieloetatowości dodano na kartotece pracownika oznaczonej jako etat dodatkowy w zakładce Kadry/Wieloetatowość parametr 'Importuj nieobecności z PUE’ z możliwością wyboru zaimportowania nieobecności z PUE lub braku importu tych nieobecności do danej kartoteki. Parametr przyjmuje domyślną wartość: Tak.

Zwolnienie chorobowe Dodano w logu informację o końcu okresu zasiłkowego dla nieobecności importowanych z PUE.

Wypłaty Na formularzu elementu wypłaty, wypłaty, listy płac oraz na podsumowaniu wypłat na zakładce „Pozostałe” dodano pole „Wynagrodzenie w naturze”, w którym będą wykazywane kwoty elementów wynagrodzenia, które na definicji mają ustawioną flagę „Wpływa na kwotę do wypłaty” na „NIE”.

Limity nieobecności Dodano weryfikatory dla nieobecności urlop macierzyński, urlop rodzicielski oraz urlop ojcowski, jako ostrzeżenia. Weryfikatory sprawdzają czy nie przekroczono limitów na jedno dziecko:

 • 20 tygodni dla urlopu macierzyńskiego,
 • 32 tygodni dla urlopu rodzicielskiego,
 • 2 tygodnie dla urlopu ojcowskiego.
Poprawione funkcje

Deklaracje PIT Zmieniono sposób liczenia podatników na deklaracji PIT-4R. Po zaznaczeniu parametru „Do liczby podatników włączaj tylko pracowników, którym naliczono zaliczkę podatku” do liczby podatników wliczane są osoby, które w danym miesiącu miały naliczoną zaliczkę podatku. Do tej pory były wykazywane osoby, które w miesiącu naliczenia deklaracji miały wykazany przychód bez naliczonej zaliczki podatku.

Deklaracje PIT Zmodyfikowano grupowe naliczanie deklaracji IFT-1. Naliczając deklarację z poziomu Kadry/Wszyscy lub Kadry/Zleceniobiorcy z menu Czynności/Deklaracje PIT/ Nalicz IFT-1 była generowana niewłaściwa wersja dokumentu. Obecnie generując deklarację z użyciem tej czynności z datą w 2020 roku zostanie wygenerowana w wersji 15, czyli zostanie naliczona deklaracja IFT-1(15).

Deklaracje PIT Na wydruku deklaracji PIT-4R(10) dostosowano pole numer 9, w którym uzupełniana jest nazwa pełna Płatnika, aby w przypadku długiej nazwy czcionka ulegała zmniejszeniu, a nie następowało zawijanie wierszy, co powodowało przesuwanie pozostałych wartości poza ramki tabel.

Deklaracje PIT Zmieniono sposób wykazywania składki zdrowotnej na deklaracji PIT-11. W przypadku wypłacenia elementu wynagrodzenia, który ma pozycję na deklaracji PIT-11 E,G/PIT-4R 2 oraz naliczoną składkę zdrowotną wartość składki zdrowotnej zostanie uwzględniona w polu 72 deklaracji PIT-11.

Koszty uzyskania przychodu Poprawiono zaznaczenie kosztów przysługujących pracownikowi na deklaracji PIT-11(26) dla osób do 26 roku życia osiągających przychody powyżej limitu zwolnienia z podatku. Jeżeli na deklaracji PIT-11 w części E w wierszu 2 były wykazane przychody pracownika do 26 roku życia, a nie było innych przychodów w wierszu 1, to w części D deklaracji nie był zaznaczany parametr o przysługujących kosztach uzyskania przychodów.

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego po przywróceniu warunków zatrudnienia związanych z obniżeniem wymiaru etatu ze względu na COVID-19. Po przywrócenia poprzedniego wymiaru etatu, niepotrzebnie była wyliczana korekta ustalonej wcześniej podstawy chorobowego według nowego wymiaru etatu.

Kartoteka pracownika W kartotece pracownika na zakładce Etat/Ogólne poprawiono wyświetlanie pola Kod wykonywanego zawodu. Do tej pory w tym polu wyświetlana była nazwa zawodu zamiast kod tego zawodu.

Czas Pracy Poprawiono działanie grafiku czasu pracy dostępnego w bazie wiedzy pod linkiem: https://dok.enova365.pl/Topic/30920. Do tej pory po skopiowaniu fragmentu algorytmu dostępnego w w/w lokalizacji i wklejeniu go do definicji grafiku czasu pracy, nie było możliwości filtrowania pracowników zgodnie z przypisanym wydziałem.

Pracownik Zmodyfikowano procedurę naliczanie stażu pracy tak, aby okres zatrudnienia poza firmą uwzględniający przyszłe okresy zatrudnienia wpisany w kartotece pracownika w zakładce „Kadry/Historia zatrudnienia” był uwzględniany tylko do daty bieżącej wskazanej w polu „Staż pracy na dzień”.

Podstawa zasiłku Poprawiono naliczanie podstawy zasiłku, gdy po obniżce wynagrodzenia ze względu na COVID-19 nastąpiła zmiana rodzaju zasiłku. W sytuacji, gdy pomiędzy nieobecnościami nie było dnia przerwy, to niepotrzebnie podstawa była ustalana ponownie.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej, w przypadku naliczania na wypłacie elementu nieopodatkowanego.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej, w przypadku naliczania wypłaty korygującej z edycją miesiąca zus.

Składka Zdrowotna Poprawiono wyliczanie podstawy składki zdrowotnej, w przypadku naliczania dwóch wypłat w jednym miesiącu. W sytuacji, gdy na jednej wypłaty były naliczane elementy, na których parametr do naliczania składki zdrowotnej był ustawiony „Pomniejsza do FIS”, a na drugiej wypłacie elementy z ustawieniem „Pomniejsza”, to w pewnych sytuacjach naliczały się niepoprawne kwoty podstawy i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Deklaracje ZUS Poprawiono naliczanie załączników RSA do deklaracji ZUS DRA, w przypadku rozliczania odsetek od zasiłków. Odsetki od zasiłków były wykazywane na załączniku ZUS RSA, a nie powinny. Na definicji elementów rozliczających odsetki od zasiłków na zakładce Deklaracje w polu „Kod świadczenia (RSA)” usunięto kod RSA.

Wypłaty Poprawiono wyliczanie pola WartoscCy dla list płac w walucie innej niż PLN. Dotychczas po ustawieniu na definicji listy płac waluty innej niż PLN np. EUR a kwota do wypłaty wynosiła zero to program pokazywał walutę PLN zamiast waluty dla danej definicji listy płac w tym przykładzie EUR.

Pomniejszenia wynagrodzenia Poprawiono naliczanie pomniejszeń wynagrodzenia z tytułu akordu. W przypadku Pracy ponad normę oraz przepracowania czasu na akordzie, pomniejszenie akordowe było ograniczane do składnika głównego z wynagrodzenia zasadniczego, bez uwzględniania wartości odchyłek plus.

Korekty wypłat Poprawiono naliczanie zaliczki podatku w przypadku korekty wypłaty umowy cywilnoprawnej poprzez oznaczenie do przeliczenia.

Wielooddziałowość W przypadku konfiguracji wielooddziałowej umożliwiono operatorowi kadrowemu, który ma prawa dostępu tylko do jednego z oddziałów, import nieobecności z PUE dla pracownika, który jest zatrudniony w dwóch oddziałach firmy. W tym celu w oknie importu z PUE dostępnego z Czynności/Import nieobecności z PUE dodano pole 'Jednostka organizacyjna’:

 • jeżeli pracownik o tym samym numerze PESEL jest zatrudniony w dwóch różnych oddziałach i operator kadrowy ma prawa dostępu do obu tych oddziałów to import wykona się tylko dla oddziału wybranego w polu 'Jednostka organizacyjna’,
 • w przypadku włączonej obsługi wieloetatowości w ramach jednego oddziału Import nieobecności z PUE zadziała dla dwóch kartotek pracowniczych, jeżeli są one zgodne z jednostką organizacyjną wybraną w polu 'Jednostka organizacyjna’.

Podatek Poprawiono wykazywanie procentu zaliczki podatku na wypłacie. W przypadku przekroczenia pierwszego progu podatkowego oraz naliczania więcej niż jednej wypłaty w tym samym miesiącu, na drugiej wypłacie wyświetlał się niepoprawny procent zaliczki podatku.

Zajęcia komornicze Poprawiono naliczanie zajęcia komorniczego w przypadku naliczania kilka razy wypłaty z tymi samymi parametrami. Jeżeli po naliczeniu wypłaty z przesunięciem bez zajęcia komorniczego, a następnie wprowadzone zostało zajęcie na małą kwotę i naliczone, to przy kolejnym naliczeniu kasowany był element zajęcia.

Wydruki

Wydruki płacowe Na wydruku „Wspólna pełna lista płac” dodano możliwość wyboru wielu dodatków, dla których ma być przygotowany raport.

Wydruki płacowe W wydruku „Karta przychodów pracownika” w mechanizmie repx wprowadzono następujące zmiany:

 • poprawiono wykazywanie procentu zaliczki podatku. Na raporcie w przypadku naliczenia pracownikowi dwóch wypłat w miesiącu procent zaliczki podatku był błędnie wykazywany jako 0%,
 • dodano parametr „Szczeg. przych. do 26r.ż.”, jeśli zostanie zaznaczony na „Tak”, to na raporcie zostaną wyświetlone informacje o przychodzie z podziałem na przychód osób do 26 roku życia, zwolniony z podatku, ponad limit i pozostały przychód. Analogicznie zostaną wyświetlone składki społeczne i zdrowotne,
 • poprawiono rozrzucanie się przychodu od składek PPK dla pracowników zatrudnionych jednocześnie na umowie o pracę i posiadających umowę cywilnoprawną.

Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Listy płac Poprawiono wykazywanie podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne i wartości składki odliczonej od podatku na raporcie „Zestawienie list płac” w mechanizmie repx. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Listy płac W ustawieniach raportu „Pełna lista płac” dostępnego z list płacowych dodano parametr „Koszty 50%”. W przypadku ustawienia powyższego parametru na Tak na wydruku w przedostatniej kolumnie będą wyświetlane również informacje o 50% kosztach uzyskania przychodu.

Wydruki Kadrowe W poniższych raportach poprawiono symbole trafiające do tłumaczeń:

 • Dokumenty/PPK/Lista pracowników, zleceniobiorców kwalifikujących się do PPK
 • Ewidencja pracowników/Ewidencja wypadków
 • Ewidencja pracowników/Nagrody i kary
 • Ewidencja pracowników/Miesięczne zestawienie dodatków i potrąceń
 • Ewidencja pracowników/Raport o zmianie warunków zatrudnienia
 • Ewidencja pracowników/Świadczenia socjalne
 • Ewidencja normy, czasu pracy/Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa,
 • Ewidencja normy, czasu pracy/Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa, RCP
 • Ewidencja normy, czasu pracy/Plan urlopów wypoczynkowych
 • Ewidencja normy, czasu pracy/Zestawienie urlopów na żądanie
 • Ewidencja pracowników/Lista pełna
 • Wynagrodzenia i zasiłki/PIT-8AR Zestawienie
 • Wynagrodzenia i zasiłki/PIT-11 Zestawienie
 • GUS/Zestawienie Z-06
 • ZPCHR/Informacja DEK-I-0
 • ZPCHR/Informacja DEK-II
 • ZPCHR/Informacja miesięczna
 • ZPCHR/Informacja o stanie zatrudnienia
 • ZPCHR/Pracownicy niepełnosprawni
 • Badania lekarskie i szkolenia/Szkolenia BHP
 • Badania lekarskie i szkolenia/Szkolenia BHP – braki
 • Badania lekarskie i szkolenia/Ukończone szkolenia
 • Statystyka/Struktura zatrudnienia
 • Statystyka/Zatrudnienie na dzień
 • Zestawienie pracowników zwolnionych ze składek na Fundusz Pracy
 • Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłaconych z FGŚP

Wydruki Kadrowe Na wydruku „Lista wybranych nieobecności” poprawiono wykazywanie nieobecności dla pracowników o takim samym imieniu i nazwisku. Na raporcie dostępnym z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy” nieobecności dla pracowników o takim samym imieniu i nazwisku były błędnie sumowane.

Deklaracje PIT Do wydruku „Zestawienie PIT-11” dostępnym z poziomu list kadrowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki” dodano parametry:

 • Uwzględnij BO PIT – zaznaczenie na „Tak” powoduje uwzględnienie w wydruku oprócz danych z wypłat, informacji zawartych w bilansie otwarcia deklaracji PIT,
 • Plik z obliczeniami” – po zaznaczeniu na „TAK” zostanie wygenerowany załącznik z plikiem excel zawierający informacje jakie elementy zostały uwzględnione w zestawieniu PIT-11.

Deklaracje ZUS Poprawiono wykazywanie danych właściciela na wydrukach Deklaracji IMIR miesięcznej i rocznej. W przypadku kiedy w konfiguracji zaznaczony był parametr, że Firma jest osobą fizyczną a na zakładce Kadry i płace/Deklaracje/ZUS w parametrze „Na deklaracjach i raportach umieszczaj dane właściciela” wybrana kartoteka właściciela, na raportach błędnie pobierane były dane z zakładki „Dane o działalności”. Obecnie w w/w sytuacji na wydrukach poprawnie wykazywane są dane z kartoteki właściciela.

Ewidencja czasu pracy Na wydruku „Lista wybranych nieobecności” poprawiono numerowanie stron. Na raporcie dostępnym z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy” w przypadku, gdy wydruk zawierał dużo informacji każda kolejna strona miała numer 1/1.

Ewidencja czasu pracy Zmieniono sposób wyświetlania sumy godzin urlopu wypoczynkowego (UW) oraz innej nieobecności usprawiedliwionej (NU) na wydruku karty ewidencji czasu pracy – szczegółowej. Do tej pory w ostatnim wierszu tabeli wykazywana była suma dni powyższych nieobecności, przy czym dzień był traktowany jako 24 godziny. Obecnie w podsumowaniu widnieje liczba godzin. Raport „Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa” dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Dodatki

Pracownicy Uczelni Przywrócono możliwość dodawania nowego „Stanowiska” oraz „Funkcji” z poziomu kartoteki pracownika na zakładce Etat/Rotacja. W poprzednich wersjach dodatku przyciski „Nowy (Stanowisko)” i „Nowy (Funkcja)” nie były dostępne.

Pracownicy Uczelni Wprowadzono zmiany w funkcjonalnościach:

 • Pracownicy Prokuratury
 • Pracownicy Uczelni

Od wersji 2006.0.0. przy logowaniu się do bazy z wykorzystaniem powyżej wskazanej funkcjonalności w logu pojawiał się komunikat: ’Brak atrybutu PrimaryRelation dla relacji z atrybutem Guided’, który obecnie już nie występuje. Działanie funkcjonalności nie uległo zmianie.

Czas Pracy Umożliwiono eksport nieobecności dla zleceniobiorców przy użyciu dll Czas pracy. Do tej pory przy wykorzystaniu polecenia Plik/Eksportuj / SR- RegiTech/ Nieobecności w pliku tekstowym zawarte były wyłącznie nieobecności pracowników etatowych.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Zmieniono nazwę statusu dla pomyślnie wysłanego zrealizowanego w banku przelewu z „W realizacji” na „Zrealizowany”.

Poprawione funkcje

Eksport przelewów W formacie eksportu przelewów ISO 20022 dla przelewu walutowego dla kontrahenta krajowego uwzględniono kody opłat: Koszty podzielone (SHA) i Koszty ponosi kontrahent (BEN), które przenoszone są do pliku przelewu do pola ChrgBr. Przed zmianą w przypadku wybrania na przelewie na zakładce Swift w polu Rozliczenie kosztów: SHA lub BEN, podczas eksportu przelewu pojawiał się błąd uniemożliwiający eksport. Aktualnie przelewy są eksportowane niezależnie od wybranego kodu opłaty.

Wydruki

Raporty EŚP Poprawiono błąd pojawiający się podczas wydruku raportu kasowego/bankowego w przypadku raportu niezawierającego zapłat. Błąd pojawiał się tylko w mechanizmie XtraReports i dotyczył wydruków: Raport kasowy, Raport kasowy (pełny), Raport kasowy (wg operatorów). Aktualnie wydruki raportów ewidencji środków pieniężnych generowane są niezależnie od istnienia dla nich wpłat i wypłat.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Poprawiono nieprawidłowe działanie wyjątków identyfikacji podczas importu wyciągów bankowych w przypadku wprowadzenia w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Identyfikacja płatników/Ogólne w sekcji Wyjątki identyfikacji więcej niż jednego numeru rachunku bankowego. Aktualnie program prawidłowo wyłącza z mechanizmu identyfikacji wszystkie rachunki wprowadzone w konfiguracji.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

JPK W części ewidencyjnej pliku JPK dla wierszy sprzedaży i wierszy zakupu zmieniono sposób pobierania informacji do pola KodKrajuNadaniaTIN. Po zmianach dla kontrahentów spoza Polski kod kraju w pierwszej kolejności pobierany jest z pola NIP, a w przypadku jego braku pobierany jest kodu kraju z adresu kontrahenta.

JPK Wprowadzono zmiany dotyczące pobierania do pliku JPK numeru tel. oraz adresu e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika. Informacje te są pobierane z konfiguracji w pierwszej kolejności z zakładki Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracje VAT – podstawowe, a w przypadku ich braku z zakładki Opcje/Firma/Kontakt.

Ewidencja ryczałtowa Wprowadzono aktualizację stawek ryczałtu od 1.01.2021 obowiązującą na podstawie: Ustawy z dnia 28 października 2020 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 2123). Od 1 stycznia 2021 poszerzony zostaje zakres obowiązywania stawki 12,5% a stawki 20% i 17% zostają obniżone do odpowiednio 17% i 15%.

Ewidencja ryczałtowa Zmieniono nieznacznie wygląd formularza Zapis ryczałt – dodano podsumowanie Razem bez stawki 10% na potrzeby zachowania zgodności z dotychczasową prezentacją stawki 10% na wydruku i formularzu. Ponadto, na dokumentach ewidencji, na elemencie VAT zmieniono opis 1 i 2 stawki, aktualne opisy prezentują się następująco: 20% (17% od 1.01. 2021), 17% (15% od 1.01.2021).

Ewidencja pojazdów\Opłaty za środowisko W związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 w konfiguracji programu zaktualizowano tabelę opłat za korzystanie ze środowiska (Narzędzia/Opcje/Ewidencja pojazdów/Środowisko/Rodzaje silników).

Schematy księgowe W schemacie księgowym do deklaracji rozliczeniowych, dla przedmiotu księgowania Deklaracja dołożono dla deklaracji PPK kwoty składek uczestnika i firmy dotyczące korekt, składek nieopłaconych oraz korekt składek nieopłaconych.

KPiR Zmieniono kwotę z listy płac podlegającą zaksięgowaniu w KPIR z kwoty „Wartość” na kwotę „Wartość KUP”.

Poprawione funkcje

JPK Umożliwiono podpisywanie i wysyłanie plików JPK_V7M utworzonych z pliku zewnętrznego zawierających dane ewidencyjne oraz deklaracyjne. Dotychczas operacja przygotowania do wysyłki takich plików przerywana była komunikatem o niezgodności kwoty podatku między częścią deklaracyjną a ewidencyjną.

JPK Poprawiono sposób przenoszenia do plików JPK_V7M i JPK_V7K informacji z deklaracji VAT-7 z pól 68 i 69.

Ewidencja dokumentów Poprawiono błąd występujący podczas automatycznej predekretacji dokumentu źródłowego pochodzącego z ewidencji środków pieniężnych. W wyniku błędu nie powstawał dekret przy zatwierdzaniu dokumentu, jeżeli w konfiguracji na definicji dokumentu ewidencji ustawiony był parametr: „Pokaż wynik: Pokaż”. Obecnie błąd nie występuje.

Wydruki

Ewidencja ryczałtowa Poprawiono sumowanie dla raportu Ewidencja przychodów – wydruk szeroki. Dotychczas w przypadku generowania raportu posiadającego więcej niż jedną stronę prezentowana była błędna suma strony. Aktualnie dane na wydruku są prawidłowo sumowane.

Ewidencja ryczałtowa Dodano wydruk Ewidencja przychodów – wydruk szeroki według wzoru obowiązującego od 1.01.2021. Wydruk jest zarejestrowany jako domyślny na liście Ewidencja ryczałtowa. Wydruk w kształcie obowiązującym do końca 2020 roku dostępny jest na liście wydruków z dopiskiem „poprzedni wzór (do 2020)„. Podstawa prawna (uwaga, na dzień publikacji wersji programu prace nad projektem nie zostały zakończone): Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencja VAT Wydruk Rozliczenia VAT, dostępny z listy Rejestr VAT wzbogacono o informację o oznaczenia procedurami VAT, kodami GTU oraz typami dokumentów.

Deklaracja VAT-7 Dodano uproszczony wydruk deklaracji VAT-7(21)/VAT-7K(15). Nazwy pól na wydruku oraz wartości w tych polach zostały przygotowane na podstawie części deklaracyjnej JPK_V7.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Harmonogram Od wersji 2012.0.0 rozbudowano funkcję planowania operacji. Od teraz system planuje operacje uwzględniając także osoby, a nie jak do tej pory tylko zasoby produkcyjne. Wynik planowania zwizualizowany jest na harmonogramie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w bazie wiedzy.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Pozostałe 1. W formularzu definicji struktury organizacyjnej zmieniono nazwę pola „Historyczność” na „Okres ważności elementu”. Zmiana ta wynika z konieczności aktualizacji nazewnictwa wykorzystywanego w systemie.2. W formularzu elementu struktury organizacyjnej dodano pola „Data Od” i „Data Do”, widoczne jeśli pole „Okres ważności elementu” jest zaznaczone na Tak. Umożliwiają one ręczną edycję okresu ważności elementu, gdy ten jest włączony na strukturze.

Poprawione funkcje

Kreator Poprawiono warunki widoczności czynności „Status w bazie VIES”, „Status w bazie VAT MF” oraz „Status w bazie VAT MF na dzień”, które zostały dodane do listy Wyświetlane czynności w definicji kroku kreatora.

Moduł Faktury
Funkcjonalności

Dokumenty Na liście faktur sprzedaży udostępniono czynność Aktualizuj grupy towarowe VAT.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Interfejs użytkownika W edytorach dla tekstu formatowanego RTF (np. pole Notatki w Asystencie) dodano możliwość wstawiania obrazków poprzez Ctrl+V (wklejanie z tzw. clipboardu).

Interfejs użytkownika W celu poprawy ergonomii wprowadzono możliwość grupowania wg kategorii elementów rozwijanego menu Dodaj.

Załączniki Dodano możliwość dodawania wielu załączników do formularzy poprzez wybór wielu plików.

Licencje Dodano wyświetlenie okna zarządzania licencjami po zalogowaniu w przypadku, gdy upłynął termin ważności licencji lub gdy licencja jest zablokowana. We wcześniejszych wersjach, jeżeli licencja była starsza niż zainstalowana wersja, lub miała założoną blokadę terminową, wówczas pojawiał się błąd uniemożliwiający dalszą pracę. Obecnie w takim wypadku pojawia się okno zarządzania licencjami, dzięki czemu można np. wgrać zaktualizowany plik licencji.

Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiono możliwość zmiany okresu za pomocą strzałek (góra, dół) w przypadku ustawienia formatu daty rrrr-mm-dd

Moduł Pulpity HR
Poprawione funkcje

Wnioski o nieobecności Poprawiono sprawdzanie limitu urlopu w czasie składania wniosku urlopowego w Pulpicie pracownika, tak aby pracownik nie mógł złożyć wniosku na więcej dni niż przysługuje mu w danym momencie z limitu. W sytuacji kiedy pracownik w pierwszej części roku kalendarzowego naliczony miał limit urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni, a w drugiej części 26 dni, to w pierwszej części roku mógł złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy na ponad 20 dni. Obecnie podczas próby złożenia wniosku na więcej dni pojawi się komunikat: „Czas trwania nieobecności nie ma pokrycia w dostępnym limicie…”, a podczas próby zatwierdzenia wniosku błąd: „Przekroczono dopuszczalny limit lub brak przydzielonego limitu.”

Moduł Pulpit Kierownika
Poprawione funkcje

Czas pracy i nieobecności Poprawiono wyświetlanie formularza do dodawania nowej danej z RCP w Pulpicie Kierownika na zakładce Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Dane z RCP. Jeśli po dodaniu danej nastąpiło przejście na inną listę i ponowny powrót do w/w listy, to przy próbie dodania nowego zapisu zamiast formularza dla pracownika wybranego w filtrze na liście, pojawiało się błędnie okno „Nowy wejście-wyjście” z brakiem możliwości wybrania pracownika.

Zestawienia czasu pracy Rozszerzono treść komunikatów pojawiających się podczas wprowadzania zmian w Pulpicie kierownika w zestawieniach czasu pracy dla wielu pracowników. Wcześniej w komunikacie brak było szczegółowych informacji, którego pracownika dotyczy konkretne ostrzeżenie lub błąd. Obecnie komunikat został rozszerzony o imię, nazwisko i kod pierwszego pracownika, którego dotyczy ostrzeżenie lub błąd.

Pulpit Kontrahenta
Funkcjonalności

Dokumenty Na formularzu dokumentu ZO umożliwiono import pozycji z pliku arkusza kalkulacyjnego (Excel).

Dokumenty Na formularzu dokumentu ZO umożliwiono dodawanie nowego Miejsca dostawy. Dotychczas istniała tylko możliwość wyboru z dotychczasowych lokalizacji/miejsc dostawy.

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Załączniki, notatki Dodano możliwość dodawania wielu załączników do formularzy przez wybór wielu plików z zasobów telefonu.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Pozostałe W oknie zmiany elementu struktury, które można wywołać na dokumencie podstawowym i sprawie przez pole Komórka merytoryczna oraz na formularzu załącznika przez pole Folder ukryto dostęp do czynności „Nowy”, „Otwórz” i „Usuń” jeśli na roli, na której pracuje operator nie ma prawa do edycji Definicji elementu struktury organizacyjnej i Elementu struktury organizacyjnej.

Proces Poprawiono działanie atrybutów Mode dla workerów wykorzystywanych w zadaniach w procesach i odpowiedzialnych za widoczność workera w zakładce Obsługa procesu i Wybór następnego kroku w kreatorze.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Interfejs użytkownika Dodano obsługę wyświetlania tooltipów na przyciskach.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

Czas pracy i nieobecności W Pulpicie Pracownika/Kierownika na zakładce Czas pracy i nieobecności/Statystyka czasu pracy zmieniono nazwę sekcji „Czas pracy” na „Norma czasu pracy”. Dodatkowo na w/w zakładce uwzględniono godziny przestoju oraz pola dotyczące nadgodzin. W Pulpicie Pracownika/Kierownika na zakładce statystyki czasu pracy usunięto przycisk „Rozlicz nadgodziny”, który był dostępny przypadku włączonej funkcjonalności „Magazyn nadgodzin”.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Edytor procesu HTML Poprawiano błąd, który powodował brak możliwości zapisania definicji procesu w trybie modelowania, jeśli obiekt danych został dodany a następnie użytkownik wszedł w jego Właściwości i wybrał opcję Anuluj. Wtedy przy próbie zapisania następowało wyświetlenie komunikatu o konieczności uzupełnienia pola Schemat generowania obiektów w obiekcie danych, co uniemożliwiało poprawne zapisanie definicji procesu.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2010.1.4 z dnia 20.11.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   3. Sprzedaż i CRM
    1. Business Intelligence
    2. CRM
    3. Workflow
    4. Praca zdalna
   4. Handel i Magazyn
    1. Business Intelligence
    2. CRM
    3. Produkcja
    4. Workflow
   5. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Business Intelligence
    3. Workflow
   6. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Business Intelligence
    3. Ewidencja Środków Pieniężnych
    4. Workflow
   7. Procesy
    1. Workflow
   8. Projekty i usługi
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
   9. Produkcja
    1. Business Intelligence
    2. Produkcja
    3. Workflow
   10. Handel i Magazyn
    1. Handel
   11. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
   12. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
   13. Produkcja
    1. Handel
   14. Systemowe
    1. Systemowe
   15. Sprzedaż i CRM
    1. Przedstawiciel Handlowy
   16. Handel i Magazyn
    1. Przedstawiciel Handlowy
  2. Wersja standard
   1. Handel i Magazyn
    1. Handel
   2. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
   3. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
   4. Produkcja
    1. Handel
  3. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Sprzedaż i CRM
    1. Przedstawiciel Handlowy
   3. Handel i Magazyn
    1. Przedstawiciel Handlowy
 2. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Handel i Magazyn
    1. Handel
   2. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
   3. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
   4. Produkcja
    1. Handel
  2. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Sprzedaż i CRM
    1. Przedstawiciel Handlowy
   3. Handel i Magazyn
    1. Przedstawiciel Handlowy

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Handel
Funkcjonalności

Dokumenty fiskalizowane Zmieniono działanie czynności Raport fiskalny dla paragonów, tak aby raport dla korekt uwzględniał dokumenty, które mają przypisaną ewidencję z typem dokumentu FP (standardowa definicja ewidencji o takim typie do SPFVP).

Towary Wycofano podział kodów na wagowe i cenowe w oparciu o prefiksy zawarte w specyfikacji GTIN. Przywrócono interpretację prefiksów zaczynających się cyfrą 2: 23,24 – jako kody cenowe, a pozostałych – jako kody wagowe.

Poprawione funkcje

Limit kredytowy Poprawiono działanie obliczania kwoty zadłużenia kontrahenta po dozwolonym limicie opóźnienia. Po zmianach w wersji 2010.0.0.0 włączenie uwzględniania wpłat w limicie kredytowym powodowało niepoprawne wyliczenie zadłużenia po dozwolonym opóźnieniu.

Relacje dokumentów Poprawiono nadawanie numeru guid dla relacji ZS->RWP. Relacja ta otrzymywała numer guid, który był wykorzystywany w przeszłości przez relację FN -> Dokument wewn. VAT. Problem dotyczył baz danych w których istnieje relacja FN -> Dokument wewn. VAT i powodował jej usuwanie podczas konwersji.

Korekty dokumentów Wprowadzono poprawkę dotyczącą zatwierdzania korekt dokumentów magazynowych. W pewnych scenariuszach, gdy towar z dokumentu przyjęcia przesunięto na inny magazyn, próba zatwierdzenia dokumentu kończyła się niepowodzeniem.

Dokumenty fiskalizowane Poprawiono raport fiskalny dla paragonów, który nie generował się w specyficzny przypadku, gdy wystawiono korektę do faktury fiskalizowanej uwzględnianej w raporcie i na korekcie dodano pozycję.

Wydruki

Faktury zaliczkowe Wprowadzono poprawkę dotyczącą wydruku faktur zaliczkowych i końcowych do zaliczkowych. Problem dotyczył dokumentów, na których ręcznie zmieniono Stawkę VAT towaru lub parametr VAT liczony od. W takim przypadku w tabeli wartości zamówienia były niewłaściwe wartości.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Wskaźniki Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 grudnia 2020:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5.168,93 zł;
 • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 258,45 zł
  • II rok nauki – 310,14 zł
  • III rok nauki – 361,83 zł
  • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 206,76 zł.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 r. (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1030).

Listy płac Uzupełniono schemat pliku o pozycje związane ze składkami PPK.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja CIT-ST Umożliwiono edycję pola Okres w deklaracji CIT-ST wysyłanej jako samodzielna deklaracja w trakcie roku, kiedy zmienia się stan zatrudnienia pracowników.

