Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.6.18 z dnia 08.05.2023

2212.6.18.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Świadectwo Pracy

Dostosowaliśmy działanie parametrów dostępnych w opcjach raportu Świadectwo pracy, tak aby na wydruku była możliwość wykazania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przed naliczeniem na wypłacie dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu”. W związku z powyższym należy w opcjach raportu ustawić parametry „Pkt 6.2 Ekwiwalent” oraz „Ekw. i Url. z limitu” na „Tak”, a następnie dodać w kartotece pracownika w zakładce Etat/Dodatki element wynagrodzenia „Ekwiwalent za czas urlopu”, w którym należy uzupełnić parametr „Liczba godzin ekwiwalentu”. Pracownik powinien mieć także naliczony limit urlopu wypoczynkowego. Wówczas na wydruku Świadectwo pracy w punkcie 6.2 dane pobierane będą z limitu urlopu wypoczynkowego oraz z parametru „Liczba godzin ekwiwalentu”, który dostępny jest na formularzu dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu”. Powyższe zmiany dotyczą również możliwości wykazywania na wydruku ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dodatkowy, w sytuacji gdy nie mamy jeszcze naliczonego na wypłacie dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu dodatkowego”. Ponadto dodaliśmy w opcjach raportu parametr „Pkt 6.15 Ekwiwalent”, który pozwala na decydowanie czy na wydruku ma być wyszczególniona informacja o naliczonym na wypłacie ekwiwalencie za czas urlopu dodatkowego. Parametr zgodnie z dotychczasowym działaniem jest domyślnie ustawiony na „Tak”. Raport Świadectwo pracy dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Wydruki

Zaktualizowaliśmy wydruki ZUS zgodnie z aktualnie udostępnionymi wzorami. Zmiany dotyczą wydruków:

 • Oświadczenie ZUS ZNP-7 – raport dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności.
 • Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3a) – raport dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności.
 • Deklaracja ZUS Z-3b – raport dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z poziomu kartoteki pracownika.
 • Oświadczenie ZUS Z-10 -raport dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z poziomu kartoteki pracownika.
 • Oświadczenie ZUS Z-15a – raport dostępny jest z poziomu kartoteki pracownika.
 • Oświadczenie ZUS Z-15b – raport dostępny jest z poziomu kartoteki pracownika.

Deklaracje ZUS

Dostosowaliśmy formularz imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA oraz formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31.01.2023 r., które weszło w życie z dniem 01.05.2023 r. W związku z powyższym w formularzu ZUS RCA dla właściciela oraz formularzu ZUS DRA (Właściciel):

 • zmieniliśmy nazwę zakładki „Formy opodatkowania i roczna zdrowotna” na „Formy opodatkowania”,
 • dodaliśmy nową zakładkę „Roczne rozliczenie składki zdrowotnej”,
 • przenieśliśmy z zakładki „Formy opodatkowania i roczna zdrowotna” sekcję „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych” na nową zakładkę „Roczne rozliczenie składki zdrowotnej”,
 • zmieniliśmy nazwę przeniesionej sekcji z „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych” na „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne” i dodaliśmy nowe pola oraz parametry,
 • w zakładce „Roczne rozliczenie składki zdrowotnej” dodaliśmy sekcję o nazwie „Łączna kwota do dopłaty albo do zwrotu z rozliczenia rocznego” wraz z parametrami:
  • Łączna kwota do dopłaty,
  • Łączna kwota do zwrotu.
  • Uwaga: Jeżeli w formularzu ZUS DRA/ZUS RCA w zakładce „Roczne rozliczenie składki zdrowotnej” w sekcji „Łączna kwota do dopłaty albo do zwrotu z rozliczenia rocznego” zostanie wyliczona kwota w polu „Łączna kwota do dopłaty” to zostanie ona na zakładce „Zobowiązania” doliczona do kwoty do zapłaty z deklaracji miesięcznej za miesiąc kwiecień 2023. Jeżeli natomiast zostanie wyliczona kwota w polu „Łączna kwota do zwrotu” to nie pomniejszamy przelewu za składki na ZUS za kwiecień 2023.

Formularz ZUS RCA dostępny jest jako załącznik do formularza ZUS DRA z poziomu listy Kadry i Płace/Deklaracje ZUS/DRA. Zakładka „Roczne rozliczenie składki zdrowotnej” w formularzu ZUS RCA dla pracowników została ukryta oraz w formularzu ZUS DRA, w przypadku gdy właściciel rozlicza się wraz z pracownikami również została ukryta. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38355.

Świadectwo Pracy

W związku z projektem nowego wzoru świadectwa pracy dodaliśmy nowy dokument dodatkowy „Świadectwo pracy od 05.2023”, który dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych. Ponadto w ustawieniach tego dokumentu dodaliśmy następujące parametry:

 • Zwolnienie siła wyższa – domyślnie są tam wybrane dwa zapisy „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”, co oznacza że do punktu 6.1 w świadectwie pracy będą pobierane dane z nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” lub „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.1 wykazujemy liczbę dni lub godzin zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 148. 1 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Niepł. urlop opiekuńczy – domyślnie jest tam wybrany zapis „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173. 1 kp)”, co oznacza że do punktu 6.3 w świadectwie pracy będą pobierane dane z nieobecności „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173. 1 kp)”. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.3 wykazujemy liczbę dni urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Praca zdalna okazjonalna – domyślnie jest tam wskazany zapis „Okazjonalna”, co oznacza że do punktu 6.10 w świadectwie pracy będą pobierane dane z kartoteki pracownika z zakładki Kalendarz/Praca zdalna z zatwierdzonych wniosków o pracę zdalną okazjonalną. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.10 wykazujemy liczbę dni wykonywania pracy zdalnej przewidzianej w art. 67. 33 par. 1 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Zmieniliśmy nazwę parametru „Pkt 6.1 Ekwiwalent” na „Pkt 6.2 Ekwiwalent”.
 • Zmieniliśmy nazwę parametru „Pkt 6.9 szczegółowo” na „Pkt 6.12 szczegółowo”.

Definicja dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy od 05.2023” ma ustawiony parametr „Domyślna” na TAK, co oznacza że w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe” będzie dostępna jako pierwsza do wyboru pod nazwą „Świadectwo pracy”. Natomiast dotychczasowy dokument dodatkowy będzie widoczny w kartotece pracownika pod nazwą „Świadectwo pracy obowiązujące do 04.2023”.

Świadectwo Pracy

W związku z projektem nowego wzoru świadectwa pracy dodaliśmy nowy wydruk Świadectwo pracy, który dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”. Natomiast dotychczasowy wydruk będzie nadal widoczny, tylko pod nazwą Świadectwo pracy obowiązujące do 04.2023. Ponadto w opcjach nowego raportu Świadectwo pracy dodaliśmy następujące parametry:

 • Zwolnienie siła wyższa – domyślnie są tam wybrane dwa zapisy „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”, co oznacza że do punktu 6.1 w świadectwie pracy będą pobierane dane z nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” lub „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.1 wykazujemy liczbę dni lub godzin zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 148. 1 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Niepł. urlop opiekuńczy – domyślnie jest tam wybrany zapis „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173. 1 kp)”, co oznacza że do punktu 6.3 w świadectwie pracy będą pobierane dane z nieobecności „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173. 1 kp)”. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.3 wykazujemy liczbę dni urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Praca zdalna okazjonalna – domyślnie jest tam wskazany zapis „Okazjonalna”, co oznacza że do punktu 6.10 w świadectwie pracy będą pobierane dane z kartoteki pracownika z zakładki Kalendarz/Praca zdalna z zatwierdzonych wniosków o pracę zdalną okazjonalną. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.10 wykazujemy liczbę dni wykonywania pracy zdalnej przewidzianej w art. 67. 33 par. 1 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Zmieniliśmy nazwę parametru „Pkt 6.1 Ekwiwalent” na „Pkt 6.2 Ekwiwalent”.
 • Zmieniliśmy nazwę parametru „Pkt 6.9 szczegółowo” na „Pkt 6.12 szczegółowo”.

Umowa o pracę

W związku z wprowadzeniem do Kodeksu Pracy przepisów dodatkowo ograniczających czas trwania umowy o pracę na okres próbny (art. 25 § 22 k.p.) w kartotece pracownika na zakładce Etat/Umowa o pracę dodaliśmy pole o nazwie „Okres planowanej umowy na czas określony”. Okres wprowadzony w tym polu przez operatora programu w przypadku zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na okres próbny zostanie ujęty na wydruku takiej umowy.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Umożliwiliśmy udostępnienie pracownikowi, bądź przekazanie do poświadczenia dokumentu „Informacja o warunkach zatrudnienia”. Aby przekazać dokument do poświadczenia, bądź udostępnić pracownikowi w „Elektronicznej dokumentacji pracowniczej” należy przy wywoływaniu wydruku spod drukarki w parametrze „Wynik raportu” wybrać opcję „Udostępnij dokument”.

Świadectwo Pracy

Dostosowaliśmy działanie parametrów dostępnych w ustawieniach dokumentów dodatkowych „Świadectwo pracy od 05.2023” oraz „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023”, które znajdują się w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych , tak aby na dedykowanych im wydrukach była możliwość wykazania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przed naliczeniem na wypłacie dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu” lub „Ekwiwalent za czas urlopu prac. tymcz.”. W związku z powyższym należy w ustawieniach przestawić parametry „Pkt 6.2 Ekwiwalent” oraz „Ekw. i Url. z limitu” na „Tak”, a następnie dodać w kartotece pracownika w zakładce Etat/Dodatki element wynagrodzenia „Ekwiwalent za czas urlopu” i uzupełnić parametr „Liczba godzin ekwiwalentu” lub dla pracownika tymczasowego dodać „Ekwiwalent za czas urlopu prac. tymcz.” i uzupełnić parametr „Liczba dni ekwiwalentu”. Pracownik powinien mieć także naliczony dedykowany limit urlopu wypoczynkowego. Wówczas na wydruku Świadectwo pracy wywołanym z kartoteki pracownika z poziomu dokumentu dodatkowego w zakładce „Dokumenty dodatkowe”, w punkcie 6.2 dane pobierane będą z limitu urlopu wypoczynkowego oraz z parametru „Liczba godzin ekwiwalentu”, który dostępny jest na formularzu dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu„. Natomiast dla pracownika tymczasowego na wydruku Świadectwo pracy prac.tymcz wywołanym z kartoteki pracownika z poziomu dokumentu dodatkowego w zakładce „Dokumenty dodatkowe”, w punkcie 6.2 dane pobierane będą z limitu urlopu wypoczynkowego prac.tymcz. oraz z parametru „Liczba dni ekwiwalentu”, który dostępny jest na formularzu dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu prac. tymcz.”. Powyższe zmiany dotyczą również możliwości wykazywania na wydruku Świadectwo pracy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dodatkowy, w sytuacji gdy nie mamy jeszcze naliczonego na wypłacie dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu dodatkowego”. Ponadto w ustawieniach dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy od 05.2023” dodaliśmy parametr „Pkt 6.15 Ekwiwalent”, który pozwala na decydowanie czy na wydruku ma być wyszczególniona informacja o naliczonym na wypłacie ekwiwalencie za czas urlopu dodatkowego. Parametr zgodnie z dotychczasowym działaniem jest domyślnie ustawiony na „Tak”. Uwaga: Definicja dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023” jest domyślnie zablokowana, aby była widoczna w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe” należy ją odblokować. Wówczas będzie dostępna pod nazwą „Świadectwo pracy prac.tymcz”.

Świadectwo Pracy

W związku z projektem nowego wzoru świadectwa pracy dodaliśmy nowy dokument dodatkowy „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023”, który dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych. Ponadto w ustawieniach tego dokumentu dodaliśmy następujące parametry:

 • Zwolnienie siła wyższa – domyślnie są tam wybrane dwa zapisy „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”, co oznacza że do punktu 6.1 w świadectwie pracy będą pobierane dane z nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” lub „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.1 wykazujemy liczbę dni lub godzin zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 148. 1 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Niepł. urlop opiekuńczy – domyślnie jest tam wybrany zapis „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173. 1 kp)”, co oznacza że do punktu 6.3 w świadectwie pracy będą pobierane dane z nieobecności „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173. 1 kp)”. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.3 wykazujemy liczbę dni urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Praca zdalna okazjonalna – domyślnie jest tam wskazany zapis „Okazjonalna”, co oznacza że do punktu 6.10 w świadectwie pracy będą pobierane dane z kartoteki pracownika z zakładki Kalendarz/Praca zdalna z zatwierdzonych wniosków o pracę zdalną okazjonalną. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.10 wykazujemy liczbę dni wykonywania pracy zdalnej przewidzianej w art. 67. 33 par. 1 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Zmieniliśmy nazwę parametru „Pkt 6.1 Ekwiwalent” na „Pkt 6.2 Ekwiwalent”.
 • Zmieniliśmy nazwę parametru „Pkt 6.9 szczegółowo” na „Pkt 6.12 szczegółowo”.

Domyślnie definicja dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023” jest zablokowana. Po jej odblokowaniu w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe” będzie dostępna do wyboru definicja dokumentu dodatkowego o nazwie „Świadectwo pracy prac.tymcz”. Natomiast dotychczasowy dokument dodatkowy po odblokowaniu będzie widoczny w kartotece pracownika pod nazwą „Świadectwo pracy prac.tymcz obowiązujące do 04.2023”.

Deklaracje ZUS

Dostosowaliśmy struktury deklaracji ZUS do wysyłki do nowej metryki dla wersji 10.02.002 programu Płatnik.

Deklaracje ZUS

W związku z dostosowaniem do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej formularzy ZUS DRA/ZUS RCA w kartotece właściciela w zakładce Kadry/Właściciel w sekcji „Właściciel” dodaliśmy parametry:

 • Zmiana formy opodatkowania od stycznia 2022 – domyślnie parametr jest ustawiony jako „Nie”. Jest to parametr związany z przepisami wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu 2.0, które umożliwiły również przejście na skalę podatkową za 2022 rok podatnikom, którzy wybrali jako formę opodatkowania podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy z tej możliwości mogli skorzystać dopiero po zakończonym roku, czyli w 2023 roku. Uwaga: Po zaznaczeniu parametru „Zmiana formy opodatkowania od stycznia 2022” na „Tak” należy na zakładce Kadry/Właściciel – przychody uzupełnić kwotę dochodu w kolumnie „Roczny dochód – p. wg skali” i wówczas kwota ta zostanie pobrana do deklaracji ZUS DRA/ZUS RCA do odpowiedniej części w celu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.
 • Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 – domyślnie parametr jest ustawiony jako „Nie”. Jest to parametr sprawdzający czy w kartotece właściciela była od lipca 2022 aktualizacja związana ze zmianą ustawienia w polu „Forma opodatkowania”. Jeżeli była taka zmiana to po konwersji parametr „Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022” zostanie ustawiony na „Tak”. W pozostałych przypadkach parametr pozostanie ustawiony na „Nie”.

Deklaracje ZUS

W związku z dostosowaniem do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej formularzy ZUS DRA/ZUS RCA w kartotece właściciela w zakładce Kadry/Właściciel – przychody:

 • Po kolumnie „Grudzień” dodaliśmy kolumny o nazwie:
  • „Suma – p. wg skali”, która dla danego wiersza zsumuje wartości od stycznia do grudnia dla zapisów historycznych, w których na zakładce Kadry/Właściciel w polu „Forma opodatkowania” wskazana jest opcja „Zasady ogólne – podatek według skali”.
  • „Suma – p. liniowy”, która dla danego wiersza zsumuje wartości od stycznia do grudnia dla zapisów historycznych, w których na zakładce Kadry/Właściciel w polu „Forma opodatkowania” wskazana jest opcja „Zasady ogólne – podatek liniowy”.
  • „Suma – ryczałt”, która dla danego wiersza zsumuje wartości od stycznia do grudnia dla zapisów historycznych, w których na zakładce Kadry/Właściciel w polu „Forma opodatkowania” wskazana jest opcja „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”.
  • Uwaga: Jeżeli w ramach danego miesiąca pracownik miałby różne wartości w polu „Forma opodatkowania” wówczas sprawdzamy jaka wartość jest na ostatni dzień danego miesiąca i do odpowiedniej kolumny z sumą doliczamy ten miesiąc. Powyższe pola są nie do edycji.
 • Po kolumnach z sumami dodaliśmy kolumny o nazwie:
  • „Roczny dochód – p. wg skali”, która domyślnie będzie wyliczała się tak samo jak kolumna „Suma – p. wg skali”. Pole nie do edycji chyba, że w kolumnie „Korekta” będzie wartość „Tak”.
  • „Roczny dochód – p. liniowy”, która domyślnie będzie wyliczała się tak samo jak kolumna „Suma- p. liniowy”. Pole nie do edycji chyba, że w kolumnie „Korekta” będzie wartość „Tak”.
  • „Roczny dochód – ryczałt”, która domyślnie będzie wyliczała się tak samo jak kolumna „Suma – ryczałt”. Pole nie do edycji chyba, że w kolumnie „Korekta” będzie wartość „Tak”.
 • Pomiędzy kolumną „Suma – ryczałt”, a kolumną „Roczny dochód – p. wg skali” dodaliśmy kolumnę o nazwie „Korekta”. Jest to pole typu Tak/Nie. Po oznaczeniu parametru na „Tak” odblokują się do edycji pola „Roczny dochód – p. wg skali”, „Roczny dochód – p. liniowy”, „Roczny dochód – ryczałt”. Po zaznaczeniu korekty na „Tak” pola z rocznym dochodem domyślnie będą miały taką samą wartość jak kolumny z sumami.
 • Po kolumnie „Roczny dochód – p. wg skali” dodaliśmy kolumnę o nazwie „Kwota należnego podatku – skala”. Pole można edytować.

