Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Świadectwo Pracy

Dostosowaliśmy działanie parametrów dostępnych w opcjach raportu Świadectwo pracy, tak aby na wydruku była możliwość wykazania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przed naliczeniem na wypłacie dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu”. W związku z powyższym należy w opcjach raportu ustawić parametry „Pkt 6.2 Ekwiwalent” oraz „Ekw. i Url. z limitu” na „Tak”, a następnie dodać w kartotece pracownika w zakładce Etat/Dodatki element wynagrodzenia „Ekwiwalent za czas urlopu”, w którym należy uzupełnić parametr „Liczba godzin ekwiwalentu”. Pracownik powinien mieć także naliczony limit urlopu wypoczynkowego. Wówczas na wydruku Świadectwo pracy w punkcie 6.2 dane pobierane będą z limitu urlopu wypoczynkowego oraz z parametru „Liczba godzin ekwiwalentu”, który dostępny jest na formularzu dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu”. Powyższe zmiany dotyczą również możliwości wykazywania na wydruku ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dodatkowy, w sytuacji gdy nie mamy jeszcze naliczonego na wypłacie dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu dodatkowego”. Ponadto dodaliśmy w opcjach raportu parametr „Pkt 6.15 Ekwiwalent”, który pozwala na decydowanie czy na wydruku ma być wyszczególniona informacja o naliczonym na wypłacie ekwiwalencie za czas urlopu dodatkowego. Parametr zgodnie z dotychczasowym działaniem jest domyślnie ustawiony na „Tak”. Raport Świadectwo pracy dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Wydruki

Zaktualizowaliśmy wydruki ZUS zgodnie z aktualnie udostępnionymi wzorami. Zmiany dotyczą wydruków:

 • Oświadczenie ZUS ZNP-7 – raport dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności.
 • Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3a) – raport dostępny jest z kartoteki pracownika z poziomu formularza nieobecności.
 • Deklaracja ZUS Z-3b – raport dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z poziomu kartoteki pracownika.
 • Oświadczenie ZUS Z-10 -raport dostępny jest z poziomu listy pracowników oraz z poziomu kartoteki pracownika.
 • Oświadczenie ZUS Z-15a – raport dostępny jest z poziomu kartoteki pracownika.
 • Oświadczenie ZUS Z-15b – raport dostępny jest z poziomu kartoteki pracownika.

Deklaracje ZUS

Dostosowaliśmy formularz imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA oraz formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31.01.2023 r., które weszło w życie z dniem 01.05.2023 r. W związku z powyższym w formularzu ZUS RCA dla właściciela oraz formularzu ZUS DRA (Właściciel):

 • zmieniliśmy nazwę zakładki „Formy opodatkowania i roczna zdrowotna” na „Formy opodatkowania”,
 • dodaliśmy nową zakładkę „Roczne rozliczenie składki zdrowotnej”,
 • przenieśliśmy z zakładki „Formy opodatkowania i roczna zdrowotna” sekcję „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych” na nową zakładkę „Roczne rozliczenie składki zdrowotnej”,
 • zmieniliśmy nazwę przeniesionej sekcji z „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych” na „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne” i dodaliśmy nowe pola oraz parametry,
 • w zakładce „Roczne rozliczenie składki zdrowotnej” dodaliśmy sekcję o nazwie „Łączna kwota do dopłaty albo do zwrotu z rozliczenia rocznego” wraz z parametrami:
  • Łączna kwota do dopłaty,
  • Łączna kwota do zwrotu.
  • Uwaga: Jeżeli w formularzu ZUS DRA/ZUS RCA w zakładce „Roczne rozliczenie składki zdrowotnej” w sekcji „Łączna kwota do dopłaty albo do zwrotu z rozliczenia rocznego” zostanie wyliczona kwota w polu „Łączna kwota do dopłaty” to zostanie ona na zakładce „Zobowiązania” doliczona do kwoty do zapłaty z deklaracji miesięcznej za miesiąc kwiecień 2023. Jeżeli natomiast zostanie wyliczona kwota w polu „Łączna kwota do zwrotu” to nie pomniejszamy przelewu za składki na ZUS za kwiecień 2023.