Importy Zakres importu z plików TXT w strukturze Comarch ERP Klasyka, realizowanego za pomocą czynności Plik/Importuj zapisy/Dokumenty handlowe i raporty kasowe (TXT), poszerzono o import oznaczeń procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Wydruki Poprawiono tworzenie seryjnych wydruków ASPX.

Wydruki W przypadku kompilacji błędnie skonstruowanych wydruków ASPX, błędy z kompilacji wydruku zapisywane są w log-u dostępnym na stronach technicznych.

Moduł Przedstawiciel Handlowy
Poprawione funkcje

Kontrahent W tej wersji programu w obszarze 'Przedstawiciel Handlowy’ zostały
przywrócone funkcjonalności ‘Dane z GUS-BIR’ oraz w 'Status w bazie VAT MF na
dzień’ dostępne w kartotece kontrahenta.Funkcja ‘Dane z GUS-BIR’ jest dostępna w kartotece kontrahenta z
poziomu paska narzędziowego, a ‘Status w bazie VAT MF na dzień’ z menu ‘Czynności’.

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika W najnowszej wersji dla telefonów komórkowych poprawiono błąd uniemożliwiający zwijanie i rozwijanie grup znajdujących się na folderach, np. Panel użytkownika w Pulpicie kontrahenta.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2010.1.3 z dnia 09.11.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   3. Sprzedaż i CRM
    1. Business Intelligence
    2. CRM
    3. Workflow
    4. Praca zdalna
   4. Handel i Magazyn
    1. Business Intelligence
    2. CRM
    3. Produkcja
    4. Workflow
   5. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Business Intelligence
    3. Workflow
   6. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Business Intelligence
    3. Ewidencja Środków Pieniężnych
    4. Workflow
   7. Procesy
    1. Workflow
   8. Projekty i usługi
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
   9. Produkcja
    1. Business Intelligence
    2. Produkcja
    3. Workflow
  2. Wersja multi
   1. Finanse i Księgowość
    1. DMS
    2. Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
   2. Procesy
    1. DMS
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
    2. Kadry i Płace
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

API W wersji 2010 wprowadzono zmiany w wewnętrznym API dot. wydruków ASPX, m.in. w klasie AspGenerator. Ponieważ to API nie jest zgodne wstecz, a wciąż jest w użyciu w rozwiązaniach partnerskich, wprowadzono tymczasową klasę Soneta.Printer.AspGenerator. Klasa ta działa z zachowaniem zgodności wstecz, z tą różnicą, że zawarta jest w bibliotece Soneta.Printer.Forms, a nie jak poprzednio, w Soneta.Printer. W wersji HTML istnieje także klasa AspGenerator (w Soneta.Net.Business), wyłącznie dla zachowania zgodności wstecz przy wczytywaniu wydruków ze starszych instalacji systemu.

Środowisko Poprawiono obsługę opcji uruchomieniowych w przypadku, gdy w linii poleceń przekazywane są puste argumenty. Ma to szczególne znaczenie przy uruchamianiu webserwisów zbudowanych na podstawie framework-u enova365, w których kontrola nad argumentami uruchomieniowymi jest ograniczona.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Analizy wielobazowe Udostępniona została czynność Generuj infrastrukturę utrwalania dla wielu baz danych, eliminująca konieczność manualnego tworzenia definicji zestawów danych oraz definicji utrwalania przez użytkownika, w sytuacji w których chce on skorzystać ze standardowych analiz dedykowanych dla Klientów Biur Rachunkowych. Szczegółowy opis działania czynności znajduje się w bazie wiedzy.

Definicje zestawów danych Rozbudowano mechanizm tworzenia definicji zestawów danych z użyciem czynności Utwórz definicję zestawu danych, w zakresie automatycznego przenoszenia do kolumn definicji zestawu danych, typów i ścieżek biznesowych pól, znajdujących się w definicji domeny lub raportu. Dzięki modyfikacji, użytkownik tworzący definicje zestawów danych oraz opierające się o nie analizy, nie musi manualnie dodawać ww. właściwości np. w polach stanowiących parametry raportów lub wskaźników.

Obsługa cech w BI Udostępniona została obsługa cech o typie wartości: Okres dat, Ułamek, Miesiąc w roku, Ilość, Wielowartościowa, Hierarchiczna, Wielohierarchiczna. Wymienione cechy obsługiwane są niezależnie od tego, czy są cechami bazodanowymi czy wyliczanymi. Cechy wielowartościowe oraz wielohierarchiczne, z racji swojej charakterystyki dołączane mogą być wyłącznie do niestandardowych modeli danych (analogicznie jak cechy historyczne).

BI w pulpitach Udostępniony został szereg analiz merytorycznych, wskaźników i raportów dedykowanych klientom Biur Rachunkowych, które opierają się na analizach wielobazowych. Udostępnione wizualizacje przeznaczone są do wykorzystania w Pulpicie klienta biura rachunkowego. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej parametryzacji wskaźników i raportów, logujący się pracownik klienta, może uzyskać dostęp do danych analitycznych dotyczących wyłącznie jego organizacji.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

SMS W wersji tej poprawiono błąd występujący podczas seryjnego wysyłania wiadomości sms w oparciu o bramkę smsAPI. Polegał on na tym, że przy próbie wysyłki indywidualnej (nowy mechanizm Korespondencji seryjnej) nie zależnie od długości wiadomości sms (wprowadzonej w zakładce 'Treść’ w formatce dodawania Korespondencji seryjnej) pojawiał się komunikat informujący od zbyt długiej treści wiadomości. Od teraz wiadomości będą wysyłane prawidłowo.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Zasiłek opiekuńczy Umożliwiono odnotowanie informacji o kwarantannie na nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)”. Na formularzu nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)” dodano parametr „Kwarantanna”, w którym można wskazać jedną z opcji: Nie dotyczy, Kwarantanna, Izolacja domowa, Kwarantanna – sanepid, Kwarantanna – przekroczenie granicy.

Import z PUE Obsłużono import z PUE informacji o kwarantannie oraz izolacji domowej ubezpieczonego. Na nieobecności Zwolnienie chorobowe w polu Kwarantanna dodano nowe opcje: Kwarantanna oraz Izolacja domowa. Informacja z PUE o kwarantannie/izolacji domowej będzie importowana jako nieobecność „Zwolnienie chorobowe”, dla której parametr „Kwarantanna” przyjmie wartość „Kwarantanna” bądź „Izolacja domowa”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Wskaźniki Zaktualizowano wskaźnik:

 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.12.2020.

Podstawa zasiłku Dodano możliwość odnotowania w kartotece pracownika, czy został złożony wniosek o przeliczenie podstawy chorobowej obniżonej ze względu na COVID-19. W kartotece pracownika na zakładce Etat/Inne dane w sekcji „Podstawa chorobowego” został dodany parametr: „Wniosek o przeliczenie podstawy ze względu na COVID-19”. Przeliczenie podstaw chorobowych, które zostały ustalone przed dniem 9 października 2020 nastąpi, jeżeli parametr zostanie ustawiony na „TAK”.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Składki na FP W związku ze zwolnieniem ze składek na Fundusz Pracy kwot wypłacanych tytułem stypendium doktoranckiego, dla tytułów ubezpieczenia 1812 oraz 1813 nie będą naliczane składki na Fundusz Pracy począwszy od 1 października 2019. Zmiana wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065), która weszła w życie 1 lipca 2020. Stosownie do jej art. 6, podmioty prowadzące szkoły doktorskie zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy od kwoty stypendium doktoranckiego.

PFRON Na deklaracji WND na załącznikach INF-D-P umożliwiono wpisanie kwoty w polu 49 – Kwota pomocy publicznej i pomocy de minimis otrzymanej przez składającego w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Jednostki organizacyjne Zmieniono ilość znaków możliwych do wpisania w następujących miejscach:

 • na formularzu jednostki organizacyjnej
  • pole „Kod” wydłużono do 20 znaków,
  • pole „Nazwa” wydłużono do 100 znaków,
  • pole „Nazwa wyświetlana” wydłużono do 100 znaków,
 • na formularzu elementu struktury organizacyjnej
  • pole „Nazwa” wydłużono do 100 znaków,
  • pole „Nazwa wyświetlana” wydłużono do 100 znaków,
 • na formularzu oddziału
  • pole „Symbol” wydłużono do 20 znaków.

Jednostki organizacyjne W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry) na definicji „Jednostki organizacyjnej” dodano parametr „Wymuszenie unikalności nazwy jednostki organizacyjnej”. Jeżeli parametr zaznaczony na „NIE” (domyślne ustawienie), to przy próbie dodania jednostki o takiej samej nazwie, pojawia się komunikat „Istnieje już inny zapis w kluczu WgNazwy…”. Po zaznaczeniu parametru na „TAK”, przy próbie założenia jednostki organizacyjnej o tej samej nazwie jak istnieje w systemie, do nazwy jednostki organizacyjnej automatycznie zostanie dodany pierwszy wolny numer.

PKZP, ZFM Na liście Kadry/PKZP, ZFM dodano możliwość wyciągnięcia pól wyliczających, w których wykazywane są aktualne wartości w okresie wybranym w filtrze.Z poziomu listy Pożyczki dodano workery: 'Workers.ZaOkresInfo.StanZadłużenia’, 'Workers.ZaOkresInfo.Spłaty’, 'Workers.ZaOkresInfo.RazemSpłaty, Workers.ZaOkresInfo.Odsetki’, 'Workers.ZaOkresInfo.Zaniechania’.Natomiast lista funduszy PKZP, ZFM została wzbogacona o workery: 'Workers.ZaOkresInfo.StanZadłużenia’, 'Workers.ZaOkresInfo.Spłaty’, 'Workers.ZaOkresInfo.RazemSpłaty, Workers.ZaOkresInfo.Odsetki’, 'Workers.ZaOkresInfo.Zaniechania’, 'Workers.ZaOkresInfo.Wycofania’ , 'Workers.ZaOkresInfo.Składki’, 'Workers.ZaOkresInfo.Dopłaty’, 'Workers.ZaOkresInfo.Wpisowe’.

Poprawione funkcje

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie podstawy chorobowej po zmianie wymiaru etatu. W przypadku, gdy zmiana etatu następowała w miesiącu poprzedzającym kolejną nieobecność ZUS, podstawa chorobowa nieobecności występującej w kolejnym miesiącu była przepisywana z poprzedniej zamiast wyliczana na nowo po zmianie wymiaru etatu.

Limity nieobecności Poprawiono naliczanie limitu urlopu dla pracowników tymczasowych. W specyficznych sytuacjach podczas naliczania limitu pojawiał się komunikat: „Błąd podczas naliczania limitu…, Błędny zakres dat (25.08.2020..24.08.2020)”.

Podzielniki kosztów Poprawiono generowanie opisu analitycznego dla listy płac. W przypadku kiedy podzielnik kosztów dodany był tylko na umowie cywilnoprawnej, a na wypłacie znajdował się sam dodatek z umowy, to podczas generowania opisu analitycznego dla listy płac z poziomu czynności na dokumencie dodatkowym pojawiał się błąd: „Wystąpiły błędy podczas generowania opisów analitycznych”.

Wypłaty Poprawiono naliczanie wynagrodzeń przy zaznaczonych na 'TAK’ parametrach: Równoległe naliczanie wynagrodzeń’ oraz „Nie dopuszczaj do zapisywania wypłat z ujemnymi podstawami naliczania składek ZUS lub zaliczki podatku”. W przypadku, gdy w naliczanych wypłatach znajdowała się wypłata z ujemnymi podstawami składek ZUS, następowało zawieszenie programu.

Wydruki

ZPCHR We wszystkich wydrukach z sekcji ZPCHR dodano parametr „Wydziały” umożliwiający wybór jednego lub wielu wydziałów, dla których chce się wywołać raport. W parametrze dostępne są wyłącznie te wydziały połączone z oddziałem, który w konfiguracji ma ustawione naliczanie deklaracji PFRON oraz te, dla których operator ma prawa dostępu. Zmiany zostały wykonane dla raportów ZPCHR w mechanizmie repx dostępnych z poziomu list kadrowych.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Płatność Na formularzu płatności z pola Numer dokumentu przywrócono przejście do dokumentu źródłowego, które zostało usunięte do wersji 2006.0.0.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracja VAT-9M Zaktualizowano w systemie deklarację VAT-9M do wersji 10, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni (Dz.U. 2020 poz.1626). Zaktualizowano wydruk oraz wzorce eDeklaracji. Deklarację w nowym wariancie stosuje się począwszy od rozliczeń za październik 2020.

Praca na wielu bazach W czynnościach zbiorczego dodawania deklaracji oraz podpisywania eDeklaracji dostępnych z poziomu listy Analizy baz danych umożliwiono obsługę deklaracji VAT-9M oraz podpisywanie i wysyłanie eDeklaracji VAT-9M.

Poprawione funkcje

Dokumenty Ewidencji Umożliwiono wykonanie czynności Edytuj oznaczenia VAT dla dokumentów posiadających rozliczenia kasowe VAT. Dotychczas edycja oznaczeń była możliwa tylko dla dokumentów nieposiadających rozliczeń kasowych VAT.

Ewidencja dokumentów Poprawiono błąd uniemożliwiający podgląd dokumentu źródłowego z poziomu ewidencji dokumentów, w sytuacji kiedy operator zalogowany był wyłącznie na licencję księgową. Przywrócono możliwość przejścia do dokumentu źródłowego.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Harmonogram Harmonogram to nowy moduł, który w formie wykresu Gantta graficznie przedstawia przebieg operacji pochodzących ze zleceń produkcyjnych. Operacje zwizualizowane są w podziale na poszczególne zasoby, uwzględniając przy tym ich czas trwania oraz planowane terminy rozpoczęcia zleceń. Na ten moment harmonogram można przeplanować w oparciu o dwa dostępne algorytmy: EDD – który planuje termin rozpoczęcia zlecenia w oparciu o wymagany termin realizacji oraz SPT – który planuje termin realizacji zlecenia od wyznaczonej daty w oparciu o najkrótszy możliwy czas przetwarzania.

Poprawione funkcje

Technologia Poprawiono błąd związany z możliwością wyboru zablokowanej technologii na zleceniu produkcyjnym. Program poprzez wpisanie nazwy umożliwiał wybranie zablokowanej technologii na zleceniu produkcyjnym. Obecnie taka możliwość jest zablokowana.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Panel workflow Zmieniono treść komunikatu wyświetlanego w momencie próby uruchomienia podprocesu BR – Księgowanie Dokumentu Ewidencji z poziomu Panelu Workflow lub workera na formularzu dokumentu ewidencji. Od teraz użytkownik otrzyma informację: Brak możliwości uruchomiania procesu z tego poziomu. Ten proces może być uruchomiony tylko jako podproces.

Poprawione funkcje

Definicja procesu Poprawiono działanie workera Utwórz proces workflow w zakresie tworzenia nowego procesu i użycia opcji Nadpisać istniejącą definicję procesu oraz Wygenerować nową definicję procesu i zamknąć starą. Zmiany dotyczą dodawania domyślnej roli procesowej do definicji przepływów utworzonych workerem.

Moduł Praca zdalna
Funkcjonalności

Praca zdalna W wersji 2010.1.3 do systemu enova365 dodano nowy moduł Praca Zdalna. Funkcjonalności modułu dostępne są z poziomu enova365 HTML oraz Pulpitu Pracownika. Głównym założeniem modułu jest wsparcie organizacji pracy firmy od najniższego szczebla do szczebla kierowniczego. Do podstawowych funkcji modułu zalicza się:

 • wsparcie pracy rozproszonej,
 • koordynowanie zadań wieloetapowych,
 • delegowanie, kontrola stanu wykonania i rozliczania zadań,
 • ewidencjonowanie czasu pracy,
 • raportowanie.

Pożądany efekt osiągnięto w oparciu o pracę zadaniową. Użytkownik systemu może zorganizować pracę zespołu na trzech poziomach aktywności, ułożonych w strukturze hierarchicznej:

 • Pakiet prac – najwyższy stopień planowania,
 • Grupa zadań – środkowy stopień planowania,
 • Zadanie – najniższy stopień planowania; obejmuje zadania, które ma wykonać pracownik.

Użytkownik systemu nie jest zobligowany do posługiwania się hierarchiczną strukturą wymienionych aktywności. Każdy z tych obiektów może być używany niezależnie od pozostałych.Pakiet prac i Grupa zadań to aktywności, przy dodawaniu których (w formatce w polu ‘Wykonujący’) można wskazać jako odpowiedzialnego za ich zrealizowanie wyłącznie ‘Operatora’ pracującego w systemie lub wybrać w polu ‘Zespół’ grupę użytkowników oprogramowania przypisaną do tej samej ‘Roli’. Zadanie może zostać przypisane dla ‘Zespołu’ lub dla ‘Wykonującego’. W tym przypadku może być nim ‘Operator’ systemu lub ‘Pracownik’, który uzyskuje dostęp do przydzielonego Zadania przy pomocy Pulpitu Pracownika. Z tego poziomu ‘Pracownik’ poza podglądem zadania może uzupełnić w nim podstawowe informacje takie jak: ‘Stan zadania’, ‘Uwagi’, dodać załącznik oraz odnotować czas poświęcony na jego realizację (przy pomocy Stopera dostępnego na zakładce ‘Ogólne’ lub korzystając z formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dostępnego z poziomu zakładki ‘Czas realizacji’). Istotne jest to, że z poziomu Pulpitu Pracownika ‘Pracownik’ ma wgląd wyłącznie w przypisane do niego Zadania.Aby ‘Pracownik’ w Pulpicie Pracownika miał dostęp do przypisanego do niego Zadania należy przejść do Narzędzia\Opcje\Praca zdalna\Definicje, podnieść formularz definicji Zadania i w zakładce ‘Prawa danych’ nadać prawo dostępu do danych odpowiedniemu operatorowi ‘enovaNet’.W module Praca zdalna wprowadzono funkcjonalność związaną z planowaniem czasu pracy przewidzianego na poszczególne zadania oraz rejestrowanie faktycznego czasu pracy jaki został przeznaczony na ich wykonanie. ‘Operator’ systemu z poziomu zakładki ‘Ogólne’ dostępnej na formatce Zadania w polu ‘Planowany czas’ ma możliwość podania estymaty czasu jaki przewidziano na jego wykonanie. Po zarejestrowaniu (przez ‘Operatora’ lun ‘Pracownika’) czasu dla Zadania, jaki faktycznie poświęcono na jego realizację, automatycznie zostanie wypełnione pole ‘Czas wykonania’. Wprowadzenie wartości we wspomnianych polach spowoduje wyliczenie pola ‘Pozostało’ gdzie widoczny jest przewidywany pozostały czas potrzebny do wykonania Zadania. Pola ‘Planowany czas’, ‘Czas wykonania’, ‘Pozostało’ dla Pakietu prac i Grupy zadań wyliczane są na podstawie wartości z podrzędnych aktywności (dla Grupy zadań z podrzędnych Zadań, a dla Pakietu pracz podrzędnych Grup zadań).Z poziomu enova365 HTML w module Praca Zdalna użytkownik systemu ma następujące możliwości odnotowania czasu pracy:

 • Z poziomu formularza Zadania przy pomocy przycisku ‘Stoper START’ dostępnego na zakładce ‘Ogólne’ lub ręcznie przy pomocy formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dostępnego w zakładce ‘Czas realizacji’. Stoper mierzy czas po zapisaniu i zamknięciu formularza Zadania. Zostanie on zatrzymany jeśli użytkownik na formularzu odpowiedniego Zadania kliknie przycisk ‘Stoper STOP’, po wylogowaniu z systemu lub automatycznie w wypadku zamknięcia formularza zadania i braku aktywności użytkownika systemu przez ok. 20 minut
 • Przy pomocy formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dostępnego z poziomu listy ‘Czas realizacji’
 • Z poziomu listy ‘Historia zmian’ poprzez użycie funkcjonalności ‘Dodaj czas realizacji’, co spowoduje podniesienie formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dla wybranego na liście rekordu

W module Pracy Zdalnej użytkownik systemu ma wgląd w następujące listy:

 • ‘Moje aktywności’, która prezentuje w formie drzewiastej Pakiet prac, Grupę zadań, Zadanie dla których zalogowany ‘Operator’ jest ‘Wykonującym’, ‘Prowadzącym’ lub członkiem ‘Zespołu’, który został przypisany do danej aktywności.
 • ‘Organizacja pracy’, która prezentuje w formie drzewiastej wszystkie zaplanowane aktywności.
 • ‘Czas realizacji’, która prezentuje wpisy zarejestrowanych czasów pracy dla Zadań. Z poziomu tej listy dostępny jest Raport prezentujący zestawienia z czasów pracy.
 • ‘Historia zmian’, która zawiera wpisy dotyczące edycji Zadań. Z poziomu tej listy przy pomocy funkcjonalności ‘Dodaj czas realizacji’ można zarejestrować czas pracy poświęcony na wykonanie zadania, w kontekście wybranego wpisu.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł DMS
Poprawione funkcje

Pozostałe Ujednolicono możliwość edycji zakładki Notatki w Asystencie w interfejsie okienkowym i przeglądarkowym. Od teraz użytkownik ma możliwość edycji pola Notatka w obu interfejsach.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego W panelu użytkownika dodano okno skrótu (widget) do listy Przelewy.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Umożliwiono edytowanie numeru faktury i daty dostawy w fakturach sprzedaży wystawianych z poziomu Pulpitu.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Na formularzu faktury sprzedaży dodano pole Opis, które umożliwia przekazanie kontrahentowi dodatkowych informacji na wydruku faktury.

Poprawione funkcje

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Na liście Rozrachunki/Przelewy przywrócono dostępność czynności Eksport przelewów do pliku.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Jednostki organizacyjne W celu
uproszczenia wprowadzania nowych jednostek organizacyjnych umożliwiono budowanie pola kod
jednostki organizacyjnej na podstawie zdefiniowanego segmentu zgodnie z
podległością w ramach drzewa jednostek organizacyjnych. W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry) na zakładce Jednostki organizacyjne dodano parametr „Segmentowy kod jednostki organizacyjnej”, natomiast na definicji „Kategoria jednostki organizacyjnej” dodano sekcję „Segmentowy kod wydziału”, w której dostępne są parametry: „Pierwszy segment” oraz „Separator segmentu”.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Definicja procesu Przywrócono funkcjonalność z wersji 2003, która pozwalała na ponowny import procesu do bazy. Jeśli w bazie znajduje się już definicja procesu o danym GUID, to możliwe jest zaimportowanie z pliku XML definicji o takim samym GUID, co spowoduje nadpisanie obiektów wartościami z importowanej definicji.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2010.0.2 z dnia 28.10.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
  2. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Wydruki Poprawiono wyświetlanie drzewa wydruków ASPX, wprowadzonych w starszych wersjach systemu enova365.

Wydruki Poprawiono sposób wczytywania formularzy z niestandardowymi ustawieniami ze starszych wersji systemu enova365, zawierającymi podpięte wydruki ASPX.

Licencje Poprawka skierowana jest do klientów pracujących na licencji Biuro Rachunkowe. Możliwość logowania się do enova365 bez konieczności posiadania przez logującego się operatora uprawnień do tworzenia tabel i widoków po stronie SQL Server.Uwaga: Podczas pierwszego logowania w logach systemu mogą pojawić się komunikaty związane z niemożnością utworzenia widoków BI SQL w bazie danych (treść logów: „Wystąpił błąd wykonania zapytania SQL przez serwer bazy danych”). Komunikaty są wyłącznie informacją, że pierwszy po konwersji, logujący się operator nie posiada odpowiednich uprawnień by wygenerować widoki BI SQL na bazie danych. W związku z tym, konieczne jest zalogowanie się do enova365 operatorem mającym prawo administratora po stronie SQL Sever, a następnie wykonanie czynności „Ręczna przebudowa widoków BI SQL”.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Licencje Naprawiono problem logowania do Pulpitów Pracownika lub Kontrahenta, w przypadku zbliżania się końca gwarancji.Jeżeli w systemie zaszły równocześnie następujące warunki:

 • do końca gwarancji pozostało mniej niż 30 dni,
 • na roli używanej w Pulpitach zaznaczone było prawo do Inne->Termin gwarancji

to w takim wypadku próba zalogowania do pulpitu kończyła się komunikatem o braku praw dostępu.

Interfejs użytkownika Poprawiono obsługę kontrolki typu radio-button w interfejsie przeglądarkowym. Radio-button umożliwia wybór jednej z kilku opcji poprzez jej zaznaczenie (przykładowo – wybór rodzaju formatu pliku przy eksporcie listy). W wersji poprzedniej aby zaznaczyć opcję, konieczne było kliknięcie w ikonę. Poprawa polega na umożliwieniu kliknięcia w ikonę lub w tekst obok ikony, co podnosi ergonomię pracy.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2010.0.1 z dnia 22.10.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Handel i Magazyn
    1. Handel
   2. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Dodatki:
     1. Czas Pracy
   3. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
   4. Produkcja
    1. Handel

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Handel
Funkcjonalności

JPK Na licencji Faktury udostępniono zakładkę Pozostałe definicji dokumentu. Zmiana ma na celu umożliwienie zmiany Definicji ewidencji księgowej, w związku z konicznością edycji konfiguracji dotyczącej np. faktur do paragonów.

JPK Na liście faktur sprzedaży oraz na formularzu dokumentu dodano czynność Aktualizuj grupy towarowe VAT. Umożliwia ona aktualizację grup towarowych w pozycjach dokumentu wg. kart towarowych. Aktualizację można przeprowadzić na dokumentach w buforze, zatwierdzonych oraz zaksięgowanych. Zmiana dokumentów zaksięgowanych jest możliwa, jeśli operator ma prawo simple EwidencjaVat/Nagłówek ewidencji VAT/Simple/Poprawianie parametrów VAT.

JPK Zmodyfikowano działanie workera Edytuj procedury VAT. Obecnie może on zostać zastosowany zarówno do dokumentów zatwierdzonych jak i zaksięgowanych. Zmiana dokumentów zaksięgowanych jest możliwa, jeśli operator ma prawo simple EwidencjaVat/Nagłówek ewidencji VAT/Simple/Poprawianie parametrów VAT.

JPK Dodano nową czynność do ponownego przeliczenia procedur VAT na zaznaczonych dokumentach. Obecnie czynność Procedury VAT ma dwie opcje: Zmień (dotychczasowa czynność umożliwiająca dodawanie i usuwanie procedur) oraz Przelicz, która ponownie przelicza algorytmy procedur i generuje je dla zaznaczonych dokumentów na nowo (usuwając stare). Procedury mogą zostać ponownie przeliczone na dokumentach zatwierdzonych oraz zaksięgowanych. Zmiana dokumentów zaksięgowanych jest możliwa, jeśli operator ma prawo simple EwidencjaVat/Nagłówek ewidencji VAT/Simple/Poprawianie parametrów VAT.

Kurierzy Dodatek rozbudowany został o obsługę kolejnej firmy kurierskiej. Najnowsza wersja dodatku umożliwia współpracę enova365 ze platformą kurierską firmy FedEx.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Podstawa chorobowego W związku z wejściem w życie w dniu 9 października ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, zmieniają się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku macierzyńskiego. W myśl nowej ustawy, w sytuacji, gdy obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe, przepis art. 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o przeliczeniu podstawy zasiłku nie będzie miał zastosowania. W enova365 do przeliczania podstawy chorobowego została wprowadzona zmiana. W przypadku aktualizacji kartoteki pracownika czynnością wykonaną z menu Czynności/Ustawa COVID-19/Obniż wymiar etatu, podstawa zasiłku nie będzie przeliczana po zmianie wymiaru etatu, o ile obniżenie etatu z powodu COVID-19 wystąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.

Dodatki

Czas Pracy Dostosowano dll Czas pracy do wprowadzonych modyfikacji w programie dotyczących czasu pracy (doba pracownicza).

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Ewidencja dokumentów Rozszerzono zakres czynności „Anuluj VAT”. Dotychczas była ona dostępna wyłącznie dla dokumentów ewidencji o typie Sprzedaż ewidencja, natomiast obecnie można wykonać ją również dla dokumentów o typach: Zakup ewidencja, DW nabycia należny ewidencja, DW nabycia naliczony ewidencja. Czynność „Anuluj VAT” znajduje się zarówno na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty jak i bezpośrednio na formularzu dokumentu. Czynność może być wykorzystywana do stornowania zapisów niepoprawnie ujętych w ewidencji VAT i pliku JPK_V7.

JPK Działanie czynności Edytuj oznaczenia VAT, dostępnej z poziomu ewidencji dokumentów, dla dokumentów zatwierdzonych (w stanie wyższym niż Bufor) uzależniono od prawa do Poprawiania parametrów VAT. Prawem można zarządzać na roli: Ewidencja VAT\Nagłówek ewidencji VAT\Simple\Poprawianie parametrów VAT. Innymi słowy – edytowanie parametrów VAT na dokumentach w stanie innym niż bufor mogą wykonywać tylko operatorzy z odpowiednimi uprawnieniami.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Dodatki

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Dostosowano program do obsługi licencji Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego w wariancie Rozszerzonym, w którym są dostępne elementy związane z tzw. samofakturowaniem. Zmodyfikowano także w nowych bazach standardową rolę Pulpit klienta BR w zakresie ustawionej licencji – zamiast dotychczasowej licencji KS (Księga) ustawiono licencję KBN (Pulpit klienta BR). Zmiana ustawienia licencji na roli ma charakter porządkowy, dostosowujący do aktualnej funkcjonalności Pulpitu oraz warunków technicznych. Bazy sprzed wersji 2010 nie muszą być modyfikowane.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Dodatki

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Umożliwiono wprowadzenie z poziomu Pulpitu numeru rachunku bankowego oraz banku. Numer jest wpisywany na formularzu domyślnej ewidencji bankowej – Firmowy rachunek bankowy. Wprowadzenie numeru oraz banku jest niezbędne do prawidłowego wydruku faktury sprzedaży.W ramach tej samej czynności umożliwiono wprowadzenie indywidualnych numerów rachunków podatkowych (właściciela i firmy) oraz indywidualnych numerów ZUS (właściciela i firmy). Wprowadzenie tych danych jest niezbędne dla powstania prawidłowych danych do zobowiązań podatkowych i ZUS, a co za tym idzie, do prawidłowego wygenerowania przelewów do tych zobowiązań.Dodawanie rachunków jest dostępne w części Ogólne Pulpitu (np. z poziomu listy Panel użytkownika) pod ikoną koła zębatego w czynności o nazwie Konfiguracja.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2010.0.0 z dnia 22.10.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
    2. Dodatki:
     1. Integracja OCR
     2. Harmonogram zadań
   2. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   3. Sprzedaż i CRM
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
    3. CRM
    4. Serwis
   4. Handel i Magazyn
    1. Business Intelligence
    2. Handel
    3. Produkcja
    4. Workflow
    5. CRM
   5. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Business Intelligence
    3. Workflow
    4. Dodatki:
     1. Harmonogram zadań
     2. Pracownicy Eksportowi
   6. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Ewidencja Środków Pieniężnych
    3. Business Intelligence
    4. DMS
    5. Workflow
    6. Księga Inwentarzowa
    7. Dodatki:
     1. Importy Księgowe
     2. Elektroniczne Wyciągi Bankowe
   7. Procesy
    1. DMS
    2. Workflow
    3. Dodatki:
     1. Integracja OCR
     2. Harmonogram zadań
   8. Projekty i usługi
    1. Business Intelligence
    2. Workflow
   9. Produkcja
    1. Business Intelligence
    2. Handel
    3. Produkcja
    4. Workflow
  2. Wersja multi
    1. Systemowe
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
    2. Workflow w Pulpitach
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
    2. Workflow w Pulpitach
   3. Kadry Płace i HR
    1. Pulpit Kierownika
    2. Pulpity HR
    3. Kadry i Płace
    4. Workflow
    5. Workflow w Pulpitach
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
    2. Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow
  2. Wersja multi
    1. Systemowe
   1. Kadry Płace i HR
    1. Pulpity HR

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Poprawiono błąd związany z wyświetlaniem kolumn dla niestandardowych ustawień listy zapisanych do własnego kontekstu na listach w Podglądzie tabel, który pojawił się w wersji 2006.0.0.