Deklaracje ZUS

W związku z dostosowaniem do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej formularzy ZUS DRA/ZUS RCA w kartotece właściciela w zakładce Kadry/Właściciel – przychody dodaliśmy przycisk o nazwie „Pobierz roczny dochód”, który będzie działał dla form opodatkowania: „Zasady ogólne – podatek według skali”, „Zasady ogólne – podatek liniowy” oraz „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”. Po kliknięciu w przycisk „Pobierz roczny dochód” pojawi się okno z parametrem „Za rok”, w którym domyślnie będzie wskazany rok poprzedni od bieżącego. Po pobraniu rocznego dochodu kolumna „Korekta” zostanie zaznaczona na „Tak” oraz zostanie uzupełniona odpowiednia kolumna z rocznym dochodem w zależności od formy opodatkowania:

 • „Roczny dochód – p. wg skali” – kwota pobierana jest z ostatniej naliczonej deklaracji PIT dla tej formy działalności,
 • „Kwota należnego podatku – skala” – kwota pobierana jest z pola „Suma należnych zaliczek od początku roku”,
 • „Roczny dochód – p. liniowy” – kwota pobierana jest z ostatniej naliczonej deklaracji PIT dla tej formy działalności,
 • „Roczny dochód – ryczałt”- kwota pobierana jest z ostatniej naliczonej deklaracji PIT dla tej formy działalności.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.5.17 z dnia 28.04.2023

2212.5.17.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Wielofirmowość

Wydajność

Procesy biznesowe

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Nieobecności

Poprawiliśmy mechanizm automatycznej zmiany wartości procentowej widocznej w polu „Rozliczenie” na formularzu nieobecności. Dotychczas procent rozliczenia nieobecności mógł zostać automatycznie zmieniony, jeżeli doszło do zmiany okresu trwania wprowadzonej nieobecności. Aktualnie taka zmiana nie będzie możliwa, jeżeli nieobecność została wcześniej częściowo lub w całości rozliczona na liście płac. Poprawka dotyczy nieobecności takich jak:

 • urlop macierzyński,
 • urlop macierzyński dla ojca,
 • urlop wychowawczy (ur. macierzyński),
 • urlop wychowawczy (ur. rodzicielski),
 • urlop rodzicielski.

Deklaracje ZUS

Poprawiliśmy treść komunikatu, który wyświetla się przy próbie dodania nowej deklaracji „ZUS DRA (Właściciel)” w sytuacji, gdy właściciel jest rozliczany razem z pracownikami na wspólnym DRA. Obecnie treść komunikatu jest następująca: „Wybrany właściciel jest rozliczany razem z pracownikami. Nazwa parametru: właściciel”.

PPK

Poprawiliśmy pobieranie domyślnego rachunku bankowego do deklaracji rozliczeniowej PPK. Dotychczas w przypadku dodania kilku rachunków bankowych przypisanych dla instytucji PPK zawsze brany był ten wprowadzony jako pierwszy niezależnie od zaznaczenia parametru „Domyślny”, natomiast obecnie do zobowiązania brany jest ten, który parametr „Domyślny” ma zaznaczony na TAK i jest niezablokowany. Natomiast jeżeli rachunek wskazany jako „Domyślny” będzie zablokowany to wówczas do zobowiązania zostanie wzięty kolejny niezablokowany.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Poprawiliśmy na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia wykazywanie urlopu wypoczynkowego uzupełniającego. Dotychczas w przypadku, gdy pracownik nabywał w ciągu roku prawa do 26 dni urlopu to na wydruku w punkcie dotyczącym informacji o wymiarze płatnego urlopu, nie wyświetlały się wartości dla urlopu wypoczynkowego. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19”, który dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kadry/COVID-19 i będzie miał wartość: „14.03.2020…30.06.2023”.Podstawa prawna: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Wypłaty

Zmodyfikowaliśmy rozliczanie nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” i „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” przy zastosowanej konfiguracji niepomniejszania np. wynagrodzenia zasadniczego za czas tych nieobecności. Uwaga: Przed naliczeniem wypłat, które będą zawierały wymienione nieobecności należy wprowadzić zmiany w konfiguracji definicji elementów wypłaty. Szczegółowe informacje znajdą Państwo u Autoryzowanego Partnera.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Wykaz podatników VAT

Poprawiliśmy weryfikację rachunków bankowych za pomocą pliku płaskiego w specyficznych przypadkach, gdy numer wirtualnego rachunku bankowego pasował do kilku masek w pliku płaskim. W takiej sytuacji sprawdzana była tylko pierwsza maska rachunku, co powodowało, że niektóre zarejestrowane rachunki wirtualne otrzymywały status niezarejestrowanych. Po zmianach weryfikacja rachunków bankowych poprzez plik płaski odbywa się prawidłowo.

Sprawozdanie o terminach zapłaty

Poprawiliśmy błąd, który występował podczas wywoływania raportu „Sprawozdanie o terminach zapłaty (od 2022)” dostępnego z poziomu listy Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów. Błąd występował w sytuacji, jeżeli wśród dokumentów podlegających raportowaniu wystąpiły takie, dla których nie był utworzony dokument ewidencji. Aktualnie błąd nie występuje i raport generowany jest prawidłowo.

Księgowość

Deklaracja CIT-8

Poprawiliśmy błąd powodujący błędne wyświetlanie danych na wydruku deklaracji CIT-8(32). Błąd pojawiał się w przypadku występowania długich nazw w danych identyfikacyjnych podatnika i powodował przesunięcie danych na wydruku poza właściwe pola. Po dokonaniu zmian wydruk generuje się prawidłowo.

Deklaracje PIT

W związku z opublikowaniem w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji PIT-36(30), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę XML e-Deklaracji PIT-36(30) w mechanizmie przygotowywania danych do rocznych rozliczeń podatku dochodowego w formie eksportu plików XML o strukturze e-Deklaracji (czynność „Generuj XML do aktywnego PDF”).

Deklaracje PIT

W związku z opublikowaniem w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji PIT-36L(19), tj. wersji 1-1E, zaktualizowaliśmy strukturę XML e-Deklaracji PIT-36L(19) w mechanizmie przygotowywania danych do rocznych rozliczeń podatku dochodowego w formie eksportu plików XML o strukturze e-Deklaracji (czynność „Generuj XML do aktywnego PDF”).

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy błąd powodujący błędne przenoszenie wartości składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne przy użyciu czynności „Generuj XML do aktywnego PDF” dla deklaracji PIT-28. Dotychczas do pól „P_97” i „P_104” przenoszone były kwoty odliczeń za ostatni miesiąc okresu obrachunkowego. Po dokonaniu zmian wartości te generowane są w ujęciu rocznym.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy funkcjonalność rozliczania delegacji służbowej jako strefy czasu pracy zamiast nieobecności. Aktualnie po akceptacji „e-wniosku o delegację służbową”, w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Czas pracy wprowadzone wcześniej modyfikacje w tych dniach zostaną zachowane. Dni te zostaną jedynie uzupełnione o strefą czasu pracy „Delegacja służbowa”. Ilość godzin delegacji służbowej zostanie wyliczona na podstawie sumy wszystkich stref zwiększających czas pracy w danym dniu w kalendarzu na Normie czasu pracy. Uwaga: Zmiana dotyczy systemów z ustawionym konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR parametrem „e-wniosek o delegację – strefa czasu pracy zamiast nieobecności” na TAK.

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Wielofirmowość

Dla konfiguracji wielofirmowej poprawiliśmy pobieranie do JPK numeru NIP firmy w przypadku, gdy na oddziale firmowym była wczytana licencja zawierająca NIP z prefixem kraju (EU VAT). W takiej sytuacji do JPK do pola NIP trafiał cały numer EU VAT wraz z kodem kraju, co powodowało niezgodność ze schemą. Aktualnie do pliku JPK pobierany jest prawidłowo numer NIP.

Wydajność

Procesy biznesowe

Zoptymalizowaliśmy sposób odpytania bazy danych o konta przy wejściu na listę Księgowość/Obroty i salda w konfiguracji wielofirmowej. Przy wielu firmach i dużych ilościach kont (np. rzędu kilku milionów) wejście na standardową listę mogło się wiązać z długim czasem oczekiwania na wyświetlenie wyników, a czasem także z timeout-em. Wynikało to z domyślnego sortowania rekordów wg firmy (ustawienie SortBy w viewform.xml). Poprawiliśmy także konstrukcję zapytań o konta dla wielu firm. Ponadto zmieniliśmy zasadę działania filtra Firma na listach w obszarze Księgowości: Obroty i salda, Dziennik/Dekrety, Dziennik/Zapisy, Dziennik/BO, Dziennik/Zapisy BO – aktualnie, po wejściu na te listy w filtrze ustawia się domyślna firma przypisana do zalogowanego operatora lub, w przypadku braku domyślnej – pierwsza do której operator ma prawa dostępu. Wszystkie te zmiany poprawiają wydajność pracy w obszarze Księgowości w konfiguracji wielofirmowej.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.5.16 z dnia 20.04.2023

2212.5.16.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Import z PUE

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Import z PUE

W przypadku wykonania drugi raz w ciągu tego samego dnia automatycznego importu z PUE pojawiał się komunikat: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Aktualnie komunikat już się nie pojawia. Dodatkowo zmieniliśmy zakres pobieranych raportów. Obecnie pobierane są wszystkie raporty z ostatnich 30 dni o ile nie zostały wcześniej pobrane.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.5.15 z dnia 14.04.2023

2212.5.15.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Ewidencja Środków Pieniężnych

Sprawozdanie o terminach zapłaty

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Ewidencja Środków Pieniężnych

Sprawozdanie o terminach zapłaty

Na wydruku „Sprawozdanie o terminach zapłaty (od 2022)” poprawiliśmy błąd związany z uwzględnianiem faktury korygującej w przypadku jej rozliczenia z inną płatnością. Do tej pory jeśli korekta została rozliczona np. z fakturą pierwotną na wydruku po wybraniu na formularzu wydruku opcji Sposób rozliczenia: Wszystkie, nie było uwzględnione rozliczenie dotyczące tej korekty, co powodowało niezgodną wartość świadczenia. W celu obsłużenia tego typu przypadków dodaliśmy nową opcję w Sposobie rozliczenia: Zapłaty i Płatności-nie zwrot, powodującą, że na wydruku do rozliczonych płatności brane są wyłącznie te płatności, które zostały rozliczone zapłatą oraz te, które zostały rozliczone płatnością bez oznaczenia zwrot.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.5.14 z dnia 07.04.2023

2212.5.14.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Limity nieobecności

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Limity nieobecności dodaliśmy nowy limit „Urlop opiekuńczy”. Jest to urlop dla pracowników w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym (bezpłatny), umożliwiający zapewnienie krewnemu lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym osobistej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Dodatkowo w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Bilans otwarcia (urlopy) dodaliśmy sekcję „Urlop opiekuńczy” wraz z parametrem „Liczba dni wykorzystanego urlopu opiekuńczego u poprzednich pracodawców w roku kalendarzowym”.

Limity nieobecności

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Limity nieobecności dodaliśmy nowe limity nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz.)”. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, pracownik ma prawo do 2 dni bądź 16 godzin zwolnienia od pracy w roku kalendarzowym ze względu na działanie siły wyższej. Pracownik w pierwszym składanym wniosku o nieobecność „Zwolnienie od pracy – siła wyższa” decyduje czy będzie wykorzystywał to zwolnienie w dniach czy godzinach. W celu odnotowania nieobecności nie trzeba wcześniej naliczać limitu. Na podstawie dodanej pierwszej nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” lub „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz.)” naliczy się automatycznie odpowiedni limit w dniach bądź godzinach. Dodatkowo w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Bilans otwarcia (urlopy) dodaliśmy sekcję „Zwolnienie od pracy – działanie siły wyższej” wraz z parametrami „Liczba dni wykorzystanego zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej u poprzednich pracodawców w roku kalendarzowym” oraz „Liczba godzin wykorzystanego zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej u poprzednich pracodawców w roku kalendarzowym”.

Zasiłki

Do poniższych nieobecności związanych z rodzicielstwem dodaliśmy nowe wartości rozliczeń, które można wybrać na formularzu danej nieobecności w parametrze „Rozliczenie”:

 • Urlop macierzyński
  • Urlop macierzyński (81,5%)
 • Urlop rodzicielski
  • Urlop rodzicielski (70%)
  • Urlop rodzicielski (81,5%)
 • Urlop macierzyński dla ojca
  • Urlop macierzyński dla ojca (81,5%)
 • Urlop wychowawczy (ur.macierzyński)
  • Urlop wychowawczy (ur.macierzyński) (81,5%)
 • Urlop wychowawczy (ur.rodzicielski)
  • Urlop wychowawczy (ur.rodzicielski) (70%)
  • Urlop wychowawczy (ur.rodzicielski) (81,5%)

Nieobecności

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności dodaliśmy nowe definicje nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz.)”. Dodatkowo w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia w rodzaju „Nieobecność” dodaliśmy element wynagrodzenia „Wynagr. urlop siła wyższa”. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, pracownikowi przysługuje 2 dni lub 16 godzin w roku zwolnienia od pracy ze względu na działanie siły wyższej. Za czas nieobecności pracownikowi przysługuje 50% wynagrodzenia liczonego jak urlop wypoczynkowy.

Nieobecności

W konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności dodaliśmy nową definicję nieobecności „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173.1 kp)”. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, pracownikowi przysługuje do 5 dni w roku kalendarzowym urlopu opiekuńczego, w celu zapewnienia osobistej opieki osobie będącej członkiem rodziny (syn, córka, matka, ojciec, małżonek) bądź zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia ze względów medycznych. Za czas nieobecności nie przysługuje wynagrodzenie.

Praca zdalna

Wprowadziliśmy zmiany w mechanizmie weryfikacji czasu pracy. Do opcji „Weryfikuj” dostępnej na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy oraz w Pulpicie kierownika w Zestawienia czasu pracy/Weryfikacja czasu pracy dodaliśmy obsługę nanoszenia strefy czasu pracy „Praca zdalna” oraz „Praca zdalna okazjonalna”. Nanoszenie powyższych stref czasu pracy będzie zależało od wyboru lokalizacji podczas rejestracji zdarzenia RCP w Pulpicie pracownika. W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/RCP – reguły w sekcji Praca hybrydowa dodaliśmy parametry:

 • Strefa pracy zdalnej – strefa czasu pracy, która zostanie naniesiona w przypadku rejestracji Wejść/Wyjść ze wskazanym adresem innym niż siedziba firmy,
 • Strefa pracy zdalnej okazjonalnej – strefa czasu pracy, która zostanie naniesiona w przypadku rejestracji Wejść/Wyjść ze wskazanym adresem innym niż siedziba firmy oraz z zatwierdzonym wnioskiem o pracę zdalną okazjonalną w tym terminie.

W przypadku rejestracji Wejść/Wyjść ze wskazaniem adresu siedziby firmy, po weryfikacji zostanie naniesiona strefa czasu pracy „Praca w normie”. Uwaga: Funkcjonalność wymaga w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Praca hybrydowa/Definicje rejestracji czasu pracy dla wybranej definicji włączenia parametru „Wybór miejsca pracy” na „TAK”.