Formularz ZUS RCA dostępny jest jako załącznik do formularza ZUS DRA z poziomu listy Kadry i Płace/Deklaracje ZUS/DRA. Zakładka „Roczne rozliczenie składki zdrowotnej” w formularzu ZUS RCA dla pracowników została ukryta oraz w formularzu ZUS DRA, w przypadku gdy właściciel rozlicza się wraz z pracownikami również została ukryta. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38355.

Świadectwo Pracy

W związku z projektem nowego wzoru świadectwa pracy dodaliśmy nowy dokument dodatkowy „Świadectwo pracy od 05.2023”, który dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych. Ponadto w ustawieniach tego dokumentu dodaliśmy następujące parametry:

 • Zwolnienie siła wyższa – domyślnie są tam wybrane dwa zapisy „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”, co oznacza że do punktu 6.1 w świadectwie pracy będą pobierane dane z nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” lub „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.1 wykazujemy liczbę dni lub godzin zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 148. 1 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Niepł. urlop opiekuńczy – domyślnie jest tam wybrany zapis „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173. 1 kp)”, co oznacza że do punktu 6.3 w świadectwie pracy będą pobierane dane z nieobecności „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173. 1 kp)”. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.3 wykazujemy liczbę dni urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Praca zdalna okazjonalna – domyślnie jest tam wskazany zapis „Okazjonalna”, co oznacza że do punktu 6.10 w świadectwie pracy będą pobierane dane z kartoteki pracownika z zakładki Kalendarz/Praca zdalna z zatwierdzonych wniosków o pracę zdalną okazjonalną. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.10 wykazujemy liczbę dni wykonywania pracy zdalnej przewidzianej w art. 67. 33 par. 1 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Zmieniliśmy nazwę parametru „Pkt 6.1 Ekwiwalent” na „Pkt 6.2 Ekwiwalent”.
 • Zmieniliśmy nazwę parametru „Pkt 6.9 szczegółowo” na „Pkt 6.12 szczegółowo”.

Definicja dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy od 05.2023” ma ustawiony parametr „Domyślna” na TAK, co oznacza że w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe” będzie dostępna jako pierwsza do wyboru pod nazwą „Świadectwo pracy”. Natomiast dotychczasowy dokument dodatkowy będzie widoczny w kartotece pracownika pod nazwą „Świadectwo pracy obowiązujące do 04.2023”.

Świadectwo Pracy

W związku z projektem nowego wzoru świadectwa pracy dodaliśmy nowy wydruk Świadectwo pracy, który dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”. Natomiast dotychczasowy wydruk będzie nadal widoczny, tylko pod nazwą Świadectwo pracy obowiązujące do 04.2023. Ponadto w opcjach nowego raportu Świadectwo pracy dodaliśmy następujące parametry:

 • Zwolnienie siła wyższa – domyślnie są tam wybrane dwa zapisy „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”, co oznacza że do punktu 6.1 w świadectwie pracy będą pobierane dane z nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” lub „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.1 wykazujemy liczbę dni lub godzin zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 148. 1 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Niepł. urlop opiekuńczy – domyślnie jest tam wybrany zapis „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173. 1 kp)”, co oznacza że do punktu 6.3 w świadectwie pracy będą pobierane dane z nieobecności „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173. 1 kp)”. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.3 wykazujemy liczbę dni urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Praca zdalna okazjonalna – domyślnie jest tam wskazany zapis „Okazjonalna”, co oznacza że do punktu 6.10 w świadectwie pracy będą pobierane dane z kartoteki pracownika z zakładki Kalendarz/Praca zdalna z zatwierdzonych wniosków o pracę zdalną okazjonalną. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.10 wykazujemy liczbę dni wykonywania pracy zdalnej przewidzianej w art. 67. 33 par. 1 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Zmieniliśmy nazwę parametru „Pkt 6.1 Ekwiwalent” na „Pkt 6.2 Ekwiwalent”.
 • Zmieniliśmy nazwę parametru „Pkt 6.9 szczegółowo” na „Pkt 6.12 szczegółowo”.