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

Konfiguracja W ramach poprawy ergonomii prac konfiguracyjnych, udostępniono użytkownikom funkcjonalność związaną z możliwością łatwego podglądu relacji pomiędzy modelami danych BI i wizualizacjami, a także polami modeli danych. Funkcjonalność realizowana jest poprzez nowe zakładki, dostępne dla definicji domen („Relacje„), raportów i wskaźników („Wizualizacje„) oraz pól domeny („Relacje„). Ponadto udostępniona została czynność umożliwiająca usuwanie całych gałęzi modeli danych (wybranego modelu i wszystkich modeli, dla których stanowi on bezpośrednie lub pośrednie źródło danych).

Konfiguracja Udostępniona została możliwość korzystania w analizach BI z cech historycznych różnego typu za pomocą standardowego mechanizmu dołączania cech. Użytkownik dołączając cechę historyczną ma możliwość wykorzystania oprócz pola z wartością cechy, także pól określających daty początku i końca obowiązywania wartości danej cechy, co otwiera nowe możliwości analityczne.

Konfiguracja Udostępniony został nowy mechanizm pozwalający na tworzenie w bazie głównej, analiz, bazujących na danych pochodzących z wielu baz danych. Mechanizm wykorzystuje dodatek Praca na wielu bazach, a także utrwalanie danych BI. Dane konsolidowane są do tabeli znajdującej się w bazie głównej za pomocą zmodyfikowanego kodu generatora, który pozwala utrwalać modele danych z wskazanych baz danych (wybranych przez użytkownika w oparciu o dbitemy).

Konfiguracja Wprowadzono poprawę w mechanizmie zapisywania indywidualnych ustawień list w module BI. Rozwiązano dzięki temu problem z zapisem formularzy, zawierających układów dwóch lub większej ilości gridów, kiedy to ich ustawienia wzajemnie nadpisywane. Ponadto zmiana umożliwia bezproblemowe zapisanie indywidualnych ustawień list także dla grida kalkulatora modelu danych.

Konfiguracja Udostępniono korzystanie w ograniczonym zakresie ze standardowych elementów BI Biurom Rachunkowym i ich Klientom bez konieczności posiadania jakiejkolwiek licencji na moduł BI. Użytkownicy zyskają dostęp do podstawowych danych analitycznych w instalacjach okienkowych i przeglądarkowych (Panele BI, Banery BI, Panele BI formularzy) w tym także w pulpicie Klienta Biura Rachunkowego (Panele BI). Pula dostępnych, dedykowanych analiz będzie stale uzupełniania, w tym także o analizy wielobazowe działające w oparciu o wprowadzony mechanizm obsługi wielu baz danych w analizach BI.

Definicje zestawów danych W celu umożliwienia wykorzystywania parametrów zestawu danych podczas utrwalania danych za pomocą harmonogramu zadań, wprowadzono zmiany w SerializationHelper, umożliwiające definiowanie parametrów w kodzie zadania globalnego.

Definicje zestawów danych Wprowadzono automatyczne utrwalanie definicji DatyUtrwalone (Timeline), tak by nie było konieczności wykonywania tej czynności manualnie. Automatyczne utrwalanie dat odbywa się w momencie stawiania nowej bazy oraz przy konwersji istniejącej bazy danych (raz w roku). Mechanizm inicjalnie utrwala daty z zakresu: od 1 stycznia roku sprzed 20 lat do 31 grudnia roku, który nastąpi za 10 lat, odnosząc się w obu przypadkach do roku bieżącego. Dodatkowo zmodyfikowano definicję zestawu danych DatyUtrwalone – tak, aby wszystkie stałe właściwości daty (dzień, miesiąc, rok, dzień tygodnia, dzień roku, tydzień roku, kwartał) były zmaterializowane i nie wymagały wyliczeń SQL. W wyniku ww. zmian konieczne było przebudowanie wszystkich domen i raportów BI, tak by w przypadku analiz wykorzystujących oś czasu, zakres czasowy danych ograniczony był początkiem występowania analizowanego zjawiska i datą (miesiącem/rokiem) bieżącym.

Panele BI Wprowadzone zostały zmiany
w zakresie obsługi Paneli BI bez konieczności otwierania konfiguracji systemu.
Użytkownicy posiadający odpowiednie prawa do Paneli BI, mogą je kopiować tak
jak dotychczas, z tą różnicą, że skopiowany panel pojawia się od razu w drzewie
Panele BI w oknie głównym enova365 bez automatycznego przechodzenia w tryb
projektowania. Umożliwiono, po przejściu w tryb projektowania dokonywanie zmian
w tytule i opisie panelu, a także udostępniono czynność pozwalającą
użytkownikowi usunąć dany panel, jeśli posiada on odpowiednie prawa do panelu i
czynności.

Panele BI Wprowadzono nową funkcjonalność
pozwalającą na ustawianie parametrów wpływających na dynamiczne filtrowanie
raportów i wskaźników umieszczanych na Panelach BI, znajdujących się w głównym
oknie enova365. Po umieszczeniu na panelu wizualizacji, której źródłowy model
danych posiada zdefiniowany parametr lub parametry, na panelu automatycznie
dodawane są lookupy parametrów. Po wybraniu wartości danego parametru, dane
zwracane przez wizualizację zostaną odpowiednio przeliczone. Użytkownik w
zależności od potrzeb, a także konstrukcji danego raportu lub wskaźnika, ma
możliwość określenia czy dany parametr jest obowiązkowy czy opcjonalny aby
wizualizacja zwracała dane.

Wskaźniki – wizualizacje Udostępniono funkcjonalność tooltipów dla wskaźników BI, zarówno z poziomu wersji okienkowej enova365, jak i wersji przeglądarkowej. Dzięki tooltipom pojawiających się po najechaniu kursorem myszy na wskaźnik BI, użytkownik uzyska dostęp do precyzyjnej informacji np. w zakresie prezentowanej na wskaźniku wartości ale także innych elementów opisowych wskaźnika, które z racji długości nie zmieściły się na jego wizualizacji (np. pełna nazw przedziału czasu)

Pola wyliczane Zmodyfikowano tworzenie wyliczeń w polach wyliczanych z pomocą dostępnego kalkulatora, klasyfikując dostępne funkcje SQL wg typu działania. Ponadto rozbudowano możliwość tworzenia pól wyliczanych o wyliczenia wykorzystujące funkcje okienkowe języka T-SQL wraz z możliwością określania rozmiaru ramki danych.

Merytoryczne – obszar księgowy W obszarze
analitycznym finanse dodane zostały nowe modele danych oraz utworzone na ich
podstawie wizualizacje w formie wskaźników, wykresów i tabel. Prezentują
analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem centrów kosztów oraz kosztów
rodzajowych. Nowe analizy dedykowane są m.in. dla udostępnionych w bazie wiedzy
gotowych Paneli BI: „Panel BI -Koszty
rodzajowe w centrach kosztów
” oraz „Panel BI – Centra kosztów”. Na uwagę zasługuje szerokie wykorzystanie w udostępnionych panelach
nowego mechanizmu ustawiania parametrów wizualizacji na Panelach BI,
umożliwiających precyzyjną analizę kosztów przedsiębiorstwa. Szczegółowy opis nowych
domen i raportów znajduje się w bazie
wiedzy
.

Merytoryczne – obszar handel W obszarze analitycznym handel
dodane zostały nowe modele danych oraz utworzone na ich podstawie wizualizacje
w formie wskaźników, wykresów i tabel. Nowe analizy dedykowane są m.in. dla
udostępnionych w bazie wiedzy gotowych Paneli BI przeznaczonych dla handlowców
oraz dla paneli ogólnych. Panele dedykowane dla handlowców („Panel Handlowca –
Kontrahenci
”, „Panel Handlowca – Towary„) prezentują
szczegółowe dane w kontekście ich wyników sprzedaży, natomiast panele
ogólne („Panel DH – Kontrahenci”, „Panel DH – Towary„, „Panel
DH – Opiekunowie
„) prezentują dane odnoszące się do sytuacji sprzedażowej
w kontekście całej firmy.Ponadto dodano do standardu nowe domeny z zakresu
cen katalogowych oraz wartości marży i narzutu towarów. Modele zwracają dane
zgodne z kartotekami towarowymi. Szczegółowy opis nowych domen znajduje się w bazie wiedzy.

Moduł CRM
Funkcjonalności

W wersji tej dodano nowy wzorzec konfiguracji 'CRM – proces pozyskania i obsługi klienta’. Ta demonstracyjna konfiguracja zasilona przykładowymi danymi, prezentuje możliwość wykorzystanie funkcjonalności modułu CRM w obsłudze procesów sprzedażowych od zapytania klienta, aż po finalizację transakcji.

Poprawione funkcje

e-mail W tej wersji programu został poprawiony błąd polegający na niepodpinaniu do wiadomości e-mail załączników dodanych do obiektu podczas wysyłania Pocztą CRM dokumentów przy pomocy funkcji 'Wyślij email PDF’. Od tej pory gdy na dokumencie w 'Asystencie’ oznaczymy załącznik flagą 'wysyłaj mailem’ po skorzystaniu z funkcjonalności 'Wyślij email PDF’ zostanie on podpięty do wysyłanej wiadomości e-mail wraz z wydrukiem dokumentu.

Budżet W tej wersji programu zostało poprawione działanie pól wyliczanych `Workers.PozycjaBudzProjInfo.RealizacjaKwotaKoszt` i `Workers.PozycjaBudzProjInfo.RealizacjaKwotaPrzychod` dostępnych na zakładce `Budżet` w Projekcie oraz na liście `Kwoty budżetów` dostępnej w Projekty\Dane analityczne. Od tej pory po wprowadzeniu `Kwoty dodatkowej` dostępnej podczas dodawania `Opisu analitycznego`i użyciu dostępnej w menu `Czynności` z poziomu Projektu funkcji `Przeliczenie kwot zrealizowanych` pole wyliczane zwróci prawidłową wartość zamiast występującego wcześniej komunikatu `(stop)`.

Budżet W wersji tej poprawiono działanie filtra 'Rodzaj pozycji’, który jest dostępny na zakładce 'Budżet’ w Projekcie. Od tej pory po ustawieniu w tym filtrze wartości 'Zbiorcze’ na liście pozycji budżetowych zgodnie z dokumentacją w Bazie Wiedzy zostaną wyświetlone pozycje znajdujące się na innym poziomie niż najniższy. Lista pozycji zbiorczych będzie prezentowana w formie zwiniętego drzewa, dlatego aby wyświetlić wszystkie pozycje zbiorcze należy rozwinąć poszczególne węzły.

Moduł DMS
Poprawione funkcje

Dokument podstawowy Poprawiono działanie workera OK i nowy przy dodawaniu prawa rekordu w zakładce Uprawnienia rekordu w dokumencie podstawowym. Dodanie załącznika i użycie tego workera przy otwartym Asystencie zapisu powodowało, że prawa do rekordu nadawane były na załączniku, nie na dokumencie.

Sprawa Poprawiono błąd, który powodował, że nie wyświetlał się prawidłowo numer sprawy albo dokumentu podstawowego pomimo dodania w Numeratorze w definicji odpowiednich pól. Problem dotyczył pól Oddział/SymbolKlasa Wykazu Akt/Symbol i Komórka Podrzędna/Symbol.

Pozostałe Poprawiono działanie systemu praw obiektowych, jeśli operator ma uprawnienia Tylko odczyt do danej struktury. Możliwe będzie podejrzenie struktury, dodanie powiązań w menu Struktury a w menu DMS/Foldery także załączników do katalogowych elementów struktury.Pełne prawo do edycji danego katalogowego elementu struktury, przy zachowaniu ReadOnly dla pozostałych, może zostać nadane operatorowi w zakładce Uprawnienia rekordu.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Dokumenty handlowe W związku z wymaganiami dotyczącymi JPK_V7 zmieniono konfigurację faktur do paragonów i faktur fiskalizowanych. Zablokowano relację FVPP->DWKPar. Do FVP, FVPP, FF, FFZAL przypisano definicję ewidencji SPFVP (przeznaczoną dla faktur do paragonów). Zmiana dotyczy nowych baz. W istniejących instalacjach należy analogiczne zmiany odpowiednie dla danej konfiguracji wprowadzić ręcznie.

Dokumenty handlowe Umożliwiono wpisanie dodatkowych NIP-ów UE (z krajów innych niż Polska). Pozwala to na wystawianie dokumentów sprzedaży z zagranicznymi stawkami VAT w przypadku, gdy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT w innym kraju UE. Na wydruku takiego dokumentu znajdzie się NIP sprzedawcy z kraju UE, którego stawki zastosowano.

Dokumenty handlowe Udostępniono zmianę daty wystawienia dokumentu zakupu za pomocą czynności Zmień zatwierdzony dokument. Zmiana jest możliwa w przypadkach, gdy nie zagraża spójności danych, w szczególności dotyczących operacji magazynowych.

Dokumenty handlowe Do dokumentu handlowego dodano dwie nowe kolekcje danych na zakładce Kontrahent. Są to listy, które służą do przechowywanie danych kontaktowych kontrahenta i odbiorcy. Za ich widoczność na dokumencie odpowiadają parametry definicji dokumentu. Nowe kolekcje danych są wykorzystywane przez dodatki e-sklepy Konektor oraz Kurierzy do przechowywania adresów email i numerów telefonów.

Dokumenty handlowe Rozbudowano działanie czynności Kopiuj pozycje dla dokumentu handlowego. Dodano możliwość podziału wskazanych pozycji na wiele z zachowaniem sumy ilości, np. pozycja z ilością 10 szt. może być podzielona na kilka dających razem 10 szt. Podział zachowuje relacje do dokumentu nadrzędnego, czyli nowe pozycje są powiązane relacją jak źródłowa.

Dokumenty handlowe Ulepszono logikę drukowania miejsca dostawy na dokumentach rozchodowych. Obecnie miejsce dostawy wydrukuje się również wtedy, gdy kontrahent jest ten sam, co odbiorca, ale w danych odbiorcy na dokumencie zmieniono dane adresowe (rozumiane jako miejsce dostawy).

Dokumenty handlowe Rozszerzono zakres informacji prezentowanych na wydruku dokumentu w opcjonalnej tabeli Wykaz nierozliczonych należności. Obecnie zawiera ona dodatkowo noty odsetkowe.

Dokumenty fiskalizowane Zmieniono działanie czynności Raport fiskalny dla paragonów. Po zmianie do dokumentu ewidencji tworzonego przez tę czynność dołączane są dodatkowo dokumenty zafiskalizowane, które mają przypisaną ewidencję z typem dokumentu FP. Pozwala to traktować faktury fiskalizowane (FF, FFZAL) jako faktury do paragonów (z ewidencją SPFVP), a sprzedaż z nich wynikającą ujmować w raporcie fiskalnym.

Korekty dokumentów Dodano pole dokumentu Przyczyna korekty, wypełniane automatycznie na podstawie wartości analogicznego pola w pozycjach korekty. Zawartość tego pola można również edytować ręcznie. Jest ona umieszczana w nagłówku na wydrukach korekt.

Definicje dokumentów Dodano parametry definicji dokumentu decydujące o generowaniu i edycji procedur VAT i grup towarowych VAT na dokumencie. Dotychczas decydowała o tym kombinacja ustawień definicji dokumentu.

Relacje dokumentów Ulepszono mechanizm dołączania w relacji istniejących już dokumentów. Obecnie w takim przypadku agregowanie pozycji z dokumentów dołączanych działa, jeśli w konfiguracji relacji włączono dotyczący tego parametr.

EDI Umożliwiono generowanie nazwy eksportowanego pliku z komunikatem EDI za pomocą cechy algorytmicznej zdefiniowanej dla dokumentu (handlowego albo ewidencji).

JPK Zmieniono algorytm generowania listy grup towarowych na korekcie faktury sprzedaży. Obecnie lista jest tworzona wyłącznie z tych pozycji, które są korygowane.

Umowy cykliczne Ulepszono edycję grup towarowych na zatwierdzonym dokumencie. Obecnie grupy można edytować również wtedy, gdy istniej zatwierdzony dokument podrzędny. Ma to zastosowanie przede wszystkim w przypadku umów cyklicznych, w których nie ma grup towarowych, gdyż zostały zarejestrowane przed ich wprowadzeniem.

Płatności dokumentów handlowych Rozszerzono listę obsługiwanych terminali płatniczych o terminale INGENICO z własną drukarką, obsługiwane przez PeP (Polskie ePłatności) oraz Paytel.

Płatności dokumentów handlowych Umożliwiono dołączanie wpłaty jako zaliczki do dokumentu z poziomu wpłaty oraz z poziomu operacji bankowej (powstałej w wyniku importu wyciągu bankowego). Dotychczas można było tego dokonać jedynie z poziomu formularza dokumentu handlowego.

Płatności dokumentów handlowych Rozbudowano worker PłatnościDokumentu o właściwość Zaliczki. Zawiera ona sumę kwot wpłat podpiętych do dokumentu jako zaliczki, a wyrażoną w walucie podsumowania dokumentu. W ten sposób np. na liście zamówień można uzyskać informację o łącznej kwocie zaliczek podpiętych do poszczególnych dokumentów.

Towary W słowniku kodów CN umożliwiono przypisanie stawki VAT do kodu CN. Wybranie kodu na towarze przepisuje stawkę z kodu do kartoteki towaru. Dodatkowo na liście towarów dodano czynność Zmiana VAT/Według kodów CN, która aktualizuje stawki VAT towarów, wg stawek zdefiniowanych dla kodów CN.

Kurierzy Zmieniono sposób wysyłania nazwy adresata do systemu kuriera. Dotychczas była to zawsze nazwa odbiorcy z dokumentu. Obecnie jest to nazwa lokalizacji, jeśli w dokumencie wskazano lokalizację jako miejsce dostawy.

Kurierzy Ulepszono edycję danych adresowych i kontaktowych na potrzeby przesyłek kurierskich. Wykorzystano nową listę danych kontaktowych w dokumencie. Ulepszono działanie czynności Edytuj adres dostawy (dostępną na zatwierdzonym dokumencie), która obecnie korzysta z tych danych.

Kurierzy Ulepszono mechanizm dodawania paczek do dokumentu po wybraniu spedytora. W przypadku, gdy masa towarów wyliczona z pozycji przekracza masę paczki zdefiniowaną w konfiguracji, dodawane są kolejne paczki. Mechanizm działa dla spedytorów obsługujących wiele paczek w jednej przesyłce.

e-Sklepy Konektor Obsłużono wysyłanie do e-sklepu numeru listu przewozowego skojarzonego z zamówieniem pobranym z tego e-sklepu. Odbywa się to podczas wykonywania czynności Aktualizuj zamówienia.

e-Sklepy Konektor Rozszerzono możliwość wiązania towarów z e-sklepu z towarami w bazie enova365. W oknie wiązania towarów dodano czynność służącą do ich parowania na podstawie zgodnych kodów EAN.

e-Sklepy Konektor Dodano pole Status zewnętrzny dokumentu handlowego. Ma ono zastosowanie w integracji z e-sklepami i służy do przechowywania informacji o tym, jaki status ma zamówienie w e-sklepie.

Zamówienia i oferty Ulepszono działanie zmiany priorytetu zamówienia algorytmicznego z poziomu formularza dokumentu. Dotychczas w przypadku, gdy dokument zawierał usługi, zmiana priorytetu na jeden z wybranych skutkowała wyświetleniem informacji: Różne, gdyż nie miała ona skutku dla usług.

Limit kredytowy Poprawiono działanie kontroli limitu kredytowego dla dokumentu zamówienia z planem spłat. Dotychczas po przekroczeniu limitu kredytowego nie można było zatwierdzić takiego dokumentu, pomimo wybrania sposobu zapłaty: Gotówka.

Kompletacja Umożliwiono korzystanie z automatycznego wskazania zasobów przy dodawaniu pozycji rozchodu składników kompletacji (KPLW) po włączeniu takiego działania w definicji tego dokumentu.

Poprawione funkcje

Korekty dokumentów Poprawiono wydruk korekty zbiorczej. Dotychczas na wydruku repx pozycje były błędnie sortowane. Natomiast na wydruku repx i aspx w wariancie tylko korygowane pozycje, w sekcji przed korektą pojawiały się tylko pozycje z pierwszej korygowanej faktury.

Płatności dokumentów handlowych Poprawiono przenoszenie zaliczek z dokumentu nadrzędnego na podrzędny. Dotychczas przenoszenie zaliczek (np. z zamówienia na fakturę) działało niepoprawnie w przypadku, gdy jedną zaliczkę powiązano z dwoma dokumentami (do każdego przypisano część), a następnie do obu tych dokumentów tworzono zbiorczy dokument podrzędny. W takiej sytuacji na podrzędny przenosiła się tylko jedna część zaliczki.

EDI Poprawiono usuwanie komunikatów EDI dla wielu zaznaczonych dokumentów w przypadku, gdy z dysku usunięto pliki powstałe w wyniku eksportu. Dotychczas w takiej sytuacji komunikaty nie usuwały się z bazy.

EDI Poprawiono algorytm ustalania definicji do eksportu dokumentu podczas wykonywania czynności Komunikat EDI/Eksport. Dotychczas w przypadku próby wyeksportowania dokumentu dla kontrahenta Incydentalnego system znajdował definicję, choć nie była ona przypisana do kontrahenta i eksport się udawał, a nie powinien. Poprawka w wersji 1907.0.0.1 dodatku.

EDI Poprawiono błąd eksportu wielu zaznaczonych dokumentów za pomocą czynności Komunikat EDI/Eksport. Dotychczas podczas wykonywania tej czynności niepotrzebnie eksportowały się również te dokumenty, których kontrahenci nie mieli przypisanych definicji do eksportu.

Dokumenty handlowe Poprawiono dodawanie pozycji dokumentu za pomocą skanera kodów kreskowych. Dotychczas dodawanie nie działało przy włączonym w definicji dokumentu wymuszonym wskazaniu zasobu podczas dodawania pozycji.

Dokumenty handlowe Poprawiono dodawanie pozycji dokumentu za pomocą skanera kodów kreskowych. Dotychczas dodana pozycja wyświetlana była w pierwszym, a nie w ostatnim wierszu pozycji (zachowując kolejne, prawidłowe lp). Uporządkowanie kolejności następowało dopiero po zapisaniu dokumentu.

Dokumenty handlowe Poprawiono działanie wymuszonego wskazania zasobu przy dodawaniu pozycji zamówienia. Dotychczas nie działało ono w interfejsie HTML.

Dokumenty handlowe Poprawiono dodawanie pozycji po zeskanowaniu cenowego kodu kreskowego. Dotychczas w niektórych przypadkach cena z kodu była odczytywana niewłaściwie.

Dokumenty handlowe Ulepszono czynność dodawania towarów do koszyka w trybie z edycją ilości. Umożliwiono dodanie towaru w jednostce innej niż podstawowa.

Uprawnienia Poprawiono ustawianie domyślnego okresu dla operatora na listach zestawień. Dotychczas ustawienie z karty operatora nie miało skutku na niektórych z tych list.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

e-Deklaracje PIT Dostosowano schemat eDeklaracji PIT-4R do nowego wzoru obowiązującego od dnia 19 sierpnia 2020.

Storno płacowe Rozbudowano algorytm storna płacowego w celu obsłużenia korekt składek PPK i wypłat osób poniżej 26 roku życia oraz w kierunku ujednolicenia działania algorytmu automatycznego storna i ręcznego oznaczenia do przeliczenia. W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Ogólne) dodano parametr 'Zalecana konfiguracja naliczania korekt’ domyślnie ustawiony na 'NIE’. Po zaznaczeniu parametru 'Zalecana konfiguracja naliczania korekt’ na 'TAK’ zostanie uruchomiony nowy algorytm. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

PPK Import Export Dodano możliwość odrębnego wygenerowania pliku korekty składek PPK z dokumentu PPK. W tym celu w konfiguracji Kadry i Płace/Deklaracje/PPK dodano nowy parametr 'Eksportuj korekty oddzielnie od składek’, który domyślnie ustawiony jest na 'NIE’. Przy zaznaczonym parametrze na 'TAK’ podczas eksportu Dokumentu pracodawcy PPK zawierającego różne deklaracje, w tym korekty, zostanie wygenerowana paczka z plikami w podziale na: Korekty, Pozostałe oraz Składki.

Dokumenty PPK Dodano możliwość seryjnego wygenerowania deklaracji 'Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika’. Grupowe wygenerowanie deklaracji dostępne jest z poziomu listy Kadry/Wszyscy/Czynności/Operacje PPK/Zmiana danych identyfikacyjnych. Wykonanie czynności spowoduje wygenerowanie deklaracji uczestnikom PPK, którzy mają zmianę danych wykazywanych na deklaracji w zadanym okresie, zgodnie z aktualnym zapisem historycznym.

PPK Umożliwiono naliczenie korekty składek PPK poprzez potrącenie/dodatek, na kwotę wskazaną przez użytkownika. Elementy służą do wykazania korekty składek na deklaracji Rozliczenie składek PPK, w sytuacji gdy zostały zapłacone niesłusznie składki PPK za danego uczestnika. W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia) dodano dodatki:

 • Korekta nadpłaconych składek PPK(etat);
 • Korekta nadpłaconych składek PPK(um.poz);
 • Korekta nadpłaconych składek PPK(umowa). Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

PPK Dodano odrębny numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail do komunikacji z instytucją finansową PPK. W kartotece pracownika na zakładce PPK/Ogólne w sekcji „Zgoda na udostępnianie danych” zarówno do telefonu jak i adresu e-mail dodano nowe pole „Domyślny”. Jeżeli pole 'Telefon’ bądź 'e-mail’ są zaznaczone na 'TAK, automatycznie jest wyświetlane pole 'Domyślny’ standardowo zaznaczone na 'Tak’, co oznacza, że do komunikacji z instytucją finansową pobierany będzie numer telefonu i adres e-mail z kartoteki pracownika z zakładki 'Adresy’. Jeżeli do kontaktu z instytucją finansową ma być uwzględniony inny telefon i adres e-mail niż na zakładce 'Adresy’, to parametr 'Domyślny’ należy zaznaczyć na 'NIE’. Dla telefonu pojawi się nowe pole do uzupełnienie 'Numer telefonu komórkowego’, natomiast dla adresu e-mail dodatkowe pole 'Adres e-mail’. Nowe dane kontaktowe zostały uwzględnione w dokumentach: „PPK – Rejestracja uczestnika”, a także „PPK – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika”.

PPK Dodano przypomnienie o terminie przesłania do instytucji finansowej deklaracji rezygnacji uczestnika z PPK. Powiadomienie generuje się od dnia wprowadzonej w kartotece pracownika daty rezygnacji (zakładka PPK/Ogólne, pole „Data rezygnacji z dokonywania wpłat składek”). W konfiguracji zadanie „Termin rezygnacji PPK” jest domyślnie zablokowane.

PPK Dodano weryfikator obniżonego procentu składki PPK pracownika, sprawdzający, czy wprowadzony procent mieści się w przedziale od 0,5% do 2%. W przypadku wprowadzenia procentu spoza przedziału pojawi się komunikat 'Obniżony procent podstawowej składki uczestnika na PPK powinien mieścić się w przedziale od 0,5% do 2%’.

PPK Dodano możliwość seryjnego wygenerowania dokumentu 'PPK – Zakończenie zatrudnienia uczestnika’ dla pracowników i zleceniobiorców. Operacja seryjna dostępna jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Wszyscy w menu Czynności/Operacje PPK/Zakończenie zatrudnienia uczestnika.

PPK Dodano weryfikator porównujący zgodność danych identyfikacyjnych na deklaracji „Rozliczenie składek – PPK” z danymi z poprzedniej deklaracji rozliczenia składek PPK. jeśli dane identyfikacyjne są różne, to pojawia się komunikat z ostrzeżeniem: ” Brak zgodności danych identyfikacyjnych z danymi z poprzedniej deklaracji. 'imię i nazwisko pracownika’.”

Zajęcia komornicze Zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS. W związku z przepisami uprawniającymi do zawieszenia opłacania składek PPK w okresie przestoju ekonomicznego czy też pracy w obniżonym wymiarze etatu, w tym okresie kwotę wolną od zajęć uczestników PPK należy również wyliczać bez składki PPK oraz podatku od PPK. Kwota wolna od zajęć nie będzie uwzględniała składki PPK pracownika oraz podatku od przychodu z PPK, w przypadku obniżenia wymiaru etatu czynnością COVID/Obniż wymiar etatu oraz w przypadku przestoju ekonomicznego. Kwota wolna jest wyliczana za miesiąc, zatem jeżeli w danym miesiącu pracownik będzie miał naliczony chociaż jeden element, od którego zostanie naliczona składka PPK, to kwota wolna będzie uwzględniać składkę i przychód PPK.

Czas Pracy Wprowadzono zmiany w uzgadnianiu doby pracowniczej. W konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy) dodano parametr 'Początek doby pracowniczej w niedzielę i święta’ i ustawiono jego wartość na godzinę 6:00. Oznacza to że standardowo doba pracownicza w dni, które z definicji są dniami typ Święto’ lub 'Niedziela’ rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano. Wprowadzono również zmianę w uzgadnianiu doby pracowniczej w dni typ 'Wolne’. Doba pracownicza w te dni rozpoczyna się 24 godziny po rozpoczęciu doby pracowniczej w dzień 'Pracy’ poprzedzający dzień 'Wolny’.

Czas Pracy Na liście pracowników dodano czynność, która dla zaznaczonych kartotek uzgodni dobę pracowniczą: Czynności/Operacje seryjne/Uzgodnij dobę pracowniczą. W oknie parametrów należy ustawić okres w ramach, którego system uzgodni dobę pracowniczą dla zaznaczonych kartotek pracowniczych.

Teczki pracownicze Zablokowano możliwość edycji pola 'Pracownik’ na formularzach dokumentów dodatkowych w elektronicznej dokumentacji pracowniczej, by nie można było przepinać dokumentu wystawionego na jednego pracownika na innego. Do tej pory po kliknięciu na strzałkę przy polu otwierała się lista pracowników i zmiana pracownika była możliwa. Dokumenty dodatkowe można dodać z poziomu kartoteki pracownika na zakładkach ’Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Akta osobowe’ oraz ’Elektroniczna dokumentacja pracownicza/Pozostała dokumentacja’,

Zasiłek opiekuńczy W związku z wprowadzeniem kolejnego okresu obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia placówki ze względu na COVID-19, do którego nie należy wliczać poprzednich okresów przysługiwania zasiłku, w programie została wyłączona kontrola limitów:

 • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placów – koronawirus (dni): 257;
 • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni): 243. Limity zostały przeniesione do sekcji 'Pozostałe ustawienia historyczne’. Liczba dni w poszczególnych limitach została zwiększona tak, aby w przypadku korzystania z nieobecności związanych z zamknięciem placówek ze względu na COVID-19 zasiłek został naliczony bez kontroli limitu.

Składki Na liście elementów wypłaty poprzez organizator widoku umożliwiono wyciągnięcie pola 'RodzajSkładki.Info’, w którym znajduje się informacja, jakie składki powinny zostać naliczone z elementu wypłaty. Pole przyjmuje wartości ZUS, FP, FGŚP, PIT26, PPK, Zdrowotna.