Umowa o pracę

W kartotece pracownika na zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w polu tekstowym pod parametrem „Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę” zwiększyliśmy liczbę znaków możliwych do wprowadzenia. Pole to jest wykorzystywane w następujących wydrukach dostępnych z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”:

 • Umowa o pracę – rozwiązanie bez wypowiedzenia,
 • Umowa o pracę – rozwiązanie za wypowiedzeniem,
 • Umowa o pracę – wypowiedzenie warunków.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, zmieniły się m.in. przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych pracodawcy względem pracowników. Zmiany te są związane z brzmieniem dyrektywy 2019/1152, której jednym z głównych celów jest zagwarantowanie wszystkim pracownikom w UE odpowiedniego stopnia przejrzystości i przewidywalności co do ich warunków pracy. W związku z powyższym dodaliśmy nowy wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia i zmieniliśmy nazwę dotychczasowego wydruku na Informacja o warunkach zatrudnienia do 04.2023. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38259.

Umowa o pracę

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, na wydruku Umowa o pracę dodaliśmy informację o możliwym przedłużeniu umowy na okres próbny o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności. Jeżeli w kartotece pracownika na zakładce Etat/Umowa o pracę wartość parametru Przedłużenie o nieobecności usprawiedliwione zostanie ustawiona na Podlega, to na wydruku dla umowy na okres próbny pojawi się w punkcie 1 podpunkt 8 o treści Umowę przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności„. Ponadto zmieniliśmy zasady wyświetlania na wydruku Umowa o pracę miejsca wykonywania pracy oraz zamiast tekstu w punkcie 1.2. „Miejsce wykonywania pracy” jest teraz „Miejsca wykonywania pracy”. Obecnie dane do tego punktu pobierane są z kartoteki pracownika z zakładki Etat/Umowa o pracę z sekcji „Umowa o pracę”. W pierwszej kolejności miejsce wykonywania pracy pobierane jest do wydruku z pola „Miejsca wykonywania pracy” lub jeśli jest ono puste, to pobierane jest z pola „Miejsce wykonywania pracy”. W przypadku, gdy oba te pola w kartotece pracownika są puste, informacja o miejscu wykonywania pracy pobierana jest z adresu siedziby firmy określonej w konfiguracji programu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38182.

Elektroniczna dokumentacja pracownicza

Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją Kodeksu pracy modyfikującą część regulacji dotyczących dokumentacji pracowniczej do „Elektronicznej dokumentacji pracowniczej” dodaliśmy część E. Część ta uwzględnia dokumenty związane z kontrolą pracownika dot. trzeźwości oraz na obecność środków działających podobnie jak alkohol. W związku z tym wprowadziliśmy następujące dokumenty:

 • Dok. kontr. prac. na obecność środków dz. podobnie do alko. upr. org.,
 • Dokument badania stanu trzeźwości pracownika przez uprawniony organ,
 • Dokument kontroli pracownika na obecność środków dz. podobnie do alko.,
 • Dokument kontroli trzeźwości pracownika przeprowadzonej przez prac.

Dla wyżej wymienionych dokumentów została dodana „Data ważności” umożliwiająca wprowadzenie daty ważności wprowadzanego dokumentu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/34966.

Praca zdalna

W kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Norma czasu pracy dodaliśmy możliwość wyświetlenia oraz dodania lokalizacji dla strefy czasu pracy. Pole jest listą wyboru z adresów siedziby firmy oraz zgłoszonych przez pracownika miejsc wykonywania pracy. Pole to będzie automatycznie wypełnione w przypadku uzupełnienia lokalizacji na wniosku o pracę zdalną. Uwaga: Kolumnę „Lokalizacja” należy wyciągnąć z organizatora listy dostępnego na dniu pracy.

Informacja o warunkach zatrudnienia

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, w kartotece pracownika w zakładce Etat/Inne dane dodaliśmy nową sekcję „Informacja o warunkach zatrudnienia”. Sekcja ta zawiera następujące parametry:

 • Praca na stanowiskach z monitorami ekranowymi – parametr przyjmuje domyślną wartość NIE. Zaznaczenie parametru na TAK spowoduje, że na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia w punkcie „3. Przerwy w pracy” pojawi się podpunkt o następującej treści: „prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy”.
 • Przerwa niewliczana do czasu pracy z art. 141 KP – parametr przyjmuje domyślną wartość NIE. Zaznaczenie parametru na TAK spowoduje, że na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia w punkcie „3. Przerwy w pracy” pojawi się podpunkt o następującej treści: „inne: – przerwa niewliczana do czasu pracy z art. 141 KP”.
 • System czasu pracy – określa system czasu pracy obowiązujący pracownika i w zależności od ustawienia tego parametru na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia będą umieszone odpowiednie informacje:
  • Nie dotyczy – jest to ustawienie domyślne, nie wpływa na tekst widoczny na wydruku,
  • Zmianowy – takie ustawienie spowoduje, że na wydruku pojawi się punkt dotyczący zasad przechodzenia ze zmiany na zmianę w zmianowym systemie czasu pracy,
  • Równoważny – takie ustawienie spowoduje, że na wydruku pojawi się punkt dotyczący zasad przechodzenia ze zmiany na zmianę w równoważnym systemie czasu pracy,
  • Mieszany – takie ustawienie spowoduje, że na wydruku pojawi się punkt dotyczący zasad przechodzenia ze zmiany na zmianę w zmianowym oraz równoważnym systemie czasu pracy.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38259.

Praca zdalna

Zmieniliśmy nazwę zakładki w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze. Poprzednia nazwa zakładki „Definicje rodzajów pracy zdalnej” została zmieniona na „Praca zdalna”. W tym miejscu oprócz sekcji „Definicje rodzajów pracy zdalnej” dodaliśmy również inne parametry konfiguracji związane z pracą zdalną:

 • Wniosek o pracę zdalną nanosi strefy czasu pracy na plan pracy – po zaznaczeniu parametru na „TAK”, po zatwierdzeniu wniosku o pracę zdalną, w kalendarzu Norma czasu pracy pracownika, strefa czasu pracy, która zwiększa czas pracy zostanie zastąpiona strefą „Praca zdalna” lub „Praca zdalna okazjonalna” w zależności od złożonego wniosku. Jeżeli okres pracy zdalnej zostanie anulowany lub zmieniony wnioskiem o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej to w kalendarzu strefa „Praca zdalna/Praca zdalna okazjonalna” zostanie zastąpiona strefą „Praca w normie”.
 • Wymagaj podania lokalizacji dla wniosków o pracę zdalną – po zaznaczeniu parametru na „TAK”, pracownik składając wniosek o dowolny rodzaj pracy zdalnej będzie musiał wskazać lokalizację z której będzie pracował. Na wniosku o pracę zdalną dodaliśmy nowe pole „Lokalizacja”, w którym pracownik wybiera z listy jedno ze zgłoszonych miejsc wykonywania pracy zdalnej.
 • Weryfikacja warunków lokalowych przy składaniu wniosku o pracę zdalną – po zaznaczeniu parametru na „TAK”, pracownik będzie miał możliwość złożenia wniosku o pracę zdalną, jeżeli wcześniej złożył oświadczenie, że posiada warunki lokalowe do pracy zdalnej.
 • Autoakceptacja wniosku o pracę zdalną okazjonalną – po zaznaczeniu parametru na „TAK”, wnioski o pracę zdalną okazjonalną będą automatycznie akceptowane.
 • Autoakceptacja wniosków o pracę zdalną – po zaznaczeniu parametru na „TAK”, wszystkie wnioski o pracę zdalną będą automatycznie akceptowane.

Elektroniczna dokumentacja pracownicza

Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją Kodeksu pracy modyfikującą część regulacji dotyczących dokumentacji pracowniczej do „Elektronicznej dokumentacji pracowniczej” do części B dodaliśmy domyślnie zablokowany „Dokument dot. zasad kontroli trzeźwości i śr. odurzających”. Dokument pozwala na udostępnienie bądź przekazanie do poświadczenia pracownikowi dokumentu z zasadami – nowego lub zapisanego w definicji. Możliwe jest seryjne udostępnienie dokumentu z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy spod Czynności/Seryjne dodawanie dokumentów/Dokument dot. zasad kontroli trzeźwości i śr. odurzających. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38262.

Umowa o pracę

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, w kartotece pracownika w zakładce Etat/Umowa o pracę dodaliśmy nową sekcję „Umowa na okres próbny”. Sekcja ta uwzględnia postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności i zawiera następujące parametry:

 • Przedłużenie o nieobecności usprawiedliwione – parametr jest aktywny, gdy w kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne jako typ umowy o pracę wskazana jest opcja „Na okres próbny”. Parametr może przyjmować następujące wartości:
  • Nie dotyczy – jest to wartość domyślna parametru.
  • Podlega – wskazanie tej opcji spowoduje automatyczne uzupełnienie się parametru „Pierwotna data zakończenia umowy” datą odczytaną z kartoteki pracownika z zakładki Etat/Ogólne z pola końca okresu zatrudnienia. Ponadto nastąpi przedłużenie umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli takie nieobecności rozpoczną się w trakcie trwania umowy na okres próbny i potrwają dłużej niż pierwotna data zakończenia umowy.
 • Ilość dni kalendarzowych nieobecności usprawiedliwionych – pole wyliczane automatycznie na podstawie nieobecności usprawiedliwionych pracownika, w momencie gdy w parametrze „Przedłużenie o nieobecności usprawiedliwione” zostanie wskazana opcja „Podlega”. Jeżeli pracownik będzie miał nieobecności, które rozpoczną się w trakcie trwania umowy na okres próbny i potrwają dłużej niż pierwotna data zakończenia umowy, to umowa na okres próbny zostanie przedłużona. Wówczas w zakładce Etat/Ogólne data w polu końca okresu zatrudnienia zostanie automatycznie przedłużona o wyliczoną liczbę dni kalendarzowych w parametrze „Ilość dni kalendarzowych nieobecności usprawiedliwionych”. Uwaga: Umowa na okres próbny będzie przedłużana z uwzględnieniem wszystkich nieobecności z wyłączeniem: Storna, Służby wojskowej, Innej nieobecność (kod 350), Nieobecności nieusprawiedliwionej oraz Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
 • Pierwotna data zakończenia umowy – pole uzupełniane automatycznie datą odczytaną z kartoteki pracownika z zakładki Etat/Ogólne z pola końca okresu zatrudnienia, w momencie gdy w parametrze „Przedłużenie o nieobecności usprawiedliwione” zostanie wskazana opcja „Podlega”.

Ponadto w sekcji „Historia umów o pracę” w tabeli z umowami dodaliśmy dodatkową kolumnę „Podlega przedłużeniu”. W momencie ustawienia w parametrze „Przedłużenie o nieobecności usprawiedliwione” opcji „Podlega” umowa na okres próbny zostanie oznaczona jako podlegająca przedłużeniu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38182.

Umowa o pracę

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, w kartotece pracownika w zakładce Etat/Rozwiązanie umowy w sekcji „Okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu pracy” dodaliśmy kolumnę, w której będą wyliczane okresy wypowiedzenia umowy o pracę w zależności od typu umowy. Poszczególne daty będą naliczane od pierwszego dnia trwania umowy danego typu i tylko w okresie trwania danej umowy:

 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny:
  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące,
 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony:
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Powyższe dane będą uwzględniane na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia w podpunkcie dotyczącym długości okresów wypowiedzenia.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, zmieniły się m.in. przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych pracodawcy względem pracowników. W związku z powyższym dodaliśmy w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych nową definicję „Informacja o warunkach zatrudnienia – pracownik”. Prawa do tego dokumentu ustawione są domyślnie dla operatorów standardowych (Administrator). W pozostałych przypadkach należy na definicji dokumentu dodatkowego w zakładce „Prawa danych” nadać prawa dostępu. Wówczas w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe” będzie dostępny dokument „Informacja o warunkach zatrudnienia – pracownik”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38259.

Umowa o pracę

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, w kartotece pracownika w zakładce Etat/Umowa o pracę dodaliśmy następujące parametry:

 • Wiele miejsc wykonywania pracy – parametr domyślnie jest zaznaczony na NIE i wówczas nie wpływa na treść wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia. Natomiast ustawienie parametru na TAK spowoduje, że na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia pojawi się punkt o treści: „Zasady przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy: – w dowolnie wybrany sposób, pracodawca nie ustala tego sposobu”.
 • Miejsca wykonywania pracy – pole służy do wpisania miejsc, w których pracownik wykonuje pracę i ma wpływ na dane wyświetlane w podpunkcie „Miejsca wykonywania pracy” na wydruku Umowa o pracę. Jeżeli pole „Miejsca wykonywania pracy” pozostanie puste to dane do wydruku Umowa o pracę będą pobierane tak jak dotychczas z pola „Miejsce wykonywania pracy”, o ile to pole będzie uzupełnione, w przeciwnym razie dane pobierane są z konfiguracji programu z adresu siedziby firmy. Natomiast jeżeli pole „Miejsca wykonywania pracy” zostanie wypełnione to do wydruku Umowa o pracę będą pobierane dane tylko z tego pola.

Informacja o warunkach zatrudnienia

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, w kartotece pracownika w zakładce Etat/Inne dane dodaliśmy nową sekcję „Wymiar czasu pracy”. Sekcja ta wpływa na dane wyświetlane w punkcie „2. Wymiar czasu pracy” na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia i zawiera następujące parametry:

 • Standardowy – parametr jest domyślnie ustawiony na TAK, co oznacza że dane do poniższych parametrów będą odczytane z przypiętego pracownikowi kalendarza w zakładce Etat/Ogólne. Ponadto będzie uwzględniany wymiar etatu, jeżeli na definicji kalendarza parametr „Uwzględniaj wymiar etatu” będzie zaznaczony na TAK. Natomiast w przypadku ustawienia parametru „Standardowy” na NIE, poniższe parametry przejdą w tryb edycyjny i będzie możliwość wpisania własnych wartości.
 • Wymiar dobowy – dane z tego parametru będą wyświetlane w punkcie „2. Wymiar czasu pracy – dobowy” na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia.
 • Wymiar tygodniowy – dane z tego parametru będą wyświetlane w punkcie „2. Wymiar czasu pracy – tygodniowy” na wydruku Informacja o warunkach zatrudnienia.

BI

Zewnętrzne bazy danych

Wprowadziliśmy mechanizm obsługi zewnętrznych źródeł danych w module BI, pozwalający na zapis wyników analiz w zewnętrznych bazach danych SQL. Dostarczyliśmy szereg narzędzi ułatwiających pracę z zewnętrznymi bazami danych, w tym czynności pozwalające na przenoszenie dotychczas funkcjonujących analiz do zewnętrznych źródeł danych. Takie podejście stwarza możliwości odciążenia bazy operacyjnej w zakresie jej rozmiaru, na który istotnie wpływają tabele z utrwalanymi danymi BI. Zewnętrzne bazy danych mogą być lokowane na osobnym serwerze SQL, funkcjonującym na wydzielonej infrastrukturze, co pozwoli na odciążenie środowiska operacyjnego z procesów przygotowywania oraz korzystania z danych analitycznych.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Filtr Citi Direct (SWIFT) – poprawiliśmy ustawianie rachunku bankowego na operacjach technicznych dotyczących przeksięgowań VAT w transakcjach MPP (kody CTC 510 i 511 w polu 61). Przed zmianą jako rachunek na technicznych operacjach przeksięgowujących ustawiał się rachunek z którym była związana transakcja główna. Po zmianie dla takich operacji rachunek bankowy nie ustawia się.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Udostępniliśmy komunikacje opartą o webservice z bankiem Citi Handlowy. Dzięki webservice Citi Handlowy API możecie Państwo bezpośrednio z programu:

 • sprawdzić saldo rachunków bankowych,
 • pobrać historię operacji,
 • pobrać wyciągi bankowe (XML, MT940),
 • wysłać przelewy (obsługiwane są następujące typy przelewów: przelew krajowy (w tym ZUS), Przelew krajowy Expres Elixir, podatkowe, płatność podzielona (w tym także MPP okresowy), przelew zagraniczny, w tym SEPA),
 • zaktualizować statusy przelewów.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Dla filtra importu wyciągów bankowych: Kreator CSV poprawiliśmy importowanie kwoty w przypadku ustawienia w kreatorze przetwarzania kolumn: Liczba z walutą dla pola Kwota, jeżeli w pliku kwota zawierała spacje jako separator tysięcy. W takiej sytuacji kwota była importowana jedynie do pierwszej spacji. Aktualnie importowana jest cała wartość kwoty.