Umowa o pracę

W związku z wprowadzeniem do Kodeksu Pracy przepisów dodatkowo ograniczających czas trwania umowy o pracę na okres próbny (art. 25 § 22 k.p.) w kartotece pracownika na zakładce Etat/Umowa o pracę dodaliśmy pole o nazwie „Okres planowanej umowy na czas określony”. Okres wprowadzony w tym polu przez operatora programu w przypadku zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na okres próbny zostanie ujęty na wydruku takiej umowy.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Umożliwiliśmy udostępnienie pracownikowi, bądź przekazanie do poświadczenia dokumentu „Informacja o warunkach zatrudnienia”. Aby przekazać dokument do poświadczenia, bądź udostępnić pracownikowi w „Elektronicznej dokumentacji pracowniczej” należy przy wywoływaniu wydruku spod drukarki w parametrze „Wynik raportu” wybrać opcję „Udostępnij dokument”.

Świadectwo Pracy

Dostosowaliśmy działanie parametrów dostępnych w ustawieniach dokumentów dodatkowych „Świadectwo pracy od 05.2023” oraz „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023”, które znajdują się w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych , tak aby na dedykowanych im wydrukach była możliwość wykazania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przed naliczeniem na wypłacie dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu” lub „Ekwiwalent za czas urlopu prac. tymcz.”. W związku z powyższym należy w ustawieniach przestawić parametry „Pkt 6.2 Ekwiwalent” oraz „Ekw. i Url. z limitu” na „Tak”, a następnie dodać w kartotece pracownika w zakładce Etat/Dodatki element wynagrodzenia „Ekwiwalent za czas urlopu” i uzupełnić parametr „Liczba godzin ekwiwalentu” lub dla pracownika tymczasowego dodać „Ekwiwalent za czas urlopu prac. tymcz.” i uzupełnić parametr „Liczba dni ekwiwalentu”. Pracownik powinien mieć także naliczony dedykowany limit urlopu wypoczynkowego. Wówczas na wydruku Świadectwo pracy wywołanym z kartoteki pracownika z poziomu dokumentu dodatkowego w zakładce „Dokumenty dodatkowe”, w punkcie 6.2 dane pobierane będą z limitu urlopu wypoczynkowego oraz z parametru „Liczba godzin ekwiwalentu”, który dostępny jest na formularzu dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu„. Natomiast dla pracownika tymczasowego na wydruku Świadectwo pracy prac.tymcz wywołanym z kartoteki pracownika z poziomu dokumentu dodatkowego w zakładce „Dokumenty dodatkowe”, w punkcie 6.2 dane pobierane będą z limitu urlopu wypoczynkowego prac.tymcz. oraz z parametru „Liczba dni ekwiwalentu”, który dostępny jest na formularzu dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu prac. tymcz.”. Powyższe zmiany dotyczą również możliwości wykazywania na wydruku Świadectwo pracy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dodatkowy, w sytuacji gdy nie mamy jeszcze naliczonego na wypłacie dodatku „Ekwiwalent za czas urlopu dodatkowego”. Ponadto w ustawieniach dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy od 05.2023” dodaliśmy parametr „Pkt 6.15 Ekwiwalent”, który pozwala na decydowanie czy na wydruku ma być wyszczególniona informacja o naliczonym na wypłacie ekwiwalencie za czas urlopu dodatkowego. Parametr zgodnie z dotychczasowym działaniem jest domyślnie ustawiony na „Tak”. Uwaga: Definicja dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023” jest domyślnie zablokowana, aby była widoczna w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe” należy ją odblokować. Wówczas będzie dostępna pod nazwą „Świadectwo pracy prac.tymcz”.