PFRON Umożliwiono odnotowanie czterech schorzeń w kartotekach pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W kartotece pracownika na zakładce Informacje PFRON w sekcji Stopień niepełnosprawności dodano nowe pola „Schorzenie specjalne (3)” oraz „Schorzenie specjalne (4)”. Po uzupełnieniu 2 schorzeń na interfejsie pojawia się „Schorzenie specjalne (3)” z możliwością uzupełnienia. Analogicznie po uzupełnieniu 3 schorzeń na interfejsie pojawia się „Schorzenie specjalne (4)” z możliwością uzupełnienia.

Poprawione funkcje

Deklaracja ZUS DRA Poprawiono wykazywanie składek PPK na deklaracji ZUS DRA na załączniku ZUS RCA, w przypadku, gdy deklaracja PPK zostanie oznaczona jako niepodlegająca wysłaniu. Jeżeli na deklaracji Rozliczenie składek PPK na formularzu Składka PPK został zaznaczony parametr „Przekaż składkę” na „NIE”, to na załączniku ZUS RCA do deklaracji ZUS DRA niepotrzebnie była wykazywana kwota składki PPK.

Deklaracja ZUS DRA Poprawiono uwzględnianie elementów stornowanych na deklaracji ZUS DRA. W przypadku ustawienia w konfiguracji parametru „Naliczaj tylko dla zatwierdzonych wypłat” na TAK (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/ZUS-rozliczeniowe), elementy stornowane były uwzględniane na deklaracji ZUS DRA również z niezatwierdzonych wypłat, a powinny tylko z zatwierdzonych.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej nieobecność zus, w sytuacji, gdy kwota wynagrodzenia była mała i składka zdrowotna była ograniczana do wysokości zaliczki na podatek.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej na wypłacie, na której były naliczane zarówno elementy podlegające składkom jak i nieoskładkowane.

Wynagrodzenie chorobowe Poprawiono wykazywanie kodu RSA na nieobecności „Zwolnienie chorobowe” z przyczyną „Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu”. Jeżeli ubezpieczonemu za okres powyższej niezdolności do pracy przysługuje wynagrodzenie chorobowe, to będzie wykazywany kod RSA 331, a w przypadku zasiłku chorobowego kod RSA 313. Wcześniej był wykazywany kod RSA 151. W celu obsłużenia kodu RSA 331 lub 313 dla nieobecności „Zwolnienie chorobowe” z przyczyną „Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu” w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia została dodana nowa definicja „Zas.chorobowy zerowy”. Po konwersji bazy na wypłatach z rozliczoną nieobecnością spowodowaną nadużyciem alkoholu, kod RSA ze 151 zostanie podmieniony na kod RSA 331 lub 313.

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie procentu zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu dla nieobecności „Zwolnienie chorobowe” z przyczyną „Zwolnienie spowodowane gruźlicą”. Zamiast zasiłku w wysokości 80% naliczało się 70%.

Podstawa chorobowego Poprawiono uwzględnianie w podstawie chorobowej elementów płacowych, które na definicji na zakładce Nieobecności’ w parametrze 'Zasiłków (pracownicy)’: mają wskazane Dopełniać jak zasadnicze’. Dotychczas w przypadku, gdy pracownik wynagradzany był stawką miesięczną, a miesiąc wliczany do postawy chorobowej wymagał uzupełnienia, z uwagi na nie przepracowanie całego miesiąca, a także w danym miesiącu wypłacony został element z ustawieniem ’ Dopełniać jak zasadnicze’ w podstawie zasiłków, element uwzględniany był w niewłaściwej wartości, pomniejszonej za okres niezatrudnienia, zamiast dopełniony do pełnej wartości.

Podstawa chorobowego Poprawiono pomniejszanie elementów o składki ZUS w podstawie chorobowego, w sytuacji, gdy w miesiącu wliczanym do podstawy wystąpiły elementy nie wchodzące do podstawy oraz nastąpiło przekroczenie trzydziestokrotności składek ZUS.

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie podstawy chorobowej po zmianie wymiaru etatu. W przypadku, gdy zmiana etatu następowała w miesiącu poprzedzającym kolejną nieobecność ZUS, podstawa chorobowa nieobecności występującej w kolejnym miesiącu była przepisywana z poprzedniej zamiast wyliczana na nowo po zmianie wymiaru etatu.

Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego po zmianie wymiaru etatu. Jeżeli po zmianie wymiaru etatu nastąpiła przerwa w nieobecnościach, to do kolejnej nieobecności była pobierana poprzednia podstawa zamiast ustalona na nowo.

Wypłaty Poprawiono naliczanie wynagrodzenia z tytułu nieobecności, w sytuacji gdy pracownik miał na kilka dni wprowadzoną nieobecność na część dnia, a na pozostałe dni nieobecność ZUS. W opisanym przykładzie nieprawidłowo wyliczało się wynagrodzenie nieobecności na część dnia.

Definicja Elementów Wynagrodzenia Poprawiono działanie klasy 'NaliczEkwiwalent’. Problem występował w przypadku wdrożeniowej zmiany naliczania ekwiwalentu za czas urlopu i podstawienia indywidualnej wartości w parametrze 'ŚredniaNormaMiesięczna’Wartość podstawiona w definicji elementu nie była uwzględniana w obliczeniach ponieważ system pobierał wartość parametru 'Średnia miesięczna norma czasu pracy’ z konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Płace/Urlop inne).

Podstawa ekwiwalentu Poprawiono naliczanie podstawy ekwiwalentu za urlop przy stawce wynagrodzenia zasadniczego określonej w innej walucie niż PLN. Przy wyliczaniu podstawy ekwiwalentu wynagrodzenie zasadnicze nie było przeliczane przez odpowiedni kurs waluty.

Wydruki

Wydruki Kadrowe W wydruku „Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe)” uwzględniono wartość kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej dla elementu opodatkowanego, nieoskładkowanego oraz niewpływającego na kwotę do wypłaty. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych, a także kartoteki pracownika w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

ZPCHR Poniższe wydruki w mechanizmie repx dostosowano do konfiguracji wielooddziałowej:

 • Pracownicy pełnosprawni,
 • Pracownicy niepełnosprawni,
 • Pracownicy – lista zmian,
 • Informacja miesięczna,
 • Informacja o stanie zatrudnienia,
 • Raport o stanie zatrudnienia do wyliczenia ulgi na PFRON,
 • Informacja INF-1,
 • Informacja INF-2,
 • Informacja INF-W,
 • Informacja DEK-I-0,
 • Informacja DEK-II,
 • Informacja DEK-II-a.

Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w folderze ZPCHR.

ZPCHR Do wydruku „ZPCHR/Informacja miesięczna” w mechanizmie repx dodano na końcu tabeli wiersz „Średnia” ze średnią arytmetyczną poszczególnych kolumn. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych.

Ewidencja czasu pracy Poprawiono wydruk „Zestawienie urlopów na żądanie” w mechanizmie repx. Na raporcie dostępnym z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy” błędnie powielały się dane z kolumny 'Urlop wykorzystany’ dla kolejnych pracowników.

Ewidencja czasu pracy Poprawiono następujące raporty w mechanizmie repx:

 • Urlop bezpłatny – praca u innego pracodawcy,
 • Urlop wypoczynkowy – przesunięcie terminu,
 • Urlop wypoczynkowy – wniosek o udzielenie,
 • Urlop wypoczynkowy – wniosek po macierzyńskim,
 • Urlop wypoczynkowy – karta urlopowa,
 • Urlop wypoczynkowy – odwołanie pracownika.

Na niektórych bazach konwertowanych wywołanie powyższych wydruków skutkowało błędem: „Nie można znaleźć standardowego pliku konfiguracyjnego 'XtraReports/Nagłówki/naglowek – pracodawca'”. Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi Zmieniono sposób wyliczania podstawy wymiaru zasiłku dla pracownika wykonującego pracę za granicą, jeżeli pracownik z przyczyn usprawiedliwionych nie przepracował wszystkich dni w miesiącu, ale przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy lub gdy jego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca zatrudnienia. Do ustalenia podstawy wymiaru uwzględniany jest przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po pomniejszeniu o potrącone pracownikowi składki na ubezpieczenia społeczne, bez uzupełniania. Dotyczy to zarówno przypadków, w których miesięczny przychód pracownika przewyższa kwotę przeciętnego wynagrodzenia, jak i gdy nie przewyższa tej kwoty.W przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca wykonuje pracę w Polsce, a przez część za granicą, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku wynagrodzenie podlega sumowaniu i nie jest uzupełniane ani w części wynagrodzenia otrzymanego za pracę w kraju, ani w części wynagrodzenia otrzymanego za pracę za granicą.Dodatkowo na elementach wynagrodzenia zasadniczego za okres pobytu za granicą zmieniono ustawienie dotyczące sposobu wliczania elementów do podstawy chorobowego, było 'Dopełniać jak zasadnicze’, a aktualnie jest 'Wliczać dla’. W celu zaktualizowania bieżącej konfiguracji na bazach rozliczających pracowników oddelegowanych prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Eksport przelewów Dla formatu eksportu przelewów ISO 20022 zmieniono wartość eksportowaną do pola EndToEndId. Przed zmianą do pliku przelewu dla wspomnianego pola przenoszona była spacja, aktualnie jest to wartość „NOT PROVIDED”.

Rozrachunki Dla Płatności i Zapłat w walutach obcych, których wartość w PLN ustalana jest w oparciu o kurs wg wybranej tabeli kursowej dodano pole Notowanie z informacją o zgodności zastosowanego kursu względem notowania z tabeli kursowej. W nowym polu prezentowane jest notowanie wraz z numerem tabeli kursowej, informacje o niezgodności kursu lub informacje o braku notowania na dany dzień. Nowe informacje prezentowane są na formularzach Płatności i Zapłat w sąsiedztwie pola Kurs. W organizatorze listy informacje dostępne są w ramach właściwości Workers.KursWgTabeliInfo.

Poprawione funkcje

Dokumenty rozliczeniowe Poprawiono błąd polegający na możliwości wielokrotnego dodania do kompensaty tego samego dokumentu, w przypadku jego częściowego rozliczenia. Aktualnie każdy dokument może być dodany tylko raz, niezależnie od jego stanu rozliczenia.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy wariant filtra importu wyciągów bankowych dla Credit Agricole (MT940) – wariant 2

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych: BS Piaseczno (CSV).

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych: PKO BP (Elixir, masowe).

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych: ING (MT940, masowe).

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Wprowadzono bardziej precyzyjne komunikowanie numeru linii lub zakresu linii, w których występują błędy w pliku wyciągu, który ma być wczytany jako raport bankowy. Zmiana umożliwia sprawniejsze odnalezienie błędnego miejsca i ewentualną poprawę danych.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Santander i Millennium – umożliwiono pobieranie wyciągów online w formacie mt940.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservices – na pasku postępu dodano informację o nazwie Ewidencji (Rachunku) dla której pobierany jest wyciąg bankowy lub historia operacji.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Santander – poprawiono mechanizm weryfikacji duplikatów operacji. Dla operacji pobranych przy pomocy historii, budowany jest unikalny Identyfikator instrukcji ( na podstawie daty księgowania operacji oraz parametru TxId), który jest wykorzystywany do wyliczenia czy dana operacja jest duplikatem.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Millennium – poprawiono obsługę wysyłki przelewów oraz aktualizacji ich statusów po eskporcie z enova365 do systemu bankowego. Przed zmianą przelewy były pozornie eksportowane, w związku z czym niepoprawna była też aktualizacja ich statusu.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Millennium

 • uruchomiono mechanizm weryfikacji duplikatów podczas pobierania historii operacji oraz wyciągów,
 • umożliwiono sterowanie okresem za jaki są pobierane wyciągi na podstawie ustawienia okresu w konfiguracji na danej ewidencji ŚP.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Alior – poprawiono oznaczanie przelewów MPP wysyłanych z enova365.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Alior – poprawiono import zaznaczonych operacji z pobranego wyciągu do raportu ewidencji środków pieniężnych. Przed zmianą niepoprawnie importowały się wszystkie operacje, nie tylko zaznaczone.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Alior – poprawiono odczytywanie numeru faktury i kwoty VAT z operacji dotyczących przelewów MPP.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservices – poprawiono oznaczanie wysyłanych z systemu przelewów okresowych MPP. Przed zmianą takie przelewy trafiały do systemów bankowych jako przelewy zwykłe, po zmianie, trafiają jako przelewy MPP.

Moduł Księga Inwentarzowa
Funkcjonalności

Środek trwały Dodano nową definicję podzielnika kosztów o nazwie Źródła finansowania opartą o nową tabelę Źródła finansowania. W standardowej konfiguracji dostępne są dwa źródła finansowania: Środki własne i Dotacja. Dodatkowe źródła finansowania można wprowadzić w konfiguracji programu w części Opcje/Ogólne/Źródła finansowania.

Środek trwały Na karcie środka trwałego na zakładce Plan amortyzacji umożliwiono wygenerowanie planowanych odpisów amortyzacyjnych podzielonych z użyciem jednego lub dwóch podzielników wprowadzonych dla tego środka trwałego. Nowe mechanizmy mogą mieć zastosowanie do uzyskania wartości podzielonych jednocześnie wg kryterium centrów kosztów oraz kryterium źródeł finansowania.

Wydruki

Środek trwały Wydruk Plan amortyzacji dostępny na karcie środka trwałego rozszerzono o dodatkowe parametry umożliwiające uzyskania planowanych odpisów amortyzacyjnych podzielonych wg jednego lub dwóch podzielników kosztów wprowadzonych dla danego środka trwałego.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

JPK W definicjach generowania nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K wprowadzono następujące zmiany:

 1. Poprawiono przenoszenie informacji o NIP w polach <NrKontrahenta/> i <NrDostawcy/>. Po zmianach w tych polach prezentowany jest sam numer – bez myślników i liter wskazujących na kod kraju. W przypadku gdy pole NIP jest puste do pliku eksportowana jest wartość Brak.
 2. W obszarach SprzedazWiersz i ZakupWiersz wprowadzono warunkowe umieszczanie pola <KodKrajuNadaniaTIN>. Pole to nie występuje jeśli na dokumencie numer NIP jest bez kodu kraju lub pole NIP jest puste.
 3. W części ZakupWiersz wprowadzono warunkowe umieszczanie pola <DataWplywu/> tylko, gdy data w tym polu jest inny niż data w polu <DataZakupu/>.
 4. W obszarach SprzedazWiersz i ZakupWiersz pozycje korekt z tytułu złych długów są eksportowane bez oznaczania typu dokumentu, grup towarowych oraz procedur VAT.

JPK Na standardowych definicjach dokumentów ewidencji typów: DW nabycia należny ewidencja, DW nabycia naliczony ewidencja i VAT marża ewidencja usunięto oznaczenie typu jako dokumenty WEW (wewnętrzne).

JPK Wprowadzono możliwość przechowywania generowanych plików JPK bezpośrednio w bazie danych. Lokalizację miejsca przechowywania można zmienić za pomocą parametru o nazwie Pliki JPK przechowywane w bazie danych w konfiguracji w części Opcje/Ogólne/Jednolity plik kontrolny. Wariant przechowywania w bazie danych jest domyślnie ustawiany w konfiguracji nowych baz danych.

JPK Umożliwiono porównanie zawartości części ewidencyjnych dwóch plików JPK_VAT. Na formularzu pliku JPK utworzonego z wykorzystaniem nowego wariantu JPK_V7 dostępna jest czynność Porównanie dokumentów JPK…, która umożliwia wskazanie poprzedniego pliku JPK za dany okres i wygenerowanie pliki w formacie MS Excel zawierającego szczegóły porównania.

Mechanizm podzielonej płatności Zmieniono algorytm automatycznego oznaczania dokumentów parametrem Obowiązkowy MPP w przypadku faktur korygujących. Stosownie do wytycznych Ministerstwa Finansów oznaczenia dla faktur korygujących powinny wynikać z analizy całej transakcji wg stanu po korekcie. Jeśli po korekcie zwiększającej wartość sprzedaży cała wartość transakcji przekracza 15 tys. zł i przynajmniej w części przedmiotem transakcji są towary lub usługi z załącznika 15, to taka faktura korygująca powinna mieć oznaczenie Obowiązkowy MPP nawet wówczas, gdy jej wartość nie przekracza kwoty 15 tys. zł i gdy korekta nie dotyczy pozycji wymienionych w załączniku 15. Taka faktura korygująca na wydruku powinna mieć oznaczenie słowami Mechanizm podzielonej płatności oraz oznaczenie w ewidencji VAT i nowym JPK_V7 w postaci procedury o symbolu MPP. Płatności wynikające z tej faktury korygującej powinny być realizowane w Mechanizmie podzielonej płatności. Analogicznie w sytuacji faktury korygującej zmniejszającej wartość transakcji w jej wyniku cała transakcja może stracić status transakcji objętej obowiązkowym MPP oraz obowiązkiem odpowiedniego oznaczania na wydruku i w pliku JPK_V7.

Ewidencja dokumentów Wprowadzono możliwość automatycznego dodawania procedur VAT do dokumentów ewidencji. Podczas zmiany stanu dokumentu z Bufor na Wprowadzony lub Predekretowany uruchamiany jest mechanizm dodawania procedur, który dotychczas był uruchamiany za pomocą czynności Generuj procedury VAT dostępnej na formularzu dokumentu. Jeśli dokument nie ma przypisanych procedur VAT, to w ramach działania tego mechanizmu dodawane są te procedury VAT, dla których spełnione są określone dla nich warunki (algorytmy standardowe lub użytkownika). Dodatkowo aktywnością mechanizmu automatycznego dodawania procedur można sterować odrębnie dla poszczególnych typów dokumentów za pomocą parametrów w konfiguracji w części Ewidencja VAT/Procedury VAT w sekcji Automatyczne dodawanie procedur VAT dla wybranych typów dokumentów wprowadzanych bezpośrednio do ewidencji. Szczegółowe informacje tutaj.

Ewidencja dokumentów Rozszerzono możliwości edycji procedur VAT, grup towarowych i typów dokumentów VAT za pomocą czynności Edytuj oznaczenia VAT (poprzednia nazwa Dodaj oznaczenia VAT) dostępnej na liście dokumentów ewidencji. W parametrach czynności umożliwiono aktywowanie edycji niezależnie dla każdego rodzaju oznaczeń. Gdy czynność jest uruchamiana dla jednego dokumentu, w jej parametrach są umieszczane aktualne oznaczenia dokumentu. W ramach wprowadzonych zmian umożliwiono edycję oznaczeń również na dokumentach w stanie Predekretowany i Zaksięgowany. Szczegółowe informacje tutaj. Dla dokumentów sprzedaży pochodzących z modułu Handel czynność nie umożliwia edycji grup towarowych, które mogą być zmieniane poprzez edycję grup towarowych na pozycjach dokumentu handlowego.

Ewidencja dokumentów Na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty dodano czynność Dodaj dokumenty wg plików, która umożliwia wybór plików (PDF, JPG itp.) i utworzenie na ich podstawie dokumentów ewidencji wg wskazanego typu (Sprzedaż lub Zakup) oraz wybranej definicji. Po użyciu czynności powstają nagłówki dokumentów z podłączonym jako załącznik plikiem. Wprowadzone w ten sposób do systemy dokumentu można następnie dalej przetwarzać korzystając z formularza dokumentu z włączonym podglądem załączników z Asystenta.

Ewidencja dokumentów Umożliwiono wyświetlanie komunikatu o kontrahencie podczas dodawania dokumentu ewidencji. Na kartotece kontrahenta na zakładce Uwagi w sekcji Komunikat o kontrahencie dodano pole przeznaczone do wpisania informacji, która może być wyświetlana podczas dodawania dokumentu w Ewidencji dokumentów. Wyświetlanie komunikatów można aktywować na konkretnych definicjach dokumentów w ramach rozszerzonych parametrów poprzez zaznaczenie na definicji na zakładce Rozszerzenie parametru Pokazuj komunikat o kontrahencie. Mechanizm wyświetlania dodatkowych komunikatów jest dostępny dla dokumentów typu: Zakup, Sprzedaż, PK, DW nabycia należny, DW nabycia naliczony, SAD, Faktura importowa.

Ewidencja dokumentów Dodano dwie nowe grupy właściwości dokumentów ewidencji Workers.DokumentyPodrzedne oraz Workers.DokumentyNadrzedne, które są dostępne w organizatorze listy. W ramach tych właściwości są prezentowane informacje o dokumentach odpowiednio podrzędnych i nadrzędnych powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z danym dokumentem. Zbiorcze informacje o wszystkich powiązanych dokumentach prezentowane są poprzez właściwości NadrzedneInfo oraz PodrzedneInfo.

Ewidencja dokumentów Do definicji dokumentów typu zakup i sprzedaż dodano
parametr Dostępna w Pulpicie KB. Widoczny jest tylko w instalacjach w których
jest licencja na Pulpit Klienta Biura Rachunkowego. Definicje na których ten
parametr jest włączony będą dostępne oraz możliwe do edycji w Pulpicie Klienta
Biura Rachunkowego – operator Pulpitu będzie mógł ich używać do wprowadzania dokumentów
zakupu i sprzedaży. W konfiguracji bazy Biura Rachunkowego (Master) na liście baz danych dostępna jest czynność Udostępnij w pulpicie…, która umożliwia zbiorcze oznaczenie wskazanych definicji we wskazanych bazach danych tym parametrem.

Ewidencja dokumentów Dodano nowy stan dokumentu – Niezweryfikowany. Taki stan dostępny jest tylko w instalacjach w których jest licencja na Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, tylko dla dokumentów zakupu i sprzedaży. Stan Niezweryfikowany otrzymują tylko dokumenty wprowadzone przez użytkownika Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego. Dopóki dokumentu zakupu lub sprzedaży jest w stanie Niezweryfikowany, użytkownik Pulpitu KBR może go edytować, przeniesienie dokumentu do innych stanów (Bufor, Wprowadzony itp.) przez księgowego w biurze rachunkowym blokuje edycję dla operatora Pulpitu KBR. Dla księgowego – operatora enova365 – funkcjonalność stanu Niezweryfikowany pokrywa się z funkcjonalnością stanu Bufor.

Ewidencja VAT Na liście deklaracji VAT-7 oraz w czynnościach dodawania deklaracji VAT-7 jako domyślą ustawiono deklarację w wersji VAT-7(21)/VAT-7K(15). Deklaracja w tej wersji obowiązuje do rozliczenia za okresy rozpoczynające się od 1 października 2020. Według zmienionych przepisów deklaracja VAT-7 od tej wersji nie jest wysyłana do systemu jako e-deklaracja, lecz jest dołączana do pliku JPK_V7 lub JPK_V7K i przesyłana do serwisu MF gromadzącego pliki JPK.

Ewidencja VAT Zaktualizowano opisy stawek VAT w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Definicje stawek VAT. Obecne opisy są zgodne ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751; ost. zm.: Dz.U. z 2020 r., poz. 568).

Schematy księgowe Wprowadzono mechanizm automatycznego wyłączania aktywności schematów księgowych podczas konwersji bazy danych. W procesie konwersji dezaktywowane są schematy księgowe dla okresów obrachunkowych, dla których data końca zakresu względem daty systemowej jest odległa o więcej niż 6 pełnych miesięcy (zaznaczenie na definicji okresu obrachunkowego parametru Nieaktywne schematy księgowe). Wyłączenie schematów księgowych z poprzednich okresów obrachunkowych wpływa na szybsze uruchamianie mechanizmów predekretowania dokumentów w bieżącym okresie.

Schematy księgowe Rozbudowano kreator tworzenia warunków dla całego schematu w trybie edycji uproszczonym. Nowy kreator działa podobnie do kreatora warunków na pozycji schematu i pozwala na wskazanie wielu elementów składowych warunku. Dodatkowo wprowadzono możliwość w trybie uproszczonym warunków opartych pola Opis oraz Definicja dokumentu.

Schematy księgowe W trybie edycji Zaawansowanym umożliwiono użycie kreatora dotychczas dostępnego w trybie Uproszczonym. Użycie kreatora uruchamianego za pomocą przycisku Edytuj na zakładce Ogólne powoduje aktualizację zawartości w trybie Zaawansowanym tylko w tej części, której bezpośrednio dotyczy edycja np. tylko treści warunku schematu. Zmiana trybu edycji z Zaawansowany na inny, tak jak dotychczas, powoduje aktualizację zawartości wszystkich elementów wg tego co wynika z kreatora.

Schematy księgowe Na formularzu schematu księgowego oraz na pozycji schematu zmieniono działanie parametru Weryfikacja. Dotychczas wyłączenie weryfikacji powodowało również usunięcie wprowadzonego wcześniej kodu. Po zmianach wyłączenie weryfikacji skutkuje wyłączeniem aktywności kodu, ale wprowadzony kod zostaje zachowany.

Rozliczenia księgowe W schematach księgowych dla dokumentów magazynowych dla przedmiotu księgowania: Pozycje dokumentu handlowego/magazynowego dodano w trybie uproszczonym możliwość tworzenia warunków opartych o właściwość Typ towaru.

Poprawione funkcje

Ewidencja VAT W konfiguracji Ewidencji VAT poprawiono i doprecyzowano szczegółowe opisy poszczególnych grup towarowych GTU oraz procedur VAT.

Sprawozdania finansowe W definicji skonsolidowanego sprawozdania w tys. poprawiono algorytm widoczności elementu InformacjaDodatkowaDotyczacaPodatkuDochodowego, odpowiadający za przenoszenie do tworzonego pliku XML danych dotyczących rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym.

Dekrety Na zapisie księgowym oraz opisie analitycznym w polu wskazania konta księgowego poprawiono obsługę zmiany konta wykonywaną poprzez edycję środkowych znaków symbolu konta np. zmianę konta 403-01-02 na 403-02-02 poprzez edycję jednego znaku w środkowego segmencie symbolu konta.

Importy i eksporty Dla eksportu dokumentów zakupu i sprzedaży w formacie XML wykonywanego w module Handel poprzez czynność Eksport do księgowości lub w Ewidencji dokumentów poprzez czynność Eksport dokumentów udoskonalono przenoszenie do pliku informacji o płatniku na płatnościach w przypadku, gdy płatnik jest różny od kontrahenta na dokumencie.

Importy i eksporty Czynność Eksport do księgowości wykonywaną dla raportów kasowo-bankowych udoskonalono w zakresie eksportowania informacji o symbolach i numerach dokumentów. Nazwy tworzonych tagów w pliku XML były niezgodne z aktualnie obowiązującą specyfikacją, co mogło powodować problemy podczas importu danych do innych systemów.

Wydruki

Sprawozdania finansowe W wydruku sprawozdania skonsolidowanego prezentację różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym ograniczono do prezentacji danych tylko dla tych jednostek, które mają włączoną aktywną tę sekcję objaśnień.

Dodatki

Importy Księgowe W mechanizmach importu z plików w formacie enovaTXT dla dokumentów z oznaczeniem procedurą VAT o symbolu MPP wprowadzono dodatkową logikę oznaczania wszystkich elementów VAT wartością MPP w polu Grupa.

Importy Księgowe W mechanizmach importu z plików w formacie enovaTXT poprawiono błąd, pojawiający się w przypadku wystąpienia w pliku pola z cechą z pustą wartością, która nie była zapisana ze znakami cudzysłowia („”).

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Technologia Wprowadzono zmiany w technologii umożliwiające wskazanie w operacji – wielu operacji poprzedzających. Do tej pory możliwe było wskazanie tylko jednej operacji poprzedzającej.

Zlecenie produkcyjne Obecny wydruk Zlecenia produkcyjnego został rozszerzony o dodatkowe informacje takie jak: lista produktów, lista operacji oraz lista surowców wraz z ich zużyciem.

Osoby w produkcji Moduł Produkcja rozbudowany został o możliwość definiowania osób, które można przydzielać do operacji oraz do operacji w technologii i do operacji w zleceniach produkcyjnych. Osoby zostały podzielone na dwie odrębne listy: osób wzorcowych oraz osób rzeczywistych. Do każdej osoby można przypisać kompetencje (wprowadzane z poziomu konfiguracji systemu), dzięki czemu osoby wzorcowe stanowią zestaw kompetencji wymaganych do realizacji danej operacji, a osoby rzeczywiste to lista pracowników, posiadających określone kompetencje.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Definicja procesu W procesie standardowym Pismo kosztowe zmodyfikowano algorytm na zakładce Realizacja w zadaniu Dokument do przetworzenia. Wynika to z faktu dodania nowego stanu w dokumencie ewidencji (Niezweryfikowany) i konieczności zachowania dotychczasowej funkcjonalności procesu.

Proces Dodano nowy proces standardowy BR – Pismo Kosztowe, który przeznaczony jest dla instalacji wielobazodanowych posiadających licencję Biura Rachunkowego, a w jej ramach licencję na Moduł DMS.Proces pozwala na przekazanie z poziomu Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego załącznika (np. faktury, dokumentu do zaksięgowania) do Biura Rachunkowego (do odpowiedniej bazy Slave). Operację tę można wykonać za pomocą workera Dodaj Dokumenty DMS. Po przekazaniu dokumentu w procesie następuje uzupełnienie danych, weryfikacja i przygotowanie dokumentu do księgowania. W momencie przekazania załącznika dodawany jest do rejestru DMS nowy dokument podstawowy (BR – Pismo Kosztowe) oraz dokument dodatkowy (BR – Pismo Kosztowe), który służy do przygotowania dokumentu ewidencji. Proces pozwala na zwrócenie dokumentu do użytkownika startującego proces, jeśli pracownik Biura Rachunkowego będzie potrzebował dodatkowych informacji. Konfiguracja, dzięki zastosowaniu mechanizmu podprocesu (BR – Księgowanie Dokumentu Ewidencji), pozwala także na usunięcie błędnego dokumentu ewidencji i zachowanie utworzonego na początku procesu dokumentu podstawowego wraz z dokumentem dodatkowym. Nowy proces standardowy posiada również ścieżkę umożliwiającą wsparcie za pomocą optycznego rozpoznania znaków (OCR), we współpracy z oprogramowaniem ABBYY.

Zadania systemowe (task) W definicji zadania zmieniono działanie pól, w których można wprowadzić wyrażenie, m.in. Warunek generowaniaNazwaRozpoczęcie (DateTime). Nie jest już konieczne wprowadzanie całego wyrażenia. Elementy wybrane w rozwijanym menu po prawej stronie zostaną uzupełnione o niezbędne algorytmy.

Poprawione funkcje

Powiadomienia workflow Poprawiono błąd, który powodował, że przy wysyłce powiadomień z aktywnymi linkami widoczne były w mailu wszystkie tranzycje wychodzące z danego zadania, niezależnie od ustawień ich widoczności w konfiguracji. Powodowało to sytuację, w której operator mógł zobaczyć w mailu z aktywnymi linkami więcej tranzycji, niż było dla niego dostępne. Od teraz operator zobaczy w powiadomieniu tylko aktywne linki powiązane z dostępnymi dla niego tranzycjami.

Zastępstwa Poprawiono wyświetlanie definicji zastępstw w formularzu Zastępstwo. Zgłaszający zastępstwo mógł zobaczyć wszystkie definicje zastępstw utworzone w bazie. Od teraz będzie miał dostęp tylko do tych, do których ma przyznane prawa.