Workflow

Pozostałe

Rozbudowaliśmy funkcjonalność klas bazowych w definicjach dokumentów dodatkowych (DbTupleDefinition) o obsługę wszystkich tabel. Dzięki czemu tabela, na której oparta została definicja dokumentu dodatkowego, nie ogranicza już możliwości użycia klasy bazowej.

Systemowe

Framework

Wprowadziliśmy zmianę w Ogólnosystemowym mechanizmie logowania zmian o możliwość logowania zmian wykonania raportów(Log raportów) ustawionych na Wykonanie lub Treść dla formularzy z obszarów Kadr i płac. Ze względu na charakter logowanych zmian do tabeli ChangeInfo(lista Narzędzia/Opcje/Systemowe/Zmiany rekordów) dotychczas zmiany nie były zapisywane dla formularzy kadrowych, ponieważ źródło raportu nie było identyczne jak na liście.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

W konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych w kategorii „Związane z nieobecnościami” dodaliśmy nowe e-wnioski o zwolnienie od pracy ze względu na działanie siły wyższej. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, zwolnienie od pracy ze względu na działanie siły wyższej przysługuje pracownikowi do 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym. Po nadaniu odpowiednich praw do definicji dokumentu dodatkowego pracownik w Pulpicie pracownika z listy wniosków w zakładce Ogólne/Wnioski może złożyć „e-wniosek o zwolnienie od pracy siła wyższa (dni)” lub „e-wniosek o zwolnienie od pracy siła wyższa (godz.)”, które przy domyślnych ustawieniach są automatycznie akceptowane oraz automatycznie dodają odpowiedni limit na dni bądź godziny, ponieważ pracownik w pierwszym wniosku decyduje w jaki sposób wykorzysta zwolnienie. Dodatkowo w konfiguracji programu w zakładce Pulpity/Pulpit HR dodaliśmy parametr „Urlopy z powodu działania siły wyższej przetwarzane jak inne urlopy”, który domyślnie jest ustawiony na NIE, co oznacza że wniosek będzie akceptowany automatycznie po złożeniu przez pracownika. Jeżeli wniosek miałby być akceptowany przez przełożonego, to można ustawić parametr na TAK.

e-wnioski

W konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych w kategorii „Związane z nieobecnościami” dodaliśmy nową definicję dokumentu dodatkowego „e-wniosek o urlop opiekuńczy niepłatny”, który zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy podpisaną przez Prezydenta RP 23.03.2023 r., która wejdzie w życie w ciągu 21 dni od dnia publikacji, przysługuje pracownikowi do 5 dni w roku kalendarzowym. Po nadaniu odpowiednich praw do definicji dokumentu dodatkowego pracownik w Pulpicie pracownika z listy wniosków w zakładce Ogólne/Wnioski może złożyć „e-wniosek o urlop opiekuńczy niepłatny”, który następnie trafia do akceptacji do przełożonego pracownika. Dodatkowo w konfiguracji programu w zakładce Pulpity/Pulpit HR dodaliśmy parametr „Urlopy opiekuńcze niepłatne przetwarzane jak inne urlopy”, który domyślnie jest ustawiony na TAK, co oznacza że wniosek będzie akceptowany przez przełożonego. Jeżeli wniosek miałby być akceptowany automatycznie po złożeniu przez pracownika, to można ustawić powyższy parametr na NIE.

e-wnioski

W konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych w kategorii „Związane z nieobecnościami” dodaliśmy „e-wniosek o urlop wychowawczy”. Po nadaniu odpowiednich praw na definicji powyższego dokumentu dodatkowego pracownik w Pulpicie pracownika na liście wniosków związanych z nieobecnościami ma możliwość złożenia „e-wniosku o urlop wychowawczy”. Wniosek złożony przez pracownika trafia do akceptacji operatora, który ma przypisaną rolę „Kadry – realizacja wniosków”. Pracownik składając e-wniosek w polu „Podstawa prawna” wskazuje „Urlop wychowawczy kod 121” lub „Urlop wychowawczy kod 122”, w zależności z którego artykułu kodeksu pracy ten urlop przysługuje.

e-wnioski

Poprawiliśmy wyświetlanie limitu w sekcji „Podsumowanie” w „e-wniosku o pracę zdalną okazjonalną”. Wcześniej wartość w polu „Pozostało (dni)” nie była aktualizowana. Obecnie wartości w tej sekcji wyświetlają się prawidłowo.

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy wnioski o pracę zdalną. Dodaliśmy pole „Lokalizacja”. Pracownik składając wniosek o pracę zdalną, będzie mógł wskazać miejsce z którego będzie wykonywał pracę. Pole „Lokalizacja” jest listą wyboru ze zgłoszonych przez pracownika miejsc wykonywania pracy zdalnej w okresie wnioskowanej pracy zdalnej. W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Praca zdalna możemy wskazać, że uzupełnienie tego pola na wniosku jest konieczne. Poprzez zaznaczenia na „TAK ” parametru „Wymagaj podania lokalizacji dla wniosków o pracę zdalną”.

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie „e-wniosku o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej”. Dotychczas nie można było złożyć wniosku na okres, który pokrywał się z wcześniej anulowanym okresem pracy zdalnej. Aktualnie ponowne złożenie wniosku w takim przypadku jest możliwe.

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy wnioski o pracę zdalną dla grupy uprzywilejowanych pracowników, wobec których pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek o pracę zdalną. Są to m.in.: pracownica w ciąży, rodzic dziecka do 8 r.ż., pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Odmówić takiemu pracownikowi można, tylko gdy wykonywanie pracy zdalnej nie będzie możliwe z uwagi na rodzaj pracy lub jej organizacje. Powody odmowy powinny zostać wskazane pisemnie, dlatego dodaliśmy wymagalność uzupełnienia pola „Powód odrzucenia” w przypadku odrzucenia wniosku przez przełożonego. Zmiana dotyczy e-wniosków o pracę zdalną:

 • e-wniosek o pracę zdalną – kobieta w ciąży
 • e-wniosek o pracę zdalną – opiekun osoby niepełnosprawnej
 • e-wniosek o pracę zdalną – rodzic dziecka do 8 r.ż.

e-wnioski

Zmieniliśmy nazwę e-wniosku o pracę zdalną: „e-wniosek o pracę zdalną – rodzic dziecka do 4 r.ż.” na „e-wniosek o pracę zdalną – rodzic dziecka do 8 r.ż.”. Zmiana związana jest z dostosowaniem do ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240).

Pulpit Kierownika

Czas pracy i nieobecności

Dodaliśmy nową listę w Pulpicie kierownika w zakładce Czas pracy i nieobecności. Nowa lista „Praca zdalna” prezentuje informację o okresach pracy zdalnej podległych pracowników. Dane na liście możemy filtrować wg:

 • okresu pracy zdalnej,
 • pracownika,
 • definicji rodzaju pracy zdalnej,
 • jednostki organizacyjnej.

Udostępnione na liście dane to:

 • dane pracownika,
 • data złożenia wniosku o pracę zdalną,
 • definicja rodzaju pracy zdalnej,
 • okres obowiązywania pracy zdalnej,
 • stan wniosku o pracę zdalną.

Kierownik ma możliwość również wglądu w szczegóły danego wniosku, po kliknięciu w wybrany okres pracy zdalnej.

Pulpit Pracownika

Czas pracy i nieobecności

Dodaliśmy nową listę w Pulpicie pracownika w zakładce Czas prac i nieobecności. Nowa lista „Praca zdalna” prezentuje informację o okresach pracy zdalnej. Dane na liście możemy filtrować wg:

 • okresu pracy zdalnej,
 • definicji rodzaju pracy zdalnej.

Udostępnione na liście dane to:

 • data złożenia wniosku o pracę zdalną,
 • definicja rodzaju pracy zdalnej,
 • okres obowiązywania pracy zdalnej,
 • stan wniosku o pracę zdalną.

Pracownik ma możliwość również wglądu w szczegóły danego wniosku, po kliknięciu w wybrany okres pracy zdalnej.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.4.13 z dnia 31.03.2023

2212.4.13.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Deklaracja VAT-7

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku konieczności wykonania korekty wynagrodzenia z opcją edycji miesiąca ZUS. W takiej sytuacji na korekcie wypłaty składka zdrowotna nie była ograniczana do wysokości naliczonej zaliczki podatku.

Ekwiwalent za urlop

Poprawiliśmy dopełnianie elementów okresowych w podstawie ekwiwalentu za urlop. W przypadku ustawienia na definicji okresowego elementu wynagrodzenia, że do podstawy ekwiwalentu ma być wliczany po dopełnieniu, element był wliczany w wypłaconej kwocie zamiast dopełnionej.

Pracownicy Uczelni

Poprawiliśmy możliwość wykonania aktualizacji kartoteki pracownika w bazach, w których jest używana funkcjonalność „Pracownicy Uczelni”. Dotychczas przy pierwszej próbie zaktualizowania kartoteki pracownika nie kopiowały się dane na zakładkę Etat/Ogólne – uczelnia i zakładka była wyszarzana. Obecnie aktualizacja kartoteki pracownika wykonywana jest poprawnie.

Mechanizm weryfikacji czasu pracy

Poprawiliśmy dostępność funkcjonalności „Rozbudowany mechanizm weryfikacji czasu pracy”. Zgodnie z założeniami jeżeli firma posiada licencję na „Pulpit pracy hybrydowej” oraz na „Pulpit pracownika” i „Pulpit kierownika” to wówczas wystarczy złota licencja na „Płace”, żeby mieć dostęp do mechanizmu weryfikacji czasu pracy. Natomiast dotychczas w przypadku korzystania z licencji Biura Rachunkowego i spełniania powyższych wymagań, dedykowane zakładki niestety nie były dostępne. Obecnie funkcjonalność „Rozbudowany mechanizm weryfikacji czasu pracy” jest również dostępna dla licencji Biura Rachunkowego, które posiada złotą licencję na „Płace” oraz licencje na pulpity (pracownika, kierownika, pracy hybrydowej).

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na kilku etatach i korzysta z autorskich kosztów uzyskania przychodów. W takiej sytuacji kolejność naliczania wynagrodzenia z tytułu poszczególnych etatów mogła wpłynąć na ostateczną wartość składki zdrowotnej. Obecnie składka zdrowotna liczona jest prawidłowo niezależnie od kolejności naliczania wynagrodzeń dla poszczególnych etatów.

Podstawa chorobowego

Umożliwiliśmy pomniejszenie dodatków okresowych za niepełny miesiąc zatrudnienia w podstawie zasiłków. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w trakcie miesiąca w kwartale, z którego do podstawy zasiłku są wliczane premie kwartalne czy roczne, to kwota premii okresowej zostanie pomniejszona do wartości z pełnych miesięcy w kwartale, jeżeli w konfiguracji zostanie ustawiony na TAK parametr „Pomniejszaj elementy okresowe za niepełny miesiąc zatrudnienia” (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne).

Składka Zdrowotna

Zmieniliśmy domyślne ustawienie parametru „Uproszczony algorytm ograniczenia składki zdrowotnej” na TAK na bazach po konwersji. Parametr dostępny jest w konfiguracji programu na zakładce Kadry i płace/Płace/Składki ZUS.

Import z PUE

Poprawiliśmy działanie importu nieobecności z PUE dla systemów wielooddziałowych. Dotychczas w przypadku konfiguracji wielooddziałowej hasło ZIP było kodowane innym kluczem niż później dekodowane co uniemożliwiało import zwolnień. Aktualnie import nieobecności PUE działa prawidłowo.

Ulga podatkowa

Poprawiliśmy wyświetlanie danych w sekcji „Ulga podatkowa” w polu „Należna w miesiącu” na formularzu wypłaty. W przypadku naliczania wypłaty po okresie zatrudnienia ulga podatkowa poprawnie nie była wyliczana, natomiast błędnie wyświetlana w powyższym polu jako należna.

Koszty uzyskania przychodu

Poprawiliśmy naliczanie kosztów uzyskania przychodu na wypłacie liczonej po ustaniu zatrudnienia pracownika, który wcześniej z takich kosztów zrezygnował. Dotychczas w takim przypadku naliczane były koszty uzyskania przychodu w podstawowej wysokości, a powinny być w wartości 0. Zgodnie z przepisami wniosek o rezygnację ze stosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 250 zł miesięcznie ma zastosowanie również do wypłat dokonywanych po ustaniu stosunku prawnego łączącego płatnika z podatnikiem.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19”, który dostępny jest w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kadry/COVID-19 i będzie miał wartość: „14.03.2020…30.04.2023”. Podstawa prawna: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Handel

Stany magazynowe i obroty

Poprawiliśmy algorytm wyliczania pola 'Ilość dostępna’ na listach towarów i usług oraz stanów magazynowych w przypadku włączonej opcji ’Po określeniu ilości towaru na pozycji dokumentu, dla dokumentów o kierunku magazynowym rozchód, następuje natychmiastowy zapis dokumentu do bazy’ oraz wybrania zamówień ze wskazaniem do zasobów. Dotychczas w takiej konfiguracji ilości w tym polu były błędnie wyliczane.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy błędne przenoszenie ceny na ZD w relacji do ZO (przy włączonej na relacji synchronizacji stanu dokumentów), gdy kontrahentem na ZD jest INCYDENTALNY. Od tej pory zmiana ceny na ZO w buforze nie będzie powodować zmiany ceny na podrzędnym ZD.

Towary

Poprawiliśmy wyliczanie pola 'Ostatnia Cena’ na liście towarów i usług. Do tej pory pole to uwzględniało także ceny z dokumentów zamówień od odbiorców. Obecnie pole pokazuje ostatnią cenę zakupu.

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy działanie filtra Status dla aneksów do umów cyklicznych. Dotychczas aneks, który został zawieszony błędnie wyświetlał się po wybraniu w filtrze statusu Aktywny, a nie był widoczny po wybraniu statusu Zawieszony.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy błąd pojawiający się przy próbie utworzenia korekt rabatowych do wielu faktur dla różnych kontrahentów we wskazanym okresie. Dotychczas w takiej sytuacji pojawiał się komunikat o treści: „W wybranym okresie nie znaleziono dokumentów źródłowych dla korekty rabatowej„, pomimo że takie dokumenty istniały.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy wyliczanie pól w kolumnach 'Ilość’ (po wybraniu opcji ilości brakującej) oraz 'Brakuje’ w oknie pośrednim relacji podczas generowania zbiorczego dokumentu ZD z wielu ZO. Do tej pory w obu wymienionych wyżej polach wartości były poprawnie wyliczane tylko w przypadku generowania ZD z pojedynczego dokumentu ZO.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wyświetlanie zakładki Opakowania na dokumencie MM w przypadku wyboru towaru ze zdefiniowanym schematem opakowań. Do tej pory przy próbie przejścia na tę zakładkę pojawiał się komunikat o treści: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu„.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Wykaz podatników VAT

Dostosowaliśmy mechanizm umożliwiający weryfikację rachunków bankowych w bazie VAT MF podczas eksportu przelewów z datą przyszłą. Weryfikacja rachunków bankowych dla przelewów z przyszłą datą realizacji będzie odbywać się dla daty bieżącej, a do loga zostanie zwrócony odpowiedni komunikat.

Sprawozdanie o terminach zapłaty

Poprawiliśmy błąd, który występował podczas wywoływania raportu „Sprawozdanie o terminach zapłaty (od 2022)” dostępnego z poziomu listy Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów. W przypadku próby wywołania wydruku za okres, w którym istniały zobowiązania w walucie obcej rozliczone za pomocą dokumentu delegacji służbowej PWS pojawiał się komunikat o treści „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Aktualnie błąd nie występuje i raport generowany jest prawidłowo.

Produkcja

Towary

Poprawiliśmy działanie pola: „Workers.StanMagazynu.StanZapotrzebowaniaNaSurowce”, dostępnego na liście m.in.: Produkcja/Zapotrzebowania. Pole to źle się wyliczało w sytuacji nadmiarowych rozchodów surowców ze zleceń produkcyjnych.

CRM

Zadania i Zdarzenia

Na demonstracyjnej bazie „Ofertowanie w CRM” poprawiliśmy funkcjonalność pozwalającą na wygenerowania zdarzenia po zapisaniu formularza dodawania zadania o definicji ’PKL – Potencjalny klient’. Jeżeli na tworzonym zadaniu zostanie zaznaczona flaga ’Generuj zdarzenie’ to po jego zapisaniu pojawi się okno dodawania nowego zdarzenia z wypełnionym kontrahentem oraz opisem.

Kadry i Płace

Kopiowanie pracowników

Poprawiliśmy działanie funkcjonalności „Kopiowanie pracowników” w sytuacji, gdy była ona używana razem z funkcjonalnością „Praca na wielu bazach”. W powyższym przypadku podczas próby kopiowania pracowników nie można było wskazać bazy docelowej, gdyż wyświetlał się napis „stop”. Obecnie kopiowanie pracowników działa poprawnie.