Świadectwo Pracy

W związku z projektem nowego wzoru świadectwa pracy dodaliśmy nowy dokument dodatkowy „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023”, który dostępny jest w konfiguracji programu w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych. Ponadto w ustawieniach tego dokumentu dodaliśmy następujące parametry:

 • Zwolnienie siła wyższa – domyślnie są tam wybrane dwa zapisy „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” oraz „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”, co oznacza że do punktu 6.1 w świadectwie pracy będą pobierane dane z nieobecności „Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni)” lub „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)”. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.1 wykazujemy liczbę dni lub godzin zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 148. 1 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Niepł. urlop opiekuńczy – domyślnie jest tam wybrany zapis „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173. 1 kp)”, co oznacza że do punktu 6.3 w świadectwie pracy będą pobierane dane z nieobecności „Urlop opiekuńczy niepł. (art 173. 1 kp)”. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.3 wykazujemy liczbę dni urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Praca zdalna okazjonalna – domyślnie jest tam wskazany zapis „Okazjonalna”, co oznacza że do punktu 6.10 w świadectwie pracy będą pobierane dane z kartoteki pracownika z zakładki Kalendarz/Praca zdalna z zatwierdzonych wniosków o pracę zdalną okazjonalną. W nowym wzorze świadectwa pracy w punkcie 6.10 wykazujemy liczbę dni wykonywania pracy zdalnej przewidzianej w art. 67. 33 par. 1 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • Zmieniliśmy nazwę parametru „Pkt 6.1 Ekwiwalent” na „Pkt 6.2 Ekwiwalent”.
 • Zmieniliśmy nazwę parametru „Pkt 6.9 szczegółowo” na „Pkt 6.12 szczegółowo”.

Domyślnie definicja dokumentu dodatkowego „Świadectwo pracy prac.tymcz od 05.2023” jest zablokowana. Po jej odblokowaniu w kartotece pracownika w zakładce „Dokumenty dodatkowe” będzie dostępna do wyboru definicja dokumentu dodatkowego o nazwie „Świadectwo pracy prac.tymcz”. Natomiast dotychczasowy dokument dodatkowy po odblokowaniu będzie widoczny w kartotece pracownika pod nazwą „Świadectwo pracy prac.tymcz obowiązujące do 04.2023”.

Deklaracje ZUS

Dostosowaliśmy struktury deklaracji ZUS do wysyłki do nowej metryki dla wersji 10.02.002 programu Płatnik.

Deklaracje ZUS

W związku z dostosowaniem do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej formularzy ZUS DRA/ZUS RCA w kartotece właściciela w zakładce Kadry/Właściciel w sekcji „Właściciel” dodaliśmy parametry:

 • Zmiana formy opodatkowania od stycznia 2022 – domyślnie parametr jest ustawiony jako „Nie”. Jest to parametr związany z przepisami wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu 2.0, które umożliwiły również przejście na skalę podatkową za 2022 rok podatnikom, którzy wybrali jako formę opodatkowania podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy z tej możliwości mogli skorzystać dopiero po zakończonym roku, czyli w 2023 roku. Uwaga: Po zaznaczeniu parametru „Zmiana formy opodatkowania od stycznia 2022” na „Tak” należy na zakładce Kadry/Właściciel – przychody uzupełnić kwotę dochodu w kolumnie „Roczny dochód – p. wg skali” i wówczas kwota ta zostanie pobrana do deklaracji ZUS DRA/ZUS RCA do odpowiedniej części w celu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.
 • Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 – domyślnie parametr jest ustawiony jako „Nie”. Jest to parametr sprawdzający czy w kartotece właściciela była od lipca 2022 aktualizacja związana ze zmianą ustawienia w polu „Forma opodatkowania”. Jeżeli była taka zmiana to po konwersji parametr „Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022” zostanie ustawiony na „Tak”. W pozostałych przypadkach parametr pozostanie ustawiony na „Nie”.