Dodatki

Harmonogram zadań Wprowadzono obsługę wielu zadań globalnych w ramach konkretnej instancji SonetaServer w jednej bazie oraz możliwość ustawiania priorytetów realizacji tych zadań globalnych. Funkcjonalności realizowane są poprzez:

 • Dodanie pola w zakładce Narzędzia/Opcje/Workflow/Harmonogram Zadań/Ogólne:
  • Obsługa wielu instancji Harmonogramu – pozwala na określenie czy jest dopuszczone użycie wielu instancji Harmonogramu Zadań w bazie. Ustawienie parametru na true powoduje utworzenie słownika, w którym należy dodać nazwy instancji.
 • Dodanie parametrów w zakładce Ogólne w formularzu akcji automatycznej:
  • Nazwa instancji harmonogramu zadań – pozwala na określenie przez którą z dostępnych usług będzie wykonana akcja. Pole jest aktywne oraz wpływa na przetwarzanie akcji tylko, jeśli Obsługa wielu instancji Harmonogramu oznaczona jest na true.
  • Priorytet – pozwala na określenie jako która z kolei akcja będzie wykonana w danej usłudze.

Harmonogram zadań Na zakładce Narzędzia/Opcje/Workflow/Harmonogram zadań/Historia wywołań dodano następujące filtry:

 • Definicja zadania globalnego – wyświetla wywołania zadań globalnych o danej definicji.
 • Zadanie globalne – wyświetla wywołania konkretnego zadania.
 • Akcja automatyczna – pozwala na wybranie akcji automatycznej dostępnej na definicji zadania.
 • Pokaż błędy HZ – pozwala na wyświetlenie na liście również błędów wywołań.

Natomiast na formularzu zadania globalnego dodano zakładkę Historia wywołań, na której wyświetlane są wywołania zadań. Zakładka zawiera następujące filtry:

 • Akcja automatyczna – pozwala na wybranie akcji automatycznej dostępnej na definicji zadania.
 • Pokaż błędy HZ – pozwala na wyświetlenie na liście również błędów wywołań.

Harmonogram zadań Poprawiono działanie Harmonogramu Zadań w cyklu miesięcznym, gdy ustawiona jest opcja wywołania w ostatnim dniu miesiąca w okresie fakturowym z aktywną opcją Zastąp poprzednim dniem roboczym w fakturowanym okresie. Daty kolejnych akcji ustawiają się prawidłowo i nie następuje powielanie wywołań, gdy dzień wywołania następował w dzień wolny od pracy.

Integracja OCR Poprawiono błąd, który powodował zatrzymanie przetwarzania zadania globalnego AutoImportPlikowDokumentow DMS przez Harmonogram Zadań, jeśli importowany plik miał taką samą nazwę, jak plik występujący już w bazie. Od teraz w takim przypadku do nazwy importowanego pliku dodawana będzie cyfra, dzięki czemu powstanie unikalna nazwa z dodatkowym numerem. Jeśli w bazie jest już plik o nazwie xxx i próbujemy dodać go ponownie w procesie z wykorzystaniem zadania globalnego, to dodana zostanie cyfra 2 i powstanie plik xxx2. Gdy taki plik występuje już w bazie, to system spróbuje dodać kolejne cyfry, aż znajdzie unikalną nazwę pliku w bazie.

Moduł Serwis
Funkcjonalności

W wersji tej dla zleceń serwisowych dodano nowy wydruk 'Potwierdzenie zlecenia dla urządzeń’. Wydruk ten pozwala wygenerować zbiorcze potwierdzenie przyjęcia do serwisu urządzeń, które zostały wprowadzone na 'Zleceniu serwisowym’ w zakładce 'Urządzenia’

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Zakładki formularza W wersji przeglądarkowej systemu dodano podgląd dokumentów PDF załączonych do formularza. Podgląd jest dostępny w Asystencie na zakładce Załączniki.

Zakładki formularza W wersji HTML oraz mobilnej dodano do asystenta zakładkę Powiadomienia. Zakładka zawiera listę powiadomień (tasków) oraz procesów związanych z otwartym zapisem. Na liście powiadomień istnieje mozliwość dodania powiadomienia ad-hoc (tzn. wpisanego ręcznie, a nie wygenerowanego automatycznie przez definicję zadania).

Lookupy, słowniki, combo W polach wyboru (lookup) wprowadzono możliwość wyszukiwania wg fragmentu nazwy, kodu itp. W tym celu na początku wyszukiwanego tekstu należy wpisać znak *. Przykładowo – jeżeli w polu Towar na pozycji faktury wpisane zostanie słowo czarny to program wyświetli podpowiedzi towarów, których kod lub nazwa rozpoczyna się od słowa czarny. Natomiast jeżeli wpisane zostanie *czarny wówczas wyświetlone zostaną podpowiedzi towarów, których kod lub nazwa zawiera słowo czarny.

Powiadomienia W wersji przeglądarkowej systemu dodano powiadomienie o upływającym terminie gwarancji na oprogramowanie. Powiadomienie pojawia sie po zalogowaniu operatora. Na oknie powiadomienia można wybrać termin ponownego przypomnienia.

Poprawione funkcje

Lookupy, słowniki, combo Naprawiono działanie ustawień lokatora na listach podpowiedzi (lookup). W poprzedniej wersji pomimo skonfigurowania indywidualnych ustawień lokatora (listy pól wg których wyszukuje lokator) dla listy podpowiedzi, wyszukiwanie odbywało się wg. domyślnych ustawień dla tabeli.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Logowanie Dodano możliwość przelogowania się pomiędzy operatorem enova365 a WebUserem. Jeśli w konfiguracji włączona została autentykacja Active Directory (zakładka ’Systemowe/Zabezpieczenie konta’), to na formularzu operatora w polu „Nazwa konta” oraz „Kod systemowego operatora zintegrowanego mogącego logować się na tym koncie” można wprowadzić nazwę konta, która będzie weryfikowana w AD. Dzięki temu istnieje możliwość nadania różnych loginów dla WebUser i operatora, które będą powiązane z AD. Do tej pory weryfikacja odbywała się tylko z wykorzystaniem pola „Nazwa konta”.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Umożliwiono anulowanie wniosku o nieobecność z poziomu pulpitu pracownika. Zdefiniowano nowy wniosek o nazwie „e-wniosek o anulowanie nieobecności”, który pozwala na anulowanie nierozliczonej nieobecności. Wniosek znajduje się w kategorii „Wnioski związanie z nieobecnościami”.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

e-wnioski W pulpicie pracownika/kierownika dodano nowe wnioski przypisane do kategorii 'Związane z nieobecnościami’:

 • wnioski działające według obiegu opartego o ścieżkę 'Pracownik – Przełożony’:
  • e-wniosek o nieobecność usprawiedliwioną płatną,
  • e-wniosek o urlop bezpłatny,
 • wnioski działające według obiegu opartego o ścieżkę 'Pracownik – Operator korzystający z wersji okienkowej enova365′:
  • e-wniosek o urlop macierzyński,
  • e-wniosek o urlop rodzicielski,
 • wniosek działający według obiegu opartego o ścieżkę 'Pracownik – Przełożony – Operator korzystający z wersji okienkowej enova365′:
  • e-wniosek o urlop ojcowski.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Moduł Pulpit Kierownika
Funkcjonalności

Zestawienia czasu pracy Zmodyfikowano działanie weryfikatorów na Zestawieniach czasu pracy. Do tej pory weryfikatory uruchamiały się dopiero po naciśnięciu przycisku „Zapisz”. Obecnie są one aktywowane przy każdej zmianie na zestawieniu na zakładkach Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy/Czas pracy oraz Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy/Norma czasu pracy.

Czas pracy i nieobecności Umożliwiono grupowe wprowadzenie „Zlecenia pracy w nadgodzinach” dla wielu pracowników. Z pozycji Pulpitu Kierownika na liście Pracowników dodano czynność „Zlecenie pracy w nadgodzinach”. W parametrach należy podać datę oraz czas pracy w nadgodzinach. Czynność wygeneruje dla każdej zaznaczonej kartoteki podwładnego „e-wniosek zlecenie nadgodzin”. Wniosek podlega akceptacji pracownika. Czynność dostępna jest w wersji platynowej. W celu korzystania ze zlecenia nadgodzin i odbioru tych nadgodzin należy włączyć funkcjonalność magazynu nadgodzin (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy parametr 'Magazyn nadgodzin rozliczany od’).

e-wnioski Umożliwiono złożenie przez kierownika „e-wniosku o dobrowolne przystąpienie do PPK wiek 55+” dla pracownika. Wniosek można złożyć z poziomu Pulpitu kierownika wybierając na jego formularzu konkretnego pracownika, za którego chce się złożyć wniosek.

Poprawione funkcje

Czas pracy i nieobecności Przywrócono możliwość powtórzenia modyfikacji na wskazanych dniach normy bądź czasu pracy w Pulpicie kierownika. Do tej pory w Pulpicie kierownika na zakładce Czas pracy i nieobecności/Czas pracy oraz Czas pracy i nieobecności/Norma czasu pracy po edycji dnia przycisk „Powtórz” był nieaktywny.

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
Funkcjonalności

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Funkcjonalność Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego została
poszerzona o możliwość wystawiania faktur sprzedaży (tzw. samofakturowanie) oraz
o możliwość wprowadzania dokumentów zakupu i sprzedaży do ewidencji dokumentów księgowych.
W obszarze związanym z fakturowaniem umożliwiono:

 • wystawianie faktur sprzedaży, faktur dostawy,
  faktur zaliczkowych, wraz z korektami tych dokumentów,
 • faktur Proforma,
 • korekt rabatowych sprzedaży,
 • dodawanie kartotek towarowo-usługowych wraz z
  oznaczeniami niezbędnymi do prawidłowego oznaczenia towaru lub usługi danymi do JPK_V7,
 • drukowanie dokumentów,
 • przeglądanie przez użytkownika Pulpitu
  wprowadzanych danych na listach Faktury sprzedaży oraz Towary i Usługi.

W obszarze związanym z wprowadzaniem dokumentów zakupu i
sprzedaży do ewidencji umożliwiono:

 • zbiorcze przekazywanie dokumentów zakupu lub
  sprzedaży wraz z załącznikami,
 • dodawanie podstawowych danych dokumentu na uproszczonym
  formularz dokumentu zakup i sprzedaży,
 • podłączanie jako załączników dokumentów PDF
  oraz skanów wraz z podglądem tych załączników ,
 • przeglądanie przez użytkownika Pulpitu danych na liście dokumentów.

W obszarze elementów ogólnych wprowadzono:

 • listę Kontrahenci wraz z możliwością
  dodawania/usuwania kontrahenta,
 • uproszczony formularz Kontrahenta z możliwością
  wskazania rachunków bankowych
 • możliwość pobierania danych kontrahenta z serwisu GUS,
 • funkcjonalność sprawdzania Statusu VAT kontrahenta w bazie MF
  (tzw Białej Liście) wraz z pobieraniem jego zarejestrowanych numerów firmowych
  rachunków bankowych,
 • możliwość
  pobierania kursów walut z NBP lub EBC.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Proces W menu Workflow/Procesy dodano worker Podgląd realizacji procesu, który wywołuje okno z graficznym podglądem realizacji procesu, pozwalającym na sprawdzenie zrealizowanych, aktywnych, niezrealizowanych i odrzuconych etapów danego przepływu.

Moduł Workflow w Pulpitach
Funkcjonalności

W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego dodano element DMS w menu Pulpit Klienta BR, która zawiera dwie listy:

 • Dokumenty DMS, który pozwala na podejrzenie dokumentów DMS. Wyświetlane są dokumenty z rejestru Przychodzące w bazie Slave Klienta Biura Rachunkowego.
 • Zadania oczekujące, który wyświetla powiadomienia skierowane do użytkownika Pulpitu Klienta w procesie BR – Pismo Kosztowe.

Element przeznaczony jest dla instalacji wielobazodanowych z licencją Biura Rachunkowego i widoczny jest, jeśli biuro posiada licencję na moduł DMS.

W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego dodano widgety:

 • Dokumenty DMS, który pozwala na podejrzenie dokumentów DMS z poziomu Pulpitu Klienta. Wyświetlane są dokumenty z rejestru Przychodzące w bazie Slave Klienta Biura Rachunkowego.
 • Zadania oczekujące, który wyświetla powiadomienia skierowane do użytkownika Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego w procesie BR – Pismo Kosztowe.

Element przeznaczony jest dla instalacji wielobazodanowych z licencją Biura Rachunkowego i widoczny jest, jeśli biuro posiada licencję na moduł DMS.

W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego dodano worker Dodaj dokumenty DMS, który pozwala w pierwszym kroku na dodanie jednego lub wielu załączników. W drugim kroku załączniki zostaną powiązane z dokumentem podstawowym BR – Pismo Kosztowe w procesie BR – Pismo Kosztowe. Worker pozwala na utworzenie tylu dokumentów podstawowych ile dodano załączników, bądź dodanie wszystkich załączników do jednego dokumentu. Worker przeznaczony jest dla instalacji wielobazodanowych z licencją Biura Rachunkowego i widoczny jest, jeśli Biuro posiada licencję na moduł DMS.

Wersja platynowa

WERSJA STANDARD

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Edytor procesu Poszerzono możliwość usuwania wielu elementów w edytorze procesu w Forms. Do tej pory można było zaznaczyć i usunąć wiele elementów tego samego typu (np. definicji zadań). Od teraz można usuwać obiekty różnych typów (definicje zadań i tranzycji) równocześnie.

Definicja procesu Poprawiono zakres argumentów dostępnych w zakładce Multitask – algorytm wielu wykonawcówna Roli procesowej. Usunięto args.Task, który w momencie wywoływania metod w zakładce zwracał zawsze wartość null. Dodano args.PreviousTask, która pozwala na odwołanie się do właściwości zadania poprzedzającego.

Kreator Poszerzono zakres elementów objętych tłumaczeniem o nazwę procesu w nagłówku kreatora. Od teraz po zmianie języka i wprowadzeniu odpowiednich wartości do słownika, tłumaczeniu podlegają wszystkie elementy nagłówka kreatora.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Licencje W wersji przeglądarkowej systemu dodano funcjonalnoość zarządzania licencjami. Funkcjonalność jest dostępna w menu „Trybik” w sekcji Licencje.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Dodano wnioski związane z czasem pracy, które mogą być używane w wersji platynowej po włączeniu magazynu nadgodzin. Definicje dodanych wniosków:

 • e-wniosek o nadgodziny
 • e-wniosek o odbiór nadgodzin
 • e-wniosek zlecenie nadgodzin
 • e-wniosek zlecenie odbioru nadgodzin
 • e-wniosek o wyjście prywatne
 • e-wniosek o odpracowanie wyjścia prywatnego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

Poprawione funkcje

Czas pracy i nieobecności Poprawiono pokazywanie znaku 'x’ na kalendarzu w pulpicie pracownika/kierownika w przypadku braku zatrudnienia. W platynowej wersji programu jeśli zmieniony został kolor na definicji dnia, znak 'x’ nie pojawiał się na kalendarzu w pulpitach na zakładce „Czas pracy i nieobecności/Czas pracy” oraz „Czas pracy i nieobecności/Norma czasu pracy„.

 

Ulotka – opis zmian: do wersji 2006.1.1 z dnia 27.08.2020

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   3. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   4. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace
    2. Workflow
    3. Dodatki:
     1. Pracownicy Eksportowi
   5. Finanse i Księgowość
    1. Księgowość
    2. Ewidencja Środków Pieniężnych
    3. DMS
    4. Workflow
   6. Procesy
    1. DMS
    2. Workflow
   7. Projekty i usługi
    1. Workflow
   8. Produkcja
    1. Workflow
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Kadry Płace i HR
    1. Kadry i Płace

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Załączniki W konfiguracji w folderze Systemowe/Asystent w grupie Załączniki dodano pole wybierane „Miejsce przechowywania załączników” z opcjami:

 • operacyjna baza danych – czyli załączniki będą trzymane w bazie z innymi danymi
 • folder – czyli załączniki będą trzymane w folderze wskazanym w konfiguracji pod polem wyboru

Pole zostanie zainicjowane odpowiednią wartością:

 • operacyjna baza danych – w przypadku pustego pola „Katalog do przechowywania załączników”
 • folder – w przypadku uzupełnionego pola „Katalog do przechowywania załączników”

Ustawienie nowego pola decyduje bezpośrednio o sposobie przechowywania załączników.

Moduł DMS
Poprawione funkcje

Pozostałe Poprawiono wydajność wyświetlania listy DMS/Foldery przy dużej liczbie dodanych załączników.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Dokumenty PPK Na deklaracji Rozliczenie składek PPK umożliwiono oznaczenie czy deklaracja za danego pracownika podlega wysłaniu do instytucji finansowej. Dodatkowo umożliwiono rozliczenie zwrotu składek niesłusznie naliczonych na podstawie deklaracji Rozliczenie składek PPK, które zostaną oznaczone jako niepodlegające wysłaniu. W sytuacji, gdy po naliczonej wypłacie pracownik złoży rezygnację z PPK przed przekazaniem składek PPK do instytucji finansowej, wprowadzona funkcjonalność umożliwia oznaczenie takiej deklaracji jako niepodlegającej wysłaniu oraz rozliczenie zwrotu składek pobranych od pracownika. Do deklaracji PPK wprowadzono zmiany:

 • na formularzu deklaracji „Rozliczenie składek PPK” dodano parametr „Tylko składki nienależne”. Zaznaczenie parametru na TAK umożliwia naliczenie deklaracji Rozliczenie PPK, na której zostaną wykazane tylko osoby, dla których parametr „Przekaż składkę” ustawia się na TAK.
 • na formularzu „PPK-Składka” oraz „PPK-Korekta składki” dodano parametry „Przekaż składkę” z możliwością ustawienia TAK/NIE. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na NIE, to aktywny będzie parametr „Przyczyna nieprzekazania składki”. Parametr „Przekaż składkę” ustawia się automatycznie na NIE, dla pracowników którzy mają naliczone składki na wypłacie oraz wprowadzoną rezygnację z PPK z datą wcześniejszą niż naliczana deklaracja. W pozostałych przypadkach użytkownik może ręcznie przestawić parametr i wskazać przyczynę nieprzekazania składki. Osoby, dla których deklaracja Rozliczenie składek PPK będzie miała ustawiony parametr „Przekaż składkę” na „NIE”, na wypłacie automatycznie zostanie rozliczony zwrot składek.

W celu obsłużenia rozliczenia zwrotu składek w konfiguracji dodano nowe definicje elementów:

 • Zwrot składki PPK (etat, pracodawca);
 • Zwrot składki PPK (um.poz, pracodawca);
 • Zwrot składki PPK (umowa, pracodawca);
 • Zwrot składki PPK (uczestnik).

Dodatkowo w celu dostosowania nienaliczania elementów dotyczących przychodów od PPK w przypadku zwrotu składek, zmodyfikowano algorytm elementów:

 • Przychód od skł. pracodawcy PPK (etat);
 • Przychód od skł. pracodawcy PPK (um.poz);
 • Przychód od skł. pracodawcy PPK (umowa);
 • Przychód od skł. pracod. PPK (etat, W);
 • Przychód od skł. pracod. PPK (um.poz, W);
 • Przychód od skł. pracod. PPK (umowa, W).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.

PPK Zaktualizowano strukturę pliku eksportu deklaracji PPK. Nagłówek dokumentu zgodnie z dokumentacją zawiera tekst: <?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>. Dodatkowo w deklaracji uczestnika usunięto pole <POP_PZIF_ID/>.

PPK Poprawiono rozrzucanie kwoty przychodu od PPK u pracowników zatrudnionych na etacie i umowie cywilnoprawnej, w przypadku naliczania kilku deklaracji PPK w trakcie jednego miesiąca. W opisanym przypadku kwota łączna przychodu była naliczana poprawnie, natomiast w pewnych sytuacjach kwota przychodu z umowy cywilnoprawnej była naliczana na elemencie z etatu oraz wykazywana na deklaracji PIT-11 w przychodach z etatu.

Wskaźniki Zaktualizowano wskaźniki:

 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.10.2020
 • Obowiązujące od 01.09.2020:
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5.024,48 zł,
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
   • I rok nauki – 251, 22 zł
   • II rok nauki – 301,47 zł
   • III rok nauki – 351,71 zł
   • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 200,98 zł.

Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

 • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.10.2020 przyjmie wartość 96,7%.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS Mon. Pol. z 2020 r. poz. 422.

Koszty uzyskania przychodu Dodano metodę PodstawaKoszty50 do wykorzystania w definicji elementu wynagrodzenia. Metoda pozwala na naliczenie innych kosztów uzyskania przychodów niż ustawione na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Deklaracje”. Metodę tą wykorzystujemy w sytuacji, gdy na jednej definicji elementu naliczamy inne koszty uzyskania przychodu dla określonej grupy pracowników niż dla pozostałych pracowników. Sytuacja taka występuje np na elemencie „Wynagr.chorobowe” gdzie w większości przypadków naliczamy koszty ze stosunku pracy, a w przypadku nauczycieli akademickich koszty autorskie.

Poprawione funkcje

Podstawa chorobowego Zmodyfikowano naliczanie podstawy chorobowej dla „Wynagrodzenia zasadniczego godzinowego”, w przypadku gdy wśród miesięcy zaliczanych do podstawy chorobowej pracownik przebywał na nieobecności usprawiedliwionej płatnej i miesiąc ten wymaga uzupełnienia z powodu nieobecności ZUS, a także nie ma wypłaconych elementów, które byłyby dopełniane do podstawy chorobowego (dopełniać według godzin dla, dopełniać według dni dla) wówczas nieobecność usprawiedliwioną płatną (np. urlop wypoczynkowy, dodatkowy, okolicznościowy). W takim przypadku należy uwzględnić wyłącznie wartości wyliczone ze składnika stałego. Powyższe działanie związanie jest ustawieniem parametru programu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne: „Uwzględnienie w podstawie chorobowej rozliczenia nieobecności usprawiedliwionej płatnej wyłącznie ze składników stałych (dotyczy miesiąca, w którym pracownik przebywa na nieobecności wymagającej uzupełnienia wynagrodzenia i dodatkowo na nieobecności usprawiedliwionej płatnej)” z opcjami do wyboru TAK/NIE. Domyślnie parametr przyjmuje opcję TAK, co oznacza, że w opisanym wyżej przypadku wynagrodzenie za urlop będzie wliczane do podstawy chorobowego wyłącznie z uwzględnieniem elementów stałych, pod warunkiem, że urlopy liczone są z elementów stałych i zmiennych oraz w takim miesiącu nie zostanie wypłacony dodatek dopełniany do podstawy chorobowej.

Podstawa chorobowego W algorytmie chorobowym poprawiono wliczanie wynagrodzenia zasadniczego godzinowego do podstawy chorobowego, w przypadku, gdy pracownik w jednym miesiącu przebywa na zwolnieniu chorobowym i na urlopie wypoczynkowym oraz podstawa wyliczona jest z danych kadrowych z danego miesiąca. Dotychczas w takim przypadku uwzględnianie było Wynagrodzenie za czasu urlop wypoczynkowego, a nie powinno.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej, w przypadku wystąpienia zasiłku w danym miesiącu.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej po oznaczeniu do przeliczenia pierwotnej wypłaty.

PPK Poprawiono rozliczanie kwoty przychodu od PPK w przypadku pracowników zatrudnionych na etacie i umowie cywilnoprawnej. Jeżeli pracownik miał naliczone składki PPK od etatu i zlecenia, a następnie została wykonana korekta z etatu, gdzie zostały pomniejszone składki PPK, to kwota korekty z etatu była uwzględniana w elemencie rozliczającym przychód PPK od umowy cywilnoprawnej zamiast z etatu.

PPK Poprawiono wykazywanie pracowników na deklaracji „PPK – Składka”. W przypadku zaznaczenia parametru „Generuj zerowe raporty” (Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Deklaracje/PPK) na deklaracjach były wykazane osoby zwolnione. Obecnie osoba zarejestrowana do PPK pojawia się na deklaracji tylko w przypadku, gdy chociaż jeden dzień w okresie naliczania deklaracji była zatrudniona na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi Poprawiono naliczenie podstawy chorobowego dla zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicą przebywającego na zwolnieniu chorobowym spowodowanym wypadkiem przy pracy. Ustalając podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, należy uwzględnić przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe, niezależnie od tego czy zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dotychczas nie była uwzględniana wartość składki chorobowej przy ustalaniu przychodu.

Pracownicy Eksportowi Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej dla zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicą. W przypadku dużych kwot umowy naliczała się ujemna składka zdrowotna. W przypadku zleceniobiorcy poniżej 26 roku życia składka 9% naliczała się w kwocie zero.

Pracownicy Eksportowi Zmodyfikowano algorytm elementów rozliczających przychód od składek PPK oraz dodano nowe definicje zwrotów z tytułu niesłusznie naliczonych składek i przychodów PPK. W celu zaktualizowania bieżącej konfiguracji na bazach rozliczających pracowników oddelegowanych prosimy o kontakt z autoryzowanym partnerem.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Poprawione funkcje

Przelewy Poprawiono błąd występujący na wersji 2006.0.0 podczas generowania przelewów łączonych. Błąd dotyczył sytuacji, gdy na zobowiązaniach nie wskazano numeru rachunku bankowego kontrahenta i powodował, że dla takich zobowiązań generowane były pojedyncze przelewy. Obecnie przywrócono poprzednie działanie systemu.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Importy i eksporty Na liście dokumentów ewidencji dodano możliwość eksportu dokumentów sprzedaży i zakupu w formacie XML poprzez czynność Eksport dokumentów. Nowo dodana czynność działa analogicznie jak czynność Eksport do księgowości na liście dokumentów sprzedaży i zakupu w modułach Handel lub Faktury. Wyeksportowane dokumenty można zaimportować w bazie księgowej poprzez funkcję Importuj zapisy – Dokumenty handlowe i raporty KB (XML).

Poprawione funkcje

Importy i eksporty Poprawiono błąd pojawiający się podczas eksportu dokumentów handlowych poprzez czynność Eksport do księgowości w przypadku wystąpienia faktur zakupu lub sprzedaży niepodlegających VAT. Pojawiający się błąd uniemożliwiał wyeksportowanie dokumentów. Aktualnie czynność eksportu do księgowości wykonuje się niezależnie od ustawień VAT dokumentu.

Importy i eksporty Poprawiono błąd pojawiający się podczas importu dokumentów z plików XML poprzez funkcję: Importuj zapisy – Dokumenty handlowe i raporty KB (XML) dla faktur zakupu i sprzedaży, posiadających płatności podzielone na kwotę netto w walucie obcej oraz kwotę VAT realizowaną metodą split payment.

Wydruki

Deklaracja VAT-UE Wydruki Informacja
VAT-UE (5)
i Korekta informacji
VAT-UE (5)
rozbudowano o dane dotyczące:
numeru referencyjnego, danych podatnika oraz podpisu podatnika lub osoby
reprezentującej podatnika.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Harmonogram zadań Poprawiono działanie parametru /nodbextensions w SonetaServer. Przywrócono funkcjonalność, które pozwala wykluczyć dodatki przy uruchomieniu aplikacji. Dotyczy ona jedynie sytuacji, gdy dodatki przechowywane są w bazie danych.

Proces Wprowadzono poprawkę pozwalającą na wielokrotny startu procesu na obiekcie, który był już wcześniej parentem procesu o tej definicji.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Filtrowanie Zmieniono sposób wyświetlania jednostek organizacyjnych w przypadku, gdy w platynowej wersji programu wybrano w opcjach 'Wybór jednostki organizacyjnej z listy’. Do tej pory wyświetlały się wszystkie zdefiniowane jednostki organizacyjne, obecnie ograniczono wyświetlanie tylko do odblokowanych.

Ulotka – Opis zmian do wersji 2006.0.0 z dnia 30.07.2020r.

 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
    2. Dodatki:
     1. Praca na wielu bazach
   2. Business Intelligence
    1. Business Intelligence
   3. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
    2. Business Intelligence
    3. CRM
    4. Windykacja
   4. Handel i Magazyn
    1. Handel
    2. Workflow
    3. Business Intelligence
    4. CRM
    5. Produkcja
    6. Windykacja
    7. Dodatki:
     1. e-Sklepy Konektor
   5. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
    2. Kadry i Płace
    3. Business Intelligence
    4. Delegacje Służbowe
    5. Dodatki:
     1. Jednostki Budżetowe
     2. Praca na wielu bazach
   6. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
    2. Business Intelligence
    3. Księgowość
    4. DMS
    5. Ewidencja Środków Pieniężnych
    6. Delegacje Służbowe
    7. Windykacja
    8. Dodatki:
     1. Jednostki Budżetowe
     2. Elektroniczne Wyciągi Bankowe
     3. Praca na wielu bazach
     4. Importy Księgowe
   7. Procesy
    1. Workflow
    2. DMS
   8. Projekty i usługi
    1. Workflow
    2. Business Intelligence
   9. Produkcja
    1. Handel
    2. Workflow
    3. Business Intelligence
    4. Produkcja
  2. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe
   2. Kadry Płace i HR
    1. Pulpity HR
    2. Kadry i Płace
    3. Pulpit Kierownika
   3. Finanse i Księgowość
    1. Ewidencja Środków Pieniężnych
    2. Księgowość
 2. Wersja platynowa
  1. Wersja standard
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Workflow
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow
  2. Wersja multi
   1. Sprzedaż i CRM
    1. Workflow
   2. Handel i Magazyn
    1. Workflow
   3. Kadry Płace i HR
    1. Pulpit Kierownika
    2. Workflow
   4. Finanse i Księgowość
    1. Workflow
   5. Procesy
    1. Workflow
   6. Projekty i usługi
    1. Workflow
   7. Produkcja
    1. Workflow

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

GUI W ramach funkcjonalności Organizatora widoku listy na zakładce Zapis dodano nową czynność Wczytaj ustawienia innego kontekstu umożliwiającą wczytanie ustawień listy zapisanych dla innych kontekstów. Wczytane ustawienia można zmodyfikować i zapisać dla wybranych kontekstów ustawień.

Wydajność W opcjach systemu dodano funkcjonalność związaną z analizą ustawień i konfiguracji. Ogólny mechanizm ma na celu weryfikację konfiguracji systemu enova365 pod względem wydajności oraz analizy dla innych parametrów konfiguracyjnych systemu, np. spójność wydruków, parametrów ilościowych związanych z definicjami cech, ostrzeżenia dla nieoptymalnych list.

Wydajność Zoptymalizowano sposób wyliczania podsumowań na listach poprzez redukcję wysyłanych zapytań SQL. Znaczny wzrost wydajności powinien być zauważalny przy dużej ilości danych pobieranych serwerowo.

Eksport import Dodano możliwość importu wielu plików XML jednocześnie. Nowa czynność Import z wielu plików XML dostępna jest z menu Narzędzia. Po jej wybraniu należy wskazać folder, w którym znajdują się pliki, a następnie zaznaczyć pliki do zaimportowania.

Wydruki Mechanizm tworzenia wydruków automatycznych z wykorzystaniem ReportResult wyposażono w dodatkową flagę ReportResult.SilentProgress umożliwiającą ukrycie okna progresu dla wydruków(dotyczy wydruków DevExpress XtraReports w wersji okienkowej).

Bezpieczeństwo Ze względu na liczne audyty bezpieczeństwa systemu enova365 wykonywane w instalacjach klienckich, wykazujące tak zwaną podatność systemu na atak typu formula injection, do wersji rozwojowej została wprowadzona opcja neutralizacji wszelkich potencjalnie niebezpiecznych ciągów znaków, które są interpretowane przez oprogramowanie biurowe(np. MS Office) jako instrukcje wykonywalne. W przypadku eksportu danych do formatu CSV, który nie posiada jawnej deklaracji typów danych, funkcja ta zabezpiecza wszystkie pola, w tym także pola liczbowe. Konsekwencją eksportu zabezpieczonego arkusza jest utrata synchronizacji między eksportem a importem. Funkcję zabezpieczającą można wyłączyć w Opcje/Systemowe/Ustawienia interfejsu. W wersji 2004.0.2 opcja została domyślnie wyłączona.