CRM

Kontrahent

Poprawiliśmy funkcjonalność aktualizacji danych adresowych za pomocą geoportalu. Po uruchomieniu opcji ’Narzędzia/Import danych adresowych’ dane adresowe, które zostały zaimportowane po włączeniu w opcjach programu pozycji ’Przy wprowadzaniu adresów korzystaj z bazy kodów pocztowych’ zostaną poprawnie zaktualizowane.

Wersja multi

Kadry i Płace

Deklaracja ZUS DRA

Poprawiliśmy uruchamianie helpera podczas dodawania deklaracji ZUS. Dotychczas uruchamiany był niepotrzebnie już podczas dodawania dokumentu, zamiast dopiero podczas wywołania czynności „Eksportuj”. Obecnie helper uruchamiany jest w odpowiednim momencie. Dodatkowo pod przyciskiem „Czynności” dodaliśmy opcję „Pobierz KEDU” umożliwiającą niezależnie od tego, czy zainstalowany jest program helper, zapisanie pliku KEDU w domyślnej lokalizacji wpisanej w opcjach.

Pulpity HR

e-wnioski

Dodaliśmy możliwość wnioskowania o nieobecność w okresie trwania Delegacji służbowej. Zmiana dotyczy systemów w których wniosek o delegację wprowadza strefę czasu pracy zamiast nieobecności. W Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR należy włączyć parametr „e-wniosek o delegację – strefa czasu pracy zamiast nieobecności” oraz parametr „Możliwość wprowadzenia wniosków o nieobecność w trakcie trwania delegacji” na „TAK”.

 • Pracownik będzie mógł zawnioskować o nieobecność w okresie, który częściowo lub w całości pokrywa się z wprowadzoną wcześniej delegacją służbową. Po akceptacji wniosku przez przełożonego kalendarz pracownika zostanie skorygowany w zakresie wnioskowanej nieobecności.
 • Pracownik będzie mógł zawnioskować o delegację służbową na okres, który częściowo pokrywa się z wprowadzoną wcześniej nieobecnością. Po akceptacji wniosku przez przełożonego do kalendarza pracownika dodana zostanie strefa czasu pracy „Delegacja służbowa” na dni w których nie występuje nieobecność.

e-wnioski

Zmieniliśmy nazwę sekcji oraz parametru w Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpit HR, w celu poprawy czytelności i intuicyjności listy. Zmiana dotyczy:

 • sekcja „Wnioski urlopowe” została zmieniona na „Wnioski”,
 • parametr „e-wniosek o delegację – strefa zamiast nieobecności” został zmieniony na „e-wniosek o delegację – strefa czasu pracy zamiast nieobecności”.

Panel użytkownika

Poprawiliśmy działanie wyświetlania w pulpitach zakładki Ogólne/Panel użytkownika. W niektórych przypadkach mogło się zdarzyć, że podczas logowania się do Panelu użytkownika wyświetlał się komunikat: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”.

HTML

Listy

Poprawiliśmy mechanizm zmiany szerokości kolumny na liście poprzez „rozciągnięcie” nagłówka. W poprzedniej wersji, w przypadku dużej ilości kolumn (gdy nie mieściły się na szerokości okna i pojawiał się dolny pasek przewijania), po zmianie szerokości część kolumn znikała (przestawała być widoczna).

Logowanie

Poprawiliśmy logowanie z wykorzystaniem autentykacji Active Directory przy zaznaczonym parametrze SSL (połączenie szyfrowane). W poprzedniej wersji, w przypadku, gdy zaznaczona była opcja SSL, konieczne było podanie nazwy serwera wraz z numerem portu 636. Obecnie wystarczające jest wpisanie samej nazwy serwera LDAP (przy czym podanie nazwy wraz z numerem portu 636 również jest obsługiwane).

Administracja

Poprawiliśmy uruchamianie usługi Soneta.WebWCF z użyciem domyślnych ustawień punktów końcowych (endpoint). W poprzedniej wersji, jeżeli w konfiguracji serwisu (w pliku productsettings.json lub appsettings.json) ani w linii poleceń nie został podany parametr urls, wówczas serwer Soneta.WebWCF uruchamiał się z wykorzystaniem domyślnego portu (5000), ale serwisy TokenService oraz MethodInvokerService nie były aktywne.

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Deklaracja VAT-7

W konfiguracji wielofirmowej w jednej bazie umożliwiliśmy dla deklaracji VAT w wersji 21 ustawianie oddziału deklaracji na podstawie wartości wskazanej w filtrze Oddział na liście deklaracji.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.4.12 z dnia 17.03.2023

2212.4.12.svg

Wersja platynowa

Wersja multi

Pulpit Kierownika

Oceny
Umowy

Pulpit Pracownika

Umowy

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Podstawa zasiłku

Poprawiliśmy w raporcie Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3) wykazywanie dat w parametrach wydruku „Okres zasiłkowy od” oraz „Okresy miesięczne”. Wcześniej mogło się zdarzyć, że w polach domyślnie uzupełniane były nieprawidłowe daty. Obecnie dane wykazywane są poprawnie. Wydruk dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności.

PPK

Na listach kadrowych w sekcji Dokumenty/PPK dodaliśmy nowy wydruk Lista osób kwalifikujących się do Autozapisu PPK. Raport zwraca listę osób dla których worker „Kwalifikacja Autozapis” przyjmuje wartość „Tak” we wskazanym okresie.

KZP, ZFM

Dostosowaliśmy nazewnictwo dotyczące kas zapomogowo-pożyczkowych do obowiązujących przepisów. W tym celu zmieniliśmy skrót PKZP na KZP:

 • w konfiguracji
  • na zakładkach dedykowanych ustawieniom kas zapomogowo-pożyczkowych (Kadry i płace/KZP, ZFM, …),
  • na definicjach elementów wynagrodzenia (Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia),
  • na listach płac (Kadry i płace/Płace/Listy płac),
  • na prawach obiektowych (Systemowe/Uprawnienia/Operatorzy),
  • na prawach (Systemowe/Uprawnienia/Role),
 • w kartotece pracownika na zakładkach dedykowanych ustawieniom kas zapomogowo-pożyczkowych (KZP, ZFM, …),
 • na listach dedykowanych kasom zapomogowo-pożyczkowych (Kadry i płace/KZP, ZFM, …).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. 2021 poz. 1666). Uwaga: Została zrobiona konwersja nazw praw PKZP na KZP, zatem autoryzowani partnerzy powinni zweryfikować czy dodane przez nich prawa związane dotychczas z PKZP, działają poprawnie.

Oświadczenia i wnioski

Dodaliśmy nowy wydruk Oświadczenie – PIT-3, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Jest to druk PIT-3 w wersji 8, który stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 01.01.2023 r. PIT-3 to oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

GUS

Zaktualizowaliśmy wydruk Zestawienie Z-03. Zgodnie ze wzorem w polu 1 zamiast „Symbol PKD 2007” będzie widoczny „Numer identyfikacyjny – REGON”. Raport dostępny jest z list kadrowych w sekcji „GUS”.

KZP, ZFM

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. 2021 poz. 1666), rachunkowość KZP ma być prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości. W związku z powyższym umożliwiliśmy synchronizację elementów wynagrodzenia związanych z funduszami pożyczkowymi pomiędzy bazą kadrowo-płacową (baza źródłowa), a bazą do księgowania dokumentów dotyczących kas zapomogowo-pożyczkowych (baza docelowa). Dokument PK w bazie docelowej będzie się tworzył po zatwierdzeniu listy płac w bazie źródłowej tylko dla tej listy, na której występuje przynajmniej jeden element wynagrodzenia, który na definicji na zakładce „Dodatkowe” w polu „Zakres danych” ma wskazaną nazwę funduszu pożyczkowego, który podlega synchronizacji. Listy płac będą tylko w bazie źródłowej, natomiast w bazie docelowej tylko dokumenty PK. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38191. Uwaga: Zalogowanie się do bazy źródłowej i bazy docelowej oraz dokonanie powyższych operacji będzie możliwe, jeżeli w obydwu bazach operator będzie miał zgodne loginy i hasła.

KZP, ZFM

Umożliwiliśmy synchronizację elementów związanych z funduszami pożyczkowymi pomiędzy bazami. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Ogólne dodaliśmy sekcję „Synchronizacja” umożliwiającą wskazanie funduszy pożyczkowych, które mają podlegać synchronizacji, tak aby do bazy docelowej (księgowej) były pobierane elementy płacowe dotyczące tylko wybranych funduszy. W sekcji „Synchronizacja” znajdują się następujące parametry:

 • „Rodzaj bazy”, który służy do określenia charakteru danej bazy oraz może przyjmować następujące wartości:
  • Nie dotyczy – wartość domyślna,
  • Docelowa – baza docelowa to taka w której będą księgowane elementy płacowe dotyczące funduszy pożyczkowych, wskazanie tej opcji spowoduje pojawienie się parametru „Baza źródłowa KZP”,
  • Źródłowa – baza źródłowa to taka w której znajdują się fundusze pożyczkowe oraz naliczenia płacowe, wskazanie tej opcji spowoduje pojawienie się parametrów „Baza docelowa KZP” i „Fundusze pożyczkowe podlegające synchronizacji” oraz sekcji „Pieczątka KZP”,
 • „Baza źródłowa KZP” – parametr dostępny, gdy w polu „Rodzaj bazy” wskazana jest opcja „Docelowa”, parametr „Baza źródłowa KZP” służy do wskazania bazy źródłowej KZP, czyli takiej w której znajdują się fundusze pożyczkowe oraz naliczenia płacowe,
 • „Baza docelowa KZP” – parametr dostępny, gdy w polu „Rodzaj bazy” wskazana jest opcja „Źródłowa”, parametr „Baza docelowa KZP” służy do wskazania bazy docelowej KZP, czyli takiej w której będą księgowane elementy płacowe dotyczące funduszy pożyczkowych,
 • „Fundusze pożyczkowe podlegające synchronizacji” – parametr dostępny, gdy w polu „Rodzaj bazy” wskazana jest opcja „Źródłowa”, parametr „Fundusze pożyczkowe podlegające synchronizacji” umożliwia wskazanie funduszy pożyczkowych, które mają podlegać synchronizacji.

Uwaga: Do bazy docelowej KZP będą pobierane te elementy wynagrodzenia, które na definicji elementu na zakładce „Dodatkowe” w parametrze „Zakres danych” mają wskazaną definicję funduszu pożyczkowego, która została wybrana jako podlegająca synchronizacji w parametrze „Fundusze pożyczkowe podlegające synchronizacji”.

Praca Zdalna

Dodaliśmy nowy element wynagrodzenia „Ekwiwalent za pracę zdalną”, który należy do rodzaju „Dodatek”. Element wynagrodzenia „Ekwiwalent za pracę zdalną” jest domyślnie zablokowany. Kwota ekwiwalentu będzie wyliczana na podstawie mnożnika stawki z konfiguracji oraz ilości godzin przepracowanych w strefie czasu pracy „Praca zdalna” (ewentualnie ilość godzin można wprowadzić w parametrze w samym dodatku). W tym celu w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace dodaliśmy nową zakładkę „Praca Zdalna” wraz z sekcją „Praca zdalna” oraz parametrem „Stawka za 1h pracy zdalnej”. Stawka domyślnie ustawiona jest jako 0. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38192.

KZP, ZFM

W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Definicje KZP, ZFM, … na dostępnych, standardowych definicjach funduszy pożyczkowych „KZP” oraz „ZFM”, na zakładce „Rozliczenia i żyranci” w sekcji „Żyranci” zmieniliśmy ustawienie parametru „Żyrantem dla pożyczki może być”. Dotychczas wskazana tam była opcja „Tylko członek funduszu”, obecnie będzie „Każdy pracownik”. Również podczas dodawania nowej definicji funduszu pożyczkowego, parametr „Żyrantem dla pożyczki może być” będzie przyjmował domyślną wartość „Każdy pracownik”. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. 2021 poz. 1666 – art. 35 punkt 4). Uwaga: Natomiast na utworzonych wcześniej, niestandardowych definicjach funduszy pożyczkowych, ustawienie parametru „Żyrantem dla pożyczki może być” pozostanie niezmienione.

Badania lekarskie

Zaktualizowaliśmy podstawy prawne w wydruku Skierowanie na badania lekarskie. Raport jest dostępny z poziomu list kadrowych w sekcji „Dokumenty”.

Podstawa zasiłku

Zaktualizowaliśmy wydruk Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3). Raport dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności. Dodatkowo w sekcji wydruku „Informacja o pracowniku” poprawiliśmy wykazywanie daty, od której pracownik zatrudniony jest w danym wymiarze etatu. Dotychczas mogło dojść do nieprawidłowego wykazania tej daty, jeżeli kartoteka pracownika była aktualizowana bez zmiany wymiaru etatu.

KZP, ZFM

W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Ogólne dodaliśmy sekcję „Pieczątka KZP”, która umożliwia uzupełnienie danych dotyczących kasy zapomogowo-pożyczkowej. Sekcja „Pieczątka KZP” jest dostępna, gdy w parametrze „Rodzaj bazy” wskazana jest opcja „Źródłowa”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pisma składane przez KZP w postaci papierowej lub elektronicznej, a także informacje na stronie internetowej KZP, o ile KZP ją prowadzi, powinny zawierać nazwę KZP, numer REGON nadany KZP oraz jej siedzibę i adres ze wskazaniem nazwy pracodawcy, u którego została utworzona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. 2021 poz. 1666 – art. 4).

KZP, ZFM

Udostępniliśmy na licencji księgowej w konfiguracji zakładkę Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Ogólne. Funkcjonalność umożliwia synchronizację elementów wynagrodzenia związanych z funduszami pożyczkowymi pomiędzy bazą kadrowo-płacową (baza źródłowa), a bazą do księgowania dokumentów dotyczących kas zapomogowo-pożyczkowych (baza docelowa). Powyższa zakładka zawiera sekcje „Ogólna” oraz „Synchronizacja” wraz z parametrem „Rodzaj bazy”. Dla bazy służącej do księgowania w parametrze „Rodzaj bazy” należy wskazać opcję „Baza docelowa”. Takie ustawienie spowoduje pojawienie się parametru „Baza źródłowa KZP”, w którym wskazujemy bazę kadrowo-płacową.

KZP, ZFM

Dostosowaliśmy wydruki dostępne z poziomu listy Kadry i płace/KZP, ZFM, …/KZP, ZFM, … do zmian związanych z kasami zapomogowo-pożyczkowymi. Jeżeli w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Ogólne w sekcji „Synchronizacja” w parametrze „Rodzaj bazy” zostanie wybrana opcja „Źródłowa” oraz w sekcji „Pieczątka KZP” zostaną uzupełnione dane dotyczące KZP to na powyższych wydrukach dane do nagłówka będą pobierane z sekcji „Pieczątka KZP”. Natomiast w pozostałych przypadkach dane do raportów dostępnych z poziomu listy Kadry i płace/KZP, ZFM, …/KZP, ZFM, … będą pobierane tak jak dotychczas, czyli z konfiguracji z zakładki Firma/Nazwa i adres.

KZP, ZFM

Dostosowaliśmy wydruki dostępne z poziomu listy Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Pożyczki do zmian związanych z kasami zapomogowo-pożyczkowymi. Jeżeli w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Ogólne w sekcji „Synchronizacja” w parametrze „Rodzaj bazy” zostanie wybrana opcja „Źródłowa” oraz w sekcji „Pieczątka KZP” zostaną uzupełnione dane dotyczące KZP to na powyższych wydrukach dane do nagłówka będą pobierane z sekcji „Pieczątka KZP”. Natomiast w pozostałych przypadkach dane do raportów dostępnych z poziomu listy Kadry i płace/KZP, ZFM, …/Pożyczki będą pobierane tak jak dotychczas, czyli z konfiguracji z zakładki Firma/Nazwa i adres.

Praca Zdalna

Dodaliśmy nowy element wynagrodzenia „Ryczałt za pracę zdalną”, który należy do rodzaju „Dodatek”. Element będzie naliczany proporcjonalnie do wymiaru etat oraz będzie pomniejszany proporcjonalnie za nieobecności (w tym ZUS-owskie) oraz ilość godzin przepracowanych w strefie „Praca zdalna okazjonalna”. Element wynagrodzenia „Ryczałt za pracę zdalną” jest domyślnie zablokowany. Dodatkowo w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Praca Zdalna dodaliśmy w sekcji „Praca zdalna” wskaźnik „Stawka msc ryczałtu za pracę zdalną” służący do wprowadzenia stawki miesięcznej, która będzie brana do wyliczenia ryczałtu za pracę zdalną.