Deklaracje ZUS

W związku z dostosowaniem do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej formularzy ZUS DRA/ZUS RCA w kartotece właściciela w zakładce Kadry/Właściciel – przychody:

 • Po kolumnie „Grudzień” dodaliśmy kolumny o nazwie:
  • „Suma – p. wg skali”, która dla danego wiersza zsumuje wartości od stycznia do grudnia dla zapisów historycznych, w których na zakładce Kadry/Właściciel w polu „Forma opodatkowania” wskazana jest opcja „Zasady ogólne – podatek według skali”.
  • „Suma – p. liniowy”, która dla danego wiersza zsumuje wartości od stycznia do grudnia dla zapisów historycznych, w których na zakładce Kadry/Właściciel w polu „Forma opodatkowania” wskazana jest opcja „Zasady ogólne – podatek liniowy”.
  • „Suma – ryczałt”, która dla danego wiersza zsumuje wartości od stycznia do grudnia dla zapisów historycznych, w których na zakładce Kadry/Właściciel w polu „Forma opodatkowania” wskazana jest opcja „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”.
  • Uwaga: Jeżeli w ramach danego miesiąca pracownik miałby różne wartości w polu „Forma opodatkowania” wówczas sprawdzamy jaka wartość jest na ostatni dzień danego miesiąca i do odpowiedniej kolumny z sumą doliczamy ten miesiąc. Powyższe pola są nie do edycji.
 • Po kolumnach z sumami dodaliśmy kolumny o nazwie:
  • „Roczny dochód – p. wg skali”, która domyślnie będzie wyliczała się tak samo jak kolumna „Suma – p. wg skali”. Pole nie do edycji chyba, że w kolumnie „Korekta” będzie wartość „Tak”.
  • „Roczny dochód – p. liniowy”, która domyślnie będzie wyliczała się tak samo jak kolumna „Suma- p. liniowy”. Pole nie do edycji chyba, że w kolumnie „Korekta” będzie wartość „Tak”.
  • „Roczny dochód – ryczałt”, która domyślnie będzie wyliczała się tak samo jak kolumna „Suma – ryczałt”. Pole nie do edycji chyba, że w kolumnie „Korekta” będzie wartość „Tak”.
 • Pomiędzy kolumną „Suma – ryczałt”, a kolumną „Roczny dochód – p. wg skali” dodaliśmy kolumnę o nazwie „Korekta”. Jest to pole typu Tak/Nie. Po oznaczeniu parametru na „Tak” odblokują się do edycji pola „Roczny dochód – p. wg skali”, „Roczny dochód – p. liniowy”, „Roczny dochód – ryczałt”. Po zaznaczeniu korekty na „Tak” pola z rocznym dochodem domyślnie będą miały taką samą wartość jak kolumny z sumami.
 • Po kolumnie „Roczny dochód – p. wg skali” dodaliśmy kolumnę o nazwie „Kwota należnego podatku – skala”. Pole można edytować.

Deklaracje ZUS

W związku z dostosowaniem do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej formularzy ZUS DRA/ZUS RCA w kartotece właściciela w zakładce Kadry/Właściciel – przychody dodaliśmy przycisk o nazwie „Pobierz roczny dochód”, który będzie działał dla form opodatkowania: „Zasady ogólne – podatek według skali”, „Zasady ogólne – podatek liniowy” oraz „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”. Po kliknięciu w przycisk „Pobierz roczny dochód” pojawi się okno z parametrem „Za rok”, w którym domyślnie będzie wskazany rok poprzedni od bieżącego. Po pobraniu rocznego dochodu kolumna „Korekta” zostanie zaznaczona na „Tak” oraz zostanie uzupełniona odpowiednia kolumna z rocznym dochodem w zależności od formy opodatkowania:

 • „Roczny dochód – p. wg skali” – kwota pobierana jest z ostatniej naliczonej deklaracji PIT dla tej formy działalności,
 • „Kwota należnego podatku – skala” – kwota pobierana jest z pola „Suma należnych zaliczek od początku roku”,
 • „Roczny dochód – p. liniowy” – kwota pobierana jest z ostatniej naliczonej deklaracji PIT dla tej formy działalności,
 • „Roczny dochód – ryczałt”- kwota pobierana jest z ostatniej naliczonej deklaracji PIT dla tej formy działalności.

Facebook