Poprawione funkcje

Bezpieczeństwo Zmieniono sposób logowania do bazy danych przy zmianie opcji logowania zintegrowanego dla wybranego operatora. W obecnej wersji podczas zmiany opcji logowania zintegrowanego w zakładce Operator nie trzeba ponownie wpisywać hasła dostępu do bazy.

Eksport import Poprawiono sposób formatowania cech typu kwota z walutą przy eksporcie danych do XML. Ten rodzaj cech był eksportowany według bieżących ustawień regionalnych. Dla spójności eksportu i importu danych cechy typu kwota z walutą obecnie eksportowane są w sposób niezależny od tych ustawień(zgodnie z formatem wszystkich innych kwot w systemie).

Wydajność Poprawiono obsługę wyjątków pojawiających się przy odrysowywaniu list przy dużej ilości danych. W wyniku opóźnień połączenia z bazą danych i utraty synchronizacji, błędy przy odrysowywaniu listy objawiały się niekiedy w postaci czerwonego krzyża/koperty, jak wszelkie inne wyjątki wywoływane z poziomu devexpress. Po zmianach, ewentualne błędy zostaną zapisane do logów, a interfejs nie straci w takim wypadku responsywności.

Wydruki Stopki wydruków XtraReports zawierające datę wydruku obecnie uwzględniają datę ustawioną przez operatora z Menu głównego/Narzędzia/Bieżąca data.

Informacja techniczna

Instalatory Od wersji 2006.0.0 będzie publikowany:

Od wersji 2006.0.0 nie będzie publikowany:

 • instalator enova365 desktop DEMO maximum, gdyż wersja demo jest dostępna w podstawowym instalatorze, natomiast pełna dokumentacja systemu enova365, która była załączana do pakietu jest dostępna w Bazie Wiedzy
 • zestaw plików symboli (.pdb) – pliki te są dostarczane z publikowanymi z wersją paczkami nuget
 • instalator harmonogramu zadań – jak zainstalować harmonogram zadań w trybie usługi wykorzystując paczkę serwera biznesowego enova365 muli można znaleźć w artykule Bazy Wiedzy.

Od wersji 2006.0.0 w przypadku korzystania z serwera biznesowego w zakresie realizacji wydruków ASPX niezbędne jest doinstalowanie pakietu c++ 2013 zgodnego z architekturą danego systemu:

Moduł Business Intelligence
Funkcjonalności

BI w pulpitach W celu bieżącej analizy danych w Pulpitach Pracownika, Kierownika, Kontrahenta oraz BR, od wersji 2006 udostępnione zostały analizy BI wyświetlane na Panelach BI. WebUser z zaznaczoną licencją Panele BI będzie mieć możliwość przeglądania Paneli i Bannerów zdefiniowanych dla Operatora NET. Administracyjny Użytkownik Pulpitu (WebUser z zaznaczoną flagą Administrator Pulpitu) będzie posiadać uprawnienia do:

 • definiowania i zapisania Banerów, Paneli BI oraz Paneli BI na Formularzach dla innych Użytkowników Pulpitu
 • nadawania praw do wskazanych elementów dla konkretnych NET Operatorów.

Folder z Panelami BI dostępny będzie z poziomu bocznego menu pod zakładką Ogólne. Aby móc skorzystać z funkcjonalności analiz w Pulpitach niezbędne jest nabycie licencji na Panele BI w Pulpitach.

Panele BI W wersji 2006 dla Paneli BI, umieszczanych na formularzach obiektów udostępniony został nowy mechanizm dodawania i komponowania paneli. W zakresie obsługi i funkcjonalności jest on analogiczny do mechanizmu, który dostępny jest dla paneli, znajdujących w folderze Panele BI okna głównego systemu. Poprzez dostęp do płynnego rozmieszczania i dostosowywania używanych elementów wizualizacji, użytkownicy zyskali możliwość łatwego i elastycznego komponowania Paneli BI, także na formularzach. Ponadto od wersji 2006 dodawanie lub zarządzanie wizualizacjami typu wskaźnik, na listach oraz zakładkach formularzy (za wyjątkiem Panelu BI), realizowane jest za pomocą czynności Zarządzaj banerem BI. W wyniku zmiany w podejściu do funkcjonowania Paneli BI na formularzach, w konfiguracji BI, w sekcji Prezentacja danych, została utworzona lista Panele BI formularzy. Zawiera ona wykaz paneli umieszczonych na formularzach dla poszczególnych operatorów. W części konfiguracyjnej, nastąpiły również zmiany w zakresie listy Zarządzanie wizualizacjami. Jej nazwa została zmieniona na Banery BI wizualizacje, a na samej liście znajduje się wykaz wizualizacji wyłącznie typu wskaźnik, umieszczonych na listach oraz zakładkach formularzy (za wyjątkiem Panelu BI). Oprogramowano możliwość ustawiania prawa na roli dla przycisków Projektuj oraz Kopiuj panel. Użytkownik posiadający pełne prawo będzie mieć możliwość włączenia Panelu BI w trybie projektowania oraz wykonania jego kopii. Natomiast użytkownik posiadający prawo Tylko odczyt nie będzie widział przycisków Projektuj i Kopiuj panel. Udostępniono czynności ułatwiające zarządzanie prawami do Paneli BI, dzięki czemu operator o uprawnieniach administracyjnych posiada możliwość:

 • „hurtowego” ustawienia prawa do Panelu BI/Paneli BI dla wielu operatorów,
 • skopiowania praw do Panelu BI z innego istniejącego już panelu, dla którego prawa zostały wcześniej określone.

Istotna zmiana wprowadzona w zakresie Paneli BI to możliwość otworzenia Panelu przez Operatora, który nie posiada odpowiednich praw do wszystkich modeli danych, w oparciu o które utworzone zostały definicje wizualizacji umieszczone na panelu. Operator w takiej sytuacji zobaczy dane zwracane wyłącznie przez te elementy, które zostały zbudowane w oparciu o modele danych, do których zostały nadane mu odpowiednie prawa. Pozostałe elementy, niezależnie od typu wizualizacji nie będą wyświetlały danych. Dotychczasowa logika całkowicie wykluczała możliwość otworzenia Panelu BI w sytuacji, w której Operator nie posiadał odpowiedniego prawa, choćby do jednego modelu w oparciu, o który zbudowana była użyta na panelu wizualizacja. Od wersji 2006, Operator z powodzeniem otworzy Panel BI także w opisanej sytuacji.

Domeny Wprowadzono zmiany w mechanizmie wykorzystania cech w analizach BI. W celu optymalizacji wydajności odczytu cech w domenach, mechanizm dołączania cech został przebudowany w taki sposób, by cechy były dołączane z domen FeaturesDBDomain lub FeaturesCalculatedDomain – w zależności od rodzaju cechy (bazodanowa czy wyliczana). Dotychczas używane przy dołączaniu cech domeny FeaturesUnion oraz FeaturesDomain zostały oznaczone jako nieaktualne.

Pola wyliczane Dodany został nowy typ wyliczenia dla pól wyliczanych, umożliwiający tworzenie bardziej złożonych warunków typu CASE WHEN bez konieczności używania zagnieżdżeń oraz z dodatkową możliwością łączenia warunków przy użyciu operatorów logicznych typu AND/OR – analogicznie jak w warunku bezpośrednio na domenie.

Konfiguracja Zaktualizowano nazewnictwa dotyczące dodawania nowych elementów wizualizacji na formularzach oraz samej konfiguracji w opcjach modułu BI. Uporządkowano również nazewnictwa dotyczące zarządzania dodanymi już elementami na formularzach – Banery BI Wizualizacje (wcześniej zarządzanie wizualizacjami)

Merytoryczne – obszar kadry i płace Do enova365 BI w wersji 2006 dodane zostały nowe modele danych oraz utworzone na ich podstawie wizualizacje w formie wskaźników, wykresów i tabel. Prezentują powszechnie znane mierniki w obszarze HR w odniesieniu do nowych specjalistycznych mierników związanych z monitorowaniem wpływu pandemii koronawirusa na takie aspekty jak: redukcje etatów, redukcje kosztów wynagrodzeń, wynagrodzenia postojowe, nieobecności związane z opieką, przymusowa kwarantanna, czy nawet zwolnieniami. Dzięki temu pozwalają one na wnikliwą analizę w obszarze HR. Wszystkie te elementy zostały również pogrupowane w bloki tematyczne, czego efektem są 4 dodatkowe Panele BI – HR :

 • Panel absencji
 • Panel efektywności pracy
 • Panel rotacji
 • Panel skutków pandemii.

Merytoryczne – obszar handel Dodano nowe modele danych i wizualizacje umożliwiające analizowanie wartości marży uzyskiwanej przez opiekunów handlowych w oparciu o dane utrwalone i przy wykorzystaniu standardowej funkcjonalności opiekunów, dostępnej w enova365.Wprowadzono niezbędne poprawki w dotychczasowych wyliczeniach oraz dodano nowe pola, umożliwiające analizowanie wartości dokumentów i ich marży w sytuacji rozliczania faktur zaliczkowych wieloma dokumentami sprzedaży. Zmiany objęły domeny: BI_m_Relacje dokumentów handlowych, BI_m_a_Wartość zakupu /dokument sprzedaży, BI_m_a_Marża i narzut na dokumentach sprzedaży (bez korekt) oraz jej odpowiednik z zestawem przedziałów czasu.

Moduł CRM
Poprawione funkcje

e-mail W wersji tej poprawiono błąd, który występował przy próbie zapisania i zamknięcia dokumentu handlowego, który został zatwierdzony (menu Czynności\Zatwierdź dokument) po wcześniejszym wysłaniu pocztą CRM przy pomocy funkcji 'wyślij email pdf.’. Od tej pory możliwym jest wysłanie pocztą CRM przy pomocy funkcji 'wyślij email pdf.’ dokumentu handlowego znajdującego się w buforze, jego późniejsze zatwierdzenie i zapisanie. Należy pamiętać o zapisaniu dokumentu po jego wysłaniu wiadomością email – inaczej nie zostanie zapisana relacja pomiędzy wysłana wiadomością email, a dokumentem handlowym.

Moduł DMS
Funkcjonalności

Dokument podstawowy Dla poprawienia czytelności w formularzu załącznika zmieniono układ dostępnych workerów. Na belce nadal widoczne są „Otwórz plik…”, „Zapisz…”, „Otwórz źródło”, „Edytuj plik”, „Podpisz”. Do menu Czynności przeniesiono „Przesuń w górę”, „Przesuń w dół”, „Powiąż z nowym dokumentem podstawowym”, „Mapowanie”, „Rozpoznaj treść”, „Unieważnij podpisy”.

Poprawione funkcje

Pozostałe Zmieniono zachowanie enova365 przy dodawaniu w DMS/Foldery i dla obiektów DMS większej niż jeden liczby załączników o nazwach, które już występują w bazie. Od teraz przy próbie dodania wielu załączników system dla każdego z osobna wyświetli informację o tym, że załącznik o takiej nazwie występuje już w bazie i pokaże ekran umożliwiający zmianę nazwy załącznika.

Moduł Handel
Funkcjonalności

Pozostałe Dodano serwis, który umożliwia wpięcie się własnym dodatkiem w logikę przetwarzania kodu kreskowego odczytanego czytnikiem. Serwis działa na dwa sposoby: dodatkowy kod jest wykonywany wtedy, gdy mechanizm standardowy nie znalazł odczytanego kodu w żadnym z predefiniowanych kroków (1), albo standardowe kroki są pomijane i od razu wykonywany jest dodatkowy kod (2).

Towary Zmieniono sposób edycji kodu CN w karcie towaru. Odbywa się ona obecnie przez wybór z rozbudowanego słownika. W słowniku tym dla każdego kodu CN można określić jednostkę uzupełniającą oraz wymagalność masy netto.

Towary Od 01.07.2020 obowiązuje nowa matryca stawek VAT, czyli nowy wykaz stawek VAT dla towarów oparty o klasyfikację PKWiU 2015. Zmiany dotyczą niektórych towarów objętych dotąd stawkami 5% i 8%. W związku z tym należy zmienić stawki VAT we właściwych kartach towarów. Można to zrobić w drodze standardowej edycji karty towaru lub za pomocą czynności narzędziowej Zamień w menu Edycja, służącej do zmiany danych dla zaznaczonych wierszy na liście (Ctrl+Shift+H) po uprzednim umieszczeniu stawek VAT w widoku listy. Można też wykorzystać import danych z arkusza Excel.

JPK Definicję JPK_MAG zmodyfikowano tak, aby uwzględniała dokumenty przyjęć wewnętrznych PW i KPLP w sekcji PZ. Pierwotnie dokumenty przyjęć wewnętrznych miały być nieuwzględniane w pliku JPK_MAG, według nowych interpretacji mają być uwzględniane w sekcji PZ.

JPK W definicji do eksportu JKP_FA(3), wprowadzono obsługę eksportu NIP-ów unijnych. Zmiana dotyczy pól P4B i P5B i wynika ze zmiany typu danych dla tych pól w specyfikacji JPK_FA(3). Poprzedni typ danych pozwalał jedynie na 10 cyfr, w związku z czym nie można było w tych polach umieszczać NIP-ów unijnych.

Uprawnienia Lista praw dla roli rozbudowana została o nowe prawo do edycji procedur VAT na dokumencie handlowym. Nowe prawo zostało dodane w gałęzi Handel/Dokument handlowy/Simple/Edycja procedur VAT.

Dokumenty handlowe Rozszerzono warunki dostępności workera Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu, dzięki czemu stał się on dostępny dla dokumentów ZO z jedną płatnością.

Dokumenty handlowe Dodano wydruk „Nierozliczone faktury zaliczkowe”, dostępny na liście faktur sprzedaży.

Dokumenty handlowe Przywrócono możliwość zmiany definicji dokumentu na dokumencie z pozycjami, na zakładce Dodatkowe. Obecnie zmiana jest możliwa w przypadku, gdy dokument nie ma żadnego dokumentu nadrzędnego i podstawowe parametry starej i nowej definicji są zgodne.

Dokumenty handlowe Zmodyfikowano wydruk faktury sprzedaży w zakresie drukowania numeru rachunku bankowego dla dokumentu w walucie obcej z użyciem mechanizmu podzielonej płatności. Dotychczas w takim przypadku w nagłówku dokumentu drukował się numer rachunku PLN, zamiast numeru rachunku walutowego.

Poprawione funkcje

Kompletacja Poprawiono działanie wydruku „Zapotrzebowanie i koszt kompletacji” dostępnego z listy zamówień. Dotąd obliczenia na wydruku były niepoprawne, gdy jednostka użyta w polu kartoteki „Produkowana ilość” była inna niż podstawowa.

Dokumenty handlowe Poprawiono zestawienie Sprzedaż wg towarów i usług. W przypadku, gdy do faktury sprzedaży wystawiono korektę rabatową, w zestawieniu nie wyświetlała się ilość i średnia cena.

Dodatki

e-Sklepy Konektor Dodatek e-Sklepy Konektor rozbudowany został o czynność umożliwiającą import towarów z e-sklepu do enova365.

e-Sklepy Konektor Dodatek e-Sklepy Konektor rozbudowany został o obsługę kolejnej platformy sklepu internetowego. Najnowsza wersja dodatku umożliwia współpracę enova365 ze sklepami WooCommerce.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Dokumenty PPK Na liście „Kadry i płace/Dokumenty PPK/Dokumenty zgłoszeniowe” w filtrze „Typ” dodano wartość „Wszystkie”. Po jej wybraniu na liście wyświetlają się wszystkie dokumenty zgłoszeniowe, tj. „PPK – Rejestracja uczestnika”, „PPK – Deklaracja uczestnika”, „PPK – Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika”, „PPK – Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika”, „PPK – Zakończenie zatrudnienia uczestnika”.

Kartoteka pracownika W kartotece pracownika na zakładce „Kadry/Dostęp WWW” zablokowano możliwość wyboru operatora enovaNet, który w konfiguracji flagę „Zablokowany dostęp do programu” ma ustawioną na „Tak”. Na w/w zakładce operatora wybiera się w polu „Operator enova365”.

Świadectwo Pracy Zablokowano definicję dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy obowiązujące do 31.12.2016”. Wyżej wymieniony dokument nie jest dostępny do wyboru z poziomu kartoteki pracownika na zakładce „Dokumenty dodatkowe”.

Wskaźniki Zaktualizowano wskaźniki:

 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.07.2020;
 • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmie wartość 108,1%. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS Mon. Pol. z 2020 r. poz. 422.

Przestój W czynności „Import nieobecności z PUE” obsłużono usuwanie stref przestoju ekonomicznego zachodzących na okres importowanych nieobecności. Jeżeli dla danego pracownika w okresie, na który jest importowana nieobecność ZUS, na czasie pracy będzie wprowadzona strefa, która na definicji w parametrze „Przestój” ma wskazane „Przestój ekonomiczny” lub „Przestój (KP)”, to taka strefa zostanie usunięta oraz w Logach importu pojawi się komunikat: „Usunięte strefy postojowe w dniach: 25.05.2020”.

Przestój W menu Czynności/Przestój dodano nową opcję „Usuń przestój podczas nieobecności ZUS”. Po wybraniu czynności pojawia się okno z parametrem Okres. Czynność „Usuń przestój podczas nieobecności ZUS” spowoduje usunięcie stref przestoju wprowadzonych w okresie nieobecności ZUS we wskazanym okresie. Czynność usuwa strefy, które na definicji w polu „Przestój” mają ustawioną opcję: Przestój (KP) lub Przestój ekonomiczny.

PPK Uaktualniono format pliku xml do generowania dokumentu PPK Wypłata transferowa, zgodnie z dokumentacją obowiązującą od 22.06.2020. W pliku xml Wypłata transferowa zamiast nazwy będzie przekazywany NIP.

PPK Na podstawie dokumentacji wypracowanej przez Grupę Roboczą PPK do dokumentów pracodawcy PPK wprowadzono nowy dokument „Transfer PPK”. Dokument „Transfer PPK” obsługuje:

 • zmianę zarządzającego – podstawa prawna art.12 ust.4 UoPPK;
 • wypłatę transferową – podstawa prawna art.19 ust.4 UoPPK.

Dokumenty dodatkowe Wprowadzono techniczną modyfikację do definicji wniosków o nieobecności oraz wniosków o zmiany kadrowe opartych na dokumentach dodatkowych. Zoptymalizowano kod definicji wniosków kadrowych, w celu uproszczenia wprowadzania w nim modyfikacji. Dodatkowo wprowadzono kategoryzację wniosków, w celu ułatwienia zarządzania wnioskami z poziomu pulpitów. Na definicji dokumentów dodatkowych na zakładce Ogólne dodano parametr „Kategoria”. Do e-wniosków dodano kategorie:1. „Związane z nieobecnościami”, do której zostały przypięte standardowe e-wnioski:

 • e-wniosek o delegację;
 • e-wniosek o opiekę (dni);
 • e-wniosek o opiekę (godz);
 • e-wniosek o urlop okolicznościowy;
 • e-wniosek o urlop wypoczynkowy;

2. „Kadrowe”, do której zostały przypięte standardowe e-wnioski:

 • e-ubezpieczenie członka rodziny;
 • e-wniosek o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej;
 • e-wniosek o zmianę adresu;
 • e-zmiana danych osobowych;
 • e-zmiana danych podatkowych;
 • e-zmiana dokumentu tożsamości;
 • e-zmiana rachunku bankowego;

3. „Związane z PPK”, do której zostały przypięte standardowe e-wnioski:

 • e-wniosek o dobrowolne przystąpienie do PPK wiek 55+;

4. „Związane z czasem pracy”, do której zostały przypięte standardowe e-wnioski. UWAGA: Jeżeli na Roli przypiętej do operatora, były zablokowane prawa do całej gałęzi „Core”, to należy nadać prawo Core/Kategoria dokumentu dodatkowego, operator, którzy obsługują e-wnioski.

PPK Import Export Umożliwiono eksport deklaracji PPK w formacie .ppk. Do tej pory dozwolony był eksport wyłącznie do pliku xml. Wyeksportować można „Dokumenty pracodawcy” oraz „Dokumenty instytucji finansowej”. Wybór formatu eksportu dostępny jest po kliknięciu przycisku „Eksport”.

Poprawione funkcje

Pomniejszenia wynagrodzenia Poprawiono naliczanie wartości pomniejszenia wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca. W przypadku, gdy na część miesiąca przypadającą po zmianie wymiaru etatu była wprowadzona nieobecność oraz w konfiguracji był zaznaczony parametr „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na TAK, to wartość wynagrodzenia za cały miesiąc była niepoprawnie wyliczana.

Podstawa chorobowego Poprawiono wyliczanie podstawy zasiłku w kolejnych miesiącach po zmianie wymiaru etatu. Jeżeli w miesiącu zmiany wymiaru etatu, ale po zmianie wymiaru wystąpiła nieobecność chorobowa, wówczas w kolejnych miesiącach wystąpienia nieobecności w okresie do 3 miesięcy kalendarzowych następowało niesłuszne przeliczenie podstawy zasiłku.

Wynagrodzenie za urlop Poprawiono naliczanie wynagrodzenia za urlop, jeżeli za miesiące poprzedzające nieobecność „Urlop wypoczynkowy” do podstawy były pobierane kwoty uzupełnione w kartotece pracownika na zakładce Kalendarz/Podstawy naliczania urlopu wypoczynkowego. Przy próbie naliczenia wypłaty pojawiał się komunikat: „Błąd wykonania podczas naliczania parametrów składnika.(Główny, Wynagr.urlop wypoczynkowy (16…16.06.2020)…”.

Prawa dostępu Poprawiono odczytywanie praw dostępu dla operatora w czasie naliczania wypłaty. W przypadku, gdy operator nie miał praw do stawki zaszeregowania z etatu Kadry/Pracownik/Simple – Prawo do informacji o zaszeregowaniu, to przy próbie naliczenia wypłaty zleceniobiorcy przebywającego na zasiłku pojawiał się komunikat: „Brak prawa dostępu do informacji o zaszeregowaniu pracownika”.

Podstawa urlopu Poprawiono wliczanie Wynagrodzenia zasadniczego do podstawy urlopu, w przypadku, gdy w Konfiguracji /Płace/Nieobecności zaznaczono na TAK parametr: 'Przy pomniejszaniu wynagrodzenia 30/30 generuj wynagrodzenie za jeden dzień przepracowany oraz wynagrodzenie z tytułu nieobecności liczonych jak urlop wypoczynkowy lub okolicznościowy i pomniejszających proporcjonalnie elementy (bez względu na wyliczoną wartość pomniejszenia)’. W przypadku wystąpienia nieobecności pomniejszanych proporcjonalnie (np. urlop wypoczynkowy) wartość 'Wynagrodzenia zasadniczego’ wliczane do postawy urlopu była ujmowana w niewłaściwej wysokości.

Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej na wpłacie korygującej. W przypadku oznaczenia wypłaty do przeliczenia, w pewnych sytuacjach na wypłacie korygującej niepoprawnie wyliczała się składka zdrowotna.

Ekwiwalent za urlop Poprawiono naliczanie korekty ekwiwalentu za urlop. W przypadku korekty urlopu wypoczynkowego po wypłacie ekwiwalentu, na korekcie wypłaty wyliczała się niepoprawna wartość korekty ekwiwalentu za urlop.

PPK Poprawiono moment pojawiania się komunikatu w logu podczas importu plików PPK z instytucji finansowej. Komunikat o treści „Nazwisko Imię (kod) – Dane na kartotece zostały zaktualizowane” pojawiał się jeszcze przed zapisaniem formularza. Obecnie komunikat ten wyświetla się po zaimportowaniu plików i po kliknięciu „Zapisz i zamknij” na formularzu.

PPK Ustawiono naliczanie kosztów uzyskania na definicji elementów Przychód od składek PPK dla zleceniobiorców.Na elementach 'Przychód od skł. pracodawcy PPK (umowa)’ oraz 'Przychód od skł. pracod. PPK (umowa, W)’ ustawiono koszty uzyskania przychodu: Procentowe warunkowo, Procent: 20%.

Kartoteka pracownika Poprawiono wykazywanie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej w przypadku, kiedy pracownik był zatrudniony przed 01.01.2019, natomiast po tej dacie podpisano nową umowę o pracę. W takiej sytuacji, gdy pomiędzy poszczególnymi umowami o pracę nie było dnia przerwy, system błędnie ustawiał okres przechowywania dokumentacji na 50 lat, zamiast na 10 lat. Informacje te dostępne są w kartotece pracownika na zakładce Etat/Rozwiązanie umowy, w sekcji „Akta osobowe” w polu „Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (lat)”.

Wydruki

Umowa cywilnoprawna Poprawiono raporty „Umowa o dzieło – rachunek” oraz „Umowa zlecenie – rachunek” w mechanizmie repx. W przypadku seryjnego wywoływania wydruków potrącenia były powielane i sumowane dla kolejnych zapisów. Raporty dostępne są z poziomu listy „Kadry i płace/Płace/Wypłaty„.

Podstawa chorobowego Na wydruku „Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3)” w sekcji „Informacje o składnikach wynagrodzenia” w punkcie „1. Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne” dodano informacje uzupełnione w kartotece pracownika na zakładce „Kalendarz/Podstawy naliczania zwolnień ZUS„. Wcześniej uwzględniane były tylko dane z naliczonych wypłat pracownika. Raport dostępny jest z poziomu formularza nieobecności.

Wydruki Kadrowe Poprawiono raporty w mechanizmie repx, dostępne z poziomu list kadrowych:

 • Ewidencja normy, czasu pracy/Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych,
 • Ewidencja normy, czasu pracy/Zestawienie urlopów na żądanie,
 • Ewidencja normy, czasu pracy/Wykorzystanie urlopów na żądanie,
 • Wynagrodzenia i zasiłki/Informacja o wysokości przychodów emeryta lub rencisty do ZUS,
 • ZPCHR/Pracownicy niepełnosprawni.

Na pustych listach podczas wywoływania w/w raportów pojawiał się błąd: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

Wydruki Kadrowe Zmodyfikowano wydruk „ERP-7 – kapitał początkowy” dodając wartości z elementów wynagrodzenia, które na definicji mają ustawione „Kod składnika wynagrodzenia (deklaracja ERP-7): Świadczenia w naturze”. Wcześniej takie elementy nie były uwzględniane. Raport dostępny z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika.

Wydruki Kadrowe Zmodyfikowano wydruk „Struktura zatrudnienia” w mechanizmie repx. W przypadku kiedy raport został edytowany przez operatora, przy próbie wywołania raportu pojawiały się błędy. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Statystyka”.

Wydruki Kadrowe Poprawiono raport „Zaświadczenie o zarobkach (szczegółowe)”. W przypadku wydruku seryjnego kwota wynagrodzenia była powielana i sumowana dla kolejnych zapisów. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz kartoteki pracownika w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Wydruki Kadrowe Zmodyfikowano wydruki „Kwestionariusz osobowy dla pracownika”, „Kwestionariusz osobowy dla pracownika – szczegółowy”, „Kwestionariusz osobowy dla kandydata” usuwając ostatni punkt z informacjami dotyczącymi dokumentu tożsamości. Dodatkowo w punkcie dotyczącym nr PESEL uzupełniono dane o rodzaju i numerze dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku jego braku. Raporty dostępne są z poziomu kartoteki pracownika oraz z list kadrowych w sekcji „Dokumenty”, a kwestionariusz osobowy dla kandydata znajduje się także w Kreatorze/Dane kadrowe.

Ewidencja czasu pracy Zmodyfikowano wydruk „Ewidencja czasu pracy – roczna” dostosowując go do rozporządzenia obowiązującego od stycznia 2019 (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej). W raporcie:

 • dodano informację o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • w opcjach raportu dodano parametr „Kod dnia wolnego” – jego zaznaczenie na „Tak” spowoduje wykazanie na wydruku uzupełnionego w definicji kodu dnia o typie „Wolny”, jeśli pracownik ma taki dzień w kalendarzu,
 • dodano oznaczenie urlopu szkoleniowego – „Usz”.

Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Ewidencja czasu pracy Poprawiono wykazywanie nadgodzin do przeniesienia oraz nadgodzin z przeniesienia na wydruku „Karta ewidencji czasu pracy – szczegółowa”. W przypadku seryjnego wydruku wartość nadgodzin w podsumowaniu była powielana i sumowana dla kolejnych zapisów. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Ewidencja czasu pracy Poprawiono wykazywanie urlopu wypoczynkowego na wydruku „Limity nieobecności”. W przypadku urlopu wypoczynkowego na żądanie, godziny błędnie wykazywane były w kolumnie „Z przeniesienia”, podczas gdy urlop wypoczynkowy na żądanie pomniejsza limit urlopu bieżącego. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”.

Listy płac Zmodyfikowano wydruki „Wspólna pełna lista płac wg stopni niepełnosprawności” w mechanizmie aspx oraz „Wspólna pełna lista płac” w mechanizmie repx. Wydruk w mechanizmie aspx oraz w repx (jeśli w parametrach „Typ:” wybrano „Niepełnosprawność”) nie uwzględniał osób, dla których pierwotna wypłata naliczona była z kodem bez niepełnosprawności, a następnie stornem płacowym skorygowano wypłatę na kod z niepełnosprawnością. Obecnie osoby takie na wydruku są uwzględniane. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Listy płac Poprawiono wydruk „Wykaz przelewów na ROR” dostępny z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac. W przypadku kiedy na listach płac znajdowały się wypłaty w innej walucie niż w złotówkach, przy próbie wywoływania wydruku pojawiał się błąd: „Nie można wykonywać tej operacji na wartościach w różnych walutach 'PLN’ i 'EUR’.

ZPCHR Poprawiono wydruk „Informacja DEK-I-0”. W mechanizmie repx w drugiej tabeli, w wierszu z polami 26-31, błędnie pojawiała się litera „D” zamiast „O”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „ZPCHR”.

Deklaracje PIT Poprawiono wydruk „Deklaracja PIT-11 (25) aspx”. W raporcie w rubryce G i H drukowały się niewłaściwe numery odnośników do komentarzy. Wydruk dostępny jest z poziomu deklaracji PIT 11 oraz z listy „Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT 11″.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Wprowadzono do systemu stopę odsetek handlowych stosowanych w rozliczeniach z podmiotami leczniczymi. Względem podmiotu leczniczego można naliczać odsetki handlowe w obniżonej wartości na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019, poz. 1649).Nową stopę odsetek, o nazwie: „Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (medyczne)” dodano w konfiguracji w części Ewidencje ŚP\Odsetki. W konfiguracji wprowadzono aktualną wartością stopy odsetek 8,10% oraz historyczne wartości z poprzednich okresów. Nowy wariant naliczania odsetek funkcjonuje w systemie pod skróconą nazwą „Handlowe medyczne” w ustawieniach parametrów domyślnych programu, indywidualnych ustawieniach na kartotece kontrahenta oraz w parametrach czynności do naliczania not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty.

Odsetki Na wezwaniach do zapłaty, zarówno w wariancie obliczeń z jedną pozycją jak i w wariancie szczegółowym, w zakresie obliczania odsetek podatkowych wprowadzono zasady zaokrąglania do pełnych złotych oraz weryfikowania wartości kwoty minimalnej analogiczne jak dla not odsetkowych.

Mechanizm podzielonej płatności Wprowadzono możliwość przygotowania łączonego przelewu dla kilku płatności MPP pochodzących z tego samego dokumentu. Opcja dostępna po zaznaczeniu na formatce czynności Przygotuj przelewy w sekcji Zobowiązania MPP parametru Łączone.

Płatność Na formularzu płatności zmieniono sposób prezentacji pola Numer dokumentu w celu zgodności numerów prezentowanych na liście oraz formularzu płatności. W wyniku zmian z pola Numer dokumentu na formularzu płatności usunięte zostało przejście do dokumentu źródłowego. Dokument źródłowy można otworzyć poprzez czynność: Pokaż dokument znajdującą się na płatności.