Księgowość

Pozostałe

Poprawiliśmy błąd występujący podczas użycia czynności „Pobierz dane firmy z GUS” dostępnej w konfiguracji w sytuacji, kiedy w pobieranych danych w części dotyczącej PKD było więcej niż 255 znaków. Po zmianach błąd nie występuje, pobierają się wszystkie kody PKD firmy.

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy błąd powodujący błędne przenoszenie wartości składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne przy użyciu czynności „Generuj XML do aktywnego PDF” dla deklaracji PIT-28. Po zmianach do pozycji P_97 i P_104 przenoszone są wartości pochodzące z odpowiednich pól formularza zaliczki na podatek ryczałtowy „DoRozliczeniaSpoleczne” oraz „DoRozliczeniaZdrowotne” z ostatniego miesiąca danego okresu obrachunkowego.

Deklaracja VAT-9M

W konfiguracji programu dodaliśmy definicję deklaracji dla deklaracji VAT-9M. Nowa definicja umożliwia konfigurację elementów właściwych dla deklaracji o typie VAT9M i jest dostępna z poziomu: Narzędzia/Opcje/Ogólne/Definicje deklaracji.

Sprawozdania finansowe

Poprawiliśmy błąd powodujący generowanie pustej strony na wydruku sprawozdania finansowego. Błąd występował w przypadku utworzonego sprawozdania dla jednostki małej z dołączonym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat w wersji porównawczej. Pusta strona na wydruku pojawiała się pomiędzy bilansem, a RZiS. Po zmianach błąd nie występuje.

Deklaracje PIT

Zaktualizowaliśmy strukturę XML e-Deklaracji PIT-28 do wersji 25 obowiązującej dla rozliczeń roku 2022. Mechanizm umożliwia przygotowanie danych do rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-28 w formie eksportu plików XML o strukturze e-Deklaracji. Dane mogą zostać zaczytane do programów korzystających ze struktury XML e-Deklaracji oraz docelowo do formularzy udostępnianych w wersji eForms przez Ministerstwo Finansów. Opcja dostępna jest z poziomu zaliczek na podatek dochodowy za pomocą czynności „Generuj XML do aktywnego PDF”.

Deklaracje CIT

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2022 poz. 2587) udostępniliśmy możliwość przygotowania deklaracji CIT-CSR, która dedykowana jest podatnikom korzystającym z możliwości dodatkowego odliczenia kosztów poniesionych na działalność sportową i kulturalną. Nową deklarację dodaje się za pomocą czynności „Nowy(CIT-CSR(1))” na dedykowanej liście Księgowość/Deklaracje/CIT-CSR. Dla deklaracji udostępniliśmy również wydruk CIT-CSR, a po zatwierdzeniu deklaracji możliwość wygenerowania e-Deklaracji, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Deklaracje PIT

Zaktualizowaliśmy struktury XML e-Deklaracji PIT: PIT-36(30) oraz PIT-36L(19) obowiązujące dla rozliczeń roku 2022. Mechanizm umożliwia przygotowanie danych do rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-36 oraz PIT-36L w formie eksportu plików XML o strukturze e-Deklaracji. Dane mogą zostać zaczytane do programów korzystających ze struktury XML e-Deklaracji oraz docelowo do formularzy udostępnianych w wersji eForms przez Ministerstwo Finansów. Opcja dostępna jest z poziomu zaliczek na podatek dochodowy za pomocą czynności „Generuj XML do aktywnego PDF”.

Ewidencja dokumentów

Wprowadziliśmy mechanizmy umożliwiające księgową obsługę kas zapomogowo – pożyczkowych (KZP) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U.2021.0.1666), które wchodzą w życie 11 kwietnia 2023. W konfiguracji Kadry i Płace/KZP,ZFM/Ogólne została udostępniona możliwość określenia rodzaju bazy oraz wskazania bazy źródłowej KZP (czyli takiej w której prowadzona jest kadrowo-płacowa obsługa firmy) z której będą pobierane dane dotyczące księgowania elementów związanych z KZP. Po zatwierdzeniu listy płac z elementami wynagrodzenia powiązanymi z funduszami pożyczkowymi w bazie docelowej (czyli takiej, w której jest prowadzona księgowość KZP), powstanie dokument Polecenie księgowania będący podstawą zaksięgowania danych. Księgowanie odbywa się na podstawie opisów analitycznych przygotowanych mechanizmem schematu podziałowego. Dzięki schematowi podziałowemu do bazie docelowej kopiowane są również kartoteki pracowników w zakresie niezbędnym do zaksięgowania zapisów na kontach słownikowych. W materiałach wdrożeniowych dostępnych dla Autoryzowanych Partnerów znajduje się przykład schematu podziałowego, który może być dalej rozbudowywany i dostosowywany do potrzeb konkretnego wdrożenia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38186.

JPK

Dla plików JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2) poprawiliśmy pobieranie danych do pola „KodKrajuNadaniaTIN” dla wierszy sprzedaży i zakupu w przypadku NIP-u bez kodu kraju, zaczynającego się od litery, po której występuje cyfra. Dotychczas w takiej sytuacji pierwsze dwa znaki numeru VAT przenoszone były do pola „KodKrajuNadaniaTIN”, a pozostała część do pola: „NrKontrahenta”/”NrDostawcy”, co powodowało niezgodność pliku JPK ze schemą ze względu na nieprawidłowy kod kraju. Aktualnie do pola „KodKrajuNadaniaTIN” trafiają znaki będące literami.

Deklaracja CIT-8E

Zaktualizowaliśmy formularze, wydruki i schematy e-Deklaracji dla deklaracji CIT-8E do wersji 3 oraz załącznika CIT-EZ do wersji 3. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Nowe formularze mają zastosowanie dla dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Deklaracje CIT

Dodaliśmy nową deklarację CIT-RB, którą składa się w celu dopełnienia obowiązków informacyjnych o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację za rok podatkowy. Umożliwiliśmy wydruk, przygotowanie e-deklaracji oraz wysyłkę na serwery Ministerstwa Finansów. Informacja stanowi podstawę do skorzystania z dodatkowego odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację i jest rozpatrywana łącznie z zeznaniami: CIT-8 i CIT-8AB. Termin złożenia to koniec trzeciego miesiąca następnego roku (art. 27 ust. 1 ustawy).

Deklaracje VAT

Udostępniliśmy nową deklarację VAT-8 przeznaczoną dla podatników, o których mowa w art. 15 ustawy, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy – zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Nową deklarację dodaje się za pomocą czynności „Nowy(VAT-8(11))” na dedykowanej liście Ewidencja dokumentów/Deklaracja VAT-8. Dla deklaracji udostępniliśmy również wydruk VAT-8, a po zatwierdzeniu deklaracji możliwość wygenerowania e-Deklaracji, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Dokumenty Ewidencji

Na wydruku noty korygującej w polach treść korygowana i treść prawidłowa uwzględniliśmy wyświetlanie tekstu od nowego akapitu wpisanego na formularzu noty. Do tej pory mimo wpisania tekstu w kolejnej linii na formularzu noty, tekst na wydruku noty prezentowany był w tej samej linii.

Rejestr VAT

Wprowadziliśmy możliwość zablokowania niewykorzystywanych Parametrów rozliczeń. Opcja dostępna jest na formularzu Parametry rozliczeń (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Parametry rozliczeń).

Deklaracja VAT-7

Dla deklaracji VAT-7(22) dodaliśmy obsługę kwot elementów VAT przeliczonych przez współczynnik i prewspółczynnik wybrane w Parametrach rozliczeń. Dodatkowo na deklaracji została udostępniona zakładka „Parametry rozliczeń”, na której prezentowane są wartości kwot: „VAT w koszty (działalność”) oraz „VAT w koszty (odliczenia)” ustalone w oparciu o wskazane na elementach VAT parametry. Wartości elementów VAT, przeliczone przez parametry, pobierane są również do części ewidencyjnej pliku JPK_V7(2).

Praca na wielu bazach

Przygotowaliśmy mechanizmy umożliwiające przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7 dla grupy VAT. Rozwiązanie obejmuje dwa elementy – przygotowanie zbiorczej deklaracji VAT-7(22) oraz przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7(2), który po podpisaniu powinien zostać wysłany w imieniu całej grupy VAT przez przedstawiciela grupy. Zbiorcza deklaracja VAT-7(22) oraz zbiorczy plik JPK_V7(2) przygotowywane są w bazie przedstawiciela grupy VAT poprzez scalenie przygotowanych wcześniej we wszystkich bazach, które wchodzą w skład grupy, wewnętrznych deklaracji VAT-7 i JPK_V7. Rozwiązanie wymaga odpowiedniego skonfigurowania bazy członków grupy oraz bazy przedstawiciela.

 • W bazie członka należy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Podmioty powiązane zdefiniować powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT) oraz na zakładce Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracje VAT-podstawowe wskazać Źródło danych VAT: Standard (Rejestr VAT).
 • W bazie przedstawiciela należy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Firma/Podmioty powiązane zdefiniować powiązania występujące w grupie (Rodzaj powiązania: VAT, Rola: Jednostka nadrzędna, Członek grupy VAT, Przedstawiciel grupy VAT) oraz wskazać odpowiadające poszczególnym podmiotom bazy; na zakładce Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracje VAT-podstawowe wybrać Źródło danych VAT: „Deklaracje wg powiązań lub rejestr VAT” oraz na tej samej zakładce w sekcji: „Indywidualny numer rachunku bankowego dla płatności podatków” wskazać rachunek dla grupy VAT.

W pierwszej kolejności należy przygotować dane wewnętrzne we wszystkich bazach wchodzących w skład grupy. W bazach członków oraz w bazie przedstawiciela należy przygotować i zatwierdzić deklarację VAT-7. Taka deklaracja będzie miała nowe oznaczenie widoczne na zakładce Ogólne deklaracji – Przeznaczenie: Wewnętrzna. Dodatkowo należy w tych bazach przygotować wewnętrzny plik JPK wskazując na formatce generowania pliku Źródło danych: Dokumenty aplikacji oraz Zakres danych: Dane ewidencyjne. Wewnętrzna deklaracja oraz wewnętrzny plik JPK_V7 są wykorzystywane wyłącznie do przygotowania kompletnego pliku JPK_V7 dla całej grupy VAT w bazie przedstawiciela i nie należy ich wysyłać do Urzędu Skarbowego.
Po przygotowaniu danych wewnętrznych możliwe jest przygotowanie zbiorczej deklaracji i pliku JPK_V7 w bazie przedstawiciela. W bazie przedstawiciela należy przygotować deklarację VAT-7(22) wskazując dla niej na zakładce Ogólne Przeznaczenie: Sprawozdawcza, a następnie ją zatwierdzić. Deklaracja zostanie wyliczona na podstawie deklaracji wewnętrznych z powiązanych baz członków grupy oraz z bazy przedstawiciela. Następnie należy przygotować plik JPK_V7 dla całej grupy. W tym celu na formatce generowania pliku konieczne jest wybranie opcji Źródło danych: Według powiązań. Do zbiorczego pliku JPK_V7 do części deklaracyjnej zostaną pobrane dane z deklaracji sprawozdawczej, natomiast do części ewidencyjnej zostaną scalone dane z JPK_V7 wewnętrznych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38187.

Ewidencja dokumentów

Dostosowaliśmy wyliczanie procedury VAT TP do okresu obowiązywania powiązania. Aktualnie procedura VAT TP wyliczy się, jeżeli data operacji (dostawy) zawiera się w okresie obowiązywania powiązania. Ponadto algorytm standardowy procedury uwzględnia zarówno powiązania wprowadzone dla całej firmy w konfiguracji Firma/Podmioty powiązane jak i powiązania wprowadzone na analogicznej zakładce w konfiguracji Oddziału dla instalacji wielofirmowych w jednej bazie.

Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wydruk „Zestawienie do deklaracji PIT-36L” do zmian w zasadach rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujących od 1 lipca 2022 roku. Wydruk dostępny jest z listy Księgowość/Deklaracje/Zaliczka PIT liniowo. Roczny limit odliczenia od postawy opodatkowania zapłaconej składki zdrowotnej w 2022 roku wynosi 8700 zł.

Deklaracja VAT-UE

Poprawiliśmy pobieranie nazwy firmy do deklaracji VAT-UE dla podatnika niebędącego osobą fizyczną, w przypadku uzupełnionego w konfiguracji programu: Ewidencja VAT/Deklaracje VAT – podstawowe pola „Dane podatnika”. W takiej sytuacji do deklaracji VAT-UE jako nazwa firmy była pobierana nazwa z konfiguracji programu: Firma/Nazwa i adres z pola „Nazwa”. Aktualnie w pierwszej kolejności do deklaracji VAT-UE jako nazwa firmy pobierana jest wartość z pola „Dane podatnika”, a w przypadku, gdy pole to jest nieuzupełnione, pobierana jest wartość z pola „Nazwa”.

Deklaracja CIT-8

W związku z opublikowaniem z datą 09.03.2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji CIT-8(32), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8(32). Zgodnie z objaśnieniami wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2022 r.

Deklaracja CIT-8E

W związku z opublikowaniem z datą 09.03.2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML e-Deklaracji CIT-8E(2), tj. wersji 2-0E, zaktualizowaliśmy strukturę e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8E(2). Zgodnie z objaśnieniami wzór dotyczy dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Handel

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy przenoszenie płatności w relacji handlowo magazynowej (FV-WZ) w przypadku, gdy dokument magazynowy posiada włączony plan spłat. Dotychczas pobierane były domyślne wartości z karty kontrahenta, mimo zmiany sposobu zapłaty na dokumencie nadrzędnym.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy agregację pozycji w relacji o typie Produkcyjne surowce. Dotychczas, gdy dokumenty RWP były wystawiane na dwa te same surowce występujące na dwóch operacjach lub gdy wystawiano RWP zbiorcze do dwóch zleceń produkcyjnych, to pojawiał się błąd przeliczania jednostek.

Kontrahenci

Dostosowaliśmy logikę wyliczania pola Kontrahent jest powiązany z: lt;nazwa firmygt; na zakładce Powiązania w karcie kontrahenta do nowych zmian wynikających z powiązywania kontrahenta do danych firmy (Opcje/Firma/Podmioty powiązane) lub oddziałów firmowych (instalacje wielofirmowe). Zmiany zostały również uwzględnione w algorytmie wyliczania procedury VAT TP = Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy na dokumentach handlowych oraz ewidencji.

Zestawienia obrotów

Dla zestawienia 'Sprzedaż wg kontrahentów’ poprawiliśmy wczytywanie danych. Obecnie, do drukowanego raportu wczytują się wszystkie dane spełniające warunki filtrów.

Wydruki dokumentów

Wprowadziliśmy zmianę dot. umieszczenia logo firmy na wydrukach dokumentów. Od teraz będzie ono wyświetlane na samej górze wydruku.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy podpowiadanie ilości w oknie pośrednim, gdy RW/WZ (z ustawieniem parametrów 'Kopiowana lub dozwolona ilość towaru’ na 'Do ilości stanu’ na def. dokumentu oraz z 'Zasoby z nadrzędnego’ na 'Tak’ na def. relacji) powstaje w relacji do PW/PZ. Obecnie podpowiadana jest ilość zasobu z dokumentu przyjęcia, nawet jeśli 'Ilość dostępna’ jest większa.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy mechanizm wskazywania zasobów na dokumencie rozchodowym. Do tej pory, jeśli istniało kilka dokumentów przychodowych z tym samym towarem, a chcieliśmy na dokumencie WZ 2 (z ustawionym momentem operacji Na bieżąco, gdy dokument w buforze) wybrać ten towar z różnym wskazaniem dostaw to pojawiał się komunikat: „Stan ujemny… w magazynie…”.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy błąd występujący podczas wystawiania dokumentów wydań/przyjęć opakowań (WO, PO) z włączonym planem spłat. Do tej pory, podczas dodawania pozycji na dokumentach opakowań z takim ustawieniem pojawiał się błąd: „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”.

KSeF

Poprawiliśmy działanie wysyłki oraz sprawdzanie statusu wielu faktur KSeF za jednym razem. Dotychczas w obu przypadkach pojawiał się błąd o kodzie 429.