Rozrachunki Wprowadzono zmiany na liście Rozrachunki wg dokumentów poprawiające wydajność pracy. Najczęściej używane do wyszukiwania danych właściwości rozrachunku: kwota do rozliczenia oraz opis zostały przekształcone w pola bazy danych, dzięki czemu wyszukiwanie na liście Rozrachunki wg dokumentów jest szybsze. Dodatkowo do filtrów nad listą został dodany filtr „Opis”. Tekst do wyszukania w filtrze należy wpisywać jako np. FV/10?1* (znak * – zastępuje dowolny ciąg dowolnych znaków, ? – zastępuje jeden dowolny znak).

Poprawione funkcje

Dokumenty rozliczeniowe Zablokowano możliwość usunięcia dokumentu, a także samej płatności z dokumentu, dla którego została naliczona nota odsetkowa.

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Filtr importu wyciągów bankowych: Santander (MT940) – wariant 2 poszerzono o import daty operacji.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe Poprawiono filtr importu wyciągów bankowych: Santander (MT940) – wariant 2 w zakresie importu operacji bankowych z kodami biznesowymi zawierającymi znak podkreślenia.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Deklaracje VAT Dla deklaracji VAT-7 w wersjach 20 i 21 dodano informację o zaokrągleniach dotyczących korekt podatku naliczonego ujmowanych w sekcji D.3 deklaracji. Wartość tych zaokrągleń możliwa jest obecnie do wyboru w schemacie księgowym dla deklaracji w trybie uproszczonym jako kwota: VAT-7 Korekta naliczonego – zaokrąglenia. Dodatkowo poprawiono wyliczanie w schemacie kwoty: VAT-7 Korekta naliczonego.

Rejestr VAT Czynność Sprawdź status kontrahentów dostępną na liście Rejestr VAT rozbudowano o możliwość sprawdzania statusu kontrahentów według daty operacji dokumentu lub daty rozliczenia VAT . Nowe opcje weryfikacji są dostępne, jeżeli w konfiguracji do weryfikacji statusu VAT kontrahentów wskazano Wykaz podatników VAT (Biała lista). Dodatkowo umożliwiono sprawdzenie statusu kontrahentów w bazie VIES wg daty aktualnej lub według daty operacji na dokumencie w oparciu o historię statusów zapisanych na karcie kontrahenta. Na potrzeby udostępnienia nowych opcji weryfikacji przebudowana została formatka parametrów czynności Sprawdź status kontrahentów.

Ewidencja dokumentów Dodano możliwość oznaczania dokumentów ewidencji typu: PK, sprzedaż i zakup jako szablonów do kopiowania. Funkcja dostępna jest na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty oraz na formularzu dokumentu pod czynnością: Szablon (Oznacz lub Usuń oznaczenie). Dokument oznaczony jako szablon można skopiować poprzez wskazanie go na formatce czynności Kopiuj dokument na liście Dokumentów.Kopiuj dokument nie tylko pozwala na kopiowanie szablonów, ale także na kopiowanie pojedynczych dokumentów typu PK, sprzedaż i zakup, zastępując tym samym czynności: Kopiuj PK, Kopiuj Sprzedaż oraz Kopiuj Zakup.

Ewidencja dokumentów Dodano możliwość kopiowanie dokumentów: zakup i sprzedaż ewidencja z poziomu listy dokumentów ewidencji dla licencji Handel i Faktury.

Ewidencja dokumentów Zmieniono sposób kopiowania opisu na opisie analitycznym podczas kopiowania dokumentu zakupu lub sprzedaży poprzez czynność Kopiuj dokument. Przed zmianą opis opisu analitycznego był ustawiany jako opis dokumentu. Aktualnie jest przenoszony z dokumentu źródłowego jeżeli podczas kopiowania nie został zmieniony opis dokumentu.

Ewidencja dokumentów W oknie rezultatu generowania dowodów wewnętrznych (tworzonych za pomocą czynności Naliczanie/DW nabycia VAT) wprowadzono komunikat sygnalizujący próbę ponownego utworzenia dokumentów wewnętrznych nabycia VAT należny i naliczony do dokumentu zakupu – „Istnieje już dokument ewidencji o identycznych parametrach”. Zmiana jest zabezpieczeniem przed wielokrotnym dodawaniem takich samych dokumentów.

Ewidencja dokumentów Umożliwiono import dokumentu ewidencji z pliku Excel wraz z zapisami na konto rozrachunkowe. W tym celu do zapisu księgowego została dodana nowa właściwość: PowiazanieExcel, która w pliku Excel ma format: numer dokumentu, kwota (bez waluty), kod podmiotu. Każdy element tego formatu może być opuszczony – odpowiednie płatności są odszukiwane wg pozostałych pasujących danych.

Schematy księgowe W schematach księgowych dla przedmiotów księgowania: Płatności oraz Zapłaty (operacje k b) dodano w trybie uproszczonym warunki sprawdzające, czy opis analityczny jest pusty oraz czy istnieje konto wg zapisu rozliczającego. Dodatkowo ujednolicono warunki dostępne dla przedmiotu księgowania Zapłaty w schemacie księgowym raportu kasowego i wyciągu bankowego poprzez dodanie do schematu wyciągu bankowego warunku na księgowanie zbiorcze.

Schematy księgowe W schematach księgowych dla przedmiotów księgowania: Płatności oraz Zapłaty (operacje k b) dodano w trybie uproszczonym warunek na podmiot powiązany.

Schematy księgowe W schematach księgowych dla przedmiotu księgowania Zapłaty dodano w trybie uproszczonym warunek na sposób zapłaty.

Pozostałe Biurom Rachunkowym umożliwiono pobieranie i uzupełnianie danych obsługiwanej firmy na podstawie danych z GUS. Czynność Pobierz dane firmy z GUS jest dostępna w konfiguracji bazy w części Firma\Dane o działalności. Po uzupełnieniu NIP firmy i wywołaniu czynności automatycznie uzupełnią się dane adresowe i kontaktowe na zakładce Firma\Nazwa i adres, dane rejestrowe na zakładce Firma\Dane o działalności (w tym PKD, Drugorzędne PKD, informacja o KRS jeśli dotyczy firmy) oraz dane kontaktowe w zakładce Firma\Kontakt.

Poprawione funkcje

Dekrety Poprawiono filtrowanie zapisów w obrębie dekretu według filtra Typ. Dotychczas zapisy wyświetlane na liście nie reagowały na ten filtr i bez względu na wskazaną w filtrze opcję wyświetlane były wszystkie zapisy. Obecnie wybranie typu „Bilansowe” powoduje wyświetlenie wyłącznie zapisów wprowadzonych na konta bilansowe, natomiast wskazanie typu „Pozabilansowe” skutkuje wyświetleniem zapisów na konta pozabilansowe.

Schematy księgowe Poprawiono błąd występujący podczas wykonywania czynności Sprawdź kod na niektórych schematach księgowych. Błąd objawiał się komunikatem „Wykryto nieosiągalny kod”. Obecnie błąd nie występuje.

Wydruki

Noty korygujące Poprawiono wydruk Nota korygująca generowany w mechanizmie XtraReports. W przypadku wywołania wydruku z poziomu listy Ewidencja dokumentów/Noty korygujące dla wielu not jednocześnie, dla każdej noty prezentowana była taka sama treść korygowana i prawidłowa oraz te same dokumenty wskazane były jako dokumenty korygowane. Obecnie wydruk tworzony dla wielu not jednocześnie pobiera dane zgodne z kolejnymi dokumentami not korygujących.

Ewidencja dokumentów Poprawiono błąd występujący podczas próby wydruku Noty księgowej w mechanizmie XtraReports, jeżeli dla raportu był zapisany jakikolwiek kontekst.

Dodatki

Praca na wielu bazach Czynności Zapisz ustawienia listy w bazach oraz Przywróć ustawienia listy w bazach dostępne w ramach Organizatora widoku listy rozbudowano o możliwość wyboru kontekstów zapisu ustawień.

Jednostki Budżetowe Udostępniono możliwość generowania płatności według elementów opisu analitycznego dla dokumentów, które miały już utworzone przelewy MPP. Dotychczas wykonanie czynności Generuj płatności z zaznaczonym parametrem Wymuś odtwierdzanie dla dokumentów ze zobowiązaniem MPP, do którego został wygenerowany przelew MPP, kończyło się komunikatem błędu: „Przelew MPP nie może mieć więcej niż 1 pozycji”. Obecnie istnieje możliwość rozdzielenia płatności według opisu analitycznego dla takich dokumentów.

Importy Księgowe Poprawiono błąd występujący w trakcie importu dokumentów przy pomocy czynności Plik/Importuj zapisy/Z enova txt jeśli w konfiguracji importu ustawiono automatyczne księgowanie podczas importu. Przed zmianą, automatyczna predekretacja nie wykonywała się, ze względu na brak możliwości odnalezienia właściwego okresu obrachunkowego. Po zmianie, dekrety zostają stworzone w kontekście ostatniego dostępnego okresu obrachunkowego. Jeżeli istnieje konieczność bardziej zaawansowanego sterowania okresem obrachunkowym, w którym mają się tworzyć dekrety, należy korzystać z funkcji Importuj enova txt (katalog), która odczytuje okres wybrany w filtrach na liście.

Moduł Produkcja
Funkcjonalności

Towary W karcie towaru dodano zakładkę Pozycje/Zleceń, na której prezentowane są pozycje zleceń produkcyjnych z danym towarem.

Zasoby produkcyjne Moduł Produkcja rozbudowano o możliwość definiowania zasobów produkcyjnych (wzorcowych oraz rzeczywistych), które mogą być przypisywane do operacji technologicznych, technologii i zleceń produkcyjnych podobnie jak ma to miejsce w przypadku surowców.

Dokumenty magazynowe W module Produkcja dodano nową listę dokumentów o nazwie „Dokumenty magazynowe”. Nowa lista prezentuje dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów (RWP i PWP) oraz ich korekty.

Zlecenie produkcyjne Na liście zleceń produkcyjnych dodano czynność Bilans surowców. Umożliwia ona przygotowanie zbiorczego bilansu surowców dla zaznaczonych zleceń, w trybie surowców podstawowych (czyli bez uwzględniania technologii podrzędnych). Dotychczas bilans surowców dostępny był tylko z poziomu formularza zlecenia produkcyjnego.

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Definicja procesu Dodano nowy typ zadania procesowego o nazwie Podproces oraz dodano nowe pole na definicji takiego typu zadania: Podproces. Pole to zawiera relację do definicji procesów, co pozwala na uruchomienie nowego podprocesu w momencie wykonania tego zadania w procesie (nadproces). Funkcjonalność pozwala na realizację scenariuszy:

 • Przejście przez podproces i oczekiwanie nadprocesu na jego zakończenie.
 • Przejście równolegle podprocesu jako innej ścieżki w procesie głównym.
 • Przejście przez nadproces, ale bez uruchomienia ścieżki z podprocesem.

Definicja procesu Dodano możliwość usunięcia definicji zadania, na której wprowadzono odbiorców zadania na zakładce Workflow/Lista odbiorców, jeśli definicja procesu nie posiada żadnej instancji. Taką samą możliwość dodano w przypadku ról procesowych.

Powiadomienia workflow W konfiguracji powiadomienia podstawowego na definicji zadania dodano informację o błędzie (error), jeśli dodano odbiorców powiadomienia i nie został uzupełniony szablon email.

Poprawione funkcje

Powiadomienia workflow Na formularzu definicji powiadomienia dodano nową listę Reakcja na błąd, która pozwala na zarządzanie wysyłką powiadomień mailowych do odbiorców w procesie. Domyślnie jest wybrana opcja Wstrzymaj wykonanie zadania, co nie powoduje zmian w działaniu systemu – każdy błąd powoduje zatrzymanie procesu.Opcja Wykonaj zadanie z powiadomieniem systemowym powoduje, że jeśli operator, do którego ma trafić powiadomienie mailowe, nie ma prawidłowo skonfigurowanego adresu email, to zamiast powiadomienia mailowego wygeneruje się dla niego powiadomienie systemowe. Gdy adres email jest skonfigurowany poprawnie, to odbiorca otrzyma powiadomienie mailowe.Natomiast Wykonaj zadanie bez powiadomień powoduje, że w razie problemów z wysyłką powiadomienia mailowego nie zostanie wygenerowane powiadomienie systemowe dla odbiorcy powiadomienia pomimo wykonania zadania w procesie.Powyższe opcje (Wykonaj zadanie z powiadomieniem systemowym i Wykonaj zadanie bez powiadomień) pozwolą na przejście procesu dalej dla poniższych rodzajów błędów:

 • Z poczty CRM:
  • „Nie wybrano konta pocztowego z którego ma nastąpić wysyłka wiadomości”.
  • „Konto zablokowane”.
  • „Nie podano żadnego adresata. Przynajmniej jeden adresat musi być wskazany”.
 • Z asystenta:
  • „Nieuzupełniono adresu nadawcy poczty elektronicznej w konfiguracji programu. Przed wysłaniem poczty uzupełnij ustawienia konfiguracyjne”.
  • „Niepoprawny lub niewypełniony adres nadawcy poczty. Sprawdź konfigurację programu”.
  • „Brak adresu email lub adres jest pusty”.
  • „Określ adresata”.
  • „Niepoprawny format adresu email {0}”.

Dla pozostałych błędów wprowadzenie dowolnej wartości w polu Reakcja na błąd nie powoduje zmiany działania systemu.

Moduł Delegacje Służbowe
Funkcjonalności

Delegacje (PWS) Na liście Księgowość/Delegacje (PWS) dodano dwa nowe filtry:

 • Okres wg rozliczenia – filtruje wg Daty rozliczenia na zakładce Ogóle delegacji,
 • Okres wg etapów – filtruje według dat rozpoczęcia i zakończenia etapów delegacji.
Moduł Windykacja
Funkcjonalności

Konfiguracja W konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Windykacja/Ogólne/Parametry) zastąpiono parametr: Pozwalaj cofać do bufora należności ujęte w sprawie windykacyjnej parametrem: Pozwalaj na windykację dla płatności w buforze. Nowe ustawienia umożliwia naliczanie spraw windykacyjnych dla niezatwierdzonych płatności oraz pozwala cofać do bufora należności ujęte w sprawie windykacyjnej.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Bezpieczeństwo Domyślne ustawienia Content-Security-Policy zostały przeniesione z pliku web.config do pliku app.settings.configOznacza to, że jeżeli w instalacji są używane niestandardowe ustawienia Content-Security-Policy (np. ze względu na grafikę z logo firmy umieszczoną na innym serwerze), to należy zmodyfikować wpis w pliku app.settings.config (są to ustawienia dla całego serwera web, niezależnie od bazy danych).Istnieje również możliwość skonfigurowania dodatkowych reguł Content-Security-Policy dla poszczególnych baz danych w konfiguracji systemu w zakładce: Opcje/Systemowe/Serwer aplikacji

Edytor kodu W enova365 HTML zostały zaimplementowane podpowiedzi wyrażeń dla pól typu kod. Dzięki czemu np na zestawieniu księgowym można uzyskać listę dostępnych wyrażeń.

Interfejs użytkownika W enova365 HTML została zaimplementowana obsługa tooltipów – podpowiedzi pojawiających się po wskazaniu elementu kursorem.

Podgląd tabel W enova365 HTML została dodana funkcjonalność Podgląd tabel, umożliwiająca przeglądanie zawartości tabel bazy danych systemu w trybie administracyjnym. W Podgląd tabel dostępne są wszystkie tabele systemu podzielone wg grup funkcjonalnych.

Poprawione funkcje

Edycja na formularzach Poprawiono działanie trybu tylko do odczytu na kontrolce tekstu formtowanego (rich text). Kontrolka ta jest używana np. na formularzach wiadomości e-mail czy szblonach e-mail.

Edycja na formularzach W enova365 HTML poprawiono błąd przewijania myszką w wielolinijkowym polu tekstowym. Po wpisaniu większej ilości tekstu nie działało przewijanie tekstu myszką.

Listy Poprawiono zaznaczanie wierszy na zestawieniach czasu pracy w Pulpicie Kierownika. Podczas zmiany bieżącego okresu (następny lub poprzedni tydzień/miesiąc) zdarzały się zmiany w liście zaznaczonych pracowników, co w przypadku wstawiania serii dni mogło powodować przypisanie pracownikowi niewłaściwego planu pracy.

Formularze Poprawiona została kontrolka stopera (wykorzystywana np. na formularzu zadania CRM do automatycznego zliczania czasu). W poprzedniej wersji, po zmianie niektórych pól na formularzu (np. stanu zadania) kontrolka stopera ulegała zerowaniu. Równocześnie nie wpływało to na poprawność całkowitego czasu wykonania zapisywanego na zadaniu.

Czytnik kodów kreskowych W enova365 HTML poprawiono działanie czytania kodów kreskowych ze znakami specjalnymi.

Interfejs użytkownika W enova365 HTML poprawiono wyświetlanie etykiet(tekstów przy polach edycyjnych) w przypadku, gdy etykiety mają określony sposób wyróżnienia(np. kolor, pogrubienie)

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

PPK Dodano możliwość złożenia wniosków z poziomu Pulpitu Pracownika:- e-wniosek o zgłoszenie do PPK- e-wniosek o rezygnację z PPK- e-wniosek o wznowienie wpłat do PPK- e-wniosek o zmianę procentu składki na PPKWnioski dostępne są w Pulpitach pod kategorią wniosku 'Związane z PPK’. Wniosek złożony przez pracownika w pulpicie trafia do operatora z przypisaną rolą 'Kadry- realizacja wniosków’. Po zatwierdzeniu danego wniosku informacje zostaną uzupełnione na kartotece pracownika na zakładce PPK\Ogóle na nowym zapisie historycznym.

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Dodano możliwość złożenia wniosku o dobrowolne przystąpienie do PPK przez osoby powyżej 55 roku życia z poziomu Pulpitu Pracownika. W tym celu dodano „e-wniosek o dobrowolne przystąpienie do PPK wiek 55+” a także weryfikatory sprawdzające, czy dana osoba może złożyć wniosek o dobrowolne przystąpienie do PPK. Po zatwierdzeniu wniosku informacja o dobrowolnym przystąpieniu pracownika zostanie na kartotece pracownika na zakładce PPK\Ogóle.

e-wnioski Zmodyfikowano wniosek „e-zmian rachunku bankowego” dodając parametr „Rachunek główny do wynagrodzeń” domyślnie ustawiony na „Tak”. Złożenie wniosku o zmianę rachunku bankowego przez pracownika i zaznaczenie w/w parametru na „Tak” spowoduje, że wpisany nr rachunku bankowego będzie miał ustawiony najwyższy priorytet „1”, a wynagrodzenie będzie przelewane na nowy rachunek. Parametr „Rachunek główny do wynagrodzeń” zaznaczony na „Nie” nie spowoduje zmiany priorytetów rachunków, wniosek będzie działał tak jak do tej pory.

e-wnioski Obsłużono kategoryzację wniosków składanych z poziomów pulpitów, w celu usprawnienia procesu składania wniosków. Na liście Ogólne/Wnioski w celu wprowadzenia nowego wniosku dodano przycisk „Nowy wniosek”, po wybraniu którego pojawia się okno z parametrami:

 • „Wnioski bez kategorii” – parametr może przyjmować wartości TAK/NIE. Jeżeli parametr zostanie ustawiony NIE, to będzie można wskazać kategorię wniosków, co umożliwi zawężenie listy wniosków do wybranej kategorii.
 • „Kategoria wniosku” – po wybraniu kategorii w parametrze „Wniosek” lista zostanie zawężona do wniosków przypisanych do danej kategorii.
 • „Wniosek” – należy wskazać wniosek, który będzie składany.

Standardowe e-wnioski składane z poziomu pulpitów zostały podzielone i przypięte pod kategorie:1. „Związane z nieobecnościami”, do której zostały przypięte standardowe e-wnioski:

 • e-wniosek o delegację;
 • e-wniosek o opiekę (dni);
 • e-wniosek o opiekę (godz);
 • e-wniosek o urlop okolicznościowy;
 • e-wniosek o urlop wypoczynkowy;

2. „Kadrowe”, do której zostały przypięte standardowe e-wnioski:

 • e-ubezpieczenie członka rodziny;
 • e-wniosek o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej;
 • e-wniosek o zmianę adresu;
 • e-zmiana danych osobowych;
 • e-zmiana danych podatkowych;
 • e-zmiana dokumentu tożsamości;
 • e-zmiana rachunku bankowego.

Wnioski o nieobecności Ujednolicono przyczynę Urlopu wypoczynkowego na wniosku. Dotychczas składając wniosek o urlop wypoczynkowy poprzez pulpit pracownika w polu przyczyna udzielenia urlopu były do wyboru 3 opcje w polu Przyczyna – Nie dotyczy, Planowy, Na żądanie. Pozostawiono opcje Planowy oraz Na żądanie.

Poprawione funkcje

Wnioski inne Dla złożonych wniosków, które zostały już złożone została zablokowana edycja danych, tak aby po jego otwarciu, nie było możliwości modyfikacji danych. Wprowadzone zmiany dotyczą wniosków:

 • zmiana dokumentu tożsamości,
 • zmiana danych podatkowych,
 • ubezpieczenie członka rodziny.
Moduł Pulpit Kierownika
Funkcjonalności

Zestawienia czasu pracy Umożliwiono skopiowanie definicji zestawienia czasu pracy. Aby tego dokonać należy w konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje) przejść na zakładkę „Kadry i płace/Kalendarze/Definicje zestawień czasu”, zaznaczyć wybraną definicję i z Czynności wybrać opcję „Skopiuj zaznaczoną definicję”.

Poprawione funkcje

e-wnioski W pulpicie kierownika na wnioskach o nieobecności poprawiono wybranie z listy pracownika, za którego ma być złożony wniosek przez kierownika. Jeżeli w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR) parametr „Kierownik może wystawiać wnioski podwładnym” będzie zaznaczony na „TAK”, to na formularzu wniosku o nieobecność w polu „Pracownik” będzie można wskazać pracownika z rozwijalnej listy. W przeciwnym przypadku, pole „Pracownik” będzie nieaktywne.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Eksport przelewów Zmieniono działanie ustawienia domyślnego folderu do eksportu przelewów znajdującego się w konfiguracji na Operatorze na zakładce Ewidencje ŚP. Dotychczas ustawienie dotyczyło eksportu przelewów w formacie Elixir-O i znajdowało się tylko w wersji okienkowej programu. Aktualnie ustawienie domyślnego folderu eksportu przelewów dostępne jest zarówno w wersji okienkowej, jak i przeglądarkowej i działa dla wszystkich dostępnych w programie formatów eksportu przelewów.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Rozliczenia księgowe Usunięto błąd pojawiający się w wersji przeglądarkowej podczas próby rozliczania zapisów księgowych poprzez worker Rozlicz z poziomu listy Rozliczeń księgowych oraz Zapisów.

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Funkcjonalności

Czytnik kodów kreskowych W aplikacji enova365 dla telefonów komórkowych z systemem android dodano obsługą czytnika kodów kreskowych. Jako czytnik wykorzystywany jest aparat fotograficzny telefonu komórkowego.

Konfiguracja W aplikacji enova365 dla telefonów komórkowych z systemem Android w oknie logowania do bazy danych dodana została ikona trybik otwierająca panel dodawania/usuwania nowych połączeń.

Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika W enova365 dla telefonów komórkowych poprawiono błąd uniemożliwiający poprawne działanie kontrolki służącej do składania podpisu na dokumentach.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Workflow
Funkcjonalności

Zastępstwa Wprowadzono możliwość ustawienia powiadomienia mailowego w procesie Zastępstwo. W formularzu definicji zastępstwa dodano pole wyboru Wyślij email. Zaznaczanie na Tak powoduje wysłanie wiadomości email do operatora Zastępującego w momencie zmiany stanu zastępstwa na Aktywny.Funkcjonalność obejmuje także zastępstwa pracownicze. Dla prawidłowego działania konieczne jest wprowadzenie adresu email na koncie operatora enovaNET (Zastępowany) i w kartotece pracownika (Zastępujący).

Definicja procesu Zmieniono zasadę zachowania pola Inicjuj generatorem. Od teraz, po dodaniu schematu generowania obiektów wartość pola zmienia się automatycznie na Tak.Równocześnie wprowadzono komunikat ostrzegający o możliwym błędzie przy próbie dodania schematu generatora o odmiennym od zadania typie tabeli.

Poprawione funkcje

Harmonogram zadań Poprawiono działanie Harmonogramu Zadań przy ustawieniu w trybie tygodniowym i dodaniu kilku następujących po sobie godzin wywołań. Wcześniej zadanie wykonywane było we wskazanym dniu o pierwszej z wyznaczonych godzin, a Harmonogram Zadań ustawiał wywołanie na kolejny tydzień. Po zmianach wykonywane są zadania o każdej ze wskazanych godzin i dopiero później następuje zmiana dnia wywołania.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpit Kierownika
Funkcjonalności

Czas pracy i nieobecności W ramach Pulpitu kierownika udostępniono funkcjonalność „Magazynu nadgodzin”. Szczegółowe informacje tutaj.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Proces Poprawiono błąd w wersji HTML, który powodował pojawienie się okna z ostrzeżeniem o aktywnym procesie w momencie wyświetlenia i zapisania zmian na formularzu dokumentu powiązanego z krokiem procesu, mimo iż w definicji zadania ustawiono pole Reakcja na brak obsługi na „Nie wymagaj”.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2005.2.3 z dnia 23.07.2020

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.2.3 z dnia 23.07.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Kadry i Płace

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • e-Deklaracje PIT. Wysyłka e-Deklaracji PIT w enova365 została dostosowana do nowych schematów plików XML opublikowanych na stronach Ministerstwa Finansów. Nowe schematy do e-Deklaracji obowiązują od lipca 2020 i dotyczą e-Deklaracji:PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-4R oraz zbiorczych e-Deklaracji: PIT-11Z, PIT-RZ, PIT-8C.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.2.2 z dnia 16.07.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Kadry i Płace
 2. Moduł: Księgowość

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

 • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
  • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 137 dni;
  • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 123 dni;

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086) z późn. zm.

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

  • Deklaracja VAT-UE. W dniu 30 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U 2020 poz 1138) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory informacji podsumowującej VAT-UE(5) oraz korekty informacji podsumowującej VAT-UEK(5). Nowe wzory informacji zawierają nową sekcję F prezentującą informacje o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK i stosuje się je począwszy od rozliczenia za miesiąc czerwiec 2020 r.
   W związku z wprowadzonymi nowymi wzorami w systemie enova365 rozbudowano mechanizmy przygotowywania i wysyłki w postaci e-deklaracji informacji podsumowującej VAT-UE i jej korekty. Nowe informacje o dokonanych przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK wprowadza się na formularzu deklaracji za pomocą załącznika VAT-UE/S.
   Do nowej wersji informacji podsumowującej VAT-UE oraz jej korekty dodano wydruki pomocnicze: Informacja VAT-UE (5) oraz Korekta informacji VAT-UE (5), które w sposób czytelny dla użytkownika prezentują informacje przygotowane do wysyłki w postaci e-deklaracji.
  • Zawiadomienie ZAW-NR. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r.
   w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu
   w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 1188) zaktualizowano w programie formularz i wydruk dokumentu ZAW-NR do wersji 2.
  • Złe długi w PIT i CIT. Na podstawie Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086, popularnie Tarcza 4.0) umożliwiono w ramach funkcjonalności tzw. złych długów w podatkach dochodowych naliczanie propozycji korekt należności przeterminowanych o 30 dni. Na formularzu czynności Złe długi – generuj korekty dostępnej w dokumencie Polecenie księgowania dodano parametr Po upływie z wartościami do wyboru 90 dni lub 30 dni. Zmodyfikowane przepisy ulgi na złe długi dotyczące wierzycieli mają zastosowanie do okresów rozliczeniowych, w których ponieśli oni negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.1.1 z dnia 02.07.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

Moduł: Ewidencja Środków Pieniężnych

Funkcjonalności

   • Odsetki. Zaktualizowano od 1 lipca 2020 odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%.

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

   • Deklaracje ZUS. Dostosowano deklarację RCA do nowej wersji Płatnika (metryka z 27 czerwca 2020 r.). Na deklaracji RCA wprowadzono nowe pole „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”, które uwzględnia kwoty składek PPK finansowane przez pracodawcę. Na deklaracji uwzględnione są składki z naliczonej deklaracji Rozliczeniowej PPK.
   • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
    • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 123 dni;
    • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 109 dni;
     Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086) z późn. zm.
    • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.07.2020;
    • Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmuje wartość 108,1%.
     Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS Mon. Pol. z 2020 r. poz. 422.

Wydruki

   • Deklaracje ZUS. Zaktualizowano wydruk Deklaracji DRA zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS.
   • Deklaracje ZUS. Zaktualizowano wydruk Deklaracji IMIR zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS (miesięcznej oraz rocznej), a także pod drukarką w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Informacje IMIR.

Moduł: Księgowość

Poprawione funkcje

   • JPK. Poprawiono wyświetlanie informacji o podatku należnym i podatku naliczonym na zakładce Ogólne formularza JPK_VAT(3). W wersji 2005.0.0 dane podsumowujące prezentowały zera niezależnie od zawartości pliku JPK. Obecnie przywrócono informację o liczbie wierszy i podsumowaniu z wierszy na zakładce Ogólne.

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.0.0 z dnia 03.06.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

   • Komunikacja. Poprawiono błąd związany z eksportem danych do Arkusza Excel, gdzie w ścieżce pliku znajdował się znak spacji.
   • Wydruki. Poprawiono błąd przy tworzeniu wydruków REPX przy użyciu mechanizmu ReportResult. W wyniku błędu w jednej z konstrukcji serwisu wydruków tworzone były wyjściowe strumienie danych zerowej długości.
   • Bezpieczeństwo. W konfiguracji systemu, na zakładce Systemowe / Zabezpieczenie konta, poprawiona została możliwość ustalania polityki haseł do Pulpitu pracownika i Pulpitu kontrahenta w przypadku, gdy zaznaczony jest parametr Autentykacja AD operatorów. We wcześniejszej wersji zaznaczenie tego parametru powodowało zablokowanie możliwości ustalenia polityki haseł (złożoność hasła operatora i czas poprawności hasła).Uwaga: w przypadku zaznaczenia parametru Autentykacja AD operatorów lub Autentykacja AD pracowników, zdefiniowana w enova365 polityka haseł odnosi się wyłącznie do tych grup użytkowników, którzy nie korzystają z autentykacji AD.
   • Dodatki. Udoskonalono mechanizm wczytywania dodatków z katalogów Assemblies. W celu ograniczenia ilości wczytywanych dodatków podczas uruchomienia systemu enova365, wczytywane są tylko pliki w postaci .dll konieczne dla pracy systemu, z weryfikacją poprawności wersji i lokalizacji. Dodatkowe biblioteki wykorzystywane w dodatkach(np. office interop) nie są wczytywane przez system podczas uruchamiania. Dodatki korzystające z zewnętrznych funkcjonalności muszą samodzielnie zadbać o zapewnienie zależności.

Moduł: CRM

Poprawione funkcje

   • Poczta CRM. W wersji tej poprawiono funkcję 'Wyślij email’ na obiektach do których został dodany załącznik, oznaczony flagą 'Wysyłaj mailem’.  Pojawiał się błąd o treści: 'Istnieje już inny zapis w kluczu Relacja pola Parent: …’ podczas wysyłki załączników podpiętych pod obiekt. Od tej wersji po dodaniu w asystencie (np. w dokumencie handlowym) załączników i oznaczeniu ich flagą 'Wysyłaj emailem’ użycie funkcji 'Wyślij email’ spowoduje podpięcie załączników pod tworzoną wiadomość i ich prawidłowe wysłanie po wybraniu opcji 'Wyślij’.
   • Poczta CRM. W wersji tej poprawiono błąd związany z brakiem możliwości zapisania pliku graficznego w tworzonym szablonie wiadomości email. Od tej pory po wstawieniu w treść szablonu wiadomości obrazka i zapisaniu go, grafika zostanie dodana prawidłowo, niezależnie od miejsca jej dodania w szablonie.

Moduł: Handel

Poprawione funkcje

   • Zamówienia i oferty. Przywrócono możliwość edytowania priorytetu i dat rezerwacji na formularzu zamówienia algorytmicznego. W wersji 2004 po zmianach w działaniu opcjonalnych sekcji na formularzach dokumentów edycja tych danych była dostępna tylko na pozycjach dokumentu.

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

   • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki:
    • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 109 dni;
    • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 95 dni;
    • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…30.06.2020.

    Podstawa prawna: Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

   • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 czerwca 2020:
    • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5 331,47 zł;
    • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
     • I rok nauki – 266,57 zł
     • II rok nauki – 319,89 zł
     • III rok nauki – 373,20 zł
     • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 213,26 zł.

    Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 412).

   • Zajęcia komornicze. Zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS. W związku z przepisami uprawniającymi do zawieszenia opłacania składek PPK w okresie przestoju ekonomicznego czy też pracy w obniżonym wymiarze etatu, w tym okresie kwotę wolną od zajęć uczestników PPK należy również wyliczać bez składki PPK oraz podatku od PPK. Kwota wolna od zajęć nie będzie uwzględniała składki PPK pracownika oraz podatku od przychodu z PPK, w przypadku obniżenia wymiaru etatu czynnością COVID/Obniż wymiar etatu oraz w przypadku przestoju ekonomicznego. Kwota wolna jest wyliczana za miesiąc, zatem jeżeli w danym miesiącu pracownik będzie  miał naliczony chociaż jeden element, od którego zostanie naliczona składka PPK, to kwota wolna będzie uwzględniać składkę i przychód PPK.
   • Zajęcia komornicze. Umożliwiono podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W kartotece pracownika na zakładce Płace/Zajęcia wynagrodzenia dodano nową sekcję Ogólne, w której jest dostępny nowy parametr Liczba osób uprawniających do zwiększenia kwoty wolnej. Po uzupełnieniu liczby osób kwota wolna zostaje zwiększona o 25% na każdą osobę. Algorytm naliczania wyższej kwoty wolnej uzależnionej od ilości osób uprawniających do jej zwiększenia działa od daty 16 maja 2020. Wartość uzupełniana w polu  Liczba osób uprawniających do podwyższenia kwoty wolnej można zmienić od danej daty poprzez wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
   • Przestój. Umożliwiono wybór sposobu
    wyrównania do płacy minimalnej, w przypadku wystąpienia wynagrodzenia
    postojowego. Standardowo stawka za jedną godzinę wynagrodzenia postojowego jest
    wyrównywana do płacy minimalnej. W związku z rozbieżnymi interpretacjami dotyczącymi
    wynagrodzenia za przestój i wyrównania do stawki wynagrodzenia minimalnego
    umożliwiono ustawienie, aby stawka za godzinę wynagrodzenia postojowego nie
    była wyrównywana, tylko wynagrodzenie pracownika w obrębie miesiąca podlegało
    uzupełnieniu. W konfiguracji dodano parametr o nazwie  „Czas przestoju
    uwzględnij w wyrównaniu do minimalnej płacy”(Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Wynagrodzenie postojowe). Parametr
    domyślnie przyjmuje wartość „NIE”, co oznacza, że stawka za 1 godzinę przestoju
    jest przyrównywana do płacy minimalnej. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na „TAK”
    oraz dodatkowo na definicji  elementu
    wynagrodzenia za przestój na zakładce Ogólne
    zostanie ustawiony na „TAK” parametr Przyrównuj
    do najniższego wynagrodzenia
    , to do płacy minimalnej nie będzie wyrównywana
    stawka za godzinę przestoju, tylko całe wynagrodzenie w obrębie miesiąca. Szczegółowe
    informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.
   • Prawo do renty. Oprogramowano przedłużenie okresów orzeczenia o rencie, w związku z ustawą z dnia 31.03.2020 dotyczącą zwalczania COVID-19. W celu wyliczenia przedłużonego okresu renty w enova365 wprowadzono zmiany:
    • Na zakładce Dane ubezpieczeniowe, dodano parametry:
     • Data złożenia wniosku
     • Przedłużony okres renty
    • Przedłużony okres renty jest wyliczany automatycznie, jeżeli  są spełnione poniższe warunki:
     • koniec okresu przyznania renty upływa w okresie epidemii bądź 30 dni po jego zakończeniu. Okres epidemii jest pobierany do wyliczeń z konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kadry/COVID-19 z parametru: Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, w którym został zapisany okres 14.03.2020…30.06.2020. W przypadku, gdy okres epidemii będzie obowiązywał dłużej, należy zmienić datę końca okresu;
     •  w kartotece pracownika na zakładce Dane ubezpieczeniowe w sekcji Prawo do emerytury/renty zostanie uzupełniona data złożenia wniosku, pod warunkiem, że wniosek został złożony w okresie przyznanej wcześniej renty;
     • jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione okres renty zostanie przedłużony o kolejne 3 miesiące od dnia upływu jego terminu ważności, nowy okres zostanie automatycznie wyliczony w polu Przedłużony okres renty.

    UWAGA: Do przedłużenia okresu renty, konieczne jest uzupełnienie parametru Data złożenia wniosku w sekcji Prawo do emerytury/renty.
    Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

   • PFRON.

    Na podstawie wytycznych z PFRON zmieniono sposób wyliczania kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS. Jeżeli na deklaracji WND w parametrze Procent składek ZUS uwzględnianych w obliczeniu kosztów płacy jest inny niż 100%, to do kosztów płacy zostanie wliczone wynagrodzenie netto pracownika powiększone o zaliczkę podatku oraz o kwotę składek, która jest wyliczana jako wpisany procent na WND z wszystkich składek ZUS zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. Do tej pory w takiej sytuacji było uwzględniane wynagrodzenie brutto oraz dodawane były składki ZUS pracodawcy w takim procencie jaki został uzupełniony na WND.  Dodatkowo w konfiguracji programu w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje parametr Uwzględniaj składkę na Fundusz Solidarnościowy w obliczeniu kosztów płacy przeniesiono z zakładki Deklaracje – rozliczeniowe na zakładkę PFRON – historyczne. Na podstawie aktualnych wytycznych PFRON składkę na fundusz solidarnościowy zawsze będzie uwzględniana w wyliczeniu kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND, bez względu na ustawienie historycznego parametru Uwzględniaj składkę na Fundusz Solidarnościowy.Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

   • Podstawa urlopu. Umożliwiono ustawienie w konfiguracji programu po jakim kursie mają być przeliczane elementy w różnych walutach w podstawie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za urlop. Dodatkowo dodano możliwość wskazania w algorytmie elementu, po jakim kursie mają być przeliczane elementy wchodzące do podstawy urlopu/ekwiwalentu. W programie wprowadzono zmiany:
    1. W  konfiguracji Kadry i płace/Płace/Urlop wypoczynkowy w sekcji urlop wypoczynkowy dodano parametr o nazwie „W podstawie urlopu 'współczynnik po przeliczeniu’ przeliczaj wg daty kursu waluty”.

    • Po zaznaczeniu parametru na Tak program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs z daty wypłaty tego elementu.
    • Po zaznaczeniu parametru na Nie program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs na ostatni dzień okresu tego elementu.

    2. W  konfiguracji Kadry i płace/Płace/Urlopy inne w sekcji ekwiwalent za urlop dodano parametr o nazwie „W podstawie ekwiwalentu 'współczynnik po przeliczeniu’ przeliczaj wg daty kursu waluty”.

    • Po zaznaczeniu parametru na Tak program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs z daty wypłaty tego elementu.
    • Po zaznaczeniu parametru na Nie program przy wyliczaniu współczynnika dla elementu w innej walucie niż PLN odczyta kurs na ostatni dzień okresu tego elementu.

    3. Na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce Edytor dodano metodę GetPrzeliczajElementyWWalucie. Metodę można wykorzystać przy wyliczaniu podstawy urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego.

   • Dokumenty PPK. Na deklaracji Rozliczenie składek PPK za dany miesiąc umożliwiono wliczenie korekt składek PPK naliczonych na wypłatach z datą kolejnego miesiąca, nie później niż na dzień przygotowania deklaracji PPK. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PPK dodano parametr „Nadpłata składki naliczona do dnia naliczenia deklaracji pomniejsza należną składkę„. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony na „TAK”, to na deklaracji PPK za dany miesiąc składki PPK pracownika zostaną pomniejszone o ewentualne korekty składek naliczone w kolejnym miesiącu kalendarzowym, nie później niż do dnia sporządzania dokumentu Rozliczenie PPK. Przykład. Pracownik 30 kwietnia otrzymał wypłatę za kwiecień  na kwotę 6000 zł, od którego została naliczona składka 210 zł. Po wypłacie nastąpiła korekta wypłaty kwietniowej z tytułu rozliczenia nieobecności ZUS, w dniu 1 maja została naliczona wypłata z korektą podstawy składki PPK na – 4000 zł. Jeżeli parametr Nadpłata składki naliczona do dnia naliczenia deklaracji pomniejsza należną składkę” przyjmie ustawienie „TAK”, to na deklaracji PPK za miesiąc kwiecień naliczanej w dniu 5 maja zostanie uwzględniona korekta składki, na deklaracji zostanie wykazana składka 70 zł od podstawy 2000 zł. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: Tutaj.

Poprawione funkcje

   • Podstawa chorobowego. Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego w przypadku zmiany wymiaru etatu oraz zmiany rodzaju zasiłku. Przykład. Pracownik przebywał na nieobecności Zwolnienie chorobowe w okresie od 1 kwietnia 2020 do 20 maja 2020. Od dnia 21 maja 2020 pracownik miał wprowadzoną nieobecność Urlop macierzyński. Od dnia 15 maja pracownikowi zmieniono wymiar etatu z 1/1 na 1/2. Podstawa zasiłku macierzyńskiego za okres od 21 maja 2020… będzie ustalona na nowo, ponieważ zmienił się rodzaj zasiłku.
   • Podstawa chorobowego. Poprawiono algorytm naliczania podstawy chorobowego. W przypadku ustalania podstawy chorobowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia, lub w miesiącu zmiany wymiaru etatu i wystąpienia Nieobecności nieusprawiedliwionej system uzupełniał podstawę chorobowego za „Nieobecność nieusprawiedliwioną”. Obecnie podstawa ta jest pobierana z danych kadrowych po pomniejszeniu za Nieobecności nieusprawiedliwione.
   • Koszty uzyskania przychodu. Poprawiono naliczanie kosztów 50% dla pracownika do ukończenia 26. roku życia, korzystającego ze zwolnienia z podatku w przypadku, gdy wspólny limit dla przychodów zwolnionych z podatku oraz autorskich kosztów uzyskania przychodów został przekroczony. Gdy w miesiącu przekroczenia  limitu naliczane było wynagrodzenie chorobowe wówczas niesłusznie odliczane były koszty 50% na wypłacie.
   • Koszty uzyskania przychodu. Poprawiono naliczanie korekty składek ZUS, związanej z przekroczeniem 30-krotności składek dla pracownika korzystającego z 50% kosztów uzyskania przychodu wprowadzonych kwotowo . Jeśli korekta była naliczana w tym samym miesiącu, co naliczona wypłata pojawiał się błąd:Nastąpiła próba podzielenia przez zero.”
   • PFRON. Poprawiono wyświetlanie pola Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności COVID-19, w przypadku odnotowania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności poprzez aktualizację kartoteki pracownika. Po wykonaniu aktualizacji i uzupełnieniu nowego orzeczenia okres w polu Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności COVID-19, w pewnych przypadkach przeliczał się jako pusty, co mogło spowodować pomniejszenie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności na deklaracji WND za okres od zakończenia poprzedniego orzeczenia do daty dostarczenia kolejnego. Przykład. Pracownik miał orzeczenie PFRON stopień znaczny 01.01.2020…31.03.2020. Na podstawie ustawy COVID-19 okres był przedłużony do lipca 2020. Jeżeli wprowadzono aktualizację kartoteki pracownika na dzień 28 kwietnia 2020, gdzie okres stopnia jest wydłużony i data dostarczenia orzeczenia została uzupełniona jako 10.04.2020, to dofinansowanie na WND naliczało się w kwietniu tylko za okres od dnia dostarczenia orzeczenia czyli 10…30.04.2020, zamiast za cały miesiąc kwiecień 2020.
   • PPK. Poprawiono naliczanie deklaracji Rozliczenie składek PPK po wprowadzeniu rezygnacji pracownika z pracowniczych planów kapitałowych. Jeżeli w danym miesiącu była rozliczona wypłata pracownika ze składkami PPK oraz naliczona za ten miesiąc deklaracja Rozliczenie składek PPK z uwzględnieniem tej składki, a następnie została wykonana aktualizacja kartoteki pracownika i wprowadzona rezygnacja z PPK z datą późniejszą niż rozliczona wcześniej deklaracja, to przy naliczeniu kolejnej deklaracji Rozliczenie składek PPK za ten sam miesiąc, niepotrzebnie generowała się korekta składki PPK na deklaracji Rozliczenie składek PPK.
   • PPK. Poprawiono rozrzucanie kwoty od składki pracodawcy PPK na korekcie wypłaty dla pracownika zatrudnionego na etacie oraz posiadającego umowę zlecenie. W przypadku, gdy zaliczka podatku od składki pracodawcy z PPK rozliczana była na podstawie deklaracji oraz dokonano korekty wypłaty, związanej z rozliczaniem nieobecności ZUS , na wypłacie zawierającej elementy przychodu z PPK , składki PPK z etatu pomniejszały element przychodu z PPK dotyczący umowy zlecenia zamiast element przychodu z PPK dotyczący etatu.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie pomniejszenia wynagrodzenia. W przypadku ustawienia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności parametru „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na „TAK” oraz ustawienia na definicji elementu w sekcji „Korekta wartości z tytułu nieobecności (pomniejszenia)” na „Proporcjonalnie zero” w sytuacji, gdy pracownik przebywał na nieobecności tylko w dni robocze element został pomniejszony do wartości 0. W tym wypadku wartość elementu nie powinna być pomniejszana za czas przypadający na „Pomniejszenie proporcjonalne zero”.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczenie korekty wypłaty w przypadku usunięcia na czasie pracy odchyłek na minus. W sytuacji, gdy na kalendarzu naniesiono informację o odchyłkach na minus naliczono pierwszą wypłatę, a następnie usunięto odchyłki na minus i naliczono wypłatę korekty, to wartość elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” nie była właściwie wyliczona.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie korekty nieobecności. W przypadku ustawienia w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności parametru „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na „TAK” i sytuacji gdy w miesiącu występowały nieobecności ZUS tylko w dni robocze element „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” został pomniejszony do wartości 0 zł co było właściwym działaniem. Następnie, gdy jedna z tych nieobecności ZUS została skorygowana na „Storno” system nie wyliczał prawidłowo elementu „Wynagrodzenie zasadnicze mies.” na wypłacie korygującej.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Poprawiono naliczanie kwoty dochodu deklarowanego, w przypadku wystąpienia nieobecności na wszystkie dni robocze w miesiącu. Jeżeli w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Nieobecności) był zaznaczony parametr „Całkowite pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku trwania nieobecności przez wszystkie dni robocze w miesiącu w okresie zatrudnienia” na TAK, to dochód deklarowany był pomniejszany do kwoty zero, a nie powinien. Pomniejszenie całkowite nie będzie dotyczyło dochodu deklarowanego.
   • Pomniejszenia wynagrodzenia. Do definicji elementu dodano metodę o nazwie „UwzględnijWCzasieNieprzepracowanym” do pomniejszeń pisanych „Algorytmem”. Jeśli metoda przyjmie wartość false pozwoli to na policzenie pomniejszenia przed sprawdzeniem warunków brzegowych.

Wydruki

   • Wydruki Kadrowe. W związku z podwyższeniem kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dodano wydruk „Wniosek o podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń”. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.
   • Świadectwo Pracy. Do raportu „Świadectwo pracy” dostępnego z poziomu list kadrowych oraz
    kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty” a także jako wydruk dokumentu
    dodatkowego wprowadzono następujące zmiany:

    • dodano w wersji angielskiej tłumaczenie treści Pouczenia,
    • dodano informację, czy wypowiedzenie zostało złożone przez pracownika czy
     pracodawcę w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem na podstawie Art.
     30.§1.pkt2.KP. Informacja ta pojawia się na raporcie w punkcie 4.a) na
     podstawie uzupełnionego w kartotece pracownika na zakładce „Etat/Rozwiązanie
     umowy
     ” pola „Strona z inicjatywy, której nastąpiło rozwiązanie
     stosunku pracy:”,
    • przeniesiono informacje dotyczące numeru REGON i PKD do nagłówka raportu,
    • dodano parametr „Ekw. i Url. z limitu” z opcjami do
     wyboru TAK/NIE. Parametr domyślnie przyjmuje opcję NIE co oznacza, że zarówno
     ekwiwalent jak i urlop liczone są tak jak dotychczas z wypłaty. Jeżeli opcja
     zaznaczona jest na TAK, to wówczas ekwiwalent i urlop liczony z limitu urlopu
     wypoczynkowego. Informacje dotyczące limitu umieszczane są w punkcie 6.1
     świadectwa.
     Przykład:
     Pracownik zatrudniony do 30.06.2020 roku – limit za ten okres to 13 dni. Pracownik
     wykorzystał 10 dni, zostały do rozliczenia 3 dni.
     Parametr „Ekw. i Url. z limitu”:
     TAK i „Pkt 6.1. Ekwiwalent”: NIE
     Na świadectwie pracy znajduje się zapis:
     6.1 wykorzystał urlop wypoczynkowy w
     wymiarze 13 dni (104:00 godz.),
    • poprawiono działanie parametru „Osobne okresy (pkt 1)”. W przypadku kiedy
     nastąpiło przejęcie pracownika na mocy art. 23′ KP i przy wywoływaniu wydruku parametr
     „Osobne okresy (pkt 1)” został zaznaczony na „Tak” błędnie
     wykazywany był pełny okres zatrudnienia,
    • poprawiono wykazywanie urlopu rodzicielskiego w punkcie 6.4. W przypadku
     kiedy urlop rodzicielski występuje bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
     (bez dnia przerwy) w drugiej części punktu wykazują się „…”,
     ponieważ urlop rodzicielski jest już w całości rozliczony, więc nie należy się
     u innego pracodawcy. Wcześniej jeśli urlop rodzicielski występował bezpośrednio
     po urlopie macierzyńskim, ale był wprowadzony jako kilka nieobecności błędnie w
     drugiej części punktu 6.4 „w tym na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy
     w” pojawiała się informacja o częściach urlopu oraz tygodniach),
    • zmodyfikowano nagłówek raportu „Informacja o okresie przechowywania
     dokumentacji pracowniczej” jako załącznika do świadectwa pracy. Obecnie
     jest on identyczny jak dla osobnego raportu „Informacja o przechowywaniu
     dokumentacji pracowniczej”. Wydruk można wywołać podczas uruchamiania
     raportu świadectwo pracy zaznaczając parametr „Inf. dot. akt
     osobowych” na Tak.

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

   • Odsetki. Kontrolę odsetek maksymalnych ograniczono do naliczania odsetek w trybach: Indywidualne, Ustawowe + Indywidualne, Wskazane. W pozostałych trybach naliczania not odsetkowych weryfikator nie jest uruchamiany.
    Funkcjonalność weryfikacji odsetek maksymalnych jest aktywna w bazach, w których parametr „Pilnuj odsetek maksymalnych” zaznaczony jest na Tak (Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Odsetki).
   • Odsetki. Zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020. Aktualne wartości poniżej:
    • Odsetki ustawowe 3,6%
    • Odsetki ustawowe za opóźnienie 5,6%
    • Odsetki maksymalne 11,2%
   • Odsetki. Umożliwiono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Nowa funkcjonalność składa się z nowych parametrów konfiguracyjnych oraz rozbudowy mechanizmów naliczania odsetek o wybór wariantu naliczania z użyciem stopy odsetek podatkowych.
    • W konfiguracji programu Narzędzia\Opcje\Ewidencja ŚP\Odsetki w sekcji naliczanie odsetek dodano pole historyczne Odsetki podatkowe naliczaj powyżej kwoty na potrzeby wskazania od jakiej kwoty naliczane są odsetki podatkowe oraz ustawiono aktualną kwotę minimalną: 8,70 (obliczoną wg wskazań  Art. 54. § 1. pkt 5 Ordynacji podatkowej).
    • W konfiguracji w Narzędzia\Opcje\Ewidencja ŚP\Odsetki w sekcji Ustawienia domyślne dla podmiotu w polu Określenie stopy odsetkowej dodano możliwość wskazania odsetek podatkowych.
    • Na kartotece Kontrahenta\Warunki płatności w sekcji Odsetki karne w polu Stopa dodano możliwość wskazania odsetek podatkowych.
    • Czynność naliczania not odsetkowych (dostępna np. na liście Rozrachunki wg dokumentów) została poszerzona o możliwość wybrania naliczania odsetek wg stopy odsetek podatkowych.
    • W ramach mechanizmu generowania not odsetkowych algorytm obliczania odsetek podatkowych działa z uwzględnianiem kwoty minimalnej wskazanej w konfiguracji oraz z zastosowaniem zaokrąglania całkowitej kwoty odsetek do pełnych złotych zgodnie z Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Wartość zaokrągleń do pełnych złotych jest uwzględniana w ostatniej pozycji noty odsetkowej w ramach pozycji powiązanych z jedną należnością. Informacja o kwotach przed zaokrągleniem prezentowane są w opisach pozycji noty odsetkowej. Jeżeli suma odsetek z poszczególnych pozycji powiązanych z jedną należnością nie przekracza kwoty minimalnej wskazanej w konfiguracji, pozycje noty odsetkowej prezentują wartości zero, a informacje o kwotach odsetek poniżej limitu prezentowane są w opisach pozycji.
   • Przelewy. Na kartotece podmiotu KAS – Krajowa Administracja Skarbowa dodano dane adresowe. Informacja o adresie przenoszona jest na przelewy generowane na podmiot KAS.

Poprawione funkcje

   • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono błąd występujący podczas naliczania cesji, który objawiał się komunikatem: „Nie można rozliczać bezpośrednio dokumentów związanych z różnymi podmiotami”. Błąd występował w sytuacji, gdy Kontrahent wskazany na płatności miał na kartotece (zakładka Warunki płatności) ustawioną definicję płatności ze sposobem zapłaty posiadającym wskazanie na innego płatnika. Obecnie błąd nie występuje.
   • Dokumenty rozliczeniowe. Poprawiono działanie mechanizmów kompensat dla płatności zakwalifikowanych do rozliczeń wg mechanizmu podzielnej płatności (MPP). Na płatnościach rozliczających, tworzonych w ramach dokumentu kompensaty, dodano pole Kwota VAT/MPP. Wartość w tym polu obliczana jest automatycznie jako proporcja kwoty VAT z płatności podlegającej kompensacie przypadająca na kompensowaną kwotę. Możliwość wprowadzenie kwoty VAT na płatnościach w ramach kompensaty ma szczególne znaczenie w przypadku zobowiązań MPP częściowo rozliczonych kompensatą, do których w pozostałej części będą generowane przelewy. Po zmianach na przygotowywanym przelewie MPP do takiego zobowiązania Kwota VAT/MPP będzie pomniejszona o kwoty VAT wynikające z rozliczonych wcześniej zapłat i kompensat. Zmiana dotyczy nowo utworzonych kompensat. Na wcześniejszych kompensatach Kwota VAT/MPP będzie wynosić: 0,00 PLN. Na płatnościach utworzonych w ramach dokumentu kompensaty Kwoty VAT/MPP można edytować za pomocą czynności Zmień VAT(MPP) na płatności.
   • Przelewy. Przywrócono możliwość edytowania pola Kwota na przelewie w wariancie: Przelew MPP utworzonym do zobowiązania lub wpłaty.
   • Przelewy. Poprawiono błąd występujący podczas przygotowywania przelewów dla płatności częściowo rozliczonych, w których rozliczenie odbywało się w różnych walutach.
   • Mechanizm podzielonej płatności. Poprawiono błąd pojawiający się podczas przygotowania przelewu okresowego (MPP), jeżeli w okresie, za który generowany był przelew wystąpiła faktura korygująca zakup z wartością ujemną. Aktualnie w takim przypadku przelew okresowy MPP może być wykonany po rozliczeniu faktury z korektą.
   • Rozliczanie dokumentów. Zmieniono na formularzu rozliczania umiejscowienie pola z informacją o Kwocie VAT/MPP z rozliczanej Płatności/Zapłaty. Aktualnie Kwota VAT/MPP jest prezentowana na samym dole formularza razem z polami Kwota i Do rozliczenia.
   • Płatność. Dla podmiotu KAS zmieniono domyślny sposób zapłaty z Przelew MPP na Przelew. Dodatkowo wprowadzono zmiany w algorytmie ustalania sposobu zapłaty na płatnościach, aby w pierwszej kolejności sprawdzana była dostępność standardowych sposobów zapłaty (Przelew lub Gotówka). W przypadku ich zablokowania analizowane są inne sposoby zapłaty – w kolejności alfabetycznej. Przed zmianą, w przypadku posiadania własnych sposobów zapłaty o typie przelew występował problem polegający na ustawianiu na płatnościach dla podmiotu KAS sposobu zapłaty w kolejności alfabetycznej. Aktualnie w takim przypadku ustawiany jest Przelew, jeżeli nie jest zablokowany.

Dodatki

   • Webservice. Udostępniono webservice Alior Bank.
   • Webservice. Poprawiono dla webservices błąd pobierania wyciągów bankowych skutkujący komunikatem: Wybrano niewłaściwy format wyciągu.
   • Webservice. Poprawiono błąd czynności Importuj zaznaczone operacji – jej użycie w określonym scenariuszu powodowało powstanie duplikatów operacji bankowych. Po zmianie błąd nie występuje.
   • Webservice. Webservice ING – dla eksportu online przelewów wprowadzono pomijanie niedozwolonych znaków w nazwie kontrahenta.
   • Webservice. Dla webservice Millenium poprawiono błąd polegający na niepoprawnym importowaniu ze znakiem minus operacji typu rozchód.
   • Webservice. Poprawiono błąd funkcji 'Pokaż operacje’, przed poprawą, w przypadku importu kilku wyciągów, funkcja pokazywała operacje bankowe tylko z pierwszego z pobranych wyciągów – aktualnie pokazuje operacje z wszystkich wyciągów zaznaczonych na liście. Ponadto przed poprawką, w przypadku otworzenia drugiego lub kolejnego wyciągu spośród pobranych w kolumnie Import była dla wszystkich operacji ustawiona opcja 'Pomiń’ – po poprawce ten problem nie występuje.

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

   • JPK. Zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 na ePUAP.
   • JPK. Poszerzono zakres informacji na formularzu JPK_VAT w części Ogólne. Zmiany wynikają z połączenia w jednym pliku JPK danych z deklaracji VAT7/VAT7K oraz z ewidencji VAT i ułatwiają sprawdzenie zgodności danych.
    Na zakładce Ogólne prezentowana jest aktualnie:

    • liczba wierszy sprzedaży/zakupu
    • podsumowanie wartościowe z wierszy sprzedaży i zakupu
    • podsumowanie wartościowe podatku należnego i naliczonego z deklaracji
    • różnica między danymi z ewidencji i deklaracji – jeśli występuje.

    Żeby wysłać plik JPK w przypadku wystąpienia różnić między danymi, należy doprowadzić do ich usunięcia i ponownie wygenerować plik JPK.
    Komplet informacji prezentowany jest dla miesięcznego wariantu JPK czyli dla definicji JPK_V7M, dla wariantu kwartalnego czyli dla JPK_V7K. Dla dotychczasowego JPK_VAT prezentowana jest tylko informacja dotycząca ewidencji.
    Zmieniono ponadto sposób pobierania danych do pola Utworzony na formularzu JPK, tak, aby był spójny z danymi w pliku xml JPK w polu DataWytworzeniaJPK.
    Dotychczas do pola Utworzony pobierana była Bieżąca data z programu oraz aktualna godzina. Po zmianie pobierane są data i czas systemowy tak samo jak do pola DataWytworzeniaJPK .Jednocześnie zrezygnowano w polu Opis na formularzu JPK z podawania informacji o czasie rozpoczęcia i zakończenia generowania pliku JPK.

   • Importy i eksporty. Poszerzono zakres danych przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości, wywoływaną z poziomu dokumentów handlowych o oznaczenie MPP, rodzaj sprzedaży i zakupu, a także uszczegółowiono pole <EKSPORT> odnoszące się do rodzaju podmiotu w części dotyczącej kontrahenta oraz rejestru sprzedaży i zakupu. Informacje zaczytywane są do ewidencji dokumentów czynnością Plik/Importuj zapisy/Import dokumentów handlowych i raportów KB (XML).
   • Importy i eksporty. Poszerzono zakres informacji przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K.Informacje zaczytywane są do ewidencji dokumentów czynnością Plik/Importuj zapisy/Import dokumentów handlowych i raportów KB (XML).
   • Importy i eksporty. Poszerzono zakres informacji importowanych z arkuszy Excel o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/JPK_V7K.
   • KPiR Zapisy. Umożliwiono wpisanie do KPIR kosztów z dokumentu Delegacja PWS jako kosztów działalności badawczo-rozwojowej (kolumna 16).

Poprawione funkcje

   • Deklaracja VAT-7. Poprawiono sposób zaokrąglania ujemnych wartości w polach deklaracji. Dotychczas kwoty ujemne z końcówką 50 groszy zaokrąglane były w dół do jedności. Obecnie zaokrąglenie odbywa się w górę .
   • JPK. Poprawiono błąd występujący podczas generowania plików JPK kiedy na liście, w filtrze Rodzaj wskazany był JPK_VAT a generowano plik innego rodzaju.
   • Jednostki Budżetowe. Poprawiono błąd występujący podczas wykonywania czynności Generuj płatności. Błąd „Suma kwot VAT/MPP na płatnościach dokumentu jest mniejsza niż kwota VAT wymagana przez dokument” pojawiał się w sytuacji, gdy następowała próba wygenerowania płatności MPP na podstawie elementów opisu analitycznego dla dokumentu, na którego definicji wyłączono automatyczne generowanie płatności (zakładka Rozszerzenie definicji VAT). Błąd spowodowany uruchomieniem weryfikatora w nieprawidłowym momencie obecnie nie występuje.

Wydruki

   • Rejestr VAT. Dostosowano wydruk Zestawienie zbiorcze VAT naliczony do odrębnego prezentowania elementów VAT dotyczących transakcji w procedurze VAT marża. Zmiana ma na celu ułatwienie porównywania rejestrów VAT z plikiem JPK_V7M lub JPK_V7K, w których są wyodrębnione transakcje rozliczane na zasadzie VAT marża.
   • e-Sprawozdania. Na wydrukach sprawozdań finansowych poprawiono prezentację daty w sekcji „Czas trwania działalności jednostki”. Przed zmianą prezentowane były daty i czas, po zmianie prezentowane są tylko daty zakresu prowadzenia działalności.