Praca hybrydowa

Praca hybrydowa

Wprowadziliśmy zmiany dotyczące wyboru miejsca pracy w funkcjonalności rejestracji czasu pracy. Funkcjonalność włączana jest poprzez zaznaczenie w ustawieniach konfiguracyjnych (Opcje/Praca hybrydowa/Definicje rejestracji czasu pracy) parametru Wybór miejsca pracy. Po jego zaznaczeniu na formularzu rejestracji czasu pracy dostępne jest pole Adres. Wyświetlane miejsca pracy pochodzą z trzech miejsc w programie:

 1. Lokalizacji firmy dostępnej w ustawieniach konfiguracyjnych (Opcje/Firma/Lokalizacje)
 2. Lokalizacji pracy zdalnej dostępnej w formularzu Pracownika (Kadry i płace/Kadry/Pracownicy/Kadry/Lokalizacje pracy zdalnej)
 3. Lokalizacji oddziału, do której przypisany jest pracownik

W Lokalizacji pracy zdalnej dostępnej w formularzu pracownika dostępne jest pole Okres. Pozwala on na ustalenie w jakim okresie czasu pracownik będzie mógł wybrać daną lokalizację rejestrując czas pracy. Rozwiązanie to pozwoli na dostosowanie funkcjonalności rejestracji czasu pracy zdalnej do obowiązujących przepisów prawnych.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Sprawozdanie o terminach zapłaty

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893), która została ogłoszona 23 listopada 2022, wprowadzono następujące zmiany wynikające z obowiązków sporządzania sprawozdania.

 1. Przekazanie sprawozdania powinno nastąpić w terminie do 30 kwietnia roku bezpośrednio następującego po roku, w którym indywidualne dane podatnika zostały podane do publicznej wiadomości (sprawozdanie za 2022 r. do 2 maja 2023 r.).
 2. Wyłączenie z obowiązku raportowania podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi oraz podatkowych grup kapitałowych
 3. W zakresie transakcji w sprawozdaniu nie uwzględnia się:
  • transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej
  • świadczeń pieniężnych, dla których upłynął termin przedawnienia.
 4. W zakresie danych zmianie uległ sposób prezentacji transakcji:
  • wartości świadczeń spełnionych i otrzymanych – w sprawozdaniu należy wykazać ogólną wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w terminie określonym w umowie, a gdy termin umowny będzie niezgodny z ustawowym – w odniesieniu do maksymalnego terminu ustawowego. Do tej pory należało raportować te świadczenia w terminach liczonych od dnia wystawienia faktury w ramach poszczególnych przedziałów czasowych,
  • wartości świadczeń nieotrzymanych i niespełnionych – w sprawozdaniu należy wykazać te świadczenia z podaniem terminu opóźnienia liczonego od przekroczenia terminu określonego w umowie, dodatkowo w ramach poszczególnych przedziałów czasowych wraz z udziałem procentowym przypadającym na każdy przedział czasowy.

W systemie został udostępniony raport umożliwiający przygotowanie danych wymaganych w sprawozdaniu wraz z dodatkową analizą szczegółową. Wydruk o nazwie „Sprawozdanie o terminach zapłaty (od 2022)” znajduje się na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów.

Płatność

Umożliwiliśmy zbiorczą zmianę terminu dla płatności. Na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Zobowiązania i należności oraz na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów została dodana czynność „Zmień termin – zbiorczo” dzięki której termin płatności można zmienić (wydłużyć lub skrócić) o wskazaną ilość dni lub na konkretną datę.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Dodaliśmy nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: „e-wniosek o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej”. Wniosek oparty jest o ścieżkę przepływu „Pracownik – Przełożony”. Pracownik podczas składania e-wniosku ma możliwość wyboru zatwierdzonego wcześniej wniosku z dzisiejszym lub przyszłym okresem pracy zdalnej. W ramach „e-wniosku o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej” pracownik ma możliwość zmiany okresu pracy zdalnej lub anulowania całego okresu pracy zdalnej.

e-wnioski

Poprawiliśmy działanie wyświetlania wniosków w pulpitach w zakładce Ogólne/Wnioski. Na poziomie budowania „view” zostały odrzucone powiadomienia, które w bazie danych nie miały powiązania z samym wnioskiem oraz samym procesem workflow, które je obsługiwał.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Księgowość

Umożliwiliśmy realizację wydruku „Zaliczka podatku zryczałtowanego” w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego, na liście Księgowość/Podatek dochodowy. Dotychczas na tej liście były już dostępne wydruki „Zaliczka podatku zryczałtowanego do 2021” oraz „Zaliczka podatku zryczałtowanego do 31.05.2022”.

Pulpit Kierownika

Zestawienia Czasu Pracy

W zakładce Pulpit kierownika/Czas pracy i nieobecności/Zestawienia czasu pracy dodaliśmy nowe definicje zestawień:

 • „Czas pracy – edycja” – prezentuje kalendarz „Czas pracy” pracownika,
 • „Plan pracy – edycja” – prezentuje kalendarz „Norma czasu pracy” pracownika.

Dane możemy filtrować wg:

 • Zakresu czasu – dostępne wartości: dzienny, tygodniowy, miesięczny,
 • Pracownika,
 • Jednostki organizacyjnej.

Nowe zestawienia umożliwiają kierownikowi wprowadzenie zmian w kalendarzach podwładnych pracowników. Zmiany możemy wprowadzić w wybranym dniu lub sumarycznie korzystając z sekcji „Wstaw serię”. Zestawienia uwzględniają również indywidualne kalendarze pracowników dla umów B2B oraz APT. Informację czy kalendarz dotyczy umowy o pracę czy umowy zewnętrznej odczytamy w polu „Umowa”.

Wersja platynowa

Wersja multi

Pulpit Kierownika

Oceny

Poprawiliśmy wyświetlanie listy Pulpit kierownika/Oceny/Arkusze ocen Podwładni. Dotychczas w przypadku bardzo dużej liczby podwładnych wyświetlenie przez kierownika listy mogło zakończyć się komunikatem: „Wystąpił błąd wykonania zapytania SQL przez serwer bazy danych…” lub zawieszeniem sesji. Aktualnie lista w Pulpicie Kierownika wyświetla się poprawnie.

Umowy

Dodaliśmy w Pulpicie kierownika nową zakładkę Pulpit kierownika/Umowy/Umowy B2B, APT. Zakładka prezentuje listę umów B2B i APT podległych kierownikowi pracowników. Na liście prezentowane są dane z sekcji „Ogólne” oraz „Nazwa” i „Okres” z sekcji „Informacje do rozliczenia”. Dodatkowo w konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR zaznaczając parametr „W pulpicie kierownika wyświetlaj zestawienia realizacji dla umów zewnętrznych” na „TAK” udostępnimy kierownikowi zakładkę „Zestawienia realizacji” z możliwością wprowadzania rozliczeń pracownikom. Uwaga: Zakładka „Umowy B2B, APT” będzie od razu widoczna w istniejących bazach. W celu jej ukrycia należy zablokować na prawach jej widoczność dla odpowiednich operatorów.

Pulpit Pracownika

Umowy

Dodaliśmy w Pulpicie pracownika nową zakładkę Pulpit pracownika/Umowy/Umowy B2B, APT. Zakładka prezentuje listę umów B2B i APT pracownika. Na liście prezentowane są dane tylko do odczytu w zakresie dostępnym w sekcji „Ogólne”,” Informacje do rozliczenia” oraz „Zestawienia realizacji” danej umowy. Sekcja „Zestawienie do realizacji” prezentowana jest jeżeli na formularzu umowy zewnętrznej w zakładce „Ogólne” zaznaczony jest parametr „Wg zestawień” na „TAK”.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.3.11 z dnia 10.03.2023

2212.3.11.svg

Wersja srebrna/złota

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Pozostałe

Kadry i Płace

RCP
RCP

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy ograniczenie składki zdrowotnej na wypłatach korygujących naliczanych poprzez oznaczenie do przeliczenia. Przykładowo po zmianie stawki wynagrodzenia na wypłacie korygującej naliczanej w kolejnym miesiącu, składka zdrowotna była niewłaściwie ograniczana do wysokości podatku.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik od całości wynagrodzenia ma naliczane 50% koszty uzyskania, jednocześnie jest uczestnikiem PPK i ma naliczany przychód od składki pracodawcy wg daty wypłaty oraz ma naliczane dwie wypłaty za dany okres. W takiej sytuacji na drugiej wypłacie występowało nieprawidłowe ograniczenie składki zdrowotnej. Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej również w przypadku, gdy na wypłacie był naliczany element opodatkowany, ale nieoskładkowany oraz wynagrodzenie chorobowe. Wówczas element ten był nadmiarowo uwzględniony w wyliczeniu ograniczenia składki zdrowotnej.

Ulga podatkowa

Poprawiliśmy naliczanie ulgi podatkowej dla zleceniobiorcy. W przypadku kiedy na elemencie rozliczającym umowę, w polu „Zaliczka podatku (podatek)” wybrana była opcja „Naliczać wg skali podatkowej”, to mimo zaznaczenia w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” mnożnika 0, ulga na wypłacie była naliczana.

Ulga podatkowa

Poprawiliśmy naliczanie ulgi podatkowej. W przypadku, gdy pracownik miał dwie wypłaty w miesiącu, w tym jedna była naliczana po ustaniu zatrudnienia to na pierwszej wypłacie ulga naliczała się poprawnie, natomiast na wypłacie liczonej po ustaniu zatrudnienia, ulga nieprawidłowo była dodawana do naliczonej zaliczki na podatek.

Ulga podatkowa

Poprawiliśmy wyliczanie ulgi podatkowej w sytuacji, kiedy w jednym miesiącu występowała wypłata z etatu oraz z umowy cywilnoprawnej. W tym przypadku nieprawidłowo na drugiej wypłacie naliczona była ulga, co skutkowało przekroczeniem kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w danym miesiącu.

PPK

Poprawiliśmy działanie workera „Kwalifikacja Autozapis”, tak aby sprawdzał datę końca zatrudnienia oraz podleganie ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Dotychczas dla pracownika zwolnionego z uzupełnioną datą rezygnacji z dokonywania wpłat składek PPK, worker „Kwalifikacja Autozapis” zwracał wartość „Tak”, a powinien zwracać „Nie”.

Handel

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy dołączanie dokumentów nadrzędnych (FZAL) do podrzędnych (FV). W sytuacji, gdy dokument podrzędny (FV) posiadał równolegle nadrzędny dokument (ZO), to w chwili przyłączania faktury zaliczkowej nie dochodziło do rozliczenia zaliczki. Dodatkowo, ustawienie parametru relacji Sposób przenoszenia pozycji na Nie przenosi pozycji nie blokowało przenoszenia pozycji na fakturę końcową, co również zostało poprawione.

Wersja multi

HTML

Obsługa błędów

Poprawiliśmy zwracanie informacji o błędach w serwisie Soneta.WebWCF. W przypadku błędów o charakterze systemowym (nie wynikającym z algorytmów biznesowych, ale np. błędy w komunikacji sieciowej pomiędzy serwerem Soneta.WebWCF i serwerem biznesowym) zwracany jest ogólny komunikat, nie pozwalający na identyfikację przyczyny błędu. W celu zdebugowania takich problemów należy w konfiguracji serwera Soneta.WebWCF (w pliku productsettings.json) ustawić wartość true dla parametrów ServiceBehavior:TokenService:IncludeExceptionDetailInFaults bądź ServiceBehavior:MethodInvokerService:IncludeExceptionDetailInFaults (w zależności od serwisu do którego się odwołujemy). Uwaga: ponieważ ustawienie tego parametru powoduje zwracanie szczegółów błędu wraz ze stosem, ustawienie to należy wykorzystywać tylko na potrzeby debugowania błędów. Nie należy pozostawiać go w instalacjach produkcyjnych.

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Pozostałe

Poprawiliśmy algorytm wyszukiwania dokumentów dodatkowych (DbTuple) z użyciem pól indeksowanych przy wykorzystaniu warunku (FieldCondition).Wprowadziliśmy także dodatkowe zabezpieczenia dla takiego wyszukiwania: system zgłosi wyjątek, jeśli wykorzystane pola o tej samej nazwie mają różne typy.

Kadry i Płace

RCP

Poprawiliśmy działanie czynności „Dodaj zapis” po wykonaniu operacji „Weryfikuj dane RCP” na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Dane z RCP. Dotychczas przy próbie wywołania operacji pojawiał się komunikat: „Operacja niedozwolona w obiekcie nieznajdującym się w tabeli”.

RCP

Poprawiliśmy działanie konwersji bazy danych w zakresie danych RCP. Dotychczas po wykonaniu konwersji bazy danych na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Dane RCP zdarzenia RCP wcześniej oznaczone jako „Zaimportowane” nieprawidłowo zostały oznaczone jako „Do zaimportowania”.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.3.10 z dnia 27.02.2023

2212.3.10.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

RCP

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Składka Zdrowotna

Poprawilismy ograniczenie składki zdrowotnej na wypłatach korygujących. Na wypłatach naliczanych z edycją miesiąca ZUS jako korekta z tytułu przekroczenia składek ZUS, składka zdrowotna niepoprawnie była ograniczana.

Koszty uzyskania przychodu

Poprawiliśmy naliczanie kosztów uzyskania przychodu na wypłacie naliczanej w miesiącu, w którym pracownikowi kończy się zatrudnienie, ale przed terminem zakończenia zatrudnienia. W powyższym przypadku jeżeli pracownik w kartotece w zakładce Kadry/Dane podatkowe miał ustawione podwyższone koszty uzyskania przychodu to na wypłacie naliczanej przed terminem zakończenia zatrudnienia liczyły się podstawowe koszty uzyskania przychodu, a powinny podwyższone.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczenia w przypadku, gdy pracownik ma wypłacaną wypłatę po ustaniu zatrudnienia. Dotychczas w sytuacji, gdy taka wypłata była na tyle niska, że pojawiło się ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek wg przepisów obowiązujących na dzień 31.12.2021 to ograniczenie było wyliczane z uwzględnieniem ulgi podatkowej 43,76 mimo, że zgodnie z nowymi przepisami taka ulga nie powinna być naliczona na tej wypłacie.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki obowiązujące od 01.03.2023 r. Wskaźniki znajdują się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Zajęcia wynagrodzenia w sekcji „Zajęcia wynagrodzenia”:

 • Wysokość kwoty wolnej należności niealimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 1125,26 zł;
 • Wysokość kwoty wolnej należności alimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 681,97 zł.

Podstawa prawna:

 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwoty świadczenia ratowniczego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 209).

Zaktualizowaliśmy również „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)”, który od 01.04.2023 r. przyjmuje wartość: 109,4%. Wskaźnik znajduje się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne w sekcji „Waloryzacja podstawy zasiłków”. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2023 r. (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 204).

Ulga podatkowa

Poprawiliśmy naliczanie ulgi podatkowej na wypłacie naliczanej po ustaniu zatrudnienia w miesiącu, w którym pracownikowi kończy się zatrudnienie. W powyższym przypadku jeżeli pracownik miał dwie wypłaty w miesiącu, w tym jedna była naliczona w okresie zatrudnienia, a druga po ustaniu zatrudnienia to wówczas na tej drugiej ulga była niepotrzebnie minusowana.

PPK

Poprawiliśmy wysyłkę mailem do pracowników wydruku Informacja o wznowieniu przekazywania wpłat do PPK. Dotychczas przy próbie wysyłki pojawiał się komunikat: „Określ adresata”.

Członkowie

Członkowie

Poprawiliśmy błąd polegający na wyświetlania niepoprawnych kwot zaległych składek na liście Członkowie zwyczajni. Błędne wyświetlanie dotyczyło składek, które w definicji ustawiony miały Miesięczny okres naliczania.

Handel

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy możliwość wystawiania dokumentów FV w relacji ZO->OO->FV. W sytuacji, gdy operator nie miał włączonego prawa do definicji dokumentu ZO, to w momencie zatwierdzania dokumentu FV pojawiał się komunikat z błędem: „Brak praw dostępu do danych” (w przypadku powyższej konfiguracji i korzystania z dodatku e-sklepy, należy zaktualizować dodatek do wersji 2212.0.0).

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy wyliczanie workerów dot. ilości rezerwowanej oraz dostępnej w oknie pośrednim (podczas tworzenia dokumentów w relacji). Do tej pory workery te wyświetlały puste pola.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy zatwierdzanie wielu dokumentów przez czynność Zatwierdź dokument w sytuacji, kiedy w numeracji użyte jest pole BuforNumer. Do tej pory zgłaszany był komunikat o istnieniu już innego zapisu z takim samym kodem EAN.

Wydruki dokumentów

W sytuacji, gdy w bazie występowały role operatorów z prawem Widoczne ceny zakupu ustawionym na Zakaz oraz za pomocą tych ról utworzono własne raporty dokumentów handlowych w kontekście różnych ról lub operatorów, to przy konwersji dochodziło do błędu z komunikatem „Wystąpił błąd inicjacji/konwersji: Konwersja raportów„. Poprawiliśmy konwersję i od tej pory problem nie występuje.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Przelewy

Poprawiliśmy błąd uniemożliwiający eksport przelewów z datą przyszłą. Błąd występował w przypadku konfiguracji z włączonymi mechanizmami weryfikującymi rachunek bankowy kontrahenta w serwisie Ministerstwa Finansów podczas przygotowania i eksportu przelewów z datą przyszłą. Po zmianach dla przelewów z datą przyszłą weryfikacja rachunku bankowego jest pomijana, w logu aplikacji pojawia się stosowna informacja, a eksport przelewów wykonywany jest bez błędu.

CRM

Transakcje

Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości zapisania formularza Zadania po usunięciu powiązania pomiędzy Zadaniem i Transakcją. Problem występował jeśli na formularzu Zadania w zakładce Dodatkowe usunęliśmy w polu Transakcja przypisaną wartość i próbowaliśmy zapisać wprowadzone zmiany.

Handel

Terminale płatnicze

Poprawiliśmy odłączanie operatora od terminala (w Opcjach), aby odłączenie jednego nie powodowało odłączania pozostałych operatorów przypisanych do danego terminala.

CRM

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości wyświetlenia widoku kalendarza Zadań/Zdarzeń/Zleceń serwisowych/Wypożyczeń, który pojawiał się po aktualizacji bazy do nowszej wersji systemu. Błąd wynikał z nadpisywania ustawień pól Nazwa i Opis dostępnych w sekcji Prezentacja danych w kalendarzu, w zakładce Prezentacja danych na definicji Zadania/Zdarzenia/Zlecenia serwisowego/Wypożyczenia.

Wersja multi

HTML

Konfiguracja

Poprawiliśmy działanie filtrowania adresów IP, z których użytkownicy mogą się logować do systemu. Zmiana obejmuje:

 • poprawę obsługi adresów zarówno w postaci IPv4 jak i IPv6
 • poprawę sprawdzania adresów IP w przypadku wyboru uprawnienia operatora podczas logowania

Systemowe

Interfejs użytkownika

Na listach podpowiedzi (lookup) dodaliśmy zabezpieczenie w przypadku wystąpienia wyjątku (wewnętrznego błędu w metodzie wyliczającej zawartość listy podpowiedzi). W przypadku wystąpienia takiego błędu w metodzie GetList program dotychczas zwracał domyślną listę podpowiedzi (której zawartość mogła nie odpowiadać rzeczywistym potrzebom w danym miejscu). Problem mógł się pojawić w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia kodu metody GetList. Obecnie w takim przypadku wyświetlany jest odpowiedni komunikat informujący o wystąpieniu błędu.

Pulpity HR

e-wnioski

Zmodyfikowaliśmy „e-wniosek o rezygnację z PPK” tak, aby można go było składać pomimo braku przynależności do PPK. Dotychczas jeżeli pracownik w kartotece w zakładce PPK/Ogólne nie miał uzupełnionego pola „Data zgłoszenia uczestnika” to podczas próby składania „e-wniosku o rezygnację z PPK” otrzymywał komunikat: „Nie przynależysz do PPK”. Obecnie taki komunikat już się nie pojawia i pracownik może złożyć wniosek. „E-wniosek o rezygnację z PPK” należy do kategorii wniosków „Związane z PPK”.

Wersja platynowa

Wersja standard

Kadry i Płace

RCP

Poprawiliśmy działanie czynności „Kopiuj oryginalne dane” na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Oryginalne dane RCP. Dotychczas przy próbie wywołania operacji pojawiał się komunikat: „Operacja niedozwolona w obiekcie nieznajdującym się w tabeli”.

Ulotka – opis zmian: do wersji 2212.3.8 z dnia 16.02.2023

2212.3.8.svg

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Kreator

Wersja multi

Handel

Pozostałe

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wydruk dokumentu handlowego, aby nie zawieszał się w przypadku opisu zawierającego więcej niż 60 wierszy.

Uprawnienia

Zmodyfikowaliśmy zapis praw do wydruków w taki sposób, aby były one niezależne od prawa Widoczne ceny zakupu (Handel/Dokument handlowy/Simple).

Kurierzy

Dla kurierów DHL, FedEx oraz UPS dodaliśmy usługę mailowego powiadomienia dla nadawcy o odbiorze przesyłki.

Kurierzy

Na dokumentach handlowych dodaliśmy nowe pole Uwagi, które będzie drukowane na etykietach.

Uprawnienia

Dodaliśmy nowe prawo Edycja pola blokada sprzedaży (CRM/Kontrahent/Simple). Za jego pomocą możliwe jest zablokowanie parametru Blokada sprzedaży na karcie kontrahenta.

Kurierzy

Dla kuriera GLS dodaliśmy możliwość sprawdzania statusu przesyłki oraz zaktualizowaliśmy transmisję danych.

Kurierzy

Poprawiliśmy wyświetlanie etykiet ZPL (przycisk był nieaktywny). Dodatkowo dla GLS dodaliśmy opcję drukowania etykiet w formacie ZPL.

Kurierzy

Dla DHL poprawiliśmy sposób zaokrąglania wagi przesyłki. Do tej pory, waga zawsze była zaokrąglana do jedności w górę. Obecnie, jeśli po przecinku mamy cyfrę 4 lub mniejszą, to zaokrąglenie następuje do jedności w dół.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy wskazywanie partii oraz zasobów w relacji, gdy na definicji dokumentu podrzędnego parametr Wybór partii i zasobu ustawiono na Wymuszony przy dodawaniu pozycji.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy kontrolę przenoszenia do bufora oraz anulowania dokumentów w relacji Handlowo magazynowej w zależności od ustawienia parametru dot. synchronizacji stanów dokumentów.

Ceny i rabaty

Wprowadziliśmy zmianę, która polega na tym, że podczas zatwierdzania dokumentu przyjęcia/zakupu, w oknie dot. zmiany ceny podstawowej sprzedaży w kolumnie Cena przychodu podstawiać będziemy cenę z uwzględnieniem rabatu z tego dokumentu (przed zmianą była to cena bez rabatu).

Deklaracja Intrastat

Zaktualizowaliśmy wartości w słowniku kodów dostaw Intrastat. Obecnie już nie występuje kod DAT-dostarczone do terminalu, natomiast dodany został DPU-dostarczone do określonego miejsca z rozładunkiem.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy wyliczanie stanów magazynowych w oknie pośrednim (podczas tworzenia dokumentów w relacji), jeśli zmieniony został magazyn, w którym ma zostać utworzony dokument podrzędny.

Towary

W oknie kartoteki towaru na zakładce Pozycje/Zamówień dodaliśmy wyświetlanie zamówień wewnętrznych.

Inwentaryzacja

Poprawiliśmy generowanie dokumentów INWND (nadwyżka) oraz INWST (strata) dla inwentaryzacji, gdy zapisy dla towarów były różne, tj. ze wskazaniem partii oraz bez. W zależności od kolejności tych zapisów, dokument INWND generował się lub nie.

Kurierzy

Poprawiliśmy działanie edycji danych adresu dostawy przesyłki, gdy włączony został w konfiguracji (Opcje/Kontrahenci i urzędy/Ogólne) parametr Przy wprowadzaniu adresów korzystaj z bazy kodów pocztowych. Dotychczas, np. po edycji pola z numerem telefonu, usuwała się informacja o miejscowości.

Kadry i Płace

Listy płac

Na wydruku Wspólna pełna lista płac w mechanizmie REPX poprawiliśmy opis wypłaty gotówkowej w podsumowaniu. Dotychczas zamiast słowa „Gotówka” wyświetlało się „ROR”. Obecnie dla wypłaty gotówkowej generuje się opis „Gotówka”. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Listy płac

Na wydruku Zestawienie pracowników zwolnionych ze składek na Fundusz Pracy poprawiliśmy wyświetlanie danych w kolumnie „Jednostka organizacyjna”. Dotychczas zamiast nazwy konkretnej jednostki organizacyjnej było zwracane słowo „Wydział”. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Podatki RSP

Umożliwiliśmy naliczanie deklaracji podatkowej PIT-11 właściwej dla RSP. Podczas naliczania deklaracji dla członka RSP będą respektowane wskaźniki dostępne w konfiguracji w zakładce Kady i Płace/Płace/Podatki RSP. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/33511.

Praca Zdalna

W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje stref dodaliśmy nową strefę „Praca zdalna okazjonalna”.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.03.2023 r.:

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 6733,49 zł;
 • Najniższe wynagrodzenie uczniów:
  • I rok nauki – 336,67 zł,
  • II rok nauki – 404,01 zł,
  • III rok nauki – 471,34 zł,
 • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy: 269,34 zł;
 • Najniższa emerytura: 1588,44 zł;

Podstawa prawna:

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 170).

PPK

Poprawiliśmy działanie czynności seryjnej dostępnej z listy pracowników Czynności/Operacje PPK/Automatyczne wznowienie wpłat do PPK. Dotychczas w przypadku osób, które w kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne nie miały uzupełnionego pola „Data zgłoszenia uczestnika” oraz miały uzupełnione pole „Data rezygnacji z dokonywania wpłat składek”, gdyż zrezygnowały od razu z uczestnictwa w PPK, operacja seryjna „Automatyczne wznowienie wpłat do PPK” uzupełniała tylko datę w polu „Data wznowienia naliczania składek”, a powinna również taką samą datą uzupełnić pole „Data zgłoszenia uczestnika”. Dla takich pracowników należy następnie przygotować deklarację rejestracji uczestnika do PPK w związku z tym, że nie zostały dla nich wcześniej zawarte umowy o prowadzenie PPK, gdyż złożyli oni od razu deklarację o rezygnacji z dokonywaniu wpłat do PPK. Zgodnie z przepisami dotyczącymi autozapisu PPK, pracodawca ma obowiązek zgłosić takich pracowników do PPK, a więc zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK, a następnie naliczać, pobierać i dokonywać wpłat do PPK za te osoby,

PPK

Na liście pracowników w czynnościach dodaliśmy nową operację seryjną Operacje PPK/Automatyczne wznowienie uczestnictwa. Operacja ta umożliwi seryjne wygenerowanie „Deklaracji uczestnika” typu „Wznowienie automatyczne (wg ustawy co 4 lata) odprowadzania składek PPK” dla pracowników, którzy wcześniej byli zgłoszeni do PPK, następnie złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a teraz objął ich obowiązek ponownego autozapisu do PPK. Operacja seryjna „Automatyczne wznowienie uczestnictwa” wygeneruje deklarację PPK dla pracowników, którzy w zakładce PPK/Ogólne mają uzupełnioną datę zgłoszenia uczestnika oraz datę wznowienia naliczania składek przy rodzaju wznowienia „Automatycznie”. Zgodnie z przepisami dotyczącymi autozapisu do PPK, pracodawca ma obowiązek wznowić wpłaty do PPK za pracowników, którzy złożyli wcześniej deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Księgowość

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy prezentację danych w polach „Przychód razem narastająco” oraz „Składki na ubezpieczenia społeczne narastająco” na formularzu zaliczki na podatek ryczałtowy „Ryczałt”. Do wskazanych pól nie była ujmowana wartość odpowiednio: „Przychodu razem” oraz „Składki na ubezpieczenia społeczne za okres” na pierwszej zaliczce w danym okresie obrachunkowym. Obecnie wartości sumowane są prawidłowo. Pola są wyłącznie polami informacyjnymi, a prezentowane w nich dane nie wpływają na ustalanie wysokości zaliczki podatku.

Deklaracja CIT-8

Zaktualizowaliśmy formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 32 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 18, CIT-8/BR(9), CIT-IP do wersji 4, CIT-WZ do wersji 3 oraz CIT-KW do wersji 3. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z formularzami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów oraz schematami opublikowanymi w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Nowe formularze mają zastosowanie dla osiągniętych przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r. Uwaga: Użytkownicy, którzy w trakcie roku generowali zaliczki w oparciu o wzór CIT-8(31), podczas przejścia na wersję 32 deklaracji CIT-8 powinni sprawdzić poprawność wyliczenia wartości w kolejnych polach deklaracji oraz załączników, zwłaszcza w zakresie pobierania danych do załącznika CIT/WZ oraz przenoszenia danych z załącznika do części E.5 deklaracji CIT-8. Zwracamy uwagę, iż w przypadku CIT-WZ(3), zgodnie z ustawą, art. 18f ust. 7 lub ust. 8 ustawy wierzytelności/zobowiązania uregulowane po roku podatkowym mają być wykazywane, w roku w którym są uregulowane, w związku z tym podczas generowania dokumentów ZD będących podstawą do wyliczenia CIT-WZ(3) data dokumentu ZD powinna być równa dacie Zapłaty do.

Matryce dokumentów

Poprawiliśmy błąd występujący na matrycach dokumentów zakupu i sprzedaży przy sprawdzaniu kodu matrycy w sytuacji, kiedy nie był włączony standardowy kod algorytmu. Po zmianach błąd nie występuje.

Grupy VAT

Dostosowaliśmy mechanizmy weryfikacji kontrahentów w wykazie podatników VAT (Status w bazie VAT MF) na potrzeby obsługi grup VAT. Dokonane zmiany zakładają uszczegółowienie sprawdzania rachunku bankowego – dla rachunku kontrahenta, który na dany dzień posiada w systemie określoną przynależność do grupy VAT, rachunek sprawdzany jest w bazie VAT MF w parze z numerem NIP grupy VAT. Zakres zmian obejmuje mechanizmy weryfikujące poprawność numerów rachunków bankowych podczas przygotowania i eksportu przelewów oraz czynności sprawdzania statusu i rachunku dostępne na liście kontrahentów oraz na formularzu kontrahenta i dokumentu ewidencji. Dodatkowo na kartotece kontrahenta w zakładce „Historia weryfikacji” dla rachunków bankowych udostępniliśmy nowe pole „Informacja”. Przechowywana jest w nim informacja dotycząca weryfikacji rachunku członka grupy w przypadku sprawdzenia go w parze z numerem NIP grupy. Podobne pole dodaliśmy również na kartotece kontrahenta na zakładce „Historia statusu VAT”. Pole to informuje o przyczynie statusu VAT jaki posiada podatnik. Udostępniliśmy także czynność dodawania rachunków bankowych z bazy VAT MF dla członków wchodzących w skład grupy z poziomu kartoteki podmiotu stanowiącego grupę VAT.

Księgowość

Zestawienia księgowe

Poprawiliśmy błąd, który powodował niepoprawną prezentację danych w oknie obliczeń zestawienia księgowego. W polu „Informacja o wyrażeniu” wartości uzyskane z poszczególnych kont wyświetlane były podwójnie. Błąd nie miał wpływu na wynik zestawienia, który wyświetlał się poprawnie. Aktualnie wszystkie przestawiane informacje są zgodnie ze stanem faktycznym.

Workflow

Pozostałe

Poprawiliśmy wyświetlanie podpowiedzi
IntelliSense dla metod. Obecnie typy poszczególnych
parametrów wyświetlają się prawidłowo wraz z ich nazwą.

Wersja multi

Pulpit kontrahenta

Dokumenty

W Pulpicie Kontrahenta zablokowaliśmy w stopce edycję pól kwotowego rabatu dokumentu zamówienia.

Pulpity HR

Ogólne

Zoptymalizowaliśmy wyświetlanie „Panelu użytkownika” w Pulpicie pracownika. Dotychczas w przypadku dużej ilości przetwarzanych wniosków było utrudnione logowanie użytkownika do Pulpitu pracownika.

Wersja platynowa

Wersja standard

Workflow

Kreator

Rozszerzyliśmy konfigurację powiązań kreatorów o możliwość wskazania czy po podniesieniu zadania ma podnosić się kreator, czy formularz obiektu. Na formularzu powiązania została dodana flaga Nieaktywne z poziomu listy, po zaznaczeniu której kreator będzie widoczny tylko na listach Workflow/Powiadomienia, Workflow Zadania, Ogólne/Powiadomienia oraz w Panelu Workflow. Z poziomu listy oraz formularza obiektu otwarty zostanie formularz obiektu. Domyślnie flaga jest odznaczona.

Wersja multi

Handel

Pozostałe

Poprawiliśmy błąd, który występował po wejściu na dowolną listę dokumentów handlowych, gdy operator po zalogowaniu (korzystając z ustawień profilu) kilkukrotnie zmienił język interfejsu na inny.